153“168

www.aamadermalda.in

Îûà±Ëò Îûà±Ëò

öÓÂËîÂõþöÂûþöÂûþ Õ¿öÂËø¸ß ç±

öÓÂîÂ- Û õõþ Âóõþ÷ ÕÂóõþ/ ¿ð¿õÉËü ÛËß ÎåËh ձ÷±Ëðõþ äÂËù ÎûîÂ/ öÂáõ±ò Îû qñÅ÷±S ö¿Mõþ ü±Ëõþ±Ëáé î± Îî± òûþ, ëÂ׿ò Îû ¿úõþ¿úËõþ öÂûþ ÷ÅôÂËî ¿õËù±Ëî Âó±Ëõþò æÍòß õ±áÇ÷ɱò ü±Ëýõ î± ¿òËûþ ÛßÂé± ô±é±ô±¿é ¿ô¿ùü Õõ¿ñ ò±¿÷Ëûþ ¿ðËûþËåò/ Õ±õþ ÕîÂðÓËõþ ÎûËî ýËõ ÎßÂò Õ±Âóò±õþ Îðûþ±ù ÎöÂð ßÂËõþ ÷± ß±ùÏ Îõ¿õþËûþ ÛËù ö¿M Õ±üËîÂÝ Âó±Ëõþ ß±Ëõþ± ß±Ëõþ±, öÂûþé± Îõ±ñ ýûþ 99 úî±Ñú ÷±òÅø¸ý× Âó±Ëõ/ îÂõÅ Õ±÷±Ëðõþ öÓÂËîÂõþ Û¶Ëûþ±æò ýù/ ügÂɱËõù±õþ æòÉ, Îö±õþËõù±õþ æòÉ, ðÅÂóÅõþõþ±ËîÂõþ æòÉ, õ±õþËõù±õþ æòÉ, Õ±õþÝ ý×îÂɱ¿ð ü÷Ëûþõþ æòÉ, Õ±÷±Ëðõþ ¿òËæËðõþ æòÉ/ öÂûþ Âó±Ýûþ± ðÓËõþ ï±ßÂ/ Õ±÷±õþ ÷îÂ, Âó±¿î ¿÷ëÄÂù ßv±üËß ÎßÂëÂ× öÂûþ Îðà±Ëò±õþ Îû±áÉ ÷Ëò ßÂËõþ ò±- ü÷±æ ò±, õþ±©†˜ ò±, Û¶¿î‡±ò ò±, ñ÷Ç ò±, ¿òËðòÂóË Û¶¿îÂËõúÏÝ ò±/ Õ±õþ Û õɱÂó±Ëõþ û±õþ ÎßÂëÂ× Îòý×, î±õþ öÓÂî ձËå/ Îü Õ±÷±ûþ ÛßÂý×õþßÂ÷ &Q Îðûþ Îû÷ò Îü ¿ðËûþ ï±Ëß õþ±æ±, áæ±, ëÂ׿æõþ, Îüò±Âó¿îÂ, æ{¡±ð, ¿õ›−õÏ, Õ¿îÂ-¿õ›−õÏ, Û¶¿îÂ-¿õ›−õÏ üõT±ý×ËßÂ/ î±ý× öÓÂËîÂõþ ß±Ëå Î÷±õþ± ÛßÂý× õÔË™Là ÕËòßÂ&¿ù ßÅÂüÅ÷/ ÷ÔîÂÅÉõþ Âóõþ Îî± ÎßÂëÂ× ÛËü Õ±õþ ÕɱËéÂˈ ëÄ ßÂËõþ Îðûþ¿ò Îû ÷ÔîÅÂÉõþ Âóõþ üõ±ý× ü÷±ò ýûþ ¿ßÂò±, ¿ßÂc öÓÂËîÂõþ õɱÂó±Ëõþ õîÇÂ÷±ò ü÷Ëûþ ðÒ±¿hÂËûþý× õ±õþô±A±ý× ßÂõþËî Âó±¿õþ ‘öÓÂî ý×æ Õɱ ÎáèéÄ ý×ßÅÂÉý×ù±ý×æ±õþ’/ Ûý× ü÷±ò ü÷±ò Âó¿õþ¿¦š¿îÂËßÂý× öÓÂËîÂõþ öÂûþ õËù/ öÂûþ - öÓÂËîÂõþ ÎäÂËûþ Îü¿' öÂûþ ¿ß ձõþ Û æáÈ üÑü±Ëõþ Ûß¿éÂÝ Õ±Ëå· qñÅ ¿ß Îü¿'¯ öÓÂËîÂõþ ÎäÂËûþ ¦¤±ïÇýÏò öÂûþ Õ±õþ Ûß¿é Îðà±ò Îð¿à/ ÕüÅà, üLa±ü, ü¥óßÇ üõà±Ëò öÂËûþõþ ü±Ëï Õ±÷±õþ ¦¤±ËïÇõþ Û¶ßÂéÂ, òûþ Îî± Û¶Båi§ üýõ±ü/ öÓÂËîÂõþ öÂûþ ¿òЦ¤±ïÇ Ý ¿òÐúîÇ ÛßÂîÂõþô± ÎÛ¶Ë÷õþ ÷Ëî±Â/ Ýý× ÕòïÇß ¿òËæõþ ÎêÒ±Ëé ðÒ±î ß±÷Ëh ÷ø¸Çß±Ë÷õþ ÷îÂý×/ ûîÂÂí ðÒ±îÂé± ÎäÂËÂó Õ±¿å ù±áËå, ðÒ±î ü¿õþËûþ ¿òËù ù±áËå ò±/ Û üõ õ±Bä±Ë÷± ¿ß ձõþ õþ±Ë©†˜õþ öÂûþ, ü÷±Ëæõþ öÂûþ, ÕüÅËàõþ öÂËûþõþ ü±Ëï ßÂõþËî Âó±¿õþ, õùÅò· î±ý× öÓÂËîÂõþ öÂËûþ Õ±¿÷ ÎßÂ÷ò ÛßÂé± å±ûþ± ÎðàËî Âó±ý×, ¿òõþ±ÂóM±ûþ Î÷±h± Ûß å±ûþ±÷ûþî±/ Îûà±Ëò õËü ä±éÄ¿é öÂûþ Âó±Ýûþ± û±Ëõ, ÛßÂéÅ ÷ÅËBå û±Ýûþ± û±Ëõ, õþ±÷ò±÷ æÂóËî ¿áËûþ õþ±Ë÷õþ ò±÷ ¿õ¦œÔî ýÝûþ± û±Ëõ, ¿ßÂc áöÂÏõþ Û¶ü±õþÏö±Ëõ üLa™¦¸ ßÂàòý× ýõ ò±/ öÓÂËîÂõþ ÎäÂËûþ ëÂ×ø öÂûþ ¿ß ձõþ Û ÂóÔ¿ïõÏËî Ûß¿éÂÝ Õ±Ëå· Îûà±Ëò - Îß±ï±ûþ öÓÂËîÂõþ öÂûþ· Ýý× Îû Ýý×à±Ëò Îûà±Ëò ౿éÂûþ±ûþ úõ ýËûþ ÎûËî ÎûËî æÍòß öÓÂËî տõ«±üÏ üé±ò ßÂËõþ ëÂ×Ëê õËü õËù ÝËê Р‘ Ý ý¿õþò±ï, Õ±Ëå, Õ±Ëå üõ Õ±Ëå, üõ ü¿îÂÉ/’’

õø¸Ç 14 üÑàɱ 6 ÂðÏó±õ¿ù üÑàɱ 10 ß±¿îÇÂß 1423 õÔý¦ó¿îÂõ±õþ 27 ÕË"±õõþ 2016 8 ó±î± ¿õò±÷ÓËùÉ ¿õî¿õþîÂ

¿÷ï Îúø¸, ÂóîÂò Õ±üi§ ðÅËáÇõþ Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±  ðùËòSÏõþ ¿òËðÇú Âó±ý×ûþ± Õ±òËj áðáð ýý×ûþ± õ±Ñù±Ëðú Õ¿öÂ÷ÅËà Âó±¿h ¿ðËùò ßÂÑËáèü ò±÷ß úî±sÏ Ã›¶±äÂÏò Ûß¿é õþ±æÍò¿îÂß ðËùõþ ÷±ùðý ¿æù±õþ üö±ËòSÏ Î÷Ìü÷ òÓõþ/ ïÅ¿hÂ, îÂÒ±ý±õþ ßÂ÷òÏûþî± ÂóûÇËõÂí ßÂËõþ Âó±ø¸Çðõþ± îÒ±ý±Ëß ‘Îõò¿æõþ’ ëÂ×Âó±¿ñËî öÓ¿ø¸î ß¿õþûþ±Ëåò/ üÅîÂõþ±Ñ, õîÇÂ÷±Ëò ¿î¿ò Î÷Ìü÷ Îõò¿æõþ òÓõþ ò±Ë÷ý× Õ¿ñß Âó¿õþ¿äÂîÂ/ ¿õËðúû±S±õþ ßÂï± Õ±Âóò±õþ Ûß Âó±ø¸ÇËðõþ ÷Å¿‡Â ðÓõþö±Ëø¸õþ Îý±ûþ±éÂüÄ ÕɱÂó ò±÷ß Ûß ÷±ñÉË÷ üËáÌõþËõ Û¶ä±õþ ß¿õþûþ±Ëåò ¿î¿ò/ õ±îÂDZ Âó±ý×ûþ±ý× îÒ±ý±õþ â¿ò‡Â÷ýËù ñÒÅûþ± ëÂ׿êÂûþ±Ëå, ‘Õ±ý±, Õ±ý±, ¿ð¿ðõþ á¿õþ÷± ßÂîÂðÓõþý× ò± ¿õ™¦¸Ôî ýý×ûþ±Ëå/’ ÷±ùðý ¿æù±õþ Û¶õ±ð›¶¿îÂ÷ ßÂÑËáèü õÉ¿MQ Õ±õÅ õõþßÂî ձî±ëÂ×ù á¿í à±ò ÎäÂÌñÅ¿õþõþ Îðýõþ±õþ ÂóõþõîÂÇÏËî Ûý× ¿æù±ûþ ðËùõþ ý±ù ñ¿õþûþ±¿åËùò ‘¿ð¿ðõþ ÷±î±’ ¿õ òÓõþ/ ûðÉ¿Âó ðùËòSÏõþ ÎßÂð±õþ±ûþ õ¿üûþ± ¦¤Š ü÷ûþ Õ¿îÂõ±¿ýî ß¿õþõ±õþ Âóõþ ¿î¿òÝ Îðýõþ± ßÂËõþò/ îÒ±ý±õþ ÷ÔîÅÂÉõþ Âóõþ ÷±îÅÂù Õ±õÅ ý±Ëü÷ à±ò ÎäÂÌñÅ¿õþõþ ëÂ×MõþüÓ¿õþ ¿ýü±Ëõ ðËùõþ ý±ù õþ±õþ ð±¿ûþQ ÂóËh Î÷ÌüË÷õþ ÎûÌõò ¦¨ËgÂ/ Îüý× ü÷ûþ õþ±æÉ îÂï± ÎðËúõþ ÷ËñÉ ÷±ùðý ¿æù±ûþ ßÂÑËáèËüõþ õþ÷õþ÷± õ±æ±õþ/ ¿õËúø¸î Îù±ßÂüö± ¿òõDZäÂËòõþ ÎÂËS ¿æù±õþ ÷±òõ汿î ‘õÅh±õþ’ ðù õÉîÂÏî ձõþ ß±ý±ËßÂÝ Îûò ÷ûþð±Ëò àÒÅ¿æûþ± Âó±ý×ËîÂò ò±/ Û¶ä¿ùî Îé±éÂß±ûþ öÂõþ ß¿õþûþ± ÷±ß±ß±Ëðõþ òɱûþ Î÷Ìü÷Ý îÒ±ý±õþ á¿í ÷±îÅÂùËß õɱÑËßÂõþ ‘¿ôÂ'ë ¿ëÂËÂó±¿æéÂ’ ¿ýü±Ëõ õÉõý±õþ ß¿õþËî ï±ËßÂò/ á¿í ÷±îÅÂËùõþ ÎüÌæËòÉ ßÂàòÝ õÅ¿çÂËî Âó±Ëõþò ò±ý×, Ûý× ¿æù±ûþ ßÂÑËáèüËß õ¿ñËî Îá±ÂóËò õ±¿hÂûþ± ä¿ùûþ±Ëå îÂÔí÷Óù/ Îû ÷ÅUËîÇ õÅ¿çÂËùò, îÔÂËíõþ ÷Óù îÂàò ÷±¿éÂõþ ÕîÂÉ™Là áöÂÏËõþ Û¶Ëõú ß¿õþûþ±Ëå/ 2009 ü±Ëùõþ Îù±ßÂüö± ¿òõDZäÂËòý× ÷÷î±

