ภาคไทย - ภาคอินเตอร

ศูนยทดสอบ ภาษาอังกฤษ มาตรฐาน ระดับโลก

ฉบับที่ 21 ตารางเร�ยน Summer - เทอม1/60

CEFR

The Common European Framework of Referance for Language

ครั้งแรก ครั้งเดียว ยกระดับมาตรฐาน การเร�ยนภาษาอังกฤษ ใหเปนไปตามกรอบ มาตรฐาน CEFR

มีโอกาสสอบเพ�ยงครั้งเดียว ลองสอบเสมือนจร�งกอนใคร กับ Simulation Test

ครั้งใหญ ครั้งสำคัญ พรอมรับการเปลี่ยนแปลง ทุกสนามสอบ อัปเดต เนื้อหาทุกระดับชั้นรองรับ ระบบ Entrance 4.0

เพราะจ�ดเร�่มตนคือสิ�งสำคัญ วางแผนชีวต� พ�ชติ ความสำเร็จ ดวย MAX PLANNER

อยากเกงตองเร�ยนกับตัวจร�ง ทดลองเร�ยนไดฟร�! อังกฤษ ไทย สังคม

สาขาชลบุ รี โทร. 038-797-380-1

ที่ ทุกสนามสอบ อังกฤษ ไทย สังคมฯ

ที่ พิwww.socithai.com ชิตทุน www.socithai.com เต็ ม 2556

ทุกEnconcept สนามสอบ

Enconcept kruPmui> 50% ทุกปี kruPmui ทุนคิง

ยินดีกับน้องๆ Enconcept และ SociThai ทุกคน ที่พิชิตเป้าหมายสู่ความส�ำเร็จ + 2.5%

+ 2% + 0.5%

2557

2558

2559

ทุน ก.พ. ทุนญี่ปุ่น

สถิติจำ� นวนเด็กที่เพิ่มขึ้นเป็น % อย่างต่อเนื่อง

สถิติ สอบติด แพทย์ เพิ่มขึ้นทุกปี

83%

63%

50%

75%

72%

72%

83% แพทย ศิริราช

แพ63% ทยรามา

50% แพทย จุฬาฯ

75% มศว

72% มธ.

72% มช.

แพทยศิริราช

แพทยรามา

แพทยจุฬาฯ

มศว

มธ.

มช.

84%

75%

72%

68%

100%

84% มข.

75% ม.อ.

วชริ72% พยาบาล

แพท68% ยพ  ระมงกฎุ

แพ100% ทยรงัสติ

มข.

ม.อ.

วชริพยาบาล

แพทยพ  ระมงกฎุ

แพทยรงัสติ

69%

55%

55%

55%

วิท69% ย - คณิต

ภาษ55% า - คณติ

55% ภาษา - สเปน

ภาษา55% - เยอรมนั

วิทย - คณิต

ภาษา - คณติ

ภาษา - สเปน

ภาษา - เยอรมนั

50%

50%

50%

ภาษ50% า - ญป่ีนุ

ภาษา50% - ฝรั่งเศส

ภา50% ษา - จนี

ภาษา - ญป่ีนุ

ภาษา - ฝรั่งเศส

ภาษา - จนี

เด็ก Enconcept

ติดเตรียมฯ เกินครึ่ง ในแต่ละสายการเรียน

O-NET เต็ม Enconcept สาขาชลบุรี

038-797-380-1

ติด ม.1 โรงเรียนดัง เพิ่มขึ้นทุกปี enc.chonburi

@fta7817g

สูตรความส�าเร็จแบบ ประถมปลาย

Enconcept Enconcept kruPmui kruPmui

Memolody Vocab ประถมปลาย

+ เรียนศัพท์ประถมต้องรู้ ผ่านเพลง Memolody และแบบฝึกหัด

Grammar + Error ประถมปลาย

+ Strategic Structure, Verb, Tense, Voice, S. & V. Agreement + Noun, Pronoun, Determiners, Connectors, Other vs Another + Adj. & Adv., Comparison, Special Verbs, Phrase, Clause, Sentence

www.socithai.com www.socithai.com Pack Vocab + Reading + Cloze Test+ Conver ประถมปลาย

+ เรียนเทคนิคเพิ�มศัพท์ประถม ผ่านกลอน นิทาน Memologic และ Anime พร้อมแบบฝึกหัดไม่ใช่แค่จาํ ได้ แต่ใช้เป็ น ฝึกเทคนิคทําโจทย์ Reading, Cloze Test และ Conver เพ�อื พ�นื ฐานดี เพิม� เกรด

สอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง และ O-NET ป.6

+ สรุปเน�ือหาสําคัญ พร้อมฝึกเทคนิคทําโจทย์จากสนามจริง Gifted, EP โรงเรียนดัง

Intensive EP ประถมปลาย เล่ม 1 - 2

+ สรุปเน�ือหา Grammar, Reading, Vocabulary และ Conversation สําหรับการเตรียมตัวสอบเข้า EP ม.1 โดย เฉพาะเน�ือหา 2 เล่มเรียนต่อเน�ืองกัน ทุกครัง� มีการทวนคําศัพท์ Dictation

Boot Camp: สอบเข้า ม.1

+ SIM + ติวโค้งสุดท้าย + SIM

ม.ต้น (ภาคปกติ/Gifted EP) ปรับพื�นฐาน Vocab & Reading ม.ต้น

+ ปรับพืน� ฐานศัพท์และเทคนิคการทําโจทย์ Reading ม.ต้น, เพ�อื เตรียมความพร้อมเข้าส่เู นื�อหาเข้มข้นในคอรส์ Junior Vocab + Reading ม.ต้น

Junior Vocab + Reading ม.ต้น

+ เรียนเทคนิคเพิม� ศัพท์เตรียมสอบเข้าเตรียมฯ ผ่านกลอน นิทาน Memologic และ Anime พร้อมแบบฝึกหัด + ฝึกเทคนิคทําโจทย์ Reading, Cloze Test และ Conver เพีือพรืนฐานดี เพีิมเกรด + Idioms และ Dialogue ทีีพบบ่อยในสถานการณ์สาํ คัญ

Advanced Vocab & Reading ม.ต้น

+ สรุปศัพท์ Advanced และเน้นตะลุยโจทย์ Premium Exercise ทัง� จากแนวข้อสอบเตรียมฯ ทุน และข้อสอบ และข้อสอบต่างประเทศ

ปรับพื�นฐาน Grammar + Error ม.ต้น

+ ปรับพ�นื ฐานเน�ือหา และการทําโจทย์ Grammar & Error ม.ต้น เพ�อื เตรียมความพร้อมเข้าส่เู น�ือหาเข้มข้น ในคอร์ส Junior Grammar & Error ม.ต้น

Pack Junior Grammar + Error ม.ต้น (1 - 3)

+ เล่ม 1 : Strategic Structure, Verb, Tense, Voice, S. & V. agreement + เล่ม 2 : Noun, Pronouns, Determiners, Connectors, “Other” Group + เล่ม 3 : Adj., Adv., Comparison, Special Verb, Phrase, Clause, Sentence

Advanced Grammar & Error ม.ต้น

+ สรุปเน�ือหา Advanced Grammar และเน้นตะลุยโจทย์ Premium Exercise ทัง� จากแนวข้อสอบเตรียมฯ ทุน และข้อสอบต่างประเทศ

Memolody Vocab

+ เรียนศัพท์ตอ้ งรูม้ ากกว่า 3,000 คํา ผ่านบทเพลง Memolody ทีีพบบ่อยในข้อสอบระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย + สรุปวิธกี ารใช้ศพั ท์ และแบบฝึกหัด

Boost Up Reading and Vocabulary EP ม.ต้น เล่ม 1-2

+ คอร์สท�เี น้นปลูกฝงั นิสยั รักการอ่าน เน�ือเร�อื งสนุก เพิม� คําศัพท์ ไปพร้อมการอ่าน เพ�อื ความเข้าใจอย่างลึกซ�งึ ทุกครัง� มีการทวนคําศัพท์ Dictation พร้อมแทรก Grammar ท�ใี ช้สาํ หรับการอ่าน

Pre-สอบเข้าเตรียมฯ และ O-NET ม.3

+ เน้นเน�ือหา พร้อมฝึกเทคนิคทําโจทย์จริงสนามสอบเข้าเตรียมฯ และ ม.4 Gifted, EP โรงเรียนดัง

สอบเข้าเตรียมฯ และ O-NET ม.3

+ สรุปเน�ือหาสําคัญ พร้อมฝึกเทคทําโจทย์จริงสนามสอบเข้าเตรียมฯ และ ม.4 Gifted, EP โรงเรียนดัง

ตะลุยโจทย์ สอบเข้าเตรียมฯ และ O-NET ม.3

+ ทบทวนเน�ือหา และเทคนิคพิชติ ข้อสอบเตรียมฯ ผ่านการตะลุยโจทย์เหมือนจริง

Boot Camp สอบเข้าเตรียมฯ

+ SIM + ติวโค้งสุดท้าย + SIM

+ โค้งสุดท้ายสอบเข้าเตรียมฯ (อัพเดตข้อสอบจริงทุกปี)

Enconcept สาขาชลบุรี

038-797-380-1

enc.chonburi

@fta7817g

ม.ปลาย Memolody Vocab

+ เรียนศัพท์ทต�ี อ้ งรูก้ ่อนสอบมากกว่า 3,000 คํา ผ่านบทเพลง Memolody

ปรับพื�นฐาน Grammar & Error ม.ปลาย

+ ปรับพืน� ฐาน และการทําโจทย์ Grammar & Error ม.ปลาย เพือ� เตรียมความพร้อมเข้าส่เู นื�อหาเข้มข้นใน คอร์ส Ultimate Grammar & Error ม.ปลาย + เล่ม 1 : Strategic Structure, Verb, Tense, Voice, S. & V. agreement + เล่ม 2 : Noun, Pronouns, Determiners, Connectors, “Other” Group + เล่ม 3 : Adj., Adv., Comparison, Special Verb, Phrase, Clause, Sentence + สรุปเนื�อหา Advanced Grammar ม.ปลาย และเน้นตะลุยโจทย์ Premium Exercise ทัง� จากหลักสูตรโรงเรียนฯ ข้อสอบทุน และข้อสอบต่างประเทศ

Pack Ultimate Grammar + Error ม.ปลาย (เล่ม 1 - 3)

Advanced Grammar & Error ม.ปลาย ปรับพืน� ฐาน Vocab & Reading ม.ปลาย

+ ปรับพื�นฐานศัพท์ และเทคนิคการทําโจทย์ Reading ม.ปลาย เพื�อเตรียมความพร้อมเข้าส่เู นื�อหาเข้มข้นใน คอร์ส Ultimate Vocab + Reading ม.ปลาย

Ultimate Vocab + Reading ม.ปลาย

+ เรียนเทคนิคเพิ�มศัพท์เตรียม Admission ผ่านกลอน นิทาน Memologic และ Anime พร้อมแบบฝึกหัด ไม่ใช่ แค่จาํ ได้ แต่ใช้เป็ น + ฝึกเทคนิคทําโจทย์ Reading, Cloze Test และ Conver เพื�อพื�นฐานดี เพิ�มเกรด

Advanced Vocab & Reading ม.ปลาย

+ สรุปศัพท์ Advanced และเน้นตะลุยโจทย์ Premium Exercise ทัลงจากแนวข้อสอบ ทุน และข้อสอบ ต่างประเทศ SAT, IELTS, TOEFL

Pre Admission GAT O-NET, 9 วิ ชา สามัญ

+ ทบทวนเนื�อหาสําคัญ ทีเ� จอในโจทย์จริง เน้น Admission, GAT, 9 วิชาสามัญ และ O-NET

Pack Admission GAT, O-NET, 9 วิ ชาสามัญ

+ Admission GAT, O-NET, 9 วิ ชาสามัญ : Grammar + Conver สรุปเนื�อหาสําคัญ พร้อมเทคนิคทําโจทย์จริง พาร์ท Grammar + Conver จากสนาม GAT, O-NET 9 วิชาสามัญ และ Premium Exercise + Admission GAT, O-NET, 9 วิ ชาสามัญ : Vocab + Reading + Simulation Test สรุปเนือ� หาสําคัญ พร้อมเทคนิคทําโจทย์จริง พาร์ท Vocab & Reading จากสนาม GAT, O-NET, 9 วิชาสามัญ พร้อมทบทวนเทคนิคทําโจทย์จากข้อสอบจริง และเก็งโจทย์ GAT

ตะลุยโจทย์ Admission GAT, 9 วิ ชาสามัญ

+ ทบทวนเนื�อหา และเทคนิคพิชติ ข้อสอบ Admission GAT & O-NET ผ่านการตะลุยโจทย์เหมือนจริง

Advance Admission: GAT, 9 วิ ชาสามัญ IELTS, TOEFL, SAT

+ สรุปเนื�อหาสําคัญ เน้นตะลุยโจทย์จริงข้อสอบ Premium Exercise ทั�งจากแนวโจทย์ ทุนคิง ทุนญีป� นุ่ ข้อสอบ จากต่างประเทศ IELTS, TOEFL, SAT

GAT Insight

+ สรุปเนื�อหาสําคัญ พร้อมทบทวนเทคนิคทําโจทย์จากข้อสอบจริง และเก็งโจทย์ GAT

Boot Camp: GAT Compete (Eng + เชื�อมโยง)

+ SIM + ติวโค้งสุดท้าย + SIM

9 วิชาสามัญ - อังกฤษ

+ สรุปเนื�อหาสําคัญ พร้อมเทคนิคทําโจทย์จริงและเก็งโจทย์ 9 วิชาสามัญ

Super Advanced ม.ปลาย (คอร์สสอบทุน ม.ปลาย)

+ สรุปเนื�อหาเข้มข้น อังกฤษ ไทย สังคม เจาะเทคนิคทําโจทย์ Advanced ขัน� เทพ จากสนามสอบทุนต่างประเทศ ยอดนิยม

www.socithai.com

+ โค้งสุดท้าย GAT ปีลา่ สุด

+ โค้งสุดท้าย 9 วิชาสามัญปีลา่ สุด

+ โค้งสุดท้ายข้อสอบทุน

Boot Camp: ทุนคิ ง ทุนญี�ปนุ่ อังกฤษ ไทย สังคม + SIM + ติวโค้งสุดท้าย + SIM Boot Camp: รวมโควตาแพทย์ อังกฤษ ไทย สังคม + สรุปเนื�อหาที�ออกบ่อย และตะลุยโจทย์ขอ้ สอบจริงจากสนามโควตาแพทย์ มอ. มช. มข. และ แพทย์จฬุ าฯ Boot Camp Inter : CU-TEP & IELTS

+ สรุปเนื�อหาสั�นกระชับเน้นสําหรับน้องมีเวลาน้อย เตรียมโค้งสุดท้ายก่อนสอบ CU-TEP, IELTS เพือ� ยืน� โควตา แพทย์เรียนดีภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น จุฬาฯ รามาฯ มช. มข.

