ஸ்ரீமத் ஆண்டவன் கன் கலவன் கலை அலை அறகலை அறிவை அறிவியல் கல்லூரி (தன்னனாட்சகலை அறி) பை அறிவிப்ரவரி 2017 நகலை அறிகழ்வுகள பை அறிவிப்ரவரி 1 அன்ற

கல்லூரி வவணை அறிவிக மமவன் கலைனாண்ன் கலமத்துன் கலலை அற பை அறிவிரபந்த சமகலை அறிதகலை அறி சனார்பை அறிவில் நகலை அறிதகலை அறி மற்றம கவணக்க

பதகலை அறிவை அறிவியல் ன் கலகயனாளும முன் கலலை அறகள கலை அறகலை அறித்த சகலை அறிலை அறப்ப பயை அறிவிற்சகலை அறிப்பட்டன் கலலை அற கல்லூரி வவளனாகத்தகலை அறில் நன் கலடபபற்லை அறது. நகலை அறிகழ்வை அறிவில் துன் கலலை அற

உதவை அறிவிப்மபரனாசகலை அறிரியர்

முன் கலனவர்

தங்கபை அறிவிரசனாத்

வரமவற்லை அறனார்.

கல்லூரி

இயக்கனர்

முன் கலனவர்

ரனாமனானுஜம

தன் கலவன் கலைன் கலமயுன் கலரயனாற்லை அறகலை அறினனார். கல்லூரி முதல்வர் முன் கலனவர் ரனாதகலை அறிகனா துன் கலவணமுதல்வர் முன் கலனவர் பை அறிவிச்ன் கலசமவணை அறிவி மற்றம அலை அறகலை அறிவை அறிவியல்துன் கலலை அற ஆர்த்தவை அறிவித்யனா

பவன் கலை

பவணை அறிவி

முதன்ன் கலமயர் நகலை அறியமன

முன் கலனவர்

நகலை அறிறவனத்தகலை அறின்

மஜனாதகலை அறி

இன் கலவண

உளவளளிட்மடனார்

நகலை அறிறவனர்

வனாழ்த்துன் கலர

ஸ்ரீனளிவனாஸ

வழங்ககலை அறினர்.

சகலை அறிலை அறப்பன் கலரயனாற்லை அறகலை அறினனார்.

பபங்களுர் அவர்

தம

உன் கலரயை அறிவில் ஆன்ன் கலவன் கலைன் பரிவர்த்தன் கலன மற்றம தவணை அறிவிக்ன் கலகத்துன் கலலை அறயை அறிவில் உளவள மவன் கலவன் கலைவனாய்ப்பகள கலை அறகலை அறித்து வை அறிவிரிவனாக வை அறிவிவளக்ககலை அறினனார். நகலை அறின் கலலை அறவனாக உதவை அறிவிப்மபரனாசகலை அறிரியர் ன் கலவஷ்வணவை அறிவி நன்லை அறகலை அறிகூலை அறகலை அறினனார்.

பை அறிவிப்ரவரி 1 அன்ற கல்லூரியை அறிவில்

மனாநகலை அறிவன் கலை

நன் கலடபபற்லை அறது.

அவளவை அறிவிவன் கலைனான

மவதகலை அறியை அறிவியல்

சகலை அறிமமபனாரியனா'17

வை அறிவினனாட

வை அறிவினனா,

மபனாட்ட

ஊன் கலம

தகலை அறிருச்சகலை அறி

நனாடகம,

ஜமனால்

மனாதகலை அறிரி

முகமது

தன்னனாட்சகலை அறி

வடவன் கலமத்தல்,

வை அறிவிவளமபரம

தயனாரித்தல், கண்டுபை அறிவிடத்தல் ஆககலை அறிய பை அறிவிரிவு தகலை அறிலை அறன் சனார்ந்த மபனாட்டகவளளில் கல்லூரி முதுநகலை அறின் கலவன் கலை மவதகலை அறியை அறிவியல்துன் கலலை அற மனாவணவர்கள பங்மகற்ற ஒட்டு பமனாத்த பவற்லை அறகலை அறியனாவளர்க்கனான சகலை அறிமமபனாரியனா'17 மகனாப்ன் கலபயை அறிவின் கலன பவன்லை அறனர். பவற்லை அறகலை அறி பபற்லை அற மனாவணவ மனாவணவை அறிவிகன் கலவள கல்லூரி பசயவன் கலைர் மற்றம தனாவளனாவளர் தகலை அறிரு.அமமங்ககலை அறி பனாவன் கலைனாஜகலை அறி, இயக்கநர் முன் கலனவர் இரனாமனானுஜம,முதல்வர் முன் கலனவர் ரனாதகலை அறிகனா, துன் கலவணமுதல்வர் முன் கலனவர் பை அறிவிச்ன் கலசமவணை அறிவி, அலை அறகலை அறிவை அறிவியல் பவன் கலை முதன்ன் கலமயர் முன் கலனவர் மஜனாதகலை அறி, துன் கலலை அறத் தன் கலவன் கலைவர் முன் கலனவர் ப பீட்டர் மற்றம நகலை அறிகழ்ச்சகலை அறி ஒருங்ககலை அறின் கலனப்பனாவளர் முன் கலனவர் சகலை அறிவரனாமன் உளவளளிட்மடனார் பனாரனாட்டனர்

பை அறிவிப்ரவரி பை அறிவிரபந்த

3

அன்ற

சமகலை அறிதகலை அறி

மற்றம

கல்லூரி

மதசகலை அறிய

மனளித

வவணை அறிவிகமமவன் கலைனாண்ன் கலமத்துன் கலலை அற உரின் கலம

ஆன் கலவணயத்துடன்

இன் கலவணந்து அடப்பன் கலட மனளித உரின் கலமகள என்லை அற தன் கலவன் கலைப்பை அறிவில் ஒரு நனாள பயை அறிவிற்சகலை அறிப்பட்டன் கலலை அற

கல்லூரி

வவளனாகத்தகலை அறில்

நடத்தகலை அறியது.

நகலை அறிகழ்வை அறிவில்

துன் கலலை அறத்தன் கலவன் கலைவர் கனாஞ்சனனா வரமவற்பன் கலரயனாற்லை அறகலை அறினனார். கல்லூரி முதல்வர்

முன் கலனவர்

மஜனாதகலை அறி

ஆககலை அறிமயனார்

முன் கலனவர்

ரனாதகலை அறிகனா

முன் கலனவர்

பை அறிவிச்ன் கலசமவணை அறிவி

வனாழ்த்துன் கலர

வழங்ககலை அறினர்.

தன் கலவன் கலைன் கலமயுன் கலரயனாற்லை அறகலை அறினனார். மற்றம

பயை அறிவிற்சகலை அறித்தன் கலவன் கலைவர்

துன் கலவணமுதல்வர்

அலை அறகலை அறிவை அறிவியல்துன் கலலை அற மற்றம

பவன் கலை

துன் கலலை அற

முதன்ன் கலமயர்

உதவை அறிவிப்மபரனாசகலை அறிரியர்

முன் கலனவர் தங்கபை அறிவிரசனாத் நன்லை அறகலை அறியுன் கலரயனாற்லை அறகலை அறினனார் . முதல் அமர்வை அறிவில் பசன்ன் கலன உயர்ந்நீதகலை அறிமன்லை அற வழக்கலை அறகலை அறிஞர் பனார்த்தகலை அறிபன் மனளிதனளின்

அடப்பன் கலட

அண்வணனாபல்கன் கலவன் கலைக்கழக

உரின் கலமகள

பற்லை அறகலை அறி

இன் கலவணப்மபரனாசகலை அறிரியர்

பதனாடக்கவுன் கலரயனாற்லை அறகலை அறினனார். முன் கலனவர்

இரண்டனாம

பசந்தகலை அறில்கமனார்

இந்தகலை அறிய

அமர்வை அறிவில்

பசன்ன் கலன

நகலை அறிறவனங்கவளளில்

மனளித

உரின் கலமயை அறிவின் பங்க என்பது கலை அறகலை அறித்து வை அறிவிவளக்ககலை அறினனார். மூன்லை அறனாம அமர்வை அறிவில் தஞ்ன் கலச ரனாஜனா சரமபனாஜகலை அறி தன்னனாட்சகலை அறி அரச கன் கலவன் கலைக்

கல்லூரி

பபண்களுக்கனான அவளளித்தனார். நவன் கலைகலை அறிவன் கலடந்க

பபனாருவளனாதனாரத்துன் கலலை அற

உரின் கலமகள

இறதகலை அறி சமூக

அமர்வை அறிவில்

மற்றம தகலை அறிருச்சகலை அறி

பை அறிவிரிவை அறிவினரின்

உதவை அறிவிப்மபரனாசகலை அறிரியர்

சமூகத்தகலை அறில்

அவர்கள

சட்டக்கல்லூரி

உரின் கலமகள

பற்லை அறகலை அறி

முன் கலனவர் சந்தகலை அறிக்கம

சகலை அறிலை அறப்ப

அருளரனாஜ

சவனால்கள

மபரனாசகலை அறிரியர்

மபசகலை அறினனார்.