›¶ä¿ùî Îé±éÂß±ûþ öÂõþ ß¿õþûþ± ÷±ß±ß±Ëðõþ òɱûþ Î÷Ìü÷Ý îÒ±ý±õþ á¿í ÷±îÅÂùËß õɱÑËßÂõþ ‘¿ôÂ'ë ¿ëÂËÂó±¿æéÂ’ ¿ýü±Ëõ õÉõý±õþ ß¿õþËî ï±ËßÂò/ á¿í ÷±îÅÂËùõþ ÎüÌæËòÉ ßÂàòÝ õÅ¿çÂËî Âó±Ëõþò ò±ý×, Ûý× ¿æù±ûþ ßÂÑËáèüËß õ¿ñËî Îá±ÂóËò õ±¿hÂûþ± ä¿ùûþ±Ëå îÂÔí÷Óù/ õËjɱÂó±ñɱûþ æ±ò±ò ¿ðûþ±¿åËùò, ¿î¿òý× Õ±¿üËîÂËåò/ Îüý× õ±îDZ Âó¿hÂËî Âó±¿hÂûþ±¿åù ß¿÷ëÂ׿òˆÂ Âó±¿éÇÂ&¿ùõþ ÎòîÔÂQ/ õþ±æÉÂó±é î±Ëüõþ Û¶±ü±Ëðõþ ÷Ëî± ñ¿üûþ± ÂÂó¿hÂõ±õþ Û¶÷±ð &¿òûþ±¿åù î±ý±õþ±/ î±ý±õþ ÂóËõþý× ¿õñ±òüö± ¿òõDZäÂò/ ‘Îî±÷±õþ úS Õ±÷±õþ úS Ûß ýý×Ëù Õ±÷õþ± ¿÷S’ îÂËMW ÷÷î± õËjɱÂó±ñ±ûþ Ý Îü±¿òûþ± ᱿gÂõþ ¿÷Sî± îÅÂ˼ ëÂ׿êÂù/ õþ±æQ ðàËùõþ ¦¤Ë›Ÿ ¿õËö±õþ ýý×ûþ± ÕñËõþ±‡Â Îùýò ß¿õþËî ß¿õþËî Ûý× ¿æù±õþ ßÂÑËáèü ÎòîÔÂQÝ î±ý±Ëî úõþÏõþ ö±ü±ý×Ëùò/ õþ±ËæÉ Â÷î±ûþ Õ±¿üù ¿õËõþ±ñÏ Îæ±éÂ/ ðÅý× õåËõþõþ ÷ËñÉý× õgÂÅËQ áõþù ¿÷¿úù/ õþ±æòÏ¿îÂõþ Φڱî õ¿ýËî õ¿ýËî 2014 ü±Ëùõþ Îù±ßÂüö± ¿òõDZäÂËò ¿æù±õþ ðÅý× ÎßÂËf ¿õÂóÅù Îö±Ëé æûþù±ö ß¿õþûþ± ëÂ×ðÄõ±U òÔîÂÉ ß¿õþËî ß¿õþËî ßÂÑËáèü ÎòîÔÂËQõþ ¿òò±ð q ýý×ù Îæù± æÅ¿hÂûþ±/ î±ý±õþ ñT¿ò ßÂËíÇ Ã›¶Ëõú ß¿õþËîÂý× îÂl ýý×Ëùò ÷÷î±/ q ýý×ù îÒ±ý±õþ ¿ZîÂÏûþ òßÂú±/ Õ±¿üù 2016 ü±Ëùõþ ¿õñ±òüö± ¿òõDZäÂò/ îÔÂí÷ÓËùõþ Õ±áè±üò ¿àËî ÛõÑ Õ±¿õþß ÕËïÇý× ¿òËæËðõþ Õ¿™¦¸Q õý±ù õþ±¿àËî ձÂóò±õþ ß±é± ý™¦¸ õ±Ë÷Ëðõþ ¦¨Ëg îÅ¿ùûþ± ¿ðËî õ±ñÉ ýý×ù õþ±ËæÉõþ ßÂÑËáèü/ Îüý× Îæ±ËéÂõþ ëÂ×ÈÂó¿M ò±¿ß ÷±ùðý ¿æù±ËîÂý×/ Õ™LÃî õ±÷ ÎòîÔÂQËß ձÂóò±õþ Âó±Ëú

õü±ý×ûþ± î±ý±ý× Ã›¶ä±õþ ß¿õþûþ±¿åËùò ÷±ùðËýõþ ¿ð¿ð/ õÅ¿çÂËî Âó±Ëõþò ò±ý×, ðÏâÇ¿ðËòõþ äÂõþ÷ úSõþ ü˼ ¿÷Sî± ÷±¿òûþ± ùý×Ëî Âó±Ëõþò ò±ý× îÒ±ý±õþ ðËùõþ Ûß±¿ñß Îòî±ËòSÏ/ ôÂù¦¤õþ+Âó á¼±õþ òɱûþ Ûý× Îæù±ûþ ö±ãò q ýý×ù úî±sÏ Ã›¶±äÂÏò ßÂÑËáèü ðËù/ ‘ßÅÂå õ±î Îò¿ý’ ß±ûþð±ûþ ¦¨g ¿ýù±ý×ûþ± ¿ð¿ð Îâ±ø¸í± ß¿õþËùò, ÷±ùðý ¿æù± ßÂÑËáèËüõþ áhÂ/ ÎßÂýý× ßÂÑËáèüËß ßÂàòÝ ¿àËî Âó±¿õþËõ ò±/ îÂðÉ¿Âó ¿î¿ò õÅ¿çÂËî Âó±Ëõþò ò±ý×, îÒ±ý±õþ Ûý× Õ±¦£Â±ùò ßÂîÂé± öÂûþÑßÂõþÏ/ ÛßÂé±õþ Âóõþ ÛßÂé± áè±÷ Âó=Á±ËûþîÂ, ü¿÷¿î ý±îÂå±h± ýý×õ±õþ Âóõþ ¿æù±Âó¿õþø¸ËðÝ ï±õ± õü±ý×Ëå îÔÂí÷Óù/ Âó¿õþüÑàɱò îÂËMW û±ý± ú±üßÂðËùõþ ý±Ëî û±Ýûþ± õîÇÂ÷±Ëò qñÅý× ü÷Ëûþõþ ÂÕËÂó±/ Ûß±¿ñß Îòî± ú±üßÂðËùõþ åSå±ûþ±ûþ ä¿ùûþ± ¿áûþ±Ëåò/ Ûß±¿ñß Îòî±-ÎòSÏ Ý ¿õñ±ûþß îÒ±ý±õþ ÛýËò Õ±¦£Â±ùËò &÷õþ±ý×ËîÂËåò/ Îú±ò± û±ý×ËîÂËå, Îüý× ¿õñ±ûþßÂáËíõþ ÕËòËßÂý× ú±üßÂðËù û±ý×õ±õþ î±hÂò±ûþ ¿ðò &¿òËîÂËåò/ ÎüßÂï± Îõ±ñ ýûþ ¿ð¿ðõþ æ±ò± ò±ý×/ Õïõ± 汿òËùÝ Ã›¶ß±ËúÉ Õ±¿òËî ¿Zñ± õþ¿ýûþ±Ëå îÒ±ý±õþ/ Ûý× Õõ¦š±ûþ õ±Ñù±Ëðú ¿áûþ±Ëåò ÷±ùðý ¿æù±õþ ¿ð¿ð/ Îüà±òß±õþ Õ±Ýûþ±¿÷ ¿ùá ÎòSÏ Îúà ý±¿üò±õþ Õ±÷LaËí Î÷Ìü÷Ëß Âó±ê±ý×ûþ±Ëåò Îü±¿òûþ±/ à±Ëùð± ¿æûþ±Ëß ¿àËî ÷Å¿æõõþ ßÂòɱ ßÂÏ ßÂÏ ÂóX¿î Õõù¥¤ò ß¿õþËûþ¿åËùò î±ý± Î÷Ìü÷ 汿òËî Âó±¿õþËõò ¿ßÂò± ÎßÂýý× æ±Ëò ò±/ îÂﱿÂó îÒ±ý±õþ Âó±ø¸ðÇ õþ± ñÅÒûþ± îÅ¿ùûþ±ý× û±ý×ËîÂËåò, ‘¿ð¿ðõþ ÷Ëî± ÎßÂý ò±ý×/ î±ý± 汿òËî Âó±¿õþûþ± ÕñÏõþËß õü±ý×ûþ± ¿ð¿ðËßÂý× õ±Ñù±Ëðú Âó±ê±ý×ûþ±Ëåò Îü±¿òûþ±/’ Îüüõ q¿òûþ± Îõ±ñ ýûþ õþ±Ëá áæõþ±ý×ËîÂËåò ÷±ùðý úýËõþõþ õþïõ±¿h Î÷±Ëh ðÒ±h±ý×ûþ± ï±ß± á¿í ÷±îÅÂù/ û±î±ûþ±ËîÂõþ ÂóËï Î÷Ìü÷ ‘Îõò¿æõþËßÂ’ ò¿æõþ¿õýÏòö±Ëõ ù ß¿õþûþ± ä¿ùËîÂËåò ¿î¿ò/

ß±ûDZùûþ

☎ 03512 - 220522

2

õÔý¦ó¿îÂõ±õþ 27 ÕË"±õõþ 2016 aamadermalda

ŒÊ…±øÓ¬¯∏

ŒÊ…±øÓ¬¯∏

¬Û±S ‰¬±˝◊

ø˙é±

Îæò±Ëõþù, 29+, 5’4’’, M.A, B.Ed, ôÂüDZ, ô±õþ±!±, ¿Âóî± H.S ¿úÂß— Âó±SÏõþ æòÉ üõþß±¿õþ ä±ßÅÂËõþ Âó±S ä±ý×/ Îô±òÐ 96144 92496 CLSFD 3088­3/3

ά– ’À˙±fl¬ ˙±¶aœ ÷±ùð±ûþ ßÂùß±î±õþ Îæɱ¿îÂÇ¿õð ëÂ×Â󿦚î ï±ßÂËõò Û¶¿î ül±Ëýõþ õþ¿õ, Îü±÷, ÷¼ù Ý õÅñõ±õþ •üß±ù 11 é± ÎïËß ügÂɱ 6 é± ÂóûÇ™L× ð¿Âí± 751 é±ß±/ Îû±á±Ëû±á ßÂò æÅ¿õùÏ Îõþ±ëÂ, ëÂ×Ð õ±ùÅäÂõþ, ÷±ùð±, Îô±ò Ð 257434/ Ûà±Ëò ¿êÂßÅ¿æ, ßÅ¿‡Â Û¶dî ßÂõþ± ýûþ/

