INDUSTRY REPORT Thailand

Contractor sector Overweight‧Reinitiated Key messages

การลงทุ น และกิ จ กรรมการก่ อ สร้ า งก าลัง เร่ ง ตัว ขึ้ น อย่า ง ชั ด เจนจากแผนลงทุ น โครงการโครงสร้ า งพื้ น ฐานของ ภาครั ฐ แต่ ป ระเด็ น ส าคัญ คื อ ตลาดไม่ มั่น ใจว่า รั ฐ บาลจะ ขับเคลื่อนการลงทุนได้จริ ง บทวิเคราะห์ฉบับนี้ จะแสดงให้ เห็ นว่า ในทศวรรษหน้าที่กาลังจะมาถึ งจะยุคใหม่ ข องการ ลงทุน และมี ค วามส าคัญอย่า งไร ถึ ง แม้ค วามล่ าช้าในการ อนุ มตั ิโครงการลงทุนต่างๆในช่ วงต้นปี นี้ ทาให้ตลาดชักงัก งัน และไม่ แ น่ ใ จเกี่ ย วกับ แผนลงทุ น ของภาครั ฐ แต่ จ าก ก าหนดการเลื อ กตั้ง ที่ เ ริ่ ม กระชั้ นเข้า มาท าให้ เ ราเชื่ อ ว่ า รั ฐ บาลน่ า จะเร่ ง กระบวนการทั้ง หมดให้ เ สร็ จ ก่ อ นการ เลือกตั้ง ซึ่ งจะน่าจะทาให้เราได้เห็นการเปิ ดประมูลโครงการ โครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้นใน2H60 เราเชื่ อว่าความน่ าสนใจ ของกลุ่มหุ ้นรับเหมาหลักอย่างCK, STEC และUNIQ กาลัง จะเพิ่ ม ขึ้ น จากทั้ง ปั จ จัย กระตุ ้น ในระยะสั้ นจากการเปิ ด ประมู ล โครงการใหม่ ๆ แล้ ว ผู ้รั บ เหมาแต่ ล ะรายก็ ย ัง มี Backlog ในมืออีกเพียบที่เซ็ นสัญญาไปก่อนหน้าในปี 25592560 ซึ่ งจะช่ วยหนุ นให้กาไรเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ งตั้งแต่ ปี 2561 เป็ นต้นไป

