COMPANY UPDATE Thailand

Krung Thai Card (KTC.BK/KTC TB)*

สามารถบริหารจัดการรายได้ ทหี่ ายไปจากการเปลีย่ นกฏเกณฑ์

Outperform Upgrade Price as of 1 Aug 2017

101.0

12M target price (Bt/shr)

118.00

Unchanged / Revised up (down)

15.5

(%) Upside/downside (%)

16.8

Key messages

ราคาหุ ้น KTC ร่ วงแรงถึง 30% ในช่วงเดือนที่ผา่ นมาจาก ความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนเกณฑ์ของทางการ และความ เสี่ ยงที่กาไรจะลดลงในระยะต่อไป ซึ่ งตามเกณฑ์ใหม่น้ ี เรา เชื่อว่า KTC จะสามารถลดความเสี่ ยงของกาไรได้ดว้ ยการ กาหนดนโยบายการตั้งสารองฯ( credit cost) ให้สอดคล้องกับ ความเสี่ ยงของธุรกิจ และแนวโน้มการเติบโตที่ลดลงในปี 2560-61 โดยที่บริ ษทั NPL coverage ที่แข็งแกร่ งที่ประมาณ เกือบ 500% ซึ่ งการประเมินกระทบจากการเปลี่ยนเกณฑ์ เชื่อว่าการลด credit cost ลงได้อีกประมาณ 60bps ซึ่ งจะสามา รดชดเชยรายได้ที่ลดลงไปได้ท้ งั หมด ทั้งนี้เพื่อสะท้อน กฏเกณฑ์ใหม่เราปรับลดประมาณการกาไรสุ ทธิปี 2560/2561 ลง 3%/14% แต่ดว้ ยราคาหุ ้นที่ไม่แพง และยังมีส่วนต่างผล ตอบเทนจากราคาเป้ าหมายอีกเกือบ 20% ทา ดังนั้น เราจึง แนะนาให้ซ้ื อ Trading data Mkt cap (Btbn/US$mn)

26.0/765

Outstanding shares (mn)

257.8

Foreign ownership (mn)

14.23

3M avg. daily trading (mn)

1.89

52-week trading range (Bt)

152/98

Performance (%)

3M

6M

12M

Absolute

-25.6

-28.8

-14

Relative

-26.2

-28.8

-17.5

Quarterly EPS 2013 1.38

1.83

1.96

1.05

2.23

1.80

1.94

2.07

2.46

2.25

2014 2015

Share price chart 160 40 150 30 140 20 130 10 120 0 110 (10) 100 (20) 90 (30) Aug-16 Oct-16 Dec-16 Mar-17 May-17 Jul-17 Share Price Price performance relative to SET Source: SET

Chalie Kueyen 66.2658.8888 Ext. 8851 [email protected]

