Results review 9 Aug 2016

BUY

บมจ. ไทยคม (THCOM) คาดว่าจะดีขน้ึ ในครึง่ หลังของปี 59 ►

► ►

THCOM รายงานกาไรสุทธิไตรมาส 2/59 อยู่ท่ี 591 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 3% YoY แต่ลดลง 16% QoQ ตรงกับประมาณการของเราและเป็ นไป ตามประมาณการของตลาด กาไรสุทธิในครึง่ แรกของปี 59 คิดเป็ น 56% ของประมาณการเต็มปี ของ เรา เราคงคาแนะนา “ซือ้ ” โดยให้ราคาเป้าหมายปี 2559 อยู่ท่ี 40.00 บาท

กำไรสุทธิ ไตรมำส 2/59 เพิ่มขึน้ 3% YoY แต่ลดลง 16% QoQ THCOM รายงานกาไรสุท ธิ ไตรมาส 2/59 อยู่ที่ 591 ล้ า นบาท เพิ่มขึน้ 3% YoY แต่ล ดลง 16% QoQ ตรงกับประมาณการของเราที่ 596 ล้ านบาทและเป็ นไปตามประมาณการของ ตลาดที่ 573 ล้ านบาท การเพิ่มขึน้ ของกาไรสุทธิ YoY มาจากการเติ บโตของรายได้ การ ลดลงของต้ นทุนต่าง ๆ และค่าใช้ จ่ายในการบริ หารและดาเนินงานรวมทังการกลั ้ บรายการ ส ารองหนี ส้ งสัยจะสูญ ส่ว นการลดลงของกาไร QoQ มีส าเหตุมาจากอัต ราการใช้ งาน ดาวเทียมลดลงและต้ นทุนค่าจัดการโอนย้ ายช่องสัญญาณระหว่างดาวเทียมของบริ ษัทเพื่อ บริ หารจัดการและใช้ ช่องสัญญาณที่มีอยู่ให้ เกิดประโยชน์ สงู สุด เราเชื่อว่าค่าใช้ จ่ายนีจ้ ะ ลดลงในครึ่งหลังของปี 59 รายได้ จากการให้ บริการดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 เพิ่มขึน้ 3% YoY เนื่ องจากการใช้ งานปริ มาณแบนด์ วิ ธ ที่ เพิ่มขึน้ โดยเฉพาะในอิน เดี ย เนื่ องจาก THCOM เริ่ มเจาะตลาดอินเดียซึ่งเป็ นพื ้นที่ที่มี ศกั ยภาพที่จะขยายธุรกิจไปได้ กาไรสุทธิใน ครึ่งแรกของปี 59 คิดเป็ น 56% ของประมาณการกาไรทังปี ้ ของเรา คงคำแนะนำ “ซื้อ”ด้วยรำคำเป้ ำหมำยที่ 40.00 บำท เราคาดว่า THCOM น่ า จะด ารงความเป็ นผู้ใ ห้ บ ริ ก ารดาวเที ย มชัน้ น าต่อ ไปในอนาคต เนื่องจากมีสถานะที่แข็งแกร่งในแถบเอเชียแปซิฟิกให้ บริการอย่างครบวงจร เรายังคงเชื่อว่า การเปลี่ ยนแปลงอย่า งรวดเร็ วในเทคโนโลยี การแพร่ ภาพโทรทัศน์ ไปสู่โทรทัศน์ ที่มีความ คมชัดสูง (HD) จะช่ว ยหนุนความต้ องการใช้ บ ริ การดาวเทียมให้ มากขึน้ ความต้ องการ บริ การเติมเต็มสัญ ญาณโทรศัพท์ เคลื่อนที่ส าหรั บ 3G และ 4G จะเป็ นปั จจัย ช่ว ยกระตุ้น รายได้ ของบริ ษัทด้ วยเช่นกัน ถึงแม้ ว่า CTH ได้ ปิดตัวลงและยุติการใช้ บริ การของ THCOM แต่บ ริ ษั ท IPM ประเทศไทย ซึ่งเป็ นผู้ป ระกอบการธุ ร กิ จ สื่ อและให้ บ ริ ก ารโทรทัศ น์ ผ่ า น ดาวเทียม direct-to-home (DTH) จากดาวเทียมไทยคมบน Ku-band ได้ กลายเป็ นลูกค้ าที่ สาคัญรายใหม่นอกจากกลุ่มบริ ษัทฟอร์ เอฟเวอร์ กรุ๊ป ผู้ประกอบการธุรกิจสื่อและให้ บริ การ โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม direct-to-home (DTH) ชันน ้ าของประเทศเมียนมาร์ บริษัท IPM จะ ย้ า ยจานสัญ ญาณดาวเที ย ม 4 ล้ า นจานมายัง ดาวเที ยมไทยคม 8 ย้ า ยจากผู้ใ ห้ บ ริ ก าร ดาวเทียมที่อยู่ในอันดับสูงสุด 3 ลาดับแรกของโลกคือ SES เรามองว่าความสามารถของ THCOM ในการช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดจากผู้ให้ บริ การสัญญาณดาวเทียม 3 อันดับแรก ของโลกสะท้ อนถึงความสามารถในการแข่งขันในตลาดธุรกิจบริการสัญญาณดาวเทียมของ โลก ความตังใจของบริ ้ ษัท IPM ที่จะเพิ่มจานวนช่องสัญญาณ HD ที่มากขึน้ ได้ ยา้ ถึงการ เปลี่ยนถ่ายไปสู่โทรทัศน์ที่มีความคมชัดสูง ซึง่ จะช่วยเพิม่ ความต้ องการบริการแพร่ ภาพผ่าน ดาวเทียมมากขึน้ และช่วยเพิ่มรายได้ ของบริ ษัทมากขึน้ เราคงราคาเป้าหมายปี 2559 อยู่ที่ 40.00 บาท ราคาตลาดในปั จจุบนั ให้ อพั ไซด์ที่มากพอสมควรจากราคาเป้าหมายของเรา เรา จึงให้ คาแนะนา “ซื ้อ”