Ultimate Writing

+ ฝึกเทคนิคการเขียนตั�งแต่ Outline จนถึง Academic Essay ที�สมบูรณ์แบบ

Enconcept Enconcept

Enconcept สาขาชลบุรี

www.socithai.com 038-797-380-1 www.socithai.com

www.socithai.com www.socithai.com kruPmui www.socithai.com

enc.chonburi

Enconcept kruPmui @fta7817g kruPmui

Enconcept Enconcept kruPmui kruPmui

สูตรความส�ำเร็จแบบ ประถมปลาย

Enconcept Enconcept kruPmui kruPmui

Complete ป.4 ภาษาไทย - สังคมฯ Complete ป.5 ภาษาไทย - สังคมฯ

+ เนื�อหาครบสําหรับน้อง ป.4 และ ป.5 อิงตามตัวชีว� ดั และสาระการเรียนรูแ้ กนกลางตามหลักสูตรกระทรวง เสริมด้วย ข้อสอบจริงสอบเข้าโรงเรียนดัง ข้อสอบ O-NET และแบบฝึกหัด เน้นการทําเกรดในโรงเรียน หรืออยากเรียนล่วงหน้า เสริมความรูส้ าํ หรับเตรียมตัวสอบเพือ� ปิดจุดทีอ� ่อน เสริมจุดแข็ง

รวมเนื� อหาประถมปลาย ภาษาไทย - สังคมฯ

+ รวบรวมเนื�อหาครบถ้วน ของระดับชัน� ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6) ปูพน�ื ฐานพร้อมเสริมความรูเ้ พือ� เตรียมตัวสอบ สนามสอบเข้า ม.1 โรงเรียนต่าง ๆ เพิ�ม เทคนิคหลากหลายเพื�อ ความเข้าใจในเนื�อหาสาระต่าง ๆ ในระยะเวลาอันสัน� ฝึกทําโจทย์จริง และ แบบฝึกหัดเสริม

สอบเข้า ม.1 และ O-NET อัตนัย ไทย-สังคม ตะลุยโจทย์ม. 1 และ O-NET อัตนัย ไทย-สังคม

+ ฝึกทักษะและเทคนิคทําโจทย์เพือ� พิชติ ข้อสอบทุกสนาม ทุกรูปแบบ ทัง� O-NET อัตนัย, O-NET ปรนัย เน้น เจาะให้ตรงจุด เก็บคะแนนได้เป็ นกอบเป็ นกํา ด้วยความรูเ้ สริมในส่วนทีอ� อกสอบ ทีล� กึ ระดับมัธยมศึกษา

www.socithai.com www.socithai.com ม.ต้น Complete ม.1 ภาษาไทย - สังคมฯ Complete ม.2 ภาษาไทย - สังคมฯ Complete ม.3 ภาษาไทย - สังคมฯ

+ เนื�อหาครบสําหรับน้อง ม.1 - ม.3 อิงตามตัวชีว� ดั และสาระการเรียนรูแ้ กนกลางตามหลักสูตรกระทรวง เพือ� เน้นการทําเกรด ในโรงเรียน และไว้สะสม G-PACT เพ�ือใช้ในโควตาต่างจังหวัด โรงเรียนเตรียมอุดมฯ หรือ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

สอบเข้าเตรียมฯ และ O-NET ม.ต้น ภาษา ไทย - สังคม

+ รวบรวมเนื�อหาครบสมบูรณ์ สําหรับน้อง ๆ ม.ต้น เพือ� ใช้ในสนามสอบต่างๆ ทัง� O-NET, สนามสอบโรงเรียน เตรียมฯ และ ม.4 โรงเรียนดังต่าง ๆ พร้อมฝึกทําโจทย์จากข้อสอบจริง

ตะลุยโจทย์สอบเข้าเตรียมฯ และม.4 โรงเรียนดัง (ไทย - สังคมฯ)

+ ทบทวนเนื�อหา และเทคนิคพิชติ ข้อสอบเตรียมฯ ผ่านการตะลุยโจทย์เหมือนจริงเจาะลึกตรงจุด

เก็งโจทย์จากข่าว

+ อัปเดตเนื�อหาข่าวสารเหตุการณ์ปจั จุบนั ทีใ� ช้ในสนามสอบตรงต่าง ๆ รวมถึงการสอบ 9 วิชาสามัญ, สอบ เตรียมฯ และการสอบเข้าโรงเรียนสาธิตฯ ต่าง ๆ ครอบคลุม ประถมปลาย, ม.ต้น และ ม.ปลาย

Super Advanced Exam ม.ต้น (คอร์สสอบทุน ม.ต้น)

+ สรุปเนื�อหาเข้มข้น ฝึกทําข้อสอบชิงทุนได้ตรงจุด ถูกต้องตามหลักการเขียนตอบ ไทย สังคม เจาะเทคนิค ทําโจทย์ จากสนามสอบทุนต่างประเทศยอดนิยม

ม.ปลาย Admission ภาษาไทย-สังคมฯ

+ สรุปเนื�อหาอัดแน่น ครอบคลุม ครบทุกสาระ ทุกประเด็นทีอ� อกสอบในสนามสอบต่าง ๆ เตรียมตัวได้ทงั � Admission, O-NET, กสพท., โควตา มช. มข. ม.6 พร้อมฝึกเทคนิคทําโจทย์จริง

PAT5 (ความถนัดทางวิ ชาชีพครู)

+ เนื�อหาทีจ� าํ เป็ นต้องใช้สอบจริง ทัง� ภาษาไทย สังคม ตรรกศาสตร์ จิตวิทยาครู คณิตศาสตร์ รวมถึงการทํา ความเข้าใจและเรียนรูเ้ ทคนิคการทําข้อสอบอนุกรมรูปภาพ เพือ� พิชติ คะแนนสอบ

9 วิ ชาสามัญ ภาษาไทย-สังคมฯ

+ สรุปเนื�อหาสําคัญ ทีเ� ฉพาะ เจาะลึก บางเรือ� งอยูน่ อกหลักสูตร ม.ปลาย แตกต่างจาก O-NET พร้อมเทคนิค และฝึกทําโจทย์จากข้อสอบจริง

ตะลุยโจทย์ Admission ภาษาไทย-สังคมฯ

+ ฝึกคิด ฝึกทําโจทย์ จากข้อสอบจริง เพือ� ให้เห็นแนวทางและบริบททีเ� ป็ นเนื�อหาสําคัญทีอ� าจออกสอบในครัง�

สอบตรงนิ ติศาสตร์ - รัฐศาสตร์

+ ตะลุยข้อสอบจริง เพือ� ฝึกทักษะ เสริมความรู้ หาจุดด้อย และเร่งแก้ไข เตรียมความพร้อมสูส่ นามสอบจริงเสริม ด้วยเนื�อหาหลักกฎหมายและรัฐศาสตร์ เพือ� สร้างความเข้าใจอย่างตรงจุด

รวมเนื� อหานิ ติศาสตร์

+ ปูพน�ื ฐานความรูด้ า้ นกฎหมายอย่างครอบคลุม เนื�อหาเจาะลึก สูงกว่าระดับชัน� มัธยมศึกษาตอนแปลาย มีเทคนิค เทคนิคช่วยจํา เพือ� สอบตรงและโควตานิตศิ าสตร์มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เสริมด้วยแนวข้อสอบเพือ� ฝึกทักษะการ ตีความ และ การนําด้วยบทกฎหมายไปใช้จริง

ภาษาอังกฤษเพือ� สอบตรงนิ ติศาสตร์

+ อ่าน และตรีความเนื�อหาต่าง ๆ ทีเ� กีย� วกับกฎหมายเป็ นภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง เสริมความรูด้ ว้ ยศัพท์ เกี�ยวกับกฎหมาย เพือ� พิชติ ข้อสอบภาษาอังกฤษ เพือ� สอบตรงและโควตานิตศิ าสตร์มหาวิทยาลัยต่าง ๆ

หลักการสอบตรงนิ ติศาสตร์

+ ฝึกทําข้อสอบการเขียนเรียงความ ย่อความ และการตอบคําถามข้อสอบอัตนัยนิตศิ าสตร์ ได้อย่างตรงจุดถูกต้อง ตามหลักการเขียนตอบ พร้อมเทคนิคและเคล็ดลับการตอบข้อสอบนิตศิ าสตร์ ได้อย่าง ครอบคลุม ปิดจุดด้อย เสริมจุดเด่น เพ�อื เพ�มิ คะแนนสอบจากผูท้ ม�ี ปี ระสบการณ์จริงโดยตรง

Super Advanced ม.ปลาย (คอร์สสอบทุน ม.ปลาย)

+ สรุปเน�ือหาเข้มข้น ฝึกทําข้อสอบชิงทุนได้ตรงจุด ถูกต้องตามหักการเขียนตอบ ไทย สังคม เจาะเทคนิคทําโจทย์ จากสนามสอบทุนต่างประเทศยอดนิยม* หลักสูตรพิเศษ สงวนสิทธิสาํ หรับน้อง ๆ ทีทาํ Placement Test ผ่าน เกณฑ์ทก�ี าํ หนดเท่านั�น

Enconcept สาขาชลบุรี

038-797-380-1

enc.chonburi

@fta7817g

ก้าวให้ทันโลกยุคใหม่ กับ English 4.0 เพราะภาษาอั ง กฤษจะเป็ น กุ ญ แจเปิ ด ประตู สู ่ โ ลกกว้ า ง ดังนั้นการมีความสามารถทางภาษาจะท�ำให้เราได้เปรียบคนอื่น English 4.0 หรือ World Class English ที่ Enconcept คิดขึ้น จึงมีส่วนส�ำคัญที่จะผลักดันให้น้องๆทุกคน ประสบความส�ำเร็จด้วยมาตรฐาน ระดับโลกไปด้วยกัน เราน�ำองค์ความรูจ้ ากทีต่ า่ งๆ มาพัฒนาประเทศและคุณภาพ การศึกษาของนักเรียนไทย โดย Key Strategies 4 ตัว คือ

1

มาตรฐาน การพัฒนา หลักสูตรโลก

2

ข้อสอบวัดความ สามารถทางภาษา อังกฤษ 4 Skills ระดับโลก

3

จ�ำนวนชั่วโมงการ เรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ เพียงพอและมี ประสิทธิภาพ

4

ภาษาอังกฤษ ส�ำหรับทุกคน ทุกชั้น ทุกวัย ทุกอาชีพ

โดยใช้ CEFR (Common European Framework) กรอบมาตรฐานความรู้ทางภาษาอังกฤษของทางสหภาพยุโรป มาเป็นมาตรฐาน วัดความรู้ภาษาอังกฤษของเด็กๆ เพราะ มาตรฐานนี้ จะเป็นการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างแท้จริง ทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน เชื่อว่า คนที่เก่งภาษาอังกฤษต้องเก่งทั้งเรียน เก่งทั้งสอบ และ เก่งใช้งาน ถึงจะเรียกว่าเก่งภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องของการใช้ภาษาจริงๆ และ ค่อยต่อยอดไปใช้ในการเรียนรู้ ไปยังวิชาสาขาอื่นได้

ENCONCEPT ร่วมมือกับ สถาบันดังระดับโลก

Cambridge English Language Assessment

เป็นศูนย์ทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานระดับโลก พร้อมวัดระดับ 4 ทักษะ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2017 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Enconcept สาขาพญาไท หรือ Call Center 02-736-3636 Enconcept Enconcept

Enconcept สาขาชลบุรี

www.socithai.com 038-797-380-1 www.socithai.com

www.socithai.com www.socithai.com kruPmui www.socithai.com

enc.chonburi

Enconcept kruPmui @fta7817g kruPmui

Enconcept Enconcept kruPmui kruPmui

ล้ว

p

้แ t ได

ce con

์ ไน ทน ี้ ล น วาเ 2017 n

EF

ี่ E RทC อบ

ตารางเรียน

100%

TM

ประถมปลาย Enconcept

ภาษาอังกฤษ

Enconcept kruPmui kruPmui

ประถมปลาย

"อายุคอร์ส (เดือน)"

รหัส S.E.L.F.

ราคา

NEW รวมทักษะอังกฤษ ป.4 เทอม 1 - S.E.L.F. เรียนได้ครัง� แรก วันเสาร์ท�ี 13 พ.ค. !! NEW รวมทักษะอังกฤษ ป.5 เทอม 1 - S.E.L.F. เรียนได้ครัง� แรก วันเสาร์ท�ี 13 พ.ค. !! Memolody Vocab ประถมปลาย - Version'59

24 + 11

6

100123

3,500

24 + 11

6

100124

3,500

30 + 5

6

100125

4,500

Vocab + Reading ประถมปลาย - Version'59

24 + 11

6

100126

4,500

24 + 11

6

100127

4,500

คอร์สทักษะ www.socithai.com พื้นฐาน www.socithai.com

Grammar + Error ประถมปลาย - Version'59 100%

Memolody Vocab ประถมปลาย - Version'57

30 + 5

6

100224

4,500

100%

Vocab + Reading ประถมปลาย - Version'57

24 + 11

6

100226

4,500

100%

Grammar + Error ประถมปลาย - Version'57

24 + 11

6

100228

4,500

"ชั่วโมงเรียน + S.E.L.F. ฟรี"

"อายุคอร์ส (เดือน)"

รหัส S.E.L.F.

ราคา

24 + 11

6

100131

4,500

24 + 11

6

100230

4,500

Intensive EP ประถมปลาย เล่ม 1 - Interpass

24 + 11

4

100132

3,000

Intensive EP ประถมปลาย เล่ม 2 - Interpass

24 + 11

4

100133

3,000

Pack Intensive ประถมปลาย เล่ม 1+2 - Interpass

48+22

6

100134

4800 ประหยัด 1,200

“ชั่วโมงเรียน + S.E.L.F. ฟรี”

"อายุคอร์ส (เดือน)"

รหัส S.E.L.F.