Event

ปรับประมาณการเนื่ องจากเกณฑ์ใหม่ของทางการ lmpact เงือ่ นไขการทาธุรกิจเปลีย่ นไป จากเกณฑ์ใหม่ของทางการที่กดเพดานดอกเบี้ยสิ นเชื่ อบัตรเครดิตให้ต่าลงเหลือแค่ 18% (จากเดิม 20%) ซึ่ งจะมีผลตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 จะส่ งผลกระทบต่อรายได้ของบริ ษทั ทันทีประมาณ 500 ล้านบาท (คิดเป็ นประมาณ 5% ของรายได้ดอกเบี้ย หรื อประมาณ 3.75% ของรายได้รวม) ในขณะที่ เกณฑ์ใหม่ใน การจากัดวงเงินสิ นเชื่ อบัตรเครดิต และสิ นเชื่ อส่ วนบุคคล (P-Loan) โดยอิงจากฐานรายได้ต่อเดือนก็จะ เป็ นอีกปัจจัยเสี่ ยงในด้านของการขยายฐานลูกค้าใหม่ในอนาคต คาดว่า KTC สามารถบริหารจัดการรายได้ที่ลดลงได้ เรามองว่า KTC มีสามวิธีที่จะลดความเสี่ ยงของกาไรลงได้จากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ของทางการ ได้แก่ 1.) บริ หารค่าใช้จ่ายในการตั้งสารองเพื่อรักษาระดับ NPL coverage 2.) บริ หารค่าใช้จ่ายในการ ดาเนินงานให้สอดคล้องกับจานวนลูกค้าใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นน้อยลง และ 3.) บริ หารค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจาก การที่สินเชื่อจะโตต่าลง ซึ่ งเรามองว่าบริ ษทั มีความเป็ นไปได้สูงที่จะเน้นบริ หารค่าใช้จ่ายในการตั้ง สารองฯ แทนที่จะลดค่าใช้จ่ายบริ หารภายในเพื่อรักษาขวัญและกาลังใจของพนักงาน ในขณะเดียวกันก็ ยังคงค่าใช้จ่ายด้านการตลาดเอาไว้เพื่อรักษาความได้เปรี ยบในการแข่งขัน ศักยภาพการเติบโตที่ลดลงหมายถึงต้ นทุนที่จะประหยัดได้ ในระยะต่ อไป ในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา KTC เอากาไรส่ วนเกินไปตั้งสารองเพิ่มเพื่อให้ NPL coverage สูง ทาให้สดั ส่ วนี้ เพิ่มขึ้นอย่างมากจาก <300% ในปี 2556 เป็ น 473% ใน 2559 และเป็ น 528% ใน 2Q60 ซึ่งการจะทาให้ NPL coverage สูงขึ้นได้ขนาดนี้ บริ ษทั ต้องกาหนด credit cost ต่อปี ไว้สูงถึง 880bps ซึ่งหากบริ ษทั ยังคง credit cost ไว้ที่ระดับนี้ NPL coverage จะเพิ่มเป็ นประมาณ 600% ในสิ้นปี นี้ (สูงกว่าคู่แข่งอย่าง AEONTS ซึ่งอยูท่ ี่ 136% ถึง 4.5x) ซึ่งถือว่าสู งเกินไปมาก ทั้งนี้ KTC ระบุวา่ การกาหนด credit cost ไว้ สู งมากในอดีตเป็ นการสะท้อนถึงมุมมองที่ระมัดระวังของผูบ้ ริ หารซึ่ งเผื่อไว้สาหรับความเสี่ ยงทั้ง ทางด้านเศรษฐกิจและด้านอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเอาไว้แล้ว ซึ่ งจากที่เราคาดว่ากาไรจะหายไป ประมาณ 500 ล้านบาทนั้น เราประเมินว่าบริ ษทั เพียงปรับลด credit cost ลงแค่ 60bps ก็ชดเชยได้แล้ว ซึ่ ง เรามองว่ามีความเป็ นไปได้สูงที่บริ ษทั จะทาเช่นนั้น เพราะ NPL coverage ยังสู งถึงเกือบ 500% Valuation and action จากการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ของทางการ ทาให้เราปรับลดสมมติฐานยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในปี 2560/2561 ลงเหลือ 8%/0% (จากเดิมปี ละ +10%/12%) สมมติฐานอัตตาการเติบโตของสิ นเชื่อเป็ น 8%/1%, credit cost เป็ น 880bps/820bps (ลดลงจากปี ละ 880bps) แต่คงสมมติฐานสัดส่ วนต้นทุน/รายได้ ไว้ที่ ปี ละ 38% ดังนั้น เราจึงได้ปรับลดประมาณการกาไรสุ ทธิ ปี 2560/61 ลง 3%/14% โดยเราให้ราคา เป้ าหมายที่ 118 บาท อิงจาก P/E ที่ 10.5x เท่ากับค่าเฉลี่ยห้าปี ย้อนหลัง Risks คุม NPL ไม่ อยู่ทาให้ credit cost เพิม่ ขึน้ และ SG&A เพิม่ ขึน้ จากค่ าใช้ จ่ายด้ านการตลาดที่สูงขึน้ . Key financials and valuations Pre-pro. profit (Bt mn) Pretax profit (Bt mn) Net income (Bt mn) EPS(Bt) DPS EPSGrowth (%) Dividend Yield (%) P/E(x) P/BV (x) ROAA (%) ROAE(%)

Dec-13A 6,615 1,524 1,168 4.55 2.00 358.2 6.7 6.5 1.3 2.3% 20.6%

Dec-14A 7,195 2,206 1,755 6.83 2.75 50.2 4.3 9.4 2.2 3.3% 26.0%

Dec-15A 7,799 2,616 2,073 8.06 3.75 18.1 4.2 11.0 2.6 3.6% 25.7%

Dec-16A 9,196 3,126 2,495 9.71 4.75 20.4 3.3 14.6 3.5 3.9% 26.2%

Dec-17F 9,923 3,403 2,722 10.59 5.75 9.1 5.9 9.3 2.1 3.8% 24.6%

Dec-18F 9,881 3,727 2,982 11.60 6.75 9.5 6.9 8.4 1.9 4.1% 23.6%

Dec-19F 10,379 4,007 3,206 12.47 7.75 7.5 7.9 7.9 1.7 4.3% 22.3%

Source: KGI Research

August 2, 2017

*The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities. http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT

Please see back page for disclaimer

1

Thailand

Krung Thai Card

Figure 1: Assset quality indicators Provisioning exp. (LLP) (Bt bn) Credit cost (bps) NPL coverage (%)

