Company Update

Thailand

TICON Industrial Connection PCL (TICON.BK/TICON TB)*

นักลงทุนโปรดทราบ!

Outperform‧Maintained Price as of 12 Jan 2018

17.10

12M target price (Bt/shr)

19.30

Unchanged/Revised up(down)(%)

Unchanged

Upside/downside (%)

12.9

Key messages

เราคาดว่า TICON จะได้อานิ สงส์จากวัฎจักรการลงทุนรอบใหม่ เพราะธุ รกิจของบริ ษทั เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโรงงานและโกดัง สิ นค้าให้เช่ า ซึ่ งลูกค้าหลักอยู่ในกลุ่ มยานยนต์และ Logistic ซึ่ ง อยูใ่ น 10 อุ ตสาหกรรมเป้ าหมายของ EEC นอกจากนี้ งบดุลที่ แข็งแกร่ งขึ้น และพันธมิตรที่มีชื่อเสี ยงก็จะเป็ นปั จจัยบวกเฉพาะ ของบริ ษัท ซึ่ งจะช่ วยเปิ ดโอกาสที่จะสร้างการเติบโตของธุ รกิ จ ในอนาคต ทั้งนี้ ราคาหุ ้น TICON ยังปรับขึ้นน้อยกว่าหุ ้นอื่นใน กลุ่ ม นับตั้งแต่ SET index เริ่ มวิ่งขึ้นมา (เดือนสิ งหาคม 2560) ในขณะที่เรามองว่า downside น่ าจะอยูท่ ี่ 15.90 บาท ดังนั้น เรา จึงเชื่ อว่าการที่ราคาหุ ้นยังแกว่งตัวในช่ วงแคบจะเป็ นโอกาสให้ เข้าซื้ อสะสม เรายังคงแนะนาให้ซ้ื อ โดยให้ราคาเป้ าหมายปี 2561 ที่ 19.30 บาท

Trading data 31.7/793

Mkt cap (Btbn/US$mn) Outstanding share (mn)

1,834

Foreign ownership (mn)

883.5

3M avg. daily trading (mn)

4

52-week trading range (Bt)

Bt12.7-17.3 3M

6M

12M

Absolute

0

16.9

4.8

Relative

-5

2.3

-8.8

Performance (%)

Quarterly EPS EPS 2014 2015 2016 2017

Q1 0.16 0.00 0.23 0.05

Q2 0.00 -0.03 -0.01 0.02

Q3 0.02 0.01 0.02 0.06

Q4 0.55 0.72 0.01 n.a.

Share price chart 20

10 18

Event อัพเดตข้อมูลบริ ษทั lmpact ถึงไม่ ใช่ บริษทั แรกที่จะได้อานิสงส์ จาก EEC แต่ กอ็ าจเป็ นบริษทั ถัดไป TICON ยังคงได้รับประโยชน์ จากวัฏจักรการลงทุนรอบใหม่ เนื่ องจากโรงงานและโกดังสิ นค้าของ บริ ษทั ให้บริ การกับอุตสาหกรรมที่มีศกั ยภาพ ได้แก่ ยานยนต์ (37% ของโรงงานทั้งหมด) และ logistic (40% ของโกดังสิ นค้า) โดยในปั จจุบนั 65% ของโรงงานและโกดังสิ นค้าของบริ ษทั ตั้งอยูใ่ นพื้นที่ EEC (Figure 5) ในขณะที่ TICON ยังมีพ้ืนที่เปล่าในมืออีกประมาณ 1,500 ไร่ ในพื้นที่ EEC ซึ่ งพร้อมพัฒนา เพื่อตอบสนองต่ออุปสงค์ที่รออยูข่ า้ งหน้า (Figure 6) เราคาดการพื้นที่ใหม่ของคลังสิ นค้าที่ 180,000ตรม. และ 5,000ตรม. สาหรับโรงงาน มีโอกาสเติบโตสู งจากปัจจัยเฉพาะ: งบดุลที่แข็งแกร่ งขึน้ และพันธมิตรที่มีชื่อเสียง หนี้ ที่มีภาระดอกเบี้ยของบริ ษทั ลดลงอย่างต่อเนื่ องจาก 2.22 หมื่นล้านบาทใน 4Q59 เหลือ 1.33 หมื่น ล้านบาทใน 3Q60 และคาดว่าจะลดลงเหลื อ 8.5 พันล้านบาทในปี 2562 ซึ่ งจะฉุ ดให้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ ย ลดลงจาก ~800 ล้านบาทในปี 2559 เหลือแค่ ~300 ล้านบาทในปี 2562 เนื่ องจากเราไม่คิดว่าจะมีการใช้ เงิ นลงทุนก้อนใหญ่อย่างน้อยก็จนกว่าจะถึ งปี 2562 จากที่ดินในมือ นอกจากนี้ พันธมิ ตรอย่าง Fraser น่าจะยังเปิ ดโอกาสการลงทุนให้กบั บริ ษทั ราคาหุ้นขยับช้ ากว่าหุ้นอืน่ ในกลุ่ม เป็ นโอกาสให้ เข้ าซื้อสะสม SET Index วิ่งแรงมาตั้งแต่เดื อนสิ งหาคม 2560 หลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (SET) จัด งาน Thailand Focus 2560 ซึ่ งคิดเป็ นอัตราผลตอบแทน 15.8% งาน Thailand Focus เป็ น platform เฉพาะที่เปิ ดโอกาสให้รัฐบาลได้แสดงวิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์หลัก และอัพเดตข้อมูลเกี่ยวกับ โครงการขนาดใหญ่ หุ้นของทั้ง AMATA, WHA, และ TICON ต่างก็ให้ผลตอบแทนดี กว่า SET index โดยอยูท่ ี่ 56.4%, 43.7% และ 22.9% ตามลาดับ (Figure 7) เรามองว่าราคาหุ ้น TICON ที่ขยับเพิ่มขึ้นช้า กว่าหุ้นอื่นในกลุ่มเป็ นโอกาสาให้นกั ลงทุนเข้าซื้อสะสม Downside ของราคาหุ้นไม่ น่าหลุด15.90 บาท เรามองว่า downside ของราคาหุ้นอยู่ที่ 15.90 บาท หลังจากที่เราทาการวิเคราะห์ sensitivity ระหว่าง พื้นที่ใหม่สาหรับให้เช่าโรงงานและโกดังสิ นค้ากับราคาเป้ าหมาย (Figure 9) ในขณะที่ต้ งั แต่เราเริ่ มดูแล TICON มาราคาหุ ้นก็แกว่งตัวอยูใ่ นช่ วง 16.10 และ 17.70 บาท ดังนั้น เราจึงเชื่ อว่า downside ของราคา หุ ้นไม่น่าจะหลุด 15.90 บาท ซึ่ งจากราคาปิ ดล่าสุ ดที่ 17.10 บาท แปลว่ามี downside แค่ 7% แต่มี upside ถึง 13% ซึ่งเท่ากับหุ้น TICON มีสดั ส่วน reward/risk ratio ที่น่าสนใจสมควรเข้าลงทุน Valuation & Action เรายังคงแนะนาให้ซ้ื อ โดยให้ราคาเป้ าหมาย DCF ปี 2561 ที่ 19.30บาท โดยใช้ WACC ที่ 7.9% เราใช้i) RFRที่ 3.7%ii) RPที่ 8.0%iii) beta ที่ 0.65x (เทียบกับหุ ้นนิ คมอุตสาหกรรมในโลก)และ iv) terminal growth ที่ 3.0%

