Initiate Coverage: KKP 9 Feb 2016

BUY

บมจ. ธนาคารเกียรติ นาคิ น (KKP)

TP: Bt50.00 Closing price: Bt41.75 Upside/downside: 19.8%

ถึงเวลำแห่งกำรเติบโต ► ► ►

การควบรวมของธนาคารทาให้ ธนาคารได้ เปรี ยบคูแ่ ข่งในการนาเสนอ ผลิตภัณฑ์และบริ การใหม่ ๆ คาดว่าอัตราการขยายตัวของสินเชื่อจะกลับมาเป็ นสองหลักในปี 2559 เริ่ มต้ นบทวิเคราะห์ด้วยคาแนะนา “ซื ้อ” ราคาเป้าหมายปี 2559 อยู่ที่ 50.00 บาท ซึง่ ให้ อพั ไซด์ 19.8% จากราคาปั จจุบนั อยู่ที่ 41.75 บาท (8 ก.พ.)

การควบรวมสร้างความแตกต่าง ตังแต่ ้ ปี 2555 เกียรตินาคินและภัทรได้ ควบรวมกิจการเข้ าด้ วยกันด้ วยวัตถุประสงค์ หลักใน การใช้ จดุ แข็งในการดาเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจในตลาดทุนเพื่อที่จะเป็ น “High Performance Bank” KKP มุ่ง มั่น ที่ จ ะใช้ โ อกาสทางธุ ร กิ จ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สูง สุด และ นาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การที่ มีความแตกต่าง หนึ่งในความสาเร็ จ ของธนาคารคือการ ออกสิน เชื่อ Lombard* ซึ่ง เป็ นธนาคารแห่ง แรกในประเทศที่ น าเสนอสิน เชื่อ ดังกล่า ว สินเชื่อนี ช้ ่วยแสดงถึง ประโยชน์ ร่วม (Synergy) ที่นาไปสู่ข อบเขตของความสามารถใน ระดับองค์กรที่เพิ่มขึ ้น คาดว่าธนาคารจะกลับมาเติ บโตในปี 2559 ผู้บริ หารมีความตังใจที ้ ่จะให้ ธนาคารกลับมาเติบโตในปี 2559 โดยตังเป ้ ้ าสินเชื่อเติบโตใน อัตราสองหลักที่ 15% หลังจากเกิดการหดตัวของสินเชื่อ 2 ปี ติดต่อกัน KKP วางแผนที่จะ ขยายสินเชื่อในกลุ่มที่มีฐานต่าและจะร่ วมมือกับบริ ษัทในเครื ออย่างต่อเนื่องในการเพิ่ม ประสิทธิ ภาพในบริ การต่าง ๆ เราประมาณการอัตราการขยายตัวของสินเชื่ออยู่ที่ 12% เป็ นไปตามความเห็นของผู้บริหาร และประมาณการกาไรสุทธิปี 59 อยู่ที่ 3.8 พันล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 13.8% YoY เริ่มต้นบทวิเคราะห์ด้วยคาแนะนา “ซื้อ” ราคาเป้าหมายปี 2559 ของเราที่ 50 บาทให้ อัพไซด์ 19.8% จากราคาปั จจุบันที่ 41.75 บาท (8 ก.พ.) ราคาเป้าหมายอิงจากราคาต่อมูลค่าทางบัญชีของประมาณการมูลค่าทาง บัญชีปี 59 ที่ 1.06 เท่า (Gordon Growth Model) และประมาณการ ROE ระยะยาวอยู่ที่ 10.5% ปั จจุบัน หุ้นดังกล่าวซื ้อขายที่อัตราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี ต่ากว่าเฉลี่ย ของกลุ่ม ที่ 1.1 เท่า และให้ อัต ราเงิน ปั น ผลตอบแทนน่ า สนใจมากที่ 5.8% จากการ ประเมินมูลค่าหุ้น ดังกล่าวอีกทัง้ กลยุทธ์ เชิงรุ กของธนาคารในการกระตุ้นการเติบโตของ สินเชื่อและการรวมพลังของกลุม่ เราจึงแนะนา “ซื ้อ”

Please see disclaimer on last page

Sector Paid-up shares (shares mn) Market capitalization (Bt mn) Free float (%) 12-mth daily avg. turnover (Bt mn) 12-mth trading range (Bt)

