Thailand Strategy 29 March 2016

Strategy | Strategy - Thailand

Neutral (Maintain)

Strategy - Thailand

Stocks Covered: Ratings (Buy/Neutral/Sell): Last 12m Earnings Revision Trend:

ย ังคงแนะนำเล่นเก็งกำไร แม ้ผลตอบแทน SET ในไตรมาส 1/16 ปรับเพิม ่ ขึน ้ แข็งแกร่งถึง 9.1% จากช่วงปลายปี 2015 ทีผ ่ ่านมา แต่ประเมินกาไรบริษัทจดทะเบียนยังคงไม่มค ี วามแน่นอน เราจึงยังแนะนา ่ สาร (อาทิ PTT, PTTEP, เล่นเก็งกาไรในหุ ้น large cap อย่างกลุม ่ พลังงาน ธนาคาร และสือ ADVANC, KBANK, และ SCB) และแนะนา MINT และ CPN สาหรับผลประกอบการไตร มาส 1/16 ทีค ่ าดว่าจะออกมาดี รวมทัง้ หุ ้นรับเหมาอย่าง STEC และ CK ทีไ่ ด ้รับผลดีจาก ้ การเปิ ดประมูลโครงการโครงสร ้างพืน ้ ฐานในระยะสัน

81 33 / 33 /15 Neutral

SET Index

ประเมินกำรฟื้ นต ัวของหุน ้ กลุม ่ big cap ณ วั น ที่ 24 มี น า ค ม 2016 หุ น ้ ก ลุ่ ม พ ลั ง ง า น / สื่ อ ส า ร แ ล ะ ธ น า ค า ร ป รั บ เ พิ่ ม ขึ้ น 12.5%/20.2%/15.5% เทียบกับผลตอบแทนดัชนี SET Index ที่ 9.1% โดยคาดว่านั ก ลงทุนจะยังคงลงทุนต่อเนื่องในกลุ่ม big cap ของสามกลุ่มเหล่านี้ต่อไปในเดือนแรกของ ไตรมาส 2/16 Source: Bloomberg

รำคำนำ้ ม ันย ังคงเป็น catalyst หล ัก ราคาน้ ามันดิบ (Brent) ได ้ปรับเพิม ่ ขึน ้ 9.3% (YTD) เป็ น USD40.75/bbl แสดงให ้เห็นถึง แนวโน ้มทีเ่ ริม ่ ดีขน ึ้ ในไตรมาส 1/16 และมองว่าราคาน้ ามันดิบจะยังคงมีผลกระทบต่อ SET Index อย่างมีนัยสาคัญต่อไปในไตรมาส 2/16

USD/THB USD/THB 37.0

36.0

หุน ้ mid-small cap ย ังคงมีควำมไม่แน่นอน

35.0

34.0

ในไตรมาส 1/16 ทีผ ่ ่านมา ราคาหุ ้นกลุ่ม small-mid cap ยังคง underperform โดยยังคง ไม่ม ี catalyst ทีจ ่ ะช่วยหนุนราคาหุ ้นรวมทัง้ ทิศทางผลประกอบการในไตรมาส 1/16 ทีย ่ ังมี ความไม่แน่นอนสูง

33.0

32.0

31.0 as of 25 Mar'16 = 35.30

แนวโน้มผลประกอบกำรไตรมำส 1/16 อ่อนแอ

30.0

หลั ง จากผ่ า นเดื อ นมี น าคมเราได เ้ ห็ น ทิศ ทางราคาหุ น ้ บางตั ว เริ่ม ปรั บ ลดลงจากผล ประกอบการไตรมาส 1/16 โดยกลุม ่ ธนาคารจะมีการประกาศออกมาก่อนในช่วงวันที่ 19-22 ้ ศ เมษายนซึง่ จะเป็ นตัวบ่งชีท ิ ทางผลประกอบการโดยรวม เราประเมินหนี้เสียยังคงย่าแย่ด ้วย ่ ต่ากว่า 1% (q-o-q) แต่กาไรสุทธิจะเริม การเติบโตของสินเชือ ่ ฟื้ นตัวจากไตรมาส 4/15 ตามปั จ จั ยทางฤดูก าลรวมทัง้ การตัง้ ส ารองและค่าใช ้จ่ายในการดาเนินงานทีล ่ ดลง ยังคง ้ ” BBL (ราคาเป้ าหมาย 187.00 บาท), และ TISCO (ราคาเป้ าหมาย 49.00 แนะนา “ซือ บาท) แต่ก าไรกลุ่ม ICT ลดลงจากการอุดหนุ น handset และค่าใช ้จ่ายโปรโมชั่นทีส ่ ูง ้ ” ADVANC (ราคาเป้ าหมาย ยังคงแนะนา “ขาย” JAS (ราคาเป้ าหมาย 2.86 บาท) และ “ซือ 190.00 บาท)

THB mn 20,000 10,000 (10,000)

(30,000)

87% ของบริษัทจดทะเบียนบันทึกก าไรสุทธิรวมจานวน 6.19 แสนล ้านบาทในปี 2015 (คาดการณ์กาไรสุทธิของบริษัททัง้ หมดที่ 6.88 แสนล ้านบาท) ปรับลดลง 4.6% จากเดิม 6.48 แสนล ้านบาทในปี 2014 จากขาดทุนกลุ่มผู ้ประกอบการกลุ่มเหล็กมหาศาลถึง 4.6 หมืน ่ ล ้านบาทโดยเฉพาะจาก SSI และกาไรสุทธิกลุม ่ พลังงานปรับลดลงอย่างมีนัยสาคัญถึง 45.1% ในขณะทีก ่ ลุ่มธนาคารปรับลดลง 6.7% y-o-y โดยสามกลุ่มทีบ ่ ันทึกกาไรสูงทีส ่ ุด ได ้แก่กลุ่มปิ โตรเคมี (+64.6%) กลุ่ม ICT (+35.7%) และกลุ่มวัสดุก่อสร ้าง (+34.5%) และอยูร่ ะหว่างการประเมินกาไรสุทธิของ SET ในปี 2016-17 ในขณะนี้

P/E (x)

P/B (x)

Dec-16F 18.3

Dec-16F 12.1

(40,000) (50,000)

Source: SET Smart, RHB

Yield (%)

Com pany Nam e Advanced Info Services

Price THB177.00

Target THB189.99

Bangkok Bank

THB172.00

THB187.00

8.9

0.8

4.0

BUY

Central Pattana

THB48.50

THB60.00

23.7

4.2

1.7

BUY

CH Karnchang PCL

THB24.30

THB33.00

34.1

2.5

2.1

BUY

Minor International PCL

THB35.00

THB44.00

23.9

3.9

1.4

BUY

Sino-Thai Engineering & ConstructionTHB20.80 PCL

THB29.00

21.0

3.1

1.9

Dec-16F Rating 5.5 BUY

BUY

Source: Company data, RHB

Powered by the EFA Platform

Foreign Fund Flows (net buy/sell)

