No. of Printed Pages : 2

!6664KannadaPaperII!

6664 Register Number

Language — Part I — KANNADA — Paper II Time Allowed : 3 Hours ]

¸ÀÆZÀ£É :

[ Maximum Marks : 80

(1)

¥À± æ ßÉ ¥ÀwPæ A É iÀÄ ªÀÄÄzÀt æ ¸Àµ à ª ÖÀ ÁVzÉAiÉÄà JAzÀÄ SÁvÀj ¥Àr¹PÉƽî. ¸Àµ à v ÖÀ A É iÀÄ°è K£ÁzÀgÆ À PÉÆgÀv¬ É ÄzÀÝ°è vÀPëÀtªÉà PÉÆoÀr ªÉÄðéZÁgÀPj À UÉ w½¹.

(2)

§gÉAiÀÄ®Ä ªÀÄvÀÄÛ CqÀU Ø g É É J¼ÉAiÀÄ®Ä ¤Ã° CxÀªÁ PÀ¥ÄÀ à ±Á»AiÀÄ£ÀÄß §¼À¹j ºÁUÀÆ DPÀÈwUÀ¼£ À ÄÀ ß gÀa¸À®Ä ¥É¤ì¯ï §¼À¹j.

I.

II.

F PɼV À £À ¥À± æ ßÉ UÀ¼° À è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÆ À LzÀPÌÉ ¸ÀAQë¥ÛÀªÁV GvÀÛj¹j. 1. vÉÆgÉAiÀÄ¥ÀÄgÀz° À è ¸ÀħâtÚ AiÉÆÃVAiÀÄAvÉ PÁ® PÀ¼z É ÄÀ zÀÄ ºÉÃUÉ ? 2.

®°vÉ UÀAqÀ££ À ÄÀ ß ºÀjzÁégPÀ ÌÉ ºÉÆÃUÀ®Ä M¦à¹zÉÝÃPÉ ?

3.

¸ÀħâtÚ ºÀÄnÖzÁUÀ £ÁgÁAiÀÄt ±Á¹ÛçU½ À UÉ ¸ÀAvÉÆõÀªÁUÀ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ ?

4.

¸ÀħâtÚ PÀ®ÌvÛÉAiÀÄ£ÀÄß ©qÀ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ ?

5.

¤Ã®¸Á¤ vÀ£ßÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸Àħât¤ Ú UÉ ªÀiÁrzÀ ªÀåªÀ¸ÜÉ AiÉÄãÀÄ ?

6.

£ÁgÁAiÀÄt ±Á¹ÛçU¼ À À ¥ÀjZÀAiÀĪÀ£ÄÀ ß ¤Ãrj.

7.

ªÁgÀ¹ À ÛçÃAiÀÄjUÉ ¸Àħât£ Ú À PÀÄjvÀÄ «±ÉõÀ ªÀĪÀÄvÉ GAmÁUÀ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ ?

8.

¤ªÀÄä UÁæªÄÀ zÀ°è £Àqz É À eÁvÉA æ iÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ¤ªÀÄä UɼA É iÀĤUÉ MAzÀÄ ¥ÀvæÀ §gɬÄj.

5x6=30

1x10=10

CxÀªÁ ¤ªÀÄä UÁæªÄÀ zÀ gÀ¸ÛÉAiÀÄ£ÀÄß zÀÄgÀ¹ÛUÆ É ½¸ÀĪÀAvÉ PÉÆÃj f¯Áè¢Pü ÁjUÀ½UÉ ªÀÄ£À« ¥ÀvæÀ §gɬÄj. III.

F PɼV À £ÀªÅÀ UÀ¼° À è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÆ É AzÀ£ÄÀ ß PÀÄjvÀÄ ¥À§ æ AzsÀ gÀa¹j. 9.

QæÃqÉUÀ¼À ªÀĺÀvÀé

10.

¸ÁªÀiÁfPÀ ¦qÀÄUÀÄ - «zÁåyðUÀ¼À ¥ÁvÀæ

11.

£À£ßÀ fêÀ£z À À zsåÉ ÃAiÀÄ

1x15=15

[ Turn over

6664 IV.

2

F ¥ÀzåÀ UÀ¼À ¸ÁgÁA±Àª£ À ÄÀ ß §gɬÄj. 12. »jAiÀÄ £Á£É£¨ À ÃÉ qÀ UÀÄgÀĪÀ ¤A¢¸À¨ÃÉ qÀ

2x5=10

dgɪÀªÀgÀ PÀÆqÀ ºÀU¨ É ÃÉ qÀ | §AUÁgÀ zÉgÀªÀÅ ¨ÉÃqÉAzÀ ¸ÀªÀðdÕ || 13.

ªÀÄ£ÀÄdPÀÄ®ªÉÇAzÉƧ⠤£ÉÆߧâ£A À w®è | vÀ£ÄÀ ªÀAUÀU¼ À Æ É AzÀÄ gÀÆ¥ÀUÄÀ t¨ÉÃgÉ || ªÀÄ£ÀzÆ É ¼ÉƨÉÆâ§â £ÉÆAzÉÆAzÀÄ ¥À¥ æ A À ZÀ«A | vÀ£ÀÄ£ÉÃPÀzÉƼÀ - ªÀÄAPÀÄwªÀÄä.