õè±pí, üõþß±¿õþ äÂîÅÂïÇ Î|¿í ¦š±ûþÏ ßÂ÷ÇÏ Ý ¿êÂß±ð±õþ ¬¿ ˙Ǭı˛ ‰¬SêıM«œ •20,000 é±ß± ›¶¿î÷±Ëü— ßÂùß±î±õþ ¦¤ò±÷ñòÉ ÷± ÎÂóòúò±õþ •10,000 Îæɱ¿îÂø¸ ü¥Ú±éÂ Ý é±ß±—/ õè±pí Âó±SÏ ß±÷É/ ý™¦¸Ëõþ౿õ𠕦¤íÂÇ óðß Û¶±l— Îô±ò Ð 8016728987 HO 3086­3/3 ›¶¿î ý×Ñõþ±æÏ ÷±Ëüõþ 2 - 8 ÛõÑ 19 - 25 õþà ˆ¬±h¬±ì ˘œÊ ÷±ùð±ûþ ëÂ×ý×Ë÷k ßÂËùæ Îõþ±ëÂ, ëÂ×#;ù ßv±Ëõõþ ü±¿òÂó±ËßÇ ¿õÂóõþÏËî ëÂ×Â󿦚î ï±ËßÂò/ •¿ú÷ÅùîÂù±— òîÅÂò ð¿Âí± 701 é±ß±/ Îô±ò Ð õ±¿h ö±h± ¿ðËî ä±ý×¼ 94341 39871/ õɱ‚ ÷ɱËòæ±õþ, Ûå±hÂ±Ý 9 - 10 õþà ë±M±õþ , Û¶ËôÂü±õþ Îý±ËéÂù Ûûþ±õþ¿öÂëÂ× ÂóɱËùü, Õïõ± üõþß±¿õþ ¿ýùßDZé Îõþ±ëÂ, ¿ú¿ù&¿hÂËî ä±ßÅÂõþÏæÏ¿õõþ± ëÂ×Â󿦚î ï±ËßÂò/ ü÷ûþ üß±ù 9 é± ÎïËß Îû±á±Ëû±á ßÂò ügÂɱ 7 é±/ 90515 47793 õ±¿h ¿õSûþ“ ö±h±õþ æòÉ Îû±á±Ëû±á ßÂò 86098 90970“ 86700 12346/ õ±æ±õþ ßÂùß±î±õþ Âó±Ëú ÛòÛý×ä 34, 1÷ îÂù±/

ŒÊ…±øÓ¬¯∏

fl¬˜«‡±ø˘

Îé¿ù¿ôÂ{œ

¿ë¿é¿Âó Ý éÂɱ¿ù æ±ò± ÎåËù ä±ý×¼ òÓÉòîÂ÷ ëÂ×Bä ÷±ñÉ¿÷ß Âó±ú/ ÕòÅñÇ 35 õåõþ/ ÎõîÂò Õ±Ëù±äÂò± ü±ËÂóÂ/ Îû±á±Ëû±á Ð ¿õðɱö±õþîÂÏ Âó±õ¿ùß ¦Å¨ù/ Îô±ò Ð 03512-261366/ ý×Ë÷ù -

ÛßÂæò ü÷±æËüõÏõþ ëÂ×ÂóËõþ ¿ò¿÷Çî Îé¿ù¿ôÂ{œ ‘Îß±ò Ûß ¿üX±ËïÇõþ ኒ ý×ëÂ׿éÂëÂ×Ëõ ÎðàËî ÷±ùð± õ±¿üËß ձËõðò æ±ò±ý×/ &&Ëù ý×ëÂ׿éÂëÂ×õ ÎÂóæ àÅËù ü±äÇ ßÂò

vidyabharatimalda @gmail.com HO 3097

aamaderprochesta. ó±S-Âó±SÏ ßÂùË÷ ¿õ:±ÂóËòõþ ä±ËæÇõþ ü˼ 50 % Õ¿î¿õþM ¿ðËùý× ÂóõþÂóõþ ¿îÂòõ±õþ ¿õ:±Âóò¿éÂÂà ›¶ß±¿úî ýËõ/

ŒÊ…±øÓ¬¯∏

ı…±ı¸± - ı±øÌÊ…

ŒÊ…±øÓ¬¯∏

fl¬˜«‡±ø˘

HO 3094

ü/Ïî ø˙é ± ßÂùß±î±õþ àɱîÂò±÷± Îæɱ¿îÂø¸Ï ðÅáDZÛ¶ü±ð õ±ä¦ó¿î ÷ý±úûþ õüËåò ÷±ùð± ¿á¿ò ÛË¥ó±¿õþûþ±Ë÷õþ Îæɱ¿îÂø¸ ¿õö±Ëá, Õ¿áè÷ ò±÷ Îùà±Ëò± äÂùËå/ Îô±ò  03512256419“ 20/

ú±¦aÏûþ ü/Ïî ÛõÑ ü¼ÏËîÂõþ ü÷™¦¸ ¿õö±á Îúà±Ëò± ýûþ/ õþ±æ|Ï &ý, Û÷.Û •¿÷ëÂ׿æß— õþõÏfö±õþîÂÏ ý×ëÂ׿òö±¿üÇ¿éÂ, Î᱋ Î÷뱿ùˆÂ/ Îô ±ò 98325 05809“ 82802 77232

Âóh±Ëî ä ±ý×

ı…±ı¸± - ı±øÌÊ…

MATH + G.I. +

Õ±Âóò±õþ ô±÷Ç, ßv±õ, ¿ßÂ`±õþá±ËéÇÂò, ü¿÷¿îÂ, ÕɱËü±¿üËûþúò, Û¶¿î‡±ò, Îü±ü±ý׿éÂ, Ûò.¿æ.Ý áöÂÐ Îõþ¿æˈ˜ úò ß¿õþËûþ ¿òò/ Îô±ò  98514 82620“ 94340 50409

ENGLISH ­ for all competative exam Contact ­ 9733158474

Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð± ÕòÅË÷±¿ðî Î|¿íõX ¿õ:±Âóò áèýí ÎßÂf Îà±ù± ýËõ/ ß¿÷úò Ý ý×òËüò¿éÂö ¿ö ¿Mß/ ›¶ñ±ò õþ±™¦¸±õþ ëÂ×Âóõþ ä±ùÅ MATHS & GI Îð±ß±ò ›¶ï÷ ÂóûDZËûþ ý×ÑËõþæõ±æ±õþ, ÷¼ùòîÅÂò õɱä q õ±¿hÂ, Ý‹÷±ùð±, ÷¼ù Ý qSõ±õþ ß±¿ùûþ±äÂßÂ, ô õþ±! ±, 7:30PM ä±ÒäÂù, á±Ëæ±ù, Âó±ßÅÂûþ±, 2nd September, ý¿õþúäÂfÂóÅõþ, Õ÷Ô¿îÂ, 2016 ÎïËß ÷±¿òßÂäÂßÂ, ÛßÂù±¿à, Ûå±h± Õ±õþÝ õɱä ձËå äÂ`ÂÏÂóÅõþ ý×îÂɱ¿ð ¦š±Ëòõþ æòÉ Õ±Ëõðò ßÂõþËî Âó±Ëõþò/ Îû±á±Ëû±á ßÂò 90021 88712 Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð± Û¶ñ±ò ß±ûDZùËûþ/ Îô±ò 94341 54440/ Õ±Ëõðò óËSõþ English Tuition ü±Ëï Îéªë ù±ý×ËüËkõþ for Hons/PG Îæõþ' ß¿Âó Ý Îð±ß±Ëòõþ English (Hons/Elect), Îõþ±ëÂ÷ɱÂó æ÷± ßÂò/

ø‰¬øfl¬»¸±

w˜Ì

CLSFD 3079­2/3

ı…±ı¸± - ı±øÌÊ…

æûþ™Là ð±ü

CLSFD 1671­35/36

M.A (Regular & Dis­ tance). Students for: UGB, NSOU, BU, IGNOU, Kalyani RBU & Bhagalpur University. Contact: S. K. Adhikary

(Teaching Experience in Malda College NSOU)

Ph. 94343 23454/ 86092 89380

÷¿ëÂëÂ×ù±õþ ¿ßÂËäÂò Ý ô±¿íÇä±Ëõþõþ æòÉ Îû±á±Ëû±á ßÂò 76998 62153

Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð± ¿òûþ¿÷î ý±Ëî ò± ÎÂóËù Õ¿öÂËû±á æ±ò±ò Ûý× ò¥¤Ëõþ 03512-220522

CLSFD 1439­22/24

ı…±ı¸± - ı±øÌÊ…

ø˙é±

üîÂßÂÏÇßÂõþí ¿õ:¿l Îß±òÝ ¿õ:±Âóò üÓS ñËõþ ¿õ:±Âóòð±î±õþ ü˼ Îû±á±Ëû±á ßÂõþ±õþ Õ±Ëá Âó±êÂßÂËðõþ ûï±ûï ÎàÒ±æàõõþ ¿òËî õù± ýËBå/ ¿õ:±Âóòð±î±Ëðõþ Îß±òÝ ð±¿õ õMõÉ ¿õø¸Ëûþ Ûý× üÑõ±ðÂóS Îß±òÝ ¿ò}Âûþî± õ± ð±¿ûþQ õýò ßÂËõþ ò±/

õÔý¦ó¿îÂõ±õþ ■ 27 ÕË"±õõþ 2016 Õ±÷±Ëðõþ áõÇ, Õ±÷±Ëðõþ Õ±ú± - Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±

3

4

Õ±÷±Ëðõþ áõÇ, Õ±÷±Ëðõþ Õ±ú± - Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð± õÔý¦ó¿îÂõ±õþ ■ 27 ÕË"±õõþ 2016

õÔý¦ó¿îÂõ±õþ ■ 27 ÕË"±õõþ 2016 Õ±÷±Ëðõþ áõÇ, Õ±÷±Ëðõþ Õ±ú± - Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±

5

6

õÔý¦ó¿îÂõ±õþ, 27 ÕË"±õõþ 2016

E±ý× ¿äÂËßÂò Îõþ±ˆÂ ëÂ×ÂóßÂõþí  ¿äÂËßÂò Îùá, ï±ý× ¿òËûþ õËh± 4“6 ¿Âóü, ñËòÂó±î±, ÂóÅ¿ðò±Âó±î± 1 ÕÒ±¿é ßÂËõþ, ¿æËõþ, áõþ÷÷úù±, Îá±ù÷¿õþäÂ, ü±ð± ÎîÂù, òÅò, ßÒ±ä±ùÑß ± 4“6 é±, ¿ö¿òá±õþ 2 ä±÷äÂ, ÎÂóÒûþ±æ 2 ¿éÂ/

ÎýÒËüËù ^±íÏ ü±òɱù

ý×ûþ±¿¥œ é ±¿÷

¿¦óò±ä ¿äÂËßÂò ëÂ×ÂóßÂõþí  ¿äÂËßÂò 500 áè±÷ ÎßÂËé áõþ÷ æËù ñÅËûþ ¿ö¿òá±Ëõþ ¿ö¿æËûþ õþ±àËî ýËõ/ Âó±ùÑú±ß õËh± õËh± ßÂËõþ ß±éÂËî ýËõ Âó±î± üË÷î 250 áè±÷, Õ±ð± 2 ý׿=Á ßÅÂËä±Ëò±, ÎÂóÒûþ±æ 1 é± õËh± ßÅ¿äÂ, õþüÅò 4 Îß±ûþ± ßÅÂä±Ëò±, ýùÅð-ùÑß± &ÒËh± 1 ä±÷ä ßÂËõþ, òÅò Ý ¿ä¿ò ¦¤±ð÷Ëî±, üõþËø¸õþ ÎîÂù, éÂß ðý× 100 áè±÷/ Û¶í±ùÏ  ßÂh±ý×Ëî ÎîÂù ¿ðò, ¿äÂËßÂËòõþ éÅÂßÂËõþ±&Ëù± ÎöÂËæ ÎÂóÒûþ±æ, Õ±ð±, õþüÅò Ý õ±¿ß ÷úù± òÅò Ý ¿ä¿ò ¿ðËûþ ß¿ø¸Ëûþ Âó±ùÑú±ß ¿ðËûþ ¿ðò/ Ûõ±õþ ðý× ¿ðËûþ ÛßÂéÅ ÕÒ±ä ß¿÷Ëûþ ä±Âó± ¿ðËûþ ¿ðò, ßÅÂß±Ëõþõþ ÛßÂé± ¿ü¿é ¿ðËûþ ò±÷±ò, ý×ËBå ßÂõþËù áõþ÷÷úù± &ÒËh± ¿ðËî Âó±Ëõþò/