Please see disclaimer on last page

TP: Bt40.00 Closing price: Bt22.20 Upside/downside +80% Sector Paid-up shares (shares bn) Market capitalization (Bt bn) Free float (%) 12-mth daily avg. turnover (Bt mn) 12-mth trading range (Bt) Major shareholders (%) INTUCH Thai NVDR State Street Bank Europe

ICT 1.10 24.33 51.25 126.54 35.50/21.20

41.1 5.1 4.5

Financial highlights

Year to Dec Revenues (Btmn) Net profit (Btmn) EPS (Bt) EPS growth (%) P/E (x) P/BV (x) DPS (Bt) Div. yield (%)

2014 2015 2016E 2017E 11,893 12,453 13,099 14,239 1,601 2,122 2,313 2,745 1.46 1.94 2.11 2.50 42 33 9 19 15.2 11.5 10.5 8.9 1.4 1.4 1.3 1.1 0.65 0.65 0.92 1.09 2.9 2.9 4.2 4.9

Source: SET, AWS

Thailand Research Department Mr. Narudon Rusme, CFA License, No. 29737 Tel: 02 680 5056

1

Results review 9 Aug 2016 Figure 1: THCOM’s 2Q16 results review Unit: Btmn

2Q15

1Q16

2Q16

%QoQ

%YoY

2015

2016F

%YoY

Sales and service revenues

2,939

3,210

2,902

-9.6%

-1.2%

12,453

12,911

3.7%

Cost of services

1,757

1,794

1,734

-3.4%

-1.3%

1,181

1,416

1,168

-17.5%

-1.1%

7,478 5,433

1.7%

Gross profit

7,354 5,099

6.5%

SG&A expense

503

577

439

-23.9%

-12.7%

2,118

2,398

13.2%

EBIT

815

1,021

820

-19.7%

0.6%

3,069

3,512

14.4%

2,122 1.94

2,312 2.11

9.0%

Net Profit

572

700

591

-15.6%

3.3%

EPS (Bt)

0.52

0.64

0.54

-15.6%

3.3%

9.0%

Source: Company data, AWS

Please see disclaimer on last page

2

Results review 9 Aug 2016 Statement of Financial Position (Btmn) Year to 31 Dec 2014 Cash and equivalents and related 4,505 Receivables 2,017 Short-term loan 291 Inventories 236 Other current assets 21 Non-current assets 24,816 Total assets 31,888 Trade and other accounts payable 1,061 Others - current liabilities 2,925 Long-term loans 9,590 Others - non-current liabilities 1,027 Total liabilities 14,603 Paid-up capital 5,480 Share premium 4,302 Retained earnings 6,014 Other component of equity 1,092 Equity attributable to owners 16,887 Total equity 17,285

