COMPANY RESEARCH | Company Update

10 มิถุนายน 2559

OUTPERFORM (from Underperform)

PTT Global Chemical (PTTGC TB) Share Price: Bt61.25

Target Price: Bt70.00 (+14.3%)

ผู้ชนะที่มาทีหลัง 

ราคาน้ามันลลัมมาื้นนัั มีล้าลังลารผลิัเพิ่มขึนจาลลารเปิดโรงงานปิโัรเคมีแห่งใหม่ ใน 2Q16 และไม่มีแผนปิดซ่อมม้ารุงโรงลลั่นและปิโัรเคมีเพิ่มเัิมใน 2H16 คือปัจจัย หลัลผลัลดันล้าไรในปี 2016 ปรัมสมมัิฐานราคา HDPE ปี 2016-2018 ขึน US$50,US$100, และ US$100/ton ัามล้าดัม นอลจาลนีธุรลิจปิโัรสาย aromatics ยังมี Potential upside จาลโรงงาน PX ของ Reliance ประลาศเลื่อนเปิดด้าเนินลารจาล 3Q16 เป็น 4Q16 ปรัมเพิ่มค้าแนะน้าจาล ขาย เป็น ซือ และ เพิ่มราคาเป้าหมายจาล 56 มาท เป็น 70 มาท อิงจาล EV/EBITDA ปี 2016 ที่ 6.5 เท่า

สามเหัุผลที่ค รมีหุ้น PTTGC ัิดไ ้ในพอร์ั เรามองว่ามีปั จ จัย หลายประการที่ จ ะช่ วยหนุนราคาหุ้ น PTTGC ในอีก หกเดือนข้างหน้ า ปัจ จัย แรกคื อราคาน้ามั นที่ ท รงตัวอยู่ในระดั บ สูงที่ US$45-50/bbl ใน 2H16 ซึ่ งจะช่ว ย หนุนราคา Polyethylene ปัจจัยที่สองคือแนวโน้มก้าไรที่คาดว่าจะฟื้นตัวขึนอย่างแข็งแกร่ง หลังการปิดซ่อมบ้ารุงโรงงานครังใหญ่ใน 1Q-2Q16 และปัจจัยที่สามคือ ก้าลังการผลิตที่ เพิ่ ม ขึนของ โรงงาน aromatics 2 (+170k ตัน ) และโรงงาน Phehol II (+405k ตัน ) ซึ่ ง เริ่มเปิดด้าเนินการเชิงพาณิชย์ใน 2Q16 นอกจากนี โรงงาน Relance India ก้าลังการผลิต 2.2 ล้านตันก็ได้ประกาศเลื่อนการเปิดด้าเนินการออกไปจากก้าหนดเดิมใน 3Q16 ไปเป็น 4Q16 หรื อ 1Q17 ซึ่ ง อาจจะเป็ น upside ของก้ า ไรในระยะสั นได้ ทั งนี EBITDA จาก Aromatics คิดเป็นสัดส่วน 22% ของ EBITDA รวมของ PTTGC และเราคาดว่า EBTIDA contribution จะอยู่ ที่ 15% (เนื่ อ งจากไม่ มี ก ารปิ ด ซ่ อ มบ้ ารุ งครังใหญ่ ข องทั ง crackers และโรงกลั่นหลัง 2Q16) ปรัมเพิ่มสมมัิฐานราคา HDPE ปี FY16-18F ขึนอีล US$50/US$100/US$100 ราคา HDPE ขยับขึนเล็กน้อย US$50/ton QoQ เป็น US$1,150 ใน 2Q16 จากการที่ผู้ซือ เลื่อนการซือออกไปเพราะคาดว่าราคา HDPE จะลดลง เราคาดว่าราคา HDPE จะดีดตัวขึน ไปอีก จาก lagged time หลังจากที่ราคาน้ามันปรับขึนไปแล้ว เราได้ปรับเพิ่ มสมมติฐาน ราค า polyethylene (HDPE, LDPE, LLDPE) ส้ าห รั บ ปี FY16-18F ขึ น อี ก US$50/ US$100/US$100 เป็ น US$1,200/US$1,250/US$1,300 ตามล้ า ดั บ ซึ่ งท้ า ให้ ป ระมาณ การก้าไรสุทธิของเราในปี FY16-18F เพิ่มขึน 4%/7%/7% ตามล้าดับ ปรัมเพิ่มค้าแนะน้าเป็นซือ โดยให้ราคาเป้าหมายที่ 70 มาท เราเชื่อว่าหุ้น PTTGC ไม่สมควรจะซือขายโดยมี discount อีกต่อไปแล้ว และสมควรที่จะ ถูก re-rate เนื่องจากราคาน้ามันที่ปรับตัวขึนมาจะหนุนให้ EBITDA margin ของ olefins เพิ่ ม เป็ น 25% จาก 20% ใน 1Q16 เราได้ ปรับ เพิ่ มราคาเป้ าหมายเป็ น 70 บาท อิ งจาก EBITDA ปี FY16F ที่ 6.5x เท่ า กั บ ค่ า เฉลี่ ย ห้ า ปี ย้ อ นหลั ง เรามองว่ า บริ ษั ท น่ า จะได้ ประโยชน์ในระยะสันจากการที่ราคาน้ามันดิบสูงขึนผลักให้ต้นทุน naphtha สูงขึนและบีบ margins ของ cracker ที่ใช้ naphtha เป็นวัตถุดิบ Financial Summary (Btm) Year to Dec Sales (Btm) Growth (%) EBITDA (Btm) Growth (%) Recurring profit (Btm) Growth (%) Net profit (Btm) FDEPS (Bt) Growth (%) PE (x) DPS (Bt) Yield (%) BVPS (Bt) P/BV (x)

2014

2015

2016F

2017F

2018F

555,690 0 36,052 (36) 14,743 (56) 15,372 3.27 (56) 18.7 2.37 3.9 49.85 1.2

404,653 (27) 46,193 28 22,727 54 20,503 5.04 54 12.2 2.80 4.6 51.35 1.2

423,116 5 51,293 11 26,382 16 26,382 5.85 16 10.5 2.93 4.8 54.44 1.1

446,542 6 56,574 10 30,561 16 30,561 6.78 16 9.0 3.39 5.5 58.06 1.1

446,542 0 59,114 4 32,522 6 32,522 7.21 6 8.5 3.61 5.9 61.78 1.0

Naphat CHANTARASEREKUL 662 - 659 7000 ext 5000 [email protected]

