COMPANY UPDATE Thailand

Bangkok Dusit Medical Services (BDMS.BK/BDMS TB)*

ปี แห่ งการเก็บเกีย่ ว

Outperform‧Maintained Price as of 18 May 2018

26.25

12M target price (Bt/shr)

29.00

Unchanged/Revised up(down)(%)

16.0

Upside/downside (%)

10.5

Key messages

จากแนวโน้มที่สดใส เราจึงปรับเพิ่มประมาณการกาไรปกติ ในปี นี้เป็ น 9.74 พันล้านาท (+21.5% YoY) และปี หน้าเป็ น 1.09 หมื่นล้านบาท (+12.0% YoY) เพิ่มขึ้นจากประมาณการ เดิม 9.9% และ 10.5% ตามลาดับ นอกจากนี้ เรายังมัน่ ใจมาก ขึ้นต่อการเติบโตของแนวโน้มผลประกอบการ 2Q61 เมื่อ เทียบ YoY ดังนั้น เรายังคงคาแนะนาซื้ อ และให้ราคา เป้ าหมายใหม่ที่ 29.00 บาท (DCF; ใช้ WACC ที่ 7.5% และ TG ที่ 3.0%) Trading data Mkt cap (Btbn/US$mn)

407/12,634

Outstanding shares (mn)

15,491

Foreign ownership (mn)

2,382

3M avg. daily trading (mn)

32

52-week trading range (Bt)

18.2-26.3

Performance (%)

3M

6M

12M

Absolute

15.6

20.4

44.2

Relative

19.1

17.3

27.4

Quarterly EPS Bt 2014 2015 2016 2017 2018

Q1 0.13 0.15 0.16 0.13 0.19

Q2 0.10 0.10 0.11 0.24

Q3 0.12 0.13 0.15 0.16

ประชุมนักวิเคราะห์ หลังประกาศงบ 1Q61 lmpact

คาดว่ ากาไรจากธุรกิจหลักใน 2Q61 ยังแข็งแกร่ ง YoY แม้ จะเป็ นช่ วง slow season ถึงแม้วา่ ไตรมาสที่สองจะเป็ นช่วงที่ผลการดาเนิ นงานของ BDMS มักจะชะลอตัวตามฤดูกาล แต่เรา มัน่ ใจมากขึ้นว่า แนวโน้มผลประกอบการ 2Q61 จะยังไม่เลว เนื่ องจาก i) ปี นี้ หน้าฝนมาเร็ ว ii) platform โรงพยาบาลที่มีประสิ ทธิภาพ โดยมี COE ถึง 10 ศูนย์ iii) ไม่มีแผนขยายกิจการเชิ งรุ ก เหมือนกับสอง สามปี ที่ผา่ นมา และ iv) ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยทรงตัว ดังนั้น เราจึงคาดว่ากาไรจากธุรกิจหลักจะเพิ่มขึ้น YoY ใน 2Q61F หลังจากที่กาไรใน 1Q61 ออกมาน่าประทับใจที่ 2.92 พันล้านบาท (+48% YoY, +44% QoQ) ทั้งนี้ BDMS มีกาไรสุทธิ (หลังหักภาษี) อยูท่ ี่ 2.2 พันล้านบาท เนื่องจากมีการขายหุ้น Bumrungrad Hospital (BH.BK/BH TB)* 25.19 ล้านหุ้น (3.45% ของจานวนหุ้นทั้งหมดของ BH) ที่ราคาหุ้นละ179 บาทใน 2Q60 เราไม่คิดว่าบริ ษทั จะมีกาไรพิเศษแบบนี้อีกในปี นี้ เนื่ องจากแนวโน้มธุรกิจพลิกมาเป็ นบวก มากขึ้น YoY กลุ่มประกันสุ ขภาพจะช่ วยขับเคลือ่ นการเติบโต ใน 1Q61 สัดส่ วนรายได้จากกลุ่มผูป้ ่ วยใช้สิทธิ์ประกันยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่ องเป็ น 29% ตามเป้ าของ BDMS ที่จะเพิ่มสัดส่ วนรายได้กลุ่มนี้ ข้ ึนเรื่ อยๆ จาก 26% ในปี 2560, 24% ในปี 2559 และ 22% ในปี 2558 เรา ยังคงมีมุมองที่เป็ นบวกต่อแนวโน้มการเพิ่มขึ้นนี้ ซึ่ งจะช่วยกระจายฐานผูป้ ่ วยเพื่อให้มีเสถียรภาพมากขึ้น และยังมีอตั รากาไรดีดว้ ย นอกจากนี้ เรามองว่าผูใ้ ช้บริ การกลุ่มนี้ ยงั มีศกั ยภาพในการเติบโตได้อีกในระยะ ยาว ซึ่ งในประเทศพัฒนาแล้วมีสดั ส่ วนของผูใ้ ช้บริ การกลุ่มนี้ สูงถึงกว่า 60% ทั้งนี้ ผูป้ ่ วยที่ชาระค่า รักษาพยาบาลด้วยตัวเองคิดเป็ นสัดส่ วน 56% ของรายได้รวมใน 1Q61 รองลงมาคือผูป้ ่ วยประกัน (29%) ผูป้ ่ วยที่ทาสัญญาไว้ (8%) อื่นๆ (5%) และประกันสังคม (2%) ในปัจจุบนั BDMS ได้จบั มือกับเครื อข่าย บริ ษทั ประกันสามกลุ่ม ได้แก่ วิระยะ, Alliance อยุธยา และเมืองไทยประกันชีวิต ปรับเพิม่ ประมาณการกาไรปี 2561-62F เราปรับเพิ่มประมาณการกาไรปกติสาหรับปี นี้ข้ ึนเป็ น 9.74 พันล้านบาท (+21.5% YoY) และปี หน้าเป็ น 1.09 หมื่นล้านบาท (+12.0% YoY) เพิ่มขึ้นจากประมาณการเดิม 9.9% และ 10.5% ตามลาดับ สะท้อนถึง i) การปรับเพิ่มสมมติฐานอัตราการเติบโตของยอดขาย (เป็ น 10% และ 8% ในปี 2561-62F จากเดิมที่ 8.6% และ 7%) ii) สมมติฐานอัตรากาไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น (เป็ น 32% จาก 30.7%) และ iii) การที่บริ ษทั สามารถคุม ค่าใช้จ่าย SG&A ได้ดี (ที่ประมาณ 21% ของยอดขาย)

