No. of Printed Pages : 5

!6654KannadaPaperI!

6654 Register Number

Language — Part I — KANNADA — Paper I Time Allowed : 3 Hours ]

¸ÀÆZÀ£É :

[ Maximum Marks : 100

(1)

¥À± æ ßÉ ¥ÀwPæ A É iÀÄ ªÀÄÄzÀt æ ¸Àµ à ª ÖÀ ÁVzÉAiÉÄà JAzÀÄ SÁvÀj¥Àr¹PÉƽî. ¸Àµ à v ÀÖ A É iÀÄ°è K£ÁzÀgÆ À PÉÆgÀvÉ EzÀÝ°è vÀPëÀtªÉà PÉÆoÀr ªÉÄðéZÁgÀPj À UÉ w½¹.

(2)

§gÉAiÀÄ®Ä ªÀÄvÀÄÛ CqÀU Ø g É É J¼ÉAiÀÄ®Ä ¤Ã° CxÀªÁ PÀ¥ÄÀ à ±Á»AiÀÄ£ÀÄß §¼À¹j ºÁUÀÆ DPÀÈwUÀ¼£ À ÄÀ ß gÀa¸À®Ä ¥É¤ì¯ï §¼À¹j.

I.

F PɼV À £ÀªÅÀ UÀ¼° À è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÆ À £Á®ÄÌ ¥À± æ ßÉ UÀ½UÉ £Á®ÄÌ ¸Á®ÄUÀ½UÉ «ÄÃgÀzA À vÉ GvÀÛj¹.

4x2=8

Answer any four of the following in not more than four lines each. 1. §qÀ ¨ÉÆÃgÉUËqÀ£ÄÀ ºÉÆmÉÖUÉ AiÀiÁªÀÅzÀÆ ¹UÀ¢zÀÝgÉ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É ?

II.

2.

PÀjAiÀÄ¥Àà¤UÉ ªÀÄzÀå¥Á£ÀzÀ gÀÄa £ÉÆÃqÀĪÀ D¸É KPÁ¬ÄvÀÄ ?

3.

zsª À ÄÀ ð JAzÀgÉ K£ÀÄ ?

4.

UÀįïPÀAzÀ£ÄÀ ß ºÉÃUÉ vÀAiÀiÁj¸ÀÄvÁÛgÉ ?

5.

¸ÀA¸ÀÌøw JAzÀgÃÉ £ÀÄ ? CzÀgÀ UÀÄgÀÄvÀÄUÀ¼ÄÀ AiÀiÁªÀŪÀÅ ?

6.

zË楢 À AiÀÄ ¸ÀéAiÀÄAªÀg À z À À «ZÁgÀ ¥ÁAqÀªj À UÉ ºÉÃUÉ w½¬ÄvÀÄ ?

F PɼV À £ÀªÅÀ UÀ¼° À è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÆ À ªÀÄÆgÀÄ ¥À± æ ßÉ UÀ½UÉ ºÀvÀÄÛ ¸Á®ÄUÀ½UÉ «ÄÃgÀzA À vÉ GvÀÛj¹.

3x4=12

Answer any three of the following in not more than ten lines each. 7. ªÀÄÄzÀÄQAiÀÄÄ §gÉ¢zÀÝ gÀAUÀª° À è ºÉÃV¢ÝvÄÀ ? 8.

£ÁVAiÀÄÄ PÁr£À°è AiÀiÁgÀ£ÄÀ ß ºÀÄqÀÄPÀ®Ä DgÀA©ü¹zÀ¼ÄÀ ?

9.

AiÀiÁªÀÅzÀÄ UÀAzsª À ð À gÀ ¹ÃªÉÄAiÀiÁ¬ÄvÀÄ ? AiÀiÁPÉ ?

10.

PÀ«AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÄÀ ªÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÄÀ AiÀiÁªÀŪÀÅ ?

11.

PÀtð¤UÉ ¸ÁgÀyAiÀiÁUÀ®Ä ±À®å£ÀÄ MrØzÀ ±Àgv À ÛÉãÀÄ ? [ Turn over

6654 III.

2

F PɼV À £ÀªÅÀ UÀ¼° À è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÆ À ªÀÄÆgÀÄ ¥À± æ ßÉ UÀ½UÉ ºÀvÀÄÛ ¸Á®ÄUÀ½UÉ «ÄÃgÀzA À vÉ GvÀÛj¹j.

3x4=12

Answer any three of the following in not more than ten lines each.

IV.

