20 October 2017

  ROBINS: BUY 76.20 

ROBINS

   

ยืนยันผ่ านจุดตํ่าสุดแล้ ว ... กลับสู่ขาขึน้ รอบใหม่

 

4 เหตุผลที่เราคงคําแนะนํา “ซื้อ” 1) SSSG ผ่ านจุดตํ่าสุดแล้ ว โดย SSSG ใน 3Q60 คาด

ลดลงในอัตราทีช่ ะลอลง และพลิกกลับมาเป็ นบวกใน 4Q60 รวมถึงมุมมองเป็ นบวกต่ อเนื่อง ในปี หน้ า 2) ระดับมาร์ จิ้นยังสามารถรั กษาให้ อยู่ในระดับสูงได้ ต่อเนื่อง จากการเพิ่มสัดส่ วน ของสินค้ า Private Brand และ Inter Brand 3) ROBINS มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ ง โดย อัตราหนี้สินต่ อทุนที่ตาํ่ และบริ ษัทเกือบจะเป็ น net cash และ 4) ราคาหุ้นวานนี้ปรั บฐานลง 0.72% ยิ่งทําให้ Upside เปิ ดและกลายเป็ นจังหวะของการเข้ าลงทุน อีกทั้ง Valuation อยู่ใน ระดับตํา่ กว่ าค่ าเฉลี่ยของกลุ่ม

กําไร 3Q60 เพิ่มจากรายได้ และมาร์ จนิ ้ เราคาดกําไรสุทธิในไตรมาสนี ้ทําได้ 622 ล้ านบาท เติบโต 24%YoY และ 5%QoQ ผลักดันด้ วยอัตราส่วน กํ า ไรขัน้ ต้ นที่ ป รั บ ดี ขึ น้ เป็ น 24.9% เที ย บกั บ 2Q60 ที่ 24.7% และ 3Q59 ที่ 24.3% นอกเหนื อ จาก ผลกระทบจากการเร่ งระบายสินค้ าค้ างสต๊ อกลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้ า อีกทั ้งการเพิ่มสินค้ า Private Brand มากขึ ้น ทําให้ ความสามารถในการทํากําไรขยับขึ ้นเด่น ขณะที่รายได้ ทําได้ ดีเพิ่มขึ ้น 5% YoY และ 9% QoQ เป็ น 6.5 พันล้ านบาท จากการฟื น้ ตัวของ SSSG ถึงแม้ วา่ ปกติไตรมาสที่ 3 จะเป็ น low season ของธุรกิจค้ าปลีก รวมถึงผลจากการเปิ ดสาขาใหม่ และรายได้ จากค่าเช่าที่เพิ่มขึ ้น SSSG ผ่ านจุดตํ่าสุดแล้ ว ...เห็นสัญญาณบวก 4Q60 เราคาดว่า SSSG ใน 3Q60 จะติดลบเพียงเล็กน้ อยราว 2% ดีกว่าที่เราคาดไว้ ก่อนหน้ าที่ -2.5% และเชื่อ ว่าจะพลิกกลับมาเป็ นบวกได้ ตั ้งแต่ 4Q60 เป็ น 2.5% ทําให้ SSSG ผ่านจุดตํ่าสุดใน 2Q60 ไปแล้ วที่ติดลบ 4.7% ทําให้ ผลการดําเนินงานของ ROBINS จะทําระดับสูงสุดของปี ในไตรมาสสุดท้ ายของปี จากความ ต้ อ งการกลุ่มลูกค้ าในตลาดกลาง-บนเริ่ ม ฟื ้น ตัว ผลของ High season ทัง้ นี ้ SSSG ทัง้ ปี ปี นี จ้ ะติ ด ลบ 2.2% แต่จะพลิกกลับ มาเป็ นบวกราว 2% ได้ ในปี นี ้ สอดคล้ องกับ การคาดหมายการฟื ้นตัวของภาวะ เศรษฐกิจที่สภาพัฒน์ฯ คาดอัตราการเติบโตเศรษฐกิจไทยในปี 2561 จะต่อเนื่องจากปี นี ้ที่คาดว่าจะเติบโต ได้ 3.5-4% “ซือ้ ” มีปัจจัยบวกสนับสนุนต่ อเนื่อง เราคงแนะนํา “ซื ้อ” ด้ วยราคาเหมาะสม ณ สิ ้นปี 2561 ที่ 76.20 บาท หากเทียบกับราคาปิ ดวานนี ้ คิดเป็ น PER 61 ที่ 23.1 เท่า ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยย้ อนหลัง 5 ปี ที่ 28 เท่า และค่าเฉลี่ยของกลุม่ ที่ 31เท่า ทั ้งนี ้ราคาหุ้นที่ อ่อนตัวลงมาวานนี ้กลายเป็ นจังหวะของการเข้ าสะสม ภายใต้ ทิศทางผลการดําเนินงานที่ผ่านจุดตํ่าสุดไป แล้ วใน 2Q60 เริ่ มฟื ้นตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไปใน 3Q60 ไตรมาส และชัดเจนมากขึน้ ใน 4Q60 ภายใต้ ภาพรวมปี หน้ าที่เราคาดว่าผลการดําเนินงานจะกลับมาเติบโตเด่นอีกครัง้ ที่ 12% จากปี นี ้ที่เพิ่มขึ ้นเพียง 5.6% เท่านั ้น FYE (THBmn.) Revenue EBITDA Core Profit Net Profit Core EPS Core EPS Growth (%) DPS Core P/E (x) P/BV (x) Dividend Yield (%) Net gearing (%) ROE (%) Source : Company, Yuanta

