Results Review 16 Feb 2016

บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิ คอล (PTTGC)

BUY

การฟื้นตัวรออยูข่ า้ งหน้า

TP: Bt62.70 Closing Price: Bt53.00

► ► ►

กาไรสุทธิไตรมาส 4/58 เพิม่ ขึน้ ด้วยผลการขาดทุนสต็อกทีต่ ่ากว่าคาด คงประมาณการเดิม คาดหวังการฟื้นตัวในปี น้ี ยังคงคาแนะนา “ซือ้ ” อัตราเงินปนั ผลตอบแทนน่าสนใจ

กำไรสุทธิ ไตรมำส 4/58 เพิ่มขึน้ ด้วยผลกำรขำดทุนสต็อกที่ตำ่ กว่ำคำด PTTGC รายงานกาไรสุทธิไตรมาส 4/58 อยู่ที่ 4.7 พันล้ านบาท เพิ่มขึน้ 288% QoQ และพลิกกลับจาก การขาดทุนจานวน 4.8 พันล้ านบาทในไตรมาส 4/57 ตัวเลขกาไรดังกล่าวต่ากว่าประมาณการเฉลี่ยบลู มเบิร์กอยู่ที่ 5.3 พันล้ านบาท แต่สงู กว่าประมาณของเราที่ 3.3 พันล้ านบาทเนื่องจากเรามีมมุ มองเชิง ลบและประมาณการผลกระทบจากสต็ อกสินค้ าไว้ มากเกิ นไป (คาดการณ์ ขาดทุนสต็อกอยู่ที่ 3.0 พันล้ านบาทเทียบกับขาดทุนจริ งที่ 2.0 พันล้ านบาท) ส่วนรายการอื่น ๆ เป็ นไปตามประมาณการของ เรา ถึงแม้ วา่ ผลการดาเนินงานฟื น้ ตัวเนื่องจากกาไรจานวนมากจากการป้องกันความเสี่ยงด้ านอนุพนั ธ์ รวมทังก ้ าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินกู้ต่างประเทศของบริ ษัทซึ่ง มากกว่าการขาดทุนสต็อกใน ไตรมาสนี ้ แต่กาไรสุทธิได้ รับแรงกดดันจากการด้ อยค่าสินทรัพย์จานวน 2.1 พันล้ านบาท (หลังหักภาษี ) ของบริ ษัท Myriant ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 100% ซึง่ วิจยั และพัฒนาเคมีชีวภาพ (bio-based chemicals) เนื่องจากค่าใช้ จ่ายสูงและความล้ มเหลวในการปรับเพิ่มอัตราการใช้ กาลังการผลิตของ โรงงานสู่ระดับกาลังการผลิตในเชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม กาไรจากการดาเนินงานปกติยงั คงต่าตาม คาดหลังจากราคาขายผลิตภัณฑ์ HDPE ที่ปรับตัวลดลงตามการร่วงลงของราคานา้ มันดิบโลกกดดัน อัตราการทากาไรของธุรกิจโอเลฟิ นส์ซึ่งเป็ นธุรกิจหลักให้ แคบลง ธุรกิจอะโรเมติกส์ยงั คงถูกกดดันจาก การปิ ดซ่อมบารุงโรงงานอโรเมติกส์ #2 (28 ก.ค.-9 พ.ย.) อย่างไรก็ตาม ธุรกิจโรงกลัน่ ซึ่งค่าการกลัน่ ตลาดที่เพิ่มขึน้ 50% QoQ เป็ น 6.2 ดอลลาร์ สหรัฐต่อบาร์ เรล อีกทัง้ อัตราการใช้ กาลังการผลิตเต็ ม ศักยภาพช่วยพยุงผลการดาเนิ นงานโดยรวมของบริ ษัทไว้ โดยรวมแล้ ว กาไรสุทธิ ทงั ้ ปี เท่ากับ 2.05 หมื่นล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 33% YoY จาก 1.54 หมื่นล้ านบาทในปี 2557 คงประมำณกำรเดิ ม คำดหวังกำรฟื้ นตัวในปี นี้ เราคงประมาณการกาไรสุทธิ ไว้ เช่นเดิมและคาดว่ากาไรสุทธิในปี นีจ้ ะขยายตัว 23% YoY เนื่องจาก ไม่มีการปิ ดซ่อมบารุงโรงงานเช่นในปี 2558 และบริ ษัทจะได้ รับประโยชน์จากการลดการเกิดคอขวด และการขยายกาลังการผลิตที่ได้ ดาเนินการในช่วงปี ที่แล้ ว ประกอบกับ สถานการณ์ผลกาไร/ขาดทุน สต็อกที่น่าจะผันผวนน้ อยลง วัฏจักรขาขึน้ ของโอเลฟิ นส์ถกู สะท้ อนอย่างแข็งแกร่งจากส่วนต่างราคา HDPE-แนฟทาในภูมิภาคนี ้ซึง่ สามารถยืนอยูเ่ หนือ 700 ดอลลาร์ สหรัฐต่อตัน ได้ อย่างต่อเนื่อง แม้ ว่า จะมีความผันผวนในระยะสัน้ แต่เราเชื่อว่าราคาน ้ามันดิบกาลังผ่านพ้ นจุดต่าสุดและจะค่อย ๆ ฟื น้ ตัว ในปี นี ้ ซึ่ ง จะส่ง ผลให้ ผู้ผ ลิ ต โอเลฟิ นส์ ที่ ใ ช้ ก๊ า ซเป็ นวัต ถุดิ บ อย่า งเช่น PTTGC จะกลับ มาได้ รั บ ประโยชน์อีก

