COMPANY RESEARCH | Results Preview

UNDERPERFORM

8 เมษายน 2559

(from NEUTRAL)

Krung Thai Bank (KTB TB) Share Price: Bt17.4

Target Price: Bt15.5 (-10.9%)

คุณภาพสินทรัพย์ยังเป็นประเด็นที่น่าห่วง   

คาดว่ากําไรสุทธิใน 1Q16 จะลดลง 15% QoQ และ 26% YoY เหลือ 5.8 พันล้าน บาท จากอุปสงค์สินเชื่อที่อ่อนแอ และการตั้งสํารองพิเศษ คุณ ภาพสิน ทรัพย์แ ย่ลง และคาดว่าสัด ส่วน NPL จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ จาก ลูกหนี้ SME ขนาดกลางและลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจ ปรับลดประมาณการกําไรสุทธิปี FY16-17F ลง 7% เพื่ อสะท้อนถึง NIM ที่ลดลง หร้อมทั้งปรับดคําแนะนําเป็นขาย และปรับลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 15.50 บาท (จากเดิม 17 บาท) คิดเป็นP/E ปี FY16F ที่ 7.8x และ P/BV ที่ 0.8x

คาดว่าผลประกอบการ 1Q16F จะสร้างความผิดหวัง KTB เป็นธนาคารไทยแห่ง ที่สามที่คุณ ภาพสินเชื่อมีแนวโน้มเป็นลบ ต่อจาก KBANK และ BBL ผู้บริหารของธนาคารมีมุมมองที่เป็นลบต่อสภาวะเศรษฐกิจ โดยคาดว่าสินเชื่อจะทรงตัว QoQ และยังคงเป้าสินเชื่อปีนี้เอาไว้ที่ 3% ทั้งนี้ เราคาดว่า NIM น่าจะขยับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เป็น 3.08% จากต้นทุนทางการเงินที่ลดลง ส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมน่าจะเพิ่มขึ้น 10% YoY จากค่ า ธรรมเนี ย ม bancassurance และค่ า ธรรมเนี ย มที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ บั ต รเครดิ ต ส่ ว น ทางด้านต้นทุน เราคาดว่า OPEX จะเพิ่มขึ้น 6% YoY จากการจ่ายโบนัสซึ่งเป็นปัจจัยตาม ฤดู ก าล ดั ง นั้ น เราจี ง คาดว่ า กํ า ไรสุ ท ธิ จ ะลดลง 15% QoQ และ 26% YoY เหลื อ 5.8 พันล้านบาท (EPS 0.42 บาท) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 21% ของประมาณการปี FY16F ของเรา NPL เพิ่มขึ้นจากสินเชื่อ SME ขนาดใหญ่ และสินเชื่อธุรกิจ ผู้บริหารให้ข้อมูลว่าการเกิด NPL ใหม่ของสินเชื่อ SME ขนาดเล็กและสินเชื่อบ้านยังคงอยู่ใน ระดั บ สู ง ในขณะที่ สิ น เชื่ อ SME ขนาดกลางถึ ง ใหญ่ บ างส่ ว นก็ เริ่ ม กลายมาเป็ น NPL ใน 1Q16 จากการที่ ภ าวะเศรษฐกิ จ ที่ ฟื้ น ตั ว ช้ า เราคาดว่ า NPL ของธนาคารจะเพิ่ ม ขึ้ น 9 พันล้านบาทเป็น 8.6 หมื่นล้านบาท หรือ 4.3% ของสิน เชื่อรวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 3.8% ใน 4Q15 ซึ่งจะส่งผลให้สัดส่วน NPL coverage ลดลงเหลือ 103% จาก 113% ใน 4Q15 และ จากการตั้งสํารองพิเศษ 3 พันล้านบาท เราคาดว่า KTB จะตั้งสํารอง 7.6 พันล้านบาทหรือ คิ ด เป็ น credit cost ที่ 1.5% ใน 1Q16 ในระยะยต่ อ ไป เราเชื่ อ ว่ า รายได้ ภ าคเกษตรที่ อ่อนแอ และผลกระทบจากภัยแล้งน่าจะเพิ่มแรงกดดันต่อคุณภาพสินทรัพย์ของธนาคาร

Jesada TECHAHUSDIN, CFA 662 - 659 7000 ext 5004 [email protected] Remark: KSS is a subsidiary of Bank of Ayudhya Plc. and is therefore unable to issue a report on Bank of Ayudhya Plc.