நகலை அறின் கலலை அறவு

மற்றம

கழந்ன் கலதகள

பற்லை அறகலை அறி

வை அறிவிரிவனாக

வழக்கலை அறகலை அறிஞர்

வை அறிவிழனாவை அறிவில்

வை அறிவிவளக்கம மமனனாகரன்

பங்மகற்லை அற

மனாவணவை அறிவிகளுக்க க் கல்லூரி முதல்வர் முன் கலனவர் ரனாதகலை அறிகனா சனான்லை அறகலை அறிதழ்கன் கலவள வழங்ககலை அறி பனாரனாட்டனனார்.

மற்றம

மனாவணவ

பை அறிவிப்ரவரி

4

அன்ற

மனாநகலை அறிவன் கலை

அவளவை அறிவிவன் கலைனான பகம

அமீமகனாஸ

2K17

மபனாட்ட

தகலை அறிருச்சகலை அறி

பை அறிவிஷப்

ஹ்நீபர்

தன்னனாட்சகலை அறி கல்லூரியை அறிவில் நன் கலடபபற்லை அறது. மவதகலை அறியை அறிவியல் வை அறிவினனாட வை அறிவினனா,

பன் கலகப்படம

எடுத்தல்,

மனாதகலை அறிரி

வடவன் கலமத்தல்,

வை அறிவிவளமபரம தயனாரித்தல், கண்டுபை அறிவிடத்தல் உட்பட எட்டு பை அறிவிரிவு தகலை அறிலை அறன் சனார்ந்த மபனாட்டகவளளில் கல்லூரி முதுநகலை அறின் கலவன் கலை மவதகலை அறியை அறிவியல் ஆரனாய்ச்சகலை அறி

துன் கலலை அற

மனாவணவர்கள

பவற்லை அறகலை அறியனாவளர்க்கனான மனாவணவை அறிவிகன் கலவள

பகம

பசயவன் கலைர்

ஒட்டு

2K17

அமீமகனாஸ

கல்லூரி

இரனாமனானுஜம, முதல்வர்

பங்மகற்ற

மற்றம

முன் கலனவர்

பமனாத்த

சழற்மகனாப்ன் கலபயை அறிவின் கலன தனாவளனாவளர்

ரனாதகலை அறிகனா, துன் கலவண

பவன்லை அறனர்.

தகலை அறிரு.அமமங்ககலை அறி

முதல்வர்

பவற்லை அறகலை அறி

பனாவன் கலைனாஜகலை அறி,

முன் கலனவர்

பபற்லை அற

இயக்கநர்

பை அறிவிச்ன் கலசமவணை அறிவி,

மனாவணவ

முன் கலனவர்

அலை அறகலை அறிவை அறிவியல் பவன் கலை

முதன்ன் கலமயர் முன் கலனவர் மஜனாதகலை அறி, துன் கலலை அறத் தன் கலவன் கலைவர் முன் கலனவர் ப பீட்டர் மற்றம நகலை அறிகழ்ச்சகலை அறி ஒருங்ககலை அறின் கலனப்பனாவளர் முன் கலனவர் சகலை அறிவரனாமன் உளவளளிட்மடனார் பனாரனாட்டனர்.

பை அறிவிப்ரவரி

7 அன்ற

பசனால்வன் கலைரங்கம

கல்லூரி

உதவை அறிவிப்மபரனாசகலை அறிரியர்

கல்லூரி வவளனாகத்தகலை அறில்

ககலை அறிருஷ்வணன்

ஆங்ககலை அறிவன் கலைத்துன் கலலை அற

பை அறிவிகனாசஸ

நன் கலடபபற்லை அறது.

நகலை அறிகழ்வை அறிவில்

வரமவற்லை அறனார்.

கல்லூரி

இவன் கலைக்ககலை அறியப்மபரன் கலவ ஆங்ககலை அறிவன் கலைத்துன் கலலை அற

துன் கலவணமுதல்வர்

சனார்பை அறிவில்

ஆங்ககலை அறிவன் கலை

ஒருங்ககலை அறின் கலவணப்பனாவளர்

முன் கலனவர்

பை அறிவிச்ன் கலசமவணை அறிவி

சகலை அறிலை அறப்ப

வை அறிவிருந்தகலை அறினரனாக பங்மகற்ற சகலை அறிலை அறப்பன் கலரயனாற்லை அறகலை அறினனார். நகலை அறிகழ்வை அறிவில் பல்மவற துன் கலலை அற சனார்ந்த மனாவணவர்கள பங்மகற்லை அறனர். பமன்தகலை அறிலை அறன் துன் கலலை அறத்தன் கலவன் கலைவர் உதவை அறிவிப்மபரனாசகலை அறிரியர் ரனாகவன் நடுவரனாக இருந்து மனாவணவர்கன் கலவள மதர்வு பசய்தனார். மூன்லை அறனாம

ஆண்டு

உயை அறிவிர்

மவதகலை அறியை அறிவியல்

துன் கலலை அற

மனாவணவை அறிவி

ஸ்ரீமதவை அறிவி

முதல்

பரிசம

இரண்டனாம

ஆண்டு

ஆங்ககலை அறிவன் கலைத்துன் கலலை அற மனாவணவன் சூர்யனா இரண்டனாம பரிசம, இரண்டனாம ஆண்டு நுண்ணுயை அறிவிரியல் துன் கலலை அற மனாவணவை அறிவி அக்க்ஷயனா

மற்றம

இரண்டனாம

ஆண்டு

கவணை அறிவிதத்துன் கலலை அற

மனாவணவை அறிவி

ககலை அறிருத்தகலை அறிகனா

மூன்லை அறனாம

பரிசம

பபற்லை அறனர்.

பவற்லை அறகலை அறி பபற்லை அற மனாவணவ மனாவணவை அறிவிகளுக்க தமகலை அறிழ்த்துன் கலலை அறத்தன் கலவன் கலைவர் முன் கலனவர் சந்தரமூர்த்தகலை அறி பரிசகன் கலவள வழங்ககலை அறி பனாரனாட்டனனார்.

பை அறிவிப்ரவரி 7 அன்ற

கல்லூரி முதுநகலை அறின் கலவன் கலை மவதகலை அறியை அறிவியல் துன் கலலை அற சனார்பை அறிவில் 'மருந்தகலை அறில்வன் கலைனா மருத்துவத்தகலை அறின்'

பசவை அறிவி வழகலை அறி பதனாடு சகலை அறிககலை அறிச்ன் கலச நகலை அறிகழ்ச்சகலை அறி கல்லூரி பனாதுகனா அரங்ககலை அறில் நன் கலடபபற்லை அறது. ப பீட்டர் வரமவற்லை அறனார். சகலை அறிலை அறப்ப

துன் கலலை அறத் தன் கலவன் கலைவர் முன் கலனவர்

கல்லூரி மதர்வு பநலை அறகலை அறியவளர் முன் கலனவர் கர்வணன் தன் கலவன் கலைன் கலம வககலை அறித்தனார். ஹ்நீவன் கலைர் பனாஸகர்

வை அறிவிருந்தகலை அறினரனாக

பங்மகற்லை அறனார்.

அவர்

தம

உன் கலரயை அறிவில்

பசவை அறிவிவழகலை அறி

பதனாடு

சகலை அறிககலை அறிச்ன் கலசயனானது

எந்த

ஒரு

மருந்தும இல்வன் கலைனாமல் நமது மநனாய்கன் கலவள நனாமம கவணப்படுத்தும மருந்தகலை அறில்வன் கலைனா மருத்துவ முன் கலலை அறயனாகம. உவணமவ மருந்து,

மருந்மத

உவணவனாக

கவணவதகலை அறி நன்லை அறகலை அறி கூலை அறகலை அறினனார்.

பை அறிவிப்ரவரி

10

பசகலை அறித்து,

ருசகலை அறித்து,

பமன்ற

உண்வண

மவண்டும

என்லை அறனார்.

உதவை அறிவிப்மபரனாசகலை அறிரின் கலய

முன் கலனவர் சகலை அறிவரனாமன் நகலை அறிகழ்ச்சகலை அறிகனான ஏற்பனாட்டன் கலனச் பசய்தகலை அறிருந்தனார்.