Q4 0.12 0.14 0.13 0.13

Share price chart 28

45 26 35 24

25

22

15

20

5

18

(5)

16 May-17

Event

Valuation & Action

เรายังคงคาแนะนาซื้ อ และให้ราคาเป้ าหมายใหม่ที่ 29.00 บาท (DCF; ใช้ WACC ที่ 7.5% และ TG ที่ 3.0%) Risks

ปั ญหาเสถียรภาพทางการเมืองรอบใหม่ของไทย และเกิดเหตุก่อการร้ ายครั้งใหญ่

(15) Jul-17 Share Price

Oct-17

Dec-17

Feb-18

Price performance relative to SET

May-18

Key financials and valuations

Source: SET

Parin Kitchatornpitak 66.2658.8888 Ext. 8858 [email protected]

Revenue (Bt mn) Gross profit (Bt mn) Operating profit (Bt mn) Net profit (Bt mn) EPS (Bt) DPS (Bt) EPS growth (%) P/E (x) P/B (x) Net Debt to Equity (x) Dividend Yield (%) Return on Avg. Equity (%)

Dec-15A Dec-16A Dec-17A Dec-18F Dec-19F 60,240 65,237 69,123 76,018 82,067 19,088 19,960 21,148 24,330 26,266 6,440 6,316 6,660 8,460 9,535 8,021 8,386 10,216 9,735 10,904 0.5 0.5 0.7 0.6 0.7 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 8.5 4.6 21.8 (4.7) 12.0 50.7 48.5 39.8 41.8 37.3 7.4 7.0 6.2 6.2 6.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 1.1 1.4 1.8 2.1 15.7 15.1 12.4 15.6 17.8

Source: Company data, KGI Research

May 21, 2018

*The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities. http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT

Please see back page for disclaimer

1

Thailand

เรามีมุมมองที่เป็ นบวกต่อแนวโน้มผลประกอบการ ของ BDMS ในอีกสองสามปี ข้างหน้า เนื่องจากคาด ว่าบริ ษทั จะสามารถเก็บเกี่ยวผลตอบแทนจากการ ลงทุนขยายกิจการติดต่อกันมาเป็ นเวลาหลายปี

Bangkok Dusit Medical Services

มีเรื่องราวน่ าตื่นเต้ นที่จะช่ วยหนุนให้ ธุรกิจเติบโตได้ อย่ างแข็งแกร่ ง ผลประกอบการน่ าประทับใจใน 1Q61 กาไรสุทธิ ของ BDMS ใน 1Q61 ออกมาน่าประทับใจที่ 2.92 พันล้านบาท (+48% YoY, +44% QoQ) คิดเป็ น 33% ของประมาณการเดิมทั้งปี ของเราที่ 8.86 พันล้านบาท รายได้อยูท่ ี่ 1.91 หมื่นล้านบาท (+15.3% YoY, +7.1% QoQ) จากจานวนผูป้ ่ วยที่เพิ่มขึ้นทั้งผูป้ ่ วยในประเทศและต่างชาติ จากการเปิ ด ให้บริ การศูนย์ความเป็ นเลิศทางการแพทย์ (COE) 10 แห่ งของ BDMS และบริ ษทั ยังได้อานิสงส์จาก ผูป้ ่ วยไข้หวัดใหญ่ที่เพิม่ ขึ้น และโรคระบาดด้วย ซึ่ งช่วยหนุนให้ท้ งั รายได้ และ margin เพิม่ ขึ้นอย่างมี นัยสาคัญ YoY โดยอัตรากาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็ น 33.7% จาก 30.9% ใน 1Q60 และ 30.0% ใน 4Q60 นอกจากนี้ รายได้จากผูป้ ่ วยชาวไทยยังเพิ่มขึ้นถึง 16% YoY ในขณะที่รายได้จากผูป้ ่ วยต่างชาติเพิ่มขึ้น 12% YoY โดยรายได้จากโรงพยาบาลในกรุ งเทพเพิ่มขึ้น 13% YoY ในขณะที่รายได้จากโรงพยาบาล ในต่างจังหวัดเพิม่ ขึ้น 18% YoY ทั้งนี้ รายได้จากผูป้ ่ วยนอกเพิม่ ขึ้น 11% YoY ในขณะที่รายได้จาก ผูป้ ่ วยในก็เพิ่มขึ้น 19% YoY Figure 1: 1Q18 earnings performance Bt mn Revenue from hospital operations Cost of hospital operations and goods sold Gross profit SG&A Pretax profit After tax profit Normalized profit Net profit EPS (Bt) Percent Gross margin EBIT margin EBITDA margin SG&A/Sales Effective tax rate Net margin

