8th,9th February 2017

TNPSC Current Affairs Daily

TNPSC Current Affairs 8th,9th February 2017 தி஦நணி 1. கை஬ாஷ் சத்னார்த்தினின் யட்டில் ீ இருந்து ந஥ா஧ல் ஧ரிசின் நாதிரி யடியம் திருட்டு : தில்஬ியனச் சேர்ந்த குமந்யதகள் ஥஬ ஆர்ய஬ர் யக஬ாஷ் ேத்னார்த்திக்கு யமங்கப்஧ட்ட அயநதிக்கா஦ ச஥ா஧ல் ஧ரிேின் நாதிரி யடியம் நற்றும் யிய஬ உனர்ந்த ப஧ாருகய஭ அயபது

யட்டில் ீ

இருந்து

அயடனா஭ம்

பதரினாத ஥஧ர்கள்

திருடிச்

பேன்று

யிட்ட஦ர்.

யக஬ாஷ் ேத்னார்த்தி த஦க்கு யமங்கப்஧ட்ட ச஥ா஧ல் ஧ரிேின் அேல் ஧தக்கத்யத குடினபசுத் தய஬யர் ஧ிபணாப் முகர்ஜினிடம் கடந்த 2015-ஆம் ஆண்டு ஜ஦யரி நாதம் ஒப்஧யடத்து யிட்டார். அது தற்ச஧ாது குடினபசுத் தய஬யர் நா஭ியக அருங்காட்ேினகத்தில் காட்ேிக்கு யயக்கப்஧ட்டுள்஭து கு஫ிப்஧ிடத்தக்கது. கை஬ாஷ் சத்னார்த்தி

… (

:

யக஬ாஷ் ேத்னார்த்தி ஆண்டுக்கா஦ அயநதிக்கா஦ யது

இந்தினர்

) ஧ாகிஸ்தாய஦ச் சேர்ந்த ேிறுநி ந஬ா஬ாவுக்கு 2014-ம்

ச஥ா஧ல் ஧ரிசு அ஫ியிக்கப்஧ட்டுள்஭து.

.

,

அயநதிக்கா஦

ச஥ா஧ல்

஧ரிசு

ச஥ா஧ல் ஧ரிசு ப஧

ப஧றும்

இபண்டாயது

7-

இந்தினர்,

அயநதிக்கா஦ ச஥ா஧ல் ஧ரியேப் ப஧றும் இந்தினாயில் ஧ி஫ந்த முதல் இந்தினர் என்஫ ப஧ருயநயன .

நத்தினப் ஧ிபசதே நா஥ி஬

யக஬ாஷ் ேத்னார்த்தி 1990-ம் ஆண்டு "஧ச்஧ன்

஧ச்சாநயா ஆந்நதா஬ன்' (குமந்கதகனப் ஧ாதுைாப்ந஧ாம் இனக்ைம்) என்஫ அயநப்ய஧ ஥ிறுயி,, ஥ாட்டில் குமந்யத பதாமி஬ா஭ர் முய஫யன ஒமிக்க ஧ாடு஧ட்டு யருகி஫ார். இந்த அயநப்பு மூ஬ம் இதுயயப

இந்தி னாயில்

80 ஆனிபம் குமந்யதகய஭

஧ல்சயறு சுபண்டல்க஭ில்

இருந்து

நீ ட்டு,

அயர்கள் கல்யி கற்க உதயிம௃ள்஭ார்.

2.

தநிமகத்யதச்

சேர்ந்த

஧ல்சயறு

துய஫கய஭ச்

சேர்ந்த

ோதய஦னா஭ர்கய஭

பக஭பயிக்கும் யயகனில், "தநிமைத்தின் ப஧ருகந' (஧ிகபட் ஆஃப் தநிழ்஥ாடு) எனும் சாதக஦னா஭ர் யிருது பவுண்ட் நே஧ிள் இந்தினா

அயநப்஧ின்

ோர்஧ில்

அ஫ிமுகம்

பேய்னப்஧ட்டுள்஭து. . 3. டி20 ைிரிக்பைட் ந஧ாட்டினில் ஆட்ேநிமக்ைாநல் 300 பன்ைள் எடுத்த உ஬ைின் ப௃தல் யபர் ீ என்஫ ோதய஦யன தில்஬ியனச் சேர்ந்த நநாஹித் அ஬ாயத் (21) ஧யடத்துள்஭ார். 4.

யங்ைிை஭ி஬ிருந்து,

எடுக்ை஬ாம்' யாபத்துக்கு

என்று ரூ.24

நார்ச்

13-ஆம்

ரிசர்வ்

யங்ைி

ஆனிபசந

எடுக்க

நததி

ப௃தல்

எந்த

அ஫ியித்தது. முடிம௃ம்

என்஫

ைட்டுப்஧ாடுநின்஫ி

தற்ச஧ாது,

சேநிப்பு

கட்டுப்஧ாடு

஥ீடித்து

஧ணம்

கணக்கில் யருயது

கு஫ிப்஧ிடத்தக்கது.

