´fdSX´fc¯fÊ ³¹fcªÞf CXØfSX ´fiQZVf ÀfZ ´fiIYfdVf°f dõX·ff¿fe¹f Àff~fdWXIY Àf¸ff¨ffSX ´fÂf

RNI NO.UPBIL/2017/74008

Email : [email protected]

½f¿fÊ : 01

½f`»fZÔMXfBX³f OZX IYe IYWXf³fe, Àfa´ffQIY IYe ªfb¶ff³fe...

AaIY : 19

02

05 ÀfZ 11 RYSX½fSXe, 2018 ¦fbøYõXfSXf ¶fa¦f»ff ÀffdWX¶f IYf ½f»OÊX ¶fbIY dSXIYfgOÊX...

dkBekaMwA fons'k ea=h lq"kek Lojkt iz/kkuea=h ujsUnz eksnh dk fo'ks"k lans'k ysdj usiky igqaphaA mUgksaus dE;qfuLV ikVhZ v‚Q usiky ¼;wuhQkbM ekfDlZLV &ysfufuLV ½ ds v/;{k dsih 'kekZ vksyh ls eqykdkr dj Hkkjr vkSj usiky ds chp ^fo'ks"k*laca/kksa dks vxys Lrj rd ys tkus ij ppkZ dhA Lojkt dh vksyh ls ;g eqykdkr usiky esa gky gh esa gq, pquko esa thr gkfly djus okys okeiaFkh xBca/ku ds fdlh usrk ls igyh eqykdkr gSA fons'k ea=ky; ds çoäk joh'k dqekj us V~ohV dj bl ckr dh tkudkjh nhA Lojkt us pquko esa vksyh dh ikVhZ dh thr ds fy, mUgsa c/kkbZ nhA Lojkt ;gka gokbZ vìs ls lh/ks lksYVh Økmu Iykdk gksVy xbZ] tgka vksyh us muds lEeku esa ,d jkf=Hkkst dk vk;kstu fd;kA jktuf;d lw=ksa ds eqrkfcd fons'k ea=h usiky esa gky gh esa gq, pquko esa cgqer çkIr djus okeiaFkh xBca/k ds usrkvksa ds fy, ç/kkuea=h ujsUæ eksnh dk ^fo'ks"k jktuhfrd lans'k* ysdj ;gka vkbZ gSaA Lojkt ds lkFk bl nkSjku fons'k lfpo fot; ds'ko xks[kys ds vykok vU; ofj"B vf/kdkjh Hkh ekStwn jgsA

ªf`d½fIY £û°fe IYû ¶fPÞXf½ff QZ¦fe SXf½f°f ÀfSXIYfSX nsgjknwuA f=osUnz flag jkor dh ljdkj jkT; eas tSfod [ksrh dks c<+kok nsus ds lkFk dbZ mik; djus tk jgh gS ftlls fdlkuksa dh vkenuh c<+sxhA mÙkjk[kaM ds —f"k ea=h lqcks/k mfu;ky fjax jksM fLFkr ek/kks flag HkaMkjh fdlku Hkou esa js'ke mRikn vkSj mÙkjk[kaM tSfod mRikn ifj"kn dh 20oha cSBd esa ;g tkudkjh ns jgs FksA —f"k ea=h us foHkkxh; vf/kdkfj;ksa dks fdlkuksa dh vk; 2022 rd nksxquh djus] tSfod [ksrh dks c<+kok nsus] fdlkuksa dh mit dk mfpr ewY; fnykus ds funsZ'k fn,A blds lkFk&lkFk igkM+ksa ls iyk;u jksdus ds fy, dsUæ vkSj jkT; ljdkj }kjk pykbZ tkus okyh ;kstukvksa dk ykHk fdlkuksa dks nsus ds funsZ'k fn,A lqcks/k mfu;ky us funsZ'k fn, fd orZeku esa js'ke ls tqM+s 6 gtkj dkfeZdksa ls 10 gtkj rd tksM+us dh j.kuhfr cuk,a vkSj ml ij vey djsaA blds lkFk gh mUgksaus dgk fd orZeku mRiknu esa c<+ksrjh djsa vkSj fdlkuksa dks vf/kdkf/kd tSfod [ksrh ls tksM+saA

¨füWXf³f ¸fadÂf¸faOX»f IYf WXû¦ff d½fÀ°ffSX HkksikyA fo/kkulHkk pquko ds eísutj e/;çns'k esa eaf=eaMy dk foLrkj gksus dh lqxcqxkgV ,d ckj fQj 'kq: gks xbZ gSA eaf=eaMy esa pkj ;k ikap u, ea=h 'kkfey gks ldrs gSaA lh,e f'kojkt flag pkSgku us jkT;iky vkuanhcsu iVsy ls eqykdkr dh gSA blh ds ckn ls ekuk tk jgk gS fd tYn gh ea=heaMy dk foLrkj gksxkA crk;k tk jgk gS fd 'kh?kz gh jktHkou esa u, ea=h 'kiFk ysaxs] blds fy, lkekU; ç'kklu foHkkx us rS;kfj;ka Hkh 'kq: dj nh gSA eaf=eaMy foLrkj dh [kcjksa ds chp Hkktik çns'k v/;{k uandqekj flag pkSgku lh,e ls feyus igqapsA crk;k tk jgk gS fd LokLF;xr dkj.kksa ls dqN eaf=;ksa dh Nqêh gks ldrh gSA

Sopian stonepelters, death and AFSPA...

´fÈâX : 08

¶ff¹fû¸fZdMÑXIY Àf°¹ff´f³f IYe d½fRY»f°ff ¶f³fe ¸fdWX»ff...

04

06

¶fªfMX 2018-2019

d½fVû¿f IY½fSmXªf ¸fûQe IYf ÀfaQZVf »fZIYSX ³fZ´ff»f ´fWab¨fe Àfb¿f¸ff

03

Àf¸´ffQIY : Àfc¹fÊ ´fiIYfVf

½ffd¿fÊIY ¶fªfMX ¸fZÔ AfVff IYe ªf¦fWX d³fSXfVff Ad²fIY

❚ ´fdSX´fc¯fÊ ³¹fcªf Àfa½ffQQf°ff ubZ fnYyhA foÙk ea=h v#.k tsVyh us xq#okj dks eksnh ljdkj dk vkf[kjh iw.kZ ctV is'k fd;kA blesa vkids fy, dbZ [kq'k[kcjh gS rks >Vds Hkh gSaA VSDl LySc esa cnyko ugha gksus ls ukSdjhis'kk yksxksa t:j >Vdk yxk gS] ysfdu ljdkj us 40 gtkj #i;s dk LVSaMMZ fMMD'ku dk ykHk nsdj mudh fujk'kk dks de djus dk ç;kl fd;k gSA blds vykok ljdkj us fdlkuksa] xjhcksa vkSj eè;e oxZ ds fy, dbZ jkgrksa dh ?kks"k.kk dh gSA ctV ls iwoZ foÙkea=h v#.k tsVyh us ctV ds fdlkuksUeq[k gksus dh ckr dgh FkhA mudh ckr Hkh lgh fudyhA tgka —f"k dtZ dks 1 yk[k djksM+ c<+kdj 11 yk[k djksM+ fd;k x;k gS rks ogha ljdkj us fdlkuksa dks ykxr dk Ms<+ Qhln U;wure leFkZu ewY; nsus dks ysdj

çfrc)rk fn[kkbZ gSA bl ckr esa dgha nks er ugha fd bl ckj ctV esa ljdkj —f"k {ks= esa vk; c<+kus dks ysdj T;knk Øean fn[kh gSA 22 gtkj gkV —f"k cktkj esa cnys tkus dh ckr ctV esa rks dgh gh xbZ gS] [kk| çlaLdj.k ds fy, 1]400 djksM+ #i;s ljdkj nsus tk

jgh gSA lkekftd {ks= ds fy, vkoafVr rqPN ctV dh dM+h fuank djrk gS foÙk ea=h }kjk 2018&19 ds fy, is'k fd, x, ctV ls vR;ar ukjk'k gSA bl ctV ls ns'k ds —f"k ladV o O;kid csjkst+xkjh dh fLFkfr esa lqèkkj ds vklkj de ut+j vkrs gSaA gky esa ns'k ds dbZ

jkT;ksa esa Hkw[k ls e`R;q gqbZ gSa] ij ctV esa Hkw[k ;k dqiks"k.k dk dksbZ mYys[k ugha gSA ctV esa LokLF; lsokvksa dk cgqr çpkj gS] ij buds fy, vkoafVr ctV cgqr de gSA ,slk yxrk gS fd ljdkj us yksxksa dh cqfu;knh lqfoèkk,a lqfuf'pr djus dh ft+Eesokjh ls gkFk nks fy, gSaA vk'kk Fkh fd vxys o"kZ tu forj.k ç.kkyh esa nky vkSj rsy tSls ikSf"Vd [kk| inkFkZ Hkh tksM+s tk,axsA ij ctV ds Hkk"k.k esa ,slh dksbZ ?kks"k.kk ugha gqbZA [kk| lfClMh 2017&18 esa 1-45 yk[k djksM+ #i;s ls c<+ dj 2018&19 ds fy, 1-69 djksM+ #i;s gks xbZ gSA bl 17 çfr'kr c<+kSrjh esa dbZ [kpksZa ds fy, ctV ?kVk Hkh gSA mnkgj.k ds fy,] fodsUæh—r [kjhn dk ctV 38]000 djksM+ #i;s ¼2017&18½ ls 31]000 djksM+ #i;s ¼2018&19½ gks x;k gSA blls ❚ Vû¿f ´fÈâX 6 ´fSX

¸fc»¹f : 5 ÷Y´f¹fZ

EZä¹ffÊ IYf ¦»f`¸fSXÀf AaQfªf ...

08

ÀfeE¸f AüSX OXe´MXe ÀfeE¸f IZY ¶fe¨f MXIYSXf½f ÀfZ ·ffªf´ff IYe ¶fPÞXe ¸fbdVIY»fZÔ

❚ ´fdSX´fc¯fÊ ³¹fcªf Àfa½ffQQf°ff »f£f³fDYA mÙkj çns'k dh ;ksxh ljdkj igys lky esa gh dbZ fooknksa ls f?kj xbZ gSA fiNys lky 19 ekpZ dks ;ksxh vkfnR;ukFk us tc eq[;ea=h in dh 'kiFk yh Fkh rc ;ksxh ds lkFk nks mi-eq[;ea=h Hkh cuk, x, FksA dgk ;g x;k fd fiNM+k-czkã.k-{kf=; lehdj.k dks lkèkus ds fy, M‚- fnus'k 'kekZ vkSj ds'ko çlkn ekS;Z dks fMIVh lh,e cuk;k x;k Fkk ysfdu oksV cSad dks lkèkus dk ;g ç;kl lky Hkj ds Hkhrj gh vkSaèks eqag fxjrk yx jgk gSA fMIVh lh,e M‚- fnus'k 'kekZ ls rks fdlh dks dksbZ ijs'kkuh ugha

gS] ysfdu fMIVh lh,e ds'ko çlkn ekS;Z dh egRokdka{kk ;ksxh vkSj ljdkj ds fy;s eqlhcr dk lcc cuh gqbZ gSA njvly] chtsih us mÙkj çns'k esa viuk 15 lky dk jktuhfrd ouokl [kRe fd;k rks bldk Js; eksnh-vfer 'kkg Vhe ds vykok ;ksxh vkfnR;ukFk vkSj rRdkyhu çns'k vè;{k ,oa ekStwnk fMIVh lh,e ds'ko çlkn ekS;kZ dks Hkh fn;k x;kA ds'ko çlkn ekS;Z fiNM+k lekt ls vkrs gSa vkSj fiNM+k lekt us foèkkulHkk pquko ds le; chtsih ds i{k esa ernku djds mldh Hkjiwj enn dh FkhA ❚ Vû¿f ´fÈâX 6 ´fSX

SXfªfÀ±ff³f ¸fZÔ ·ffªf´ff IYû »f¦ff ÓfMXIYf, CX´f ÀfZ³ff ´fi¸fb£f ³fZ IYWXf ´ffIY IYe IYû Àfb´fie¸fIYûMÊX ³fZ »f¦ffBÊX RYMXIYfSX ´feE¸f ¸fûQe IYe ·fe ¶fPÞZX¦fe ¸fbdVIY»fZÔ ³ff´ffIY WXSXIY°fûÔ ´fSX QZ¦Z fZÔZ ¸fbWa X°fûOÞX ªf½ff¶f

VffQe ¸fZÔ Q£f»fAaQfªfe ´fSX £ff´f ´fa¨ff¹f°fûÔ

❚ ´fdSX´fc¯fÊ ³¹fcªf Àfa½ffQQf°ff ubZ fnYyhA lqçhe dksVZ us lkseokj dks ,d ckj fQj [kki iapk;rksa dks dM+h QVdkj yxkrs gq, dgk fd ckfyx yM+ds&yM+dh dh 'kknh ds QSlys esa dksbZ Hkh n[ky ugha ns ldrk gSA ogha

'kh"kZ dksVZ us [kki iapk;r ekeyksa esa tksM+ksa dh lqj{kk ds lacaèk esa dsaæ ljdkj vkSj ;kfpdkdrkZvksa dks vxyh ckj csgrj lq>ko ds lkFk vkus dk funZs'k fn;kA bl ekeys esa vxyh lquokbZ 16 Qjojh dks gSA v‚uj fdfyax ij l[?r #[k viukrs gq, lqçhe dksVZ us dgk fd vxj fdlh us etÊ ls 'kknh dh gS vkSj mldh 'kknh voSèk gS rks Hkh mls dkuwu ds tfj, gh voSèk ?kksf"kr fd;k tk,xkA dksbZ vkSj mlesa n[ky ugha ns ldrk gSA dksVZ us L?i"?V :i ls [kki iapk;rksa dks dgk fd og bl rjg ds ekeyksa ls nwj gh jgsaA ogha lqçhe dksVZ us çseh tksM+ksa ij [kki iapk;rksa dh dkjZokbZ lacaèkh ekeys esa lquokbZ ds nkSjku ;g Hkh dgk fd og varjtkrhr o vU; ❚ Vû¿f ´fÈâX 6 ´fSX

❚ ´fdSX´fc¯fÊ ³¹fcªf Àfa½ffQQf°ff jktLFkkuA if'pe caxky vkSj jktLFkku esa gq, nks foèkku lHkk vkSj rhu yksd lHkk mi pqukoksa esa Hkktik dh gkj ikVÊ ds fy, [krjs dk ladsr gSA if'pe caxky esa fQj Hkh gkj ls ikVÊ dks T;knk [krjk ugha gSA vlyh [krjk rks jktLFkku ls gS] tgka lÙkk esa gksus ds ckotwn Hkktik us nks yksdlHkk vkSj ,d foèkkulHkk dh lhV xaok

nhA if'pe caxky esa ,d rjg ls Hkktik gkj dj Hkh thr xbZA gkykafd ogka thrh r`.kewy dkaxzsl gh ij Hkktik

us nenkj çn'kZu djds vkxkeh pqukoksa ds fy, tksjnkj nLrd nh gSA Hkktik ❚ Vû¿f ´fÈâX 6 ´fSX

❚ ´fdSX´fc¯fÊ ³¹fcªf Àfa½ffQQf°ff ubZ fnYyhA tEew d'ehj esa fu;a=.k js[kk ij ikfdLrku }kjk Hkkjh xksysckjh esa lsuk ds pkj tokuksa ds 'kghn gksus ds ,d fnu ckn mi lsuk çeq[k us dgk fd Hkkjr eqagrksM+ tokc nsrk jgsxk vkSj mldh dkjZokbZ [kqn cksysxhA mi lsuk çeq[k ljr pan us dgk fd ikfdLrkuh lsuk lhek ij vkrafd;ksa dh ?kqliSB dk

leFkZu dj jgh gSA mUgksaus laoknnkrkvksa ls dgk] ^^ge eqagrksM+ tokc nsus ❚ Vû¿f ´fÈâX 6 ´fSX

²f³f½ff³fûÔ IYf ·ffSX°f ¸fZa ³fWXea »f¦f SXWXf ¸f³f, d½fQZVfûÔ ¸fZÔ IYSX SXWZ ´f»ff¹f³f ❚ ´fdSX´fc¯fÊ ³¹fcªf Àfa½ffQQf°ff ubZ fnYyh] ,tsalhA chrs lky 2017 esa ns'k ds 7000 lqij fjp ¼vfr èkuoku½ yksxksa us ns'k NksM+ fn;kA ;g la[;k 2016 esa Hkkjr dh ukxfjdrk NksM+dj nwljs ns'kksa esa clus okys dqcsjksa ds eqdkcys 16 Qhlnh T;knk gSA bl ekeys esa foÜo esa Hkkjr phu ds ckn nwljs uacj ij jgkA U;w o?YMZ osYFk dh fjiksVZ ls ;g [kqyklk gqvk gSA 2016 esa 6]000 vkSj 2015 esa 4]000 vfr èkuokuksa ¼gkbZ usVoFkZ bafMftvqYl½ us ns'k NksM+k FkkA oSfÜod Lrj ij ns[ksa rks Hkkjr ds 7 gtkj ds eqdkcys 2017

ns'k NksM+us dh T;knk fpark ugha gS] D;ksafd ;gka ls ftrus yksx ns'k NksM+ jgs gSa] muls T;knk u, vjcifr nksuksa ns'kksa esa mHkj jgs gSaA fjiksVZ esa mEehn trkbZ xbZ gS fd tSls gh nksuksa ns'kksa esa thou Lrj vkSj lqèkjsxk dbZ èkuoku iqu: okil ykSV vk,axsA 2017 esa v‚LVªsfy;k dks foÜo ds 10 gtkj lqij fjp yksxksa us viuk fBdkuk cuk;kA bl ekeys esa v‚LVªsfy;k us vius eq[; çfr}a}h vesfjdk dks yxkrkj rhljs lky iNkM+kA fiNys 10 lky ls v‚LVªsfy;k dh dqy laifÙk 83 Qhlnh c<+h gS] tcfd ves❚ Vû¿f ´fÈâX 6 ´fSX

esa phu ds 10 gtkj lqij fjp us fBdkuk cnykA phu o Hkkjr ds vykok rqdÊ ls 6]000] fczVsu ls 4]000] Ýkal ls 4]000 vkSj :lh la?k ls 3]000 vfr èkuokuksa us iyk;u fd;kA ns'k NksM+dj vU;= clus ds ekeys esa Hkkjrh;ksa dh igyh ilan vesfjdk jgk gSA blds vykok la;qä vjc vehjkr] dukMk] v‚LVªsfy;k vkSj U;wthySaM tSls ns'k Hkh Hkkjr ls iyk;u djus okys dqcsjksa dh ilan cusA tcfd phu ds dqcsjksa dks vesfjdk] dukMk vkSj v‚LVªsfy;k tSls ns'k jkl vk,A Hkkjr vkSj phu dks èkuokuksa ds

dQ»»fe ´fbd»fÀf IYe A³fû£fe ´fWX»f, ¸fdWX»ffAûÔ IYû ¶fSXf¶fSXe IYf WXIY dQ»ff³fZ IYf ´fi¹ffÀf ❚ ´fdSX´fc¯fÊ ³¹fcªf Àfa½ffQQf°ff ubZ fnYyhA efgykvksa vkSj cfPp;ksa ds f[kykQ c<+ jgs vijkèk dks ns[krs gq, fnYyh iqfyl vc çksQs'kuy dkmalyj dh enn ysxhA blds fy, 60 efgyk dkmalyj dks jktèkkuh ds chl Fkkuksa esa fu;qä fd;k x;k gS] tks rhu f'kV esa dke djsaxhA ik;ysV çkstsDV ds rgr mUgsa vHkh nks lky ds fy, fu;qä fd;k x;k gS ftudk dk;Zdky le;kuqlkj c<+k;k tk,xkA

iqfyl vk;qä vewY; iVuk;d us 'kqØokj dks ;g tkudkjh ekyoh; uxj fLFkr ihVh,l Lis'ky iqfyl ;wfuV Q‚j owesu ,aM fpYMsu ¼,lih;wMCy;w,lh½ esa Lokxr d{k vkSj cPpksa ds [ksyus ds fy, cuk, x, LFkku ds mn~?kkVu ds ekSds ij nhA ;gka cPpksa ds fy, >wys yxk, x, gSa vkSj efgykvksa ds fy, lgk;rk dsaæ Hkh [kksyk x;kA vewY; iVuk;d us dgk fd efgykvksa dh lqj{kk mudh

çkFkfedrk gSA dksbZ Hkh efgyk

vxj Fkkus vkrh

gS rks mls vPNk ekgkSy feyuk

pkfg,] ftlls efgyk,a vklkuh ls viuh ijs'kkuh crk ldsaA muds lkFk vkus okys cPpksa dks Hkh [kq'kuqek ekgkSy eglwl gksuk pkfg,A bl ekSds ij vkRelqj{kk dh Vªsfuax nh xbZAdk;ZØe esa owesu lsVh Lis'ky lhih lat; csuhoky]nf{k.kh fnYyh ftys ds iqfyl mik;qä jksfey ckfu;k]iqfyl mik;qä bZ'kk ikaMs; lesr vU; iqfyl vfèkdkjh ekStwn jgsA

2 Àfû¸f½ffSX

Àf¸´ffQIYe¹f

, 05-11 RYSX½fSXeX, 2018

Àfa´ffQIY IYe IY»f¸f ÀfZ

IY»f¸f ÀfZ

½f`»fZÔMXfBX³f OZX IYe IYWXf³fe, Àfa´ffQIY IYe ªfb¶ff³fe D;k¡ vki tkurs gks dh oSysaVkbu Ms D;ksa euk;k tkrk gS] oSysaVkbu Ms dc euk;k tkrk gS\ D;k¡ gS blds ihNs dk lp\osysaVkbu fnol ;k fQj lar osysaVkbu fnol ,d cgqr gh çeq[k vkSj vodk'k fnol gSA bl R;kSgkj dks 14 Qjojh ds fnu iwjh nqfu;k esa euk;k tkrk gS Açseh tksM+ks ds fy, oSysaVkbu Ms cgqr gh yksdfç; fnuksa esa ls ,d fnu gSA lHkh çseh bl fnu vius yoj dks oSysaVkbu Ms Lis'ky fxV nsrs gS vkSj vius I;kj dk btgkj djrs gSA ftl ns'k esa vaxzsth cksyh tkrh gS] ml ns'k esa osysaVkbu Ms ,d ikjaifjd fnol ds :i esa euk;k tkrk gS ftlesa çseh ,d nwljs ds çfr vius çse dk btgkj Qwy nsdj] osysaVkbu xzhfVax dkMZ nsdj] jksl ;k VsMh vkfn nsdj djrs gSAvkt ge vkidks oSysaVkbu Ms dk bfrgkl crk jgs gSaSAdgk tkrk gS fd jkse esa rhljh lnh esa jktk DySfM;l dk 'kklu FkkA ,l le; Iysx ls ,d&fnu esa 5000 yksxksa dh ekSr gks xbZA dkQh la[;k esa yksxksa ds ekjs tkus ds dkj.k jkseu lsuk lSfudksa dh deh ls tw>us yxhA jktk dks vkSj lSfudksa dh t#jr eglwl gksus yxhA DySfM;l dk ekuuk Fkk fd vfookfgr iq#"k vPNs rjg ls yM+ ldrk gS] blfy, mlus lsuk esa ijEijkxr fookg ij jksd yxk nhA ml oä jkse esa lar osysaVkbu iknjh Fks ;k e/; bVyh ds Vsjuh esa fc'ki FksA og jkseu jktk DySfM;l ds vkns'k ds f[kykQ FksA mUgksaus xqIr :i ls lSfudksa dk fookg djkuk 'kq: dj fn;kA bl ckr dh tkudkjh tc jktk dks gqbZ rks mlus mudh ekSr dk Qjeku lquk fn;kAlar osysaVkbu dks fxjrkj dj fy;k x;kA tc mudks ekSr nh tkuh FkhA mlls igys tsyj v‚LVsfj;l us muls viuh