2012 3.53 734 195

2013 5.09 994 293

2014 4.99 907 364

2015 5.18 854 400

2016 6.07 884 473

2017F 6.52 880 484

2018F 6.15 820 488

Bad debt write-off Bad debt recovery

4.34 1.19

4.12 1.45

4.60 1.77

5.04 2.04

5.68 2.40

6.13 2.61

6.03 2.63

% Bad debt write-off/LLP % Bad debt recovery/LLP % Bad debt recovery/write-off

123% 34% 28%

81% 28% 35%

92% 35% 38%

97% 39% 40%

94% 40% 42%

94% 40% 43%

98% 43% 44%

Source: Company data, KGI Research estimates

Figure 2: KTC vs. AEONTS Gross loan outstanding

Provisioning expense

NPL coverage

Bt bn Percent

Bt bn

80.0

7.00

600

70.0

6.00

500

60.0

5.00

50.0

400

4.00

300

40.0 3.00

30.0 20.0

2.00

10.0

1.00

-

200

100 -

2014

2015

KTC

2016

Jun-17

2014

AEONTS

2015

KTC

2016

2014

Jun-17

2015

KTC

AEONTS

2016

Jun-17

AEONTS

Source: KGI Research Remark: Jun-17 is based on annualized data (AEONTS’s fiscal year ends in Feb)

Figure 3: KTC ‘scustomer base Unit : '000 mn 2012 Number of customer/acc. Credit card 1,529 P-Loan 626

2013

2014

2015

2016

1H17

2017F

2018F

1,567 639

1,808 693

1,887 747

2,096 818

2,181 850

2,206 860

2,206 860

New account Credit card P-Loan

(117) 43

38 13

240 54

79 54

209 71

85 32

110 42

-

Credit card spending % growth

116 5.0

121 4.0

130 7.4

146 12.3

165 13.4

82.1 10.7

178.2 7.7

178.6 0.2

34.0 13.2 48.1

35.3 15.1 51.2

37.6 16.6 55.0

41.4 18.6 60.7

46.2 22.0 68.7

43.3 22.2 65.4

50.9 23.7 75.0

52.4 24.9 77.7

A/ R

Credit card P-Loan Total

Source: Company data, KGI Research estimates

August 2, 2017

*The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities. http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT

Please see back page for disclaimer

2

Thailand

Krung Thai Card

Figure 4: New regulations Remark

Monthly income

Credit

(Bt)

line/monthly income (x)

Credit card

P-Loan

<30,000

<1.5x

Number of credit card limit at <3 cards

30,001-50,000

<3.0x

Interest rate ceiling capital at 18%

>50,000

<5.0x

(down from 20% previously)

<30,000

<1.5x

Maintain ceiling int.rate charge at 28%

>30000

<5.0x

Source: Company data, KGI Research estimates

Figure 5: Key assumptions 2013

2014

2015

2016

1H17

Unit : Percent Loan growth Credit card P-Loan

2017F

2018F

2019F

6.5 3.8 14.2

7.4 6.6 10.1

10.3 10.1 11.6

13.2 11.6 18.2

9.7 7.9 14.3

7.9 8.0 8.0

1.3 2.0 -

3.5 3.0 5.0

Loan yield Credit card P-Loan

43.8 13.4 25.1

23.9 13.6 25.1

24.1 13.3 24.5

25.1 13.0 25.0

25.4 14.3 27.5

25.1 12.9 25.0

23.9 11.0 25.0

23.4 11.5 25.0

Cost of fund Loan spread

5.5 38.4

4.4 19.5

3.6 20.5

2.9 22.2

3.3 22.2

3.1 22.0

3.1 20.8

3.1 20.3

Other income/revenue Bad debt recovery/rev Bad debt recovery/LLP Credit cost NPL ratio NPL coverage

3.1 12.5 28.4 994 3.00 293

3.1 14.0 35.4 907 2.44 364

3.6 15.1 39.3 854 2.06 400

3.4 15.8 39.5 884 1.66 473

2.7 16.7 39.8 1,000 1.60 528

3.3 15.9 40.0 880 1.57 484

3.5 16.3 42.7 820 1.54 488

3.5 16.2 42.7 820 1.50 484

Cost-to-income ratio Effective tax rate

42.3 23.4

42.9 20.5

38.2 20.8

38.1 20.2

41.4 20.1

38.5 20.0

38.5 20.0

38.5 20.0

Source: Company data, KGI Research estimates

August 2, 2017

*The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities. http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT

Please see back page for disclaimer

3

Thailand

Figure 6: Company profile

Krung Thai Card

Figure 7: Loan breakdown

Krungthai Card PCL. (KTC) is a leading consumer finance provider in Thailand. On June 30, 2002, KTB sold the credit card portfolio at net book value to KTC, subsequently transforming KTC into a full consumer finance company. KTC’s strategy focuses on building membership base to sustain company’s profits in which credit card and personal loan are core businesses. Besides, the company has offered other related businesses to satisfy its members. As at December 31, 2013, KTC had a total of 2.21 million accounts consisting of 1,807,755 credit cards and 693,273 personal loan accounts, Source: KGI Research

Loan breakdown, Bt bn 80.0 70.0 60.0

50.0 40.0

13

15

17

16

17

17

34

35

38

36

37

38

19

19

20

20

41

40

41

41

22

22

22

46

43

44

30.0

20.0 10.0 -

2012 2013 2014 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17

Personal loan

Credit card

Source: Company data, KGI Research

Figure 8: Growth in loan by segment

Figure 9: Operating expense breakdown

Percent

Percent 2015

20.0 18.0 16.0 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 -

2016

Bt6.1bn, +14% Personal exp

Othersexp 25.3

Credit card

Personal loan

Total

15.6 Mkting exp

Advisory exp

Personal exp

Othersexp

31.4

27.7

2012 2013 2014 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17

Bt6.9bn, +12%

24.0

29.9

29.9

16.3

Advisory exp

Mkting exp

Source: KGI Research

Source: Company data, KGI Research

Figure 10: Credit card spending growth (KTC vs. Industry)

Figure 11: NPL and NPL coverage

Percent

Gross NPL (Bt bn)- LHS, NPL coverage (%) – RLS

18.0 16.0 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 -

3.00

600

2.50

500

2.00

400

1.50 1.00

1.8 1.5 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1

0.50

-

Industry

100

-

NPL

KTC

Source: KGI Research

200

2010 2011 2012 2013 2014 2015 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17

2014 2015 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17

NPL coverage

Source: KGI Research

Figure 12: Forward PE

Figure 13: Forward valuation PBV

Time

Time

20.0

5.0

+2.0 sd = 15.7x

16.0

+2.0 sd = 3.8x

4.0

+1.0 sd = 13.0x

+1.0 sd = 3.1x

12.0

3.0 Average = 10.2x

8.0

Average = 2.5x

2.0

-1.0 sd = 7.5x

-1.0 sd = 1.8x

4.0 0.0 2013

300 1.9 2.4

-2.0 sd = 4.8x

2014

2015

2016

2017F

1.0

2018F

0.0 2013

-2.0 sd = 1.1x

2014

2015

2016

2017F

2018F

*The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities.

4

Source: KGI Research Source: KGI Research

August 2, 2017

http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT

Please see back page for disclaimer

Thailand

Krung Thai Card

Quarterly Income Statement Mar-14A Jun-14A Sep-14A Dec-14A Mar-15A Jun-15A Sep-15A Dec-15A Mar-16A Jun-16A Sep-16A Dec-16A Mar-17A Jun-17A Income Statement (Bt mn) Interest income Fee income Total operating income Interest expense Interest income - net Operating expense Operating profit Provisioning expense Bad debt recovery Other income Pre-tax profit

1,481 1,377 2,859 435 2,424 1,250 1,174 (1,236) 414 97 449

1,523 1,467 2,990 441 2,549 1,257 1,291 (1,225) 421 103 589

1,570 1,495 3,065 448 2,617 1,382 1,235 (1,159) 452 107 634

1,607 1,656 3,263 440 2,823 1,487 1,335 (1,369) 480 88 534

1,547 1,568 3,114 422 2,693 1,433 1,259 (1,124) 479 111 726

1,605 1,592 3,198 418 2,779 1,434 1,345 (1,353) 484 107 583

1,641 1,642 3,283 389 2,894 1,579 1,315 (1,319) 520 113 629

1,720 1,719 3,439 392 3,047 1,693 1,355 (1,387) 553 157 678

1,719 1,729 3,448 383 3,065 1,652 1,413 (1,317) 581 122 800

1,821 1,771 3,592 375 3,217 1,705 1,512 (1,480) 575 118 726

1,831 1,855 3,685 358 3,327 1,727 1,600 (1,517) 600 117 801

2,049 1,894 3,943 366 3,577 1,818 1,759 (1,757) 642 155 800

1,963 1,933 3,896 400 3,496 1,678 1,818 (1,640) 638 99 916

2,036 1,984 4,021 406 3,615 1,751 1,864 (1,676) 683 116 986

Income tax

94

118

130

109

151

119

130

143

165

146

161

159

183

200

Net profit

355

471

504

425

574

464

499

535

635

580

640

640

733

787

EPS (Bt)