0

16

(10)

14

(20)

12 10 Jan-17

(30) (40) Mar-17 Share Price

Jun-17

Aug-17

Oct-17

Price performance relative to SET

Jan-18

Risks ความเสี่ ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ , เศรษฐกิ จชะลอตัว, ภัยธรรมชาติ, การกระจุกตัวของกลุ่มอุตสาหกรรม, ความเพียงพอของเงินทุนและช่วงที่สญ ั ญาเช่าระยะสั้นหมดอายุ Key financials and valuations

Source: SET

Chananthorn Pichayapanupat 66.2658.8888 Ext.8849 [email protected]

Revenue (Btmn) Gross Profit (Btmn) SG&A (Btmn) Net Profit (Btmn) Normalized Profit (Btmn) EPS(Bt) Normalized EPS(Bt) DPS(Bt) EPSGrowth (%) Normalized EPSGrowth P/E(X) P/B (X) EV/EBITDA (X) Net Debt to Equity (%) Dividend Yield (%) Return on Average Equity (%)

Dec - 15A 4,460 1,700 757 770 843 0.70 0.77 0.50 1.1 (22.9) 19.9 1.3 24.3 178.3 3.6 6.6

Dec - 16A 1,502 943 704 275 112 0.25 0.10 0.08 (64.3) (86.7) 57.0 1.4 32.7 192.2 0.6 2.4

Dec - 17F 5,649 2,476 711 1,307 1,307 0.71 0.71 0.57 184.8 598.9 24.0 1.3 13.5 22.0 3.3 5.2

Dec - 18F 2,011 1,359 718 701 701 0.38 0.38 0.32 (46.4) (46.4) 44.7 1.3 22.8 25.1 1.9 2.8

Dec - 19F 2,444 1,648 725 1,019 1,019 0.56 0.56 0.47 45.3 45.3 30.8 1.2 19.6 27.2 2.8 4.0

Source: KGI Research

January 15, 2018

*The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities. http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT

Please see back page for disclaimer

1

Thailand

TICON Industrial Connection PCL

Figure 1: Factory tenants by Industry

Figure 2: Factory tenants by country

Percent

Percent Food

Plastic 3.0

Logistic

Thailand

N.America

3.0 3.0

3.0

7.0

Others 8.0

18.0

Others

37.0

Automotive

Singapore

9.0 59.0

Japan

14.0

Europe Electronics

36.0

Source: Company data, KGI Research

Source: Company data, KGI Research

Figure 3: Warehouse tenants by industry

Figure 4: Warehouse tenants by country

Percent

Percent Electronics

Trading

Australia

5.0

Others

8.0

Wholesale/Retailer

9.0 40.0

Automotive

N.America 3.0 3.0

5.0

38.0

Logistic

Japan

Europe

25.0

16.0

22.0

26.0

Others

Thailand

Source: Company data, KGI Research

Source: Company data, KGI Research

Figure 5: Most existing Factory and warehouse located in EEC

Figure 6: Raw land of 1,500 rai in EEC area for serving upcoming demand

Percent

rai 4,000 3,500 3,000

Non-EEC

2,500

35.3

2,000 1,500 1,000

64.7

500

EEC

0

Rayong

Chonburi Developed Land

Source: Company data, KGI Research

Chachoengsao

Total

Available Land

Source: Company data, KGI Research

Figure 7: Share price return since Aug 2017 to date Percent

56.4

43.7

22.9 15.8

AMATA

January 15, 2018

WHA

TICON

SET

*The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities. http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT

Please see back page for disclaimer

2

Thailand

TICON Industrial Connection PCL

Source: Biznews, KGI Research

Figure 8: Assumption and leasable summary Leasable area under TICON Leasable area Warehouse Occ Rate New leasable Leasable area Factory Occ Rate New leasable Leasable area Total Occ Rate New leasable

sqm % sqm sqm % sqm sqm % sqm

2015 816,144 71.0 93,664 360,630 46.0 25,350 953,144 61.5 119,014

2016 886,144 72.0 223,630 399,780 49.1 39,150 1,215,924 63.2 262,780

2017F 1,066,144 80.0 200,000 449,780 57.0 50,000 1,335,924 72.3 250,000

2018F 1,246,144 83.3 180,000 454,780 62.0 5,000 1,520,924 76.9 185,000

2019F 1,246,144 86.4 180,000 459,780 66.9 5,000 1,705,924 81.1 185,000

Leasable area under REIT and PF TFUND TLOGIS TGROWTH TREIT Total REIT and PF Occupancy Rate

sqm sqm sqm sqm sqm %

2015 579,985 243,625 296,545 369,705 1,489,860 83.0

2016 579,985 243,625 296,545 369,705 1,489,860 88.0

2017F 579,985 243,625 296,545 499,705 1,619,860 88.0

2018F 579,985 243,625 296,545 499,705 1,619,860 88.0

2019F 579,985 243,625 296,545 499,705 1,619,860 88.0

Total space Occupancy rate

sqm %

2,666,634 74.6

2,775,784 76.9

3,135,784 80.9

3,320,784 82.6

3,325,784 84.5

Source: Company Data, KGI Research

Figure 9: Sensitivity analysis of new leasable area of factories and warehouses to 2018 target price

New Leasable area of Warehouse (sqm)

2018 Target price 0 25,000 50,000 75,000 100,000 125,000 150,000 175,000 200,000 225,000 250,000 275,000 300,000

0 15.9 16.4 16.9 18.0 18.5 19.0 19.6 20.1 20.6 21.2 21.7 22.3 22.8

5,000 15.9 16.4 16.9 18.0 18.5 19.0 19.6 20.1 20.6 21.2 21.7 22.3 22.8

10,000 15.9 16.4 16.9 18.0 18.5 19.0 19.6 20.1 20.6 21.2 21.7 22.3 22.8

15,000 16.1 16.6 17.1 18.2 18.7 19.3 19.8 20.3 20.9 21.4 21.9 22.5 23.0

20,000 16.1 16.6 17.1 18.2 18.7 19.3 19.8 20.3 20.9 21.4 22.0 22.5 23.0

New leasable area of Factory (sqm) 25,000 30,000 35,000 40,000 16.1 16.1 16.1 16.1 16.6 16.6 16.6 16.6 17.1 17.1 17.1 17.1 18.2 18.2 18.2 18.2 18.7 18.7 18.7 18.7 19.3 19.3 19.3 19.3 19.8 19.8 19.8 19.8 20.3 20.3 20.3 20.4 20.9 20.9 20.9 20.9 21.4 21.4 21.4 21.4 22.0 22.0 22.0 22.0 22.5 22.5 22.5 22.5 23.0 23.0 23.0 23.0

45,000 16.1 16.6 17.1 18.2 18.7 19.3 19.8 20.4 20.9 21.4 22.0 22.5 23.0

50,000 16.1 16.6 17.1 18.2 18.7 19.3 19.8 20.4 20.9 21.4 22.0 22.5 23.1

55,000 16.1 16.6 17.1 18.2 18.8 19.3 19.8 20.4 20.9 21.4 22.0 22.5 23.1

60,000 16.1 16.6 17.1 18.2 18.8 19.3 19.8 20.4 20.9 21.4 22.0 22.5 23.1

65,000 16.1 16.6 17.1 18.2 18.8 19.3 19.8 20.4 20.9 21.4 22.0 22.5 23.1

Source: KGI Research

January 15, 2018

*The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities. http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT

Please see back page for disclaimer

3

Thailand

TICON Industrial Connection PCL

Figure 10: Company profile

Figure 11: Solid revenue growth

TICON Industrial Connection PCL (TICON) engages in developing

Revenue(excl. sell to REIT), Btmn (LHS); revenue growth, percent(RHS)

factories

and

logistic

warehouses

for

rent

in

industrial

estates,

industrial parks, industrial zones, industrial promotions, and other strategic locations throughout Thailand. At the end of 2016, the company provided 15 different location for factories and 33 different