Key Data 12-mth high/low (Bt) Market capital (Btm/US$m) 3m avg. turnover (Btm/US$m) Free float (%) Issued shares (m shares) Major shareholders: -PTT PCL -THAI NVDR CO LTD -STATE STREET CORP

71.25 / 44.25 273,193 / 7,775 785.7 / 22.4 34.7 4,460 49.4 9.2 3.9

Share Price Performance

Absolute (%) Relative to index (%)

YTD

1Mth 3Mth

22.5 11.0

2.9 (0.0)

4.7 1.5

12Mth (8.2) (4.4)

Krungsri Securities vs Market Positive Market Recommend

21 Krungsri Target Price (Bt) 70.0 ’16 Net Profit (Btm) 26,382 ’17 Net Profit (Btm) 30,561

Neutral 5 Market 68.8 25,562 28,273

Negative 1 % +/1.8 3.2 8.1

Krungsri's earnings revision Earnings revision (%)

2016F

2017F

3.7

7.0

Source: Bloomberg, Krungsri Securities

่ ถือ อย่างไรก็ตาม บมจ.หลักทรัพย์กรุงศรี มิอาจรับรองความถูกต ้องและความ Disclaimer: เอกสาร/รายงานฉบับนี้จัดทาขึน ้ บนพืน ้ ฐานข ้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยต่อสาธารณชน ซึง่ พิจารณาแล ้วว่ามีความน่าเชือ สมบูรณ์ของข ้อมูลดังกล่าวได ้ บทความดังกล่าวเป็ นเพียงแนวคิดของผู ้จั ดทาเพือ ่ ใช ้เป็ นข ้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย ่ นแปลงความเห็นหรือประมาณการ ต่างๆทีป ่ รากฏในเอกสาร/รายงานฉบับนี้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าดังนั น ้ นั กลงทุนโปรดใช ้ดุลพินิจอย่างรอบคอบในการพิจารณาการลงทุน

1

10 มิถุนายน 2559

Company Update | PTTGC PX new capacity in Asia Company Petrochina Sichuan Petrochemical Sinopec Hainan Refining 1 SATORP Ulsan Aromatics ONGC Mangalore Petrochemicals Hanwha Total SK Energy Jurong Aromatics Corp Others 2014 Total

Country China China Saudi Arabia Korea India Korea Korea Singapore

New Capacity 0.7 0.6 0.7 1.0 0.9 1.0 1.3 0.8 (0.8) 6.1

Sonatrach Ningbo Zhongjin Petrochemical 1 Ningbo Zhongjin Petrochemical 2 JSC KazMunaiGas Others 2015 Total

Algeria China China Kazakhstan

0.2 0.8 0.8 0.5 (1.1) 1.2

India

2.2 2.2

Vietnam

0.6 0.1 1.4

PetroRabigh Sinopec Hainan Refining 2 Saudi Aramco 2018 Total

Saudi Arabia China Saudi Arabia

1.3 0.8 1.0 3.1

Sinochem 2019 Total Source: Krungsri Securities

China

0.8 0.8

Reliance Industries 4 2016 Total Nghi Son Petrochemical Others 2017 Total

Note

Potential delay to 4Q16 or 1Q17

PX spreads (over condensate) US$/ton 500

479

450

401 400

386

334

350

391

397

2Q15

3Q15

410

415

410

4Q15

1Q16

2Q16E

333

300

250

200 1Q14

2Q14

3Q14

4Q14

1Q15

Source: Company, Krungsri Securities

Krungsri Securities Research

2

10 มิถุนายน 2559

Company Update | PTTGC PTTGC: Capacity expansion up to FY20

Source: Company

Higher oil prices make gas-based cracker PTTGC more competitive US$/ton

1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0

1Q14

2Q14

3Q14

4Q14

1Q15

HDPE price PTTGC: Gas, processing cost Naphtha based producer's margin (RHS)

2Q15

3Q15

4Q15

1Q16 2Q16E

Naphtha price PTTGC: Margin (RHS)

Source: Company, Krungsri Securities

Krungsri Securities Research

3

10 มิถุนายน 2559

Company Update | PTTGC

Ethylene price and spread

Propylene price and spread

Source: Bloomberg

Source: Bloomberg

HDPE price and spread

LDPE price and spread

Source: Bloomberg

Source: Bloomberg

LLDPE price and spread

MEG price and spread

Source: Bloomberg

Source: Bloomberg

Krungsri Securities Research

4

10 มิถุนายน 2559

Company Update | PTTGC PTTGC: Capacity breakdown by plant I4-1

Plant

Location Map Ta Phut

Stake (%) 100%

MEG plant

Map Ta Phut

100%

I4-2

Map Ta Phut

100%

I1

Map Ta Phut

100%

BPE

Map Ta Phut

100%

PTTPE

Map Ta Phut

100%

Gas (ethane, propane)

TOL

Map Ta Phut

100%

Malaysia

50%

Emery

Feedstock Gas/Naphtha (50:50) (ethane, propane, LPG, NGL)

Product Ethylene Propylene Py Gas Mixed C4

Current capacity (KTA) 515 310 200 100

MEG

395

Gas (ethane, propane, LPG, NGL)

Ethylene Propylene

400 50

Gas (ethane, propane)

Ethylene Propylene HDPE

461 127 300

HDPE

500

Ethylene Propylene LDPE LLDPE

1,000 25 300 400

Crude Palm Oil

Methyl Ester Fatty Alcohol Glycerine

200 100 31

Crude Palm Oil

Fatty Alcohol Fatty Acid

480 480

Ethylene Propylene

2,376 512

Total olefins

2,888

Paraxylene (PX) Benzene (BZ) Cyclohexane(CX) Mixed Xylene (MX) Paraxylene (PX) Benzene (BZ) TO

540 307 200 76 655 355 60

Aromatics Complex I

Map Ta Phut

100%

Condensate

Aromatics Complex II

Map Ta Phut

100%

Condensate

Source: Company data, Krungsri Securities

Key assumptions FX rate (Bt/US$) Avg utilization crackers (%) Avg utilization Polyethylene (%) Naphtha cost (US$/ton) Ethylene price (US$/ton) Propylene price (US$/ton) MEG price (US$/ton) HDPE price (US$/ton) LDPE price (US$/ton) LLDPE price (US$/ton) Capex (Btm) Source: Krungsri Securities

Krungsri Securities Research

2015 34.25 94 104 491 1,104 774 948 1,237 1.249 1,234 18,472

2016F 36.0 95 100 520 1,100 900 900 1,200 1,250 1,200 18,472

2017F 36.0 100 100 540 1,100 900 900 1,250 1,280 1,250 18,472

5

10 มิถุนายน 2559

Company Update | PTTGC

PTTGC: Schedule of plant shutdowns Plant Refinery Aromatics Olefins

Butadiene HDPE

1Q16 Complex I Complex II PTTPE I-1 I-4/1 I-4/2

2Q16 4 May - 5 July (63)

