न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचलिालय म. शा. मंबई या कायाालयाकडूि वैज्ञानिक अनिकारी (संगणक गन्हे ,ध्विी व ध्वनिफीत नवश्लेषण) गट-ब ५४ पदे यासाठी नद.१७/१२/२०१७ रोजी तृ तीय सत्र दपारी ४.०० ते ५.०० या कालाविीत घेण्यात आले ल् या ले खी परीक्षेत प्राप्त गण तसेच आवश्यक शैक्षनणक अहते िसार प्राप्त गणांच्या आिारे प्राप्त झाले ल् या उमेदवारांची निव्वळ तात्परती अंनतम निवडसची खालीलप्रमाणे जाहीर करण्यात येत आहे .

n i ir .

k o

वैज्ञानिक अनिकारी (संगणक गन्हे ,ध्विी व ध्वनिफीत नवश्लेषण) गट-ब ५४ पदे तात्परती अंनतम निवडसची

o G

. w w w

Sr. No.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Candidate Roll No. D0002 D0218 D0514 D0179 D0052 D0003 D0053 D0278 D0195 D0079 D0015 D0508 D0016 D0227 D0091 D0165 D0066 D0388 D0392 D0219 D0513 D0297 D0001 D0269 D0107 D0108

N v

Name of Candidate

Category

Total Marks Obtained

OPEN OPEN NT-C OPEN OPEN OPEN OBC OBC OPEN OPEN OPEN NT-C OBC OPEN OPEN SBC OBC SC SC OPEN NT-C OBC OPEN NT-D NT-D OPEN

73.55 69.18 69.10 67.63 66.93 66.85 66.85 66.60 66.46 66.35 66.14 65.93 65.13 65.10 65.01 64.77 64.54 64.53 64.50 64.18 64.14 64.07 64.04 63.80 63.79 63.77

OPEN SELECT LIST

SINGH VINAY SURVE MANISH DEEPAK SANSARE ANANTA NARALI YADAV POONAM TANAJI GOVILKAR LEENA RAMKRISHNA SHARMA URVASHI SHELKE KOMAL KIRAN SHAIKH SALMAN SHAIKH GANI MANE RUCHITA AMARDEEP TORAWANE YOGESH VITTHAL PATHAN JAWEDKHA ARITIKHA NAJAN DNYANDEV BABARAO GOURSHETE PALLAVI KAILAS KHANDELWAL KRISHNKUMAR RAMPRATAP

PARAB VRUSHALI PRAFULLA PINGATE ANITA PRAKASH SAWARKAR NISHIGANDHA MADANRAO SAHARE SONALI SANJAY SURYAVANSHI TRUPTI VASANT INGLE AMOL VINAYAK VAIRAL MAHADEV BHIKAJIRAO KAYASTHA JAYANT KANTILAL DESHMUKH SWAPNIL DADARAO SANAP GANESH RAGHUNATH MUNDE RAJNANDINI DHANRAJ INGAVALE RUTUJA KUMAR

Page 1 of 3

27

D0170

GADHEKAR VISHNU UTTAMRAO

SC

63.73

OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC

63.39 63.19 62.77 61.67 61.57 61.35 61.00 60.53 60.50

SBC

60.60

NT-D

58.17

NT-C NT-C

57.63 55.04

NT-B

60.19

VJ-A VJ-A

63.07 62.38

ST ST ST ST

59.34 58.70 58.64 57.30

SC SC SC SC SC SC SC

62.97 62.00 61.56 61.31 60.83 60.74 59.75

OBC SELECT LIST 1 2 3 4 5 6 7 8 9

D0324 D0217 D0310 D0033 D0317 D0006 D0245 D0120 D0189

GADWE AJITESH ASHOKRAO BAHUTE ROSHAN SURESHRAO MHASKE KAPIL UTTAM PATIL PRIYA PRAMOD ALASPURE AJAY RANGNATHSA UKUNDE PRIYA SEWAKRAM PATIL RUCHIRA PRITAM MOHAMMED ABDUL HAKEEM WANKHEDE SURKSHA WAMAN

k o

n i ir .