Upside/downside 18.3% Sector Paid-up shares (shares mn) Market capitalization (Bt mn) Free float (%) 12-mth daily avg. turnover (Bt mn) 12-mth trading range (Bt)

Petrochem 4,509 238,969 51.07 724 71.25/ 44.25

Major shareholders (%) PTT PCL Thai NVDR

48.89 9.66

Financial highlights (Year to Decem ber) Revenue (Btmn) Adj. EBITDA (Btmn) Norm. profit (Btmn) Extra items (Btmn) Net Profit (Btmn) EPS (Bt) EPS grow th (%) Norm. EPS (Bt) Norm. EPS grow th (%) PER (x) PBV (x) DPS (Bt) Div. Yield (%) ROE (%)

2013 552,881 55,265 33,140 33,140 7.35 -2.5 7.35 -2.5 7.2 1.0 3.4 6.4 14.4

2014 554,695 52,437 16,513 -2,239 15,372 3.41 -53.6 3.66 -50.2 15.5 1.1 2.4 4.5 6.4

2015 403,440 47,274 23,098 -2,531 20,502 4.55 33.4 5.12 39.9 11.7 1.0 2.8 5.3 8.9

2016E 373,752 46,001 25,190 25,190 5.59 22.9 5.59 9.1 9.5 1.0 2.8 5.3 10.5

Source: SETSMART, AWS

Thailand Research Department Mr. Napat Siworapongpun License, No. 49234 Tel: 02 680 5094