Key Data 12-mth High/Low (Bt) Market Cap (Btm/US$m) 3m Avg. Turnover (Btm/US$m) Free Float (%) Issued Shares (m shares) Major Shareholders: - FINANCIAL INSTITUTIO - STATE STREET CORP - THAI NVDR CO LTD

24.0 / 15.2 244,581 / 6,932 925.8 / 26.2 39.3 13,976 55.1 6.4 5.7

Share Price Performance

ปรับลดคําแนะนําเป็นขาย และปรับราคาเป้าหมายลงเหลือ 15.50 บาท เราได้ปรับลดประมาณการกําไรสุทธิปี FY16F/17F ลง 7% เพื่อสะท้อนถึง NIM ที่ลดลงหลัง การปรับลดอัตราดอกเบี้ย MLR ลง 25bps เรามองว่าราคาหุ้นในปัจ จุบันยังมี downside risk จากแนวนโน้มกําไรที่อ่อนแอซึ่งเป็นผลมาจาก NIM ที่ลดลง และสํารองที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น เราจึงปรับลดคําแนะนําจากถือ เป็นขาย และปรับลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 15.50 บาท Financial Summary (Btm) 2014 Year to Dec

2015

2016F

2017F

2018F

108,050 59,905 33,191 2.37

116,609 65,689 28,492 2.04

119,704 64,711 28,187 2.02

128,002 68,059 30,814 2.20

138,400 72,463 33,993 2.43

(3.8) 0.90 7.5 5.0 1.08 16.60 15.1 1.3

(14.2) 0.80 8.8 4.5 1.02 17.59 11.9 1.1

(1.1) 0.76 8.6 4.4 0.92 18.84 11.1 1.0

9.3 0.83 7.9 4.8 0.86 20.22 11.3 1.1

10.3 0.92 7.2 5.3 0.80 21.73 11.6 1.1

Operating Income Pre-provisioning Profit Net Profit Basic EPS (Bt) EPS growth (%) DPS (Bt) PER (x) Div Yield (%) P/BV (x) Book Value (Bt) ROAE (%) ROAA (%)

Absolute (%) Relative to index (%)

YTD

1Mth

3Mth 12Mth

4.8 (1.9)

(5.4) (5.0)

11.5 1.9

(25.2) (14.6)

Krungsri Securities vs Market Positive Market Recommend

9 Krungsri Target Price (Bt) 15.5 ’16 Net Profit (Btm) 28,187 ’17 Net Profit (Btm) 30,814

Neutral 14 Market 18.9 31,894 36,727

Negative 5 % +/(18.0) (11.6) (16.1)

Krungsri's earnings revision Earnings revision (%)

2016F

2017F

(6.7)

(7.0)

Source: Bloomberg, Krungsri Securities

 ถือ อย่างไรก็ตาม บมจ.หลักทรัพย์กรุงศรี มิอาจรับรองความถูกต ้องและความ Disclaimer: เอกสาร/รายงานฉบับนีจัดทําขึน  บนพืน  ฐานข ้อมูลทีเ ปิ ดเผยต่อสาธารณชน ซึง พิจารณาแล ้วว่ามีความน่าเชือ สมบูรณ์ของข ้อมูลดังกล่าวได ้ บทความดังกล่าวเป็ นเพียงแนวคิดของผู ้จั ดทําเพือ  ใช ้เป็ นข ้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ7 นการเปลีย  นแปลงความเห็นหรือประมาณการ ต่างๆทีป  รากฏในเอกสาร/รายงานฉบับนีโดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าดังนั น  นั กลงทุนโปรดใช ้ดุลพินิจอย่างรอบคอบในการพิจารณาการลงทุน

1

8 เมษายน 2559

Results Preview | KTB KTB: 1Q16F results preview Financial statements

1Q15

4Q15

1Q16F

Chg YoY

Chg QoQ

1,953,989 2,196,566

2,027,440 2,135,499

2,011,221 2,114,144

2.9% -3.8%

-0.8% -1.0%

33,049 (13,710) 19,339

32,574 (12,348) 20,226

33,330 (12,746) 20,584

1% -7% 6%

2% 3% 2%

4,812 7,684

6,339 10,462

5,293 8,423

10% 10%

-16% -19%

27,022 (13,166)

30,689 (13,355)

29,007 (13,956)