3,000

35.0

2,500

30.0 25.0

2,000

20.0 1,500 15.0

locations for logistic warehouses. Currently, the major shareholder of

1,000

TICON is Fraser Centrepoint Limited (FCL), a fully-fledged multi-

500

national real estate company with total asset of S$25bn with three

-

10.0 5.0 -

2015

strategic business units: Singapore, Australia, and Hospitality (40%

2016

2017F

2018F

2019F

stake). Source: Company data

Source: Company data, KGI Research

Figure 12: Stronger balance sheet

Figure 13: Lower interest expense

Interest bearing debt, Btbn(LHS); Interest bearing debt/Equity, times(RHS)

Rai

25.0

2.5

900

20.0

2.0

15.0

1.5

600

10.0

1.0

500

5.0

0.5

0.0

0.0

800 700

Interest bearing debt

2019F

2018F

2017F

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

400

300 200

100 0

2015

IBD/equity

2016

2017F

Source: Company data, KGI Research

Source: Company data, KGI Research

Figure 14: Plentiful of land bank in EEC area

Figure 15: Lower CAPEX

Rai

Btbn

2018F

2019F

2020F

4,000 3,500

9.6

3,000

7.8

2,500 2,000

7.5

5.8

1,500 1,000

3.3

500

1.7

1.5

1.1

1.2

2016

2017F

2018F

2019F

1.7

0

Rayong

Chonburi

Chachoengsao

Developed Land

Total

2010

Available Land

2011

2012

2013

2014

Source: Company data, KGI Research

Source: Company data, KGI Research

Figure 16: Company’s PER

Figure 17: Company’s PBV

PER, times

PBV, times

80.0

2015

3.0 +2.0 sd = 58.5x

60.0

+2.0 sd = 2.2x

+1.0 sd = 42.9x 40.0

+1.0 sd = 1.9x

2.0

Average = 1.5x

Average = 27.2x

20.0

1.0

-1.0 sd = 1.1x

-1.0 sd = 11.8x

0.0

-2.0 sd = 0.8x

-2.0 sd = -3.8x (20.0) 2013

0.0

2014

Source: KGI Research

January 15, 2018

2015

2016

2017F

2018F

2019F

2013

2014

2015

2016

2017F

2018F

2019F

Source: KGI Research

*The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities. http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT

Please see back page for disclaimer

4

Thailand

January 15, 2018

TICON Industrial Connection PCL

*The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities. http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT

Please see back page for disclaimer

5

Thailand

TICON Industrial Connection PCL

Quarterly Income Statement Income Stetement (Bt mn) Revenue Cost of Goods Sold Gross Profit Operating Expense Other incomes Operating Profit Depreciation of fixed asset Operating EBITDA Non-Operating Income Interest Income Other Non-op Income Non-Operating Expense Interest Expense Other Non-op Expense Equity Income/(Loss) Pre-tax profit Current Taxation Minorities Extraordinary items Net Profit Normalized Profit EPS(Bt) Normalized EPS(Bt) Margins Gross profit margin Operating EBIT margin Operating EBITDA margin Net profit margin Growth Revenue growth Operating EBIT growth Operating EBITDA growth Net profit growth Normalized profit growth

Mar-14A

Jun-14A

Sep-14A

Dec-14A

Mar-15A

Jun-15A

Sep-15A

Dec-15A

Mar-16A

721 (257) 465 (114) (1) 349 97 253 3 3 0 (157) (157) 0 73 268 (59) 0 (65) 144 144 0.16 0.16

289 (74) 214 (101) (2) 112 91 21 1 1 0 (165) (165) 0 70 17 (18) 0 0 (1) (1) (0.00) (0.00)

341 (100) 240 (118) (20) 102 105 (2) 5 3 2 (140) (140) 0 64 32 (15) 0 0 17 15 0.02 0.01

4,269 (3,086) 1,183 (181) (8) 994 141 853 (1) 1 (2) (62) (180) 118 60 755 (46) (0) (107) 602 722 0.55 0.66

261 (92) 170 (126) (9) 34 127 (93) 27 3 24 (181) (174) (7) 64 (42) (4) 0 46 0 (31) 0.00 (0.03)

337 (108) 229 (123) (3) 103 119 (16) 1 1 0 (187) (187) 0 60 (22) (8) (1) 0 (30) (30) (0.03) (0.03)

417 (136) 281 (119) (8) 153 121 32 0 0 0 (196) (196) 0 61 19 (6) 1 (4) 7 7 0.01 0.01

3,445 (2,424) 1,021 (104) (13) 904 155 749 105 2 102 (165) (206) 40 63 826 (72) 0 39 793 731 0.72 0.66

262 (76) 186 (113) 4 77 91 (13) 89 0 89 (213) (201) (12) 75 51 (54) 1 259 256 156 0.23 0.14

Jun-16A Sep-16A Dec-16A Mar-17A 281 (75) 205 (106) 8 107 91 16 4 4 0 (245) (204) (41) 64 13 (21) 1 0 (10) (51) (0.01) (0.05)

415 (164) 250 (145) 26 132 131 1 16 1 15 (201) (204) 2 58 (0) (13) 1 36 21 9 0.02 0.01