Please see disclaimer on last page

1

Results Review 16 Feb 2016 ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” อัตรำเงิ นปันผลตอบแทนที่น่ำสนใจ เราคงคาแนะนา “ซื ้อ” และคงราคาเป้าหมายปี 2259 ไว้ ที่ 62.70 บาท อิงจาก EV/adjusted EBITDA ที่ 6.5 เท่า (ค่าเฉลี่ยใน อดีต – 1.0 S.D.) ราคาหุ้นในตอนนี ้ยังอยู่ในระดับที่น่าสนใจเนื่องจากมี PBV ต่าเพียง 1.0 เท่า ซึง่ ต่ากว่าอัตราส่วน PBV เฉลี่ย ในอดี ตที่ 1.33 เท่า อยู่ราว 1.5 S.D อีกทัง้ มีอัตราเงิน ปั นผลตอบแทนที่ น่ าสนใจอยู่ที่ 5.3% ต่อปี นอกจากนี ้ PTTGC ได้ ประกาศจ่า ยเงิน ปั น ผลระหว่า งกาลจากผลการด าเนิ น งานครึ่ งหลังปี 58 ในอัต รา 1.3 บาทต่อหุ้น คิ ด เป็ นอัต ราเงิน ปั น ผลตอบแทนครึ่งปี อยูท่ ี่ 2.5% (4.9% เทียบรายปี ) วันขึน้ เครื่องหมาย XD คือวันที่ 25 ก.พ. 59 และมีกาหนดจ่ายเงินปั นผลใน วันที่ 28 เม.ย. 59 Table 1: PTTGC 4Q15 results review Unit: Btm n 4Q14 1Q15 Revenue from sales and services 122,134 100,087 COGS 124,182 91,060 Gross profit -2,049 9,027 Operating profit -5,607 6,421 Net foreign exchange gain (loss) -447 243 Gain (loss) from derivatives 1,227 -188 Extraordinary items Adj. EBITDA 13,960 11,857 Finance costs 1,360 1,393 Income tax expenses (reverse as gain) -923 499 Net profit -4,780 5,631 Normalized net profit 5,395 6,391 EPS (Bt) -1.06 1.25 Gains (net NRV) on inventories Market GRM (US$/bbl) CDU Utilization rate Market P2F:Aromatics (US$/ton) BTX utilization rate Olefins utilization rate HDPE price (US$/ton) HDPE-Naphtha (US$/ton)

-13,692 4.9 101% 164 63% 101% 1,448 801

-1,373 6.0 102% 219 88% 96% 1,188 694

2Q15 3Q15 4Q15 %QoQ %YoY 111,979 94,466 96,909 3% -21% 98,010 88,155 88,943 1% -28% 13,969 6,311 7,966 26% n.m. 11,335 3,438 4,654 35% -183% -104 -2,140 510 n.m. n.m. -72 52 2,852 5385% 132% 432 -2,963 n.m. n.m. 13,187 10,506 15,451 47% 11% 1,354 1,257 1,173 -7% -14% 932 -216 769 n.m. n.m. 8,974 1,207 4,690 288% -198% 7,979 5,404 5,934 10% 10% 1.99 0.27 1.04 288% -198% 2,271 5.4 100% 216 85% 89% 1,375 812

-2,687 4.2 101% 183 57% 93% 1,234 773

-2,053 6.2 99% 251 66% 97% 1,153 708

Source: SET, AWS estimate

Table 2: Regional petroleum & petrochemical product price spreads

Period 2012 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 2013 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 2014 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 2015

Crude Dubai ($/BBL) 109.08 108.19 100.78 106.30 106.82 105.52 104.46 106.13 101.45 74.40 96.61 51.89 61.30 49.74 40.71 50.91

Jet-Dubai 17.76 20.26 15.33 16.96 17.32 17.47 17.01 14.29 14.50 17.71 15.88 17.08 13.47 10.88 14.09 13.88

Refinery Segment (USD/bbl) GO 0.05- Fuel OilGasolineDubai Dubai Dubai 19.06 -3.35 14.37 19.61 -7.37 18.39 16.81 -3.67 14.62 17.32 -10.71 12.41 17.71 -10.47 9.20 17.86 -8.06 13.66 17.80 -8.51 14.56 16.04 -10.65 16.06 14.43 -8.44 13.18 15.99 -5.62 13.44 16.06 -8.30 14.31 16.29 -1.86 15.35 13.74 -3.56 19.78 10.81 -8.11 19.32 13.77 -6.55 18.68 13.66 -5.02 18.28

Naphtha MOPJ (USD/ton) 943 961 858 920 946 921 935 951 913 647 861 494 563 461 445 491

Olefins & Polymers Segment (USD/ton) HDPELLDPELDPEMEG ACPNaphtha Naphtha Naphtha 0.65 Ethylene 436 411 419 379 521 515 498 375 585 575 586 351 568 569 649 284 590 603 718 281 566 566 613 323 620 625 705 245 618 627 653 152 691 688 688 182 801 784 793 246 683 682 710 206 694 687 698 253 812 812 838 126 773 763 783 395 708 713 713 166 746 743 758 230

Aromatics Segment (USD/ton) PX FECPBZ Spot KRCondensate Condensate 539 261 669 430 539 415 510 329 502 346 557 380 386 380 333 369 478 429 400 319 400 375 332 217 390 270 396 234 410 230 382 238

Source: PTTGC

Please see disclaimer on last page

2

CG Report Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR). CG Rating by the Thai Institute of Directors Association (IOD) in 2015.