ÀIcY»fe ´fif±fʳff ´fSX Af´fdØf ¹ff

Àfa½f`²ffd³fIY ÀfaIYMX IYû Af¸faÂf¯f

eè; çns'k ds fuoklh fouk;d 'kkg us loksZPp U;k;ky; esa ;kfpdk nk;j dj dsaæh; fo|ky;ksa esa çkFkZuk vfuok;Z djus ds vkns'k dks pqukSrh nh gSA bl ij U;k;ky; us dsaæ ljdkj ls Li"Vhdj.k ekaxk gSA ;kfpdkdrkZ dk nkok gS fd çkFkZuk ls Nk=kksa esa oSKkfud n`f"Vdks.k fodflr djus esa ckèkk iSnk gks jgh gSA èkkfeZd vkLFkk ij vR;fèkd tksj fn;k tk jgk gS vkSj Nk=kksa ds lkspus&le>us dh çfØ;k esa bls cSBk;k tk jgk gSA ;kfpdkdrkZ us bl vkns'k dks lafoèkku ds vuqPNsn 25 vkSj 28 ds f[kykQ crk;k gSA Kkr jgs fd ns'k esa 1125 dsaæh; fo|ky; gSa ftuesa 11 yk[k ls vfèkd fo|kFkhZ i<+ jgs gSaA rhu fo|ky; fons'kksa esa Hkh py jgs gSaA Åij ls rdZlaxr vkus okyh mä ckrsa okLro esa èkjkry ij HkksFkjh gSaA okLro esa çkFkZuk ds cgkus ns'k esa ,d ,sls laoSèkkfud ladV o O;FkZ dh yach cgl dks fuea=k.k nsus dk ç;kl gks jgk gS ftls gj ns'koklh dks le>uk cgqr t:jh gSA oSls rks ;g iwjh rjg ls U;k;ky; ds vfèkdkj {ks=k esa gS fd og fdl ;kfpdk dks

Lohdkj djrk gS ;k vLohdkj] bl ij fdarq ugha fd;k tk ldrk ysfdu mä ;kfpdk dk fopkjkFkZ LohÑr gksuk Hkh de vk'p;Ztud ugha gSA ns'k D;k iwjh nqfu;k esa vHkh rd ,slk fo'ys"k.k ;k vuqlaèkku lkeus ugha vk;k ftlesa crk;k x;k gks fd çkFkZuk djus ls ;k fdlh rjg dh vkLFkk ls O;fä ds oSKkfud n`f"Vdks.k esa ckèkk iSnk gqbZ gksA blds foijhr dbZ ckj euksoSKkfud fo'ys"k.k lkeus vkrs jgs gSa fd çkFkZuk ;k vkLFkk O;fä esa ldkjkRed n`f"Vdks.k iSnk djrh gS tks thou ds dbZ {ks=kksa esa lQyrk dh dqath curk gSA ;kfpdk esa çkFkZuk dks ysdj trkbZ xbZ vk'kadk ;kfpdkdrkZ ds eu dh dYiuk vfèkd çrhr gksrh gSA vc ckr djrs gSa ml vk'kafdr laoSèkkfud ladV dh tks blds ihNs ncs ikao pyk vk jgk fn[kkbZ ns jgk gSA dsaæ ljdkj us tks çkFkZuk ds vkns'k fn, gSa muesa ^relks ek T;ksfrxZe;* o ^lg ukoorq] lg ukS Hkquäq] lg oh;aZ djokogS] rstfLo ukoèkhreLrqA ek fof}"kkogS vkse 'kkfUr% 'kkfUr% 'kkfUr%* lfgr vusd çkFkZuk,a gSaA

budk vFkZ gS& gs eka] eq>s vaèkdkj ls çdk'k vFkkZr vKku ls Kku dh vksj ys pyksA nwljs dk vFkZ gS&ijekReu~ vki ge nksuksa

Hkkjrh; lafoèkku ds vuqPNsn 344¼1½ o 351 esa ntZ vuqlwfpr Hkk"kkvksa esa ls ,d gS vkSj lafoèkku dksbZ èkeZxzaFk ugha gSA tgka rd mifu"knksa dh ckr gS

xq: vkSj f'k"; dh lkFk&lkFk j{kk djsa] ge nksuksa dk ikyu&iks"k.k djsa] ge nksuksa lkFk&lkFk 'kfä çkIr djsa] gekjh çkIr dh gqbZ fo|k rstçn gks] ge ijLij }s"k u djsa] ijLij Lusg djsaA oSls bu çkFkZukvksa ls fdlh dks vkifÙk gS rks og nqHkkZX;iw.kZ gh gS D;ksafd f'k{kk dk mís'; gh çdk'k vFkkZr Kku dh çkfIr gS ysfdu ;kfpdkdrkZ dks ;g vkifÙk gS fd ;s çkFkZuk,a mifu"knksa ls yh xbZ gSa vkSj laLÑr esa gSa tks ,d èkeZ fo'ks"k ls tqM+h gSaA bl rjg dk rdZ nsrs le; è;ku j[kuk pkfg, fd laLÑr

rks og fdlh èkeZfo'ks"k ls tqM+s ugha cfYd ns'k dh ;qxksa iqjkuh lkaLÑfrd èkjksgj gSaA budk ys[ku ml le; gqvk tc fganw 'kCn çpyu esa ugha FkkA jgh ckr mifu"knksa ds ?kks"kokD;ksa dh rks bldks ns'k ds gj foHkkx] gj f'k{k.k laLFkkuksa] ljdkjh laLFkkuksa us viuk ?kks"kokD; o yksxks cuk;k gqvk gSA [kqn loksZPp U;k;ky; dk ?kks"k okD; gS ^lR;eso t;rs* ftldk laLÑr foLr`r :i ^lR;a ,o t;rs* gSA bldk vFkZ gS] fd lR; dh gh thr gksrh gSA ;g eq.Md mifu"kn~ ds ea=k dk va'k gSA iw.kZ ea=k bl çdkj gS

Aa°fdSXÃf ¸fZÔ ·ffSX°f dQ£ff SXWXf °ffIY°f

us=ghu csVh ds fy, çkFkZuk djus dks dgkA lar osysaVkbu ds çkFkZuk djus ls ,slk peRdkj gqvk fd mldh csVh dh vka[kksa dh jks'kuh vk xbZ vkSj og ns[kus yxhA blls çHkkfor gksdj tsyj us bZlkbZ /keZ viuk fy;kA14 Qjojh 269 bZ- esa lar osysaVkbu dks ekSr ds ?kkV mrkj fn;k x;kA fQj 496 bZ- esa iksi Xysfl;l us 14 Qjojh dks 'lsaV osysaVkbUl Ms' ?kksf"kr dj fn;kArc ls mudh ;kn esa oSysaVkbu Ms dk R;kSgkj euk;k tkrk gSA- ;gha dkj.k gS dh oSysaVkbu Ms dk egRo bruk cM+k gSAlekt ds yksxksa ds chp vkilh I;kj o ln~Hkko dh dkeuk ls 'kq: gqvk osysaVkbu vc eq[; :i ls çseh tksM+ksa ds I;kj ds R;ksgkj ds :i esa euk;k tkus yxk gSA Hkkjr esa Hkh chrs nks n'kdksa ls osysaVkbu Ms eukus dk çpyu dkQh c<+ x;k gSA Hkkjrh; ;qok oSysuVkbu Ms dks /kwe/kke ls eukus yxs gSaA ;qok tksM+s ,d&nwljs dks oSysuVkbu dkMZ ls ysdj rjg&rjg ds egaxs migkj nsus yxs gSaAoSls rks I;kj djus okys yksxks ds fy, lkjs fnu oSysaVkbu fnu gksrs gS vkSj vius yo ikVZuj ls I;kj dk btgkj djus vkSj trkus ds fy, dksbZ Hkh fnu vkSj rkjh[k ek;us ugha j[krh gSAI;kj ds bl fnu dks mu lHkh ds lkFk euk;k tk ldrk gS] ftuls ge çse djrs gSa] pkgsa oks eEeh&ikik] HkkbZ cgu] nksLr gh D;ksa uk gksaA;g [kkl fnu mu lHkh yksxksa ds fy, gS] tks viuh HkkxnkSM+ okyh ftUnxh esa vius fç;tuksa dks crkuk Hkwy tkrs gSa fd oks muls fdruk I;kj djrs gSaA14 Qjojh dks euk;k tkus okyk ;g fnu fofHkUu ns'kksa esa vyx&vyx rjg ls vkSj vyx&vyx fo'okl ds lkFk euk;k tkrk gSA if'peh ns'kksa esa rks bl fnu dh jkSud vius 'kckc ij gh gksrh gS] exj iwohZ ns'kksa esa Hkh bl fnu dks eukus dk viuk&viuk vankt gksrk gSA tgka phu esa ;g fnu ukbV~l v‚Q lsosUl I;kj esa Mwcs fnyksa ds fy, [kkl gksrk gS] ogha tkiku o dksfj;k esa bl ioZ dks okbV Ms ds uke ls tkuk tkrk gSA bruk gh ugha bu ns'kksa esa bl fnu ls iwjs ,d eghus rd yksx vius I;kj dk btgkj djrs gSa vkSj ,d&nwljs dks rksgQs o Qwy nsdj viuh Hkkoukvksa dk btgkj djrs gSaA orZeku esa oSysaVkbu Ms fnol dk yksx xyr rjhds ls Qk;nk mBkrs gSaA ;g R;kSgkj vkilh fj'rks dks etcwr cukus dk gS uk dh fdlh dks ijs'kku djus dkAdqN vjktd rRo bl fnol dk Qk;nk mBkdj yM+fd;ksa vkSj efgykvksa dks ijs'kku djrs gSa tksfd ,d vijk/k gSAoSysaVkbu Ms ds xyr çpkj ls Nk= vkSj Nk=k,a cgd jgs gSa ,oa i<+kbZ ds lkFk&lkFk xyr fn'kk esa dne mBk jgs gSaA Hkkjr esa bl R;kSgkj ds cgqr gh nq"çHkko ns[kus dks fey jgs gSaA Hkkjrh; laL-fr dk iru gks jgk gSA yksxksa dks bl çse vkSj ifo=rk ds R;kSgkj dks le>uk pkfg, vkSj viuh ekufldrk cnyuh pkfg,A

lw;Z izdk'k

❚ ´fdSX´fc¯fÊ ³¹fcªf Àfa½ffQQf°ff ubZ fnYyhA Hkkjrh; varfj{k vuqlaèkku laxBu ¼bljks½ vius vc rd ds lcls pqukSrhiw.kZ varfj{k fe'ku paæ;ku&2 dks lQy cukus ds fy, dksbZ deh ugha NksM+uk pkgrk gSA bljks us vius igys paæ fe'ku esa LislØk¶V ds lkFk ih,l,yoh j‚dsV dks paæek dh d{kk esa ySaM fd;k FkkA ysfdu bl ckj Hkkjh isyksM mBkus okyk th,l,yoh ,eds f}rh; 2390 fdyksxzke otu okys varfj{k ;ku dk 'kqHkkjaHk djsxk D;ksafd e‚Mîwy ,d v‚fcZVj] ,d jksoj vkSj ySaMj dks pk¡n rd ys tk,xkA bljks ds vè;{k M‚- floku us ,d vaxzsth v[kckj dks fn, baVjO;w esa fe'ku ds ckjs esa tkudkjh nhA mUgksaus dgk fd paæ;ku &2 pqukSrhiw.kZ fe'ku gS ] D;ksafd ge igyh ckj ,d d{kk] ,d ySaMj vkSj ,d jksoj dks paæek ij ys tk,axsA ykap vçSy esa gksuk gS ftlesa dqN gh le; cpk gSA bls JhgfjdksVk ls bls y‚Up fd;k tk,xk vkSj y‚Up gksus ds ,d ls nks eghuksa esa ;g ;ku paæek dh d{kk rd igqap tk,xkA i`Foh ls paæek dh nwjh 3]82]000 fdyksehVj nwj gSA M‚- floku us crk;k fd paæek dh d{kk rd igqapus ds ckn] ySaMj v‚fcZVj ls vyx gks tk,xk vkSj paæek ds nf{k.k

è#o ds ikl ySafMax djsxkA ySaMj ds vanj yxs 6&ifg, okys jksoj vyx gks tk,axs vkSj paæek dh lrg ij vkxs c<+saxsA jksoj dks bl rjg ls fMtkbu fd;k x;k gS fd ;g paæek dh lrg ij 14 fnu rd jg ik,xk vkSj 150&200 fdeh rd pyus esa l{ke gksxkA bljks ds ps;jeSu us dgk] 'jksoj fQj 15 feuV ds Hkhrj paæek dh lrg ds vkadM+s vkSj Nfo;ksa dks i`Foh ij Hkst nsxkA 14 fnuksa ds ckn jksoj Lyhi eksM esa tk,xkA ge mEehn dj jgs gSa fd ,d ckj fQj jksoj dke djsxk tc pkan ij èkwi gksxh vkSj mlds lksyj lsy nksckjk

fjpkpZ gksaxsApkan ds ?kVdksa ds ckjs esa M‚floku us crk;k fd paæ;ku ds rhu ?kVd yxHkx rS;kj gSaA vHkh muds ,dhdj.k dk dke py jgk gS] ftlds ckn mudk VsLV gksxkA y‚Up dh rkjh[k fofHkUu dkjdksa ij fuHkZj djrh gS tSls i`Foh ds lacaèk esa paæek dh lkis{k fLFkfrA th,l,yoh y‚Up gksus ds ckn ;g varfj{k ;ku dks 170 fdeh Û 20]000 fdeh v.Mkdkj d{kk esa j[ksxkA d{kk ls f'kYi dks Fkz‚LVlZ Qk;fjax }kjk paæ d{kk dh vksj ys tk;k tk,xkA blfy, gesa mEehn gS fd og nks eghus esa paæ dh d{kk rd igqap tk,xkA

fd;k] vafdr ds firk ls ckr dhA tks gqvk mldh ftruh fuank djsa mruh de gSA vafdr dks U;k; fnykus ds fy, fnYyh ljdkj cM+s ls cM+k odhy [kM+k djsxhA ge gj lEHko dksf'k'k djsaxs fd

nksf"k;ksa dks l[r ls l[r lt+k gksA bZÜoj vafdr ds ifjokj dks èkhjt nsA bl la?k"kZ esa ge muds lkFk gSaA iqfyl us crk;k fd yM+dh ds ifjokj okys vafdr lDlsuk ds lkFk mlds lacaèk ds f[kykQ Fks D;ksafd nksuksa vyx&vyx leqnk;ksa ls FksA gR;k ds flyflys esa yM+dh ds firk] ekrk vkSj pkpk dks fxj¶rkj fd;k x;k gSA yM+dh ds NksVs HkkbZ dks Hkh idM+k x;k gSA

dsaæ ljdkj dh fganh vdkneh dk ?kks"kokD; ^vge~ jk"Vªh laxeuh olwuke] Mkd rkj foHkkx dk ^vgfuZ'ka lsokegs * vFkkZr~ ge fnu jkr lsok djrs gSaA lsuk ,;j fMQsUl dk yksxks ^vkdk'ks; 'k=kqu tfg*] us'kuy dkSafly Qkj Vhpj ,tqds'ku dk yksxks ^xq#% xq#rkeks èkke%*] yksdlHkk dk yksxks ^èkeZpØ çorZuk;*] èkeZpØ ds çorZu ¼vkxs ys tkus½ ds fy,] ok;q lsuk dk ?kks"k ^uHk:Li`'ka nhIrEk*] lSU; vuqlaèkku dsaæ dk yksxks ^ckyL; ewya foKkuEk*A foKku gh cy dk ewy ¼vkèkkj½ gSA blh rjg Je ea=kky; dk yksxks ^Je ,o t;rs* vFkkZr Je gh fot;h gksrk gS] nwjn'kZu dk yksxks ^lR;a f'koe~ lqUnjEk*] vky bafM;k jsfM;ks dk yksxks ^loZtu fgrk; loZtulq[kk;* vFkkZr lcds fgr ds fy;s] lcds lq[k ds fy;s gSA [kqn yksdlHkk o jkT;lHkk dh nhokjksa ij mifu"knksa ds vusdksa okD; vafdr fd, x, gSaA vxj ;kfpdkdrkZ dh ekax dks Lohdkj djrs gq, mifu"knksa ls yh xbZ laLÑr Hkk"kk dh Ldwyh çkFkZuk dks èkeZ fo'ks"k ls tksM+ dj ns[kk tk,xkA

Àff´°ffdWXIY SXfdVfRY»f 05 ÀfZ 11 RYSX½fSXe-2018 % es"k jkf'k ds yksx usr`Ro ds LoHkko ls Hkjs gksrs gS ] es"k jkf'k ds yksxks dks dksbZ Hkh fu.kZ; 'kh?kzrk ls ysus dh {kerk gksrh gS A ßëá % vkidks
AadIY°f WX°¹ffIYfaOX ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ÀfeE¸f IZYªfSXe½ff»f ³fZ ³¹ff¹f dQ»ff³fZ IYf dIY¹ff ½ffQf ❚ ´fdSX´fc¯fÊ ³¹fcªf Àfa½ffQQf°ff ubZ fnYyhA fnYyh ds eq[;ea=h vjfoan dstjhoky us vkt e`rd vafdr ds firk ls eqykdkr dj muds ifjokj dks vkÜoLr fd;k fd mudh ljdkj mUgsa U;k; fnykus dk gjlaHko ç;kl djsxhA if'peh fnYyh ds [;kyk bykds esa c`gLifrokj dh jkr dks 23 o"kÊ; vafdr dh dfFkr rkSj ij mldh çsfedk ds ifjokj okyksa us gR;k dj nh FkhA fiNys rhu lky ls mu nksuksa dk lacaèk py jgk FkkA vki ds jkT;lHkk lnL; lq'khy dqekj xqIrk us vkt e`rd ds ifjtu ls eqykdkr dh vkSj dgk fd ^^fnYyh ljdkj ihfM+r ifjokj dks lHkh rjg dh lgk;rk eqgS;k djk;sxh] pkgs og fpfdRlh; lgk;rk gks ;k foÙkh; lgk;rkA dstjhoky us vkt V~ohV

lR;eso t;rs uku`re lR;su iaFkk forrks nso;ku%A ;sukØeaR;`"k;ks ákIrdkeks ;=k rr~ lR;L; ijee~ fuèkkue vFkkZr varr% lR; dh gh t; gksrh gS u fd vlR; dhA ;gh og ekxZ gS ftlls gksdj vkIrdke ekuo thou ds pje y{; dks çkIr djrs gSaA jkspd ckr gS fd psd x.kjkT; vkSj blds iwoZorhZ psdksLyksokfd;k dk vkn'kZ okD; ^çkonk ohR;sth* ¼lR; thrrk gS½ dk Hkh leku vFkZ gSA loksZPp U;k;ky; ds yksxksa esa è;s; okD; gS ^;rks èkeZLrrks t;k% vFkkZr tgka èkeZ gS ogha fot; gSA ;g 'yksd Jhen~Hkxor xhrk ls fy;k x;k gSA tgka rd f'k{k.k laLFkkuksa dh ckr djsa] fo'ofo|ky; vuqnku vk;ksx dk è;s; okD; gS ^Kku&foKkua foeqä;s vFkkZr Kku&foKku ls foeqfä çkIr gksrh gSA dsUæh; ekè;fed f'k{kk cksMZ ¼lhch,lbZ½ dk ?kks"kokD; gS ^vlrks ek ln~ xe;* vFkkZr~ gesa vlr ls lr dh vksj ys pysaA ns'k ds yxHkx lHkh fo'ofo|ky;ksa ds ?kks"kokD; osnksa o mifu"knksa ls fy, x, gSaA

3 Àfû¸f½ffSX

dQ»»fe/E³fÀfeAfSX ¦fbøYõXfSXf ¶fa¦f»ff ÀffdWX¶f IYf ½f»OÊX ¸f³fe¿f dÀfÀfûdQ¹ff ³fZ QZVf½¹ff´fe Ad·f¹ff³f "ÀfVföY ¶f¨f´f³f ÀfVföY QZ V f" IYe Vfb ø YAf°f ¶fbIY dSXIYfgOÊX ¸fZÔ WbXAf ³ff¸f QªfÊ , 05-11 RYSX½fSXeX, 2018