அன்ற

தமகலை அறிழனாய்வுத்துன் கலலை அற

சனார்பை அறிவில்

பனாரதகலை அறி

ஆய்வரங்கம

கல்லூரி

வவளனாகத்தகலை அறில்

நன் கலடபபற்லை அறது. தமகலை அறிழ்த்துன் கலலை அறத்தன் கலவன் கலைவர் முன் கலனவர் சந்தரமூர்த்தகலை அறி தன் கலவன் கலைன் கலமதனாங்ககலை அறினனார். இவ்வனாய்வரங்கத்தகலை அறில் முதுகன் கலவன் கலை

இரண்டனாமனாண்டு

நுண்ணுயை அறிவிரியல்

துன் கலலை அற

மனாவணவர்

ககலை அறிருஷ்வணரனாஜ

'வளளுவர்

கண்ட

உழவுத்

பதனாழகலை அறில் நுட்பம' என்லை அற தன் கலவன் கலைப்பை அறிவில் உன் கலர நகலை அறிகழ்த்தகலை அறினனார். இவ்வுன் கலரயை அறிவில் வளளுவர் கூலை அறகலை அறிய நகலை அறிவன் கலைத்ன் கலத உழுது மபனாடுதல்,

ந்நீர்

இவ்வுன் கலரயை அறிவில்

கட்டுதல்

மற்றம

அக்கனாவன் கலைத்தகலை அறில்

எரு

இடுதல்

உழவர்கள

மபனான்லை அற

மமற்பகனாண்ட

அலை அறகலை அறிவை அறிவியல் பதனாழகலை அறில்

முன் கலலை அறகள நுட்பத்ன் கலதப்

பற்லை அறகலை அறி

எடுத்துன் கலரத்தனார்.

பற்லை அறகலை அறியும,

அவற்ன் கலலை அற

இக்கனாவன் கலைத்தகலை அறில் நவ்நீன அலை அறகலை அறிவை அறிவியல் பகனாண்டு கண்பை அறிவிடக்கப்பட்டன் கலதயும வளளுவரின் கலை அறள வழகலை அறி ஒப்பை அறிவிட்டுக்கனாட்ட தன் ஆய்வுன் கலரன் கலய நகலை அறிழ்த்தகலை அறினனார். தற்கனாவன் கலை இரசனாயன உரத்தகலை அறின் த்நீங்ககள கலை அறகலை அறித்தும வை அறிவிவளக்ககலை அறினனார். இறதகலை அறியனாக பை அறிவிரபனாகரன் நன்லை அறகலை அறி கூலை அறகலை அறினனார்.

பை அறிவிப்ரவரி

15

அன்ற

நூவன் கலைக

மற்றம

தகவல்

பதனாழகலை அறிற்நுட்ப

பசயல்பனாடுகள

மற்றம

பசனாற்பபனாழகலை அறிவு

கல்லூரி

உதவை அறிவிப்மபரனாசகலை அறிரியர் தன் கலவன் கலைவர்

துன் கலலை அற

மசன் கலவகள

என்லை அற

வவளனாகத்தகலை அறில்

ஜவஹர்பனாப

முன் கலனவர்

சனார்பை அறிவில்

நூவன் கலைக

தன் கலவன் கலைப்பை அறிவில்

சகலை அறிலை அறப்ப

நன் கலடபபற்லை அறது.

வரமவற்லை அறனார்.

பவன் கலைஷ்மகலை அறி

கவணை அறிவினளி

சகலை அறிலை அறப்ப

துன் கலலை அற

நூவன் கலைகத்துன் கலலை அற

வை அறிவிருந்தகலை அறினருக்க

சகலை அறிலை அறப்ப

பசய்தனார். அரியலூர் அண்வணனா பல்கன் கலவன் கலைக்கழக பதனாழகலை அறிற்நுட்ப உறப்ப கல்லூரியை அறிவின் பங்மகற்ற

நூவன் கலைக

ஒபன்

மசனார்ஸ

முன் கலலை அறயை அறிவில்

நூவன் கலைகர் உளவள

முன் கலனவர்

வசந்தகலை அறி

பசயல்பனாடுகள

சகலை அறிலை அறப்ப

மற்றம

வை அறிவிருந்தகலை அறினரனாக

பயன்கன் கலவள

பவன் கலை

எடுத்துக்கனாட்டுகளுடன் வை அறிவிவளக்ககலை அறினனார். நகலை அறின் கலலை அறவனாக உதவை அறிவி மபரனாசகலை அறிரியர் பை அறிவிரனாபனாகரன் நன்லை அறகலை அறி கூலை அறகலை அறினனார்.முன் கலனவர் மஞ்சவளனா நகலை அறிகழ்ச்சகலை அறிகனான ஏற்பனாட்டன் கலனச் பசய்தகலை அறிருந்தனார்.

பை அறிவிப்ரவரி 16 அன்ற இன் கலவணந்து

இயற்ன் கலக

நன் கலடபபற்லை அறது.

கல்லூரி சமூகப்பவணை அறிவித்துன் கலலை அற மற்றம சனாக்ச்றும் சாக்சீடு கடுமப நவன் கலை ஆமவன் கலைனாசன் கலன ன் கலமயம

மருத்துவமும

பளவளளி

தன் கலவன் கலைன் கலம

மயனாகனாவும

ஆசகலை அறிரியர்

என்லை அற

கத்நீஜனா

நகலை அறிகழ்ச்சகலை அறி

கூத்தூர்

அரச

தன் கலவன் கலைன் கலமயுன் கலரயனாற்லை அறகலை அறினனார்.

பளவளளி

கல்லூரி

வவளனாகத்தகலை அறில் மயனாகனாசகலை அறிரியர்

முன் கலனவர் வை அறிவிஜயகமனார் சகலை அறிலை அறப்ப வை அறிவிருந்தகலை அறினரனாக பங்மகற்ற பதஞ்சவன் கலைகலை அறி முனளிவரனால் உருவனாக்கப்பட்ட மயனாகனாசன முன் கலலை அறகள

பற்லை அறகலை அறி

வை அறிவிரிவனாக

வை அறிவிவளக்கம

அவளளித்தனார்.

சமூகப்பவணை அறிவித்துன் கலலை அற

மபரனாசகலை அறிரியர்கள

நகலை அறிகழ்ச்சகலை அறிகனான

ஏற்பனாட்டன் கலனச் பசய்தகலை அறிருந்தனர்.

பை அறிவிப்ரவரி

16

நகலை அறிறவனங்கவளளின் வவளனாகத்தகலை அறில்

அன்ற

மவன் கலவன் கலைவனாய்ப்பகன் கலவள

நன் கலடபபற்லை அறது.

வை அறிவிருந்தகலை அறினரனாக

கல்லூரி

பங்மகற்ற

வவணை அறிவிகமமவன் கலைனாண்ன் கலமத்துன் கலலை அற

எதகலை அறிர்பகனாளளும

நகலை அறிகழ்வை அறிவில்

எம.ஐ.ட.

முன் கலலை அறகள

கல்லூரி

மவன் கலவன் கலைவனாய்ப்பை அறிவிற்கனான

பை அறிவிரபந்தசமகலை அறிதகலை அறி

பற்லை அறகலை அறிய

சகலை அறிலை அறப்ப

உதவை அறிவிப்மபரனாசகலை அறிரியர்

மநர்முக

மதர்வை அறிவின் கலன

சனார்பை அறிவில்

பசனாற்பபனாழகலை அறிவு முகமது

கல்லூரி

ஜனாசகலை அறிம

எதகலை அறிர்பகனாளவள

பபரு

சகலை அறிலை அறப்ப

மதன் கலவயனான

ஆமவன் கலைனாசன் கலனகன் கலவள வழங்ககலை அறினனார்.

பை அறிவிப்ரவரி பவற்லை அறகலை அறியன் கலடய

17

அன்ற

உதவும

கல்லூரி

முதுநகலை அறிுதுநி்ன் கலவன் கலை

தனளித்தன்ன் கலமகள

என்லை அற

வவணை அறிவிகவை அறிவியல்

தன் கலவன் கலைப்பை அறிவில்

சகலை அறிலை அறப்ப

ஆரனாய்ச்சகலை அறித்துன் கலலை அற பசனாற்பபனாழகலை அறிவு

சனார்பை அறிவில்

கல்லூரி

வனாழ்வை அறிவில்

வவளனாகத்தகலை அறில்

நன் கலடபபற்லை அறது. நகலை அறிகழ்வை அறிவில் தகலை அறிருச்சகலை அறி சனாரநனாதன் பதனாழகலை அறிற்நுட்பகல்லூரி மமவன் கலைனாண்ன் கலமத்துன் கலலை அற உதவை அறிவிப்மபரனாசகலை அறிரியர் ரமமஷ்

சகலை அறிலை அறப்பன் கலரயனாற்லை அறகலை அறினனார்.

தனளித்தகலை அறிலை அறன் கலமகன் கலவள

வவளர்த்துக்

அவர் பகனாளவள

தம

உன் கலரயை அறிவில்

மவண்டும.