เติบโตอย่ างโดดเด่ น Event แนวโน้มธุรกิจรับเหมาก่อสร้ างปี 2560-2561 Impact การลงทุนที่พ่ งุ สู งขึน้ จะช่ วยกระตุ้นกิจกรรมการก่ อสร้ าง แนวโน้มหลักที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าอุตสาหกรรมการก่อสร้ างของไทยในปี 2560-2561 จะมาจากแรงขับ ดันของการลงทุนภาครั ฐ ซึ่ งจะเป็ นการยกเครื่ องครั้ งใหญ่ข องโครงการสร้ างพื้ นฐานระบบคมนาคม ประเทศไทย ดังจากการที่รัฐบาลได้ประกาศแผนลงทุนรวม 2.29 ล้านล้านบาท สาหรับแผนการลงทุน ในปี 2559-60 โดยหลายโครงการได้มีการอนุมตั ิแล้วตั้งแต่ปี 2559 คิดเป็ นวงเงินราว 5.26 แสนล้านบาท หรื อคิดเป็ น 38% ของแผนการลงทุนปี 2559 หรื อราว 75% หากไม่รวมโครงการรถไฟความเร็ วสู ง ขณะที่อีกหลายโครงการได้มีการลงนามเซ็นสัญญาและเริ่ มก่อสร้ างแล้ว ทั้งนี้ หลายโครงการลงทุนที่ได้ มีการอนุมตั ิแล้วคาดว่าจะสามารถเริ่ มทะยอยประมูลได้ใน 6 -12 เดือนข้างหน้า ซึ่ งน่าจะทาให้เราได้เห็ น การปรับตัวเพิ่มสู งขึ้นของเม็ดเงินลงทุนภาครัฐที่จะเข้าสู่ ระบบเศรษฐกิจแบบชัดเจนยิง่ ขึ้น เร่ งลงทุนก่ อนการเลือกตั้ง ถึงแม้ความล่าช้าในการอนุมตั ิโครงการลงทุนต่างๆในช่วงต้นปี นี้ ทาให้ตลาดชักจะไม่แน่ ใจเกี่ ยวกับแผน ลงทุ น ของภาครั ฐ แต่ ก าหนดการเลื อ กตั้ง ที่ ดู เ ริ่ มกระชั้น เข้า มา ท าให้ เ ราเชื่ อ ว่ า รั ฐ บาลน่ า จะเร่ ง กระบวนการทั้งหมดห็ เร็ วมากขึ้ น ซึ่ งจะทาให้เราได้เห็ นการเปิ ดประมูลโครงการโครงสร้ างพื้นฐาน เพิ่มขึ้นใน 2H60 ทั้งนี้ เพื่อป้ องกันปัญหาความยุง่ ยากทางการเมืองและกระบวนการต่างๆจากรัฐบาลใหม่ เราจึงคาดว่ารัฐบาลทหารน่าจะอนุมตั ิแผนลงทุนของโครงการส่ วนใหญ่ภายในสมัยของรัฐบาลนี้ เราคาด ว่าโครงการที่น่าจะเปิ ดประมูลได้ใน 2H60 ได้แก่ รถไฟฟ้ าสายสี ม่วง และโครงการรถไฟทางคู่เฟสที่ 1 ห้าเส้นทาง ซึ่ งน่าจะเปิ ดประมูลได้ในเดือนกันยายน โครงการลงทุนภาครัฐจะเริ่มขับดันกาไรของกลุ่มรับเหมาหลักในปี 2561 เป็ นต้ นไป ก่อนหน้านี้ ในช่ วงต้นปี เราแนะนาให้ซ้ื อหุ ้นบริ ษทั รับเหมาขนาดเล็กอย่างเช่ น SEAFCO และ PYLON เนื่ องจากผูร้ ับเหมางานฐานรากและเสาเข็มน่าจะเป็ นรายแรกๆ ที่ได้อานิ สงส์จากประเด็นนี้ โดยคาดกลุ่ม รับเหมาฐานรากและเสาเข็มกาไรเติบโตแข็งแกร่ งราว 21% ขณะที่กลุ่มรับเหมาหลักกาไรโดยรวมคาดจะ ปรับตัวลดลง 19% ในปี 2560 แต่อย่างไรก็ตาม เราคิ ดว่าความน่ าสนใจในหุ ้นรับเหมาหลักอย่าง CK, STEC และ UNIQ กาลังจะปรับเพิ่มสู งขึ้น เพราะนอกจากจะมีปัจจัยกระตุน้ ในระยะสั้นจากการเปิ ด ประมูลโครงการใหม่ๆ แล้ว ผูร้ ับเหมาแต่ละรายก็ยงั มี backlog ในมืออีกเพียบที่เซ็นสัญญาไปก่อนหน้า ในช่วงปี 2559-2560 จะช่ วยหนุ นให้กาไรกลับมาเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ ง โดยเราคาดกาไรจะปรับเพื่ม สู งขึ้น 18% และ 29% สาหรับปี 2561-62 ตามลาดับ Stocks for action เรายังคงน้ าหนักหุ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างไว้ที่ Overweight เนื่ องจากเป็ นยุคที่การลงทุนและกิจกรรมการ ก่อสร้างกาลังเร่ งตัวขึ้น เราเลือก STEC เป็ นหุ ้นเด่นในกลุ่มในฐานะที่เป็ นหุ ้นที่ทาธุรกิจรับเหมาเพียง อย่างเดียวที่น่าจะได้อานิ สงส์มากที่สุดจากประเด็นการฟื้ นตัวของการลงทุน Risks งานก่อสร้างล่าช้าเกินกาหนด, เกิดปั ญหาขาดแคลนแรงงาน และต้นทุนค่าวัสดุแพงขึ้น

RatasakPiriyanont 66.2658.8888 Ext. 8857 [email protected]