❚ ´fdSX´fc¯fÊ ³¹fcªf Àfa½ffQQf°ff ubZ fnYyhA oYMZ cqd v‚Q fjdkMZ yanu }kjk xq#}kjk caxyk lkfgc dks lekt ds çfr dh tk jgh lsokvksa ds fy, çek.ki= fn;k x;kA oYMZ cqd v‚Q fjdkMZ ds vè;{k larks"k 'kqDyk us fnYyh fl[k xq#}kjk çcaèkd desVh ds vè;{k euthr flag th-ds- rFkk egklfpo euftUnj flag fljlk us çek.ki= lkSaikA ;gka crk nsa fd xq#}kjk caxyk lkfgc dk csfelky ijksidkj lsokvksa rFkk vVwV yaxj iwjs ns'k esa forfjr djus ds fy, mä lEeku fn;k x;k gSAi=dkjksa ls ckrphr djrs gq, th-dsus dgk fd xq#}kjk lkfgc esa tgka fcuk fdlh tkfr]èkeZ rFkk gSfl;r d HksnHkko ds yk[kksa yksxksa dks yaxj Ndk;k tkrk gSA Jh njckj lkfgc ve`rlj dh rjg xq#}kjk caxyk lkfgc Hkh yaxj lsok dk ,d cM+k dsaæ gSA jkstkuk tgka 30 ls 40 gtkj laxr yaxj Ndrh gS ogha Nqêh okys fnu vkadM+k 1yk[k rd Hkh igqap tkrk gSA th-ds- us dgk fd 20 :i;s l xq# ukudnso th us yaxj lsok 'kq: dh FkhA ,d rjQ ns'k dh laln Hkkstu ds vfèkdkj dk fcy ikl djrh gS rks

nwljh rjQ ge ljdkj dh ftEesankjh dks fcuk fdlh ls btktr fy;s fuHkkus dk ;Ru dj jgs gSaA mä fjdkMZ dks Hkh ntZ djokus ds fy, desVh }kjk dksbZ igy ugha dh xbZ FkhAijUrq oYMZ cqd v‚Q fjdkMZ }kjk xq#}kjk lkfgc d bl lwph esa 'kkfey gksus dh tkudkjh gesa Hksth xbZ gSAmUgkaus crk;k fd xq#}kjk caxyk lkfgc vktdy ns'kHkj ls vkus okys bUlkQ ilan vkanksyudkfj;ksa dh thou js[kk cuds enn dj jgk gSAvkanksyu pkgs vUuk gtkjs]fdlkuksa dk gks ;k fQj iwoZ QkSft;ksa dk jgk gks ysfdu yaxj lsok dk Qk;nk lHkh us

mBk;k gSA xq#}kjk lkfgc esa tgka vkanksyudkfj;ksa dks yaxj miyCèk gksrk gS ogh foJke rFkk Luku dk Hkh ;ksX; LFkku miyCèk gSA,d dne vkxs c<+rs gq, th-ds- us dgk fd fgUnqLrku ds x.kra= dks cpkus ds fy, xq#}kjs cM+h Hkwfedk vnk dj jgs gSA fljlk us oYMZ cqd v‚Q fjdkMZ dk èkU;okn djrs gq, fnYyh desVh }kjk dh tk jgh lsokvksa dks vkSj c<+kus dk Hkh bZ'kkjk fd;kA bl volj ij desVh lnL; gjthr flag th-ds-] vejthr flag fiadh]vkRek flag yqck.kk] dqynhi flag lkguh rFkk vdkyh usrk foØe flag ekStwn FksA

❚ ´fdSX´fc¯fÊ ³¹fcªf Àfa½ffQQf°ff ubZ fnYyhA cky dY;k.k vkSj cky ;kSu 'kks"k.k ds {ks= esa dke djus okys xSj ljdkjh laxBu ¼,uthvks½ dh igy ij vk;ksftr dk;ZØe esa fnYyh ds mi eq[;ea=h euh"k fllksfn;k us ,d ns'kO;kih vfHk;ku Þl'kä cpiu l'kä ns'kß dh 'kq#vkr dhA bl ekSds ij fnYyh ,ulhvkj ds 1400 ls T;knk Nk=] 300 f'k{kd vkSj 100 ds djhc fof'k"V gfLr;ka ekStwn Fkha vkSj lcksa us ;g 'kiFk yh fd os lc feydj cky ;kSu 'kks"k.k dks jksdsaxsA eq[; vfrfFk vkSj fnYyh ds mi eq[;ea=h euh"k fllksfn;k us ekStwn yksxksa dks ;g 'kiFk fnykbZA cky ;kSu vijkèk dks ysdj tkx:drk ds fy, bl ekSds ij cpiu eksckby ,sIi Hkh is'k fd;k x;kA bls vkbZvkbZVh fnYyh ds Nk= psru us cuk;k gSA bl ekSds ij lekèkku vfHk;ku dh funs'kd Jherh vpZuk vfXugks=h us dgk fd os Hkkjr ls cky ;kSu 'kks"k.k dks tM+ ewy ls [kRe djus ds fy, çfrc) gSaA ifj;kstuk funs'kd Jherh 'khye oktis;h us cPpksa] vfHkHkkodksa vkSj f'k{kdksa ds lkFk&lkFk lekt ds fHkUu oxksZa esa yksxksa ds fy, cky ;kSu 'kks"k.k dks ysdj tkx:d gksus dh vko';drk crkbZA ikfydk ikdZ]

fnYyh esa cqèkokj dks vk;ksftr bl dk;ZØe esa Hkkx ysus okyksa dh iwjh lqj{kk lqfuf'pr dh xbZ FkhA bl ekSds ij vfLerk fFk,Vj xzqi us viuk e'kgwj ukVd ÞnLrdß is'k fd;k vkSj cPpksa o vfHkHkkodksa dks tkx:d fd;kA dk;ZØe ds nkSjku Ldwyh cPpksa us u`R; vkSj xk;u Hkh çLrqr fd;kA dk;ZØe ds mís'; ds leFkZu esa tkfr] èkeZ vkSj oa'k vkfn dh fHkUurk ls Åij mBdj 15 Ldwy] 20 xSj ljdkjh laxBu vkSj vU; laxBuksa us fgLlk fy;k FkkA buesa 100 ,ulhlh dSMsV Hkh Fks ftUgksaus 'kiFk yh vkSj dk;ZØe ds nkSjku vuq'kklu cuk, j[kkA tks lEekfur vfrfFk ekStwn Fks muesa lR;kFkÊ QkmaMs'ku dh i‚Ldks çeq[k Jherh T;ksfr ekFkqj] fnYyh dksv‚ijsfVo gksylsy LVksj ds ps;jeSu dfiy

³fûEOXf ¸fZÔ ÀfZ¢Àf S`XIZYMX ´feE¸fAûÔ IZY Ad²fIYfSXe ÀfZ ¨f»ff³fZ ½ff»fZ WbX¹fZ d¦fSXµ°ffSX 10 »ff£f IYe »fcMX ❚ ´fdSX´fc¯fÊ ³¹fcªf Àfa½ffQQf°ff uks,Mk A ukSdjh dk >klk nsdj iwokZsÙkj jkT;ksa dh yM+fd;ksa dks nsg O;kikj ds èkdsyus okys ,d fxjksg dk inkZQk'k dj iqfyl us mlds rhu lnL;ksa dks fxj¶rkj fd;k gSA uxj iqfyl vèkh{kd v#.k dqekj flag us crk;k fd jkr 15 o"kÊ; ,d ;qorh cngokl gkyr esa gSlnjiqj d‚yksuh ds ikl iqfyl dks feyhA ckrphr djus ij mlus iqfyl dks crk;k fd rhu yksx mls dkj esa cSBkdj tcju nsg O;kikj djkus ys tk jgs FksA mUgksaus crk;k fd lwpuk ds vkèkkj ij Rofjr dkjZokbZ djrs gq, lsDVj&39 iqfyl us dkj esa cSBs rhuksa vkjksfi;ksa dks idM+ fy;kA vkjksfi;ksa dh igpku vksadkj] lehj mQZ edlwn vkSj vuwi ds :i esa gqbZ gSA mUgksaus crk;k fd bl fxjksg esa 'kkfey efgyk eks-

fudk Qjkj gSA iqfyl mldh ryk'k dj jgh gSA flag us crk;k fd iwNrkN ds nkSjku irk pyk gS fd eksfudk fd'kksjh dks fnYyh esa ukSdjh fnyokus ds cgkus vle ls ysdj vk;h FkhA ;gka eksfudk us fd'kksjh dks vksadkj] lehj vkSj vuwi ds gokys dj fn;kA mUgksaus crk;k fd rhuksa fd'kksjh dks caèkd cukdj j[krs Fks] mlds lkFk ekj&ihV djrs vkSj jkstkuk fdlh&u&fdlh xzkgd ds ikl HkstrsA vkt

Hkh og fd'kksjh dks ysdj fdlh xzkgd ds ikl gh tk jgs Fks] ysfdu ekSdk ikdj og dkj ls dwN x;h vkSj iqfyl dks feyhA mUgksaus dgk fd iqfyl fxjksg ds vU; yksxksa dks ryk'k jgh gSA iqfyl fd'kksjh ds iqjkus xzkgdksa dks Hkh ryk'k jgh gSA vfèkdkjh us dgk fd igyh utj esa ,slk yxrk gS fd ;g ,ulhvkj esa laxfBr :i ls nsg O;kikj dk èkaèkk djus okyksa dk dksbZ fxjksg gSA

❚ ´fdSX´fc¯fÊ ³¹fcªf Àfa½ffQQf°ff yksuh ¼xkft;kckn½ A tSu d‚yksuh esa jfookj dh nksigj eksVjlkbfdy ij vk, nks gfFk;kjcan cnek'kksa us çèkkuea=h dk;kZy; ¼ih,evks½ esa rSukr vfèkdkjh ds ifjtuksa dks caèkd cukdj djhc nl yk[k ds xgus vkSj udnh ywV yhA fojksèk ij cnek'kksa us efgykvksa ls ekjihV dh vkSj tku ls ekjus dh èkedh nhA cnek'kksa ds tkus ds ckn efgykvksa us iqfyl vkSj ifjtuksa dks lwpuk nhA iqfyl us fjiksVZ ntZ dj cnek'kksa dh ryk'k 'kq: dj nh gSA tSu dkyksuh fLFkr lkbZa èkke jktflVh fuoklh vlesaæ [kkjh ih,evks esa vflLVsaV lsD'ku v‚fQlj ds in ij dk;Zjr gSaA og ;gka iRuh MkSyh o cPpksa ds lkFk jgrs gSaA blh edku dh nwljh eafty ij muds ppsjs HkkbZ lat; iRuh iwue o cPpksa ds

lkFk jgrs gSaA lat; fnYyh esa Ms;jh pykrs gSaA jfookj nksigj djhc ckjg cts vlesaæ vkSj lat; ?kj ls ckgj FksA blh nkSjku eksVjlkbfdy ij nks ;qod vk, vkSj ohjsaæ 'kekZ dk irk iwNrs gq, ?kj esa ?kql vk,A cnek'kksa us MkSyh vkSj mudh Hkrhth lqjfHk dks xuIokbaV ij ys fy;kA 'kksj lqudj iwue uhps vkbZ rks mUgsa Hkh xuIokbaV ij ys fy;kA fojksèk ij nksuksa ls ekjihV dh vkSj xksyh ekjus dh èkedh nhA MkSyh us crk;k fd cnek'kksa us reaps ds cy

ij vyekjh dh pkHkh yh vkSj mlesa j[ks djhc rhl rkSyk lksus ds xgus] 70 gtkj #i;s vkSj vU; lkeku ysdj Qjkj gks x,A efgyk,a 'kksj epkrh gqbZ ckgj Hkkxha] rc rd cnek'k Hkkx pqds FksA lwpuk feyrs gh lhvks nqxZs'k dqekj ekSds ij igqaps vkSj tkap 'kq: dhA lhlhVhoh QqVst [kaxky jgh iqfyl: lhvks us crk;k fd cnek'kksa dh ryk'k ds fy, vklikl yxs lhlhVhoh dSejksa dh QqVst [kaxkyh tk jgh gSA

dQ½¹ffa¦f ¶fa²fbAûÔ IYe ÀfZ½ff ¸fZÔ Af³faQ IYe ´fifd~ : ¸fWZXVf d¦fSXe dQ»»fe ´fbd»fÀf ³fZ A´fWXSX¯fIY°ffÊAûÔ ❚ ´fdSX´fc¯fÊ ³¹fcªf Àfa½ffQQf°ff iwohZ fnYyhA Hkktik ds jk"Vh; ea=h o iwoÊ fnYyh ls lkaln egs'k fxjh }kjk vkt iwoÊ fnYyh ds ikdsV ,&2] e;wj fogkj Qst&3esa f}rh; midj.k forj.k lekjksg dk vk;kstu fd;k x;kA bl dk;ZØe dk vk;kstu Hkkjrh; -f=e vax fuekZ.k fuxe ¼,fyEdks½ ds lg;ksx ls fd;k x;kA fnO;kxksa dks midj.k forj.k djus gsrq fiNys 3 ekg ls tkap gsrq fofHkUu {ks=ksa esa Øekuqlkj f'kfoj dk vk;kstu fd;k tk jgk FkkA bu tkap f'kfojksa esa ls yxHkx 500 fnO;kxksa dks midj.k forj.k gsrq p;uhr fd;k x;k o vkt bUgsa t:jrkuqlkj eksVjkbZTM VªkbZlkbZfdy] ,e-,lvkbZ bZ-Mh- fdV] vkfVZfQf'k;y

fyaCl] dku dh e'khu] NM+h vkfn fn, x;sA Kkr gks dh 29tuojh 2017 dks l'kfädj.k ;kstuk ds varxZr yxHkx 1600 fnO;kaxtuksa dks midj.k }kjk ykHk igqapk;k x;k FkkAdk;Øe esa vius lEcksèku esa eukst frokj us dgk fd fnO;kxksa ds dY;k.k gsrq lkaln egs'k fxjh }kjk ;g vR;ar ljkguh; dk;Z fd;k tk

jgk gSA mUgksaus dgk fd lkaln yxkrkj tufgr ds dk;ksZa esa yxs jgrsAegs'k fxjh us dgk fd ;g dk;ZØe lHkh ds lg;ksx ls laHko gks ik;k gSA f=yksd iqjh esa yxs çFke fnO;kax midj.k forj.k lekjksg ds i'pkr~ esjs lalnh; {ks= ds vykok vU; {ks=ksa ls Hkh fnO;kax tu midj.k lgk;rk gsr vk jgs FksA bl lacaèk esa ,fyEdksa dks iqu% fuosnu fd;k x;k ijUrq muds }kjk crk;k x;k ,d lkaln rhu o"kZ esa dsoy ,d ckj gh bl rjg ls midj.k forj.k dj ldrs gSAlkaln egs'k fxjh çR;sd O;fä dk vkHkkjO;ä djrs gq, dgk fd lekt çR;sd O;fä dk leku ntkZ gSA lkFk gh lkaln us çèkkuea=h ujsUæ eksnh dh nqjn'kÊrk dh çlUurk djrs bl ckr ij Hkh çdk'k Mkyk fd dSls çèkkuea=h th us fodykax 'kCn dks ,d ldjkRed lksp o 'kCn ^fnO;kax* esa ifjoZfrr fd;kA

IZY ¨fa¦fb»f ÀfZ LbXOÞXf¹ff ¶f¨¨ff

❚ ´fdSX´fc¯fÊ ³¹fcªf Àfa½ffQQf°ff ubZ fnYyh A fnYyh iqfyl dh Økbe czkap us vxok cPps dks lQyrkiwoZd NqM+k fy;k gSA 25 tuojh dks fny'kkn xkMZu ls ulZjh Dykl ds Nk= dks dqN cnek'kksa us Ldwy cl ls gh vxok dj fy;k FkkA iqfyl us cPps dks lqjf{kr cpk fy;k vkSj bl iwjh dkjZokbZ esa ,d lafnXèk cnek'k dh ekSr Hkh gks xbZA ?kVukØe dks vatke nsus okyk nwljk cnek'k ?kk;y gS vkSj mls thVhch vLirky esa HkrÊ djk;k x;k gSA 25 tuojh dh lqcg cPpk

viuh cgu ds lkFk Ldwy cl ls tk jgk Fkk rHkh vpkud fny'kkn xkMZu bykds esa ckbd lokj 2 cnek'kksa us cl Mªkboj ds iSj esa xksyh ekjdj cPps dks vxok dj fy;k FkkA 28 tuojh dks vigj.kdrkZvksa dh rjQ ls ?kjokyksa ls 50 yk[k dh fQjkSrh ekaxh xbZA Økbe czkap ckjhdh ls gj lqjkx dks idM+dj py jgh Fkh vkSj Qksu d‚y ds vkèkkj ij yksds'ku rd igqapus dh dksf'k'k dh xbZA 12 fnu dh e'kDdr ds ckn iqfyl dks vigj.kdrkZvksa dh lgh yksds'ku dk irk pykA

dQ»»fe ´fbd»fÀf ³fZ ¸fbNX·ûOÞX IZY ¶ffQ L`X³fc ¦f`Ô¦f IZY ¶fQ¸ffVf dIY¹fZ d¦fSXµ°ffSX ❚ ´fdSX´fc¯fÊ ³¹fcªf Àfa½ffQQf°ff ubZ fnYyhA jktèkkuh esa 12 ?kaVs esa 2 txg ,udkmaVj gq,A iqfyl us vkt rM+ds vks[kyk esa eqBHksM+ ds ckn NSuw xSax ds dq[;kr bukeh cnek'k ruohj mQZ equOoj dks vjsLV djus dk nkok fd;k gSA iqfyl dk dguk gS fd equOoj mUgha csjge gR;kjksa esa ,d gS] tks chrs lky czãiqjh vkSj Hktuiqjk esa rkcM+rksM+ xksfy;ka pykdj nks gR;kvksa esa fyIr jgkA iqfyl us tc equOoj dks ?ksjk rks mlus Qk;fjax dj nhA iqfyl us Hkh tokch dkjZokbZ esa xksfy;ka pykbZaA xksyhckjh esa equOoj vkSj nks

iqfyldfeZ;ksa dks cqysV yxh] ysfdu rhuksa cqysVçwQ tSdsV igus gksus ls cp x,] dksbZ ?kk;y ugha gqvkAequOoj ds ckjs esa lqcg ;g ppkZ Hkh lkeus vkbZ fd dklxat ¼;wih½ ds panu eMZj dsl esa mldk fyad gSA bl ckjs esa lkmFk bZLV fMfLVªDV ds Mhlhih fpUe; fcLoky dk dguk gS fd equOoj dklxat dk jgus okyk t:j gS] ysfdu vHkh rd dh iwNrkN esa mldk dklxat eMZj dsl ;k fgalk ls dksbZ fyad ugha feyk gS] gkykafd og csgn dq[;kr xSaxLVj gSA mldk iwjk jsd‚MZ [kaxkyk tk jgk gSAloky mB jgs gSa

fd equOoj ds ikl cqysV çwQ tSdsV dgka ls vkbZ\ og cqysVçwQ tSdsV esa D;ksa ?kwe jgk Fkk\ D;k mls xSaxokj ;k iqfyl eqBHksM+ dh vk'kadk Fkh\ bl ckjs esa ofj"B iqfyl vfèkdkfj;ksa

dk dguk gS fd eqUuoj vDVwcj 2017 esa czãiqjh vkSj Hktuiqjk ds eMZj dslksa esa fyIr jgk gSA ,d txg lhlhVhoh QqVst esa 22 xksfy;ka >ksadrk utj vk jgk gSA lky 2016 esa çgykniqj bykds esa iqfyl ds Åij Qk;fjax djds Qjkj gks x;k FkkA ml ij ;wih ds cnk;wa esa Hkh gR;k dk dsl ntZ gSA mlds Åij fnYyh iqfyl us 70 gtkj #i;s dk buke j[kkA ,sls fØfeuy dk cqysV çwQ tSdsV esa gksuk gSjku ugha djrk] ij mlds

ikl cqysVçwQ tSdsV dgka ls vkbZ] ;g t:j pkSadkus okyh vkSj fpark dh ckr gSA bl ckjs esa iwNrkN tkjh gSAMhlhih fpUe; fpUe; fcLoky us crk;k fd ,udkmaVj vkt rM+ds djhc 4:50 ij vks[kyk ds dSIVu xkSM+ ekxZ ij gqvk gSA Lis'ky LVkQ ds baLisDVj jktsUæ igyoku] lc baLisDVj ços'k dlkuk] ;ksxs'k dqekj] lgk;d lc baLisDVj jfoUæ] goynkj ujs'k] flikgh ftrsaæ vkSj vfer dh Vhe us eq[kfcj dh lwpuk ij equOoj mQZ ruohj dks vks[kyk bykds esa ?ksjkA og fLo¶V dkj esa lokj FkkA

Hkkj}kt] M‚ _rq lDlsuk] lhlh,evks ,y,utsih] Jherh vafcdk 'kqDyk] jks'ku yky jk.kk ¼f'kdk;r çeq[k½] M‚- èkhjt dqekj ¼ljkst g‚LihVy½ xksfoUn xqIrk ¼Lokeh vueksy fcLdqV~l½ çeq[k gSaA dk;ZØe dks dekaMks lqfjUnj flag]uhjt ikBd ¼vueksy fcLdqV½ ds vykok ljkst g‚LihVy]eSDl g‚LihVy] eSfFkyh vkSj+ Hkkstiqjh vdkneh] vfLerk]jsM fMtkbu çkbosV fyfeVsM jktJh tqxuw dE;qfuVh dk leFkZu FkkAlekèkku vfHk;ku Vhe esa vpZuk vfXugks=h] Jherh 'khye oktis;h] M‚- ,llh ikaMs] t;nhi feJk] Jherh iwue 'kekZ] Jherh nhfidk flag] Jherh laxhrk vksHkjh Jherh vafdrk cksjBkdqj] lqJh fufèk >k] lqJh vjkèkuk flag]thodkar >k] Jherh fufdrk pkSèkjh vkfn 'kkfey gSA

IiYfBX¸f Àf¸ff¨ffSX

´¹ffSX IZY ¨f¢IYSX ¸fZÔ ¸fOÊXSX

ubZ fnYyh Ü fQ+Ye fdl fdl dks I;kj d:¡" esa ,DVj dfiy 'kekZ pkjksa okbQ dks ,d lkFk djus esa var es dke;kc gks tkrs gSa] ysfdu fnYyh ds ,d cM+s g‚fLiVy dk fQft;ksFksjsih M‚DVj xkao vkSj 'kgj dh nks chfc;ksa ds I;kj ds pDdj es ,slk Qal x;k fd ,d okbQ fd gR;k djuh iM+hA lkmFk bZLV fMfLVªDV ds rqxydkckn bykds esa gqbZ bl luluh[kst gR;k dh xqRFkh lqy>kdj vkjksih M‚DVj dks fxj¶rkj dj fy;kA fnu igys csM ds vanj efgyk dh MsM c‚Mh feyh FkhA ml ekeys esa iqfyl Vhe us mÙkjk[kaM esa ?kus dksgjs ds chp rhu fnu rd Msjk Mkydj vkjksih fQft;ksFksjsih M‚DVj dks vkf[kjdkj idM+ fy;kA tc og ogka ls Hkh Hkkxus dh fQjkd esa FkkA vkjksih ifr lqjs'k U;w ÝsaM~l dyksuh ds ,d ukeh g‚fLiVy esa fQft;ksFksjsfiLV M‚DVj dk Vªsfuax ys jgk FkkA iqfyl ds vuqlkj vkjksih lqjs'k vkSj ftldh gR;k dh xbZ ekfj;k nksuksa mÙkjk[kaM ds jgus okys gSaA Mhlhih fpUe; foLoky ds vuqlkj ekfj;k dh nksLrh Qsl cqd ls lqjs'k ls gqbZ FkhA ckrphr c<+rh xbZ fQj I;kj gks x;k vkSj og vkdj lqjs'k ds lkFk fyo bu es gh jgus yxhA blh chp lqjs'k dks xkao tkuk iM+ x;k vkSj xkao ?kjokyksa us lqjs'k dh 'kknh dj nhA 'kknh djds lqjs'k okil vius :e ij ekfj;k ds ikl vk x;kA ubZ okbQ dks xkao esa gh NksM+ vk;kA blus ekfj;k dks 'kknh dh ckr ugh crkbZA ysfdu Qsl cqd ls ekfj;k dks irk py x;k fd lqjs'k us xkao esa 'kknh dj yh gSA fQj ekfj;k us Hkh lqjs'k ij 'kknh dk ncko cuk;k vkSj mlds fy, mlus fØ'pu ls fgUnw cudj viuk uke lkfo=h esgjk j[k fy;k vkSj 'kknh dj yhA bl chp lqjs'k dh i<+kbZ iwjh gks xbZA bUVuZf'ki ds fy, og ekfj;k ds lkFk fnYyh vk x;kA ;gka nksuksa dks ekfj;k ds ,Dl ÝsaM us dejk fnyok;kA lqjs'k ekfj;k dks vius ?kj xkao ysdj ugh tkrk Fkk vkSj xkao okyh okbQ dks fnYyh ugh ykrk FkkA ysfdu xkao okyh okbQ dks ekfj;k ds ckjs esa irk yx x;kA og ekfj;k dks NksM+us dk ncko cukus yxh vkSj ekfj;k xkao okyh dks NksM+us ds fy,A lqjs'k nksuksa ds pDdj es Qalrk pyk x;kA vkf[kjdkj mlus ekfj;k dks gh [kRe djus dh lksp yh vkSj okjnkr ds fnu rfd;k ls eqga nckdj gR;k dj nhA