1

Compiled and Presented by www.tnpscportal.in

Contact Us : [email protected]

8th,9th February 2017

TNPSC Current Affairs Daily தி஦த்தந்தி 5.

சய஭ாண்துய஫னில்

ேி஫ந்த

஧ங்க஭ிப்பு

நற்றும்

இந்தின

அ஭யிலும்,

ேர்யசதே

அ஭யிலும் கிபாநப்பு஫ சநம்஧ாட்டுக்கா஦ உனரின ஧ங்க஭ிப்பு ஆகினயற்ய஫ அங்கீ கரித் பேன்ய஦யன ை஦ோ

சேர்ந்த

நய஭ாண்

஥ாட்டின்

யிஞ்ஞா஦ி

ையர்஦ர்

எம்.எஸ்.சுயாநி஥ாதன்

பெ஦பல்

஧தக்ைம்

அயர்ைளுக்கு

யமங்ைப்஧ட்டுள்஭து.

எம்.எஸ்.சுயாநி஥ாதன் ஆபாய்ச்ேி அ஫க்கட்டய஭ க஦டா ஥ாட்டில் உள்஭ ஧ல்சயறு அபசு துய஫கச஭ாடு

இயணந்து

ேதுப்பு஥ி஬ங்கய஭

நீ ட்படடுத்தல்,

கடச஬ாப

சந஬ாண்யந

நண்ட஬ சநம்஧ாடு, சய஭ாண் துய஫ பேனல்஧ாடுக஭ில் அ஧ியிருத்தி உள்஭ிட்ட ஧ல்சயறு ஆபாய்ச்ேி நற்றும் ய஭ர்ச்ேி ஧ணிகய஭ சநற்பகாண்டு யருயது கு஫ிப்஧ிடத்தக்கது. 6. யள்஭஬ார் ஥ிய஦வு தி஦ம் - ஧ிப்பயரி 9 7. யங்ைி யட்டி யிைிதங்ை஭ில் எவ்யித நாற்஫ப௃நில்க஬ : ரிசர்வ் யங்ைி அ஫ியிப்பு :  யங்கிகளுக்கா஦ யிகிதத்யத

குறுகினகா஬

கடன்

முன்஧ிருந்தயாச஫

யட்டி 6.25

(பபப்ச஧ா)

யிகிதநா஦

ேதயதநாக ீ

பபப்ச஧ா

஥ீட்டிக்க

முடிவு

பேய்னப்஧ட்டுள்஭து..  ரியர்ஸ் பபப்ச஧ா (யங்கிக஭ிடம் ப஧றும் ஥ிதிக்கு, ரிேர்வ் யங்கி அ஭ிக்கும் யட்டி யிகிதம்) 5.75 ேதயதநாக ீ இருக்கும். உள்஥ாட்டு பநாத்த உற்஧த்தி 2016-17 ஆண்டில் 6.9

ேதயதம் ீ

உள்஥ாட்டு

இருக்கும் பநாத்த

எ஦

கணிக்கப்஧ட்டுள்஭து,

உற்஧த்தி

7.4

சநலும்,

ேதயதநாக ீ

2017-18

ஆண்டில்

அதிகரிக்கும்

எ஦

எதிர்஧ார்க்கப்஧டுயதாக ரிேர்வ் யங்கினின் துயண ஆளு஥ர் பதரியித்துள்஭ார்.  பநாத்த

பபாக்க

பேய்னப்஧டயில்ய஬

யகனிருப்பு எ஦வும்,

யிகிதமும் அது

4

(ேிஆர்ஆர்)

ேதயதநாகசய ீ

எந்த

நாற்஫மும்

஥ீடிப்஧தாகவும்

அயர்

பதரியித்துள்஭ார்.

தி஦ந஬ர் 8. அந஬ாக்ைத்துக஫ தக஬யர், ைர்஦ல் சிங்ைின் ஧தயிக் ைா஬த்கத 2016, அக்சடா஧ர், 27 முதல்,

இபண்ோண்டு

஥ீ டிக்கும்

யகைனில்,

ஏ.சி.சி.,

எ஦ப்஧டும்,

அகநச்சபகய

஥ினந஦க்குழு, புதின உத்தபகய ஧ி஫ப்஧ித்துள்஭து.