ราคา

Complete ป. 4 ภาษาไทย

30+5

6

200001

3,500

Complete ป. 4 สังคมฯ

30+5

6

200002

3,500

Pack Complete ป. 4 ภาษาไทย-สังคมฯ

60+10

12

200003

7,000 เหลือ 5,900

Complete ป. 5 ภาษาไทย

30+5

6

200004

3,500

Complete ป. 5 สังคมฯ

30+5

6

200005

3,500

Pack Complete ป. 5 ภาษาไทย-สังคมฯ

60+10

12

200006

7,000 เหลือ 5,900

"ชั่วโมงเรียน + S.E.L.F. ฟรี"

“อายุคอร์ส (เดือน)”

รหัส S.E.L.F.

ราคา

รวมเนื�อหาประถมปลาย ภาษาไทย - S.E.L.F. เรียนได้ครัง� แรก วันเสาร์ท�ี 21 พ.ค.

30+5

6

59545 / 200007

3,900

รวมเนื�อหาประถมปลาย สังคมฯ - S.E.L.F. เรียนได้ครัง� แรก วันเสาร์ท�ี 21 พ.ค.

30+5

6

59547 / 200008

3,900

Pack รวมเนื�อหาประถมปลายฯ - S.E.L.F. เรียนได้ครัง� แรก วันเสาร์ท�ี 21 พ.ค.

60+10

12

59664 / 200009 7,800 เหลือ 6,900

NEW สอบเข้า ม.1 และ O-NET อัตนัย ภาษาไทย (Tula/60) !!

30+5

6

200010

3,900

NEW สอบเข้า ม.1 และ O-NET อัตนัย สังคมฯ (Tula/60) !!

30+5

6

200011

3,900

NEW Pack สอบเข้า ม.1 และ O-NET อัตนัย ภาษาไทย-สังคมฯ (Tula/60) !!

60+10

12

200012

7,800 เหลือ 6,900

pack ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 และ O-NET อัตนัย'59 ไทย -สังคมฯ

30+5

6

200013

3,900

NEW ตะลุยโจทย์ O-NET ป.6 ไทย - สังคมฯ !!

20+5

6

200014

3,500

Course

สอบเข้าม.1 โรงเรียนดัง และ O-NET ป.6 - Version'59 100%

สอบเข้าม.1 โรงเรียนดัง และ O-NET ป.6 - Version'58

ภาษาไทย - สังคม Course

Course

คอร์สแข่งขัน"ชั่วโมงเรียน + S.E.L.F. ฟรี"

Course

คอร์สทักษะ พื้นฐาน

ประถ

Enconcept สาขาชลบุรี

038-797-380-1

enc.chonburi

@fta7817g

ประถมปลาย

TM

ตารางเรียน

TM

100%

ม.ต้น

ภาษาอังกฤษ

ม.ต้น ชั่วโมงเรียน + S.E.L.F. ฟรี

อายุคอร์ส (เดือน)

รหัส S.E.L.F.

ราคา

6

100135

1,900

6

100296

4,500 แถม 2,900

6

100232

4,500 แถม 2,900

6 6 2 2 2

100137 100138 100139 100140 100141

3,900 1,900 2,300 2,300 2,300

6

100300

4,500 ประหยัด 2,400

60 + 15

6

100234

4,500 ประหยัด 2,400

32 + 5 92+15

6 12

24 + 6 24 + 6

4 4

100143 100292 100150 100151

3,900 7,900 3,000 3,000

Pack Boost Up Reading and Vocabulary EP ม.ต้น (1-2) - Interpass

48 + 22

8

100152

Junior Writing EP 1 - Interpass Junior Writing EP 2 - Interpass

20 + 5 20 + 5

4 4

100153 100154

Pack Junior Writing (1-2) - Interpass

40 + 20

8

100155

Memolody Vocab - Version T1'58 100% Memolody Vocab - Version Summer'58 Ultimate Writing 100% Ultimate Writing - Version'57 English Upgrade Mega Goal 1.2 (ม.1 เทอม2) 100% English Upgrade Mega Goal 1.2 (ม.1 เทอม2)

60 + 10 68 + 10 32 + 8 32 + 8 20 + 5 20 + 5

6 6 6 6 4 4

100156 100157 100158 100159 100252 100253

4,800 ประหยัด 1,200 3,000 3,000 4,800 ประหยัด 1,200 4,500 4,500 5,900 5,900 1,000 1,000

ชั่วโมงเรียน + S.E.L.F. ฟรี

อายุคอร์ส (เดือน)

รหัส S.E.L.F.

ราคา

28 + 7

6

100160

3,000

28 + 7

6

100161

3,000

48 + 12

6

100162

5,900

48 + 12

6

100163

5,900

Recommend! Boot Camp สอบเข้าเตรียมฯ อังกฤษ ไทย สังคม

16 + 10

6

100164

2,900

ตะลุยโจทย์ สอบเข้าเตรียมฯ และ O-NET ม.3 - Version'56

20 + 5

6

100165

2,500

20 + 5

6

100166

2,500

12

100171

8,900

6

100172

2,900

Course

คอร์สทักษะ พื้นฐาน

NEW ปรับพืน� ฐาน Vocab & Reading ม.ต้น - S.E.L.F. เรียนได้ครัง� แรก วันจันทร์ท�ี 27 มี.ค. 10 + 10 !! 32 + 10 Update Junior Vocab + Reading ม.ต้น - S.E.L.F. เรียนได้ครั�งแรก วันเสาร์ท�ี 11 มิ.ย @Home 30 + AX ตะลุยโจทย์ Vocab+Reading ม.ต้น @HOME 8+5 + Memologic ม.ต้น 32 + 10 100% Junior Vocab + Reading ม.ต้น - Version'58 @Home 30 + AX ตะลุยโจทย์ Vocab + Reading ม.ต้น @HOME 8+5 + Memologic ม.ต้น Advanced Vocab & Reading ม.ต้น - S.E.L.F. เรียนได้ครัง� แรก วันอาทิตย์ท�ี 6 ส.ค. 20 + 5 NEW !! ปรับพ�ืนฐาน Grammar & Error ม.ต้น - S.E.L.F. เรียนได้ครัง� แรก วันอาทิตย์ท�ี 13 มี.ค. 16 + 10 Junior Grammar + Error ม.ต้น 1 20 + 5 Junior Grammar + Error ม.ต้น 2 20 + 5 Junior Grammar + Error ม.ต้น 3 20 + 5 Pack Junior Grammar + Error ม.ต้ น (1-3) S.E.L.F. เรี ย นได้ ค รั ง � แรก วั น จั น ทร์ ท � ี 27 มี . ค. Update + AX ตะลุยโจทย์ Grammar ม.ต้น @Home 60 + 15 + OnePage : Ultimate Grammar Pack Junior Grammar + Error ม.ต้น (1-3) - Version'58 + AX ตะลุยโจทย์ Grammar ม.ต้น @Home + OnePage : Ultimate Grammar NEW !! Advanced Grammar & Error ม.ต้น - S.E.L.F. เรียนได้ครัง� แรก วันพุธที� 5 ส.ค. Double Pack Grammar + Vocab ม.ต้น Boost Up Reading and Vocabulary EP ม.ต้น 1 - Interpass Boost Up Reading and Vocabulary EP ม.ต้น 2 - Interpass 100%

Course

คอร์ส แข่งขัน

Pre สอบเข้าเตรียมฯ และ O-NET ม.3 - Version Tula'59 100%

Pre สอบเข้าเตรียมฯ และ O-NET ม.3 - Version'56

สอบเข้าเตรียมฯ และ O-NET ม.3 เน�ือหา T2'59 + โค้งสุดท้ายสอบเข้าเตรียมฯ (Update ข้อสอบจริงทุกปี) 100%

100%

สอบเข้าเตรียมฯ และ O-NET ม.3 เนื�อหา ปี 57 + โค้งสุดท้ายสอบเข้าเตรียมฯ (Update ข้อสอบจริงทุกปี)

ตะลุยโจทย์สอบเข้าเตรียมฯ และม.4 โรงเรียนดัง Version'56

Super Advanced Exam ม.ต้น (คอร์สสอบทุนม.ต้น) 32 + 8 + โค้งสุดท้ายข้อสอบทุน (Update ข้อสอบจริงทุกปี) - รหัส EL12514 NEW Boot Camp ทุนอาเซียน - S.E.L.F. เรียนได้ครัง� แรก วันเสาร์ท�ี 12 ส.ค. Enconcept 12 + 8 !!

Enconcept Enconcept

Enconcept สาขาชลบุรี

038-797-380-1 www.socithai.com www.socithai.com

www.socithai.com www.socithai.com kruPmui www.socithai.com

enc.chonburi

Enconcept kruPmui @fta7817g kruPmui

Enconcept kruPmui kruPmui

ภาษาไทย - สังคม

ม.ต้น

"อายุคอร์ส (เดือน)"

รหัส S.E.L.F.

ราคา

60+10

6

200015

4,900

60+10

6

200016

4,900

60+10

6

200017

4,900

60+10

6

200018

4,900

120+20

12

200019

9,800 เหลือ 7,900

120+20

12

200020

9,800 เหลือ 7,900

60+10

6

200021

4,900

60+10

6

200022

4,900

60+10

6

200023

4,900

60+10

6

200024

4,900

120+20

12

200025

9,800 เหลือ 7,900

120+20

12

200026

9,800 เหลือ 7,900

60+10

6

200027

4,900

60+10

6

200028

4,900

60+10

6

200029

4,900

60+10

6

200030

4,900

120+20

12

200031

9,800 เหลือ 7,900

120+20

12

200032

9,800 เหลือ 7,900

"ชัวโมงเรี � ยน + S.E.L.F. ฟรี"

“อายุคอร์ส (เดือน)”

รหัส S.E.L.F.

ราคา

NEW สอบเข้าเตรียมฯ และ O-NET ม.ต้น ภาษาไทย New (T2/60) !!

40+10

6

200033

4,500

NEW สอบเข้าเตรียมฯ และ O-NET ม.ต้น สังคม New (T2/60) !!

60+10

6

200034

4,500

NEW Pack สอบเข้าเตรียมฯ และ O-NET ม.ต้น ภาษาไทย-สังคมฯ New (T2/60) !!

100+20

12

200035

9,000 เหลือ 7,900

99+10

12

200036

6,900

ตะลุยโจทย์ สอบเข้าเตรียมฯและ ม.4โรงเรียนดัง ไทย-สังคมฯ

40+10

6

200037

3,500

NEW ตะลุยโจทย์ O-NET ม.3 (ไทย-สังคมฯ) !!

30+5

6

200038

3,500

NEW เก็งโจทย์จากข่าว - S.E.L.F. เรียนได้ครัง� แรก วันเสาร์ท�ี 18 ก.พ. 60 !!

20+5

4

200039

1,900

NEW Complete ม. 1 ภาษาไทย - S.E.L.F. เรียนได้ครัง� แรก วันเสาร์ท�ี 3 เม.ย. !!

www.socithai.com www.socithai.com 100%

Complete ม. 1 ภาษาไทย

NEW Complete ม. 1 สังคมฯ - S.E.L.F. เรียนได้ครัง� แรก วันเสาร์ท�ี 3 เม.ย. !! 100%

Complete ม. 1 สังคมฯ@HOME

NEW Pack Complete ม.1 ภาษาไทย-สังคมฯ - S.E.L.F. เรียนได้ครัง� แรก วันเสาร์ท�ี 3 เม.ย. !! 100%

Pack Complete ม. 1 ภาษาไทย-สังคมฯ

NEW Complete ม. 2 ภาษาไทย - S.E.L.F. เรียนได้ครัง� แรก วันเสาร์ท�ี 21 พ.ค. !! 100%

Complete ม. 2 ภาษาไทย

NEW Complete ม. 2 สังคมฯ - S.E.L.F. เรียนได้ครัง� แรก วันเสาร์ท�ี 21 พ.ค. !! 100%

Complete ม. 2 สังคมฯ

NEW Pack Complete ม.2 ภาษาไทย-สังคมฯ - S.E.L.F. เรียนได้ครัง� แรก วันเสาร์ท�ี 21 พ.ค. !! 100%

Pack Complete ม. 2 ภาษาไทย-สังคมฯ

Complete ม. 3 ภาษาไทย 100%

Complete ม. 3 ภาษาไทย

Complete ม. 3 สังคมฯ 100%

Complete ม. 3 สังคมฯ

Pack Complete ม. 3 ภาษาไทย-สังคมฯ 100%

Pack Complete ม. 3 ภาษาไทย-สังคมฯ Course

คอร์สแข่งขัน

้น

“ชั่วโมงเรียน + S.E.L.F. ฟรี”

Course

คอร์สทักษะ พื้นฐาน

Enconcept Enconcept kruPmui kruPmui

ม.ต

100%

Enconcept สาขาชลบุรี

038-797-380-1

Pack สอบเข้าเตรียมฯ และ O-NET ม.ต้น ภาษาไทย-สังคมฯ Version'58

enc.chonburi

@fta7817g

TM

TM

ย า ล .ปตารางเรียน

TM

100%

ม.ปลาย

ภาษาอังกฤษ

ชัวโมงเรี � ยน + S.E.L.F. ฟรี

อายุคอร์ส (เดือน)

รหัส S.E.L.F.

ราคา

60 + 10

6

100156

4,500

68 + 10

6

NEW ปรับพืน� ฐาน Vocab & Reading ม.ปลาย - S.E.L.F. เรียนได้ครัง� แรก วันพุธที� 23 มี.ค. !!

10 + 10

6

100173

1,900

Update Ultimate Vocab + Reading ม.ปลาย - S.E.L.F. เรียนได้ครัง� แรกวันที� 13 พ.ค.

+ AX ตะลุยโจทย์ Vocab+Reading ม.ปลาย@Home + Memologic ม.ปลาย

32 + 8 @Home 30 8+5

6

100301

5,200 แถม 2,900

Ultimate Vocab + Reading ม.ปลาย - Version 58 (Update 59 > Tula'60) + AX ตะลุยโจทย์ Vocab+Reading ม.ปลาย@Home + Memologic ม.ปลาย

32 + 8 @Home 30 8+5

6

100243

5,200 แถม 2,900

NEW Advanced Vocab & Reading ม.ปลาย - S.E.L.F. เรียนได้ครัง� แรก วันเสาร์ท�ี 5 ส.ค. !!