544 (244) 301 (159) 21 162 124 39 2 2 0 (212) (203) (9) 56 26 (18) 1 (0) 7 (1) 0.01 (0.00)

463 (157) 307 (124) 6 189 131 58 25 25 0 (161) (161) 0 57 109 (14) 1 0 95 95 0.05 0.05

Jun-17A Sep-17A 385 (141) 244 (140) 7 110 138 (28) 28 28 0 (151) (151) 0 58 45 (0) 1 0 44 44 0.02 0.02

449 (164) 286 (122) 8 171 140 31 16 16 0 (133) (133) 0 58 113 (7) 1 0 106 106 0.06 0.06

64.4 48.4 35.0 19.9

74.2 38.8 7.3 (0.2)

70.5 30.1 (0.6) 4.9

27.7 23.3 20.0 14.1

64.9 13.1 (35.7) 0.0

67.9 30.6 (4.7) (8.8)

67.3 36.8 7.7 1.6

29.6 26.2 21.7 23.0

71.1 29.5 (5.1) 97.7

73.1 38.3 5.8 (3.4)

60.4 31.9 0.3 5.2

55.3 29.8 7.1 1.4

66.2 40.7 12.4 20.5

63.3 28.6 (7.3) 11.5

63.6 38.1 6.9 23.6

(85.3) (80.1) (84.9) (85.1) (85.1)

(60.0) (67.9) (91.6) (100.4) (100.4)

18.0 (8.6) (110.2) (3,002.9) (2,675.9)

1,152.9 870.2 (39,412.2) 3,473.7 4,729.7

(93.9) (96.6) (110.9) (100.0) (104.3)

29.0 200.9 (83.0) (31,085.4) (4.2)

23.8 49.0 (303.3) (122.8) (122.8)

725.7 489.0 2,231.7 11,602.6 10,689.6

(92.4) (91.4) (101.8) (67.7) (78.7)

7.3 38.9 (223.0) (103.7) (132.5)

47.7 22.9 (91.2) (323.6) (116.9)

31.3 23.0 2,591.1 (65.3) (117.5)

(14.9) 16.1 48.9 1,181.7 (6,435.1)

(16.8) (41.5) (148.6) (53.4) (53.4)

16.5 55.4 (210.3) 139.4 139.4

Upside (%) 18.9 12.9 5.5

16 core EPS (Bt) 1.35 0.10 0.20

17 core EPS (Bt) 1.35 0.71 0.14

Source: KGI Research

Peer comparison – Key valuation stats Rating AMATA TICON WHA Sector

OP OP OP Overweight

Target Current Price (Bt) price (Bt) 31.5 26.5 19.3 17.1 4.60 4.36

18 core EPS (Bt) 1.97 0.38 0.22

17F PER (X) 19.6 24.0 32.1 25.2

18F PER (X) 13.5 44.7 19.7 26.0

17F PBV (X) 1.9 1.3 2.9 2.0

18F PBV (X) 1.7 1.3 2.6 1.9

17F Div 18F Div 17F ROAE 18F ROAE yield (%) yield (%) (%) (%) 2.0 3.0 5.1 7.0 3.3 1.9 3.2 1.9 1.2 2.0 3.9 3.0 2.2 2.3 4.1 4.0

Source: KGI Research

January 15, 2018

*The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities. http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT

Please see back page for disclaimer

6

Thailand

TICON Industrial Connection PCL

Balance Sheet As of 31 Dec (Bt mn) Total Assets Current Assets Cash & ST Investment Inventories Account Receivable Others Non-current Assets LT Investment Net fixed Assets Others Total Liabilities Current Liabilities Account Payable ST Borrowing Others Long-term Liabilities Long-term Debts Others Shareholders' Equity Common Stock Capital Surplus Retained Earnings Preferred Stock

Profit & Loss 2015 36,287 1,542 1,156 0 95 291 34,745 30,075 183 4,487 24,598 6,479 606 2,033 3,839 18,119 16,339 1,780 11,689 1,099 7,343 3,053 0

2016 36,093 912 306 0 138 468 35,180 31,247 181 3,753 24,675 8,291 493 3,086 4,711 16,384 14,591 1,793 11,418 1,099 7,343 2,775 0

2017F 40,581 8,425 7,841 0 188 395 32,156 28,241 183 3,732 15,672 4,663 391 0 4,271 11,010 9,220 1,790 24,909 1,834 19,838 3,037 0

2018F 36,298 3,469 2,934 0 234 302 32,829 28,985 184 3,660 11,284 2,555 214 0 2,341 8,729 7,000 1,729 25,014 1,834 19,838 3,142 0

2019F 35,861 2,297 1,647 0 283 367 33,564 29,752 186 3,626 10,694 1,608 262 0 1,347 9,086 7,300 1,786 25,167 1,834 19,838 3,295 0

Source: KGI Research

Source: KGI Research

January 15, 2018

2015 4,460 (2,760) 1,700 (757) 501 1,441 (523) 2,146 40 7 33 (729) (762) 33 248 861 (90) 1 126 770 843 0.70 0.77

2016 1,502 (559) 943 (704) 549 774 (436) 1,632 (53) 7 (59) (871) (812) (59) 252 384 (106) 3 104 275 112 0.25 0.10