Others

2

Compiled and Presented by www.tnpscportal.in

Contact Us : [email protected]

8th,9th February 2017

TNPSC Current Affairs Daily 9. இந்தினாயின் ப௃தல் ‚ஸ்நார்ட் ைாயல் ஥ிக஬னம்‛

ஆந்திபப்஧ிபசதே நா஥ி஬த்தில்

அயநனவுள்஭து. 10. ஧ிபோர் ஧ாபதினின் முதன்யந பேனல் அதிகாரினாக பாெீவ் சிங் ஧தயிசனற்றுள்஭ார். 11. அந்த நான் ஥ிக்சகா஧ார் தீவுக஭ின் முதல் இபனில்சய தடம் ந஧ார்ட்஧ிந஭ர் நற்றும் டிக்஬ிபூர் (Port Blair -

Diglipur) ஥ைபங்ை஭ிகேநன அயநக்கப்஧டவுள்஭து.

12. ஧ாதுகாப்஧ா஦ இயணன தி஦ம் (Safe internet day) - ஧ிப்பயரி 7 13.

இந்தினாயின்

ப௃தல்

நாற்றுத்தி஫ன்

யிக஭னாட்டு

யபர்ைளுக்ைா஦ ீ

சி஫ப்பு

கநனம் (centre for excellence) குஜபாத்தின் காந்தி஥கரில் அயநனவுள்஭து. 14. நத்தின தி஫ன் நநம்஧ாடு நற்றும் பதாமில்ப௃க஦வு அகநச்சபகயனின் ‚2016 ஆம் ஆண்டின் சி஫ந்த தையல் பதாமில்நுட்஧ பதாமில் துயக்ை ஥ிறுய஦ (‘Best IT Startup of India’) யிருது‛, ‘லூசிேஸ்’ (Lucideus) எ஦ப்஧டும் ஥ிறுய஦த்திற்கு யமங்கப்஧ட்டுள்஭து.

இந்த

஥ிறுய஦ம், நத்தின அபேின் டிஜிட்டல் ஧ணயர்த்தய஦க்கா஦ பநாய஧ல் பேன஬ினா஦ “஧ீம்” பேன஬ி தனாரிப்஧ில் முக்கின ஧ங்கு யயத்தது. BHIM (Bharat Interface for Money) ஆதார்

எண்யண

அடிப்஧யடனாகக்

பகாண்டு

பநாய஧ல்

ச஧ான்

எ஦ப்஧டுயது

யமினாக

஧ண

஧ரிநாற்஫ங்கய஭ச் பேய்யதற்காக பேன஬ினாகும். 15. நத்தின அபசின் ‚ஹஜ் ஧னண பைாள்கைக்ைா஦ குழு‛

ஆசப் அநனுல்஬ா (Afzal

Amanullah) தக஬கநனில் அகநக்ைப்஧ட்டுள்஭து. 2012 ஆம் ஆண்டின் உச்ே ஥ீதிநன்஫த்தின் யமிகாட்டுத஬ின் ஆயணனின் அடிப்஧யடனில் அயநக்கப்஧ட்ட இந்த குழுயின் ச஥ாக்கம் இஸ்஬ாநின நதத்தி஦ருக்கு யமங்கப்஧டும் “ஹஜ்” பு஦ித ஧னணத்திற்கா஦ ேலுயககய஭ ஒழுங்கு஧டுத்துயதும்,

஧டிப்஧டினாக

குய஫த்து,

2020

ஆம்

ஆண்டிற்குள்

முழுயநனாக

முடிவுக்கு பகாண்டுயருயதுநாகும்.

3

Compiled and Presented by www.tnpscportal.in

Contact Us : [email protected]

8th,9th February 2017.pdf

India') யிருது‛, 'லூசிேஸ்' (Lucideus) எ஦ப்஧டும் ஥ிறுய஦த்திற்கு ... Page 3 of 3. Main menu. Displaying 8th,9th February 2017.pdf.

482KB Sizes 2 Downloads 187 Views

Recommend Documents

february newsletter.pdf
review a few of the most popular apps used by. SLPs and also ones that can be used at home. ***Note: There are MANY more apps available then.

February Newsletter
used some of your support money to get a Mongolian Bible for a girl named ... Thank you for being the best Support Team I could imagine having! A note to my ...

February 2017
Book Fair. 24. 25. Star of the Week. Odin ame Word Family. 26. Art. Media/Tech. Happy Birthday. William. 27 Music/P.E.. Happy Birthday. Odin. RV Spirit Wear/. Wear Blue Day. 28 P.E./Music. I love to read month! READ, READ, READ. Look at those Read-A-

February 15, 2015
Feb 15, 2015 - loved ones on the list. Reading Food ... Follow us and stay updated with social media! ... season we are all encouraged to participate in our.

February 15, 2015
Feb 15, 2015 - moral habitus, or what we would call vice, lack conformity to doing what is good and thereby put us ... PARISH CENTER (PAC) IMMEDIATELY FOLLOWING .... Licensed Nursing 24 hours a day • Recreational Therapy ...

