Results Review 21 Oct 2016

บมจ. บัตรกรุงไทย (KTC)

BUY 2017 TP: Bt170.00

กำไรสุทธิเติบโตแข็งแกร่ง ► ► ►

กำไรสุทธิไตรมำส 3/59 เพิม่ ขึน้ 10.3% QoQ และ 28.1% YoY อยู่ท่ี 640 ล้ำนบำท คำดว่ำบริษทั มีแนวโน้มเติบโตต่อในไตรมำส 4/59 เรำคงคำแนะนำ “ซือ้ ” และให้รำคำเป้ำหมำยปี 2560 ที่ 170.00 บำท

กำไรสุทธิ ไตรมำส 3/59 เพิ่มขึน้ ทัง้ QoQ และ YoY KTC รายงานกาไรสุทธิ ไตรมาส 3/59 อยู่ที่ 640 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 10.3% QoQ และ 28.1% YoY กาไรที่เพิ่มขึ ้นเกิดจากรายได้ ดอกเบี ้ยจากสินเชื่อส่วนบุคคลและบัตรเครดิต ทังนี ้ ้ พอร์ ต สินเชื่อของ KTC ขยายตัว 11% YoY ในไตรมาส 3/59 โดยที่ พอร์ ต ลูกหนี บ้ ัต รเครดิต โตขึน้ 10% YoY ส่วนพอร์ ตสินเชื่อส่วนบุคคลโตขึ ้น 16% YoY ซึง่ สอดคล้ องกับจานวนลูกค้ าที่เพิ่มขึ ้น 12% YoY ตัวเลขที่ดีขึน้ เหล่า นีเ้ ป็ นผลมาจากความพยายามในการออกแคมเปญส่งเสริ ม การตลาดอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานเพิ่มขึน้ ทัง้ QoQ และ YoY จาก ค่าใช้ จ่ายการตลาดที่เพิ่มขึน้ ในแง่ของคุณภาพสินทรัพย์ อัตราส่วนสินเชื่อด้ อยคุณภาพต่อ สินเชื่อรวม (NPL ratio) ในไตรมาส 3/59 ยังคงอยู่ในระดับ ต่าที่ 1.86% จาก 1.91% ในไตร มาส 2/59 โดยรวมแล้ ว กาไรสุทธิงวด 9 เดือนของปี 59 คิดเป็ น 76% ของประมาณการปี 59 ของเรา คำดแนวโน้ มสดใสตลอดไตรมำส 4/59 เราคาดว่ากาไรมีแนวโน้ มเติบโตต่อเนื่องในไตรมาสสุดท้ ายของปี นี ้ ซึ่งเป็ นฤดูกาลของการ จับจ่ายใช้ สอยสูงสุดที่จะกระตุ้นการใช้ จ่ายผ่านบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ยิ่งไปกว่า นัน้ บริ ษัทกาลังออกแคมเปญการตลาดเพื่อกระตุ้นการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึง่ รวมถึงการโป รโมทอย่างต่อเนื่องในร้ านค้ าและร้ านอาหาร และการขยายฐานลูกค้ าไปยังตลาดต่างจังหวัด เรามองว่า KTC มีความได้ เปรี ยบเหนือคู่แข่ง เช่น KBANK ซึ่งจะเผชิญกับแรงกดดันมากขึน้ จากการตังส ้ ารองหนี ้สงสัยจะสูญเพิ่มขึน้ ซึ่งเป็ นผลให้ ค่แู ข่งเหล่านีต้ งงบค่ ั ้ าใช้ จ่ายการตลาด ลดลงสาหรับกลุม่ ลูกหนี ้บัตรเครดิต ซึง่ จะกลายเป็ นโอกาสของ KTC ที่จะมีสว่ นแบ่งการตลาด เพิ่มขึ ้น เราประมาณการกาไรสุทธิปี 59 จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งที่ระดับ 17.2%

Closing price: Bt145.00 Upside/downside 17.2% Sector Paid-up shares (shares mn) Market capitalization (Bt mn) Free float (%) 12-mth daily avg. turnover (Bt mn) 12-mth trading range (Bt)

Major shareholders (%) Krung Thai Bank PCL Mr. Mongkol Prakitchaiwattana Thai NVDR

Finance & Securities 258 37,386 41.97 104.99 150.00/ 78.00

49.5 8.6 4.2

Financial highlights Net profit (Btmn) EPS (Bt) EPS growth (%) BVPS (Bt) DPS (Bt) ROE (%) P/E (x) P/BV (x) Div. yield (%)

