महाराष्ट्र शासन सार्वजननक बाांधकाम वर्भाग, मांबई कननष्ट्ठ अभभयांता (स्थापत्य) राज्यस्तरीय पदभरती जाहहरात सन 2015. महाराष्ट्र शासनाने मुंबई सा.बाुं.पररमुंडळाला दिलेल्या प्राधिकारानसार कननष्ट्ठ अभभयांता (स्थापत्य) या सुंवर्ााची ररक्त पिे

ववदहत शैक्षणिक

अहाता

िारि करत असलेल्या पात्र उमेिवाराुंमिन

भरण्यासाठी सिस्य सधचव तथा कायाकारी अभभयुंता, एकात्ममकृत घटक (सा.बाुं) ववभार्, मुंबई याुंचे मार्ात स्पिााममक पररक्षेसाठी केवळ ऑनलाईन पध्ितीने अर्ा मार्ववण्यात येत आहे त. ऑनलाईन पध्ितीने अर्ा भरावयाची सवविा www.pwdje2016.in

सुंकेतस्थळावर उपलब्ि आहे . तसेच सिर र्ादहरात महाराष्ट्र

शासनाच्या www.mahapwd.com सुंकेतस्थळावर उपलब्ि आहे . पररक्षेचे र्ेळापत्रक :-

 अ.क्र 1.

प्रक्रक्रया

हदनाांक

ऑनलाईन पध्ितीने अर्ा करण्याचा कालाविी

दिनाुंक 09/05/2016 (सकाळी 12.00 पासून) ते

दिनाुंक 24/05/2016 (सायुंकाळी 05.30 पयंत) 2.

ऑनलाईन

पध्ितीने

अर्ा

भरल्यानुंतर

तयार

होिाऱ्या

दिनाुंक 25/05/2016

चलनाद्वारे स्टे ट बँक ऑर् इुंडडयाच्या शाखेमध्ये परीक्षा शल्क त्स्वकृतीचा अुंततम दिनाुंक 3.

ऑनलाईन

पररक्षेचे

प्रवेशपत्र

सुंकेतस्थळावर

उपलब्ि

होण्याचा कालाविी

दिनाुंक 02/06/2016 (सकाळी 12.00 पासन ू ) ते

दिनाुंक 09/06/2016 (सायुंकाळी 05.30 पयंत) 4. भरती

ऑनलाईन पररक्षेचा दिनाुंक प्रक्रिया

सुंिभाातील

सवा

दिनाुंक 19/06/2016 (सुंभाव्य) कायािम,

कायािमातील

बिल

सूचना

वर्ैरे

www.pwdje2016.in

या

सुंकेतस्थळावर वेळोवेळी प्रभसध्ि करण्यात येतील. उमेिवाराुंशी कोिताही पत्रव्यवहार करण्यात येिार नसन ू या सुंकेतस्थळावर सुंपका सािण्याची िक्षता उमेिवाराुंनी घ्यावायाची आहे . पदभरती करीता पदाांचा तपभशल खालील प्रमाणे. पदनाम :- कननष्ट्ठ अभभयांता (स्थापत्य ) गट ब (अराजपत्रत्रत ) र्ेतनश्रेणी :- रु.9300-34800 (ग्रेड र्ेतन रु.4,300/-) उपलब्ध पदसांख्या (एकूण पदे -80 ) -----अ.क्र.

सामाजजक आरक्षण

1.

2.

भरार्याची

एकण पदे

समाांतर आरक्षणाचा तपभशल

सर्वसाधारण

3.

महहला 30 टक्के 4.

खेळाडू 5 टक्के 5.

6.

03

01

06

1.

अनसधचत र्ाती

10

2.

अनसधचत र्माती

08

02

00

06

३.

भटक्या र्ाती (ब )

01

00

00

01

4.

भटक्या र्ाती (क )

01

00

00

01

5.

भटक्या र्ाती (ड)

01

00

00

01

6.

ववशेष मार्ास प्रवर्ा

01

00

00

01

7.

इतर मार्ास वर्ा

10

03

01

06

1

8.खला

48

14

02

32

एकण

80

22

04

54

स्पिााममक परीक्षा स्थधर्त करिे, रद्ि करिे, अुंशत: बिल करिे, पिाुंच्या एकूि व सुंवर्ातनहाय सुंख्येमध्ये बिल करण्याचे अधिकार शासन सावार्तनक बाुंिकाम ववभार् मुंत्रालय,मुंबई याुंना राहतील व मयाुंचा तनिाय अुंततम असेल. याबाबत कोिताही िावा करता येिार नाही. तसेच, िशाववण्यात आलेल्या समाुंतर आरक्षिाचा पात्र उमेिवार उपलब्ि न झाल्यास मयाच राखीव प्रवर्ाातील इतर पात्र उमेिवाराुंचा शासन ववहीत तनयमानसार ववचार केला र्ाईल.पिभरती प्रक्रिये सुंिभाात वाि, तिारी बाबत अिीक्षक अभभयुंता, मुंबई (सा.बाुं.) पररमुंडळ, मुंबई याुंना शासन सावार्तनक बाुंिकाम ववभार् मुंत्रालय, मब ुं ई

याुंच्या मान्यतेच्या अिीन राहून अुंततम तनिाय घेण्याचे

अधिकार राहतील. ज्या उमेिवाराुंनी यापव ू ी र्री मयाुंचे नाव रोर्र्ार व स्वयुंरोर्र्ार मार्ािशान केंद्राकडे सेवायोर्न कायाालय / समार्कल्याि, आदिवासी ववकास प्रकल्प अधिकारी कायाालयात नावे नोंिववलेली आहे त अशा उमेिवाराुंना वरील भरतीच्या

पिासाठीच्या

लेखी

पररक्षेसाठी

स्वतुंत्रररमया

अर्ा

करिे

आवश्यक

रादहल.