12.

ªÀÄAiÀÄÆgÀzéÀd ªÀÄvÀÄÛ PÀ¥l À ¨ÁæºäÀ t¤UÉ £Àqz É À ªÀiÁvÀÄ-PÀvU É ¼ À À ¸Áég¸ À åÀ ªÀ£ÄÀ ß §gɬÄj.

13.

ºÉÆÃgÁlzÀ ¥Àª æ ÁºÀzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÄÀ ß «ªÀj¹j.

14.

ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄvÉAiÀÄ §UÉÎ PÀ« ºÉüÀĪÀ «ZÁgÀU¼ À ÃÉ £ÀÄ ?

15.

ªÁ°äÃQ eÁ£ÀQUÉ ºÉýzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÃÉ £ÀÄ ?

16.

ªÀÄÄzÀÄQAiÀÄÄ ¥Àw æ ¤vÀåªÀÇ zÉêÀjUÉ AiÀiÁªÀ jÃw gÀAUÀª° À è ¸ÉÃªÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÝÀ ¼ÄÀ ?

17.

vÀ£ßÀ £ÀÄß ºÉÃUÉ ¸À®ºÀ¨ÃÉ PÉAzÀÄ §¸Àªt À £ Ú ª À g À ÄÀ ²ªÀ£° À è PÉýPÉÆArzÁÝgÉ ?

F PɼV À £ÀªÅÀ UÀ¼° À è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÆ À MAzÀ£ÄÀ ß PÀÄjvÀÄ E¥ÀàvÀÄÛ ¸Á®ÄUÀ½UÉ «ÄÃgÀzA À vÉ GvÀÛj¹j.

1x8=8

Answer any one of the following in not more than twenty lines each.

V.

18.

¤Ãj£À G¥ÀAiÉÆÃUÀU¼ À ÃÉ £ÀÄ ? «±Àz¥ À r À ¹.

19.

zË楢 À AiÀÄÄ ¥ÁAqÀªg À ® ÀÉ èjUÀÆ ¥ÀwßAiÀiÁUÀ®Ä PÁgÀtgÀÄ AiÀiÁgÀÄ ? KPÉ ? «ªÀj¹j.

20.

PÀÄqÀÄPÀ PÀjAiÀÄ¥Àà£À zÁgÀÄt PÀvA É iÀÄ£ÀÄß «ªÀgª À ÁV §gɬÄj.

F PɼV À £ÀªÅÀ UÀ¼° À è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÆ À MAzÀPÌÉ E¥ÀàvÀÄÛ ¸Á®ÄUÀ¼ÄÀ «ÄÃgÀzA À vÉ «ªÀgª À ÁV GvÀÛj¹j. Answer any one of the following questions in not more than twenty lines each.

1x10=10

21.

zÀÄAiÉÆÃðzs£ À À ±À®ågÀ UÀÄt ¸Àé¨Ás ªÀU¼ À £ À ÄÀ ß “±À®å ¸ÁgÀxåÀ ” ¥ÀzåÀ ¨sÁUÀzÀ DzsÁgÀ¢AzÀ ¤gÀƦ¹.

22.

‘ªÀģɬÄAzÀ ªÀÄ£ÉU’É PÀª£ À z À À ªÀÄÄRå D±ÀAiÀĪÀ£ÄÀ ß «ªÀgª À ÁV §gɬÄj.

23.

ªÀiÁ¢æAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃjzÀ ¥ÁAqÀÄ«UÁzÀ CAvÀåªÀ£ÄÀ ß «ªÀgª À ÁV §gɬÄj.

3 VI.

6654 2x5=10

F ¥ÀzåÀ ¨sÁUÀª£ À ÄÀ ß ¥ÀÆtðUÉƽ¹. Quote from memory. 24.

gÀvßÀ zÀ gÀ¸z À Á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.

zsg À t À A Â iÀÄ . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¥Àl¥Àl£Éà MqÉzÄÀ .

ªÉÄïÉÆAzÀÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PÀÆqÀ® ¸ÀAUÀªÄÀ zÉêÀ.

VII. F PɼV À £À ¥À± æ ßÉ UÀ¼° À è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÆ À JgÀqPÀ ÌÉ ¸ÀAzÀ¨ À ð Às ¸À»vÀ «ªÀj¹j.

2x5=10

Explain any two of the following questions as related to the context. 26.

£ÀUÉ PÉÆ®ÄèªA À vÉ ºÀUÉ PÉÆ®è¯ÁgÀzÄÀ .