2015 5,046 2,500 169 230 61 25,587 33,592 1,226 3,154 10,030 1,071 15,481 5,480 4,302 7,265 637 17,684 18,111

2016E 3,070 2,431 181 101 41 25,416 31,239 1,216 2,743 6,120 1,423 11,501 5,480 4,302 8,892 637 19,310 19,737

2017E 5,511 2,643 120 110 44 23,379 31,806 1,316 2,498 5,094 1,141 10,049 5,480 4,302 10,912 637 21,330 21,757

2018E 5,333 2,557 59 104 43 21,864 29,960 1,299 1,991 2,030 1,300 6,620 5,480 4,302 12,494 637 22,913 23,340

Income Statement (Btmn) Year to 31 Dec Sale and service revenues Cost of sales and services Gross profit Operating expense Operating profit Other income (expense) EBIT from continuing operations EBITDA Financial cost Pre-tax profit Income tax expense Profit from continuing operations Net profit Net profit for the company

2015 12,453 3,185 9,268 2,118 3,470 (401) 3,069 5,871 306 2,763 458 2,305 2,305 2,122

2016E 13,099 2,433 10,666 2,433 3,327 186 3,512 6,490 433 3,079 524 2,554 2,554 2,313

2017E 14,239 2,645 11,594 2,645 3,660 214 3,874 6,994 264 3,610 579 3,031 3,031 2,745

2018E 13,779 2,505 11,273 2,505 3,331 199 3,530 6,693 220 3,310 527 2,782 2,782 2,519

Please see disclaimer on last page

2014 11,893 3,289 8,604 2,854 2,171 226 2,397 4,969 384 2,012 498 1,514 1,514 1,601

3

CG Report Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR). CG Rating by the Thai Institute of Directors Association (IOD) in 2015. ADVANC HANA MONO SAMTEL TOP