3Q16

4Q16

22 Feb - 31 Mar (105) Sep (16) Sep (22)

I-1 BPE I BPE II

LDPE LLDPE TOCGC Phenol

Phenol BPA Source: Company data, Krungsri Securities

12-31 Mar (20) Sep (15) Sep (22) 3-31 Mar (29)

20 May - 22 Jun (34)

P/E Band

P/BV Band

Source: Bloomberg, Krungsri Securities

Source: Bloomberg, Krungsri Securities

Krungsri Securities Research

6

10 มิถุนายน 2559

Company Update | PTTGC Peer Comparison Market Cap BB Ticker Name US$ PTTGC TB PTT GLOBAL CHEMICAL PCL 7,755 SCC TB SIAM CEMENT PCL/THE 16,283 TPC TB THAI PLASTIC & CHEMICALS PCL 758 IRPC TB IRPC PCL 2,866 BCP TB BANGCHAK PETROLEUM PCL/THE 1,182 ESSO TB ESSO THAILAND PCL 580 IVL TB INDORAMA VENTURES PCL 4,476 TOP TB THAI OIL PCL 3,735 1301 TT FORMOSA PLASTICS CORP 16,045 FORMOSA PETROCHEMICAL 6505 TT 26,137 CORP FAR EASTERN NEW CENTURY 1402 TT 3,817 CORP 1326 TT FORMOSA CHEMICALS & FIBRE 15,191 SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG 363 HK 2,420 LTD SINOPEC SHANGHAI 338 HK 8,614 PETROCHEM-H CHINA PETROLEUM & CHEMICAL386 HK 89,186 051910 KS H LG CHEM LTD 15,480 009830 KS HANWHA CHEMICAL CORP 3,509 011170 KS LOTTE CHEMICAL CORP 7,932 010950 KS S-OIL CORP 8,122 PCHEM PETRONAS CHEMICALS GROUP 13,156 MK US DOW BHD CHEMICAL CO/THE DOW 60,273 RIL IN RELIANCE INDUSTRIES LTD 47,168 Average (simple) Source: Bloomberg, Krungsri Securities

Quarterly P&L (Btm) Sales COGS (inc dep'n) Gross Profit SG&A Operating Profit Net other income/expense Net interest Pretax profit Income Tax Associates Minority interest Profit after tax (pre-ex) Extraordinaries, GW & FX Reported net profit Shares out (end Q, m) Adjusted shares (m) Pre-ex EPS EPS

Krungsri Securities Research

PE (x) 16F 10.5 12.3 N/A 9.8 7.9 10.9 19.7 8.7 16.6 18.2 12.7 16.7 7.2 9.1 17.8 12.6 9.3 7.0 8.2 19.5 15.3 11.1 12.6

17F 9.0 12.0 N/A 9.6 7.3 10.9 18.4 8.8 15.4 18.7 12.9 16.2 6.8 9.7 12.4 11.3 8.1 7.1 8.4 17.6 13.7 9.4 12.2

P/BV (x) 16F 17F 1.1 1.1 2.5 2.2 N/A N/A 1.2 1.1 1.1 1.0 1.2 1.0 1.9 1.8 1.3 1.2 1.7 1.7 3.1 3.0 0.6 0.6 1.6 1.6 0.5 0.5 1.8 1.6 1.0 0.9 1.4 1.2 0.8 0.7 1.0 0.9 1.5 1.3 2.0 1.9 2.5 2.4 1.1 1.0 1.5 1.4

EPS G% 16F 16.0 2.6 N/A 9.6 27.6 10.8 38.3 24.0 1.1 NA NA NA (5.6) 17.8 0.0 37.5 130.6 30.2 87.7 -2.3 (45.4) (6.8) 13.8

17F 16.0 2.9 N/A 2.6 7.2 0.0 7.0 (1.5) 7.6 (2.9) (1.7) 2.8 6.3 (6.7) 44.0 11.6 15.0 (0.8) (2.4) 10.5 11.2 18.0 3.9

Div Yield (%) 16F 4.8 3.6 N/A 4.3 5.5 0.3 1.6 5.0 4.1 4.4 4.6 4.2 4.9 3.6 2.8 1.7 0.8 1.0 3.1 2.7 3.5 1.2 3.9

ROE (%) 16F 11.1 20.3 N/A 13.2 13.9 13.2 10.9 15.4 10.4 16.3 4.5 9.0 7.6 18.3 5.0 11.0 8.6 16.1 20.2 10.9 16.3 10.7 12.1

Share Price Performance 1M 3M 6M YTD 2.9 4.7 23.1 22.5 (2.4) 1.3 10.6 3.9 0.8 (0.8) 4.3 5.2 2.1 1.2 19.9 14.9 1.7 (1.6) (9.0) (8.3) 12.4 13.5 18.0 18.0 13.9 42.4 47.5 53.8 4.0 (5.1) 11.2 (2.3) 4.8 3.7 11.5 5.6 (2.3) 0.3 19.4 12.3 (0.4) (15.0) (10.9) (10.7) 4.1 6.9 22.8 13.0 1.1 0.0 (15.4) (15.0) 7.0 10.1 37.8 23.9 8.9 17.2 23.9 20.7 (2.5) (8.4) (14.0) (17.5) 3.8 1.6 (6.4) (9.2) (5.1) (13.4) 13.3 10.3 2.4 0.0 10.9 5.4 9.0 (1.0) 0.3 (8.4) 5.6 9.4 (5.8) 4.3 (1.2) (6.8) 6.0 (4.3)

1Q15 100,087 (91,060) 9,027 (2,606) 6,421 673 (1,393) 5,701 (499) 301 (115) 5,388 243 5,631

2Q15 111,979 (98,010) 13,969 (2,634) 11,335 555 (1,354) 10,536 (932) 103 37 9,744 (770) 8,974

3Q15 94,466 (88,155) 6,311 (2,872) 3,438 499 (1,257) 2,680 216 485 (86) 3,294 (2,087) 1,207

4Q15 96,909 (88,943) 7,966 (3,311) 4,654 1,880 (1,173) 5,361 (769) (178) (114) 4,300 390 4,690

1Q16 81,473 (73,855) 7,618 (2,556) 5,062 521 (1,090) 4,493 (623) 178) (32) 4,016 691 4,707

4,509 4,509

4,509 4,509

4,509 4,509

4,509 4,509

4,509 4,509

1.20 1.25

2.16 1.99

0.73 0.27

0.95 1.04

0.89 1.04

7

10 มิถุนายน 2559

Company Update | PTTGC INCOME STATEMENT (Btm) Turnover Cost of sales (COGS) Depreciation & amoritisation Gross profit S&A expenses Operating profit Other operating income EBIT Interest expense Interest income Other income Goodwill amortisation Pre-tax profit Income tax on company & subsidiaries Profit after tax Minority interests Share of associate net income Preferred dividends Recurring attributable net profit Extraordinary items Reported net profit

