CLASS : X

SUBJECT : HINDI SCORING KEY-Sample Question

Q.NO

1

Value Point/ Indicator

TOTAL

PÉ]õxÉÉ+Éä EòÉä Gò¨É¤Érù ÊEòªÉÉ ½èþ* MÉVÉÉvÉ®ú ¤ÉɤÉÚ EòÉ ºÉä´ÉÉ-ÊxÉ´ÉÞkÉ ½þÉäEò®ú PÉ®ú ±ÉÉè]õ +ÉxÉÉ xÉÉèEò®ú EòÉä PÉ®ú ºÉä ÊxÉEòɱÉxÉÉ* ¤Éä]äõ +Éè®ú ¤É½Öþ Eäò GòÉävÉ EòÉ Ê¶ÉEòÉ®ú ¤ÉxÉxÉÉ* SÉÒxÉÒ Ê¨É±É ¨Éå xÉÉèEò®úÒ Eäò ʱÉB VÉÉxÉÉ*

ºÉ½Ò ʴɶÉä¹ÉiÉÉ SÉÖxÉEò®ú ʱÉJÉÉ ½èþ* +{ÉxÉä ¨ÉiÉ EòÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 3 ºÉ½þÒ Ê¨É±ÉÉxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* Stamp - b÷ÉEò-Ê]õEò]õ Operation ¶É±ªÉ ÊGòªÉÉ Emergency Exit-+É{ÉÉiÉEòɱÉÒxÉ ÊxÉEòÉºÉ Prevent fire-+ÉMÉ ®úÉäÊEòB 4 +{ÉxÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* +{ÉxÉä ¨ÉiÉ EòÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 5 +{ÉxÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* +{ÉxÉä ¨ÉiÉ EòÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 6 +{ÉxÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* +{ÉxÉä ¨ÉiÉ EòÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* 7* |ɺÉÆMÉÉxÉÖºÉÉ®ú =ÊSÉiÉ |ɶxÉ iÉèªÉÉ®ú ÊEòòB ½éþ* ºÉÉIÉÉiEòÉ®ú EòÒ ¶Éè±ÉÒ ½èþ* ¶ÉÖnÂùvÉ ¦ÉɹÉÉ EòÉ |ɪÉÉäMÉ ½Öþ+É ½èþ 8* |ɺÉÆMÉÉxÉÖEÚò±É ´ÉÉiÉÉDZÉÉ{É Ê±ÉJÉÉ ½èþ ´ÉÉiÉÉDZÉÉ{É EòÒ ¶Éè±ÉÒ +{ÉxÉÉ<Ç ½èþ ¶ÉÖnÂùvÉ ¦ÉɹÉÉ EòÉ |ɪÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ ½èþ 9** ʴɹɪÉÉxÉÖEÚò±É {ÉjÉ Ê±ÉJÉÉ ½èþ {ÉjÉ EòÒ °ü{É®äúJÉÉ EòÉ {ÉɱÉxÉ ½Öþ+É ½èþ ¶ÉÖnÂùvÉ ¦ÉɹÉÉ EòÉ |ɪÉÉäMÉ ½Öþ+É ½èþ 10** |ɺÉÆMÉÉxÉÖºÉÉ®ú +Éi¨ÉEòlÉÉÆ¶É Ê±ÉJÉÉ ½èþ* ¨ÉÖJªÉ PÉ]õxÉÉ+Éå EòÉ ÊVÉGò ½èþ* +Éi¨ÉeòlÉÉ EòÒ ¶Éè±ÉÒ ½èþ* 11** ʴɹɪÉÉxÉÖEÚò±É ±ÉäJÉ Ê±ÉJÉÉ ½èþ ±ÉäJÉ EòÒ °ü{É®äúJÉÉ EòÉ {ÉɱÉxÉ ½Öþ+É ½èþ (¦ÉÚʨÉEòòÉ,ʴɶ±Éä¹ÉhÉ,={ɺÉƽþÉ®ú) ¶ÉÖnÂùvÉ ¦ÉɹÉÉ EòÉ |ɪÉÉäMÉ ½Öþ+É ½èþ 2