20 + 5

6

100175

3,900

ปรับพืน� ฐาน Grammar & Error ม.ปลาย (ปรับพืน� ฐานภาษาอังกฤษม.ปลาย เดิม)

30 + 5

6

100176

2,300

Ultimate Grammar + Error ม.ปลาย 1

20 + 5

2

100177

2,500

Ultimate Grammar + Error ม.ปลาย 2

20 + 5

2

100178

2,500

Ultimate Grammar + Error ม.ปลาย 3

20 + 5

2

100179

2,500

Update Pack Ultimate Grammar + Error ม.ปลาย - S.E.L.F. เรียนได้ ครั�งแรก วันเสาร์ท�ี 13 พ.ค. 60 + 15 + AX ตะลุยโจทย์ Grammar ม.ปลาย@Home + OnePage : Ultimate Grammar

6

100180

100% Pack Ultimate Grammar + Error ม.ปลาย - Version 58 (Update 59 > Tula'60) + AX ตะลุยโจทย์ Grammar ม.ปลาย@Home + OnePage : Ultimate Grammar

60 + 15

6

100245

NEW Advanced Grammar & Error ม.ปลาย - S.E.L.F. เรียนได้ครัง� แรก วันเสาร์ท�ี 5 ส.ค. !!

32 + 5

6

100181

3,900

Double Pack Grammar + Vocab ม.ปลาย

92+23

12

100293

8,900

Ultimate Writing

32 + 8

6

100158

5,900

32 + 8

6

100159

5,900

24

12

100182

3,000

15 + 5

4

100255

1,000

Enconcept 15 + 5 Enconcept kruPmui kruPmui

4

100256

1,000

Course

คอร์สทักษะ พื้นฐาน

ม.ปลาย

Memolody Vocab - Version T1'58 100%

Memolody Vocab - Version Summer'58

100%

100%

Ultimate Writing - Version 57

Boost Up Reading and Vocabulary EP ม.ปลาย 1 - Interpass English Upgrade Upstream 4.2 (ม.4 เทอม 2) 100%

Enconcept สาขาชลบุรี

www.socithai.com 038-797-380-1 www.socithai.com

English Upgrade Upstream 4.2 (ม.4 เทอม 2)

Enconcept Enconcept

www.socithai.com www.socithai.com kruPmui www.socithai.com

enc.chonburi

Enconcept kruPmui @fta7817g kruPmui

100157

4,500

5,200

ปกติ 7,500 5,200

ปกติ 7,500

ชัวโมงเรี � ยน

Course

คอร์สแข่งขัน ภาคไทย

อายุคอร์ส

รหัส S.E.L.F.

ราคา

6 6 6 6

100183 100184 100185 100186

3,900 3,900 3,900 4,900

12

100187

6,900

12

100188

6,900

48 + 20

12

100189

8,900

40 40

6 6

100190 100191

3,500 3,500

28 + 7

6

100192

3,500

28 + 7

6

100193

3,500

Recommend! Boot Camp GAT Complete (Eng + เชือ� มโยง)

16 + 10

6

100194

2,900

9 วิชาสามัญ - อังกฤษ + โค้งสุดท้าย 9 วิชาสามัญ

28 + 7

6

100195

3,500

28 + 7

6

100196

3,500

12 + 8 16 + 10

6 6

100197 100198

2,900 4,500

32 + 8

12

100201

8,900

36 + 10

6

100202

5,800

ชั่�วโมงเรียน + S.E.L.F. ฟรี

อายุคอร์ส (เดือน)

รหัส S.E.L.F.

ราคา

60

12

100203

10,000

52

12

100204

9,900

36

12

59IS4204

6,900

28

12

100290

6,900

+ S.E.L.F. ฟรี

Pre Admission GAT, O-NET, 9 วิชาสามัญ - Version Tula'59 40 + 10 Pre Admission GAT, O-NET, 9 วิ ช าสามั ญ Version'56 40 + 10 100% Admission GAT, O-NET, 9 วิชาสามัญ : Grammar + Conver - Update'60 32 + 8 Admission GAT, O-NET, 9 วิชาสามัญ : Vocab + Reading + Simulation Test - Update'60 40 + 10 Update Pack Admission GAT, O-NET, 9 วิชาสามัญ - S.E.L.F. เรียนได้ครั�งแรก วันจันทร์ท�ี 13 มี.ค. + AX-Admission GAT, O-NET, 9 วิชาสามัญ @Home 72 + 18 + โค้งสุดท้าย GAT, 9 วิชาสามัญ และ O-NET 100% Pack Admission GAT, O-NET, 9 วิชาสามัญ - Version'58 (Update 59 > T1'60) 100 + 20 + AX - Admission GAT, O-NET, 9 วิชาสามัญ + โค้งสุดท้าย GAT, 9 วิชาสามัญ และ O-NET

www.socithai.com www.socithai.com NEW !!

Advanced Admission - S.E.L.F. เรียนได้ครัง� แรก วันเสาร์ท�ี 13 พ.ค.

ตะลุยโจทย์ Admission - Version 55 100% ตะลุยโจทย์ Admission - Version 55 GAT Insight - Version Tula'59 + โค้งสุดท้าย GAT ปีลา่ สุด 100%

100%

Enconcept Enconcept kruPmui kruPmui

GAT Insight - Version Tula'57+ โค้งสุดท้าย GAT ปีลา่ สุด

9 วิชาสามัญ - อังกฤษ + โค้งสุดท้าย 9 วิชาสามัญ

MED Boot Camp รวมโควตาแพทย์ อังกฤษ, ไทย และสังคมฯ MED Boot Camp Inter CU-TEP & IELTS Super Advanced ม.ปลาย (คอร์ส สอบทุน ม.ปลาย) + โค้งสุดท้ายข้อสอบทุน Boot Camp : ทุนคิง ทุนญี�ปนุ่ - S.E.L.F. เรียนได้ครั�งแรก วันเสาร์ท�ี 29 ก.ค.

NEW !!

Course

คอร์สแข่งขัน ภาคอินเตอร์

Pre-Inter - Interpass 100%

NEW !!

Pre-Inter - Interpass

CU-TEP/TU-GET - S.E.L.F. เรียนได้ครัง� แรก วันจันทร์ท�ี 20 มี.ค.

100%

CU-TEP/TU-GET - Summer'60 **รอทาง IP แจ้ง

NEW !!

CU-TEP/TU-GET (speaking) - S.E.L.F. เรียนได้ครัง� แรก วันเสาร์ท�ี 1 เม.ย.

12

12

100205

4,000

NEW !!

Advanced CU-TEP/TU-GET - S.E.L.F. เรียนได้ครัง� แรก วันเสาร์ท�ี 5 ส.ค.

30

12

59IS4205

4,900

NEW !!

Redesigned SAT (Eng) - S.E.L.F. เรียนได้ครัง� แรก วันจันทร์ท�ี 3 เม.ย.

48

12

100200

12,900

NEW !!

Advanced Redesigned SAT (Eng) - S.E.L.F. เรียนได้ครัง� แรก วันจันทร์ท�ี 24 เม.ย.

30

12

100207

8,900

NEW !!

IELTS All-in-one - S.E.L.F. เรียนได้ครัง� แรก วันพุธที� 27 มี.ค.

45

12

59IS4206

11,900

NEW !!

Advanced IELTS All-in-one - S.E.L.F. เรียนได้ครัง� แรก วันอาทิตย์ท�ี 28 พ.ค.

30

12

59IS4207

8,900

45

12

100212

9,900

48

12

100213

9,900

CU-AAT (Eng)

60

12

100214

9,900

Advanced CU-AAT (Eng)

30

12

100215

6,900

Advanced CU-AAT (Eng)

30

12

100216

6,900

Update TOEFL TOTAL (iBT / iTP)

450

12

59725

25,000

NEW !!

150

6

59777

15,900

40

2

59805

5,900

22 22

2 2

59809 59865

3,900 3,900

100%

IELTS All-in-one

CU-AAT (Eng) 100%

100%

TOEFL iTP

Update

TOEFL 100 Plus

TOEFL Simulation Test - 1 TOEFL Simulation Test - 2

Enconcept สาขาชลบุรี

038-797-380-1

enc.chonburi

@fta7817g

ตารางเรียน

TM

100%

ม.ป

ม.ปลาย

ลาย

ภาษาไทย - สังคม

ม.ปลาย ชัวโมงเรี � ยน + S.E.L.F. ฟรี

อายุคอร์ส (เดือน)

รหัส S.E.L.F.

ราคา

NEW Admission ภาษาไทย (หลักภาษา) !! NEW Admission ภาษาไทย (การใช้ภาษาและวรรณคดี) !!

20+5

3

200115 / 200040

2,500

20+5

3

200116 / 200041

2,500

NEW Admission ภาษาไทย (ครบทุกสาระ) - S.E.L.F. เรียนได้ครัง� แรก วันจันทร์ท�ี 13 มี.ค. !!

40+10

6

200117 / 200042

5,000 เหลือ 4,500

NEW Admission สังคมฯ (ประวัติศาสตร์ไทยและสากล) !! NEW Admission สังคมฯ (หน้าทีพ� ลเมือง+ภูมิศาสตร์) !! NEW Admission สังคมฯ (พระพุทธ+เศรษฐศาสตร์) !!

20+5

3

200120 / 200043

2,500

35+5

3

200123 / 200044

2,500

35+5

3

200123 / 200045

2,500

NEW Admission สังคมฯ (ครบทุกสาระ) - S.E.L.F. เรียนได้ครัง� แรก วันจันทร์ท�ี 13 มี.ค. !!

90+10

6

200124 / 200046

7,500 เหลือ 4,500

NEW Pack Admission ภาษาไทย-สังคมฯ - S.E.L.F. เรียนได้ครัง� แรก วันจันทร์ท�ี 13 มี.ค. !!

130+20

12

200127 / 200047

9,000 เหลือ 6,900

156+10

12

200048

5,900

ชัoวโมงเรียน + S.E.L.F. ฟรี

อายุคอร์ส (เดือน)

รหัส S.E.L.F. 200XXX

ราคา

30+10

6

200129 / 200049

3,500

20+5

6

200050

3,500

48+12

12

200051

5,900

48+12

12

200052

5,900

NEW 9 วิชาสามัญ ภาษาไทย - Version Tula'60 !!

32+5

3

200131 / 200053

3,500

NEW 9 วิชาสามัญ สังคมฯ - Version Tula'60 !!

48+5

3

200132 / 200054

3,500

NEW Pack 9 วิชาสามัญ ภาษาไทย-สังคมฯ - Version Tula'60 !!

80+10

6

200133 / 200055

7,000 เหลือ 6,000

Course

คอร์สแข่งขัน -เนื้อหา -ตะลุยโจทย์

100%

Pack Admission ภาษาไทย-สังคมฯ (ครบทุกสาระ) - Version'59 Course

คอร์สแข่งขัน -ตะลุยโจทย์

NEW PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู) - S.E.L.F. เรียนได้ครัง� แรก วันเสาร์ท�ี 8 ก.ค. !! 100%

PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู) - Version'58

GAT Insight + PAT5 100%

GAT Insight + PAT5

100%

9 วิชาสามัญ ภาษาไทย - Version'58

17+5

3

200056

3,000

100%

9 วิชาสามัญ สังคมฯ - Version'58

26+5

3

200057

3,000

100%

Pack 9 วิชาสามัญ ภาษาไทย-สังคมฯ - Version'58

42+10

6

200058

6,000 เหลือ 4,900

76+17

12

200059

6,900

76+17

12

200060

5,900

30+5

3

200061

2,900

20+5

3

200062

1,900

20+5

3

200063

1,900

20+5

3

200064

1,900

50+10

6

200065

4,800 เหลือ 3,500

40+10

6

200066

3,800 เหลือ 3,200

Enconcept80+10 Enconcept kruPmui kruPmui

12

200067

6,000

Pack 9 วิชาสามัญ ภาษาไทย-สังคมฯ-อังกฤษ - Version'58 100%

Pack 9 วิชาสามัญ ภาษาไทย-สังคมฯ Version'57 - อังกฤษ - Version'56

ตะลุยโจทย์ ภาษาไทย - Version'58 100%

ตะลุยโจทย์ ภาษาไทย - Version'57

ตะลุยโจทย์ สังคมฯ - Version'57 100%

ตะลุยโจทย์ สังคมฯ - Version'57

Pack ตะลุยโจทย์ ภาษาไทย’58-สังคมฯ - Version’57

Enconcept สาขาชลบุรี

100%

Pack ตะลุยโจทย์ ภาษาไทย-สังคมฯ - Version’57

100%

Pack ตะลุยโจทย์ ภาษาไทย-สังคมฯ-อังกฤษ

www.socithai.com 038-797-380-1 www.socithai.com

Enconcept Enconcept

www.socithai.com www.socithai.com kruPmui www.socithai.com

enc.chonburi

Enconcept kruPmui @fta7817g kruPmui

TM

ที่ ทุกสนามสอบ อังกฤษ ไทย สังคมฯ

ชัวโมงเรี � ยน อายุคอร์ส + S.E.L.F. ฟรี (เดือน) 30+5 4

Course

คอร์สแข่งขัน -ตะลุยโจทย์ -สอบตรง

สอบตรงนิตศิ าสตร์ - รัฐศาสตร์ รวมเนื�อหานิตศิ าสตร์ ภาษาอังกฤษเพือ� สอบตรงนิตศิ าสตร์

www.socithai.com www.socithai.com หลักการตอบอัตนัยนิตศิ าสตร์

Pack สอบตรงนิตศิ าสตร์ (รวมเนื�อหานิตฯิ +อังกฤษเพือ� สอบตรงนิตฯิ ,การเขียน,อoาน,การตอบอัตนัยนิตฯิ )

เตรียมตัวพร้อมสอบ

Enconcept Enconcept kruPmui kruPmui

รหัส S.E.L.F.

ราคา

200068

4,500

30+5

4

200069

4,500

15+3

2

200070

2,500

15+3

2

200071

2,000

60+10

12

200072

9,000 เหลือ 7,500

ENTRANCE 4.0 กับคอร์สที่ครบที่สุด

Pack Admissiom GAT & O - NET & 9 วิชาสามัญ และ Pack Admission ภาษาไทย - สังคมฯ

คุ้มกว่า!!!! Shortcut Entrance 4.0 ม.ปลาย Course Pack ยอดนิยม Shortcut Entrance 4.0 ม.ปลาย อังกฤษ ไทย สังคมฯ

Enconcept สาขาชลบุรี

038-797-380-1

Pre Admission GAT & O-NET & 9 วิชาสามัญ + Admission GAT & O-NET & 9 วิชาสามัญ + Pack Admisssion ภาษาไทย สังคมฯ

enc.chonburi

@fta7817g

ชั่วโมงเรียน + S.E.L.F. ฟรี

รหัสคอร์ส

252 + 48

100289

ราคาพิเศษ 19,600

13,900

ตารางเรียน X-CLASS SUMMER - 60 ประถม ปลาย

ม.ต้น

ม.ปลาย

รหัส

ราคา

ติวเตอร์

สาขา

Memolody Vocab ประถมปลาย

ชัว่ โมงเรียน x ครัง้ สด อายุ (+ S.E.L.F.) คอร์ส 2 ช.ม. x 15 ครั้ง 6 (+10 ชั่วโมง)

100018

4,500

พี่นัท

Siam Oasis

10.15 - 12.15

Grammar & Error ประถมปลาย

2 ช.ม. x 12 ครั้ง (+10 ชั่วโมง)

6

100019

4,500

พี่นัท

Siam Oasis

10.15 - 12.15

Vocab & Reading ประถมปลาย

2 ช.ม. x 12 ครั้ง (+10 ชั่วโมง)

6

100020

4,500

พี่นัท

Siam Oasis

10.00 - 12.00

NEW ปรับพื้นฐาน Grammar & Error ม.ต้น !!

