Results Review 22 Jul 2016

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ (BBL)

BUY TP: Bt188.00

กำไรสุทธิไตรมำส 2/59 ต่ำเกินคำด ►

► ►

กำไรสุท ธิไตรมำส 2/59 ลดลง 13.8% QoQ และ 10.8% YoY อยู่ท่ี 7.2 พัน ล้ ำ นบำท ต่ ำ กว่ ำ ประมำณกำรของเรำ 11% และต่ ำ กว่ ำ ประมำณกำรเฉลีย่ บลูมเบิรก์ 13% รำยได้ท่ไี ม่ใช่ดอกเบี้ยต่ ำเกินคำดเป็ นเหตุ ให้เรำประมำณกำรกำไร สุทธิเกินจริง เรำคงคำแนะน ำ “ซื้อ” และให้ร ำคำเป้ำ หมำยปี 2559 อยู่ท่ี 188.00 บำท

กาไรสุทธิ ไตรมาส 2/59 ลดลงทัง้ QoQ และ YoY BBL รายงานก าไรสุท ธิ ไ ตรมาส 2/59 อยู่ที่ 7.2 พั น ล้ านบาท ลดลง 13.8% QoQ and 10.8% YoY ต่ากว่าประมาณการของเรา 10.8% และต่ากว่าประมาณการเฉลี่ย บลูมเบิร์ก 13.3% เหตุผลหลักคือการประมาณการรายได้ ที่ไม่ใช่ดอกเบี ้ยสูงเกินจริง ในขณะที่รายการ อื่น ๆ เป็ นไปตามประมาณการของเรา รายได้ ที่ ไม่ใ ช่ด อกเบีย้ ในไตรมาส 2/59 ลดลง 18.3% YoY เป็ นผลจากก าไรจากการลงทุน ลดลง อย่า งไรก็ ต าม รายได้ ด อกเบี ย้ สุท ธิ เพิ่มขึน้ 18.0% YoY เนื่องจากมีการครบกาหนดอายุของเงิน ฝากประจาดอกเบีย้ สูงบาง รายการ เป็ นผลให้ ส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ สุทธิ ในไตรมาส 2/59 เพิ่มขึน้ อยู่ที่ 2.27% จาก 1.97% ในไตรมาส 2/58 ในส่วนของค่าใช้ จ่าย ค่าใช้ จ่ายจากการดาเนินงานเพิ่มขึน้ 8.7% YoY เกิดจากค่าใช้ จ่ายในการปรับปรุ งประสิทธิ ภาพในการดาเนินงาน สาหรับคุณภาพ สินทรัพย์ แม้ ว่าสินเชื่อด้ อยคุณภาพเพิ่มขึน้ อยู่ที่ระดับ 3.1% ในไตรมาส 2/59 จากระดับ 2.9% ในไตรมาส 1/59 แต่ อัต ราส่ ว นค่ า เผื่ อ หนี ส้ งสัย จะสูญ ต่ อ สิ น เชื่ อ ด้ อ ยคุณ ภาพ (coverage ratio) ของธนาคารยัง คงอยู่ใ นระดับ สูง ที่ 164.5% สูง กว่ า ระดับ เฉลี่ ย ของ อุตสาหกรรมที่ 133.7% (ณ ไตรมาส 1/59) โดยรวมแล้ ว กาไรสุทธิ งวดครึ่ งแรกของปี 59 คิดเป็ น 43% ของประมาณการกาไรสุทธิเต็มปี ของเรา การขยายตัวของสิ นเชื่อยังคงเป็ นไปตามแผน ณ ครึ่งแรกของปี 59 ยอดสินเชื่อของ BBL เพิ่มขึน้ 1.7% QoQ และ 2.0% YTD โดยเติบโต จากสินเชื่อหลายกลุ่มอันได้ แก่ สินเชื่อลูกค้ าธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจขนาดกลาง และลูกค้ า บุคคล การเติบโตของสินเชื่อดังกล่าวเป็ นไปตามสภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟื น้ ตัวอย่างช้ า ๆ ซึ่ง ทาให้ เราค่อนข้ างมัน่ ใจว่าการเติบโตในสินเชื่อของธนาคารยังคงเป็ นไปตามเป้าของปี 59 ที่ 5% ขณะที่เราคาดการณ์วา่ แนวโน้ มการให้ สินเชื่อในช่วงครึ่งหลังของปี 59 จะสดใสมากขึน้ ด้ วยเนื่องจากผลจากการลงทุนและการใช้ จ่ายของภาครัฐ ตัวอย่างเช่นการเพิ่มขึ ้นของการ ลงทุนจากภาคเอกชน น่ า จะเริ่ ม ปรั บ ตัว ดี ขึ น้ ในช่ว งเวลาดัง กล่า ว ส าหรั บ โมเดลการ วิเคราะห์ของเรา เราคงอัตราการขยายตัวของสินเชื่อในปี 59 อยู่ที่ 5% และส่วนต่างอัตรา ดอกเบี ้ยสุทธิอยูท่ ี่ 2.16% ดังนัน้ เราจึงคงประมาณการกาไรสุทธิปี 59 อยูท่ ี่ 3.61 หมื่นล้ าน บาท เพิ่มขึ ้น 5.5% YoY