ADVANC HANA MONO SAMTEL TOP

BAFS HMPRO NKI SAT VGI

BCP INTUCH PHOL SC WACOAL

BIGC IRPC PPS SCB

BTS IVL PS SCC

CK KBANK PSL SE-ED

CPN KCE PTT SIM

DRT KKP PTTEP SNC

DTAC KTB PTTGC SPALI

DTC LHBANK QTC THCOM

EASTW LPN RATCH TISCO

EGCO MCOT ROBINS TKT

GRAMMY MINT SAMART TMB

AAV BWG DEMCO ICHI MFEC PG SABINA SPI TCAP TKS TSC VNT

ACAP CENTEL ECF INET NBC PJW SAMCO SSF TF TMI TSTE WAVE

AGE CFRESH EE IRC NCH PM SCG SSI TGCI TMILL TSTH WINNER

AHC CHO ERW KSL NINE PPP SEAFCO SSSC THAI TMT TTA YUASA

AKP CIMBT GBX KTC NSI PR SFP SST THANA TNDT TTCL ZMICO

AMATA CM GC LANNA NTV PRANDA SIAM STA THANI TNITY TTW

ANAN CNT GFPT LH OCC PREB SINGER STEC THIP TNL TU

AOT COL GLOBAL LOXLEY OGC PT SIS SVI THRE TOG TVD

APCS CPF GUNKUL LRH OISHI PTG SITHAI SWC THREL TPC TVO

ARIP CPI HEMRAJ MACO OTO Q-CON SMK SYMC TICON TPCORP TWPC

BMCL CSL HOTPOT MBK PAP QH SMPC SYNTEC TIP TRC UAC

BOL DCC HYDRO MC PDI RS SMT TASCO TIPCO TRU UT

BROOK DELTA ICC MEGA PE S&J SNP TBSP TK TRUE UV

2S AQUA BKD CSP FPI IEC KKC MATCH MTLS PF RCL SKR SUC TIW UPOIC

AEC AS BTNC CSS FSMART IFEC KTIS MATI NC PICO RICHY SMG SUSCO TLUXE UREKA

AEONTS ASIA CBG CTW FSS IFS KWC MBKET NOK PL RML SOLAR SUTHA TMC UWC

AF AUCT CGD DNA FVC IHL KYE M-CHAI NUSA PLANB RPC SORKON SYNEX TMD VIBHA

AH AYUD CHG EARTH GCAP IRCP L&E MFC NWR PLAT S SPA TAE TOPP VIH

AIRA BA CHOW EASON GENCO ITD LALIN MILL NYT PPM SALEE SPC TAKUNI TPCH VPO

AIT BEAUTY CI ECL GL JSP LHK MJD OCEAN PRG SAPPE SPCG TCC TPIPL WHA

AJ BEC CITY EFORL GLAND JTS LIT MK PACE PRIN SAWAD SPPT TCCC TRT WIN

AKR BFIT CKP ESSO GLOW JUBILE LIVE MODERN PATO PSTC SCCC SPVI TCJ TSE XO

AMANAH BH CNS FE GOLD KASET LST MOONG PB PTL SCN SRICHA TEAM TSR

AMARIN BIG CPALL FIRE GYT KBS M MPG PCA PYLON SCP SSC TFD UMI

AP BJC CPL FOCUS HTC KCAR MAJOR MSC PCSGH QLT SEAOIL STANLY TFI UP

APCO BJCHI CSC FORTH HTECH KGI MAKRO MTI PDG RCI SIRI STPI TIC UPF

VNT

WAVE

WINNER YUASA

ZMICO

Source: Thai Institute of Directors (IOD)