ÎÂ󱙦¸ Âó±ê±õþ ð÷

Û¶í±ùÏ  ¿äÂËßÂò ñÅËûþ òÅò, ¿ö¿òá±õþ ¿ðËûþ ÷±¿àËûþ õþ±àÅò/ ¿æËõþ, áõþ÷÷úù±, Îá±ù÷¿õþä ÎöÂËæ ¿òò/ ñËòÂó±î±, ÂóÅ¿ðò±Âó±î± ÛßÂü±Ëï ÎõËé ¿òò/ î±õþ ÷ËñÉ öÂ±æ± ÷úù± Ý ùÑß ± ¿ðËûþ ÎõËé ¿òò/ ü÷™¦¸ ÎÂóˆÂ ÷Åõþ¿áõþ á±Ëûþ ÷±¿àËûþ õþ±àÅò/ ßÂh±Ëî ÎîÂù ¿ðËûþ ÷Åõþ¿áõþ ¿Âóü å±hÂÅò/ ÛõþÂóõþ ò±h±ä±h± ßÂËõþ ÷ɱ¿õþËòé ÎÂóˆÂ ¿ðËûþ Âó¿õþ÷±í ÷Ëî± Û¶Ëûþ±æËò æù ¿ðò Ý òÅò ¿ðËûþ ÎìÂËß ¿ðò/ ÛõþÂóõþ ÷Åõþ¿á ÎüX ýËù q¿ßÂËûþ ÎáËù ò±¿÷Ëûþ áõþ÷ Âó¿õþËõúò ßÂò ÎÂóÒûþ±æ ßÅÂËä±, ÎùõÅõþ õþü ¿ðËûþ/

ëÂ×ÂóßÂõþí  Âó±ê±õþ ÷±Ñü - 1 Îß¿æ ñÅËûþ ÎüX ßÂËõþ ¿òËî ýËõ, õþüÅò, Õ±ð±, ßÒ±ä±ùÑß ± õ±é± Û¶¿î¿é 2.5 Îé¿õù ä±÷ä ßÂËõþ, ÎÂ󱙦¸ õ±é± - 4 Îé¿õù ä±÷ä, éÂß ðý× - 1“2 ß±Âó •æù çÂh±Ëò±—, ü±ð± ¿æËõþ õ±é± - 1 ä± ä±÷äÂ, Îá±é± áõþ÷÷úù± Û¶¿î¿é 2 ¿é ßÂËõþ •Îô±h Ëòõþ æòÉ—, òÅò-¿÷¿©† ¦¤±ð÷Ëî±, ü±ð± ÎîÂù - 1“2 ß±Âó, ñËòÂó±î± ßÅ¿ä ü±æ±Ëò±õþ æòÉ - 2 ä±÷äÂ/ Û¶í±ùÏ  ÷±Ñü ÎüX æù Õ±ù±ð± õþ±àËî ýËõ/ ÎüX ÷±ÑËü ü±ð± ÎîÂù Ý Îô±h Ëòõþ ëÂ×ÂóßÂõþí õ±Ëð üõ ëÂ×ÂóßÂõþí ¿ðËûþ Î÷Ëà õþ±àËî ýËõ 1 â°I×±/ ÛõþÂóõþ ßÂh±ý× áõþ÷ ßÂËõþ ü±ð± ÎîÂù ¿ðËûþ Îá±é± áõþ÷÷úù± Îô±h ò ¿ðò/ î±Ëî üõ ÷úù± ÷±à±Ëò± ÷±Ñü ¿ðò/ ¿ßÂåÅÂí ò±h±ä±h± ßÂËõþ ÕŠ ÕÒ±Ëä ÎìÂËß ¿ðò/ ¿÷¿òé 10 õ±Ëð ì±ß± àÅËù ÕŠ ÕŠ ˆÂß •÷±Ñü ÎüX æù— ¿ðò Ý ßÂø¸Ëî ï±ßÅÂò/ Îõú ÎîÂùß±é± Îç±ù ýËù áɱü õg ßÂò Ý ÝÂóËõþ ñËòÂó±î± ßÅ¿ä å±h± Âó¿õþËõúò ßÂò/

ü£Ó˚

õÔý¦ó¿îÂõ±õþ, 27 ÕË"±õõþ 2016

20 25

20 25 ðÅù±¿ù ÷±¿ç •áÔýõñÓ—Ð õþ±™¦¸±õþ æ?±ù ¿òûþ¿÷î ü±ô±ý× ßÂõþ± ýûþ/ îÂËõ ÛàòÝ Ûý× Õ=ÁËù õ±¿h ÎïËß ձõÇæò± üÑáèý ßÂõþ± q ýûþ¿ò/ üjÏÂó õþ±ûþ •õÉõü±ûþÏ—Ð Õ¿öÂõþ±÷ÂóÅõþ Ûù±ß±ûþ õþ±™¦¸±â±é üõü÷ûþ Âó¿õþ©¨±õþ ï±ËßÂ/ ÂóÅõþüö±õþ ü±ô±ý× ßÂ÷Çä±õþÏ õ±¿h õ±¿h ¿áËûþ æ?±ù üÑáèý ßÂËõþ/ ü±ñò Ù¿ø¸ •ÃÛ¶õÏí ò±á¿õþß—Рæ?±ù ü±ô±ý×-Ûõþ ÎÂËS ß±ëÂ׿kù±õþ üõü÷ûþ òæõþð±¿õþ ßÂËõþ ï±ËßÂò/ ¿õËúø¸ ßÂËõþ ú±õþËð±ÈüËõõþ ä±õþ¿ðò ðÅáDZÂóÅËæ± ÷GÂÂó&¿ùËî ¿ðËò ðÅ’õ±õþ ßÂËõþ Õ±õÇæò± Ý æ?±ù ü±ô±ý× ßÂõþ± ýËûþËå/

õþ±æÅ öÂA±ä±ûÇÐ Ûù±ß±ûþ Âó±òÏûþ æËùõþ Îß±Ëò± ü÷üɱ Îòý×/ Îõ¿úõþö±á õ±¿hÂËîÂý× Âó±òÏûþ æËùõþ ù±ý×ò Õ±Ëå/ Îõú ÎõËáõþ ü±Ëï æù Âó±Ýûþ± û±ûþ/ ¿äÂMõþ?ò ð±üÐ òîÅÂòÂó±h± Ûù±ß±ûþ Õ¿ñß±Ñú õ±¿hÂËî ÛàòÝ Âó±òÏûþ æËùõþ üÑËû±á áËh ëÂ×êÂËî Âó±Ëõþ¿ò îÂËõ õþ±™¦¸±õþ Âó±Ëú Âó±òÏûþ æËùõþ ßÂù&¿ù ÎïËß Îõú ö±Ëù± æù Âó±Ýûþ± û±ûþ/ ôÂËù Ûù±ß±ûþ Âó±òÏûþ æËùõþ Îß±Ëò± ü÷üɱ ýûþ ò±/ õþ±¿à ÷GÂùÐ ¿êÂß ü÷ûþ÷Ëî± Îõú ö±Ëù± Âó¿õþ÷±í Âó±òÏûþ æù Âó±Ýûþ± û±ûþ/ Õ±ú± ßÂõþ± û±ËBå, Õ±ËüÇ¿òßÂ÷ÅM Âó±òÏûþ æùÝ Ûù±ß±ûþ Âó±Ýûþ± û±Ëõ/

ß±ëÂ׿kù±õþ

¦¤Âóò ð±üÐ Ûù±ß±ûþ ¿òß¿ú ò±ù±&¿ù ÷±Ëç ÷±ËçÂý× Âó¿õþ©¨±õþ ßÂõþ± ýûþ/ ôÂËù Û¶äÂG õÔ¿©† ýËùÝ æ÷± æù î±h±î±¿h Îõõþ ýËûþ û±ûþ/ ü±¿õSÏ ÷GÂùÐ Õ±Ëá ¿òß±¿ú ò±ù± ¿åù ò±/ õîÇÂ÷±Ëò î± ýÝûþ±õþ ôÂËù õø¸Ç±ß±Ëù Õ±õþ æù æË÷ ò±/ ÎáÌîÂ÷ ÷GÂùÐ æ÷±ð±õþ ¿òËæ ðÒ±¿hÂËûþ ÎïËß ¿òß±¿ú ò±ù± Âó¿õþ©¨±õþ îÂð±õþ¿ß ßÂõþ±õþ ôÂËù ¿òß±¿ú ò±ù±&¿ùËî ձõæÇò± æË÷ ò±/ ôÂËù üýËæý× õø¸Ç±ß±Ëù æ÷± æù üËõþ û±ûþ/

ò±äÂò éÅÂëÅ •áÔýõñÓ—Ð ÷ËýúÂóÅõþ òîÅÂòÂó±h± Ý î±õþ üÑù¢Ÿ Õ=ÁËùõþ ü÷™¦¸ Õ¿ù á¿ù ßÂÑ¿SËéÂõþ Æî¿õþ ßÂõþ± ýËûþËå/ ôÂËù õø¸Ç±ß±Ëù õþ±™¦¸±ûþ æù æË÷ ò± ÛõÑ ß±ð± ÎÂó¿õþËûþ û±î±ûþ±î ßÂõþËîÂÝ ýûþ ò±/ ÎüÌõþö ð±ü •õÉõü±ûþÏ—Ð õþ±™¦¸±â±é àÅõý× ö±Ëù±, ß±ëÂ׿kù±õþ ¿òËæ âÅËõþ âÅËõþ îÂð±õþ¿ß ßÂËõþ ï±ËßÂò/ ÷Ëò±ýõþ ð±ü •Ã›¶õÏí ò±á¿õþß—Рձ÷±Ëðõþ õÒ±ñËõþ±ë üÑù¢Ÿ õþ±™¦¸±&¿ù àÅõý× ö±Ëù±/ ü¥x¿î ձËüÇ¿òßÂ÷ÅM æËùõþ Âó±ý×Âó õü±Ëò± ýËûþËå î±ý× õþ±™¦¸±õþ ¿ßÂåÅé± ÕÑú ö±㱠ýËùÝ î± Î÷õþ±÷î ßÂõþ± ýûþ¿ò/ îÂËõ ß±ëÂ׿kù±Ëõþõþ ß±Ëæõþ ðÂî± Ý îÂÈÂóõþî± ûË渚/ Õ±ú±

