COMPANY UPDATE Thailand

Bangkok Bank OutperformMaintained

ใช้ ประโยชน์ กบั สาขา และเครือข่ ายให้ เป็ นประโยชน์

Price as of 21 Dec2017

205.00

12M target price (Bt/shr)

240.00

Unchanged / Revised up (down)

9.1

(%) Upside/downside (%)

17.6

Key messages

นอกจากภาวะเศรษฐกิจมหภาคจะเอื้อต่อการฟื้ นตัวของ ธุรกิจธนาคารในปี หน้าแล้ว BBL ยังเพิ่มช่องทางทา ธุรกรรม bancassurance ให้กบั AIA (บริ ษทั ประกันชีวติ ที่ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย) เราปรับสมมติฐานอัตราการ เติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียมปี 2561-62 เป็ น +8%/+9% (จากเดิมปี ละ6%) แต่ปรับลดประมาณการรายได้จากการ ซื้ อขายหลักทรัพย์ลงดังนั้นประมาณการกาไรสุ ทธิจึงยังคง เท่าเดิมเราใช้สมมติฐานสิ นเชื่อที่ +5%/8%/8%, NIM ที่ 2.3%/2.3%/2.4%, อัตราการเติบโตของรายได้ ค่าธรรมเนียมที่ 4%/8%/9% และcredit cost ที่ 110bps/90bps/80bpsเนื่องจากแนวโน้มที่ดูมนั่ คงมากขึ้น ในอนาคตเราจึงre-rate มูลค่าเหมาะสมโดยปรับเพิ่มP/E เป็ น12x (จากเดิม11.5x) และP/BV ที่1.05x (จากเดิม1.0x) และยังคงคาแนะนาซื้ อ. Trading data Mkt cap (Btbn/US$bn)

391.3/12.2

Outstanding shares (mn)

1,909

Foreign ownership (mn)

477.2

3M avg. daily trading (mn)

3.46

52-week trading range (Bt)

155.5/206

Performance (%)

3M

Absolute Relative

9.9

Quarterly EPS

6.0

6M

12M

13.8

32.1 15.3

3.8

2015

4.9

4.2

4.7

4.0

2016

4.4

3.8

4.2

4.3

2017

4.4

4.2

4.3

Share price chart 220 35 30 210 25 200 20 190 15 180 10 170 5 160 0 150 (5) Dec-16 Mar-17 May-17 Jul-17 Oct-17 Dec-17 Share Price Price performance relative to SET

Source: SET

ChalieKueyen 66.2658.8888 Ext. 8851 [email protected]