(20,000)

กำไรสุทธิของ SET ในปี 2015 ลดลง 4.6% y-o-y

See important disclosures at the end of this report

Source: Bloomberg

1

Analyst Kasamapon Hamnilrat +662 862 9999 [email protected]

15,262 7,787

Strategy - Thailand

Thailand Strategy

29 March 2016 วิเครำะห์ต ัวเลข GDP และสภำพคล่อง กนง. ยังคงดอกเบีย ้ นโยบายไว ้ที่ 1.50% เป็ นไปในทิศทางเดียวกับคาดการณ์ของเราในขณะทีค ่ ่าเงิน ่ ว่าการเติบโตในประเทศจะ บาทแข็งค่าขึน ้ ช ้ากว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐตัง้ แต่ต ้นปี ทีผ ่ ่านมา โดยเราเชือ ้ และโครงการเมกะโปรเจค เราประเมินอัตราเงิน เริม ่ ฟื้ นตัวดีขน ึ้ จากมาตรการกระตุ ้นภาครัฐในระยะสัน เฟ้ อเพิม ่ ขึน ้ 1.2% ในปี 2016 จากเดิม -0.9% ในปี ทีผ ่ ่านมา โดยเราคาดว่าธปท. จะยังคงดอกเบีย ้ นโยบายต่อ ไปที่ 1.50% ในการประชุม วันที่ 11 พฤษภาคมที่จะถึงนี้ มูล ค่า การส่ง ออกปรั บเพิม ่ ขึน ้ 10.3% y-o-y ในเดือนกุมภาพันธ์จากเดิม -8.9% ในเดือนทีผ ่ า่ นมา ภ ัยแล้งสร้ำงแรงกดด ันต ัวเลข GDP มหาวิทยาลัยหอการค ้าคาดสถานการณ์ภัยแล ้งในประเทศไทยจะยังกดดัน GDP ให ้ลดลงราว 0.85% โดยมูลค่าความเสียหายรวมเท่ากับ 1.1928 แสนล ้านบาทในแง่ของรายได ้ภาคเกษตรและกาไรบริษัท จดทะเบียน ทีมเศรษฐศาสตร์ของหลักทรัพย์คาดว่าผลกระทบต่อ กลุ่มผู ้ประกอบการผลิตอุตสาหกรรมจะมีเพียง เล็ ก น ้อยแต่จะส่งผลต่อ กลุ่มเกษตรมากกว่าโดยเฉพาะผลผลิตข ้าวเปลือ กทีค ่ าดว่าจะก่อ ให ้เกิดการ ขาดทุนราว 1.6 หมืน ่ ล ้านบาท (0.1% ของ GDP) ในขณะทีก ่ ารประเมินผลกระทบต่อกลุ่มโรงแรมนั น ้ เป็ นไปได ้ยากแต่โรงแรมทีไ่ ด ้รับผลกระทบนั น ้ ค่อ นข ้างน ้อย ดังนั น ้ โดยรวมแล ้ว เราคาดว่าผลกระทบ จากภัยแล ้งต่อ GDP จะอยูใ่ นกรอบ 0.1-0.4% ในปี นี้ ั โครงกำรกระตุน ้ อสงหำริ มทร ัพย์ระด ับล่ำง รัฐบาลมีนโยบายทาโครงการบ ้านประชารัฐ เพือ ่ ช่วยเหลือผู ้มีรายได ้น ้อยให ้มีทอ ี่ ยู่อาศัยเป็ นของตัวเอง ้ ระยะยาว (ลีส โฮลด์) โดยใช ้พืน ทัง้ ในรูปแบบการเช่าซือ ้ ทีร่ าชพัสดุ 6 ทาเล และการขายขาด (ฟรี โฮลด์) โดยเปิ ดให ้เอกชนนาโครงการทีม ่ อ ี ยู่แล ้วมาร่วมโครงการ ราคาขายต่อยูนต ิ ต ้องไม่เกิน 1.50 ล ้านบาท โดยให ้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็ นผู ้สนั บสนุ นเงินกู ้ดอกเบีย ้ ต่าให ้ ธอส.เตรียม ่ โครงการบ ้านประชารั ฐ ไว ้เบื้อ งต ้น 3 หมื่น ล ้านบาท เพื่อ ปล่อ ยกู ้ให ้ วงเงิน ในการสนั บ สนุ น สิน เชือ ประชาชนในอั ต ราดอกเบี้ย ต่ า ระยะเวลาในการปล่อ ยกู ้ 3 ปี โดยทางกระทรวงการคลั ง เตรีย มจะ นาเสนอโครงการให ้ทีป ่ ระชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาภายในเดือนมี.ค.นี้ ในส่วนนี้จะเป็ นการนา สินทรัพย์ท รี่ อการขาย หรือ เอ็ นพีแอของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ หรือ เอสเอฟไอ ทัง้ ธอส. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ออมสิน กรุงไทย บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท(SAM) บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จากัด(มหาชน) (BAM) กว่า 2.5 พันยูนต ิ ทั่วประเทศมาร่วม โครงการ เพือ ่ เปิ ดขายให ้ประชาชนผู ้มีรายได ้น ้อย ้ ำ่ ยช่วงสงกรำนต์ มำตรกำรกระตุน ้ ใชจ หลั งจากออกมาตรการกระตุ ้นภาคใช ้จ่า ยในช่วงปลายปี ทีผ ่ ่านมา ครม.ยั งคงเดิน หน า้ ออกไฟเขีย ว มาตรการกระตุ ้นใช ้จ่ายช่วงสงกรานต์ 9-17 เม.ย.เน ้นใช ้ใบก ากับร ้านอาหาร 15,000 บาทลดภาษี ฯ และต่อ อายุม าตรการกระตุ ้นท่อ งเที่ย วลดหย่อ นภาษี ไ ม่เ กิน 15,000 บาทอีก 1 ปี ให ้มีผ ลย ้อนหลั ง ตัง้ แต่ 1 ม.ค.59 ้ ฐำน เดินหน้ำโครงกำรโครงสร้ำงพืน กรมขนส่งวางแผนเดินหน ้าโครงการรถไฟฟ้ า 10 สาย ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของโครงการโครงสร ้างพืน ้ ฐาน ด่ว น 20 รายการด ้วยงบการลงทุน รวมเท่ากั บ 1.8 ล ้านล ้านบาทจากแผนในการพัฒ นาในรอบ 8 ปี ข ้างหน ้า (2015-2022) โดยจะมีการรู ้ผลครม. ในช่วงเดือนเมษายน อาทิ สายสีส ้ม ชมพู และเหลือง ด ้วยมูลค่าการก่อ สร ้างรวมจานวน 2.09 แสนล ้านบาท และกระบวนการประมูลคาดว่าจะแล ้วเสร็จใน เดือนสิงหาคมนี้ โครงกำรรถไฟฟ้ำควำมเร็วสูง นายกรั ฐ มนตรีตั ด สิน ใจเป็ นผู ้ลงทุน โครงการรถไฟฟ้ าความเร็ ว สูง ไทย-จีน โดยล าพั ง และจะจ ้าง ประเทศจีนในการก่อสร ้างเฟสแรกระยะทาง 250 กิโลเมตร (กรุงเทพ-นครราชศรีมา) จากเส ้นทางรวม 873 กิโลเมตร (กรุงเทพ-นครราชศรีมา-หนองคาย) ด ้วยมประเมินมูลค่าการก่อ สร ้างรวม 4.50 แสน ่ ทัง้ หมด ล ้านบาทจากการขอสินเชือ ้ ” ราคาเป้ าหมาย 33.00 บาท), STEC (“ซือ ้ ” ราคา เรามองว่าผู ้รับเหมาทัง้ สีร่ าย คือ ITD, CK (“ซือ ้ เป้ าหมาย 29.00 บาท) และ UNIQ (“ซือ” ราคาเป้ าหมาย 21.10 บาท) จะชนะประมูล

