1

w w w. G ov N ok ri. in

w w w. G ov N ok ri. in

´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×¿Ö¯ÖÖ‡Ô ³Ö¸üŸÖß ÃÖ−Ö 2017

‘Ö™üúÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö :- ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖãŒŸÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß ¿ÖÆü¸ü

•ÖÖ×Æü¸üÖŸÖ Îú´ÖÖӍú 1946/2017

ךüúÖ.Ö :- †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß ¿ÖÆü¸

פü−ÖÖӍú 24/02/2017

´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×¿Ö¯ÖÖ‡Ô (ÃÖê¾ÖÖ¯ÖϾÖê¿Ö) ×−ÖµÖ´Ö 2011 ¾Ö ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê µÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ×−Ö÷ÖÔ×´ÖŸÖ êú»Ö껵ÖÖ †™üß ¾Ö ¿ÖŸÖá−ÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖ㌟Ö, †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß ¿ÖÆü¸ü †ÖãÖÖ¯Ö−Öê¾Ö¸ü ׸üŒŸÖ †ÃÖ»Ö껵ÖÖ ¯Ö¤üÖÓ¯Öîúß ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê ´ÖÓ•Öæ¸üß ×¤ü»Öê»Öß 75 ™üŒêú ¯Ö¤êü“Ö ³Ö¸ü0µÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×¿Ö¯ÖÖ‡Ô ¯Ö¤üÖ“Öß ³Ö¸üŸÖß †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ú¸ü0µÖÖÓŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. (1) ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×¿Ö¯ÖÖ‡Ô :-

Öã»ÖÖ †•ÖÖ †•Ö ×¾Ö•ÖÖ- ³Ö•Ö† ²Ö

‹æú.Ö

³Ö•Öú

³Ö•Ö- ×¾Ö´ÖÖ¯ÖÏ ‡´ÖÖ¾Ö ‹æú.Ö ›ü

0

3

0

0

0

1

2

2

13

21

0

2

0

0

0

1

1

1

3

8

´Ö×Æü»ÖÖ 30 %

0

1

0

0

0

0

1

1

4

7

ÖêôûÖ›æü 5 %

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

¯Öύú»¯Ö÷ÖÏÃŸÖ 5 %

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

³ÖãÓú¯Ö÷ÖÏÃŸÖ 2 %

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

´ÖÖ•Öß ÃÖî×−֍ú 15 %

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

†Ó¿ÖúÖ»Öß−Ö ¯Ö¤ü¾Öָ߬ü/ ¯Ö¤ü¾ÖߍúÖ¬ÖÖ¸üú 5 % ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ¯ÖÖ»µÖ 3 %

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

÷ÖéÆü¸üÖú ¤ü»Ö 5 %

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

3

0

0

0

1

2

2

13

21

ú¯¯ÖߍéúŸÖ †Ö¸üÖ0Ö ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü0Ö

‹æú.Ö

2

w w w. G ov N ok ri. in

(2) úÖ¸üÖ÷ÖéÆü ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖŸÖᯙ úÖ¸üÖ÷ÖéÆü ׿֯ÖÖ‡Ô ¯Ö¤êü µÖÖ ‘Ö™üú֍ú›æü−Ö ³Ö¸ü.µÖÖÓŸÖ µÖê.ÖÖ¸ü −ÖÖÆüߟÖ.

†) ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ ¯Ö¤êü Æüß ×¤ü−ÖÖӍú 31/12/2017 †ÖÖê¸ü¯ÖµÖÕŸÖ ×¸üŒŸÖ ÆüÖê0ÖÖ-µÖÖ ÃÖÓ³ÖÖ¾µÖ ¯Ö¤üÖÓ“Öß ÷Ö0Ö−ÖÖ ú¹ý−Ö •ÖÖÆü߸ü ú¸ü0µÖÖÓŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ. ÃÖ¤ü¸ü“Öß ×¸üŒŸÖ ¯Ö¤êü ÃÖÖ´ÖÖו֍ú †Ö¸üÖ0ÖÖÓŸÖ÷ÖÔŸÖ ´ÖÖ÷Öᯙ †−Öã¿ÖêÂÖ ¾Ö ز֤æü−ÖÖ´ÖÖ¾Ö»Öß−ÖãÃÖÖ¸ü ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸ü0µÖÖÓŸÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ. ²Ö) †ÓŸÖß´Ö ×−Ö¾Ö›ü µÖÖ¤üߟÖᯙ ¯ÖϾÖ÷ÖÔ×−ÖÆüÖµÖ ÷Öã0Ö¾Ö¢ÖÖ Îú´ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü µÖê0ÖÖ-µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ µÖÖ ‘Ö™üúÖ“µÖÖ †ÖãÖÖ¯Ö−Öê¾Ö¸ü •ÖÃÖ•Ö¿Öß ¯Ö¤êü ׸üŒŸÖ ÆüÖêŸÖᯙ ŸÖÃÖŸÖ¿Öß ¯ÖϾÖ÷ÖÔ×−ÖÆüÖµÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ ×−ÖµÖ㌟Öß ¤êü0µÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ÃÖ¤ü¸ü ×−Ö¾Ö›ü µÖÖ¤üߟÖᯙ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß ×−Ö¾Ö›ü ŸÖÖŸ¯Öã¸üŸÖß (Provisional Selection) †ÃÖê»Ö. ×−Ö¾Ö›ü µÖÖ¤üß´Ö¬µÖê −ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö —ÖÖ»ÖÖ ´Æü0Öæ−Ö ×−ÖµÖ㌟Öß“ÖÖ ÆüŒú ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖê ÃÖ´Ö•Ö0µÖÖŸÖ µÖê¾Öæ −ÖµÖê. ú) ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×¿Ö¯ÖÖ‡Ô ¯Ö¤üÖ“µÖÖ ³Ö¸üŸÖß ¯ÖÏ׍ÎúµÖêŸÖ ×−Ö¾Ö›ü ÆüÖê‰ú−Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×¿Ö¯ÖÖ‡Ô ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü ×−ÖµÖ㌟Öß —ÖÖ»Ö껵ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×−ÖµÖ´ÖÖ¾Ö»Öß, 1999 ³ÖÖ÷Ö-3 ´Ö¬Öᯙ ×−ÖµÖ´Ö 40 ¾Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ´ÖÆüÖÃÖÓ“Öֻ֍ú, ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖ, ´ÖÓã²Ö‡Ô ¾Ö ‘Ö™üú ¯ÖÏ´ÖãÖÖÓ−Öß ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ×¾Ö×ÆüŸÖ êú»Öê»Öß úŸÖÔ¾µÖê ¯ÖÖ¸ü ¯ÖÖ›üÖ¾Öß »ÖÖ÷ÖŸÖß»Ö. ›ü) ÃÖ¬µÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖŸÖ ¾ÖÖÆü−Ö “Öֻ֍úÖ“Öê þ֟ÖÓ¡µÖ׸üŸÖê−Öê ¯Ö¤êü ³Ö¸ü»Öß •ÖÖŸÖ −ÖÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×¿Ö¯ÖÖ‡Ô ¯Ö¤üß ×−ÖµÖ㌟Öß —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖŸÖ ¾ÖÖÆü−Ö “Öֻ֍úÖ“Öê úŸÖÔ¾µÖ ²Ö•ÖÖ¾Ö0Öê ²ÖÓ¬Ö−֍úÖ¸üú ¸üÖ×Æü»Ö. ŸÖÃÖê“Ö ÃÖÖ´Ö ¯ÖÏÖ׬֍úÖ-µÖÖ−Öê ¾ÖÖÆü−Ö “Öֻ֍úÖ“µÖÖ úŸÖÔ¾µÖÖ“µÖÖ †−ÖãÂÖÓ÷ÖÖ−Öê ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß úÖœü»Öê»Öê †Ö¤êü¿Ö ²ÖÓ¬Ö−֍úÖ¸üú ¸üÖÆüŸÖß»Ö. ‡) ¾Ö¸ü ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»Öê»Öß ¯Ö¤êü ¾Ö †Ö¸üÖ0Ö µÖÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö ÆüÖê0µÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ²Ö¤ü»Ö ú¸ü0µÖÖ“Öê †×¬ÖúÖ¸ü Æêü ÃÖÖ´Ö ¯ÖÏÖ׬֍úÖ-µÖÖÃÖ ´Æü0Ö•Öê“Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖ㌟Ö, †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß ¿ÖÆü¸ü µÖÖÓ−ÖÖ ¸üÖÆüŸÖß»Ö. ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“ÖÖ úÖê0ÖŸÖÖÆüß ¤üÖ¾ÖÖ ú¸ü0µÖÖ“ÖÖ ÆüŒú ¸üÖÆü0ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ‡Ô) µÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“µÖÖ †ÖãÖÖ¯Ö−Öê¾Ö¸ü ²ÖÑ›ü ¯Ö£ÖúÖŸÖß»Ö ×¸üŒŸÖ ¯Ö¤êü ³Ö¸üŸÖßÃÖÖšüß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö −ÖÖÆüߟÖ. ˆ) úÖ¸üÖ÷ÖéÆü ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖŸÖ ²Öò−›üôÖ−Ö Æêü ¯Ö¤ü ´ÖÓ•Öæ¸ü −ÖÖÆüß.

3) ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ¤ü»ÖÖŸÖᯙ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×¿Ö¯ÖÖ‡Ô ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×¿Ö¯ÖÖ‡Ô ÃÖê¾ÖÖ¯ÖϾÖê¿Ö ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ú¸ü.µÖÖŸÖ †Ö»Ö껵ÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸ü.ÖÖÓÃÖÆü »ÖÖ÷Öæ †ÖÆêüŸÖ. ÃÖ¾ÖÔ ÃÖê¾ÖÖ¯ÖϾÖê¿Ö ×−ÖµÖ´Ö mahapolice.mahaonline.gov.in µÖÖ ÃÖӍêúŸÖ ãÖôûÖ¾Ö¸ü ( Home Page www.amravaticitypolice.org ¾Ö¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖæ−Ö ŸÖê ŸµÖÖ ŸµÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸üᯙ ³Ö¸üŸÖßÃÖÖšüß ¤üÖÖ»Ö êú»Ö껵ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ »ÖÖ÷Öæ ¸üÖÆüŸÖß»Ö.

×−ÖµÖ´Ö-2011 ÃÖã¬ÖÖ¸ü.ÖÖÓÃÖÆü ) ¾Ö¸ü ¾Ö †Ö¾Öê¤ü−Ö †•ÖÔ 3

†Ö¾Öê¤ü−Ö †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸ü.µÖÖ“ÖÖ ×¤ü−ÖÖӍú ¾Ö ¾Öêôû :•ÖÖ×Æü¸üÖŸÖßŸÖ −Ö´Öæ¤ü †™üà“Öß ¯ÖãŸÖÔŸÖÖ ú¸ü0ÖÖ¸êü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ÖÖ»Öß ×¤ü»Ö껵ÖÖ ×¾ÖÆüßŸÖ ×¤ü−ÖÖӍúÖ“µÖÖ ´Öã¤üŸÖ߯ÖÏ´ÖÖ0Öê †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê †Ö¾Öê¤ü−Ö †•ÖÔ ³Ö¹ý ¿ÖúŸÖÖŸÖ. †Ö¾Öê¤ü−Ö †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸ü0µÖÖ“ÖÖ ×¤ü−ÖÖӍú ¾Ö ¾Öêôû †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö ¯Ö¬¤üüŸÖߟÖᯙ †Ö¾Öê¤ü−Ö †•ÖÔ mahapolice.mahaonline.gov.in µÖÖ ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ¾Ö¸ü פü−ÖÖӍú 24/02/2017 ŸÖê פü−ÖÖӍú 17/03/2017 ¸üÖê•Öß ÃÖÖµÖӍúÖôûß 24.00 ¾ÖÖ. ¯ÖµÖÕŸÖ ³Ö¸üÖ¾ÖêŸÖ. ×¾Ö×ÆüŸÖ ´Öã¤üŸÖß−ÖÓŸÖ¸ü †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÔ Ûþ֍úÖ¸ü0µÖÖ“Öß ¯ÖÏ׍ÎúµÖÖ ²ÖÓ¤ü ú¸ü0µÖÖÓŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ³Ö¸üŸÖß“µÖÖ ÃÖÓ¯Öã0ÖÔ ¯ÖÏ׍ÎúµÖê²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß, ¹ý¯Ö¸êüÖÖ (Schedule) mahapolice.mahaonline.gov.in µÖÖ ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ¾Ö¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖê‡Ô»Ö. •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖßŸÖ −Ö´Öæ¤ü †™üà“Öß ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ / †ÆÔüŸÖÖ ¯ÖãŸÖÔŸÖÖ ú¸ü0ÖÖ¸êü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü µÖÖÓ−Öß ÖÖ»Öß ×¤ü»Ö껵ÖÖ ×¾Ö×ÆüŸÖ פü−ÖÖӍúÖ“µÖÖ ´Öã¤üŸÖßŸÖ †Öò−Ö »ÖÖ‡Ô−Ö ¯Ö«üŸÖß−Öê †Ö¾Öê¤ü−Ö †•ÖÔ ³Ö¸üÖ¾ÖêŸÖ. 1 †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †Ö¾Öê¤ü−Ö †•ÖÔ ÃÖã¹ý ÆüÖê.µÖÖ“ÖÖ ×¤ü−ÖÖӍú ¾Ö ¾Öêôû פü. 24/02/2017 ¸üÖê•Öß 00.01 ¯ÖÖÃÖæ−Ö 2 †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †Ö¾Öê¤ü−Ö †•ÖÔ ³Ö¸ü.µÖÖ“Öß †Ó×ŸÖ´Ö ×¤ü−ÖÖӍú ¾Ö פü. 17/03/2017 ¸üÖê•Öß 24.00 ¾ÖÖ. ¯ÖµÖÕŸÖ ¾Öêôû 3 Ùêü™ü ²ÖэêúŸÖ ¯ÖîÃÖê ³Ö¸ü.µÖÖ“Öß ¿Öê¾Ö™ü“ÖÖ ×¤ü−ÖÖӍú פü 21/03/2017 ¸üÖê•Öß(²Öэêú“µÖÖ ¾Öêôêû−ÖãÃÖÖ¸ü )

w w w. G ov N ok ri. in

4)

5) ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ¤ü»ÖÖŸÖᯙ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×¿Ö¯ÖÖ‡Ô µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸üᯙ ×−Ö¾Ö›üßÃÖÖšüß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖӍú›êü ÖÖ»Öᯙ −Ö´Öæ¤ü ¾ÖµÖ, ¿ÖîÖ×.֍ú ¾Ö ¿ÖÖ¸üß׸üú ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ †ÃÖ.Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü :i. ¾ÖµÖÖê´ÖµÖÖÔ¤üÖ :†) וֻÆüÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ¤ü»ÖÖŸÖᯙ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×¿Ö¯ÖÖ‡Ô ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß ×¤ü. 31/03/2017 ¸üÖê•Öß ú´ÖßŸÖ ú´Öß 18 ¾ÖÂÖì ¯Öæ0ÖÔ †Ö×0Ö •ÖÖßÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ 28 ¾ÖÂÖì (´ÖÖ÷ÖÖÃÖ¾Ö÷ÖáµÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÃÖÖšüß •ÖÖßÖßŸÖ •ÖÖÃŸÖ 33 ¾ÖÂÖì) ²Ö) ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö0ÖÔµÖ, ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö, Îú.¯Öύú»¯Ö/1006/´Öã.ÃÖ.369/¯ÖÏ.Îú.56/06/16-†, פü−ÖÖӍú 3 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß, 2007 †−¾ÖµÖê ¯Öύú»¯Ö÷ÖÏÃŸÖ / ³ÖãÓú¯Ö÷ÖÏÃŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üÖ0ÖÖÃÖÖšüß ×¤ü.31/03/2017 ¸üÖê•Öß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öß ×ú´ÖÖ−Ö ¾ÖµÖÖê´ÖµÖÖÔ¤üÖ 18 ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖêÖÖ ú´Öß ¾Ö ú´ÖÖ»Ö ¾ÖµÖÖê´ÖµÖÖÔ¤üÖ 45 ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖêÖÖ †×¬Öú −ÖÃÖÖ¾Öß. ú) ¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Ö׸ü¯Ö¡Öú,ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö, Îú´ÖÖӍú ´ÖÖÃÖîú-1010/¯ÖÏ.Îú.271/10/16-†, פü. 20/8/2010 −ÖãÃÖÖ¸ü ´ÖÖ•Öß ÃÖî×−֍úÖÓÃÖÖšüß ¿ÖÖÃÖ−Ö ÃÖê¾ÖêŸÖᯙ ¾Ö÷ÖÔ-3 ¾Ö ¾Ö÷ÖÔ-4 ´Ö¬Öᯙ ¯Ö¤üÖÓÃÖÖšüß −Öê´Ö0Öãúߍú׸üŸÖÖ ×¾Ö×ÆüŸÖ ¾ÖµÖÖê´ÖµÖÖÔ¤êüŸÖᯙ ÃÖæ™ü Æüß ÃÖ¤ü¸ü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“µÖÖ ÃÖ¿ÖÃ¡Ö ¤»ÖÖŸÖ —ÖÖ»Ö껵ÖÖ ÃÖê¾Öꇟ֍úÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß †×¬Öú 3 ¾ÖÂÖì ‡ŸÖúß ¸üÖÆüß»Ö. ›ü) ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö0ÖÔµÖ, ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö ×¤ü. 27/10/2009 †−¾ÖµÖê ŸÖß−Ö ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖµÖÕŸÖ ¤ü¸ü´ÖÆüÖ ´ÖÖ−Ö¬Ö−ÖÖ¾Ö¸ü úÖ´Ö êú»Ö껵ÖÖ ¾Ö ¸üÖê•Ö÷ÖÖ¸ü ´ÖÖ÷ÖÔ¤ü¿ÖÔ−Ö ëú¦üÖ´Ö¬µÖê µÖÖ †−Öã³Ö¾ÖÖ“Öß −ÖÖë¤ü êú»Ö껵ÖÖ 4

w w w. G ov N ok ri. in

¯Ö¤ü¾Öָ߬ü/¯Ö¤ü¾ÖߍúÖ¬ÖÖ¸üú †Ó¿ÖúÖ»Öß−Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖÖšüß ×¤ü. 31/03/2017 ¸üÖê•Öß ×ú´ÖÖ−Ö ¾ÖµÖÖê´ÖµÖÖÔ¤üÖ 18 ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖêÖÖ ú´Öß ¾Ö ú´ÖÖ»Ö ¾ÖµÖÖê´ÖµÖÖÔ¤üÖ 46 ¾ÖÂÖÖÔÆæü−Ö †×¬Öú −ÖÃÖÖ¾Öß. ‡Ô) ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö0ÖÔµÖ, ¿ÖÖ»ÖêµÖ ׿ցÖ0Ö ¾Ö Îúß›üÖ ×¾Ö³ÖÖ÷Ö, Îú´ÖÖӍú ¸ü֍Îú߬ÖÖê-2002/¯ÖÏ.Îú.68/ÎúßµÖãÃÖê-2, פü−ÖÖӍú 1.7.2016 ´Ö¬Öᯙ ŸÖ¸üŸÖã¤üß−ÖãÃÖÖ¸ü ÖêôûÖ›æü“Öß ÷Öã0Ö¾Ö¢ÖÖ ¾Ö ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘Öê¾Öæ−Ö ÃÖ¤ü¸ü ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß ÃÖê¾ÖÖ¯ÖϾÖê¿Ö ×−ÖµÖ´ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ×¾Ö×ÆüŸÖ †ÃÖ»Ö껵ÖÖ ¾ÖµÖÖê´ÖµÖÖÔ¤êüŸÖ 5 ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖµÖÕŸÖ ¾ÖµÖÖ“Öß †™ü ׿Ö×£Ö»Ö ú¸ü0µÖÖÓŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü.