(BBL.BK/BBL TB)*

Event

การจับมือเป็ นพันธมิตรกับ AIA สะท้ อนการใช้ เครือข่ าย franchise ที่ดขี นึ้ การเข้าเป็ นพันธมิตรในธุรกิจนายหน้าขายประกัน (bancassurance) กับ AIA อาจจะทาให้โครงสร้าง รายได้ค่าธรรมเนี ยมของ BBL ในระยะต่อไปเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยกลยุทธ์น้ ี จะทาให้ธนาคารมี แหล่งรายได้แบบสม่าเสมอ มัน่ คงและแน่นอนในระยะยาว ซึ่ งไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มรายได้ ค่าธรรมเนี ยมให้ธนาคารเท่านั้น แต่กลยุทธ์น้ ี ยงั สะท้อนถึงการใช้เครื อข่ายสาขาที่กระจายอยูท่ วั่ ประเทศ (franchise value) ที่มีอยูอ่ ย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นด้วย ในปั จจุบนั BBL เป็ นนายหน้ากับช่องทางทา ธุรกรรม bancassuranc ให้กบั BLA ซึ่งขายเบี้ยประกันให้กบั บัญชี ในเครื อข่ายของ BBL ประมาณ 67% ของเบี้ยประกันทั้งหมดของ BLA โดยที่ BBL คิดค่านายหน้าจากการทาธุรกรรม bancassurance ให้กบั BLA ที่ 13-17% ของเบี้ยประกัน ซึ่งอัตราค่าคอมฯขึ้นกับประเภทของผลิตภัณฑ์ ธุรกิจนี้โตในอัตราที่ สม่าเสมอที่ 15% CAGR และรายได้จากธุรกรรมนี้คิดเป็ น 11% ของกาไร BBL ใน 9M60 (เพิ่มขึ้นจาก แค่ 7% เมื่อ 3 ปี ก่อน) AIA จะสร้ างโอกาสการโตอีกมาก เนื่องจากธุรกรรม bancassurance ในปัจจุบันมีสัดส่ วนแค่ 5% จากข้อมูลเบี้ยประกันชี วิตของสมาคมประกันชี วิตแห่ งประเทศไทย AIA มีส่วนแบ่งตลาดสู งที่สุดในแง่ เบี้ยประกันที่ 20% ในขณะที่ BLA อยูอ่ นั ดับที่ 6 โดยมีส่วนแบ่งตลาด 7.6% ในภาพรวมเมื่อแบ่งตาม แหล่งที่มาของเบี้ยประกัน พบว่าช่องทาง bancassurance อยูท่ ี่ประมาณ 46% ของเบี้ยประกันรวมใน 9M60 อย่างไรก็ตามที่มาของเบี้ยประกันบริ ษทั ประกันที่อยูใ่ นเครื อของธนาคารจะมาจากช่องทาง bancassurance อย่างในกรณี ของ MTL อยูท่ ี่ 75% ของเบี้ยประกันรวม SCB Life อยูท่ ี่ 91% และ KTAL อยูท่ ี่ 57% แต่อย่างไรก็ตาม เบี้ยประกันของ AIA มาจากช่องทาง bancassurance แค่ 5% เท่านั้น ใช้ สมมติฐานว่ารายได้ bancassurance จาก AIA จะอยู่ที่ 2.4%/4.8% ของกาไรในปี 2561/62 BBL เปิ ดเผยว่าผลิตภัณฑ์ประกันชี วิตของ BLA และ AIA ต่างกัน โดยในส่ วนของ BLA จะเน้น ผลิตภัณฑ์ดา้ นเงินฝาก และการออมเพื่อหักลดหย่อนภาษี ในขณะที่ของ AIA จะเป็ นการคุม้ ครองชีวิตใน ระยะยาว และตลอดชีวิต ดังนั้นการจับมือกับ AIA จะทาให้ธนาคารสามารถเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกัน ที่หลากหลายมากขึ้นให้กบั ฐานลูกค้าของธนาคาร และเนื่ องจากผลิตภัณฑ์ที่ต่างไปจากเดิม BBL จึงคาด ว่าค่านายหน้าที่จะคิดจาก AIA ก็น่าจะสู งขึ้นกว่าที่คิดจาก BLA ทั้งนี้ ในกรณี ฐาน เราใช้สมมติฐาน ปริ มาณธุรกรรม bancassurance จาก AIA ในปี 2561/62 ที่ 1 หมื่นล้านบาท/2 หมื่นล้านบาท (ค่า นายหน้า 12%) ซึ่งรายได้จาก AIA จะทาให้ BBL มีกาไรสุ ทธิ เพิ่มขึ้นประมาณ 2.4%/4.8%โดยเบี้ย ประกันที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 5.0 พันล้านบาท จะทาให้กาไรสุทธิ เพิ่มขึ้นประมาณ 1% Re-rating มูลค่ าเหมาะสมโดยอิงกับค่ าเฉลีย่ ระยะยาว เราปรับสมมติฐานอัตราการเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนี ยมปี 2561-62 เป็ นปี ละ 8%/9% (จากเดิมปี ละ 6%) แต่ปรับลดประมาณการรายได้จากการซื้ อขายหลักทรัพย์ลง ดังนั้นประมาณการกาไรสุ ทธิ จึงยังคง เท่าเดิม แต่เนื่ องจากแนวโน้มที่ดูมนั่ คงมากขึ้นในอนาคต เราจึง re-rate มูลค่าเหมาะสมโดยปรับเพิ่ม P/E เป็ น 12x (จากเดิม 11.5x) และ P/BV ที่ 1.05x (จากเดิม 1.0x) และยังคงคาแนะนาซื้อ Risks อัตราการเติบโตของสินเชื่ออ่อนแอ, กันสารองเพิม่ ขึน้ , รายได้จากการค้าหลักทรัพย์ต่าเกินคาด. Key financials and valuations Dec-18F 67,467 49,811 39,897 20.90 9.00 19.81 4.43 9.7 0.9 1.27 10.00

Dec-19F 69,847 49,586 39,399 20.64 10.00 (1.25) 4.93 9.8 0.8 1.17 8.76

*The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities.

1

Pre-pro. profit (Bt mn) Pretax profit (Bt mn) Net income (Bt mn) EPS(Bt) DPS EPSGrowth (%) Dividend Yield (%) P/E(x) P/BV (x) ROAA (%) ROAE(%)

Dec-14A 53,770 45,084 36,332 19.03 6.50 1.19 3.51 9.7 1.1 1.36 11.73

Dec-15A 57,683 43,030 34,181 17.90 6.50 (5.92) 3.99 9.1 0.9 1.22 9.97

Dec-16A 55,352 39,624 31,815 16.66 7.00 (6.97) 4.03 10.4 0.9 1.10 8.58

Dec-17F 64,400 41,764 33,301 17.44 8.00 4.73 3.94 11.6 1.0 1.18 9.47

Source: KGI Research

December 22, 2017

http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT

Please see back page for disclaimer

Thailand

Bangkok Bank

Figure 1: Top ten life insurance companies (sorted by market share as of 9M17) Company

Insurance

Mkt share

premium

(%)

(Bt mn)

AIA ranked #1 in market share

in

business,

Premium toward

%bancassurance/total

Bancassurance

premium

(Bt mn)

AIA

88,298

20.0%

4,464

5.1%

life

insurance

MTL

78,228

17.8%

58,766

75.1%

but

premium

TLI

59,923

13.6%

11,924

19.9%

KTAL

45,506

10.3%

25,983

57.1%

SCB Life

39,848

9.0%

36,101

90.6%

toward

bancassurance

channel is very small

BLA

33,329

7.6%

22,194

66.6%

AZAY

23,076

5.2%

8,103

35.1%

FWD

15,861

3.6%

10,017

63.2%

PLT

15,097

3.4%

13,238

87.7%

OLIC

9,442

2.1%

299

3.2%

Source: Thai Life Assurance Association (TLAA), KGI Research

Figure 2: BLA’s insurance premium and BBL’s commission fee Industry

BLA’s

% mkt

BLA’s

BBL’s banc.

