Shri malar ias academy, harur, cell : 94864www.asiriyar.com 23999 tnpsc - group - iv - 06 - 11 - 2016 - Tentative answer key Question series โ€˜

โ€™

Aptitude Questions (Maths) ๐Ÿ

๐Ÿ“

๐Ÿ’

107. โˆ’๐Ÿ ๐Ÿ• + โˆ’๐Ÿ‘ ๐Ÿ• + ๐Ÿ” ๐Ÿ• d; kjpg;G ........................... 3

5

(A) 7

(B) 7

(C)

(D)

11 7

19 7

108. xU efuj;jpd; kf;fs; njhif 2014 - y; 1>80>000. mJ xt;nthU Mz;L k; 20% ngUFkhdhy; 2016 - Mk; Mz;L kf;fs; njhif vd;d? (A) 2,40,000 (B) 2,59,200 (C) 2,55,000 (D) 2,54,300 109.

๐Ÿ.๐Ÿ•๐Ÿ“ ๐‘ฟ ๐Ÿ.๐Ÿ•๐Ÿ“+๐Ÿ ๐‘ฟ ๐Ÿ.๐Ÿ•๐Ÿ“ ๐‘ฟ ๐ŸŽ.๐Ÿ•๐Ÿ“+๐ŸŽ.๐Ÿ•๐Ÿ“ ๐‘ฟ ๐ŸŽ.๐Ÿ•๐Ÿ“ ๐Ÿ.๐Ÿ•๐Ÿ“ ๐‘ฟ ๐Ÿ.๐Ÿ•๐Ÿ“โˆ’๐ŸŽ.๐Ÿ•๐Ÿ“ ๐‘ฟ ๐ŸŽ.๐Ÿ•๐Ÿ“

d; kjpg;G

(A) 3.5 (C) 1

(B) 6.25 (D) 2.5

110. 163 + 73 - 233 d; kjpg;G (A) -7728 (C) 7728

(B) 7028 (D) -7718

121. xU nrt;tfj;jpd; ePs mfyq;fspd; tpfpjk; 4 : 7 MFk;. mfyk; 77 nr.kP vdpy; mjd; ePs j;ijf; fhz;f. (A) 22 nr.kP (B) 33 nr.kP (C) 44 nr.kP (D) 55 nr.kP 122. xU miwahdJ 5 kP 40 nr.kP ePs Kk; kw;Wk; 4 kP 50 nr.kP mfyKk; nfhz;Ls;s it vdpy; mjd; gug;gsT? (A) 23.4 kP2 (B) 24.3 kP2 (C) 25 kP2 (D) 98.01 kP2 132. 3 _ 25 vd;w vz;zpy; - Fwpapl;l ,lj;jpy; ve;j vz; Nghlg;gl;l hy; mJ KO th;f;fk; MFk;? (A) 1 (B) 0 (C) 4 (D) 6 133. 10 Foe;ijfspd; ruhrhp kjpg;ngz; 80 vdpy; mth;fspd; nkhj;j kjpg;ngz;? (A) 200 (B) 300 (C) 800 (D) 400 134. xU Mz; kw;Wk; xU ngz; ,UtUk; Nrh;e;J xU Ntiyia nra;fpwhh;fs;. Mz; xU Ntiyia 4 ehl;fspy; nra;J Kbg;ghh;. xU ngz; mNj Ntiyia 12 ehl;fspy; nra;J Kbg;ghh;. mt;N tiyia ,UtUk; Nrh;e ;J vj;jid ehl;fspy; Kbg;ghh;fs;? (A) 6 ehl;fs; (B) 5 ehl;fs; (C) 4 ehl;fs; (D) 3 ehl;fs; 135. 1> 1> 2> 8> 3> 27> 4 .... vd;w njhlhpd; 4 - w;F mLj;j cWg;G? (A) 31 (B) 29 Page 1 of 4