õþ±™¦¸±â±é ■

Âóïõ±¿î ■ Ýûþ±ËëÇÂõþ ü÷™¦¸ Ûù±ß±ûþ Âóïõ±¿î õü±Ëò± ýËûþËå/ ÂóÅ¿ùú ù±ý×ò â±é ÎïËß Îüä öÂõËòõþ Õ±¿ñß±¿õþËðõþ Õ±õ±üò ÂóûÇ™Là òðÏõÒ±ñ üÑù¢Ÿ õþ±™¦¸±ûþ ÎüÌõþ¿õðÅÉËîÂõþ Âóïõ±¿î ù±á±Ëò± ýËûþËå/ ÂóÅõþüö±õþ ÆõðÅÉ¿îÂß ¿õö±Ëáõþ ßÂ÷Çä±õþÏõþ± ÛßÂü˼ 1 Ý 2 òÑ Ýûþ±ËëÇÂõþ Âóïõ±¿îÂ&¿ùõþ õþÂí±ËõÂí ßÂËõþ ï±ËßÂò/ î±ý× Îß±Ëò± ß±õþËí Âóïõ±¿î ò©† ýËù î± Î÷õþ±÷î ßÂõþËî ðÅý׿îÂò ¿ðò ü÷ûþ ù±Ëá ëÂ×ÂóûÅM ßÂ÷Çä±õþÏõþ Õö±Ëõ/ õîÇÂ÷±Ëò Õ¿ù á¿ùËî ¿üÛôÂÛù õ±ùõ õÉõý±õþ ýËùÝ Õ±á±÷Ï 1 õåËõþõþ ÷ËñÉ î± Ûùý׿ëÂËî ÂÂó¿õþõîÇÂò ßÂõþ± ýËõ/ õÒ±ñËõþ±ËëÂõþ ü÷áè ÕÑËú Ûùý׿ë ù±á±Ëò± ýËûþËå/ Ûù±ß±õþ Û¶±ûþ 99 úî±Ñú ÷±òÅËø¸õþ âËõþ ¿õðÅÉÈ Õ±Ëå/

Âó±òÏûþ æù üõþõõþ±ý ■ Ýûþ±ËëÇ Âó±òÏûþ æËùõþ üõþõõþ±ý ûË渚 ö±Ëù±/ ¿õ¿öÂi§ æ±ûþá±ûþ Âó¿õþ¦ÚÅî Âó±òÏûþ æËùõþ æò æù±ñ±õþ ¿ò÷DZí ßÂõþ± ýËûþËå/ û¿ðÝ òîÅÂò üÑËû±¿æî Ûù±ß±&¿ùËî âËõþ âËõþ Âó±òÏûþ æËùõþ üõþõõþ±ý üyÂõ ýËûþ ÝËê¿ò/ ¿ßÂc ¿ßÂåÅ Ûù±ß±ûþ ¿õ¿öÂi§ æ±ûþá±ûþ ßÂù õü±Ëò± ýËûþËå ôÂËù õ±¿üj±Ëðõþ æËùõþ ÕüÅ¿õñ± ýûþ ò±/ 2 òÑ Ýûþ±ËëÇ ÛàòÝ ÂóûÇ™Là ձËüÇ¿òßÂ÷ÅM Âó±òÏûþ æù üõþõ±Ëýõþ Âó±ý×Âó õü±Ëò±õþ ß±æ q ýûþ¿ò/ ¿ßÂåÅ¿ðËòõþ ÷ËñÉý× î± q ýËûþ û±Ëõ/

¿òß±¿ú õÉõ¦š± ■ 2 òÑ Ýûþ±ËëÇ ¿òß±¿ú õÉõ¦š±õþ ü÷üɱ Õ±Ëå/ ÎáÌhÂõ¼ ¿õ«¿õðɱùûþ ÎïËß ßÔ¿ø¸ðlõþ ÂóûÇ™Là ÷Óù ¿òß±¿ú ò±ù±õþ ß±æ ÕñÇü÷±l ýËûþ Õ±Ëå/ Û¿é ü¥óÓíÇ ýËù ¿òß±¿ú ü÷üɱõþ ÕËòßÂé±ý× ü÷±ñ±ò ýËõ/ Ûå±hÂ±Ý òîÅÂòÂó±h± Ûù±ß±õþ Îõú ¿ßÂåÅ ¿òß±¿ú ò±ù± Æî¿õþ ßÂõþËî ýËõ/ Õ±ú± ßÂõþ± û±ËBå, Õ±á±÷Ï õåËõþõþ ÷ËñÉý× Û&¿ùõþ ß±æ ü÷±l ýËûþ û±Ëõ/

æ?±ù ü±ô±ý× ■ Õ±÷±õþ Ýûþ±ËëÇ ¿òûþ¿÷î æ?±ù ü±ô±ý× ßÂõþ± ýûþ/ ¿ßÂc ÷±S 8 æò ü±ô±ý× ßÂ÷Çä±õþÏõþ ÂóËÂ

Ûî õËh± Ýûþ±ëÇ Ûß¿ðËò ü±ô±ý× ßÂõþ± üyÂõ ýûþ ò±/ ôÂËù ¿ßÂåÅ ¿ßÂåÅ Ûù±ß±ûþ ðÅ¿ðò ÂóõþÂóõþ æ?±ù üõþ±Ëò± ýûþ/ Îõú ¿ßÂåÅ Ûù±ß±ûþ ÂóÅõþüö±ûþ ü±ô±ý× ßÂ÷Çä±õþÏõþ± õ±¿h ÎïËß ձõæÇò± üÑáèý ßÂËõþ ï±ËßÂ/ ÷±ùð± ò±¿üÇÑËý±Ë÷õþ ß±Ëå Õ±õæÇò± ÎôÂù± ¿òËûþ ü÷üɱ Õ±Ëå/ Ýà±Ëò ÛßÂü˼ 2,7 Ý 8 òÑ Ýûþ±ËëÇÂõþ Õ±õæÇò± æ÷± ßÂõþ± ýûþ/ ¿ßÂc ÂóÅõþüö±õþ Õ±õæÇò± Âó¿õþõýËíõþ ᱿hÂõþ Õö±õ ï±ß±ûþ ÕËòß ü÷ûþ ðÅý×-¿îÂò ¿ðËòõþ Õ±õæÇò± ÛßÂü˼ æ÷± ýËù ü÷üɱ ýûþ/ Ûý× ¿òËûþ ¦š±òÏûþ õ±¿üj±õþ± õUõ±õþ áí Õ¿öÂËû±á ßÂËõþËåò ÂóÅõþüö±õþ ß±Ëå/ ¿ßÂc ëÂ×ÂóûÅM ¦š±ò±ö±Ëõõþ Õö±Ëõ Õ±õæÇò± ÎôÂù±õþ ¦š±ò¿é ÕòÉ æ±ûþá±ûþ üõþ±Ëò± üyÂõ ýËBå ò±/ Ýà±Ëò ßÂùß±î± òáõþÏõþ ñÒ±Ëä ‘¿áèò ßÂùß±î± ¿ßvÂò ¿ü¿éÂ’ ÷ËëÂËù ÛßÂîÂù± õ±¿hÂõþ ëÂ×BäÂî±õþ ü÷±ò ü¥óÓíÇ Îâõþ± æ±ûþá± ßÂõþ± ýËõ ÛõÑ Îüà±Ëò ÂóÅõþüö±õþ Õ±õæÇò± üõþ±Ëò±õþ ᱿hÂÝ ï±ßÂËõ/ ôÂËù Ýý× Îâõþ± æ±ûþá±õþ õ±ý×Ëõþ Õ±õæÇò± ï±ßÂËõ ò±/ Ûõþ ôÂËù Âó¿õþËõú ðÓø¸í÷ÅM ýËõ/

æòüÑËû±á ■ ýûþËî± Îß±Ëò± Îß±Ëò± ò±á¿õþß ձ÷±õþ ß±Ëæ ÕüË™Lñø¸ ۶߱ú ßÂõþËùÝ Õ±¿÷ Ûù±ß±õþ õ±¿üj±Ëðõþ ü˼ ¿òûþ¿÷î Îû±á±Ëû±á õþ±¿à/ Ûõþ ôÂù¦¤õþ+Âó Õ±¿÷ 5 õ±õþ Ûý× Ýûþ±ËëÇ ÎïËß ¿õÂóÅù Îö±Ëé ¿òõDZ¿äÂî ýËûþ¿å/ ¦š±òÏûþ ÷±òÅËø¸Ëðõþ Îå±Ëé±à±Ëé± ü÷üɱ ü÷±ñ±Ëòõþ æòÉ Õ±¿÷ ûï±ü±ñÉ

ß¿õþ ¿î¿ò Ûý×&¿ù î±h±î±¿h üѦ¨±õþ ßÂõþËî üÂ÷ ýËõò/ ÷Ëò±ýõþ ÷GÂùÐ ÷ËýúÂóÅõþ òîÅÂòÂó±h± Õ=ÁËùõþ ü÷™¦¸ Õ¿ù á¿ùËî Âóïõ±¿î ձËå/ Îß±Ëò± ß±õþËí î± à±õþ±Âó ýËùÝ àÅõý× î±h±î±¿h õðù ßÂËõþ ÎðÝûþ± ýûþ/ ü÷Ïõþ ÷GÂùÐ Õ±Ëá Õ±÷±Ëðõþ Ûù±ß±&¿ù ÕgÂß±õþ ¿åù/ Ûàò Û¶¿î¿é õËh± õþ±™¦¸± Ý Õ¿ù á¿ùËî ¿üÛôÂÛù ÎðÝûþ± ýËûþËå/ ÎôÂßÂòÏ ÷GÂù •Ã›¶õÏí ò±á¿õþß—Рü÷™¦¸ Õ¿ù á¿ùËî Âóïõ±¿î ձËå/ ôÂËù õþ±ËS äÂù±ËôÂõþ± ßÂõþËî Îß±Ëò± ÕüÅ¿õñ± ýûþ ò±/

20 25

¿úà± Âó±ù •áÔýõñÓ—Ð ß±ëÂ׿kù±õþ üõÇð± æòüÑËû±á õþ±Ëàò/ î±ý× ðùÏûþö±Ëõ òûþ ¿òËæõþ õÉ¿MËQõþ æòÉý× ¿î¿ò õ±Ëõþ õ±Ëõþ Ûý× Ýûþ±ëÇ ÎïËß ¿õÂóÅù Îö±Ëé æûþÏ ýò/ ¿î¿÷õþ õþ±ûþ •õÉõü±ûþÏ—Ð ß±ëÂ׿kù±õþ üõÇð± Ûù±ß±õþ ÷±òÅËø¸õþ ü˼ Îû±á±Ëû±á õþ±Ëàò/ Îû Îß±Ëò± Û¶Ëûþ±æËò ûàò îÂàò ß±ëÂ׿kù±Ëõþõþ üý±ûþî± Âó±Ýûþ± û±ûþ/ Û¶ðÏÂó ßÅÂGÂÅ •Ã›¶õÏí ò±á¿õþß—Рß±ëÂ׿kù±õþËß ûàò îÂàò Û¶Ëûþ±æËò Âó±Ýûþ± û±ûþ/ ¿î¿ò üõü÷ûþ ¿òæ Ûù±ß± âÅËõþ ò±á¿õþßÂËðõþ ü±Ëï æòüÑËû±á õþ±Ëàò/

ß±ëÂ׿kù±õþ Ûà±Ëò å±S, ÂóõþϱïÇÏ/ õåõþöÂËõþõþ ß±Ëæõþ à±î±ûþ ò¥¤õþ ¿ðËBåò îÒ±õþ Ýûþ±ËëÇÂõþ Õ±÷ ò±á¿õþßÂ/ Âó±úËôÂËùõþ ¿õþËÂó±éÇÂß±ëÇ ›¶ß±ú ßÂËõþ Ûý× üÑàɱûþ q ýù òîÅÂò ßÂù÷ Ýûþ±ëÇ ÷±ßÇ¿úéÂ, éÅÂß¿ù õgÂ/ Âóõþϱ ýËùõþ ßÂh± Âó±ý±h±ûþ Ûà±Ëò qö±¿úü¸ Îüò/ Âóõþϱõþ ÎüKé±õþ ðÅý× ò¥¤õþ Ýûþ±ëÇÂ, ÕïÇ±È Õ¿öÂõþ±÷ÂóÅõþ, ÷òü±îÂù±, ¿áèòÂó±ßÇÂ, òËõþfÂó{¡Ï, ÷ËýúÂóÅõþ òîÅÂò Âó±h± ý×îÂɱ¿ð/