Please see disclaimer on last page

Closing price: Bt171.50 Upside/downside 9.6% Sector Paid-up shares (shares mn) Market capitalization (Bt mn) Free float (%) 12-mth daily avg. turnover (Bt mn) 12-mth trading range (Bt)

Major shareholders (%) Thai NVDR Chase Nominees Limited TSD for Depositors

Banking 1,909 327,367 97.24 754.99 182.00/ 142.50

33.3 3.9 3.3

Financial highlights Revenue (Btmn) Net profit (Btmn) EPS (Bt) EPS growth (%) P/E (x) BVPS (Bt) P/BV (x) DPS (Bt) Div. yield (%) ROE (%)

2014 2015 2016E 2017E 96,857 102,728 108,380 111,560 36,332 34,181 36,067 38,730 19.0 17.9 18.9 20.3 1.2 -5.9 5.5 7.4 9.0 9.6 9.1 8.5 169.5 189.6 191.0 204.3 1.0 0.9 0.9 0.8 6.5 6.5 7.0 7.0 3.8 3.8 4.1 4.1 11.7 10.0 9.9 10.3

Source: SETSMART, AWS

Thailand Research Department Mr. Warut Siwasariyanon, License, No. 17923 Tel: 02 680 5041 Ms. Veeraya Rattanaworatip, Assistant Analyst

1

Results Review 22 Jul 2016 คงคาแนะนา “ซื้อ” เราคงค าแนะนา “ซือ้ ” และให้ ราคาเป้ าหมายปี 2559 อยู่ที่ 188.00 บาท ราคาเป้ าหมายของเราค านวณจาก prospective PBV ที่ 0.98 เท่า และ ROE ประมาณการที่ 10.5% แม้ ว่าผลการดาเนินงานจะออกมาต่ากว่าที่เรา คาดการณ์ แต่ BBL ยังคงเป็ นหุ้นเด่นที่เราแนะนาเนื่องจากเราคาดว่าธนาคารน่าจะได้ รับประโยชน์ จากการขยายตัว ของสิน เชื่อลูกค้ าธุ รกิ จขนาดใหญ่ ใ นช่ว งครึ่ งหลังของปี 59 เป็ นต้ น ไป รวมถึง คุณ ภาพสิน ทรั พย์ ที่ แ ข็ งแกร่ งของ ธนาคารที่มีอยูจ่ ะสามารถช่วยป้องกันจากความผันผวนทางเศรษฐกิจได้ อีกด้ วย Figure 1: BBL 2Q16 results review Unit: Btmn

2Q15

1Q16

2Q16

Net interest income

13,218

16,033

15,596

Non-interest income

11,328

10,672

9,250

Net operating income

24,545

26,706

24,846

-7.0%

Non-interest expense

11,589

12,856

12,599

Pre-provision profit

12,957

13,850

12,247

Provision expense Pre-tax profit Net profit EPS (Bt)