7% 6%

-5% 4%

Operating profit Loan loss provisions

13,856 (3,724)

17,334 (8,849)

15,051 (7,572)

9% 103%

-13% -14%

Pre-tax profit Tax

10,132 (1,978)

8,485 (1,383)

7,479 (1,346)

-26% -32%

-12% -3%

7,864 0.56

6,832 0.49

5,833 0.42

-26% -26%

-15% -15%

Key ratios Loans to deposits Net interest margin Cost to income

89.0% 2.85% 48.72%

94.9% 3.06% 43.52%

95.1% 3.08% 48.11%

Gross NPL (Btm) NPL/ Gross loans LLR/NPL Credit cost

68,057 3.48% 115.8% 0.76%

76,371 3.77% 112.5% 1.76%

85,536 4.25% 102.8% 1.50%

Balance sheet Loan Deposit

Note

Income statement Interest income Interest expenses Net interest income

Net fee income Non-interest income Total operating income Operating expenses

Net profit EPS

Led by bancassurance and card-related fees

Seasonal bonus expenses

Expect Bt3bn extra provision in 1Q16

Source: Company data, Krungsri Securities

KTB: FY16F key financial targets New

Previous

2016

2017

2016

2017

3.0%

5.0%

4.0%

5.0%

NIM

2.96%

2.99%

3.06%

3.09%

Fee income growth

10.0%

10.0%

8.0%

10.0%

Loan growth

OPEX growth Credit cost Earnings (Btbn) % Change in earnings

8.0%

9.0%

8.0%

9.0%

1.40%

1.35%

1.40%

1.35%

28.2

30.8

30.2

33.1

-6.7%

-7.0%

Source: Company data, Krungsri Securities

Krungsri Securities Research

2

8 เมษายน 2559

Results Preview | KTB

P/E Band

P/BV Band

Source: Bloomberg, Krungsri Securities

Source: Bloomberg, Krungsri Securities

Peer comparison

BB Ticker Thailand BAY TB BBL TB KBANK TB KTB TB KKP TB SCB TB TCAP TB TISCO TB TMB TB Malaysia MAY MK CIMB MK PBK MK Indonesia BBCA IJ BBRI IJ BMRI IJ Singapore DBS SP UOB SP OCBC SP Philippines BPI PM MBT PM BDO PM PNB PM SECB PM UBP PM RCB PM

Name

Market Cap US$

PE (x) 16F 17F

P/BV Div Yield (x) (%) 16F 17F 16F

ROE (%) 16F

Share Price Performance 3M 6M

1M

YTD

BANK OF AYUDHYA PCL BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD KASIKORNBANK PCL KRUNG THAI BANK PUB CO LTD KIATNAKIN BANK PCL SIAM COMMERCIAL BANK PUB CO THANACHART CAPITAL PCL TISCO FINANCIAL GROUP PCL TMB BANK PCL Average

6,723 8,764 10,615 6,932 1,008 12,314 1,304 993 2,901

11.5 9.1 9.0 8.6 9.7 9.0 7.2 7.6 10.2 9.1

10.4 8.3 8.1 7.9 9.0 8.4 6.6 7.2 9.1 8.3

1.2 0.8 1.2 1.0 0.9 1.3 0.8 1.1 1.2 1.1

1.1 0.8 1.1 0.9 0.9 1.2 0.7 1.0 1.1 1.0

3.00 4.01 2.56 4.37 5.14 4.69 5.28 5.49 2.95 4.2

10.4 9.1 13.7 11.1 9.4 15.1 11.3 15.6 12.6 12.0

(6.5) (5.8) (14.2) (5.4) (3.4) (10.8) (4.0) (5.4) (9.3)

16.2 13.3 8.7 11.5 17.5 13.3 2.9 8.0 0.9

4.0 (1.2) (11.8) 1.2 34.4 (9.9) 15.2 24.1 (7.9)

8.4 6.2 4.0 4.8 15.9 7.1 (1.4) 2.9 (3.3)

MALAYAN BANKING BHD CIMB GROUP HOLDINGS BHD PUBLIC BANK BERHAD Average

22,738 10,562 19,092

13.3 10.5 15.2 13.0

12.7 9.4 14.3 12.1

1.4 1.0 2.2 1.5

1.3 0.9 2.0 1.4

5.37 3.53 2.96 4.0

10.8 9.3 15.3 11.8

3.3 5.4 3.0

9.9 12.8 5.6

4.7 (1.0) 6.0

8.6 6.8 4.5

BANK CENTRAL ASIA TBK PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSER BANK MANDIRI PERSERO TBK PT Average