1.38

1.83

1.96

1.65

2.23

1.80

1.94

2.07

2.46

2.25

2.48

2.48

2.84

3.05 23.9

Profitability (%) Yield on earnings assets

23.1

23.5

23.7

23.7

23.3

23.4

23.5

22.7

23.3

23.4

23.7

23.0

23.8

Cost of funds

6.2

6.0

5.9

6.1

5.7

6.4

5.6

5.0

4.9

4.5

4.3

3.5

3.9

3.7

Loan spread

16.9

17.5

17.8

17.7

17.6

17.0

18.0

17.6

18.5

18.9

19.4

19.4

19.9

20.3

43.7 20.9 2.9 21.9

42.0 20.1 3.8 29.3

45.1 20.6 4.0 29.0

45.6 20.4 3.2 25.2

46.0 20.9 4.5 31.8

44.8 20.4 3.6 26.3

48.1 20.6 7.9 26.4

49.2 21.1 3.7 26.6

47.9 20.6 4.6 29.3

47.5 20.1 4.1 27.6

46.9 20.1 8.4 62.4

46.1 19.9 4.0 26.9

43.1 20.0 4.7 28.7

43.6 20.3 5.0 31.6

1,481 733 748 3.0 2.2 4.7 314 372 258 996 334 663

1,426 698 728 2.8 2.0 4.4 332 397 269 965 331 633

1,391 664 727 2.7 1.9 4.2 340 415 271 896 349 547

1,344 626 718 2.4 1.7 4.1 363 464 275 996 349 647

1,268 566 702 2.4 1.6 4.1 375 494 278 843 359 483

1,210 528 682 2.2 1.4 3.9 395 532 289 989 354 635

1,220 532 687 2.2 1.4 3.8 395 537 285.3 946 373 573

1,252 558 694 2.10 1.30 1.00 400 535 780 914 365 550

1,185 535 651 2.10 1.30 1.00 423 553 781 891 393 498

1,173 563 609 2.10 1.30 1.00 439 546 782 966 375 591

1,159 567 592 2.10 1.30 1.00 444 543 783 976 386 590

1,141 563 578 2.10 1.30 1.00 473 570 784 1,023 374 649

1,090 544 546 2.10 1.30 1.00 500 592 785 1,003 390 613

n.a. n.a. n.a. 2.10 1.30 1.00 528 n.a. n.a. 997 407 591

7.5 5.9 10.4 3.0 27.1 (15.8)

7.3 14.6 9.9 (3.8) 23.9 45.5

7.4 11.1 9.8 (2.1) 20.7 63.5

11.8 10.8 14.9 (4.5) 17.9 271.3

8.9 14.7 11.1 (9.0) 15.9 61.7

6.9 14.1 9.0 10.4 15.0 (1.4)

7.1 14.2 10.6 13.9 15.2 (1.0)

5.4 13.8 8.0 1.3 15.3 25.9

10.7 15.2 13.8 17.2 21.2 10.6

12.3 18.9 15.8 9.4 18.7 24.9

12.3 9.4 15.0 15.0 15.4 28.1

14.6 7.4 17.4 26.6 16.0 19.7

13.0 1.6 14.1 24.5 9.8 15.4

11.9 2.7 12.3 13.3 18.9 35.7

Cost-to-income ratio Effective tax rate ROAA ROAE Asset quality Non-performing loans (Bt mn) - Credit card - Personal loan Non-performing loan ratio - Credit card - Personal loan NPL coverage - Credit card - Personal loan Credit cost (bps) Bad debt recovery (bps) Credit cost-net (bps) Growth (%) Revenue growth Operating expense growth Operating income growth Provisioning expense growth Bad debt recovery growth Net profit growth Source: KGI Research

Peer comparison – Key valuation stats Target Mkt cap Mkt Upside Target Rating Price (Bt bn) price % PE (x)

BV-16 (Bt)

EPS (Bt) 16

17F

18F

5.3 33.9 3.2 6.3

0.6 9.7 0.7 1.9

0.9 10.6 1.1 2.2

0.9 11.6 1.5 2.8

EPS growth (%) 16 17F 18F

PE (x) 16

17F

PBV (x) 18F

16

Div yield (%)

17F 18F

16

17F 18F

1.2 4.5 0.2 0.4

1.7 4.9 0.5 0.6

ROAE (%) 16

17F

18F

Non-Bank

GL* U 21.25 KTC* N 118.00 MTLS* OP 40.00 SAWAD* OP 60.50

29.3 25.3 75.8 53.8

20.50 3.7 98.00 20.4 35.8 11.9 52.75 14.7

25.0 12.5 33.0 25.0

41.9 20.4 77.3 46.6

42.1 11.6 9.1 9.5 57.3 34.1 16.2 26.8

34 24.1 21.6 3.7 3.4 10.1 9.3 8.4 2.4 2.1 51.8 32.9 24.6 11.7 10.2 27.5 23.6 18.6 8.7 6.9

N.A. 1.9 8.6 5.7

N.A. 5.3 0.6 0.8

9.6 26.2 23.7 33.5

6.9 7.0 24.6 23.6 27.3 28.9 32.1 30.2

*The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities.