तसेच

प्रकल्पग्रस्त,

अुंशकालीन अशा उमेिवाराुंनी िे खील भरतीच्या अधिकृत वेबसाईटवर स्वतुंत्रपिे अर्ा सािर करिे आवश्यक आहे . अशा उमेिवाराुंनी अन्य कोिमयाही मार्ााने सािर केलेले अर्ा ववचारात घेतले र्ािार नाही अथवा अशा उमेिवाराुंना या कायाालयामार्ात स्वतुंत्रपिे कळववले र्ािार नाही. 

उमेिवाराुंचे अर्ा ऑनलाईन (online) पध्ितीने स्वीकारण्यात येिार असल्याने अर्ा करताुंना, शैक्षणिक प्रमािपत्रे / कार्िपत्रे, अन्य प्रमािपत्रे र्ोडिे आवश्यक नाही. तथापी ऑनलाईन अर्ाामध्ये उमेिवाराने मयाुंच्या पात्रतेनसार काळर्ीपूवक ा सुंपूिा अचूक व खरी मादहती भरिे आवश्यक आहे . ऑनलाईन पध्ितीने अर्ा भरताुंना काही चका झाल्यास क्रकुं वा त्रटी रादहल्यास व भरतीच्या कोठल्याही टप्पप्पयावर अर्ा नाकारला र्ेल्यास मयाची सवास्वी र्बाबिारी सुंबुंिीत उमेिवाराची राहील. याबाबत उमेिवाराची तिार ववचारात घेतली र्ािार नाही. ऑनलाईन अर्ाात भरलेली मादहती अर्ा सािर केल्यानुंतर बिलता येिार नाही. मयामळे ऑनलाईन अर्ााची मादहती उमेिवाराुंनी काळर्ीपवाक / ववचारपवाक भरावी. र्ादहरातीमध्ये नमूि केलेल्या सवा अटी, शैक्षणिक अहंता व मार्िीनसार आरक्षि, वयोमयाािा भशधथलीकरि वर्ैरेची पात्रता तपासूनच ऑनलाईन अर्ा भरावा.शासन

तनिाय

ि.प्रातनमुं-1214/प्र.ि.(43/14)/13-अ

दिनाुंक

05.06.2014

नसार

र्ट-मधिल

कोिमयाही पिासाठी मलाखत घेण्यात येिार नसल्याने भरती प्रिीयेत पात्र झालेल्या उमेिवाराुंची लेखी पररक्षेमध्ये प्राप्पत केलेल्या र्िाुंच्याच आिारे र्िवत्तेनसार अुंततम तनवड केली र्ाईल व अशा उमेिवाराुंना शैक्षणिक व इतर सुंबुंिातील मळ प्रमािपत्रे / कार्िपत्रे तपासिी करीता पडताळिी सभमतीकडे उपलब्ि करून ियावी लार्तील अन्यथा अुंततम तनवडीसाठी ववचार केला र्ािार नाही.  पात्रता :-

खाली नमूि केलेली शैक्षणिक अहाता

/ अनभव

र्ाहीरातीच्या

दिनाुंकास 09/05/2016

पूिा िारि करिे आवश्यक आहे पदनाम 1.

कतनष्ट्ठ अभभयुंता (स्थापमय)

र्य 2. 18

वषे ते 38 वषे

शैक्षणणक र् ताांत्रत्रक अहंता 3.

उमेिवाराने

शासनमान्य

स्थापमय

प्रमािपत्रासहीत

इतर अहंता 4. 1) उमेिवार

D.O.E.A.C.C

सोसायटीच्या

अधिकृत

C.C.C.

अभभयाुंत्रत्रकी पिववका (Diploma in

क्रकुं वा O स्तर क्रकुं वा B स्तर क्रकुं वा C स्तर यापैकी कोितीही

स्थापमय

एक पररक्षा उत्तीिा झाल्याचे प्रमािपत्र क्रकुं वा महाराष्ट्र राज्य

Civil

Engineering)

अभभयाुंत्रत्रकी मिील र्क्त पिववकािारक

उच्च तुंत्रभशक्षि मुंडळ, मुंबई याुंच्याकडील अधिकृत

2

MS-

पररक्षा

CIT

उत्तीिा

झाल्याचे

प्रमािपत्र

क्रकुं वा

महाराष्ट्र

शासन, मादहती तुंत्रज्ञान (सा.प्र.वव.) ववभार्ाकडील शासन तनिाय

ि.मातुंस

2012/प्र.ि.277/39,

दिनाुंक

04

र्ेब्रवारी 2013 मध्ये नमि केलेल्या सुंर्िक/मादहती तुंत्रज्ञान ववषयक परीक्षा उत्तीिा असावा. 2) भाषा पररक्षा, शालाुंत प्रमािपत्र पररक्षा (एसएससी ) मराठी व

दहुंिीसह

उत्तीिा

क्रकुं वा

एतिथा

मुंडळाची

पररक्षा

तनयक्तीपासून सहा मदहन्याच्या आत उत्तीिा होिे आवश्यक.र्योमयावदेतील सर्लत :वयोमयाािेकरीता उमेिवाराचे दिनाुंक

09/05/2016

रोर्ीचे वय ववचारात घेतले र्ाईल.