ii. ¿ÖîÖ×.֍ú †ÆÔüŸÖÖ :†) ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ´ÖÖ¬µÖ״֍ú ¾Ö ˆ““Ö ´ÖÖ¬µÖ״֍ú ׿ցÖ0Ö ´ÖÓ›üôêû †×¬Ö×−ÖµÖ´Ö, 1965 (ÃÖ−Ö 1965 “ÖÖ ´ÖÆüÖ. †×¬Ö×−ÖµÖ´Ö 41) †−¾ÖµÖê ¯ÖÏãÖÖ×¯ÖŸÖ êú»Ö껵ÖÖ ×¾Ö³ÖÖ÷ÖßµÖ ´ÖÓ›üôû֍ú›æü−Ö ‘Öê0µÖÖŸÖ µÖê0ÖÖ¸üß ˆ““Ö ´ÖÖ¬µÖ״֍ú ¿ÖÖôûÖ ¯ÖÏ´ÖÖ0Ö¯Ö¡Ö ¯Ö¸ü߁ÖÖ (‡µÖ¢ÖÖ 12 ¾Öß) ؍ú¾ÖÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê µÖÖ ¯Ö׸üÖêÃÖ Ãִ֍úÖ ´Æü0Öæ−Ö ‘ÖÖê×ÂÖŸÖ êú»Öê»Öß ¯Ö¸ü߁ÖÖ ˆ¢Öß0ÖÔ †ÃÖ0Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ( ¸üÖ™ÒüßµÖ ´ÖãŒŸÖ ×¾ÖªÖ»ÖµÖ, −Ö¾Öß ×¤ü»»Öß µÖÖÓ“Öß ×ÃÖ−ÖßµÖ¸ü ÃÖêÓú›ü¸üß Ãæú»Ö ¯Ö¸ü߁ÖÖ ŸÖÃÖê“Ö ÃÖß²Öß‹ÃÖ‡Ô ²ÖÖ¸üÖ¾Öß ¯Ö¸ü߁ÖÖ µÖÖ ¤üÖê−Æüß ¯Ö¸ü߁ÖÖ ÆüµÖÖ ¸üÖ•µÖ ´ÖÓ›üôûÖŸÖ±ìú ‘Öê0µÖÖŸÖ µÖê0ÖÖ-µÖÖ 12 ¾Öß ‡µÖ¢ÖꓵÖÖ ¯Ö¸ü߁Öê¿Öß Ãִ֍úÖ †ÖÆêüŸÖ ) (12¾Öß ‡µÖ¢ÖꓵÖÖ ¯Ö¸ü߁Öê¿Öß Ãִ֍úÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ÷ÖéÆü ×¾Ö³ÖÖ÷Ö ¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Ö¡Ö Îú.†Ö¸üÃÖß™üß-0305/ÃÖ߆ָü266/¯ÖÖê»Ö-5 †, פü. 29/06/2005 ¾Ö ŸµÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ×−Ö÷ÖÔ×´ÖŸÖ êú»Ö껵ÖÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö0ÖÔµÖÖ−ÖãÃÖÖ¸üü ) ²Ö) ´ÖÖ•Öß ÃÖî×−֍ú : 15 ¾ÖÂÖì ÃÖî×−֍úß ÃÖê¾ÖÖ ¯Öæ0ÖÔ †ÃÖ0ÖÖ-µÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ −ÖÖ÷Ö¸üß ¯Ö¸ü߁ÖÖ ‡µÖ¢ÖÖ 10 ¾Öß ˆ¢Öß0ÖÔ Øú¾ÖÖ IASC (Indian Arm Special Certificate of Education ) ¯ÖÏ´ÖÖ0Ö¯Ö¡Ö ¾Ö 15 ¾ÖÂÖì ÃÖî×−֍úß ÃÖê¾ÖÖ ¯Öæ0ÖÔ −ÖÃÖ»Ö껵ÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ‡µÖ¢ÖÖ 12 ¾Öß ˆ¢Öß0ÖÔ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖ0Ö¯Ö¡Ö †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ×™ü¯Ö :- ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö.ÖÔµÖ (ˆ““Ö ¾Ö ŸÖÓ¡Ö׿ցÖ.Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö ) Îú.Ãִ֍ú 1099/134/´Ö׿Ö-4, פü. 14 •Öæ−Ö 1999 †−¾ÖµÖê ‹êÛ“”ûú ØÆü¤üß ÃÖÓãÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö׸üÖÖÓ−ÖÖ 12 ¾Öß Ãִ֍úÖ ´Æü.Öæ−Ö ×¤ü»Öê»Öß ´ÖÖ−µÖŸÖÖ Æüß ±úŒŸÖ ØÆü¤üß ÃÖÓãÖÖ“µÖÖ ¯Ö׸üÖÖÓ−ÖÖ 12 ¾Öß ¿Öß Ãִ֍úÖ ´Æü.Öæ−Ö ×¤ü»Öê»Öß ´ÖÖ−µÖŸÖÖ Æüß ±úŒŸÖ ØÆü¤üß ×¿ÖÖúÖÓ“µÖÖ •ÖÖ÷Öê¾Ö¸ü −Öê´Ö.ÖæúßÃÖÖšüß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘µÖÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÖÆêü. iii. †−µÖ †ÆÔüŸÖÖ :´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×¿Ö¯ÖÖ‡Ô (ÃÖê¾ÖÖ¯ÖϾÖê¿Ö) ×−ÖµÖ´Ö, 2011 ´Ö¬Öᯙ ×−ÖµÖ´Ö 3(1) (›ü) −ÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×¿Ö¯ÖÖ‡Ô ¯Ö¤üÖÓ“µÖÖ ³Ö¸üŸÖß´Ö¬µÖê ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×¿Ö¯ÖÖ‡Ô ¯Ö¤ü֍ú׸üŸÖÖ †•ÖÔ ú¸ü0ÖÖ-µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê ´ÖÖê™üÖ¸ü ¾ÖÖÆü−Ö †×¬Ö×−ÖµÖ´Ö, 1988 ´Ö¬Öᯙ ú»Ö´Ö 2(21) −ÖãÃÖÖ¸ü Æü»Öúß ¾ÖÖÆü−Öê “ÖÖ»Ö×¾Ö0µÖÖ“ÖÖ (LMV) ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ ¬ÖÖ¸ü0Ö êú»ÖÖ †ÃÖ0Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ¯Ö¸ÓüŸÖã ÃÖ¤ü¸ü ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ ¬ÖÖ¸ü.Ö −Ö ú¸ü.ÖÖ-µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê ×−ÖµÖ㌟Öß−ÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ“Öê ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ¯ÖÏ׿ցÖ.Ö ¯Öæ.ÖÔ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ¤üÖê−Ö ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ †ÖŸÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ ¬ÖÖ¸ü.Ö ú¸ü.µÖÖŸÖ 5

w w w. G ov N ok ri. in

µÖê‡Ô»Ö ¾Ö ŸµÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ÆüÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ ¬ÖÖ¸ü.Ö −Ö êú»µÖÖÃÖ ×−Ö¾Ö›ü ¸ü§ü šü¸ü¾Öæ−Ö ÃÖê¾ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖ ú¸ü.µÖÖÓŸÖ µÖê‡Ô»Ö, µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ²ÖÓ¬Ö¯Ö¡Ö ÃÖÖ¤ü¸ü êú»µÖÖÃÖ †ÃÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü µÖÖ ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß †•ÖÔ ú¸ü.µÖÖÃÖ ¯ÖÖ¡Ö ¸üÖÆüß»Ö. ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ ×−ÖµÖ´Ö 3(1) (›ü) −ÖãÃÖÖ¸ü Æü»Öêú ¾ÖÖÆü−Ö “ÖÖ»Ö×¾Ö0µÖÖ“ÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ êú»Öê»ÖÖ †ÃÖ0Öê Æüß †ÆÔüŸÖÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê ¿ÖÖ¸üß׸üú ´ÖÖê•Ö´ÖÖ¯ÖÖ“µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ÃÖ¤ü¸ü“ÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖ“Öß ”ûÖµÖÖÓ׍úŸÖ ¯ÖÏŸÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸ü0Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. †£Ö¾ÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ êú»Öê»ÖÖ −ÖÃÖ»µÖÖÃÖ ¾Ö¸ü −Ö´Öæ¤ü êú»µÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ¤üÖê−Ö ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ †ÖŸÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−ÖÖ ¬ÖÖ¸ü0Ö ú¸ü0µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ Æü´Öß¯Ö¡Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖ¾Öê »ÖÖ÷Öê»Ö. ŸÖÃÖê“Ö, µÖÖ †−ÖãÂÖÓ÷ÖÖ−Öê ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ¤êü0µÖÖŸÖ µÖê0ÖÖ·µÖÖ ÃÖã“Ö−ÖÖ/ †Ö¤êü¿Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ ²ÖÓ¬Ö−֍úÖ¸üú ¸üÖÆüŸÖᯙ ¾Ö ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖÖ»Ö−Ö ú¸üÖ¾Öê »ÖÖ÷Öê»Ö ¾Ö úÖê0ÖŸÖÖÆüß ¤üÖ¾ÖÖ ú¸ü0µÖÖ“ÖÖ ÆüŒú ¸üÖÆü0ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×¿Ö¯ÖÖ‡Ô (ÃÖê¾ÖÖ¯ÖϾÖê¿Ö) ×−ÖµÖ´Ö, 2011 ´Ö¬Öᯙ ×−ÖµÖ´Ö 12 −ÖÓŸÖ¸ü −Ö¾µÖÖ−Öê ×−ÖµÖ´Ö 13 [ÃÖÓ÷Ö0֍ú ÆüÖŸÖÖôû0Öß²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖ0Ö¯Ö¡Ö ¬ÖÖ¸ü0Ö ú¸ü0Öê] †ÓŸÖ³ÖæÔŸÖ ú¸ü0µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×¿Ö¯ÖÖ‡Ô ¯Ö¤üÖ¾Ö¸üᯙ ×−ÖµÖ㌟ÖßÃÖÖšüß †Ö¾Öê¤ü−Ö †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸ü0ÖÖ·µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¾Ö ŸÖÓ¡Ö–ÖÖ−Ö ÃÖÓ“ÖÖ»Ö−ÖÖ»ÖµÖ֍ú›æü−Ö ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ×¾Ö×ÆüŸÖ ú¸ü0µÖÖŸÖ µÖê0ÖÖ¸êü, ÃÖÓ÷Ö0֍ú ÆüÖŸÖÖôû0Öß²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖ0Ö¯Ö¡Ö ×−ÖµÖ㌟Öß“µÖÖ ¾Öêôûß ¬ÖÖ¸ü0Ö ú¸ü0Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü −ÖÖ÷Ö¸üß ÃÖê¾ÖÖ (»ÖÆüÖ−Ö ãú™æÓü²ÖÖ“Öê ¯ÖÏן֖ÖÖ¯Ö−Ö), ×−ÖµÖ´Ö 2005 ´Ö¬Öᯙ ŸÖ¸üŸÖã¤üß−ÖãÃÖÖ¸ü ¿ÖÖÃ֍úßµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖᯙ ×−ÖµÖ㌟ÖßÃÖÖšüß »ÖÆüÖ−Ö ãú™æÓü²ÖÖ“Öê ¯ÖÏן֖ÖÖ¯Ö−Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸ü0Öê ²ÖÓ¬Ö−֍úÖ¸üú †ÖÆêü. iv. ¿ÖÖ¸üß׸üú ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ :´Ö×Æü»ÖÖÓ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖӍú׸üŸÖÖ †) ˆÓ“Öß 155 ÃÖê.´Öß. ¯ÖêÖÖ ú´Öß −ÖÃÖÖ¾Öß ²Ö) ”ûÖŸÖß ----

¯Öã¹ýÂÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖӍú׸üŸÖÖ 165 ÃÖê.´Öß. ¯ÖêÖÖ ú´Öß −ÖÃÖÖ¾Öß.

−Ö ±ãú÷Ö¾ÖŸÖÖ 79 ÃÖê.´Öß. ¯ÖêÖÖ ú´Öß −ÖÃÖÖ¾Öß ¾Ö −Ö ±ãú÷Ö¾Ö»Öê»Öß ”ûÖŸÖß ¾Ö ±ãú÷Ö¾Ö»Öê»Öß ”ûÖŸÖß µÖÖŸÖᯙ ±ú¸üú 5 ÃÖê.´Öß. ¯ÖêÖÖ ú´Öß −ÖÃÖÖ¾ÖÖ. ( ÖêôûÖ›æü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÃÖÖšüß ÃÖæ“Ö−ÖÖ :- ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×¿Ö¯ÖÖ‡Ô ÃÖê¾ÖÖ¯ÖϾÖê¿Ö ×−ÖµÖ´Ö 2011 −ÖãÃÖÖ¸ü †Ö¾Ö¿µÖú ¯ÖÖ¡ÖŸÖꓵÖÖ †™üß ¾Ö ¿ÖŸÖá ¯Öæ.ÖÔ ú¸ü.ÖÖ-µÖÖ ¯Öã¹ýÂÖ ¾Ö ´Ö×Æü»ÖÖ ÖêôûÖ›æÓü−ÖÖ ×ú´ÖÖ−Ö ˆÓ“Öß“µÖÖ †™üß´Ö¬µÖê 2.5 ÃÖê.´Öß. ‡ŸÖúß ÃÖæ™ü ¸üÖÆüß»Ö). 6) ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ²ÖÑ›ü :- ÃÖ¤ü¸ü ¯Ö¤êü µÖÖ ‘Ö™üúÖ´Ö¬µÖê ׸üŒŸÖ −ÖÖÆüß. 7) −ցֻÖ÷ÖÏÃŸÖ ³ÖÖ÷ÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö¿ÖêÂÖ ŸÖ¸üŸÖæ¤üß, ÖêôûÖ“µÖÖ ¯ÖϾÖ÷ÖÖԍú׸üŸÖÖ ˆÓ“Öß´Ö¬Öᯙ ÃÖã™ ¾Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ¤ü»ÖÖŸÖᯙ ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ“µÖÖ ãú™æÓüײֵÖÖÓ“µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †−Öã–ÖêµÖ †ÃÖ»Öê»Öß ÃÖæ™ü mahapolice.mahaonline.gov.in µÖÖ ÃÖӍêúŸÖ ãÖôûÖ¾Ö¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆêü. 8) ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖӍú›êü ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖÖ“Öê †×¬Ö¾ÖÖÃÖ ¯ÖÏ´ÖÖ.Ö¯Ö¡Ö ( Domicile Certificate ) †ÃÖ.Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. 6

w w w. G ov N ok ri. in

9) ÃÖ¾ÖÔ †Ö¾Ö¿µÖú ŸÖß ¯ÖÏ´ÖÖ0Ö¯Ö¡Öê ¾Ö úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Öê †Ö¾Öê¤ü−Ö †•ÖÔ ³Ö¸ü0µÖÖ“µÖÖ †Ó×ŸÖ´Ö ×¤ü−ÖÖӍúÖ¯ÖµÖÕŸÖ Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ¯Öã¾Öá ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¹ý−Ö ‘Öê0Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. 10) †•ÖÔ †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †£Ö¾ÖÖ ´ÖÆüÖ ‡Ô-ÃÖê¾ÖÖ ëú¦üÖ«üÖ¸êü (C.S.C.) ³Ö¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. ´ÖÆüÖ ‡Ô.ÃÖê¾ÖÖ ëú¦ü (C.S.C.) ëú¦üÖ“Öß µÖÖ¤üß ¾Ö †Ö¾Ö¿µÖú ´ÖÖ×ÆüŸÖß mahapolice.mahaonline.gov.in µÖÖ ÃÖӍêúŸÖ ãÖôûÖ¾Ö¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆêü. ÃÖ¤ü¸ü ¯Ö¸ü߁Öêú¸üߟÖÖ ¯Ö¸ü߁ÖÖ ¿Ö㻍ú ÖÖ»Ö߻֯ÖÏ´ÖÖ.Öê »ÖÖ÷Öæ ¸üÖÆüß»Ö. ¯Ö¤üÖ“Öê −ÖÖ¾Ö †.Îú. 1. ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×¿Ö¯ÖÖ‡Ô 2. ´ÖÖ•Öß ÃÖî×−֍ú (±úŒŸÖ ÃÖê¾ÖÖ¿Ö㻍ú) • ÃÖ¤ü¸ü“Öê ¿Ö㻍ú −ÖÖ-¯Ö¸üŸÖÖ¾ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ

¯ÖÖê»ÖßÃÖ

׿֯ÖÖ‡Ô

³Ö¸üŸÖß“Öê

ÃÖ¾ÖÔ

Öã»ÖÖ ¯ÖϾÖ÷ÖÔ ¹ý.350/¹ý.050/-

×−ÖµÖ´Ö

¾Ö

†•ÖÔ

´ÖÖ÷ÖÖÃÖ ¯ÖϾÖ÷ÖÔ ¹ý.200/¹ý.050/-

ú¸ü0µÖÖ“Öß

mahapolice.mahaonline.gov.in µÖÖ ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ¾Ö¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆêü.

¯Ö«üŸÖ,

‡ŸµÖÖ¤üß

ÃÖ¤ü¸ü ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ¾Ö¹ý−Ö

ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß ³Ö¸üŸÖß²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¹ý−Ö †ÆÔüŸÖÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖÖ¾Öß.

11) úÖ¸üÖ÷ÖéÆü ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖŸÖᯙ úÖ¸üÖ÷ÖéÆü ׿֯ÖÖ‡Ô : ÃÖ¤ü¸ü“Öß ¯Ö¤êü µÖÖ ‘Ö™üú֍ú›æü−Ö ³Ö¸ü0µÖÖÓŸÖ µÖê0ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. 12) ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖŸÖᯙ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×¿Ö¯ÖÖ‡Ô ¯Ö¤üÖ“Öß ¾ÖêŸÖ−Ö ÁÖê.Öß :¹ý.5,200-20,200 (÷ÖÏê›ü ¯Öê 2000)+ 500 ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¾ÖêŸÖ−Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ¤êüµÖ ³Ö¢Öê.

13) †•ÖÔ ú¸üÖµÖ“Öß ¯Ö¬¤üŸÖ :1. ¯ÖÖ¡Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß ¾Öê²Ö-²ÖêÛü (web-Based) †òÖ−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †Ö¾Öê¤ü−Ö †•ÖÔ mahapolice.mahaonline.gov.in µÖÖ ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ¾Ö¸ü פü−ÖÖӍú 23/02/2017 ŸÖêê פü. 17/03/2017 µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸ü0Öê †Ö¾Ö¿µÖú ¸üÖÆüß»Ö. 2. Îêú›üß™ü ؍ú¾ÖÖ ›êü²Öß™ü úÖ›Ôü «üÖ¸üÖ ¯Ö׸üÖÖ ³Ö¸üŸÖցÖ0Öß †Ö¾Öê¤ü−Ö úŸµÖÖÔÃÖ ¸üŒú´Öü ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»µÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ¤êü¿Ö (Confirmation) ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö †Ö×0Ö ŸµÖÖÓ“Öê †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †ò¯»Öߍêú¿Ö−Ö ¯Öã0ÖÔ ÆüÖê‡Ô»Ö. 3. ²ÖэêúŸÖ “Ö»Ö−Ö ³Ö¸ü»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü 48 ŸÖÖÃÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü Transaction ID †Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö Update ÆüÖê‡Ô»Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê ŸµÖÖ“Öß ¯Ö›üŸÖÖôû0Öß (Application Status) ´Ö¬µÖê ú¸üÖ¾Öß. ŸÖÃÖê“Ö Transaction ID Update —ÖÖ»µÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ¤êü¿Ö SMS «üÖ¸êü ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö. 4. †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö ¯Ö«üŸÖß−Öê †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üŸÖÖ−ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê þ֟Ö:“ÖÖ †ªÖ¾ÖŸÖ ( Latest ) ±úÖê™üÖê •Öê¯Ö߇ԕÖß/¯Öß‹−Ö•Öß /™ü߆ֵ֋±ú‹±ú þֹý¯ÖÖŸÖ“Ö (¹Óý¤üß 160 ׯ֌ÃÖê»Ö †Ö×0Ö ˆÓ“Öß 200 ŸÖê 212 ׯ֌ÃÖê»Ö †ÃÖÖ¾Öß) †Ö×0Ö †ÖúÖ¸ü 5 k.b. ŸÖê 20 k.b. ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö ÆüÖê‡Ô»Ö †ÃÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ ¾Ö þ֟Ö:“Öß Ã¾Öցָüß, •Ö߯Ö߇ԕÖß/¯Öß‹−Ö•Öß/ ™ü߆ֵ֋±ú‹±ú þֹý¯ÖÖŸÖ“Ö (¹Óý¤üß 256 ׯ֌ÃÖê»Ö †Ö×0Ö ˆÓ“Öß 64 ׯ֌ÃÖê»Ö †ÃÖÖ¾Öß) †Ö×0Ö Ã¾Öցָüß“ÖÖ †ÖúÖ¸ü 5 k.b. ŸÖê 20 k.b. ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö ÆüÖê‡Ô»Ö 7

†¿ÖÖ ×¾ÖÆüßŸÖ ¯Ö«üŸÖß−Öê Íòú−Ö ú¹ý−Ö †¯Ö»ÖÖê›ü ú¸ü0Öê †×−Ö¾ÖÖµÖÔ †ÖÆêü.