ஒவ்பவனாரு

இத்தன் கலகய

மனாவணவ

தகலை அறிலை அறன்

மனாவணவை அறிவியும

அவர்கவளளின்

தனக்பகன

பவற்லை அறகலை அறிக்க

பபரிதும

மனாவணவர்கள

முமன் கலப

உறதுன் கலவணயனாக இருக்கம என்பதன் கலன பவன் கலை எடுத்துக்கனாட்டுகளுடன் வை அறிவிவளக்கம அவளளித்தனார்.

பை அறிவிப்ரவரி 17 அன்ற

கல்லூரி

பல்கன் கலவன் கலைக்கழகத்தகலை அறில் நன் கலடபபற்லை அற

முதுநகலை அறிுதுநி்ன் கலவன் கலை

இயற்பை அறிவியல்

ஆரனாய்ச்சகலை அறித்துன் கலலை அற

யத் சயை அறிவின்ஸ கனாங்ககலை அறிரஸ என்லை அற நகலை அறிகழ்ச்சகலை அறியை அறிவில் பங்மகற்லை அறனர். நகலை அறிகழ்வை அறிவில்

முதவன் கலைனாம ஆண்டு மனாவணவர்கள ககலை அறிமஷனார் மற்றம சந்தகலை அறிரமசகர் ஆககலை அறிமயனார் மரபணு ஆதனாரங்கள மற்றம அதகலை அறில் ஏற்படும மனாற்லை அறங்கள என்லை அற தன் கலவன் கலைப்பை அறிவில் வை அறிவிவளமபர தகவல் பவன் கலைன் கலகன் கலய மதர்வனாவளர்கவளளிடம சமர்பை அறிவித்தனர். துன் கலலை அற உதவை அறிவி மபரனாசகலை அறிரியர் வை அறிவிஜயகமனார் நகலை அறிகழ்ச்சகலை அறிக்கனான ஏற்பனாட்டன் கலனச் பசய்தகலை அறிருந்தனார்.

பை அறிவிப்ரவரி 17 அன்ற

பனளித சகலை அறிலுன் கலவ தன்னனாட்சகலை அறி கல்லூரி முதுநகலை அறின் கலவன் கலை மவதகலை அறியை அறிவியல் ஆரனாய்ச்சகலை அறி துன் கலலை அற

சனார்பை அறிவில் பகம ப பீஸட் 2017 மனாநகலை அறிவன் கலை அவளவை அறிவிவன் கலைனான மபனாட்டகள நன் கலடபபற்லை அறன.. துன் கலலை அற மனாவணவர்கள பங்மகற்ற

கல்லூரி முதுநகலை அறின் கலவன் கலை மவதகலை அறியை அறிவியல்

வை அறிவிவளமபரம தயனாரித்தல், வை அறிவினனாட வை அறிவினனா மற்றம ஊன் கலம நனாடகம மபனான்லை அற

பை அறிவிரிவுகவளளில் தவன் கலைனா முதல், இரண்டனாம மற்றம மூன்லை அறனாம பரிசகன் கலவளப் பபற்லை அறனர்.

பை அறிவிப்ரவரி 18 அன்ற அலுவவன் கலைக

பவணை அறிவிக்கனான

இறதகலை அறியனாண்டு

கல்லூரி பவணை அறிவிநகலை அறியமனத்துன் கலலை அற சனார்பை அறிவில் ஐடபை அறிவிஐ பபடரல் ஆயுள கனாப்ப பீட்டு நகலை அறிறவன

வவளனாகத்மதனாுதுநி்வு

கவணை அறிவினளித்துன் கலலை அற

மனாவணவ

கல்லூரியை அறிவில்

நன் கலடபபற்லை அறது.

மனாவணவை அறிவியனாணவியா்ுதுநி்கள

இதகலை அறில்

பங்கற்லை அறனர்.

இவளநகலை அறின் கலவன் கலை

இதகலை அறில்

75

மற்றம

மனாவணவ

முதுகன் கலவன் கலை

மனாவணவை அறிவியர்கள

பவணை அறிவிக்க மதர்வு பசய்யப்பட்டனர். இவர்களுக்க பவணை அறிவிநகலை அறியமன ஆன் கலவணகன் கலவள கல்லூரி இயக்கநர் முன் கலனவர் இரனாமனானுஜம, முதல்வர் முன் கலனவர் ரனாதகலை அறிகனா ஆககலை அறிமயனார் வழங்ககலை அறி பனாரனாட்டனர். நகலை அறிகழ்ச்சகலை அறிக்கனான ஏற்பனாட்டன் கலன பவணை அறிவிநகலை அறியமனத்துன் கலலை அற தன் கலவன் கலைவர் மபரனாசகலை அறிரியர் ஹரிஷ் மற்றம வை அறிவித்யனா ஆககலை அறிமயனார் பசய்தகலை அறிருந்தனர்.

பை அறிவிப்ரவரி 18 அன்ற

தகலை அறிருச்சகலை அறி மனாவட்ட மயனாகனாசன

சங்கம, கன் கலவன் கலைக்மகனாவை அறிவில் மற்றம மநரு யுவமகந்தகலை அறிரனாவுடன் இன் கலவணந்து

மனாநகலை அறிவன் கலை

அவளவை அறிவிவன் கலைனான

மனாற்றத்தகலை அறிலை அறனனாவளளிகள

மயனாகனாசன

ஆண்கள

மபனாட்டயை அறிவில்

பை அறிவிரிவை அறிவில்

கல்லூரி

ஆங்ககலை அறிவன் கலைத்துன் கலலை அற மனாவணவர்கள கனார்த்தகலை அறிக்ரனாஜனா, த்நீபக், அமசனாக் உளவளளிட்மடனார் பபண்கள

முதல்

பை அறிவிரிவை அறிவில்

மூன்ற

இடங்கன் கலவள

கஜபவன் கலைட்சமகலை அறி,

பபற்லை அறனர்.

வை அறிவிமனனாதகலை அறினளி

இரண்டு

மற்றம மூன்லை அறனாமகலை அறிடம பபற்லை அறனர். பவற்லை அறகலை அறி பபற்லை அற மனாவணவ மனாவணவை அறிவிகன் கலவள கல்லூரி பசயவன் கலைர் மற்றம தனாவளனாவளர் தகலை அறிரு.அமமங்ககலை அறி பனாவன் கலைனாஜகலை அறி, இயக்கநர் முன் கலனவர் இரனாமனானுஜம, முதல்வர் முன் கலனவர் ரனாதகலை அறிகனா, துன் கலவண முதல்வர் முன் கலனவர்

பை அறிவிச்ன் கலசமவணை அறிவி,

துன் கலலை அறத்

ஒருங்ககலை அறின் கலவணப்பனாவளர்

மபரனாசகலை அறிரியர்

ககலை அறிருஷ்வணன்

மற்றம

மயனாகனாசகலை அறிரியர்

முன் கலனவர் வை அறிவிஜயகமனார் உளவளளிட்மடனார் பனாரனாட்டனர்.

பை அறிவிப்ரவரி 21 அன்ற

கல்லூரி தன்னனார்வ கருதகலை அறி பகனான் கலடயனாவளர் சங்கம, பசஞ்சருள சங்கம, தமகலை அறிழ்நனாடு

மனாநகலை அறிவன் கலை எய்ட்ஸ கட்டுப்பனாட்டு சங்கம மற்றம தமகலை அறிழ்நனாடு மனாநகலை அறிவன் கலை கருதகலை அறி பரிமனாற்லை அறக் கழகத்துடன் இன் கலவணந்து கல்லூரி மனாவணவ மனாவணவை அறிவியர்களுக்க இரத்த வன் கலக கண்டலை அறகலை அறியும முகனாம பனாதுகனா அரங்ககலை அறில் நன் கலடபபற்லை அறது. பசஞ்சருள

சங்க

முன் கலனவர்

ரனாதகலை அறிகனா

துன் கலவணமுதல்வர்

ஒருங்ககலை அறின் கலவணப்பனாவளர் தன் கலவன் கலைன் கலம

முன் கலனவர்

முன் கலனவர்

சகலை அறிவசப்ரமவணை அறிவியன்

வககலை அறித்தனார்.

பசயவன் கலைர்

பை அறிவிச்ன் கலசமவணை அறிவி,

மனாவட்ட

வரமவற்லை அறனார்.

தகலை அறிரு.அமமங்ககலை அறி எய்ட்ஸ

பனாவன் கலைனாஜகலை அறி

கட்டுப்பனாட்டு

கல்லூரி

முன்னளின் கலவன் கலை சங்க

முதல்வர் வககலை அறித்தனார்.