N v

SBC SELECT LIST 1

D0531

o G

ABHISHEK PRAKASH KAWADE

NT-D SELECT LIST

. w w w 1 1 2 1 1 2

D0026 D0501 D0515 D0496 D0230 D0024

MUNDE SHITAL BHALCHAND

NT-C SELECT LIST

DINDE RASIKA ASHOK DAVE SACHIN RAMKRISHNA

NT-B SELECT LIST

SONSALE NAMRATA GAJANANRAO

VJ-A SELECT LIST

CHAVAN PAVAN GOVARDHAN RATHOD RUPALI EKNATH

ST SELECT LIST 1 2 3 4

D0436 D0431 D0467 D0437

BHANGE SONALI PANDURANG CHARUE SUNIL SHIVAJI GURJAR SHIVSHANKAR VASANTRAO BARELA VIJAY CHHAGAN

SC SELECT LIST 1 2 3 4 5 6 7

D0248 D0009 D0182 D0133 D0416 D0361 D0383

DHAWARE SWAPNIL VIJAY SAPKAL SHANKAR ABHIMANYU DAMLE SEEMA SHRIKRUSHNA MAGAR RUPAK SANJAY JADHAV SANTOSH ASHOK BHAGAT SADHANA DEORAO KHARAT TRUPTI AMOL

Page 2 of 3

CUT-OFF MARKS OPEN OBC SBC NT-D NT-C NT-B VJ-A ST SC

n i ir .

k o

N v

o G

. w w w

63.73 60.50 60.60 58.17 55.04 60.19 62.38 57.30 59.75

वरील यादीिसार पात्र ठरले ल् या सवा ५४ उमेदवारांिी नद. १५/०१/२०१८ रोजी खालील पत्यावर आपली सवा मूळ प्रमाणपत्रे (शैक्षनणक अहताा , शाळा/महानवद्यालय सोडल् याचे प्रमाणपत्र , जात वैिता प्रमाणपत्र) अनिवास प्रमाणपत्र, उत्पिाचा दाखला (NonCreamy layer) घेऊि सकाळी १०.०० ते दपारी ४.०० या कालाविीत उपस्थित राहावे.

कायाालयाचा पत्तान्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचलिालय महाराष्ट्र शासि. मंबई. हं स भूग्रा मागा ,नवद्यािगरी, कानलिा , सांताक्रूझ(पू वा), मंबई-४०० ०९८.

Page 3 of 3

न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचलिालय म. शा. मंबई या कायाालयाकडूि वैज्ञानिक अनिकारी (संगणक गन्हे ,ध्विी व ध्वनिफीत नवश्ले षण)- गट-ब ५४ पदे यासाठी नद.१७/१२/२०१७ रोजी नितीय सत्र दपारी ४.०० ते ५.०० या कालाविीत घेण्यात आले ल् या ले खी परीक्षेत प्राप्त गण तसेच आवश्यक शैक्षनणक अहते िसार प्राप्त गणांच्या आिारे प्राप्त झाले ल् या उमेदवारांची निव्वळ तात्परती प्रतीक्षा यादी खालीलप्रमाणे जाहीर करण्यात येत आहे .

n i ir .

k o

वैज्ञानिक अनिकारी (संगणक गुन्हे ,ध्वनी व ध्वननफीत ववश्लेषण)-गट-ब ५४ पदे

N v

तात्परती प्रतीक्षा यादी

o G

. w w w

Sr. No.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Candidate Roll No.