BAFS HMPRO NKI SAT VGI

BCP INTUCH PHOL SC WACOAL

BIGC IRPC PPS SCB

BTS IVL PS SCC

CK KBANK PSL SE-ED

CPN KCE PTT SIM

DRT KKP PTTEP SNC

DTAC KTB PTTGC SPALI

DTC LHBANK QTC THCOM

EASTW LPN RATCH TISCO

EGCO MCOT ROBINS TKT

GRAMMY MINT SAMART TMB

AAV BWG DEMCO ICHI MFEC PG SABINA SPI TCAP TKS TSC VNT

ACAP CENTEL ECF INET NBC PJW SAMCO SSF TF TMI TSTE WAVE

AGE CFRESH EE IRC NCH PM SCG SSI TGCI TMILL TSTH WINNER

AHC CHO ERW KSL NINE PPP SEAFCO SSSC THAI TMT TTA YUASA

AKP CIMBT GBX KTC NSI PR SFP SST THANA TNDT TTCL ZMICO

AMATA CM GC LANNA NTV PRANDA SIAM STA THANI TNITY TTW

ANAN CNT GFPT LH OCC PREB SINGER STEC THIP TNL TU

AOT COL GLOBAL LOXLEY OGC PT SIS SVI THRE TOG TVD

APCS CPF GUNKUL LRH OISHI PTG SITHAI SWC THREL TPC TVO

ARIP CPI HEMRAJ MACO OTO Q-CON SMK SYMC TICON TPCORP TWPC

BMCL CSL HOTPOT MBK PAP QH SMPC SYNTEC TIP TRC UAC

BOL DCC HYDRO MC PDI RS SMT TASCO TIPCO TRU UT

BROOK DELTA ICC MEGA PE S&J SNP TBSP TK TRUE UV

2S AQUA BKD CSP FPI IEC KKC MATCH MTLS PF RCL SKR SUC TIW UPOIC

AEC AS BTNC CSS FSMART IFEC KTIS MATI NC PICO RICHY SMG SUSCO TLUXE UREKA

AEONTS ASIA CBG CTW FSS IFS KWC MBKET NOK PL RML SOLAR SUTHA TMC UWC

AF AUCT CGD DNA FVC IHL KYE M-CHAI NUSA PLANB RPC SORKON SYNEX TMD VIBHA

AH AYUD CHG EARTH GCAP IRCP L&E MFC NWR PLAT S SPA TAE TOPP VIH

AIRA BA CHOW EASON GENCO ITD LALIN MILL NYT PPM SALEE SPC TAKUNI TPCH VPO

AIT BEAUTY CI ECL GL JSP LHK MJD OCEAN PRG SAPPE SPCG TCC TPIPL WHA

AJ BEC CITY EFORL GLAND JTS LIT MK PACE PRIN SAWAD SPPT TCCC TRT WIN

AKR BFIT CKP ESSO GLOW JUBILE LIVE MODERN PATO PSTC SCCC SPVI TCJ TSE XO

AMANAH BH CNS FE GOLD KASET LST MOONG PB PTL SCN SRICHA TEAM TSR

AMARIN BIG CPALL FIRE GYT KBS M MPG PCA PYLON SCP SSC TFD UMI

AP BJC CPL FOCUS HTC KCAR MAJOR MSC PCSGH QLT SEAOIL STANLY TFI UP

APCO BJCHI CSC FORTH HTECH KGI MAKRO MTI PDG RCI SIRI STPI TIC UPF

VNT

WAVE

WINNER YUASA

ZMICO

Source: Thai Institute of Directors (IOD)

Score

Range Number of Logo

Description

90 – 100

Excellent

80 – 89

Very Good

70 – 79

Good

60 – 69

Satisfactory

50 – 59

Pass

Below 50

No logo given

Please see disclaimer on last page

N/A

Corporate Governance Report disclaimer The disclosure of the survey result of the Thai Institute of Directors Association (“IOD”) regarding corporate governance is made pursuant to the policy of the Office of the Securities and Exchange Commission. The survey of the IOD is based on the information of a company listed on the Stock Exchange of Thailand and the Market for Alternative Investment disclosed to the public and able to be accessed by a general public investor. The result, therefore, is from the perspective of a third party. It is not an evaluation of operation and is not based on inside information. The survey result is as of the date appearing in the Corporate Governance Report of Thai Listed Companies. As a result, the survey result may be changed after that date, Asia wealth Securities Company Limited does not conform nor certify the accuracy of such survey result.