மமற்பனார்ன் கலவயனாவளர்

பசல்வகமனார் உளவளளிட்மடனார் வனாழ்த்துன் கலர வழங்ககலை அறினர். ஸ்ரீரங்கம அரச மருத்துவமன் கலன முதன்ன் கலம மருத்துவர் அலுவவன் கலைர் மகனாபை அறிவிநனாத் சகலை அறிலை அறப்ப வை அறிவிருந்தகலை அறினரனாக பங்மகற்ற மபசன் கலகயை அறிவில் , ரத்தம மதன் கலவப்படுமவனார், தன்னனார்வ கருதகலை அறிபகனான் கலடயனாவளர்கவளளின்

இரத்தவன் கலக

(www.tngovbloodbank.in)

மற்றம

பதனாடர்பஎண்கள

இன் கலவணயதவள

முகவரில்

மனாவட்ட அவளவை அறிவில் பதகலை அறிவை அறிவிடப்படுககலை அறிலை அறது எனவும, மமலும இரத்ததனானம கலை அறகலை அறித்த

மகளவை அறிவிகளுக்கம பதகலை அறிவன் கலைவளளித்தனார். நகலை அறின் கலலை அறவனாக ஸ்ரீரங்கம அரச மருத்துவமன் கலன ஒருங்ககலை அறின் கலவணந்த ஆமவன் கலைனாசன் கலன மற்றம

பரிமசனாதன் கலன

ஏற்பனாட்டன் கலன

கல்லூரி

ன் கலமய

ஆமவன் கலைனாசகர்

தன்னனார்வ கருதகலை அறி

வை அறிவிமல்

ஆமரனாக்ககலை அறியமமரி

பகனான் கலடயனாவளர்

சங்க

நன்லை அறகலை அறிகூலை அறகலை அறினனார்.

நகலை அறிகழ்ச்சகலை அறிக்கனான

ஒருங்ககலை அறின் கலவணப்பனாவளர் முன் கலனவர்

ஆக்னல்

அருளஜனான் பசய்தகலை அறிருந்தனார்.

பை அறிவிப்ரவரி 22 அன்ற சனார்பை அறிவில்

ஜனாமபை அறிவி

2K17

ஜமனால் முகமது தன்னனாட்சகலை அறி கல்லூரி முதுநகலை அறின் கலவன் கலை இயற்பை அறிவியல் ஆரனாய்ச்சகலை அறி துன் கலலை அற

மபனாட்ட

மனாவணவர்கள வை அறிவினனாட வை அறிவினனாவை அறிவில்

தகலை அறிருச்சகலை அறியை அறிவில்

நன் கலடபபற்லை அறது

மூன்லை அறனாம பரிச பபற்லை அறனார்கள.

கல்லூரி

இவளங்கன் கலவன் கலை

இயற்பை அறிவியல்

துன் கலலை அற

பை அறிவிப்ரவரி 22 அன்ற

கல்லூரி ஆங்ககலை அறிவன் கலைத்துன் கலலை அற பை அறிவிகனாசஸ இவன் கலைக்ககலை அறிய மபரன் கலவ சனார்பை அறிவில் நனாடக வை அறிவிழனா

கல்லூரி வவளனாகத்தகலை அறில் நன் கலடபபற்லை அறது. நகலை அறிகழ்வை அறிவில் ஆங்ககலை அறிவன் கலைத்துன் கலலை அற உதவை அறிவிப்மபரனாசகலை அறிரியர் க்றும் சாக்சீர்த்தனனா வரமவற்லை அறனார். கல்லூரி இயக்கனர் முன் கலனவர் ரனாமனானுஜம மற்றம முதல்வர் முன் கலனவர் ரனாதகலை அறிகனா தன் கலவன் கலைன் கலம வககலை அறித்தனர். அவர்கள

நனாடகத்தகலை அறின்

பங்மகற்ற

முக்ககலை அறியத்துவத்ன் கலதயும,

தங்கவளது

துன் கலவணமுதல்வர் ஆககலை அறிமயனார்

தகலை அறிலை அறன் கலமகன் கலவள

முன் கலனவர்

வனாழ்த்துன் கலர

வவளர்த்துக்

பை அறிவிச்ன் கலசமவணை அறிவி

வழங்ககலை அறினர்.

மனாவணவர்கள

மற்றம

நகலை அறிகழ்வை அறிவில்

இது

பகனாளவள

மபனால்

மவண்டும

அலை அறகலை அறிவை அறிவியல்துன் கலலை அற பல்மவற

பல்மவற

பவன் கலை

நனாடக

என்ற

வவன் கலைகலை அறியுறத்தகலை அறினனார்கள.

முதன்ன் கலமயர்

கல்லூரிகன் கலவள

நகலை அறிகழ்ச்சகலை அறிகவளளில்

சனார்ந்த

முன் கலனவர்

மனாவணவ

மஜனாதகலை அறி

மனாவணவை அறிவிகள

பங்மகற்லை அறனர். தமகலை அறிழனாய்வுத்துன் கலலை அறத்தன் கலவன் கலைவர் முன் கலனவர் சந்தரமூர்த்தகலை அறி மற்றம சமஸககலை அறிருதத்துன் கலலை அற மபரனாசகலை அறிரியர் முன் கலனவர்

வன் கலைதனாஸ்ரீதர் நடுவரனாக

கல்லூரி

முதல்

இருந்து மனாவணவர்கன் கலவள

பரிசம, தகலை அறிருச்சகலை அறி

மதசகலை அறிய

கல்லூரி

மதர்வு பசய்தனார். அதகலை அறில் தஞ்ன் கலச பனான்பசக்கர்ஸ

இரண்டனாம

பரிசம தகலை அறிருச்சகலை அறி

ச்றும் சாக்சீதனாவன் கலைஷ்மகலை அறி

இரனாமசவனாமகலை அறி

கல்லூரி மூன்லை அறனாம பரிசம பபற்லை அறது. நகலை அறின் கலலை அறவனாக மபரனாசகலை அறிரியர் மதகலை அறிவனாவணன் நன்லை அறகலை அறிகூலை அறகலை அறினனார்.

பை அறிவிப்ரவரி 22 அன்ற

மதுன் கலர தகலை அறியனாகரனாஜர் கல்லூரி முதுநகலை அறின் கலவன் கலை மவதகலை அறியை அறிவியல் ஆரனாய்ச்சகலை அறி துன் கலலை அற சனார்பை அறிவில்

மனாநகலை அறிவன் கலை அவளவை அறிவிவன் கலைனான கருத்தரங்க கல்லூரி வவளனாகத்தகலை அறில் நன் கலடபபற்லை அறது . மவதகலை அறியை அறிவியல் துன் கலலை அற சனார்ந்த வை அறிவினனாட வை அறிவினனா மபனாட்டயை அறிவில் கல்லூரி முதுநகலை அறின் கலவன் கலை மவதகலை அறியை அறிவியல் துன் கலலை அற மனாவணவர்கள இரண்டனாம இடம பபற்லை அறனர்.

பை அறிவிப்ரவரி 23 அன்ற ஆய்வை அறிவில்

உளவள

பதகலை அறிய

பனளித சகலை அறிலுன் கலவ தன்னனாட்சகலை அறி கல்லூரி உயை அறிவிர் மவதகலை அறியை அறிவியல் துன் கலலை அற சனார்பை அறிவில் உயை அறிவிரியல் சவனால்கள

கலை அறகலை அறித்த

மனாநகலை அறிவன் கலை

அவளவை அறிவிவன் கலைனான

கருத்தரங்க

நன் கலடபபற்லை அறது.

கல்லூரி

இவளங்கன் கலவன் கலை உயை அறிவிர்மவதகலை அறியை அறிவியல் துன் கலலை அற மனாவணவை அறிவிகள மபனாஸடர் மமக்ககலை அறிங் மபனாட்டயை அறிவில் முதல் பரிச பபற்லை அறனர்.

பை அறிவிப்ரவரி

24

அமஅனாசகலை அறிமயஷன்

அன்ற

சனார்பை அறிவில்

மனாநகலை அறிவன் கலை

தமகலை அறிழ்நனாடு

பை அறிவிட்னஸ

அவளவை அறிவிவன் கலைனான

தகலை அறிலை அறந்தநகலை அறின் கலவன் கலை

பளுதூக்கம மபனாட்ட 2017 மகனான் கலவயை அறிவில் நன் கலடபபற்லை அறது. இதகலை அறில் முதுநகலை அறின் கலவன் கலை வவணை அறிவிக நகலை அறிர்வனாகவை அறிவியல் இரண்டனாம ஆண்டு மனாவணவர் ரனாஜபரத்தகலை அறினம 85 ககலை அறிமவன் கலைனா என் கலடப் பை அறிவிரிவை அறிவில் முதவன் கலைகலை அறிடம பபற்லை அறனார். கல்லூரி மற்றம

பசயவன் கலைர்,

இயக்கநர்,

வை அறிவின் கலவளயனாட்டுத்

துன் கலலை அற

முதல்வர்,

துன் கலவணமுதல்வர்

இயக்கநர்கள

உளவளளிட்மடனார்

பனாரனாட்டனர்.