w w w. G ov N ok ri. in

( ×™ü¯Ö :- ±úÖê™üÖê ¾Ö ÃÖÆüß †¯Ö»ÖÖê›ü êú»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê ŸµÖÖ“ÖÖ“Ö ±úÖê™üÖê ¾Ö ÃÖÆüß †¯Ö»ÖÖê›ü —ÖÖ»µÖÖ“Öß ÖÖ¡Öß ú¸üÖ¾Öß. ¯ÖϾÖê¿Ö¯Ö¡ÖÖ¾Ö¸ü / †•ÖÖÔ¾Ö¸ü ¤ãüÃÖ-µÖÖ“ÖÖ ±úÖê™üÖê/ ÃÖÆüß †ÃÖ»µÖÖÃÖ ÃÖ¤ü¸ü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ ³Ö¸üŸÖß“µÖÖ ×šüúÖ.Öß ¯ÖϾÖê¿Ö פü»ÖÖ •ÖÖ.ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß.) †•ÖÔ †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †£Ö¾ÖÖ ´ÖÆüÖ ‡Ô-ÃÖê¾ÖÖ ëú¦üÖ«üÖ¸êü (C.S.C.) ³Ö¸üŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö. ´ÖÆüÖ†Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö ×»Ö. µÖÖ ÃÖÓãÖêú›æü−Ö ¯ÖÏŸµÖêú וֻÆüµÖÖŸÖ ´ÖÆüÖ ‡Ô-ÃÖê¾ÖÖ (C.S.C.) ˆ‘Ö›ü0µÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. 14) ´ÖÆüÖ ‡Ô-ÃÖê¾ÖÖ ëú¦üÖ«üÖ¸êü (C.S.C.) †Ö¾Öê¤ü−Ö †•ÖÖÔ“Öß ¯ÖÏ׍ÎúµÖÖ :•µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ ‡Ó™ü¸ü−Öê™ü«üÖ¸êü þ֟Ö: †•ÖÔ ³Ö¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ −ÖÃÖê»Ö †ÃÖê ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ´ÖÆüÖ ‡Ô-ÃÖê¾ÖÖ ëú¦üÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ †Ö¯Ö»ÖÖ †Ö¾Öê¤ü−Ö †•ÖÔ ³Ö¹ý ¿ÖúŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ“Ö¾ÖêôêûÃÖ Ö㻵ÖÖ ¯ÖϾÖ÷ÖÖÔŸÖᯙ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖӍú›æü−Ö ¹ý.350/¾Ö ´ÖÖ÷ÖÖÃÖ ¯ÖϾÖ÷ÖÖÔŸÖᯙ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖӍú›æü−Ö ¹ý.200/- ‹¾Öœüê ¯Ö¸ü߁ÖÖ ¿Ö㻍ú †ÖúÖ¸ü»Öê •ÖÖ‡Ô»Ö. ŸÖÃÖê“Ö, ´ÖÖ•Öß ÃÖî×−֍ú †ÃÖ»Ö껵ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖӍú›æü−Ö ¹ý.50/- ‹¾Öœüê ÃÖê¾ÖÖ¿Ö㻍ú †ÖúÖ¸ü»Öê •ÖÖ‡Ô»Ö. µÖÖ¾µÖןÖ׸üŒŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¿ÖÖÃÖ−Ö, ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö, ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö.ÖÔµÖ Îú.´ÖÖŸÖÓÃÖ 2012/¯ÖÏ.Îú.152/39, פü. 23/05/2012 −ÖãÃÖÖ¸ü ´ÖÆüÖ-‡Ô ÃÖê¾ÖÖ ëú¦üÖ“Öê »ÖÖ÷Öã †ÃÖ»Öê»Öê †×ŸÖ׸üŒŸÖ ¿Ö㻍ú ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÃÖ »ÖÖ÷Öæ ¸üÖÆüß»Ö. µÖÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ´Ö¬µÖê †Ö¾Öê¤ü−Ö †•ÖÔ ³Ö¸ü0Öê, ¯ÖîÃÖê ³Ö¸ü»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ™Òòü−—ÖòŒ¿Ö−Ö †ÖµÖ›üß ŸÖµÖÖ¸ü ú¸ü0Öê ‡ŸµÖÖ¤üà“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÃÖê»Ö. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ ¯ÖîÃÖê ³Ö¸ü»µÖÖ“Öß ¯ÖÖ¾ÖŸÖß ( Receipt ) ´ÖÆüÖ-‡Ô ÃÖê¾ÖÖ ëú¦üÖŸÖ±ìú ¤êü0µÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ‡ŸÖ¸ü úÖê0ÖŸµÖÖÆüß úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏŸÖß •Ö¸ü ´ÖÆüÖ-‡Ô ÃÖê¾ÖÖ ëú¦ü֍ú›æü−Ö (C.S.C.) ú›æü−Ö Æü¾µÖÖ †ÃÖŸÖᯙ ŸÖ¸ü, ÃÖ¤ü¸ü“µÖÖ ¯ÖÏŸÖß ¹ý.3/- ¯ÖÏŸÖß ¯ÖÖ−Ö µÖÖ ¤ü¸üÖ−Öê ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖê‰ú ¿ÖúŸÖß»Ö. ±úÖò´ÖÔ ³Ö¸üŸÖÖ−ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê þ֟Ö:“ÖÖ ‡Ô-´Öê»Ö †ÖµÖ›üß ¤êü0Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü֍ú›êü ‡Ô-´Öê»Ö †ÖµÖ›üß −ÖÃÖ»µÖÖÃÖ ëú¦ü “Öֻ֍ú ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“µÖÖ ÃÖÖÓ÷Ö0µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖ0Öê ŸµÖÖ“ÖÖ ¾ÖîµÖŒŸÖߍú ‡Ô-´Öê»Ö †ÖµÖ›üß ŸÖµÖÖ¸ü ú¹ý−Ö ¯Ö›üŸÖÖôû0Öß (Verification) ú¸üŸÖß»Ö. µÖ֍ú׸üŸÖÖ ãúšü»ÖêÆüß †×ŸÖ׸üŒŸÖ ¿Ö㻍ú ‘ÖêŸÖ»Öê •ÖÖ0ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ³Ö¸üŸÖß“µÖÖ ÃÖÓ¯Öã0ÖÔ ¯ÖÏ׍ÎúµÖê²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¹ý¯Ö¸êüÖÖ (Schedule) mahapolice.mahaonline.gov.in µÖÖ ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ¾Ö¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖê‡Ô»Ö. 15) ¿ÖÖ¸üß׸üú “ÖÖ“Ö.Öß :¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×¿Ö¯ÖÖ‡Ô ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß †Ö¾Öê¤ü−Ö †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü êú»Öê»Öê ¾Ö ¿ÖÖ¸üß׸üú ´ÖÖê•Ö´ÖÖ¯ÖÖŸÖ ¯ÖÖ¡Ö šü¸ü»Ö껵ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß ÃÖê¾ÖÖ¯ÖϾÖê¿Ö ×−ÖµÖ´ÖÖÓŸÖᯙ ŸÖ¸üŸÖã¤üà−ÖãÃÖÖ¸ü úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Ö ¯Ö›üŸÖÖôû0ÖߟÖᯙ ¯ÖÖ¡ÖŸÖꓵÖÖ †×¬Ö−Ö ¸üÖÆæü−Ö 100 ÷Öã0ÖÖÓ“Öß ¿ÖÖ¸üß׸üú “ÖÖ“Ö0Öß ‘Öê0µÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ´ÖÖ•Öß ÃÖî×−֍úÖÓ−ÖÖ ¿ÖÖ¸üß׸üú “ÖÖ“Ö0ÖßŸÖ ¤êü0µÖÖŸÖ µÖê0ÖÖ·µÖÖ ÃÖ¾Ö»ÖŸÖà“ÖÖ ÃÖ×¾Ößָü ŸÖ¯Ö¿Öᯙ mahapolice.mahaonline.gov.in ¾Ö www.amravaticitypolice.org ´Ö×¬Ö»Ö latest News ™òü²Ö µÖÖ ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ¾Ö¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆêü. 16) »ÖêÖß “ÖÖ“Ö.Öß :8

w w w. G ov N ok ri. in

•Öê ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ¿ÖÖ׸ü¸üߍú “ÖÖ“Ö0ÖßŸÖ ×ú´ÖÖ−Ö 50 ™üŒêú ÷Öã0Ö ×´Öôû¾Öæ−Ö ˆ¢Öß0ÖÔ ÆüÖêŸÖᯙ ŸµÖÖÓ“µÖÖ¯Öîúß, •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖßŸÖ ¯ÖϾÖ÷ÖÔ×−ÖÆüÖµÖ −Ö´Öã¤ü êú»Ö껵ÖÖ ¯Ö¤üÃÖӏµÖꓵÖÖ 1:15 µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖ0ÖÖŸÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü ú¸ü0µÖÖŸÖ µÖê0ÖÖ·µÖÖ ¯ÖϾÖ÷ÖÔ×−ÖÆüÖµÖ ÷Öã0Ö¾Ö¢ÖÖ µÖÖ¤üß−ÖãÃÖÖ¸ü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ 100 ÷Öã0ÖÖÓ“µÖÖ »ÖêÖß ¯Ö׸üÖêÃÖÖšüß úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Ö ¯Ö›üŸÖÖôû0ÖߟÖᯙ ¯ÖÖ¡ÖŸÖꓵÖÖ †×¬Ö−Ö ¸üÖÆæü−Ö ¯ÖÖ¡Ö šü¸ü×¾Ö0µÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. »ÖêÖß “ÖÖ“Ö.Öß“ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß 90 ×´Ö−Öß™üÖÓ“ÖÖ †ÃÖê»Ö ¾Ö ´Ö¸üÖšüß ³ÖÖÂÖêŸÖ ‘Öê.µÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏ¿−Ö ²ÖÆãü¯ÖµÖÖÔµÖß Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê ¸üÖÆüŸÖß»Ö. ´Öî¤üÖ−Öß “ÖÖ“Ö.Öß ¯ÖÖ¸ü ¯Ö›ü»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü »ÖêÖß ¯Ö¸ü߁ÖÖ ‘Öê.µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ ×¤ü−ÖÖӍú ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¸ü.µÖÖÓŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ¿ÖÖ׸ü¸üߍú ¾Ö »ÖêÖß “ÖÖ“Ö0Öß´Ö¬µÖê ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Ö껵ÖÖ ‹ú¡ÖßŸÖ ÷Öã0ÖÖÓ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Ö ¯Ö›üŸÖÖôû0ÖߟÖᯙ ¯ÖÖ¡ÖŸÖꓵÖÖ †×¬Ö−Ö ¸üÖÆæü−Ö ŸÖÖŸ¯Öã¸üŸÖß ÷Öã0Ö¾Ö¢ÖÖ µÖÖ¤üß ŸÖµÖÖ¸ü ú¸ü0µÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Ö ¯Ö›üŸÖÖôû0Öß´Ö¬µÖê ¯ÖÖ¡Ö šü¸ü»Ö껵ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖߟÖß»Ö ×¸üŒŸÖ ¯Ö¤üÖÓ−ÖãÃÖÖ¸ü †Ó×ŸÖ´Ö ÷Öã0Ö¾Ö¢ÖÖ µÖÖ¤üß ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ×−Ö÷ÖÔ×´ÖŸÖ êú»Ö껵ÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ŸÖµÖÖ¸ü ú¹ý−Ö ¯ÖÏ×ÃÖ«ü ú¸ü0µÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. (ˆ¤üÖ. ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−Ö ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖ“Öê פü−ÖÖӍú 16.3.1999 ¾Ö פü−ÖÖӍú 13.8.2014 “Öê ¯Ö׸ü¯Ö¡Öú ). ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×¿Ö¯ÖÖ‡Ô µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü ×−Ö¾Ö›ü —ÖÖ»Ö껵ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß ¯ÖÏ׿ցÖ.Ö úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ †£Ö¾ÖÖ ¯ÖÏ׿ցÖ.Ö ÃÖÓ¯Ö»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ¯Öãœüᯙ ŸÖß−Ö ¾ÖÂÖÖÔŸÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×¿Ö¯ÖÖ‡Ô µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸üᯙ −ÖÖêú¸üß“ÖÖ ¸üÖ•Öß−ÖÖ´ÖÖ ×¤ü»µÖÖÃÖ ¾ÖÖ ÃÖ¤ü¸ü ¯Ö¤üÖ¾Ö¹ý−Ö úÖµÖÔ´ÖãŒŸÖ ú¸ü.µÖÖÃÖ ×¾Ö−ÖÓŸÖß êú»µÖÖÃÖ †¿ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖӍú›ãü−Ö ¯ÖÏ׿ցÖ.ÖÖ¾Ö¸ü —ÖÖ»Öê»ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ Ö“ÖÔ ¯ÖÏ׿ցÖ.Ö úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ †¤üÖ êú»Ö껵ÖÖ ¾ÖêŸÖ−Ö ¾Ö ³Ö¢µÖÖÃÖÆüßŸÖ ¤êüµÖ ¸üŒú´Ö ³Ö¸ü.ÖÖ ú¸ü.Öê ²ÖÓ¬Ö−֍úÖ¸üú †ÖÆêü. †¿ÖÖ ¯ÖύúÖ¸ü“Öê ²ÖÓ¬Ö¯Ö¡Ö (²ÖÖÑ›ü / Æü´Ö߯֡Ö) ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü֍ú›ãü−Ö ‘Öê.µÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. 17) †−ÖãÓú¯ÖÖ ŸÖŸ¾ÖÖ¾Ö¸ß»Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×¿Ö¯ÖÖ‡Ô ¯Ö¤üÖ“µÖÖ ¯ÖÏŸÖ߁ÖÖ µÖÖ¤üß¾Ö¸üᯙ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ²ÖÖ²ÖŸÖ :¿ÖÖÃ֍úßµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ ×¤ü¾Ö÷ÖÓŸÖ —ÖÖ»Ö껵ÖÖ ¾Ö÷ÖÔ "ú" ¾Ö "›ü" ´Ö¬Öᯙ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ãú™ãÓü²ÖÖŸÖᯙ ‹úÖ“Ö ¯ÖÖ¡Ö ¾µÖŒŸÖßÃÖ †−ÖãÓú¯ÖÖ ŸÖŸ¾ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖ㌟Ö, †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß ¿ÖÆü¸ü ‘Ö™üú ¯ÖÏ´ÖãÖ֍ú›êü †ÃÖ»Ö껵ÖÖ µÖÖ¤üß¾Ö¸üᯙ •µÖêšüŸÖ֍Îú´ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ¾Ö †−ÖãÓú¯ÖÖ ¬ÖÖê¸ü0ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−Ö ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖ−Öê ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ×−Ö÷ÖÔ×´ÖŸÖ êú»Ö껵ÖÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö0ÖÔµÖÖŸÖᯙ ŸÖ¸üŸÖã¤üà−ÖãÃÖÖ¸ü ×−ÖµÖ㌟Öß ¤êü0µÖÖÓŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ÃÖê¾ÖÖ¯ÖϾÖê¿Ö ×−ÖµÖ´Ö-2011 ´Ö¬Öᯙ ×−ÖµÖ´Ö 9 ´Ö¬Öᯙ ŸÖ¸üŸÖã¤üà−ÖãÃÖÖ¸ü †−ÖãÓú¯ÖÖ ŸÖ¢¾ÖÖ¾Ö¸üᯙ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÃÖÖšüß ÖÖ»Öᯙ −Ö´Öæ¤ü êú»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖ0Öê ¿ÖÖ¸üß׸üú ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ×¿Ö×£Ö»Ö ú¸ü0µÖÖÓŸÖ µÖê‡Ô»Ö. • ¿ÖÖ׸ü¸üߍú ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ :†) ˆÓ“Öß :- 2.5 ÃÖê.´Öß. ´Ö×Æü»ÖÖ ¾Ö ¯Öã¹ýÂÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÃÖÖšüß. ²Ö) ”ûÖŸÖß :- 2 ÃÖê.´Öß. −Ö ±ãú÷Ö×¾ÖŸÖÖ ¾Ö 1.5 ÃÖê.´Öß. ±ãú÷Ö¾Öã−Ö ¯Öã¹ýÂÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÃÖÖšüß 18) ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ¤ü»ÖÖŸÖß»Ö ×¤ü¾ÖÓ÷ÖŸÖ ŸÖŸ¾ÖÖ¾Ö¸ü †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸ü.ÖÖ-µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ²ÖÖ²ÖŸÖ :ÃÖê¾ÖÖ¯ÖϾÖê¿Ö ×−ÖµÖ´Ö-2011 ´Ö¬Öᯙ ×−ÖµÖ´Ö 3 (2)(›ü) −ÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ¤ü»ÖÖŸÖᯙ ²Öê¯Ö¢ÖÖ ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß Øú¾ÖÖ †ÃÖÖ¬µÖ ¸üüÖê÷ÖÖ´Öãôêû ؍ú¾ÖÖ †−µÖ úÖ¸ü0ÖÖ´Öãôêû ¾ÖúßµÖ †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖ0Ö¯Ö¡ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü •µÖÖÓ−ÖÖ ¾ÖúßµÖ úÖ¸ü0ÖÖÃŸÖ¾Ö ÃÖê¾ÖÖ×−Ö¾Öé¢Ö ú¸ü0µÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü †¿ÖÖ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ‹úÖ“Ö ¯ÖÖ¡Ö −ÖÖŸÖê¾ÖևԍúÖÃÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ 9

w w w. G ov N ok ri. in

³Ö¸üŸÖßÃÖÖšüß ÖÖ»Öᯙ −Ö´Öã¤ü êú»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖ0Öê ¿ÖÖ׸ü¸üߍú ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ×¿Ö£Öᯙ ú¸ü0µÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. • ¿ÖÖ׸ü¸üߍú ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ :†) ˆÓ“Öß :- 2.5 ÃÖê.´Öß. ´Ö×Æü»ÖÖ ¾Ö ¯Öã¹ýÂÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÃÖÖšüß. ²Ö) ”ûÖŸÖß :- 2 ÃÖê.´Öß. −Ö ±ãú÷Ö×¾ÖŸÖÖ ¾Ö 1.5 ÃÖê.´Öß. ±ãú÷Ö¾Öã−Ö ¯Öã¹ýÂÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÃÖÖšüß

Öã»ÖÖÃÖÖ :- ¯ÖÖ¡Ö −ÖÖŸÖê¾Öևԍú µÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ÖÖ»Öᯙ ãú™ãÓüײֵÖÖ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÃÖê»Ö, i. ¯ÖŸÖß/¯ÖŸ−Öß,´Öã»Ö÷ÖÖ,†×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖ ´Öã»Ö÷Öß. ii. †×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ÃÖ¾ÖÔþÖß †¾Ö»ÖÓ²Öã−Ö †ÃÖ0ÖÖ¸üÖ †×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖ ³ÖÖ‰ú †£Ö¾ÖÖ ²ÖÆüß0Ö. iii. ´ÖéŸÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖ“ÖÖ ´Öã»Ö÷ÖÖ ÆüµÖÖŸÖ −ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖ“Öß ÃÖæ−Ö. ÃÖ¤ü¸ü ×−ÖµÖ´ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü †™üà“Öß ¯ÖãŸÖÔŸÖÖ ú¸ü0ÖÖ-µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ³Ö¸üŸÖßÃÖÖšüß †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÔ ³Ö¸ü0Öê †×−Ö¾ÖÖµÖÔ †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü0Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ¯ÖÏ´ÖÖ0Öê“Ö ŸµÖÖÓ“Öß ¿ÖÖ¸üß׸üú ¾Ö »ÖêÖß “ÖÖ“Ö0Öß ‘Öê0µÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ÃÖ¤ü¸ü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ †−ÖãÓú¯ÖÖ ŸÖ¢¾ÖÖ¾Ö¸üᯙ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ¯ÖÏ´ÖÖ0Öê ˆÓ“Öß ¾Ö ”ûÖŸÖß´Ö¬µÖê ÃÖ¾Ö»ÖŸÖ ¤êü0µÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. †¿ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Ö ¯Ö›üŸÖÖôû0Öß“µÖÖ ¾Öêôûß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ‘Ö™üúÖŸÖᯙ ¯ÖϳÖÖ¸üß †×¬ÖúÖ-µÖÖ“Öê ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ²Öê¯Ö¢ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê, ¾ÖúßµÖ úÖ¸ü0ÖÖ´Öãôêû ÃÖê¾ÖÖ×−Ö¾ÖéŸÖ êú»µÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖ0Ö¯Ö¡Ö, †Ö¾Ö¿µÖú ŸÖÖê †•ÖÔ ¾Ö ŸµÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ ÃÖŸµÖŸÖÖ¯Öæ¾Öԍú ´ÖÖ×ÆüŸÖß †•ÖÖÔŸÖ ˆ‘Ö›ü êú»µÖÖ“Öê ¯ÖÏן֖ÖÖ¯Ö¡Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¹ý−Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ“Öê ¯Öæ0ÖÔ −ÖÖÓ¾Ö, ¯Ö¤ü−ÖÖ´Ö, úÖµÖÔ¸üŸÖ ךüúÖ0Ö, וֻÆüÖ ³Ö¸üŸÖß ×¤ü−ÖÖӍú ‡ŸµÖÖ¤üß ²ÖÖ²Öß −Ö´Öæ¤ü ú¹ý−Ö ¯ÖÏ´ÖÖ0Ö¯Ö¡Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸ü0Öê ²ÖÓ¬Ö−֍úÖ¸üú †ÖÆêü. 19) ÃÖÖ´ÖÖו֍ú / ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üÖ.ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“µÖÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖ :i. ´ÖÖ÷ÖÖÃÖ¾Ö÷ÖÖÔ“Öê †Ö¸üÖ.Ö :׍Îú´Öß»Öꆸü“Öê ŸÖŸ¾Ö »ÖÖ÷Öæ ú¸ü0µÖÖŸÖ †Ö»Ö껵ÖÖ ¯ÖϾÖ÷ÖÖÔŸÖᯙ (‡´ÖÖ¾Ö,×¾Ö•ÖÖ-†,³Ö•Ö-²Ö,ú,›ü ¾Ö ×¾Ö´ÖÖ¯ÖÏ) ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ ˆ®ÖŸÖ ¾Ö ¯ÖÏ÷ÖŸÖ ¾Ö÷ÖÖÔŸÖ ´ÖÖê›üŸÖ −ÖÃÖ»µÖÖ“Öê ×−֍ú™üŸÖ´Ö ¾ÖÂÖÖÔ“Öê ´Æü0Ö•Öê“Ö ×¤ü. 01/04/2015 ŸÖê 31/03/2016 µÖÖ ×¾Ö¢ÖßµÖ ¾ÖÂÖÖÔÃÖÖšüß ÃÖÖ´Ö ¯ÖÏÖ׬֍ú¸ü0ÖÖ−Öê ×−Ö÷ÖÔ×´ÖŸÖ êú»Öê»Öê −ÖÖò−Ö ×Îú´Öê×»ÖµÖ¸ü ¯ÖÏ´ÖÖ0Ö¯Ö¡Ö †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †Ö¾Öê¤ü−Ö †•ÖÔ ³Ö¸ü0µÖÖ“µÖÖ †ÓŸÖß´Ö ×¤ü−ÖÖӍúÖ¯ÖµÖÕŸÖ Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ¯Öæ¾Öá“Öê †Ö¾Ö¿µÖú ¸üÖ×Æü»Ö. ÃÖ¤ü¸ü ¯ÖÏ´ÖÖ.Ö¯Ö¡ÖÖ¾Ö¸ü ×−Ö÷ÖÔ×´ÖŸÖ êú»Öê»ÖÖ ×¤ü−ÖÖӍú, ×¾Ö¢ÖßµÖ ¾ÖÂÖÔ −Ö´Öæ¤ü −ÖÃÖ»µÖÖÃÖ ÃÖ¤ü¸ü ¯ÖÏ´ÖÖ.Ö¯Ö¡Ö ÷ÖÏÖÆüµÖ ¬Ö¸ü»Öê •ÖÖ.ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ŸÖÃÖê“Ö •µÖÖ •ÖÖŸÖß“Öê ¯ÖÏ´ÖÖ0Ö¯Ö¡Ö †ÃÖê»Ö ŸµÖÖ“Ö •ÖÖŸÖß“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ −ÖÖò−Ö ×Îú´Öê×»ÖµÖ¸ü ¯ÖÏ´ÖÖ0Ö¯Ö¡ÖÖ¾Ö¸ü †ÃÖ0Öê †Ö¾Ö¿µÖú ¸üÖÆüß»Ö. †−µÖ£ÖÖ •ÖÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖ0Ö¯Ö¡ÖÖ¾Ö¸üᯙ −Ö´Öæ¤ü •ÖÖŸÖ¯ÖϾÖ÷ÖÖÔ“Öê †Ö¸üÖ0Ö ×´Öôû0ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê ¯ÖÏ´ÖÖ0Ö¯Ö¡Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üŸÖÖ−ÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖ0Ö¯Ö¡ÖÖ¾Ö¸üᯙ ÃÖÓ¯Öæ0ÖÔ −ÖÖ¾Ö,×−Ö÷ÖÔ×´ÖŸÖ ×¤ü−ÖÖӍú ‡. þ֟Ö:“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×¾Ö×ÆüŸÖ פü−ÖÖӍúÖ“Öß“Ö †ÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ÖÖ¡Öß ú¹ý−Ö“Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖ¾Öß. ¯ÖÏ´ÖÖ0Ö¯Ö¡ÖÖ¾Ö¸ü “Öãúß“µÖÖ −ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ †ÃÖ»Öê»Öß / ÃÖãïÖ™ü ×−Ö÷ÖÔ×´ÖŸÖ ×¤ü−ÖÖӍú −ÖÃÖ»Öê»Öß / ¯ÖÏ´ÖÖ0Ö¯Ö¡ÖÖ¾Ö¸ü ÖÖ›ü֏ÖÖê›ü †ÃÖ»Öê»Öß / ÃÖÖ´Ö ¯ÖÏÖ׬֍úÖ·µÖÖÓ“Öß Ã¾Öցָüß −ÖÃÖ»Öê»Öß ¯ÖÏ´ÖÖ0Ö¯Ö¡Ö ÷ÖÏÖÆüµÖ ¬Ö¸ü»Öß •ÖÖ0ÖÖ¸ü −ÖÖÆüߟÖ. ¾Öî¬Ö ¯ÖÏ´ÖÖ0Ö¯Ö¡Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸ü0µÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öß ¸üÖÆüß»Ö. 10

w w w. G ov N ok ri. in

´Ö×Æü»ÖÖ/ ÖêôûÖ›æü/ ´ÖÖ•Öß ÃÖî×−֍ú/ ³ÖãÓú¯Ö÷ÖÏßÖ/ ¯Öύú»¯Ö÷ÖÏßÖ/ ÆüÖê´Ö÷ÖÖ›Ôü/ †Ó¿ÖúÖ»Öß−Ö ¯Ö¤ü¾Öָ߬ü / ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ¯ÖÖ»µÖ ‡. ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üÖ0ÖÖ¯Öîúß êú¾Öôû ‹úÖ“Ö ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üÖ0ÖÖ“ÖÖ »ÖÖ³Ö ¤êüµÖ ÆüÖê‡Ô»Ö. ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üÖ0ÖÖÓŸÖ÷ÖÔŸÖ ¯Öã−ÆüÖ ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üÖ0Ö ¤êüµÖ ÆüÖê0ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öãôêû ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß ¾Ö¸ü߻֯Öîúß úÖê0ÖŸµÖÖÆüß ‹úÖ“Ö ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üÖ0ÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Öê¤ü−Ö †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ. ii. ´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¸üÖ.Ö :†) ´Ö×Æü»ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß ¯Öã¾ÖÖÔÁÖ´Öß“µÖÖ −ÖÖ¾ÖÖ−Öê (By Birth) †•ÖÔ ú¸ü0Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü ¾Ö •Ö¸ü ×¾Ö¾ÖÖÆü —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü, ×¾Ö¾ÖÖÆüÖ−ÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ −ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ †•ÖÖÔŸÖ ú¸ü0Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ²Ö) ¾ÖµÖ, ¿ÖîÖ×0֍ú †ÆÔüŸÖÖ, ´ÖÖ÷ÖÖÃÖ¾Ö÷ÖáµÖ ŸÖÃÖê“Ö ×Îú´Öß»Öꆸü, ´Ö×Æü»ÖÖ, ´ÖÖ•Öß ÃÖî×−֍ú ÖêôûÖ›æü, ÷ÖéÆü¸üÖú ¤ü»Ö, †Ó¿ÖúÖ»Öß−Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ‡ŸµÖÖ¤üß ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ −Ö “ÖãúŸÖÖ Ã¯Ö™ü¯Ö0Öê ¤üÖ¾ÖÖ ú¸ü0Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. †•ÖÖÔŸÖᯙ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¸üúÖ−µÖÖŸÖ Ã¯Ö™ü¯Ö0Öê ¤üÖ¾ÖÖ êú»ÖÖ −ÖÃÖ»µÖÖÃÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¤üÖ¾µÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ •ÖÖ0ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ú) ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öê †Ö¸üÖ0Ö Æêü ŸµÖÖ ŸµÖÖ ¯ÖϾÖ÷ÖÖÔÃÖÖšüß ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üÖ0Ö ¸üÖÆüß»Ö. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ´Ö×Æü»ÖÖӍú׸üŸÖÖ †Ö¸ü×ÖŸÖ ¯Ö¤üÖÓÃÖÖšüß ŸµÖÖ ŸµÖÖ ¯ÖϾÖ÷ÖÖÔŸÖᯙ ´Ö×Æü»ÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö —ÖÖ»µÖÖ −ÖÖÆüߟÖ. ŸÖ¸ü ÃÖ¤ü¸ü †Ö¸üÖ0Ö ‡ŸÖ¸ü¡Ö †¤ü»ÖÖ²Ö¤ü»Ö −Ö ú¸üŸÖÖ ŸµÖÖ ŸµÖÖ ¯ÖϾÖ÷ÖÖÔŸÖᯙ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü0Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ´ÖÖ±ÔúŸÖ ³Ö¸ü0µÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ›ü) Ö㻵ÖÖ ¯ÖϾÖ÷ÖÖÔŸÖᯙ ´Ö×Æü»ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ 30 ™üŒêú ´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¸üÖ0ÖÖ“µÖÖ »ÖÖ³ÖÖÃÖÖšüß ÃÖÖ´Ö ¯ÖÏÖ׬֍úÖ·µÖÖ−Öê ×¾Ö×ÆüŸÖ −Ö´Öã−µÖÖŸÖß»Ö ×¤ü»Öê»Öê ×¾Ö¬Öß÷ÖÏÖÆüµÖ −ÖÖò−Ö ×Îú´Öê×»Ö†¸ü ¯ÖÏ´ÖÖ0Ö¯Ö¡Ö ¤êü0Öê ²ÖÓ¬Ö−֍úÖ¸üú †ÖÆêü. ÃÖ¤ü¸ü ¯ÖÏ´ÖÖ0Ö¯Ö¡Ö ÃÖÖ¤ü¸ü −Ö ú¸ü0ÖÖ·µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ 30 ™üŒêú ´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¸üÖ0ÖÖ“ÖÖ »ÖÖ³Ö †−Öã–ÖêµÖ −ÖÖÆüß. ÃÖ¤ü¸ü ´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¸üÖ0ÖÖ“ÖÖ ¤üÖ¾ÖÖ êú»Ö껵ÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖӍú›êü, ×¾Ö¬Öß÷ÖÏÖÆüµÖ −ÖÖò−Ö-׍Îú´Öß»Öꆸü ¯ÖÏ´ÖÖ0Ö¯Ö¡Ö −ÖÃÖ»µÖÖÃÖ, ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ †¯ÖÖ¡Ö ú¸ü0µÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö, Æêü ™üÖôû0µÖÖÃÖÖšüß −ÖÖò−Ö-׍Îú´Öß»Öꆸü ¯ÖÏ´ÖÖ0Ö¯Ö¡Ö −ÖÃÖ»µÖÖÃÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †Ö¾Öê¤ü−Ö †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸ü0µÖÖÃÖ ‡“”ûãú †ÃÖ»µÖÖÃÖ Ö㻵ÖÖ ¯ÖϾÖ÷ÖÖÔŸÖᯙ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü0Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ´Æü0Öæ−Ö †™üß ¾Ö ¿ÖŸÖ⓵ÖÖ †×¬Ö−Ö ¸üÖÆãü−Ö †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¹ý ¿ÖúŸÖß»Ö. ‡) ´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¸üÖ0ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ¾Ö ²Öֻ֍ú»µÖÖ0Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö0ÖÔµÖ Îú. 82/2001/´ÖÃÖê†Ö2000/¯ÖÏ.Îú.415/úÖ.2, פü. 25 ´Öê,2001 ´Ö¬Öᯙ ŸÖ¸üŸÖã¤üß−ÖãÃÖÖ¸ü Ö㻵ÖÖ ¯ÖϾÖ÷ÖÖÔŸÖᯙ ´Ö×Æü»ÖÖÓ−ÖÖ 30 ™üŒêú †Ö¸üÖ0ÖÖ“ÖÖ »ÖÖ³Ö ‘Öê0ÖêÃÖÖšüß ˆ®ÖŸÖ ¾Ö ¯ÖÏ÷ÖŸÖ ÷Ö™üÖŸÖ ´ÖÖê›üŸÖ −ÖÃÖ»µÖÖ“Öê (−ÖÖò−Ö ×Îú´Öê×»ÖµÖ¸ü) ×−֍ú™üŸÖ´Ö ¾ÖÂÖÖÔ“Öê פü. 01/04/2015 ŸÖê פü. 31/03/2016 µÖÖ ×¾Ö¢ÖßµÖ ¾ÖÂÖÖÔÃÖÖšüß ÃÖÖ´Ö ¯ÖÏÖ׬֍ú¸ü0ÖÖ−Öê ×−Ö÷ÖÔ×´ÖŸÖ êú»Öê»Öê †•ÖÔ ³Ö¸ü0µÖÖ“µÖÖ ¿Öê¾Ö™ü“µÖÖ ×¤ü−ÖÖӍúÖ¯ÖµÖÕŸÖ Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ¯Öæ¾Öá ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¹ý−Ö ‘ÖêŸÖ»Öê»Öê −ÖÖò−Ö ×Îú´Öê×»ÖµÖ¸ü ¯ÖÏ´ÖÖ0Ö¯Ö¡Ö ¯Ö›üŸÖÖôû0Öß“µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ÃÖ¤ü¸ü ú¸ü0Öê †×−Ö¾ÖÖµÖÔ ¸üÖÆüß»Ö. 11

w w w. G ov N ok ri. in

‡Ô) ×¾Ö¾ÖÖ×ÆüŸÖ ´Ö×Æü»ÖÖ †•ÖÔ¤üÖ¸üÖ−Öê ן֓µÖÖ ¯ÖŸÖß“Öê −ÖÖò−Ö ×Îú´Öê×»ÖµÖ¸ü ¯ÖÏ´ÖÖ0Ö¯Ö¡Ö ¾Ö׸ü»Ö −Ö´Öã¤ü úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß“Öê ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸ü0Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö ×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖ ´ÖÖ×Æü»ÖÖÓ−ÖÖ ×¾Ö¾ÖÖÆü ×−Ö²ÖӬ֍ú µÖÖÓ−Öß ×¾Ö¾ÖÖÆü −ÖÖë¤ü.Öß“ÖÖ ¤ü֏ֻÖÖ ¾Ö −ÖÖ¾ÖÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö —ÖÖ»µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß †×¬ÖÃÖæ“ÖßŸÖ êú»Öê»Öê ¸üÖ•Ö¯Ö¡Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸ü.Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. iii. ¯Öύú»¯Ö÷ÖÏÃŸÖ / ¬Ö¸ü.Ö÷ÖÏÃŸÖ / ³ÖæÓú¯Ö÷ÖÏÃŸÖ †Ö¸üÖ.Ö :¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö0ÖÔµÖ ×¤ü−ÖÖӍú 27 †Öò÷ÖÙü 2009 †−¾ÖµÖê ¯Öύú»¯Ö÷ÖÏÃŸÖ / ¬Ö¸ü0Ö÷ÖÏÃŸÖ ¾Ö ³ÖæÓú¯Ö÷ÖÏÃŸÖ †−¾ÖµÖê †Ö¸üÖ0ÖÖ“Öß ÃÖ¾Ö»ÖŸÖ ¤êü0µÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü. ŸµÖÖ“ÖÖ »ÖÖ³Ö ‘Öê¾Öæ ‡Û“”û0ÖÖ·µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ×•Ö»ÆüÖ׬֍úÖ¸üß / וֻÆüÖ ¯Öã−Ö¾ÖÃÖÔ−Ö †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ−Öß ×¤ü»Öê»Öê ¯ÖÏ´ÖÖ0Ö¯Ö¡Ö, ŸÖÃÖê“Ö ˆŒŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖ0Ö¯Ö¡ÖÖ¾Ö¸ü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÓ¯Öæ0ÖÔ −ÖÖ¾Ö †ÃÖ0Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö ÃÖÖ´Ö ¯ÖÏÖ׬֍ú¸ü0ÖÖ−Öê ×−Ö÷ÖÔ×´ÖŸÖ êú»Öê»Öê ¯ÖÏ´ÖÖ0Ö¯Ö¡Ö úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Ö ¯Ö›üŸÖÖôû0Öß“µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸ü0Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ÃÖÖ´Ö ¯ÖÏÖ׬֍ú¸ü0ÖÖ−Öê ×−Ö÷ÖÔ×´ÖŸÖ êú»Öê»Öê ¯Öύú»¯Ö÷ÖÏßÖ/ ¬Ö¸ü0Ö÷ÖÏßÖ/ ³ÖãÓú¯Ö÷ÖÏÃŸÖ †ÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖ0Ö¯Ö¡Ö †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸ü0µÖÖ“µÖÖ †Ó×ŸÖ´Ö ×¤ü−ÖÖӍúÖ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸ü0Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. iv. ÷ÖéÆü¸üÖú / ÆüÖê´Ö÷ÖÖ›Ôü †Ö¸üÖ.Ö :´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×¿Ö¯ÖÖ‡Ô (ÃÖê¾ÖÖ¯ÖϾÖê¿Ö) ×−ÖµÖ´Ö 2011 ´Ö¬Öᯙ ×−ÖµÖ´Ö 8 (iii) −ÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×¿Ö¯ÖÖ‡Ô ¯Ö¤üÖÓ¾Ö¸ü ×−ÖµÖ㌟Öß ú¸üŸÖÖ−ÖÖ ‹æú0Ö ¯Ö¤üÖÓ“µÖÖ 5 ™üŒêú ¯Ö¤êü ÆüÖê´Ö÷ÖÖ›Ôü´Ö¬µÖê •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖß“µÖÖ ×¤ü−ÖÖӍúÖÃÖ ÷ÖéÆü¸üÖú ¤ü»ÖÖŸÖ ×ú´ÖÖ−Ö 3 ¾ÖÂÖì (1095 פü¾ÖÃÖ) ‹ú×¡ÖŸÖ ÃÖê¾ÖÖ —ÖÖ»Ö껵ÖÖ ¾Ö ÃÖê¾ÖÖ¯ÖϾÖê¿Ö ×−ÖµÖ´ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×¿Ö¯ÖÖ‡Ô ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú ¿ÖîÖ×0֍ú ¾Ö ¿ÖÖ¸üß׸üú ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ¯Öã0ÖÔ ú¸ü0ÖÖ-µÖÖ, ×¾Ö×ÆüŸÖ ¾ÖµÖÖê´ÖµÖÖÔ¤êüŸÖᯙ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÃÖÖšüß ¸ü֏Öß¾Ö †ÖÆêüŸÖ. •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖß“µÖÖ ×¤ü−ÖÖӍúÖÃÖ ÷ÖéÆü¸üÖú ¤ü»ÖÖŸÖ 3 ¾ÖÂÖì (1095 פü¾ÖÃÖ ) ÃÖê¾ÖÖ ¯Öã.ÖÔ −ÖÃÖ»Ö껵ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ ÷ÖéÆü¸üÖú ¯Ö¤üÖ“Öê †Ö¸üÖ.Ö »ÖÖ³Ö ¤êüµÖ ÆüÖê.ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ŸÖÃÖê“Ö, •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖß“µÖÖ ×¤ü−ÖÖӍúÖÃÖ ÷ÖéÆü¸üÖú ¤ü»ÖÖŸÖ 3 ¾ÖÂÖì (1095 פü¾ÖÃÖ) ‹ú×¡ÖŸÖ ÃÖê¾ÖÖ êú»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖÖ´Ö ¯ÖÏÖ׬֍úÖ·µÖÖÓ“ÖÖ ´Æü0Ö•Öê“Ö ÃÖ´ÖÖ¤êü¿Öú µÖÖÓ“ÖÖ ¤ü֏ֻÖÖ / ¯ÖÏ´ÖÖ0Ö¯Ö¡Ö †•ÖÔ ³Ö¸ü0µÖÖ“ÖÖ †Ó×ŸÖ´Ö ×¤ü−ÖÖӍú ؍ú¾ÖÖ ŸµÖÖ¯Öæ¾Öá“ÖÖ †ÃÖ0Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. v. ÖêôûÖ›ãü †Ö¸üÖ.Ö :ÖêôûÖ›æü †Ö¸üÖ0ÖÖ“ÖÖ »ÖÖ³Ö ‘Öê‰ú ‡Û“”û0ÖÖ·µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß ¿ÖÖ»ÖêµÖ ׿ցÖ0Ö ¾Ö ׍Îú›üÖ ×¾Ö³ÖÖ÷Ö, ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö0ÖÔµÖ Îú. ¸ü֍Îú߬ÖÖê-2002/¯ÖÏ.Îú. 68/ÎúßµÖãÃÖê-2, פü. 1.7.2016 †Ö×0Ö ŸÖ¤Ëü−ÖÓŸÖ¸ü µÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ×−Ö÷ÖÔ×´ÖŸÖ êú»Öê»Öê †Ö¤êü¿Ö »ÖÖ÷Öæ ¸üÖÆüŸÖß»Ö. ÃÖ¤ü¸üÆæü ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö0ÖÔµÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“µÖÖ www.maharashtra.gov.in ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ¾Ö¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆêü. ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ −Ö´Öæ¤ü ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö0ÖÔµÖÖŸÖᯙ ¯Ö׸ü“”êû¤ü 2 −ÖãÃÖÖ¸ü ÷Ö™ü "ú" ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ×−Ö¾Ö›üßÃÖÖšüß Îúß›üÖ×¾ÖÂֵ֍ú †ÆÔüŸÖÖ ÖÖ»Ö߻֯ÖÏ´ÖÖ0Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ÖêôûÖ›æü ¾Ö÷ÖÖÔŸÖæ−Ö †Ö¸üÖ0ÖÖ“ÖÖ »ÖÖ³Ö ‘Öê0µÖÖÃÖÖšüß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê Îúß›üÖ ×¾ÖÂֵ֍ú †ÆÔüŸÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖ0Ö¯Ö¡Ö úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Ö ¯Ö›üŸÖÖôû0Öß“µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸ü0Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê ŸµÖÖÓ“Öß Öêôû×¾ÖÂֵ֍ú ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏ´ÖÖ0Ö¯Ö¡Öê ‹úÖ“Ö¾Öêôûß ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸ü0Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ÖêôûÖ›æü ¯ÖϾÖ÷ÖÖÔŸÖæ−Ö ÷Ö™ü "ú" ¯Ö¤üÖ¾Ö¸üᯙ ³Ö¸üŸÖßÃÖÖšüß ×¤ü−ÖÖӍú 1.7.2016 “µÖÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö0ÖµÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ“µÖÖ ¯Ö׸ü׿Ö™ü-† 12