Score

Range Number of Logo

Corporate Governance Report disclaimer

Description

90 – 100

Excellent

80 – 89

Very Good

70 – 79

Good

60 – 69

Satisfactory

50 – 59

Pass

Below 50

No logo given

Please see disclaimer on last page

N/A

The disclosure of the survey result of the Thai Institute of Directors Association (“IOD”) regarding corporate governance is made pursuant to the policy of the Office of the Securities and Exchange Commission. The survey of the IOD is based on the information of a company listed on the Stock Exchange of Thailand and the Market for Alternative Investment disclosed to the public and able to be accessed by a general public investor. The result, therefore, is from the perspective of a third party. It is not an evaluation of operation and is not based on inside information. The survey result is as of the date appearing in the Corporate Governance Report of Thai Listed Companies. As a result, the survey result may be changed after that date, Asia wealth Securities Company Limited does not conform nor certify the accuracy of such survey result.

3

CG Report ข้ อมูล Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียน ระดับ 1 ACD BLISS CTW GRAND MAJOR PICO SAUCE SPPT TKS TWP WG

AEONTS BMCL DCON GUNKUL MATCH PK SAWAD SPVI TNH TWZ

AFC BOL DRACO HFT MAX PL SAWANG STA TNPC U

AIRA BRR DSGT HTECH M-CHAI PPM SCN STAR TPA UMS

AJ BSBM

ALUCON CBG DTCI IHL ILINK MDX MIDA PRAKIT PRECHA SEAFCO SF SVH SVOA TPAC TPOLY UPA UPOIC

AMC CCET E ITD ML PRIN SHANG SWC TRC UTP

AQUA CCN EMC JSP MPIC PSTC SIRI TAPAC TRUBB UVAN

ARIP CGD ESSO KDH NC PYLON SMART TC TSE VARO

AUCT CMR FOCUS KTIS NEP RAM SMM TCCC TTA VI

BAT-3K CPH FSMART KTP NNCL RICH SOLAR TCJ TTI VIBHA

BIG CSC GIFT LEE NWR RS SPACK TCOAT TTL VIH

BJC CSP GLAND LST OHTL SANKO SPG TH TTTM VTE

ABICO BTNC IEC MBK PRINC TAKUNI TSI

AF CCP IFS MBKET QH TEAM TTW

AKP CI INET MEGA ROCK TF TVD

AMARIN CSR JUTHA MK RPC TIC TVO

AMATA CSS KASET MPG S&J TIP UKEM

AOT EFORL KCAR MTLS SGP TIPCO UNIQ

APCO EPCO KKC NCH SIAM TMC UWC

AYUD FE KSL NCL SIS TMI VNG

BEAUTY FNS L&E NPP SKR TPP WIIK

BFIT FVC LALIN OCC SMG TRT WIN

BH GEL LTX OCEAN SMIT TRU XO

BKD GLOBAL M PB SORKON TRUE

ACAP ASIAN CNT EE INSURE MCOT OGC RATCH SMK SYNTEC TMT

ADVANC ASIMAR COL EVER IRC MFC PACE RML SMPC TASCO TSTE

AEC BIGC CPALL FPI JAS MFEC PCSGH ROBINS SPALI TCMC TSTH

AGE BROOK CPF GBX JTS MINT PDI ROJNA SPC TFI TTCL

AH BTS CPI GC JUBILE MJD PG RWI SPCG THAI TU

AIE BWG CPL GFPT KC MONO PHOL SAMCO SPI THRE TVI

