A decade of experience includes + More than 150 in-house and public courses + More than 10,000 executives attended + More than 150 companies are authorizing speakers and/or delegates to A|PR™ from leading Thai and world organizations.

“หลักสูตรสัน้ ครึ่งวัน 3 ชั่วโมง” เอพีอาร์ อบรมและสัมมนา ร่ วมกับ ลิงส์ เอนเตอร์ ไพรซ์ เชิญเข้ าร่ วมอบรมหลักสูตร การบริหารชื่อเสียงองค์ กร (Reputation Management in the Age of New Media) ชื่อเสียงขององค์ กรก่ อให้ เกิดความศรัทธา การร่ วมมือ ตลอดจนแรงบันดาลใจที่จะใช้ สินค้ าและ บริการ ก่ อให้ เกิดความผูกพันระหว่ างองค์ กรกับลูกค้ า รวมถึงสาธารณชน ซึ่งถือได้ ว่า เป็ น ต้ นทุน ที่สาคัญขององค์ กร และองค์ กรจาเป็ นจะต้ องบริหารและจัดการให้ เหมาะสม องค์ขนาดใหญ่ทวั่ โลกต่างให้ ความสาคัญต่อการบริ หารจัดการชื่อเสียงขององค์กร ขณะเดียวกัน องค์กร ขนาดกลางและเล็กเริ่มให้ ความสาคัญต่อชื่อเสียงองค์กรมากยิ่งขึ ้น เนื่องจากเห็นถึงประโยชน์ในระยะยาว ของชื่อเสียงที่มีตอ่ การดาเนินธุรกิจ

ดังนันองค์ ้ กรปั จจุบนั ต่างแสวงหาแนวทางในการบริ หารและจัดการ

ชื่อเสียงของค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร การบริ หารชื่อเสียงขององค์กร ในครัง้ นี ้ จะช่วยให้ ผ้ จู ดั การเข้ าใจและเตรี ยมพร้ อมสาหรับการ บริหารชื่อเสียงขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดการชื่อเสียงองค์กรกับบทบาทหน้ าที่ของสื่อมวลชน ซึง่ จะเป็ นผู้นาข้ อความหรื อสารไปยังสาธารณชนในที่สดุ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ ความรู้พื ้นฐานแก่ผ้ บู ริ หารระดับสูง และโฆษกองค์กร เกี่ยวกับสื่อมวลชนไทย และต่างประเทศ เพื่อสร้ างความเข้ าใจวิธีการทางานของสื่อมวลชน ข้ อมูลที่สื่อมวลชนต้ องการ เข้ าใจบทบาท และหน้ าที่ของ สื่อมวลชน ตลอดจนลักษณะผู้สื่อข่าวไทย เพื่อเข้ าใจแนวในการบริหารชื่อเสียงขององค์กร กลุ่มเป้าหมาย หลักสูตรนี ้ ได้ รับการออกแบบเนื ้อหาเหมาะสาหรับ ผู้บริ หาร / ผู้จดั การฝ่ ายประชาสัมพันธ์ / ผู้จดั การฝ่ าย การตลาด / อาจารย์ประจาสถาบันการศึกษา / ประชาชนทัว่ ไปที่สนใจ A|PR Seminar and Training Division, Market-Comms Co.,Ltd 12/123 VisionVille 5 Samakki Road, T.ThaSai A.Muang Nonthburi 11000 Thailand Tel: +66 02 575 2415-7 Fax: +66 02 575 2418 email: [email protected] website: http://www.aprtraining.com

A decade of experience includes + More than 150 in-house and public courses + More than 10,000 executives attended + More than 150 companies are authorizing speakers and/or delegates to A|PR™ from leading Thai and world organizations.