5

Source: KGI Research

August 2, 2017

http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT

Please see back page for disclaimer

Thailand

Krung Thai Card

Balance Sheet

Key assumption and ratio

As of 31 Dec (Bt mn) Total Assets Cash Loans & Accrued Int - Net Total current asset Investment PP&E Others Total Liabilities S-T loan L-T loans Others Shareholders' Equity Common Stock Capital Surplus Retained Earnings Supplementary Non-Performing Loans - Credit card - P-Loan % to loan - Credit card - P-Loan

2014 54,495 735 50,123 51,985 21 371 2,118 47,127 20,108 19,630 7,389 7,368 2,578 1,892 2,640

2015 60,179 961 55,679 57,688 337 2,154 51,446 21,634 23,423 6,389 8,733 2,578 1,892 4,005

2016 68,297 1,165 63,303 65,569 10 465 2,254 57,976 19,233 31,855 6,888 10,322 2,578 1,892 5,594

2017F 73,377 507 67,860 70,367 21 400 2,590 57,643 25,935 25,935 5,774 11,819 2,578 1,892 7,091

2018F 73,402 532 67,418 69,951 21 400 3,031 58,934 26,642 26,642 5,651 13,450 2,578 1,890 8,724

1,342 626 195 2.4 1.7 1.1

1,252 558 194 2.1 1.3 3.6

1,252 558 194 2.1 1.3 3.6

1,252 558 194 2.1 1.3 3.6

1,252 558 194 2.1 1.3 3.6

Year to 31 Dec Growth (YoY %) Loans and Accrued Interests Borrowing fund Total Assets Total Equity Growth (YoY %) Net Interest Income Total revenue Loan Loss Provision Operating expense Operating profit Net Profit EPS Profitability (%) Yield on loans Cost of Funds Net Interest Margin Bad debt recovery/revenue Cost/OP Income Ratio ROAA ROAE Capital Adequacy Asset/equity (x) D/E(x) Asset Quality (%) NPLs Ratio - Credit card - P-Loan NPL Coverage Ratio - Credit card - P-Loan Loan Loss Reserve/Loans Ratio Credit cost (bps) - Credit card - P-Loan Per Share Data (Bt) EPS(fully diluted) DPS BVPS

Source: KGI Research

Profit & Loss Year to 31 Dec (Bt mn) Interest income Fee income Total operating inc. Interest expense Interest income - net Operating expense Operating profit Provisioning expense Bad debt recovery Other income Pre-tax profit Income tax Net profit EPS (Bt)

2014 8,966 3,141 12,107 1,764 10,343 5,377 4,966 (4,989) 1,766 394 2,136 451 1,755 6.81

2015 9,572 3,401 12,973 1,621 11,352 6,139 5,213 (5,183) 2,037 488 2,554 543 2,073 8.04

2016 10,780 3,839 14,619 1,482 13,137 6,902 6,236 (6,070) 2,398 513 3,077 631 2,495 9.68

2017F 11,907 4,001 15,908 1,596 14,312 7,536 6,776 (6,521) 2,608 539 3,403 681 2,722 10.56

2018F 11,472 4,053 15,524 1,630 13,894 7,406 6,488 (6,154) 2,627 566 3,527 745 2,982 11.57

Source: KGI Research

2014

2015

2016

2017F

2018F

7.3 16.2 5.0 20.2

11.1 13.4 10.4 18.5

13.7 13.4 13.5 18.2

7.2 1.5 7.4 14.5

0.7 2.7 0.0 13.8

10.6 7.9 (2.0) 10.5 10.6 50.2 50.2

9.8 7.2 3.9 14.2 5.0 18.1 18.1

15.7 12.7 17.1 12.4 19.6 20.4 20.4

8.9 8.8 7.4 9.2 8.7 9.1 9.1

(2.9) (2.4) (5.6) (1.7) (4.2) 9.5 9.5

23.9 4.4 19.5 14.6 44.4 2.3 20.6

24.1 3.6 20.5 15.7 47.3 3.3 26.0

25.1 2.9 22.2 16.4 47.2 3.6 25.7

25.4 3.1 22.3 16.4 47.4 3.9 26.2

23.9 3.1 20.8 16.9 47.7 3.8 24.6

7.4 5.3

6.9 5.0

6.6 4.8

6.2 4.3

5.5 3.9

2.4 1.7 1.1 364 464 740 8.9 907 827 1,107

2.1 1.3 3.6 400 535 295 8.2 854 711 1,187

2.1 1.3 3.6 400 553 296 7.9 884 727 1,226

2.1 1.3 3.6 400 546 297 7.0 880 N.A. N.A.