D0098 D0109 D0241 D0101 D0162 D0125 D0074 D0082 D0256 D0183 D0157 D0258 D0056 D0143 D0049 D0153 D0114 D0063 D0169 D0175 D0075 D0222 D0050 D0104 D0267 D0113 D0201 D0148

Name of Candidate

OPEN WAITING LIST BHOYAR AVINASH V JADHAV NEHA DIGAMBAR PATIL SNEHAL GULABRAO HATOLE PRANALI PRASHANTRAO DESHPANDE GANESH DINKAR THAKUR PRATIK KALAMSHINGH LONI PURVAJA PALKSHI PAWAR KIRAN JAGANNATH THENG UDDHAV SAHEBRAO SAKHARE ASHWINI ASHOK KOLEKAR HANMANT MAHADEO GADEKAR SUJIT BHAGWAT KHADKE VRUSHALI SUNIL CHAVAN MUKUL BAJARANG M.V. VISHAL HATWAR PRANALI ASARAM SABALE KAJAL BHIMAJI MANE BHAGYASHREE KRISHNAT PALAMPALLE DHANASHRI GANGADHAR MINAL SIDDHESH NALAWADE JADHAV SHIVANI SANJAY JAMKHANDI PRIYANKA MANOHAR PATIL JAYSHRI RAMCHANDRA MORE SHITAL ASHOK GAWDE SOHAN KAMALKAR AMBRE SHRADHA RAVINDRA DIXIT PRACHI PRAKASH SHINDE SHAKAR MANOJ

Category

OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN

Total Marks Obtained 62.86 62.75 62.00 61.85 61.84 61.46 61.43 61.26 60.89 60.55 59.90 59.87 59.82 59.14 59.00 58.91 58.67 58.60 57.74 57.69 57.40 57.16 56.99 56.83 56.80 56.67 56.37 56.04

Page 1 of 5

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

D0086 D0239 D0097 D0127 D0131 D0171 D0229 D0047 D0174 D0185

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

D0319 D0271 D0314 D0038 D0296 D0300 D0302 D0253 D0062 D0184 D0199 D0029 D0240 D0118 D0279 D0192 D0071 D0329 D0293 D0272 D0312 D0280 D0285 D0287 D0288 D0289 D0340 D0359 D0008 D0295 D0341 D0349 D0132 D0332 D0090 D0234

PARAB KAUSTUBH ARUN KADLGA KAVITA MACHINDRA GHANEKAR SAGAR SURESH NAIKOLE SHANKAR RAMCHANDRA MOHAMMAD MUDDASSIR KHAN JAIND MAHESH GENDAV AINAPUR SANA ABDUL MANE POOJA NILKANTH PAWAR VANDANA JAGDISH GANGURDE BHAUSAHEB ASHOK OBC WAITING LIST KULKARNI NEHA RATNAKAR KSHIRSAGAR GANESH LAXMAN KASAR KRISHNA RAJENDRA PHOSPE MANISHA MANIKRAO NICHAL PRIYA ARUN DUSANE DINESH PRADIP KOLTE AKASH MANOHAR PATNE KALPESH HEMANT AUTE TEJASWINI BALASHEB SHIMPI LALIT MANURAM BHUJBAL PANKAJ KAILAS GARUDKAR SHRINIVAS YADAVRAO SARMALKAR BALKRISHNA PRADNEY SONAR VIJAY DILIP NAGIME MARUTI NIVRUTI ZINGADE RESHAM SUDHAKAR WANKHADE AARTI RAMDAS WARHEKAR PRATIK DAMODHAR SAURKAR VAIBHAV RAJESH KALASKAR GIRISH DEVIDAS SANGAVE DARSHAN PRAMOD PATIL NILESH RAJENDRA KENEKAR MANOJ VILASRAO INGALE PRAGATI GAJANAN DHARMAL RUPALI DIWAKAR CHAUDHARI MINAL RAHUL PATIL ABHIJIT ARUN NITIN SAWANKAR JADHAV AISHWARYA UTTAMRAO DHARKAR ASHWINI ASHOK BANSODE DADASAHEB DATTATRAY THORAT SAGAR NAMDEORAO JIVTODE CHAITALI SURESHRAO SUNE ROSHNI SHRIKRISHNA SHINDE HARSHADA SHANTARAM GURAV SATISH TANAJI