1Q18 19,057 (12,631) 6,426 (3,767) 3,328 2,680 2,919 2,919 0.19 1Q18 33.7 19.1 21.8 19.8 19.5 15.3

1Q17 16,535 (11,431) 5,104 (3,426) 2,182 1,720 1,974 1,974 0.13 1Q17 30.9 15.4 21.8 20.7 21.2 11.9

YoY (%) 15.3 10.5 25.9 10.0 52.5 55.8 47.9 47.9 47.9 YoY (ppts) 2.9 3.7 0.0 (1.0) (1.7) 3.4

4Q17 17,795 (12,457) 5,338 (3,702) 2,259 1,812 2,035 2,035 0.13 4Q17 30.0 14.6 20.8 20.8 19.8 11.4

QoQ (%) 7.1 1.4 20.4 1.7 47.3 47.9 43.5 43.5 43.5 QoQ (ppts) 3.7 4.6 1.0 (1.0) (0.3) 3.9

Source: Company data, KGI Research

เปิ ดคลินิกกล้ามเนื้อและกระดูก และกีฬา

BDMS เริ่มเปิ ดตัว Wellness Clinic แบบ soft opening คลีนิคกีฬาของ BDMS เป็ นสถานบริ การเต็มรู ปแบบที่มุ่งเน้นไปที่การสร้างความแข็งแกร่ งทาง กายภาพ และกล้ามเนื้อ, กายภาพบาบัด, การเตรี ยมความพร้อมก่อนการผ่าตัดและการฟื้ นฟู ซึ่ งใน ปัจจุบนั fitness เป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญมากขึ้นสาหรับผูส้ ูงอายุ โดยศูนย์น้ ี มี ดร. Jiri Dvorak และ ทีมงานเป็ นผูอ้ อกแบบ และจัดทาแผน fitness ให้กบั สมาชิ กแต่ละราย Figure 2: David Gym Room at Musculoskeletal and Sports Clinic

Source: Company data

May 21, 2018

*The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities. http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT

Please see back page for disclaimer

2

Thailand

เราปรับเพิม่ ประมาณการกาไรจากธุรกิจหลักปี นี้เป็ น 9.74 พันล้านาท (+21.5% YoY) และปี หน้าเป็ น 1.09 หมื่นล้านบาท (+12.0% YoY)

Bangkok Dusit Medical Services

ปรับเพิม่ ประมาณการกาไรปี 2561-62F เราปรับเพิ่มประมาณการกาไรจากธุรกิจหลักปี นี้ เป็ น 9.74 พันล้านาท (+21.5% YoY) และปี หน้าเป็ น 1.09 หมื่นล้านบาท (+12.0% YoY) เพิ่มขึ้นจากประมาณการเดิม 9.9% และ 10.5% ตามลาดับ สะท้อนถึง i) การปรับเพิ่มสมมติฐานอัตราการเติบโตของยอดขาย (เป็ น 10% และ 8% ในปี 256162F จากเดิมที่ 8.6% และ 7%) ii) สมมติฐานอัตรากาไรขั้นต้นที่เพิม่ ขึ้น (เป็ น 32% จาก 30.7%) และ iii) การที่บริ ษทั สามารถคุมค่าใช้จ่าย SG&A ได้ดี (ที่ประมาณ 21% ของยอดขาย) Figure 3: Earnings revisions 2018F Revised Previous Financials Revenue (Bt mn) Gross profit (Bt mn) Normalized profit (Bt mn) Net profit (Bt mn) EPS (Bt/share) Key financial ratios Gross profit margin (%) SG&A to sales (%) Net profit margin (%)

Change (%)

2019F Revised Previous

Change (%)

76,018 24,330 9,735 9,735 0.6

75,050 23,059 8,856 8,856 0.6

1.3 5.5 9.9 9.9 9.9

82,067 26,266 10,904 10,904 0.7

80,282 24,666 9,865 9,865 0.6

2.2 6.5 10.5 10.5 10.5

32.0 21.0 12.8

30.7 21.0 11.8

Change 1.3 0.0 1.0

32.0 20.5 13.3

30.7 20.5 12.3

Change 1.3 0.0 1.0

Source: Company data, KGI Research

May 21, 2018

*The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities. http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT

Please see back page for disclaimer

3

Thailand

Bangkok Dusit Medical Services

Figure 4: Company profile

Figure 5: Aging populations

Bangkok Dusit Medical Services (BDMS) was established on

Percent

iii)

Samitivej

Hospital, and vi) BNH Hospital. The company’s network also includes

complementary

non-hospital

businesses

such

20 0

as

medical laboratories, pharmaceutical product manufacturing and

65 up

saline production.