2015A 25,185 4,950 2,153 2,153 1.94 11.7 1.00 22.4 3.6 2.3 10.14 15.7

2016A 26,078 5,700 2,815 2,815 2.53 30.7 1.25 25.1 2.8 2.0 6.25 18.4

2017F 27,396 6,436 2,973 2,973 2.68 5.6 1.32 25.8 4.6 1.9 4.16 17.5

2018F 29,943 7,064 3,321 3,321 2.99 11.7 1.48 23.1 4.1 2.1 2.73 17.8

   

ROBINS

BUY

 

Wichuda Plangmanee

  662 009 8059   Mail [email protected] Tel. ID

018232  

 

  Atithep Ittivikul Assistant  Institution Analyst    

    Opinion & Key Statistic TARGET   PRICE (Baht)

76.20 (Initiate)

 

MARKET PRCE (Baht)

65.75

Upside  

+16%

Bloomberg   code

ROBINS TB

Valuation Method

DCF+PE

Corporate   Gov. Rating

4

Paid-Up Capital (Bt million)

3,942.85

Par Value  (Bt/shares)

1.00

  (%) Free Float

40.57%

52w High/Low (Baht)

 

66.75/ 48.00

3m Avg. turnover (THBmn)

176.98

Market cap (THBmn)

71,359

   

Major Shareholders

Central Retail Coporation Plc. CRG service   Co .Ltd. NVDR

 

27.75 26.08 4.80

           

Stock:_________ SET :--------------  

 

 

Earnings Preview

 

   

20 October 2017

  ROBINS: BUY 76.20 

 

3Q17F Earnings Preview

                             

 

   

20 October 2017

  ROBINS: BUY 76.20 

  Financial Summary (Ended Dec.) Income Statement Revenue Gross Profit EBITDA SG&A Net Interest Income/ (Exp) Associates & JV Normalized Income Extra Items Net Income (Loss) Balance Sheet Cash & Short-Term Investment Account Receivable Inventory Current Assets Property, Plant & Equip (net) Other Assets Total Assets ST Interest Baring Debt Account Payable LT Interest Baring Debt Other Liabilities Total Liabilities Paid-up Capital Retained Earnings (Loss) Total Shareholder Equity Key Cash Flow Statement Data Net Income Depreciation & Amortization Change in Working Capital Change in Other ST Asset & Liability Cash Flow From Operation Capital Expenditure Change in LT Investment Change in Other LT Asset & Liability Cash Flow From Investment Dividend Paid Equity Raised / (Purchased) Change in Debt Other Financing Cash Flow Cash Flow From Financing Net Cashflow Source : Company, Yuanta

         

 

(THB mn) 2015

2016

2017F

2018F

25,185 6,163 4,950 7,231 79 451 2,153 2,153

26,078 6,504 5,700 7,557 84 580 2,815 2,815

27,396 6,876 6,436 8,325 89 683 2,973 2,973

29,943 7,531 7,064 9,028 100 785 3,321 3,321

2016

2017F

2018F

2015

2,117 943 1,875 180 17,671 3,252 26,059 2,000 4,646 1,582 163 11,608 3,943 8,986 14,451 2015

2,153 1,989 182 (671) 3,653 (3,786) (448) 598 (3,267) (953) 928 (113) (138) 248

2,255 1,060 1,971 181 17,756 3,702 27,001 4,246 3,267 169 10,804 3,943 10,690 16,197

3,028 1,058 2,023 308 18,705 4,357 29,415 1,153 4,503 2,614 186 11,633 3,943 12,275 17,782

3,577 1,164 2,210 524 19,981 5,180 32,387 1,934 4,980 2,180 205 12,756 3,943 14,124 19,631

2016

2017F

2018F

2,815 2,063 (766) (639) 3,473 (2,149) (570) 326 (1,694) (1,111) (314) (216) (1,641) 137

2,973 2,551 276 (127) 5,673 (3,500) (410) (101) (4,011) (1,388) 500 (888) 774

3,321 2,725 433 (216) 6,263 (4,000) (472) (117) (4,589) (1,472) 347 (1,125) 549

Company Profile ธุรกิจค้ าปลีกประเภทห้ างสรรพสินค้ าในนาม ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน ซึง่ มีสาขาครอบคลุม พื ้นที่ที่มีศกั ยภาพทัว่ ประเทศ