24,537 20,803 18,258

16.3 10.4 11.3 12.7

14.5 9.2 9.7 11.1

3.0 2.0 1.8 2.3

2.6 1.7 1.6 2.0

1.31 2.69 2.20 2.1

20.0 21.1 16.9 19.3

(3.5) (2.6) 3.3

0.8 (1.3) 13.2

0.8 12.7 15.4

(1.5) (2.8) 11.4

DBS GROUP HOLDINGS LTD UNITED OVERSEAS BANK LTD OVERSEA-CHINESE BANKING CORP Average

27,969 22,297 26,791

8.9 9.8 10.0 9.6

8.6 9.3 9.5 9.2

0.9 1.0 1.0 1.0

0.8 0.9 1.0 0.9

4.05 4.05 4.14 4.1

9.9 10.2 10.5 10.2

(1.9) 2.0 1.0

(3.9) 2.0 5.3

(13.7) (3.0) (5.5)

(9.6) (4.4) 0.1

7,694 5,910 8,059 1,416 2,871 1,319 956

16.3 13.3 13.5 9.9 14.6 10.0 7.5 12.2 10.9

14.3 11.6 11.8 9.1 12.7 8.2 7.3 10.7 9.9

2.1 1.3 1.7 0.6 1.5 1.0 0.7 1.3 1.3

1.9 1.2 1.6 0.6 1.4 0.9 0.6 1.2 1.2

2.08 1.17 1.90 0.00 1.15 3.01 3.07 1.8 3.2

13.3 10.1 13.3 6.3 11.4 10.3 9.3 10.6 12.3

7.8 10.2 1.3 (0.2) 22.7 0.2 (5.7)

10.6 12.1 0.0 2.3 28.2 1.0 (4.1)

7.9 2.1 (6.4) 2.5 25.1 9.3 4.5

7.8 6.5 (2.9) 0.6 23.8 0.8 (4.5)

BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN METROPOLITAN BANK & TRUST BDO UNIBANK INC PHILIPPINE NATIONAL BANK SECURITY BANK CORP UNION BANK OF PHILIPPINES RIZAL COMMERCIAL BANKING Average Average (Simple)

Source: Company data, Bloomberg, Krungsri Securities

Krungsri Securities Research

3

8 เมษายน 2559

Results Preview | KTB Financial statement - Quarter (Btm) Balance sheet Loans Deposits Income statement Interest income Interest expense Net interest income Net fee income Non-interest income Total operating income Operating expense Operating profit Loan loss provisions Pre-tax profit Tax Minority interest Net profit EPS Key ratios Loans to deposits Net interest margin Cost to income Gross NPL (Btm) NPL/ Gross loans Credit cost

Krungsri Securities Research

4Q14

1Q15

2Q15

3Q15

4Q15

1,952,996 2,151,268

1,953,989 2,196,566

1,980,255 2,083,917

1,984,069 2,072,760

2,027,440 2,135,499

32,160 (13,654) 18,506 5,549 9,043 27,548 (12,729) 14,820 (5,059) 9,761 (1,527) (215) 8,019 0.57

33,049 (13,710) 19,339 4,812 7,684 27,022 (13,166) 13,856 (3,724) 10,132 (1,978) (290) 7,864 0.56

33,939 (13,044) 20,895 4,604 8,728 29,624 (12,166) 17,458 (7,515) 9,943 (1,259) (235) 8,449 0.60

32,964 (12,556) 20,408 5,588 8,867 29,274 (12,233) 17,041 (10,453) 6,589 (990) (252) 5,347 0.38

32,574 (12,348) 20,226 6,339 10,462 30,689 (13,355) 17,334 (8,849) 8,485 (1,383) (270) 6,832 0.49

90.8% 2.88% 46.21%

89.0% 2.85% 48.72%

95.0% 3.11% 41.07%

95.7% 3.13% 41.79%

94.9% 3.06% 43.52%

56,182 2.88% 1.08%

68,057 3.48% 0.76%

67,551 3.41% 1.53%

91,532 4.61% 2.11%

76,371 3.77% 1.76%

4

8 เมษายน 2559

Results Preview | KTB INCOME STATEMENT (Btm)