%QoQ

%YoY

1H15

1H16

%YoY

-2.7%

18.0%

27,452

31,629

15.2%

-13.3%

-18.3%

22,135

19,916

-10.0%

1.2%

49,588

51,545

3.9%

-2.0%

8.7%

21,959

25,448

15.9%

-11.6%

-5.5%

27,628

26,097

-5.5%

5,901

7,186

21.8%

2,922

3,644

3,542

-2.8%

21.2%

10,035

10,206

8,705

-14.7%

-13.2%

21,727

18,911

-13.0%

8,035

8,317

7,169

-13.8%

-10.8%

17,442

15,487

-11.2%

4.21

4.36

3.76

-13.8%

-10.8%

9.14

8.11

-11.2%

Loans

1,789,616

1,874,924

1,906,936

1.7%

6.6%

1,789,616

1,906,936

6.6%

Deposits

2,128,102

2,149,333

2,154,256

0.2%

1.2%

2,128,102

2,154,256

1.2%

1.97%

2.37%

2.27%

2.08%

2.33%

NIM Source: Company data, AWS

Please see disclaimer on last page

2

Results Review 22 Jul 2016

Income Statement (Btmn) Year to 31 Dec Interest income Interest expense Net interest income Non-interest income Net operating income Non-interest expense Pre-provision profit Provision expense Pre-tax profit Corporate tax Minority interest Net profit EPS (Bt) Statement of Financial Position (Btmn) Year to 31 Dec Cash Interbank & money market items Investments Net loans Properties foreclosed Net premises and equipment Other assets Total assets Deposits Interbank & money market items Liabilities payable on demand Debts issued and borrowings Other liabilities Total liabilities Paid-up capital Capital surplus Other components Retained earnings Total equity of the company Minority interest Total equity

Please see disclaimer on last page

2014 103,480 (44,483) 58,997 37,860 96,857 (43,087) 53,770 (8,687) 45,084 (8,593) (159) 36,332 19.03

2015 103,814 (46,304) 57,510 45,218 102,728 (45,045) 57,683 (14,654) 43,030 (8,630) (220) 34,181 17.91

2016E 108,849 (48,400) 60,449 47,931 108,380 (50,939) 57,442 (12,068) 45,373 (9,075) (232) 36,067 18.89

2017E 113,997 (52,285) 61,712 49,848 111,560 (52,433) 59,127 (10,404) 48,723 (9,745) (249) 38,730 20.29

2018E 119,504 (55,990) 63,513 51,842 115,356 (51,910) 63,446 (9,925) 53,520 (10,704) (273) 42,543 22.29

2014 59,899 532,205 383,210 1,694,541 16,516 31,455 42,065 2,759,890 2,058,779 140,048 9,136 140,845 87,439 2,436,247 19,088 56,346 43,137 204,920 323,491 152 323,644

2015 61,432 372,007 520,805 1,768,995 13,579 46,108 52,926 2,835,852 2,090,965 128,681 10,589 138,403 105,184 2,473,821 19,088 56,346 58,924 227,474 361,832 199 362,031

2016E 70,099 490,754 552,169 1,851,390 13,416 44,725 50,961 3,073,514 2,205,637 157,041 11,118 196,302 138,418 2,708,515 19,088 56,346 38,000 251,133 364,568 430 364,998

2017E 193,816 416,160 585,431 1,958,637 13,255 42,936 53,952 3,264,187 2,324,913 166,464 11,786 208,080 162,330 2,873,573 19,088 56,346 38,000 276,501 389,936 679 390,615

2018E 177,316 441,129 620,710 2,074,400 13,096 47,229 57,123 3,431,004 2,478,253 176,452 12,493 220,565 123,173 3,010,935 19,088 56,346 38,000 305,682 419,117 952 420,069

3

Results Review 22 Jul 2016

Income Statement (Btmn) Year to 31 Dec Interest income Interest expense Net interest income Non-interest income Net operating income Non-interest expense Pre-provision profit Provision expense Pre-tax profit Corporate tax Minority interest Net profit EPS (Bt) Key Financial Ratios Year to 31 Dec Gross loans growth (%) Net interest income growth (%) Non-net interest income growth (%) Pre-provision profit growth (%) Net profit growth (%)