Risks

1. รายได้ จ ากการขายและผลประกอบการที่ ปรั บลดจากแรงซื อ้ ที่ ลดลงซึ่งเป็ นผลจากจาก ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว 2.(Cannibalization) มี ผ ลกระทบต่อ ยอดขาย ของสาขาเก่าที่ลดลง 3.การแช่งขันในตลาดกดดันความสามารถใน การทํากําไรที่ลดลง

   

20 October 2017

  ROBINS: BUY 76.20  Financial Summary (Ended Dec.) Key Ratios

2015

2016

2017F

2018F

Norm.Profit Growth

5.4 14.0 10.9 11.7 11.7

3.5 15.1 23.3 30.7 30.7

5.1 12.9 6.9 5.6 5.6

9.3 9.8 11.7 11.7 11.7

Profitability Ratios (%)

2015

2016

2017F

2018F

Growth Ratios (%) Revenue Growth EBITDA Growth Pretax Growth Net Profit Growth

Gross Profit Margin EBITDA Margin Operating Profit Margin Net Profit Margin Dividend Payout Ratio Liquidity & Efficiency Cash Conversion Cycle Collection Days Inventory Days Payment Days Current Ratio (x) Leverage & Expense Analysis Asset / Liability (x) Net Gearing (x) Net Interest Cover (x) Debt / EBITDA (x) Source : Company, Yuanta

                                 

24.5 17.2 8.7 7.5 51.6

2015

24.9 18.9 10.1 9.3 49.3

25.1 20.1 10.0 9.3 49.5

25.2 20.2 10.2 9.5 49.5

(39.1) 13.0 32.0 84.1 0.5

(32.6) 13.8 35.4 81.8 0.8

2016

2017F

2018F

2015 2.24 0.10 37.5 0.3

2016 2.50 0.06 43.3 0.2

2017F 2.53 0.04 43.5 0.1

2018F 2.54 0.03 43.5 0.1

(29.6) 13.9 35.5 79.0 0.8

(30.5) 14.0 35.5 80.0 0.7

   

20 October 2017

  ROBINS: BUY 76.20 

 