วัน เวลา และสถานที่ วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงแรม เดวิส สุขมุ วิท 24 กรุงเทพฯ โครงสร้ างเนือ้ หาการอบรมสัมมนา 1) ธรรมชาติของสื่อมวลชน กับการรักษาชื่อเสียงขององค์กร เนื ้อหาครอบคลุม ธรรมชาติ ประเภทของสื่อ ความต้ องการ สิ่งที่ควรและไม่ควรทาต่อสื่อมวลชน 2) ทักษะการสื่อสารกับสื่อมวลชน เนื ้อหาครอบคลุม เรี ยนรู้ เทคนิค และวิธีการสื่อสารกับสื่อมวลชนในภาวะวิกฤต เพื่อรักษาชื่อเสียงของ องค์กร 3) กรณีศกึ ษาการบริ หารชื่อเสียงองค์กรในระดับนานาชาติ เนื ้อหาครอบคลุม กรณีศกึ ษาจากทัว่ โลก เมื่อองค์กรดาเนินการผิดพลาด เรี ยนรู้แนวทางการบริหารและ จัดการในวิถึใหม่แห่งการสื่อสาร วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ Mr. Wee Soo Cheang (วี ซู เชียง) ผู้เชี่ยวชาญด้ านสื่อสารมวลชน และคร่ าหวอดด้ านสื่อสารมวลชนมา กว่า 2 ทศวรรษ ตลอดจนเป็ นผู้บรรยายและจัดฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารด้ านกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อบริ หาร ประเด็นและภาวะวิกฤต คุณวี ซู เชียง เริ่มต้ นการทางานที่หนังสือพิมพ์ Straits Times หนังสือพิมพ์ชื่อดังของประเทศสิงคโปร์ ต่อจากนัน้ ได้ มาร่วมงานกับหนังสือพิมพ์ The Nation ของไทย ด้ วยตาแหน่ง Features Editor ตลอดจนได้ มีโอกาสร่วมงานกับวิทยุเนชัน่ นอกจากนี ้ คุณ วี ซู เชียง ยังเป็ นนักข่าวพิเศษให้ กบั สถานีโทรทัศน์ CNBC นอกจากนี ้ คุณวี ซู เชียง ยังมีประสบการณ์ในการบริหารงานประชาสัมพันธ์ในฐานะที่ปรึกษาในองค์กร ระดับนานาชาติอย่าง Weber Shandwick หนึง่ ในบริษัทที่ปรึกษาด้ านประชาสัมพันธ์ที่ใหญ่ที่สดุ แห่งหนึง่ ของโลก และ World Health Organization A|PR Seminar and Training Division, Market-Comms Co.,Ltd 12/123 VisionVille 5 Samakki Road, T.ThaSai A.Muang Nonthburi 11000 Thailand Tel: +66 02 575 2415-7 Fax: +66 02 575 2418 email: [email protected] website: http://www.aprtraining.com

A decade of experience includes + More than 150 in-house and public courses + More than 10,000 executives attended + More than 150 companies are authorizing speakers and/or delegates to A|PR™ from leading Thai and world organizations.

ปั จจุบนั คุณ วี ซู เชียง เป็ นผู้จดั ฝึ กอบรมด้ านเทคนิคการติดต่อสื่อสารกับสื่อมวลชนให้ กบั หน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน อาทิ การบินไทย บริ ษัทท่าอากาศยานไทย การไฟฟ้าฝ่ ายผลิต การรถไฟฟ้าขนส่ง มวลชนแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพลังงาน สถาบันการเงินต่างๆ อาทิ ไทยธนาคาร บริษัทในกลุม่ พลังงาน อาทิ ยูโนแคล ไทยออยล์ บ้ านปู เป็ นต้ น รวมทัง้ ร่วมในทีมของ Environment Resources Management (ERM) ในการจัดทาแผนการสื่อสารการตลาดแก่โครงการ TimeOf-Use (TOU)

และ

Project

Leader

ในการจัดทาแผนงานสื่อสารในภาวะวิกฤต (Crisis

Communication) ให้ แก่บริ ษัท Advance Agro Plc.

กาหนดการ เวลา

รายการ

08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน และรับเอกสาร

09.00-12.00 น.

การบริ หารชื่อเสียงขององค์กร

12.00 น.

เสร็จสิ ้นการอบรม

สนใจสมัครอบรมสัมมนา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ ี โทรศัพท์

02 106 7796

หรือกรอกรายละเอียดในหน้ าถัดไป และส่ งมายังอีเมล์

[email protected]

A|PR Seminar and Training Division, Market-Comms Co.,Ltd 12/123 VisionVille 5 Samakki Road, T.ThaSai A.Muang Nonthburi 11000 Thailand Tel: +66 02 575 2415-7 Fax: +66 02 575 2418 email: [email protected] website: http://www.aprtraining.com

A decade of experience includes + More than 150 in-house and public courses + More than 10,000 executives attended + More than 150 companies are authorizing speakers and/or delegates to A|PR™ from leading Thai and world organizations.

ใบสมัครอบรมสัมมนาหลักสูตรระยะสัน้

การบริหารชื่อเสียงขององค์ กร ข้ อมูลผู้สมัคร 1. ชื่อสกุล ................................................................ ตาแหน่ง ................................................... โทรศัพท์ .................................................... อีเมล์ ................................................................... 2. ชื่อสกุล ................................................................ ตาแหน่ง ................................................... โทรศัพท์ .................................................... อีเมล์ ................................................................... 3. ชื่อสกุล ................................................................ ตาแหน่ง ................................................... โทรศัพท์ .................................................... อีเมล์ ................................................................... 4. ชื่อสกุล ................................................................ ตาแหน่ง ................................................... โทรศัพท์ .................................................... อีเมล์ ................................................................... 5. ชื่อสกุล ................................................................ ตาแหน่ง ................................................... โทรศัพท์ .................................................... อีเมล์ ................................................................... 6. ชื่อสกุล ................................................................ ตาแหน่ง ................................................... โทรศัพท์ .................................................... อีเมล์ ................................................................... ข้ อมูลผู้ประสานงาน ชื่อสกุล ....................................................................... ตาแหน่ง ........................................................ โทรศัพท์ ............................................................ อีเมล์ ...................................................................... โทรสาร ............................................................... โทรศัพท์เคลื่อนที่ .................................................. ที่อยู่สาหรั บออกใบเสร็จ ชื่อบริษัท ............................................................................................................................................ ที่อยู่ ................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... A|PR Seminar and Training Division, Market-Comms Co.,Ltd 12/123 VisionVille 5 Samakki Road, T.ThaSai A.Muang Nonthburi 11000 Thailand Tel: +66 02 575 2415-7 Fax: +66 02 575 2418 email: [email protected] website: http://www.aprtraining.com

A decade of experience includes + More than 150 in-house and public courses + More than 10,000 executives attended + More than 150 companies are authorizing speakers and/or delegates to A|PR™ from leading Thai and world organizations.