2014 1,755 6.81 37.0 28.6 2.75 26.0 21.3 5.1 1.9

2015 2016E 2,073 2,429 8.04 9.42 18.1 17.2 33.9 40.0 3.25 3.80 25.7 25.5 18.0 15.4 4.3 3.6 2.2 2.6

2017E 2,857 11.08 17.6 47.3 4.40 25.4 13.1 3.1 3.0

Source: SETSMART, AWS

คงคำแนะนำ “ซื้อ” เราคงคาแนะนา “ซื ้อ” และให้ ราคาเป้าหมายปี 2560 ที่ 170.00 บาท ราคาเป้าหมายของเรา คานวณจาก prospective PBV ที่ 3.6 เท่า ด้ วย ROE ประมาณการระยะยาวที่ 25.4% หุ้น ดังกล่าวมีความน่าสนใจไม่เพียงแต่การเติบโตของกาไรที่สดใสแล้ ว แต่ยงั มีคณ ุ ภาพสินทรัพย์ ที่แข็งแกร่ งอีกด้ วยจากอัตราส่วนค่าเผื่อหนี ส้ งสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้ อยคุณภาพ (coverage ratio) ที่สงู กว่า 400% Thailand Research Department Mr. Warut Siwasariyanon, License, No. 17923 Tel: 02 680 5041 Ms. Veeraya Rattanaworatip, Assistant Analyst

Please see disclaimer on last page

1

Results Review 21 Oct 2016 Figure 1: KTC 3Q16 results review Unit: Btmn

3Q15

2Q16

3Q16

%QoQ

%YoY

9M15

9M16

%YoY

Net-interest income

1,253

1,396

1,473

5.5%

17.5%

3,586

4,214

17.5%

Non-interest income

2,274

2,514

2,572

2.3%

13.1%

6,595

7,510

13.9%

Net operating income

3,527

3,910

4,045

3.4%

14.7%

10,181

11,724

15.2%

Non-interest expense

1,579

1,705

1,727

1.3%

9.4%

4,447

5,084

14.3%

Pre-provision profit

1,948

2,205

2,318

5.1%

19.0%

5,734

6,640

15.8%

Provision expense

1,319

1,480

1,517

2.5%

15.0%

3,796

4,314

13.6%

629

726

801

10.3%

27.3%

1,938

2,326

20.1%

Pre-tax profit Net Profit

499

580

640

10.3%

28.1%

1,538

1,854

20.6%

EPS (Bt)

1.94

2.25

2.48

10.3%

28.1%

5.96

7.19

20.6%

Please see disclaimer on last page

2

Results Review 21 Oct 2016

Please see disclaimer on last page

3

Results Review 21 Oct 2016

Please see disclaimer on last page

4

CG Report Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR). CG Rating by the Thai Institute of Directors Association (IOD) in 2015.

Corporate Governance Report disclaimer

Score

Range Number of Logo

Description

90 – 100

Excellent

80 – 89

Very Good

70 – 79

Good

60 – 69

Satisfactory

50 – 59

Pass

Below 50

No logo given

Please see disclaimer on last page

N/A

The disclosure of the survey result of the Thai Institute of Directors Association (“IOD”) regarding corporate governance is made pursuant to the policy of the Office of the Securities and Exchange Commission. The survey of the IOD is based on the information of a company listed on the Stock Exchange of Thailand and the Market for Alternative Investment disclosed to the public and able to be accessed by a general public investor. The result, therefore, is from the perspective of a third party. It is not an evaluation of operation and is not based on inside information. The survey result is as of the date appearing in the Corporate Governance Report of Thai Listed Companies. As a result, the survey result may be changed after that date, Asia wealth Securities Company Limited does not conform nor certify the accuracy of such survey result.

5

CG Report ข้ อมูล Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียน ระดับ 1 ACD BLISS CTW GRAND MAJOR PICO SAUCE SPPT TKS TWP WG