1. खल्या प्रवर्ाातील उमेिवारा कररता कमाल वयोमयाािा ३8 वषा 2. मार्ासवर्ीय उमेिवार :- 43 वषे 3. अपुंर् / अपुंर् मार्ी सैतनक / प्रकल्पग्रस्त / भूकुंपग्रस्त / स्वतुंत्र सैतनक तनिे भशत पाल्य / 1991 चे र्नर्िना कमाचारी व 1994 नुंतरचे तनवडिूक कमाचारी /शासकीय कमाचारी - 45 वषा.

4. अुंशकालीन उमेिवार : 46 वषे. 5. मार्ी सैतनकाुंसाठी ववहीत वयोमयाािेतील सवलत, सामान्य प्रशासन ववभार्, शासन शद्िीपत्रक िमाुंकः मासैक-1010/प्र.ि.279/10/16-अ, दिनाुंक 20 ऑर्स्ट, 2010 प्रमािे राहील.शासकीय सेर्ेमध्ये भरती झाल्यास होणारी उपलब्धी :पदनाम

र्ेतनश्रेणी

कतनष्ट्ठ अभभयुंता र्ट(अरार्पत्रत्रत) 

र्ेतन अांदाजजत (रु)

पी.बी.1 930034800 ग्रेड वेतन 4300/-

मळ

वेतन

4300 /-

10100/-

+

पदोन्नतीची सांधी

ग्रेड

वेतन

= एकि 14400/-

+

कायाकारी

अभभयुंता

पयंत

इतर भत्ते

नेमणकीच्या सर्वसाधारण अटी :1) उमेिवार हा महाराष्ट्रातील रदहवासी असावा (डोभमसाईल प्रमािपत्र िारि करिे आवश्यक ) अर्ािाराने महाराष्ट्र राज्याचा रदहवासी असल्याचे शासनाने प्राधिकृत केलेल्या सक्षम अधिकाऱ्याुंचे प्रमािपत्र आवश्यक आहे . 2) सेवाप्रवेश तनयमानसार उमेिवारास मराठी भाषेचे ज्ञान असिे आवश्यक आहे . 3) ववदहत वयोमयाािेतील शासकीय, तनमशासकीय सेवेतील कमाचाऱ्याुंनी मयाुंचे अर्ा मयाुंचे कायाालय प्रमखाुंच्या परवानर्ीने ववदहत मार्ााने ववदहत मितीत अधिकृत सुंकेतस्थळावरून ऑनलाईन भरावे व अशा परवानर्ीची प्रत उमेिवाराुंकडे असिे आवश्यक आहे व मयाबाबची कार्िपत्रे छाननीच्या वेळी सािर करावी.पररक्षेचे स्र्रूप :अ. क्र. 1.

पदनाम /सांर्गव कतनष्ट्ठ

अभभयुंता

(स्थापमय)

ऑन लाईन र्टपररक्षासाठीचे गण 100

(अरार्पत्रत्रत)ऑनलाईन पररक्षेच्या प्रश्नपत्रत्रकेचे स्र्रूप र् कायवक्रम :1. ऑनलाईन पररक्षेची प्रश्न पत्रत्रका वस्ततनष्ट्ठ, बहपयाायी स्वरूपाची असेल. सवा प्रश्न सोडविे आवश्यक आहे .

3

बहपयाायी प्रश्नाुंसाठी दिलेल्या चार पयाायाुंपैकी एकच पयााय तनवडावा. (तनर्ेदटव्ह) नकाराममक र्िपध्ित (माका भसत्स्टम) अवलुंबली र्ािार नाही. 2. कतनष्ट्ठ अभभयुंता (स्थापमय) / या पिाची ऑनलाईन पररक्षा इुंग्रर्ी, मराठी, चालू घडामोडी, सामान्य ज्ञान, पिाुंसुंबुंिीचे ताुंत्रत्रक ज्ञान, व बध्द्िीमत्ता चाचिी यावर आिारीत असेल. 

पररक्षा शल्क :अ.क्र.

1.

पदनाम /सांर्गव

कतनष्ट्ठ

अभभयुंता

(स्थापमय)

र्टखला प्रर्गव

राखीर् प्रर्गव

रू.३००

रू.150

(अरार्पत्रत्रत) 1. मार्ी सैतनकाुंना पररक्षा शल्क मार् आहे . 2. उक्त पररक्षा शल्क स्टे ट बँक ऑर् इुंडीया बँकेच्या कोिमयाही शाखेत ऑन लाईन अर्ाा सोबत प्राप्पत झालेल्या चलनाव्िारे च रोखीने भरिे आवश्यक आहे . वर िशाववण्यात आलेले पररक्षा शल्क हे बँक प्रोसेभसुंर् चार्ेस वर्ळून आहे . 3. स्टे ट बँक ऑर् इुंडीया कडून रू.60/- इतके प्रक्रिया शल्क आकारले र्ाईल. सिर शल्क उमेिवाराने भरावयाचे आहे .हटप :- अजव करण्याची पध्दत :-

1.

