ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü Ö †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö ²Ö¤ü»Öß ¯ÖÖ¡Ö ×¿ÖÖúÖÓ“Öß µÖÖ¤üß ×¿ÖÖ Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö (¯ÖÏÖ£Ö) וÖ.¯Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü Ö Öê¡Ö ÃÖÆüÖ.׿ց֍ú UGT ‡µÖŸÖÖ-1 ŸÖê 5 †.Îú

¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê −ÖÖÓ¾Ö

1

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ úÖµÖÔ¸üŸÖ ¿ÖÖôêû“Öê −ÖÖÓ¾Ö

2

3

ÃÖ¬µÖÖ“µÖÖ úÖµÖÔ¸üŸÖ ¿ÖÖôêû“Öê Öê¡Ö †¾Ö‘Ö›üA,ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü"Ö -S

ÃÖÆüÖ.׿ց֍ú(UGT) −ÖÖÓ¾Ö

4

•Ö−´Ö פü−ÖÖӍú/´ÖÆüß−ÖÖ/¾ÖÂÖÔ

6

7

×Æü¾Ö¸üß ŸÖÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

27/07/1962

54 10

4

27/07/1981

05/07/1960

56

10

26

03/09/1981

11/08/1959

57

9

20

31/10/1981

5

8

9

10

µÖÖ ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖ ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê ¯ÖÏ£Ö´Ö ×−ÖµÖ㌟Öß−Öê −ÖÖÓ¾Ö ºþ•Öã פü−ÖÖӍú (†ÖÓŸÖ¸ üוֻÆüÖ ²Ö¤ü»Öß †ÃÖ»µÖÖÃÖ µÖÖ ×•Ö»Æü11 µÖÖŸÖ ºþ•Öã 12

†Öî

0

28

0

26

†Öî

6

10

0

3

18

†Öî

S

27/07/1981

31/05/2017

35

31/05/2017

33

S 05/05/1993 31/05/2017 24 Ó A ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ¤üú¸Ó Ö¸ü¾ü•ÆüÖß ´Öã Ö ¤üÖÓ•¸üÖ¾Æü(ú) ¿Öê Ö −Öê¸ü »−ÖêÖÖ긛ü üß ÷ÖÆãüô21/11/2005 û¯Öë›ü •Ö¾Öôû÷ÖÖ¾Ö ¾ÖÖ‡Ô ‡•ÖÖ¸üÖ 11 31/05/2017 S −Öê¸ü ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ S 13/02/1984 31/05/2017 33

S

−ÖÓ¤üÖ –ÖÖ. ×−Ö“Öôêû

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

02/09/1960

56

8

29

02/07/1982

5

Darwha

¿Öë¦üß

S

ÃÖÖî ¯ÖÏןֳÖÖ †Ö÷Ö¸üú¸ü

†´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß

17/09/1959

57

8

14

07/07/1982

6

Darwha

ד֍ú"Öß

S

ÃÖÖî ¾ÖÓ¤ü−ÖÖ ¸ü ÖÖê›êü

²ÖÖê¸ü÷ÖÖÓ¾Ö ´ÖÓ•Öã ×•Ö †úÖê»ÖÖ05/06/1962

54

11

26

07/07/1982

7

Mahagaon

÷ÖÓã•Ö ú−µÖÖ

S

פü»Öß¯Ö ´ÖÖ¬Ö¾Ö úÖê´ÖÖ¾ÖÖ¸ü

¯ÖãÃÖ¤ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

01/11/1959

57

6

30

12/07/1982

8

Babhulgaon

s

”ûÖµÖÖ ¤êü¾Ö−ÖÖ¸üÖµÖ−Ö ×ŸÖ¾ÖÖ¸üß

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

23/01/1960

57

4

8

12/07/1982

‘ÖÖ™Óü•Öß ˆ´Ö¸üÖê›ü ¯ÖãÃÖ¤ü ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö úôÓû²Ö