AEONTS BMCL DCON GUNKUL MATCH PK SAWAD SPVI TNH TWZ

AFC BOL DRACO HFT MAX PL SAWANG STA TNPC U

AIRA BRR DSGT HTECH M-CHAI PPM SCN STAR TPA UMS

AJ BSBM

ALUCON CBG DTCI IHL ILINK MDX MIDA PRAKIT PRECHA SEAFCO SF SVH SVOA TPAC TPOLY UPA UPOIC

AMC CCET E ITD ML PRIN SHANG SWC TRC UTP

AQUA CCN EMC JSP MPIC PSTC SIRI TAPAC TRUBB UVAN

ARIP CGD ESSO KDH NC PYLON SMART TC TSE VARO

AUCT CMR FOCUS KTIS NEP RAM SMM TCCC TTA VI

BAT-3K CPH FSMART KTP NNCL RICH SOLAR TCJ TTI VIBHA

BIG CSC GIFT LEE NWR RS SPACK TCOAT TTL VIH

BJC CSP GLAND LST OHTL SANKO SPG TH TTTM VTE

ABICO BTNC IEC MBK PRINC TAKUNI TSI

AF CCP IFS MBKET QH TEAM TTW

AKP CI INET MEGA ROCK TF TVD

AMARIN CSR JUTHA MK RPC TIC TVO

AMATA CSS KASET MPG S&J TIP UKEM

AOT EFORL KCAR MTLS SGP TIPCO UNIQ

APCO EPCO KKC NCH SIAM TMC UWC

AYUD FE KSL NCL SIS TMI VNG

BEAUTY FNS L&E NPP SKR TPP WIIK

BFIT FVC LALIN OCC SMG TRT WIN

BH GEL LTX OCEAN SMIT TRU XO

BKD GLOBAL M PB SORKON TRUE

ACAP ASIAN CNT EE INSURE MCOT OGC RATCH SMK SYNTEC TMT

ADVANC ASIMAR COL EVER IRC MFC PACE RML SMPC TASCO TSTE

AEC BIGC CPALL FPI JAS MFEC PCSGH ROBINS SPALI TCMC TSTH

AGE BROOK CPF GBX JTS MINT PDI ROJNA SPC TFI TTCL

AH BTS CPI GC JUBILE MJD PG RWI SPCG THAI TU

AIE BWG CPL GFPT KC MONO PHOL SAMCO SPI THRE TVI

AMANAH CEN DELTA GLOW KTC MOONG PLAT SCCC SRICHA THREL UOBKH

ANAN CENTEL DEMCO HMPRO KYE NBC PPS SCG SSI TICON UREKA

AP CFRESH DIMET HOTPOT LHK NDR PR SEAOIL STANLY TKT VGI

APCS CHARAN DNA ICC LPN NINE PRANDA SE-ED SUPER TLUXE VNT

APURE CHO DTAC ICHI LRH NMG PREB SENA SVI TNL WACOAL

AS CHOTI EA IFEC MAKRO NSI PS SINGER SYMC TPCORP WHA

AHC CHG FIRE KWC OISHI QTC SMT TFD TSR WINNER

AI CHOW FMT LH OTO RCI SPA TGCI TT YUASA

AIT CIG FORTH LIT PAF S11 SPORT TGPRO TYCN

AKR CITY GENCO LOXLEY PAP SALEE SSC THANA UAC

ARROW CK GL MACO PATO SAM SST THIP UBIS

ASK CKP GOLD MANRIN PF SAMART STEC TIW UEC

BA COLOR GPSC MATI PJW SAMTEL STPI TK UMI

BDMS CWT GRAMMY MODERN PLANB SAPPE SUC TMW UP

BEC EARTH HYDRO MSC PLE SC SUTHA TNDT UPF

BECL EASON IRCP NOBLE POLAR SCP T TOPP UT

BJCHI EPG IT NOK PRG SFP TAE TPC UV

BUI F&D JCT NPK PTL SIM TBSP TPCH VPO

BAFS ECL KKP SSF

BANPU EGCO KTB SSSC

BAY ERW LANNA TCAP

BBL FSS LHBANK THCOM

BKI GCAP MTI TISCO

BLA HANA NKI TIMB

CIMBT HTC PSL TMD

CNS INTUCH PTG TNITY

CSL IRPC PTTEP TOG

DCC IVL SABINA

DRT KBANK SCB

DTC KCE SNC

CPN

GYT

PE

PM

PPP

PT

PTT

PTTGC

SAT

SCC

THANI

TOP

AQ KAMART PMTA

BCH KBS POST

BGT KIAT RCL

BROCK LDC RICHY

BSM MBAX ROH

BTC MCS S

CHUO METCO SIMAT

CPR NEW TCB

CRANE NEWS TR

EIC NYT TSF

ระดับ 2 2S BLAND HEMRAJ MALEE PCA SUSCO TSC

ระดับ 3A ABC ASIA CM ECF INOX MC NTV QLT SITHAI SYNEX TMILL ZMICO

ระดับ 3B AAV CGH FANCY KCM NUSA Q-CON SLP TCC TPIPL WAVE

ระดับ 4 ASP EASTW KGI SNP

ระดับ 5 BCP

ไม่เปิ ดเผยหรือไม่มีนโยบาย A FER PAE TVT

ACC JMART PDG WORK

AJD JMT PERM

หมายเหตุ ระดับ 1 : มีนโยบาย ระดับ 2 : ประกาศเจตนารมณ์ ระดับ 3 : มีมาตรการป้องกัน ซึ่งทัง้ 2 กรณี ถือเป็ นผลการประเมินในระดับเดียวกัน 3A : บริษทั มีการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC หรือภาค 3B : บริษทั มีคามัน่ และนโยบายของบริษทั แต่มไิ ด้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC หรือภาค ระดับ 4 : ได้รบั การรับรอง ระดับ 5 : ขยายผลสูผ่ ทู้ เ่ี กีย่ วข้อง