6

100010

1,900

10.00 - 12.00

NEW ปรับพื้นฐาน Vocab & Reading ม.ต้น !!

2 ช.ม. x 5 ครั้ง (+5 ชั่วโมง) 2 ช.ม. x 5 ครั้ง (+5 ชั่วโมง)

6

100011

1,900

จ.-ศ. 6 - 15/3/2017 (หยุดเสาร์ - อาทิตย์)

13.00 - 17.00

Junior Vocab & Reading ม.ต้น ฟรี AX ตะลุยโจทย์ Vocab & Reading ม.ต้น (30 ช.ม.) Memologic ม.ต้น (8 ช.ม.)

4 ช.ม. x 8 ครั้ง (+10 ชั่วโมง)

6

100012

4,500

พี่กิ๊ฟท์

Siam Oasis

จ.-ศ. 20/3 - 4/4/2017 (หยุดเสาร์ - อาทิตย์) *วันที่ 31/3 หยุด Final Countdown เตรียมฯ

13.00 - 17.00

Update Junior Grammar & Error ม.ต้น

4 ช.ม. x 12 ครั้ง (+10 ชั่วโมง)

6

100013

4,500

พี่แนน พี่กิ๊ฟท์

Siam Oasis

27/3 - 21/4/2017 หยุดพฤหัส,อาทิตย์

13:00 - 15:30

NEW Complete ม.1 ภาษาไทย !!

2.5 ช.ม. x 18 ครั้ง (+10 ชั่วโมง)

6

100016

4,900 พี่หมอโอ๋

พญาไท

27/3 - 21/4/2017 หยุดพฤหัส,อาทิตย์

15:45 - 18:15

NEW Complete ม.1 สังคมฯ !!

2.5 ช.ม. x 18 ครั้ง (+10 ชั่วโมง)

6

100017

4,900 พี่หมอโอ๋

พญาไท

จ.-ศ. 6 - 22/3/2017 11-12/03/2017 หยุด

13.00 - 17.00

Update Admission GAT & O-NET & 9 วิชาสามัญ 4 ช.ม. x 4 ครั้ง ฟรี AX ตะลุยโจทย์ Admission (+10 ชั่วโมง) @HOME 30 ช.ม.

12

100001

6,900

24 - 27/3/2017

13.00 - 17.00

Update Boot Camp GAT Complete

4 ช.ม. x 4 ครั้ง (+10 ชั่วโมง)

6

100002

จ.-ศ. 6 - 24/3/2017 (หยุดเสาร์ - อาทิตย์)

13.00 - 17.00 Memolody Vocab

4 ช.ม. x 15 ครั้ง (+10 ชั่วโมง)

6

100003

4,500

พี่เปิ้ล

พญาไท

จ.-ศ. 16 - 22/3/2017 (หยุดเสาร์ - อาทิตย์)

10.00 - 12.00

NEW ปรับพื้นฐาน Vocab & Reading ม.ปลาย !!

2 ช.ม. x 5 ครั้ง (+5 ชั่วโมง)

6

100004

1,900

พี่กิ๊บ พี่กิ๊ฟท์

พญาไท

จ.-ศ. 27/3 - 5/4/2017 (หยุดเสาร์ - อาทิตย์) *วันที่ 31/3 หยุด Final Countdown เตรียมฯ

13.00 - 17.00

Ultimate Vocab & Reading ม.ปลาย ฟรี AX ตะลุยโจทย์ Vocab & Reading ม.ปลาย (30 ช.ม.) Memologic ม.ปลาย (8 ช.ม.)

4 ช.ม. x 8 ครั้ง (+10 ชั่วโมง)

6

100005

5,200

พี่เปิ้ล

พญาไท

จ.-ศ. 13 - 23/3/2017 (หยุดเสาร์ - อาทิตย์)

13.00 - 17.00

NEW CU-TEP & TU-GET !!

4 ช.ม. x 9 ครั้ง (+10 ชั่วโมง)

12

100006

9,000

พี่กิ๊บ พี่แนน พี่นัน

Siam Oasis

จ.-ศ. 27/3 - 11/4/2017 (หยุดเสาร์ - อาทิตย์) *วันที่ 31/3 หยุด Final Countdown เตรียมฯ

13.00 - 17.00

NEW Redesigned SAT - English !!

4 ช.ม. x 12 ครั้ง (+10 ชั่วโมง)

12

100007

16,900

พี่แนน พี่กิ๊บ พี่นัน

Siam Oasis

6/3 - 20/3/2017 (หยุดพฤหัส, อาทิตย์) *วันที่ 11/3/17 หยุด Think beyond

08.00 - 12.15

NEW Admission ภาษาไทย !!

4 ช.ม. x 10 ครั้ง (+10 ชั่วโมง)

6

100008

4,500

พี่หมุย

พญาไท

21/3 - 20/4/2017 (หยุด พฤหัส,อาทิตย์) *วันที่ 31/3-1/4 หยุด Final Countdown เตรียมฯ

08.00 - 12.15

NEW Admission สังคมฯ !! (4 สาระ / ประวัติศาสตร์ เรียนใน S.E.L.F.)

4 ช.ม. x 17 ครั้ง (+10 ชั่วโมง)

6

100009

4,500

พี่หมุย

พญาไท

วันที่

เวลา

จ.-ศ. 6 - 24/3/2017 (หยุดเสาร์ - อาทิตย์)

8.00 - 10.00

จ.-ศ. 6 - 21/3/2017 (หยุดเสาร์ - อาทิตย์) จ.-ศ. 22/3 - 6/4/2017 (หยุดเสาร์ - อาทิตย์) จ.-ศ. 6 - 15/3/2017 (หยุดเสาร์ - อาทิตย์) จ.-ศ. 20 - 24/3/2017 (หยุดเสาร์ - อาทิตย์)

คอร์ส

Enconcept Enconcept

Enconcept สาขาชลบุรี

www.socithai.com 038-797-380-1 www.socithai.com

www.socithai.com www.socithai.com kruPmui www.socithai.com

enc.chonburi

Enconcept kruPmui @fta7817g kruPmui

Enconcept Enconcept kruPmui kruPmui

พี่กิ๊บ พี่กิ๊ฟท์ พี่กิ๊บ พี่กิ๊ฟท์

พี่แนน พี่กิ๊บ พี่หมอเต้ พี่แนน 2,900 พี่หมอเต้ พี่หมุย

Siam Oasis Siam Oasis

พญาไท พญาไท

X-CLASS เทอม 1 - 60 วันที่

ประถม ปลาย

เวลา

คอร์ส

NEW รวมทักษะอังกฤษ ป.4 เทอม 1 !! NEW ส. 6/5/17 - 22/7/17 13.00 - 15.00 !! รวมทักษะอังกฤษ ป.5 เทอม 1 ส. 6/5/17 - 19/8/17 8.00 - 10.00 Memolody Vocab ประถมปลาย *หยุดวันแม่ 1 ครั้ง ส. 6/5/17 - 22/7/17 10.00 - 12.00

ส. 6/5/17 - 22/7/17 10.15 - 12.15 Vocab Reading ประถมปลาย

www.socithai.com www.socithai.com อา.7/5/17 - 23/7/17

8.00 - 10.00 Vocab Reading ประถมปลาย

อา.7/5/17 - 23/7/17

10.15 - 12.15 Grammar & Error ประถมปลาย

อา. 7/5/17 - 13/8/17 8.00 - 10.00 Memolody Vocab ประถมปลาย

อา. 7/5/17 - 23/7/17 10.15 - 12.15 Vocab Reading ประถมปลาย

ม.ต้น

อา.14/5/17 - 20/8/17 13.00 - 15.00

NEW รวมเนื้อหาประถมปลาย ภาษาไทย !!

อา.14/5/17 - 20/8/17 15.15 - 17.15

NEW รวมเนื้อหาประถมปลาย สังคมฯ !!

อา. 4/6/17 - 23/7/17 13.00 - 17.00

รหัส

ราคา

ติวเตอร์

สาขา

100054

3,500

พี่กิ๊ฟท์

Siam Oasis

100055

3,500

พี่กิ๊ฟท์

Siam Oasis

100056

4,500

พี่นัท

Siam Oasis

100057

4,500

พี่นัท

Siam Oasis

100058

4,500

พี่นัท

Siam Oasis

100059

4,500

พี่นัท

Siam Oasis

100060

4,500

พี่เปิ้ล

พญาไท

100061

4,500

พี่เปิ้ล

พญาไท

100066

3,900

พี่บิ๊ก

พญาไท

100067

3,900

พี่บิ๊ก

พญาไท

6

100039

4,500

พี่แนน พี่กิ๊ฟท์

Siam Oasis

6

100040

3,900

พี่แนน พี่เต้

Siam Oasis

6

100041

4,500

พี่เปิ้ล

Siam Oasis

6

100042

3,900

พี่เปิ้ล พี่เต้

Siam Oasis

Enconcept Enconcept kruPmui kruPmui

Update Junior Vocab & Reading ม.ต้น x 8 ครั้ง ฟรี AX ตะลุยโจทย์ Vocab & Reading ม.ต้น 4(+ช.ม. 10 ชั่วโมง) @HOME (30 ช.ม.) Memologic ม.ต้น (8 ช.ม.)

6

100043

1,900

พี่กิ๊ฟท์

Siam Oasis

ส. 10/6/17 - 29/7/17 15.15 - 17.15 ปรับพืน้ ฐาน Grammar & Error ม.ต้น

4 ช.ม. x 5 ครั้ง (+ 10 ชั่วโมง) 4 ช.ม. x 12 ครั้ง (+ 20 ชั่วโมง) 4 ช.ม. x 8 ครั้ง (+ 10 ชั่วโมง) 2 ช.ม. x 5 ครั้ง (+ 5 ชั่วโมง) 2 ช.ม. x 8 ครั้ง (+ 5 ชั่วโมง)

6

100044

1,900

พี่กิ๊ฟท์

Siam Oasis

ส. 5/8/17 - 26/8/17 13.00 - 17.00 NEW Boot Camp ทุนอาเซียน !! *หยุดวันแม่ 1 ครั้ง

4 ช.ม. x 3 ครั้ง (+ 10 ชั่วโมง)

6

100045

2,900

พี่แนน พี่กิ๊บ พี่เต้

Siam Oasis

อา.14/5/17 - 24/9/17 13.00 - 15.30 NEW !! Complete ม.2 ภาษาไทย

2.5ช.ม. x 20 ครั้ง (+ 10 ชั่วโมง) 2.5ช.ม. x 20 ครั้ง (+ 10 ชั่วโมง)

6

100052

4,900

พี่บูม

Siam Oasis

6

100053

4,900

พี่หมอโอ๋

Siam Oasis

4 ช.ม. x 12 ครั้ง Admission ส. 6/5/17 - 22/7/17 13.00 - 17.00 NEW Advanced !! (GAT, 9 วิชาสามัญ, IELTS, TOEFL, SAT) ( + 20 ช.ม.)

12

100024

8,900

พี่แนน พี่กิ๊บ พี่เต้

พญาไท

Update Ultimate Vocab & Reading ม.ปลาย 4 ช.ม. x 8 ครั้ง ฟรี AX ตะลุยโจทย์ Vocab & Reading ม.ปลาย (+ 10 ชั่วโมง) @HOME (30 ช.ม.) Memologic ม.ปลาย (8 ช.ม.)

6

100025

5,200

พี่กิ๊บ พี่แนน

พญาไท

6

100026

3,900

พญาไท

6

100027

5,200

พี่แนน พี่กิ๊บ พี่แนน พี่กิ๊บ

6

100028

3,900

พี่แนน พี่เต้

พญาไท

6

100029

3,500

พี่เต้

พญาไท

6

100030

3,500

พี่เต้

พญาไท

6

100031

2,900

พี่เต้

พญาไท

6

100032

5,800

พีแ่ นน พีก่ บิ๊ พี่เต้ พี่หมุย

พญาไท

6

100033

4,500

พี่ทราย

Siam Oasis

6

100038

3,500

พี่หมุย พีห่ ญิง พีบ่ กิ๊

พญาไท

อา. 30/7/17 - 27/8/17 13.00 - 17.00

NEW Advanced Vocab & Reading ม.ต้น !!

ส. 6/5/17 - 22/7/17 13.00 - 17.00 Junior Grammar & Error ม.ต้น ส. 29/7/17 - 23/9/17 13.00 - 17.00 *หยุดวันแม่ 1 ครั้ง ส. 6/5/17 - 3/6/17

NEW Advanced Grammar & Error ม.ต้น !!