2017F 5,649 (3,174) 2,476 (711) 211 1,890 (494) 2,729 85 85 0 (666) (666) 0 260 1,569 (262) 0 0 1,307 1,307 0.71 0.71

2018F 2,011 (652) 1,359 (718) 218 883 (418) 1,654 85 85 0 (426) (426) 0 268 809 (108) 0 0 701 701 0.38 0.38

2019F 2,444 (795) 1,648 (725) 226 1,161 (429) 1,950 85 85 0 (317) (317) 0 276 1,205 (186) 0 0 1,019 1,019 0.56 0.56

2015 1,985 770 523 692

2016 450 275 436 (261)

2017F 1,587 1,307 494 (216)

2018F 879 701 418 (241)

2019F 1,421 1,019 429 (28)

(5,281) (5,271) (22) 13 (3,296) 4,228 0 4,774 (546) 932

(998) (1,604) 550 56 (549) (301) 0 246 (547) (850)

2,691 2,510 182 (2) 4,277 3,258 735 (8,927) 11,449 7,535

(1,089) (1,163) 76 (2) (210) (4,698) 0 (4,102) (596) (4,908)

(1,121) (1,198) 78 (2) 300 (1,586) 0 (720) (866) (1,286)

Source: KGI Research

Key Ratios Year to 31 Dec Growth (%YoY) Sales OP EBITDA NP Normalized Profit EPS Normalized EPS Profitability (%) Gross Margin Operating Margin EBITDA Margin Net Margin ROAA ROAE Stability Gross Debt/Equity (%) Net Debt/Equity (%) Interest Coverage (x) Interest & ST Debt Coverage (x) Cash Flow Interest Coverage (x) Cash Flow/Interest & ST Debt (x) Current Ratio (x) Quick Ratio (x) Net Debt (Bt mn) Per Share Data (Bt) EPS Normalized EPS CFPS BVPS SPS EBITDA/Share DPS Activity Asset Turnover (x) Days Receivables Days Inventory Days Payable Cash Cycle

Year to Dec 31 (Btmn) Revenue Cost of Goods Sold Gross Profit Operating Expenses Other Incomes Operating Profit Depreciation of fixed assets Operating EBITDA Non-Operating Income Interest Income Other Non-op Income Non-Operating Expense Interest Expense Other Non-op Expense Equity Income/(Loss) Pretax Profit Current Taxation Minorities Extraordinaries items Net Profit Normalized Profit EPS(Bt) Normalized EPS(Bt)

Cash Flow 2015

2016

2017F

2018F

2019F

8.5 (9.9) 8.6 1.1 (22.9) 1.1 (22.9)

11.8 (46.3) (23.9) (64.3) (86.7) (64.3) (86.7)

26.8 144.1 67.2 375.2 1066.2 184.8 598.9

24.1 (53.3) (39.4) (46.4) (46.4) (46.4) (46.4)

21.2 31.4 17.9 45.3 45.3 45.3 45.3

38.1 32.3 48.1 17.3 2.1 6.6

62.8 51.6 108.7 18.3 0.8 2.4

43.8 33.5 48.3 23.1 3.2 5.2

67.6 43.9 82.3 34.9 1.9 2.8

67.5 47.5 79.8 41.7 2.8 4.0

2.1 1.8 2.1 0.6 2.6 0.7 0.2 0.2 20,844

2.2 1.9 1.5 0.3 0.6 0.1 0.1 0.1 21,940

0.6 0.2 3.4 3.4 2.4 2.4 1.8 1.8 5,481

0.5 0.3 2.9 2.9 2.1 2.1 1.4 1.4 6,286

0.4 0.3 4.8 4.8 4.5 4.5 1.4 1.4 6,853

0.7 0.8 1.8 10.6 4.1 2.0 0.5

0.3 0.1 0.4 10.4 1.4 1.5 0.1

0.7 0.7 0.9 13.6 3.1 1.5 0.6

0.4 0.4 0.5 13.6 1.1 0.9 0.3

0.6 0.6 0.8 13.7 1.3 1.1 0.5

0.1 8 NA 722 NA

0.0 34 NA 542 NA

0.1 12 NA 320 NA

0.1 42 NA 152 NA

0.1 42 NA 153 NA

Year to 31 Dec (Bt mn) Operating Cash Flow Net Profit Depreciation & Amortization Change in Working Capital Others Investment Cash Flow Net CAPEX Change in LT Investment Change in Other Assets Free Cash Flow Financing Cash Flow Change in Share Capital Net Change in Debt Change in Other LT Liab. Net Cash Flow Source: KGI Research

Rates of Return on Invested Capital Year 2015 2016 2017F 2018F 2019F Year 2015 2016 2017F 2018F 2019F Year 2015 2016 2017F 2018F 2019F