2014 555,690 (509,331) (16,737) 29,623 (11,802) 17,820 1,494 19,315 (5,448) 0 0 0 13,867 (581) 13,286 1,280 177 0 14,743 628 15,372

2015 404,653 (349,431) (16,737) 38,485 (11,424) 27,061 2,395 29,456 (5,178) 0 0 0 24,278 (1,984) 22,294 (278) 711 0 22,727 (2,224) 20,503

2016F 423,116 (362,393) (17,245) 43,478 (11,945) 31,533 2,515 34,048 (5,014) 0 0 0 29,033 (2,373) 26,661 (278) 0 0 26,382 0 26,382

2017F 446,542 (380,002) (18,216) 48,324 (12,606) 35,718 2,640 38,358 (4,774) 0 0 0 33,584 (2,745) 30,839 (278) 0 0 30,561 0 30,561

2018F 446,542 (377,595) (19,186) 49,761 (12,606) 37,155 2,772 39,927 (4,208) 0 0 0 35,719 (2,919) 32,800 (278) 0 0 32,522 0 32,522

4,509 4,509 3.27 2.37 70

4,509 4,509 5.04 2.80 62

4,509 4,509 5.85 2.93 50

4,509 4,509 6.78 3.39 50

4,509 4,509 7.21 3.61 50

2014 17,820 1,494 19,315 16,737 36,052 (2,216) 12,655 (4,164) 42,327 (4,798) 37,530 0 177 (9,731) (358) 10,949 38,568

2015 27,061 2,395 29,456 16,737 46,193 (3,537) 5,882 (16,583) 31,955 (4,646) 27,309 0 711 (316) (942) (2,866) 23,896

2016F 31,533 2,515 34,048 17,245 51,293 (3,877) 5,400 (28,773) 24,043 (4,206) 19,838 0 0 0 0 0 19,838

2017F 35,718 2,640 38,358 18,216 56,574 (4,177) 5,690 (18,103) 39,985 (3,711) 36,273 0 0 (0) 0 0 36,273

2018F 37,155 2,772 39,927 19,186 59,114 (4,182) 5,720 (18,103) 42,549 (3,315) 39,234 0 0 (0) 0 0 39,234

Dividends Equity capital raised Other items Cashflow from financing

(14,203) (42) (15,839) (30,084)

(11,272) 0 (3,375) (14,647)

(12,457) 0 0 (12,457)

(14,236) 0 0 (14,236)

(15,771) 0 0 (15,771)

Net change in cash Net cash/(debt) at YS Ending net cash /(debt)

8,484 (75,839) (67,355)

9,249 (67,355) (58,106)

7,380 (58,106) (50,725)

22,037 (50,725) (28,688)

23,463 (28,688) (5,225)

1,404 7,080 17,099 35,915 31,487

1,953 7,296 25,918 37,920 16,600

(2,620) 10,000 30,171 41,876 9,838

12,037 10,000 34,181 46,532 26,273

13,463 10,000 35,746 48,480 29,234

Shares in issue (Y/E, m) Shares in issue (weighted avg, m) EPS (before extraordinary items, Bt) DPS (Bt) DPS/EPS (%) CASH FLOW (Btm) Operating profit Other operating income EBIT Depreciation & amortisation EBITDA Notional cash taxes on ungeared operations Net change in working capital CAPEX Operating free cashflow (OpFCF) Net interest income adjusted for tax impact Net free cashflow (NetFCF) Non-operating income (net of tax) Equity income from associates Investments Net change in other assets/liabilities Other items Residual cashflow (RCF)

Increase/(decrease) in cash & equivalents (Increase)/decrease in debt NOPLAT (net op profit less adjusted tax) Normalised OpFCF (est maint CAPEX) FCFE (free cashflow to equity)

Krungsri Securities Research

8

10 มิถุนายน 2559

Company Update | PTTGC BALANCE SHEET (Btm) Cash & equivalents A/C receivable Inventory Others Total Current Assets Property and equipment Investments & associates Other assets Goodwill Total Assets

2014 45,788 43,441 31,577 2,325 123,131 219,346 23,760 5,024 10,183 381,443

2015 47,741 38,274 29,930 1,956 117,901 220,213 24,076 4,850 10,506 377,545

2016F 45,121 32,870 31,040 2,045 111,077 232,436 24,076 4,850 10,506 382,945

2017F 57,159 27,168 32,549 2,158 119,033 232,693 24,076 4,850 10,506 391,158

2018F 70,622 21,465 32,342 2,158 126,588 231,979 24,076 4,850 10,506 397,998

Short-term debt A/C payable Other current liabilities Total Current Liabilities Long-term debt Other liabilities Total Liabilities

23,467 29,818 2,834 56,119 89,675 7,200 152,993

9,871 27,429 3,920 41,221 95,976 6,083 143,280

9,871 28,447 4,099 42,417 85,976 6,083 134,476

9,871 29,829 4,326 44,026 75,976 6,083 126,086

9,871 29,640 4,326 43,837 65,976 6,083 115,897

Share capital Share premium Revaluation/Warrants/Treasury Translation adjustment Retained earnings Total ordinary equity Preferred equity Minorities Total equity & minorities

45,088 36,937 (911) 0 143,648 224,763 0 3,687 228,450

45,088 36,937 (745) 0 150,271 231,552 0 2,713 234,265

45,088 36,937 (745) 0 164,196 245,477 0 2,992 248,468

45,088 36,937 (745) 0 180,522 261,802 0 3,270 265,072

45,088 36,937 (745) 0 197,273 278,553 0 3,548 282,101

Accumulated depreciation BV per ordinary share (Y/E, Bt) Adjusted book value ps (Y/E, Bt)

131,609 49.85 49.85

131,609 51.35 51.35

148,854 54.44 54.44

167,070 58.06 58.06

186,256 61.78 61.78

RATIOS (%) Growth Turnover EBITDA EBIT Net profit EPS pre extraordinary items EPS (diluted) DPS

2014

2015

2016F

2017F

2018F

0.2 (36.4) (51.6) (53.6) (56.4) (56.4) (30.3)