प्रस्तत पिाुंकरीता र्क्त (www.pwdje2016.in) या अधिकृत सुंकेतस्थळावरुन ववदहत पध्ितीने भरलेले

ऑनलाईन पध्ितीने केलेलेच अर्ा स्वीकारण्यात येतील. इतर कोिमयाही प्रकारे अर्ा स्वीकारण्यात येिार नाहीत. उमेिवाराुंनी ऑनलाईन अर्ाात नोंिववलेला ई-मेल आयडी. व मोबाईल िमाुंक चूक्रकचा / अपिा तसेच मोबाईल िमाुंक रत्र्स्टडा (DND) असल्यामळे सुंपिा भरती प्रक्रिये िरम्यान मया द्वारे पाठववल्या र्ािा-या सूचना, सुंिेश व माहीती उमेिवाराुंना प्राप्पत न झाल्यास मयाची सुंपिा र्बाबिारी सुंबुंधित उमेिवाराची राहील. तसेच, ई-मेल आयडी. व मोबाईल सुंिेश वहनात येिा-या ताुंत्रत्रक अडचिीुंना अिीक्षक अभभयुंता मुंबई सा.बाुं.परीमुंडळ,मुंबई हे र्बाबिार असिार नाही. सिर सुंकेतस्थळाला भरती प्रक्रिये िरम्यान वेळोवेळी भेट िे ऊन भरती प्रक्रियेची मादहतीबाबत अद्ययावत राहण्याची र्बाबिारी उमेिवाराची रादहल. 2.

ऑनलाईन पध्ितीने अर्ा सािर करण्याच्या सववस्तर सूचना (www.pwdje2016.in) या सुंकेतस्थळावर

उपलब्ि आहे त. या सुंकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ा पररपूिा भरल्यानुंतर स्टे ट बँक ऑर् इुंडडया बँकेत र्ी भरण्याचे चलन 3 प्रतीमध्ये (उमेिवाराची प्रत, बँकेची प्रत व सावार्तनक बाुंिकाम ववभार्ाची प्रत) उपलब्ि

होईल. सिर चलनाची वप्रुंट काढून मया चलनामार्ातच उमेिवाराने चलनात नमूि असलेली आवश्यक ती र्ी स्टे ट बँक ऑर् इुंडडयाच्या कोिमयाही शाखेमध्ये भरिे आवश्यक रादहल. सिरच्या 3 प्रतीपैकी उमेिवारास मयाची

स्वत:ची प्रत व सावार्तनक बाुंिकाम ववभार्ाची प्रत उमेिवारास स्टे ट बँक ऑर् इुंडडया या बँकेकडून परत भमळे ल, मयापैकी सावार्तनक बाुंिकाम ववभार्ाची मूळ प्रत उमेिवाराुंनी कार्िपत्र छाननीचे वेळी सावार्तनक बाुंिकाम ववभार्ाकडे र्मा करावी.

चलनाची मळ प्रत असल्याभशवाय उमेिवाराची कार्िपत्रे छाननी घेतली ू

र्ािार नाही. बँकेत पररक्षा शल्क भरण्याचा कालाविी दिनाुंक 09/05/2016

ते दिनाुंक 25/05/2016 असा

आहे . अुंततम दिनाुंका नुंतर बँकेत परीक्षा शल्क भरिा-या उमेिवाराुंचा ववचार केला र्ािार नाही. 3.

उमेिवाराने

स्टे ट

बँक

ऑर्

(www.pwdje2016.in ) 4.

इुंडडयाच्या

कोिमयाही

शाखेत

पैसे

भरल्यानुंतर

उमेिवाराला

मयाची

त्स्थती

या सुंकेतस्थळावर पढच्या कायाालयीन कामकार्ाच्या दिवशी पाहता येऊ शकेल.

ऑनलाईन पध्ितीने अर्ा सािर करताुंना उमेिवारार्वळ स्वत:चा वापरातील ई-मेल आयडी आवश्यक आहे . पढील सवा पत्रव्यवहार उमेिवाराने ऑनलाईन अर्ाात नोंिववलेल्या ई-मेल आयडी द्वारे होिार असल्याने अचूक ई-मेल आयडी नोंिवविे आवश्यक आहे व याबाबत उमेिवाराची कोितीही तिार असल्यास ती ववचारात घेतली

4

र्ािार नाही. तसेच स्वत:चा अद्ययावत (Latest) ववदहत नमन्यातील पासपोटा साईझ र्ोटो व सही स्कॅन करुन

(www.pwdje2016.in )

आहे .

या सुंकेतस्थळावरील सूचनेनसार ववदहत पध्ितीने अपलोड करिे अतनवाया

5.

ऑनलाईन अर्ा त्स्वकारण्याच्या अुंततम तारखेनुंतर सुंकेतस्थळावरील भलुंक बुंि केली र्ाईल.

6.

उमेिवाराुंना

ऑनलाईन

9172591762,

अर्ा

भरण्यासुंबुंिी

अडचिी

असल्यास

भ्रमनघ्वनी

िमाुंक

9172591712,

कायाालयीन वेळेत सुंपका सािावा.

सर्वसाधारण सचना :- (कायवपद्धती, अटी र् शती) 1.

ऑनलाईन अर्ा प्रक्रियेच्या सवा टप्पप्पयातील मादहती पररपूिा भरुन ववदहत पररक्षा शल्क भरलेल्या उमेिवाराुंची

त्स्थती, पररक्षेची रुपरे षा / वेळापत्रक / पररक्षाकेंद्र / बैठक िमाुंक इमयािी बाबतची मादहती वर दिलेल्या (वेबसाईट) वर उपलब्ि राहील. या सुंबुंिी स्वतुंत्र पत्रव्यवहार केला र्ािार नाही. सबब सिर सुंकेतस्थळाला भरतीप्रकीये िरम्यान वेळोवेळ भेट िे वून भरती प्रिीयेची मादहती / कायािमाबाबत अद्ययावत राहण्याची, प्रवेशपत्रे डाऊनलोड करून घेिेची र्बाबिारी सुंबुंधित उमेिवाराची राहील. 2.