Qû Óf´fMX¸ffSX Q¶fû¨fZ ´ffa¨f ¸ff¸f»fZ Àfb»fÓfZ iwoÊ fnYyhA thVhch ,aDyso iqfyl us nks >iVekjksa dks fxj¶rkj fd;k gSA budh igpku tkosn ¼24½ vkSj eks-ubZe ¼28½ ds :i esa gqbZ gSA buds ikl ls ns'kh dêk vkSj ftank dkjrwl cjken fd;k x;k gSA iqfyl vfèkdkfj;ksa us budh fxj¶rkjh ls >iVekjh ds ikap ekeyksa dks lqy>kus dk nkok fd;k gSA iqfyl mik;qä uwiqj çlkn ds eqrkfcd] 'kkgnjk ¶ykbZvksoj ij iqfyldeÊ fidsV yxkdj okguksa dh tkap dj jgs FksA nksuksa cnek'k eksVjlkbfdy ls ogka igqapsA mUgsa tkap ds fy, jksdk x;kA eksVjlkbfdy ij vkxs&ihNs vyx&vyx uacj IysV FkhA bl otg ls iqfyl dks lansg gqvkA ryk'kh esa muds ikl ls dêk vkSj dkjrwl feysA blds vkèkkj ij mUgsa fxj¶rkj dj fy;k x;kA iwNrkN esa irk pyk fd tkosn ij igys ls lkr ekeys ntZ gSa] tcfd tkosn ij Hkh ,d dsl ntZ ik;k x;kA tkap esa irk pyk fd buds ikl ls cjken eksVjlkbfdy osyde bykds ls pqjkbZ xbZ FkhA

''¶fZMXe ´fPÞXfAû ¶fZMXe ¶f¨ffAû" d³f½fZQIY - ´fdSX´fc¯fÊ ³¹fcªf

A¦fSX »fûIY ÀfZ½fIY Af´f IYf CX°´feOÞ³f IYSX SXWZX W`a, ªf³f ´fid°fd³fd²f Af´fIYe Àfb³f½ffBÊ ³fWXe IYSX SXWZ Wa`X, BX³f ´fdSdÀ±fd°f¹fûÔ ¸fZÔ Af´f ´fdSX´fc¯fÊ ³¹fcªf ÀfZ °fbSaX°f Àf¸´fIÊY IYSmÔXÜ WX¸f Af´fIYe ÀfZ½ff ¸fZÔ 24x7 WXfdªfSX W`ÔXÜ

-: Àf¸´fIÊY ÀfcÂf :-

9212130561

RNI NO.UPBIL/2017/74008

Weekly bilingually Hindi/English Newspaper Vol : 01

Issue : 19

Editorial Sopian stone-pelters, death and AFSPA Media was not only abuzz but ablaze and politicians of Kashmir shouting at their highest pitch on the Army on killing of two civilians when the Army men opened fire at murderous stone-pelters in south Kashmir's Ganovpura village of Shopian district on Saturday, the 27 Jan 2018; Major Saras Tripathi prompting Chief Minister Mehbooba Mufti to order an inquiry into the incident.The reality is known to everyone; hence, the enquiry is a cosmetic exercise to address the local audience. On the other hand, the nation at large expressed its outrage over lodging of an FIR against troops of 10 Garhwal Rifles, including Major Aditya (Army has said he was not there), who was allegedly commander of the convoy passing through Ganovpura village. The incident, ultimately, resulted into threedeaths and injuries to a fewon civilians' side, and life threatening injury to a JCO and nine others in the Army. This was in addition to severe damage to eleven Army vehicles due to intense stone pelting by a mob of 200-250 sympathizers of terrorists and separatists. Most likely nothing will happen to anyone from the Army, not because there will be bias but because they are under the strong protection of the law known as AFSPA (Armed Forces Special Power Act). The Act provides enabling environment to the Armed Forces (primarily the Army) to work in the area declared "disturbed area" by state or central government. Enactment and operation of AFSPA has to necessarily and always precede the declaration and imposition of "Disturbed Area Act". The right to declare or revoke "Disturbed Area" initially was with the state governments but under rule 7 it was amended and extended to Central Government in 1972. Since Armed Forces do not have legal tender to operate in the civil environment under IPC, AFSPA was enacted by the Parliament for the first time in 1958 to tackle armed uprising in Naga Hills (now a separate province known as Nagaland) of the then state of Assam. The AFSPA empowers the army (NCO and above, i.e. anyone of or above the rank of Naik) with five extraordinary powers. One; to search, capture or kill the terrorists, two; to search any premises without any prior notice or judicial warrant, three; arrest any person on ground of suspicion without assigning any reason, four; stop and search any vehicle or vessel, five; break open for search any locked premises, if keys are not provided or obstruction is created. This also provides impunity to the Army men from prosecution for any act that may result into death of innocent civilians, provided it is proved the circumstances were not in the control of the said army man and that it was not intentional. AFSPA (Jammu and Kashmir) has similar provisions that were enacted in September 1990, replacing AFSP Ordinance issued by the President in July 1989. For last 27 years plus it is in operation in the state of Jammu and Kashmir. As when needed the Act is enacted a fresh for separate states; however its provisions remain almost the same. So every time it is an independent Act of Parliament. There has been a lot of resistance from the local population about misuse of the Act. In Manipur IromSharmila Devi remained on fast unto death for almost 16 years (force fed for her survival) for repealing of the Act. There is no doubt, at times, it has been misused and abused by a few Army men but by and large the Act has been used very judiciously and with sense of accountability. Despite all this there were a few petitions in the Apex court to test the validity of the provisions of the said Act. In May 2016 the Supreme Court, while delivering its verdict, said: "It does not matter whether the victim was a common person or a militant or a terrorist, nor does it matter whether the aggressor was a common person or the state.The law is the same for both and is equally applicable to both... This is the requirement of a democracy and the requirement of preservation of the rule of law and the preservation of individual liberties." There are two issues in the interpretation of this verdict; one it was given on AFSPA operating in Manipur. So the verdict is applicable only about Manipur. Two, the verdict is in the nature of advisory and does not specifically mandate for prosecution. It merely says that the matter should be "enquired" and "FIR lodged". But it is open to different interpretations. On ground, no Army man can be prosecuted until sanction of the President (central government) is specifically given. When the Parliament had passed this legislation, it had given due attention to the provisions it was creating through this Act. The original provisions are a "must" for the Army to fight an armed insurgency that is equal to war waged on the "State" from within. The Army was entrusted the responsibility to ensure territorial integrity when all other instrument of the "State", including civil police and administration had failed. Extra-ordinary circumstances demand extra-ordinary powers to tackle. Government will be well advised to frame a new law, restoring original powers given in the AFSPA to clear any misinterpretation by anti-national and over enthusiastic liberals.

05 to 11 Febuary, 2018

Pages : 8

WHERE'S THE NAGA ACCORD, RAHUL ASKS MODI Congress President Indian PM whose words Rahul Gandhi on Sunday took a dig at Prime Minister Narendra Modi

over his 2015 claim on Naga peace accord which is "nowhere to be found". "August 2015, Modi claims to create history by signing the Naga accord. Feb(ruary) 2018, Naga accord is still nowhere to be found," Gandhi tweeted. "Modiji is the first ever

don't mean anything." Modi on August 3, 2015, announced that the gov-

ernment had entered into an agreement with Naga insurgent groups. He said the accord did not just mark the end of a problem but the "beginning of a new future" in the northeast region with which he shared "deep" relationship.

Delhi

mountainous terrain of the region and saving them huge time, costs and problems. Reiterating that the Narendra Modi government is very sensitive towards the development of northeast India, Rajnath Singh said that to further develop the transportation between India and other parts of the world, New Delhi and Dhaka had signed a trans-Asia rail agreement. "Various inter-

Farmers ditched, stir from March 23: Anna Faridabad, Charging the Narendra Modi government with having failed to address issues confronting the masses, especially the farmers, social activist Anna Hazare today said

he was firm on restarting the agitation from March 23 in Delhi. Hazare was here to lend support to the ongoing dharna by the Kisan Sangharsh Samiti that has been demanding enhanced compensation for the land acquired for an industrial township at Chandawali village. Commenting on the Union Budget, he said the promise of providing enhanced minimum support price (MSP) for crops appeared a farce as the government had failed to tell how it would be done. Taking a dig at the promises made to the people, he said the voters

were still awaiting a deposit of Rs 15 lakh and reclamation of the black money stashed abroad. He said the proposed agitation in Delhi would primarily focus on issues related to farmers.

Seeking a monthly pension of Rs 5,000 for farmers above 60 years of age, he asked why the government could not waive loans of poor farmers when it could launch schemes to benefit industrialists and capitalists. “Farmers of five villages of the district whose 1,852 acres of land was acquired for the township were still awaiting enhanced compensation of Rs 600 crore, government job to a member of each family and residential plots, as provided under the state government policy,” claimed a spokesperson for the Kisan Sangharsh Samiti.

Price : 5/-

PM ON 'JOURNEY TO BUILD A NEW KARNATAKA' Prime Minister Narendra Modi on Sunday embarked on a visit to Karnataka at the end of the BJP's 90-day rally, called "journey to build a new Karnataka", across the poll-bound state. Modi is expected to address a BJP rally at Palace Grounds here. "Thousands of party cadres from across the state will participate in the event," a Bharatiya Janata Party (BJP) leader said. Named "Nava Karnataka Nirmana Parivartana Yatra" (journey to build a new Karnataka), the rally across 224 assembly constituencies of the state was flagged off on November 2 by BJP President Amit Shah. Thousands of youth and IT professionals from

BANGLADESH'S GREAT SUPPORT HELPED CURB TERROR IN NORTHEAST: RAJNATH Terror activities in northeast India have been checked due to Bangladesh's great help and support while rail links and bus services between the two countries facilitated travel of the region's people to other parts of India via the neighbour without any much trouble, Union Home Minister Rajnath Singh said here on Sunday. "Bangladesh's immense help and support facilitated India to tame the terrorist activities in northeastern states. Our relation with Bangladesh now at best place," he said while addressing election rallies here. He said that with his Bharatiya Janata Party-led (BJP) central government's establishment of new rail links with Bangladesh and introducing bus services through that country facilitated the people of northeastern states to go to other parts of India avoiding the problematic journey through

(Editor : Surya Prakash)

national agencies after conducting surveys confirmed that BJP is the only party in India which boosts country's development in real terms. India now turned into a fastest growing country in the world." Due to the good governance of the Modi government, India got the best place in various international fora and platforms, he said. Coming down heavily on the Left Front government's.

the city are expected to attend the event at the sprawling venue at the city centre. The party's state unit had opened an online registry and used social media to personally invite the youth, techies, educated class and prominent citizens to the venue, assuring them of seating arrangements. Union ministers Prakash Javadekar and Piyush Goyal, who are incharge of the BJP poll campaign in Karnataka, Ananth Kumar, D.V. Sadananda Gowda and Ananthkumar Hegde, who hail from the state, are also expected to take part in the event. The city has been turned into a fortress with heightened security for Modi's visit. At least 1,000 policemen have been deployed around the venue, with

another 1,200 traffic police working to manage the traffic, city Police Commissioner T. Suneel Kumar said. The rally, held with a view of bringing the BJP back to power in the state on the plank of transforming Karnataka through development, was led by its state unit

president and former Chief Minister B.S. Yeddyurappa. Legislative assembly elections in the southern state are due in April-May. The BJP came to power on its own for the first time in 2008 but lost to the Congress after five years in the May 2013 assembly election.

NDA GOVT IN DENIAL OVER ECONOMIC SITUATION: CONG Senior Congress leader P Chidambaram today claimed that the Narendra Modi-led NDA government was in denial over the economic situation and dubbed it a "terrible patient" which makes its own diagnosis. The former finance minister also termed Chief Economic Adviser Arvind Subramanian as a "good doctor" whose advice on the economy was not being heeded by the government. "Arvind Subramanian has been a good doctor since his appointment as the CEA in October 2014. The NDA government has been a terrible patient," he tweeted. "The government continues to be in denial. It denies the objective situation in the economy. It denies farm distress. It denies joblessness. It denies the opposition's arguments. Now, it denies even the diagnosis and the prescription of the doc-

tor it engaged in 2014," he alleged. Chidambaram also said he regarded the CEA as the doctor-in-residence to check his patient's health every day and, in case the patient fell ill, to prescribe the course of treatment and the medicines. "A bad patient will not take the medicines, and make his own diagnosis and prescription," he said. In a series of tweets, the minister said the budg-

et was an occasion to outline the reforms and set a schedule. Instead, what we got was Elizabethan prose about an ambitious reform agenda under the rubric of an Enhanced Access and Service Excellence (EASE) programme," he said. The Congress leader said the Economic Survey emphasised the four Rs (Recognition, Resolution, Recapitalisation and out that.

J&K cops hand over Pune girl to family Srinagar, The Jammu and Kashmir Police have released an 18-year-old Pune girl who was arrested on January 25 from south Kashmir on the suspicion of being a “suicide bomber”. She was handed over to members of her family, who were camping in Srinagar, after the police found nothing incriminating against her. Sadiya Anwar Shaikh of Yerwada, Pune, was arrested two days after IGP, Kashmir, Munir Khan, in a confidential message, said there was a strong input that she “may cause a suicide bomb explosion near or at the Republic Day venue” in the Valley. He said nothing was proved against her. “She has been handed over to her mother. We verified all reports and noth-

ing has been proved,” Munir Khan added. Another police officer said the girl was released after it was found that she was not planning any attack. he said nearly a dozen Kashmiri social media friends of Sadiya were also questioned. She had arrived in Kashmir on January

15 and had stayed at the houses of her online Kashmiri friends in Srinagar and south Kashmir. In Kashmir, she had secured an admission in a nursing college, which she had later cancelled. “She also stayed with a friend in the native village of militant Zakir Musa at Tral for two days. But nothing adverse was found during her stay at Tral,” he said. On January 23, a wireless message was circulated by the J&K Police, saying, “Sadiya, who is presently in the Valley, may cause a suicide bomb explosion.” The message had sent the entire security apparatus into a tizzy. She was arrested on January 25 from south Kashmir and no arms or ammunition were recovered.

Veteran Akali leader and Shahkot Will deepen ties to fight Sino MLA Ajit Singh Kohar dies at 81 sea challenges: US Air Chief J a l a n d h a r, Ve t e r a n Akali Dal leader and Shahkot MLA Ajit Singh Kohar died of heart failure here on Sunday night. According to Dr Charanjit Pruthi who attended to him, Kohar died of heart failure. “He was dead by the time he was brought here,” Dr Pruthi said. Kohar’s private secretary, Lakhvir Singh, who was with him during his last hours, said Kohar had dinner with the family at around 9.30 pm and went to his room. A few minutes later, he came out and complained

of uneasiness. He was rushed to the local Pruthi hospital but his condition deteriorated on the way, he added. “He was provided medical help en route by two doctors accompanying him in the 108 ambulance. He struggled for over 45 minutes but could not survive,” said Lakhvir. Kohar, known as ‘Baba Bohar’ of Punjab politics, had won the Shahkot Assembly seat no less than five times. He had also served as transport minister in the SAD-BJP government.

New Delhi, The Indian and the US air forces will significantly step up operational cooperation to complement the strategic interests of the two countries in the Indo-Pacific region, Chief of US Air Force General David L Goldfein has said, while expressing concern over China’s rising military influence over the area. Calling India a “central strategic partner” of the US in pursuing common interests in the region, he said two of the world’s largest air forces were going to jointly shift the

focus on the Indo-Pacific region while asserting that the rules-based order must be preserved in the critical sea lanes. Goldfein, who held extensive talks with Air Chief Marshal BS Dhanoa and the top brass of the defence set-up during his three-day India visit that ended yesterday, said the “Quadrilateral” coalition among the US, India, Japan and Australia would provide for deeper cooperation between the Indian and American air forces.

5

National

Monday, 05 to 11 Fubruary-2017

Another missed opportunity to infuse Limit screen time for healthy physical and mental development of children energy into the real estate sector India’s housing market has been witness to an avalanche of reforms over the past 19-odd months. Rolled out to set a new order in the beleaguered industry, the path breaking regulations crippled momentum in an already sluggish market. The need of the hour for Indian real estate is to regenerate demand in the residential sector. While we appreciate the government’s efforts in infusing transparency and consolidation there was a burning need to stimulate demand in housing. The budget however, has offered little cheers for the real estate sector.The budget has predominantly focussed on revitalising the rural economy which is a good move. From a sector-wise point of view it has been largely beneficial to healthcare, agriculture and infrastructure. Holistically speaking that augurs well for the nation but this Union Budget has

failed to uplift the spirit of the beleaguered real estate sector. In 2017, measures surrounding ‘Affordable Housing’ were the mainstay for the real estate industry. This was also evident in the Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS) and the last Goods & Services Tax (GST) Council meet where they brought down the effective rate to 8% from 12%. A similar trend is visible in this budget where the ‘Affordable Housing’ fund under National Housing Bank (NHB) has been created as a part of the priority sector lending. However, the budget has been silent on stimulating mainstream real estate demand. The sector grappling with the reforms-driven new order has been bereft of any meaningful intervention that could have been achieved through the budget.

New Delhi, 2nd February 2018: A recent study has found that over 30% of children in India spend more than six hours a day staring at a screen. It also found that about 57% of Indian parents surveyed were worried about the impact of this screen time on their children’s eyesight. The average age at which kids start using screens has plummeted over the past 10 years— from 3 to 5 years to 12 to 18 months. Another unhealthy trend is that of connecting screens and meal time. The impact of excess screen time is not just restricted to the eyes. A child’s brain develops rapidly in the first six years and needs constructive stimulation instead of a passive one. Screen content only makes for passive viewing. More than 10 minutes of exposure at a time can affect the development of the brain. Speaking about this, Padma Shri Awardee Dr K K Aggarwal, President Heart Care Foundation of India (HCFI) and Immediate Past National President Indian Medical Association (IMA), said, “There is a marked increase in screen time today, particularly among children.

While it may seem easier to get work done or make the child eat by playing videos for them, it can have several longterm health implications. Watching something on the phone while having food can cause overeating by blunting the child’s satiety signals. They can start making unhealthy connections between food and entertainment. Too much screen time is also a risk factor for developing myopia or short-sightedness. Apart from this, it can also lead to immense strain on the eyes and cause dry eyes.” Screen-based media can influence children and their behaviour – for example, children can copy or be influenced by negative behaviour, sterotypical representations of gender, violent imagery or coarse language they see in advertising and other media. Adding further, Dr Aggarwal, who is also the Group Editor of IJCP, said, “Having access to so many different streams of information through gadgets has been found to decrease the brain’s grey matter density, which is responsible for cognition and emotional control. In this digital era, the key to good health should be moderation.

INDIA SPIN A WIN IN STYLE Yuzvendra Chahal and Kuldeep Yadav's magical wrist spin outfoxed a depleted South Africa as India romped to a crushing nine-wicket win in the second ODI to reclaim the pole position in the ICC rankings here on Sunday. India now lead the six-match series 2-0 as they literally annihilated the home team which had the ignominy of being shot out for a paltry 118 in 32.3 overs — their lowest-ever score at home. Chahal recorded his career-best ODI figures of 5 for 22 in 8.2 overs and was superbly complemented by Kuldeep (3/20 in 6 overs) with none of the Proteas

batsmen able to read them off their hands nor off the pitch. Interestingly Chahal's figures were best by any Indian bowler on South African soil eclipsing Yuvraj Singh's 4 for 6 against Namibia at Pietermaritzburg during 2003 World Cup. It was a walk in the park for the batsmen as Shikhar Dhawan (51 no) helped himself to a nice halfcentury in company of skipper Kohli (46 no) to get India atop the 50over rankings, finishing the match in 20.3overs. owever ICC will not be releasing the ranking list till the end of the series as it is a convention. Probably to make.

Fertility preservation techniques offer Former champs Serbia, a ray of hope to young cancer survivors Swiss knocked out New Delhi, About 50% of the cancer patients in India are under the age of 50. Apart from other things, this alarming rate of young cancer victims has also created concerns about preservation of their fertility. However, experts indicate that the recent technologies and advancements in the IVF sector can help cancer patients to keep the fertility window open for a longer time. Today, cancer victims not only have a better rate of survival but can also think about raising a child and starting a family. Cancer treatment can affect fertility in both men and women. However, there are many techniques like egg freezing, embryo freezing, donor eggs, donor embryos, donor sperms, sperm freezing which can help in preserving fertility. Fertility preservation is a procedure to secure fertile eggs, ovarian tissue, or sperm before a patient undergoes cancer therapy. These can enable the patient to reproduce when they have overcome cancer. Speaking about this, Dr Hrishikesh D Pai, Director IVF & Infertility at Fortis La Femme Hospital, Delhi & Former Secretary General of the Federation of Obstetrics and Gynaecological Societies of India said, “In young women, cancer treatment including

chemotherapy and radiation can cause infertility. In men, exposure of the pelvis to radiation and use of chemotherapy drugs can lead to DNA damage in the sperms. However, there are many techniques such as Egg freezing and Sperm Freezing, which are providing a ray of hope for these patients. The success rate of these methods is about 30% to 40% in younger men and women. In those above the age of 30 and 35, fertility potential of the eggs and sperm may decrease thereby lowering the success rate. It is important to consult a doctor as soon as they are diagnosed with cancer and find out the possibilities of treatment. The occasion of World Cancer Day is the perfect platform to raise awareness

among doctors and patients about the different fertility preservation techniques like egg freezing, embryo freezing, donor eggs, donor embryos etc.” In egg freezing, mature eggs are isolated and frozen before being fertilized with a sperm. The process is also known as egg banking. The frozen egg is then thawed, fertilized with a sperm, and implanted in the uterus when the woman is ready to have a child and start a family. In men, live sperm cells can be frozen and stored for future use in infertility treatment. Once frozen, samples can be kept for at least 20 to 30 years (possibly longer) without further damage. This is known as semen cryopreservation. Apart from the other techniques,

embryo freezing in women is one where the egg is fertilized with sperm in the laboratory. The embryo is frozen for future use. In another method, ovarian tissue is frozen and re-implanted after cancer treatment. Adding further, Dr Nandita Palshetkar, IVF and Infertility at Fortis Bloom IVF Center at La Femme GK 2 and Fortis Hospital Gurgaon & President-elect of the Federation of Obstetrics and Gynaecological Societies of India said, “Many cancers are detected very early in life often in the prime years for fertility. Cancer survivors can now produce their own biological child through fertility preservation. Unfortunately, fertility preservation services are rarely offered or even discussed with the patient before starting cancer therapy. Oncofertility is a burgeoning medical field which holds immense possibilities and the onus lies on the treating doctors to counsel the patients in a timely manner regarding the various options one has in terms of fertility preservation modalities. On World Cancer Day, I would like to like to emphasise that oncologists and reproductive specialists should together work to improve awareness about fertility preservation techniques.”