Major shareholders (%) Credit Suisse AG, HK Branch Chase Nominees Limited Thai NVDR

Banking 847 35,352 76.48 32.55 41.00/ 29.50

8.5 7.3 5.9

Financial highlights

2014 2015 2016E 2017E Revenue (Btmn) 13,912 15,057 16,230 18,265 Net profit (Btmn) 2,734 3,317 3,776 4,406 EPS (Bt) 3.25 3.92 4.46 5.21 EPS growth (%) -38.5 20.6 13.8 16.7 P/E (x) 12.8 10.7 9.4 8.0 BVPS (Bt) 43.6 44.8 47.2 50.0 P/BV (x) 1.0 0.9 0.9 0.8 DPS (Bt) 1.85 2.10 2.41 2.81 Div. yield (%) 4.4 5.0 5.8 6.7 ROE (%) 7.6 8.9 9.7 10.7 Source: SETSMART, AWS

*สินเชื่อ Lombard management

เป็นสินเชื่อหมุนเวียนอเนกประสงค์สำหรับกลุ่มลูกค้ำ wealth

Thailand Research Department Mr. Warut Siwasariyanon, License, No. 17923 Tel: 02 680 5041 Ms. Veeraya Rattanaworatip, Assistant Analyst

1

Initiate Coverage: KKP 9 Feb 2016 Figure 1: Organization structure Kiatnakin Bank

Erawan Law Office

Phatra Securities

Phatra Capital

FUNDS*

Phatra Asset Management

KK Trade

*Kiatnakin Bank holds shares in Asia Recovery Fund 1, Asia Recovery Fund 2, Asia Recovery Fund 3, Thai Restructuring Fund, Asia Recovery Property Fund 1, Asia Recovery Property Fund 3, Bangkok Capital Fund, and Gamma Capital Fund.

Source: Company data

Figure 2: Loan portfolio classification Special asset management loan, 0.4%

Lombard loan, 0.7% Other loans, 0.2%

Corporate lending, 4.9%

Commercial lending, 26.0%

Retail lending, 67.8%

- Retail lending is composed of 65.3% from hire purchase, 1.2% from personal loan, 0.8% from microSMEs loan, and 0.5% from housing loan. - Commercial lending is composed of 13.9% from real estate development and 12.1% from SMEs loan.

Source: Company data

Please see disclaimer on last page

2

Initiate Coverage: KKP 9 Feb 2016 Figure 3: FY15 revenue composition Commercial banking business

Capital market business

Investment, 3%

Asset Other, 5% management, 7%

Other, 10%

Investment banking, 8%

Bancassurance, 7%

Brokerage fee, 42%

Special asset management, 10% Interest income from loan, 70% Investment, 38%

Source: Company data

Figure 5: Earnings outlook 2014-2017

Figure 4: Loan growth Btmn

Btmn 250,000 200,000 150,000

26.5% YoY

24.5% YoY

12.8% YoY

-3.1% YoY

-3.5% YoY

12.0% YoY

10.0% YoY

5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500

100,000

2,000 1,500 1,000

50,000

500 0 Loans

0 2011 135,303

2012 168,388

2013 189,931

2014 184,118

2015 177,681

2016F 199,002

2017F 218,903

Net profit

2014

2015

2016F

2017F

2,734

3,317

3,776

4,406

*Loans = Loans to customers less Deferred revenue

Source: Company data, AWS estimates

Please see disclaimer on last page

Source: Company data, AWS estimates

3

Initiate Coverage: KKP 9 Feb 2016 Figure 6: KKP’s historical PBV PBV (X) 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 Jan-11

Jan-12

Jan-13

Jan-14

Jan-15

Jan-16

Source: Company data, Bloomberg

Figure 7: Peer comparison Bank

Close Price

TP (2016)