27.

ºÉÆÃgÁlzÀ ¸ÁUÀgPÀ ÌÉ ¸Á«gÁgÀÄ £À¢UÀ¼ÄÀ .

28.

¥À±ÄÀ £Á£ÀÄ ¥À±ÄÀ ¥Àw ¤Ã£ÀÄ.

29.

C¼ÀÄvÀ PÉÆqÀĪÀª£ À À zÁ£ÀªÄÀ A PÉÆAqÀ¥g À É §Äzsg À ï.

VIII. (A)

2x5=10

F PɼV À £À ¥À± æ ßÉ UÀ¼° À è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÆ À JgÀqÄÀ ¥À± æ ßÉ UÀ½UÉ GvÀÛj¹j. Answer any two of the following questions. 30.

UÀÄt¸ÀA¢ü CxÀªÁ ¯ÉÆÃ¥À¸A À ¢üAiÀÄ£ÀÄß GzÁºÀgu À A É iÉÆA¢UÉ «ªÀj¹.

31.

zÀéAzÀé ¸ÀªiÀ Á¸À CxÀªÁ QæAiÀiÁ ¸ÀªiÀ Á¸Àª£ À ÄÀ ß GzÁºÀgu À ¸ É » À vÀ «ªÀj¹.

32.

gÀÆ¥ÀPÁ®APÁgÀ CxÀªÁ zÀȵÁÖAvÀ C®APÁgÀª£ À ÄÀ ß GzÁºÀgu À A É iÉÆA¢UÉ «ªÀj¹.

33.

w楢 À CxÀªÁ ¨sÁ«Ä¤ µÀlà¢AiÀÄ£ÀÄß GzÁºÀgu À A É iÉÆA¢UÉ «ªÀj¹. [ Turn over

6654

4 (B)

5x1=5

F PɼV À £ÀªÅÀ UÀ¼£ À ÄÀ ß ºÉÆA¢¹ §gɬÄj. Match the following. 34. 35. 36. 37. 38.

IX.

gÀAUÀª° À è ¨sg À v À À ¨ÁºÀħ° £ÁªÉ®ègÆ À MAzÉ eÁw zÉêÀUA À UÉ zË楢 À ¸ÀéAiÀÄAªÀgÀ

-

J.Dgï. PÀȵÀ± Ú Á¹Ûç r.PÉ. gÁeÉÃAzÀæ ¥ÀÄ.w. £Àg¹ À AºÁZÁAiÀÄð UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ CrUÀ gÀvÁßPÀgª À t À ð  15x1=15

F PɼV À £À J¯Áè ¥À± æ ßÉ UÀ½UÀÆ ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgª À £ À ÄÀ ß Dj¹ §gɬÄj. Answer all the following questions choosing the correct answer from the options. 39.

40.

PÀ£ÀßqÀzÀ ªÉÆzÀ® PÀªÀ¬Äwæ __________. (C) ¸ÀAa ºÉÆ£ÀߪÀÄä (D) ªÀĺÁzÉë CPÀÌ

(E) ¨É¼ª À r À ªÀÄ®èªÄÀ ä

PÀ£ÀßqÀzÀ ªÉÆzÀ® UÀzÀå PÀÈw __________. (C) D¢¥ÀÄgÁt (D) ¨sÀgÀvÉñÀ ªÉʨsÀªÀ

(E) ªÀqÁØgÁzs£ À É

41.

PÀ£ßÀ qÀPÌÉ ªÉÆzÀ®Ä eÁÕ£¦ À ÃoÀ ¥À± æ ¹ À Û vÀAzÀÄPÉÆlÖ PÀ« __________. (C) ²æà PÀĪÉA¥ÀÄ (D) ²æà ¥ÀÄ.w.£À. (E) ²æà ²ªÀgÁªÀÄ PÁgÀAvÀ

42.

‘¥ÀgÆ É Ã¥ÀPÁgÀ’ F ¥Àzª À £ À ÄÀ ß ©r¹ §gÉzÁUÀ __________. (C) ¥Àgj À AzÀ + G¥ÀPÁgÀ (D) ¥ÀgÀ + G¥ÀPÁgÀ (E) ¥ÀgÀ + C¥ÀPÁgÀ

43.

«zÉå ¥ÀzÀzÀ vÀzÀãªÀ gÀÆ¥À w½¹. (C) ºÉeÓÉ (D) «då

(E) ©eÉÓ

44.