(27.2) 28.1 52.5 33.4 54.1 54.1 18.1

4.6 11.0 15.6 28.7 16.1 16.1 4.5

5.5 10.3 12.7 15.8 15.8 15.8 15.8

0.0 4.5 4.1 6.4 6.4 6.4 6.4

Accounting ratios Cash profit margin Gross profit margin Operating profit margin Net profit margin Turnover/avg total assets (x) ROA ROE S&A/turnover Effective tax rate

8.3 5.3 3.2 2.8 1.4 3.6 6.4 2.1 4.2

13.6 9.5 6.7 5.1 1.1 6.0 10.0 2.8 8.2

14.4 10.3 7.5 6.2 1.1 6.9 11.1 2.8 8.2

14.9 10.8 8.0 6.8 1.2 7.9 12.0 2.8 8.2

15.4 11.1 8.3 7.3 1.1 8.2 12.0 2.8 8.2

Operating performance EBITDA margin EBIT margin NOPLAT margin (NOPLAT/Turnover) Asset turnover (Turnover/avg Op assets) ROCE (NOPLAT/avg Op assets) ROCE inc capitalised goodwill

6.5 3.5 3.1 2.0 6.2 5.9

11.4 7.3 6.4 1.6 10.0 9.6

12.1 8.0 7.1 1.6 11.6 11.1

12.7 8.6 7.7 1.7 13.1 12.5

13.2 8.9 8.0 1.7 14.0 13.4

Krungsri Securities Research

9

10 มิถุนายน 2559

Company Update | PTTGC EQUITY VALUATIONS (Bt) EPS FDEPS FDEPS growth (%) DPS BVPS Adjusted BVPS Free cashflow to equity (FCFE) per share Share price (Bt) PE (x) PE (fully diluted, x) PE/FDEPS growth (x) Yield (%) P/BV (x) P/ABV (x) P/FCFE (x)

2014 3.27 3.27 (56.36) 2.37 49.85 49.85 6.98

2015 5.04 5.04 54.15 2.80 51.35 51.35 3.68

2016F 5.85 5.85 16.09 2.93 54.44 54.44 2.18

2017F 6.78 6.78 15.84 3.39 58.06 58.06 5.83

2018F 7.21 7.21 6.42 3.61 61.78 61.78 6.48

14.66 18.7 18.7 (0.3) 3.9 1.2 1.2

6.36 12.2 12.2 0.2 4.6 1.2 1.2

9.96 10.5 10.5 0.7 4.8 1.1 1.1

11.06 9.0 9.0 0.6 5.5 1.1 1.1

12.05 8.5 8.5 1.3 5.9 1.0 1.0

ENTERPRISE VALUATIONS (Btm) Ordinary shares (m) Share price (Bt) Ordinary equity MV MI & deferred taxes Equity MV (adjusted ord) Preferred equity Debt Enterprise value Net non core assets Core enterprise value (EV)

2014 4,509 51 231,079 3,687 234,766 0 113,142 347,908 79,731 268,178

2015 4,509 50 225,442 2,713 228,156 0 105,847 334,002 82,322 251,680

2016F 4,509 61 276,167 2,992 279,159 0 95,847 375,005 79,703 295,302

2017F 4,509 61 276,167 3,270 279,437 0 85,847 365,284 91,740 273,543

2018F 4,509 61 276,167 3,548 279,715 0 75,847 355,562 105,204 250,358

Turnover EBITDA EBIT NOPLAT OpFCF OpFCF (normalised) Op (core) capital employed (CE) Avg core capital employed

555,690 36,052 19,315 17,099 42,327 35,915 261,862 273,805

404,653 46,193 29,456 25,918 31,955 37,920 257,789 259,825

423,116 51,293 34,048 30,171 24,043 41,876 264,612 261,201

446,542 56,574 38,358 34,181 39,985 46,532 259,178 261,895

446,542 59,114 39,927 35,746 42,549 48,480 252,744 255,961

0.5 7.4 13.9 15.7 6.3 7.5 1.0 1.0

0.6 5.4 8.5 9.7 7.9 6.6 1.0 1.0

0.7 5.8 8.7 9.8 12.3 7.1 1.1 1.1

0.6 4.8 7.1 8.0 6.8 5.9 1.1 1.0

0.6 4.2 6.3 7.0 5.9 5.2 1.0 1.0

2014 1.8 0.3

2015 1.7 0.2

2016F 1.6 0.2

2017F 1.5 0.1

2018F 1.5 0.0

3.5 2.7 6.6

5.7 4.2 5.2

6.8 5.3 4.2

8.0 6.6 7.8

9.5 7.8 9.3

2.2 1.6 28.5 22.6 21.4

2.9 2.1 34.5 31.3 28.7

2.6 1.9 28.4 31.3 28.7

2.7 2.0 22.2 31.3 28.7

2.9 2.1 17.5 31.3 28.7

Core EV multiples EV/Turnover (x) EV/EBITDA (x) EV/EBIT (x) EV/NOPLAT (x) EV/OpFCF (x) EV/OpFCF normalised (x) EV/capital employed (YE, x) EV/avg capital employed (x) RISK MEASURES Equity multiplier (avg total assets/avg equity) Net debt/equity & MI Interest cover (x) Interest cover (EBIT & int inc/int expense) NOPLAT/interest paid Debt service (OpFCF/net interest paid) Short term ratios (x) Current assets/current liabilities Current assets less inventory/current liabilities A/C receivable, days Turnover Inventory, days COGS A/C payable, days COGS