SCORE

½ ½ ½ ½ 1 2 ½ ½ ½ ½ 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1

2

3

2

2 2 2 3*

3*

4**

4**

4**

G.Somasekharan,G.H.S.S.Sadanandapuram,Kottarakkara,hindisabhaktr.blogspot.com

+{ÉxÉÉ ¨ÉiÉú ´ªÉCiÉ ÊEòªÉÉ ½èþ* ºÉ½þÒ {ÉÆÊCiÉ SÉÖxÉEò® ʱÉJÉÉ ½èþ* {Éä]õ ¦É®úxÉä EòÒ +ɶÉÉ ´É...... EòÊ´ÉiÉÉ EòÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ Eò®úEäò ¦ÉÉ´É Ê±ÉJÉÉ ½èþ* ¶ÉÖnÂùvÉ ¦ÉɹÉÉ EòÉ |ɪÉÉäMÉ ½Öþ+É ½èþ ʴɹɪÉÉxÉÖEÚò±É {ÉÉäº]õ®ú iÉèªÉÉ®ú ÊEòªÉÉ ½èþ {ÉÉäº]õ®ú +ÉEò¹ÉÇEò ½èþ |ɺÉÆMÉÉxÉÖºÉÉ®ú =nÂùPÉÉä¹ÉhÉÉ iÉèªÉÉ®ú EòÒ ½èþ* =nÂùPÉÉä¹ÉhÉÉ EòÒ ¶Éè±ÉÒ ½èþ* =ÊSÉiÉ Ê´É®úÉ¨É ÊSɼxÉÉå EòÉ |ɪÉéäMÉ ÊEòªÉÉ ½èþ*

12 13 14 15 16 17

=ÊSÉiÉ ªÉÉäVÉEòÉå EòÉ |ɪÉÉäMÉ Eò®úEäò ´ÉÉCªÉÉå EòÉä ʨɱÉɪÉÉ ½èþ VÉ¤É PÉ®ú´ÉɱÉä =`äö iÉ¤É SÉÉä®ú ¦ÉÉMÉ MÉB* ¨Éé ºEÚò±É xɽþÓ MɪÉÉ,CªÉÉåÊEò ¨Éé ¤ÉÒ¨ÉÉ®ú lÉÉ* ºÉ½þÒ =kÉ®ú ʱÉJÉÉ ½èþ SɱÉÉ JÉ®úÒnùÒ ¨ÉÉÄMÉÉ =ºÉEäò ºÉ½þÒ =kÉ®ú ʱÉJÉÉ ½èþ WÉÉä®ú ºÉä iÉäWÉÒ ºÉä vÉÒ®úä – vÉÒ®äú näù®ú ºÉä

18

19

20

1

1

1 1 1 1 1 1 1

1

2 2

1

2

1 1

2

½ ½ ½ ½

2

½ ½ ½ ½

2

tNmZy-§-fpsS BsI kvtImÀ D¯-c-sa-gp-tX− BsI kvtImÀ •

2

47 40

* Choiced Question (score-3) 7,8 tNmZy-§-fn GsX-¦nepw Hcp tNmZy-¯n\v D¯-c-sa-gp-Xn-bm aXn

• ** Choiced Question(Score-4) 9,10,11 tNmZy-§-fn GsX-¦nepw c−v tNmZy§Ä¡v D¯-c-sa-gp-Xn-bm aXnAt¸mÄ BsI kvtImÀ þ 40 D¯-c-sa-gp-tX− tNmZy-§fpsS F®w þ18

G.Somasekharan,G.H.S.S.Sadanandapuram,Kottarakkara,hindisabhaktr.blogspot.com

answer key _10 hindi

At¸m /font>. BsI kvtIm 40. D¯-c-sa-gp-tX− tNmZy-§ fpsS F®w b>18. G.Somasekharan,G.H.S.S.Sadanandapuram,Kottarakkara,hindisabhaktr.blogspot.com.

45KB Sizes 4 Downloads 315 Views

Recommend Documents

SHRIRAM COACHING, SIKAR Teacher Grade-II(Hindi)-Answer Key ...
SHRIRAM COACHING, SIKAR Teacher Grade-II(Hindi)-Answer Key 2014.pdf. SHRIRAM COACHING, SIKAR Teacher Grade-II(Hindi)-Answer Key 2014.pdf.

Answer Key
Answer Key: 1. D. 11. A. 21. D. 31. A. 2. E. 12. C. 22. D. 32. B. 3. C. 13. D. 23. E. 33. E. 4. B. 14. A. 24. A. 34. B. 5. D. 15. C. 25. B. 35. C. 6. D. 16. E. 26. C. 36. E. 7.

Answer Key
2. } 3. 23. all real numbers 24. all real numbers. 25. f(x) 5 x 2 200 26. g(x) 5 0.8x. 27. g( f(x)) 5 0.8x 2 160. 28. f(g(x)) 5 0.8x 2 200 29. pay less with discount first.

Answer Key
Jan 7, 2017 - PROVISIONAL ANSWER KEY. Advt. No. : 5/2016-17 - Vistaran Adhikari (Sahakar) (VA(S)-2016-17). QUESTION PAPER SERIES - A.