14-65

Less than 14

Source: Company data

Source: United Nations (Population Division); KGI Research

Figure 6: Thai population/Bed

Figure 7: Population growth and aging profile

People/bed

Vietnam

Hospital,

Thailand

Phyathai

Singapore

ii)

Philippines

Hospital,

Myanmar

Bangkok

Hospital, iv) Paolo Memorial Hospital, v) Royal International

Malaysia

i)

40

Lao PDR

Cambodia. Its hospitals are classified into six hospital brands:

60

Indonesia

operating 45 network hospitals throughout the country and

80

Cambodia

company is the largest private hospital operator in Thailand

Brunei

February 26, 1972, and listed on SET October 2, 1991. The

Percent of population above 65 years

2008 312 402 779 500 492 502

Bangkok Central Northeast North South Total Global Average (Y2006-2012)

2009 379 414 724 679 500 540

2010 266 409 714 460 498 477

15.3 12.3 9 7.4

8.9

3.8

Singapore

385

7.1

6.9

Thailand

4.8

Malaysia

2000

7 4.6

5.6 3.2 3.6

Indonesia

2010

4.9

Philippines

2020

Source: Ministry of Public Health and World Health Organization

Source: UN Population Database, KGI Research

Figure 8: Rising income per capita

Figure 9: Revenue contribution by patient types

Bt

Percent

50000

4.4% 40000

8.5%

30000

2.4% 6.3%

20000

55.0

55.0

55.0

54.0

53.0

51.0

53.0

45.0

45.0

45.0

46.0

47.0

49.0

47.0

2013

2014

2015

2016

2017

4Q16

4Q17

54%

55%

8.8%

10000 0 Bangkok

Central

North

2010

Northeast

2011

South

IPD

2012

OPD

Source: NESDB, KGI Research

Source: Company data, KGI Research

Figure 10: Revenue contribution by nationality

Figure11: Dividend payment & payout ratio

Percent

Bt/Share

28.0

28.0

28.0

29.0

29.0

30.0

29.0

29.0

45%

49%

48%

50%

0.36

41% 72.0

72.0

72.0

71.0

71.0

70.0

71.0

71.0

0.18

0.20

2012

2013

0.23

0.26

0.29

0.11

2012

2013

2014

2015 International

Source: Company data, KGI Research

May 21, 2018

2016

2017 Thai

4Q16

4Q17 2011

2014

2015

2016

2017

Source: Company data, KGI Research

*The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities. http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT

Please see back page for disclaimer

4

Thailand

May 21, 2018

Bangkok Dusit Medical Services

*The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities. http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT

Please see back page for disclaimer

5

Thailand

Bangkok Dusit Medical Services

Quarterly Income Statement Income Statement (Bt mn) Revenue Cost of Goods Sold Gross Profit Operating Expenses Other incomes Operating Profit Non-Operating Income Interest Income Other Non-op Income Non-Operating Expenses Interest Expense Other Non-op Expenses Net Investment Income/(Loss) Pre-tax Profit Current taxation Minorities Extraordinary items Net Profit EPS (Bt) Margins (%) Gross profit margin Operating margin Net profit margin Growth (%) Revenue growth Operating growth Net profit growth

Mar-15A

Jun-15A

14,845 (9,993) 4,852 (2,933) 921 2,839 2,569 (522) (81) 323 2,289 0.1

14,117 (9,824) 4,293 (3,146) 755 1,902 1,611 (375) (61) 317 1,491 0.1

Sep-15A Dec-15A Mar-16A 15,343 (10,459) 4,884 (3,353) 873 2,404 2,116 (460) (104) 536 2,087 0.1

15,934 (10,874) 5,060 (3,216) 1,117 2,961 2,675 (538) (68) 84 2,153 0.1

16,406 (11,101) 5,306 (3,271) 900 2,935 2,722 (563) (89) 337 2,406 0.2

Jun-16A 14,863 (10,558) 4,305 (3,216) 911 1,999 1,820 (393) (87) 331 1,669 0.1

Sep-16A Dec-16A Mar-17A 17,299 (11,926) 5,372 (3,592) 921 2,701 2,460 (563) (107) 543 2,334 0.2

16,669 (11,692) 4,977 (3,565) 1,157 2,569 2,323 (403) (102) 160 1,977 0.1

16,535 (11,431) 5,104 (3,426) 866 2,545 2,182 (462) (70) 324 1,974 0.1

Jun-17A 16,216 (11,503) 4,713 (3,559) 3,843 4,997 4,588 (1,091) (75) 368 3,791 0.2

Sep-17A Dec-17A 18,577 (12,584) 5,992 (3,800) 933 3,126 2,692 (564) (128) 416 2,417 0.2