w w w. G ov N ok ri. in

´Ö¬µÖê −Ö´Öæ¤ü êú»Ö껵ÖÖ ¯ÖÖ¡Ö Ã¯Ö¬ÖÖÔ ¾Ö Öêôû ¯ÖÖ¡Ö †ÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ/ ÖêôûÖ›æü µÖÖê÷µÖŸÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖ0Ö¯Ö¡Ö ²Ö¸üÖê²Ö¸ü †ÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê þ֟Ö: ÖÖ¡Öß ú¹ý−Ö“Ö †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ. úÖê0ÖŸµÖÖÆüß ™ü¯¯µÖÖ¾Ö¸ü ÖêôûÖ›æü×¾ÖÂֵ֍ú ×¾Ö×ÆüŸÖ ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ¯Öæ0ÖÔ ú¸üŸÖ −ÖÃÖ»µÖÖÃÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üß ¸ü§ü ú¸ü0µÖÖÓŸÖ µÖê‡Ô»Ö ¾Ö ŸµÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öß ¸üÖÆüß»Ö. ÷Ö™ü Öêôû×¾ÖÂֵ֍ú †ÆÔüŸÖÖ (¯Ö׸ü׿Ö™ü † ¯ÖÏ´ÖÖ0Öê ) Öêôû×¾ÖÂֵ֍ú ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ¾ÖîµÖÛŒŸÖú ï֬ÖÖÔ ÃÖÖÓב֍ú ï֬ÖÖÔ ú ÷Ö™ü † ¾Ö ÷Ö™ü ²Ö µÖÖ ¯Ö¤ü֍ú׸üŸÖÖ ×¾Ö×ÆüŸÖ ¸üÖ™ÒüßµÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üᯙ ¸üÖ™ÒüßµÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üᯙ êú»Öê»Öß Öêôû×¾ÖÂֵ֍ú †ÆÔüŸÖÖ ¬ÖÖ¸ü0Ö ú¸ü0ÖÖ¸üÖ Ã¯Ö¬Öì´Ö¬µÖê ´ÖÆüÖ¸üÖ™ÒüÖ“Öê/ ï֬Öì´Ö¬µÖê ´ÖÆüÖ¸üÖ™ÒüÖ“Öê/ ÖêôûÖ›æü †£Ö¾ÖÖ ¸üÖ•µÖ ßָüÖ¾Ö¸ü ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ¸üÖ•µÖ ßָüÖ¾Ö¸ü ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ I. ¸üÖ™ÒüßµÖ Îúß›üÖ Ã¯Ö¬ÖÖÔ (ú×−Öšü ×¾Ö³ÖÖ÷Ö/ וֻÆüµÖÖ“Öê ×¾Ö³ÖÖ÷Ö/ וֻÆüµÖÖ“Öê ÷Ö™ü )- ¸üÖ™ÒüßµÖ •µÖã×−Ö†¸ü ÷Ö™ü ¯ÖÏןÖ×−Ö¬Öߟ¾Ö ú¹ý−Ö ¯ÖÏןÖ×−Ö¬Öߟ¾Ö ú¹ý−Ö †Ø•ÖŒµÖ ï֬ÖÖÔ. ¯ÖÏ£Ö´Ö, ׫üŸÖßµÖ †£Ö¾ÖÖ ÃÖÓ‘ÖÖ−Öê ¯ÖÏ£Ö´Ö, ׫üŸÖßµÖ II. ¸üÖ•µÖ ßָüÖ¾Ö¸üᯙ ¾Ö׸üšü Îúß›üÖ ŸÖéŸÖßµÖ Ã£ÖÖ−Ö/ ÃÖã¾Ö0ÖÔ, †£Ö¾ÖÖ ŸÖéŸÖßµÖ Ã£ÖÖ−Ö/ ï֬ÖÖÔ- ¸üÖ•µÖßָü ¾Ö׸üšü ¸üÖî¯µÖ Øú¾ÖÖ úÖÃµÖ ¯Ö¤üú ÃÖã¾Ö0ÖÔ, ¸üÖî¯µÖ Øú¾ÖÖ ÷Ö™üÖŸÖᯙ †Ø•ÖŒµÖ¯Ö¤ü ï֬ÖÖÔ. ×´Öôû×¾Ö0Öê †Ö¾Ö¿µÖú. úÖÃµÖ ¯Ö¤üú, ×´Öôû×¾Ö0Öê III. ¸üÖ•µÖßָü ¿ÖÖ»ÖêµÖ Îúß›üÖ Ã¯Ö¬ÖÖÔ †Ö¾Ö¿µÖú. IV. ¸üÖ•µÖßָü ÷ÖÏÖ´Öß0Ö ¾Ö ´Ö×Æü»ÖÖ Îúß›üÖ Ã¯Ö¬ÖÖÔ. V. ¸üÖ•µÖßָü †ÖÓŸÖ¸ü×¾ÖªÖ¯Ößšü Îúß›üÖ Ã¯Ö¬ÖÖÔ (†À¾Ö´Öê¬Ö) VI. ¸üÖ•µÖßָü †Öפü¾ÖÖÃÖß Îúß›üÖ Ã¯Ö¬ÖÖÔ VII. ¸üÖ•µÖßָü ¯Öò¸üÖ †ÖòØ»Öׯ֍ú Îúß›üÖ Ã¯Ö¬ÖÖÔ VIII. ¸üÖ•µÖßָü †¯ÖÓ÷Ö Îúß›üÖ Ã¯Ö¬ÖÖÔ ×™ü¯Ö

†.Îú.1 ŸÖê 5 ´Ö¬Öᯙ ÃÖ¾ÖÔ Îúß›üÖ Ã¯Ö¬ÖÖÔ ´Ö¬Öᯙ Öêôû Æêü †Öò×»ÖÛ´¯Öú Îúß›üÖ Ã¯Ö¬ÖÖÔ, ‹×¿ÖµÖ−Ö, ÷Öê´ÃÖ †Ö×0Ö úÖò´Ö−Ö¾Öê»£Ö ÷Öê´ÃÖ´Ö¬µÖê ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÃÖ»Öê»Öê Öêôû ¾Ö ²Ö㬤üß²Öôû ŸÖÃÖê“Ö, ú²²Ö›üß ¾Ö ÖÖê-ÖÖê- Æêü ¤êü¿Öß Öêôû“Ö 5% ÖêôûÖ›æü †Ö¸üÖ0ÖÖÃÖÖšüß †ÃÖŸÖß»Ö.

ÖêôûÖ›æü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß †•ÖÔ ú¸ü0µÖÖ¯Öã¾Öá ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ −Ö´Öæ¤ü ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö0ÖÔµÖ ×¤ü−ÖÖӍú 01.07.2016 ´Ö¬Öᯙ ¯Ö׸ü“”êû¤ü 4 (v) ´Ö¬Öᯙ ŸÖ¸üŸÖã¤üß−ÖãÃÖÖ¸ü ÖêôûÖ›æü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß †•ÖÔ ú¸ü0µÖÖ¯Öã¾Öá“Ö ×¾Ö³ÖÖ÷ÖßµÖ ˆ¯ÖÃÖÓ“Öֻ֍ú µÖÖÓ“µÖ֍ú›æü−Ö ÖêôûÖ“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖ0Ö¯Ö¡ÖÖ“Öß ¯Ö›üŸÖÖôû0Öß ú¹ý−Ö ‘Öê0Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû ÖêôûÖ›æü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê †•ÖÖÔÃÖÖê²ÖŸÖ“Ö ×¾Ö³ÖÖ÷ÖßµÖ ˆ¯ÖÃÖÓ“Öֻ֍ú µÖÖÓ−Öß Îúß›üÖ ¯ÖÏ´ÖÖ0Ö¯Ö¡Ö µÖÖê÷µÖ †ÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¾Ö ÖêôûÖ›æü úÖê0ÖŸµÖÖ ÃÖÓ¾Ö÷ÖÖÔÃÖÖšüß ¯ÖÖ¡Ö šü¸üŸÖÖê µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖ×0ÖŸÖ êú»Öê»Öê ¯ÖÏ´ÖÖ0Ö¯Ö¡Ö †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸ü0µÖÖ“µÖÖ ¿Öê¾Ö™ü“µÖÖ ×¤ü−ÖÖӍúÖ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸ü0Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ÖêôûÖ›æü †Ö¸üÖ0ÖÖ“ÖÖ »ÖÖ³Ö ‘Öê0µÖÖÃÖÖšüß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê ÃÖÖ´Ö ¯ÖÏÖ׬֍ú¸ü0Ö֍ú›æü−Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ êú»Öê»Öê Îúß›üÖ×¾ÖÂֵ֍ú ¯ÖÏ´ÖÖ0Ö¯Ö¡Ö †Ö×0Ö ×¾Ö³ÖÖ÷ÖßµÖ ˆ¯ÖÃÖÓ“Öֻ֍ú µÖÖÓ−Öß ÃÖ¤ü¸üÆæü Îúß›üÖ ¯ÖÏ´ÖÖ0Ö¯Ö¡Ö µÖÖê÷µÖ †ÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¾Ö ÖêôûÖ›æü úÖê0ÖŸµÖÖ ÃÖÓ¾Ö÷ÖÖÔÃÖÖšüß ¯ÖÖ¡Ö šü¸üŸÖÖê µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖ×0ÖŸÖ êú»Öê»Öê 13

w w w. G ov N ok ri. in

¯ÖÏ´ÖÖ0Ö¯Ö¡Ö êú»Öê»Öê ¯ÖÏ´ÖÖ0Ö¯Ö¡Ö †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †Ö¾Öê¤ü−Ö †•ÖÔ ³Ö¸ü0µÖÖ“µÖÖ ¿Öê¾Ö™ü“µÖÖ ×¤ü−ÖÖӍúÖ¯ÖµÖÕŸÖ Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ¯Öã¾Öá“Öê פü»Öê»Öê úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Ö ¯Ö›üŸÖÖôû0Öß“µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸ü0Öê †×−Ö¾ÖÖµÖÔ ¸üÖ×Æü»Ö. ÖêôûÖ›æü ¯ÖϾÖ÷ÖÖÔŸÖæ−Ö ÷Ö™ü ú ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ×−Ö¾Ö›üßÃÖÖšüß ¯ÖÖ¡Ö †ÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ/ ÖêôûÖ›æü µÖÖê÷µÖŸÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖ0Ö¯Ö¡Ö ²Ö¸üÖê²Ö¸ü †ÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê þ֟Ö: ÖÖ¡Öß ú¹ý−Ö“Ö †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †Ö¾Öê¤ü−Ö †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ. úÖê0ÖŸµÖÖÆüß ™ü¯¯µÖÖ¾Ö¸ü ÖêôûÖ›æü ×¾ÖÂֵ֍ú ×¾Ö×ÆüŸÖ ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ¯Öæ0ÖÔ ú¸üßŸÖ −ÖÃÖ»µÖÖÃÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üß ¸ü§ü ú¸ü0µÖÖŸÖ µÖê‡»Ö ¾Ö ŸµÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öß ¸üÖÆüß»Ö. ×™ü¯Ö :- ÖêôûÖ›æü †Ö¸üÖ0ÖÖ“ÖÖ »ÖÖ³Ö ×´Öôû0µÖÖÃÖÖšüß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê ÃÖÖ¤ü¸ü êú»Öê»Öß Îúß›üÖ×¾ÖÂֵ֍ú ¯ÖÏ´ÖÖ0Ö¯Ö¡Öê †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ ¾ÖÖ™ü»µÖÖÃÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ×¾Ö³ÖÖ÷ÖßµÖ ˆ¯ÖÃÖÓ“Öֻ֍ú, Îúß›üÖ ¾Ö µÖã¾Öú ÃÖê¾ÖÖ ÃÖÓ“ÖÖ»Ö−ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖ, ¯Öã0Öê µÖÖÓ“µÖ֍ú›êü ŸÖ¯ÖÖÃÖ0ÖßÃÖÖšüß ¯ÖÖšü×¾Ö0µÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö. ŸµÖÖÓ“µÖ֍ú›æü−Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ0Öß †ÓŸÖß ÃÖ¤ü¸ü ¯ÖÏ´ÖÖ0Ö¯Ö¡Ö ¾Öî¬Ö šü¸ü»µÖÖÃÖ“Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ ×−ÖµÖ㌟Öß ¤êü0µÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. vi. ´ÖÖ•Öß ÃÖî×−֍ú †Ö¸üÖ.Ö :ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−Ö ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖ“Öê פü. 10 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü 1980 “µÖÖ ¯Ö׸ü¯Ö¡ÖúÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ´ÖÖ•Öß ÃÖî×−֍úÖÓ“µÖÖ ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üÖ0ÖÖÃÖÖšüß †•ÖÔ ú¸ü0ÖÖ·µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ´ÖÖ•Öß ÃÖî×−֍ú ´Æü0Öæ−Ö ÃÖê¾ÖÖ êú»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖ0Ö¯Ö¡Ö (Discharge Book) úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Ö ¯Ö›üŸÖÖôû0Öß“µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸ü0Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¿ÖÖÃÖ−Ö,ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö,¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö0ÖÔµÖ ú. ´ÖÖÃÖîú-1012/¯ÖÏ.Îú. 198/16-†, פü−ÖÖӍú 30/04/2013 †−¾ÖµÖê ÃÖî×−֍úß ÃÖê¾ÖêŸÖ úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖ0ÖÖ·µÖÖ ¾µÖŒŸÖßÃÖ ŸµÖÖ“Öß ÃÖî−µÖ ¤ü»ÖÖŸÖ 1 ¾ÖÂÖÔ ÃÖê¾ÖÖ ²Ö֍úß †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×¿Ö¯ÖÖ‡Ô ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß †Ö¾Öê¤ü−Ö †•ÖÔ ¤üÖÖ»Ö ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê ÃÖî−µÖ ¤ü»ÖÖŸÖᯙ ÃÖÖ´Ö †×¬ÖúÖ-µÖÖ−Öê ×−Ö÷ÖÔ×´ÖŸÖ êú»Öê»Öê −ÖÖ-Æü¸üúŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖ0Ö¯Ö¡Ö úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Ö ¯Ö›üŸÖÖôû0Öß“µÖÖ ¾Öêôûß ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸ü0Öê †Ö¾Ö¿µÖú ¸üÖ×Æü»Ö. vii. ¯Ö¤ü¾Öָ߬ü / ¯Ö¤ü¾ÖߍúÖ¬ÖÖ¸üú †Ó¿ÖúÖ»Öß−Ö †Ö¸üÖ.Ö :¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö0ÖÔµÖ, ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−Ö ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖ“Öê פü. 27 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü 2009 ´Ö¬µÖê −Ö´Öæ¤ü êú»µÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ¾Ö ŸÖ¤Ëü−ÖÓŸÖ¸ü פü. 22 †Öò÷ÖÙü 2014 †−¾ÖµÖê −Ö´Öæ¤ü êú»µÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ¯Ö¤ü¾Öָ߬ü / ¯Ö¤ü¾ÖߍúÖ¬ÖÖ¸üú, †Ó¿ÖúÖ»Öß−Ö ú´ÖÔ“ÖÖ·µÖÖÓÃÖÖšüß †Ö¸üÖ0Ö †ÖÆêü. ÃÖã׿ցÖßŸÖ ²Öê¸üÖê•Ö÷ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ †£ÖÔÃÖÆüÖµµÖ µÖÖ µÖÖê•Ö−Öê†ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ ¯Ö¤ü¾Öָ߬ü/ ¯Ö¾Ö߬ÖÖ¸üú †Ó¿ÖúÖ»Öß−Ö ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ−Öß ¿ÖÖÃ֍úßµÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ´Ö¬µÖê ŸÖß−Ö ¾ÖÂÖì ¤ü¸ü´ÖÆüÖ ´ÖÖ−Ö¬Ö−ÖÖ¾Ö¸ü úÖ´Ö êú»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖÖ´Ö ¯ÖÏÖ׬֍úÖ-µÖÖÓ−Öß ×¤ü»Öê»Öê †−Öã³Ö¾ÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖ0Ö¯Ö¡Ö ¾Ö ¸üÖê•Ö÷ÖÖ¸ü ´ÖÖ÷ÖÔ¤ü¿ÖÔ−Ö ëú¦üÖ´Ö¬µÖê µÖÖ ŸÖß−Ö ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ †−Öã³Ö¾ÖÖ“Öß −ÖÖë¤ü êú»µÖÖ“Öê ÃÖ´ÖÖ´Ö ¯ÖÏÖ׬֍úÖ-µÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖ0Ö¯Ö¡Ö úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Ö ¯Ö›üŸÖÖôû0Öß“µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸ü0Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. viii. ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ¯ÖÖ»µÖÖÓÃÖÖšß †Ö¸üÖ.Ö :¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö0ÖÔµÖ, ÷ÖéÆü×¾Ö³ÖÖ÷Ö,´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, Îú »Ö¾ÖêÃÖã-3613/¯ÖÏ.Îú. 238/ ¯ÖÖê»Ö-5 †, פü. 22/8/2014 ´Ö¬Öᯙ ŸÖ¸üŸÖã¤üß ¾Ö פü−ÖÖӍú 16/2/2016 “µÖÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Ö¡ÖÖŸÖᯙ ´ÖÖ÷ÖÔ¤ü¿ÖÔ−ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ¯ÖÖ»µÖÖÓÃÖÖšüß ÖÖ»Öᯙ ¯ÖÏ´ÖÖ0Öê †Ö¸üÖ0Ö »ÖÖ÷Öæ †ÖÆêü. • †Ó¿ÖúÖ»Öß−Ö ¯Ö¤ü¾Öָ߬üÖÓÃÖÖšüß ¸ü֏Öß¾Ö †ÃÖ»Ö껵ÖÖ ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üÖ0ÖÖ¯Öîúß, 3 ™üŒêú †Ö¸üÖ.Ö Æêü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ¤ü»ÖÖŸÖᯙ ×−ÖµÖŸÖ ¾ÖµÖÖê´ÖÖ−ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖê¾ÖÖ×−Ö¾Öé¢Ö —ÖÖ»Ö껵ÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ“µÖÖ ( ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×¿Ö¯ÖÖ‡Ô ŸÖê 14