COGS Operating Exp. Operating Depreciation + + = Revenue Revenue Margin Revenue 61.9% 11.7% 28.4% -2.0% 37.2% 29.0% 83.9% -50.1% 56.2% 8.7% 17.8% 17.3% 32.4% 20.8% 50.8% -4.0% 32.5% 17.6% 42.4% 7.5% Working Capital Other Assets Capital Net PPE 1/ + + = Revenue Revenue Turnover Revenue 0.2 0.0 8.1 0.1 (0.2) 0.1 23.9 0.0 (0.0) 0.0 7.2 0.1 (0.1) 0.1 18.0 0.1 (0.0) 0.1 14.6 0.1 Operating Cash After-tax Return Capital x x = Margin Tax Rate on Inv. Capital Turnover -2.0% 10.4% 0.0% 0.1 -50.1% 27.7% -0.6% 0.0 17.3% 16.7% 0.4% 0.1 -4.0% 13.4% 0.0% 0.1 7.5% 15.4% 0.1% 0.1

1-

Source: KGI Research

*The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities. http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT

Please see back page for disclaimer

7

Thailand

TICON Industrial Connection PCL

TICON Industrial Connection PCL– Recommendation & target price history Date 16-Nov-17

22

20

Rating Outperform

Target 19.30

Price 17.20

18 16 14

12 10 Jan-17

Feb-17

Mar-17

Apr-17

May-17

Jun-17

Share price

Jul-17

Aug-17

Target price lowered

Sep-17

Oct-17

Nov-17

Dec-17

Jan-18

Target price raised

Source: KGI Research

KGI Locations

ChinaShanghai

Room 1907-1909, Tower A, No. 100 Zunyi Road, Shanghai, PRC 200051

Shenzhen

Room 24D1, 24/F, A Unit, Zhen Ye Building,2014 Bao’annan Road, Shenzhen, PRC 518008

TaiwanTaipei

700 Mingshui Road, Taipei, Taiwan Telephone886.2.2181.8888 ‧

Hong Kong

Facsimile886.2.8501.1691

41/F CentralPlaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong Telephone 852.2878.6888

ThailandBangkok

Facsimile 852.2878.6800

8th - 11th floors, AsiaCentreBuilding 173 South Sathorn Road, Bangkok10120, Thailand Telephone 66.2658.8888

KGI's Ratings

Facsimile 66.2658.8014

Rating

Definition

Outperform (OP)

The stock's excess return* over the next twelve months is ranked in the top 40% of KGI's coverage universe in the related market (e.g. Taiwan).

Neutral (N)

The stock's excess return* over the next twelve months is ranked in the range between the top 40% and the bottom 40% of KGI's coverage universe in the related market (e.g. Taiwan).1.3

Under perform (U)

The stock's excess return* over the next twelve months is ranked in the bottom 40% of KGI's coverage universe in the related market (e.g. Taiwan).

Not Rated (NR)

The stock is not rated by KGI Securities.

Restricted (R)

KGI policy and/or applicable law regulations preclude certain typesofcommunications, including an investment recommendation, during the course of KGI's engagement in an investment banking transaction and in certain other circumstances.

Excess return = 12M target price/current priceNote

Disclaimer

January 15, 2018

KGI Securities no event shall profits, arising to buy or sell

When an analyst publishes a new report on a covered stock, we rank the stock's excess return with those of other stocks in KGI's coverage universe in the related market. We will assign a rating based on its ranking. If an analyst does not publish a new report on a covered stock, its rating will not be changed automatically. (Thailand) Plc. (“The Company”) disclaims all warranties with regards to all information contained herein. In the Company be liable for any direct, indirect or any damages whatsoever resulting from loss of income or by utilization and reliance on the information herein. All information hereunder does not constitute a solicitation any securities but constitutes our sole judgment as of this date and are subject to change without notice.

*The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities. http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT

Please see back page for disclaimer

8

TICON Industrial Connection PCL - Settrade

Jan 15, 2018 - Hong Kong. 41/F CentralPlaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong ... KGI policy and/or applicable law regulations preclude certain ...

496KB Sizes 2 Downloads 445 Views

Recommend Documents

TICON Industrial Connection PCL
Jan 15, 2018 - Hong Kong. 41/F CentralPlaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong ... KGI policy and/or applicable law regulations preclude certain ...

AMATA Corporation PCL - Settrade
Jan 15, 2018 - Cash Cycle. NA. NA. NA. NA. NA. Year to 31 Dec (Bt mn). 2015. 2016. 2017F. 2018F. 2019F. Operating Cash Flow. 2,441. 307. 3,253. 4,046.

AMATA Corporation PCL - Settrade
Jul 26, 2018 - 2016. 0.08. 0.18. 0.17. 0.70. 2017. 0.23. 0.24. 0.55. 0.30. 2018. 0.39 ..... 383. 294. 1,302. 381. 468. 904. 660. 640. Operating Expense. (298).

HANA Microelectronics PCL - Settrade
Nov 14, 2017 - ... communication,หุ้นที่มีประเด็นโยงกับ iPhone X, และ supplier ที่คำดว่ำอุปทำนจะตึงตัว เช่น. OLED, memory, passive component, Sili

Hana Microelectronics PCL - Settrade
May 24, 2018 - 41/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong ... KGI policy and/or applicable law regulations preclude certain types of ...