Final Answer Key
71. D. 96. C. 22. C. 47. C. 72. B. 97. B. 23. D. 48. B. 73. D. 98. D. 24. C. 49. C. 74. D. 99. A. 25. B. 50. A. 75. D. 100. A. QUESTION PAPER SERIES - A. GUJARAT PANCHAYAT SERVICES SELECTION BOARD. FINAL ANSWER KEY. Advt. No. : 4/2016-17 - Vistaran A

answer key -
CENTERS : MUMBAI / DELHI / AKOLA / KOLKATA / LUCKNOW / NASHIK / GOA. IIT-JEE 2014. PRACTICE TEST - 3(MAIN). ANSWER KEY. Que. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Answer Key
E[E1m2(s) - 2m(s)m(s−) + m2(s−)|Fs− l]. = ∑ ... n i=1 where n → с and m(s0)=0. Thus, E1m2(t)l = var(m(t)). Alternatively if we think of m(t) as a counting process ...

Answer Key
of wrongs that others do. 1 Corinthians 13:5 (CeV). Session Five. Love isn't selfish. 1 Corinthians 13:5 (CeV). Session Six. [Love] always protects, always trusts,.

Answer Key _ English _ 10 _ Term 2.pdf
Spandanam www.spandanamnews.blogspot.in. Page 1 of 1. Answer Key _ English _ 10 _ Term 2.pdf. Answer Key _ English _ 10 _ Term 2.pdf. Open. Extract.

biology Std 10 Answer key - Ratheesh - Spanadanam.pdf
biology Std 10 Answer key - Ratheesh - Spanadanam.pdf. biology Std 10 Answer key - Ratheesh - Spanadanam.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In.

answer key -
ANSWER KEY. 1. C. 31. B. 2. D. 32. B. 3. D. 33. A. 4. C. 34. D. 5. A. 35. B. 6. B. 36. D. 7. D. 37. B. 8. B. 38. A. 9. D. 39. A. 10. C. 40. D. 11. D. 41. B. 12. C. 42. D. 13.

Answer Key Hindi.pdf
Whoops! There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Answer Key Hindi.pdf. Answer Key Hindi.pdf. Open.

answer key copy.indt
MN 7. radius is 3 units 8.Yes, 62 1 82 5 102. 9. 7.2 10. 12 11. 18 12. 180° 13. 20°. 14. 340° 15. 90° 16. 270° 17. 90°. 18. 270° 19. x 5 58 20. SY 5 8. 21. L. M. K.

Answer Key Hindi.pdf
Page 1 of 1. ifj"dkj oYM Z. REET Level-II Exam-2018 (Answer Key). fganh. iz-l a- iz'u mÙkj. 31- or Zuh dh fof/kor~ f'k{kk dk Kku------ (B) mPp izkFkfed Lrj. 32- Hkkf"kd lkexzh gS& (D) e wy fo"k;& oLr q ,oa izR;;k sa. 33- cqySfVu ckMs Z gS& (B) n `';

SSC (10+2) Level Data Entry Operator& LDC Exam Answer Key 10-11 ...
SSC (10+2) Level Data Entry Operator& LDC Exam Answer Key 10-11-2013 2nd Sitting.pdf. SSC (10+2) Level Data Entry Operator& LDC Exam Answer Key ...

DFSL Recruitment 2017 Answer Key [email protected] ...
20 D0219 INGLE AMOL VINAYAK OPEN 64.18. 21 D0513 VAIRAL MAHADEV BHIKAJIRAO NT-C 64.14. 22 D0297 KAYASTHA JAYANT KANTILAL OBC 64.07. 23 D0001 DESHMUKH SWAPNIL DADARAO OPEN 64.04. 24 D0269 SANAP GANESH RAGHUNATH NT-D 63.80. 25 D0107 MUNDE RAJNANDINI DH

DFSL Recruitment 2017 Answer Key [email protected] ...
DFSL Recruitment 2017 Answer Key [email protected]. DFSL Recruitment 2017 Answer Key [email protected]. Open. Extract. Open with.

TNPSC Group 4 Answer Key 2018_English_Language.pdf ...
Adanya jaminan Undang-Un- dang terkait besaran dana pen- didikan membuat pembayaran .... TNPSC Group 4 Answer Key 2018_English_Language.pdf.

iift-answer-key-TIME.pdf
Page 1 of 1. iift-answer-key-TIME.pdf. iift-answer-key-TIME.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying iift-answer-key-TIME.pdf. Page 1 of 1.

KCET-2016-ANSWER-KEY-BIOLOGY.pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item.

Answer key Urdu10.pdf
Page 3 of 5. Answer key Urdu10.pdf. Answer key Urdu10.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying Answer key Urdu10.pdf. Page 1 of 5.