ªÀĺÁPÀ« PÀĪÀiÁgÀªÁå¸À¤VzÀÝ ©gÀÄzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ ? (C) gÀÆ¥ÀPÀ ¸ÁªÀiÁædå ZÀPª æÀ w À ð (D) ¥ÉÃæ ªÀÄPÀ« (E) ¤¸ÀUð À PÀ«

45.

ªÀZ£ À À ¸Á»vÀåªÀÅ GzÀAiÀĪÁzÀ PÁ® AiÀiÁªÀÅzÀÄ ? (C) 10 £Éà ±ÀvÀªÀiÁ£À (D) 12 £Éà ±ÀvÀªÀiÁ£À (E)

9 £Éà ±ÀvÀªÀiÁ£À

5 46.

47.

48.

6654

“C£ÀĨsª À ”À ¥Àzz À À «gÀÄzÀÞ ¥ÀzÀ : (C) C£À£ÄÀ ¨sª À À (D) C£ÀĨsÁªÀÀ

(E) C£Á£ÀĨsª À À

‘ºÉ¨âÉg¼ À ÄÀ ’ F ¥Àzz À À ¸ÀªiÀ Á¸À : (C) zÀéAzÀé ¸ÀªiÀ Á¸À (D) QæAiÀiÁ ¸ÀªiÀ Á¸À

(E) PÀªÄÀ ðzsÁgÀAiÀÄ ¸ÀªiÀ Á¸À

‘vÀĵÁgÀ’ F ¥Àzz À À CxÀð : (C) »ªÀÄ©AzÀÄ (D) ºÀA¸À

(E) «ÃuÉ

49.

¥ÁAqÀÄgÁd vÀ£ßÀ gÁtÂAiÉÆA¢UÉ ªÁ¸ÀªÁVzÀÝ ¥Àªð À vÀ : (C) «AzsÁå (D) ¸ÀºÁå¢æ (E) ±Àv± À ÈÀ AUÀ

50.

ªÀÄÄgÁAvÀPÀ JAzÀgÉ : (C) PÀtð

(D) PÀȵÀÚ

(E) ²ªÀ

51.

“«PÀª æ iÀ ÁdÄð£À «dAiÀÄA” JA§ PÁªÀåªÀÅ AiÀiÁªÀ bÀAzÀ¹ì£° À è §gÉAiÀįÁVzÉ ? (C) ZÀA¥ÀÆ (D) gÀU¼ À É (E) µÀl¢ à

52.

“¸ÀA¸ÀÌøw JAzÀgÃÉ £ÀÄ ?” F UÀzåÀ zÀ ¯ÉÃRPÀgÄÀ AiÀiÁgÀÄ ? (C) zÉêÀÅqÀÄ (D) J£ï. ¥Àº æ Áèzg À Áªï (E) f. gÁªÀÄPÀȵÀÚ

53.

‘¨ÉÊUÀÄUÀ¥ÄÀ à’ F ¥Àzz À ° À è£À ¸ÀA¢ü : (C) DUÀªÄÀ ¸ÀA¢ü (D) DzÉñÀ ¸ÀA¢ü

(E) ¯ÉÆÃ¥À ¸ÀA¢ü

-oOo-

[ Turn over

6654 Kannada Paper I.pmd

10. P屨Ai斂社耀乜i斂啗g斂社蜂社i薜斂U擘斂Ai鬨薊斃社 ? 11. P龜薴U 蜂g勵Ai鬨糢嶽 推桀 Mr喡 推g償幵瓊斂? Language — Part I — KANNADA — Paper I.

63KB Sizes 0 Downloads 273 Views

Recommend Documents

6654 Kannada Paper I.pmd - dge.tn.gov.in
10. P屨Ai斂社耀乜i斂啗g斂社蜂社i薜斂U擘斂Ai鬨薊斃社 ? 11. P龜薴U 蜂g勵Ai鬨糢嶽 推桀 Mr喡 推g償幵瓊斂? Language — Part I — KANNADA — Paper I.

6664 Kannada Paper II.pmd - DGE TN
母瘙彴母w澔乜i斂社闡z燧t 蛻鉞氈祀Vz乜i厊 JAz斂S臀鮑母r¹P囡踐. 蛻鉞氈v乜i斂啗K z髻曙. P囡g償优糯濫啗v霏燭t罔 P囡o黔罔鏽圈Z縵霏鮑U w蝴. (2). §g乜i斂效社競斂 Cq濱U仩 J暴Ai斂效勻 Cx尷 P壎斂

6664 Kannada Paper II.pmd - DGE TN
母瘙彴母w澔乜i斂社闡z燧t 蛻鉞氈祀Vz乜i厊 JAz斂S臀鮑母r¹P囡踐. 蛻鉞氈v乜i斂啗K z髻曙. P囡g償优糯濫啗v霏燭t罔 P囡o黔罔鏽圈Z縵霏鮑U w蝴. (2). §g乜i斂 ...