2Q15 25,809 (12,591) 13,218 11,328 24,545 (11,589) 12,957 (2,922) 10,035 (1,942) (58) 8,035 4.21

3Q15 25,742 (11,301) 14,441 12,299 26,739 (10,948) 15,791 (4,872) 10,919 (1,810) (51) 9,057 4.74

4Q15 25,674 (10,057) 15,617 10,788 26,405 (12,141) 14,264 (3,880) 10,384 (2,642) (60) 7,681 4.02

1Q16 25,843 (9,810) 16,033 10,672 26,706 (12,856) 13,850 (3,644) 10,206 (1,828) (60) 8,317 4.36

2Q16 25,578 (9,982) 15,596 9,250 24,846 (12,599) 12,247 (3,542) 8,705 (1,473) (63) 7,169 3.76

2014 1.7 5.6 6.4 0.5 1.2

2015 4.9 (2.5) 19.4 7.3 (5.9)

2016E 5.0 5.1 6.0 (0.4) 5.5

2017E 6.0 2.1 4.0 2.9 7.4

2018E 6.0 2.9 4.0 7.3 9.8

NIM (%) Cost to income (%) Credit cost (bps) ROA (%) ROE (%) EPS (Bt) BVPS (Bt) DPS (Bt)

2.3 44.5 49.1 1.4 11.7 19.0 169.5 6.5

2.2 43.8 80.3 1.2 10.0 17.9 189.6 6.5

2.2 47.0 63.0 1.2 9.9 18.9 191.0 7.0

2.1 47.0 51.5 1.2 10.3 20.3 204.3 7.0

2.1 45.0 46.3 1.3 10.5 22.3 219.6 7.0

Gross NPL ratio (%) Coverage (%)

2.1 204.1

2.8 185.3

3.1 176.6

2.8 201.7

2.6 220.1

Tier 1 capital (%) CAR (%) D/E (x)

15.2 17.6 7.5

15.8 18.0 6.8

15.3 17.9 7.4

15.5 18.2 7.4

16.0 18.8 7.2

Loans to deposits (%)

86.6

89.4

89.0

89.5

89.0

P/E (x) P/BV (x) Dividend yield (%)

9.0 1.0 3.8

9.6 0.9 3.8

9.1 0.9 4.1

8.5 0.8 4.1

7.7 0.8 4.1

Please see disclaimer on last page

4

CG Report Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR). CG Rating by the Thai Institute of Directors Association (IOD) in 2015.