Corporate Governance Report Rating (CG Score) AMATA AOT BAFS BAY BCP BIGC

BTS BWG CK CPF CPN CSL

DELTA DEMCO DRT DTAC DTC EASTW

EGCO GFPT GPSC GRAMMY HANA HMPRO

INTUCH IRPC IVL KBANK KCE KKP

KTB KTC LHBANK LPN MBK MCOT

MINT MONO NKI NYT OTO PHOL

PPS PSL PTT PTTEP PTTGC QH

QTC RATCH SAMART SAMTEL SAT SC

SCB SCC SCCC SE-ED SIM SITHAI

SNC SPALI SSSC STEC SVI TCAP

THCOM TISCO TKT TMB TNDT TOP

TSC TTCL TU VU VGI WACOAL

2S AAV ACAP ADVANC AGE AH AHC AKP ALUCON AMANAH ANAN AP APCO APCS ARIP ASIA

ASIMAR ASK ASP AUCT AYUD BANPU BBL BDMS BEM BFIT BLS BOL BROOK CEN CENTEL CFRESH

CGH CHG CHO CHOW CI CIMBT CKP CM CNS CNT COL CPI DCC EA ECF EE

ERW FORTH FPI GBX GC GCAP GL GLOBAL GLOW GUNKUL HOTPOT HYDRO ICC ICHI IFEC INET

IRC JSP K KSL KTIS L&E LANNA LH LHK LIT LOXLET LRH LST M MACO MALEE

MBKET MC MEGA MFC MOONG MSC MTI MTLS NCH NOBLE NSI NTV OCC OGC OISHI ORI

PACE PAP PB PCSGH PDI PE PG PJW PLANB PM PPP PR PRANDA PREB PRG PRINC

PT PTG PYLON Q-CON RICHY ROBINS RS RWI S S&J SABINA SALEE SAMCO SCG SEAFCO SFP

SIAM SINGER SIS SMK SMPC SMT SNP SPI SPPT SPRC SR SSF SST STA SUSCO SUTHA

SWC SYMC SYNEX SYNTEC TAE TAKUNI TASCO TBSP TCC TF TFI TGCI THAI THANA THANI THIP

THRE THREL TICON TIPCO TK TKS TMC TMI TMILL TMT TNITY TNL TOG TPCORP TRC TRU

TRUE TSE TSR TSTE TSTH TTS TTW TVD TVO TWPC UAC UP UPF VIH VNT WINNER

YUASA ZMICO

AEC AEONTS AF AIRA AIT AJ AKR AMARIN AMATAV AMC APURE AQUA ARROW

AS BA BEAUTY BEC BH BIG BJC BJCHI BKD BR BROCK BRR BTNC

CBG CGD CHARAN CITY CMR COLOR COM7 CPL CSC CSP CSR CSS CTW

DCON DIMET DNA EARTH EASON ECL EFORL EPCO EPG ESSO FE FER FOCUS

FSMART FSS FVC GEL GIFT GLAND GOLD GSTEL GYT HPT HTC HTECH IFS

IHL ILINK INSURE IRCP IT ITD J JMART JMT JUBILE JWD KASET KBS

KCAR KGI KKC KOOL KWC KYE LALIN LPH MAJOR MAKRO MATCH MATI M-CHAI

MDX MFEC MJD MK MODERN MPG NC NCL NDR NEP NOK NUSA PATO

PCA PDG PF PICO PIMO PL PLAT PLE PMTA PPM PRIN PSTC QLT

RCI RCL RICH RML RPC SANKO SAPPE SAWAD SCI SCN SCP SEAOIL SENA

SIRI SKR SLP SMIT SORKON SPA SPC SPCG SPVI SSC STANLY STPI SUC

TACC TCCC TCMC TEAM TFD TFG TIC TWI TKN TLUXE TMD TNP TOPP

TPA TPAC TPCH TPIPL TPOLY TRITN TRT TTI TVI TWP U UBIS UMI

Corporate Governance Report - The disclosure of the survey result of the Thai Institute of Directors Association (IOD) regarding corporate governance is made pursuant to the policy of the Office of the Securities and Exchange Commission. The survey of the IOD is based on the information of a company listed on the Stock Exchange of Thailand ( SET) and the market for Alternative Investment ( MAI) disclosed to the public and able to be accessed by a general public investor. The result, therefore, is from the perspective of a third party. It is not an evaluation of operation and is not based on inside information. The survey result is as of the date appearing in the Corporate Governance Report of Thai Listed Companies. As a result, the survey may be changed after that date, Yuanta Securities (Thailand) Co., Ltd does not confirm nor certify the accuracy of such survey results.

 

WAVE

UPOIC UT UWC VIBHA VPO VTW WICE WIIK WIN XO

   

20 October 2017

  ROBINS: BUY 76.20 

 

Anti-Corruption Progress Indicator Companies that have declared their intention to join CAC 2S A ABC AEC AF AI AIRA ALUCON AMATA ANAN AOT

AP APCS AQUA ASIAN ASK BCH BEAUTY BFIT BJCHI BROCK BROOK

BRR BSBM BTNC CGH CHOTI CHOW CM COL CPALL CPF CSC

CSS EE EPCO FC FER FNS FPI FSMART GEL GFPT GIFT

Companies certified by CAC ADVANC AKP AMANAH ASP AYUD BAFS BANPU BAY

N/A

AAV ABICO ACAP ACC ADAM AEONTS AFC AGE AH AHC AIE AIT AJ AJA AKR ALLA ALT AMA AMARIN AMATAV AMC APCO APURE APX AQ ARIP

BBL BCP BKI BLA BTS BWG CENTEL CFRESH

ARROW AS ASAP ASEFA ASIA ASIMAR ASN ATP30 AU AUCT BA BAT-3K BCPG BDMS BEC BEM BGT BH BIG BIGC BIZ BJC BKD BLAND BLISS BM

CIMBT CNS CPI CPN CSL DCC DEMCO DIMET

BOL BPP BR BRC BSM BTC BTW BUI CBG CCET CCN CCP CEN CGD CHARAN CHEWA CHG CHO CHUO CI CIG CITY CK CKP CMO CMR

DRT DTAC DTC EASTW ECL EGCO ERW FE

CNT COLOR COM7 COMAN CPH CPL CPR CRANE CSP CSR CTW CWT D DCON DCORP DELTA DNA DSGT DTCI EA EARTH EASON ECF EFORL EIC EKH

GLOBAL GPSC GREEN GUNKUL HMPRO ICHI IEC IFS ILINK INET IRC

FSS GBX GCAP GLOW HANA HTC ICC IFEC

EMC EPG ESSO ESTAR ETE EVER F&D FANCY FMT FN FOCUS FORTH FVC GC GENCO GGC GJS GL GLAND GOLD GRAMMY GRAND GSTEL GTB GYT HARN

J JMART JMT JUBILE JUTHA K KASET KBS KCAR KSL KTECH

INTUCH IRPC IVL KBANK KCE KGI KKP KTB

HFT HOTPOT HPT HTECH HYDRO IHL INOX INSURE IRCP IT ITD ITEL JAS JCT JSP JTS JWD KAMART KC KCM KDH KIAT KKC KOOL KTIS KWC

KYE L&E LPN LVT M MBAX MC MCOT MIDA MILL ML

MPG MTLS NBC NINE NMG NNCL NTV NUSA OCC OGC PACE

KTC LANNA LHBANK LHK MBK MBKET MFC MINT

KWG LALIN LDC LEE LH LIT LOXLEY LPH LRH LST LTX MACO MAJOR MAKRO MALEE MANRIN MATCH MATI MAX M-CHAI MCS MDX MEGA METCO MFEC MGT