Avg.

insurance

insurance

share

Banc.

Income

commission

premium

primium

Bt bn

Bt bn

% 8.8

BBL earns commission rate

2012

392.1

34.6

of

premium

2013

442.9

39.1

branch

2014

503.8

2015

537.5

10-17%

selling

through

network.

of its

premium

8.8

51.8 44.8

2016

568.3

9M17

440.7

21.5 24.7

10.3

36.7

8.3

29.3

43.3

7.4

33.3

Bt bn

7.6

fee Bt bn 2.3 2.5 2.8 3.6

26.9

3.7

22.2

3.4

% 10.6 10.3 7.7 12.3 13.7 15.4

Source: , Thai Life Assurance Association (TLAA), KGI Research

Figure 3: Sensitivity of bancassurance income from AIA Premium (Btmn)

Commission fee assumption 10%

12%

14%

16%

18%

5,000

500

600

700

800

900

10,000

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

15,000

,500

1,800

2,100

2,400

2,700

20,000

2,000

2,400

2,800

3,200

3,600

25,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

Source: KGI Research

Figure 4: Sensitivity of bancassurance income from AIA at % of BBL’s net profit Premium (Btmn)

Commission fee assumption 10%

12%

14%

16%

18%

5,000

1.0%

1.2%

1.4%

1.6%

1.8%

10,000

2.0%

2.4%

2.8%

3.2%

3.6%

15,000

3.0%

3.6%

4.2%

4.8%

5.4%

20,000

4.0%

4.8%

5.6%

6.4%

7.2%

25,000

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

9.0%

Source: KGI Research

December 22, 2017

*The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities. http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT

Please see back page for disclaimer

2

Thailand

Bangkok Bank

Figure 5: BBL’s bancassurance income and its contribution to net profit BBL’s

Bancassurance income

bancassurance

income grew at double digit annually,

with

% to net profit

Bancassurance income growth

2013 2,549

4-year

6.0%

11.1%

2014

CAGR 15%

2,824

7.1%

10.8%

8.7%

27.8%

3,674

7.4%

1.7%

3,413

11.1%

2015

3,611

2016 9M17

22.0%

Source: Company data, KGI Research

Figure 6: Fee income-net BBL versus peers BBL KBANK SCB Fee income, Bt mn (LHS); YoY growth percent (RHS)Fee income, Bt mn (LHS); YoY growth percent (RHS)Fee income, Bt mn (LHS); YoY growth percent (RHS) 25.0 40,000

40,000

20.0 30,000

15.0

20,000

10.0

10,000

5.0

-

20.0

20.0 30,000

15.0

20,000

10.0

10,000

0.0

Fee income

25.0

25.0 40,000

5.0

-

30,000

Fee income

10.0

10,000

5.0

-

0.0

Growth

15.0

20,000

0.0

Fee income

Growth

Growth

Source: Company data, KGI Research

Figure 7 :Fee income-net breakdown by % (9M17) BBL

KBANK

Others

24

8 23

Card

13

21

Loan related fee 9

Bancassurance 29

26

13

10 Trade fin. & cash mgt

Trans. fee

Others

Loan related fee

Bancassurance 12

Bancassurance 17

Global mkt

Others

Loan related fee 16

12

SCB

Card

Card 8 Global mkt

18

31

Trans. fee

10

Trans. fee

Source: Company data, KGI Research Remark: Other fees are mainly fees from mutual fund

Figure 8: Fee income-net breakdown (as of 9M17) BBL vs. peers (KBANK & SCB) BBL

December 22, 2017

*The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities. http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT

Please see back page for disclaimer

3

Thailand

Bangkok Bank

30,000

35,000

25,000

30,000

20,000 15,000

2,824

2,549

3,611

25,000

3,674

3,713

20,000

3,413

3,413

15,000

10,000

1,784

10,000

5,000

5,000

-

-

2013

Loan related

2014

Card

Trans. Fee

2015

Global mkt

2016

9M17

Banc.

BBL

Others

Loan related

KBANK

Card

Trans. Fee

SCB

Global mkt

Banc.