2.1 1.3 3.6 400 543 298 7.3 820 N.A. N.A.

6.8 2.8 28.6

8.0 3.8 33.9

9.7 4.8 40.0

10.6 5.8 45.8

11.6 6.8 52.2

Source: KGI Research

Krung Thai Card – Recommendation & target price history Date Rating 17-May-17 Neutral 29-Aug-16 Outperform

160 150 140

Target 139.00 160.00

Price 131.50 138.50

130 120 110 100 90 Aug-16

Aug-16

Sep-16

Oct-16

Nov-16 Share price

Dec-16

Jan-17

Feb-17

Target price lowered

Mar-17

Apr-17

May-17

Jun-17

Jul-17

Target price raised

Source: KGI Research

August 2, 2017

*The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities. http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT

Please see back page for disclaimer

6

Thailand

KGI Locations

China

Krung Thai Card

Shanghai Room 1907-1909, Tower A, No. 100 Zunyi Road, Shanghai, PRC 200051 Room 24D1, 24/F, A Unit, Zhen Ye Building, 2014 Bao’annan Road,

Shenzhen

Shenzhen, PRC 518008

Taiwan

Taipei

700 Mingshui Road, Taipei, Taiwan Telephone 886.2.2181.8888 ‧

Hong Kong

41/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong Telephone 852.2878.6888

Thailand

Facsimile 886.2.8501.1691

Bangkok

Facsimile 852.2878.6800

8th - 11th floors, Asia Centre Building 173 South Sathorn Road, Bangkok 10120, Thailand Telephone 66.2658.8888

KGI's Ratings

Facsimile 66.2658.8014

Rating

Definition

Outperform (OP)

The stock's excess return* over the next twelve months is ranked in the top 40% of KGI's coverage universe in the related market (e.g. Taiwan).

Neutral (N)

The stock's excess return* over the next twelve months is ranked in the range between the top 40% and the bottom 40% of KGI's coverage universe in the related market (e.g. Taiwan).1.3

Under perform (U)

The stock's excess return* over the next twelve months is ranked in the bottom 40% of KGI's coverage universe in the related market (e.g. Taiwan).

Not Rated (NR)

The stock is not rated by KGI Securities.

Restricted (R)

KGI policy and/or applicable law regulations preclude certain types of communications, including an investment recommendation, during the course of KGI's engagement in an investment banking transaction and in certain other circumstances.

Excess return = 12M target price/current priceNote

Disclaimer

August 2, 2017

KGI Securities no event shall profits, arising to buy or sell

When an analyst publishes a new report on a covered stock, we rank the stock's excess return with those of other stocks in KGI's coverage universe in the related market. We will assign a rating based on its ranking. If an analyst does not publish a new report on a covered stock, its rating will not be changed automatically. (Thailand) Plc. (“The Company”) disclaims all warranties with regards to all information contained herein. In the Company be liable for any direct, indirect or any damages whatsoever resulting from loss of income or by utilization and reliance on the information herein. All information hereunder does not constitute a solicitation any securities but constitutes our sole judgment as of this date and are subject to change without notice.

*The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities. http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT

Please see back page for disclaimer

7

Krung Thai Card - p2.isanook.com

Aug 2, 2017 - NPL coverage สูงขึ้นได้ขนาดนี้ บริษัทต้องก าหนด credit cost ต่อปีไว้สูงถึง 880bps ซึ่งหากบริษัทยังคง .... Figure 10: Credit card spending growth (KTC vs. Industry) ..... no event shall the Company be liable for any direct, indirect or any ...

570KB Sizes 1 Downloads 276 Views

Recommend Documents

Krung Thai Card - Settrade
Apr 18, 2018 - Source: Company data, KGI Research. Chalie Keuyen. 66.2658.8888 Ext. 8851 [email protected]. ALERT. Thailand. Krung Thai Card. (KTC.

Krung Thai Card - Settrade
Jan 18, 2018 - 18.0. 20.0. Credit card. Personal loan. Total. 34 35 38 36 37 38 41 40 41 4146 43 44 44 46. 13 15 1716 17 17. 19 19 20 20. 22 22 22 24 25.