15.15 - 17.15 ปรับพื้นฐาน Vocab & Reading ม.ต้น

อา.14/5/17 - 24/9/17 15.45 - 18.15 NEW !! Complete ม.2 สังคมฯ

ม.ปลาย

ชัว่ โมงเรียน x ครัง้ สด อายุ (+ S.E.L.F.) คอร์ส 2 ช.ม. x 12 ครั้ง 6 (+ 10 ชั่วโมง) 2 ช.ม. x 12 ครั้ง 6 (+ 10 ชั่วโมง) 2 ช.ม. x 15 ครั้ง 6 (+ 10 ชั่วโมง) 2 ช.ม. x 12 ครั้ง 6 (+ 10 ชั่วโมง) 2 ช.ม. x 12 ครั้ง 6 (+ 10 ชั่วโมง) 2 ช.ม. x 12 ครั้ง 6 (+ 10 ชั่วโมง) 2 ช.ม. x 15 ครั้ง 6 (+ 10 ชั่วโมง) 2 ช.ม. x 12 ครั้ง 6 (+ 10 ชั่วโมง) 2 ช.ม. x 15 ครั้ง 6 (+ 5 ชั่วโมง) 2 ช.ม. x 15 ครั้ง 6 (+ 5 ชั่วโมง)

ส. 6/5/17 - 24/6/17 13.00 - 17.00 ส. 1/7/17 - 29/7/17

อา. 7/5/17 - 23/7/17 13.00 - 17.00 อา. 30/7/17 - 17/9/17 13.00 - 17.00 อา. 30/7/17 - 17/9/17 8.00 - 12.00 อา. 21/5/17 - 25/6/17 8.00 - 12.00 อา. 2/7/17 - 23/7/17 8.00 - 12.00 ส. 22/7/17 - 23/9/17 8.00 - 12.00 *หยุดวันแม่ 1 ครั้ง อา. 07/5/17 - 13/8/17 8.00 - 12.00 ส.1/7/17 - 23/9/17

Enconcept สาขาชลบุรี

038-797-380-1

4 ช.ม. x 5 ครั้ง (+ 10 ชั่วโมง) 4 ช.ม. x 12 ครั้ง Update Ultimate Grammar & Error ม.ปลาย (+ 20 ช.ม.) NEW Advanced Grammar & Error ม.ปลาย 4 ช.ม. x 8 ครั้ง (+ 10 ชั่วโมง) !! 4 ช.ม. x 5 ครั้ง GAT Insight (+ 10 ชั่วโมง) 4 ช.ม. x 5 ครั้ง 9 วิชาสามัญ - อังกฤษ (+ 10 ชั่วโมง) 4 ช.ม. x 4 ครั้ง MED Boot Camp: IELTS & CU-TEP (+ 10 ชั่วโมง) 4 ช.ม. x 9 ครั้ง NEW Boot Camp ทุนคิง & ทุนญี่ปุ่น อังกฤษ (+ 10 ชั่วโมง) !! +ไทย-สังคม 4 ช.ม. x 15 ครั้ง Memolody Vocab (+ 10 ชั่วโมง) 3 ช.ม. x 10 ครั้ง NEW PAT5 !! (ความถนัดทางวิชาชีพครู) (+ 10 ชั่วโมง)

13.00 - 17.00 NEW Advanced Vocab & Reading ม.ปลาย !!

09.00 - 12.00

enc.chonburi

@fta7817g

พญาไท

ทุกคอร์สสามารถเรียนแบบ

@HOME 100%ได้แล้ว

สอบถามได้ท่ี Enconcept สาขาชลบุ รี จัดสรรเวลาเรียนได้เอง สะดวกแค่คลิก

100%

NEW!!! เรียนเลย ไม่ต้องโหลด แค่ต่อ แล้วคลิก!!!

พิ เ ศษ เรียนได้ง่ายกว่าเดิมกับบริการ

เนื้อหาทุกวิดีโอ บรรจุพร้อมใน

จัดส่งคอร์สเรียนถึงบ้าน

เรียนง่าย แค่ต่อ แล้วคลิก

1 S.E.L.F.@HOME

2 เสียบ Flashdrive

Box Set

กับคอมพิวเตอร์

3 ดาวน์โหลดโปรแกรม และ Import file

4 เรียนได้ ไม่ต้องโหลด

สมัครเรียน S.E.L.F.@HOME 100% ได 4 ชองทางงายๆ สมัครเรียนได้ท่ี

Enconcept

ช่ องทางด่วน Click เดียว Delivery ถึงบ้านภายใน 4 วัน คลิกเลย >> สมัครเรียนออนไลน์

สาขาชลบุ รี

สะดวกสุด จองคอร์สเรียน และชํ าระเงินได้ตลอด 24 ชั่ วโมง ผ่าน Mobile Banking หรือ Counter Service 7-11

ถามปุ ๊บ ตอบปั �บ ผ่าน Line@ Add เลย @fta7817g

หมายเหตุ : สามารถสอบถามสิทธิพิเศษได้ท่ี Enconcept สาขาชลบุ รี หรือโทร. 038-797-380-1

@HOME 100% เร�ยนไดทุกที่ ทุกเวลา Enconcept Enconcept

Enconcept สาขาชลบุรี

www.socithai.com 038-797-380-1 www.socithai.com

www.socithai.com www.socithai.com kruPmui www.socithai.com

enc.chonburi

Enconcept kruPmui @fta7817g kruPmui

Enconcept Enconcept kruPmui kruPmui

ประถ

ม-

ตารางเรียน

TM

@HOME 100%Enconcept ประถมปลาย ภาษาอังกฤษ

Enconcept kruPmui kruPmui

ม.ต

้น

ประถมปลาย

ชัวโมงเรี � ยน + S.E.L.F.ฟรี

อายุคอรส (เดือน)

รหัส S.E.L.F.

ราคา

30 + 5

6

100224 100225

4,500 4,650

24 + 11

6

100226 100227

4,500 4,650

Vocab + Reading ประถมปลาย @Home Vocab + Reading ประถมปลาย @Home Delivery

24 + 11

6

100228 100229

4,500 4,650

สอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง และ O-NET ป.6 @Home สอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง และ O-NET ป.6 @Home Delivery

24 + 11

6

100230 100231

4,500 4,650

Course

www.socithai.com www.socithai.com

Memolody Vocab ประถม @Home Memolody Vocab ประถม @Home Delivery

Grammar + Error ประถมปลาย @Home Grammar + Error ประถมปลาย @Home Delivery

ตารางเรียน

@HOME 100%

TM

ม.ต้น ม.ต้น

ภาษาอังกฤษ Course Memolody Vocab'58 @Home Memolody Vocab'58 @Home Delivery Junior Vocab + Reading ม.ต้น @Home **Version'58 Junior Vocab + Reading ม.ต้น @Home Delivery **Version'58 + AX ตะลุยโจทย์ Vocab+Reading ม.ต้น @HOME + Memologic ม.ต้น Junior Grammar + Error ม.ต้น @Home **V.'58 Junior Grammar + Error ม.ต้น @Home Delivery **V.'58 + AX ตะลุยโจทย์ Grammar ม.ต้น @Home + OnePage : Ultimate Grammar

ชัวโมงเรี � ยน + S.E.L.F.ฟรี

อายุคอรส (เดือน)

รหัส S.E.L.F.

ราคา

60 + 10

6

100157 100236

4,500 4,650

32 + 10

6

100232 100233

4,500 4,650

60 + 15

6

100234 100235

4,500 4,650

100253 100254

1,000 1,150

English Upgrade Mega Goal 1.2 @HOME @Home English Upgrade Mega Goal 1.2 @HOME @Home Delivery Pre สอบเข้าเตรียมฯ และ O-NET ม.3 @HOME @Home Pre สอบเข้าเตรียมฯ และ O-NET ม.3 @HOME @Home Delivery สอบเข้าเตรียมฯ และ O-NET ม.3 @HOME @Home สอบเข้าเตรียมฯ และ O-NET ม.3 @HOME @Home Delivery + โค้งสุดท้ายสอบเข้าเตรียมฯ (อัพเดตข้อสอบจริงทุกปี) **2557-2559 ตะลุยโจทย์ สอบเข้าเตรียมฯ และ O-NET ม.3 @HOME @Home ตะลุยโจทย์ สอบเข้าเตรียมฯ และ O-NET ม.3 @HOME @Home Delivery โค้งสุดท้าย O-NET ม.3' 60 อังกฤษ @Home โค้งสุดท้าย O-NET ม.3' 60 อังกฤษ @Home Delivery

Enconcept สาขาชลบุรี

038-797-380-1

enc.chonburi

@fta7817g

TM

28 + 7

6

100161 100240

3,000 3,150

48 + 12

6

100163 100241

5,900 6,050

20 + 5

6

100164 100242

2,500 2,650

600060 600061

1,900 2,050

ม.ต

้น

ภาษาไทย - สังคม Enconcept

Enconcept kruPmui kruPmui “ชั�วโมงเรียน อายุคอร์ส + S.E.L.F. ฟรี” (เดือน)

Course

www.socithai.com www.socithai.com

ม.ต้น

รหัส S.E.L.F.

ราคา

120 + 20

12

200020 200293

7,900 8,050

60 + 10

6

200016 200089

4,900 5,050

Complete ม.1 สังคมฯ @Home Complete ม.1 สังคมฯ @Home Delivery

60 + 10

6

200018 200091

4,900 5,050

Pack Complete ม.2 ไทย-สังคมฯ @Home Pack Complete ม.2 ไทย-สังคมฯ @Home Delivery

120 + 10

12

200026 200099

7,900 8,050

Complete ม.2 ไทย @Home Complete ม.2 ไทย @Home Delivery

60 + 10

6

200022 200095

4,900 5,050

Complete ม.2 สังคมฯ @Home Complete ม.2 สังคมฯ @Home Delivery

60 + 10

6

200024 200097

4,900 5,050

Pack Complete ม.3 ไทย-สังคมฯ @Home Pack Complete ม.3 ไทย-สังคมฯ @Home Delivery

120 + 20

12

200032 200105

7,900 8,050

Complete ม.3 ไทย @Home Complete ม.3 ไทย @Home Delivery

60 + 10

6

200028 200101

4,900 5,050

Complete ม.3 สังคมฯ @Home Complete ม.3 สังคมฯ @Home Delivery

60 + 10

6

200030 200103

4,900 5,050

สอบเข้าเตรียมฯ และ O-NET ม.ต้น ภาษาไทย '58 @Home สอบเข้าเตรียมฯ และ O-NET ม.ต้น ภาษาไทย '58 @Home Delivery

40 + 10

6

200107 200108

4,900 5,050

สอบเข้าเตรียมฯ และ O-NET ม.ต้น สังคม '58 @Home สอบเข้าเตรียมฯ และ O-NET ม.ต้น สังคม '58 @Home Delivery

60 + 10

6

200110 200111

4,900 5,050

Pack สอบเข้าเตรียมฯ และ O-NET ม.ต้น ภาษาไทย-สังคมฯ'58 @Home Pack สอบเข้าเตรียมฯ และ O-NET ม.ต้น ภาษาไทย-สังคมฯ'58 @Home Delivery

100 + 20

12

200036 200113

6,900 7,050

200157 200158

3,500 3,650

Pack Complete ม.1 ไทย-สังคมฯ @Home Pack Complete ม.1 ไทย-สังคมฯ @Home Delivery

Complete ม.1 ไทย @Home Complete ม.1 ไทย @Home Delivery

Upscore O-NET(ม.3) ไทย-สังคมฯ @Home Upscore O-NET(ม.3) ไทย-สังคมฯ @Home Delivery

ใหมลาสุด!!! ชองทางการสมัครเรียน

ที่งายกวาเดิม แลวพบกับสิทธิพิเศษมากมาย เร็วๆ นี้ ชําระเงินไดสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น

SHOP ONLINE NOW! คลิกเลย SHOP NOW

By Enconcept Chonburi

TM

ตารางเรียน

TM

ภาษาอังกฤษ

www.socithai.com www.socithai.com

ม.ปลาย Enconcept

@HOME 100%

Course

Memolody Vocab'57 @Home Memolody Vocab'57 @Home Delivery

Ultimate Writing'57 @Home Ultimate Writing'57 @Home Delivery

Ultimate Vocab & Reading ม.ปลาย @Home Ultimate Vocab & Reading ม.ปลาย @Home Delivery + AX ตะลุยโจทย์ Vocab+Reading ม.ปลาย@Home + Memologic ม.ปลาย ปรับพ�นื ฐาน Grammar & Error ม.ปลาย By ครูพแ�ี บงค์ @Home ปรับพ�นื ฐาน Grammar & Error ม.ปลาย By ครูพแ�ี บงค์ @Home Delivery Pack Ultimate Grammar & Error ม.ปลาย @Home Pack Ultimate Grammar & Error ม.ปลาย @Home Delivery + AX ตะลุยโจทย์ Grammar ม.ปลาย@Home + OnePage : Ultimate Grammar English Upgrade Upstream 4.2 @Home English Upgrade Upstream 4.2 @Home Delivery Pre Admission GAT & O-NET & 9 วิชาสามัญ @Home Pre Admission GAT & O-NET & 9 วิชาสามัญ @Home Delivery

Enconcept kruPmui kruPmui

ม.ป

ลาย

ม.ปลาย

ชั�วโมงเรียน + S.E.L.F.ฟรี

อายุคอรส (เดือน)

รหัส S.E.L.F.

ราคา

60 + 10

6

100157 100236

4,500 4,650

32 + 8

6

100159 100237

5,900 6,050

70 + 13

6

100243 100244

5,200 5,350

30 + 5

6

100238 100239

2,300 2,450

60 + 15

6

100245 100246

5,200 5,350

100256 100257

1000 1,150

40 + 10

6

100184 100247

3,900 4,050

100 + 20

12

100188 100248

6,900 7,050

40

6

100191 100249

3,500 3,650

GAT Insight'57 @Home GAT Insight'57 @Home Delivery

28 + 7

6

100193 100250

3,500 3,650

9 วิชาสามัญ อังกฤษ'56 @Home 9 วิชาสามัญ อังกฤษ'56 @Home Delivery

28 + 7

6

100196 100251

3,500 3,650

9 วิชาสามัญ อังกฤษ'56 ไทย สังคม'57 @Home 9 วิชาสามัญ อังกฤษ'56 ไทย สังคม'57 @Home Delivery

76 + 17

6

200060 100309

5,900 6,050

CU-TEP / TU-GET @Home CU-TEP / TU-GET @Home Delivery

28

12

100157 100236

4,500 4,650

โค้งสุดท้าย O-NET ม.6 พ.ศ. 57-59 @Home (ผูกเนื�อหาครบ) โค้งสุดท้าย O-NET ม.6 พ.ศ. 57-59 @Home Delivery (ผูกเนื�อหาครบ)

20

3

100036 100037

1,900 2,050

OnePage Workshop @Home OnePage Workshop @Home Delivery

20

3

100022 100023

500 650

Pack Admission GAT & O-NET & 9 วิชาสามัญ'58 @Home Pack Admission GAT & O-NET & 9 วิชาสามัญ'58 @Home Delivery + AX-Admission GAT, O-NET, 9 + โค้งสุดท้าย GAT, 9 วิชาสามัญ และ O-NET ตะลุุยโจทย์ Admission @Home ตะลุุยโจทย์ Admission @Home Delivery

Enconcept สาขาชลบุรี

038-797-380-1

enc.chonburi

@fta7817g

TM

ตารางเรียน

TM

@HOME 100%

ม.ปลาย ชัวโมงเรี � ยน + S.E.L.F. ฟรี

อายุคอร์ส เดือน

รหัส S.E.L.F.