2014

2015

2016F

2017F

2018F

128,230 (51,072) 77,158

132,525 (51,657) 80,868

131,679 (51,290) 80,389

137,531 (53,092) 84,438

145,708 (56,019) 89,689

18,620 30,892

21,343 35,741

23,478 39,315

25,826 43,563

28,666 48,710

Total operating income Operating expense

108,050 (48,145)

116,609 (50,920)

119,704 (54,993)

128,002 (59,943)

138,400 (65,937)

Operating profit Loan loss provisions

59,905 (18,643)

65,689 (30,542)

64,711 (28,904)

68,059 (28,994)

72,463 (29,463)

Pretax profit Taxation Minority interest

41,262 (7,184) (887)

35,148 (5,609) (1,048)

35,807 (6,445) (1,174)

39,065 (7,032) (1,220)

42,999 (7,740) (1,266)

Net profit Recurring net profit

33,191 33,191

28,492 28,492

28,187 28,187

30,814 30,814

33,993 33,993

2.37 0.90 16.60

2.04 0.80 17.59

2.02 0.76 18.84

2.20 0.83 20.22

2.43 0.92 21.73

13,982 13,982

13,982 13,982

13,982 13,982

13,982 13,982

13,982 13,982

2014

2015

2016F

2017F

2018F

Cash Interbank & Money market Investment securities Investment in associates Net loans Customer liabilities under acceptances Properties foreclosed - net Premises and equipment - net Intangible asset Other assets Total assets

74,770 456,721 245,369 13,126 1,882,577 1,910 30,733 28,116 4,693 51,128 2,789,142

71,470 397,358 247,082 14,650 1,947,256 1,568 30,008 26,355 4,572 75,014 2,815,332

68,190 409,279 254,494 15,090 1,996,690 1,615 30,908 27,145 4,709 77,264 2,885,385

82,400 429,743 267,219 15,844 2,092,701 1,696 32,454 28,502 4,944 81,128 3,036,631

94,840 455,527 283,252 16,795 2,215,796 1,797 34,401 30,213 5,241 85,995 3,223,857

Deposits Interbank & Money market Liabilities payable on demand Borrowings Bank liabilities under acceptances Other liabilities Total liabilities

2,151,268 162,015 5,108 146,171 1,910 86,804 2,553,276

2,135,499 194,243 6,121 116,240 1,568 111,363 2,565,034

2,178,208 198,128 6,244 118,565 1,615 113,590 2,616,350

2,287,119 208,034 6,556 124,494 1,696 119,270 2,747,168

2,424,346 220,516 6,949 131,963 1,797 126,426 2,911,998

Share capital Share premium Other reserves Retained earnings Total equity Minority interests Total equity & liabilities

72,005 20,834 12,443 126,860 232,142 3,724 2,789,142

72,005 20,834 10,643 142,402 245,884 4,415 2,815,332

72,005 20,834 10,643 159,963 263,446 5,589 2,885,385

72,005 20,834 10,643 179,172 282,654 6,809 3,036,631

72,005 20,834 10,643 200,303 303,785 8,075 3,223,857

Interest income Interest expenses Net interest income Net fee income Non-interest income

Basic EPS (Bt) DPS (Bt) BVPS (Bt) No. of shares - Weighted Avg. (mn) No. of shares - YE (mn) BALANCE SHEET (Btm)

Krungsri Securities Research

5

8 เมษายน 2559

Results Preview | KTB FINANCIAL RATIOS

2014

2015

2016F

2017F

2018F

Profitability ratios Net int. inc./ total op. inc Net fee inc./ total op. inc Non-interest inc./ total op. inc

71.4% 17.2% 28.6%

69.3% 18.3% 30.7%

67.2% 19.6% 32.8%

66.0% 20.2% 34.0%

64.8% 20.7% 35.2%

Net interest margin Cost-to-income

3.02% 44.6%

3.03% 43.7%

2.96% 45.9%

2.99% 46.8%

3.01% 47.6%

Liquidity ratios Net L/D ratio Net L/D ratio (inc. B/E)