AMANAH CEN DELTA GLOW KTC MOONG PLAT SCCC SRICHA THREL UOBKH

ANAN CENTEL DEMCO HMPRO KYE NBC PPS SCG SSI TICON UREKA

AP CFRESH DIMET HOTPOT LHK NDR PR SEAOIL STANLY TKT VGI

APCS CHARAN DNA ICC LPN NINE PRANDA SE-ED SUPER TLUXE VNT

APURE CHO DTAC ICHI LRH NMG PREB SENA SVI TNL WACOAL

AS CHOTI EA IFEC MAKRO NSI PS SINGER SYMC TPCORP WHA

AHC CHG FIRE KWC OISHI QTC SMT TFD TSR WINNER

AI CHOW FMT LH OTO RCI SPA TGCI TT YUASA

AIT CIG FORTH LIT PAF S11 SPORT TGPRO TYCN

AKR CITY GENCO LOXLEY PAP SALEE SSC THANA UAC

ARROW CK GL MACO PATO SAM SST THIP UBIS

ASK CKP GOLD MANRIN PF SAMART STEC TIW UEC

BA COLOR GPSC MATI PJW SAMTEL STPI TK UMI

BDMS CWT GRAMMY MODERN PLANB SAPPE SUC TMW UP

BEC EARTH HYDRO MSC PLE SC SUTHA TNDT UPF

BECL EASON IRCP NOBLE POLAR SCP T TOPP UT

BJCHI EPG IT NOK PRG SFP TAE TPC UV

BUI F&D JCT NPK PTL SIM TBSP TPCH VPO

BAFS ECL KKP SSF

BANPU EGCO KTB SSSC

BAY ERW LANNA TCAP

BBL FSS LHBANK THCOM

BKI GCAP MTI TISCO

BLA HANA NKI TIMB

CIMBT HTC PSL TMD

CNS INTUCH PTG TNITY

CSL IRPC PTTEP TOG

DCC IVL SABINA

DRT KBANK SCB

DTC KCE SNC

CPN

GYT

PE

PM

PPP

PT

PTT

PTTGC

SAT

SCC

THANI

TOP

AQ KAMART PMTA

BCH KBS POST

BGT KIAT RCL

BROCK LDC RICHY

BSM MBAX ROH

BTC MCS S

CHUO METCO SIMAT

CPR NEW TCB

CRANE NEWS TR

EIC NYT TSF

ระดับ 2 2S BLAND HEMRAJ MALEE PCA SUSCO TSC

ระดับ 3A ABC ASIA CM ECF INOX MC NTV QLT SITHAI SYNEX TMILL ZMICO

ระดับ 3B AAV CGH FANCY KCM NUSA Q-CON SLP TCC TPIPL WAVE

ระดับ 4 ASP EASTW KGI SNP

ระดับ 5 BCP

ไม่เปิ ดเผยหรือไม่มีนโยบาย A FER PAE TVT

ACC JMART PDG WORK

AJD JMT PERM

หมายเหตุ ระดับ 1 : มีนโยบาย ระดับ 2 : ประกาศเจตนารมณ์ ระดับ 3 : มีมาตรการป้องกัน ซึ่งทัง้ 2 กรณี ถือเป็ นผลการประเมินในระดับเดียวกัน 3A : บริษทั มีการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC หรือภาค 3B : บริษทั มีคามัน่ และนโยบายของบริษทั แต่มไิ ด้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC หรือภาค ระดับ 4 : ได้รบั การรับรอง ระดับ 5 : ขยายผลสูผ่ ทู้ เ่ี กีย่ วข้อง

Please see disclaimer on last page

4

Contact Branch

Head Office

Address

540 Floor 7,14,17 , Mercury Tower, Ploenchit Road, Lumphini,

Phone

Fax

02-680-5000

02-680-5111

02-630-3500

02-630-3530-1

02-261-1314-21

02-261-1328

02-884-7333

02-884-7357,

Pathumwan Bangkok 10330 Silom

191 Silom Complex Building,21st Floor Room 2,3-1 Silom Rd., Silom, Bangrak, Bangkok, 10500 Thailand

Asok

159 Sermmitr Tower, 17th FL. Room No.1703, Sukhumvit 21 Road, Klong Toey Nua, Wattana, Bangkok 10110 7/3 Central Plaza Pinklao Office Building Tower B, 16th Flr., Room