Krung Thai Card
Aug 2, 2017 - NPL coverage สูงขึ้นได้ขนาดนี้ บริษัทต้องก าหนด credit cost ต่อปีไว้สูงถึง 880bps .... Figure 10: Credit card spending growth (KTC vs. .... Non-

Krung Thai Bank - efinanceThai
(6.7). (7.0). Source: Bloomberg, Krungsri Securities ... Source: Company data, Krungsri Securities. KTB: FY16F key financial ..... Renewable Energy, Contractor.

Krung Thai Bank PCL KTB
Aug 4, 2017 - Krung Thai Bank PCL offers banking and financial services to businesses ... products and services include deposit, insurance and assurance ...

krung thai bank - Settrade
Sep 19, 2017 - 4. Liquidity risk: Liquidity risk arise from a mismatch of maturity of the bank's assets and liabilities. Total Interest Income. 132,525. 129,230 124,277 131,521. Total Interest Expenses. 51,657. 42,264. 37,211. 41,072. Net Interest In

krung thai bank - Settrade
Oct 24, 2017 - กําไร 3Q60 ตํ่าคาด จากการตั้งสํารองที่สูงกว่าคาด. KTB รายงานกําไรสุทธิ 3Q60 ที่ 5,872 ล้านบาท (-31% Y

Krung Thai Bank
(7.0). Source: Bloomberg, Krungsri Securities ... 2. 8 2559. KTB: 1Q16F results preview. Financial statements. 1Q15. 4Q15 ..... Renewable Energy, Contractor.

KTB Krung Thai Bank - FSS
Apr 22, 2016 - FSS has no intention to solicit investors to buy or sell any security in this report. In addition, FSS ... Audit engagement by audit committee or auditors approved by the office of. SEC, and ... be in compliance with all relevant laws.

Krung Thai Bank - RHB Securities
Feb 1, 2016 - performance of currencies may affect the value of, or income from, the .... Foreign companies may not be subject to audit and reporting ...

Krung Thai Bank (KTB TB) - RHB Securities
Jan 25, 2016 - performance of currencies may affect the value of, or income from, the .... Foreign companies may not be subject to audit and reporting ...

Thai Oil
GRM TOP upside. FY16 US$7.5 1.46 consensus 5%. 74 re-rate. P/BV FY16F 1.5x discount. 2011-12 1.7x FY16F. FY11-12 Market GRM. US$7.5/bbl FY11-12 US$4.9. Financial Summary (Btm). Year to Dec. 2013. 2014. 2015F. 2016F. 2017F. Sales (Btm). 414,575 390,09

Thai Airways International - SETTRADE.COM
Financial Summary (Btm). Year to Dec ...... เตชะหัสดิน, CFA. Banking, Consumer Finance, Insurance 662-659-7000 ext. ... Renewable Energy. 662-659-7000 ext.

Thai Airways International
Mar 14, 2017 - 12M target price (Bt/shr). 19.09 ..... Thai Airways International – Share Price Movement ... Telephone 852.2878.6888 Facsimile 852.2878.6800.

THAI OIL - Settrade
Jul 6, 2018 - 3เหตุผลที่คงค ำแนะน ำ “ขำย” 1) แม้โครงกำรพลังงำนสะอำด (CFP) จะหนุนกำรเติบโต. ระยะยำว แต่ต้à¸

Thai Airways International - Settrade
Mar 14, 2017 - Figure 5: Shareholding structure. Shareholding structure, percent. Source: Company data, KGI Research. Figure 7: Number of passengers. Mn. Source: Company data, KGI Research. Figure 9: Revenue Passengers-Kilometers (RPK). Bn. Source: C

Thai Airways International - Settrade
Mar 12, 2018 - Thai Airways Company (TAC) and Scandinavian Airlines System. (SAS) with the initial purpose of providing international commercial air.

Thai Airways International - settrade.com
Target Price: Bt28.0 (+30.2%). ▫ qoq yoy 607 ... Share Price Performance. YTD 1Mth 3Mth ..... Current assets less inventory/current liabilities. 0.6. 0.7. 0.9. 0.8. 0.7.

Thai Wah - SETTRADE.COM
Source: Company data and Krungsri Securities. Tapioca root price (THB) ..... SOLAR SORKON. SPA. SPC. SPCG .... Renewable Energy. 662-659-7000 ext.

Thai Wah PCL - Settrade
Jul 11, 2018 - Operating Profit. 68. 153. (55.5). 97. (29.8). 165. 333. (50.4). Operating EBITDA. 68. 153. (55.5). 97 ..... Operating Cash Flow. 728. 586. 586. 927.

Download Hot Thai Kitchen: Demystifying Thai Cuisine ...
... Cuisine with. Authentic Recipes to Make at Home Full PDF ... brings her signature warmth ... connect with Pailin online, too. ... and inspire you in your Thai.