17,795 (12,457) 5,338 (3,702) 954 2,589 2,259 (447) (86) 309 2,035 0.1

Mar-18A 19,057 (12,631) 6,426 (3,767) 986 3,645 3,328 (648) (128) 368 2,919 0.2

32.7 19.1 15.4

30.4 13.5 10.6

31.8 15.7 13.6

31.8 18.6 13.5

32.3 17.9 14.7

29.0 13.5 11.2

31.1 15.6 13.5

29.9 15.4 11.9

30.9 15.4 11.9

29.1 30.8 23.4

32.3 16.8 13.0

30.0 14.6 11.4

33.7 19.1 15.3

10.5 8.4 10.3

11.7 1.8 (0.6)

10.9 3.9 8.3

10.4 20.8 13.9

10.5 3.4 5.1

5.3 5.1 11.9

12.7 12.3 11.8

4.6 (13.2) (8.2)

0.8 (13.3) (18.0)

9.1 149.9 127.1

7.4 15.7 3.5

6.8 0.8 2.9

15.3 43.2 47.9

Source: KGI Research

Peer comparison – Key valuation stats

BCH* BDMS* BH* CHG* EKH LPH Sector

Rating OP OP OP N OP OP Neutral

HCA US EQUITY** IHH MKEQUITY** UHS US EQUITY** RHC AU EQUITY**

Target price (Bt) 19.20 29.00 236.00 2.84 7.00 10.52

Current price (Bt) 16.40 26.25 192.00 2.28 5.50 6.80

Upside (%) 17.1 10.5 22.9 24.6 27.3 54.7

17 EPS (Bt) 0.37 0.66 5.40 0.05 0.14 0.26

18F EPS (Bt) 0.43 0.63 5.98 0.07 0.17 0.26

113.63 6.58 131.07 71.79

103.10 6.15 118.70 63.81

10.2 7.0 10.4 12.5

5.95 0.11 7.81 2.37

8.75 0.12 9.58 2.68

19F EPS 18F EPS 19F EPS 18F PER 19F PER 18F PBV 19F PBV 18F Div 18F ROAE (Bt) growth (%) growth (%) (x) (x) (X) (X) Yield (%) (%) 0.47 17.5 9.7 38.0 34.6 6.3 5.8 1.3 16.5 0.70 (4.7) 12.0 41.8 37.3 6.2 6.3 1.8 15.6 6.50 10.6 8.7 32.1 29.6 7.5 6.6 1.6 24.8 0.08 40.3 15.2 31.6 27.4 6.2 5.6 1.8 19.2 0.19 21.3 11.7 32.5 29.1 5.1 4.6 2.3 15.6 0.31 (0.6) 21.9 26.4 21.7 2.9 2.7 3.4 11.3 14.1 13.2 33.7 29.9 5.7 5.3 2.0 17.2 9.54 0.15 10.40 3.07

47.1 5.3 22.7 13.1 22.0

9.0 25.2 8.6 14.6 14.3

11.8 51.7 12.4 23.8 24.9

10.8 41.3 11.4 20.8 21.1

(6.6) 2.2 2.1 5.3 0.7

(8.8) 2.1 1.9 4.7 (0.0)

0.4 0.5 0.3 2.3 0.9

N.A. 4.2 16.7 24.2 15.0

Source: KGI Research

May 21, 2018

*The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities. http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT

Please see back page for disclaimer

6

Thailand

Bangkok Dusit Medical Services

Balance Sheet As of 31 Dec (Bt mn) Total Assets Current Assets Cash & ST Investments Inventories Accounts Receivable Others Non-current Assets LT Investments Net fixed Assets Others Total Liabilities Current Liabilities Accounts Payable ST Borrowings Others Long-term Liabilities Long-term Debts Others Shareholders' Equity Common Stock Capital Surplus Retained Earnings Preferred stock

Profit & Loss 2015 2016 2017 2018F 2019F 102,335 107,015 122,627 136,283 140,488 13,582 12,595 14,359 30,114 35,889 5,557 4,765 5,663 20,589 25,606 1,286 1,516 1,735 1,870 2,018 6,484 6,257 6,940 7,632 8,239 255 57 21 23 25 88,753 94,419 108,268 106,169 104,599 15,093 16,401 15,807 15,201 15,201 52,950 56,461 71,559 67,982 64,582 20,710 21,557 20,901 22,986 24,815 47,338 48,710 56,756 71,060 76,282 15,295 17,877 13,417 15,495 16,449 4,935 4,400 4,750 5,117 5,524 2,939 5,964 1,625 2,127 2,290 7,421 7,514 7,043 8,250 8,634 32,043 30,832 30,467 34,050 34,050 27,060 25,933 37,711 49,376 53,152 4,984 4,899 5,628 6,189 6,682 54,997 58,305 65,871 65,222 64,206 1,549 1,549 1,549 1,549 1,549 27,080 27,517 29,832 30,293 30,792 26,368 29,239 34,490 33,380 31,865 0 0 0 0 0