Pinklao

No.1605-1606 Baromrajachonnanee Road, Arunamarin,

02-884-7367

Bangkoknoi, Bangkok 10700 Chaengwattana

99/99 Moo 2 Central Plaza Chaengwattana Office Tower, 22nd Flr., 02-119-2300

02-835-3014

Room 2204 Chaengwattana Road, Bang Talad, Pakkred, Nonthaburi 11120 Chaengwattana 2

9/99 Moo 2 Central Plaza Chaengwattana Office Tower, 22nd Flr.,

02-119-2388

02-119-2399

02-106-7345

02-105-2070

038-808200

038-807200

043-334-700

043-334-799

038-053-858

038-784-090

038-981-587

038-981-591

Room 2203 Chaengwattana Road, Bang Talad, Pakkred, Nonthaburi 11120 Mega Bangna

39 Moo6 Megabangna, 1st Flr., Room 1632/7 Bangna-Trad Road, Bangkaew Bangplee, Samutprakarn 10540

Rayong

Khonkaen

356/18 Sukhumvit Road, Nuen-Phra Sub District, Muang District, Rayong Province 21000 26/9 Srijanmai Road, Tamboonnaimuang, Khon Khaen 40000

Chonburi

Chaseongsao

44 Vachiraprakarn Road, Bangplasoi, Muang Chonburi, Chonburi 20000 233-233/2 Moo2 1st Flr., Sukprayoon Road, Na Meung SubDistrict, Meung District, Chachoengsao 24000

This report has been prepared by Asia Wealth Securities Company Limited (“AWS”). The information herein has been obtained from sources believed to be reliable and accurate, but AWS makes no representation as to the accuracy and completeness of such information. AWS does not accept any liability for any loss or damage of any kind arising out of the use of such information or opinions in this report. Before making your own independent decision to invest or enter into transaction, investors should study this report carefully and should review information relating. All rights are reserved. This report may not be reproduced, distributed or published by any person in any manner for any purpose without permission of AWS. Investment in securities has risks. Investors are advised to consider carefully before making decisions.

Please see disclaimer on last page

5

Results Review - Asia Wealth

Feb 16, 2016 - 71.25/. 44.25. Major shareholders (%). PTT PCL. Thai NVDR. 48.89. 9.66. Financial highlights ... Source: SET, AWS estimate. Table 2: Regional ...

1MB Sizes 4 Downloads 322 Views

Recommend Documents

Results Review - Asia Wealth
Aug 15, 2016 - ก ำไรสุทธิไตรมำส 2/59 ลดลงทั้ง QoQ และ YoY. TK รายงานก าไรสุทธิไตรมาส 2/59 อยู่ที่105 ล้านบาท ลดลง 4.1% Q

Results Review - Asia Wealth
May 13, 2016 - ที่ 222 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นอีกครั้งหนึ่งที่บริษัทมีก ำไรสุทธิรำยไตรมำส. สูงสุดใหม่. ▻ คงปà

Results Review - Asia Wealth
Jul 22, 2016 - Mega Bangna. 39 Moo6 Megabangna, 1st Flr., Room 1632/7 Bangna-Trad Road,. Bangkaew Bangplee, Samutprakarn 10540. 02-106-7345.

Results Review - Asia Wealth
Jul 22, 2016 - 2014. 2015 2016E 2017E. Revenue (Btmn) 70,760 82,773 88,847 94,779. Net profit (Btmn) 14,170 18,634 20,157 22,941. EPS (Bt). 2.3. 2.5.

Results Review - Asia Wealth
Jul 22, 2016 - decreased capital market revenue, as well as increased operating expenses from ... loans for working capital, trade finance, and housing loans. The ..... a third party. It is not an evaluation of operation and is not based on inside in

Results Review - Asia Wealth
Jan 20, 2017 - ... owing to steady loan expansion and improvement in borrowers' ability to repay debt. Overall, we forecast KTB's FY17 earnings at Bt35.1bn, up 8.7% YoY. BUY. TP: Bt22.00. Closing price: Bt18.40. Upside/downside 19.6%. Sector. Banking

Results review - Asia Wealth
Aug 9, 2016 - บริการเติมเต็มสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ส าหรับ 3G และ 4G จะเป็นปัจจัยช่วยกระตุ้น ... Sales and se

Results Preview - Asia Wealth
Apr 8, 2016 - Market capitalization (Bt mn). 243,183. Free float .... the information of a company listed on the Stock Exchange of Thailand and the Market for.