. w w w

o G

55.08 55.00 54.87 54.43 54.33 53.73 53.08 52.08 51.70 51.53

OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC

60.50 59.77 59.65 59.25 59.07 58.97 58.93 58.92 58.60 58.53 58.40 58.00 58.00 57.60 57.60 57.50 57.45 57.31 57.16 56.75 56.69 56.53 56.40 56.29 56.27 56.27 56.00 55.74 55.13 55.10 55.00 54.93 54.31 54.20 54.03 54.01

n i ir .

k o

N v

OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN

Page 2 of 5

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

D0307 D0356 D0276 D0119 D0299 D0347 D0282 D0284 D0088 D0339 D0342 D0304 D0308 D0275 D0206 D0137 D0345 D0292 D0286 D0348 D0283

1 2 3 4

D0173 D0532 D0268 D0193

1 2 3 4 5

D0530 D0528 D0529 D0257 D0522

1 2 3 4 5 6

D0511 D0507 D0259 D0519 D0516 D0517

1 2 3 4 5 6 7

D0250 D0209 D0491 D0265 D0041 D0498 D0235

RESHMA P. LANJE CHAUTHE AJINKYA SUBHAS ZINGADE POOJA PANDURANG BHOIR PRIYANKA PRAVIN SHINDE SHARVARI SUMANT CHAVAN ISHWARI SATISH SURYAWANSHI SNEHAL BALU KAKDE NIDHEE ARUNRAO SHRIRAO SHALAKA VILAS SUGARE MEGHNATH RAMLING BAVISKAR VISHAKHA SURESH THAKARE CHETAN ARVINDRAO MALPURE VINIT DEVIDAS LAKADE ASHWINI SHRIKRUSHAN HANAMANE MANJUSHRI SAYABANNA BOKSE SAGAR NANDKISHOR KENEKAR DIPALI MANOJ CHAWARE PANKAJ VIJAY GHORPADE MAYUR MAROTIRAO KHAIRNAR KAPIL GOKUL BHOYAR HARSHALI VINAYAK SBC WAITING LIST KOLI PRIYANKA SHASHIKANT SARODE SNEHAL KRUSHNA PARALE MAYUR CHANDRAKANT SHAHANE PRUTHVIRAJ ANIL NT-D WAITING LIST MUNDE DHANANJAY BIBHISHAN SANGALE SONAL YUVRAJ GHOVE PRASHANT PANDURANG DHATRAK CHHAYA CHHABU GHUGE PRACHI EKNATH NT-C WAITING LIST ALASE SACHIN BABARAO KALE MANGAL MAHADEV WAGHE PRATIMA RAMESHRAO THAKARE NEHA DATTATRAY CHOURE AJIT DATTATRAYA KORE BALAJI DHONDIRAM NT-B WAITING LIST CHAURE PANKAJ A. BAIRAGI GAURI RAJENDRA UKARANDE APARNA SATISH SONDE POOJA BALU BAWANE CHANDANI V. KATPELWAR PRAVIN MADHUSUDAN CHINCHMALATURE KETAN SUNIL

. w w w

o G

53.87 53.78 53.67 53.56 52.97 52.93 52.47 52.46 52.04 52.02 52.00 51.92 51.87 51.70 51.28 51.23 50.96 50.20 49.30 48.93 48.46

SBC SBC SBC SBC

59.70 56.17 52.80 49.47

NT-D NT-D NT-D NT-D NT-D

57.03 53.34 53.10 52.87 52.37

NT-C NT-C NT-C NT-C NT-C NT-C

54.40 51.97 51.86 51.55 48.93 47.73

NT-B NT-B NT-B NT-B NT-B NT-B NT-B

57.95 57.27 57.15 56.82 55.15 54.52 54.00

n i ir .