ऑनलाईन अर्ा केला अथवा ववदहत अहाता िारि केली म्हिर्े ऑनलाईन पररक्षेस बोलाववण्याचा अथवा तनयक्तीचा हक्क प्राप्पत झाला आहे असे नाही.

3.

तनवडीच्या कोिमयाही टप्पप्पयावर (तनवड प्रक्रिया सरु झाल्यानुंतर क्रकुं वा तनयक्ती नुंतर कोिमयाही क्षिी) अर्ािार

ववदहत अहाता िारि न करिारा आढळल्यास, ऑनलाईन अर्ाात दिलेली मादहती / अर्र कार्िपत्रे खोटी सािर केल्याचे क्रकुं वा खरी मादहती िडवून ठे वल्याचे तनिशानास आल्यास शासनाची दिशाभूल केल्यामळे मयाुंच्यावर योग्य ती कायावाही करण्यात येईल तसेच, एखाद्या अर्ािाराने मयाच्या तनवडीसाठी तनवड सभमतीवर प्रमयक्ष /

अप्रमयक्ष िबाव आिल्यास अथवा र्ैरप्रकाराचा अवुंलब केल्यास मयास तनवड प्रक्रियेतून वर्ळण्यात येईल व तनयक्ती झाली असल्यास कोितीही पव ा च ू स ू ना न िे ता मयाची तनयक्ती समाप्पत करण्यात येवन ू मयाच्या ववरुध्ि कायिे शीर कारवाई करण्यात येईल. 4.

उमेिवारास ऑनलाईन पररक्षा व कार्िपत्रे तपासिी

इमयािी कररता स्वखचााने यावे लार्ेल.

5.

उमेिवाराुंनी यापूवी र्री मयाचे नाुंव रोर्र्ार व स्वयुंरोर्र्ार मार्ािशान केंद्राकडे (सेवायोर्न कायाालयाकडे)

नोंिववले असले तरी मयाुंनी या पिाुंच्या अधिकृत सुंकेतस्थळावर स्वतुंत्रपिे ववदहत शल्कासदहत ऑनलाईन अर्ा भरिे आवश्यक आहे . 6.

सुंकेत स्थळावरुन उत्तरताभलका पररक्षा झालेल्या दिवसापासून 5 दिवसात प्रभसध्ि केली र्ाईल. र्ेिेकरुन उमेिवारास स्वत:चे र्ि काढता येतील.

7.

ऑनलाईन पररक्षेचे दठकाि, वेळ, दिनाुंक उक्त सुंकेतस्थळावर उपलब्ि करण्यात येतील. पररक्षेचे प्रवेश पत्र उक्त सुंकेतस्थळावरुन स्वत: डाऊनलोड करुन घेण्याची र्बाबिारी सवास्वी उमेिवाराची असेल. प्रवेशपत्र इतर कोिमयाही पध्ितीने उमेिवारास पाठववले र्ािार नाही.

8.

उमेिवाराची ऑनलाईन परीक्षा ही मयाुंनी ऑनलाईन अर्ाात नमूि केलेल्या र्ह ृ ीत पात्रतेनसार कोितीही कार्िपत्रे पूवत ा पासिी / छाननी न करता घेतली र्ािार असल्यामळे या परीक्षेत भमळालेल्या र्िाुंच्या आिारे उमेिवाराला तनवडीबाबतचे कोितेही हक्क राहिार नाहीत. कार्िपत्राुंच्या पि ू ा छाननीनुंतरच उमेिवाराुंची पात्रता तनत्श्चत करण्यात येईल. ऑनलाईन पररक्षेच्या प्राथभमक र्िवत्तेच्या आिारे , उमेिवाराुंनी ऑनलाईन अर्ाात नमूि केलेल्या र्ह ृ ीत पात्रतेनसार अुंतररम यािी प्रभसध्ि करुन उमेिवाराुंच्या कार्िपत्राुंची सखोल छाननी केली र्ाईल. सिर प्रक्रियेत उमेिवार अपात्र आढळल्यास मयास तनवड प्रक्रियेतून वर्ळण्यात येईल. पात्रता िारि न करिाऱ्या

उमेिवाराुंना भरतीच्या कोिमयाही टप्पप्पयावर अपात्र करण्याचे सुंपूिा अधिकार तनवड सभमतीकडे राखून ठे वण्यात आलेले आहे त व याबाबत उमेिवाराची कोितीही तिार ववचारात घेतली

र्ािार नाही.

5अांनतम ननर्ड :पात्र उमेिवाराुंचा अुंतररम तसेच अुंततम तनकाल वरील सुंकेतस्थळावर र्ाहीर करण्यात येईल. अ) उमेिवाराची अुंततम तनवड ही ऑनलाईन पररक्षेत भमळालेल्या एकूि र्िाुंच्या आिारे केली र्ाईल. ब) एकाच स्थानासाठी (Position) िोन क्रकुं वा अधिक उमेिवाराुंना समान र्ि भमळाल्यास महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन ववभार्, शासन तनिाय प्रातनमुं/१२१५/(प्रि.५५)१५) १३-अ मुंत्रालय, मुंबई दि. ५ ऑक्टोंबर २०१५ च्या शासन तनिायाप्रमािे तनवडयािी केली र्ाईल.वर्शेष सच ू ना :-

1.