Krungsri Securities Research

10

CG Rating 2015 Companies with CG Rating ADVANC

BAFS

BCP

BIGC

BTS

CK

CPN

DRT

DTAC

DTC

EASTW

EGCO

GRAMMY

HANA

HMPRO

INTUCH

IRPC

IVL

KBANK

KCE

KKP

KTB

LHBANK

LPN

MCOT

MINT

MONO

NKI

PHOL

PPS

PS

PSL

PTT

PTTEP

PTTGC

QTC

RATCH

ROBINS

SAMART

SAMTEL

SAT

SC

SCB

SCC

SE-ED

SIM

SNC

SPALI

THCOM

TISCO

TKT

TMB

TOP

VGI

WACOAL

AAV

ACAP

AGE

AHC

AKP

AMATA

ANAN

AOT

APCS

ARIP

ASIMAR

ASK

ASP

BAY

BBL

BDMS

BKI

BLA

BOL

BROOK

BWG

CENTEL

CFRESH

CHO

CIMBT

CM

BANPU CNT

COL

CPF

CPI

CSL

DCC

DELTA

DEMCO

ECF

EE

ERW

GBX

GC

GFPT

GLOBAL

GUNKUL

HOTPOT

HYDRO

ICC

ICHI

INET

IRC

KSL

KTC

LANNA

LH

LOXLEY

LRH

MACO

MBK

MC

MEGA

MFEC

NBC

NCH

NINE

NSI

NTV

OCC

OGC

OISHI

OTO

PAP

PDI

PE

PG

PJW

PM

PPP

PR

PRANDA

PREB

PT

PTG

Q-CON

QH

RS

S&J

SABINA

SAMCO

SCG

SEAFCO

SFP

SIAM

SINGER

SIS

SITHAI

SMK

SMPC

SMT

SNP TCAP

SPI

SSF

SSI

SSSC

SST

STA

STEC

SVI

SWC

SYMC

SYNTEC

TASCO

TBSP

TF

TGCI

THAI

THANA

THANI

THIP

THRE

THREL

TICON

TIP

TIPCO

TK

TKS

TMI

TMILL

TMT

TNDT

TNITY

TNL

TOG

TPC

TPCORP

TRC

TRU

TRUE

TSC

TSTE

TSTH

TTA

TTCL

TTW

TU

TVD

TVO

UAC

UT

UV

VNT

WAVE

WINNER

YUASA

ZMICO

2S

AEC

AEONTS

AF

AH

AIRA

AIT

AJ

AKR

AMANAH

AMARIN

AP

APCO

AQUA

AS

ASIA

AUCT

AYUD

BA

BEAUTY

BEC

BFIT

BH

BIG

BJC

BJCHI

BKD

BTNC

CBG

CGD

CHG

CHOW

CI

CITY

CKP

CNS

CPALL

CPL

CSC

CSP

CSS

CTW

DNA

EARTH

EASON

ECL

EFORL

ESSO

FE

FIRE

FOCUS

FORTH

FPI

FSMART

FSS

FVC

GCAP

GENCO

GL

GLAND

GLOW

GOLD

GYT

HTC

HTECH

IEC

IFEC

IFS

IHL

IRCP LALIN

ITD

JSP

JTS

JUBILE

KASET

KBS

KCAR

KGI

KKC

KTIS

KWC

KYE

L&E

LHK

LIT

LST

M

MAJOR

MAKRO

MATCH

MATI

MBKET

M-CHAI

MFC

MILL

MJD

MK

MODERN

MOONG

MPG

MSC

MTI

MTLS

NC

NOK

NUSA

NWR

NYT

OCEAN

PACE

PATO

PB

PCA

PCSGH

PDG

PF

PICO

PL

PLANB

PLAT

PPM

PRG

PRIN

PSTC

PTL

PYLON

QLT

RCI

RCL

RICHY

RML

RPC

S

SALEE

SAPPE

SAWAD

SCCC

SCN

SCP STANLY

SEAOIL

SIRI

SKR

SMG

SOLAR

SORKON

SPA

SPC

SPCG

SPPT

SPVI

SRICHA

SSC

STPI

SUC

SUSCO

SUTHA

SYNEX

TAE

TAKUNI

TCC

TCCC

TCJ

TEAM

TFD

TFI

TIC

TIW

TLUXE

TMC

TMD

TOPP

TPCH

TPIPL

TRT

TSE

TSR

TT

UMI

UP

UPF

UPOIC

UREKA

UWC

VIBHA

VIH

VPO

WHA

WIN

XO

Disclaimer การเปิดเผยผลการสํารวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ในเรือ$ งการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) นี3 เป็นการ ดําเนินการตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสารวจของ IOD เป็นการสํารวจและประเมินจากข้อมูล ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (MAI) ทีม$ กี ารเปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นข้อมูลทีผ$ ลู้ งทุน ทัวไปสามารถเข้ $ าถึงได้ ดังนัน3 ผลสํารวจดังกล่าวจึงเป็นการนําเสนอในมุมมองของบุคคลภายนอก โดยไม่ได้เป็นการประเมินการปฏิบตั ิ และมิได้มกี ารใช้ ข้อมูลภายในเพือ$ การประเมิน ผลสารวจดังกล่าวเป็นผลการสํารวจ ณ วันทีป$ รากฏในรายงานการกํากับดูแลกิจการของบริษทั จดทะเบียนไทยเท่านัน3 ดังนัน3 ผลการสํารวจจึงอาจเปลีย$ นแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมือ$ ข้อมูลทีเ$ กีย$ วข้องมีการเปลีย$ นแปลง ทัง3 นี3 บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) มิได้ ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองถึงความถูกต้องครบถ้วนของผลการสํารวจดังกล่าวแต่อย่างใด

Anti-corruption Progress Indicator 2015 Level 5: Extended (ขยายผลสู่ผ้ท ู ี+เกี+ยวข้อง) BCP

CPN

GYT

PE

PM

PPP

PT

PTT

BAFS EASTW KGI SABINA TISCO

BANPU ECL KKP SCB TMB

BAY EGCO KTB SINGER TMD

BBL ERW LANNA SIS TNITY

PTTGC

SAT

SCC

THANI

TOP

BLA GCAP MBKET SNP TSTH

BTS HANA MFC SSF

CFRESH HTC MINT SSI

CIMBT IFEC MTI SSSC

Level 4: Certified (ได้รบั การรับรอง) ADVANC AMANAH CSL DCC IRPC IVL PPS PSL TCAP THCOM

ASP DRT KBANK PTG THRE

AYUD DTC KCE PTTEP THREL

BKI FSS LHBANK SNC TOG

CNS INTUCH NKI SVI

Level 3B: Established by Commitment and Policy (มีมาตรการป้ องกัน ตามคํามันและนโยบาย) + AAV CITY GL MANRIN PJW SAPPE SUTHA TOPP UV

AHC CK GOLD MATI PLANB SC T TPC VPO

AIT AKR CKP COLOR GPSC GRAMMY MODERN MSC PLE POLAR SCP SFP TAE TBSP TPCH TPIPL WAVE WINNER

ARROW CWT HYDRO NOBLE PRG SIM TCC TSR YUASA

ASK EARTH IRCP NOK PTL SLP TFD TT

BA EASON IT NPK Q-CON SMT TGCI TYCN

BDMS EPG JCT NUSA QTC SPA TGPRO UAC

BEC F&D KCM OISHI RCI SPORT THANA UBIS

BJCHI FANCY KWC OTO S11 SSC THIP UEC

CGH FIRE LH PAF SALEE SST TIW UMI

CHG FMT LIT PAP SAM STEC TK UP

CHOW FORTH LOXLEY PATO SAMART STPI TMW UPF

CIG GENCO MACO PF SAMTEL SUC TNDT UT

Level 3A: Established by declaration of intent (มีมาตรการป้ องกัน ตามคําประกาศเจตนารมณ์) ABC BWG DIMET ICC MAKRO PACE ROJNA SPI TMILL ZMICO