90.8% 85.0%

94.9% 90.0%

95.9% 90.9%

95.9% 90.9%

95.9% 90.9%

Capital adequacy ratios Tier 1 Ratio CAR

10.9% 14.8%

11.1% 15.2%

11.5% 15.7%

11.8% 16.0%

12.0% 16.1%

NPL ratio Loan loss coverage ratio

2.9% 135.3%

3.8% 112.5%

4.3% 109.4%

4.2% 114.9%

4.2% 118.8%

15.1% 1.3%

11.9% 1.1%

11.1% 1.0%

11.3% 1.1%

11.6% 1.1%

2014

2015

2016F

2017F

2018F

Total assets Shareholders’ equity Net loans Deposits

9.2% 12.6% 10.8% 14.3%

0.9% 5.9% 3.8% (0.7%)

2.5% 7.1% 3.0% 2.0%

5.2% 7.3% 5.0% 5.0%

6.2% 7.5% 6.0% 6.0%

Interest income Interest expense Net interest income Net fee income Non-interest income Operating income Operating expense Operating profit Pre-tax profit Net profit Recurring net profit

15.1% 8.8% 19.7% 18.5% 3.5% 14.5% 21.6% 9.4% (2.8%) (3.8%) (3.8%)

3.4% 1.1% 4.8% 14.6% 15.7% 7.9% 5.8% 9.7% (14.8%) (14.2%) (14.2%)

(0.6%) (0.7%) (0.6%) 10.0% 10.0% 2.7% 8.0% (1.5%) 1.9% (1.1%) (1.1%)

4.4% 3.5% 5.0% 10.0% 10.8% 6.9% 9.0% 5.2% 9.1% 9.3% 9.3%

5.9% 5.5% 6.2% 11.0% 11.8% 8.1% 10.0% 6.5% 10.1% 10.3% 10.3%

Returns ratios ROAE ROAA

GROWTH RATES

Krungsri Securities Research

6

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน)

สํานักงานใหญ่ เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2659-7000 โทรสาร 0-2658-5699 Internet Trading: 0-2659-7777

สาขา

สาขาเอ็มโพเรียม 622 เอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสุขมุ วิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2695-4500 โทรสาร 0-2695-4599

สาขานครปฐม 67/1 ถนนราชดําเนิน ตําบลพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมือง จ.นครปฐม 73000 โทร. 0-3427-5500-7 โทรสาร 0-3421-8989

สาขาเซ็นทรัลบางนา 589/151 อาคารเซ็นทรัลซิตที้ าวเวอร์ 1 ออฟฟิศ ชั้น 27 ถนนบางนา-ตราด แขวง-เขต บางนา กรุงเทพฯ 10260 โทร. 0-2763-2000 โทรสาร 0-2399-1448

สาขาสุพรรณบุรี 249/171-172 หมู่ 5 ตําบลท่าระหัด อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000 โทร. 0-3550-1234 โทรสาร 0-3552-2449

สาขาพระราม 2 111/917-919 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 โทร. 0-2895-9575 โทรสาร 0-2895-9557

สาขานครราชสีมา 168 ถนนจอมพล ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 0-4425-1211-4 โทรสาร 0-4425-1215

สาขาถนนวิภาวดีรังสิต ที่ทําการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาถนนวิภาวดีรังสิต (ซันทาวเวอร์ส) 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2273-8388 โทรสาร 0-2273-8399

สาขาขอนแก่น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น 114 ถนนศรีจันทร์ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร. 0-4322-6120 โทรสาร 0-4322-6180

สาขาชลบุรี 64/17 ถนนสุขมุ วิท ตําบลบางปลาสร้อย อําเภอเมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร. 0-3879-0430 โทรสาร 0-3879-0425 สาขาหาดใหญ่ 90-92-94 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ถนนนิพทั ธ์อุทิศ 1 ตําบล หาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074- 221-229 โทรสาร 074-221-411

สาขาเชียงใหม่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาประตูช้างเผือก 70 ถนนช้างเผือก ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร. 0-5321-9234 โทรสาร 0-5321-9247 สาขาเชียงราย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงราย 231-232 ถนนธนาลัย ตําบลเวียง อําเภอเมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. 0-5371-6489 โทรสาร 0-5371-6490 สาขาพิษณุโลก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก 275/1 ถนนพิชัยสงคราม ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร. 0-5530-3360 โทรสาร 0-5530-2580

Analyst Team

Sector Coverage

Central line

ณภัทร จันทรเสรีกุล, Head of Research กิตติสร พฤติภทั ร, CFA, FRM เจษฎา เตชะหัสดิน, CFA สุนทร ทองทิพย์ กวีวทิ ย์ ถวิลวิทยานนท์ วรพงศ์ ตันติวฒ ุ ิพงศ์