8-Feb-16

EPS (Bt) FY15

FY16E

EPS Growth (%) FY17E

FY16E

Forward PER

FY17E

FY16E

Forward PBV FY17E

FY16E

Dividend Yield (%) FY17E

FY16E

FY17E

BAY

Bt31.00

Bt39.00

2.53

2.75

2.91

8.7%

5.5%

11.3

10.7

1.1

1.0

2.6%

2.6%

BBL

Bt150.00

Bt188.00

17.91

19.82

21.66

10.7%

9.3%

7.6

6.9

0.8

0.7

4.7%

4.7%

CIMBT*

Bt1.09

N/A

0.05

0.07

N/A

39.2%

N/A

15.4

N/A

0.9

N/A

1.7%

N/A

KBANK

Bt169.00

Bt205.00

16.49

18.23

20.65

10.5%

13.3%

9.3

8.2

1.3

1.1

2.4%

2.7%

KKP

Bt41.75

Bt50.00

3.92

4.46

5.21

13.8%

16.7%

9.4

8.0

0.9

0.8

5.8%

6.7%

KTB

Bt18.00

Bt21.00

2.04

2.25

2.52

10.6%

12.0%

8.0

7.1

0.9

0.8

5.0%

5.6%

LHBANK*

Bt1.55

N/A

0.13

0.15

0.15

12.8%

0.0%

10.3

10.3

1.0

1.0

3.4%

3.2%

SCB

Bt134.50

Bt152.00

13.88

16.14

17.44

16.3%

8.0%

8.3

7.7

1.3

1.2

4.8%

5.2%

TCAP

Bt36.75

Bt50.00

4.25

4.72

5.43

11.0%

14.9%

7.8

6.8

0.8

0.8

5.1%

5.9%

TISCO

Bt42.75

Bt46.00

5.31

5.44

5.98

2.5%

9.8%

7.9

7.2

1.1

1.0

5.1%

5.6%

TMB

Bt2.60

Bt3.10

0.21

0.23

0.26

8.7%

13.1%

11.2

9.9

1.4

1.2

2.7%

3.0%

8.3 Average

1.1

1.0 Average

3.9%

4.5%

Average

9.7

Source: Bloomberg (*), AWS estimates

Please see disclaimer on last page

4

Initiate Coverage: KKP 9 Feb 2016 Income Statement Unit: Btmn

2013

2014

2015

2016E

2017E

Net interest income

8,347

8,913

9,449

9,948

11,229

Non-net interest income

5,918

4,999

5,608

6,281

7,035

Net operating income

14,265

13,912

15,057

16,230

18,265

Non-interest expense

6,634

7,550

7,822

8,440

9,777

Pre-provision profit

7,631

6,362

7,235

7,790

8,488

Provision expense

2,240

3,199

3,208

3,202

3,134

Pre-tax profit

5,391

3,163

4,027

4,588

5,354

Net profit

4,418

2,734

3,317

3,776

4,406

Unit: Btmn

2013

2014

2015

2016E

2017E

Cash

1,231

1,301

1,032

3,288

1,209

Interbank & money market items

9,742

7,007

9,801

10,977

12,075

31,305

33,015

24,033

28,133

32,781

184,637

177,457

169,356

189,487

207,876

Properties foreclosed

4,103

3,667

4,598

4,231

3,892

Premises and equipment net

1,654

1,445

1,892

2,233

2,635

Balance Sheet

Investment Net loans

Other assets

17,082

17,260

25,431

26,083

26,690

Total assets

249,754

241,153

236,144

264,432

287,159

Deposits

145,982

132,297

104,327

118,859

130,745

6,656

9,795

9,209

10,315

11,346

Liabilities payable on demand

414

316

389

435

479

Debts issued and borrowings

42,569

42,772

61,085

68,415

79,004

Other liabilities

18,385

19,062

22,978

26,129

22,795

Total liabilities

214,006

204,242

197,988

224,153

244,369

Paid-up capital

8,388

8,428

8,468

8,468

8,468

Capital surplus

9,204

9,281

9,356

9,356

9,356

Other components

955

1,091

906

906

906

Retained earnings

16,946

17,882

19,199

21,198

23,565

Total equity of the company

35,493

36,682

37,929

39,928

42,295

Interbank & money market items

Minority interest Total equity

Please see disclaimer on last page

255

229

227

351

495

35,748

36,911

38,156

40,279

42,790

5

Initiate Coverage: KKP 9 Feb 2016 Key Financial Ratios 2013

2014

2015

2016E

2017E

Gross loans (%)

12.8

-3.1

-3.5

12.0

10.0

Net interest income growth (%)

17.4

6.8

6.0

5.3

12.9

Non-net interest income growth (%)