ACAP CEN DNA ICHI MC PCSGH RWI SRICHA TMT

AGE CENTEL DTAC INOX MCOT PDI SAMCO STANLY TNL

AH CHARAN EA INSURE MFEC PG SCCC SUPER TPCORP

ANAN CHO ECF IRC MJD PHOL SCG SYMC TSTE

AP CHOTI EE JAS MONO PLAT SEAOIL SYNEX TTCL

APCS CM EVER JTS MOONG PR SE-ED SYNTEC TU

APURE CNT FPI JUBILE NBC PRANDA SENA TASCO TVI

AS COL GBX KC NDR PREB SITHAI TCMC UOBKH

ASIA CPF GC KTC NINE PS SMK TFI UREKA

ASIAN CPI GFPT KYE NMG QLT SMPC THAI VGI

ASIMAR CPL GLOW LHK NSI RATCH SPALI TICON VNT

BFIT EPCO JMT MBAX PCA SMG TMI UNIQ

BIGC DELTA HMPRO LPN NTV RML SPC TKT WACOAL

BROOK DEMCO HOTPOT LRH OGC ROBINS SPCG TLUXE WHA

Level 2: Declared (ประกาศเจตนารมณ์ เข้าเป็ นแนวร่วมปฏิ บต ั ิ) 2S BLAND FER KASET MILL PSTC SPACK TRT VNG

ABICO BROCK FNS KBS MK PYLON SPPT TRU WIIK

AF BRR FVC KCAR MPG QH SR TRUE WIN

AIRA BSBM GEL KKC MTLS ROCK SUSCO TSC XO

AKP BTNC GLOBAL KSL NCH ROH TAKUNI TSI

ALUCON CCP GUNKUL KTECH NCL RP TEAM TTW

AMARIN CI IEC L&E NNCL RPC TF TVD

AMATA CSC IFS LALIN NPP S&J TIC TVO

AOT CSR ILINK LTX OCC SGP TIP TVT

APCO CSS INET M OCEAN SIAM TIPCO U

BEAUTY EFORL J MALEE PB SKR TMC UKEM

AQUA CTW HFT MDX PRIN SMM TH TWZ

ARIP DCON HTECH MIDA RAM SOLAR TKS UMS

AUCT DRACO IHL ML RICH SPG TNH UPA

BAT-3K DSGT ITD MPIC RS SPVI TNPC UPOIC

BIG DTCI JSP NC SANKO STA TPAC UTP

BJC E KDH NEP SAUCE STAR TPOLY UVAN

BOL EMC KTIS NWR SAWAD SVH TRC VARO

BH BKD ESTAR FE JUTHA K MBK MEGA PDG PRINC SMIT SORKON TPA TPP UWC VIBHA

Level 1: Committed (มีนโยบาย) AEONTS CGD GIFT MAJOR PL SF TC TTI WG

AFC CMR GLAND MATCH PPM SHANG TCCC TTL

AJ CPH GRAND MAX PRAKIT SIRI TCJ TTTM

AMC CSP GREEN M-CHAI PRECHA SMART TCOAT TWP

CBG ESSO KTP OHTL SAWANG SVOA TRUBB VI

CCET FOCUS LEE PICO SCN SWC TSE VIH

CCN FSMART LST PK SEAFCO TAPAC TTA VTE

Disclaimer การเปิดเผยผลการประเมินดัชนีชว3ี ดั ความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกีย$ วข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน (Anti-Corruption Progress Indicators) ของ บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึง$ จัดทําโดยสถาบันไทยพัฒน์น3ี เป็นการดําเนินการตามนโยบายและตามแผนพัฒนาความยังยื $ น สําหรับบริษทั จดทะเบียนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยผลการประเมินดังกล่าวของสถาบันไทยพัฒน์ อาศัยข้อมูล ทีไ$ ด้รบั จากบริษทั จดทะเบียนตามทีบ$ ริษทั จดทะเบียนได้ระบุในแบบแสดงข้อมูลเพือ$ การประเมิน Anti-Corruption ซึง$ ได้อา้ งอิงข้อมูลมาจากแบบแสดง รายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี (แบบ 56-2) หรือในเอกสารและหรือรายงานอื$นทีเ$ กีย$ วข้องของบริษทั จดทะเบียนนัน3 แล้วแต่กรณี ดังนัน3 ผลการประเมินดังกล่าวจึงเป็นการนําเสนอในมุมมองของสถาบันไทยพัฒน์ซง$ึ เป็นบุคคลภายนอก โดยมิได้เป็นการประเมินการปฏิบตั ขิ องบริษทั จด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมิได้ใช้ขอ้ มูลภายในเพือ$ การประเมิน เนื$องจากผลการประเมินดังกล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วันที$ ปรากฏในผลการประเมินเท่านัน3 ดังนัน3 ผลการประเมินจึงอาจเปลีย$ นแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมือ$ ข้อมูลทีเ$ กีย$ วข้องมีการเปลีย$ นแปลง ทัง3 นี3 บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) มิได้ยนื ยัน ตรวจสอบ หรือรับรองความถูกต้องครบถ้วนของผลการประเมินดังกล่าวแต่อย่างใด

Reference Level 5: Extended – การแสดงให้เห็นถึงนโยบายทีค$ รอบคลุมถึงหุน้ ส่วนทางธุรกิจทีป$ รึกษาตัวกลาง หรือตัวแทนธุรกิจ ทีจ$ ะไม่มสี ว่ นเกีย$ วข้องกับคอร์รปั ชันทุกรูปแบบ Level 4: Certified – การแสดงให้เห็นถึงการนําไปปฎิบตั โิ ดยมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของการบวนการทัง3 หมดจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูส้ อบบัญชี ที$ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ การได้รบั การรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิ (CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือได้ผา่ นการตรวจสอบเพื$อให้ความ เชื$อมันอย่ $ างเป็ นอิสระจากหน่วยงานภายนอก Level 3: Established – การแสดงให้เห็นถึงระดับขอบเขตของนโยบายของบริษทั Level 3A: บริษทั มีการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC หรือภาคี Level 3B: บริษทั มีคํามันและนโยบายของบริ $ ษทั แต่มไิ ด้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม โครงการ CAC หรือภาคี Level 2: Declared – การแสดงให้เห็นถึงความมุง่ มันโดยการประกาศเจตนารมณ์ $ เข้าร่วมปฏิบตั ิ (CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต Level 1: Committed – การแสดงให้เห็นถึงคํามันจากผู $ บ้ ริหารสูงสุดและขององค์กรโดยมติและนโยบายของคณะกรรมการในเรื$องการดําเนินธุรกิจทีจ$ ะไม่มสี ว่ นเกีย$ วข้อง กับคอร์รปั ชัน$