MJD MK MM MODERN MPIC NC NCH NCL NDR NEP NETBAY NEW NEWS NFC NOBLE NOK NPK NPP NVD NWR NYT OHTL OISHI ORI OTO PAE

PAF PCSGH PDG PDI PIMO PK PLANB PLAT PRANDA PRG PRINC

MONO MOONG MSC MTI NKI NSI OCEAN PB

PAP PATO PCA PERM PF PICO PJW PL PLE PMTA POLAR POMPUI POST PPM PRAKIT PREB PRECHA PRIN PRO PSH PTL QTC RAM RCI RCL RICH

PSTC PYLON QH RML ROBINS ROH SANKO SAUCE SC SCCC SCN

PE PG PHOL PM PPP PPS PR PSL

RICHY RJH ROCK ROJNA RP RPC RPH RS RWI S S11 SAFARI SALEE SAM SAMART SAMCO SAMTEL SAPPE SAWAD SAWANG SCI SCP SE SEAFCO SELIC SF

SEAOIL SE-ED SENA SGP SITHAI SMIT SMK SORKON SPACK SPPT SPRC

PT PTG PTT PTTEP PTTGC Q-CON QLT RATCH

SFP SGF SHANG SIAM SIM SIMAT SIRI SKR SLP SMART SMM SMT SOLAR SPA SPALI SPCG SPG SPORT SPVI SQ SSC SST STANLY STAR STEC STHAI

SR SRICHA STA SUSCO SYNTEC TAE TAKUNI TASCO TBSP TFG TFI

S&J SABINA SAT SCB SCC SCG SINGER SIS

STPI SUC SUPER SUTHA SVH SVOA SWC SYMC SYNEX T TACC TAPAC TC TCB TCC TCCC TCJ TCOAT TEAM TFD TGPRO TH THAI THANA THE THIP

TICON TIP TKT TLUXE TMILL TMT TPA TPP TRT TRU TRUE

SMPC SNC SNP SPC SPI SSF SSI SSSC

THL TIC TIW TK TKN TKS TM TMC TMI TMW TNDT TNH TNP TNPC TNR TOPP TPAC TPBI TPCH TPIPL TPIPP TPOLY TR TRC TRITN TRUBB

TSE TU TVD TVO TVT U UBIS UKEM UOBKH UREKA UWC

SVI TCAP TCMC TF TGCI THANI THCOM THRE

TSF TSI TSR TSTE TTA TTI TTL TTTM TTW TUCC TWP TWPC TWZ TYCN UAC UEC UMI UMS UNIQ UP UPA UPF UPOIC UT UTP UV

VGI VIBHA VNT WAVE WHA WICE WIIK XO

THREL TIPCO TISCO TMB TMD TNITY TNL TOG

TOP TPCORP TSC TSTH TTCL TVI WACOAL

UVAN VARO VI VIH VNG VPO VTE WG WHAUP WIN WINNER WORK WORLD WP WR YCI YNP YUASA ZMICO

Disclosure: List of companies that intend to join Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programfrom Thaipat Institute (last update: 27 January 2017)which have 2 groups; - Companies that have declared their intention to join CAC - Companies certified by CA Anti – Corruption Progress Indicator - The disclosure of the Anti-Corruption Progress Indicators of a listed company on the Stock Exchange of Thailand, which is assessed by Thaipat Institute is made in order to comply with the policy and sustainable development plan for the listed companies of the Office of the Securities and Exchange Commission. Thai Institute of Directors made this assessment based on the information received from the listed company, as stipulated in the form for the assessment of Anti-corruption which refers to the Annual Registration Statement (Form 56-1), Annual Report (Form 56-2), or other relevant documents or reports of such listed company. The assessment result is therefore made from the perspective of Thaipat Institute that is a third party. It is not an assessment of operation and is not based on any inside information. Since this assessment is only the assessment result as of the date appearing in the assessment result, it may be changed after that date or when there is any change to the relevant information. Nevertheless, Yuanta Securities (Thailand) Co., Ltd does not confirm, verify, or certify the accuracy and completeness of the assessment result.

 

   

20 October 2017

  ROBINS: BUY 76.20 

Headquarters – Amarin Tower

AMARIN

RUAMCHOK MALL

ASOKE

BANGKAPI

SRINAKARINDRA

BANGNA

ARI

HAT YAI

VACHARAPOL

SAMUT SAKHON

237/351, Ekkachai Road, TambonMahachai, Amphoe Muang, SamutSakhon74000 Tel. (034) 421-112 Fax. (034) 421-127

HAT YAI 2

The Rise Residence Unit No.11/103, Prachayindee Rd., Amphoe Hat Yai, Songkhla 90110 Tel. (074)206-190, (074)206-199

NANA

RAYONG

KHON KAEN

PARADISEPARK

127 Gaysorn Tower, 14-16fl. Ratchadamri Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 10330 Tel. 0-2009-8888 Fax. 0-2009-8889 209 KKP Tower A, Sukhumvit21 (Asoke), North KlongToey, Wattana, Bangkok, 10110 Tel. 0-2204-2233 Fax. 0-2204-2823