பை அறிவிப்ரவரி 24 அன்ற துன் கலலை அற

சனார்பை அறிவில்

கனாவை அறிவிரி

தகலை அறிருச்சகலை அறி எக்ஸமனனாரனா மற்றம தமகலை அறிழ்நனாடு அரசகலை அறின் ந்நீர் வவளம மற்றம சற்றச்சூழல்

மகவளளிர்

கல்லூரியை அறிவில்

நன் கலடபபற்லை அற

மனாவட்ட

அவளவை அறிவிவன் கலைனான

பளவளளி

மற்றம

கல்லூரிகளுக்ககலை அறின் கலடமயயனான சற்றச்சூழல் மனாதகலை அறிரி உருவனாக்கதல் மபனாட்டயை அறிவில் சற்றச்சூழவன் கலைகலை அறில் சகலை அறிலை அறந்த இவளம நகலை அறிறவனம 2017 மற்றம இவளம வை அறிவிஞ்ஞனானளி 2017 வை அறிவிருதுகன் கலவள இவளங்கன் கலவன் கலை உயை அறிவிர் பதனாழகலை அறில்நுட்பவை அறிவியல் துன் கலலை அற மனாவணவர்கள பபற்ற வந்துளவளனர். கல்லூரி பசயவன் கலைர், இயக்கநர், முதல்வர், துன் கலவணமுதல்வர், அலை அறகலை அறிவை அறிவியல் பவன் கலை முதன்ன் கலமயர், துன் கலலை அறத்தன் கலவன் கலைவர் மற்றம நகலை அறிகழ்ச்சகலை அறி ஒருங்ககலை அறின் கலவணப்பனாவளர் உளவளளிட்மடனார் பனாரனாட்டனர்.

பை அறிவிப்ரவரி 25 அன்ற கவணை அறிவினளிஅலை அறகலை அறிவை அறிவியல்

கல்லூரி முதுநகலை அறின் கலவன் கலை

ஆரனாய்ச்சகலை அறித்துன் கலலை அற

மதசகலை அறிய

அவளவை அறிவிவன் கலைனான

பனாதுகனா

அரங்ககலை அறில்

கவணை அறிவினளிஅலை அறகலை அறிவை அறிவியல்

சனார்பை அறிவில்

2017

மபனாட்டகள

நன் கலடபபற்லை அறது.

நகலை அறிகழ்வை அறிவில்

டரிகர்

துன் கலலை அறத்தன் கலவன் கலைவர்

மபரனாசகலை அறிரியர்

கனார்த்தகலை அறிமகயன் வரமவற்லை அறனார். கல்லூரி இயக்கனர் முன் கலனவர் ரனாமனானுஜம தன் கலவன் கலைன் கலமயுன் கலரயனாற்லை அறகலை அறினனார். பசன்ன் கலன

கனாவன் கலைர்

சல்யசன்ஸ

முன் கலனவர்

ரனாதகலை அறிகனா,

சகலை அறிஎஸஎஸ

கனார்ப்பமரஷன்

நகலை அறிறவனர்

துன் கலவணமுதல்வர்

மகனாபை அறிவிககலை அறிருஷ்வணனா

முன் கலனவர்

நகலை அறிறவனத்ன் கலத

தகலை அறிருச்சகலை அறி

ஜமனால்

முகமது

பை அறிவிச்ன் கலசமவணை அறிவி

சனார்ந்த

வை அறிவிதமனான மபனாட்டகள நன் கலடபபற்லை அறன. பல்மவற தன்னனாட்சகலை அறி

சந்தனானம

முத்து

துவக்கயுன் கலரயனாற்லை அறகலை அறினனார்.

உளவளளிட்மடனார்

சரவவணன்

வனாழ்த்துன் கலர

முதல்வர்

வழங்ககலை அறினனார்.

சகலை அறிலை அறப்பன் கலரயனாற்லை அறகலை அறினனார்.நகலை அறிகழ்வை அறிவில்

பவன் கலை

கல்லூரிகன் கலவள சனார்ந்த மனாவணவ மனாவணவை அறிவிகள பங்மகற்லை அறனர்.

கல்லூரி

முதவன் கலைகலை அறிடமும,

தஞ்ன் கலச

பனான்பசக்கனார்ஸ

கல்லூரி

இரண்டனாமகலை அறிடமும பபற்லை அறனர்.பவற்லை அறகலை அறி பபற்லை அற மனாவணவ மனாவணவை அறிவிகன் கலவள கல்லூரி முதல்வர் முன் கலனவர் ரனாதகலை அறிகனா பனாரனாட்ட சனான்லை அறகலை அறிதழ்கன் கலவள வழங்ககலை அறினனார். நகலை அறின் கலலை அறவனாக முதுநகலை அறின் கலவன் கலை கவணை அறிவினளிஅலை அறகலை அறிவை அறிவியல் துன் கலலை அறத்தன் கலவன் கலைவர் மபரனாசகலை அறிரியர் முன் கலனவர் சகனாசகலை அறினளி நன்லை அறகலை அறிகூலை அறகலை அறினனார். நகலை அறிகழ்ச்சகலை அறிகனான ஏற்பனாட்டன் கலன கவணை அறிவினளிஅலை அறகலை அறிவை அறிவியல்துன் கலலை அற

மபரனாசகலை அறிரியர்கள

பசய்தகலை அறிருந்தனர்.

பை அறிவிப்ரவரி 25 அன்ற துன் கலலை அற

சனார்பை அறிவில்

நுண்ணுயை அறிவிரியல்

மனாநகலை அறிவன் கலை துன் கலலை அற

பஜ பஜ கன் கலவன் கலை அலை அறகலை அறிவை அறிவியல் தன்னனாட்சகலை அறி கல்லூரி முதுநகலை அறின் கலவன் கலை நுண்ணுயை அறிவிரியல் ஆரனாய்ச்சகலை அறி

அவளவை அறிவிவன் கலைனான மனாவணவர்கள

ன் கலமக்மரனா கட்டுன் கலர

மகலை அறிரனாக்ககலை அறிள

-2017 மபனாட்ட

சமர்பை அறிவித்தல்,

மனாதகலை அறிரி

நன் கலடபபற்லை அறது

வடவன் கலமத்தல்

கல்லூரி

மபனாட்டயை அறிவில்

முதுநகலை அறின் கலவன் கலை முதவன் கலைகலை அறிடமும

வை அறிவினனாட-வை அறிவினனா,நகலை அறிமகலை அறிடத்தகலை அறில் பதகலை அறிவன் கலைவளளித்தல் மபனாட்டயை அறிவில் இரண்டனாம பரிசம பபற்ற ஒட்டு பமனாத்த இரண்டனாமகலை அறிடமும பபற்லை அறனர்.

கல்லூரி

பசயவன் கலைர்

மற்றம

தனாவளனாவளர்

தகலை அறிரு.அமமங்ககலை அறி

பனாவன் கலைனாஜகலை அறி,

இயக்கநர்

முதல்வர் முன் கலனவர் ரனாதகலை அறிகனா, துன் கலவண முதல்வர் முன் கலனவர் பை அறிவிச்ன் கலசமவணை அறிவி

முன் கலனவர்

இரனாமனானுஜம,

மற்றம துன் கலலை அறத்தன் கலவன் கலைவர் முன் கலனவர்

கவை அறிவிதனா உளவளளிட்மடனார் பனாரனாட்டனர்.

பை அறிவிப்ரவரி 25 அன்ற 'பசனால்வன் கலைரங்கம'

எனும

கல்லூரி

மபச்சப்

தமகலை அறிழனாய்வுத்துன் கலலை அற

பட்டன் கலலை அற

கல்லூரி

சனார்பை அறிவில்

உவன் கலைக

வவளனாகத்தகலை அறில்

தனாய்பமனாழகலை அறி

நன் கலடபபற்லை அறது.

தகலை அறினத்ன் கலத

முன்னளிட்டு

மனாவணவர்கள

தங்கள

பசனால்வன் கலைனாற்லை அறன் கலவன் கலை பவவளளிப்படுத்துவதற்க 'பன்னனாட்டவளவை அறிவில் தனாய்பமனாழகலை அறிகள' மற்றம 'தமகலை அறிழுக்கம அமுபதன்ற மபர் ஆககலை அறிய

இரு

தன் கலவன் கலைப்பகள

தரப்பட்டன.