34.4

-15.5

12.2

12.0

12.0

Pre-provision profit (%)

36.6

-16.6

13.7

7.7

9.0

Net profit (%)

30.3

-38.1

21.3

13.8

16.7

3.7

3.9

4.3

4.4

4.5

46.5

54.3

51.9

52.0

53.5

125.0

171.0

177.3

170.0

150.0

ROA (%)

1.8

1.1

1.4

1.5

1.6

ROE (%)

12.9

7.6

8.9

9.7

10.7

EPS (Bt)

5.3

3.3

3.9

4.5

5.2

42.5

43.6

44.8

47.2

50.0

2.7

1.9

2.1

2.4

2.8

3.8

5.6

5.8

5.5

5.0

100.0

80.5

91.9

98.5

113.4

Tier 1 capital (%)

13.1

14.8

14.6

14.9

14.7

CAR (%)

13.7

15.2

16.5

16.8

16.4

6.0

5.5

5.2

5.6

5.7

130.1

139.2

170.3

167.4

167.4

P/E (x)

7.9

12.8

10.7

9.4

8.0

P/BV (x)

1.0

1.0

0.9

0.9

0.8

Dividend yield (%)

6.3

4.4

5.0

5.8

6.7

Growth

Profitability NIM (%) Cost to income (%) Credit cost (bps)

BVPS (Bt) DPS (Bt)

Asset quality Gross NPL ratio (%) Coverage (%)

Capital

D/E (x)

Liquidity Loans to deposits (%)

Market

Please see disclaimer on last page

6

CG Report Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR). CG Rating by the Thai Institute of Directors Association (IOD) in 2015.