w w w. G ov N ok ri. in

ÃÖÆüÖµµÖú ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ˆ¯Ö×−Ö¸ü߁֍ú ) ¯ÖÖ»µÖÖÓÃÖÖšüß ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ³Ö¸üŸÖßŸÖ ¸ü֏Öß¾Ö šêü¾Ö0µÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. ÃÖ¤ü¸ü ÃÖ¾Ö»ÖŸÖ Æüß ÷Ö™ü ú ¾Ö ÷Ö™ü ›ü ÃÖÓ¾Ö÷ÖÖÔŸÖæ−Ö ×−ÖµÖŸÖ ¾ÖµÖÖê´ÖÖ−ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖê¾ÖÖ×−Ö¾Öé¢Ö —ÖÖ»Ö껵ÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖ»µÖÖÓ−ÖÖ »ÖÖ÷Öæ ¸üÖÆüß»Ö. ÃÖ¤ü¸üÆæü †Ö¸üÖ.ÖÖ“ÖÖ »ÖÖ³Ö ‘Öê‰ú ‡Û“”û.ÖÖ-µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß, †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß ¿ÖÆü¸ü ‘Ö™üú úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“µÖÖ †ÖãÖÖ¯Ö−Öê¾Ö¸üᯙ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×¿Ö¯ÖÖ‡Ô ¯Ö¤üÖ¾Ö¸üᯙ ³Ö¸üŸÖßÃÖÖšüß †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê †Ö¾Öê¤ü−Ö †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸ü.Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. • ¿ÖÖÃ֍úßµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ ×¤ü¾ÖÓ÷ÖŸÖ / †úÖ»Öß ÃÖê¾ÖÖ×−Ö¾Öé¢Ö —ÖÖ»Ö껵ÖÖ ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ“µÖÖ −ÖÖŸÖê¾ÖևԍúÖÃÖ †−ÖãÓú¯ÖÖ ŸÖ¢¾ÖÖ¾Ö¸ü ×−ÖµÖ㌟Öß²ÖÖ²ÖŸÖ“µÖÖ ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ ×−ÖµÖ´ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü †−ÖãÓú¯ÖÖ ×−ÖµÖ㌟Öß ¿ÖÖÃ֍úßµÖ ú´ÖÔ“ÖÖµÖÖÓ“µÖÖ ±úŒŸÖ ‹úÖ“Ö −ÖÖŸÖê¾ÖևԍúÖÃÖ ¤êüŸÖÖ µÖêŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ÃÖê¾ÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ ´Ö韵Öã ¯ÖÖ¾Ö»Ö껵ÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ“ÖÖ ‹ú ´Öã»Ö÷ÖÖ / ´Öã»Ö÷Öß †£Ö¾ÖÖ ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖŸ−Öß µÖÖÓ“Öß †−ÖãÓú¯ÖÖ ŸÖ¢¾ÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖŸÖ ×−ÖµÖ㌟Öß —ÖÖ»Öß †ÃÖ»µÖÖÃÖ, ŸµÖÖÓ“µÖÖ (´Ö韵Öã ¯ÖÖ¾Ö»Ö껵ÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖ“µÖÖ ) ¤ãüÃÖ-µÖÖ ´Öã»ÖÖÃÖ/ ´Öã»ÖßÃÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖÖ“ÖÖ ´Öã»Ö÷ÖÖ Æüß ÃÖ¾Ö»ÖŸÖ »ÖÖ÷Öæ ¸üÖÆü0ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. • ÃÖŒŸÖß−Öê ÃÖê¾ÖÖ×−Ö¾Öé¢Ö / þÖê“”ûÖ ÃÖê¾ÖÖ×−Ö¾Öé¢Öß ‘ÖêŸÖ»Ö껵ÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÖ»µÖÖÃÖ Æüß ÃÖ¾Ö»ÖŸÖ »ÖÖ÷Öæ ¸üÖÆü0ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ×™ü¯Ö :- ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ¯ÖÖ»µÖ ´Æü0Öæ−Ö †Ö¾Öê¤ü−Ö †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸ü0ÖÖ-µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ¯ÖÖ»µÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ÃÖÖ´Ö ¯ÖÏÖ׬֍úÖ-µÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖ0Ö¯Ö¡Ö úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Ö ¯Ö›üŸÖÖôû0Öß“µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸ü0Öê †Ö¾Ö¿µÖú ¸üÖÆüß»Ö. 20. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †Ö¾Öê¤ü−Ö †•ÖÖÔ²ÖÖ²ÖŸÖ ¾Ö ¯ÖÏ´ÖÖ.Ö¯Ö¡ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖ :• ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê †•ÖÖÔ“Öß −ÖÖë¤ü0Öß êú»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ŸÖÖê ŸµÖÖ“µÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ −ÖÖ¾ÖÖŸÖ, ¾Ö›üß»ÖÖÓ“µÖÖ −ÖÖ¾ÖÖŸÖ, †Ö‡Ô“µÖÖ −ÖÖ¾ÖÖŸÖ, •Ö−´Öפü−ÖÖӍú, ¤üÖ¾ÖÖ êú»Ö껵ÖÖ †Ö¸üÖ0ÖÖ“ÖÖ ¯ÖϾÖ÷ÖÔ, ŸµÖÖ“Öê þ֟Ö:“Öê ”ûÖµÖÖ×“Ö¡Ö ¾Ö ŸµÖÖ“Öß ÃÖÆüß †Ö¤üß´Ö¬µÖê ²Ö¤ü»Ö ú¹ý ¿ÖúŸÖ −ÖÖÆüß. ¯Ö¸ÓüŸÖã ´ÖÖ×ÆüŸÖß ³Ö¸ü»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü Submit (•ÖŸÖ−Ö ú¸üÖ ) ²Ö™ü−Ö ¤üÖ²Ö0µÖÖ¯Öæ¾Öá ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ŸµÖÖ“ÖÖ ¯Ö¢ÖÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ´ÖÖ×ÆüŸÖß, ¿ÖîÖ×0֍ú ´ÖÖ×ÆüŸÖß †Öפü´Ö¬µÖê ³Ö¸ü»Ö껵ÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“Öß ¯Ö›üŸÖÖôû0Öß ú¹ý−Ö “Öãúß“Öß †ÃÖ»µÖÖÃÖ ²Ö¤ü»Ö ú¹ý ¿ÖúŸÖÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã Submit (•ÖŸÖ−Ö ú¸üÖ ) ²Ö™ü−Ö ¤üÖ²Ö»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü •Ö¸ü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ −ÖÖë¤ü»Ö껵ÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß´Ö¬µÖê ²Ö¤ü»Ö ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ŸµÖÖ“µÖÖ profile ¾Ö¸ü •ÖÖ‰ú−Ö Cancel Application ²Ö™ü−Ö ¾Ö¸ü ÛŒ»Öú ú¹ý−Ö †ò¯»Öߍêú¿Ö−Ö Cancel ú¹ý ¿ÖúŸÖÖê. •µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü֍ú›æü−Ö †Ö¾Öê¤ü−Ö †•ÖÖÔ“Öê ¿Ö㻍ú ³Ö¸ü»Öê †ÖÆêü ŸµÖÖ“Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ Cancel Application ²Ö™ü−Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö. ¯ÖÏ£Ö´Ö ³Ö¸ü»Öê»Öê †ò¯»Öߍêú¿Ö−Ö Cancel êú»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü †ò¯»Öߍêú¿Ö−Ö ¿Ö㻍ú ¯Ö¸üŸÖ ×´Öôû0ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ¯ÖÏ£Ö´Ö êú»Öê»Öê †ò¯»Öߍêú¿Ö−Ö Cancel êú»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ¤ãüÃÖ·µÖÖÓ¤üÖ †ò¯»Öߍêú¿Ö−Ö ³Ö¸ü.µÖ֍ú׸üŸÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖӍú›æü−Ö ¾Ö¸ü −Ö´Öæ¤ü êú»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖ.Öê ¯Ö׸üÖÖ ¿Ö㻍ú ¯Öã−ÆüÖ †ÖúÖ¸ü»Öê •ÖÖ‡Ô»Ö. • ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ×¾Ö¹ý¬¤ü úÖê0ÖŸµÖÖÆüß ¯ÖύúÖ¸ü“ÖÖ ÷Öã−ÆüÖ †£Ö¾ÖÖ Ö™ü»ÖÖ ¤üÖÖ»Ö †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖ ÷Öã−ÆüµÖÖ“µÖÖ / Ö™ü»µÖÖ“µÖÖ ¯Öύú¸ü0ÖÖŸÖß ÃÖªÛã֟Öß“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤êü0Öê / ˆ‘Ö›ü ú¸ü0Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö úÖê0ÖŸµÖÖÆüß Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“µÖÖ ÷Öã−ÆüµÖÖŸÖæ−Ö / Ö™ü»µÖÖŸÖæ−Ö ´Ö㌟֟ÖÖ —ÖÖ»Öß †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖÃÖ㬤üÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤êü0Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. 15

w w w. G ov N ok ri. in

• ‹“Ö.‹ÃÖ.ÃÖß. ¯ÖÏ´ÖÖ0Ö¯Ö¡Ö †£Ö¾ÖÖ ŸÖŸÃÖ´Ö ¯ÖÏ´ÖÖ0Ö¯Ö¡ÖÖ¾Ö¸üᯙ −ÖÖ¾ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖ0Öê †Öò−Ö »ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÔ ³Ö¸üÖ¾ÖêŸÖ. −ÖÖ¾Ö ²Ö¤ü»Ö»Öê»Öê †ÃÖ»µÖÖÃÖ †£Ö¾ÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖ0Ö¯Ö¡ÖÖ¾Ö¸üᯙ −ÖÖ¾ÖÖÓŸÖ úÖê0ÖŸµÖÖÆüß ¯ÖύúÖ¸ü“ÖÖ ²Ö¤ü»Ö —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ, ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ²Ö¤ü»ÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖᯙ ¸üÖ•Ö¯Ö¡ÖÖ“Öß ¯ÖÏŸÖ úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Ö ¾Ö ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †ÖêôûÖ¯Ö¡Ö ¯Ö›üŸÖÖôû0ÖßŸÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖ¾Öß. • ÖÖ»Öᯙ −Ö´Öã¤ü êú»µÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖցÖÖÓ׍úŸÖ êú»Ö껵ÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖ0Ö¯Ö¡ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏŸÖß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸ü0Öê †Ö¾Ö¿µÖú ¸üÖÆüß»Ö. • ¿ÖÖôûÖ ÃÖÖê›ü»µÖÖ“ÖÖ ¤ü֏ֻÖÖ / 10 ¾Öß “Öê ¯ÖÏ´ÖÖ0Ö¯Ö¡Ö. • •Ö−´Ö ¤ü֏ֻÖÖ. • 12 ¾Öß ¿ÖîÖ×0֍ú ¯ÖÖ¡ÖŸÖê“Öê ¯ÖÏ´ÖÖ0Ö¯Ö¡Ö,÷Öã0֯֡֍ú. • †×¬Ö¾ÖÖÃÖ (›üÖê´ÖêÃÖÖ‡Ô»Ö) ¯ÖÏ´ÖÖ0Ö¯Ö¡Ö. • ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ •ÖÖŸÖ ¯ÖϾÖ÷ÖÖÔ“ÖÖ ¤üÖ¾ÖÖ ú¸ü0ÖÖ·µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¯ÖϾÖ÷ÖÖÔ“Öê ×¾Ö¬Öß÷ÖÏÖÆüµÖ •ÖÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖ0Ö¯Ö¡Ö ¾Ö ˆ®ÖŸÖ ¾Ö ¯ÖÏ÷ÖŸÖ ÷Ö™üÖŸÖ (−ÖÖò−Ö ×Îú×´Ö»ÖêµÖ¸ü) ´ÖÖê›üŸÖ −ÖÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖ0Ö¯Ö¡Ö (†.•ÖÖ./†.•Ö.¾Ö÷Öôæû−Ö). • ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üÖ0Ö (ÆüÖê´Ö÷ÖÖ›Ôü/ ÖêôûÖ›æü, ¯Öύú»¯Ö÷ÖÏßÖ, 30% ´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¸üÖ0Ö ‡.) ´ÖÖ÷Ö0Öß êú»Öß †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ²Ö§ü»Ö“Öê ×¾Ö¬Öß÷ÖÏÖÆüµÖ ¯ÖÏ´ÖÖ0Ö¯Ö¡Ö. • †Ö¬ÖÖ¸üúÖ›Ôü ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öß ×™ü¯Ö :†Öò−Ö »ÖÖ‡Ô−Ö †Ö¾Öê¤ü−Ö †•ÖÔ ³Ö¸üŸÖÖ−ÖÖ“ÖÖ ¾Öî¬Ö úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß“Öß ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏ´ÖÖ.Ö¯Ö¡Öê ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü֍ú›êü †ÃÖ.Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ÃÖ¤ü¸ü ¯ÖÏ´ÖÖ.Ö¯Ö¡ÖÖ¾Ö¸üᯙ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öê þ֟Ö:“Öê −ÖÖÓ¾Ö,׿֌úÖ,•ÖÖŸÖ ¯ÖϾÖ÷ÖÔ,×−Ö÷ÖÔ×´ÖŸÖ ×¤ü−ÖÖӍú, ÃÖÖ´Ö ¯ÖÏÖ׬֍úÖ¸üÖ“Öß Ã¾Öցָüß ‡. ²Ö¸üÖê²Ö¸ü †ÃÖ»µÖÖ“Öß ÖÖ¡Öß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öê þ֟Ö: ú¸üÖ¾Öß. †Ö¾Ö¿µÖú ŸÖß ¯ÖÏ´ÖÖ.Ö¯Ö¡Öê ¡Öã™üß, †¯Öã.ÖÔ †£Ö¾ÖÖ †¾Öî¬Ö †ÃÖ»µÖÖ“Öê †Öœüôû»µÖÖÃÖ ³Ö¸üŸÖß ¯ÖÏ׍ÎúµÖêŸÖæ−Ö úÖê.ÖŸµÖÖÆüß ™ü¯¯µÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÖ¤ü ú¸ü.µÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö ¾Ö ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ úÖê.ÖŸÖÖÆüß ¤üÖ¾ÖÖ / ŸÖÎúÖ¸ü ú¸ü.µÖÖÃÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ úÖê.ÖŸÖÖÆüß ÆüŒú ¸üÖÆü.ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. • “Öãúß“Öß / ÖÖê™üß ¯ÖÏ´ÖÖ.Ö¯Ö¡Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸ü.ÖÖ·µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ¾Ö¸ü úÖµÖ¤êü¿Ö߸ü úÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô êú»Öß •ÖÖ‡Ô»Ö µÖÖ“Öß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß −ÖÖÓê¤ü ‘µÖÖ¾Öß. 21. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÃÖÖšüß ×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖã“Ö−ÖÖ :i. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü µÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖ㌟Ö, †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß ¿ÖÆü¸ü µÖÖÓ“µÖÖ †ÖãÖÖ¯Ö−Öê¾Ö¸üᯙ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×¿Ö¯ÖÖ‡Ô ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß †Ö¾Öê¤ü−Ö †•ÖÔ ¤üÖÖ»Ö ú¸üŸÖÖ µÖê‰ú ¿Öêú»Ö. ŸµÖÖÃÖÖšüß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÃÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×¿Ö¯ÖÖ‡Ô ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß −ÖÖÓê¤ü.Öß ú¹ý−Ö †Ö¾Öê¤ü−Ö †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸ü.Öê ²ÖÓ¬Ö−֍úÖ¸üú †ÖÆêü. µÖÖ ¯Ö¤üÖ“Öê †•ÖÖÔÃÖÖšüß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¯Ö¸ü߁ÖÖ ¿Ö㻍ú ³Ö¸üÖ¾Öê »ÖÖ÷Öê»Ö. 16

¾ÖµÖ,¿ÖîÖ×0֍ú †ÆÔüŸÖÖ,´ÖÖ÷ÖÖÃÖ¾Ö÷ÖáµÖ ŸÖÃÖê“Ö ×Îú´Öß»Öꆸü,´Ö×Æü»ÖÖ, ´ÖÖ•Öß ÃÖî×−֍ú, ÖêôûÖ›æü, ÷ÖéÆü¸üÖú ¤ü»Ö, †Ó¿ÖúÖ»Öß−Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ‡ŸµÖÖ¤üß ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ −Ö “ÖãúŸÖÖ Ã¯Ö™ü¯Ö0Öê ¤üÖ¾ÖÖ ú¸ü0Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. †•ÖÖÔŸÖᯙ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¸üúÖ−µÖÖŸÖ Ã¯Ö™ü¯Ö0Öê ¤üÖ¾ÖÖ êú»ÖÖ −ÖÃÖ»µÖÖÃÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¤üÖ¾µÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ •ÖÖ0ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß.

w w w. G ov N ok ri. in

ii.