Source: KGI Research

Key Ratios Year to 31 Dec Growth (% YoY) Sales EBIT EBITDA NP EPS Profitability (%) Gross Margin Operating Margin EBITDA Margin Net Profit Margin ROAA ROAE Stability Gross Debt/Equity (%) Net Debt/Equity (%) Interest Coverage (X) Interest & ST Debt Coverage (X) Cash Flow Interest Coverage (X) Cash Flow/Interest & ST Debt (X) Current Ratio (X) Quick Ratio (X) Net Debt (Bt mn) Per Share Data (Bt) EPS CFPS BVPS SPS EBITDA/Share DPS Activity Asset Turnover (x) Days Receivables Days Inventory Days Payable Cash Cycle Source: KGI Research

May 21, 2018

2015

2016

2017

2018F

2019F

10.9 (2.4) 5.0 8.5 8.5

8.3 (1.9) 2.7 4.6 4.6

6.0 5.5 6.4 21.8 21.8

10.0 27.0 33.0 (4.7) (4.7)

8.0 12.7 15.2 12.0 12.0

31.7 10.7 18.0 13.3 8.0 15.7

30.6 9.7 17.0 12.9 7.8 15.1

30.6 9.6 17.1 14.8 6.4 12.4

32.0 11.1 20.7 12.8 7.5 19.7

32.0 11.6 22.1 13.3 7.9 19.7

54.5 44.5 5.7 5.8 5.7 6.0 0.8 0.7 24,470

54.7 47.5 7.2 7.3 7.2 7.5 0.8 0.7 27,680

59.7 52.0 4.3 4.4 4.3 4.6 0.8 0.7 34,244

79.0 48.3 5.5 5.6 5.5 5.8 0.8 0.7 31,503

86.4 47.4 6.1 6.2 6.1 6.4 0.8 0.7 30,442

0.5 7.1 3.3 38.9 0.2 0.3

0.5 7.1 3.7 42.1 0.2 0.3

0.7 7.1 3.7 44.6 0.2 0.4

0.6 7.1 4.1 49.1 0.2 0.5

0.7 7.1 3.9 53.0 0.2 0.6

0.6 39.3 11.4 43.8 6.9

0.6 35.0 12.2 35.5 11.8

0.6 36.6 13.2 36.1 13.7

0.6 36.6 13.2 36.1 13.7

0.6 36.6 13.2 36.1 13.7

Year to 31 Dec (Bt mn) Sales Cost of Goods Sold Gross Profit Operating Expenses Operating Profit Net Interest Interest Income Interest Expense Net Investment Income/(Loss) Net other Non-op. Income/(Loss) Net Extraordinaries Pretax Income Income Taxes Net Profit EBITDA EPS (Bt)

2015 60,240 41,151 19,088 12,649 6,440 (1,089) 47 1,136 1,259 3,393 209 10,212 1,895 8,021 10,827 0.52

2016 65,237 45,277 19,960 13,644 6,316 (829) 52 881 1,370 3,607 209 10,672 1,922 8,386 11,119 0.54

2017 69,123 47,975 21,148 14,488 6,660 (1,484) 52 1,535 1,417 3,649 2,880 13,123 2,564 10,216 11,827 0.66

2018F 76,018 51,688 24,330 15,870 8,460 (1,411) 140 1,551 1,446 4,013 12,507 2,326 9,735 15,728 0.63

2019F 82,067 55,801 26,266 16,731 9,535 (1,316) 250 1,566 1,475 4,332 14,026 2,639 10,904 18,120 0.70

2015 2016 2017 2018F 15,224 12,969 14,390 17,660 8,021 8,386 10,216 9,735 4,387 4,803 5,168 7,268 2,816 (220) (993) 657 0 0 0 0 (9,702) (11,074) (18,311) (4,625) (10,401) (8,314) (20,266) (3,690) 939 (1,828) 570 589 (240) (932) 1,385 (1,523) 5,522 1,895 (3,921) 13,035 1,084 (8,312) (11,387) (7,340) (2,302) (5,166) (2,863) (10,846) 3,386 (3,145) (8,524) 3,506 0 0 0 0 6,606 (6,417) (15,308) 5,696

2019F 19,470 10,904 8,586 (20) 0 (6,541) (5,186) (18) (1,337) 12,929 (10,716) (12,419) 1,703 0 2,213

Source: KGI Research

Cash Flow Year to 31 Dec (Bt mn) Operating Cash Flow Net Profit Depreciation & Amortization Change in Working Capital Others Investment Cash Flow Net CAPEX Change in LT Investment Change in Other Assets Free Cash Flow Financing Cash Flow Change in Share Capital Net Change in Debt Change in Other LT Liab. Net Cash Flow Source: KGI Research

Rates of Return on Invested Capital Year 2015 2016 2017 2018F 2019F Year 2015 2016 2017 2018F 2019F Year 2015 2016 2017 2018F 2019F

COGS Depreciation Operating Exp. + + = Revenue Revenue Revenue 68.3% 7.3% 21.0% 69.4% 7.4% 20.9% 69.4% 7.5% 21.0% 68.0% 9.6% 21.0% 68.0% 10.5% 20.5% 1/ Working Capital + Net PPE + Other Assets = Revenue Revenue Revenue 0.0 1.2 0.3 0.0 1.2 0.3 0.0 1.5 0.3 0.0 1.6 0.0 0.0 1.7 0.0 Operating x Capital x Cash = Margin Turnover Tax Rate 3.4% 0.6 78% 2.3% 0.6 79% 2.2% 0.6 71% 1.4% 0.6 79% 1.0% 0.6 79%