Kerala HSE Plus One Kannada previous year question paper ...
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Kerala HSE P ... ary 2008.pdf. Kerala HSE P ... ary 2008.pdf. Open.

Karnataka SSLC Second Language Kannada Sample Paper 1.pdf ...
Page 1 of 1. Page 1. Karnataka SSLC Second Language Kannada Sample Paper 1.pdf. Karnataka SSLC Second Language Kannada Sample Paper 1.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying Karnataka SSLC Second Language Kannada Sample Paper 1.

APTET Paper-II Kannada (Mathematics And Science) 25-Feb-2018 ...
28 4 58 4 88 4 118 4 148 1. 29 2 59 1 89 1 119 2 149 4. 30 3 60 3 90 4 120 1 150 1. TET 2017 - Scoring key. Paper-II - Kannada Medium-Set-G (M&S) 25.02.2018 Morning Sesssion. Page 1 of 1. Main menu. Displaying APTET Paper-II Kannada (Mathematics And

NAT Dec 2013 Paper III Kannada Answer Key.pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. Main menu.

NAT June 2014 Paper III Kannada Answer Key.pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. Main menu.

Karnataka SSLC Second Language Kannada Sample Paper 2.pdf ...
Karnataka SSLC Second Language Kannada Sample Paper 2.pdf. Karnataka SSLC Second Language Kannada Sample Paper 2.pdf. Open. Extract. Open with.

Karnataka SSLC Second Language Kannada Sample Paper 1.pdf ...
(Ø) 1960 (è) 1950. (ö) 1970 (â) 1980. ©∆ÂO¬Â : 11. „Â√Âπ»ÂÈR ∑ê õËπ ¢«ÂÈ ∑¬ å«ÊQ¬ : (Ø) ü ̆ʬÂ∆ «Ò‡Â (è) ⢀\...ÂO ÃX„ÊV¢√Â. (ö) ...Ê∆ʛ £ÛË∑ (â) ÑË»Ê «Òâ€

Article 6654 - Bourse de Montréal | Réglementation
Mar 28, 2013 - one single place, in article 14102, all the requirements related to derivative instruments positions reports that must .... Regulatory Division website at http://reg.m-x.ca/en/ ..... the Bourse requests the last four digits of the Soci

kannada invitation11.pdf
aÀÄ·Ád£À 2PÀët μÀAμÉÜ, aÉÄÊμÀÆgÀÄ. ¢£ÁAPÀ: rμÉA§gï 1, 2013 μÀÜ1À: J«¶ ·Á ̄ï, aÀÄ·Ád£À ¥ÀæxÀaÀÄ zÀeÉð PÁ ̄ÉÃdÄ. μÀaÀÄAiÀÄ: ̈É1ÀUÉÎ 11.00 dAiÀÄ®Qëöä¥ÀÄgÀA, aÉÄÊμÀÆgÀ

kannada books pdf
... doesn't start automatically. Page 1 of 1. kannada books pdf. kannada books pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying kannada books pdf.

ww.questionpaperz.in Karnataka SSLC Second Language Kannada ...
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. ww.questionpaperz.in Karnataka SSLC Second Language Kannada Sample Paper 1.pdf. ww.questionpaperz.in Karnata

man-103\kannada-books-download.pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item.

telugu to kannada learning pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. telugu to ...

sampoorna mahabharat pdf in kannada
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. sampoorna ...

ww.questionpaperz.in Karnataka SSLC Second Language Kannada ...
... Sample Paper 3.pdf. ww.questionpaperz.in Karnataka SSLC Second Language Kannada Sample Paper 3.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu.

srimad bhagavatam in kannada pdf
Page 1 of 1. File: Srimad bhagavatam in kannada. pdf. Download now. Click here if your download doesn't start automatically. Page 1 of 1. srimad bhagavatam ...

13.07.2017 Kannada 2017.pdf
13.07.2017 Kannada 2017.pdf. 13.07.2017 Kannada 2017.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying 13.07.2017 Kannada 2017.pdf. Page 1 ...