कतनष्ट्ठ अभभयुंता (स्थापमय ) या सुंवर्ाातील अुंततम तनवड झालेल्या उमेिवाराुंना महाराष्ट्रातील मुंबई / /

पिे

नार्पूर इमयािी कोिमयाही पररमुंडळात तनयक्ती िे ण्यात येईल.

2.

कतनष्ट्ठ अभभयुंता (स्थापमय ) या सुंवर्ाातील अभभयुंमयाुंच्या बिल्या महाराष्ट्रात कोठे ही करण्यात येईल.

3.

महाराष्ट्र नार्री सेवा तनयम 1981 (सेवेच्या सवासािारि शती) व शासनाने वेळोवेळी तनर्ाभमत केलेल्या अधिसचना, शासन तनिाय, पररपत्रके व शध्िीपत्रकाुंमिील तरतिी उमेिवाराुंस बुंिनकारक राहतील.

4.

शासकीय कमाचाऱ्याुंच्या बिली करीता महाराष्ट्र बिली अधितनयम-2005 मध्ये नमि करण्यात आलेल्या तरतिीुंच्या अनषुंर्ाने कायावाही करण्यात येईल. ववतनयम व शासकीय कताव्ये पार पाडताना होिाऱ्या ववलुंबास प्रततबुंि

अधितनयम

तसेच

2005

2010/प्र.ि.2010/10/12

दिनाुंक

सामान्य

प्रशासन

ववभार्

मिील

तनिे शानसार

03/06/2011

शासन अन्यत्र

तनिाय बिलीच्या

राहतील. 5.

शासन

ववत्त

ववभार्

तनिाय

ि.अतनयो/10/05/126/सेवा-4

दिनाुंक

31.10.2005

ि.एसआरव्हीतरतूिी नसार

लार्ू दिनाुंक

01.11.2005 रोर्ी व मयानुंतर तनवड होिाऱ्या उमेिवाराचा नवीन पररभाषीत अुंशिान तनवत्त ृ ी वेतन योर्ना लार्ू राहील.

मयाुंना सध्या अत्स्तमवात असलेली तनवत्त ृ ीवेतन योर्ना (म्हिर्े म.ना.से.(तनवत्त ृ ीवेतन) तनयम

1982 व म.ना.से.(तनवत्त ृ ी वेतनाचे अुंशराभशकरि) तनयम 1984) आणि सध्या अत्स्तमवात असलेली सवासािारि भववष्ट्य तनवााह तनिी योर्ना लार्ू होिार नाही. 6.

शासन सामान्य प्रशासन ववभार् अधिसच ू ना ि.एसआरव्ही-2000/प्र.ि.17/2000/12 दिनाुंक 28.03.2005 व शासन पररपत्रक एसआरव्ही-2000/ प्र.ि.17 / 2000 / 12 दिनाुंक 01.07.2005 मध्ये ववदहत केल्यानसार व महाराष्ट्र नार्री सेवा (लहान कटुं बाचे प्रततज्ञापत्र) तनयम 2005 अन्वये शासनाने र्ट अ,ब,क व ड मिील सेवा प्रवेशासाठी प्रततज्ञापत्र नमना (अ) आवश्यक अहाता म्हिून ववदहत नमन्यातील लहान कटुं बाचे प्रततज्ञापत्र आवश्यक आहे .

7.

शासकीय सेवेमध्ये तनयक्त झाल्यानुंतर सुंबुंधित उमेिवाराुंने सहा मदहन्याच्या आत वैद्यकीय दृष्ट्टया सक्षम असल्याचे त्र्ल्हा शासकीय रुग्िालयातील वैद्यकीय अधिकाऱ्याकडून शासकीय सेवेत काम करण्यास पात्र असल्याचे वैद्यकीय प्रमािपत्र तनयक्ती झालेल्या कायाालयात सािर करिे आवश्यक आहे .

8.

शासकीय सेवेमध्ये तनयक्त झाल्यानुंतर सुंबुंधित उमेिवाराुंची नेमिक मयाचे पवाचररत्र व वताविूक (पोलीस

एन्कॉएरी) याुंच्या समािानकारक तपासिी अहवालावर अवलुंबन ू राहील व तसा अहवाल आक्षेपाहा असल्यास कोितीही पव ा च ू स ू ना न िे ता मयाुंना सेवेतन काढून टाकण्यात येईल. 9.

मार्ासवर्ीय आरक्षि :- वव.र्ा.अ,

भ.र्.ब.,

भ.र्.क.,

भ.र्.ड., इ.मा.व. या मिील

उमेिवाराुंनी ते उन्नत व प्रर्त र्टात मोडत नसल्याचे दिनाुंक 31/03/2016 नुंतरचे प्रमािपत्र (Non Crimilayer Certificate) सािर करिे आवश्यक आहे . ज्या उमेिवाराुंची तनवड ववभशष्ट्ट मार्ासप्रवर्ाासाठी आरक्षक्षत असलेल्या र्ार्ेवर झालेली आहे , अशा उमेिवाराुंस मयाुंच्या र्ात प्रमािपत्र वैिता तपासण्याच्या अधिन राहून तामपरती तनयक्ती िे ण्यात येईल. तनयक्ती आिे श

6

प्राप्पत झाल्यानुंतर अशा उमेिवाराने तनयक्ती आिे शाच्या दिनाुंकापासन ू सहा मदहन्याच्या आतमध्ये आपल्या र्ात प्रमािपत्राची वैिता सुंबुंधित र्ात पडताळिी सभमतीकडून करून घेिे आवश्यक राहील. 10.