k o

N v

OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC

Page 3 of 5

8 9 10 11

D0494 D0122 D0495 D0493

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

D0150 D0480 D0475 D0483 D0473 D0197 D0481 D0472 D0484 D0479 D0476 D0485

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

D0453 D0462 D0238 D0441 D0449 D0068 D0466 D0435 D0463 D0468 D0464 D0455 D0457

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

D0111 D0085 D0412 D0022 D0366 D0087 D0363 D0426 D0135 D0372 D0427 D0405 D0373 D0413 D0156

KADAM DURGAPRASAD BHAGWANT NANNAVARE RUPALI POPAT KALE AVINASH RAMRAO WAGH DINESH BABURAO VJ-A WAITING LIST RATHOD SEEMA KISAN RATHOD VIJAY KHUBCHAND CHAVAN LAKHAN UDHAV RATHOD MANOJ BHAUSAHEB RATHOD RAJESH BABULAL RATHOD MUKESH DEORAM RATHOD PRIYANKA DHARMRAJ RATHOD AKSHAY GANESH RATHOD LAXMAN PANDIT PAWAR PRAKASH PRABHAKAR AAMIR NAIM RATHOD ANKUSH KANHIRAM ST WAITING LIST LENDE UTTAM PANDHARINATH THAKARE YOGESH BACCHU NIKAM NIVRUTTI NANDU CHIMOTE MANISHA SABULAL KEDARI VIVEK SOPAN CHOUKE NAYAN B. SHELKE SANJAY KASHINATH BAGUL YOGITA PRAKASH CHAVAN MANOJ BHATUSING KIRWALE SANJAY SHIVAJI MARKAD MAROTI DATTARAO GHODAM DIGAMBAR DADAJI TOPALE NAMITA PANDURANG SC WAITING LIST WANKHEDE ROHIT KACHRU UJGARE ASHWINI VITTHALRAO GAWALI PUNEET GAUTAM GAWAI MANISH WAMAN ROKADE ASHWINI SOPAN SONAVANE TEJAS ARVIND WAGHMARE MILIND SHANKARRAO SALVE PRAVIN AVINASH PALEKAR SHUBHANGI MAHENDRA SONKAMBLE PRASENJEET RAMAJI DAMBARE DEEPAK DHANRAJ SONONE ROSHNI PRABHAKAR SONTAKE PRADNYA PRATAP KAMBLE RAHUL SHIVAJI KAPURE DEEPAK SOPANRAO

. w w w

n i ir .

k o

N v

o G

NT-B NT-B NT-B NT-B

51.38 50.50 50.34 47.50

VJ-A VJ-A VJ-A VJ-A VJ-A VJ-A VJ-A VJ-A VJ-A VJ-A VJ-A VJ-A

57.00 56.66 56.63 56.36 56.33 55.43 54.60 52.59 51.27 50.94 49.42 48.20

ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST

54.04 53.60 53.00 52.99 52.63 51.50 50.90 50.47 50.47 47.57 47.37 46.00 43.53

SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC

59.70 59.11 59.00 58.75 58.53 58.08 57.68 57.50 57.28 57.23 56.46 56.19 56.08 56.00 55.90

Page 4 of 5

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

D0100 D0379 D0418 D0188 D0077 D0370 D0375 D0419 D0367 D0429 D0401 D0007 D0411 D0415 D0164 D0364 D0389 D0261 D0420 D0424 D0425 D0394 D0410 D0252 D0422 D0395