London,The United States surged to an unbeatable 3-0 lead to eliminate 2010 champions Serbia in the first round of the Davis Cup on Saturday. Joining Serbia at the exit were 2014 winners Switzerland, who were also overwhelmed 3-0 by Kazakhstan after failing to mount much of a challenge in the absence of 20-time Grand Slam champion Roger Federer. Holding a 2-0 lead after Friday’s singles, Americans Ryan Harrison and Steve Johnson came from a set down to beat Nikola Milojevic and Miljan Zekic 67(3) 6-2 7-5 6-4 in front of a partisan Serbian crowd. Germany beat Australia

Brisbane: German number one Alexander Zverev beat Nick Kyrgios in straight sets to give his country a 3-1 win over Australia. Zverev produced some superb tennis to down Kyrgios 6-2 7-6(3) 6-2 in one hour, 48 minutes and put Germany into a quarterfinal against Spain, who beat Great Britain 3-1. Zverev served beautifully throughout, only facing two break points in the match, both at the end of the second set and both of which he saved. He also returned well, getting many of Kyrgios’s thunderbolts back in play and then winning the battle from the back of the court.

The couple duo Akshay Kumar, Twinkle Khanna Why drinking red wine together with team promoted 'Pad Man' in nation's Capital is good for your heart Los Angeles Scientists are developing a new stent that releases red wine antioxidants slowly over time that promotes healing and prevents blood clotting and inflammation. Heart disease occurs when plaque builds up within artery walls blocking the blood flow through tissues in the body, increasing the risk of a heart attack or stroke. While there is no singular cure for heart disease, there are numerous forms of treatment, including lifestyle changes and surgical procedures. In one procedure called a coronary angioplasty, a surgeon inserts and inflates a tiny balloon inside a blocked or narrow artery to widen it and allow blood to flow through to the heart thereby decreasing the risk of a heart attack or stroke. This procedure often includes inserting a permanent small mesh tube to support the blood vessel called a stent. Commercial stents can release chemotherapy agents that are toxic and can cause the blood vessel to narrow again. “By delivering red wine

antioxidants during conventional angioplasty, it may be possible to prevent excess tissue from building up and the blood vessel from narrowing again as it heals,” said Tammy Dugas, from Louisiana State University in the US. In addition to the stent, the researchers are developing a balloon coated with the same compounds to treat blood flow blockages throughout the body called peripheral artery disease. Drugcoated balloons are a relatively new product, and are being developed to help interventional cardiologists treat arteries that are difficult to target with traditional angioplasty and stent treatments.

The Khiladi of Bollywood industry Akshay Kumar along with his wife, actor turned writer Twinkle Khanna were witnessed in Nation's Capital Delhi for the promotion of their movie 'Pad Man'. Along with them actress Radhika Apte, the director of the film R Balki and the guy behind the real story Arunachalam Muruganatham were also present in the event. The inspirational movie is set for its release, therefore the entire team found interacting with media on the press conference held in PVR Plaza, Connaught Place. Written and directed by R. Balki, the movie also features Sonam Kapoor and Radhika Apte in lead roles. 'Pad Man, produced by Twinkle Khanna, based on "The Sanitary Man of Sacred Land" a short story from her book

The Legend of Lakshmi Prasad, is inspired by the life of Arunachalam Muruganantham, a social activist from Tamil Nadu. A welder by trade, he set about creating reasonable sanitary pads after discovering that his wife, Shanthi, had been using dirty rags during her periods. Well, Akshay Kumar will be found portraying Arunachalam Muruganantham, also known as "India's Menstrual Man". Therefore, while talking to media Akshay stated, “I feel like, after the release of this movie, there will be no hesitation in people about this biological cycle. I hope this film will be successful to bring changes in society. And I would request our government to make sanitary napkins free of cost in rural areas in our coun-

try.” Further, he added, “People should be aware of this natural cycle, in India, 82% of ladies don’t use pads, I am sure and very much confident that there will be a good change in people after watching this film.” On the other hand, Twinkle Khanna stated, “the biggest challenge or you can say contribution for me was to convince Akshay for this movie, it took 9 months to convince him for the same, it’s a strong film, and I will congratulate the director of the film for making this happen for us.” The music of the film has been composed by Amit Trivedi while the lyrics have been written by Kausar Munir. Featured under the banner of Columbia Pictures.

6 Àfû¸f½ffSX

d½fd½f²f

, 05-11 RYSX½fSXeX, 2018

¶ff¹fû¸fZdMÑXIY Àf°¹ff´f³f IYe d½fRY»f°ff ¶f³fe ¸fdWX»ff IYe ¸fü°f IYf IYfSX¯f vkèkkj&vkèkkfjr ck;ksesfVªd lR;kiu dh foQyrk ds dkj.k jk'ku u feyus ds ckn >kj[kaM esa gqbZ ,d vkSj efgyk dh e`R; ❚ ´fdSX´fc¯fÊ ³¹fcªf Àfa½ffQQf°ff >kj[kaM A 23 tuojh 2018 dks ikdqM+ ds fgjuiqj ç[kaM d èkkokMaxy xk¡o esa yEcs le; ls dqiks"k.k o Fkdku ls xzLr 30&o"kÊ; yq[kh eqeZw dh e`R;q gks xbZA og viuh 14&o"kÊ; cgu Qqyhu ds lkFk vR;ar xjhch esa jgrh FkhA mu nksuksa dks vkerkSj ij dsoy pkoy [kkdj xqt+kjk djuk iM+rk Fkk] dHkh dHkh rks Hkw[ks Hkh lksuk iM+rk FkkA tu forj.k ç.kkyh esa vkèkkj&vkèkkfjr ck;ksesfVªd lR;kiu dh foQyrk ds dkj.k ifjokj dks fiNys pkj eghuksa ls mldk jk'ku ugha feyk] ftlds dkj.k mldh fLFkfr vkSj Hkh nqcZy gks xbZAjk"Vªh; [kk| lqj{kk dkuwu ds rgr yq[kh eqeZw ds ifjokj dks vUR;ksn; jk'ku dkMZ fuxZr gqvk FkkA twu 2017 ds vkl ikl fcuk ifjokj dh tkudkjh ds bl jk'ku dkMZ dks ÞçkFkfedrkß Js.kh esa cny fn;k x;kA blls ifjokj dh vukt dh ik=rk 15 fdyks de gks xbZ ¼jk'ku dkMZ esa yq[kh vkSj Qwyhu dh nks vU; cguksa ds uke Hkh 'kkfey gSa½A

ifjokj dks vDVwcj 2017 ls jk'ku ugha feykA yq[kh eqeZw vR;ar det+ksjh ds dkj.k jk'ku nqdku ugha tk ik jgh Fkha] tks muds ?kj ls 1 fdeh nwj gSA Qwyhu jk'ku ysus dbZ ckj nqdku xbZ ¼ftl fnu mldh cgu dh e`R;q gqbZ ml fnu Hkh½] ij pfaw d EPOS e'khu us mldk vaxwBk ugha dke fd;k Mhyj us mls gj ckj [kkyh gkFk okil Hkst fn;kA yq[kh vkSj Qwyhu dh ,d vkSj cgu us Hkh jk'ku ysus dh dksf'k'k dh] ij Mhyj us mls Hkh dqN jk'ku ugha fn;k ¼dsoy yq[kh vkSj Qqyhu dh vkèkkj la[;k muds jk'ku dkMZ ls tqM+h gS½A ikdqM+ ds mik;qä dh tkap fjiksVZ ds vuqlkj yq[kh dh e`R; chekjh ds dkj.k gqbZA ijUrq fjiksVZ e chekjh dk dksbZ fooj.k ugha gSA yq[kh eqeZw dk

½f³QZ ³f¸fÊQf Àf¸ffªfÀfZ½fe ÀfaÀ±ff ³fZ ´fid°f¹fûd¦f°ff¹faZ IYSXfBÊX Af¹fûdªf°f ❚ Àfe¸ff I`Y±f½ffÀf gks'kaxkcknA 'kgj es igyh ckj oans ueZnk lektlsoh lfefr }kjk fel vkSj felsl czkbZMy] nqYgu cuks çfr;ksfxrk dk vk;kstu jfookj dks lkSE;k lsfyczslu xkMZu

esa fd;k x;kA lfefr dh vè;{k oanuk nqcs us crk;k dh fel vkSj felsl czkbZMy çfr;ksfxrk es bafM;u vkbZMy 2005 ds jujvi eksfgr ekyoh; }kjk ykbZo çLrqfr nh xbZ rFkk 'kqHke flag }kjk fxVkj oknu dh çLrqfr nh xbZA ogha lfefr ds 'kqHke [kk¡ us Hkh lqanj xk;u çLrqfr nhA çfrHkkfx;ksa esa ohuk nk;ek] iyd ;kno] :fp ijekj] eukyh tk;loky] ve`rk

esgjk] fjrq jktiwr vkfn çfrHkkfx;ksa us Hkkx fy;kA bl çfr;ksfxrk esa rhu jkmaM gq,A çfr;ksfxrk es fel czkbZMy eukyh tk;loky fotsrk jgh rFkk mifotsrk vezrk esgjk jgh rFkk ehlsl czkbZMy es fotsrk

:fp ijekj ,oa mifotsrk fjrq jktiwr jghA fu.kkZ;d eaMy es fel ,eih jujvi jkfxuh HknkSfj;k] flus dykdkj fLerk xxZ] miHkksäk Qksje dh vatyh feJk] flus dykdkj fofurk 'kekZ mifLFkr jghA bl volj ij lqHkk"k ify;k] lqf"erk rkezdj] lfo 'kekZ] Üosrk pkScs vkfn lfefr lnL; mifLFkr jgsA dk;ZØe esa eap lapkyu ,oa vkHkkj vfHk"ksd nqcs us O;ä fd;kA

WX³fb¸ff³f ¸fadQSX IYf ¸fbdÀ»f¸f ³fZ IYSXf¹ff ªfe¯fûÊðXfSX ❚ ´fdSX´fc¯fÊ ³¹fcªf Àfa½ffQQf°ff vgenkckn A etgc ugha fl[kkrk vkil esa cSj j[kukA xqtjkr esa ,d eqfLye 'k[l us xaxk&tequh rgthc dh vuwBh felky is'k dh gSA vgenkckn ds eksbu eseu us

ckn eafnj dk dk;kdYi gks x;k gSA bl çkphu eafnj ds th.kkZs)kj dks ysdj eksbu ls loky iwNk x;k fd mudk edln D;k gSA bl ij mUgksaus tokc fn;k] 'jktuhfr

,d çkphu eafnj dk th.kkZs)kj djkus ds lkFk gh fganw&eqfLye dh jktuhfr djus okyksa dks lans'k fn;k gSA eksbu eseu us vgenkckn ds fetkZiqj bykds esa fLFkr ,d ttZj guqeku eafnj dh ejEer djkbZ gSA 500 lky iqjkuk ;g eafnj th.kZ&'kh.kZ voLFkk esa FkkA bykds ds yksx Hkh bl eafnj dk th.kkZs)kj djkus dh ekax dj jgs FksA mudh bl ekax dks iwjk fd;k gS eksbu eseu usA ejEer ds

okys rks tc rd fganw&eqfLye ugha djok,axs rc rd mudh jksVh ugha fladsxhA vxj lc fganw&eqfLye HkkbZ ,dtqV gks x,] rks jktuhfr okys dqN ugha dj ldsaxs vkSj ns'k esa lqdwu&'kkafr jgsxhA eksbu eseu dh ;g igy tgka ,d vksj lekt ds fy, çsj.kk gS] ogha mu yksxksa ds eqag ij djkjk rekpk gS] tks etgc vkSj èkeZ dh fl;klr ds tfj, lekt esa tgj ?kksyrs gSaA

iksLVekVZe ugha gqvkA muds ifjokj ds vuqlkj mUgsa dksbZ xaHkhj chekjh ugha FkhA tuojh 2018 esa yq[kh dh Vhch o dkyk vt+j dh tkap gqbZ Fkh] ij mudks buesa ls dksbZ chekjh ugha fudyhA mik;qä dh fjiksVZ ds vuqlkj yq[kh eqeZw dh Hkw[k ls e`R;q ugha gks ldrh Fkh D;ksafd muds ifjokj ds ikl t+ehu] nks xk; o dqN èkku FkkA yq[kh eqeZw ds ikl

okLro esa ;g lc Fkk] ij bldk ;g eryc ugha fd mldh Hkw[k ls e`R;q ugha gks ldrh FkhA ljdkjh inkfèkdkfj;ksa dk rdZ Gs fd yq[kh eqeZw dk ifjokj ;g laifÙk csp dj Hkkstu dh O;oLFkk dj ldrk FkkA ijUrq yq[kh eqeZw dh gkyr èkhjs&èkhjs fcxM+rh xbZ vkSj mld ifjokj dks ;g irk djuk vlaHko Fkk fd mudh e`R;q gks tk,xhAç'kklu dks fn, x, c;ku ds vuqlkj fiNys pkj eghuksa esa yq[kh eqeZw ds ifjokj dk dksbZ Hkh lnL; jk'ku ysus ugha vk;k FkkA ijUrq]Mhyj us Hkkstu dk vfèkdkj vfHk;ku dh tkap Vhe ds lkeus ;g ekuk fd Qqyhu jk'ku ysus vkbZ Fkh] ij e'khu esa mldk vaxwBk u yxus ds dkj.k mls jk'ku ugha fn;k x;kA ikdqM+ ds inkfèkdkfj;ksa ds vuqlkj lc Mhyjksa dks ;g funZs'k fn;k x;k gS fd ftu ifjokjksa dk e'khu esa vaxwBk ugha

yxrk] mudks Hkh jk'ku forj.k djuk gSA ijUrq] bl Mhyj ds vuqlkj mUgsa ,slk dksbZ vkns'k ugha feyk FkkAflrEcj 2017 esa fleMsxk esa larks"kh dqekjh dh Hkw[k ls e`R;q ds ckn [kk| ea=ky; us vkns'k fudkyk Fkk ftlds vuqlkj ftu ifjokjksa dk vkèkkj ugha gS ;k ftudk vaxwBk e'khu esa dke ugha djrk] mudks Hkh jk'ku forj.k djuk gSA [kk| ea=ky; o UIDAI ds inkfèkdkjh ckj ckj bl vkns'k dk gokyk nsdj dgrs gSa fd vkèkkj ds dkj.k vc dksbZ Hkh vius vfèkdkj ls oafpr ugha gSA ijUrq] èkjkry ij vkèkkj ds dkj.k ijs'kkfu;ka t+kjh gSaA fiNys eghus x<+ok ft+yk esa ,d ifjokj dk e'khu esa vaxwBk u yx ikus ds dkj.k mldks jk'ku ugha fey ik;k Fkk vkSj ml ifjokj dh Hkh ,d efgyk dh dqiks"k.k o Fkdku ls e`R;q gqbZ FkhAckj ckj >kj[kaM esa jk'ku u feyuk jkT; ljdkj dh tu forj.k ç.kkyh esa lqèkkj ykus ds çfr mnklhurk dks Hkh n'kkZrk gSA

¸fadQSX IZY AaQSX IYfg»fZªf ÀMcXOZÔXMX ÀfZ WbXAf ¦f`Ô¦fSmX´f ❚ ´fdSX´fc¯fÊ ³¹fcªf Àfa½ffQQf°ff èkkj@bankSjA eè; çns'k ds èkkj ftys esa 23 o"kÊ; ,d LVwMsaV ds lkFk eafnj ds vanj xSaxjsi dk eekyk lkeus vk;k gSA yM+dh ds çstsal v‚Q ekbaM dh otg ls bl okjnkr esa 'kkfey rhuksa vkjksfi;ksa dks dqN gh ?kaVksa ds vanj idM+ fy;k x;kA esjh reke eqfLye ls xqt+kfj'k gS fd bl [kcj ij fdlh èkeZ dks cnuke er djuk--- ,sls lqok j gj txg fey tkrs gSa--- èkeZ dks xkyh nsuk lkEçnkf;d eugwlksa dk dke gSxSaxjsi dh ;g okjnkr èkkj ftys ds èkkeuksn {ks= esa gqbZA ?kVuk dh tkudkjh nsrs gq, èkkeuksn iqfyl LVs'ku ds bupktZ eksgu tkV us VhvksvkbZ ls ckrphr esa crk;k] 'ihfM+r yM+dh ;gka ij vius c‚;ÝsaM ls feyus ds fy, vkbZ FkhA og cl ls mrjh vkSj ,d eafnj ds cxy esa bartkj djus yxhA blh nkSjku ,d vkjksih ogka vk;k vkSj vdsys cSBus dh otg iwNus yxkA' iqfyl us crk;k fd eafnj vHkh fuekZ.kkèkhu gS vkSj ogka ij Hkxoku

´fi±f¸f ´fÈâX IZY Vû¿f

½ffd¿fÊIY ¶fªfMX ¸fZÔ AfVff IYe ªf¦fWX d³fSXfVff... NÙkhlx<+ o vksMh'kk tSls jkT;ksa dks gkfu gksxh] tks bl lfClMh ij fuHkZj gSaA jkT;ksa ds chp vukt ds ifjogu o jk'ku nqdku Mhyjksa ds fy, [kpZ pkyw foÙkh; o"kZ esa 4]500 djksM+ #i;s gS ij vxys o"kZ ds fy, dV dj 4]000 djksM+ #i;s gks tk,xkA bl fxjkoV dk vlj fiNys ,d o"kZ esa Mht+y ds nke esa 10 çfr'kr c<+kSrjh ds dkj.k vkSj c<+ tk,xkAeè;kgu Hkkstu dk ctV 10]000 djksM+ #i;s ls 10]500 djksM+ #i;s gks x;k gS] tks egaxkbZ dks ut+j j[krs gq, dksbZ vlyh c<+kSrjh ugha gSA eè;kgu Hkkstu esa vaMk] Qy] nwèk vkfn tSls ikSf"Vd inkFkksZa dks tksM+us dh dksbZ ppkZ ugha gSA lesfdr cky fodkl ifj;kstuk ¼dksj½ dk ctV 15]245 djksM+ #i;s ¼BEvkSjRE½ ls c<+dj 16]334 djksM+ #i;s ¼BE½ gks x;k gSA ;g Hkh uke ek= dh c<+kSrjh gSAifj;kstuk ds ctV esa 300djksM+ #i;s cPpksa ds vkèkkj ukekadu ds fy, vkoafVr gSaANksVs cPpksa dk vkèkkj esa tcju ukekadu] og Hkh muds iks"k.k o LokLF; ds fy, vkoafVr ctV ls] uSfrdrk ds dbZ loky [kM+k djrk gSA jk"Vªh; Øs'k ;kstuk esa 36 çfr'kr dVkSrh & 2017&18esa 200 djksM+ #i;s ls 2018&19esa 128-4 djksM+ #i;s – ls Hkh NksVs cPpksa dks gkfu gksxhAjk"Vªh; iks"k.k fe'ku ds 3]000 djksM+ #i;s ds ctV ds [kpZ ds ckjs esa dksbZ tkudkjh ugha nh xbZ gSA bl ctV ds mi;ksx ij tu foe'kZ dh vko';drk gS vkSj bldh iknf'kZrk lqfuf'pr djus ds fy, blds fooj.k dks lkoZtfud djus dh vko';drk gSA jk"Vªh; [kk| lqj{kk dkuwu 2013vuvkSipkfjd {ks= esa dke dj jgh efgykvksa dks 6]000 #i;s çfr cPps ds ekr`Ro ykHk dk vfèkdkj nsrk gSA fnlEcj 2016esa çèkku ea=h us ekr`Ro ykHk ds cM+s cM+s okns fd, FksA ljdkj us foÙkh; ?kkVs dks 2018&19 ds fy, thMhih ds 3-5 Qhlnh rd c<+kus dk fodYi pqukA

ÀfeE¸f AüSX OXe´MXe ÀfeE¸f IZY ¶fe¨f... ;gka ;g Hkh ugha Hkwyuk pkfg, fd ekS;kZ dh laxBu dk;ksZa dh {kerk dks ns[krs gq, gh ikVÊ ds jk"Vªh; vè;{k vfer 'kkg us ekS;kZ dks vius vfèkdkj {ks= ls çns'k vè;{k cuok;k Fkk] ysfdu pquko ckn tc ljdkj cukus dh ckjh vkbZ rks ekS;kZ dks njfdukj djds ;ksxh vkfnR;ukFk dks lh,e dh dqlÊ ij cSBk fn;k x;kA ekS;kZ dks fMIVh lh,e ds in ij gh larks"k djuk iM+kA bl ckr dh dld ekS;kZ leFkZdksa ds psgjksa ij vDlj ns[kus dks fey Hkh tkrh gSA exj ,slk lc ugha lksprs gSaA blds myV dqN yksx dgrs gSa fd ;g lp gS fd pquko ds le; ds'ko çlkn ekS;kZ çns'k chtsih ds vè;{k FksA ijarq pquko çpkj ds nkSjku çèkkuea=h ujsaæ eksnh ds ckn ;ksxh gh lcls cM+s LVkj çpkjd FksA eksnh ds ckn mudh lHkkvksa dh lcls vfèkd ekax gks jgh Fkh ysfdu ;g ckr ekS;kZ xqV ds yksxksa dks le> ls ijs yxrh gSA og dgrs gSa fd ;ksxh dh Lohdk;Zrk gksxh exj ds'ko çlkn ekS;kZ dh Hkh viuh fl;klh tehu vkSj tyok gS blhfy;s og fiNM+ksa dks Hkktik ds lkFk tksM+us esa dke;kc jgsA