July 25, 2017

*The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities. http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT

Please see back page for disclaimer

1

Thailand

Contractor sector

Figure 1: List of Thailand’s prime ministers

Source: KGI Research, Wikipedia

Figure 2: 12th NESDP aiming to transform the Thai economy into Stage 4 of development

Source: KGI Research, National Economic and Social Development Board (NESDB)

July 25, 2017

*The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities. http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT

Please see back page for disclaimer

2

Thailand

Contractor sector

Figure 3: Innovation-driven economy or also known as Thailand 4.0

Source: KGI Research, National Economic and Social Development Board (NESDB)

Figure 4: New industries to move Thailand’s economy forward

Source: KGI Research, National Economic and Social Development Board (NESDB)

Figure 5:Infrastructure investment to provide favorable business environment

Source: KGI Research, World Economic Forum

July 25, 2017

*The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities. http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT

Please see back page for disclaimer

3

Thailand

Contractor sector

Figure 7: Reliance on roads for transportation has hampered the country’s competitiveness due to higher costs Share of transportation cost to total logistic cost, percent

Cost of transportation, Bt per ton

54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44

10

2.12

0.95 2009

2010

2011

2012

Rail

2013

0.65 Road

Maritime

Air

Source: KGI Research, Office of Transport and Traffic Policy and Planning (OTP)

Figure 8: Public investment to awaken new era of investment in Thailand Nominal private investment, Btbn

Nominal public investment, Btbn

3,000

1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

2,500 2,000 1,500 1,000 500

0 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Source: KGI Research, National Economic and Social Development Board (NESDB)

Figure 9: Rising role of public construction Construction investment, Btbn

Decomposition of construction investment, percent

1,400

100

1,200

80

1,000

800

60

600

40

400

20

200 0

0 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Private construction

Public construction

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Private construction

Public construction

Source: KGI Research, National Economic and Social Development Board (NESDB)

July 25, 2017

*The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities. http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT

Please see back page for disclaimer

4

Thailand

Contractor sector

Figure 10: Public investment action plan for 2016 and 2017 Action plan 2016 Project 1) Motorway Pattaya - Map Ta Phut * Bang Pa-In - Nakhon Ratchasima * Bang Yai - Kanchanaburi * 2) Maritime transportation Seaport A at Laemchabang * Single Rail Transfer Operator P1 (SRTO) at Laemchabang port *

160.4 20.2 84.6 55.6 3.9 1.9 2.0

3) Double track rail Jira - Khon Kaen * Mab Krabao - Chira junction * Prachuap Khiri Khan - Chumphon * Nakhon Pathom - Hua hin Lop Buri - Pak Nam Po

117.9 26.0 29.9 20.0 17.2 24.8

4) Air transport Suwannaphum (phase 2) *

51.6 51.6

5) Metropolitan rapid transit Orange line East (Minburi - Thailand Cultural Centre) * Pink line (Kaerai - Minburi) * Yellow line (Ladprao - Samrong) * Light red line (Bang Sue - Phayathai - Makasan - Hua Mak) * Dark red line (Bang Sue - Hua Lamphong) * Purple line South (Tao Poon - Ratburana)

396.6 110.1 56.7 54.6

6) High-speed train Bangkok - Rayong Bangkok - Hua Hin Bangkok - Kaeng Koi and Kaeng Koi - Korat (Thai - China) Bangkok - Chiang Mai (Thai - Japan)

1065.8 152.5 94.7 369.1 449.5

Total (1) + (2) + (3) + (4) +(5) + (6)

1,796

Action plan 2016 (revised) Project 1) Motorway Pattaya - Map Ta Phut * Bang Pa-In - Nakhon Ratchasima * Bang Yai - Kanchanaburi * 2) Maritime transportation Seaport A at Laemchabang * Single Rail Transfer Operator P1 (SRTO) at Laemchabang port *

Continuing action plan 2016 Project

Bt bn

Bt bn

1) Double track rail Nakhon Pathom - Hua hin Lop Buri - Pak Nam Po

42.0 17.2 24.8

2) Metropolitan rapid transit Purple line South (Tao Poon - Ratburana)