ADVANC HANA MONO SAMTEL TOP

BAFS HMPRO NKI SAT VGI

BCP INTUCH PHOL SC WACOAL

BIGC IRPC PPS SCB

BTS IVL PS SCC

CK KBANK PSL SE-ED

CPN KCE PTT SIM

DRT KKP PTTEP SNC

DTAC KTB PTTGC SPALI

DTC LHBANK QTC THCOM

EASTW LPN RATCH TISCO

EGCO MCOT ROBINS TKT

GRAMMY MINT SAMART TMB

AAV BWG DEMCO ICHI MFEC PG SABINA SPI TCAP TKS TSC VNT

ACAP CENTEL ECF INET NBC PJW SAMCO SSF TF TMI TSTE WAVE

AGE CFRESH EE IRC NCH PM SCG SSI TGCI TMILL TSTH WINNER

AHC CHO ERW KSL NINE PPP SEAFCO SSSC THAI TMT TTA YUASA

AKP CIMBT GBX KTC NSI PR SFP SST THANA TNDT TTCL ZMICO

AMATA CM GC LANNA NTV PRANDA SIAM STA THANI TNITY TTW

ANAN CNT GFPT LH OCC PREB SINGER STEC THIP TNL TU

AOT COL GLOBAL LOXLEY OGC PT SIS SVI THRE TOG TVD

APCS CPF GUNKUL LRH OISHI PTG SITHAI SWC THREL TPC TVO

ARIP CPI HEMRAJ MACO OTO Q-CON SMK SYMC TICON TPCORP TWPC

BMCL CSL HOTPOT MBK PAP QH SMPC SYNTEC TIP TRC UAC

BOL DCC HYDRO MC PDI RS SMT TASCO TIPCO TRU UT

BROOK DELTA ICC MEGA PE S&J SNP TBSP TK TRUE UV

2S AQUA BKD CSP FPI IEC KKC MATCH MTLS PF RCL SKR SUC TIW UPOIC

AEC AS BTNC CSS FSMART IFEC KTIS MATI NC PICO RICHY SMG SUSCO TLUXE UREKA

AEONTS ASIA CBG CTW FSS IFS KWC MBKET NOK PL RML SOLAR SUTHA TMC UWC

AF AUCT CGD DNA FVC IHL KYE M-CHAI NUSA PLANB RPC SORKON SYNEX TMD VIBHA

AH AYUD CHG EARTH GCAP IRCP L&E MFC NWR PLAT S SPA TAE TOPP VIH

AIRA BA CHOW EASON GENCO ITD LALIN MILL NYT PPM SALEE SPC TAKUNI TPCH VPO

AIT BEAUTY CI ECL GL JSP LHK MJD OCEAN PRG SAPPE SPCG TCC TPIPL WHA

AJ BEC CITY EFORL GLAND JTS LIT MK PACE PRIN SAWAD SPPT TCCC TRT WIN

AKR BFIT CKP ESSO GLOW JUBILE LIVE MODERN PATO PSTC SCCC SPVI TCJ TSE XO

AMANAH BH CNS FE GOLD KASET LST MOONG PB PTL SCN SRICHA TEAM TSR

AMARIN BIG CPALL FIRE GYT KBS M MPG PCA PYLON SCP SSC TFD UMI

AP BJC CPL FOCUS HTC KCAR MAJOR MSC PCSGH QLT SEAOIL STANLY TFI UP

APCO BJCHI CSC FORTH HTECH KGI MAKRO MTI PDG RCI SIRI STPI TIC UPF

VNT

WAVE

WINNER YUASA

ZMICO

Source: Thai Institute of Directors (IOD)

Score 90 – 100 80 – 89 70 – 79 60 – 69 50 – 59 Below 50

Range Number of Logo

No logo given

Description Excellent Very Good Good Satisfactory Pass N/A

Corporate Governance Report disclaimer The disclosure of the survey result of the Thai Institute of Directors Association (“IOD”) regarding corporate governance is made pursuant to the policy of the Office of the Securities and Exchange Commission. The survey of the IOD is based on the information of a company listed on the Stock Exchange of Thailand and the Market for Alternative Investment disclosed to the public and able to be accessed by a general public investor. The result, therefore, is from the perspective of a third party. It is not an evaluation of operation and is not based on inside information. The survey result is as of the date appearing in the Corporate Governance Report of Thai Listed Companies. As a result, the survey result may be changed after that date, Asia wealth Securities Company Limited does not conform nor certify the accuracy of such survey result.

Please see disclaimer on last page

7

CG Report ข้อมูล Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียน ระดับ 1 ACD BLISS CTW GRAND MAJOR PICO SAUCE SPPT TKS TWP WG