VffQe ¸fZÔ Q£f»fAaQfªfe ´fSX £ff´f ´fa¨ff¹f°fûÔ IYû ... f'ko dh çfrek LFkkfir dh tkuh gSA iqfyl us crk;k] 'vkjksih us ckrphr ds nkSjku lqj{kk dk gokyk nsrs gq, yM+dh ls eafnj ds vanj tkdj cSBus dks dgkA blh nkSjku vkjksih us vius nks vU; dks cqyk fy;k vkSj eafnj dk psu can dj yM+dh ds lkFk xSaxjsi fd;kA' okjnkr dks vatke nsus ds ckn rhuksa vkjksih ogka ls Qjkj gks x,A bèkj yM+dh us ?kVuk dh lwpuk vius ,d nksLr dks nh] ftlus iqfyl dks Qksu dj cqyk;kA yM+dh us vius lkFk gqbZ okjnkr ds ckotwn ;g uksfVl dj fy;k Fkk

fd ckbd ls vk, ,d vkjksih dh ckbd ij ,d fLVdj yxk Fkk] ftl ij 'latw ckck' fy[kk gqvk FkkA blds lkFk gh mlus rhuksa vkjksfi;ksa ds gqfy, dk fooj.k Hkh iqfyl dks fn;kA iqfyl us blds ckn ihfM+rk }kjk eqgS;k djkbZ xbZ lwpuk ds vkèkkj ij ckbd dks VªSd dj fy;k vkSj 30 o"kÊ; lat; iVsy dks vjsLV dj fy;kA iqfyl dh iwNrkN esa vkjksih VwV x;k vkSj mlus viuk tqeZ dcwy dj fy;kA mlus crk;k fd bl okjnkr esa vf[kys'k iVsy ¼25½ vkSj egknso ikVhnkj ¼45½ Hkh 'kkfey FksA

ÀIcY»f MXe¨fSX ³fZ LXfÂffAûÔ IYû CXØfZªfIY IY´fOZÞX ³f ´fWX³f³fZ IYe Qe ³fÀfeWX°f ❚ ´fdSX´fc¯fÊ ³¹fcªf Àfa½ffQQf°ff jk;iqj A iwjs ns'k dks fgykdj j[k nsus okys fuHkZ;k dkaM ds ckn iwjs ns'k esa vkjksfi;ksa dks l[r ltk ds fy, vkanksyu fd, x,A ;gka rd fd ns'k dh turk fuHkZ;k dks balkQ fnykus ds fy, lM+d ij mrj vkbZ FkhA bl cgqpfpZr ekeys dks ysdj vc NÙkhlx<+ dh ,d efgyk Vhpj us Nk=kvksa dks fookfnr ulhgr nh gSA efgyk vè;kid dk ekuuk gS fd HkM+dhys diM+s iguuk vkSj jkr esa yM+fd;ksa dk ckgj tkuk fuHkZ;k tSls xSaxjsi dh ?kVuk dks c<+kok nsrs gSaA jk;iqj dsaæh; fo|ky; esa ck;‚yth dh Vhpj us viuh Dykl dks dkmalfyax ls'ku esa cnydj yM+dksa dh mifLFkfr esa yM+fd;ksa dks ;g ulhgr nh fd HkM+dhys vkSj fjohfyax diM+s iguuk fuHkZ;k xSaxjsi tSlh ?kVuk dks c<+kok nsuk gSA tks yM+fd;ka jkr esa ?kwerh gSa muds lkFk bl rjg dh ?kVuk gks ldrh gSA blls xqLlk, yM+dh ds vfHkokodksa us Ldwy fçafliy Hkxoku nkl vghj ls feydj Vhpj Lusgyrk 'ka[kokj ds f[kykQ f'kdk;r ntZ djkbZA fçafliy us dgk fd vfHkokodksa }kjk fyf[kr f'kdk;r ntZ djus ds ckn og ekeys dh tkap cSBk,axsA mUgksaus dsoh laxBu dks Hkh ekeys ds ckjs esa tkudkjh nhA [kcj ds vuqlkj] d{kk ukS vkSj X;kjg

l

dh yM+fd;ksa dks dkmalfyax ds uke ij fn, x, 'ekufld mRihM+u' ds v‚fM;ks fDyi dks Hkh lcwr ds :i esa f'kdk;r esa vVSp fd;k x;k gSA ;gka Vhpj us yM+fd;ksa ds thal iguus vkSj fyfiLVd yxkus dks Hkh psrkouh crk;k gSA bl fDyi esa efgyk vè;kid dgrh lquh xbZa fd yM+fd;ka dsoy rc gh ,Dlikst djrh gSa tc os [kwclwjr ugha gksrh gSaA rc yM+fd;ka csgn fuyZTt gks tkrh gSaA Vhpj us vkxs dgk] 'fuHkZ;k D;ksa bruh jkr esa ,d yM+ds ds lkFk ckgj ?kwe jgh Fkh tcfd yM+dk mldk ifr ugha FkkA' Vhpj us iq[rk ;dhu ds lkFk yM+fd;ksa ds lkeus ;g ckr j[kh fd og

lc dqN fuHkZ;k dh xyrh FkhA ,slh ?kVukvksa dk lkeuk djus okyh yM+fd;ka 'kkfir gksrh gSa vkSj ;g muds fy, ltk gSA bl ckjs esa efgyk vè;kid us viuh lQkbZ tkjh dj dgk] 'eSaus 11oha dh Nk=kvksa dks jkr 8:30 cts ckgj ns[kk vkSj mUgsa ?kj tkus dh lykg nhA ,d balku dh lqj{kk mlds vius gkFkksa esa gksrh gSA tks fuHkZ;k ds lkFk gqvk og xyr Fkk ij vxj og bruh jkr dks ckgj ugha tkrh rks og [kqn dks cpk ysrhA f'kf{kdk us vkxs dgk] 'eSa Ldwy ds dksM ds vuqlkj Nk=kvksa dks funZs'k nsrh gwaA iSjaV~l dks bl ckr dk è;ku j[kuk pkfg, A

ÀfeE¸f ¶f³f³fZ IZY ¶ffQ Q»ffBÊX »ff¸ff ÀfZ d¸f»f³fZ ´fWbaX¨fZ ªf¹fSXf¸f NXfIbYSX f'keyk A fgekpy çns'k ds lh,e t;jke Bkdqj us xq#okj dks èkeZ'kkyk esa frCcrh èkeZxq# nykbZ ykek ls eqykdkr dhA lh,e cuus ds ckn igyh ckj nykbZ ykek ls feyus igqaps t;jke Bkdqj us muls Fkdpsd pksfyax esa eqykdkr dh vkSj mudk vk'khokZn fy;kA ykek ls eqykdkr ds nkSjku lh,e t;jke us muls fofHkUu èkkfeZd rFkk lkaL—frd eqíksa ij ppkZ dhA lh,e ls ckprhp djrs gq, nykbZ ykek us dgk fd vc eq[;ea=h ij nksxquh ftEesnkjh gS ,d vksj tgka mUgsa ljdkj dk dq'ky lapkyu djuk gksxk ogha nwljh vksj ikVÊ ds Hkh reke dke iwjs djus gksaxsA nykbZ ykek us dgk fd orZeku ifjçs{; esa yksxksa rFkk fo'ks"kdj jktuhfrKksa dks ekufld 'kkafr ds fy, Hkkjr ds iqjkru Kku ds vè;;u dh vko';drk gSA

çse fookg djus okys tksM+ksa dh lqj{kk ds ckjs esa vkns'k nsxkA blls igys Hkh vartkZrh; fookg djus okys fdlh Hkh o;L?d ;qod&;qorh ij [kki iapk;r }kjk fd, x, geys dks lqçhe dksVZ us iwjh rjg voSèk djkj fn;k FkkA dksVZ us dgk Fkk fd vxj dksbZ ckfyx yM+ds&yM+dh dks 'kknh djus ls jksdrk gS rks ;g xSjdkuwuh gSA vxj] ckfyx 'kknh djrs gSa rks dksbZ lekt] dksbZ iapk;r] dksbZ O;fä mu ij loky ugha mBk ldrkA lqçhe dksVZ us ,uthvks 'kfäokfguh laxBu dh ;kfpdk ij lquokbZ djrs gq, ;g ckr dgh Fkh] ftlesa v‚uj fdafyax tSls ekeyksa ij jksd yxkus ds fy, xkbMykbu cukus dh ekax dh xbZ gSA

SXfªfÀ±ff³f ¸fZÔ ·ffªf´ff IYû »f¦ff ÓfMXIYf... ftl rsth ls if'pe caxky esa idM+ cuk jgh gS] mlls tkfgj gS fd r`.kewy dkaxzsl ds fy, vkxkeh pquko eqf'dyksa Hkjs gksaxsA fujk'kktud ifj.kke jktLFkku esa jgs tgka olqaèkjk jkts ds usr`Ro okyh Hkktik ljdkj dks rxM+k >Vdk yxkA dkaxzsl us ;gka okilh djds ladsr ns fn, gSa fd vkxkeh foèkkulHkk pquko esa Hkktik dk lQj vc vklku ugha jgsxkA njvly bl lQj esa dkaVs [kqn jkts ljdkj us gh cks, gSa] vU;Fkk dsaæ dh ujsUæ eksnh ljdkj us vkxs rd ds lQj dks vklku cukus esa dksbZ dksj-dlj ckdh ugha NksM+hA ;gh otg jgh fd eksnh jFk esa lokj olqaèkjk jkts fiNyk foèkkulHkk pquko 'kkunkj rjhds ls thrhaA vc rhu mi pqukoksa esa feyh djkjh f'kdLr ls eq[;ea=h olqaèkjk jkts dk flagklu Mxexk x;k gSA ikVÊ vkykdeku vkSj çèkkuea=h ujsUæ eksnh ds fy, jkts ds usr`Ro ij Hkjkslk djuk vklku ugha gSA ernkrkvksa us jkts ljdkj dks iwjh rjg udkj fn;kA bl pquko ifj.kke ls eq[;ea=h olqaèkjk jkts dh dqlÊ ij ladV eaMjk jgk gSA Hkktik vkxkeh foèkkulHkk pquko esa 'kk;n gh olqaèkjk dks eq[;ea=h ds rkSj ij çLrqr djds pquko yM+sA mi pquko esa gkj ls olqaèkjk dk jktuhfrd Hkfo"; Hkh [krjs esa iM+ x;k gSA Hkktik cs'kd nks yksdlHkk vkSj ,d foèkku lHkk pquko gkj xbZ gks fdUrq bls dsaæ ljdkj dh foQyrk ugha ekuk tk ldrk gSA ;fn dsaæ ljdkj ds dkedkt ls gh pquko ifj.kke r; gksrs rks] gky gh esa xqtjkr vkSj mÙkjk[kaM esa Hkktik lÙkk esa ugha vkrhA blds ckotwn jktLFkku ds mi pquko esa feyh f'kdLr ikVÊ ds fy, ,d lcd Hkh gSA ikVÊ us lrgh rkSj ij olqaèkjk jkts ljdkj ds dkedkt dh ljkguk Hkys gh dh gks fdUrq tehuh Lrj ij bl ckr dks tkuus dh dksf'k'k ugha dh fd okdbZ çns'k ds vke yksx ljdkj ds dkedkt ls fdruk [kq'k gSaA

CX´f ÀfZ³ff ´fi¸fb£f ³fZ IYWXf ´ffIY IYe ³ff´ffIY ... dh viuh dkjZokbZ tkjh j[ksaxsA** jfookj dh ?kVuk ij ,d loky ds tokc esa ljr us dgk] ^^gekjh dkjZokbZ [kqn cksysxhA** iqaN vkSj jktkSjh ftyksa esa fu;a=.k js[kk ij ikfdLrku dh xksysckjh esa dy lsuk ds ,d 22 o"kÊ; dSIVu lesr pkj lSU;deÊ 'kghn gks x;s FksA

²f³f½ff³fûÔ IYf ·ffSX°f ¸fZa ³fWXea »f¦f SXWXf ¸f³f... fjdk dh 20 QhlnhA bl dkj.k çR;sd v‚LVªsfy;kbZ çR;sd vesfjdh dh rqyuk esa T;knk èkuoku gSA

7 Àfû¸f½ffSX

´fifQZdVfIY ¸fcIY¶fd²fSX LXfÂff ¸ffSX´feMX ´fiIYSX¯f ¸fZÔ ½f³f d½f·ff¦f ³fZ ¶faQ dIY¹ff °fbSfÊ ²ff¸f ªff³fZ IYf SXfÀ°ff A¶f °fIY ³fWXeÔ WXû ÀfIYe d¦fSXµ°ffSXe , 05-11 RYSX½fSXeX, 2018

❚ Àfe¸ff I`Y±f½ffÀf gks'kaxcknA fiifj;k fuoklh ewdcfèkj Nk=k ds lkFk xaHkhj ekjihV dk ekeyk çns'kLrj ij Nk;k gqvk gSA foxr cqèkokj 31 tuojh dks cky laj{k.k vk;ksx ds vè;{k jk?kosaæ 'kekZ us ueZnk viuk vLirky igqapdj ?kk;y ckfydk ds gkypky fy;s FksA ckfydk ds ,d gkFk esa IykLVj p<+k gqvk Fkk o psgjs ij xaHkhj pksVksa ds fu'kku FksA ml nkSjku ckfydk us pDdj vkus ds f'kdk;r Hkh dh FkhA M‚DVjksa us Hkh nks&rhu fnu vkSj HkrÊ jgus dk dgk FkkA ekeys esa nsgkr iqfyl us vkuu&Qkuu esa vkjksih uhrk eSMe] çfeZyk eSMe] ekaFkudj

eSMe ds f[kykQ 308] 325 vkbZihlh lfgr ,llh@,lVh ,DV dh èkkjk,a c<+kbZ FkhA mYys[kuh; gS fd jlwfy;k fLFkr ekr`Nk;k laLFkk }kjk lapkfyr ewdcfèkj fo'ks"k fodykax gkbZLdwy fo|ky;

ds Nk=kokl esa 18 tuojh dks [kkus esa bfYy;ka fudyus lfgr dPpk&iDdk vkSj xanxh ls [kkuk cukus dh f'kdk;r fiifj;k fuoklh fnO;kax ckfydk us dh FkhA ftlds ckn mlds lkFk

³ffIYf¸f A¸f»fZ IZY IYfSX¯f ªfa¦f»f ¶f³ff ·ff»fbAûÔ IYf OZX±f ªffZ³f ❚ Àfbd¸f°ff Vf¸ffÊ HkkywekM+kA fiNys dqN o"kkZs iwoZ Hkkyqvks ds dkj.k igpku j[kus okys dksrek ,ao fctqjh ou ifj{ks= es yxkrkj Hkkyqvks dk f'kdkj tkjh gS gky es gh fctqjh jsat ds Mksyk chV es ,d Hkkyw dk f'kdkj f'kdkfj;ks }kjk djrs gq, mlds dherh vaxks dh rLdjh dj ys xbZA ftldh Hkud LFkkuh; chV xkMZ ,ao ou veys dks ugh yxhA ik;kZoj.k çsfe;ks }kjk Hkkyw ds f'kdkj dh tkudkjh lhlh,Q ,ao Mh,Qvks dks fn;s tkus ds ckn vfèkdkfj;ks ds lke{k ih,e djokrs gq, vafre laLdkj fd;k x;kA ekywe jgs fd Hkkyq dk f'kdkj ds ckn ou veys us tYn gh [kqyklk djkus dh ckr dgh Fkh ysfdu mä ?kVuk ds 1 ekg gksus ds ckn Hkh vkt rd f'kdkjh idM ls nwj gSA yksxks us vkjksfir fd;k fd mPp vfèkdkfj;ks ds {ks= es Hkze.k uk djus ds dkj.k {ks= ds deZpkjh iwjh rjg ls csyxke gS ftldk ifj.kke Hkkyw f'kdkjh ds gkFk yx tkrs gS vkSj mudk f'kdkj dj

dherh vaxks dks xk;c dj ys tk;k tkrk gSA ykijokgh dh gn& crk;k tkrk gS fd dqN ekg ds vanj ls dksrek ,ao fctqjh jsat ls yxHkx vkèkk ntZu Hkkyqvks dk f'kdkj fd;k tk pqdk gS ftles T;knkrj ekeyks es ou foHkkx vkjksih rd ugh igqp ldk gSA blds ckn Hkh mPp vfèkdkfj;ks }kjk xaHkhjrk ugh fn[kkbZ tkrh ftldks ysdj LFkkuh; oU; çsfe;ks ,ao ukxfjdks es vkØks'k ns[kk tk jgk gSA crk;k tkrk gS fd Hkkyq ds ewoosaV dh [kcj ou foHkkx dks gksus ds ckn Hkh fdlh çdkj ds xLrh ,ao ç;kl u djus ds dkj.k gh Hkkyq f'kdkjh ds gRFks p< x;sA

ekjihV gqbZ Fkh vkSj iwjs ekeys dks nck fn;k x;k FkkA ftlds ckn iqfyl vèkh{kd ds le{k 25 tuojh dks ifjtuksa us f'kdk;r ntZ djkbZ Fkh mlds ckn ekeys esa nsgkr iqfyl us ekeyk dk;e fd;k FkkA ogha ,lMhvksih ,l,u pkSèkjh us crk;k fd ihf<+r ckfydk ds ikl tkfr çek.k i= ugha gksus ls ekeyk yafcr gSA ogha vkjksih i{k esa ekr`Nk;k lapkyd fueZyk ekaFkudj us Hkh ekeys esa >wBk Qalk;s tkus ds ds lacaèk esa vkosnu fn;k gSA ogha vè;{k egksn; ds funZs'ku esa tkap lfefr cuh gSA mldh fjiksVZ ds mijkar gh vfxze dkjZokbZ gksxhA

❚ Àfbd¸f°ff Vf¸ffÊ vuwiiqjA ftys ds vafre Nksj ij clk xzke iapk;r Mksyk NH43ls 12:00 ehVj dh nwjh ij rqjkZ èkke tgka Hkxoku HkksysukFk ekrk ikoZrh ,oa guqeku th egkjkt dk eafnj ,oa ckck euq fxjh th egkjkt dk vkJe cuk gqvk gS tgka ij J)kyqvksa dk vkuk tkuk yxk jgrk gSA eafnj ls dqN nwjh ij eafnj ds lkeus ,oa eafnj ds ihNs pkjksa rjQ 'e'kku gh 'e'kku cuk gqvk gS ml eq[; lM+d dks ou foHkkx }kjk rkj dk Qsaflax dj jkLrk can dj fn;k x;k gSA ftlls yksxksa dks eafnj ,oa eqfäèkke rd tkus dk ek= ,d gh jkLrk Fkk ftlls yksxksa esa dkQh vkØks'k gS çkIr tkudkjh ds vuqlkj xzke iapk;r Mksyk }kjk ftyk oueaMykfèkdkjh egksn; dks i= ds ekè;e ls ;g crk;k x;k gS fd lkoZtfud vkokxeu o fuLrkj ds fy, Hkwfe ou foHkkx }kjk ou vfèkdkj iêk ij xzke iapk;r dks fn;k x;k gSA

ftlesa ou foHkkx }kjk o`{kkjksi.k ds uke ij vfèkxzfgr fd;k tk jgk gSA vklikl ds jgokfl;ksa dks ,lbZlh,y ds }kjk ikuh VSadjksa ds ekè;e ls ihus dk ikuh fd iwfrZ djkbZ tkrh gS mu deZpkfj;ksa ds ikl vkSj dksbZ nwljk jkLrk ugha gS ftlls ikuh dh iwfrZ djkbZ tk, eqfä èkke rd igqapus ds fy, iwjh rjg ls lM+d ds chp esa rkj dk Qsaflax dj lM+d can dj fn;k x;k gSA ftlls gYnhckM+h mi{ks= esa dk;Zjr deZpkjh tks Mksyk fctqjh jktuxj ls dk;Z djus Hkwfexr [knku gYnhckM+h mlh jkLrs ls

³fVûOXe ¹fb½fIY ³fZ A´f³fZ WXe ´fdSX½ffSX ´fSX dIY¹ff ªff³f»fZ½ff WX¸f»ff ❚ SXfªfZ³Qi Vf¸ffÊ dksfj;k]NÙkhlx<+A iVuk fuoklh jkds'k xqIrk us vius eka æksinh xqIrk tks ,d lsok fuo`r f'kf{kdk ¼70½] ifRu lfjrk ¼35½] iq=h le`f) ¼15½]iq= fl)kFkZ xqIrk ¼8½] vuqtoèkq fufèk xqIrk ¼30½ dks pkdw o dqYgkM+h ls vpkud lksrs gq;s tkuysok geyk dj fn;kA ekSds ij vkjksih jkds'k xqIrk dh cgq us cPps dks pkdw ls geyk djrs ns[kk vkSj vius tsB jkds'k dks èkDdk nsdj [kqn dks ckFk:e esa tkdj can dj fy;k ftlls mldks ekewyh gkFk esa pksV vk;kA blh chp bl okjnkr dks vatke nsrs gq;s jkds'k xqIrk us [kqn dks Hkh pkdw ls ?kk;y dj fy;k x;kA ?kj esa lqcg&lqcg gYyk&xqYyk gksus ls ?kj ds lkeus ls iVuk iqfyl LVkQ dk ,d deZpkjh tks fd mlh jkLrs ls xqtjrs oä ?kj esa

'kksj lqudj ekSds dh tkudkjh ysdj Fkkuk dks lwpuk fn;kA ftlls ekSds ij iqfyl us ?kk;yksa dks iVuk ftyk lkeqnkf;d vLirky iVuk yk;k x;kA tgka fpfdRldks us ?kk;y ekWa o ifRu dks vfEcdkiqj ds fy;s jsQj dj fn;k ogha vkjksih o csVk&csVh ftyk fpfdRlky; cSdqUBiqj esa HkrÊ gSA tgka ekWa dh fLFkfr uktwd cuh gSAiqfyl ls feyh tkudkjh ds vuqlkj iVuk Fkkuk esa çkFkÊ fufèk xqIrk us fjikZsV ntZ djk dj lwpuk nh

dh vkjksih jkds'k xqIrk vius ?kj ij u'ks dh gkyr esa chch]eka]cPpksa o ifRu dks èkkjnkj gfFk;kj ls tkuysok geyk fd;k x;kA tgka esjk ,d ekg ds cPps ds Åij pkdw geyk djrs gq;s eSaus ns[k fy;k rFkk mls èkDdk fn;k ftlls pkdw esjs gkFk esa yx x;hA vkSj ml cPps dks ckFk:e esa ysdj viuk tku cpkbZ vkSj fpYykus yxhAçkFkÊ ds fjikZsV ij vkjksih ds f[kykQ èkkjk 307 dk èkkjk foospuk esa fy;k x;kA

vkuk tkuk Hkh gksrk gSA çkphu eafnj gksus ds dkj.k ogka çfro"kZ egkf'kojkf= ds le; 2 fnuksa dk esyk Hkh yxrk gS eq[; lM+d can gks tkus ds dkj.k xzke Mksyk jkeuxj fd turk eqfäèkke çkphu eafnj ,oa ikuh ty lIykbZ esa dkQh d"Vksa dk lkeuk djuk iM+ jgk gSA lM+d jkLrk pkyw djkus ds fy, i;kZoj.k ou ,oa tyok;q ifjorZu ea=ky; Hkkjr ljdkj dk;kZy; dysDVj vuwiiqj eq[; dk;Zikyu vfèkdkjh vuwiiqj eq[; dk;Zikyu vfèkdkjh tuin iapk;r vuwiiqj dks nh xbZ gSA ftlls xzke iapk;r Mksyk ds fuokfl;ksa dks jgokfl;ksa dks vkus tkus jkLrk lqfoèkk fey lds ,oa egkf'kojkf= esys dk vkuan nwj njkt ls vkus tkus okys yksxksa dks vklkuh ls lqfoèkk fey ldsA