தமகலை அறிழனாய்வுத்துன் கலலை அறயை அறிவின்

தன் கலவன் கலைவர்

முன் கலனவர்

சந்தரமூர்த்தகலை அறி

தன் கலவன் கலைன் கலமயுன் கலரயனாற்லை அறகலை அறினனார். மனாவணவர்கவளளின் பசனால்வன் கலைனாற்லை அறன் கலவன் கலைக் கவணை அறிவிக்கம நடுவர் பபனாறப்பை அறிவின் கலன முன் கலனவர் பனாஸகர் ஏற்ற

முடவுகன் கலவள

வழங்ககலை அறினனார்.

நுண்ணுயை அறிவிரியல்

துன் கலலை அற

இரண்டனாமனாண்டு

மனாவணவை அறிவி

இருபத்ன் கலதந்து

இரண்டனாமனாண்டு சமவன் கலைகனா

மனாவணவர்கள

மனாவணவர்

இரண்டனாம

கவன் கலைந்து

ககலை அறிருஷ்வணரனாஜ

பரிசகலை அறின் கலனயும,

பகனாண்டனர்.

முதற்பரிசகலை அறின் கலனயும,

இவளநகலை அறின் கலவன் கலை

கவணை அறிவிதம

நகலை அறிகழ்வை அறிவில்

முதுநகலை அறின் கலவன் கலை

இவளநகலை அறின் கலவன் கலை

கவணை அறிவிதம

இரண்டனாமனாண்டு

மனாவணவை அறிவி

சந்தகலை அறியனா மூன்லை அறனாம பரிசகலை அறின் கலனயும பபற்லை அறனர். ஊக்கப்பரிசகலை அறின் கலன இவளநகலை அறின் கலவன் கலை நுண்ணுயை அறிவிரியல் துன் கலலை அற முதவன் கலைனாமனாண்டு மனாவணவை அறிவி

பச்ந்தர்யனா

மற்றம

முதுநகலை அறின் கலவன் கலை

நுண்ணுயை அறிவிரியல்

துன் கலலை அற

முதவன் கலைனாமனாண்டு

மனாவணவை அறிவி

சங்க்றும் சாக்சீதனா

ஆககலை அறிய

இருவரும பபற்லை அறனர்.. நகலை அறிகழ்வை அறிவின் நகலை அறின் கலலை அறவனாக கல்லூரியை அறிவின் துன் கலவணமுதல்வர் முன் கலனவனாணவியா்ுதுநி் பை அறிவிச்ன் கலசமவணை அறிவி பங்மகற்றத் தமகலை அறிழ்பமனாழகலை அறியை அறிவின் மனாவணவர்களுக்கப்

சகலை அறிலை அறப்ப

பற்லை அறகலை அறியும,

பரிசகலை அறின் கலனயும

பவற்லை அறகலை அறியன் கலடந்த

வழங்ககலை அறிச்

சகலை அறிலை அறப்பை அறிவித்தனார்.

மனாவணவர்கன் கலவள உதவை அறிவி

வனாழ்த்தகலை அறியும

மபரனாசகலை அறிரியர்

தமகலை அறிழனாய்வுத்துன் கலலை அறப் மபரனாசகலை அறிரியர்களும மனாவணவர்களும கவன் கலைந்து பகனாண்டனர்

மபசகலை அறினனார்.

பை அறிவிரபனாகரன்

மமலும

நன்லை அறகலை அறிகூலை அறகலை அறினனார்.

பை அறிவிப்ரவரி

27

ஆரனாய்ச்சகலை அறித் துன் கலலை அற

அன்ற நகலை அறிகம

பபருநகலை அறிறவனங்கவளளின்

கல்லூரி

சமனாஜ

வரவு

பசவன் கலைவு

வவணை அறிவிகவை அறிவியல்

அன் கலமப்பை அறிவின்

சனார்பை அறிவில்

தகலை அறிட்டக்கட்டுப்பனாடு

தன் கலவன் கலைப்பை அறிவில் மனாநகலை அறிவன் கலை அவளவை அறிவிவன் கலைனான கருத்தரங்க

என்லை அற

கல்லூரி பனாதுகனா

அரங்ககலை அறில் நன் கலடபபற்லை அறது. நகலை அறிகழ்வை அறிவில் துன் கலவணமுதல்வர் முன் கலனவர் பை அறிவிச்ன் கலசமவணை அறிவி முன் கலனவர் ரனாதகலை அறிகனா தன் கலவன் கலைன் கலமயுன் கலரயனாற்லை அறகலை அறினனார். வழங்ககலை அறினர்.

துன் கலலை அற

ஒருங்ககலை அறின் கலவணப்பனாவளனார்

வரமவற்பன் கலரயனாற்லை அறகலை அறினனார்.

கல்லூரி

முதல்வர்

அலை அறகலை அறிவை அறிவியல்துன் கலலை அற பவன் கலை முதன்ன் கலமயர் முன் கலனவர் மஜனாதகலை அறி வனாழ்த்துன் கலர

முன் கலனவர்

பமகரனாஜ

பனானு

நன்லை அறகலை அறியுன் கலரயனாற்லை அறகலை அறினனார்.

முதல்

அமர்வை அறிவில்

ஜன்கனார் மமவன் கலைனாண்ன் கலம நகலை அறிறவன இயக்கனர் முன் கலனவர் மகனாபனாவன் கலைன் நகலை அறிறவன மற்றம தனளிநபர் நகலை அறிதகலை அறி பசயல்பனாடுகள மற்றம பபருநகலை அறிறவன வரவு பசவன் கலைவு தகலை அறிட்ட ஆய்வுஅலை அறகலை அறிக்ன் கலக என்பது கலை அறகலை அறித்து வை அறிவிரிவனாக வை அறிவிவளக்ககலை அறினனார். இரண்டனாம அமர்வை அறிவில் பசன்ன் கலன ரயை அறிவில்மவ மகனாட்ட துன் கலவண நகலை அறிதகலை அறி ஆமவன் கலைனாசகர் மற்றம தன் கலவன் கலைன் கலம கவணக்க அலுவவன் கலைர் முன் கலனவர் ஸ்ரீனளிவனாசன்

பபருநகலை அறிறவனங்கவளளின்

இடர்

மமவன் கலைனாண்ன் கலமன் கலய

ன் கலகயனாளுதல்

பற்லை அறகலை அறி

வை அறிவிரிவனாக

வை அறிவிவளக்கம

அவளளித்தனார்.

இறதகலை அறி அமர்வை அறிவில் ஐசகலை அறிஎமஐ முன்னனாள தன் கலவன் கலைவர் மகனாபனாவன் கலைககலை அறிருஷ்வணன் நகலை அறிறவன வரவு பசவன் கலைவுத்தகலை அறிட்டம நன் கலடமுன் கலலை அற வழக்க பற்லை அறகலை அறி மபசகலை அறினனார். நகலை அறின் கலலை அறவு வை அறிவிழனாவை அறிவில் பங்மகற்லை அற மனாவணவ மனாவணவை அறிவிகளுக்க கல்லூரி முதல்வர் முன் கலனவர் ரனாதகலை அறிகனா சனான்லை அறகலை அறிதழ்கன் கலவள வழங்ககலை அறி பனாரனாட்டனனார்.

பை அறிவிப்ரவரி 27 அன்ற ஒப்பவை அறிவித்தல் மபனாட்ட

கல்லூரி தமகலை அறிழனாய்வுத்துன் கலலை அற ஆண்டனாள இவன் கலைக்ககலை அறிய ப்மபரன் கலவ சனார்பை அறிவில் பனான் கலவப்பனாடல்கள

கல்லூரி வவளனாகத்தகலை அறில் நன் கலடபபற்லை அறது. தமகலை அறிழனாய்வுத்துன் கலலை அற தன் கலவன் கலைவர் முன் கலனவர் சந்தரமூர்த்தகலை அறி

மனாவணவை அறிவிகன் கலவள வனாழ்த்தகலை அறி மபனாட்டயை அறிவின் வை அறிவிதகலை அறிமுன் கலலை அறகன் கலவள கூலை அறகலை அறினனார். முன் கலனவர்

சண்முகம நடுவர் பபனாறப்பை அறிவின் கலன

ஏற்ற மனாவணவ மனாவணவை அறிவிகன் கலவள மதனாுதுநி்வு பசய்தனார். நகலை அறின் கலலை அறவனாக முன் கலனவர் சஜனாதனா நன்லை அறகலை அறிகூலை அறகலை அறினனார் .

பை அறிவிப்ரவரி 28 அன்ற கல்லூரி

கல்லூரி முதுநகலை அறின் கலவன் கலை இயற்பை அறிவியல் ஆரனாய்ச்சகலை அறி துன் கலலை அற சனார்பை அறிவில் மதசகலை அறிய அலை அறகலை அறிவை அறிவியல் தகலை அறினம

பனாதுகனா அரங்ககலை அறில் நன் கலடபபற்லை அறது.

முன் கலனவர்

கர்வணன்

வரமவற்லை அறனார்.