AEONTS BMCL DCON GUNKUL MATCH PK SAWAD SPVI TNH TWZ

AFC BOL DRACO HFT MAX PL SAWANG STA TNPC U

AIRA BRR DSGT HTECH M-CHAI PPM SCN STAR TPA UMS

AJ BSBM

ALUCON CBG DTCI IHL ILINK MDX MIDA PRAKIT PRECHA SEAFCO SF SVH SVOA TPAC TPOLY UPA UPOIC

AMC CCET E ITD ML PRIN SHANG SWC TRC UTP

AQUA CCN EMC JSP MPIC PSTC SIRI TAPAC TRUBB UVAN

ARIP CGD ESSO KDH NC PYLON SMART TC TSE VARO

AUCT CMR FOCUS KTIS NEP RAM SMM TCCC TTA VI

BAT-3K CPH FSMART KTP NNCL RICH SOLAR TCJ TTI VIBHA

BIG CSC GIFT LEE NWR RS SPACK TCOAT TTL VIH

BJC CSP GLAND LST OHTL SANKO SPG TH TTTM VTE

ABICO BTNC IEC MBK PRINC TAKUNI TSI

AF CCP IFS MBKET QH TEAM TTW

AKP CI INET MEGA ROCK TF TVD

AMARIN CSR JUTHA MK RPC TIC TVO

AMATA CSS KASET MPG S&J TIP UKEM

AOT EFORL KCAR MTLS SGP TIPCO UNIQ

APCO EPCO KKC NCH SIAM TMC UWC

AYUD FE KSL NCL SIS TMI VNG

BEAUTY FNS L&E NPP SKR TPP WIIK

BFIT FVC LALIN OCC SMG TRT WIN

BH GEL LTX OCEAN SMIT TRU XO

BKD GLOBAL M PB SORKON TRUE

ACAP ASIAN CNT EE INSURE MCOT OGC RATCH SMK SYNTEC TMT

ADVANC ASIMAR COL EVER IRC MFC PACE RML SMPC TASCO TSTE

AEC BIGC CPALL FPI JAS MFEC PCSGH ROBINS SPALI TCMC TSTH

AGE BROOK CPF GBX JTS MINT PDI ROJNA SPC TFI TTCL

AH BTS CPI GC JUBILE MJD PG RWI SPCG THAI TU

AIE BWG CPL GFPT KC MONO PHOL SAMCO SPI THRE TVI

AMANAH CEN DELTA GLOW KTC MOONG PLAT SCCC SRICHA THREL UOBKH

ANAN CENTEL DEMCO HMPRO KYE NBC PPS SCG SSI TICON UREKA

AP CFRESH DIMET HOTPOT LHK NDR PR SEAOIL STANLY TKT VGI

APCS CHARAN DNA ICC LPN NINE PRANDA SE-ED SUPER TLUXE VNT

APURE CHO DTAC ICHI LRH NMG PREB SENA SVI TNL WACOAL

AS CHOTI EA IFEC MAKRO NSI PS SINGER SYMC TPCORP WHA

AHC CHG FIRE KWC OISHI QTC SMT TFD TSR WINNER

AI CHOW FMT LH OTO RCI SPA TGCI TT YUASA

AIT CIG FORTH LIT PAF S11 SPORT TGPRO TYCN

AKR CITY GENCO LOXLEY PAP SALEE SSC THANA UAC

ARROW CK GL MACO PATO SAM SST THIP UBIS

ASK CKP GOLD MANRIN PF SAMART STEC TIW UEC

BA COLOR GPSC MATI PJW SAMTEL STPI TK UMI

BDMS CWT GRAMMY MODERN PLANB SAPPE SUC TMW UP

BEC EARTH HYDRO MSC PLE SC SUTHA TNDT UPF

BECL EASON IRCP NOBLE POLAR SCP T TOPP UT

BJCHI EPG IT NOK PRG SFP TAE TPC UV

BUI F&D JCT NPK PTL SIM TBSP TPCH VPO

BAFS ECL KKP SSF

BANPU EGCO KTB SSSC

BAY ERW LANNA TCAP

BBL FSS LHBANK THCOM

BKI GCAP MTI TISCO

BLA HANA NKI TIMB

CIMBT HTC PSL TMD

CNS INTUCH PTG TNITY

CSL IRPC PTTEP TOG

DCC IVL SABINA

DRT KBANK SCB

DTC KCE SNC

CPN

GYT

PE

PM

PPP

PT

PTT

PTTGC

SAT

SCC

THANI

TOP

AQ KAMART PMTA

BCH KBS POST

BGT KIAT RCL

BROCK LDC RICHY

BSM MBAX ROH

BTC MCS S

CHUO METCO SIMAT

CPR NEW TCB

CRANE NEWS TR

EIC NYT TSF

ระดับ 2 2S BLAND HEMRAJ MALEE PCA SUSCO TSC

ระดับ 3A ABC ASIA CM ECF INOX MC NTV QLT SITHAI SYNEX TMILL ZMICO

ระดับ 3B AAV CGH FANCY KCM NUSA Q-CON SLP TCC TPIPL WAVE

ระดับ 4 ASP EASTW KGI SNP

ระดับ 5 BCP

ไม่เปิ ดเผยหรือไม่มีนโยบาย A FER PAE TVT

ACC JMART PDG WORK

AJD JMT PERM

หมายเหตุ ระดับ 1 : มีนโยบาย ระดับ 2 : ประกาศเจตนารมณ์ ระดับ 3 : มีมาตรการป้องกัน ซึ่งทัง้ 2 กรณี ถือเป็ นผลการประเมินในระดับเดียวกัน 3A : บริษทั มีการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC หรือภาค 3B : บริษทั มีคามัน่ และนโยบายของบริษทั แต่มไิ ด้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC หรือภาค ระดับ 4 : ได้รบั การรับรอง ระดับ 5 : ขยายผลสูผ่ ทู้ เ่ี กีย่ วข้อง

Please see disclaimer on last page

8

Contact Branch

Head Office

Address

540 Floor 7,14,17 , Mercury Tower, Ploenchit Road, Lumphini,

Phone

Fax

02-680-5000

02-680-5111

02-630-3500

02-630-3530-1

02-261-1314-21

02-261-1328

02-884-7333

02-884-7357,

Pathumwan Bangkok 10330 Silom

191 Silom Complex Building,21st Floor Room 2,3-1 Silom Rd., Silom, Bangrak, Bangkok, 10500 Thailand

Asok

159 Sermmitr Tower, 17th FL. Room No.1703, Sukhumvit 21 Road, Klong Toey Nua, Wattana, Bangkok 10110 7/3 Central Plaza Pinklao Office Building Tower B, 16th Flr., Room