SHRI MALAR IAS ACADEMY, kyh; gy; kUj;Jtkid(Nky; khbapy;)> fr;Nrhp NkL> Nryk; ig-gh]; NuhL> m&h;> jUkGhp khtl;lk;. - 636 903. nry;

khh;nfl;b q; nrhirl;b vjphpy;>

: 94864 23999>www.shrimalariasacademy.com

(C) 16

www.asiriyar.com

(D) 64

136. xU Kf;Nfhzj;jpd; %d;W Nfhzq;fs; x - 30o, x - 45o, x +15o vdpy; x d; kjpg;G (A) 60o (B) 40o o (C) 80 (D) 100o 137. &. 12>000 - f;F 10% tl;b tPjk; vdpy; ,uz;L Mz;Lfspy; fpilf;Fk; $l;L tl;bf;F k; jdptl;bf;Fk; cs;s tpj;jpahrk; (A) &. 80 (B) &. 90 (C) &. 120 (D) &. 100 147. xUth; &.1>500 - f;F xU gioa kjptz;bia thq;fp mjpy; &. 500 - f;F gOJfis ePf;Ffpwhh;. Kbtpy; mth; me;j kjptz;bia &. 1>800 - f;F tpw;fpwhh; vdpy; mth; milAk; e\;l rjtpfpjj;ijf; fhz;f. (A) 10% (B) 15% (C) 20% (D) 5% 148. a3b4, a b5, a2b7 d; kP.ngh.k. fhz;f. (A) a7 b3 (C) a2 b5

(B) a3b7 (D) a b5

159. fPN o nfhLf;fg;gl;l msTfspy; vit nrq;Nfhz Kf;Nfhzj;ij mikf;Fk;? (A) 6, 9, 12 (B) 5, 8, 10 (C) 5, 5, 5 2 (D) 3, 4, 4 2

๐Ÿ”๐ŸŽ๐Ÿ— +

160.

๐Ÿ๐Ÿ’๐Ÿ– +

๐Ÿ”๐ŸŽ ๐Ÿ• + ๐Ÿ–๐Ÿ d; kjpg;G

(A) 20 (C) 16

(B) 25 (D) 9

172. xU Kf;Nfhzj;jpd; mbg;gf;f k;> cauj;jpd; 4 klq;Ff;F rkk; kw;Wk; mjd; gug;gsT 50 kP 2 vdpy; mjd; mbg;gf;f msT (A) 10 kP (B) 15 kP (C) 20 kP (D) 25 kP 173. A xU Ntiyia 20 ehl;fspYk;> B mij mt;N tiyiar; nra;J &. 3>600 - I
25 ehl;fspYk; nra;J Kbg;gh;. ,UtUk; Nrh;e ;J mj;njhifapy; A - d; gq;F (B) &. 2,000 (D) &. 3,100

174. xU fd nrt;tfj;jpd; mfyk;> cauk;> fdmsT KiwNa 10 nr.kP.> 11 nr.kP kw;Wk; 3080 nr.kP 3 vdpy; mjd; ePs j;ij fz;lwpf. (A) 21 nr.kP (B) 28 nr.kP (C) 24 nr.kP (D) 30 nr.kP 186. xU tPl;bd; tpiy 15 ,yl;rk; &ghapypUe;J 12 ,yl;rk; &ghahff; Fiwe;jJ vdpy; Fiwe;j rjtPjk; (A) 10% (B) 20% (C) 30% (D) 40% Page 2 of 4

SHRI MALAR IAS ACADEMY, kyh; gy; kUj;Jtkid(Nky; khbapy;)> fr;Nrhp NkL> Nryk; ig-gh]; NuhL> m&h;> jUkGhp khtl;lk;. - 636 903. nry;

khh;nfl;b q; nrhirl;b vjphpy;>

: 94864 23999>www.shrimalariasacademy.com

www.asiriyar.com

187. 3(t - 3) = 5 (2t + 1) vdpy; t = ? (A) -2 (C) - 3

(B) 2 (D) 3

197. RUf;Ff. ๐Ÿ ๐Ÿ‘ ๐Ÿ“ ๐Ÿ• ๐Ÿ‘ ๐Ÿ“ + ๐Ÿ’ + ๐Ÿ• + ๐Ÿ” รท ๐Ÿ๐Ÿ ๐Ÿ’ ๐Ÿ’ ๐Ÿ– ๐Ÿ– ๐Ÿ’ 98 (A) 47

(B)