Energy, Petrochemical, Strategy

662-659-7000 ext. 5000

[email protected]

Property, ICT

662-659-7000 ext. 5019

[email protected]

Banking, Consumer Finance

662-659-7000 ext. 5004

[email protected]

Food, Transportation, Strategy

662-659-7000 ext. 5009

[email protected]

Renewable Energy, Contractor

662-659-7000 ext. 5010

[email protected]

Mid cap, Electronic, Automotive,

662-659-7000 ext. 5016

[email protected]

662-659-7000 ext. 5008

[email protected]

Investment Strategy

662-659-7000 ext. 5003

[email protected]

Small cap, MAI

662-659-7000 ext. 5005

[email protected]

Technical

662-659-7000 ext. 5007

[email protected]

E-mail

Commerce

อิทธิกร เทพมณี ธีระพล อุดมเวศย์, Assistant Analyst ทรงกลด วงศ์ไชย อาทิตย์ จันทร์สว่าง อภิศักดิ์ ลิมป์ธํารงกุล

Mid cap, Media, Insurance Healthcare

Fax 662-658-5643

คําแนะนําในการลงทุน ซื้อ - หุ้นที่คาดหวังอัตราผลตอบแทนรวมจากการลงทุนเกินกว่า 10% ภายในระยะเวลา 1 ปีข้างหน้าสําหรับหุ้นขนาดเล็ก, เกินกว่า 5% สําหรับหุ้นขนาดใหญ่ ถือ - หุ้นที่คาดหวังอัตราผลตอบแทนรวมจากการลงทุนระหว่าง -10% ถึง 10% ภายในระยะเวลา 1 ปีข้างหน้าสําหรับหุ้นขนาดเล็ก, ระหว่าง -5% ถึง 5% สําหรับหุ้นขนาดใหญ่ ขาย - หุ้นที่คาดหวังอัตราผลตอบแทนรวมจากการลงทุนน้อยกว่า 10% ภายในระยะเวลา 1 ปีข้างหน้าสําหรับหุ้นขนาดเล็ก, เกินกว่า 5% สําหรับหุ้นขนาดใหญ่

www.krungsrisecurities.com

Krung Thai Bank - efinanceThai

(6.7). (7.0). Source: Bloomberg, Krungsri Securities ... Source: Company data, Krungsri Securities. KTB: FY16F key financial ..... Renewable Energy, Contractor.

386KB Sizes 5 Downloads 421 Views

Recommend Documents

krung thai bank - Settrade
Sep 19, 2017 - 4. Liquidity risk: Liquidity risk arise from a mismatch of maturity of the bank's assets and liabilities. Total Interest Income. 132,525. 129,230 124,277 131,521. Total Interest Expenses. 51,657. 42,264. 37,211. 41,072. Net Interest In

krung thai bank - Settrade
Oct 24, 2017 - กําไร 3Q60 ตํ่าคาด จากการตั้งสํารองที่สูงกว่าคาด. KTB รายงานกําไรสุทธิ 3Q60 ที่ 5,872 ล้านบาท (-31% Y

Krung Thai Bank
(7.0). Source: Bloomberg, Krungsri Securities ... 2. 8 2559. KTB: 1Q16F results preview. Financial statements. 1Q15. 4Q15 ..... Renewable Energy, Contractor.

Krung Thai Bank PCL KTB
Aug 4, 2017 - Krung Thai Bank PCL offers banking and financial services to businesses ... products and services include deposit, insurance and assurance ...

KTB Krung Thai Bank - FSS
Apr 22, 2016 - FSS has no intention to solicit investors to buy or sell any security in this report. In addition, FSS ... Audit engagement by audit committee or auditors approved by the office of. SEC, and ... be in compliance with all relevant laws.

Krung Thai Bank - RHB Securities
Feb 1, 2016 - performance of currencies may affect the value of, or income from, the .... Foreign companies may not be subject to audit and reporting ...

Krung Thai Bank (KTB TB) - RHB Securities
Jan 25, 2016 - performance of currencies may affect the value of, or income from, the .... Foreign companies may not be subject to audit and reporting ...

Krung Thai Card - Settrade
Apr 18, 2018 - Source: Company data, KGI Research. Chalie Keuyen. 66.2658.8888 Ext. 8851 [email protected]. ALERT. Thailand. Krung Thai Card. (KTC.