1-

Operating Margin 3.4% 2.3% 2.2% 1.4% 1.0% Capital Turnover 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 After-tax Return on Inv. Capital 1.7% 1.2% 0.9% 0.7% 0.5%

Source: KGI Research

*The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities. http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT

Please see back page for disclaimer

7

Thailand

Bangkok Dusit Medical Services

Bangkok Dusit Medical Services – Recommendation & target price history Date 21-Feb-17 02-May-17 19-May-17 01-Aug-17 24-Aug-17 30-Oct-17 23-Oct-17 08-Mar-18 30-Apr-18

28

26 24 22 20

Rating Outperform Outperform Neutral Neutral Neutral Neutral Outperform Outperform Outperform

Target 26.50 24.80 20.00 20.00 21.20 22.40 25.00 25.00 25.00

Price 21.00 20.30 18.60 19.10 19.80 21.50 21.80 22.40 23.00

18 16 May-17

Jun-17

Jul-17

Aug-17

Sep-17

Oct-17

Share price

Nov-17

Dec-17

Jan-18

Target price lowered

Feb-18

Mar-18

Apr-18

May-18

Target price raised

Source: KGI Research

KGI Locations

China

Shanghai Room 1507, Park Place, 1601 Nanjing West Road, Jingan District, Shanghai, PRC 200040 Room 24D1, 24/F, A Unit, Zhen Ye Building, 2014 Bao’annan Road,

Shenzhen

Shenzhen, PRC 518008

Taiwan

Taipei

700 Mingshui Road, Taipei, Taiwan Telephone 886.2.2181.8888 ‧

Hong Kong

41/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong Telephone 852.2878.6888

Thailand

Facsimile 886.2.8501.1691

Bangkok

Facsimile 852.2878.6800

8th - 11th floors, Asia Centre Building 173 South Sathorn Road, Bangkok 10120, Thailand Telephone 66.2658.8888

Singapore

Facsimile 66.2658.8014

4 Shenton Way #13-01 SGX Centre 2 Singapore 068807 Telephone 65.6202.1188 Facsimile 65.6534.4826

KGI's Ratings

Rating

Definition

Outperform (OP)

The stock's excess return over the next twelve months is ranked in the top 40% of KGI's coverage universe in the related market (e.g. Taiwan)..

Neutral (N)

The stock's excess return over the next twelve months is ranked in the range between the top 40% and the bottom 40% of KGI's coverage universe in the related market (e.g. Taiwan)

Under perform (U)

The stock's excess return over the next twelve months is ranked in the bottom 40% of KGI's coverage universe in the related market (e.g. Taiwan).

Not Rated (NR)

The stock is not rated by KGI.

Restricted (R)

KGI policy and/or applicable law regulations preclude certain types of communications, including an investment recommendation, during the course of KGI's engagement in an investment banking transaction and in certain other circumstances.

Excess return = 12M target price/current priceNote

Disclaimer

May 21, 2018

When an analyst publishes a new report on a covered stock, we rank the stock's excess return with those of other stocks in KGI's coverage universe in the related market. We will assign a rating based on its ranking. If an analyst does not publish a new report on a covered stock, its rating will not be changed automatically.

KGI Securities (Thailand) Plc. ( “The Company” ) disclaims all warranties with regards to all information contained herein. In no event shall the Company be liable for any direct, indirect or any damages whatsoever resulting from loss of income or profits, arising by utilization and reliance on the information herein. All information hereunder does not constitute a solicitation to buy or sell any securities but constitutes our sole judgment as of this date and are subject to change without notice.

*The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities. http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT

Please see back page for disclaimer

8

Bangkok Dusit Medical Services - Settrade

May 21, 2018 - operating 45 network hospitals throughout the country and. Cambodia. .... Neutral. 14.1. 13.2. 33.7. 29.9. 5.7. 5.3. 2.0. 17.2. HCA US EQUITY**.

489KB Sizes 0 Downloads 265 Views

Recommend Documents

Bangkok Dusit Medical Services - Settrade
Jan 3, 2018 - *The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities. http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT . Please see back ...

Bangkok Dusit Medical Services - Settrade
Apr 30, 2018 - Indonesia. Philippines. 2000. 2010. 2020 ..... Bangkok Dusit Medical Services – Recommendation & target price history. 16. 18. 20. 22. 24. 26.

Bangkok Dusit Medical Services - Settrade
Mar 8, 2018 - Indonesia. Philippines. 2000. 2010. 2020 ..... Bangkok Dusit Medical Services – Recommendation & target price history. Source: KGI Research.

Bangkok Dusit Medical Services - efinanceThai
10.5. Operating growth. 219.8. (13.0). 12.3. 40.3. (39.2). (3.1). (7.7). (2.4). 12.0. 13.2. 16.0. 29.1. 8.4. 1.8. 3.9. 15.3. 3.4. Net profit growth. 286.0. (6.7). 58.0. 57.8.