நகலை அறிகழ்வை அறிவில் மதர்வு பநலை அறகலை அறியனாவளர் கல்லூரி

பசயவன் கலைர்

மற்றம

துவக்கயுன் கலரயனாற்லை அறகலை அறினனார் .கல்லூரி இயக்கனர் முன் கலனவர் ரனாமனானுஜம முன் கலனவர்

பை அறிவிச்ன் கலசமவணை அறிவி

முன் கலனவர்

மது

அலை அறகலை அறிவை அறிவியல்துன் கலலை அற

ஆககலை அறிமயனார்

வனாழ்த்துன் கலர

பவன் கலைமுதன்ன் கலமயர் வழங்ககலை அறினர்.

இயற்பை அறிவியல் துன் கலலை அறத்தன் கலவன் கலைவர்

தனாவளனாவளர்

தகலை அறிரு.அமமங்ககலை அறிபனாவன் கலைனாஜகலை அறி

தன் கலவன் கலைன் கலமயுன் கலரயனாற்லை அறகலை அறினனார்.

முன் கலனவர்

கனான் கலரக்கட

மற்றம

மஜனாதகலை அறி

சகலை அறிஎஸஐஆர்

மற்றம

மகலை அறின்முன் கலன

துன் கலவணமுதல்வர்

சகலை அறிலை அறப்ப

மபரனாசகலை அறிரியர்

மற்றம

மனானளியம

உவணர்கருவை அறிவிகள பை அறிவிரிவை அறிவின் மூத்தவை அறிவிஞ்ஞனானளி முன் கலனவர் கமவணஷ் சகலை அறிலை அறப்ப வை அறிவிருந்தகலை அறினரனாக பங்மகற்ற பவற்லை அறகலை அறி பபற்லை அற மனாவணவ மனாவணவை அறிவிகன் கலவள பஜயஸ்ரீ நன்லை அறகலை அறிகூலை அறகலை அறினனார்.

பனாரனாட்ட பரிசகலை அறின் கலனயும சனான்லை அறகலை அறிதழ்கன் கலவளயும வழங்ககலை அறினனார். நகலை அறின் கலலை அறவனாக உதவை அறிவி மபரனாசகலை அறிரியர்

Paduka Feb 2017.pdf

... மற்றம மூன்லை அறனாம பரிசகன் கலவளப் பபற்லை அறனர். Page 3 of 7. Paduka Feb 2017.pdf. Paduka Feb 2017.pdf. Open.

758KB Sizes 29 Downloads 466 Views

Recommend Documents

guru paduka stotra.pdf
Sign in. Loading… Whoops! There was a problem loading more pages. Retrying... Whoops! There was a problem previewing this document. Retrying.

11-Feb 15-Feb 18-Feb 22-Feb video Acero, Kenneth ... -
Rama, Justin Alec S. 89. 82. 82. 82. 94. Repaso, Camela. 89. 90. 95. 82. Sena, Jerica Aiko A. 90. 81. 83. 86. 97. Sicam, Marie Corvirlla Purifidella A. 90. 82. 82.

Guru Paduka Panchakam tamizh.PDF
Guru Paduka Panchakam tamizh.PDF. Guru Paduka Panchakam tamizh.PDF. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying Guru Paduka ...

2016 Northern Speaker Series FEB 11 FEB 18 FEB ... -
Feb 11, 2018 - Dr. Suzanne Tank. Department of Biological Sciences. Dr. Mark Nuttal. Department of Anthropology. FEB 11. FEB 18. FEB 25. MAR 3. Thursdays from 12:00 to 13:00. Ring House 3 (across from the Faculty Club). Coffee and snacks provided. Vi

18 Feb 2016 Doubleheader
Feb 18, 2016 - Capitol Technology University (CTU) hosts the presentations using their online delivery platform (Adobe Connect) which employs slides, VOIP, ...

FEB. EDITION.pdf
Page 1 of 8. LIONSPOT. www.lionspot.com. Download e-copy on www.lionspot.com. February, 2018. BEST. DRESSED. GUYS. ON CAMPUS. THE GOSPEL. ACCORDING TO. ROACH-ASS. SPEED. DARLINGTHON: THE KING OF. HIP-FLOP. PERFECT. PLACES. IS HOSTEL. SPELLED AS. H.U.

18 Feb 2016 Doubleheader
Feb 18, 2016 - online delivery platform (Adobe Connect) which employs slides, VOIP, and ... .com/courses/sis_course_id:CAE_Tech_Talk/external_tools/4.

Feb. 13, 1923.
energy on radio-electro-sensitive'means, and causing ... sources of electric energy,'for example, a. , and the .... "lIlg an alternative repeating arrangement,. 115.

Feb Newsletter.pdf
On January 6th a bench was unveiled commemorating. the life of Dr. Wade Hudgens. Dr. Hudgens was the. driving force behind Creal Springs getting a new.

FEB SSES.pdf
Cereal, Breakfast Bars, Fresh. Fruits, Vegetables, Juice and. Milk are offered every day! Elementary School Lunch $2.55. Adult Breakfast $2.00. Adult Lunch $3.50. This institution is an equal opportunity provider. Menu is subject to. change or substi

CTET FEB 2015 Hindi.pdf
Feb 22, 2015 - 1. vH;FkhZ lhch,lbZ dh osclkbV www.ctet.nic.in ds ek/;e ls lhVhbZVh & Qjojh 2015 ds fy, fnukad 18-12-2014 ls 08-01-2015 rd vkWuykbu vkosnu ...

Guru Paduka Stothram Sanskrit and English.pdf
rım≈D]v≈iM/Dó}isTÚ}rıB]iï}d≠By≈\. n]mÁ n]m ̆ ¤Ig∂Œp≈duè≠By≈mÚ/ || 7 ||. x]m≈id}S]q/è ̋pó ̋dıvB]v≈By≈\. s]m≈iDÚ}d≠n]vó ̋t]dIi‹Ú}t≈By≈mÚ/ |.

Feb 11 PDF.pdf
Feel free to stop in and purchase a book or two, and meet our new media specialist, Mrs. Ameline. On February 24th Mrs. Tolton will be hosting a science fair.

Feb 11 Newsletter.pdf
off Barton Springs Road at the traffic light for Kinney, go up. the hill to the stop signs and continue more or less straight. onto VirginiaAvenue. Laura's home is on ...

Feb 2016 newsletter.pdf
We used Liquid Nitrogen (176 !) to. test our designs. Mars Habitat design. Our most complex task was to design a habitat suitable for 10-20 Astronauts, we had.

Feb 24 Newsletter.pdf
-Spelling Test and Math. Fast Facts test will be on. Friday! -Topic 8 Math Assessment. will be on Friday! Please. review math pages that. come home! The more. practice they have, the more. confident they will be! Spelling Words. her bird fur fern. di

Feb, box tops.pdf
Page 1 of 1. OWNER'S. GUIDE. NV751. MANUEL DU. PROPRIÉTAIRE. NV751. MANUAL DEL. USUARIO. NV751. www.PoweredLiftAway.com 800.798.7398. ®. Page 1 of 1. Feb, box tops.pdf. Feb, box tops.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying Feb

Feb Playgroup Guide.pdf
St. Joseph- May 11th. Remember to thank your local principal for hosting this Playgroup! Featured Songs: We will sing songs from. our featured lullaby song.

WP_2777_2018_Order_01-Feb-2018_digi.pdf
orders of the Supreme Court, the film was released all over the world. on 25.01.2018. Learned Senior Advocate for the petitioner submits that inspite of the. directions issued by the Supreme Court, the respondent No.1 has not. taken adequate measures

Feb 19.pdf
Page. 1. /. 1. Loading… Page 1 of 1. Page 1 of 1. Feb 19.pdf. Feb 19.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying Feb 19.pdf.

Oxford_Friends_of_the_Earth_leaflet_Updated Feb 2017.pdf ...
Oxford_Friends_of_the_Earth_leaflet_Updated Feb 2017.pdf. Oxford_Friends_of_the_Earth_leaflet_Updated Feb 2017.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In.

Feb Satellite Lunch.pdf
Page 1 of 1. Page 1 of 1. Feb Satellite Lunch.pdf. Feb Satellite Lunch.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying Feb Satellite Lunch.pdf. Page 1 of 1.

14 Feb 2018 - UNIC Islamabad
Feb 14, 2018 - presented speeches and poems centered around the activities conducted through the project, and the remarkable aspects of the Taxila World ...

Feb HW packet.pdf
Science Fair. Proposals Due. HW: read 20 minutes, Math. Practice Lattice. Multiplication/. Number Patterns. HW: read 20. HW: read 20. HW: read 20. HW: read 20 minutes, Math minutes, Math minutes, Math minutes, Math. Practice Lattice. Practice Lattice