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน)

สํานักงานใหญ่ เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2659-7000 โทรสาร 0-2658-5699 Internet Trading: 0-2659-7777

สาขา

สาขาเอ็มโพเรียม 622 เอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสุขมุ วิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2695-4500 โทรสาร 0-2695-4599

สาขานครปฐม 67/1 ถนนราชดําเนิน ตําบลพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมือง จ.นครปฐม 73000 โทร. 0-3427-5500-7 โทรสาร 0-3421-8989

สาขาเซ็นทรัลบางนา 589/151 อาคารเซ็นทรัลซิตที้ าวเวอร์ 1 ออฟฟิศ ชั้น 27 ถนนบางนา-ตราด แขวง-เขต บางนา กรุงเทพฯ 10260 โทร. 0-2763-2000 โทรสาร 0-2399-1448

สาขาสุพรรณบุรี 249/171-172 หมู่ 5 ตําบลท่าระหัด อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000 โทร. 0-3550-1234 โทรสาร 0-3552-2449

สาขาพระราม 2 111/917-919 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 โทร. 0-2895-9575 โทรสาร 0-2895-9557

สาขานครราชสีมา 168 ถนนจอมพล ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 0-4425-1211-4 โทรสาร 0-4425-1215

สาขาถนนวิภาวดีรังสิต ที่ทําการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาถนนวิภาวดีรังสิต (ซันทาวเวอร์ส) 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2273-8388 โทรสาร 0-2273-8399

สาขาขอนแก่น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น 114 ถนนศรีจันทร์ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร. 0-4322-6120 โทรสาร 0-4322-6180

สาขาชลบุรี 64/17 ถนนสุขมุ วิท ตําบลบางปลาสร้อย อําเภอเมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร. 0-3879-0430 โทรสาร 0-3879-0425 สาขาหาดใหญ่ 90-92-94 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ถนนนิพทั ธ์อุทิศ 1 ตําบล หาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074- 221-229 โทรสาร 074-221-411

สาขาเชียงใหม่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาประตูช้างเผือก 70 ถนนช้างเผือก ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร. 0-5321-9234 โทรสาร 0-5321-9247 สาขาเชียงราย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงราย 231-232 ถนนธนาลัย ตําบลเวียง อําเภอเมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. 0-5371-6489 โทรสาร 0-5371-6490 สาขาพิษณุโลก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก 275/1 ถนนพิชัยสงคราม ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร. 0-5530-3360 โทรสาร 0-5530-2580

Analyst Team

Sector Coverage

Central line

E-mail

ณภัทร จันทรเสรีกุล, Head of Research กิตติสร พฤติภทั ร, CFA, FRM เจษฎา เตชะหัสดิน, CFA สุนทร ทองทิพย์ วรพงศ์ ตันติวฒ ุ ิพงศ์ ธีระพล อุดมเวศย์, Assistant Analyst ทรงกลด วงศ์ไชย อาทิตย์ จันทร์สว่าง นลินี ประมาณ, Assistant Analyst อภิศักดิ์ ลิมป์ธํารงกุล

Energy, Petrochemical, Strategy

662-659-7000 ext. 5000

[email protected]

Property, ICT

662-659-7000 ext. 5019

[email protected]

Banking, Consumer Finance

662-659-7000 ext. 5004

[email protected]

Food, Transportation, Strategy

662-659-7000 ext. 5009

[email protected]

Electronic, Automotive,

662-659-7000 ext. 5016

[email protected]

Investment Strategy

662-659-7000 ext. 5003

[email protected]

Mid - Small cap, MAI

662-659-7000 ext. 5005

[email protected]

662-659-7000 ext. 5007

[email protected]

Healthcare, Tourism

Mid - Small cap, MAI Technical

Fax 662-658-5643

คําแนะนําในการลงทุน ซื้อ - หุ้นที่คาดหวังอัตราผลตอบแทนรวมจากการลงทุนเกินกว่า 10% ภายในระยะเวลา 1 ปีข้างหน้าสําหรับหุ้นขนาดเล็ก, เกินกว่า 5% สําหรับหุ้นขนาดใหญ่ ถือ - หุ้นที่คาดหวังอัตราผลตอบแทนรวมจากการลงทุนระหว่าง -10% ถึง 10% ภายในระยะเวลา 1 ปีข้างหน้าสําหรับหุ้นขนาดเล็ก, ระหว่าง -5% ถึง 5% สําหรับหุ้นขนาดใหญ่ ขาย - หุ้นที่คาดหวังอัตราผลตอบแทนรวมจากการลงทุนน้อยกว่า 10% ภายในระยะเวลา 1 ปีข้างหน้าสําหรับหุ้นขนาดเล็ก, เกินกว่า 5% สําหรับหุ้นขนาดใหญ่

www.krungsrisecurities.com

pttgc - บริษัท หลักทรัพย์ กรุง ศรี

Jun 10, 2016 - Disclaimer: เอกสาร/รายงานฉบับนี้จัดท าขึ้นบนพื้นฐานข ้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งพิจารณาแล ้วว่ามีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม บมจ.

2MB Sizes 34 Downloads 47 Views

Recommend Documents

PTTGC
Aug 10, 2017 - PTTGC : BUY - 83.00 ..... Disclosure: List of companies that intend to join Thailand's Private Sector Collective Action Coalition .... Email Address.

PTTGC
Aug 17, 2017 - วัตถุดิบแบบ Net Backed ทำให้มีก ำไรแน่นอน 4) รำคำหุ้นที่ประเมินคิดเป็น P/E ..... Fax. (034) 421-127. HAT YAI 2. The Rise Residenc

pttgc - Settrade
Apr 17, 2018 - HONG KONG ... King & Shaxson Capital Limited 3rd Flr, 35 Rue de la Bienfaisance Tel (33-1) 45633100 www.kingandshaxson.com .... To the extent permitted by law, PST, or persons associated with or connected to PST, ...

PTT Global Chemical PCL PTTGC
Oct 6, 2017 - For Recipients in Hong Kong: The Report is distributed by Morningstar. Investment Management Asia Limited, which is regulated by the Hong ...