2

Strategy - Thailand

Thailand Strategy

29 March 2016 ้ ” ย ังคงแนะนำ “ซือ ADVANC เราได ้ปรั บ ลดประมาณการก าไรในรอบปี 2016-17 ราว 26%/7% ตามล าดั บ หลั ง จากพิจ ารณางบ ดาเนินงานจากดีล TOT และงบลงทุน (capex) ฉุ ดให ้ราคาเป้ าหมายคานวณจากวิธ ี DCF ลดลงเป็ น ้ ขายด ้วย 190.00 บาท (เดิม 202.00 บาท, WACC 8.9%, TG 1%) โดยราคาหุ ้น AIS ซือ EV/EBITDA ปี 2016 ที่ 10x เทียบกับค่าเฉลีย ่ ของผุ ้ประกอบการในประเทศและภูมภ ิ าคที่ 16x/11x ตามลาดับอีกทัง้ ให ้ผลตอบแทนปั นผลสูงกว่า 6% ส่วนปั ญหาจากกรณีสัมปทาน AIS-TOT คาดว่าจะ หมดไปหากมีการเซ็นสัญญาร่วมมือทางพันธมิตร BBL BBL มีสัดส่วนเงินสารอง/หนี้เสีย (LLC) สูงทีส ่ ุดถึง 185% ในเดือนธันวาคม 2015 เทียบกับค่าเฉลีย ่ กลุ่มที่ 126.6% อีกทัง้ ยังมีฐานเงินทุนแข็งแกร่ง (เงินทุนขัน ้ แรก: 16.6% และ BIS Ratio: 18.7%) ่ งทางเศรษฐกิจทีส ทนทานต่อสภาวะหนีเ้ สียและความเสีย ่ งู CPN CPN มีแผนเปิ ดห ้างสรรพสินค ้าใหม่หนึง่ แห่งในจังหวัดนครราชศรีมาในปี 2016 โดยเรามีมุมมองบวก กับทิศทางกาไรในปี นจ ี้ าก 

การด าเนิน งานของห ้างสรรพสิน ค ้า 4 แห่ ง ใหม่ ท ี่เ ปิ ดตั ว ในช่ว งปลายปี โดยเฉพาะห ้าง Central Westgate ในไตรมาส 3/15การเปิ ดห ้างสรรพสินค ้า Central Pinklao อีกครัง้ ในไตรมาส 4/15 หลังปิ ดปรับปรุงครัง้ ใหญ่ ้ หนุ นให ้อัตราค่าเช่า โดย 50% ของสัญญาเช่าจะเปลีย ่ นจากสัญญาระยะยาวเป็ นระยะสัน เฉลีย ่ ดีขน ึ้ ราว 30% หนุ นอัตราการเช่าให ้กลับเพิม ่ ขึน ้ เป็ น 90% จากเดิม 61% ในปี 2015 ่ ชัน ้ นาหลายแห่งจะเปิ ดสาขาใหม่ภายในช่วงครึง่ ปี แรก เนือ ่ งจากแบรนด์แฟชัน

สองปั จ จั ย ดัง กล่าวจะเป้ นตัว ผลั ก ดั นให ้อัต ราการเช่า เฉลีย ่ ของห ้างค ้าปลีก ดีขน ึ้ เป็ น 96% จากเดิม 93% ในปี 2015 หนุนอัตราค่าเช่าให ้เพิม ่ ขึน ้ 5% (เดิม 1% ในปี 2015) และรายได ้เพิม ่ ขึน ้ 15.5% เป็ น 2.81 หมืน ่ ล ้านบาทใกล ้เคียงเป้ าผู ้บริหารที่ 15% CK การประมูลโครงการคาดว่าจะเริม ่ ขึน ้ ตัง้ แต่ไตรมาส 2/16 เป็ นต ้นไปโดย CK จะเป็ นผู ้ได ้รับประโยชน์ หลักรวมโครงการทีส ่ าคัญอย่าง 

โครงการมอเตอร์เวย์บางปะอิน-นครราชศรีมา มูลค่า 700 ล ้านบาท้ ตู ้รถไฟฟ้ าส่วนต่อขยายสายสีน้ าเงินมูลค่า 2.5 หมืน การสั่งซือ ่ ล ้านบาทท

นอกจากนีย ้ ังมีโครงการอืน ่ ๆ อาทิ ส่วนต่อขยายท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ (4.9 หมืน ่ ล ้านบาท) ในเดือน เมษายน และรถไฟฟ้ าสายสีส ้มมูลค่า 1.0 แสนล ้านบาทในเดือนมิถุนายนเร็วทีส ่ ุด ซึง่ หากเป็ นไปตาม คาดเราประเมินมูลค่างานในมือสูงสุดเป็ นประวัตก ิ ารณ์ท ี่ 1.10 แสนล ้านบาทจากปั จจุบันที่ 8.4 หมืน ่ ล ้านบาทอิงจากอัตราการชนะประมูลที่ 25% MINT เราประมินการเติบโตของกาไรจากการดาเนินงานที่ 40% จาก การฟื้ นตัวของธุรกิจโรงแรมและอาหาร ้ โรงแรมในโปรตุเกสช่วยหนุนโมเมนตัมกาไรให ้ดีขน จากทัง้ ในและต่างประเทศ และแผนการซือ ึ้ ตัง้ แต่ ้ ” ทีร่ าคา ไตรมาส 1/16 ส่งผลบวกต่อการขยายโรงแรมในอนาคตระยะยาว เราจึงยังคงแนะนา “ซือ เป้ าหมายคานวณจากวิธ ี DCF เท่ากับ 44.00 บาท (22% upside) อีกทัง้ ประเมิน PE ยังต่ากว่า ผู ้ประกอบการโรงแรมในประเทศรายอืน ่ STEC ได ้รับประโยชน์จาก 