4

CG Report ข้อมูล Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียน

ระดับ 1 ACD BLISS CTW GRAND MAJOR PICO SAUCE SPPT TKS TWP WG

AEONTS BMCL DCON GUNKUL MATCH PK SAWAD SPVI TNH TWZ

AFC BOL DRACO HFT MAX PL SAWANG STA TNPC U

AIRA BRR DSGT HTECH M-CHAI PPM SCN STAR TPA UMS

AJ BSBM

ALUCON CBG DTCI IHL ILINK MDX MIDA PRAKIT PRECHA SEAFCO SF SVH SVOA TPAC TPOLY UPA UPOIC

AMC CCET E ITD ML PRIN SHANG SWC TRC UTP

AQUA CCN EMC JSP MPIC PSTC SIRI TAPAC TRUBB UVAN

ARIP CGD ESSO KDH NC PYLON SMART TC TSE VARO

AUCT CMR FOCUS KTIS NEP RAM SMM TCCC TTA VI

BAT-3K CPH FSMART KTP NNCL RICH SOLAR TCJ TTI VIBHA

BIG CSC GIFT LEE NWR RS SPACK TCOAT TTL VIH

BJC CSP GLAND LST OHTL SANKO SPG TH TTTM VTE

ABICO BTNC IEC MBK PRINC TAKUNI TSI

AF CCP IFS MBKET QH TEAM TTW

AKP CI INET MEGA ROCK TF TVD

AMARIN CSR JUTHA MK RPC TIC TVO

AMATA CSS KASET MPG S&J TIP UKEM

AOT EFORL KCAR MTLS SGP TIPCO UNIQ

APCO EPCO KKC NCH SIAM TMC UWC

AYUD FE KSL NCL SIS TMI VNG

BEAUTY FNS L&E NPP SKR TPP WIIK

BFIT FVC LALIN OCC SMG TRT WIN

BH GEL LTX OCEAN SMIT TRU XO

BKD GLOBAL M PB SORKON TRUE

ACAP ASIAN CNT EE INSURE MCOT OGC RATCH SMK SYNTEC TMT

ADVANC ASIMAR COL EVER IRC MFC PACE RML SMPC TASCO TSTE

AEC BIGC CPALL FPI JAS MFEC PCSGH ROBINS SPALI TCMC TSTH

AGE BROOK CPF GBX JTS MINT PDI ROJNA SPC TFI TTCL

AH BTS CPI GC JUBILE MJD PG RWI SPCG THAI TU

AIE BWG CPL GFPT KC MONO PHOL SAMCO SPI THRE TVI

AMANAH CEN DELTA GLOW KTC MOONG PLAT SCCC SRICHA THREL UOBKH

ANAN CENTEL DEMCO HMPRO KYE NBC PPS SCG SSI TICON UREKA

AP CFRESH DIMET HOTPOT LHK NDR PR SEAOIL STANLY TKT VGI

APCS CHARAN DNA ICC LPN NINE PRANDA SE-ED SUPER TLUXE VNT

APURE CHO DTAC ICHI LRH NMG PREB SENA SVI TNL WACOAL

AS CHOTI EA IFEC MAKRO NSI PS SINGER SYMC TPCORP WHA

AHC CHG FIRE KWC OISHI QTC SMT TFD TSR WINNER

AI CHOW FMT LH OTO RCI SPA TGCI TT YUASA

AIT CIG FORTH LIT PAF S11 SPORT TGPRO TYCN

AKR CITY GENCO LOXLEY PAP SALEE SSC THANA UAC

ARROW CK GL MACO PATO SAM SST THIP UBIS

ASK CKP GOLD MANRIN PF SAMART STEC TIW UEC

BA COLOR GPSC MATI PJW SAMTEL STPI TK UMI

BDMS CWT GRAMMY MODERN PLANB SAPPE SUC TMW UP

BEC EARTH HYDRO MSC PLE SC SUTHA TNDT UPF

BECL EASON IRCP NOBLE POLAR SCP T TOPP UT

BJCHI EPG IT NOK PRG SFP TAE TPC UV

BUI F&D JCT NPK PTL SIM TBSP TPCH VPO

BAFS ECL KKP SSF

BANPU EGCO KTB SSSC

BAY ERW LANNA TCAP

BBL FSS LHBANK THCOM

BKI GCAP MTI TISCO

BLA HANA NKI TIMB

CIMBT HTC PSL TMD

CNS INTUCH PTG TNITY

CSL IRPC PTTEP TOG

DCC IVL SABINA

DRT KBANK SCB

DTC KCE SNC

CPN

GYT

PE

PM

PPP

PT

PTT

PTTGC

SAT

SCC

THANI

TOP

AQ KAMART PMTA

BCH KBS POST

BGT KIAT RCL

BROCK LDC RICHY

BSM MBAX ROH

BTC MCS S

CHUO METCO SIMAT

CPR NEW TCB

CRANE NEWS TR

EIC NYT TSF

ระดับ 2 2S BLAND HEMRAJ MALEE PCA SUSCO TSC

ระดับ 3A ABC ASIA CM ECF INOX MC NTV QLT SITHAI SYNEX TMILL ZMICO

ระดับ 3B AAV CGH FANCY KCM NUSA Q-CON SLP TCC TPIPL WAVE

ระดับ 4 ASP EASTW KGI SNP

ระดับ 5 BCP

ไม่เปิ ดเผยหรือไม่มีนโยบาย A FER PAE TVT

ACC JMART PDG WORK

AJD JMT PERM

หมายเหตุ ระดับ 1 : มีนโยบาย ระดับ 2 : ประกาศเจตนารมณ์ ระดับ 3 : มีมาตรการป้องกัน ซึ่งทัง้ 2 กรณี ถือเป็ นผลการประเมินในระดับเดียวกัน 3A : บริษทั มีการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC หรือภาค 3B : บริษทั มีคามัน่ และนโยบายของบริษทั แต่มไิ ด้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC หรือภาค ระดับ 4 : ได้รบั การรับรอง ระดับ 5 : ขยายผลสูผ่ ทู้ เ่ี กีย่ วข้อง