ADVANC HANA MONO SAMTEL TOP

BAFS HMPRO NKI SAT VGI

BCP INTUCH PHOL SC WACOAL

BIGC IRPC PPS SCB

BTS IVL PS SCC

CK KBANK PSL SE-ED

CPN KCE PTT SIM

DRT KKP PTTEP SNC

DTAC KTB PTTGC SPALI

DTC LHBANK QTC THCOM

EASTW LPN RATCH TISCO

EGCO MCOT ROBINS TKT

GRAMMY MINT SAMART TMB

AAV BWG DEMCO ICHI MFEC PG SABINA SPI TCAP TKS TSC VNT

ACAP CENTEL ECF INET NBC PJW SAMCO SSF TF TMI TSTE WAVE

AGE CFRESH EE IRC NCH PM SCG SSI TGCI TMILL TSTH WINNER

AHC CHO ERW KSL NINE PPP SEAFCO SSSC THAI TMT TTA YUASA

AKP CIMBT GBX KTC NSI PR SFP SST THANA TNDT TTCL ZMICO

AMATA CM GC LANNA NTV PRANDA SIAM STA THANI TNITY TTW

ANAN CNT GFPT LH OCC PREB SINGER STEC THIP TNL TU

AOT COL GLOBAL LOXLEY OGC PT SIS SVI THRE TOG TVD

APCS CPF GUNKUL LRH OISHI PTG SITHAI SWC THREL TPC TVO

ARIP CPI HEMRAJ MACO OTO Q-CON SMK SYMC TICON TPCORP TWPC

BMCL CSL HOTPOT MBK PAP QH SMPC SYNTEC TIP TRC UAC

BOL DCC HYDRO MC PDI RS SMT TASCO TIPCO TRU UT

BROOK DELTA ICC MEGA PE S&J SNP TBSP TK TRUE UV

2S AQUA BKD CSP FPI IEC KKC MATCH MTLS PF RCL SKR SUC TIW UPOIC

AEC AS BTNC CSS FSMART IFEC KTIS MATI NC PICO RICHY SMG SUSCO TLUXE UREKA

AEONTS ASIA CBG CTW FSS IFS KWC MBKET NOK PL RML SOLAR SUTHA TMC UWC

AF AUCT CGD DNA FVC IHL KYE M-CHAI NUSA PLANB RPC SORKON SYNEX TMD VIBHA

AH AYUD CHG EARTH GCAP IRCP L&E MFC NWR PLAT S SPA TAE TOPP VIH

AIRA BA CHOW EASON GENCO ITD LALIN MILL NYT PPM SALEE SPC TAKUNI TPCH VPO

AIT BEAUTY CI ECL GL JSP LHK MJD OCEAN PRG SAPPE SPCG TCC TPIPL WHA

AJ BEC CITY EFORL GLAND JTS LIT MK PACE PRIN SAWAD SPPT TCCC TRT WIN

AKR BFIT CKP ESSO GLOW JUBILE LIVE MODERN PATO PSTC SCCC SPVI TCJ TSE XO

AMANAH BH CNS FE GOLD KASET LST MOONG PB PTL SCN SRICHA TEAM TSR

AMARIN BIG CPALL FIRE GYT KBS M MPG PCA PYLON SCP SSC TFD UMI

AP BJC CPL FOCUS HTC KCAR MAJOR MSC PCSGH QLT SEAOIL STANLY TFI UP

APCO BJCHI CSC FORTH HTECH KGI MAKRO MTI PDG RCI SIRI STPI TIC UPF

VNT

WAVE

WINNER YUASA

ZMICO

Source: Thai Institute of Directors (IOD) Corporate Governance Report disclaimer

Score 90 – 100 80 – 89 70 – 79 60 – 69 50 – 59 Below 50

Range Number of Logo

No logo given

Description Excellent Very Good Good Satisfactory Pass N/A

The disclosure of the survey result of the Thai Institute of Directors Association (“IOD”) regarding corporate governance is made pursuant to the policy of the Office of the Securities and Exchange Commission. The survey of the IOD is based on the information of a company listed on the Stock Exchange of Thailand and the Market for Alternative Investment disclosed to the public and able to be accessed by a general public investor. The result, therefore, is from the perspective of a third party. It is not an evaluation of operation and is not based on inside information. The survey result is as of the date appearing in the Corporate Governance Report of Thai Listed Companies. As a result, the survey result may be changed after that date, Asia wealth Securities Company Limited does not conform nor certify the accuracy of such survey result.

Please see disclaimer on last page

5

CG Report ข้ อมูล Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียน ระดับ 1 ACD BLISS CTW GRAND MAJOR PICO SAUCE SPPT TKS TWP WG