Please see disclaimer on last page

6

Contact Branch

Head Office

Address

540 Floor 7,14,17 , Mercury Tower, Ploenchit Road, Lumphini,

Phone

Fax

02-680-5000

02-680-5111

02-630-3500

02-630-3530-1

02-261-1314-21

02-261-1328

02-884-7333

02-884-7357,

Pathumwan Bangkok 10330 Silom

191 Silom Complex Building,21st Floor Room 2,3-1 Silom Rd., Silom, Bangrak, Bangkok, 10500 Thailand

Asok

159 Sermmitr Tower, 17th FL. Room No.1703, Sukhumvit 21 Road, Klong Toey Nua, Wattana, Bangkok 10110 7/3 Central Plaza Pinklao Office Building Tower B, 16th Flr., Room

Pinklao

No.1605-1606 Baromrajachonnanee Road, Arunamarin, Bangkoknoi,

02-884-7367

Bangkok 10700 Chaengwattana

99/99 Moo 2 Central Plaza Chaengwattana Office Tower, 22nd Flr., Room 02-119-2300

02-835-3014

2204 Chaengwattana Road, Bang Talad, Pakkred, Nonthaburi 11120

Chaengwattana 2

9/99 Moo 2 Central Plaza Chaengwattana Office Tower, 22nd Flr.,

02-119-2388

02-119-2399

02-106-7345

02-105-2070

Room 2203 Chaengwattana Road, Bang Talad, Pakkred, Nonthaburi 11120 Mega Bangna

39 Moo6 Megabangna, 1st Flr., Room 1632/7 Bangna-Trad Road, Bangkaew Bangplee, Samutprakarn 10540

Rayong

Khonkaen

356/18 Sukhumvit Road, Nuen-Phra Sub District, Muang District, Rayong 038-808200

038-807200

Province 21000 043-334-700

043-334-799

55/22 Moo 1, Samed Sub District, Muang District, Chonburi 20000

038-053-858

038-784-090

233-233/2 Moo2 1st Flr., Sukprayoon Road, Na Meung Sub-District,

038-981-587

038-981-591

26/9 Srijanmai Road, Tamboonnaimuang, Khon Khaen 40000

Chonburi

Chaseongsao

Meung District, Chachoengsao 24000

s

Please see disclaimer on last page

7

Results Review

Oct 21, 2016 - 5. Please see disclaimer on last page. Score. Range Number of Logo Description .... Mega Bangna. 39 Moo6 Megabangna, 1st Flr., Room ...

2MB Sizes 1 Downloads 516 Views

Recommend Documents

Results Review
Jan 21, 2016 - BUY. TP: Bt188.00. Closing price: Bt145.50. Upside/downside 29.2% ..... Phone. Fax. Head Office. 540 Floor 7,14,17 , Mercury Tower, Ploenchit ...

Results Review
Apr 20, 2016 - ... แต่ธนาคารคาดว่าการ. ปรับอัตราดอกเบี้ยนี้จะช่วยเพิ่มการเติบโตของสินเชื่อจากลูกคà

Results Review
May 11, 2016 - 4.68. 18.9%. Source: Company data, AWS ... Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR). ... SOLAR SORKON SPA. SPC.

Results Review
Apr 20, 2016 - BUY. TP: Bt188.00. Closing price: Bt170.00. Upside/downside 10.6% ..... Phone. Fax. Head Office. 540 Floor 7,14,17 , Mercury Tower, Ploenchit ...

Results Review
May 11, 2016 - Source: Company data, AWS estimate. Thailand ... Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR). ... SOLAR THIP. TWFP.

Results Review
Aug 10, 2016 - BUY. 2016 TP: Bt29.00. Closing price: Bt26.75. Upside/downside: +8.4% ..... Phone. Fax. Head Office. 540 Floor 7,14,17 , Mercury Tower, ...