¦faªfObaXOX½ffSXf ¸fZÔ EIY ²ffd¸fÊIY À±f»f IYû ªf»ff³fZ IYf dIY¹ff ´fi¹ffÀf ❚ Ad¸f°f IbY¸ffSX d°f½ffSXe dklxatA chrh jkf= dks vKkr vfHk;qäks }kjk dLck xatMq.Mokjk ds ekSgYyk vkokth fLFkr ,d èkkfeZd LFky ds njokts dks vkx yxkdj

O;oLFkk cuh gqbZ gS-- lqcg ds oä cktkj [kqyk gqvk gS Fkk ysfdu nksigj ckn cktkj Lor% can gks x;k-- dLcs esa ih,lh o vkj,,Q lfgr vfrfjä iqfyl cy rSukr dj

tykus dk ç;kl fd;k x;kA ekSgYys ds yksxksa }kjk rRdky vkx cq>k nh xbZ A ftykfèkdkjh dklxat vkj ih flag o iqfyl vèkh{kd dklxat ih;w"k JhokLro }kjk ?kVukLFky dk fujh{k.k fd;k x;k ,oa dLck ds yksxksa rFkk ihl desVh ds lkFk xks"Bh dh xbZ A orZeku esa 'kkfUr

fn;k x;k gS--- rFkk ykijokgh cjrus ds vkjksi esa iqfyl vèkh{kd dklxat }kjk dkscjk eksckbZy ij rSukr vkj{kh gfj'kj.k ,oa ukxsUæ dks rRdky fuyfEcr dj tk¡p {ks=kfèkdkjh ifV;kyh dks lkSai nh xbZ gSA ,lvks y{e.k flag oekZ us crk;k fd fLFkfr iwjh rjg fu;a=.k esa gSA

£fc³fe dSXV°û WbXE °ffSX °ffSX, ´f}e AüSX ¶fZMXe ³fZ WX°¹ff IYe SX¨fe VffdªfVf ÀffBÊXdIY»f ¸fZÔ WX½ff ·fSX³fZ ½ff»fe ¦f`Àf MaXIYe

❚ Ad¸f°f IbY¸ffSX QrsgiqjA lkr tUeks rd lq[k nq%[k esa lkFk jgus okys ifr iRuh ftUgksaus vfXu dks lk{kh ekudj ,d nqljs dks lkr tUeks rd lkFk fuHkkus dk opu fn;k Fkk] lkFk ejus thus dh dLes okns lHkh ckSus lkfcr gqos A bl dy ;qx esa u rks fj'rks dk dksbZ eksy jg x;k vkSj u gh [kwu dh rM+iA ,d ifr ftlus iRuh vkSj ifjokj ds fy, viuk iwjk thou la?k"kZ djrs fcrk fn;kA vkSj tc mldh iRuh vkSj csVh mlh dh ºR;k dh 'kkft'k jpus yxsA vkSj csVh ds çseh dk lgkjk ysdj bl "k.k;a= ds rgr ?kVuk dks vatke ns fn;k tk;A rks bldks D;k dgk tk;A ifr iRuh vkSj csVh ds fj'rs nkx nkj gksrs ut+j vk jgs gSaA vius gh viuksa dk [kwu cgkrs ut+j vk jgs gSaA vkf[kj D;ksaA D;k gks x;k gSa gekjs lekt dksA dkSu djsxk ;dhu viuh iRuh vkSj csVh ijA tkus okyk rks pyk x;k D;k mldh gR;k dj nh x;h- ;k fQj dgh caèkd cukdj j[kk x;k gSaA ,sls fdrus

loky bl ?kVuk ds ihNs Nqis gq, gSaA ftldk tokc [kqn vHkh iqfyl ds ikl ugha gSaA iqfyl ds fy, lj nnZ cuh ?kVuk vkSj dbZ loky vHkh xHkZ esa Nqis gq, gSaA tc rd xqe'kqnk dh yk'k ugha feyrh rc rd iqfyl ds fy, ,d pqukSrh gSaA ;g ekeyk Qrsgiqj ftys dk gSaA mÙkj çns'k Qrsgiqj ftys ds Fkkuk gFkxkao dlcs ds fM?kokjk eksgYyk fuoklh foey paæ xqIrk tks dh ljdkjh çkFkfed fo|ky; bVSyh esa vè;kid in ij dk;Zjr Fks A feyus okyk eghus ds osru ls viuk vkSj vius ifjokj dh

thfodk pyk;k djrs FksAexj bl ckr ls vutku Fks fd mldh iRuh vkSj csVh vius vkf'kd+ ds lkFk feydj firk dks jkLrs ls gVkus dk "k.k;a= jp jgh gSaAfoey paæ xqIrk dh csVh dk çseh foey paæ xqIrk ftldk ?kj ij vkuk tkuk FkkA ftldk fojksèk foey paæ xqIrk cjkcj fd;k djrk FkkA exj iRuh vkSj csVh ds vkxs foey dh tjk Hkh ugha pyhA vkf[kj dkj og fnu Hkh vk x;k tc foey dh xqe'kqnxh dh rgjhj Fkkus rd igqaph vkSj iqfyl ds fy, lj nnZ cuhA ;g igsyh fdlh edM+ tky ls de ugha FkhA ek¡ ds }kjk nh x;h Fkkus esa xqe'kqnxh dh rgjhj ij iqfyl us Nku chu 'kq: dj fn;kA exj ,d u;k eksM+ bl ?kVuk us ml od+~r ys fy;k tc foey dh cgu us viuk eq¡g [kksyk vkSj iqfyl dks b'kkjk djrs gq, HkkbZ foey dh iRuh vkSj csVh vkSj mlds vkf'kd+ ds ckjs esa tkudkjh nhA ekeyk lafnXèk ns[k iqfyl us Nku chu ,d u, fljs ls djuk 'kq: dj fn;kA

ªfa¦f»f ¸fZa WbXBÊX dIYVfûSX IYe WX°¹ff ¸ff¸f»fZ IYf £fb»f Àf , QfZ d¦fSXµ°ffSX ❚ »fd»f°fZVf IbYVf½ffWXf HkjriqjA djhc 2 lIrkg iwoZ Hkjriqj ds Mkseokjh ds taxy esa gqbZ fd'kksj dh gR;k dk lsoj Fkkuk iqfyl us [kqyklk djrs gq, nks vkjksfi;ksa dks fxj¶rkj dj fy;k gSA lkFk gh nks cky vipkfj;ksa dks Hkh fu#) fd;k gSAfprdksjh xkao fuoklh Hkxoku flag dk ukckfyx iq= lfpu fiNys eghus ?kj ls xk;c gks x;k FkkA mldh fjiksVZ Fkkus esa ntZ djkbZ xbZA iqfyl us Nkuchu dh rks fd'kksj lfpu dk 'ko Mkseokjh ds taxy esa feykA iqfyl us ekSds ls lk{; tqVk,

vkSj gR;k dk ekeyk ntZ dj vkjksfi;ksa dh ryk'k 'kq: dhA tkap esa irk pyk fd gqde flag vkSj fouksn uke ds ;qodksa us nks vU; cky vipkfj;ksa ds lkFk feydj lfpu dks isVªksy fiyk;k vkSj fQj ckn esa mlds csgks'k gks tkus ds ckn flj ij iRFkj ekjdj

mldh gR;k dj nhAFkkukfèkdkjh jkefuokl eh.kk us [kqyklk djrs gq, crk;k fd fdUuw uked efgyk ds nks yM+dksa dk fj'rk lfpu dh nks ekSfl;ksa ds lkFk gqvk Fkk] ysfdu ,d yM+dh dks lfpu ds firk Hkxoku flag us vius ikl j[k fy;k FkkA mlh ls fdUuks ds iq= lfpu o mlds ifjokj ls jaft'k j[krs Fks vkSj fQj lkft'k jpdj lfpu dks taxy esa ys x, vkSj mldh gR;k dj nhA

RYMXe, ²f¸ffIZY ÀfZ 4 LX°fZa d¦fSXe EIY §ff¹f»f

❚ »fd»f°ûVf IbYVf½ffWXf HkjriqjA Hkjriqj ftys esa gok Hkjus dh ,d xSl Vadh vpkud QV xbZA tSls gh ;g xSl Vadh QVh ,d tksjnkj èkekdk gqvkA bl èkekds ds pyrs pkj edkuksa dh Nrsa HkjHkjk dj fxj xbZA ;g ?kVuk gS Hkjriqj ftys ds xksikyx<+ bykds ds cl LVSaM dhA tSls gh èkekdk gqvk iwjs bykds esa gMdai ep x;kA blds ckn ,d ds ckn ,d pkj Nr fxj xbZA ekSds ij vQjk&rQjh ep xbZA èkekdk bruk rst Fkk fd vklikl ds yksx ?kjksa ls ckgj fudydj lM+d ij vk x,A gkykafd bl ?kVuk esa ,d cqtqxZ xaHkhj :i ls ?kk;y gks x;kAxuher ;s jgh fd ftl oä ;g gknlk gqvk oä bu Nrksa ds uhps dksbZ Hkh ugha Fkk] ojuk tugkfu Hkh gks ldrh FkhA lwpuk feyus ij iqfyl ekSds ij

igqaph vkSj ekeys dh tkudkjh yhA LFkkuh; yksxksa dh enn ls ?kk;y ;qod dks utnhdh vLirky esa HkrÊ djk;k x;k gS tgka mldk mipkj tkjh gSA tkudkjh ds eqrkfcd lkbZfdy ds Vk;jksa esa gok Hkjus okyh bl Vadh esa ghfy;e

xSl Hkjh gqbZ FkhA gkykafd ;g xSl Vadh dSls QVh bldks ysdj gj dksbZ gSjku gSA ysfdu bruk t:j gS fd ?kVuk ds ckn ,d cM+k gknlk gksus ls Vy x;kA fQygky iqfyl iwjs ekeys dks ysdj tkap iM+rky esa tqV xbZ gSA

»fIY½fZ IZY ¸fSXeªf ¹fWXfa WXû ªff°fZ W`X NXeIY ❚ »fd»f°fZVf IbYVf½ffWXf HkjriqjA jktLFkku dh èkjrh ds bfrgkl esa peRdkjh ds dbZ mnkgj.k Hkjs iM+s gSaA vkLFkk j[kus okys ds fy, vkt Hkh vusd peRdkj ds mnkgj.k feyrs gSa] ftlds lkeus foKku Hkh ureLrd gSA ,slk gh mnkgj.k ukxkSj ds 40 fdyksehVj nwj fLrFk xzke cqVkVh esa ns[kus dks feyrk gSA yksxksa dk ekuuk gS fd tgka prqjnkl th egkjkt ds eafnj esa ydos ls ihfM+r ejht dk jkgr feyrh gSAo"kksZa iwoZ gqbZ fcekjh dk Hkh dkQh gn rd bykt gksrk gSA ;gka dksbZ if.Mr egkjkt ;k gdhe ugha gksrk uk gh dksbZ nokbZ yxkdj bykt fd;k tkrkA ;gk¡

ejht ds ifjtu fu;fer yxkrkj 7 efUnj dh ifjØek yxokrs gSaA gou dq.M dh HkHkwfr yxkrs gSa ] vkSj chekjh

èkhjs&èkhjs viuk çHkko de dj nsrh gSA 'kjhj ds vax tks fgyrs Mqyrs ugha gSa og èkhjs&èkhjs dke djus yxrs gSaA ydos ls ihfM+r ftl O;fä dh vkokt cUn gks tkrh og Hkh èkhjs&èkhjs cksyus yxrk gSA;gka vusd ejht feys tks M‚DVjks ls bykt djokus ds ckn fujkl gks x, Fks ysfdu mu ejhtksa

dks ;gk¡ dkQh gn rd chekjh esa jkgr feyh gSA ns'k ds fofHkUu çkUrksa ls ejht ;gka vkrs gSa vkSj ;gka jgus o ifjØek nsus ds ckn ydos dh chekjh jkgr feyrh gSA ejhtksa vkSj mlds ifjtuksa ds jgus o [kkus dh fu:'kqYd O;oLFkk gksrh gSA nku esa vkus okyk #i;k efUnj ds fodkl esa yxk;k tkrk gSA iwtk djus okys iqtkjh dks VªLV }kjk ru[kkg feyrh gSA eafnj ds vkl&ikl Qsys ifjlj esa lSdM+ksa ejht fn[kkbZ nsrs gSa] ftuds psgjs ij vkLFkk dh d#.kk tydrh gSA lar prqjnkl egkjt dh —ik dk eqä daB ç'kalk djrs fn[kkbZ nsrsA

8 Àfû¸f½ffSX

£û»f/IYfSXû¶ffSX/¸f³fûSaXªf³f

, 05-11 RYSX½fSXeX, 2018

BX³fIY¸f M`¢Àf ¸fZÔ dIYÀfIYû WXû¦ff RYf¹fQf AüSX dIYÀfIYû WXû¦ff ³fbIYÀff³f? ❚ ´fdSX´fc¯fÊ ³¹fcªf Àfa½ffQQf°ff ³fBÊX dQ»»feÜ Lis'ky MsLd]A vktknh ds ckn ds 70 lkyksa esa ns'k ds djnkrk ,d yack lQj r; dj pqds gSaA ctV is'k fd, tkus ls igys bl ckr dh ppkZ lcls T;knk gksrh gS fd foÙk ea=h bude VSDl jsV ds ckjs esa D;k ?kks"k.kk,a djus okys gSaA vk;dj ,slk dj gS tks dsaæ ljdkj yksxksa dh vk; ls ysrh gSA lky 2018 dk ctV is'k gks pqdk gSA vkb, tkurs gSa fd vk; ds fglkc ls fdldks fdruk VSDl nsuk gksxk vkSj fdldks fdruk Qk;nk vkSj uqdlku gksxkA

foÙk ea=h v#.k tsVyh us VSDl LVSc esa dksbZ cnyko ugha fd;k gS] ysfdu lsl 1 Qhlnh c<+k fn;k gSA blds lkFk gh ljdkj LVSaMMZ fMMD'ku ds rgr 40 gtkj #i, dh NwV ns jgh gSA osru ikus okys yksxksa dks 40 gtkj

#i, dk LVSaMMZ fMMD'ku rks fn;k tk jgk gS] ysfdu vc rd feyus okys VªkaliksVZ vkSj esfMdy jhbEclZesaV o vU; HkÙkksa dks [kRe dj fn;k gSA blls igys gj lky 15 gtkj #i, rd dk esfMdy ,ykmal VSDl Ýh gksrk Fkk] lkFk gh

VªkaliksVZ esa 19]200 #i, dh NwV feyrh FkhA eku yhft, fd fdlh O;fä dh lkykuk bude 5 yk[k #i;s gS rks bude VSDl dks ysdj oks lky esa ek= 224 #i;s dh cpr dj ik,xkA bls bl rjg ls Hkh le> ldrs gSa fd bl ctV ds ckn bl bude ds vanj vkus okyk O;fä igys 8024 #i;s dk VSDl vnk djrk Fkk tks vc 7]800 #i;s gks x;k gSA ;kfu oks O;fä 2-8 Qhln de VSDl nsxkA ftu yksxksa dh ,d lky esa 15 yk[k #i;s dh bude gS mu yksxksa dks bl ctV ds ckn 19]022 #i;s dk Qk;nk gksxkA

E¹fSX BaXdOX¹ff IZY d»fE £fSXeQfSX ªfc³f IZY Aa°f °fIY d¸f»f³fZ IYe CX¸¸feQ

❚ ´fdSX´fc¯fÊ ³¹fcªf Àfa½ffQQf°ff ³fBÊX dQ»»fe Ü ljdkj dks mEehn gS fd ,;j bafM;k ds futhdj.k dh çfØ;k bl lky ds var rd iwjh gks tk,xhA lkFk gh twu rd ,;j bafM;k ds fy, fotsrk cksyhnkrk lkeus vk, tk,xkA ukxj foekuu jkT;ea=h t;ar flUgk us dgk fd dtZ ds cks> ls nch foekuu daiuh dks ^pkj fHkUu bdkb;ks*a ds :i esa fcØh ds fy, is'k fd;k tk,xkA futh {ks= ds f[kykM+h ds ikl ,;jykbu dh de ls de 51 çfr'kr fgLlsnkjh jgsxhA dtZ ds cks> ls nch ,;j bafM;k fQygky djnkrkvksa ds iSls ij

jgh gSA flUgk us dgk fd ,;j bafM;k ds çLrkfor j.kuhfrd fofuos'k ds fy, lwpuk Kkiu vxys dqN lIrkg esa tkjh dj fn;k tk,xkA blesa fofHkUu igyqvksa dk C;ksjk gksxkA blesa crk;k tk,xk fd cksyh ds fy, D;k miyCèk gksxk] dkSu lh laifÙk;ka csph tk,axh vkSj dkSu lh ljdkj ds ikl jgsx a hA flUgk us dgk fd gesa mEehn gS fd [kjhnkj daiuh twu ds var rd lkeus vk tk,xhA dkuwuh :i ls ;g lkSnk bl dSyM as j o"kZ esa iwjk gks tk,xkA mUgksua s dgk fd dkuwuh :i ls lkSnk iwjk gksus ls rkRi;Z

lHkh dkuwuh djkj] lqj{kk eatwfj;ka] laifÙk;ksa dk LFkkukarj.k] mldk ekfydkuk gd iwjk gksus ls gSA bl rjg ,;j bafM;k dk ifjpkyu dksbZ vU; djsxkA ,;j bafM;k ds fofuos'k ds fy, #fp i= ctV

,;jykbu bafMxks rFkk ,d fons'kh ,;jykbu us fn;k gSA gkykafd] ea=h us fons'kh daiuh ds uke dk [kqyklk ugha fd;kA ladVxzLr ,;jykbu ds iqujks)kj ds fy, fiNys lky blds j.kuhfrd fofuos'k dk QSlyk fd;k Fkk vkSj foÙk ea=h v#.k tsVyh dh vxqokbZ esa ea=h lewg dk xBu fd;k x;k FkkA ea=h lewg fgLlsnkjh fcØh ds rkSj rjhds r; djsxkAflUgk us dgk] ^^ge ,;j bafM;k dk futhdj.k dj jgs gSAa bldk rkRi;Z gS fd ,;j bafM;k dh 51 çfr'kr ls vfèkd fgLlsnkjh futh {ks= dks LFkkukarfjr dh tk,xhA

A¶f ³fWXeÔ ´f`Qf WXû ÀfIY°ff QcÀfSXf d½fä IY´f ªfe°f³fZ IZY ¶ffQ IYûd½faQ, Vfe°fIYf»fe³f £û»fûÔ ¸fZÔ ·ffSX°f IYf IYd´f»f QZ½f: ¸fûWX¸¸fQ AªfWXøYïXe³f ¸fûQe ³fZ Qe AaOXSX-19 MXe¸f IYû ¶f²ffBÊX ´fid°fd³fd²f°½f IYSmÔX¦fZ IZYVf½f³f, ªf¦fQeVf

❚ ´fdSX´fc¯fÊ ³¹fcªf Àfa½ffQQf°ff dksydkrk]Anf{k.k vÝhdk nkSjs ij x;h Hkkjrh; Vhe ds lnL; gkfnZd ikaMîk dh dfiy nso ls rqyuk ij iwoZ dIrku vtg#íhu us ukjktxh trkbZ gS mUgksaus bl rqyuk dks iwjh rjg ls cdokl crkrs gq, dgk fd] ^vc nwljk dfiy nso iSnk ugha gks ldrkA* vtgj ls tc dfiy vkSj gkfnZd dh rqyuk ij loky iwNk x;k rks mUgksaus dgk] ^;g lgh ugha gS D;ksafd vc nwljk dfiy nso ugha iSnk gks ldrk gSA D;ksafd dfiy us vius

le; esa tks esgur djds fn[kkbZ gS oks vc ds f[kykfM+;ksa ds cl dk dke ugha gS] vkSj mudh fdlh ls Hkh rqyuk ugha dh tk ldrhA dfiy nso mu fnuksa ,d fnu esa 20 ls 25 vksoj rd xsanck-

th djrs FksA ysfdu vc dbZ yksx vc ,slk ugha dj ldrsA* nf{k.k vÝhdk ds f[kykQ VsLV lhjht esa ikaMîk us cf<+;k çn'kZu fd;k gS ,sls esa reke fØdsV ,DliVZ mudh rqyuk dfiy nso ls djus yxs gSaA nf{k.k vÝhdk ds f[kykQ rhljs VsLV esa feyh 63 juksa dh thr dh rkjhQ djrs gq, vtgj us dgk] ^nwljs VsLV esa vftaD; jgk.ks vkSj HkqousÜoj dqekj dks f[kyk;k tkuk pkfg;s FkkA ysfdu ,d dIrku nwljh rjg ls lksprk gS vkSj Vhe nwljh rjg lsA

❚ ´fdSX´fc¯fÊ ³¹fcªf Àfa½ffQQf°ff ³fBÊX dQ»»feÜ Hkkjrh; vaMj&19 Vhe ds foÜo di thrus ds ckn jk"Vªifr jkeukFk dksfoan] çèkkuea=h ujsUæ eksnh lfgr jktuhfr] [ksy vkSj flusek ls tqM+s yksxksa us Vhe ds lkFk dksp jkgqy æfoM+ dks Hkh cèkkbZ nhA jk"Vªifr us V~ohV fd;k] ^^vaMj &19 foÜo di thrus

ds fy, Hkkjr dh çfrHkk'kkyh ;qok fØdsV Vhe dks cèkkbZA gekjs f[kykM+h 'kkyhurk vkSj la;e vius dkS'ky dks lq'kksfHkr djrs gSaA dIrku i`Foh 'k‚ vkSj muds lkfFk;ksa ds lkFk gh dksp jkgqy æfoM+ vkSj dM+h esgur djus okyk lg;ksxh lnL;ksa ij gesa xoZ gSA