AEONTS BMCL DCON GUNKUL MATCH PK SAWAD SPVI TNH TWZ

AFC BOL DRACO HFT MAX PL SAWANG STA TNPC U

AIRA BRR DSGT HTECH M-CHAI PPM SCN STAR TPA UMS

AJ BSBM

ALUCON CBG DTCI IHL ILINK MDX MIDA PRAKIT PRECHA SEAFCO SF SVH SVOA TPAC TPOLY UPA UPOIC

AMC CCET E ITD ML PRIN SHANG SWC TRC UTP

AQUA CCN EMC JSP MPIC PSTC SIRI TAPAC TRUBB UVAN

ARIP CGD ESSO KDH NC PYLON SMART TC TSE VARO

AUCT CMR FOCUS KTIS NEP RAM SMM TCCC TTA VI

BAT-3K CPH FSMART KTP NNCL RICH SOLAR TCJ TTI VIBHA

BIG CSC GIFT LEE NWR RS SPACK TCOAT TTL VIH

BJC CSP GLAND LST OHTL SANKO SPG TH TTTM VTE

ABICO BTNC IEC MBK PRINC TAKUNI TSI

AF CCP IFS MBKET QH TEAM TTW

AKP CI INET MEGA ROCK TF TVD

AMARIN CSR JUTHA MK RPC TIC TVO

AMATA CSS KASET MPG S&J TIP UKEM

AOT EFORL KCAR MTLS SGP TIPCO UNIQ

APCO EPCO KKC NCH SIAM TMC UWC

AYUD FE KSL NCL SIS TMI VNG

BEAUTY FNS L&E NPP SKR TPP WIIK

BFIT FVC LALIN OCC SMG TRT WIN

BH GEL LTX OCEAN SMIT TRU XO

BKD GLOBAL M PB SORKON TRUE

ACAP ASIAN CNT EE INSURE MCOT OGC RATCH SMK SYNTEC TMT

ADVANC ASIMAR COL EVER IRC MFC PACE RML SMPC TASCO TSTE

AEC BIGC CPALL FPI JAS MFEC PCSGH ROBINS SPALI TCMC TSTH

AGE BROOK CPF GBX JTS MINT PDI ROJNA SPC TFI TTCL

AH BTS CPI GC JUBILE MJD PG RWI SPCG THAI TU

AIE BWG CPL GFPT KC MONO PHOL SAMCO SPI THRE TVI

AMANAH CEN DELTA GLOW KTC MOONG PLAT SCCC SRICHA THREL UOBKH

ANAN CENTEL DEMCO HMPRO KYE NBC PPS SCG SSI TICON UREKA

AP CFRESH DIMET HOTPOT LHK NDR PR SEAOIL STANLY TKT VGI

APCS CHARAN DNA ICC LPN NINE PRANDA SE-ED SUPER TLUXE VNT

APURE CHO DTAC ICHI LRH NMG PREB SENA SVI TNL WACOAL

AS CHOTI EA IFEC MAKRO NSI PS SINGER SYMC TPCORP WHA

AHC CHG FIRE KWC OISHI QTC SMT TFD TSR WINNER

AI CHOW FMT LH OTO RCI SPA TGCI TT YUASA

AIT CIG FORTH LIT PAF S11 SPORT TGPRO TYCN

AKR CITY GENCO LOXLEY PAP SALEE SSC THANA UAC

ARROW CK GL MACO PATO SAM SST THIP UBIS

ASK CKP GOLD MANRIN PF SAMART STEC TIW UEC

BA COLOR GPSC MATI PJW SAMTEL STPI TK UMI

BDMS CWT GRAMMY MODERN PLANB SAPPE SUC TMW UP

BEC EARTH HYDRO MSC PLE SC SUTHA TNDT UPF

BECL EASON IRCP NOBLE POLAR SCP T TOPP UT

BJCHI EPG IT NOK PRG SFP TAE TPC UV

BUI F&D JCT NPK PTL SIM TBSP TPCH VPO

BAFS ECL KKP SSF

BANPU EGCO KTB SSSC

BAY ERW LANNA TCAP

BBL FSS LHBANK THCOM

BKI GCAP MTI TISCO

BLA HANA NKI TIMB

CIMBT HTC PSL TMD

CNS INTUCH PTG TNITY

CSL IRPC PTTEP TOG

DCC IVL SABINA

DRT KBANK SCB

DTC KCE SNC

CPN

GYT

PE

PM

PPP

PT

PTT

PTTGC

SAT

SCC

THANI

TOP

AQ KAMART PMTA

BCH KBS POST

BGT KIAT RCL

BROCK LDC RICHY

BSM MBAX ROH

BTC MCS S

CHUO METCO SIMAT

CPR NEW TCB

CRANE NEWS TR

EIC NYT TSF

ระดับ 2 2S BLAND HEMRAJ MALEE PCA SUSCO TSC

ระดับ 3A ABC ASIA CM ECF INOX MC NTV QLT SITHAI SYNEX TMILL ZMICO

ระดับ 3B AAV CGH FANCY KCM NUSA Q-CON SLP TCC TPIPL WAVE

ระดับ 4 ASP EASTW KGI SNP

ระดับ 5 BCP

ไม่เปิ ดเผยหรือไม่มีนโยบาย A FER PAE TVT

ACC JMART PDG WORK

AJD JMT PERM

หมายเหตุ ระดับ 1 : มีนโยบาย ระดับ 2 : ประกาศเจตนารมณ์ ระดับ 3 : มีมาตรการป้องกัน ซึ่งทัง้ 2 กรณี ถือเป็ นผลการประเมินในระดับเดียวกัน 3A : บริษทั มีการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC หรือภาค 3B : บริษทั มีคามัน่ และนโยบายของบริษทั แต่มไิ ด้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC หรือภาค ระดับ 4 : ได้รบั การรับรอง ระดับ 5 : ขยายผลสูผ่ ทู้ เ่ี กีย่ วข้อง