131.0 131.0

3) High-speed train Bangkok - Kaeng Koi and Kaeng Koi - Korat (Thai - China) Bangkok - Rayong Bangkok - Hua Hin Bangkok - Phitsanulok (Thai - Japan)

701.2 229.6 152.5 94.7 224.4

Total (1) + (2) + (3) + (4)

874.3 Action plan 2017 Project

Bt bn

1) Motorway Rama 3 - Dao Kanong Expressway (West) Expressway 3rd stage North (N2, E-W Corridor) Expressway (Patong - Phuket) Highway (Nakorn Phatom - Cha Am) Highway (Hat yai - border Thailand Malaysia)

167.2 31.2 14.4 10.5 80.6 30.5

2) Maritime transport Seaport (Pattaya - Hua Hin) and ticket management system Laemchabang seaport phase 3 Interlink Seaport (Gulf of Thailand)

37.4 1.4 35.1 1.0

137.9 17.8 73.1 46.9

3) Double track rail Paknam Po - Den Chai Chira Junction - Ubon Ratchathani Khon Kaen - Nong Khai Chumphon - Surat Thani Surat Thani - Hat Yai - Songkhla Hat Tai - Padang Besar Den Chai - Chiang Mai Hua Hin - Prachuap Khiri Khan Den Chai - Chiang Rai - Chiang Kong Ban Pai - Mahasarakarm - Roiet - Mukdahan - Nakornpanom

408.6 56.1 35.8 26.1 23.4 51.8 7.9 59.9 10.2 77.0 60.4

3.5 1.7 1.8

4) Air transport Provincial airport phase 1 at Tak, Yala, Sakonnakorn, Kapee Baggage handling system

10.9 7.7 3.3

5) Metropolitan rapid transit Blue line (Bang Khae - Phuttamonthon 4) Dark green line (Samutprakan - Bangpu) Dark green line (Khu Khot - Lam Luk Ka) Orange line West (Thailand Cultural Centre - Taling Chan) Airport Rali Link (Don Muang-Bang Sue-Phaya Thai) Dark red line (Rangsit - Thammasat) Light red line (Taling Chan - Siriraj) Light red line (Taling Chan - Salaya) Mass transit project in Phuket

247.8 21.2 12.1 9.8 123.4 31.1 7.6 8.7 10.3 23.5

6) Other Logistic center at Chiangrai Border logistic center at Nakorn Phatom Regional distribution center Intercity vehicle rest area New 200 trains and charging station

23.7 2.4 1.1 17.5 0.6 2.3

Total (1) + (2) + (3) + (4) +(5) + (6)

895.8

44.2 131.0

Bt bn

3) Double track rail Jira - Khon Kaen * Mab Krabao - Chira junction * Prachuap Khiri Khan - Chumphon * Nakhon Pathom - Hua hin Lop Buri - Pak Nam Po

112.5 23.8 29.4 17.2 17.2 24.8

4) Air transport Suwannaphum (phase 2) *

50.3 50.3

5) Metropolitan rapid transit Orange line East (Minburi - Thailand Cultural Centre) * Pink line (Kaerai - Minburi) * Yellow line (Ladprao - Samrong) * Light red line (Bang Sue - Phayathai - Makasan - Hua Mak) * Dark red line (Bang Sue - Hua Lamphong) * Purple line South (Tao Poon - Ratburana)

394.5 114.1 53.5 51.8

6) High-speed train Bangkok - Rayong Bangkok - Hua Hin Bangkok - Kaeng Koi and Kaeng Koi - Korat (Thai - China) Bangkok - Chiang Mai (Thai - Japan)

701.2 152.5 94.7 229.6 224.4

Total (1) + (2) + (3) + (4) +(5) + (6)

1,400

44.2 131.0

*Represents approved projects and shaded projects are investment plan for Eastern Economic Corridor (EEC) Source: KGI Research, Office of Transport and Traffic Policy and Planning (OTP), National Economic and Social Development Board (NESDB)

July 25, 2017

*The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities. http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT

Please see back page for disclaimer

5

Thailand

Contractor sector

Figure 11: Parts of the plan in 2016 were approved and the rest will be shifted for the action plan in 2017 Action plan 2016-17, Btbn

874 1,770 1,400

896 526 Action plan 2016

Approved

Total action plan Action plan 2017 2017 + continuing plan from 2016

Mass transit system (1) Rail system High-speed train Double track rail Metropolitan Rapid Transit (MRT) Suburban rail (SRT)

No. of project 25 4 12 7 2

Value (Bt bn) 1,531 701 453 349 27

% 86.5

(2) Highway (3) Water (4) Air (5) Other Total (1)+(2)+(3)+(4)+(5)

5 3 3 7 43

167 36 11 25 1,770

9.4 2.0 0.6 1.4 100

Continuing plan from 2016 Action plan 2017 Total

7 36 43

874 896 1,770

49.4 50.6 100.0

Source: KGI Research, Office of Transport and Traffic Policy and Planning (OTP), National Economic and Social Development Board (NESDB)

Figure 12: Rail system to be a major area for upgrade under the investment action plan Action plan 2017, number of project

Action plan 2017,Btbn

Water, Highway 36 , 167

Other, 7

Action plan 2017, percent

Air, 11

Other, 2 5

Highway , 9.4

Water, Air, 0.6 Other, 2.0 1.4

Air, 3 Water, 3 Rail system, 25 Highway ,5

Rail system, 86.5

Rail system, 1,531 Source: KGI Research, Office of Transport and traffic Policy and Planning (OTP), National Economic and Social Development Board (NESDB)

July 25, 2017

*The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities. http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT

Please see back page for disclaimer

6

Thailand

Contractor sector

Figure 13: Eastern Economic Corridor (EEC)

Source: KGI Research, National Economic and Social Development Board (NESDB)

July 25, 2017

*The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities. http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT

Please see back page for disclaimer

7

Thailand

Contractor sector

Figure 14: Disbursement in public spending improves reflecting efficiency of investment plan Accumulated disbursement of public investment, percent

Oct

Nov

Dec

Jan

Feb

2015

Mar

2016

Apr

May

Jun

Disbursement of public investment during 2006-16, percent

Jul

Aug

Sep

2017

Source: KGI Research, FPO

Figure 15: Rising portion of public investment in fiscal budget Fiscal budget, Btbn

Composition of 2017 fiscal budget, Btbn Debt repayment, 81

3,500 3,000

Treasury reserve reimbursement, 27

Public investment, 658

2,500 2,000

1,500 1,000

500 0 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Public consumption Debt repayment Treasury reserve reimbursement Public investment

Public consumption, 2,157

Source: KGI Research, FPO

Figure 16: Example of a system that lets the user “see” through surfaces to locate infrastructure features

Source: KGI Research, Designing Buildings, Engineering.com

July 25, 2017

*The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities. http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT

Please see back page for disclaimer

8

Thailand

Contractor sector

Figure 17: Differences between VR, AR and MR to outline the core principles

Source: KGI Research, Holobuilder

Figure 18: Real investment growth is appropriate indicator for construction cycle and thus valuation Sector average PB, times; Real investment growth, percent (RHS)

CK PB, times; Real investment growth, percent (RHS)

5.5

30

5.5

30

4.5

20

4.5

20

3.5

10

3.5

10

2.5

0

2.5

0

1.5

(10)

1.5

(10)

0.5

(20)

0.5

(20)

-0.5 2005

(30)

-0.5 2005

2007

2009

2011

Sector average PB

2013

2015

2017

Real investment %YoY

30

7.0

20

6.0 10

5.0

4.0

0

3.0

(10)

2.0 (20)

1.0

(30) 2009 PB_STEC

2011

2013

2015

Real investment %YoY

2011

2013

2015

2017

Real investment %YoY

UNIQ PB, times; Real investment growth, percent (RHS)

8.0

2007

2009 PB_CK

STEC PB, times; Real investment growth, percent (RHS)

0.0 2005

(30) 2007

2017

4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 2008

30 20 10

0 (10) (20)