ÝûþDZë òÑ 2

üÅ÷±ù± Õ±áõþÝûþ±ù± Ûý× Ýûþ±ËëÇ Û¶ËîÂÉß¿ðò òîÅÂò òîÅÂò õü¿î ¦š±Âóò ýËBå ¿ßÂåÅ ¿ßÂåÅ Ûù±ß±ûþ/ ôÂËù ¿òîÂÉòîÅÂò õþ±™¦¸± ßÂõþËî ýËBå/ û¿ðÝ Ûý× õþ±™¦¸±&¿ùËß õþ±™¦¸± ò± õËù á¿ù õù±ý× ö±Ëù± ß±õþí Û&¿ùõþ ÆðâÇÉ Ý Ã›¶Ë¦š ûË渚 Îå±Ëé±/ ÎßÂõù÷±S ðÅý× Ûß¿é տù á¿ù õ±Ëð ü÷™¦¸ Õ¿ù á¿ù ßÂÑ¿SËéÂõþ ßÂõþ± ýËûþËå/ õËh± õþ±™¦¸± Ý ÷ý±òj± òðÏ üÑù¢Ÿ õÒ±ñËõþ±ë ü¥óÓíÇ ¿Âóä ì±ù±ý× ßÂõþ± ýËûþËå/ ÎüäÂðlõþËß ÷ý±òj± òðÏ üÑù¢Ÿ â±éÂ&¿ù üѦ¨±Ëõþõþ æòÉ ÕòÅËõþ±ñ ßÂõþ± ýËûþ¿åù/ ý׿îÂ÷ËñÉ î±õþ± ¿îÂò¿é â±ËéÂõþ üѦ¨±õþ ßÂËõþËå/ Õ¿öÂõþ±÷ÂóÅËõþõþ ÂóÅõþ±îÂò òðÏâ±éÂ Ý ðÅáDZ÷GÂËÂóõþ üÑù¢Ÿ òðÏâ±é ðÅÅ¿éÂÝ Õ¿õùË¥¤ üѦ¨±õþ ßÂõþ± ýËõ/

22 25

7

Î䩆± ßÂËõþ ﱿßÂ/ Ûý× ¿õø¸Ëûþ Ýûþ±ËëÇÂõþ õ±¿üj±õþ±ý× û± õù±õþ î± Õ±Âóò±Ëðõþ õùËõò/

2

ö¿õø¸ÉÈ Âó¿õþߊò± ■ ¿õ«¿õðɱùûþ, ÎáÌhÂßÂòɱ õ±ü 鱿÷Çò±ü Õ=ÁËùõþ ¿õöÂi§ ÂóÅõþÂó¿õþËüõ±õþ ëÂ×i§¿îÂ, ÷ý±òj± òðÏ üÑù¢Ÿ Õ¿öÂõþ±÷ÂóÅËõþõþ òðÏ â±é ðÅ¿éÂõþ üѦ¨±õþ, ÷±ùð± ò±¿üÇÑËý±÷ üÑù¢Ÿ Õ±õæÇò± ÎôÂù±õþ ¦š±òËß ßÂùß±î±õþ ‘¿áèò ßÂùß±î± ¿ßvÂò ¿ü¿éÂ’-õþ ÷ËëÂù Æî¿õþ ßÂõþ± Ý ¿áèòÂó±ßÇ Õ=ÁËù Îæù± üÑËú±ñò±á±Ëõþõþ üÑù¢Ÿ ÂóÅßÅÂõþÂó±Ëh ¿õ¿öÂi§ õÔÂËõþ±Âóí Ý ÂóÅßÅÂõþ¿éÂËß ðÓø¸í÷ÅM ßÂõþ±õþ æòÉ ÂóÅßÅÂËõþõþ ä±õþÂó±Ëú î±Ëõþõþ 汿ù ¿ðËûþ Îâõþ± ýËõ/

ü÷üɱ ■ ü±ñ±õþí ÷±òÅËø¸õþ± ¦š±òÏûþ ß±ëÂ׿kù±Ëõþõþ ß±Ëå ÕËòß ¿ßÂåŠÛ¶îÂɱú± ßÂËõþ ï±ËßÂò/ ¿õËúø¸ ßÂËõþ ä±ß¿õþ õ± õɱõü± üÑS±™Là ¿õø¸Ëûþ ¿òËûþ±á ßÂõþ±õþ ÎÂËS/ ¿ßÂc ÛËÂËS Îû ¦š±òÏûþ ß±ëÂ׿kù±õþËðõþ Îß±Ëò± Â÷î± ï±Ëß ò±, î± ü±ñ±õþí ÷±òÅø¸ õÅçÂËî ä±ò ò±/ ü÷üɱ Ûà±Ëòý× Æî¿õþ ýûþ/ û¿ðÝ Ûõþ ¿õߊ ¿ýü±Ëõ ¦š±òÏûþ õ±¿üj±Ëðõþ Îß±Ëò± ¦¤ûþyÂõþ Î᱇ÂÏ Æî¿õþ ßÂËõþ ¿ðËî Î䩆± ßÂõþ± ýûþ/

¿õø¸ûþ

ÂóÓíÇ÷±ò

Û¶±l ò¥¤õþ

æ?±ù ü±ô±ý×

25 25 25 25

20 20 22 20

100

82

Âó±òÏûþ æù Ý ¿òß±¿ú õÉõ¦š± õþ±™¦¸±â±é æòüÑËû±á

Ëà æ±ò±ò/ Ýûþ±ËëÇÂõþ ü÷üɱõþ ßÂï± ¿ù " ù±ý×Ëò õþ Õïõ± ý×-Î÷Ëùõþ ü±õËæ þ ëÂ×ÂóË ý×-Î÷ù õ± ¿ä¿êÂËîÂ/ ¿ä¿êÂõûþ±ëÇ ÷±ßÇ¿úé ÛõÑ Õ±Âóò±õþ Ýûþ±ëÇ ò¥¤õþ/ ¿ùàÅò ‘›¶¿î ü¥ó±ðßÂ’ Ýaamadermalda.in ý×-Î÷ù Ð response@

ÕùÑßÂõþí Ð æÏõòËæɱ¿î ¿÷¿¦a

8 Õ±÷±Ëðõþ áõÇ, Õ±÷±Ëðõþ Õ±ú±– Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð± ● õÔý¦ó¿îÂõ±õþ, 27 ÕË"±õõþ 2016

õõ ¿ëÂù±ò á±ò ¿ùËà ü±¿ýËîÂÉ Îò±Ëõù ÷±¿ßÇÂò ò±á¿õþß ß¿õûþ±Ëùõþ

Îðõõþ±æ õþ±ûþËäÂÌñÅõþÏ

1963 ü±ù, ê±`± ûÅËXÂõþ Õ±õËý Õ±Ë÷¿õþß±õþ õþ±æÍò¿îÂß Âó¿õþ¿¦š¿î áõþ÷, Îü±¿öÂËûþî ý×ëÂ׿òûþËòõþ ü±Ëï ü¥óßÇ îÂù±¿òËîÂ, Îüý× ü÷ûþ ÎðúËÛ¶Ë÷ ëÂ×ðÄõÅX ձË÷¿õþß±ò ÷±Ëòý× õþ±¿úûþ±òËðõþ ¿õËX îÂÏõè ¿õËZø¸ ÎÂó±ø¸í ßÂõþËîÂý× ýËõ/ Õ±Ë÷¿õþß±õþ õþ±©†˜Âó¿î UÑß±õþ ¿ðËûþËå Õ±Ë÷¿õþß± ß±ëÂ×Ëß ÂóËõþ±ûþ± ßÂËõþ ò± ß±õþí Îðúé±õþ Âó±Ëú öÂáõ±ò Õ±Ëå, ß¿÷ë ׿òˆÂ õþ±¿úûþ±õþ Û¶¿î ý׿¼îÂé± ¦ó©†, ü±õþ± Îðúé±ûþ ÛßÂé± ûÅX ûÅX ö±õ/ Û÷òý× Ûß ü÷ûþ ¿òëÂ×ý×ûþßÇ é±ëÂ×ò ýËù á±Ëòõþ Õòұò ßÂõþËå ÛßÅÂú õåËõþõþ Ûß ձË÷¿õþß±ò ûÅõß ü±Ëï ÎßÂõù ¿áé±õþ Õ±õþ ÷±ëÂ×ï ÕáDZò/ ÕòұËò ý±¿æõþ úýËõþõþ õU üz±™Là ò±á¿õþßÂ/ Îüý×à±Ëò üõ±ý×Ëß ü¥óÓíÇ ™¦¸¿yÂî ßÂËõþ ÎåËùé± ÎáËûþ ëÂ×êÂù ‘ձý× ýɱö ù±òÇë éÅ Îýé õþ±¿úûþ±òü“ Õù ïèÅ ÷±ý× Îý±ù ù±ý×ô“ ý×ô Õɱò±ð±õþ Ýûþ±õþ ˆÂ±éÂÇü“ ý×éÂü Îð÷ ëÂ×ý× ô±ˆÂ ô±ý×é“ éÅ Îýé Îð÷ Õɱ` ¿ôÂûþ±õþ Îð÷“ éÅ õþ±ò Õɱ` éÅ ý±ý×ë“ Õɱ` ÕɱßÂËü›I× ý×é Õù Îõèö¿ù“ ëÂ×ý×ï áë Õò ÷±ý× ü±ý×ëÂ/’ á±òé±õþ ÂóËõþõþ ™¦¸õßÂ&Ëù±Ëî ձË÷¿õþß±õþ õþ±Ë©†˜õþ Û¶¿î õɼ, Õ±üi§ ûÅX Âó¿õþ¿¦š¿îÂõþ ¿õËX Û¶¿îÂõ±ð Õ±õþÝ îÂÏõè ‘õ±é ò±ëÂ× ëÂ×ý× áé ëÂ×ý×Âóòü“ Õô ¿ð ÛÉù±ò ¿æ÷±õþ÷ɱò, ¿Ã›¶ûþ ß¿õ Îß¿÷ßÂɱù 뱈“ ý×ô ô±ûþ±õþ Îð÷ ëÂ×ý× Õ±õþ õõ ¿ëÂù±ò - Õ±üù ò±÷ õþõ±éÂÇ ÏõËòõþ qËî õõ ¿ëÂù±ò Îô±üÇë éÅ“ Îðò ô±ûþ±õþ Îð÷ ëÂ×ý× ÷±ˆÂ“ ¿ëÂù±ò éÂ÷±Ëüõþ Û¶ö±Ëõ üÑáÏîÂæ Î÷, Ýûþ±ò ÂóÅú Õô ¿ð õ±éÂò“ Õɱ`Â Û úé ¿ð é±, Õ±Ë÷¿õþß± ûÅMõþ±©†˜, 24Îú ò±÷áèýí/ æiœ - ¿ý¿õÑ, ¿÷ËòËü± ¿÷ËòËü±é±õþ ù ü±Ë 60 19 Ýûþ±‹Ç Ýûþ±ý×ë “ Õɱ` ý×ëÂ× Îòö±õþ Õ±¦¨ / 59 19 q 1941/ Û¶ï÷ á±ò Îùà±õþ Õ±ü± Õ±õþ äÂËù Â Ç Îß±Ë}ÂòüÄ“ Îý±Ëûþò áëÂ’ü Õò ý×Ýõþ ß þ û × ý Â× ¿òë Ëûþ Âó±¿ù ûþ ¿ßÂË Â äÅ ßÂËùËæõþ Âó±ê ÷±çÂÂóËïý× ü±ý×믒 ü™¦¸± ßÂɱËôÂ&Ëù±Ëî õþ ±Ëú úÂó Õ±Ë , q ± ï±ß Îüà±òß±õþ ¿áè¿òä ¿öÂËùËæ õþ ¿òËæ þ Õ±õ ±ò ßÂá þ Û¶ä¿ùî Îù± Ûý× âéÂò±õþ ¿êÂß Ûß ðúß ÂóËõþ üMõþ ¿áé±õþ Õ±õþ ÷±ëÂ×ï ÕáDZò ¿òËû ±ò’, ۶߱ú ÷±äÇ ¿ëÂù ‘õõ ðúËßÂõþ Îá±h±ûþ Îüý× Õ±Ë÷¿õþß±ò ûÅõËßÂõþ ±÷ ùõ Õɱ ¶ï÷ › à / á±ò ÎáËûþ ÎáËûþ Îõþ±æá±õþ Õɱùõ±Ë÷õþ ò±÷ •Îü îÂî¿ðËò Îá±é± ý×ëÂ×Ëõþ±Âó, Õ±Ë÷¿õþß±ûþ ¶ï÷ › à ±õþ  îÒ í î ± õþ Ëß± Õ±ò  1962/ 21 õåËõþõþ Ûß / Âý× ßÂËß ÕËò õþÏ¿îÂ÷Ëî± ß±ŒÂ ¿ôÂá±õþ— á±ò ýêÂ±È åù ¿ þ ßÂËõ Õ±õþ ÞX îÉ Õõ±ß õþ±àËå ¿òËæõþ ò±Ë÷ Ûý× ü±ýü Ûé± Ûß¿ðò Âóɱ¿õþËü õËü qòËù± ßÂùß±î±õþ / 16 20 Î÷, ùò ÕɱòËæÄùü’, ۶߱ú ü±¥x¿îÂßÂîÂ÷ Õɱùõ±÷ - ‘ôÂË û±ðõÂóÅõþ ¿õ«¿õðɱùûþ ÎïËß ý×ÑËõþ¿æ ɱ üÑà õþ ¿õ¿S î ¿÷¿ù ±õþ Õɱùõ±÷&Ëù±õþ ¿òËûþ Âóh±Ëú±ò± ßÂõþ±, õþõÏfüÑáÏËîÂõþ ¿ëÂù±Ëòõþ 37îÂ÷ Õɱùõ±÷/ îÂÒ / õþ ± ¨ ¦ þ õ ÂóÅ ÑàÉ Õü ü±õþ± æÏõËò ÎÂóËûþËåò Âó¿õþ÷GÂËù õËh± ýËûþ Ýê± Âó¿õþúÏ¿ùî 100 ¿÷¿ùûþò ÎÂó¿õþËûþ ÎáËå/ á豿÷, õþß Õɱ` Îõþ±ù ýù Õô ÎôÂ÷ Ûß õ¼ ûÅõßÂ/ Îü îÂàò ý×ëÂ×Ëõþ±ËÂó î±õþ ÷ËñÉ ëÂ×Ë{¡àËû±áÉ 11 é± ¿õËúø¸ 00—, Îá±Ë‹ò ΢−±õ •2000—, Îõî±õþ ü±Ñõ±¿ðßÂî±ûþ ûÅM, ü÷ß±ùÏò •1985—, Õ¦¨±õþ ÂóÅõþ¦¨±õþ •20 Î÷ËëÂù’ Âü ëÂKé ¶¿üË › ‘Îà õþ ± ¨ ¦ þ õ ÂóÅ Â ±BäÇ õ±Ñù± á±ò ¿òËûþ ð±í ýî±ú/ üMõþ üËõ ±õþ ß þ ÷¿õ ÂóÅ¿ùÈæ±õþ •2008—, Õ±Ë ’ •2013—, ±õþ Õò  Õô ðúËßÂõþ ëÂ×M ±ù õþ±æÍò¿îÂß Âó¿õþ¿¦š¿îÂ, Ò þ ¿æû ‘¿ù õþ ± ¨ ¦ þ õ ÂóÅ Â ôè±Ëkõþ üËõ±BäÇ