Please see disclaimer on last page

6

Contact Branch

Head Office

Address

540 Floor 7,14,17 , Mercury Tower, Ploenchit Road, Lumphini,

Phone

Fax

02-680-5000

02-680-5111

02-630-3500

02-630-3530-1

02-261-1314-21

02-261-1328

02-884-7333

02-884-7357,

Pathumwan Bangkok 10330 Silom

191 Silom Complex Building,21st Floor Room 2,3-1 Silom Rd., Silom, Bangrak, Bangkok, 10500 Thailand

Asok

159 Sermmitr Tower, 17th FL. Room No.1703, Sukhumvit 21 Road, Klong Toey Nua, Wattana, Bangkok 10110 7/3 Central Plaza Pinklao Office Building Tower B, 16th Flr., Room

Pinklao

No.1605-1606 Baromrajachonnanee Road, Arunamarin, Bangkoknoi,

02-884-7367

Bangkok 10700 Chaengwattana

99/99 Moo 2 Central Plaza Chaengwattana Office Tower, 22nd Flr., Room 02-119-2300

02-835-3014

2204 Chaengwattana Road, Bang Talad, Pakkred, Nonthaburi 11120

Chaengwattana 2

9/99 Moo 2 Central Plaza Chaengwattana Office Tower, 22nd Flr.,

02-119-2388

02-119-2399

02-106-7345

02-105-2070

Room 2203 Chaengwattana Road, Bang Talad, Pakkred, Nonthaburi 11120 Mega Bangna

39 Moo6 Megabangna, 1st Flr., Room 1632/7 Bangna-Trad Road, Bangkaew Bangplee, Samutprakarn 10540

Rayong

Khonkaen

356/18 Sukhumvit Road, Nuen-Phra Sub District, Muang District, Rayong 038-808200

038-807200

Province 21000 043-334-700

043-334-799

55/22 Moo 1, Samed Sub District, Muang District, Chonburi 20000

038-053-858

038-784-090

233-233/2 Moo2 1st Flr., Sukprayoon Road, Na Meung Sub-District,

038-981-587

038-981-591

26/9 Srijanmai Road, Tamboonnaimuang, Khon Khaen 40000

Chonburi

Chaseongsao

Meung District, Chachoengsao 24000

s

Please see disclaimer on last page

7

Results Review - Asia Wealth

Jul 22, 2016 - Mega Bangna. 39 Moo6 Megabangna, 1st Flr., Room 1632/7 Bangna-Trad Road,. Bangkaew Bangplee, Samutprakarn 10540. 02-106-7345.

1MB Sizes 0 Downloads 319 Views

Recommend Documents

Results Review - Asia Wealth
Aug 15, 2016 - ก ำไรสุทธิไตรมำส 2/59 ลดลงทั้ง QoQ และ YoY. TK รายงานก าไรสุทธิไตรมาส 2/59 อยู่ที่105 ล้านบาท ลดลง 4.1% Q

Results Review - Asia Wealth
May 13, 2016 - ที่ 222 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นอีกครั้งหนึ่งที่บริษัทมีก ำไรสุทธิรำยไตรมำส. สูงสุดใหม่. ▻ คงปà

Results Review - Asia Wealth
Feb 16, 2016 - 71.25/. 44.25. Major shareholders (%). PTT PCL. Thai NVDR. 48.89. 9.66. Financial highlights ... Source: SET, AWS estimate. Table 2: Regional ...

Results Review - Asia Wealth
Jul 22, 2016 - 2014. 2015 2016E 2017E. Revenue (Btmn) 70,760 82,773 88,847 94,779. Net profit (Btmn) 14,170 18,634 20,157 22,941. EPS (Bt). 2.3. 2.5.