การเข ้าร่ว มประมูล โครงการรถไฟฟ้ าใต ้ดิน สายสีส ้ม (ที่ค าดว่า จะเปิ ดตั ว ภายในไตรมาส 2/16)ได ้รั บ ประโยชน์จ ากการประมูล งานโรงไฟฟ้ าพลั ง ก๊า ซทั ง้ 3 แห่ง ด ้วยก าลั ง การผลิต รวม 7600MW

ซึง่ หากสาเร็จจะทาให ้ยอด orderbook เพิม ่ ขึน ้ เกือบ 50% เป็ น 9.0 หมืน ่ ล ้านบาท

3

Strategy - Thailand

Thailand Strategy

29 March 2016

Figure 1: The SET earnings summary Sector Agro & Food Industry -- Agribusiness -- Food and Beverage Consumer Products -- Fashion -- Home & Office Products -- Personal Products & Pharmaceuticals Financials -- Banking -- Finance and Securities -- Insurance Industrials -- Automotive -- Industrial Materials & Machinery -- Paper & Printing Materials -- Petrochemicals & Chemicals -- Packaging -- Steel Property & Construction -- Construction Materials -- Property Development -- Property Fund -- Construction Resources -- Energy & Utilities -- Mining Services -- Commerce -- Health Care Services -- Media & Publishing -- Professional Services -- Tourism & Leisure -- Transportation & Logistics Technology -- Electronic Components -- Information & Communication Technology Medium-Sized Enterprise SET+MAI SET

Number of companies used for calculation

Net Profit (THB m) 4Q15 8,853 77 8,776 2,725 1,785 709 230 51,059 43,700 3,561 3,798 5,059 1,357 161 41 6,350 406 (3,256) 38,410 15,130 22,416 0 864 16,677 16,880 (204) 16,281 12,387 4,390 (587) 86 1,120 (1,115) 22,713 3,965 18,748 2 161,777 161,776

4Q14

+/-

8,475 4.5% 507 -84.8% 7,968 10.1% 1,292 110.9% 406 339.4% 706 0.4% 179 28.4% 57,945 -11.9% 49,362 -11.5% 3,578 -0.5% 5,005 -24.1% (7,866) n.m. 1,285 5.7% 243 -33.8% 34 21.3% (6,488) n.m. (159) n.m. (2,781) 17.1% 31,998 20.0% 10,657 42.0% 19,402 15.5% 0 n.m. 1,938 -55.4% (67,153) -124.8% (67,027) n.m. (126) n.m. 16,989 -4.2% 10,558 17.3% 3,776 16.3% 1,102 n.m. 79 8.6% 1,564 -28.4% (91) 1129.7% 20,540 10.6% 1,661 138.7% 18,879 -0.7% 692 -99.8% 62,911 62,218

Common size 4Q15

2015

2014

5.5% 13.6% 0.0% 0.8% 5.4% 12.8% 1.7% 2.1% 1.1% 0.7% 0.4% 1.1% 0.1% 0.3% 31.6% 93.1% 27.0% 79.3% 2.2% 5.8% 2.3% 8.0% 3.1% -12.6% 0.8% 2.1% 0.1% 0.4% 0.0% 0.1% 3.9% -10.4% 0.3% -0.3% -2.0% -4.5% 23.7% 51.4% 9.4% 17.1% 13.9% 31.2% n.m. n.m. 0.5% 3.1% 10.3% -107.9% 10.4% -107.7% -0.1% -0.2% 10.1% 27.3% 7.7% 17.0% 2.7% 6.1% -0.4% 1.8% 0.1% 0.1% 0.7% 2.5% -0.7% -0.1% 14.0% 33.0% 2.5% 2.7% 11.6% 30.3% 0.0% 1.1%

42,205 2,609 39,596 6,878 4,394 1,775 709 221,423 193,006 13,736 14,681 (4,843) 5,353 931 164 32,789 2,025 (46,105) 130,124 60,807 61,743 0 7,574 52,361 52,210 151 68,759 40,544 16,944 3,924 309 3,338 3,700 102,210 14,714 87,495 4,287

41,762 4,308 37,455 4,552 1,128 2,426 998 234,910 206,916 12,279 15,716 21,763 4,921 1,168 199 19,922 1,211 (5,657) 111,062 45,200 56,396 0 9,465 95,073 95,037 36 62,150 35,272 15,197 5,400 210 2,748 3,325 76,876 12,418 64,458 5,245

157.2% 100.0% 100.0% 160.0% 100.0% 100.0%

509 of 583 496 of 560

Source: SET Smart, RHB

4

Net Profit (THB m)

4Q14

623,404 653,395 619,117 648,149 509 of 583 496 of 560

+/1.1% -39.4% 5.7% 51.1% 289.6% -26.8% -29.0% -5.7% -6.7% 11.9% -6.6% n.m. 8.8% -20.3% -17.8% 64.6% 67.3% 715.0% 17.2% 34.5% 9.5% n.m. -20.0% -44.9% -45.1% 319.4% 10.6% 14.9% 11.5% -27.3% 47.3% 21.5% 11.3% 33.0% 18.5% 35.7% -18.3%

Common size 2015

2014

6.8% 0.4% 6.4% 1.1% 0.7% 0.3% 0.1% 35.8% 31.2% 2.2% 2.4% -0.8% 0.9% 0.2% 0.0% 5.3% 0.3% -7.4% 21.0% 9.8% 10.0% n.m. 1.2% 8.5% 8.4% 0.0% 11.1% 6.5% 2.7% 0.6% 0.0% 0.5% 0.6% 16.5% 2.4% 14.1% 0.7%

6.4% 0.7% 5.8% 0.7% 0.2% 0.4% 0.2% 36.2% 31.9% 1.9% 2.4% 3.4% 0.8% 0.2% 0.0% 3.1% 0.2% -0.9% 17.1% 7.0% 8.7% n.m. 1.5% 14.7% 14.7% 0.0% 9.6% 5.4% 2.3% 0.8% 0.0% 0.4% 0.5% 11.9% 1.9% 9.9% 0.8%

-4.6% 100.0% 100.0% -4.5% 100.0% 100.0%

Strategy - Thailand

Thailand Strategy

29 March 2016

RHB Guide to Investment Ratings Buy: Share price may exceed 10% over the next 12 months Trading Buy: Share price may exceed 15% over the next 3 months, however longer-term outlook remains uncertain Neutral: Share price may fall within the range of +/- 10% over the next 12 months Take Profit: Target price has been attained. Look to accumulate at lower levels Sell: Share price may fall by more than 10% over the next 12 months Not Rated: Stock is not within regular research coverage