ä±õþÂó±Ëúõþ ÷±òÅËø¸õþ αöÂ, ¿õ˱öÂ, ûLaí±, ß±i§±, Õ±ú±, ձ߱ã±, ¦¤›Ÿ Îß±Ëò±¿ßÂåÅõþý× Îß±Ëò± Û¶¿îÂôÂùò Îòý× ü÷ü±÷¿ûþß õ±Ñù± á±Ëò/ ò± õþõÏfò±Ëïõþ á±ËòÝ Âó±Ýûþ± û±ËBå ò± ß±¿ãÂî ëÂ×Bä±õþí, ¿ßÂc Õ±Ë÷¿õþß±ò ûÅõËßÂõþ á±ò Âó±ùËé ÎôÂËù ßÂùß±î±õþ Îõî±õþ ü±Ñõ±¿ðËßÂõþ ü±ÑáÏ¿îÂß ÎäÂîÂò±, ü±ÑáÏ¿îÂß Îõ±ñ, û±õþ ëÂ×Âóõþ öÂõþ ßÂËõþ Ûß¿ðò Îü îÒ±õþ Îõî±õþ ü±Ñõ±¿ðßÂî± ÎåËh ý×ëÂ×Ëõþ±Âó, Õ±Ë÷¿õþß± ÎåËh ¿ôÂËõþ Õ±üËõ ßÂùß±î±ûþ, õ±Ñù±ûþ á±ò õÒ±ñËõ õËù/ Îû á±ò õþ±î±õþ±¿î Âó±ùËé ÎðËõ õ±Ñù± á±Ëòõþ ý׿îÂÂóÓËõÇõþ û±õîÂÏûþ Âó¿õþ¿äÂî ձ¿¼ßÂ, Îû á±ò Õ±¿õþß ÕËïÇý× ýËûþ ëÂ×êÂËõ ÛßÂé± Û¶æËiœõþ ö±ø¸±/ üÅ÷Ëòõþ ëÂ×Âóõþ õõ ¿ëÂù±Ëòõþ Û¶ö±õ ÛîÂé±ý× ¿åù Îû, üÅ÷ò ûàò ßÂùß±î±õþ ¿õ¿öÂi§ ÕòұËò ÎßÂõù÷±S ÛßÂé± ¿áé±õþ Õ±õþ ÷±ëÂ×ï ÕáDZò ¿òËûþ îÒ±õþ òîÅÂò á±ò&Ëù± Îú±ò±ËBå Õ±õþ ç± äÂßÂäÂËß òîÅÂò ßÂï±ûþ, òîÅÂò ö±ø¸±ûþ ¿êÂßÂËõþ ÂóhÂËå Ûß ÕòòÉ ü±ÑáÏ¿îÂß Î÷ñ± îÂàò ü¼î ß±õþËíý× ü±Ñõ±¿ðßÂõþ± õÉõý±õþ ßÂõþËùò ‘¿ëÂù±Ëò¦¨’ õ± ‘¿ëÂù±Ëòõþ ÷Ëî±’ Ûý× ús/ Ûüõ òõTý×Ëûþõþ ðúËßÂõþ Îá±h±õþ ßÂï±/ îÂî¿ðËò ÎöÂËã äÅÂõþ÷±õþ Îü±¿öÂËûþî ý×ëÂ׿òûþò/ î±õþ Õ±Ëáý× ¿òËö ÎáËå üMËõþõþ Õ±&ò/ òõTý×Ëûþõþ ¿ßÂËú±Ëõþõþ ðËùõþ ÕËòËß Tþý× Îß±ï±Ý û±Ýûþ±õþ ¿åù ò±, ¿ßÂåÅ ßÂõþ±õþ ¿åù ò± î±ý× î±õþ± ðù ÎõÒËñ äÂËù ¿áËûþ¿åù á±òÝûþ±ù±õþ ÎÂóåËò, Õ±õþ á±òÝûþ±ù±· Îü qËò¿åù Ûß éÂɱ¥¤¿õþò ÷ɱËòõþ á±ò ‘Îð± Õ±ý× Îò± ðɱé ý×Ëö¿òÑü Û¥ó±ûþ±õþ ýÉ±æ ¿õþé±òëÇ ý×òéÅ üɱ`“ öÂɱ¿òúë ôèÂ÷ ÷±ý× ýɱ`“ ÎùôÂé ¿÷ õv±ý×`¿ù Îýûþ±õþ éÅ ˆÂɱ`“ ¿ˆÂù òé ¿¦¡¿ÂóÑ“ ÷±ý× Ýûþ±¿õþËòú ÕɱË÷æü ¿÷“ Õ±ý× Õɱ÷ ¦†˜±òË`Âë Õò ÷±ý× ¿ôÂé“ Õ±ý× ýɱö Îò± Ýûþ±ò éÅ ¿÷é“ Õɱ` ¿ðü Õɱò¿üËûþKé Û÷¿é ¿¦†˜éÂü“ Õ±õþ éÅ ÎëÂë ôÂõþ ¿E¿÷Ñ... Îý ¿÷ˆÂ±õþ éÂɱ¥¤¿õþò ÷ɱò Λ− Û üÑ ôÂõþ ¿÷“ Õ±ý× Û÷ òé ¿¦¡¿Âó“ Õɱ` Îðûþ±õþ ý×æ Îò± Λ−ü Õ±ý× Õɱ÷ Î᱿ûþÑ éÅÂ...’ Ý á±òÝûþ±ù± Õ±õþ ÛßÂé± á±ò á±Ý“ Õ±÷±õþ Õ±õþ Îß±ï±Ý û±Ýûþ±õþ Îòýד ¿ßÂBåÅ ßÂõþ±õþ Îòý×/ Âó¿}ÂË÷õþ Îß±Ëò± ¿úŠÏ ÛîÂé± ¿ß Û¶ö±¿õî ßÂËõþËå õ±Ñù±õþ Îß±Ëò± ¿úŠ ÷±ñÉË÷ Îß· ûîÂé± üÅ÷Ëòõþ ý±î ñËõþ ¿ëÂù±Ëòõþ á±ò Û¶ö±¿õî ßÂËõþËå òõTý× ðúËßÂõþ ÂóõþõîÂÏÇ õ±Ñù± á±òËß· ¿ð Õ±òü±õþ ÷±ý× ÎôèÂ` ý×æ Îõv±¿ûþÑ ý×ò ¿ð ëÂ×ý×`Â, ¿ð Õ±òü±õþ ý×æ Îõv±¿ûþÑ ý×ò ¿ð ëÂ×ý×`Â... •üÅ÷Ëòõþ Õ™LÃî ¿îÂòé± Õɱùõ±÷ ‘á±òÝûþ±ù±’, ‘ä±ý׿å Îî±÷±õþ õgÅÂî±’, Õ±õþ ‘¿õð±ûþ Âó¿õþ¿äÂî±’ ¿úËõþ±ò±÷ üÑáÏî ¿ëÂù±Ëòõþ á±ò Õõù¥¤Ëò— Îüý× éÂɱ¥¤¿õþò ÷ɱËòõþ á±Ëòõþ ßÂï± ¿õáî ü±Ëh ÂóÒ±ä ðúËß ÕËòßÂ