10393/56 Central City Bangna Tower 11fl., Bangna-Trad Rd., Bangna, Pra-kanong, Bangkok, 10260 Tel. 0-2745-6458-66 Fax. 0-2745-6467

78/26, SoiVacharaphol 2, ThaRaeng, Bangkhen, Bangkok 10230 Tel. 0-2120-3170Fax. 0-2363-6629

142 Two Pacific Place 15fl., Sukhumvit Rd., North Klongtoey, Klongtoey, Bangkok, 10110 Tel. 0-2120-3200Fax. 0-2254-9954

500 Amarin Tower 8fl. ploenchit Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 10330 Tel. 0-2120-3241Fax. 0-2256-9596 3522 The Mall Bangkapi 8fl. Lat Phrao Rd., Klong Chan, Bangkapi, Bangkok, 10240 Tel. 0-2120-3000Fax. 0-2363-3075

388 S.P. Basement fl. PaholyothinRd.,SamsenNai, Phayathai, Bangkok, 10400 Tel. 0-2120-3350 Fax. 0-2278-1247

125/1 Chan Udom Rd., Tambonchoengnoen ,Amphoe Muang, Rayong, 21000 Tel. (038) 673-000-12 Fax. (038) 617-490

189 Ruamchok Mall 2fl. Zone C, Unit No. 104, Moo 6, TambonFaham, Chiang Mai, 50000 Tel. (052) 081-430Fax. (053) 230-138 399 S4U Office Building's 1fl., Moo 5, Srinakarindra Rd., Tambon Bang Mueang, Amphoe Mueang, SamutPrakan 10270 Tel. 0-2181-4750 Fax.0-2386-0252 Asian city resort Building 2nd Floor 1468/126-128 Karnchanavanit Rd. Hat yai, Amphoe Hat YaiSongkhla90110 Tel. (074)559-200, (074)559-440

561/27-28 Na Muang Road, TambonNai Muang, Amphoe Muang, KhonKaen40000 Tel. (043) 226-944Fax. (043) 225-344

61Paradise Park 4fl. Srinakarin Rd.,Nongbon, Prawet, Bangkok, 10250 Tel. 0-2120-3300Fax. 0-2787-1443

CHONBURI

98/16 Moo5, TambonHuaykapi, Amphoe Muang, Chonburi 20130 Tel. (038) 384-931-37Fax. (083) 384-794

NAKHON SI THAMMARAT

RATTANATHIBET

PITSANULOK

SURIN 1

Crystal Park

CHIANG MAI

179/43 Mahidol Road, TambonHayya, Amphoe Muang, Chiang Mai 50000 Tel. (053) 282-233-35, Fax. (053) 271-068

NGAMWONGWAN

30/39-50 The Mall Ngamwongwan 11fl. Ngamwongwan Rd., Nontaburi, Nontaburi, 11000 Tel. 0-2120-3100 Fax. 0-2550-0499

CHAENGWATTANA

BONMARCHE

91 Unit No. 105/1 Room E204 Tessabarnsongkroa Rd, Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900 Tel. 0-2120-3630 Fax. 0-2002-5551

Silom Road

62 Thaniya Building, Room 407, 410 4th Floor, Silom Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 Tel. 0-2120-3380 Fax. 0-2120-3380

SURIN SOI TONKOON

HUA HIN

THA PHRA

UBON RATCHATHANI

CENTRAL CHONBURI

Phuket

145 TiwanondRd., TambonBangkrasor, Amphoe Muang Nonthaburi, Nonthaburi, 11000 Tel. 0-2120-3270Fax. 0-2580-7765 199, Building D, 1st Floor, Room No.106-107 Praditmanutham Road, Lat Phrao, Ladprao, Bangkok10230 Tel. 0-2120-3510 Fax. 0-2515-0875

99/9 Central Chaengwattana Unit No. 1106 11 fl. Bangtalard, Pakkret, Nontaburi 11120 Tel. 0-2120-3660 Fax. 0-2193-8149

574 / 6-7 Moo 19, Nong Muang, Surin 32000 Tel. 0-4406-9040 Fax. 0-4451-2447

941, 1st Floor, Chayangkul Road, Naimueang Sub-District, Mueang District, Ubon Ratchathani 34000 Tel. 0-4595-9456 Fax. 0-4531-2132

                 

169/2-3-4 Baromtrailokanart Road, TambonNai Muang, Amphoe Muang, Pitsanulok, 65000 Tel. (055) 243-060 Fax. (055) 259-455

No. 8/89 Blueport Shopping Center Soi Nong Ka Village, Nong Ka District, Hua Hin, Prachuabkirikhan 77110 Tel. 0-3252-3270 No. 55 / 35-36 Moo 1, Samet, Muang, Chonburi, Chonburi 20000 Tel. 0-3313-5119 Fax. 0-3805-3839