Results Review - Asia Wealth
Jul 22, 2016 - decreased capital market revenue, as well as increased operating expenses from ... loans for working capital, trade finance, and housing loans. The ..... a third party. It is not an evaluation of operation and is not based on inside in

Results Review - Asia Wealth
Jan 20, 2017 - ... owing to steady loan expansion and improvement in borrowers' ability to repay debt. Overall, we forecast KTB's FY17 earnings at Bt35.1bn, up 8.7% YoY. BUY. TP: Bt22.00. Closing price: Bt18.40. Upside/downside 19.6%. Sector. Banking

Results review - Asia Wealth
Aug 9, 2016 - บริการเติมเต็มสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ส าหรับ 3G และ 4G จะเป็นปัจจัยช่วยกระตุ้น ... Sales and se

Results Preview - Asia Wealth
Apr 8, 2016 - Market capitalization (Bt mn). 243,183. Free float .... the information of a company listed on the Stock Exchange of Thailand and the Market for.

Results Preview - Asia Wealth
Apr 12, 2016 - Market capitalization (Bt bn). 522.86. Free float (%) .... on the Stock Exchange of Thailand and the Market for Alternative. Investment disclosed ...

Results Preview - Asia Wealth
Apr 7, 2016 - License, No. 17923 ... 2.92%. 2.91%. 3.00%. Source: Company data, AWS ... Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR).

Results Preview - Asia Wealth
Apr 27, 2016 - Thailand Research Department. Mr. Warut Siwasariyanon, ... pursuant to the policy of the Office of the Securities and Exchange. Commission.

Results Preview - Asia Wealth
Apr 12, 2016 - 8.1. BVPS (Bt). 43.6. 44.8. 46.6. 49.1. P/BV (x). 1.0. 0.9. 0.9. 0.9. DPS (Bt) .... VIH. VPO. WHA. WIN. XO. Source: Thai Institute of Directors (IOD).

Results Preview - Asia Wealth
Oct 7, 2016 - คาดก าไรสุทธิไตรมาส 3/59 จะลดลง QoQ แต่เพิ่มขึ้น YoY. เราคาดว่าก าไรสุทธิไตรมาส 3/59 ของ KTB จะลดลà¸

Results Preview - Asia Wealth
Aug 1, 2016 - 56,054 62,857 69,626 77,301. Norm. profit (Btmn). 7,109 7,709 8,937 10,194. Net profit (Btmn). 7,394 7,917 8,937 10,194. Norm. EPS (Bt). 0.46.

Results Preview - Asia Wealth
May 4, 2016 - Market capitalization (Bt bn). 28.12. Free float (%) .... on the Stock Exchange of Thailand and the Market for Alternative. Investment disclosed to ...

Results Preview - Asia Wealth
Apr 8, 2016 - License, No. 68790. Financial .... Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR). CG Rating by ..... Head Office. 540 Floor 7,14 ...

KKP - Asia Wealth
Jan 26, 2016 - pursuant to the policy of the Office of the Securities and Exchange ... company listed on the Stock Exchange of Thailand and the Market for.

Key Takeaways - Asia Wealth
Feb 25, 2016 - on the Stock Exchange of Thailand and the Market for Alternative. Investment disclosed to the public and able to be accessed by a general ...

ANAN - Asia Wealth
Sep 19, 2016 - License, No. 17385. Tel: 02 680 5077. บมจ. ... Association (“IOD”) regarding corporate governance is made pursuant to the policy of the Office of the Securities and Exchange Commission. The survey of the IOD is based on ...

Initiate Coverage: KKP - Asia Wealth
Feb 9, 2016 - Source: Company data, AWS estimates. Figure 4: .... Association (“IOD”) regarding corporate governance is made pursuant to the policy of the ...

Results Review
Oct 21, 2016 - 5. Please see disclaimer on last page. Score. Range Number of Logo Description .... Mega Bangna. 39 Moo6 Megabangna, 1st Flr., Room ...

Results Review
Jan 21, 2016 - BUY. TP: Bt188.00. Closing price: Bt145.50. Upside/downside 29.2% ..... Phone. Fax. Head Office. 540 Floor 7,14,17 , Mercury Tower, Ploenchit ...

Results Review
Apr 20, 2016 - ... แต่ธนาคารคาดว่าการ. ปรับอัตราดอกเบี้ยนี้จะช่วยเพิ่มการเติบโตของสินเชื่อจากลูกคà

Results Review
May 11, 2016 - 4.68. 18.9%. Source: Company data, AWS ... Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR). ... SOLAR SORKON SPA. SPC.