(C)

(D)

98 45

Correct Answer : 18

๐Ÿ•๐Ÿ—

108 49 96 47

๐Ÿ‘๐Ÿ•๐Ÿ”

198. Xh; mryhdJ 2 tUlj;jpy; 1

๐Ÿ— ๐Ÿ’

klq;fhf MFnkdpy;> mjd; tl;b tpfpjk; vt;tsT? 1

(A) 69 2 %

(B) 67 2 %

(C) 62 2 %

(D) 61 2 %

1

199. .

๐Ÿ•

1

โˆ’๐Ÿ’

๐Ÿ๐Ÿ

(A) -1 (C) 2

๐‘ฟ

๐Ÿ• ๐Ÿ๐Ÿ

๐Ÿ‘๐’™

=

๐Ÿ• ๐Ÿ๐Ÿ

๐Ÿ“

vdpy; x d; kjpg;G (B) 1 (C) 3

200. 22 Ml;fs; 10 ehl;fspy; 110 kP ePs Ks;s Rtiu fl;b Kbj;jhy;> 30 Ml;fs; 6 ehl;fspy; fl;b Kbf;Fk; Rthpd; ePs k;? (A) 100 kP (B) 90 kP (C) 80 kP (D) 70 kP

= kyh; ias mfhlkp

elj;Jk;

TNPSC - Gr - I, II, II-A, V.A.O - Njh;TfSf;fhd xUq;fpize;j gapw;rp tFg;gpw;f;fhd

2 - days free demo class ehl;fs;; : 26.11.2016 (rdpf;fpoik) & 27.11.2016 (Qhapw;W f;fpoik) ,lk; : kyh; gy; kUj;Jtkid (Nky; khbapy;) > Nryk; ig-gh]; NuhL> m&h;> jUkGhp khtl;l k;.

Kd; gjpT mtrpak; njhlh;Gf;F

nry; : 94864 23999 MA2Z fzpj Gj;jffk; vq;f splk; fpilf;Fk; Page 3 of 4

SHRI MALAR IAS ACADEMY, kyh; gy; kUj;Jtkid(Nky; khbapy;)> fr;Nrhp NkL> Nryk; ig-gh]; NuhL> m&h;> jUkGhp khtl;lk;. - 636 903. nry;

khh;nfl;b q; nrhirl;b vjphpy;>

: 94864 23999>www.shrimalariasacademy.com

vq;fspd; gapw;rp ikaj;jpy; gbj;j www.asiriyar.com jkpourd; vd;fpw khzth; khepy mstpy; 65 tJ ,lj;ij gpbj;J nrd;id cah;ePjpkd;w Njh;tpy; Njh;r;rp ngw;Ws;shh; vd;gij kpf;f kfpo;r;rpAld; njhptpj;Jf;nfhs;fpNwhk; !

Page 4 of 4

SHRI MALAR IAS ACADEMY, kyh; gy; kUj;Jtkid(Nky; khbapy;)> fr;Nrhp NkL> Nryk; ig-gh]; NuhL> m&h;> jUkGhp khtl;lk;. - 636 903. nry;

khh;nfl;b q; nrhirl;b vjphpy;>

: 94864 23999>www.shrimalariasacademy.com

tnpsc-group-4-exam-2016-aptitude-questions-with ...

www.asiriyar.com. www.asiriyar.com www.asiriyar.com. Page 3 of 4. aitp - tnpsc-group-4-exam-2016-aptitude-questions-with-answer-key-download.pdf.

629KB Sizes 3 Downloads 247 Views

Recommend Documents

No documents