Others

Source: SET, KGI Research

Figure 9: Key assumptions

2014 1.7 5.6 2.3 6.4 52.2

2015 4.9 (2.5) 10.8 19.4 51.6

Loan yield Cost of fund NIM

4.8 2.0 2.2

4.8 2.0 2.2

Credit cost NPL ratio NPL coverage

49 2.5 204

ROA ROE

1.4 11.7

Loan growth NII growth Fee income growth Non-NII growth Cost to income ratio

2016 3.9 11.28 1.75 (7.4) 55.7

9M17 2.0 4.7 8.2 7.0 47.0

2017F 5.0 4.3 8.4 14.6 51.6

2018F 8.0 7.7 8.3 5.1 52.5

2019F 8.0 9.8 6.3 0.2 53.6

4.6 1.6 2.4

4.6 1.6 2.3

4.6 1.6 2.4

4.7 1.7 2.4

4.8 1.7 2.5

78 3.0 185

81 3.5 174

121 4.5 154

111 3.4 193

90 3.2 206

85 3.0 222

1.2 10.0

1.1 8.6

1.10 8.62

1.2 9.5

1.3 10.0

1.2 8.8

Source: Bloomberg, KGI Research

December 22, 2017

*The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities. http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT

Please see back page for disclaimer

4

Thailand

Bangkok Bank

Figure 10: Company profile Figure 11: Loan breakdown by value Bangkok Bank (BBL) provides various banking and financial services

including

mortgage

commercial,

lending,

consumer,

international

trade

credit

card,

financing,

Percent

and

120

investment

100

banking, and securities services.

80 60

15 11 11 18

16

45

40

14 10 20

40 20 0 2013

Corp

Source: KGI Research

2016

Commercial

Business

Consumer

Inter.

Source: Company data

Figure 12: NPL by loan segment Figure 13: Fee income breakdown

Btbn

Btbn

100,000

140.0

80,000

111bn

114bn

100.0

13.4

9.91

80.0

39.9

120.0

60,000 40,000

20,000

118bn 19.7

40.4

41.3

60.0 40.0

2011

Agri & Minning

2012

2013

Manufacturing

2014

2015

Prop & cons Utility

2016

Mortgage

1H17

Others

64.0

57.5

20.0

57.0

2015

Source: KGI Research

2016 NII

Fee income

9M17 (annulized) Other income

Source: KGI Research

Figure 14: NPL and coverage Gross NPL, Btbn (LHS); NPL coverage, percent (RHS) 100.0

Figure 15: Credit cost 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 -5.0

80.0 60.0

40.0 20.0

1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17

0.0

140.0 120.0 100.0 80.0 60.0

40.0 20.0 0.0

1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17

GrossNPL

Bps

% Growth yoy

Source: KGI Research

Credit cost Source: KGI Research

Figure 16: PBV Times

Figure 17PE

2.0

Times +2.0 sd = 1.5x

1.6

14.0

+1.0 sd = 1.3x

1.2

0.8

+2.0 sd = 11.8x

12.0

Average = 1.1x

+1.0 sd = 11.0x Average = 10.2x

10.0

-1.0 sd = 0.8x

-1.0 sd = 9.4x

-2.0 sd = 0.6x

0.4 2012

8.0 2013

Source: KGI Research

2014

2015

2016

2017F

-2.0 sd = 8.5x

2018F

6.0 2012

2013

2014

2015

2016

2017F

2018F

Source: KGI Research

December 22, 2017

*The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities. http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT

Please see back page for disclaimer

5

Thailand

Bangkok Bank

Quarterly Income Statement Sep-14A Dec-14A Mar-15A Jun-15A Sep-15A Dec-15A Mar-16A Jun-16A Sep-16A Dec-16A Mar-17A Jun-17A Sep-17A Income Statement (Bt mn) NII Fee income, net Non-NII Total operating income Total operating expenses PPOP Loan Loss Provision Net profit EPS(Bt) Profitability (%) Yield on earnings assets Cost of funds Net interest margin Cost-to-income ratio Effective tax rate LDR LDR(including borrowings) ROAA ROAE Asset quality Non-performing loans (Bt mn) % to loans NPL coverage Credit cost (bps) Growth (%) Fee income growth Non-NII growth Operating income growth PPOP growth Net profit growth