Results Review
Apr 29, 2016 - 2017E. Net profit before extra items. 54,286. 18,302. 12,834. 15,733 ... 37%. -17%. Gain (Loss) on financial derivatives. 236. -1,714. 3,530. 2,804 ... GLOBAL GUNKUL HEMRAJ HOTPOT HYDRO ICC. ICHI. INET. IRC. KSL.

Results Review
Oct 11, 2016 - ก ำไรสุทธิไตรมำส 3/59 เพิ่มขึ้นทั้ง QoQ และ YoY. TISCO รายงานก าไรสุทธิไตรมาส 3/59 อยู่ที่ 1.3 พันล้านà

Results Review
May 11, 2016 - BUY. 2016TP: 13.30. Closing price: Bt11.00. Upside/downside: +21%. Sector ..... Phone. Fax. Head Office. 540 Floor 7,14,17 , Mercury Tower, ...

Results Review
Apr 21, 2016 - BUY. TP: Bt205.00. Closing price: Bt161.00. Upside/downside 27.3% ..... Phone. Fax. Head Office. 540 Floor 7,14,17 , Mercury Tower, Ploenchit ...

Results Review
Feb 25, 2016 - BUY. TP: Bt57.00. Closing price: Bt44.00. Upside/downside 29.5% ..... Phone. Fax. Head Office. 540 Floor 7,14,17 , Mercury Tower, Ploenchit ...

Results review
May 11, 2016 - BUY. TP: Bt195. Closing price: Bt151.00. Upside/downside +29% ..... Phone. Fax. Head Office. 540 Floor 7,14,17 , Mercury Tower, Ploenchit ...

Results Review
May 12, 2016 - BUY. TP: Bt69.60. Closing Price: Bt57.75. Upside/downside +20.5% ..... Phone. Fax. Head Office. 540 Floor 7,14,17 , Mercury Tower, Ploenchit ...

Results Review
Apr 20, 2016 - BUY. TP: Bt3.60. Closing price: Bt3.24. Upside/downside 11.1% ..... Phone. Fax. Head Office. 540 Floor 7,14,17 , Mercury Tower, Ploenchit ...

Results Review - Asia Wealth
Jan 20, 2017 - ... owing to steady loan expansion and improvement in borrowers' ability to repay debt. Overall, we forecast KTB's FY17 earnings at Bt35.1bn, up 8.7% YoY. BUY. TP: Bt22.00. Closing price: Bt18.40. Upside/downside 19.6%. Sector. Banking

Results Review - Asia Wealth
May 13, 2016 - ที่ 222 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นอีกครั้งหนึ่งที่บริษัทมีก ำไรสุทธิรำยไตรมำส. สูงสุดใหม่. ▻ คงปà

Results Review - SETTRADE.COM
Jan 20, 2017 - We maintain our BUY recommendation with a 2017 target price of Bt22.00. ... and service income as well as other income. In terms of asset.

Results Review - Asia Wealth
Feb 16, 2016 - 71.25/. 44.25. Major shareholders (%). PTT PCL. Thai NVDR. 48.89. 9.66. Financial highlights ... Source: SET, AWS estimate. Table 2: Regional ...

Results Review - Asia Wealth
Jul 22, 2016 - Mega Bangna. 39 Moo6 Megabangna, 1st Flr., Room 1632/7 Bangna-Trad Road,. Bangkaew Bangplee, Samutprakarn 10540. 02-106-7345.

Results Review - Asia Wealth
Jul 22, 2016 - 2014. 2015 2016E 2017E. Revenue (Btmn) 70,760 82,773 88,847 94,779. Net profit (Btmn) 14,170 18,634 20,157 22,941. EPS (Bt). 2.3. 2.5.

Results Review - Asia Wealth
Jul 22, 2016 - decreased capital market revenue, as well as increased operating expenses from ... loans for working capital, trade finance, and housing loans. The ..... a third party. It is not an evaluation of operation and is not based on inside in

Results Review - SETTRADE.COM
Oct 31, 2016 - are advised to consider carefully before making investment decisions. Asia Wealth, Empower Your Wealth. Call Center. 02-680-5000. Contact /.

Results Review - Asia Wealth
Aug 15, 2016 - ก ำไรสุทธิไตรมำส 2/59 ลดลงทั้ง QoQ และ YoY. TK รายงานก าไรสุทธิไตรมาส 2/59 อยู่ที่105 ล้านบาท ลดลง 4.1% Q

Results review - Asia Wealth
Aug 9, 2016 - บริการเติมเต็มสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ส าหรับ 3G และ 4G จะเป็นปัจจัยช่วยกระตุ้น ... Sales and se