V.

(a)

14.

F PɼV À £À AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÆ É AzÀÄ UÁzɪiÀ ÁvÀ£ÄÀ ß «ªÀj¹ §gɬÄj. 1.

ªÀiÁvÀÄ §®èª¤ À UÉ dUÀ¼« À ®è | Hl §®èª¤ À UÉ gÉÆÃUÀ«®è ||

2.

zÀÄqÉØà zÉÆqÀØ¥àÀ | «zÉå CzÀg¥ À àÀ || PÉÊ Pɸg À ÁzÀgÉ ¨Á¬Ä ªÉƸÀgÄÀ .

3. (b)

15.

PÀ£ßÀ qÀPÌÉ ¨sÁµÁAvÀj¹j.

1x5=5

1x10=10

More people live in villages than in towns and cities in our country. But many of the villagers are poor. They live in mud houses. There are not enough wells in many villages. So people do not get water to drink. Things are slowly changing now. Government authorities have started a country wide plan to provide drinking water to all villages. -oOo-

6664 Kannada Paper II.pmd - DGE TN

母瘙彴母w澔乜i斂社闡z燧t 蛻鉞氈祀Vz乜i厊 JAz斂S臀鮑母r¹P囡踐. 蛻鉞氈v乜i斂啗K z髻曙. P囡g償优糯濫啗v霏燭t罔 P囡o黔罔鏽圈Z縵霏鮑U w蝴. (2). §g乜i斂效社競斂 Cq濱U仩 J暴Ai斂效勻 Cxå°· P壎斂 掄翠i斂 懼尬戴j 瑭U曙DP檀wU擘壓斂 /nobr> g餚蛻效玉木荔尬戴j. I. F P冱頸 母瘙彴U擘幫 Ai鬨薊斃z膾髻曙Lz ...

51KB Sizes 1 Downloads 388 Views

Recommend Documents

6664 Kannada Paper II.pmd - DGE TN
母瘙彴母w澔乜i斂社闡z燧t 蛻鉞氈祀Vz乜i厊 JAz斂S臀鮑母r¹P囡踐. 蛻鉞氈v乜i斂啗K z髻曙. P囡g償优糯濫啗v霏燭t罔 P囡o黔罔鏽圈Z縵霏鮑U w蝴. (2). §g乜i斂 ...

6655 Urdu Paper I.pmd - DGE TN
Instructions : (1) Check the question paper for fairness of printing. If there is any lack of fairness, inform the Hall Supervisor immediately. (2) Use Blue or Black ink ...

6660 German Paper I.pmd - DGE TN
Sie schwimmt zweimal in der Woche. 29. Spielt ihr in der Schule ? 30. Ich fahre Rad. IV. Bilden Sie Nebensätze mit weil ! 31. Ich habe meinen kleinen Teddybär immer bei mir. Der Teddybär hilft mir eigentlich. 32. Er hat ein Hufeisen. Er mag ihn se

6670 German Paper II.pmd - DGE TN
(Make the sentences with the following Verbs). 7. haben. 8. machen. 9. essen. 10. kaufen. (C) Beantworten Sie die folgenden Fragen ! (Answer the following ...

6659FrenchPaperI! - DGE TN
Quand Kavita était petite, elle jouait dehors avec ses amies dans ______ (l'école /la rue/ la maison). 10. Schindler's List est un film ______ (de guerre / science-fiction/ romantique). .... Un jour, il est le premier de sa classe. Sa mère veut lu

6670 German Paper II.pmd - DGE TN
hol mir meine Lampe,, , sagt der Onkel. Dann öffnet er die Höhle. Aladdin hat Angst. Aber er geht in die Höhle hinunter. Dort sieht er Bäume mit Edelsteinen. Da ist auch die alte lampe…… Aladdin zeigt der Mutter und macht die Lampe sauber. Da

6672 English Paper II.pmd - TN-DGE
(e) Always speak the truth. (B) Match the Products with their relevant Slogans given below : 5x1=5. Products. Slogans. 32. Credit card. (a) Sharp time for sharp people. 33. Air conditioner. (b) Erases everything but the past. 34. Watch. (c) Doorstep

6658 Arabic Paper I .pmd - DGE TN
Language — Part I — ARABIC — Paper I. (Prose, Poetry and Grammar). Time Allowed : 3 Hours ]. [ Maximum Marks : 100. Instructions : (1) Check the question paper for fairness of printing. If there is any lack of fairness, inform the Hall Supervis

6659FrenchPaperI! - DGE TN
Schindler's List est un film ______ (de guerre / science-fiction/ romantique). ... Qui a réalisé le film Tintin ? 23. Quand est-ce ... Il faut rester à la gare jusqu'à 18 h.