155/8 PhatthanakanKhuKhwang Rd., Nai-Muamg, Muang, Nakhon Si Thammarat, 80000 Tel. (075) 344-955Fax. (075) 344-956 91SoiTadok, KrungsriNai Road, TambonNai Muang,AmphoeMuangsurin, Surin, 32000 Tel. (044) 069-070Fax. (044) 512-442

99 The Mall Thapra Mall Building, 9th Floor, Ratchadapisek Road, Bukkalo, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. 0-2120-3560 Fax. 0-2477-7217 No. 1 / 6-7 Tungka Road, Talad Yai, Mueang Phuket 83000 Phone 0-7668-1700 Fax 0-7635-4020

   

20 October 2017

  ROBINS: BUY 76.20 

 

Disclaimer:

This report is prepared by Yuanta Securities (Thailand) Co., Ltd for information purposes only. Information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable. However, Yuanta Securities (Thailand) Co., Ltd makes no warranties and gives no assurance as to its accuracy and completeness, so future results or events will not be responsible. Investors should carefully use discretion before making an investment. No part of this report can be reproduced, altered, copied or distributed without the prior written consent of Yuanta Securities (Thailand) Co., Ltd. Ratings Definitions (1) (BUY) Return may exceed 15% over the next 12 months (including dividends) (2) (TRADING BUY ) Return may range between -10% to +15% over the next 3 months (including dividends) (3) (SELL) Return may be lower than -10% over the next 12 months (including dividends) (4) (Not Rated) Stock is not within research coverage Opinions or recommendations contained herein are in the form of technical ratings and fundamental ratings. Fundamental ratings may differ from technical ratings. Investors are advised to review the information in this report carefully before making investment decisions

Research Department Fundamental Analyst

Mayuree Chowvikran, CISA Wichuda Plangmanee

Head of Research Fundamental Analyst

Thakol Banjongruck Theethanat Jindarat Vorapoj Hongpinyo Supachai Wattanavitheskul Chattra Chaipunuiriyaporn Bunya Wikaisuksakul Tus Sanguankijvibul Veena Naidu Atithep Ittivikul Strategist Padon Vannarat Piyapat Patarapuvadol Nutt Treepoonsuk

Fundamental Analyst Fundamental Analyst Fundamental Analyst Fundamental Analyst Fundamental Analyst Fundamental Analyst Assistant Fundamental Analyst Institution Analyst Assistant Institution Analyst

Technical Analyst Apisit Limthumrongkul Charnwit Teekawatthanathikul Data Support Somjit Viroontanee Angsumalin Kumvong Peeraya Wiangphoem    

 

Senior Strategist Strategist Strategist

Technical Analyst Assistant Technical Analyst

Sector

Email Address

Construction Service, Commerce Auto, Media, Health Care Small-Mid Capitalization Property, Industrial Estate ICT, Electronic, Small Cap Banking, Finance Energy, Petrochemical Tourism, Transportation

0-2009-8050 0-2009-8069

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

0-2009-8067 0-2009-8071 0-2009-8072 0-2009-8066 0-2009-8056 0-2009-8075

[email protected]

0-2009-8070

Email Address [email protected] [email protected] [email protected]

Tel. 0-2009-8060 0-2009-8062 0-2009-8059

Email Address [email protected]

Email Address Support Support Support

Tel.

[email protected] [email protected]

Tel. 0-2009-8052

Tel.

robins - Settrade

Oct 20, 2017 - 2017F. 2018F. Company Profile. ธุรกิจค้าปลีกประเภทห้างสรรพสินค้าในนาม ..... 78/26, SoiVacharaphol 2, ThaRaeng, Bangkhen,. Bangkok 10230.

361KB Sizes 0 Downloads 653 Views

Recommend Documents

robins - Settrade
Apr 18, 2018 - 4เหตุผลที่คงค ำแนะน ำ “ซื้อเก็งก ำไร” 1) คำดก ำไร 1Q61 เติบโตรำว 11% YoY ผลักดันจำก. รำยได้และมำà

robins
Jul 20, 2017 - Key financial ratio (%) ppts ppts ppts. GPM ..... Cash Flow Interest Coverage (x). 46.2. 41.3. 52.5. 56.2 ... Financing Cash Flow. (137). (1,641).

ROBINS
Nov 15, 2017 - ก าไร 3Q60 เพิ่มจากรายได้และมาร์จิ้น. ประกาศก าไรสุทธิ 3Q60 ท าได้ 611 ล้านบาท (+ 20%YoY และ+2%QoQ ) ตามคาà

ROBINS - T-Buy
Dec 29, 2017 - 3เหตุผลที่เราแนะน า “เก็งก าไร” 1) สาขาใหม่ในรูปแบบ “Hello Beauty” เริ่มที่สาขามหาชัย. ได้รับผà

KTC - Settrade
Oct 18, 2017 - 5. KTC : T-BUY-140.0. 18 October 2017. Corporate Governance Report Rating (CG Score). AMATA. BTS. DELTA. EGCO. INTUCH. KTB. MINT.