Please see disclaimer on last page

5

Contact Branch

Head Office

Address

540 Floor 7,14,17 , Mercury Tower, Ploenchit Road, Lumphini,

Phone

Fax

02-680-5000

02-680-5111

02-630-3500

02-630-3530-1

02-261-1314-21

02-261-1328

02-884-7333

02-884-7357,

Pathumwan Bangkok 10330 Silom

191 Silom Complex Building,21st Floor Room 2,3-1 Silom Rd., Silom, Bangrak, Bangkok, 10500 Thailand

Asok

159 Sermmitr Tower, 17th FL. Room No.1703, Sukhumvit 21 Road, Klong Toey Nua, Wattana, Bangkok 10110 7/3 Central Plaza Pinklao Office Building Tower B, 16th Flr., Room

Pinklao

No.1605-1606 Baromrajachonnanee Road, Arunamarin,

02-884-7367

Bangkoknoi, Bangkok 10700 Chaengwattana

99/99 Moo 2 Central Plaza Chaengwattana Office Tower, 22nd Flr., 02-119-2300

02-8353014

Room 2204 Chaengwattana Road, Bang Talad, Pakkred, Nonthaburi 11120 Chaengwattana 2

9/99 Moo 2 Central Plaza Chaengwattana Office Tower, 22nd Flr.,

02-119-2388

02-119-2399

02-106-7345

02-105-2070

038-808200

038-807200

043-334-700

043-334-799

038-274-533

038-275-168

038-981-587

038-981-591

Room 2203 Chaengwattana Road, Bang Talad, Pakkred, Nonthaburi 11120 Mega Bangna

39 Moo6 Megabangna, 1st Flr., Room 1632/7 Bangna-Trad Road, Bangkaew Bangplee, Samutprakarn 10540

Rayong

Khonkaen

356/18 Sukhumvit Road, Nuen-Phra Sub District, Muang District, Rayong Province 21000 26/9 Srijanmai Road, Tamboonnaimuang, Khon Khaen 40000

Chonburi

Chaseongsao

44 Vachiraprakarn Road, Bangplasoi, Muang Chonburi, Chonburi 20000 233-233/2 Moo2 1st Flr., Sukprayoon Road, Na Meung SubDistrict, Meung District, Chachoengsao 24000

Please see disclaimer on last page

6

Results review - Asia Wealth

Aug 9, 2016 - บริการเติมเต็มสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ส าหรับ 3G และ 4G จะเป็นปัจจัยช่วยกระตุ้น ... Sales and service revenues. 2,939. 3,210. 2,902. -9.6%. -1.2%.

1MB Sizes 2 Downloads 327 Views

Recommend Documents

Results Review - Asia Wealth
Aug 15, 2016 - ก ำไรสุทธิไตรมำส 2/59 ลดลงทั้ง QoQ และ YoY. TK รายงานก าไรสุทธิไตรมาส 2/59 อยู่ที่105 ล้านบาท ลดลง 4.1% Q

Results Review - Asia Wealth
May 13, 2016 - ที่ 222 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นอีกครั้งหนึ่งที่บริษัทมีก ำไรสุทธิรำยไตรมำส. สูงสุดใหม่. ▻ คงปà

Results Review - Asia Wealth
Feb 16, 2016 - 71.25/. 44.25. Major shareholders (%). PTT PCL. Thai NVDR. 48.89. 9.66. Financial highlights ... Source: SET, AWS estimate. Table 2: Regional ...

Results Review - Asia Wealth
Jul 22, 2016 - Mega Bangna. 39 Moo6 Megabangna, 1st Flr., Room 1632/7 Bangna-Trad Road,. Bangkaew Bangplee, Samutprakarn 10540. 02-106-7345.

Results Review - Asia Wealth
Jul 22, 2016 - 2014. 2015 2016E 2017E. Revenue (Btmn) 70,760 82,773 88,847 94,779. Net profit (Btmn) 14,170 18,634 20,157 22,941. EPS (Bt). 2.3. 2.5.