❚ ´fdSX´fc¯fÊ ³¹fcªf Àfa½ffQQf°ff dQ»»fe Ü Y;wtj f'ko ds'kou vkSj Økl daVªh Ldk;j txnh'k flag ukS Qjojh ls 'kq: gksus okys I;ksx a pkax 'khrdkyhu vksyfa id esa Hkkjr dk çfrfufèkRo djsx a As ns'k ds e'kgwj 'khrdkyhu vksyfa i;u ds'kou us 1998 esa tkiku esa ukxkuks esa inkiZ.k fd;k Fkk] rc ls ;g muds NBs vksyfa id [ksy gksx a As bl 36 o"kÊ; us 2002] 2006] 2010 vkSj 2014 'khrdkyhu vksyfa id esa Hkh fgLlk fy;k FkkA ogha txnh'k flag igyh

ckj nf{k.k dksfj;k ds I;ksx a pkax esa gksus okys 'khrdkyhu [ksykas esa Hkkjr dk çfrfufèkRo djsx a As o"kZ 1998 vkSj 2002 'khrdkyhu vksyfa id esa ds'kou Hkkx ysus okys Hkkjr ds ,dek= çfrfufèk FksA bVyh ds rwjhu esa 2006 esa gq, [ksyksa esa usgk

vkgwtk vkSj ghjk yky ¼vyikbu Ldhax½ vkSj cgknqj xqIrk ¼Økl&daVªh Ldhax½ us Hkh f'kjdr dh FkhA oSd a oq j esa 2010 esa gq, 'khrdkyhu [ksyas esa Hkkjr ds rhu lnL; Fks] ftlesa ds'kou ds lkFk tke;kax ukefx;ky ¼vyikbu Ldhax½ vkSj rk'kh yqM a iq ¼Økl daVªh Ldhax½ Hkh 'kkfey FksA o"kZ 2014 ds lksPph 'khrdkyhu vksyfa id esa Hkh rhu çfrfufèk Fks ftlesa ds'kou ds lkFk fgeka'kq Bkdqj ¼vyikbu Ldhax½] unhe bdcky ¼Økal daVªh Ldhax½ ekStnw FksA

AüSX Àf¶f »fû¦f QZ£f°fZ SXWZX A³fb¿IYf IYû EZä¹ffÊ IYf ¦»f`¸fSXÀf

- ¶ff»fe½fbOX Àf¸ff¨ffSX CX½fÊVfe SXü°fZ»ff IYf AfIY¿fÊIY OXfaÀf

fQYe gsV LVksjh 4 dk igyk xkuk fjyht gks x;k gSA blesa mfeZyk ] vkf'kd cukrh utj vk jgh gSaA fges'k js'kfe;k ds bl xkus vkf'kd cuk;k vkius us igys Hkh dkQh /kwe epkbZ Fkh vkSj bl fQYe esa ;g xkuk ,d ckj fQj utj vkus okyk gSA bl xkus esa fges'k js'kfe;k dh vkokt ds lkFk gh usgk dDdM+h dh e[keyh vkokt Hkh lqukbZ ns jgh gSA fQYe ds Vªsyj esa dbZ cksYM lhUl utj vk, gSa vkSj bl xkus esa Hkh moZ'kh mlh vankt esa utj vk jgh gSaA bl xkus esa moZ'kh jkSrsyk iksy Mkal djrh Hkh utj vk,axhA

ªf`IY»fe³f ÀfZ ´fSXWZXªf W`Ô °ff´fÀfe IYû

rkilh iUuw us vHkh gky esa [kqyklk fd;k gS fd og tSdyhu QukaZMht ds lkFk nksckjk dke ugha djuk pkgrhA tSdyhu vkSj rkilh fiNys lky fjyht gqbZ fQYe tqM+ok 2 esa ,d lkFk utj vkbZa FkhaA bl fQYe esa o#.k /kou yhM jksy esa utj vk, Fks vkSj mUgksaus Mcy jksy fuHkk;k Fkk vkSj rkilh vkSj tSdyhu nksuksa gh muds lkFk egRoiw.kZ Hkwfedk esa utj vkbZa FkhaArkilh gky gh esa dylZ pSuy ds çksxzke ,aVjVsuesaV dh jkr dk fgLlk cuh FkhaA bl çksxzke esa tc muls iwNk x;k Fkk fd og c‚yhoqM esa fdl ,DVªsl ds lkFk dke ugha djuk pkgrhaA bl loky dk tokc nsrs gq, mUgksaus dgk Fkk fd og tSdyhu ds lkFk fQYe ugha djuk pkgrhA

Àfe³f QZ³fZ IZY d»fE SXf£fe IYû ´fe³fe ´fOÞXe VfSXf¶f jk[kh lkoar tSlh cksYM vfHkus=h dks pqEcu dk n`'; nsus ds fy, 'kjkc ihuh iM+h FkhA ;g ckr jk[kh us Lo;a crk;h gSA vfHkus=h jk[kh lkoar us ,d ohfM;ks iksLV fd;k Fkk] ftlesa mUgsa v‚u&LØhu fdl djus esa fnDdr vk jgh FkhA jk[kh viuh vxyh fQYe dh 'kwfVax dj jgh gSa] ftlesa oks eq[; Hkwfedk esa gSaA 'kwfVax ds le; dk vuqHko crkrs gq, mUgksaus dgk fd fdl lhu djrs le; eSa vlgt gks xbZ Fkh vkSj eq>s ehdk flag dh ;kn vk xbZ FkhA jk[kh dks fdflax lhu djrs le; cgqr ls jhVsDl ysus iM+s FksA

fojkV dksgyh ds lkFk 'kknh djus ds ckn vuq"dk dks ns[kus ds fy, yksx cspSu fn[krs gSaA gky gh esa eqacbZ esa baVjus'kuy dLVEl Ms ds ekSds ij ,d çksxzke gqvkA tgka c‚yhoqM ds dbZ lsysCl us f'kjdr dh ysfdu lcdh utjs rks c‚yhoqM vfHkus=h vuq"dk 'kekZ ij gh fVdh gqbZ Fkh tks 'kknh ds ckn igyh ckj ;gka Bqeds yxkrh utj vkbZaA os LVst ij vkfy;k Hkê ds lkFk Mkal djrh fn[khaAbl ekSds ij vuq"dk us ;syks dyj dk lyokj lwV igu j[kk FkkA ogha] vkfy;k Hkê fçaVsM CySd vkSj OgkbV dyj dh xkmu esa utj vkbZA nksuksa us LVst ij lkFk esa tedj Mkal vkSj eLrh dhA blds ckotwn yksxksa dh utj vuq"dk 'kekZ ls gV gh ugha jgh FkhaA 'kknh ds ckn vuq"dk esa lpeqp fu[kkj vk x;k gSA

AaQfªf Afªf ·fe IYfd°f»ff³ff ,s'o;kZ jk; cPpu] ckWch csnh dh Hkrhth iwtk csnh dh tkuh ekuh C;wVhf'k;u 'kgukt gqluS ij cu jgh ck;ksfid esa eq[; fdjnkj fuHkkrh utj vk,axhA bldh fLdzIV e'kgwj fLdzIV jk;Vj deys'k ikaMs us fy[kh gSA bl fdjnkj ds fy, igys fiz;d a k ds uke ij fopkj fd;k x;k Fkk ysfdu vkf[kjdkj ,s'o;kZ dk uke Qkbuy fd;k x;kA dgk tkrk gS fd fLdzIV i<+us ds ckn ,s'o;kZ dks ;g fdjnkj cgqr T;knk ilan vk;k gSA ;g eqfLye :f<+oknh ifjokj ls rkYyqd j[kus okyh ,d ,slh yM+dh dh nkLrku gS tks C;wVh baMLVªh esa vkdj ,d lDlslQqy fctusl oqeu cuus dh ][okfg'k j[krh gSA ,s'o;kZ jk; dks mudh Dykfldy [kwclwjrh ds fy, tkuk tkrk gSA mudk

A¶f ªfV³f ¸f³ffEa¦fe Qed´fIYf fQYe in~ekor dh ghjksbu nhfidk iknqdks.k us bl fQYe dks ysdj D;k&D;k ekufld izrkM+uk ugha >syhA vHkh gky esa mudh ukd dkVus ij buke ?kksf"kr fd;k x;k Fkk ysfdu fQYe dk n'kZdksa us tSlk Lokxr fd;k] mlls nhfidk vc t'u eukus dks rS;kj gSaA lat; yhyk Hkalkyh dh in~ekor eghuksa ds çn'kZu vkSj /kefd;ksa ds ckn vkf[kjdkj fjyht gks xbZ gSaA fjyht ds ckn gh fQYe dks n'kZdks dk tcjnLr jsLi‚Ul fey jgk gSaA fQYe dks fey jgs leFkZu dks ns[krs gq, fQYe dykdkj vkSj fuekZrk csgn [kq'k gSaA c‚yhoqM vfHkus=h nhfidk iknqdks.k t'u eukus ds ewM esa gSA mUgksaus dgk fd fookn [kRe gks x, gSa vkSj og vkxs ns[k jgh gSaA ysfdu fQYe dh eq[; vfHkus=h dk dguk gS fd eqf'dy oä dks n'kZdksa ds I;kj us ekr ns nh gSA nhfidk us xrfnuksa ehfM;k ls dgk] bl oä eSa chrs rhu eghuksa ds ckjs esa ugha lksp jgh gwaA

mnwZ mPpkj.k csgn 'kkunkj gS ftldk ,d uewuk n'kZd *, fny gS eqf'dy* esa ns[k pqds gSAa bu lc ckrksa dks ns[krs gq, og bl fdjnkj ds fy, iwjh rjg mi;qDr utj vkrh gSA ,s'o;kZ vktdy jkds'k vkseizdk'k esgjk dh vrqy ekatjsdj }kjk funsfZ 'kr] *QUus [kka* dh 'kwfVax esa fcth gSAa blesa jkt dqekj jko muds viksftV gSAa *gekjk fny vkids ikl gS* vkSj *rky* tSlh fQYeksa esa ,s'o;kZ ds dks LVkj jg pqds vfuy diwj Hkh fQYe ds dsUnzh; fdjnkj esa gSAa firk&iq=kh ds fj'rs ij vkèkkfjr dgkuh esa vfuy diwj ,d ,sls firk dh Hkwfedk esa gSa tks is'ks ls ,d xk;d gSAa ,s'o;kZ dk fQYe esa csgn XySejl yqd crk;k tk jgk gSA *QUus [kka* ds fy, ,s'o;kZ jk;] vius yqd ds izfr [kklh ltxrk fn[kk jgh gSAa bl fQYe ds fy, ,s'o;kZ ds fy, euh"k eYgks=kk us dkQh XySejl Mªl s fMtkbfuax dh gS ysfdu tc fiNys 'kSM;wy ds nkSjku ,s'o;kZ dks euh"k }kjk muds fy, cukbZ xbZ Mªl s ilan ugha vkbZA rc mUgksua s mls iguus ls lkQ bUdkj dj fn;kA 43 lky dh gks pqdh ,s'o;kZ okdbZ vkt Hkh mruh gh [kwclwjr vkSj XySejl utj vkrh gSa ftruh 20 lky igys FkhaA mUgsa fugkjuk vkt Hkh gj fdlh dks vPNk yxrk gSA ,s'o;kZ Hkh vius bYe ls xSj okfdQ ugha gSA og tkurh gSa fd muds ikl flQZ 2&4 lky dk oDr cpk gS vkSj og bldk Hkjiwj Qk;nk mBk ysuk pkgrh gSAa *QUus [kka* esa ,s'o;kZ ,d e'kgwj flaxj dk fdjnkj fuHkk jgh gSa vkSj og pkgrh gSa A

´fdSX´fc¯fÊ ³¹fcªf : Àf¸´ffQIY : Àfc¹fÊ ´fiIYfVf ´fi¶fa²f Àf¸´ffQIY: A·f¹f ¦fa¦f½ffSX : CX´fÀf¸´ffQIY : A³fbSXf²ff dÂf´ffNXe ÀfWXÀf¸´ffQIY: ¸fZªfSX ÀfSXÀf dÂf´ffNXe ¶¹fcSXû ¨feRY IYfa°fe »ff»f ªff²f½f (¸fWfXSXfâÑX) Àfbd¸f°ff Vf¸ffÊ (VfWXOXû»f,¸f²¹f´fiQZVf) SXfªfZ³Qi Vf¸ffÊ (IYûdSX¹ff,LXØfeVf¦fPÞX) ¦füSX½f dõX½fZQe (RY°fZWX´fbSX, CXØfSX´fiQZVf) ´fb¿´f SXfªf Vf¸ffÊ (IbYøYÃfZÂf WXdSX¹ff¯ff) : Àfa½ffQQf°ff : ´fie°fe ¦fa¦f½ffSX (A´fSXf²f Àfa½ffQQf°ff, dQ»»fe) Ad¸f°f IbY¸ffSX d°f½ffSXe (IYfÀf¦faªf) Ad¸f°f IbY¸ffSX dÀfaWX (RY°fZWX´fbSX) »fd»f°fZVf IbYVf½ffWfX(·fSX°f´fbSX, SXfªfÀ±ff³f) d½f³f¹f d¸fßff (dQ»»fe) : IYf³fc³fe Àf»ffWXIYfSX : VfSXQ d¸fßff (EOX½fûIZYMX) Àf·fe ´fQ A½f`°fd³fIY W`ÔXÜ

Lokeh] eqæd] izdk'kd ,oa lEiknd lw;Z izdk'k us ekusDl vkWiQlSV] ch&12] ,l-Mh-dkEiysDl] fudV ,e-,e-th- vLirky] th-Vh-jksM+] xkft;kckn ls eqfnzr djkdj 3 ,iQ@7] lSfd.M Ýyksj] xkSre ikyh jksM+] lS0&3] oS'kkyh] xkft;kckn ls izdkf'kr fd;kA Title Code : UPBIL04963, E-mail : [email protected], Contact No.-9212130561.

lekpkj i=k ls lacaf/r lHkh fooknksa ds fy, U;kf;d {ks=k xkft;kckn] mRrj izns'k gksxkA i=k esa izdkf'kr lkexzh ls lEiknd dk lger gksuk vfuok;Z ugha gSA

All Color 05 To 11, Febuary-2018 Paripoorna News.pdf

VffQe ̧fZÔ Q£f»fAaQfafe ́fSX £ff ́f ́fa ̈ff1f°fûÔ. IYû Àfb ́fie ̧fIYûMÊX 3fZ »f¦ffBÊX RYMXIYfSX. ❚ ́fdSX ́fc ̄fÊ 31fcaf Àfa1⁄2ffQQf°ff. »f£f3fDYA mÙkj çns'k dh. ;ksxh ljdkj igys lky esa gh. dbZ fooknksa ls f?kj xbZ gSA. fiNys lky 19 ekpZ dks ;ksxh. vkfnR;ukFk us tc eq[;ea=h. in dh 'kiFk yh Fkh rc ;ksxh. ds lkFk nks mi-eq[;ea=h Hkh.

6MB Sizes 79 Downloads 898 Views

Recommend Documents

Full Color- 30 Oct to 05 Nomeveber-2017 Paripoorna News (1).pdf ...
vHkh ls R;kx nsuk pkfg, ojuk dgh. ,slk u gks fd dqN le; ckn ;g u'kk. vkidks gh u"V dj ns] blfy, gesa vkt. gh ls bls u'ks dks NksM+ nsuk gS vkSj. vius ,d [kq'kgky thou ...

Full Color- 30 Oct to 05 Nomeveber-2017 Paripoorna News (1).pdf ...
dk joS;k cny jgk gSisfjl fLFkr laxBu us vYdksgy ds. çpkj vkSj fcØh ds fu;eu ds fy, l[r dkuwuksa dh ekax. dh gS- blds vykok vYdksgy okys mRiknksa ij VSDl c

Full Color -20 To 26 November,2017 Paripoorna News.pdf ...
tk lds rkfd os Hkh vius. cPpksa dks mPp f'k{kk fnyok. ldsa] chekj gksus ij vPNs. vLirkyksa eas bykt djok. ldsaA blds rgr dksvkijsfVo. QkfeZax 1⁄4lgdkjh d`f"k1⁄2].

Full Color 19 To 25, March-2018 Paripoorna News (1).pdf
dher ij csp nsrs FksAt‚baV. lhih vkyksd dqekj us. crk;k fd iqfyl dks lwpuk. feyh Fkh fd dq[;kr eksck- by LuSpj vkfjQ vius. lkFkh ds lkFk txços'k paæ. g‚fLiVy ds ikl vkus okyk. gSA iqfyl Vhe us crkbZ xbZ. txg ij VaSi yxkdj ogka ls. nksuksa cnek'

Full Color 16 to 22 October-2017 Paripoorna News.pdf
Page 1. Whoops! There was a problem loading more pages. Retrying... Main menu. Displaying Full Color 16 to 22 October-2017 Paripoorna News.pdf.

Full Color- 23 to 29 October-2017 Paripoorna News.pdf
'es;ks g‚y bykgkckn dk dk;kdYi]. ;wih esa u;k [ksy fujkyk] dke gekjk]. mn~?kkVu rqEgkjkA' mÙkj çns'k esa. ;ksxh vkfnR;ukFk dh ljdkj dks 7. eghus iwjs gks pqds gSaA vf[kys'k ;kno. us y[kuÅ esVaks dks ysdj Hkh jkT;. ljdkj ij geyk cksyk FkkA 6. flr

Final Color 12 To 18, March-2018 Paripoorna News.pdf
IykaV dk mn~?kkVu fd;kA Ýkal ds. lg;ksx ls cuk ;g 100 esxkokV dk. lksyj IykaV nksuksa ns'kksa ... egkjk"Va esa fl;klh gypy rst gks. xbZ gSA jkT; ds lh,e nsosaæ. QM.kohl fdlkuksa dks eukus dk ...... ́fSX ̧fa ̈f LXûOX ̈f»f dQE ÀfeE ̧f. Page 3

Full Color 19 To 25, Febuary-2018 Paripoorna News.pdf
dk vlj 'kqØokj dks is'k gq,. vkcknh ds fygkt ls ns'k ds. lcls cM+s lwcs mÙkj çns'k ds. ctV esa Hkh fn[kkA pqukoh. lky esa ;ksxh ljdkj ds ctV. esa Hkh xkao] xjhc ,oa fdlkuksa. ij tksj gSA [ksrh&fdlkuh. vkSj xzkeh.k fodkl ds fy,. ctV esa fo'ks"k çk

All Colour 02 to 08 October-2017 Paripoorna News.pdf
Spot the warn- ing signs. Qb:£fQ W`ÔX ¶ff ́fc. IYe. ·fd1⁄2f¿1f1⁄2ffd ̄f1fûÔ. IYf Àf ̈f WXû3ff. 1 A¢McX¶fSX ÀfZ. ¶fQ»fZ EÀf¶feAfBÊX. IZY IYBÊX d3f1f ̧f. Title Code ...

WEEKLY UPDATES 28-11-2010 to 05-12-2010
Aug 22, 2011 - the Financing of Terrorism (CFT)/ Obligation of Authorised Persons under Prevention of .... norms/ Anti-Money Laundering (AML) standards/ Combating the Financing of Terrorism (CFT)/. Obligation of Authorised ...... (ii) Definitions - I

WEEKLY UPDATES 28-11-2010 to 05-12-2010
Aug 22, 2011 - Anti-Money Laundering (AML) standards/ Combating the Financing of Terrorism (CFT)/. Obligation of Authorised Persons under Prevention of Money Laundering Act, (PMLA), 2002, as amended by Prevention of Money Laundering (Amendment) Act,

Rich VR - 11 -11 05 17 .pdf
Page 1 of 1. Rich VR - 11 -11 05 17 .pdf. Rich VR - 11 -11 05 17 .pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying Rich VR - 11 -11 05 17 .pdf. Page ...

2014 05 11 Newsletter May 11 2014.pdf
May 11, 2014 - ... enjoyed our trip to Christ Church Ca- thedral on April 5th. We met up over coffee, were present for the. 12 noon Peace Prayer, and then had an Historic tour. After lunch. in the crypt, we had a tour of the Stained Glass and Icon of

B-116 (11-02-05) Layout1 (1)
Services Building Department Bldg & Fire Safety Dept. ... 4701 W Russell Rd 401 California Avenue 240 Water St. 731 S. 4th Street 10 East Mesquite Blvd. 2266 ...

Clubblad 2016-05-11.pdf
Sign in. Page. 1. /. 15. Loading… Page 1 of 15. LEO CLUBBLAD 11-05-16 1. 11 mei 2016. Page 1 of 15. Page 2 of 15. LEO CLUBBLAD 11-05-16 2. Verschijnt ...

2008-11-05-IBCMT-ArsenicExposure ...
Administration,I-Shou University,Kaohsiung County,Taiwan (Dr Tsai). .... 2008-11-05-IBCMT-ArsenicExposure-DiabetesMellitus_Blackfoot_Disease.pdf. Page 1 ...

05-11-16.pdf
p.m., current eighth graders 4:45 p.m.. Lunch Time at ... Junior Elliot Hartwig had the only win on .... out anything you don't want to hear, you have something.

2007-11-05.pdf
Page 1 of 1. Control & Sy!ems "eory Seminar at # Technion ç"ñùú ,ïåùçá ã"ë ,óøåç øèñîñ. Title: The Theory of Fast and Robust Adaptation. Speaker: Naira Hovakimyan. Virginia Polytechnic Institute and State University, USA. Time: Mo

05-11-17.pdf
Warriors to host four. matches Friday, Saturday. (Cont. from front). Gregg fell to Roosevelt's. Karsten Grove 7-5, 6-3 in. his singles match, but then. came back ...

Bulletin 11-05-17.pdf
But love for our neighbor will never come without our own effort. A real. Christian doesn't have any reason to be angry about anybody. Anger. is the devil's deed.

05-19-11 Rachel's Challenge.pdf
Page 1 of 2. Battle Ground Public Schools. Press Release. Director of Communications: Gregg Herrington, (360) 885-5337. PO Box 200 • Battle Ground, WA 98604-0200 • Office Location: 11104 NE 149th Street • Brush Prairie, WA. District Switchboard

All Colour 02 to 08 October-2017 Paripoorna News.pdf
All Colour 02 to 08 October-2017 Paripoorna News.pdf. All Colour 02 to 08 October-2017 Paripoorna News.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu.

RNESU - All Boards Meeting Minutes 11-05-15.pdf
Erica McLaughlin WHITING: Cady White. Chris Gandin Rebecca Bertrand Jennifer Tinsman. Carol Brigham Cathy Petrics. BRANDON: Tara Trudo Bill Petrics.

04 To 10, December-2017 Paripoorna News.pdf
ubZ fnYyh A vke vkneh. ikVÊ usrk dqekj foÜokl us. jfookj dks ikVÊ eq[;ky; esa. vk;ksftr dk;ZdrkZ laokn dks. lQy crk;kA mUgksaus dgk fd. ,sls vk;kstu vU; {ks=ksa esa Hkh. fd, tk,axsA y[kuÅ lfgr dbZ. {ks=ksa ls yksx ugha vk lds gSaA. dbZ yksx ugha