BDMS Bangkok Dusit Medical Services - SETTRADE.COM
Mar 9, 2017 - will help support long-term revenues and profit growth. Expect Wellness Clinic to cap .... 104/6, 2 fl., ICBC Bank Tower. 308 Chiang Mai Land,.

bangkok bank pcl. - Settrade
Aug 7, 2017 - COL CPF CPI CSL DCC DELTA DEMCO ECF EE ERW GBX GC GFPT ... MACO MBK MC MEGA MFEC NBC NCH NINE NSI NTV OCC OGC ...

bangkok bank - Settrade
Oct 20, 2017 - กําไร 3Q60 ทรงตัวตามคาด ทั้ง YoY และ QoQ. BBL รายงานกําไรสุทธิ 3Q60 ที่ 8,161 ล้านบาท (+1.2% YoY และ +1.4% QoQ) เป็นไà¸

Advanced Info Services - Settrade
Jun 27, 2018 - SPS. 52.2. 51.2. 53.0. 55.6. 58.3. EBITDA/Share. 23.8. 20.5. 23.7. 24.9. 26.9. DPS. 13.0. 10.1. 7.1. 7.6. 8.0. Activity. Asset Turnover (x). 1.0. 0.7.

Bangkok Dusit Medical Services - บริษัท หลักทรัพย์ กรุง ศรี
1. 30 2559. OUTPERFORM. Bangkok Dusit Medical Services. (BDMS TB). Share Price: Bt21.6. Target Price: Bt27.0 (+25.0%). ▫. “BDMS Wellness Clinic” high-end. ▫. EBITDA 2019 FY17-. 18F Wellness Clinic. ▫. DCF 27. COE Wellness Clinic. Blue ocean

bangkok dusit medical service อยู่ช่วงพักฟื้น รอกลับมาเติบโตปีห - Settrade
Aug 24, 2017 - สรุปประเด็นส าคัญจากการเข้าร่วมประชุมกับ BDMS วานนี้. • บริษัทให้ข้อมูลแนวโน้มผลประกอ

Bangkok Airways - SETTRADE.COM
Call center &. Stations, 8%. Others, 8%. Source: Company data, Krungsri Securities. Source: Company data, Krungsri Securities. BA: Revenue breakdown by ...

Bangkok Bank - RHB Securities
Apr 21, 2016 - Financial Services | Banks. Bangkok Bank. Neutral (Maintained). Target Price: THB172. Price: THB170. แนวโน้มการเติบโตของก าไรไม่โดดเด่น. Market Cap: USD9,307m. Bloomberg

bangkok ranch - SETTRADE.COM
Jan 27, 2017 - ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330. โทร. 0-2659-7000 โทรสาร 0-2658-5699. Internet Trading: 0-2659-7777. สำขำ. สà

bangkok dusit medical service ผ่านช่วงพัก เข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยว - Settrade
Nov 23, 2017 - ประเด็นสาคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์. • BDMS ให้มุมมองต่อผลประกอบการใน 4Q60 คาดเติบโตดีà¸

Bangkok Chain Hospital - SETTRADE.COM
Company Update | BCH. Krungsri Securities Research .... Income tax on company & subsidiaries. (159). (174). (228) ..... Renewable Energy. 662-659-7000 ext.

Bangkok Bank - RHB Securities
Jul 11, 2016 - 39.2%. Operating income. 24,545. 26,706. 26,384. (1%). 7%. Overhead expenses. (11,589). (12,856). (12,593). (2%). 9% Higher from higher ...

Bangkok Expressway and M etro
Feb 5, 2016 - Net profit (Bt mn). 4,399 ... Net Debt to Equity (%). 107.4 ..... Kd (%). 5.00. WACC. 8.00. Number of shares. 15,285. BEM Value (Bt/Shr). 6.29 ...

Bangkok 2016.pdf
2016 Annual Conference. http://www.apspa.org. International Conference on Public Organization VI (ICONPO VI). On. “Information, Open Government,.

Bangkok Bank (BBL.BK/BBL TB)*
Feb 2, 2018 - Hong Kong. 41/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong ... KGI policy and/or applicable law regulations preclude certain types ...

PHARMACIST GRADE II - INSURANCE MEDICAL SERVICES ...
Page 3 of 13. PHARMACIST GRADE II - INSURANCE MEDICAL SERVICES-2017May@PSC WINNERS.pdf. PHARMACIST GRADE II - INSURANCE MEDICAL ...

Bihar Medical Services & Infrastructure Corporation Limited - BMSICL
Sep 25, 2013 - Category. Monthly. Salary. Range (in Rs. '000). 1. General Manager (Procurement). 1. General. 80-100. 2. General Manager (Logistics). 1. General. 80-100. 3. Deputy General Manager (Drugs). 1. General. 55-80. 4. Deputy General Manger (E

UPSC-Combined-Medical-Services-Exam-2016-Notification.pdf ...
UPSC-Combined-Medical-Services-Exam-2016-Notification.pdf. UPSC-Combined-Medical-Services-Exam-2016-Notification.pdf. Open. Extract. Open with.