15,109 5,486 10,933 26,042 12,455 13,587 3,313 9,575 5.02

14,067 5,206 8,671 22,738 11,352 11,386 2,103 8,965 4.70

14,235 6,394 10,813 25,048 12,526 12,522 2,980 9,457 4.93

13,218 5,426 11,328 24,545 13,469 11,076 2,922 8,035 4.21

14,441 6,013 12,299 26,739 12,875 13,864 4,872 9,057 4.74

15,617 6,238 10,778 26,396 14,187 12,209 3,880 7,681 4.02

16,033 6,104 10,672 26,706 15,010 11,696 3,644 8,317 4.36

15,596 5,976 9,250 24,846 14,597 10,249 3,542 7,169 3.76

16,066 6,157 10,887 26,953 14,165 12,788 4,946 8,061 4.22

16,303 6,255 11,050 27,353 15,178 12,175 3,596 8,267 4.32

16,277 6,719 10,938 27,216 13,393 13,823 5,806 8,305 4.35

16,568 6,372 11,473 28,041 14,975 13,066 5,688 8,047 4.22

16,825 6,599 11,651 28,476 14,147 14,329 6,259 8,161 4.28

4.1 1.9 2.4 47.8 20.4 85.1 109.3 1.5 12.6

3.9 2.1 2.1 49.9 19.8 81.3 105.4 1.3 11.6

4.0 2.2 2.1 50.0 19.1 79.2 102.8 1.4 11.7

3.9 2.2 2.0 54.9 19.4 79.4 101.5 1.2 9.7

3.9 2.0 2.2 48.2 16.6 83.0 107.4 1.3 10.8

3.8 1.7 2.3 53.7 25.4 84.4 114.5 1.1 9.0

3.7 1.6 2.3 56.2 17.9 81.3 112.6 1.2 9.4

3.6 1.6 2.2 58.7 16.9 82.9 111.0 1.0 8.0

3.7 1.6 2.3 52.6 18.0 84.7 114.1 1.1 8.9

3.6 1.5 2.3 55.5 22.9 84.3 114.4 1.1 8.9

3.5 1.5 2.2 49.2 18.9 81.7 109.4 1.1 8.8

3.6 1.5 2.3 53.4 14.6 82.2 108.7 1.1 8.5

3.6 1.6 2.3 49.7 19.8 79.9 105.9 1.1 8.5

46,118 2.6 198.2 76

45,046 2.5 204.1 47

47,473 2.7 189.9 67

55,126 3.1 170.4 65

58,112 3.2 172.6 107

56,226 3.0 185.3 83

61,841 3.3 174.4 78

67,995 3.6 164.5 74

73,187 3.8 159.5 104

68,841 3.5 173.6 74

77,772 4.0 160.0 120

85,947 4.3 151.2 115

88,231 4.5 154.0 129

5.3 29.9 15.2 22.4 6.9

1.7 6.2 3.2 16.9 16.6

11.2 20.5 5.1 26.9 7.9

2.7 22.0 1.2 (3.6) (11.0)

9.6 12.5 2.7 2.0 (5.4)

19.8 24.3 16.1 7.2 (14.3)

(4.5) (1.3) 6.6 (6.6) (12.1)

10.1 (18.3) 1.2 (7.5) (10.8)

2.4 (11.5) 0.8 (7.8) (11.0)

0.3 2.5 3.6 (0.3) 7.6

10.1 2.5 1.9 18.2 (0.2)

6.6 24.0 12.9 27.5 12.2

7.2 7.0 5.7 12.1 1.2

Source: KGI Research

Peer comparison – Key valuation stats Target Price

Mkt cap

Mkt Target Price Upside PBV-17F 16 BV EPS (Bt)

Rating

Bt

Bt bn

Bt

(%)

(x)

BBL*

OP

240.0

397

208.0

15.4

1.13

198 16.7 17.4 20.0

KBANK*

OP

250.0

546

228.0

9.6

1.66

134.5 16.8 16.6 20.1

KKP*

N

72.0

65

77.0

(6.5)

1.37

47.6

6.6

6.7

7.3

KTB*

N

19.0

271

19.4

(2.1)

0.89

19.6

2.1

1.7

2.1

SCB*

N

165.0

516

152.0

8.6

1.45

94.4 14.0 13.5 14.0

TCAP*

OP

58.25

73

57.0

2.2

1.25

42.7

4.7

5.9

TISCO*

OP

92.0

69

86.0

7.0

2.09

39.0

6.3

7.3

TMB*

U

2.5

130

3.0

(17.4)

1.17

1.92 0.19

0.2

Bt

16

17F

PE (x)

EPS growth (%)

18F

16

17F

18F

(6.9)

4.6

14.5

1.8

(1.1) 20.9 2.1

16

17F

PBV (x) 18F

16

Div yield (%)

ROAE (%)

17F

18F

16 17F 18F

16

17F

18F

12.5 11.9 10.4

1.1 1.0

1.0

3.1 3.6 3.6

13.6 13.7 11.4

1.7 1.6

1.5

1.8 1.8 3.1

13.0 12.5 13.1

11.7 11.5 10.6

Bank

Total

2,066

46.7

8.6

9.9 10.0

1.6 1.5

1.4

7.8 7.8 5.7

11.6 12.8

9.4

1.0 0.9

0.9

4.4 3.3 4.2

11.6

4.0

10.9 11.3 10.8

1.6 1.4

1.3

2.6 2.7 3.2

14.5 13.6 12.4

12.1

5.0 (20.6) 21.2 0.7

(3.6)

6.4

10.5

25.2

8.5

8.8

19.6

17.1

20.4

0.2

(11.9)

8.7

-2.5

2.9

8.5

9.1 11.4

8.7

13.3 9.6

9.7

8.9

1.3 1.3

1.2

3.5 4.6 5.0

11.3 11.6 12.1

13.8 11.8

9.8

2.2 2.0

1.9

4.1 4.7 5.1

17.2 17.9 19.4

7.2

15.8 14.5 13.5

1.6 1.5

1.4

2.0 2.1 2.6

11.3

12.4 12.0 10.6

1.5 1.4

1.3

3.7 3.8 4.1

10.3

8.5

9.9

12.6 13.2 13.1

Source: KGI Research

December 22, 2017

*The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities. http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT

Please see back page for disclaimer

6

Thailand

Bangkok Bank

Balance Sheet

Key Ratios

As of 31 Dec (Bt mn) Total Assets Cash Interbank and MM Securities Investments Loans & Accrued Int - Net Properties Foreclosed PP&E Others Total Liabilities Deposits Interbank and MM Securities Borrowings Others Shareholders' Equity Common Stock Capital Surplus Retained Earnings Supplementary Non-Performing Loans % to loan

2015 2,835,852 61,432 372,007 519,525 1,768,995 13,579 46,108 54,206 2,473,821 2,090,965 128,681 138,403 115,772 361,832 19,088 56,346 227,474

2016 2017F 2018F 2,944,230 3,032,796 3,244,494 66,338 68,326 79,605 394,612 366,042 402,023 546,614 563,012 579,903 1,826,227 1,909,515 2,061,523 12,262 16,901 15,211 45,231 34,000 34,680 52,945 75,000 71,550 2,564,985 2,628,686 2,813,065 2,178,141 2,287,048 2,458,576 130,928 150,567 173,152 137,815 141,261 144,792 118,101 49,810 36,544 379,016 406,760 435,339 19,088 19,088 19,088 56,346 56,346 56,346 248,342 271,325 299,904

2019F 3,476,910 73,481 438,154 626,295 2,224,916 13,690 35,374 65,000 3,013,115 2,642,970 181,810 148,412 39,924 463,344 19,088 56,346 328,986

56,226 3.00

68,841 3.54

69,481 3.40

70,625 3.20

71,508 3.00

Year to 31 Dec (Bt mn) 2015 Interest income 103,814 Interest expense 46,304 Net Interest Income (NII) 57,510 Provision and restructuring loss 14,654 NII after Provision 42,857 Non-Interest income (non-NII) 45,218 Fee Income, net 24,071 Investment income 5,836 Others 15,312 Non-Interest expenses 53,057 PPOP 57,683 Profit before tax 43,030 Income Tax 8,630 Minority Interest 220 Net profit 34,181 EPS (Bt) 17.90

2016 102,443 38,445 63,998 15,728 48,270 41,860 24,492 4,272 13,096 58,949 55,352 39,624 7,556 254 31,815 16.67

2017F 106,123 39,341 66,781 22,636 44,146 47,989 26,540 5,500 15,949 59,237 64,400 41,764 8,203 260 33,301 17.44

2018F 116,098 44,203 71,895 17,656 54,239 50,433 28,752 4,848 16,833 64,170 67,467 49,811 9,664 250 39,897 20.90

2019F 128,187 49,227 78,960 20,261 58,699 50,522 30,571 3,000 16,951 69,410 69,847 49,586 9,917 270 39,399 20.64

Year to 31 Dec Growth (YoY %) Loans and Accrued Interests Deposits Total Assets Total Equity Growth (YoY %) Net Interest Income Loan Loss Provision Non-Interest Income Total Revenue (NII + Non-NII) Net Profit EPS PPOP Profitability (%) Yield on Int.- earnings Assets Cost of Funds Net Interest Margin Fee Income/Total Oper.Rev. Fee income/Total Assets Cost/OP Income Ratio ROAA ROAE Capital Adequacy (%) Tier I Ratio Tier 2 Ratio Capital Adequacy Ratio Equity/Asset Ratio Asset Quality (%) NPLs Ratio NPL Coverage Ratio Loan Loss Reserve/Loans Ratio Credit cost (bps) Liquidity (%) Loans/Deposits Ratio Loans/Deposits & Borrowings Ratio Money market-net/Asset Ratio Per Share Data (Bt) EPS(fully diluted) DPS BVPS

Source: KGI Research

Profit & Loss

-

-

2015

2016

2017F

2018F

2019F

4.85 1.56 2.75 11.85

3.87 4.17 3.82 4.75

5.03 5.00 3.01 7.32

8.00 7.50 6.98 7.03

8.00 7.50 7.16 6.43

(2.52) 68.69 19.43 6.06 (5.92) (5.92) 7.28

11.28 7.33 (7.43) 3.05 (6.92) (6.92) (4.04)