मदहलाुंसाठी आरक्षि :- आरक्षिाची मार्िी ऑनलाईन अर्ाात करिे आवश्यक आहे . उन्नत व प्रर्त र्टात मोडत नसल्याचे दिनाुंक 31/03/2016 नुंतरचे प्रमािपत्र (Non Crimilayer Certificate) कार्िपत्रे छाननीच्या वेळी सािर करावे.

11.

खेळाुंडूसाठी आरक्षि :- र्क्त अमयच्च र्िवत्तािारक खेळाडूस ुं ाठी उच्च वयोमयाािा 5 वषाापयंत भशधथल केली आहे . क्रिडा व यवक सेवा महाराष्ट्र राज्य पिे याुंचक े डील प्रमािपत्र तनवडीनुंतर तनयक्तीचे आिे श िे ण्यात येतील.

12.

भूकुंपग्रस्त व प्रकल्पग्रस्ताुंसाठी आरक्षि :- हे आरक्षि कतनष्ट्ठ अभभयुंता र्ट ब (अरार्पत्रत्रत ) याुंना लार्ू नाही.

13.

शासकीय व तनमशासकीय कमाचारी :- मयाुंनी मयाुंचे अर्ा कायाालय प्रमखाच्या परवानर्ीने ववदहत मार्ााने ववदहत मितीत भरावे. परवानर्ीची प्रत, कार्िपत्रे छाननीच्यावेळी सािर करावी.

14.

अुंशकालीन उमेिवार :- सभशक्षक्षत बेरोर्र्ार अथासहाय्य योर्नेंतर्ात तीन वषे िरमहा मानिनावर अुंशकालीन काम केलेल्या पिवीिर /पिवीिारक उमेिवाराुंनी सिरच्या अनभवाची सेवायोर्न कायाालयाकडे नोंििी असिे आवश्यक असून तशी नोंि ऑनलाईन अर्ाात करावी. सिर प्रमािपत्र व नोंििीचे प्रमािपत्र कार्िपत्रे पडताळिीच्या वेळी सािर करावे.

15.

मार्ी सैतनकाुंसाठी आरक्षि :-

सशस्त्र िलात क्रकमान 6 मदहने सेवा केलेल्या मार्ी सैतनक / रार्ाधिष्ट्ठ

अधिकाऱ्याुंना सैन्यातील कालाविी अधिक तीन वषे इतकी कमाल वयाची सवलत तनयक्तीसाठी िे ण्यात येईल म्हिर्ेच मयाुंच्या वयातून सैतनकी सेवेचा कालाविी कमी केल्यावर पररिामभूत वय हे ववदहत वयोमयाािेपेक्षा तीन वषााहून अधिक असावे. 16.

पिभरतीच्या

अधिसचना,

शासन

तनिायपररपत्रके

आवश्यकतेनसार

महाराष्ट्र

शासनाच्या

अधिकृत

सुंकेतस्थळवरून उमेिवाराने स्वत: उपलब्ि करून घ्यावीत.

र्ा.ि.काअ/एघ/आस्था-२/भरती/1755 कायाकारी अभभयुंता याुंचे कायाालय, एकात्ममकृत घटक (सा.बाुं.) ववभार्, 2 रा मर्ला,बाुंिकाम भवन 25, मझाबान रोड,र्ोटा , मुंबई - 400 001. िरध्वनी ि.022-22016974/76

सदस्य सचचर् तथा कायवकारी अभभयांता, एकात्ममकृत घटक (सा.बाुं.) ववभार्,

मुंबई-400 001.

दिनाुंक - 03/05/2016 प्रत :-

उप सधचव (आस्था) सा.बाुं.ववभार्, मुंत्रालय मुंबई याुंना मादहतीसाठी सववनय सािर.

प्रत :-

मा.मख्य अभभयुंता मुंबई (सा.बाुं.) प्रािे भशक ववभार्,मुंबई याुंना मादहतीसाठी सववनय सािर.

प्रत :-

अिीक्षक अभभयुंता मुंबई (सा.बाुं.) मुंडळ मुंबई व समन्वय अिीक्षक अभभयुंता मुंबई (सा.बाुं.) पररमुंडळ मुंबई याुंना मादहतीसाठी सववनय सािर.

7

Public Works Department of Maharashtra Recruitment For 80 Junior ...

Public Works Department of Maharashtra Recruitment For 80 Junior Engineer Post Application Form 2016.PDF. Public Works Department of Maharashtra ...

585KB Sizes 10 Downloads 290 Views

Recommend Documents

Indian Institute of Public Administration Recruitment For 03 Junior ...
Indian Institute of Public Administration Recruitment ... r and Trainee Counselor Post Application Form 2016.pdf. Indian Institute of Public Administration ...

Town of Canmore Public Works Department
As part of the treatment process, biosolids are dewatered to 10-33% solids using a belt filter press. ..... of route analysis and milder winter weather conditions. .... A hazard tree is a tree that is in poor health and poses a risk to public safety,

Department of Public Works and Highways (DPWH)
1000(1) Soil Poisoning. 115.00 liters. 1,070.73. 123.133.95 loomm CHB Non load Bearing (Ind. 1046 (2) a1. 88.00 sq.m. 871.36. 76,679.68. Reinforcing Steel). 150mm CHB Non load Bearing (Incl. 1046 (2) a2. 400.00 sq.m. 1.260.79. 504,316.00. Reinforcing

ANNEXURE I DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS The Department of ...
Jan 27, 2012 - BSc/ Masters Degree in Architecture (4years minimum study in design), Drivers .... Degree or B-Tech qualification in Town Planning, Candidate ...