Results Preview - Asia Wealth
Apr 12, 2016 - Market capitalization (Bt bn). 522.86. Free float (%) .... on the Stock Exchange of Thailand and the Market for Alternative. Investment disclosed ...

Results Preview - Asia Wealth
Apr 7, 2016 - License, No. 17923 ... 2.92%. 2.91%. 3.00%. Source: Company data, AWS ... Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR).

Results Preview - Asia Wealth
Apr 27, 2016 - Thailand Research Department. Mr. Warut Siwasariyanon, ... pursuant to the policy of the Office of the Securities and Exchange. Commission.

Results Preview - Asia Wealth
Apr 12, 2016 - 8.1. BVPS (Bt). 43.6. 44.8. 46.6. 49.1. P/BV (x). 1.0. 0.9. 0.9. 0.9. DPS (Bt) .... VIH. VPO. WHA. WIN. XO. Source: Thai Institute of Directors (IOD).

Results Preview - Asia Wealth
Oct 7, 2016 - คาดก าไรสุทธิไตรมาส 3/59 จะลดลง QoQ แต่เพิ่มขึ้น YoY. เราคาดว่าก าไรสุทธิไตรมาส 3/59 ของ KTB จะลดลà¸

Results Preview - Asia Wealth
Aug 1, 2016 - 56,054 62,857 69,626 77,301. Norm. profit (Btmn). 7,109 7,709 8,937 10,194. Net profit (Btmn). 7,394 7,917 8,937 10,194. Norm. EPS (Bt). 0.46.

Results Preview - Asia Wealth
May 4, 2016 - Market capitalization (Bt bn). 28.12. Free float (%) .... on the Stock Exchange of Thailand and the Market for Alternative. Investment disclosed to ...

Results Preview - Asia Wealth
Apr 8, 2016 - License, No. 68790. Financial .... Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR). CG Rating by ..... Head Office. 540 Floor 7,14 ...

KKP - Asia Wealth
Jan 26, 2016 - pursuant to the policy of the Office of the Securities and Exchange ... company listed on the Stock Exchange of Thailand and the Market for.

Key Takeaways - Asia Wealth
Feb 25, 2016 - on the Stock Exchange of Thailand and the Market for Alternative. Investment disclosed to the public and able to be accessed by a general ...

ANAN - Asia Wealth
Sep 19, 2016 - License, No. 17385. Tel: 02 680 5077. บมจ. ... Association (“IOD”) regarding corporate governance is made pursuant to the policy of the Office of the Securities and Exchange Commission. The survey of the IOD is based on ...

Initiate Coverage: KKP - Asia Wealth
Feb 9, 2016 - Source: Company data, AWS estimates. Figure 4: .... Association (“IOD”) regarding corporate governance is made pursuant to the policy of the ...

Results Review
Oct 21, 2016 - 5. Please see disclaimer on last page. Score. Range Number of Logo Description .... Mega Bangna. 39 Moo6 Megabangna, 1st Flr., Room ...

Results Review
Jan 21, 2016 - BUY. TP: Bt188.00. Closing price: Bt145.50. Upside/downside 29.2% ..... Phone. Fax. Head Office. 540 Floor 7,14,17 , Mercury Tower, Ploenchit ...

Results Review
Apr 20, 2016 - ... แต่ธนาคารคาดว่าการ. ปรับอัตราดอกเบี้ยนี้จะช่วยเพิ่มการเติบโตของสินเชื่อจากลูกคà

Results Review
May 11, 2016 - 4.68. 18.9%. Source: Company data, AWS ... Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR). ... SOLAR SORKON SPA. SPC.