WANKHEDE JAYASHRI UTTAM GAJBHIYE SURAJ MANOHARRAO DONGARDIVE PRAKASH ASHOK THORAT ARCHANA PRAKASH KAMBLE SUPRIYA SHIVAJI GHODGE MEDHA BABANRAO BHALSHANKAR PRIYANKA SHIVAJIRAO KARALE NILESH VASUDEO MAHIRE TUSHAR JAYPRAKASH LOKHANDE VINOD PANDURANG SIRSAT BABASAHEB LIMBAJI KAMBLE KARISHMA B. LOKHANDE ASHWINI VISHWAS MESHRAM MAYUR P. BAISANE VIKAS BABURAO VADAGAVE MILIND SUNIL JOGDAND PRAKASH SURESH VAIDHYA CHHAYA PRAMOD WARBHUWAN VIJAY SAMPATRAO WANKHADE SUDESH RAMDAS DIVE CHANDRAPAL SAMATARAO MISAL MAHAVIR LAXMAN KADAM CHANDRAKANT PANDURANS ZAMRE PALLAVI ASHOK GAIKWAD PRATIBHA SUKHDEO SHEWALE DINESH WAMAN

. w w w

o G

n i ir .

k o

N v

SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC

55.85 55.85 55.74 55.50 55.38 55.30 55.03 54.71 54.47 54.40 54.33 54.14 54.00 53.92 53.77 53.57 53.51 52.85 52.70 52.52 52.52 51.50 50.04 49.92 49.60 49.48

Page 5 of 5

DFSL Recruitment 2017 Answer Key [email protected] ...

DFSL Recruitment 2017 Answer Key [email protected].pdf. DFSL Recruitment 2017 Answer Key [email protected].pdf. Open. Extract. Open with.

1MB Sizes 5 Downloads 329 Views

Recommend Documents

DFSL Recruitment 2017 Answer Key [email protected] ...
20 D0219 INGLE AMOL VINAYAK OPEN 64.18. 21 D0513 VAIRAL MAHADEV BHIKAJIRAO NT-C 64.14. 22 D0297 KAYASTHA JAYANT KANTILAL OBC 64.07. 23 D0001 DESHMUKH SWAPNIL DADARAO OPEN 64.04. 24 D0269 SANAP GANESH RAGHUNATH NT-D 63.80. 25 D0107 MUNDE RAJNANDINI DH

DFSL Maharashtra Recruitment [email protected]
Whoops! There was a problem loading more pages. Retrying... DFSL Maharashtra Recruitment [email protected]. DFSL Maharashtra Recruitment ...

DFSL Maharashtra Recruitment [email protected]
www.govnokri.in. Page 3 of 6. DFSL Maharashtra Recruitment [email protected]. DFSL Maharashtra Recruitment [email protected]. Open. Extract.

Answer Key
Answer Key: 1. D. 11. A. 21. D. 31. A. 2. E. 12. C. 22. D. 32. B. 3. C. 13. D. 23. E. 33. E. 4. B. 14. A. 24. A. 34. B. 5. D. 15. C. 25. B. 35. C. 6. D. 16. E. 26. C. 36. E. 7.

Answer Key
2. } 3. 23. all real numbers 24. all real numbers. 25. f(x) 5 x 2 200 26. g(x) 5 0.8x. 27. g( f(x)) 5 0.8x 2 160. 28. f(g(x)) 5 0.8x 2 200 29. pay less with discount first.

Answer Key
Jan 7, 2017 - PROVISIONAL ANSWER KEY. Advt. No. : 5/2016-17 - Vistaran Adhikari (Sahakar) (VA(S)-2016-17). QUESTION PAPER SERIES - A.

xat 2017 answer key ed.pdf
Page. 1. /. 2. Loading… Page 1 of 2. OWNER'S. GUIDE. NV751. MANUEL DU. PROPRIÉTAIRE. NV751. MANUAL DEL. USUARIO. NV751. www.PoweredLiftAway.com 800.798.7398. ®. Page 1 of 2. Page 2 of 2. Main menu. Displaying xat 2017 answer key ed.pdf.

Written Result Sindhudurg Police Recruitment 2018 Answer Key For ...
Written Result Sindhudurg Police Recruitment 2018 Answer Key For Bandsman.pdf. Written Result Sindhudurg Police Recruitment 2018 Answer Key For ...