4.35 43.92 14.64 8.42 4.67 4.67 16.34

7.66 (22.00) 5.09 6.58 19.81 19.81 4.76

9.83 14.75 0.18 5.85 (1.25) (1.25) 3.53

3.80 1.97 2.20 23.43 0.85 51.65 1.22 9.97

3.62 1.60 2.36 23.14 0.83 55.69 1.10 8.58

3.62 1.57 2.38 23.12 0.88 51.61 1.18 9.47

3.77 1.65 2.43 23.50 0.89 52.46 1.27 10.00

3.86 1.71 2.48 23.61 0.88 53.61 1.17 8.76

15.61 2.13 17.74 12.76

17.20 1.90 19.10 12.87

18.40 1.83 20.23 13.41

19.60 1.80 21.40 13.42

20.80 1.50 22.30 13.33

3.00 185 5.56 78

3.54 174 6.14 81

3.40 193 6.56 111

3.20 206 6.59 90

3.00 222 6.66 85

89.6 84.4 8.58

89.4 84.3 8.96

89.4 83.8 7.10

89.8 83.9 7.05

90.2 84.4 7.37

17.9 6.5 189.5

16.7 7.0 198.5

17.4 8.0 213.1

20.9 9.0 228.0

20.6 10.0 242.7

Source: KGI Research

-

Source: KGI Research

Bangkok Bank– Recommendation & target price history Date 6-Nov-17 8-Sep-17 25-Apr-17 23-Jan-17

230

220 210 200 190

Rating Outperform Outperform Neutral Outperform

Target 210.00 220.00 189.00 189.00

Price 192.00 186.50 180.00 168.00

180 170

160 150 Dec-16

Jan-17

Feb-17

Mar-17

Apr-17 Share price

May-17

Jun-17

Jul-17

Target price lowered

Aug-17

Sep-17

Oct-17

Nov-17

Dec-17

Target price raised

Source: KGI Research

December 22, 2017

*The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities. http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT

Please see back page for disclaimer

7

Thailand

KGI Locations

ChinaShanghai

Bangkok Bank

Room 1907-1909, Tower A, No. 100 Zunyi Road, Shanghai, PRC 200051 Room 24D1, 24/F, A Unit, Zhen Ye Building,2014 Bao’annan Road,

Shenzhen

Shenzhen, PRC 518008

TaiwanTaipei

700 Mingshui Road, Taipei, Taiwan Telephone886.2.2181.8888 ‧

Hong Kong

Facsimile886.2.8501.1691

41/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong Telephone 852.2878.6888

ThailandBangkok

Facsimile 852.2878.6800

8th - 11th floors, Asia Centre Building 173 South Sathorn Road, Bangkok 10120, Thailand Telephone 66.2658.8888

KGI's Ratings

Facsimile 66.2658.8014

Rating

Definition

Outperform (OP)

The stock's excess return* over the next twelve months is ranked in the top 40% of KGI's coverage universe in the related market (e.g. Taiwan).

Neutral (N)

The stock's excess return* over the next twelve months is ranked in the range between the top 40% and the bottom 40% of KGI's coverage universe in the related market (e.g. Taiwan).1.3

Under perform (U)

The stock's excess return* over the next twelve months is ranked in the bottom 40% of KGI's coverage universe in the related market (e.g. Taiwan).

Not Rated (NR)

The stock is not rated by KGI Securities.

Restricted (R)

KGI policy and/or applicable law regulations preclude certain types ofcommunications, including an investment recommendation, during the course of KGI's engagement in an investment banking transaction and in certain other circumstances.

Excess return = 12M target price/current priceNote

Disclaimer

December 22, 2017

KGI Securities no event shall profits, arising to buy or sell

When an analyst publishes a new report on a covered stock, we rank the stock's excess return with those of other stocks in KGI's coverage universe in the related market. We will assign a rating based on its ranking. If an analyst does not publish a new report on a covered stock, its rating will not be changed automatically. (Thailand) Plc. (“The Company”) disclaims all warranties with regards to all information contained herein. In the Company be liable for any direct, indirect or any damages whatsoever resulting from loss of income or by utilization and reliance on the information herein. All information hereunder does not constitute a solicitation any securities but constitutes our sole judgment as of this date and are subject to change without notice.

*The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities. http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT

Please see back page for disclaimer

8

BBL - Settrade

Dec 22, 2017 - Figure 1: Top ten life insurance companies (sorted by market share as of ... share in life insurance .... Peer comparison – Key valuation stats.

544KB Sizes 4 Downloads 484 Views

Recommend Documents

BBL
Aug 7, 2017 - 02-508-1567 (Call Center). Email. [email protected]. สาขากาญจนบุรี (ส านักงานสาขา). ที่อยู่. 277/106 ถนนแสงชูโต ต ำบลบ้ำนเà

BBL
Apr 21, 2017 - Remark: KSS is a subsidiary of Bank of Ayudhya Plc. .... OCBC SP OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 28,752 11.2 10.3 1.1 1.0. 3.80. 9.7.

BBL
Oct 20, 2017 - AQUA. BRR. CSS. FER. HTECH. KASET. MATI. NUSA. PSTC. SEAOIL. STPI. TNP. UBIS. ARROW. BTNC. CTW. FOCUS. IFS. KBS. M-CHAI. PATO. QLT. SENA. SUC. TOPP. UMI. Corporate Governance Report - The disclosure of the survey result of the Thai. In

Bangkok Bank (BBL.BK/BBL TB)*
Feb 2, 2018 - Hong Kong. 41/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong ... KGI policy and/or applicable law regulations preclude certain types ...

KTC - Settrade
Oct 18, 2017 - 5. KTC : T-BUY-140.0. 18 October 2017. Corporate Governance Report Rating (CG Score). AMATA. BTS. DELTA. EGCO. INTUCH. KTB. MINT.