ราคา

Admission ภาษาไทย (ครบทุกสาระ) '59 @HOME Admission ภาษาไทย (ครบทุกสาระ) '59 @HOME Delivery

49 + 10

6

200118 200119

3,200 3,350

Admission สังคมฯ (ครบทุกสาระ)'59@HOME Admission สังคมฯ (ครบทุกสาระ)'59@HOME Delivery

86 + 14

6

200125 200126

3,200 3,350

127

12

200048 200128

5,900 6,050

33 + 7

6

200121 200122

2,800 2,950

20 + 5

3

200062 200138

1,900 2,050

ตะลุยโจทย์ Admission สังคมฯ'57 @HOME ตะลุยโจทย์ Admission สังคมฯ'57 @HOME Delivery

20 + 5

3

200064 200139

1,900 2,050

Pack ตะลุยโจทย์ Admission ภาษาไทย-สังคมฯ'57 @HOME Pack ตะลุยโจทย์ Admission ภาษาไทย-สังคมฯ'57 @HOME Delivery

50 + 5

6

200066 200140

3,200 3,350

9 วิชาสามัญ ภาษาไทย'58 @HOME 9 วิชาสามัญ ภาษาไทย'58 @HOME Delivery

17 + 5

3

200056 200134

3,000 3,150

9 วิชาสามัญ สังคมฯ'58 @HOME 9 วิชาสามัญ สังคมฯ'58 @HOME Delivery

26 + 5

3

200057 200135

3,000 3,150

Pack 9 วิชาสามัญ ภาษาไทย-สังคมฯ'58 @HOME Pack 9 วิชาสามัญ ภาษาไทย-สังคมฯ'58 @HOME Delivery

42 + 10

6

200058 200116

6,000 6,150

สอบตรง มช. ไทย - สังคมฯ @HOME สอบตรง มช. ไทย - สังคมฯ @HOME Delivery

20 + 5

6

200078 200144

3,000 3,150

Pack สอบตรง มช. อังกฤษ ไทย-สังคมฯ @HOME Pack สอบตรง มช. อังกฤษ ไทย-สังคมฯ @HOME Delivery

41 +14

12

200080 200145

3,000 3,150

สอบตรง มข. ไทย - สังคมฯ @HOME สอบตรง มข. ไทย - สังคมฯ @HOME Delivery

20 + 5

6

200074 200142

3,000 3,150

Pack สอบตรง มข. อังกฤษ ไทย-สังคมฯ @HOME Pack สอบตรง มข. อังกฤษ ไทย-สังคมฯ @HOME Delivery

41 +14

12

200076 200143

3,000 3,150

สอบตรง ม.อ. ไทย - สังคมฯ @HOME สอบตรง ม.อ. ไทย - สังคมฯ @HOME Delivery

20 + 5

6

200118 200119

3,000 3,150

Pack สอบตรง มอ. อังกฤษ ไทย-สังคมฯ @HOME Pack สอบตรง มอ. อังกฤษ ไทย-สังคมฯ @HOME Delivery

41 +14

12

200118 200119

3,000 3,150

PAT 5 @HOME PAT 5 @HOME Delivery

49 + 10

6

200050 200130

3,500 3,650

Upscore O-NET(ม.6) ไทย-สังคมฯ ข้อสอบ 3 พ.ศ (56,57,58) @HOME Upscore O-NET(ม.6) ไทย-สังคมฯ ข้อสอบ 3 พ.ศ (56,57,58) @HOME Delivery

49 + 10

6

200155 200156

3,500 3,650

Shortcut One Page ไทย-สังคม T2'59 @HOME Shortcut One Page ไทย-สังคม T2'59 @HOME Delivery

15 + 5

3

200149 200150

1,900 2,050

Course

-เนื้อหา -ตะลุยโจทย์

ลาย

ม.ปลาย

ภาษาไทย - สังคม คอร์สแข่งขัน

ม.ป

Pack Admission ภาษาไทย-สังคมฯ (ครบทุกสาระ)'59 @HOME Pack Admission ภาษาไทย-สังคมฯ (ครบทุกสาระ)'59 @HOME Delivery ประวัตศิ าสตร์ไทยและสากล(ม.ปลาย) @HOME ประวัตศิ าสตร์ไทยและสากล(ม.ปลาย) @HOME Delivery ตะลุยโจทย์ Admission ภาษาไทย'57 @HOME ตะลุยโจทย์ Admission ภาษาไทย'57 @HOME Delivery

Enconcept Enconcept

Enconcept สาขาชลบุรี

038-797-380-1 www.socithai.com www.socithai.com

www.socithai.com www.socithai.com kruPmui www.socithai.com

enc.chonburi

Enconcept kruPmui @fta7817g kruPmui

Enconcept Enconcept kruPmui kruPmui

TM

ที่ ทุกสนามสอบ

ที่

อังกฤษ ไทย สังคมฯ

ทุกสนามสอบ ต้องไม่พลาด

Enconcept Enconcept ต้องอัปเดตข้อสอบจริง ต้องเรียนเป็น เรียนทัน กระชับเวลาkruPmui ต้องท�ำโจทย์มากกว่า 3,000 ข้อ www.socithai.com ต้องเข้มครบอังกฤษ – ไทย – สังคม แต้มต่อ ตัวตัดคู่แข่งทุกสายการเรียน www.socithai.com kruPmui สอบเข้า ม.1

ชั่วโมงเรียน + S.E.L.F. ฟรี

อายุคอร์ส (เดือน)

รหัส S.E.L.F.

ราคา

สอบเข้า ม.1 และ O-NET ป.6

24 + 11

6

100131

4,500

Double Pack สอบเข้า ม.1 + สอบเข้า ม.1 และ O-NET ป.6 อังกฤษ + Pack สอบเข้า ม.1 และ O-NET อัตนัย ภาษาไทย สังคมฯ

84 + 21

1 ปี 6 เดือน

100275

12,300 9,900

ชั่วโมงเรียน + S.E.L.F. ฟรี

อายุคอร์ส (เดือน)

รหัส S.E.L.F.

ราคา

สอบเข้าเตรียมฯ และ O-NET ม.3

48 + 12

6

100162

5,900

Double Pack สอบเข้าเตรียมฯ อังกฤษ + Pre สอบเข้าเตรียมฯ และ O-NET ม.3 อังกฤษ + สอบเข้าเตรียมฯ และ O-NET ม.3 อังกฤษ

76 + 19

12

100276

8,900 7,900

Course

สอบเข้าเตรียมฯ และ O-NET ม.3 Course

6,000 (จากราคาปกติ 9,000 บาท) ประหยัดกว่า 3,000 บาท

สมัครเรียนพร้อมคอร์สสอบเข้าเตรียมฯ และ O-NET ม.ต้น ภาษาไทย สังคมฯ

**ไม่สามารถเลือกเรียนเป�นระบบ SELF@Home และ ทบทวนเนื�อหาแบบไม่จํากัดเวลาได้

เตรียม Entrance 4.0 Course

ชั่วโมงเรียน + S.E.L.F. ฟรี

อายุคอร์ส (เดือน)

รหัส S.E.L.F.

ราคา

72 + 18

12

100187

8,800 6,900

112 + 28

1 ปี 6 เดือน + ทบทวนไม่อั้น

100277

12,700 8,900

Pack Admission GAT & O-NET & 9 วิชาสามัญ Double Pack Entrance 4.0 อังกฤษ + Pre Admission GAT & O-NET & 9 วิชาสามัญ + Pack Admission GAT & O-NET & 9 วิชาสามัญ สมัครเรียนพร้อม Pack Admission ภาษาไทย สังคมฯ

**ไม่สามารถเลือกเรียนเป็นระบบ SELF@Home และ ทบทวนเนื�อหาแบบไม่จํากัดเวลาได้

เข้มข้น

ตรงจุดมากยิ่งขึ้น กับ

1 เดียวครบ

แนะแนว + Pre Test + ติวเข้ม + Post Test Simulation Test

Skill-up Approach

Success Guarantee

การเรียนการสอนแนวใหม่ ท�ำจริง ได้ผลจริง เจาะลึกทุกทักษะ

ทุกสนามสอบ 038-797-380-1

Strategic Plan วางกลยุทธ์ขั้นเทพ กับเซียนสนามตัวจริง

BOOT CAMP Enconcept สาขาชลบุรี

5,000 (จากราคาปกติ 6,900 บาท) ประหยัดกว่า 2,000 บาท

enc.chonburi

@fta7817g

สร้างจากข้อสอบจริง จับเวลาเสมือนจริง เทียบสถิติกับคู่แข่งจริงทั่วประเทศ

วิเคราะห์แก้จุดอ่อน เสริมจุดแข็ง คะแนนพัฒนาขึ้น เห็นผลจริง ชี้วัดได้

Unlimited Review

Package สุดคุ้ม

ทวนไม่อั้น 1 ปี 6 เดือน Course Boost Up ทำ�เกรดประถม อังกฤษ Pack ยอดนิยม Boost Up ทำ�เกรดประถม ไทย สังคมฯ

Memolody Vocab ประถมปลาย + Vocab & Reading ประถมปลาย + Grammar + Error ประถมปลาย Pack Complete ป.4 ภาษาไทย สังคมฯ + Pack Complete ป.5 ภาษาไทย สังคมฯ + Pack รวมเนื้อหาประถมปลาย ภาษาไทย สังคมฯ

ผ่อนได้

0% 6 เดือน

ชั่วโมงเรียน + S.E.L.F. ฟรี

รหัสคอร์ส

78 + 27

100278

180 + 30

100280

Shortcut สอบเข้า ม.1 ไทย สังคมฯ

Pack รวมเนื้อหาประถมปลาย ภาษาไทย สังคมฯ + Pack สอบเข้า ม.1 และ O-NET อัตนัย ภาษาไทย สังคมฯ + Pack ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 และ O-NET อัตนัย ภาษาไทย สังคมฯ

150 + 25

100281

Pack ยอดนิยม Shortcut สอบเข้า ม.1 อังกฤษ ไทย สังคมฯ

สอบเข้า ม.1 และ O-NET ป.6 อังกฤษ + Pack สอบเข้า ม.1 และ O-NET อัตนัย ภาษาไทย สังคมฯ + Pack ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 และ O-NET อัตนัย ภาษาไทย สังคมฯ

113 + 26

100282

คุ้มสุด Boost Up ทำ�เกรด ม.ต้น อังกฤษ

Memolody Vocab ปรับพื้นฐาน Vocab & Reading ม.ต้น + Junior Vocab & Reading ม.ต้น + Advanced Vocab & Reading ม.ต้น ปรับพื้นฐาน Grammar & Error ม.ต้น + Pack Junior Grammar & Error ม.ต้น + Advanced Grammar & Error ม.ต้น

230 + 65

100283

Pack ยอดนิยม Boost Up ทำ�เกรด ม.ต้น ไทย สังคมฯ Pack ยอดนิยม Shortcut สอบเข้าเตรียมฯ และ O-NET ม.ต้น อังกฤษ ไทย สังคมฯ

Pack Complete ม.1 ภาษาไทย สังคม + Pack Complete ม.2 ภาษาไทย สังคม + Pack Complete ม.3 ภาษาไทย สังคม

360 + 60

100284

Pre สอบเข้าเตรียมฯ และ O-NET ม.3 อังกฤษ + สอบเข้าเตรียมฯ และ O-NET ม.3 อังกฤษ + Pack สอบเข้าเตรียมฯ และ O-NET ม.ต้น ภาษาไทย สังคมฯ + ตะลุยโจทย์สอบเข้าเตรียมฯ และ O-NET ม.ต้น ภาษาไทย สังคมฯ

216 + 49

100285

Ultimate Writing ปรับพื้นฐาน Vocab & Reading ม.ปลาย Boost Up ทำ�เกรด ม.ปลาย + Ultimate Vocab & Reading ม.ปลาย + Advanced Vocab & Reading ม.ปลาย 216 + 56 100286 อังกฤษ ครบ Grammar, ปรับพื้นฐาน Grammar & Error ม.ปลาย Vocab และ Writing + Pack Ultimate Grammar & Error ม.ปลาย + Advanced Grammar & Error ม.ปลาย *สามารถเปลี่ยนคอร์ส Ultimate Writing เป็น Memolody Vocab ในราคา 16,800 บาท (รหัส 100287)

ราคาพิเศษ 13,500

10,200 21,800

14,900 19,500

13,500 16,200

11,900 25,100

15,900 29,400

19,900 21,400

15,900

คุ้มสุด

Shortcut Entrance 4.0 ภาคไทย อังกฤษ Pack ยอดนิยม Shortcut Entrance 4.0 ม.ปลาย อังกฤษ ไทย สังคมฯ Shortcut Admission อินเตอร์

สิทธิพิเศษ Enconcept สาขาชลบุรี

www.socithai.com 038-797-380-1 www.socithai.com

Pre Admission GAT & O-NET & 9 วิชาสามัญ + Admission GAT & O-NET & 9 วิชาสามัญ + Advanced Admission : GAT, 9 วิชาสามัญ, IELTS, TOEFL, SAT

160 + 48

100288

Pre Admission GAT & O-NET & 9 วิชาสามัญ + Admission GAT & O-NET & 9 วิชาสามัญ + Pack Admisssion ภาษาไทย สังคมฯ

252 + 48

100289

84

100279

CU-TEP / TU-GET +Redesigned SAT (Eng)

📖 Pack Shortcut รับเพิ่มคอร์สโค้งสุดท้าย หรือข้อสอบฉบับปีล่าสุด มูลค่า 1,900 บาท ฟรี  เลือกเรียนได้ทั้ง S.E.L.F. และ X-Class สอนสด (ยกเว้ นตัวต่อตัว กลุ่มเล็ก และ S.E.L.F.@ Home) Enconcept 📕 เรียนเนื้อหาอัดใหม่แต่ละเทอม พร้ อ มรั บ หนั ง สื อ ใหม่ ย กชุ ด เพิ่มเพียงชุดละ 500 บาท Enconcept Enconcept Enconcept

www.socithai.com www.socithai.com kruPmui www.socithai.com

enc.chonburi

Enconcept kruPmui @fta7817g kruPmui

kruPmui kruPmui

28,300

17,900

21,600

14,900 19,600

13,900 19,800

16,800

ที่ ทุกสนามสอบ

Live to the

GO BEYOND THE LIMIT Enconcept เก่งให้สุด อย่าหยุดฝัน

อังกฤษ ไทย สังคมฯ

Enconcept kruPmui kruPmui

อย่าให้ ใครมาหยุดเราด้วยค�ำว่า “เป็นไปไม่ ได้” ตอนม.2 พี่แนนได้เกรด 2.00 ฝันจะสอบติดเตรียมฯ ตอนมีเวลาเหลือ 3 เดือน ใครก็บอกว่า “บ้า” พี่แนนไม่หยุด จนสอบติดเตรียมฯ และจบม.4 เอ็นท์ติดอักษรฯ จุฬาฯ แล้วจบด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง “พี่แนนท�ำได้น้องก็ท�ำได้”

www.socithai.com www.socithai.com

หลักสูตรใหม่! ออกแบบจากประสบการณ์พี่แนนและรุ่นพี่ Enconcept ทีป่ ระสบความส�ำเร็จมาตลอด 20 ปี ไม่ว่าจุดเริ่มต้นจะมาจากจุดไหน เป้าหมายมีหนึ่งเดียวคือ to the MAX เรียนอ่อน-ปานกลาง (GPA < 3.25) ปรับความรู้สู่มาตรฐาน

มาตรฐาน (GPA 3.25 - 3.5) เตรียมทักษะให้แน่น - ครอบคลุมความรู้ที่ต้องใช้ในการสอบ

ปรับความรู้ ครอบคลุมทุกทักษะ พื้นฐานแน่น พร้อมทุกสนามสอบ

พื้นฐานแน่น พร้อมก้าวสู่ the MAX

รับสิทธิ์สุดคุ้ม ลดสูงสุด 33% Course

ชั่วโมงเรียน + S.E.L.F. ฟรี

อายุคอร์ส (เดือน)

รหัส S.E.L.F.