6674 Tel+Eng Mathematics.pmd - DGE TN
61. ˇø£ Vü‰˝Ÿy ˝À 20 n&ÉT>∑T\ yÓ&É\TŒ ô|'ø£|ü⁄Œ ns¡ú Bs¡Èeè'êÔø±s¡+˝À eT]j·TT eT∑T\ m'·TÔ'√ ñ+~. |üø£ÿ>√&É\ m'·TÔ 12 n&ÉT>∑T\T nsTTq#√, @ >√&É |üø£ÿqT+#Ó'Hê 4 n&ÉT>∑T\ qT+∫ d”*+

6673 Tam+Eng Mathematics AAAA.pmd - DGE TN
the ground 12 mts away from the starting point. Find the angle of projection. 61. J¸ ~øÇÄ Áõ°¼ß ÷©ØTøµ¯õÚx Aøµ&}ÒÁmh ÁiÁzvÀ EÒÍx. Cuß AP»® 20 Ai. ø©¯zv¼¸¢x Auß E¯µ® 18 Ai ©ØÖ® £UPa. _ÁºPÎß E¯µ® 12 Ai

6674 Tel+Eng Mathematics.pmd - DGE TN
If a line makes 45, 60 with positive direction of axes x and y then the angle it makes ...... Z nH~ ÁbÕe÷DÏø£ kÕe÷q´ y]jT{Ÿ. P (Z < c)=0.05 nsTTq#√, c $\Te ...

6675 Mal+Eng Mathematics.pmd - DGE TN
Is潲 SqXR惊O¾sOU kP^|oLp]ŸO A &pORa KLSqL j]qpOU, KqO kP^|os潲¾ ... KLSqL kP^|os潲¾ j]qp]Rs Bh|R¾ kP^|os潲¾ SqXR惊O黎 1 BeVV. (3) ...... I c]Rlr¢x|¤ yovLW|¾]R£ An]yUX|LZaWU. "CUSNY箂°V lLW› I炑 ? (1) sec x. (2) cos x. (3) eta

6654 Kannada Paper I.pmd
10. P屨Ai斂社耀乜i斂啗g斂社蜂社i薜斂U擘斂Ai鬨薊斃社 ? 11. P龜薴U 蜂g勵Ai鬨糢嶽 推桀 Mr喡 推g償幵瓊斂? Language — Part I — KANNADA — Paper I.

6654 Kannada Paper I.pmd - dge.tn.gov.in
10. P屨Ai斂社耀乜i斂啗g斂社蜂社i薜斂U擘斂Ai鬨薊斃社 ? 11. P龜薴U 蜂g勵Ai鬨糢嶽 推桀 Mr喡 推g償幵瓊斂? Language — Part I — KANNADA — Paper I.

柃¡Fe® ehŸ:18 .06.2018 - TN-DGE
Jun 19, 2018 - muR¤ nj晌fŸ 柃¡ff«, br‹id. 柃¡ff«, br‹id– 600 006 kh恥/V¥uš 2018,nkš緅y. 8,nkš緅y. 8,nkš緅y Kjyhkh©L bghJ¤ nj晌fS¡fhd nj晌fS¡fhd nj晌fS¡fhd.

TN TET Prospectus Paper - I.pdf
... other than Tamil Nadu their. certificate should be evaluated before Certificate Verification) in a. Recognized Teacher Training Institute / DIET and seeking an.

Kerala HSE Plus One Kannada previous year question paper ...
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Kerala HSE P ... ary 2008.pdf. Kerala HSE P ... ary 2008.pdf. Open.

Karnataka SSLC Second Language Kannada Sample Paper 1.pdf ...
Page 1 of 1. Page 1. Karnataka SSLC Second Language Kannada Sample Paper 1.pdf. Karnataka SSLC Second Language Kannada Sample Paper 1.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying Karnataka SSLC Second Language Kannada Sample Paper 1.

APTET Paper-II Kannada (Mathematics And Science) 25-Feb-2018 ...
28 4 58 4 88 4 118 4 148 1. 29 2 59 1 89 1 119 2 149 4. 30 3 60 3 90 4 120 1 150 1. TET 2017 - Scoring key. Paper-II - Kannada Medium-Set-G (M&S) 25.02.2018 Morning Sesssion. Page 1 of 1. Main menu. Displaying APTET Paper-II Kannada (Mathematics And

NAT Dec 2013 Paper III Kannada Answer Key.pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. Main menu.

NAT June 2014 Paper III Kannada Answer Key.pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. Main menu.

Karnataka SSLC Second Language Kannada Sample Paper 2.pdf ...
Karnataka SSLC Second Language Kannada Sample Paper 2.pdf. Karnataka SSLC Second Language Kannada Sample Paper 2.pdf. Open. Extract. Open with.

Karnataka SSLC Second Language Kannada Sample Paper 1.pdf ...
(Ø) 1960 (è) 1950. (ö) 1970 (â) 1980. ©∆ÂO¬Â : 11. „Â√Âπ»ÂÈR ∑ê õËπ ¢«ÂÈ ∑¬ å«ÊQ¬ : (Ø) ü ̆ʬÂ∆ «Ò‡Â (è) ⢀\...ÂO ÃX„ÊV¢√Â. (ö) ...Ê∆ʛ £ÛË∑ (â) ÑË»Ê «Òâ€