THCOM - Settrade
Nov 2, 2017 - AQUA. BRR. CSS. FER. HTECH. KASET. MATI. NUSA. PSTC. SEAOIL. STPI. TNP. UBIS. ARROW. BTNC. CTW. FOCUS. IFS. KBS. M-CHAI. PATO. QLT. SENA. SUC. TOPP. UMI. Corporate Governance Report - The disclosure of the survey result of the Thai. Ins

Supalai - Settrade
Sep 18, 2017 - 3เหตุผลที่เราปรับเพิ่มค าแนะน าเป็น “ซื้อ” 1) SPALI มีปัจจัยบวกระยะสั้นจากแผนเปิดตัว. คอน

TCMC - Settrade
Nov 17, 2017 - ในปี 2561 คำดเติบโตถึง 104% YoY เป็น 429 ล้ำนบำท (สูงสุดเป็นประวัติกำรณ์) โดยก ำไรรำยไตร. มำสจะเต

Neutral - Settrade
May 31, 2018 - Moreover, domestic political issue become clearer after the constitutional's ruling on the draft of MP election bill is not against the constitution.

Untitled - Settrade
Jun 30, 2017 - fillinn righlullainfatuihine Sullavilisinnnnniu fox naens SET50 future. 7neriu in his TRADING S50Z17 cut loss 5 breakout 1082 follow LONG this ...

supalai - Settrade
Dec 27, 2017 - 4เหตุผลที่คงคำแนะน ำ “ซื้อ” 1) กำรทำโครงกำร Mixed Use ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญทั้งต่อยอด. รำยà¹

SPCG - Settrade
Mar 14, 2017 - STEEL. Property & Construction[PROPCON]. Construction Materials. CONMAT. Construction Services. CONS. Property Development. PROP. Property Fund & REITs. PF&REIT. Resources [RESOURC]. Energy & Utilities. ENERG. Mining. MINE. Services [S

Sansiri - Settrade
May 21, 2018 - 41/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong ... KGI policy and/or applicable law regulations preclude certain types of ...

KTC - Settrade
Feb 20, 2018 - คำดรำยได้ดอกเบี้ยเติบโตแข็งแกร่ง แม้มีผลกระทบจำกเกณฑ์ใหม่เต็มปีก็ตำม. เราคาดรายไà

TCMC - Settrade
Mar 20, 2018 - ปรับประมาณการสะท้อนค่าเงินบาทที่แข็งค่า. เราปรับสมมติฐานค่าเงินบาทต่อดอลาร์สหรัà¸

AP - Settrade
Oct 24, 2017 - 3 เหตุผลที่คงคําแนะนํา “ซื้อ” 1) คาดกําไรปกติ 3Q60 เติบโตเด่นทั้ง QoQ และ YoY และมี. โอกาสทําระ

DTAC - Settrade
Mar 29, 2018 - Gross margin analysis ... revenue market share in Thailand. .... listed on the Stock Exchange of Thailand (SET) and the market for Alternative.

Supalai - Settrade
Aug 9, 2017 - ก ำไรสุทธิ 2Q60 ฟื้นตัวเด่นตำมที่เรำและตลำดคำด. ก ำไรสุทธิ 2Q60 ฟื้นตัว 93% QoQ สู่ระดับ 1.3 พันล้à¸

BBL - Settrade
Dec 22, 2017 - Figure 1: Top ten life insurance companies (sorted by market share as of ... share in life insurance .... Peer comparison – Key valuation stats.

KTC - Settrade
Jul 4, 2018 - คาดก าไร 2Q61 โตเด่นทั้ง YoY และ QoQ. เราคาดก าไรสุทธิ 2Q61 ของ KTC ที่ 1.3 พันล้านบาท (+65.5% YoY และ +7.7% QoQ) เติบà¹

Untitled - Settrade
Oct 9, 2017 - S50Z17 Ua 1084.90 qa (-0.60) ifiulunsauvinia 1077/1084 gees al. USunnfjovney 80,283 airyun nanthu 1088 gafia LOng anjynnfinj 314,343 ...

sansiri - Settrade
Apr 9, 2018 - 0 2120 3241 Fax. 0 2256 9596. RUAMCHOK MALL. 189 Ruamchok Mall 2fl. Zone C, Unit No. 104,. Moo 6, TambonFaham, Chiang Mai, 50000.

AAV - Settrade
Nov 10, 2017 - Source: Company and FSS Research. Page 3. AAV. Page 3 of 4. Finansia Syrus Securities Public Company Limited. Head Office. Thaisummit ...

KTB - Settrade
Apr 20, 2017 - 11.85%. 10.92%. 12.26%. 12.14%. Source: Company data, Krungsri Securities. KTB: Gross NPL and NPL ratio hit the highest level in 1Q17. 68.