การชาระเงิน โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร สัง่ จ่าย บริษัท มาร์ เก็ต-คอมส์ จากัด ……. ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่พลาซ่า ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 229-0-60499-6 หรื อ ……. ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสามัคคี ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 442-2-24892-2 จานวนเงินที่ชาระทังสิ ้ ้น .............................. บาท (...........................................................................) ชาระเงินในวันที่ .......................... ส่งเอกสารใบสมัครเมื่อ .....................................................................

การสมัครหลักสูตร กรุณากาเครื่องหมาย X หน้ าหัวข้ อที่ต้องการ ข้ าพเจ้ า บริษัท ................................................................................................ สนใจสมัคร

สมัครหลักสูตรวันที่ 30 ตุลาคม

อบรม ตาม

2557 **

ราคา/ท่าน

ภาษี 7%

หักภาษี ณ ที่

ราคาสุทธิ

จ่าย 3%*

ราคา+ภาษี

เงื่อนไข

7%-ภาษี ณ ที่ จ่าย 3% Promotion สมัครและชาระเงิน

3,000

210

90

3,120

3,500

245

105

3,640

ภายในวันที่ 24 กันยายน 57 ราคาปกติ สมัครและชาระเงิน ตังแต่ ้ วนั ที่ 24 กันยายน จนถึง 22 ตุลาคม 57

A|PR Seminar and Training Division, Market-Comms Co.,Ltd 12/123 VisionVille 5 Samakki Road, T.ThaSai A.Muang Nonthburi 11000 Thailand Tel: +66 02 575 2415-7 Fax: +66 02 575 2418 email: [email protected] website: http://www.aprtraining.com

A decade of experience includes + More than 150 in-house and public courses + More than 10,000 executives attended + More than 150 companies are authorizing speakers and/or delegates to A|PR™ from leading Thai and world organizations.

Best Deal สมัครอบรมพร้ อมกัน 2 ท่ าน ราคาพิเศษ สนใจสมัคร

สมัครหลักสูตรวันที่ 29 ตุลาคม

อบรม ตาม

2557 **

ราคา/ท่าน

ภาษี 7%

หักภาษี ณ ที่

ราคาสุทธิ

จ่าย 3%*

ราคา+ภาษี

เงื่อนไข

7%-ภาษี ณ ที่ จ่าย 3% Best Deal สมัครและชาระเงิน

5,500

385

165

5,720

ภายในวันที่ 24 กันยายน 57 สาหรับ 2 ท่าน

ปิ ดรับสมัคร 22 ตุลาคม 2557 กรณีท่ ที ่ านมี หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% กรุณาออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จา่ ย ในนาม บริษัท มาร์ เก็ต-คอมส์ จากัด สานักงานใหญ่ เลขที่ 12/123 หมูบ่ ้ านวิชนั่ วิลล์ 5 ซอยสามัคคี 34 ถนนสามัคคี ตาบลท่า ทราย อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 เลขประจาตัวผู้เสียภาษีหมายเลข 0105545106536 การแจ้ งยกเลิกอบรมสัมมนา ต้ องแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 20 วันก่อนวันอบรมสัมมนา จึงจะได้ รับเงินคืน เต็มจานวน หากแจ้ งน้ อยกว่ากาหนด ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมกับ A>PR Seminar and Training สามารถหักลดหย่อนภาษี ได้ 200% เนื่องจากบริษัท มาร์ เก็ต-คอมส์ จากัด ได้ จดทะเบียนเป็ นบริษัทจัดอบรมสัมมนาถูกต้ องตาม พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการพัฒนาฝี มือแรงงาน พ.ศ. 2545 สามารถขอใช้ สิทธิประโยชน์ตาม พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการพัฒนาฝี มือแรงงาน โดยสามารถเข้ าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์ ม แบบ ฝย / ฝป 1 และ แบบ ฝย / ฝป 2 – 2 เพื่อขอรับสิทธิ์ฯได้ ที่ www.aprtraining.com

A|PR Seminar and Training Division, Market-Comms Co.,Ltd 12/123 VisionVille 5 Samakki Road, T.ThaSai A.Muang Nonthburi 11000 Thailand Tel: +66 02 575 2415-7 Fax: +66 02 575 2418 email: [email protected] website: http://www.aprtraining.com

reputation-management.pdf

ระดับนานาชาติอย่าง Weber Shandwick หนึ่งในบริษัทที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง. ของโลก และ World Health Organization. Whoops! There was a ...

353KB Sizes 3 Downloads 396 Views

Recommend Documents

No documents