(30) 2010

2012 PB_UNIQ

2014

2016

Real investment %YoY

Source: KGI Research, SETSMART, Bank of Thailand (BOT)

July 25, 2017

*The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities. http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT

Please see back page for disclaimer

9

Thailand

KGI Locations

ChinaShanghai

Contractor sector

Room 1907-1909, Tower A, No. 100 Zunyi Road, Shanghai, PRC 200051

Shenzhen

Room 24D1, 24/F, A Unit, Zhen Ye Building,2014 Bao’annan Road, Shenzhen, PRC 518008

TaiwanTaipei

700 Mingshui Road, Taipei, Taiwan Telephone886.2.2181.8888 ‧

Hong Kong

41/F CentralPlaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong Telephone 852.2878.6888

ThailandBangkok

Facsimile886.2.8501.1691

Facsimile 852.2878.6800

8th - 11th floors, AsiaCentreBuilding 173 South Sathorn Road, Bangkok10120, Thailand Telephone 66.2658.8888

KGI's Ratings

Facsimile 66.2658.8014

Rating

Definition

Outperform (OP)

The stock's excess return* over the next twelve months is ranked in the top 40% of KGI's coverage universe in the related market (e.g. Taiwan).

Neutral (N)

The stock's excess return* over the next twelve months is ranked in the range between the top 40% and the bottom 40% of KGI's coverage universe in the related market (e.g. Taiwan).1.3

Under perform (U)

The stock's excess return* over the next twelve months is ranked in the bottom 40% of KGI's coverage universe in the related market (e.g. Taiwan).

Not Rated (NR)

The stock is not rated by KGI Securities.

Restricted (R)

KGI policy and/or applicable law regulations preclude certain types ofcommunications, including an investment recommendation, during the course of KGI's engagement in an investment banking transaction and in certain other circumstances.

Excess return = 12M target price/current priceNote

Disclaimer

July 25, 2017

When an analyst publishes a new report on a covered stock, we rank the stock's excess return with those of other stocks in KGI's coverage universe in the related market. We will assign a rating based on its ranking. If an analyst does not publish a new report on a covered stock, its rating will not be changed automatically.

KGI Securities (Thailand) Plc. ( “The Company” ) disclaims all warranties with regards to all information contained herein. In no event shall the Company be liable for any direct, indirect or any damages whatsoever resulting from loss of income or profits, arising by utilization and reliance on the information herein. All information hereunder does not constitute a solicitation to buy or sell any securities but constitutes our sole judgment as of this date and are subject to change without notice.

*The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities. http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT

Please see back page for disclaimer

10

Contractor sector

Jul 25, 2017 - *The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities. ..... Seaport (Pattaya - Hua Hin) and ticket management system. 1.4.

1MB Sizes 5 Downloads 314 Views

Recommend Documents

Contractor sector
Jul 25, 2017 - Purple line South (Tao Poon - Ratburana). 131.0. 6) High-speed train ... Seaport (Pattaya - Hua Hin) and ticket management system. 1.4.

Banking sector
Jan 24, 2018 - ธนาคารก าลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านในสามด้าน ได้แก่ 1.) คุณภาพสินทรัพย์, 2) .... 6.2 NPL grew at slower pace and

Sector Update
Aug 23, 2017 - Asian city resort Building 2nd Floor 1468/126-128. Karnchanavanit Rd. Hat yai, Amphoe Hat. YaiSongkhla90110. Tel. (074)559-200, (074)559- ...

Sector Update
Feb 22, 2018 - Mail [email protected]. ID 004927. ID. 039916. Sector:______. SET :----------. Sector Update. AUTOMOTIVE NEUTRAL. Market. Rating.

Banking sector
Sep 29, 2017 - สำรองเต็มมูลหนี้ต่อกำรตกชั้นเป็น NPL ของลูกหนี้รำยใหญ่อย่ำง EARTH ... EARTH รวมถึง KKP ที่มีกำรบà

Sector Update
Feb 15, 2018 - 30,000. 50,000. 70,000. 90,000 110,000 130,000. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018E. ADEX Trend. TV. Radio. Newspaper. Magazines.