Investment Research Disclaimers RHB has issued this report for information purposes only. This report is intended for circulation amongst RHB and its affiliates’ clients generally or such persons as may be deemed eligible by RHB to receive this report and does not have regard to the specific investment objectives, financial situation and the particular needs of any specific person who may receive this report. This report is not intended, and should not under any circumstances be construed as, an offer or a solicitation of an offer to buy or sell the securities referred to herein or any related financial instruments. This report may further consist of, whether in whole or in part, summaries, research, compilations, extracts or analysis that has been prepared by RHB’s strategic, joint venture and/or business partners. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of such information and accordingly investors should make their own informed decisions before relying on the same. This report is not directed to, or intended for distribution to or use by, any person or entity who is a citizen or resident of or located in any locality, state, country or other jurisdiction where such distribution, publication, availability or use would be contrary to the applicable laws or regulations. By accepting this report, the recipient hereof (i) represents and warrants that it is lawfully able to receive this document under the laws and regulations of the jurisdiction in which it is located or other applicable laws and (ii) acknowledges and agrees to be bound by the limitations contained herein. Any failure to comply with these limitations may constitute a violation of applicable laws. All the information contained herein is based upon publicly available information and has been obtained from sources that RHB believes to be reliable and correct at the time of issue of this report. However, such sources have not been independently verified by RHB and/or its affiliates and this report does not purport to contain all information that a prospective investor may require. The opinions expressed herein are RHB’s present opinions only and are subject to change without prior notice. RHB is not under any obligation to update or keep current the information and opinions expressed herein or to provide the recipient with access to any additional information. Consequently, RHB does not guarantee, represent or warrant, expressly or impliedly, as to the adequacy, accuracy, reliability, fairness or completeness of the information and opinion contained in this report. Neither RHB (including its officers, directors, associates, connected parties, and/or employees) nor does any of its agents accept any liability for any direct, indirect or consequential losses, loss of profits and/or damages that may arise from the use or reliance of this research report and/or further communications given in relation to this report. Any such responsibility or liability is hereby expressly disclaimed. Whilst every effort is made to ensure that statement of facts made in this report are accurate, all estimates, projections, forecasts, expressions of opinion and other subjective judgments contained in this report are based on assumptions considered to be reasonable and must not be construed as a representation that the matters referred to therein will occur. Different assumptions by RHB or any other source may yield substantially different results and recommendations contained on one type of research product may differ from recommendations contained in other types of research. The performance of currencies may affect the value of, or income from, the securities or any other financial instruments referenced in this report. Holders of depositary receipts backed by the securities discussed in this report assume currency risk. Past performance is not a guide to future performance. Income from investments may fluctuate. The price or value of the investments to which this report relates, either directly or indirectly, may fall or rise against the interest of investors. This report does not purport to be comprehensive or to contain all the information that a prospective investor may need in order to make an investment decision. The recipient of this report is making its own independent assessment and decisions regarding any securities or financial instruments referenced herein. Any investment discussed or recommended in this report may be unsuitable for an investor depending on the investor’s specific investment objectives and financial position. The material in this report is general information intended for recipients who understand the risks of investing in financial instruments. This report does not take into account whether an investment or course of action and any associated risks are suitable for the recipient. Any recommendations contained in this report must therefore not be relied upon as investment advice based on the recipient's personal circumstances. Investors should make their own independent evaluation of the information contained herein, consider their own investment objective, financial situation and particular needs and seek their own financial, business, legal, tax and other advice regarding the appropriateness of investing in any securities or the investment strategies discussed or recommended in this report. This report may contain forward-looking statements which are often but not always identified by the use of words such as “believe”, “estimate”, “intend” and “expect” and statements that an event or result “may”, “will” or “might” occur or be achieved and other similar expressions. Such forward-looking statements are based on assumptions made and information currently available to RHB and are subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors which may cause the actual results, performance or achievement to be materially different from any future results, performance or

5

Strategy - Thailand

Thailand Strategy

29 March 2016 achievement, expressed or implied by such forward-looking statements. Caution should be taken with respect to such statements and recipients of this report should not place undue reliance on any such forward-looking statements. RHB expressly disclaims any obligation to update or revise any forwardlooking statements, whether as a result of new information, future events or circumstances after the date of this publication or to reflect the occurrence of unanticipated events. The use of any website to access this report electronically is done at the recipient’s own risk, and it is the recipient’s sole responsibility to take precautions to ensure that it is free from viruses or other items of a destructive nature. This report may also provide the addresses of, or contain hyperlinks to, websites. RHB takes no responsibility for the content contained therein. Such addresses or hyperlinks (including addresses or hyperlinks to RHB own website material) are provided solely for the recipient’s convenience. The information and the content of the linked site do not in any way form part of this report. Accessing such website or following such link through the report or RHB website shall be at the recipient’s own risk. This report may contain information obtained from third parties. Third party content providers do not guarantee the accuracy, completeness, timeliness or availability of any information and are not responsible for any errors or omissions (negligent or otherwise), regardless of the cause, or for the results obtained from the use of such content. Third party content providers give no express or implied warranties, including, but not limited to, any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose or use. Third party content providers shall not be liable for any direct, indirect, incidental, exemplary, compensatory, punitive, special or consequential damages, costs, expenses, legal fees, or losses (including lost income or profits and opportunity costs) in connection with any use of their content. The research analysts responsible for the production of this report hereby certifies that the views expressed herein accurately and exclusively reflect his or her personal views and opinions about any and all of the issuers or securities analysed in this report and were prepared independently and autonomously. The research analysts that authored this report are precluded by RHB in all circumstances from trading in the securities or other financial instruments referenced in the report, or from having an interest in the company(ies) that they cover. RHB and/or its affiliates and/or their directors, officers, associates, connected parties and/or employees, may have, or have had, interests in the securities or qualified holdings, in subject company(ies) mentioned in this report or any securities related thereto and may from time to time add to or dispose of, or may be materially interested in, any such securities. Further, RHB and/or its affiliates may have, or have had, business relationships with the subject company(ies) mentioned in this report and may from time to time seek to provide investment banking or other services to the subject company(ies) referred to in this research report. As a result, investors should be aware that a conflict of interest may exist. The contents of this report is strictly confidential and may not be copied, reproduced, published, distributed, transmitted or passed, in whole or in part, to any other person without the prior express written consent of RHB and/or its affiliates. This report has been delivered to RHB and its affiliates’ clients for information purposes only and upon the express understanding that such parties will use it only for the purposes set forth above. By electing to view or accepting a copy of this report, the recipients have agreed that they will not print, copy, videotape, record, hyperlink, download, or otherwise attempt to reproduce or re-transmit (in any form including hard copy or electronic distribution format) the contents of this report. RHB and/or its affiliates accepts no liability whatsoever for the actions of third parties in this respect. The contents of this report are subject to copyright. Please refer to Restrictions on Distribution below for information regarding the distributors of this report. Recipients must not reproduce or disseminate any content or findings of this report without the express permission of RHB and the distributors. The securities mentioned in this publication may not be eligible for sale in some states or countries or certain categories of investors. The recipient of this report should have regard to the laws of the recipient’s place of domicile when contemplating transactions in the securities or other financial instruments referred to herein. The securities discussed in this report may not have been registered in such jurisdiction. Without prejudice to the foregoing, the recipient is to note that additional disclaimers, warnings or qualifications may apply based on geographical location of the person or entity receiving this report.