ราคาพิเศษ

Pack Vocab เต็ม MAX ม.ต้น Pack Grammar เต็ม MAX ม.ต้น Pack เก่งเต็ม MAX ม.ต้น

ปรับพื้นฐาน Vocab & Reading ม.ต้น Junior Vocab & Reading ม.ต้น + Advanced Vocab & Reading ม.ต้น

62 + 25

1 ปี 6 เดือน

100269

7,800

ปรับพื้นฐาน Grammar & Error ม.ต้น Pack Junior Grammar & Error ม.ต้น + Advanced Grammar & Error ม.ต้น

108 + 30

1 ปี 6 เดือน

100270

7,800

Pack Vocab เต็ม MAX ม.ต้น + Pack Grammar เต็ม MAX ม.ต้น

170 + 55

2 ปี

100271

13,900

Pack Vocab เต็ม MAX ม.ปลาย Pack Grammar เต็ม MAX ม.ปลาย Pack เก่งเต็ม MAX ม.ปลาย

ปรับพื้นฐาน Vocab & Reading ม.ปลาย Ultimate Vocab & Reading ม.ปลาย + Advanced Vocab & Reading ม.ปลาย

62 + 23

1 ปี 6 เดือน

100272

8,300

ปรับพื้นฐาน Grammar & Error ม.ปลาย Pack Ultimate Grammar & Error ม.ปลาย + Advanced Grammar & Error ม.ปลาย

122 + 25

1 ปี 6 เดือน

100273

8,300

Pack Vocab เต็ม MAX ม.ปลาย + Pack Grammar เต็ม MAX ม.ปลาย

184 + 48

2 ปี

100274

14,900

10,300 10,300

20,600

11,000

11,400

22,400

**ไม่สามารถเลือกเรียนเป�นระบบ SELF@Home และ ทบทวนเนือ� หาแบบไม่จํากัดเวลาได้

Enconcept สาขาชลบุรี

038-797-380-1

enc.chonburi

@fta7817g

ส่วนที่ 1 ส�ำหรับธนาคาร/For Bank โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ช�ำระเงิน

ใบช�ำระค่าเรียน

เลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-0014540-3 เพื่อเข้าบัญชี โรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย Com code : 8259

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ 160-3-00095-0 (Bill Payment) (15/15) เคาน์เตอร์เซอร์วิส ( ENCONCEPT)

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 449-0-00098-5 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 732-1-01720-1

สาขาผู้รับฝาก ......................................................................................................... วันที่/Date .......................................................................................... ชื่อ-นามสกุลของนักเรียนที่สมัคร (ชื่อลูกค้า) ............................................................................................................................................................................. รหัสการจอง (Cust.No./Ref.1) เบอร์โทรมือถือหรือเบอร์บ้านของนักเรียน (Ref.No./Ref.2) ส�ำหรับธนาคาร

000

ส�ำหรับ Counter Service

รับเฉพาะเงินสด

จ�ำนวนเงิน (บาท) จ�ำนวนเงินเป็นตัวอักษร

จ�ำนวนเงินเป็นตัวเลข

หมายเหตุ : 1. ค่าธรรมเนียมในการช�ำระเงิน 15 บาท เรียกเก็บจากผู้ช�ำระเงิน 3. กรุณาให้นักเรียนที่สมัครกรอกข้อมูลด้วยตัวเองให้ครบทุกช่องทั้งสองส่วน

2. ใช้ใบช�ำระค่าเรียน 1 ใบต่อ 1 คอร์สเรียน 4. ใบช�ำระค่าเรียนนี้ใช้ได้กับทุกสาขา ยกเว้น สาขาอุบลราชธานี, สาขานครศรีธรรมราช

ผู้น�ำฝาก (ชื่อนักเรียน) /Deposited by .............................................................................................. เจ้าหน้าที่ธนาคาร .................................................................................. ส่วนที่ 2 ส�ำหรับนักเรียน/For Student (ใช้เป็นหลักฐานการสมัครเรียน) โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ช�ำระเงิน

ใบช�ำระค่าเรียน

เลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-0014540-3 เพื่อเข้าบัญชี โรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย Com code : 8259

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ 160-3-00095-0 (Bill Payment) (15/15) เคาน์เตอร์เซอร์วิส ( ENCONCEPT)

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 449-0-00098-5 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 732-1-01720-1

สาขาผู้รับฝาก ......................................................................................................... วันที่/Date .......................................................................................... ชื่อ-นามสกุลของนักเรียนที่สมัคร (ชื่อลูกค้า) ............................................................................................................................................................................. รหัสการจอง (Cust.No./Ref.1) เบอร์โทรมือถือหรือเบอร์บ้านของนักเรียน (Ref.No./Ref.2) ส�ำหรับธนาคาร

000

ส�ำหรับ Counter Service

รับเฉพาะเงินสด

จ�ำนวนเงิน (บาท) จ�ำนวนเงินเป็นตัวอักษร

จ�ำนวนเงินเป็นตัวเลข

หมายเหตุ : 1. ค่าธรรมเนียมในการช�ำระเงิน 15 บาท เรียกเก็บจากผู้ช�ำระเงิน 3. กรุณาให้นักเรียนที่สมัครกรอกข้อมูลด้วยตัวเองให้ครบทุกช่องทั้งสองส่วน

2. ใช้ใบช�ำระค่าเรียน 1 ใบต่อ 1 คอร์สเรียน 4. ใบช�ำระค่าเรียนนี้ใช้ได้กับทุกสาขา ยกเว้น สาขาอุบลราชธานี, สาขานครศรีธรรมราช

ผู้น�ำฝาก (ชื่อนักเรียน) /Deposited by .............................................................................................. เจ้าหน้าที่ธนาคาร .................................................................................. หมายเหตุ

- กรุณาศึกษารายละเอียดคอร์สและรอบการเรียนก่อนตัดสินใจ เมื่อโอนเงินแล้วทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้คืนเงินได้ - กรุณาตรวจสอบวันเริ่มเรียนจากใบเสร็จรับเงิน - กรุณามารับบัตรนักเรียนและหนังสือก่อนวันเปิดเรียน 1 สัปดาห์ หากมารับในวันเริ่มเรียน จะไม่ได้รับความสะดวก และต้องเผื่อเวลาล่วงหน้าก่อนเข้าเรียนประมาณ 1 ชั่วโมง

3 ¢Ñ้¹µÍ¹ ÊÁѤÃàÃÕ¹§‹Ò æ Ẻ S.E.L.F. @Home ËÃ×Í @Home Delivery 1. ÊÁѤÃáÅТÍÃËÑÊ¡Òèͧ ¢ à¤Ò·àµÍÏ Enconcept ÊҢҪźØÃÕ ¢ www.facebook.com/enc.chonburi ¢ Line Official Enconcept ÊҢҪźØÃÕ

2. ¢ŒÍÁÙÅ»ÃÐÇѵÔʋǹµÑÇ ¢ ª×่Í-¹ÒÁÊ¡ØÅ áÅÐ Çѹ/à´×͹/»‚à¡Ô´ ¢ ÃдѺªÑ้¹ áÅÐâçàÃÕ¹·Õ่ÈÖ¡ÉÒÍÂÙ‹ ¢ àºÍÏâ·ÃÈѾ· áÅзÕ่ÍÂÙ‹»˜¨¨ØºÑ¹

* à§×่͹䢡ÒÃÊÁѤÃàÃÕ¹áÅСÒêํÒÃÐà§Ô¹à»š¹ä»µÒÁ·Õ่âçàÃÕ¹¡ํÒ˹´ *µÔ´µ‹ÍÊͺ¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕ´¡ÒÃÊÁѤÃàÃÕ¹áÅÐà§×่͹ä¢ä´Œ·Õ่ à¤Ò·àµÍÏ Enconcept

3. àÍ¡ÊÒûÃСͺ¡ÒÃàÃÕ¹ ¨Ñ´Ê‹§ã¹ 4 Çѹ·ํÒ¡Òà ¾ÃŒÍÁºÑµÃ ¹Ñ¡àÃÕ¹ áÅÐãºàÊÃ็¨ÃѺà§Ô¹

**Username & Password ÍÂÙ‹´ŒÒ¹Ë¹ŒÒºÑµÃ

ÊҢҪźØÃÕ Tel.038-797-380-1

Brochure สาขาชลบุรี Summer-T1_2017.pdf

Boost Up Reading and. Vocabulary EP ม.ต้น เล่ม 1-2. + คอร์สท ีเน้นปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน เน ือเร ืองสนุก เพิ มคําศัพท์ ไปพร้อมการอ่าน เพ ือความเข้าใจอย่างลึกซ ึง.

11MB Sizes 0 Downloads 57 Views

Recommend Documents

e-brochure
Like you. Now all you need is a Code. Welcome to W54. Ultra-luxury residences? An alpha-numeric password? Neither and both. W54 is a world within a world. A microcosm, a culture of the chosen few. 56, to be precise. And no more. Achievers, leaders, i

REGISTRATION BROCHURE
Jun 26, 2015 - registered delegate function on the website that allows you to become part of ..... from Radiopaedia.org are hosting a mix of punchy presentations ... Led by some of the best debriefers in the business, .... CONCURRENT 10:.

e-brochure
THE SPECTACULAR SKY LOUNGE. The Terrace Sky Lounge takes you to new heights of luxury and exclusivity. After all, it's called the Sky Lounge with good reason. Enjoy the Mood Lighting or sit back and take it all in at the Shamiana, the informal sittin

Brochure - CallaLily
Acrylic paint on the outside & distemper on the inside. - Centralised satellite dish connection. - 1.5 ton split A.C.in all master bedrooms. - Fan & tube lights in all ...

MTB Brochure
course that is hands on, practical and also fun. It was created by Kenneth ... believes that everyone has potential. He has worked for many non-government.

haiti brochure
Colorado Springs CO 80907 [email protected]. Member: Lowell McVey. 1Figures taken from http://www.worldbank.org/data/countrydata/aag/hti_aag.pdf. Our donation and correspondence address is: World Wide Gospel Association. 4345 Ticknor Ave. Ne

Download Brochure - Flatworld Solutions
These solutions, which include Call Center Solutions,. Document Management Solutions, Engineering Solutions,. Financial Solutions, Technology Solutions and ...

A4 brochure Mphil
All students admitted to the program, with minimum 65% marks or 7.0 CGPA in M.Sc. will be awarded SPEED-IT. First class M.Sc. in Natural/ Physical Sciences ...

brochure - IoT.pdf
Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. brochure - IoT.pdf. brochure - IoT.pdf. Open. Extract. Open with.

Convention brochure -
Venue: Science City, Main Auditorium, Kolkata. ABOUT THE THEME OF THE CONFERENCE. The profession of Chartered Accountancy has completed 65 ...

Brochure-DC.pdf
Page 3 of 6. LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO. 2 3 4. 7 8 9 10 11. 14 15 16 17 18. 21 22 23 24 25. 29 30. SOL SOL Y NUBES NUBLADO LLUVIA NIEVE VIENTO. Whoops! There was a problem loading this page. Retrying... Brochure-DC.pdf. B

MAM8 Brochure - NITC
Mar 4, 2013 - accommodation is also available in the institute guest house ... which includes computer science and engineering, ... BEST PAPER AWARDS.

brochure sandiego.pdf
Map of San Diego: ATTACH SAN DIEGO PDF MAP HERE. San Diego Travel Apps for your Iphone or Android Devices: http://www.sandiego.org/plan-your- ...

brochure - en.pdf
of Travel with luxurious and private service. The Guide Awards. Vietnam's Best Travel Service award. 2015 & 2016. 2014. 2012 - 2013. 2009 - 2010. Awards.

ADDRF French brochure 2014
Bourse Africaine de Recherche pour la Rédaction de Thèse (ADDRF) 2014. African Population and Health Research Center (APHRC), avec l'appui du Centre ...

Housing Programs Brochure WC
Greater Metropolitan Housing. Coporation ... and increase affordable housing for low ... Central is home to Green Central Park, several community gardens and.

BROCHURE-DFWKR.pdf
Weight of each single platform and sum of any their combination. ○ Total vehicle weight. ○ Grand total of weighed vehicles. ○ Barycentre coordinates. ○ Ticket ...

Brochure -
Columbia, Canada on the Strait of. Georgia. It is the main marine gateway to the Sunshine Coast. ... about texture and mixed media in the contemporary art and ...

EAF Brochure - Thinking Collaborative
the school website www. International ... emotional climate to create an environment that either enhances or inhibits student learning. ... Please join us for an indepth look at current research and best practice in the field of teaching math.

GATE Information Brochure
which numerical answers must be keyed in by the candidate using the virtual keypad. ..... All communications from the GATE Offices will be sent to this email ..... Based on the above, and considering various normalization methods, the committee arriv

Brochure - Pian delle Querci
argilloso, molto ricco di scheletro, ad una altezza media di 250 mt. s.l.m.. La famiglia Pinti è nel ... www.piandellequerci.it - email: angelo.pinti@aliceit ide©gnun.

EAF Brochure - Thinking Collaborative
The International School in Genoa, via Romana della Castagna 11A, 16148 Italy. ... subject, degrees of confidence, mindsets, readiness levels, and learning ... Please join us for an indepth look at current research and best practice in the field ...

BROCHURE - RUBY.pdf
Altamente preciso. • Compatible con software glucomanager de MediSmart®. Un sistema de monitoreo de glucosa de. alta calidad con una pantalla grande y.