Âóï ÎÂó¿õþËûþ ü±¿ýËîÂÉõþ Îò±ËõËù öÓ¿ø¸îÂ/ ¿éÂÛü Û¿ùûþéÂ, üÉ÷ÅËûþù ÎõËßÂéÂ, Âó±õËù± Îòð± áɱ¿õèËûþù ÷±õþËßÂæ õ± ÛÉùËõûþ±õþ ß±÷ÅËðõþ ü±Ëï Ûß Âóã¿MËî õõ ¿ëÂù±ò, qñÅ÷±S á±ò ¿ùËà/ Îò±Ëõù Û¶±ý×Ëæõþ ý׿îÂý±Ëü ÕöÓÂîÂÂóÓõÇ, òîÅÂòö±Ëõ ¿òñDZ¿õþî ýù ü±¿ýËîÂÉõþ üÑ:±/ ¿ëÂù±Ëòõþ ý±î ñËõþ á±Ëòõþ ßÂï±Ý õËü ÂóhÂù ß¿õî±õþ ü±Ëï Ûß ձüËò/ Îüý× üMõþ ðúËßÂý× Õ'Ëô±ëÇ ¿õ«¿õðɱùËûþõþ ü±¿ýËîÂÉõþ ÕñɱÂóß ¿SˆÂô±õþ ¿õþ' õõ ¿ëÂù±Ëòõþ ¿ù¿õþßÂËß îÅÂùò± ßÂËõþ¿åËùò æò ¿ßÂéÂËüõþ ü±Ëï/ Õ±õþ Ûß ¿õàɱî ձË÷¿õþß±ò ß¿õ ¿ákõ±áÇ ð±¿õ îÅÂËù¿åËùò, Îò±Ëõù ÂóÅõþ¦¨±Ëõþõþ îÂõÅ ÎßÂëÂ×ý× ö±Ëõ¿ò ü¿îÂÉý× á±ò ¿ùËà Îò±Ëõù Âó±Ýûþ± û±ûþ/ î±ý× ü±¥x¿îÂß Îß±Ëò± Îò±Ëõù ÂóÅõþ¦¨±õþ ¿õË«õþ üÑõ±ð÷±ñÉ÷ æÅËh ÛËî± Û¶ä±õþ Âó±ûþ¿ò/ Õ±÷±Ëðõþ ÎðËú Ý õþ±ËæÉõþ Û¶±ûþ ü÷™¦¸ &QÂóÓíÇ üÑõ±ðÂóËSõþ Û¶ï÷ Âó±î± æÅËh ¿ëÂù±Ëòõþ Îò±Ëõù/ Õ±õþ î±õþÂóõþ Ûß ül±ý ÎßÂËé ÎáËùÝ ¿ëÂù±ò ÛßÂé± úsÝ àõþä ßÂËõþò¿ò îÒ±õþ Îò±Ëõù›¶±¿l ¿òËûþ/ Îò±Ëõù ß¿÷¿é îÒ±õþ ü±Ëï Îû±á±Ëû±á ßÂõþ±õþ ü÷™¦¸ Î䩆± ßÂËõþ ý±ù ÎåËh ¿ðËûþËåò/ îÒ±õþ± ÛàËò± ¿ò¿}Âî òò ¿ëÂËü¥¤Ëõþõþ 10 õþà ÂóÅõþ¦¨±õþ áèýí ßÂõþËî ˆÂßÂËý±÷ Õ±üËõò ¿ßÂò± Îü ëÂ×Mõþ ÎÂóËî ձ÷±Ëðõþ ÕËÂó± ßÂõþËî ýËõ/ îÂËõ Õ±÷±Ëðõþ ò±á¿õþß ß¿õûþ±Ëùõþ õ±Ñù± ü±¿ýËîÂÉ Ûß±Ëð¿÷ ÂóÅõþ¦¨±Ëõþõþ Û¶±¿lõþ æòÉ Îõ¿ú ÕËÂó± ßÂõþ± ëÂ׿äÂî ýËõ ò± ... ò± Ûà±Ëò Îß±Ëò± õþ±æòÏ¿î Îòý× ß±õþí õ±Ñù± á±Ëòõþ Îö±ù Âó±ùËé ÎðÝûþ± ßÂï±õþ æòÉ Îüé± îÒ±õþ Û¶±ÂóÉ/ Ûý× ð±¿õËî Îû Û¶ßÔÂî ß¿õõþ± ßÅ¿Âóî ýËõò îÒ±Ëðõþ æòÉ ¿ëÂù±Ëòõþ ä±õþ¿é ù±ý×ò... ‘ý±ëÂ× ßÂɱò Õ±ý× Îò±“ Õ±ý× ¿¦óß ձëÂ×é Õô é±òÇ“ ý×ëÂ× ßÂɱò Îü Õ±ý× Õɱ÷ ý×ûþÑ“ ý×ëÂ× ßÂɱò Îü Õ±ý× Õɱ÷ Õ±òù±òÇëÂ/’

•2012—,

ü±¿ýËîÂÉ Îò±Ëõù •2016—/

14 õø¸Ç 6 üÑàɱ/ ¦¤Q±¿ñß±õþÏ, ۶߱úßÂ Ý ÷Å^ß տòX ð±ú&l ßÂîÇÂÔß ëÂ×ý×Ë÷k ßÂËùæ Îõþ±ëÂ, ÷±ùð± 732101 ýý×Ëî Û¶ß±¿úîÂ Ý ÷Å¿^îÂ/ ü¥ó±ðß РտòX ð±ú&l/ Îô±ò Ð ß±ûDZùûþ 03512-220522 õ±îDZ ¿õö±á 92327 90070 ¿õ:±Âóò ¿õö±á 94341 54440 ôÂɱ' Ð 877-795-9141 ý×-Î÷ù [email protected] ÝËûþõü±ý×é www.aamadermalda.in I RNI. No. WBBEN/03/13342

27 October 2016.pdf

ßv±üËß ÎßÂëÂ× öÂûþ Îðà±Ëò±õþ Îû±áÉ ÷Ëò ßÂËõþ ò±- ü÷±æ ò±, õþ±©† ̃. ò±, Û¶¿î‡±ò ò±, ñ÷Ç ò±, ¿òËðòÂóË Û¶¿îÂËõúÏÝ ò±/ Õ±õþ Û. õɱÂó±Ëõþ ...

39MB Sizes 1 Downloads 236 Views

Recommend Documents

October 23 - 27
Math We continue working with multiplying and dividing decimal numbers by whole numbers this week. Homework will be a review of Powers of Ten. Daily Math this week will be a word problems review. Students will bring home our classwork practice on. Th

october 25–27, 2013
Oct 25, 2013 - Saturday lunch: selection of sandwiches, salad, chips, cookie & cold drink. Sunday ... In short, graduate students who show up on the day of the.

October 27 2015 Rulemaking Minutes.pdf
Sign in. Page. 1. /. 2. Loading… Page 1 of 2. Page 1 of 2. Page 2 of 2. Page 2 of 2. October 27 2015 Rulemaking Minutes.pdf. October 27 2015 Rulemaking Minutes.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying October 27 2015 Rulemaking

October 27 2017 newsletter.pdf
Page 1 of 2. c. Minshew Elementary School. PTA Newsletter. October 27, 2017. Minshew families,. We've had so much going on over the last two weeks! Last Wednesday. we welcomed the Dallas Mavericks mascots, Champ & Mavs Man, to. kick off Red Ribbon we

october 27, 2017.pdf
Page 1 of 1. October 27,. 2017. Lesson 10. January. finger. into. river. closet. band. forgot. cash. block. chop. pond. couple. tough. blanket. cousin. young.

PRAC draft agenda of meeting 24-27 October 2016
Oct 24, 2016 - 10 November 2016, 09:00 – 12:00, room 7/B, via Adobe Connect. Health and ... and may also change during the course of the review. ... Direct-acting antivirals (DAAV) indicated for the treatment of hepatitis C (interferon free):.

October 27, 2016 Dental Board Meeting Minutes.pdf
Try one of the apps below to open or edit this item. October 27, 2016 Dental Board Meeting Minutes.pdf. October 27, 2016 Dental Board Meeting Minutes.pdf.

PRAC draft agenda of meeting 24-27 October 2016
Oct 24, 2016 - restrictions with regard to the safe and effective use of the medicinal product') of the. Marketing Authorisation is updated accordingly. Action: For ...

Minutes of the PRAC meeting 24-27 October 2016 - European ...
Feb 21, 2017 - Some of the information contained in the minutes is considered commercially confidential or sensitive and therefore not disclosed. With regard ...

2 Newsletter 27 October 2015.pdf
Page 1 of 16. - 1 -. NEWSLETTER. No. 2 - 27 October 2015. Welcome to a new edition of our newsletter! In this edition, we take a look at work health and safety compliance. Multinationals. often require their subcontractors to adopt and implement thei

NSE/CML/33513 Date : October 27, 2016 Circular R
Oct 27, 2016 - Asset Management Company Limited. In pursuance of ... Divya Poojari. Manager. Telephone No. Fax No. Email id. 022-26598235/36.

October 27, 2016 Dental Board Panel B Meeting Minutes.pdf
October 27, 2016 Dental Board Panel B Meeting Minutes.pdf. October 27, 2016 Dental Board Panel B Meeting Minutes.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In.

NSE/CML/33509 Date : October 27, 2016 Circular R
Oct 27, 2016 - Regulations Part A, it is hereby notified that the list of securities further admitted to dealings on the National ... Manager. Telephone No. Fax No. Email id. 022-26598235/36 ... Address of the Asset Management Company:.

Studs Up 27 (October-November 1997).pdf
The Studs Up guide to why Iran are here. 12- Let's have a blah, b lah, blah · Pt 1. -Hopefully the first in a series of. transcripted dialogue between famous and ...

Rabbi Harry E. Goldwater sermon, 27 October 1972.
Oct 27, 1972 - SERVICE. IN DEDICATION OF THE : ... ation, best expressed in a moment of silent prayer. ... For Judaism teaches that, basically, man is good ,.

LISTING Download Ref.No.: NSE/CML/33510 Date : October 27, 2016 ...
Oct 27, 2016 - Management Company Limited (UTI-Fixed Term Income Fund Series XXV Plan VIII). In pursuance of ... Website: www.icicipruamc.com.

October 27, 2015 Agenda with links.pdf
Sheriff's Office related to Shangri-La Care. Page 3 of 5. October 27, 2015 Agenda with links.pdf. October 27, 2015 Agenda with links.pdf. Open. Extract.

NSE/CML/ 33508 Date : October 27, 2016 Circular
Oct 27, 2016 - Regulations Part A, it is hereby notified that the list of securities further admitted ... For the purpose of trading on the system, the security shall be ...

Minutes of the PRAC meeting 24-27 October 2016 - European ...
Feb 21, 2017 - Direct-acting antivirals (DAAV) indicated for the treatment of hepatitis C ..... Protocols of PASS imposed in the marketing authorisation(s) . .... PRAC working group - best practice guide – update on the implementation goals .

Page 1 NPL/TRD/27 (ii) 24th October, 2017 Mr. Hari Bhakta Sharma ...
A copy of the letter, which is self-explanatory, is attached for more details. The charges for ... Contact details of the Organizer is as follows: ... +919769555657 / (Sri Lankan No. ... https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=30fld 14619&jsver-k.

October,3 October,4 -
Oct 3, 2016 - 14:50 Enrico Gratton (invited) , University California-Irvine, USA Metabolic ... Jerker Widengren (invited) ,KTH, Royal Institute of Technology,.

I Need a Hero—Part 2 October 4/5, 2014 Exodus 3/Hebrews 11:24-27 ...
Oct 2, 2014 - 4) 3:5 God's Spirit within you because of your faith in Jesus is what makes you holy. God declares you holy because He is with you, not.

October,3 October,4 -
Oct 3, 2016 - Advanced Techniques and Applications. 14:50 Enrico Gratton (invited) , University California-Irvine, USA Metabolic changes in cells and ...

October,3 October,4 -
Oct 3, 2016 - Institute of Applied Physics, Snezhinsk, Russia An analytic perturbation model for high-resolution time-domain diffuse optical tomography in.