Town of Canmore Public Works Department
fleet including the Fire Service units. In-house ..... 4 vault washroom facilities (Quarry Lake, Mountain Shadows, Eagle Terrace, Cougar Creek). • Gates and ...

Public Works Department - Environment Clearance
authorities to prevent downdrift erosion and to maintain channel free from siltation. Later, discontinuing of sand bypassing due to various technical reasons, lead to erosion on ... Protection Measures through Pilot project", with financial support f

Maharashtra Tribal Development Department Recruitment 2018.pdf ...
Page 1 of 19. 1. ́ÖÆüÖ ̧üÖÂTMÒü ¿ÖÖÃÖ®Ö. † ̄Ö ̧ü †ÖμÖ㌟Ö, †Öפü3⁄4ÖÖÃÖß ×3⁄4ÖÛúÖÃÖ, ®ÖÖ׿ÖÛú. †Öפü3⁄4ÖÖÃÖß ×3⁄4ÖÛúÖÃÖ 3Ö3⁄4Ö®Ö, ŸÖôû ́Ö•Ö»ÖÖ, ÝÃ

Puducherry-Cooperative-Department-Recruitment-Junior-Inspector ...
answer sheet along with their question booklet. ...4/-. Page 3 of 10. Puducherry-Cooperative-Department-Recruitment-Junior-Inspector-Posts-Notification.pdf.

City of Mobile Public Works Department SCHEDULE FOR HOLIDAY ...
Public Works Department. SCHEDULE FOR HOLIDAY SOLID WASTE/TRASH PICK-UP. Monday, July 4, 2016 – Closed. SOLID WASTE (garbage): No trash routes being run,. Make-up day, Wednesday, July 6, 2016. TRASH: No trash routes being run, No make-up day,. Next

Department of Public Works Services for the November 24-27 ...
Nov 27, 2016 - services will be available for limited hours of operation and certain parking ... Customers can pay their Municipal Services Bill online at ...

WHATCOM COUNTY PUBLIC WORKS DEPARTMENT Jon Hutchings ...
Apr 5, 2018 - The Whatcom County Public Works Department will close Hovander Road beginning at the 5300 block running to the junction with West Smith ...

TOWN OF HAMILTON DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS Summer ...
Apr 10, 2018 - The Town of Hamilton, MA is seeking applicants for 2018 seasonal employment positions with the Department of Public Works. Primary ...

Department of Public Works Services: Labor Day ... - City of Milwaukee
Sep 5, 2016 - to 6:00 a.m.), Sunday night into Monday morning (September 5 from 2:00 to ... The Milwaukee Water Works Customer Service Center will be ...

New Durham Department of Public Works 10 ... - New Durham NH
American 11DRA RH wing 10' front cable post rear hydraulic. • Force America Patrol Commander Ultra spreader and plow controls. • Rear Wing Slide Option ...

Maharashtra Agricultural University Recruitment 2017 for Parbhani ...
... Based Appraisal System (PBAS). www.GovNokri.in. Page 3 of 51. Maharashtra Agricultural University Recruitment 2017 for [email protected].

Bank of Maharashtra Recruitment 2018 CM_Project_Appraisal ...
Bank believes that its manpower, process and mechanism are the key drivers for delivering. customer service. The Bank firmly believes that its Human Resources are the most valuable asset. and the HR Mission of the Bank is "Creating Competence and Pas

Bank of Maharashtra Recruitment 2018 [email protected] ...
Bank believes that its manpower, process and mechanism are the key drivers for delivering. customer service. The Bank firmly believes that its Human Resources are the most valuable asset. and the HR Mission of the Bank is "Creating Competence and Pas

Bank of Maharashtra Recruitment 2018 [email protected] ...
foundation for creating "A Bank of the Future for the Next Century and for emerging as a Financial. Conglomerate and as a One-Stop Shop for Financial Services", to deliver mass and class banking. experience to our customers. We are looking for talent

Bank of Maharashtra Recruitment 2018 For Chief Risk Officer & Market ...
Bank of Maharashtra Recruitment 2018 For Chief Risk Officer & Market Risk [email protected]. Bank of Maharashtra Recruitment 2018 For Chief Risk Officer & Market Risk Office[email protected]. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu.

Bank of Maharashtra Recruitment 2017 for Credit Risk Officer.pdf ...
Page 1 of 11. Z:\RP\RECRUITMENT-2017-18\WEBISTE PUBLICATION\RISK MANAGEMENT OFFICER WEB SITE. PUBLICATION.docPage 1 of 11. बकैं ऑफ ...

Bank of Maharashtra Recruitment 2017 for Risk Management ...
Retrying... Bank of Maharashtra Recruitment 2017 for Risk Management [email protected]. Bank of Maharashtra Recruitment 2017 for Risk Management ...

Bank of Maharashtra Recruitment 2018 For Chief Risk Officer & Market ...
Page 1 of 10. Page 1 of 10. मानव संसाधन वकास वभाग. HUMAN RESOURCES MGT DEPTT. धान कायालय: लोकमंगल, 1501, शवाजीनगर, पणे-5 ु. Head Office: LOKMANGAL,1501,SHIVAJ

The Jute Corporation of India Limited Recruitment For 07 Junior ...
The Jute Corporation of India Limited Recruitment For ... istant and Various Post Application Form 2016 Form.pdf. The Jute Corporation of India Limited ...

Public works - Town of Arlington
During the year the Division maintains Town trees, including ... Thompson Elementary students plant a tree on Arbor Day with the help of Arlington Public Works ...