RESTRICTIONS ON DISTRIBUTION Malaysia This report is issued and distributed in Malaysia by RHB Research Institute Sdn Bhd. The views and opinions in this report are our own as of the date hereof and is subject to change. If the Financial Services and Markets Act of the United Kingdom or the rules of the Financial Conduct Authority apply to a recipient, our obligations owed to such recipient therein are unaffected. RHB Research Institute Sdn Bhd has no obligation to update its opinion or the information in this report. Thailand This report is issued and distributed in the Kingdom of Thailand by RHB Securities (Thailand) PCL, a licensed securities company that is authorised by the Ministry of Finance, regulated by the Securities and Exchange Commission of Thailand and is a member of the Stock Exchange of Thailand. The Thai Institute of Directors Association has disclosed the Corporate Governance Report of Thai Listed Companies made pursuant to the policy of the Securities and Exchange Commission of Thailand. RHB Securities (Thailand) PCL does not endorse, confirm nor certify the result of the Corporate Governance

6

Strategy - Thailand

Thailand Strategy

29 March 2016 Report of Thai Listed Companies. Indonesia This report is issued and distributed in Indonesia by PT RHB Securities Indonesia. This research does not constitute an offering document and it should not be construed as an offer of securities in Indonesia. Any securities offered or sold, directly or indirectly, in Indonesia or to any Indonesian citizen or corporation (wherever located) or to any Indonesian resident in a manner which constitutes a public offering under Indonesian laws and regulations must comply with the prevailing Indonesian laws and regulations. Singapore This report is issued and distributed in Singapore by RHB Research Institute Singapore Pte Ltd and it may only be distributed in Singapore to accredited investors, expert investors and institutional investors as defined in the Financial Advisers Regulations and the Securities and Futures Act (Chapter 289), as amended from time to time. By virtue of distribution to these categories of investors, RHB Research Institute Singapore Pte Ltd and its representatives are not required to comply with Section 36 of the Financial Advisers Act (Chapter 110) (Section 36 relates to disclosure of RHB Research Institute Singapore Pte Ltd ’s interest and or its representative's interest in securities). Recipients of this report in Singapore may contact RHB Research Institute Singapore Pte Ltd in respect of any matter arising from or in connection with the report. Hong Kong This report is issued and distributed in Hong Kong by RHB Securities Hong Kong Limited (興業僑豐證券有限公司) (CE No.: ADU

) (“RHBSHK”) which is

licensed in Hong Kong by the Securities and Futures Commission for Type 1 (dealing in securities) and Type 4 (advising on securities) regulated activities. Any investors wishing to purchase or otherwise deal in the securities covered in this report should contact RHB Securities Hong Kong Limited. United States This report was prepared by RHB and is being distributed solely and directly to “major” U.S. institutional investors as defined under, and pursuant to, the requirements of Rule 15a- under the U.S. Securities and Exchange Act of , as amended (the “Exchange Act”). RHB is not registered as a brokerdealer in the United States and does not offer brokerage services to U.S. persons. Any order for the purchase or sale of the securities discussed herein that are listed on Bursa Malaysia Securities Berhad must be placed with and through Auerbach Grayson (“AG”). Any order for the purchase or sale of all other securities discussed herein must be placed with and through such other registered U.S. broker-dealer as appointed by RHB from time to time as required by the Exchange Act Rule 15a-6. This report is confidential and not intended for distribution to, or use by, persons other than the recipient and its employees, agents and advisors, as applicable. Additionally, where research is distributed via Electronic Service Provider, the analysts whose names appear in this report are not registered or qualified as research analysts in the United States and are not associated persons of Auerbach Grayson AG or such other registered U.S. broker-dealer as appointed by RHB from time to time and therefore may not be subject to any applicable restrictions under Financial Industry Regulatory Authority (“FINRA”) rules on communications with a subject company, public appearances and personal trading. Investing in any non-U.S. securities or related financial instruments discussed in this research report may present certain risks. The securities of non-U.S. issuers may not be registered with, or be subject to the regulations of, the U.S. Securities and Exchange Commission. Information on non-U.S. securities or related financial instruments may be limited. Foreign companies may not be subject to audit and reporting standards and regulatory requirements comparable to those in the United States. The financial instruments discussed in this report may not be suitable for all investors. Transactions in foreign markets may be subject to regulations that differ from or offer less protection than those in the United States.

OWNERSHIP AND MATERIAL CONFLICTS OF INTEREST Malaysia RHB does not have qualified shareholding (1% or more) in the subject company (ies) covered in this report except for: a) RHB and/or its subsidiaries are not liquidity providers or market makers for the subject company (ies) covered in this report except for: a) RHB and/or its subsidiaries have not participated as a syndicate member in share offerings and/or bond issues in securities covered in this report in the last 12 months except for: a) RHB has not provided investment banking services to the company/companies covered in this report in the last 12 months except for:

7

Strategy - Thailand

Thailand Strategy

29 March 2016 a)

-

Thailand RHB Securities (Thailand) PCL and/or its directors, officers, associates, connected parties and/or employees, may have, or have had, interests and/or commitments in the securities in subject company(ies) mentioned in this report or any securities related thereto. Further, RHB Securities (Thailand) PCL may have, or have had, business relationships with the subject company(ies) mentioned in this report. As a result, investors should exercise their own judgment carefully before making any investment decisions. Indonesia PT RHB Securities Indonesia is not affiliated with the subject company(ies) covered in this report both directly or indirectly as per the definitions of affiliation above. Pursuant to the Capital Market Law (Law Number 8 Year 1995) and the supporting regulations thereof, what constitutes as affiliated parties are as follows: 1.

Familial relationship due to marriage or blood up to the second degree, both horizontally or vertically;

2.

Affiliation between parties to the employees, Directors or Commissioners of the parties concerned;

3.

Affiliation between 2 companies whereby one or more member of the Board of Directors or the Commissioners are the same;

4.

Affiliation between the Company and the parties, both directly or indirectly, controlling or being controlled by the Company;

5.

Affiliation between 2 companies which are controlled, directly or indirectly, by the same party; or

6.

Affiliation between the Company and the main Shareholders.

PT RHB Securities Indonesia is not an insider as defined in the Capital Market Law and the information contained in this report is not considered as insider information prohibited by law. Insider means: a. a commissioner, director or employee of an Issuer or Public Company; b.

a substantial shareholder of an Issuer or Public Company;

c.

an individual, who because of his position or profession, or because of a business relationship with an Issuer or Public Company, has access to inside information; and

d.

an individual who within the last six months was a Person defined in letters a, b or c, above.