Final Answer Key
71. D. 96. C. 22. C. 47. C. 72. B. 97. B. 23. D. 48. B. 73. D. 98. D. 24. C. 49. C. 74. D. 99. A. 25. B. 50. A. 75. D. 100. A. QUESTION PAPER SERIES - A. GUJARAT PANCHAYAT SERVICES SELECTION BOARD. FINAL ANSWER KEY. Advt. No. : 4/2016-17 - Vistaran A

answer key -
CENTERS : MUMBAI / DELHI / AKOLA / KOLKATA / LUCKNOW / NASHIK / GOA. IIT-JEE 2014. PRACTICE TEST - 3(MAIN). ANSWER KEY. Que. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Answer Key
E[E1m2(s) - 2m(s)m(s−) + m2(s−)|Fs− l]. = ∑ ... n i=1 where n → с and m(s0)=0. Thus, E1m2(t)l = var(m(t)). Alternatively if we think of m(t) as a counting process ...

Answer Key
of wrongs that others do. 1 Corinthians 13:5 (CeV). Session Five. Love isn't selfish. 1 Corinthians 13:5 (CeV). Session Six. [Love] always protects, always trusts,.

answer key -
ANSWER KEY. 1. C. 31. B. 2. D. 32. B. 3. D. 33. A. 4. C. 34. D. 5. A. 35. B. 6. B. 36. D. 7. D. 37. B. 8. B. 38. A. 9. D. 39. A. 10. C. 40. D. 11. D. 41. B. 12. C. 42. D. 13.

Answer Key PSI MPSC 2017 Paper [email protected]
8 4 3 3 3 33 1 2 4 2. 9 3 2 1 1 34 4 4 4 2. 10 1 3 3 2 35 4 3 1 1. 11 2 3 3 3 36 4 1 3 1. 12 3 3 4 4 37 1 1 3 3. 13 3 1 3 4 38 3 3 4 4. 14 4 2 3 4 39 3 2 2 2. 15 4 1 3 3 ...

CSIR NET 2017 Answer Key _ Mathematics _ Dips Academy (2).pdf ...
Loading… Whoops! There was a problem loading more pages. Whoops! There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. Main menu. There was a problem previewing

The Best 2nd Secondary Answer Key 2017.pdf
The Best 2nd Secondary Answer Key 2017.pdf. The Best 2nd Secondary Answer Key 2017.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying The ...

GSEB Sem 4 physics answer key 2017.pdf
GSEB Sem 4 physics answer key 2017.pdf. GSEB Sem 4 physics answer key 2017.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying GSEB Sem 4 ...

Namma Kalvi 12th Public Exam 2017 - Chemistry 1MOFF Answer Key ...
Namma Kalvi 12th Public Exam 2017 - Chemistry 1MOFF Answer Key.pdf. Namma Kalvi 12th Public Exam 2017 - Chemistry 1MOFF Answer Key.pdf. Open.

IAS 2017 Answer key Paper 1 Code A.pdf
9 A 24 B 39 C 54 C 69 A 84 C 99 B. 10 B 25 D 40 A 55 D 70 A 85 D 100 D. 11 A 26 D 41 D 56 B 71 D 86 D. 12 B 27 A 42 A 57 C 72 B 87 B. 13 C 28 D 43 A 58 C 73 D 88 A. 14 C 29 C 44 A 59 C 74 C 89 B. 15 D 30 B 45 D 60 B 75 A 90 D. Page 1 of 1. Main menu.

gseb 10th Gujarati Answer key 2017.pdf
Page 1 of 12. www.Govtjob2017.com. www.govtjob2017.com. Page 1 of 12. Page 2 of 12. www.Govtjob2017.com. www.govtjob2017.com. Page 2 of 12. Page 3 ...

ssc mts 2017 answer key notice.pdf
5 days ago - Link for candidates' response sheet, tentative answer keys and submission of representation. Page 1 of 1. ssc mts 2017 answer key notice.pdf.