THCOM - Settrade
Nov 2, 2017 - AQUA. BRR. CSS. FER. HTECH. KASET. MATI. NUSA. PSTC. SEAOIL. STPI. TNP. UBIS. ARROW. BTNC. CTW. FOCUS. IFS. KBS. M-CHAI. PATO. QLT. SENA. SUC. TOPP. UMI. Corporate Governance Report - The disclosure of the survey result of the Thai. Ins

Supalai - Settrade
Sep 18, 2017 - 3เหตุผลที่เราปรับเพิ่มค าแนะน าเป็น “ซื้อ” 1) SPALI มีปัจจัยบวกระยะสั้นจากแผนเปิดตัว. คอน

TCMC - Settrade
Nov 17, 2017 - ในปี 2561 คำดเติบโตถึง 104% YoY เป็น 429 ล้ำนบำท (สูงสุดเป็นประวัติกำรณ์) โดยก ำไรรำยไตร. มำสจะเต

Neutral - Settrade
May 31, 2018 - Moreover, domestic political issue become clearer after the constitutional's ruling on the draft of MP election bill is not against the constitution.

Untitled - Settrade
Jun 30, 2017 - fillinn righlullainfatuihine Sullavilisinnnnniu fox naens SET50 future. 7neriu in his TRADING S50Z17 cut loss 5 breakout 1082 follow LONG this ...

supalai - Settrade
Dec 27, 2017 - 4เหตุผลที่คงคำแนะน ำ “ซื้อ” 1) กำรทำโครงกำร Mixed Use ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญทั้งต่อยอด. รำยà¹

SPCG - Settrade
Mar 14, 2017 - STEEL. Property & Construction[PROPCON]. Construction Materials. CONMAT. Construction Services. CONS. Property Development. PROP. Property Fund & REITs. PF&REIT. Resources [RESOURC]. Energy & Utilities. ENERG. Mining. MINE. Services [S

Sansiri - Settrade
May 21, 2018 - 41/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong ... KGI policy and/or applicable law regulations preclude certain types of ...

KTC - Settrade
Feb 20, 2018 - คำดรำยได้ดอกเบี้ยเติบโตแข็งแกร่ง แม้มีผลกระทบจำกเกณฑ์ใหม่เต็มปีก็ตำม. เราคาดรายไà

TCMC - Settrade
Mar 20, 2018 - ปรับประมาณการสะท้อนค่าเงินบาทที่แข็งค่า. เราปรับสมมติฐานค่าเงินบาทต่อดอลาร์สหรัà¸

AP - Settrade
Oct 24, 2017 - 3 เหตุผลที่คงคําแนะนํา “ซื้อ” 1) คาดกําไรปกติ 3Q60 เติบโตเด่นทั้ง QoQ และ YoY และมี. โอกาสทําระ

DTAC - Settrade
Mar 29, 2018 - Gross margin analysis ... revenue market share in Thailand. .... listed on the Stock Exchange of Thailand (SET) and the market for Alternative.

Supalai - Settrade
Aug 9, 2017 - ก ำไรสุทธิ 2Q60 ฟื้นตัวเด่นตำมที่เรำและตลำดคำด. ก ำไรสุทธิ 2Q60 ฟื้นตัว 93% QoQ สู่ระดับ 1.3 พันล้à¸

robins - Settrade
Apr 18, 2018 - 4เหตุผลที่คงค ำแนะน ำ “ซื้อเก็งก ำไร” 1) คำดก ำไร 1Q61 เติบโตรำว 11% YoY ผลักดันจำก. รำยได้และมำà

robins - Settrade
Oct 20, 2017 - 2017F. 2018F. Company Profile. ธุรกิจค้าปลีกประเภทห้างสรรพสินค้าในนาม ..... 78/26, SoiVacharaphol 2, ThaRaeng, Bangkhen,. Bangkok 10230.

KTC - Settrade
Jul 4, 2018 - คาดก าไร 2Q61 โตเด่นทั้ง YoY และ QoQ. เราคาดก าไรสุทธิ 2Q61 ของ KTC ที่ 1.3 พันล้านบาท (+65.5% YoY และ +7.7% QoQ) เติบà¹

Untitled - Settrade
Oct 9, 2017 - S50Z17 Ua 1084.90 qa (-0.60) ifiulunsauvinia 1077/1084 gees al. USunnfjovney 80,283 airyun nanthu 1088 gafia LOng anjynnfinj 314,343 ...

sansiri - Settrade
Apr 9, 2018 - 0 2120 3241 Fax. 0 2256 9596. RUAMCHOK MALL. 189 Ruamchok Mall 2fl. Zone C, Unit No. 104,. Moo 6, TambonFaham, Chiang Mai, 50000.

AAV - Settrade
Nov 10, 2017 - Source: Company and FSS Research. Page 3. AAV. Page 3 of 4. Finansia Syrus Securities Public Company Limited. Head Office. Thaisummit ...