iii. ¿ÖÖ׸ü¸üߍú ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ “ÖÖ“Ö.Öß ¾Ö »ÖêÖß “ÖÖ“Ö.ÖßŸÖ ¯ÖÖ¡Ö šü¸ü»Ö껵ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖ.Ö¯Ö¡ÖÖÓ“Öß ”ûÖ−Ö−Öß ú¸ü.µÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ¯ÖÏ´ÖÖ.Ö¯Ö¡ÖÖÓ“µÖÖ ”ûÖ−Ö−Öߟ֓µÖÖ ¾Öêôûß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê »ÖÖ÷Öæ †ÃÖ»Ö껵ÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖ.Ö¯Ö¡ÖÖÓ“Öß ´Öæôû (Original) ¾Ö ÃÖãïÖ™ü פüÃÖŸÖᯙ †¿ÖÖ ÃÖցÖÖÓ׍úŸÖ êú»Ö껵ÖÖ ¤üÖê−Ö ”ûÖµÖÖÓ׍úŸÖ ¯ÖÏŸÖß úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÃÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸ü.Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê ¯ÖÏ´ÖÖ.Ö¯Ö¡Ö ×´Öôû.µÖ֍ú׸üŸÖÖ ÃÖÖ¤ü¸ü êú»Ö껵ÖÖ †•ÖÖÔ“µÖÖ ¯ÖÖ¾ÖŸµÖÖ ÷ÖÏÖÆüµÖ ¬Ö¸ü»µÖÖ •ÖÖ.ÖÖ¸ü −ÖÖÆüߟÖ. ´Öãô ¯ÖÏ´ÖÖ.Ö¯Ö¡Öê ˆ¯Ö»Ö²¬Ö −ÖÃÖ»µÖÖÃÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ †¯ÖÖ¡Ö šü¸ü×¾Ö.µÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. •ÖÖŸÖ ¾Öî¬ÖŸÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖ.Ö¯Ö¡Ö ¾Ö÷Öôæû−Ö ‡ŸÖ¸ü ÃÖ¾ÖÔ †Ö¾Ö¿µÖú ŸÖß ¯ÖÏ´ÖÖ.Ö¯Ö¡Öê Æüß †Ö¾Öê¤ü−Ö †•ÖÔ ³Ö¸ü.µÖÖ“µÖÖ †Ó×ŸÖ´Ö ×¤ü−ÖÖӍúÖ¯ÖµÖÕŸÖ“Öß †ÃÖ.Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. iv. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ³Ö¸üŸÖߍú׸üŸÖÖ µÖêŸÖÖ−ÖÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ³Ö¸üŸÖß ¯ÖϾÖê¿Ö¯Ö¡Ö †Ö0ÖÖ¾Öê ×¾Ö×ÆüŸÖ −Ö´Öã−µÖÖŸÖᯙ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ³Ö¸üŸÖß ¯ÖϾÖê¿Ö ¯Ö¡ÖÖ׿־ÖÖµÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ³Ö¸üŸÖß“µÖÖ úÖê0ÖŸµÖÖÆüß ™ü¯¯µÖÖ¾Ö¸üᯙ “ÖÖ“Ö0ÖßÃÖ / ŸÖ¯ÖÖÃÖ0ÖßÃÖ ¯ÖϾÖê¿Ö פü»ÖÖ •ÖÖ0ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ úÖê0ÖŸÖßÆüß ŸÖÎúÖ¸ü †£Ö¾ÖÖ ×−Ö¾Öê¤ü−Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öê •ÖÖ0ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. v. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ´ÖÖ÷ÖÖÃÖ¾Ö÷ÖáµÖ †ÃÖæ−ÖÆüß Öã»ÖÖ ¯ÖϾÖ÷ÖÔ (Unserved) ´Æü.Öæ−Ö †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖŸÖÖŸÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖ㠍úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Ö ¯Ö›üŸÖÖôû.Öß“µÖÖ ¾Öêôûß •ÖÖŸÖß“Öê ¯ÖÏ´ÖÖ.Ö¯Ö¡Ö / −ÖÖò−Ö ×Îú´Öê×»Ö†¸ü ¯ÖÏ´ÖÖ.Ö¯Ö¡Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¹ý−Ö ´ÖÖ÷ÖÖÃÖ ¯ÖϾÖ÷ÖÖÔ“Öê »ÖÖ³Ö ×´Öôû.µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ. µÖÖÃŸÖ¾Ö †Öò−Ö »ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸ü.µÖÖ¯Öæ¾Öá“Ö ŸµÖÖÓ−Öß úÖê.ÖŸµÖÖ ¯ÖϾÖ÷ÖÖÔŸÖæ−Ö †•ÖÔ ³Ö¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü Æêü ×−ÖÛ¿“ÖŸÖ ú¹ý−Ö −ÖÓŸÖ¸ü“Ö †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÖÔŸÖ ŸÖ¿Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß −ÖÖë¤ü ú¸üÖ¾Öß ¾Ö ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¯ÖϾÖ÷ÖÖÔ“ÖÖ ×−ÖÙ¾Ö¾ÖÖ¤ü ¤üÖ¾ÖÖ †•ÖÔ ³Ö¸üŸÖÖ−ÖÖ ú¸üÖ¾ÖÖ. −ÖÓŸÖ¸ü ¯ÖϾÖ÷ÖÔ ²Ö¤ü»Ö.µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖӍú›æü−Ö †×³Ö¾Öê¤ü−Ö †£Ö¾ÖÖ ¤üÖ¾ÖÖ / ŸÖÎúÖ¸ü ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öß •ÖÖ.ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß µÖÖ“Öß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß −ÖÖë¤ü ‘µÖÖ¾Öß. vi. úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Ö ¯Ö›üŸÖÖôû.Öߤü¸ü´µÖÖ−Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸ü.µÖÖŸÖ µÖê.ÖÖ·µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖ.Ö¯Ö¡ÖÖ¾Ö¸ü ÃÖÓ¯Öæ.ÖÔ −ÖÖ¾Ö, †Ö¾Ö¿µÖú ¯ÖÏ´ÖÖ.Ö¯Ö¡ÖÖ“ÖÖ ×−Ö÷ÖÔ×´ÖŸÖ ×¤ü−ÖÖӍú, •ÖÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖ.Ö¯Ö¡Ö †ÃÖ»µÖÖÃÖ •ÖÖŸÖ ¾Ö •ÖÖŸÖß“Öê ¾Ö÷Öáú¸ü.Ö (SC, ST, OBC, VJ-A, NTB, NTC, NTD & SBC) ïÖ™ü¯Ö.Öê −Ö´Öæ¤ü †ÃÖ.Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêüŸÖ. •ÖÖŸÖß“Öê ¯ÖÏ´ÖÖ.Ö¯Ö¡Ö ¾Ö −ÖÖò−Ö ×Îú´Öê×»ÖµÖ¸ü ¯ÖÏ´ÖÖ.Ö¯Ö¡Ö ×¾Ö×ÆüŸÖ −Ö´Öã−µÖÖŸÖᯙ †ÃÖÖ¾Öê. vii. ´ÖÖ÷ÖÖÃÖ¾Ö÷ÖáµÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ ÃÖÖ´Ö ¯ÖÏÖ׬֍úÖ·µÖÖ−Öê פü»Öê»Öê þ֟ÖÓ¡Ö •ÖÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖ0Ö¯Ö¡Ö ¾Ö þ֟ÖÓ¡Ö −ÖÖò−Ö ×Îú´Öß»ÖêµÖ¸ü ¯ÖÏ´ÖÖ0Ö¯Ö¡Ö (†.•ÖÖ. ¾Ö †.•Ö.¯ÖϾÖ÷ÖÔ ¾Ö÷Öôæû−Ö) ¤êü0Öê ²ÖÓ¬Ö−֍úÖ¸üú †ÖÆêü. ÃÖ¤ü¸ü ¯ÖÏ´ÖÖ0Ö¯Ö¡Ö úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Ö ¯Ö›üŸÖÖôû0Öß“µÖÖ ×¤ü−ÖÖӍúÖ“µÖÖ ¾Öêôûß ÃÖÖ¤ü¸ü −Ö ú¸ü0ÖÖ·µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ •ÖÖŸÖ ¯ÖϾÖ÷ÖÖÔ“ÖÖ / ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üÖ0ÖÖ“ÖÖ »ÖÖ³Ö ×´Öôæû ¿Öú0ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ŸÖÃÖê“Ö •µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖӍú›êü •ÖÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖ0Ö¯Ö¡Ö ¾Ö −ÖÖò−Ö ×Îú´Öß»ÖêµÖ¸ü ¯ÖÏ´ÖÖ0Ö¯Ö¡Ö −ÖÃÖŸÖᯙ ŸÖ¸ü †ÃÖê ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ‡“”ãûú †ÃÖ»µÖÖÃÖ Ö㻵ÖÖ ¯ÖϾÖ÷ÖÖÔŸÖᯙ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü0Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü 17

´Æü0Öæ−Ö †™üß-¿ÖŸÖᓵÖÖ †×¬Ö−Ö ¸üÖÆæü−Ö †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¹ý ¿ÖúŸÖß»Ö.

w w w. G ov N ok ri. in

viii. ³Ö¸üŸÖß ¯ÖÏ׍ÎúµÖê¤ü¸ü´µÖÖ−Ö ´Öî¤üÖ−Öß /úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Ö ¯Ö›üŸÖÖôû0ÖßÃÖÖšüß ×¤ü»Ö껵ÖÖ ŸÖÖ¸üßÖ ¾Ö ¾Öêôûß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ÷Öî¸üÆü•Ö¸ü ¸üÖ×Æü»µÖÖÃÖ ŸµÖÖÓ−ÖÖ ³Ö¸üŸÖß ¯ÖÏ׍ÎúµÖêŸÖæ−Ö ²ÖÖ¤ü šü¸ü×¾Ö0µÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ŸÖ£ÖÖׯÖ, ÃÖ²Öôû ¾Ö ˆ×“ÖŸÖ úÖ¸ü0Öê ¤êü‰ú−Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖ㌟Ö, †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß ¿ÖÆü¸ü ‘Ö™üú ¯ÖÏ´ÖãÖÖÓ−ÖÖ ×»Ö×ÖŸÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ ×¾Ö−ÖÓŸÖß êú»µÖÖÃÖ, ŸµÖÖÓ−Öß †−Öã¯ÖÛã֟Öß²ÖÖ²ÖŸÖ −Ö´Öæ¤ü êú»Ö껵ÖÖ úÖ¸ü0ÖÖÓ“Öß ÖÖŸÖ¸ü•Ö´ÖÖ ú¹ý−Ö ÃÖ¤ü¸ü “ÖÖ“Ö0ÖßÃÖÖšüß ¯Öãœüᯙ ŸÖÖ¸üßÖ ªÖ¾Öß Øú¾ÖÖ úÃÖê, µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ×−Ö¾Ö›ü ÃÖ×´ÖŸÖß“ÖÖ ×−Ö0ÖÔµÖ †Ó×ŸÖ´Ö †ÃÖê»Ö ¾Ö ŸÖÖê ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ ²ÖÓ¬Ö−֍úÖ¸üú ¸üÖ×Æü»Ö. ix. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß ³Ö¸üŸÖß ¯ÖÏ׍ÎúµÖꓵÖÖ ŸµÖÖ ŸµÖÖ ™ü¯¯µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ SMS, E-Mail ¾Ö †×¬ÖéúŸÖ ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ¾Öºþ−Ö ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¹ý−Ö ‘µÖÖ¾Öß. ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ÃÖÓ¯Öæ0ÖÔ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öß ¸üÖÆüß»Ö. x. †Ö¾Öê¤ü−Ö †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üŸÖÖ−ÖÖ •µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖו֍ú / ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üÖ0ÖÖ“ÖÖ »ÖÖ³Ö ×´Öôû0µÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö−ÖÓŸÖß êú»Öß †ÃÖê»Ö, ŸµÖÖ“Ö ÃÖÖ´ÖÖו֍ú / ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üÖ0ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ¯ÖÏ´ÖÖ0Ö¯Ö¡Öê ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘Öê0µÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö. úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Ö ¯Ö›üŸÖÖôû0Öß“µÖÖ ¾Öêôûß †−µÖ úÖê0ÖŸµÖÖÆüß ÃÖÖ´ÖÖו֍ú / ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üÖ0ÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖ0Ö¯Ö¡Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öê •ÖÖ0ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ŸÖÃÖê“Ö, µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †Ö¾Öê¤ü−Ö †•ÖÖÔŸÖ úÖê0ÖŸÖÖÆüß ²Ö¤ü»Ö ú¸üŸÖÖ µÖê0ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß †£Ö¾ÖÖ »ÖÖ³Ö ×¤ü»ÖÖ •ÖÖ0ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. †Ö¾Öê¤ü−Ö †•ÖÖÔŸÖ ¤üÖ¾ÖÖ êú»µÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Öê ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸ü0µÖÖ“Öß ÃÖÓ¯Öæ0ÖÔ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üß ¸üÖÆüß»Ö. ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ¯ÖÏ´ÖÖ0Ö¯Ö¡Öê/ úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Öê −ÖÃÖ»µÖÖÃÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üß ¸ü§ü ú¸ü0µÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. xi. ÃÖê¾ÖÖ¯ÖϾÖê¿Ö ×−ÖµÖ´ÖÖÓ´Ö¬Öᯙ ÃÖ¾ÖÔ †™üà“Öß ¾Ö †Ö¾Ö¿µÖú ŸµÖÖ ÃÖ¾ÖÔ úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡ÖÖÓ“Öß ¯ÖæŸÖÔŸÖÖ ú¸ü0ÖÖ¸êü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ¯Öãœüᯙ †Ö¾Ö¿µÖú ŸµÖÖ “ÖÖ“Ö0ÖßÃÖÖšüß ¯ÖÖ¡Ö ¸üÖÆüŸÖß»Ö. xii. úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Ö ¯Ö›üŸÖÖôû.Öß“µÖÖ ¾Öêôûß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê, ŸµÖÖÓ−Öß †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê ÃÖÖ¤ü¸ü êú»Ö껵ÖÖ †Ö¾Öê¤ü−Ö †•ÖÖÔ“Öß (¸üוÖÙÒêü¿Ö−Ö †ÖµÖ›üß −Ö´Öæ¤ü †ÃÖ»Öê»Öß) ¯ÖÏŸÖ, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ³Ö¸üŸÖß ¯ÖϾÖê¿Ö¯Ö¡ÖÖ“Öß (ÆüÖò»Ö ןÖ׍ú™üÖ“Öß) دÖÏ™ü ¾Ö 4 ¯ÖÖÃÖ¯ÖÖê™Ôü ÃÖÖ‡Ô•Ö †»Öߍú›üᯙ ±úÖê™üÖê ÃÖÖê²ÖŸÖ †Ö.Ö.Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. xiii. ³Ö¸üŸÖß ¯ÖÏ׍ÎúµÖÖ ÃÖã¹ý †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ Øú¾ÖÖ ×−ÖµÖ㌟Öß−ÖÓŸÖ¸ü úÖê.ÖŸµÖÖÆüß Ö.Öß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê †•ÖÖÔŸÖ ¾Ö †•ÖÖÔÃÖÖê²ÖŸÖ פü»Öê»Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß †÷Ö¸ü úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Öê / ¯ÖÏ´ÖÖ.Ö¯Ö¡Ö ÖÖê™üß ÃÖÖ¤ü¸ü êú»µÖÖ“Öê ؍ú¾ÖÖ Ö¸üß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤ü›ü¾Öæ−Ö šêü¾Ö»µÖÖ“Öê ×−Ö¤ü¿ÖÔ−ÖÖÃÖ †Ö»µÖÖÃÖ †£Ö¾ÖÖ ×−Ö¾Ö›ü ÆüÖê.µÖÖÃÖÖšüß úÖê.ÖŸµÖÖÆüß ¯ÖύúÖ¸ü“ÖÖ ÷Öî¸ü¯ÖύúÖ¸ü/ ÷Öî¸ü¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü êú»µÖÖ“Öê ×−Ö¤ü¿ÖÔ−ÖÖÃÖ †Ö»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üß/ ×−Ö¾Ö›ü / ×−ÖµÖ㌟Öß úÖê.ÖŸµÖÖÆüß ™ü¯¯µÖÖ¾Ö¸ü ŸÖÖŸúÖôû ¸ü§ü ú¸ü.µÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. xiv. ÃÖ¤ü¸ü ³Ö¸üŸÖß“µÖÖ ×−ÖµÖ´Ö ×−֍úÂÖÖÓ´Ö¬µÖê ³Ö¸üŸÖß ¯Öæ0ÖÔ ÆüÖê‡Ô¯ÖµÖÕŸÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö †×¬ÖÃÖæ“Ö−ÖÖ / ×−Ö0ÖÔµÖ / ¯Ö׸ü¯Ö¡Öú / ¯Ö¡ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ²Ö¤ü»Ö —ÖÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ ŸµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖ0Öê úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¸ü0µÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö, ŸÖß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ¾Ö¸üü ²ÖÓ¬Ö−֍úÖ¸üú 18

¸üÖÆüß»Ö.

w w w. G ov N ok ri. in

xv. ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×¿Ö¯ÖÖ‡Ô ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü ×−Ö¾Ö›ü —ÖÖ»Ö껵ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öê “ÖÖ׸ü¡µÖ ¯Ö›üŸÖÖôû.Öß ¾Ö ¯Öæ¾ÖÔ“ÖÖ׸ü¡µÖ ¯Ö›üŸÖÖôû.Öß †Æü¾ÖÖ»Ö ¾Ö ¾ÖúßµÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ.ÖßŸÖ ¯ÖÖ¡Ö †ÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»µÖÖ׿־ÖÖµÖ ×−ÖµÖ㌟Öß ¤êü.µÖÖŸÖ µÖê.ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. xvi. †Ö¾Öê¤ü−Ö †•ÖÔ ³Ö¸ü»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖŸÖᯙ ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ˆ¤üÖ. −ÖÖÓ¾Ö,•Ö−´Öפü−ÖÖӍú, ±úÖê™üÖê, ³Ö¸üŸÖßÃÖÖšß ×−Ö¾Ö›ü»Öê»Öê ‘Ö™üú úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, •ÖÖŸÖ, ׿ցÖ.Ö, ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üÖ.Ö ‡ŸµÖÖ¤üß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öê þ֟Ö: ŸÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¯ÖÆüÖ¾Öß. †Ö¾Öê¤ü−Ö †•ÖÔ ³Ö¸ü.µÖÖ“µÖÖ †Ó×ŸÖ´Ö ×¤ü−ÖÖӍúÖ−ÖÓŸÖ¸ü †£Ö¾ÖÖ ×−Ö¾Ö›ü ¯ÖÏ׍ÎúµÖꓵÖÖ ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö µÖÖ´Ö¬µÖê úÖê.ÖŸÖßÆüß ¤ãü¹ýßÖß ÆüÖê.ÖÖ¸ü −ÖÃÖ»µÖÖ−Öê ŸµÖÖŸÖ úÖÆüß “ÖãúÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ ×¾Ö×ÆüŸÖ פü−ÖÖӍúÖ¯Öã¾Öá Ÿ¾Ö׸üŸÖ ¤ãü¹ýÃŸÖ ú¸üÖ¾µÖÖŸÖ. †Ö¾Öê¤ü−Ö †•ÖÖÔŸÖᯙ “ÖãúÖÓ−ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü þ֟Ö: •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü ¸üÖÆüŸÖᯙ ¾Ö ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ŸµÖÖÓ−ÖÖ úÖê.ÖŸÖÖÆüß ¤üÖ¾ÖÖ / ¤ãü¹ýßÖß ú¸ü.µÖÖ“ÖÖ ÆüŒú ¸üÖÆü.ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. xvii. †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê †Ö¾Öê¤ü−Ö †•ÖÔ ³Ö¸ü.µÖÖ¯Öæ¾Öá ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê ×¾ÖßÖéŸÖ •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖà“Öê úÖôû•Ö߯Öæ¾Öԍú ¾ÖÖ“Ö−Ö ú¸üÖ¾Öê. •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖߟÖᯙ ÃÖæ“Ö−ÖÖ/ ¯Öæ.ÖÔ¯Ö.Öê ¾ÖÖ“Öæ−Ö“Ö †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÔ ³Ö¸ü.µÖÖ“Öß ¤üÖŸÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß Ã¾ÖŸÖ: ‘µÖÖ¾Öß. xviii. ¸üÖê•Ö÷ÖÖ¸ü ¾Ö þֵÖÓ¸üÖê•Ö÷ÖÖ¸ü ÃÖê¾ÖÖµÖÖê•Ö−Ö úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖ, ŸÖÃÖê“Ö ÃÖ´Ö֕֍ú»µÖÖ0Ö,וֻÆüÖ ÃÖî×−֍ú ²ÖÖê›Ôü, †Öפü¾ÖÖÃÖß ×¾ÖúÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖ÷Ö µÖÖÓ“µÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö»µÖÖ •ÖÖ0ÖÖ·µÖÖ ¯ÖÏ׿ցÖ0Ö ëú¦üÖŸÖ −ÖÖ¾Ö −ÖÖÓê¤ü×¾Ö»Öê»Öê ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü, µÖÖ •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖßŸÖ −Ö´Öæ¤ü êú»Ö껵ÖÖ †™üß ¾Ö ¿ÖŸÖâ“Öß ŸÖÃÖê“Ö †Ö¾Ö¿µÖú ŸµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖ0Ö¯Ö¡ÖÖÓ“Öß ¯ÖæŸÖÔŸÖÖ ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖß»Ö, ŸÖ¸ü ŸµÖÖÓ−Öß ÃÖ㬤üÖ †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê †Ö¾Öê¤ü−Ö †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖ¾ÖêŸÖ. †¿ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ‘Ö™üúÖӍú›æü−Ö Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö¯Ö0Öê úôû×¾Ö0µÖÖŸÖ µÖê0ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ŸÖÃÖê“Ö, ¾Ö¸üᯙ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÓ−Öß ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ³Ö¸üŸÖß“Öß •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ −ÖÖê™üßÃÖ ²ÖÖê›üÖÔ¾Ö¸ü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ÓüÖ“µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖßÃÖÖšüß »ÖÖ¾Ö0µÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖãÖÖ ú¸üÖ¾Öß. xix. ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×¿Ö¯ÖÖ‡Ô (ÃÖê¾ÖÖ¯ÖϾÖê¿Ö) ×−ÖµÖ´Ö, 2011 ´Ö¬Öᯙ ×−ÖµÖ´Ö 6 −ÖãÃÖÖ¸ü ×−Ö¾Ö›ü —ÖÖ»Ö껵ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß ¾ÖúßµÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ0Öß ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü −ÖÖ÷Ö¸üß ÃÖê¾ÖÖ (ÃÖê¾Öê“ÖÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü0Ö ¿ÖŸÖá) ×−ÖµÖ´Ö, 1981 ŸÖÃÖê“Ö, ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ×¾ÖÆüßŸÖ êú»Ö껵ÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üß »ÖÖ÷Öã ÆüÖêŸÖß»Ö, µÖÖ׿־ÖÖµÖ ¾ÖúßµÖ “ÖÖ“Ö0ÖßŸÖ ¥üÛ™ü¤üÖêÂÖ, ןָüôêû¯Ö0ÖÖ, ¸üÖŸÖ†ÖÓ¬Öôêû¯Ö0ÖÖ, ¾Ö0ÖÖÕ¬Öôêû¯Ö0ÖÖ, ÷Öã›ü‘µÖÖÃÖ ÷Öã›ü‘ÖÖ »ÖÖ÷Ö0Öê, ÃÖ¯ÖÖ™ü ŸÖôû¾Öê, Ÿ¾Ö“ÖÖ¸üÖê÷Ö, ”ûÖŸÖß“Öê ¸üÖê÷Ö, ŸÖÖêŸÖ¸êü¯Ö0ÖÖ ¾Ö ´ÖÆüÖÃÖÓ“Öֻ֍úÖÓ−Öß ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ×¾Ö×ÆüŸÖ êú»Ö껵ÖÖ ¾ÖúßµÖ “ÖÖ“Ö0µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÃÖê»Ö. µÖÖ “ÖÖ“Ö0µÖÖÓ´Ö¬µÖê ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓŸÖ ¤üÖêÂÖ †Öœüôû»µÖÖÃÖ †£Ö¾ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü †¯ÖÖ¡Ö šü¸ü»µÖÖÃÖ ŸµÖÖÃÖ ×−ÖµÖ㌟Öß ¤êü0µÖÖŸÖ µÖê0ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. xx. ¯ÖÏßÖãŸÖ ³Ö¸üŸÖߍú׸üŸÖÖ ÃÖ¾ÖÔ †•ÖÔ †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê“Ö Ûþ֍úÖ¸ü0µÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö. †−µÖ úÖê0ÖŸµÖÖÆüß ´ÖÖ÷ÖÖÔ−Öê ÃÖÖ¤ü¸ü êú»Öê»Öê †•ÖÔ ³Ö¸üŸÖߍú׸üŸÖÖ Ûþ֍úÖ¸ü»Öê •ÖÖ0ÖÖ¸ü −ÖÖÆüߟÖ. 19