Singapore RHB Research Institute Singapore Pte Ltd and/or its subsidiaries and/or associated companies do not make a market in any securities covered in this report, except for: (a) The staff of RHB Research Institute Singapore Pte Ltd and its subsidiaries and/or its associated companies do not serve on any board or trustee positions of any issuer whose securities are covered in this report, except for: (a) RHB Research Institute Singapore Pte Ltd and/or its subsidiaries and/or its associated companies do not have and have not within the last 12 months had any corporate finance advisory relationship with the issuer of the securities covered in this report or any other relationship (including a shareholding of 1% or more in the securities covered in this report) that may create a potential conflict of interest, except for: (a) Hong Kong RHBSHK or any of its group companies may have financial interests in in relation to an issuer or a new listing applicant (as the case may be) the securities in respect of which are reviewed in the report, and such interests aggregate to an amount equal to or more than (a) % of the subject company’s market capitalization (in the case of an issuer as defined under paragraph 16 of the Code of Conduct for Persons Licensed by or Registered with the Securities and Futures Commission (the “Code of Conduct”); and or (b) an amount equal to or more than % of the subject company’s issued share capital, or issued units, as applicable (in the case of a new listing applicant as defined in the Code of Conduct). Further, the analysts named in this report or their associates may have financial interests in relation to an issuer or a new listing applicant (as the case may be) in the securities which are reviewed in the report.

8

Strategy - Thailand

Thailand Strategy

29 March 2016

RHBSHK or any of its group companies may make a market in the securities covered by this report. RHBSHK or any of its group companies may have analysts or their associates, individual(s) employed by or associated with RHBSHK or any of its group companies serving as an officer of the company or any of the companies covered by this report. RHBSHK or any of its group companies may have received compensation or a mandate for investment banking services to the company or any of the companies covered by this report within the past 12 months. Note: The reference to “group companies” above refers to a group company of RHBSHK that carries on a business in Hong Kong in (a) investment banking; (b) proprietary trading or market making; or (c) agency broking, in relation to securities listed or traded on The Stock Exchange of Hong Kong Limited.

Kuala Lumpur

Hong Kong

Singapore

RHB Research Institute Sdn Bhd Level 11, Tower One, RHB Centre Jalan Tun Razak Kuala Lumpur Malaysia Tel : +(60) 3 9280 2185 Fax : +(60) 3 9284 8693

RHB Securities Hong Kong Ltd. 12th Floor World-Wide House 19 Des Voeux Road Central, Hong Kong Tel : +(852) 2525 1118 Fax : +(852) 2810 0908

RHB Research Institute Singapore Pte Ltd. 10 Collyer Quay #09-08 Ocean Financial Centre Singapore 049315 Tel : +(65) 6533 1818 Fax : +(65) 6532 6211

Jakarta

Shanghai

Bangkok

PT RHB Securities Indonesia Wisma Mulia, 20th Floor Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 42 Jakarta 12710, Indonesia Tel : +(6221) 2783 0888 Fax : +(6221) 2783 0777

RHB (China) Investment Advisory Co. Ltd. Suite 4005, CITIC Square 1168 Nanjing West Road Shanghai 20041 China Tel : +(8621) 6288 9611 Fax : +(8621) 6288 9633

RHB Securities (Thailand) PCL 10th Floor, Sathorn Square Office Tower 98, North Sathorn Road, Silom Bangrak, Bangkok 10500 Thailand Tel: +(66) 2 862 9999 Fax : +(66) 2 862 9799

9

Thai Institute of Directors Association (IOD) – Corporate Governance Report Rating 2015

Excellent ADVANC BAFS BCP BIGC BTS CK

CPN DRT DTAC DTC EASTW EGCO

GRAMMY HANA HMPRO INTUCH IRPC IVL

KBANK KCE KKP KTB LHBANK LPN

MCOT MINT MONO NKI PHOL PPS

PS PSL PTT PTTEP PTTGC QTC

RATCH ROBINS SAMART SAMTEL SAT SC

SCB SCC SE-ED SIM SNC SPALI

THCOM TISCO TKT TMB TOP VGI

WACOAL

Very Good AAV BBL COL HEMRAJ MC PG ACAP BDMS CPF HOTPOT MEGA PJW AGE BECL CPI HYDRO MFEC PM AHC BKI CSL ICC NBC PPP AKP BLA DCC ICHI NCH PR AMATA BMCL DELTA INET NINE PRANDA ANAN BOL DEMCO IRC NSI PREB AOT BROOK ECF KSL NTV PT APCS BWG EE KTC OCC PTG ARIP CENTEL ERW LANNA OGC Q-CON ASIMAR CFRESH GBX LH OISHI QH ASK CHO GC LOXLEY OTO RS ASP CIMBT GFPT LRH PAP S&J BANPU CM GLOBAL MACO PDI SABINA BAY CNT GUNKUL MBK PE SAMCO * On Oct 1,2015 TWFP TWFP merged with TWS resulting in a new company, TWPC

SCG SEAFCO SFP SIAM SINGER SIS SITHAI SMK SMPC SMT SNP SPI SSF SSI SSSC

SST STA STEC SVI SWC SYMC SYNTEC TASCO TBSP TCAP TF TGCI THAI THANA THANI

THIP THRE THREL TICON TIP TIPCO TK TKS TMI TMILL TMT TNDT TNITY TNL TOG

TPC TPCORP TRC TRU TRUE TSC TSTE TSTH TTA TTCL TTW TU TVD TVO TWFP*

TWS UAC UT UV VNT WAVE WINNER YUASA ZMICO

PATO PB PCA PCSGH PDG PF PICO PL PLANB PLAT PPM PRG PRIN PSTC TIW TLUXE TMC TMD TOPP TPCH

PTL PYLON QLT RCL RICHY RML RPC S SALEE SAPPE SAWAD SCCC SCN SCP TPIPL TRT TSE TSR UMI UP

SEAOIL SIRI SKR SMG SOLAR SORKON SPA SPC SPCG SPPT SPVI SRICHA SSC STANLY UPF UPOIC UREKA UWC VIBHA VIH

STPI SUC SUSCO SUTHA SYNTEC TAE TAKUNI TCC TCCC TCJ TEAM TFD TFI TIC VPO WHA WIN XO

Good 2S AEC AEONTS AF AH AIRA AIT AJ AKR AMANAH AMARIN AP APCO AQUA

AS ASIA AUCT AYUD BA BEAUTY BEC BFIT BH BIG BJC BJCHI BKD BTNC

CBG CGD CHG CHOW CI CITY CKP CNS CPALL CPL CSC CSP CSS CTW

DNA EARTH EASON ECL EFORL ESSO FE FIRE FOCUS FORTH FPI FSMART FSS FVC

GCAP GENCO GL GLAND GLOW GOLD GYT HTC HTECH IEC IFEC IFS IHL IRCP

ITD JSP JTS JUBILE KASET KBS KCAR KGI KKC KTIS KWC KYE L&E LALIN

LHK LIT LIVE LST M MAJOR MAKRO MATCH MATI MBKET M-CHAI MFC MILL MJD

MK MODERN MOONG MPG MSC MTI MTLS NC NOK NUSA NWR NYT OCEAN PACE

IOD (IOD Disclaimer)

การเปิ ดเผลผลการสํารวจของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเรื่ องการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) นี ้เป็ นการ ดําเนินการตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสํารวจของ IOD เป็ นการสํารวจและประเมินจากข้ อมูลของบรษัทจด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ที่มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณะและเป็ นข้ อมูลที่ผ้ ลู งทุนทัว่ ไปสามารถเข้ าถึงได้ ดังนั ้นผลสํารวจ ดังกล่าวจึงเป็ นการนําเสนอในมุมมองของบุคคลภายนอกโดยไม่ได้ เป็ นการประเมินการปฏิบตั ิและมิได้ มีการใช้ ข้อมูลภายในในการประเมิน อนึ่ง ผลการสํารวจดังกล่าว เป็ นผลการสํารวจ ณ วันที่ปรากฎในรายงานการกํากับดูและกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยเท่านัน้ ดังนันผลการสํ ้ ารวจจึงอาจ เปลี่ยนแปลงได้ ภายหลังวันดังกล่าว ทังนี ้ ้บริ ษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอสบี จํากัด (มหาชน) มิได้ ยืนยันหรื อรับรองถึงความถูกต้ องของผลการสํารวจดังกล่าวแต่อย่างใด

การเปิ ดเผยข้ อมูล Anti-corruption Progress Indicator

ข้อมูล Anti-corruption Progress Indicator จากสถาบันไทยพัฒน์ (ข้อมูล ณ วันที ่ 6 พฤศจิ กายน 2558)

Thailand Strategy Strategy - RHB Securities

Mar 29, 2016 - performance of currencies may affect the value of, or income from, the .... Foreign companies may not be subject to audit and reporting ...

782KB Sizes 6 Downloads 250 Views

Recommend Documents

Futures Daily - RHB Securities
Nov 2, 2016 - 48.14. Support: 42 - 43. Resistance: 50 - 53. Outlook: Positive. กลยุทธ์การลงทุน เราประเมิณว่าราคาน้ามันดิบในไตรมาส 4 จะเป็นà¹

Bangkok Bank - RHB Securities
Apr 21, 2016 - Financial Services | Banks. Bangkok Bank. Neutral (Maintained). Target Price: THB172. Price: THB170. แนวโน้มการเติบโตของก าไรไม่โดดเด่น. Market Cap: USD9,307m. Bloomberg

Quality Houses - RHB Securities
Mar 1, 2016 - as, an offer or a solicitation of an offer to buy or sell the securities .... or following such link through the report or RHB website shall be at the ...

Major Cineplex - RHB Securities
May 23, 2016 - Relative to Stock Exchange of Thailand Index (RHS). 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14 ..... Figure 11: Major Cineplex's guest count and average ticket prices.

Minor International - RHB Securities
May 23, 2016 - performance of currencies may affect the value of, or income from, the .... Foreign companies may not be subject to audit and reporting ...

TMB Bank - RHB Securities
Apr 21, 2016 - performance of currencies may affect the value of, or income from, the .... Foreign companies may not be subject to audit and reporting ...

True Corp - RHB Securities
May 16, 2016 - Rose mainly from an increase in amortisation of the 900 & 1800MHz license ... YoY/QoQ increased from music entertainment business ..... Pursuant to the Capital Market Law (Law Number 8 Year 1995) and the supporting ...

Futures Daily - RHB Securities
Apr 4, 2016 - EMAIL : [email protected] ... Share price may exceed 15% over the next 3 months, however longer-term outlook remains uncertain.

Futures Daily - RHB Securities
Feb 7, 2017 - 48 - 50. Resistance: 55 – 60. Outlook: Positive. กลยุทธ์การลงทุน ไตรมาส1 เราคาดว่าราคาน้ามันดิบจะมีความผันผวนมากà¸

Futures Daily - RHB Securities
Nov 21, 2016 - EMAIL : [email protected] ... Outlook: Positive. กลยุทธ์การลงทุน เราประเมิณว่าราคาน้ามันดิบในไตรมาส 4 จะเป็นไตรà¸

Quality Houses - RHB Securities
Jun 10, 2016 - Our vs consensus EPS (adjusted) (%). (14.5) ... V ol m. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. Jan-13. Jan-14. Jan-15. Jan-16 ...... BLAND BTNC CCP. CI.

Futures Daily - RHB Securities
Apr 21, 2016 - EMAIL : [email protected] ... Outlook: Positive. BRJ16 (Close 1,555 Chg +15). กลยุทธ์การลงทุน แนะน าให้เปิด position long เมื่ออ่อนตัว ...

Futures Daily - RHB Securities
Dec 20, 2016 - 54.92. Support: 45 - 47. Resistance: 55 – 60. Outlook: Positive. กลยุทธ์การลงทุน เรายังคงมุมมองเดิมว่าราคาน้่ามันดิบได้ผ่à¸

Jay Mart - RHB Securities
May 16, 2016 - 1Q16: in line. See important disclosures at the end of this report. 1. Powered by .... Owns JMT Network Services (55.9%) and J Asset (67.5%).

Bangkok Bank - RHB Securities
Jul 11, 2016 - 39.2%. Operating income. 24,545. 26,706. 26,384. (1%). 7%. Overhead expenses. (11,589). (12,856). (12,593). (2%). 9% Higher from higher ...

Futures Daily - RHB Securities
May 11, 2016 - Investment Bank Berhad, Malaysia (“OSKIB”), which in turn is a wholly-owned subsidiary of RHB Capital ... The price of a security may move up or down, and may become ... with the law and regulations of the jurisdictions.

Major Cineplex - RHB Securities
May 23, 2016 - มำส 3/16 บริษัทมีแผนเปิดด ำเนินงำนโรงภำพยนตร์ทั้งสิ้น 687 แห่งทั่วประเทศในช่วง. ปลำยปีนà¸

Jasmine International - RHB Securities
May 16, 2016 - performance of currencies may affect the value of, or income from, the .... Foreign companies may not be subject to audit and reporting ...

Krung Thai Bank - RHB Securities
Feb 1, 2016 - performance of currencies may affect the value of, or income from, the .... Foreign companies may not be subject to audit and reporting ...

Pruksa Real Estate - RHB Securities
Jun 29, 2016 - Our vs consensus EPS (adjusted) (%). 3.6. (6.6) ... V ol m. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. Jan-13. Jan-14. Jan-15. Jan-16 ...... BLAND BTNC CCP. CI.

VGI Global Media - RHB Securities
Mar 17, 2016 - performance of currencies may affect the value of, or income from, the .... Foreign companies may not be subject to audit and reporting ...

BIG C Supercenter - RHB Securities
Feb 12, 2016 - 21.1. 14.9. 5.8 net cash. Our vs consensus EPS (adjusted) (%). (11.9). (13.4). (5.5). 83. 94. 105. 116. 127. 170. 190. 210. 230. 250. BIG C Supercenter (BIGC TB). Price Close. Relative to Stock Exchange of Thailand Index (RHS). 1. 2. 3