Krung Thai Card - Settrade
Jan 18, 2018 - 18.0. 20.0. Credit card. Personal loan. Total. 34 35 38 36 37 38 41 40 41 4146 43 44 44 46. 13 15 1716 17 17. 19 19 20 20. 22 22 22 24 25.

Krung Thai Card
Aug 2, 2017 - NPL coverage สูงขึ้นได้ขนาดนี้ บริษัทต้องก าหนด credit cost ต่อปีไว้สูงถึง 880bps .... Figure 10: Credit card spending growth (KTC vs. .... Non-

Krung Thai Card - p2.isanook.com
Aug 2, 2017 - NPL coverage สูงขึ้นได้ขนาดนี้ บริษัทต้องก าหนด credit cost ต่อปีไว้สูงถึง 880bps ซึ่งหากบริษัทยังคง .... Fi

siam commercial bank - efinanceThai
4 days ago - Management Plc. 11.56. % ... asset Management Plc. 11.56. %. Stock: .... management, custodial services, credit ..... Auto, Media, Health Care.

jwdinfologistics - efinanceThai
Nov 10, 2017 - Figure 2: Revenue and GPM breakdown by business. Source: Company. 3Q17. 2Q17. %QoQ. 3Q16. Core revenue. 642.0. 577.5. 11.2%. 558.0.

HANA - efinanceThai
Sep 1, 2017 - 3 ptember 1, 2017 gure 6: YoY gro cent rce: Gartner, KGI Taiw ..... Note 3. SS Galaxy. S5. SS Galaxy. Note 4. SS Galaxy S6. SS Galaxy. Note 5.

BDMS - efinanceThai
Apr 29, 2016 - Internet Trading: 0-2659-7777. 622 10 24. 10110 ... Mid cap, Electronic, Automotive,. Commerce ... Mid cap, Media, Insurance. 662-659-7000 ...

IRPC - efinanceThai
5 days ago - มูลค่ำผลิตภัณฑ์ซึ่งจะท ำให้ก ำไรมีเสถียรภำพมำกขึ้นในอนำคต. Bunya Wikaisuksakul. Tel. +662 009 8075. Mail. [email protected].

jwdinfologistics - efinanceThai
Nov 27, 2017 - 2016A. 2017F. 2018F. 2019F. Revenue. 2,219. 2,468. 2,790. 3,008 .... 383. 789. 1,088. 550. Capital Expenditure. -209. -300. -150. -150.

BDMS - efinanceThai
Nov 10, 2016 - Renewable Energy. 662-659-7000 ext. 5010 [email protected]. ธีระพล อุดมเวศย์. Healthcare, Tourism. 662-659-7000 ext.

interlink telecom - efinanceThai
Nov 10, 2017 - Tel. Mayuree Chowvikran, CISA Head of Research [email protected]. 0-2009-8050. Wichuda Plangmanee. Fundamental Analyst. Construction Service,. Commerce [email protected]. 0-2009-8069. Thakol Banjongruck. Fundamental Analyst.

Company Update - efinanceThai
Aug 11, 2016 - 2015. 1Q16. Source: Company report and Krungsri Securities ... Income tax on company & subsidiaries. (34). (46) ..... SOLAR SORKON. SPA.

the erawan group - efinanceThai
Oct 31, 2017 - เปิด HOP INN เพิ่มต่อเนื่อง หนุนก าไรปกติ3Q60 โต 61% YoY. คาดก าไรปกติ 3Q60 ที่ 81 ล้านบาท (+40% QoQ, +44% YoY) ปรับตà¸

Money Wizard - efinanceThai
Mar 17, 2017 - Central bank rate (%). Inflation (%) ...... BIZ (0.10 Baht). COM7 (0.25 Baht) ..... Banking, Consumer Finance, Insurance 662-659-7000 ext.

KCE Electronics PLC. - efinanceThai
4 days ago - คาดก าไรปกติ 2Q61 ยังหดตัว YoY … แต่เริ่มฟื้น QoQ. เราคาดก าไรปกติ 2Q61 ที่ 527 ล้านบาท (+28.6% QoQ, -14.5% YoY) ก าไà¸

Money Wizard - efinanceThai
Mar 2, 2017 - SMART (05/04/2017 10:00). BCP (05/04/2017 13:30). PM (21/04/2017 14:00) .... HYDRO (28/04/2017 14:00). L&E (26/04/2017 13:00).