Sector Update
Aug 25, 2017 - Mail [email protected]. ID 004927. ID. 039916. Sector:______. SET :----------. Sector Update. AUTOMOTIVE NEUTRAL. Source: Company ...

AUTOMOTIVE sector
Mar 14, 2018 - 104. 104. 0.8%. 155. -32.5% ผลกระทบจากต้นทุนยางที่ปรับเพิ่มขึ้น. SAT. 178. 225. -21.0%. 171. 4.1% ยอดขายฟื้นตัว 10%YoY แต่มีกà¸

Sector Update
Mar 15, 2018 - 662 009 8050. Mail [email protected]. ID. 027292. Tus Sa-Nguankijvibul. Tel 660 009 8068. Mail [email protected]. ID 10008. Rating.

Power sector
Jul 26, 2017 - (423.6). (634). (60.6). Equity Income/(Loss). 1,520. 1,101. 38.1. 1,318. 15.3. Net Profit. 1,478. 1,335. 10.7. 1,046. 41.3. Normalized profit. 1,728.

Sector Update
Jan 3, 2018 - January 2017)which have 2 groups;. - Companies that have declared ... 78/26, SoiVacharaphol 2, ThaRaeng, Bangkhen,. Bangkok 10230. Tel.

Power sector
Jul 26, 2017 - BK/BPP TB)*, Ratchaburi Electricity Generating (RATCH.BK/RATCH ... BK/BCPG TB)* และTPC Power ... Source: Company data, KGI Research.

Sector Update
Jul 27, 2017 - Figure 3: Net Non-Interest Income (Non-NII). Source: Company. Source: Company. Figure 4: Cost-to-income Ratio. Figure 5: NPL Ratio and Coverage Ratio. Source: Company. Source: Company. Figure 6: NPL Ratio by Banks (as of 2Q17). Figure

Transportation sector
Nov 3, 2017 - Apart from an average jet fuel price of US$62.91/bbl (+16.0% YoY;. +4.9% QoQ), we are still negative about NOK's operating expenses which should not decline easily, mainly due to aircraft maintenance and engine shop visits. Currently, w

Independent Contractor Application.pdf
Page 1 of 1. Lamar International LLC. Virtual Services Corporation. In Partnership with Arise Corp. Office: (734) 325-4379 Fax: 1 (832) 634-5205. Email: [email protected]. Web: http://lamarnewhires.wix.com/workfromhome. Meeting Scheduler: https

Healthcare Sector - Settrade
7 days ago - 41/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong ... KGI policy and/or applicable law regulations preclude certain types of ...

Healthcare Sector - Settrade
4 days ago - คืบหน้าช้า โดยเราคาดว่ารายได้จะอยู่ที่ 383 ล้านบาท (+10.0% YoY, +1.3% QoQ) น าโดยจ านวน. ผู้ป่วยที่มาใà

Mechanical Contractor Presentation.pdf
Project Scheduling. A well-thought-out project schedule is becoming increasingly more important. as owner's expectations demand aggressive completion dates. Constructing. a collaborative schedule with the general contractor can streamline the. projec

Contractor Site Rates.pdf
Whoops! There was a problem loading this page. Retrying... Contractor Site Rates.pdf. Contractor Site Rates.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu.

Non-Bank sector
Aug 22, 2017 - Thailand. Non-Bank ... Non-Bank. GL*. U 17.50 26.5 18.60 -5.9. 23.9 ...... Credit card spending growth (% YoY). Loan breakdown (Bt bn).

Sector Financiero.pdf
Loading… Whoops! There was a problem loading more pages. Whoops! There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. Sector Financiero.pdf. Sector Financiero.

Industrial Estate Sector
Mar 16, 2018 - Hong Kong. 41/F CentralPlaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong ... KGI policy and/or applicable law regulations preclude certain ...

Media Sector (TV) - Settrade
May 3, 2018 - Satellite/Cable TV Analog TV. 0. 5. 10. 15. 20. 25. 30 ..... Room 24D1, 24/F, A Unit, Zhen Ye Building, 2014 Bao'annan Road,. Shenzhen, PRC ...