Pinklao

No.1605-1606 Baromrajachonnanee Road, Arunamarin,

02-884-7367

Bangkoknoi, Bangkok 10700 Chaengwattana

99/99 Moo 2 Central Plaza Chaengwattana Office Tower, 22nd Flr., 02-119-2300

02-8353014

Room 2204 Chaengwattana Road, Bang Talad, Pakkred, Nonthaburi 11120 Chaengwattana 2

9/99 Moo 2 Central Plaza Chaengwattana Office Tower, 22nd Flr.,

02-119-2388

02-119-2399

02-106-7345

02-105-2070

038-808200

038-807200

043-334-700

043-334-799

038-274-533

038-275-168

038-981-587

038-981-591

Room 2203 Chaengwattana Road, Bang Talad, Pakkred, Nonthaburi 11120 Mega Bangna

39 Moo6 Megabangna, 1st Flr., Room 1632/7 Bangna-Trad Road, Bangkaew Bangplee, Samutprakarn 10540

Rayong

Khonkaen

356/18 Sukhumvit Road, Nuen-Phra Sub District, Muang District, Rayong Province 21000 26/9 Srijanmai Road, Tamboonnaimuang, Khon Khaen 40000

Chonburi

Chaseongsao

44 Vachiraprakarn Road, Bangplasoi, Muang Chonburi, Chonburi 20000 233-233/2 Moo2 1st Flr., Sukprayoon Road, Na Meung SubDistrict, Meung District, Chachoengsao 24000

This report has been prepared by Asia Wealth Securities Company Limited (“AWS”). The information herein has been obtained from sources believed to be reliable and accurate, but AWS makes no representation as to the accuracy and completeness of such information. AWS does not accept any liability for any loss or damage of any kind arising out of the use of such information or opinions in this report. Before making your own independent decision to invest or enter into transaction, investors should study this report carefully and should review information relating. All rights are reserved. This report may not be reproduced, distributed or published by any person in any manner for any purpose without permission of AWS. Investment in securities has risks. Investors are advised to consider carefully before making decisions.

Please see disclaimer on last page

9

Initiate Coverage: KKP - Asia Wealth

Feb 9, 2016 - Source: Company data, AWS estimates. Figure 4: .... Association (“IOD”) regarding corporate governance is made pursuant to the policy of the ...

2MB Sizes 8 Downloads 515 Views

Recommend Documents

KKP - Asia Wealth
Jan 26, 2016 - pursuant to the policy of the Office of the Securities and Exchange ... company listed on the Stock Exchange of Thailand and the Market for.

Initiate Coverage: SCC
Oct 3, 2016 - BUY. TP: Bt638.00. Closing price: 516.00. Upside/downside +23.6% ... Figure 2: SCC's net profit contribution from each business (2012-15 and 1H16) .... High Speed Train - standard gauge .... Cash Flow Statement (Btmn).

Initiate Coverage: EPG
May 31, 2016 - EPG เป็นบริษัทที่ลงทุนในบริษัทอื่น (holding company) ... Source: Company data, fiscal year ending 31 Mar. Figure 2: .... SOLAR SORKON SPA.

Initiate Coverage: BDMS
Jul 4, 2016 - PTT. PTTEP PTTGC QTC. RATCH ROBINS SAMART. SAMTEL SAT. SC. SCB ..... use of such information or opinions in this report. Before ...

Initiate Coverage: STEC
May 3, 2016 - Types of work. Infrastructure Building. Power &. Energy. Industrial ... Khanom Combined Cycle Power Plant Project ..... SOLAR SORKON SPA.

Results Preview - Asia Wealth
Apr 8, 2016 - Market capitalization (Bt mn). 243,183. Free float .... the information of a company listed on the Stock Exchange of Thailand and the Market for.

Results Preview - Asia Wealth
Apr 12, 2016 - Market capitalization (Bt bn). 522.86. Free float (%) .... on the Stock Exchange of Thailand and the Market for Alternative. Investment disclosed ...