Thai Wah PCL - Settrade
Jul 11, 2018 - Operating Profit. 68. 153. (55.5). 97. (29.8). 165. 333. (50.4). Operating EBITDA. 68. 153. (55.5). 97 ..... Operating Cash Flow. 728. 586. 586. 927.

bangkok bank pcl. - Settrade
Aug 7, 2017 - COL CPF CPI CSL DCC DELTA DEMCO ECF EE ERW GBX GC GFPT ... MACO MBK MC MEGA MFEC NBC NCH NINE NSI NTV OCC OGC ...

BCPG Pcl. - Settrade
Aug 15, 2017 - Hong Kong. 41/F CentralPlaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong ... KGI policy and/or applicable law regulations preclude certain types ...

SVI PCL. - Settrade
Nov 13, 2017 - 0. Extraordinary items. Net Profit. 256. 255. 440. (1,255). 273. 1,167. 145. 445. 27. 573. 795. 208. 174. 125. 80. Normalized Profit. 188. 203. 224.

BCPG Pcl. - Settrade
Jul 26, 2017 - SPS. 4.1. 1.6. 1.7. 2.1. 2.4. EBITDA/Share. 3.8. 1.2. 1.9. 2.2. 2.5. DPS. 0.0. 0.5. 0.6. 0.7. 0.8. Activity. Asset Turnover (x). 0.3. 0.1. 0.1. 0.1. 0.1.

AMATA Corporation PCL - Settrade
Oct 11, 2017 - Road” and TPP (Trans-Pacific Partnership), which continues to move forward .... We expect AMATA and WHA Corporation (WHA. ...... KGI policy and/or applicable law regulations preclude certain typesofcommunications, ...

HANA Microelectronics PCL - Settrade
Nov 23, 2017 - 2015. 2016 1N Y3N 17. Samsung. 85.5. 76.1. 72.9. 73.0. 81.1. 72.1. 83.6. 83.4. 81.2. 76.7. 71.7. 76.8. 78.8. 82.9. 85.6. 320.2. 306.4. 247.2. Apple. 43.1 ...... THAI OIL. Companies with Very Good CG Scoring. Stock. Company name. Stock.

true corporation pcl (true) - Settrade
May 17, 2018 - End of Dec 31. 2016. 2017. 2018E. 2019E. Revenue (Bt mn). 124,719 135,020 152,126 164,417. Normalized profit (Bt mn). -2,814. -4,211.

Energy Absolute PCL EA - Settrade
Aug 18, 2017 - Except as otherwise required by law, Morningstar shall not be ..... Investment Management Asia Limited, which is regulated by the Hong Kong.

Kiatnakin Bank PCL KKP - Settrade
Jul 27, 2017 - For information regarding Conflicts of Interests, visit http://global.morningstar.com/equitydisclosures. Company Profile. Kiatnakin Bank PCL through its subsidiaries provides banking products and services. The Company is engaged in off

The Siam Commercial Bank PCL SCB - Settrade
Aug 4, 2017 - of Interests, visit http://global.morningstar.com/equitydisclosures. Company Profile. The Siam Commercial Bank PCL provides personal banking, business banking and wholesale banking. Its services include deposit, loans, credit cards, for

Delta Electronics (Thailand) PCL DELTA - Settrade
Aug 18, 2017 - a Technology. Electronic Components ... Davidson is guided by Morningstar, Inc.'s Code of Ethics and Personal Securities. Trading Policy in ...

Charoen Pokphand Foods PCL CPF - Settrade
Jul 14, 2017 - Farm Products. THA Thailand. There is no one analyst in which ..... To determine if such is the case, please click http://msi.morningstar.com and ...

Advanced Info Service PCL ADVANC - Settrade
Sep 8, 2017 - For information regarding Conflicts of Interests, visit ... Company Profile. Advanced Info Service PCL is a telecommunications provider.

Advanced Info Service PCL ADVANC - Settrade
Advanced Info Service PCL ADVANC. Last Close. Fair ValueQ. Market Cap. Sector. Industry. Country of Domicile. 21 Jul 2017. 24 Jul 2017 02:00 UTC. 21 Jul 2017. 185.00 ... of Interests, visit http://global.morningstar.com/equitydisclosures. Company Pro

SVI PCL.
Oct 18, 2017 - SPS. 3.6. 4.8. 5.4. 5.6. 6.0. EBITDA/Share. 1.0. 0.9. 0.4. 0.5. 0.5. DPS. 0.1. 0.1. 0.1. 0.1. 0.1. Activity. Asset Turnover (x). 1.0. 1.0. 1.1. 1.1. 1.1.

Sappe Pcl.
Aug 16, 2017 - 100. Cash. Cash. Cash. Cash. Cash. Cash. Dividend Yield (%). N.A.. 0.9 .... Net debt/Equity (net cash) (Bt mn). (659) ..... Financing Cash Flow.

HANA Microelectronics PCL
14 Nov 2017 - ของค่ำยต่ำงๆ อย่ำงเช่น iPhone, Samsung, Oppo, Huawei, และ Vivo. ก าไรจากธุรกิจหลักจะยังดี ถึงแม้ว่าว่าอัตรà¸

Banpu PCL BANPU
Jul 21, 2017 - There is no one analyst in which a Quantitative Fair Value Estimate and Quantitative ... r. THA. BANPU. Undervalued. Fairly Valued. Overvalued. Valuation .... Narrow – assigned when the probability of a stock receiving a “Wide Moat