Results Review - Asia Wealth
Jul 22, 2016 - decreased capital market revenue, as well as increased operating expenses from ... loans for working capital, trade finance, and housing loans. The ..... a third party. It is not an evaluation of operation and is not based on inside in

Results Review - Asia Wealth
Jan 20, 2017 - ... owing to steady loan expansion and improvement in borrowers' ability to repay debt. Overall, we forecast KTB's FY17 earnings at Bt35.1bn, up 8.7% YoY. BUY. TP: Bt22.00. Closing price: Bt18.40. Upside/downside 19.6%. Sector. Banking

Results Preview - Asia Wealth
Apr 8, 2016 - Market capitalization (Bt mn). 243,183. Free float .... the information of a company listed on the Stock Exchange of Thailand and the Market for.

Results Preview - Asia Wealth
Apr 12, 2016 - Market capitalization (Bt bn). 522.86. Free float (%) .... on the Stock Exchange of Thailand and the Market for Alternative. Investment disclosed ...

Results Preview - Asia Wealth
Apr 7, 2016 - License, No. 17923 ... 2.92%. 2.91%. 3.00%. Source: Company data, AWS ... Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR).

Results Preview - Asia Wealth
Apr 27, 2016 - Thailand Research Department. Mr. Warut Siwasariyanon, ... pursuant to the policy of the Office of the Securities and Exchange. Commission.

Results Preview - Asia Wealth
Apr 12, 2016 - 8.1. BVPS (Bt). 43.6. 44.8. 46.6. 49.1. P/BV (x). 1.0. 0.9. 0.9. 0.9. DPS (Bt) .... VIH. VPO. WHA. WIN. XO. Source: Thai Institute of Directors (IOD).

Results Preview - Asia Wealth
Oct 7, 2016 - คาดก าไรสุทธิไตรมาส 3/59 จะลดลง QoQ แต่เพิ่มขึ้น YoY. เราคาดว่าก าไรสุทธิไตรมาส 3/59 ของ KTB จะลดลà¸

Results Preview - Asia Wealth
Aug 1, 2016 - 56,054 62,857 69,626 77,301. Norm. profit (Btmn). 7,109 7,709 8,937 10,194. Net profit (Btmn). 7,394 7,917 8,937 10,194. Norm. EPS (Bt). 0.46.

Results Preview - Asia Wealth
May 4, 2016 - Market capitalization (Bt bn). 28.12. Free float (%) .... on the Stock Exchange of Thailand and the Market for Alternative. Investment disclosed to ...

Results Preview - Asia Wealth
Apr 8, 2016 - License, No. 68790. Financial .... Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR). CG Rating by ..... Head Office. 540 Floor 7,14 ...

KKP - Asia Wealth
Jan 26, 2016 - pursuant to the policy of the Office of the Securities and Exchange ... company listed on the Stock Exchange of Thailand and the Market for.

Key Takeaways - Asia Wealth
Feb 25, 2016 - on the Stock Exchange of Thailand and the Market for Alternative. Investment disclosed to the public and able to be accessed by a general ...

ANAN - Asia Wealth
Sep 19, 2016 - License, No. 17385. Tel: 02 680 5077. บมจ. ... Association (“IOD”) regarding corporate governance is made pursuant to the policy of the Office of the Securities and Exchange Commission. The survey of the IOD is based on ...

Initiate Coverage: KKP - Asia Wealth
Feb 9, 2016 - Source: Company data, AWS estimates. Figure 4: .... Association (“IOD”) regarding corporate governance is made pursuant to the policy of the ...

Results Review
Oct 21, 2016 - 5. Please see disclaimer on last page. Score. Range Number of Logo Description .... Mega Bangna. 39 Moo6 Megabangna, 1st Flr., Room ...

Results Review
Jan 21, 2016 - BUY. TP: Bt188.00. Closing price: Bt145.50. Upside/downside 29.2% ..... Phone. Fax. Head Office. 540 Floor 7,14,17 , Mercury Tower, Ploenchit ...

Results Review
Apr 20, 2016 - ... แต่ธนาคารคาดว่าการ. ปรับอัตราดอกเบี้ยนี้จะช่วยเพิ่มการเติบโตของสินเชื่อจากลูกคà

Results Review
May 11, 2016 - 4.68. 18.9%. Source: Company data, AWS ... Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR). ... SOLAR SORKON SPA. SPC.