February 2012
competing theories to explain such a strong correlation which is also ...... Wheaton, William C., (1990), “Vacancy, Search, and Prices in a Housing Market ...

February 2010
Feb 24, 2010 - This year it's all about new, exciting, and thrilling books to read! Sunday. Monday ... What teams play today? Compare their season ... books? 8. February is… Black History Month. Library Lovers Month. American Heart Month. Canned Fo

January/February
3:00 – 5:00 PM. Ames at Boone. 3:00 – 5:00 PM. Valley at Ames. 3:00 – 5:00 PM. Swim. 6:00 PM. Light Wts/Swim. 5:30 PM. Swim. Sunday. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23 wk. 8:00 – 10:00 AM. 6:00

Adds From February 1 - February 29, 2016.pdf
Feb 29, 2016 - There was a problem loading this page. Adds From February 1 - February 29, 2016.pdf. Adds From February 1 - February 29, 2016.pdf. Open.

1 February 13, Friday February 14, Saturday -
Feb 1, 2013 - 11.00am. An overview of Conference: District Trainer PDG Rtn.Babu Joseph ... Interlude: Service project: Roses & Wings of Love (RC Cochin.

February Newsletter.pdf
Page 1 of 1. Glennville Middle School ~ Parent Newsletter. 912-654-1467 Friday, February 2, 2018 www.gms.tattnallschools.org. January 2018. Students of the Month. 6th Grade: Aniyah Conyers &. Bode DeLoach. 7th Grade: Walker Robinson &. Zamya Smith. 8

february
Sunday. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Crazy Hat Day. 24. 25. 26. 27. 28. Collin's. Birthday. Groundhog. Day. Valentine's. Day. President's. D

February board minutes 2012
Board Meeting. February 16, 2012. CANDO office. CALL TO ORDER. Chair Peters called the meet eters called the meeting to order at 6:39 p.m.. ROLL CALL.

February menu.pdf
Page 1 of 1. Page 1 of 1. February menu.pdf. February menu.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying February menu.pdf.

February Newsletter.pdf
J Protect your teeth by wearing a mouth guard when playing sports. J Don't forget to change your tooth brush regularly, and after an illness. The school nurse can help you find a dental home for your family! Smile J Kara Huff, RN JCD School Nurse (81

February 2001
2. greeting cards. 3. valentine cards. 4. mp3. 5. dale earnhardt. 6. all your base are belong to us. 7. valentine. 8. napster. 9. sms. 10. nascar. Searches/Day.

February Posting.pdf
5:00 p.m. the Board of Trustees may attend the ISBA Day on the Hill at The Grove Hotel,. 245 S Capitol Blvd. Boise, Idaho. District Clerk's Office 2/2/18. POSTED: ...

February 2018 -
LA:3.3. MA: Quiz. SO:7.2. SC:5.13. Events: 2 ​No School. Events: PLF. 5​ ​Day:2. LA:3.4. MA:8.3. SO:7.3. SC:5.13. Events: 6​ ​Day:3. LA:3.5. MA:8.3. SO:7.4.

February 11th.pdf
Monthly Meditative Friday Night. Service & potluck supper. @ 6:00 pm. Our monthly Meditative Friday night service and pot luck supper will. follow a new format ...

February Fun.pdf
Feb 10, 2018 - CRANSTON PUBLIC LIBRARY • WWW.CRANSTONLIBRARY.ORG/KIDS. ELEMENTARY AGE PROGRAMS. art designed by Freepik.com. Go for. the Gold! Celebrate the winter Olympic season. with these fun February programs. Page 1 of 1. February Fun.pdf. Feb

February-2018-CA_ENGLISH_by_SHANKAR_IASACADEMY.pdf ...
Marathwada region which is one of the most Backward Parts of Maharashtra. Eminent musicologist Dr Premeela Gurumurthy has been appointed as vice- chancellor of Tamil Nadu Music and Fine Arts University. The Department of Defence Production has consti

February _Social_Work_Flier_2016ADZ.pdf
Provided By: MSU School of Social Work and Michigan Center for Rural Health. Target Audience: Social ... The Michigan Center for Rural Health 909, B218 West Fee Hall, Michigan State University East Lansing, Michigan 48824. (517)355-7979 Fax: ... Page

February 8th.pdf
Page 1 of 2. PETER SPIERS. ELECTRICAL LTD. Ph 07 863 7746. Fax 863 6277. Mob 021 904470. PO Box 201. WAIHI. JOHN ANDERSON. BUILDER. Highlands Rd, Waihi. Ph 863 6937. CC DILLIMORE & CO. Phone 863 8084. Fax 863 8057. For all your Furnishings,. Flooring