Results Review - Asia Wealth
Aug 15, 2016 - ก ำไรสุทธิไตรมำส 2/59 ลดลงทั้ง QoQ และ YoY. TK รายงานก าไรสุทธิไตรมาส 2/59 อยู่ที่105 ล้านบาท ลดลง 4.1% Q

Results Preview - Asia Wealth
Apr 7, 2016 - License, No. 17923 ... 2.92%. 2.91%. 3.00%. Source: Company data, AWS ... Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR).

Key Takeaways - Asia Wealth
Feb 25, 2016 - on the Stock Exchange of Thailand and the Market for Alternative. Investment disclosed to the public and able to be accessed by a general ...

Results review - Asia Wealth
Aug 9, 2016 - บริการเติมเต็มสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ส าหรับ 3G และ 4G จะเป็นปัจจัยช่วยกระตุ้น ... Sales and se

Results Review - Asia Wealth
May 13, 2016 - ที่ 222 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นอีกครั้งหนึ่งที่บริษัทมีก ำไรสุทธิรำยไตรมำส. สูงสุดใหม่. ▻ คงปà

Results Review - Asia Wealth
Feb 16, 2016 - 71.25/. 44.25. Major shareholders (%). PTT PCL. Thai NVDR. 48.89. 9.66. Financial highlights ... Source: SET, AWS estimate. Table 2: Regional ...

Results Review - Asia Wealth
Jul 22, 2016 - Mega Bangna. 39 Moo6 Megabangna, 1st Flr., Room 1632/7 Bangna-Trad Road,. Bangkaew Bangplee, Samutprakarn 10540. 02-106-7345.

Results Preview - Asia Wealth
Apr 27, 2016 - Thailand Research Department. Mr. Warut Siwasariyanon, ... pursuant to the policy of the Office of the Securities and Exchange. Commission.

Results Preview - Asia Wealth
Apr 12, 2016 - 8.1. BVPS (Bt). 43.6. 44.8. 46.6. 49.1. P/BV (x). 1.0. 0.9. 0.9. 0.9. DPS (Bt) .... VIH. VPO. WHA. WIN. XO. Source: Thai Institute of Directors (IOD).

Results Preview - Asia Wealth
Oct 7, 2016 - คาดก าไรสุทธิไตรมาส 3/59 จะลดลง QoQ แต่เพิ่มขึ้น YoY. เราคาดว่าก าไรสุทธิไตรมาส 3/59 ของ KTB จะลดลà¸

Results Review - Asia Wealth
Jul 22, 2016 - 2014. 2015 2016E 2017E. Revenue (Btmn) 70,760 82,773 88,847 94,779. Net profit (Btmn) 14,170 18,634 20,157 22,941. EPS (Bt). 2.3. 2.5.

Results Review - Asia Wealth
Jul 22, 2016 - decreased capital market revenue, as well as increased operating expenses from ... loans for working capital, trade finance, and housing loans. The ..... a third party. It is not an evaluation of operation and is not based on inside in

Results Preview - Asia Wealth
Aug 1, 2016 - 56,054 62,857 69,626 77,301. Norm. profit (Btmn). 7,109 7,709 8,937 10,194. Net profit (Btmn). 7,394 7,917 8,937 10,194. Norm. EPS (Bt). 0.46.

Results Preview - Asia Wealth
May 4, 2016 - Market capitalization (Bt bn). 28.12. Free float (%) .... on the Stock Exchange of Thailand and the Market for Alternative. Investment disclosed to ...

ANAN - Asia Wealth
Sep 19, 2016 - License, No. 17385. Tel: 02 680 5077. บมจ. ... Association (“IOD”) regarding corporate governance is made pursuant to the policy of the Office of the Securities and Exchange Commission. The survey of the IOD is based on ...

Results Review - Asia Wealth
Jan 20, 2017 - ... owing to steady loan expansion and improvement in borrowers' ability to repay debt. Overall, we forecast KTB's FY17 earnings at Bt35.1bn, up 8.7% YoY. BUY. TP: Bt22.00. Closing price: Bt18.40. Upside/downside 19.6%. Sector. Banking

Results Preview - Asia Wealth
Apr 8, 2016 - License, No. 68790. Financial .... Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR). CG Rating by ..... Head Office. 540 Floor 7,14 ...