w w w. G ov N ok ri. in

xxi. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ Ã¾ÖŸÖ:“Öß †ÖêôûÖ ¯Ö™ü×¾Ö0µÖÖÃÖÖšüß ¯Öò−֍úÖ›Ôü / †Ö¬ÖÖ¸ü †ÖêôûÖ¯Ö¡Ö /´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖ“Öê †ÖêôûÖ¯Ö¡Ö/ ›ÒüÖµÖܾÆü÷Ö »ÖÖµÖÃÖ−ÃÖ / ×−Ö¾Ö›ü0Öæú †ÖêôûÖ¯Ö¡Ö µÖÖ¯Öîúß úÖê0ÖŸÖêÆüß †ÖêôûÖ¯Ö¡Ö (ïÖ™ü ±úÖê™üÖê †ÃÖ»Öê»Öê †ÖêôûÖ¯Ö¡Ö) “ÖÖ“Ö0Öß“µÖÖ ¾Öêôûß ÃÖÖê²ÖŸÖ †Ö0ÖÖ¾Öê »ÖÖ÷Öê»Ö. †ÖêôûÖ¯Ö¡Ö ÷ÖÏÖÆüµÖ šü¸ü×¾Ö0µÖÖ“Öê †×¬ÖúÖ¸ü ÃÖÖ´Ö ¯ÖÏÖ׬֍úÖ·µÖÖÃÖ ¸üÖÆüß»Ö. xxii. ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ³Ö¸üŸÖß ¯ÖÏ׍ÎúµÖꓵÖÖ ¾Öêôûß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ úÖê.ÖŸÖßÆüß ¿ÖÖ׸ü¸üߍú ‡•ÖÖ / −ÖãúÃÖÖ−Ö —ÖÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖÃÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü þ֟Ö: •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü ¸üÖÆüß»Ö. ŸµÖ֍ú׸üŸÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê þ֟Ö:“Öß ¿ÖÖ׸ü¸üߍú Ö´ÖŸÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘Öê‰ú−Ö ´Öî¤üÖ−Öß “ÖÖ“Ö.Öß“µÖÖ ¯ÖύúÖ¸üÖŸÖ ÃÖÆü³ÖÖ÷Öß ¾ÆüÖ¾Öê. xxiii. ³Ö¸üŸÖß ¯ÖÏ׍ÎúµÖê´Ö¬Öᯙ úÖê0ÖŸµÖÖÆüß “ÖÖ“Ö0ÖßÃÖÖšüß µÖê0µÖ֍ú׸üŸÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ ¯ÖϾÖÖÃÖ Ö“ÖÔ ×¤ü»ÖÖ •ÖÖ0ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê ¯ÖÏŸµÖêú ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ³Ö¸üŸÖß “ÖÖ“Ö0Öߍú׸üŸÖÖ Ã¾ÖÖ“ÖÖÔ−Öê Æü•Ö¸ü ¸üÆüÖ¾Öê »ÖÖ÷Öê»Ö. xxiv. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÔ ³Ö¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ×¤ü»Öê»Öê ³ÖÏ´Ö0Ö¬¾Ö−Öß (´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Îú´ÖÖӍú) ¾Ö ‡Ô-´Öê»Ö éú¯ÖµÖÖ ²Ö¤ü»Öæ −ÖµÖê. xxv. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ ³Ö¸üŸÖß ¯ÖÏ׍ÎúµÖê²ÖÖ²ÖŸÖ“µÖÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖ /×−֍úÖ»Ö ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß mahapolice.mahaonline.gov.in ¾Ö ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ´ÖÆüÖÃÖÓ“Öֻ֍ú, ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖÖÓ“Öê ÃÖӍêúŸÖãÖôû www.mahapolice.gov.in ¾Ö www.amravaticitypolice.org µÖÖ ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ¾Ö¸ü פü»µÖÖ •ÖÖŸÖß»Ö. ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖ0Öê ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß ×¤ü»Ö껵ÖÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖÓ“Öê ¯ÖÖ»Ö−Ö ú¸ü0Öê ²ÖÓ¬Ö−֍úÖ¸üú ¸üÖÆüß»Ö. ŸÖÃÖê“Ö, −Ö´Öæ¤ü ÃÖӍêúãÖôûÖ¾Ö¸ü •ÖÖ×Æü¸ü ú¸ü0µÖÖŸÖ †Ö»Ö껵ÖÖ ×−֍úÖ»ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ, ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÷Öã0ÖÖÓ²ÖÖ²ÖŸÖ, ¯ÖϾÖ÷ÖÖÔ²ÖÖ²ÖŸÖ, •Ö−´ÖŸÖÖ¸üÖê²ÖÖ²ÖŸÖ ×¤ü»Ö껵ÖÖ ×¾Ö×ÆüŸÖ ´Öã¤üŸÖßŸÖ †ÖÖê¯Ö −Ö −ÖÖë¤ü×¾Ö»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü úÖê0ÖŸÖÖÆüß ÆüŒú / ¤üÖ¾ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ ú¸üŸÖÖ µÖê0ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. xxvi. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß ÷Öã0Ö¾Ö¢ÖÖ µÖÖ¤üߟÖᯙ ×−Ö¾Ö›ü, ³Ö¸üŸÖß ×−֍úÂÖÖÓ“Öß ¯ÖãŸÖÔŸÖÖ †Ö×0Ö †Ö¾Ö¿µÖú ŸÖß ´Öæôû ¯ÖÏ´ÖÖ0Ö¯Ö¡Öê /úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡ÖÖÓ“Öß †Ó×ŸÖ´Ö ¯Ö›üŸÖÖôû0Öß/ †Ö¾Ö¿µÖú ŸÖß ¯ÖãŸÖÔŸÖÖ, ¾ÖúßµÖ “ÖÖ“Ö0Öß †Æü¾ÖÖ»Ö, “ÖÖ׸ü¡µÖ ¾Ö ¯Öæ¾ÖÔ“ÖÖ׸ü¡µÖ ¯Ö›üŸÖÖôû0Öß †Æü¾ÖÖ»ÖÖÃÖ †¬Öß−Ö ¸üÖÆæü−Ö ú¸ü0µÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ×−Ö¾Ö›ü µÖÖ¤üߟÖᯙ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß ×−Ö¾Ö›ü ŸÖÖŸ¯Öã¸üŸµÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öß †ÃÖê»Ö. ×−Ö¾Ö›ü µÖÖ¤üßŸÖ −ÖÖ¾ÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö —ÖÖ»ÖÖ ´Æü0Öæ−Ö ×−ÖµÖ㌟Öß“ÖÖ ÆüŒú ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖê ÃÖ´Ö•Ö0µÖÖŸÖ µÖê‰ú −ÖµÖê. xxvii. ¯Ö¤ü ³Ö¸üŸÖß Øú¾ÖÖ ×−ÖµÖ㌟Öß ×−Ö²ÖÕ¬ÖÖÓ²ÖÖ²ÖŸÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“Öê ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß“Öê †Ö¤êü¿Ö ×−Ö¾Ö›ü —ÖÖ»Ö껵ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ ²ÖÓ¬Ö−֍úÖ¸üú †ÃÖŸÖᯙ ¾Ö ŸµÖÖ †−ÖãÂÖÓ÷ÖÖ−Öê ×−ÖµÖ㌟Öß²ÖÖ²ÖŸÖ úÖê0ÖŸÖÖÆüß ¤üÖ¾ÖÖ / ŸÖÎúÖ¸ü / ÆüŒú ¸üÖÆü0ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. 20

w w w. G ov N ok ri. in

xxviii. ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ³Ö¸üŸÖߟÖᯙ ¯ÖÏ׍ÎúµÖê²ÖÖ²ÖŸÖ ×−Ö¾Ö›ü ÃÖ×´ÖŸÖß“ÖÖ ×−Ö0ÖÔµÖ †Ó×ŸÖ´Ö ¸üÖÆüᯙ ¾Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ ²ÖÓ¬Ö−֍úÖ¸üú ¸üÖÆüß»Ö. xxix. ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×¿Ö¯ÖÖ‡Ô ³Ö¸üŸÖß ú¸ü0µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ úÖê0ÖßÆüß ¯Öî¿ÖÖ“Öß Øú¾ÖÖ †−µÖ úÖê0ÖŸµÖÖÆüß Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öß ´ÖÖ÷Ö0Öß êú»µÖÖÃÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß †ò−™üߍú¸ü¯¿Ö−Ö ²µÖãò¸üÖê, †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß µÖÖÓ−ÖÖ ¤ãü¸ü¬¾Ö−Öß Îú´ÖÖӍú 0721-2552355 ¾Ö 2553055 ü ¾Ö¸ü Ÿ“Ö¸üßŸÖ ÃÖӯ֍Ôú ÃÖÖ¬Öæ−Ö ŸÖÎúÖ¸ü ú¸üÖ¾Öß. ŸÖÃÖê“Ö, µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖ㌟Ö, †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß ¿ÖÆü¸ü ŸÖ£ÖÖ †¬µÖÖ, ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ³Ö¸üŸÖß ÃÖ×´ÖŸÖß-2017 ؍ú¾ÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ˆ¯ÖÖµÖãŒŸÖ (´Ö㏵ÖÖ»ÖµÖ), †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß ¿ÖÆü¸ü µÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ÃÖӯ֍Ôú ÃÖÖ¬Öæ−Ö ŸÖÎúÖ¸ü ú¹ý ¿ÖúŸÖß»Ö. xxx. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ úÖÆüß †›ü“Ö0Öß ³ÖÖÃÖ»µÖÖÃÖ ÖÖ»Öß»Ö ×¤ü»Ö껵ÖÖ Æêü»¯Ö»ÖÖ‡Ô−Ö −ÖÓ²Ö¸ü¾Ö¸ü úÖµÖÖÔ»ÖµÖß−Ö ¾ÖêôêûŸÖ ÃÖӯ֍Ôú ÃÖÖ¬ÖÖ¾ÖÖ. †.Îú. ÃÖÓãÖÖ/ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö ¤ãü¸ü¬¾Ö−Öß/ ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Îú´ÖÖӍú 1 †•ÖÔ ³Ö¸ü0µÖÖÃÖ úÖÆüß †›ü“Ö0Ö †ÃÖ»µÖÖÃÖ 9015978978 (IVR Base Support) e-mail [email protected] ov.in 2 ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã™êü™ü ²Öэêú“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ †›ü“Ö0Ö †ÃÖ»µÖÖÃÖ 022-22661765 3 ¯ÖÖê»ÖßÃÖ †ÖµÖ㌟Ö, †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß ¿ÖÆü¸ü úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖᯙ 0721-2551001 †Ö×.Ö ×−ÖµÖÓ¡Ö.Ö úÖ, †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß ¿ÖÆü¸ü ¤æü¸ü¬¾Ö−Öß 0721-2551000 Îú´ÖÖӍú (úÖµÖÖÔ»ÖµÖß−Ö ¾ÖêôêûŸÖ ) 4 †¯Ö¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ´ÖÆüÖÃÖÓ“Öֻ֍ú, ¯ÖÏ׿ցÖ0Ö ¾Ö ÖÖÃÖ ¯Ö£Öêú, 022-22023637 ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖ, ´ÖÓã²Ö‡Ô ( úÖµÖÖÔ»ÖµÖß−Ö ¾ÖêôêûŸÖ ) 5. †¯Ö¸ü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ´ÖÆüÖÃÖÓ“Öֻ֍ú, ¯ÖÏ׿ցÖ0Ö ¾Ö ÖÖÃÖ ¯Ö£Öêú, adg.training.mumbai@mahapolice. ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖ, ´ÖÓã²Ö‡Ô µÖÖÓ“Öê e-mail id :gov.in

´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öß ×™ü¯Ö :ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê "´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×¿Ö¯ÖÖ‡Ô (ÃÖê¾ÖÖ¯ÖϾÖê¿Ö) ×−ÖµÖ´Ö,2011 ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß —ÖÖ»Ö껵ÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸ü.ÖÖÓÃÖÆü" “Öê éú¯ÖµÖÖ †¾Ö»ÖÖêú−Ö ú¸üÖ¾Öê. ÃÖ¤ü¸ü ÃÖê¾ÖÖ¯ÖϾÖê¿Ö ×−ÖµÖ´ÖÖÓŸÖᯙ †™üß ¾Ö ¿ÖŸÖá ÃÖ¾ÖÔ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ »ÖÖ÷Öæ ¸üÖÆüŸÖß»Ö. †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †Ö¾Öê¤ü−Ö †•ÖÔ ³Ö¸ü0µÖÖ“Öß ¯ÖÏ׍ÎúµÖÖ µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö0ÖÔµÖ, ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÃÖÖšüß ÃÖæ“Ö−ÖÖ ¾Ö ÃÖê¾ÖÖ¯ÖϾÖê¿Ö ×−ÖµÖ´Ö www.mahapolice.gov.in ¾Ö mahapolice.mahaonline.gov.in ¾Ö www.amravaticitypolice.org µÖÖ ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ¾Ö¸ü (Home page) ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆêü. 21

w w w. G ov N ok ri. in

-----********-----

22

23

w w w. G ov N ok ri. in

Amravati Police Bharti 2017.pdf

Amravati Police Bharti 2017.pdf. Amravati Police Bharti 2017.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying Amravati Police Bharti 2017.pdf.

1MB Sizes 13 Downloads 551 Views

Recommend Documents

Amravati Police Bharti 2017.pdf
Page 1 of 4. www.Govnokri.in. Page 1 of 4. Page 2 of 4. www.Govnokri.in. Page 2 of 4. Page 3 of 4. www.Govnokri.in. Page 3 of 4. Amravati Police Bharti 2017.pdf. Amravati Police Bharti 2017.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displayin

Amravati Rural Police Bharti 2016.PDF
qffiq e"iqrf,,e{q{rqfr qffiq ;. qrkrilx,qiq^ftrqnT6-q/ffi€ qr*/q"tq srr{tfti .... Amravati Rural Police Bharti 2016.PDF. Amravati Rural Police Bharti 2016.PDF. Open. Extract.

Amravati Rural Police Bharti 2017 @ www.nmk2.co.in.pdf
Amravati Rural Police Bharti 2017 @ www.nmk2.co.in.pdf. Amravati Rural Police Bharti 2017 @ www.nmk2.co.in.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In.

Amravati SRPF Gr 9 Police Bharti 2018-Govnokri.in.pdf
iii. efq ef6Of:- r' q5pqry il'rft ter Gr6rr qe*i ufutrr+;, fuq ioo\ qft6 drgqquTr ynsdrq t+frf, lW il6:m SiN fuqr Hr

Amravati Police Bharti 2016 Question Paper.pdf
Page 1 of 9. www.parikshapapers.in. Page 1 of 9. Page 2 of 9. www.parikshapapers.in. Page 2 of 9. Page 3 of 9. www.parikshapapers.in. Page 3 of 9. Amravati ...

NHM Amravati Bharti [email protected]
Page 1 of 8. {ffi}. NHM. ilqtq 3mtssftffi. qrEqrd rnss. {r$q srr+.q erFrqm, fr€Er qRq'q, sffi{rftft. ffi i['. \elq/oq. ffi qer+,.frf,r qz g-drqfr (watk-tn-tnterview). irfr BTnt?T eif-fqm ei-{irf,tr tra fr€r q il-gql KEtcr< qr&-d ffi qt. R.r q/.l/

Tribal Maharashtra Amravati Teachers Bharti [email protected] ...
Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. Tribal Maharashtra Amravati Teachers Bharti [email protected].

CAIM Amravati Bharti [email protected]
Page 1 of 10. Convergence of Agricultural Interventions in Maharashtra (CAIM). DPMT, Rock Arcade, University Road, CAMP, Amravati. ळी १०.०० वाजता हॉल Đ-१. Advertisement. Width - 08 CM. Height - 10 CM Hon'ble District Co

Amravati University Teacher Bharti [email protected] ...
Page 1 of 2. SANT GADGE BABA AMRAVATI UNIVERSITY. ADVERTISEMENT. No.SGBAU/1/103/3-654/2017 Date : 21 June, 2017. ONLINE APPLICATIONS ...

NHM Amravati Bharti [email protected]
'12) SC - Virul Ronghe. 13) SC-Usalgvan. 14) SC - Whagholi. '15) SC - Sultanpur. 16) SC - Mirchapur. 17) SC-Dabha. 18) SC-Kurha. Deshmukh. 19) SC - Jarud-2. 20) SC - Dhaga. 21) SC - Dishi. 22) SC - Bihali. 23) SC-Ambapati. 24) SC-Awagad. 25) SC - Kha

Amravati CAIM Bharti 2017.pdf
1 Additional Proiect Director (PMU) 01 Rs.75,000/-+. 2 Knowledge Management Expert (PMU) 01 Rs.43,300/-*. 3 Administrative Off icer (PMU) 01 Rs.43,300/-*.

CAIM Amravati Bharti [email protected]
Final decision regarding interview call lies with the selection authority. Final selection will be done on the basis of written examination if necessary and personal interview. IMPORTANT NOTES. 1. lf candidate is willing to apply by e-mail; he/she sh

Forest Department Peon Bharti Amravati 2008 Paper 15.pdf ...
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps. ... Forest Department Peon Bharti Amravati 2008 Paper 15.pdf.

Special Inspector General Of Police Amravati Recruitment 2016 (1 ...
Special Inspector General Of Police Amravati Recruitment 2016 (1).pdf. Special Inspector General Of Police Amravati Recruitment 2016 (1).pdf. Open. Extract.

Washim Police Bharti 2017.pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. Washim Police Bharti 2017.pdf. Washim Police Bharti 2017.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu.

Dhule Police Bharti [email protected]
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. Dhule Police Bharti [email protected]. Dhule Police Bharti [email protected]. Open. Extract. Open with

Yavatmal Police Bharti [email protected]
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. Yavatmal Police Bharti [email protected]. Yavatmal Police Bharti [email protected]. Open. Extract. Ope

Mumbai Police Bharti [email protected]
ÝÖéÆü ̧üõÖÛú 32 9 1 2 1 2 2 1 7 57. ‹ÛæúÞÖ 644 173 27 33 23 46 38 17 136 1137. †) mijksDr ins gh 'kklu fu.kZ; Ø-vsihvks&0315@iz-Ø-117@iksy&3] fnukad 17@05@2017. o 'kklu fu.kZ; Ø-vk;ih,l&1715@iz-Ø-119@iksy&4] fnukad 10@04@2015

Police Bharti 2018 Latest Update.pdf
Page 1 of 2. www.Govnokri.in. Page 1 of 2. Page 2 of 2. www.Govnokri.in. Page 2 of 2. Police Bharti 2018 Latest Update.pdf. Police Bharti 2018 Latest Update.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying Police Bharti 2018 Latest Updat

Hingoli Police Bharti 2017.pdf
Page 1 of 4. www.Parikshapapers .in. Page 1 of 4. Page 2 of 4. www.Parikshapapers .in. Page 2 of 4. Page 3 of 4. www.Parikshapapers .in. Page 3 of 4. Hingoli Police Bharti 2017.pdf. Hingoli Police Bharti 2017.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. M

State Police Complaint Authority Bharti [email protected] ...
State Police Complaint Authority Bharti [email protected]. State Police Complaint Authority Bharti [email protected]. Open. Extract. Open with. Sign In.

Aurangabad Police Bharti 2017.pdf
Page 1 of 5. www.Parikshapapers.in. Page 1 of 5. Page 2 of 5. www.Parikshapapers.in. Page 2 of 5. Page 3 of 5. www.Parikshapapers.in. Page 3 of 5. Aurangabad Police Bharti 2017.pdf. Aurangabad Police Bharti 2017.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In

Nagpur Police Bharti 2018.pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. Nagpur Police Bharti 2018.pdf. Nagpur Police Bharti 2018.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu.

Amravati Kotwal Bharti [email protected]
Page 2 of 3. ffi,innrl,frqi,hrr..l,-. Rll.raT r -itr]rrl@iqr$-. ,;. itffi qr6in-i@Etii sA? ft llro .,. L) I:m rrstrorB in E N ej,ii jiq40qi,iflft{i. rr ir4 $rnmi F;.in ri4_i 3rr@. rr si{ f4n F I 'iri;Ti Lil::6 rd. r) q-ffiiai.qnfi;Fn. ri si.tuirffi3r