S

ãú ²ÖÃÖã¬ÖÖ ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

17/09/1960

56

8

14

12/07/1982

ˆ´Ö¸üÖê›ü

s

¿Öã³ÖÖÓ÷Öß ²ÖÖôûÌúÂ"Ö ¯Ö›üÖôûú¸ü

†¾Ö¬ÖãŸÖ ¾ÖÖ›üß µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû29/11/1960

56

6

2

12/07/1982

‘ÖÖ™Óü•Öß

s

ÁÖß ¸üؾÖ−¦ü ²ÖÖ¯Öã¸üÖ¾Ö•Öß ×¿Ö¸ü³ÖÖŸÖê

´Öã. ¯ÖÖê. Ö›üÖÔ ŸÖÖ. ²ÖÖ³Öãôû÷06/11/1962 ÖÖÓ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû54

6

25

12/07/1982

²ÖÖ³Öæôû÷ÖÖ¾Ö

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

57 10

26

15/07/1982

²ÖÖê£Ö²ÖÖê›ü−Ö

4

8

18

¾ÖÖ‡Ô ‡•ÖÖ¸üÖ

Yavatmal

10

17

Ner

.

22

16

4

S

21

15

13

Kalamb

,

20

¾ÖÂÖÔ

3

.

19

¯ÖµÖÕŸÖ

Yavatmal

. .

×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖÓ¾Ö÷ÖÔ ³ÖÖ÷Ö-2 †ÃÖ»µÖÖÃÖ †.Îú. −Ö´Öã¤ü ú¸üÖ¾ÖÖ. †)-¯ÖŸÖ߯֟−Öß ¤üÖê−Æüß ×•Ö¯Ö.ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ²Ö)-¯ÖŸÖß ¯ŸÖ−Öß ¯Öîúß ‹ú ×•Ö¯Ö ¤ãüÃÖ¸üÖ ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖ׍úµÖ ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ú)-

¯ÖÖÃÖã−Ö

Ghatanji

S

×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖÓ¾Ö÷ÖÔ ³ÖÖ÷Ö1†ÃÖ»µÖÖÃÖ †−ÖãÎú´ÖÖӍú −Ö´Öã¤ü ú¸üÖ¾ÖÖ. †)-¯ÖÖ‘ÖÖŸÖÖ−Öê †Ö•ÖÖ¸üß †Ö)-†¯ÖÓ÷Ö /´ÖŸÖß´ÖÓ¤ü ¾Ö †¯ÖÓ÷Ö †¯ÖŸµÖÖ“Öê ¯Öֻ֍ú ‡)-ǤüµÖ ¿ÖáÖ׍ÎúµÖÖ ‡Ô)‹ú“Ö ´Öã¡Öد֛ü/´Öã¡Öد֛ü

†¾Ö‘Ö›ü Öê¡Ö-A, ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü "Ö Öê¡Ö- S −Ö´Öã¤ü ú¸ü14Ö¾Öê

פü÷ÖÏÃÖ

¿ÖÖôêû“Öê −ÖÖÓ¾Ö

2

S

×¾Ö´Ö»Ö ´Ö¬Öãú¸ü †»ÖÖê"Öê

¾ÖÂÖÔ ´ÖÆüß−ÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖ

1

9

´ÖÓ÷Öºþôû

ÃÖê¾ÖÖ ¯Öãß֍úÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ´Öæôû ¸üÖÆü"µÖÖ“Öê ךüúÖ"Ö

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

03/09/1983

úôÓû²Ö

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ×¾Ö›ãüôû ¤üÖ¸ü™üß Ø¿Ö²ÖÖׯÖϯÖÏß ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

´ÖÆüß−ÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖפü−֍ú¸ü úÖ•Öôêû

²Öß‹ÃÖ‹−Ö‹»Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

0

T

-

-

-

-

-

0

0

0

0

S

15/07/1982

31/05/2017

34

10

16

S

20/01ò/1986

31/05/2017

### ### ###

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

S

12/07/1982

31/05/2017

34

10

19

†Öî

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

S

22/12/1988

31/05/2017

28

5

9

†Öî

0

31/05/2017

34

10

19

†Öî

31/05/2017

24

9

7

†Öî

†ÁÖß´ÖŸÖß ¿ÖÖ»Öß−Öß ¸üؾ֦ü ׿ָü³ÖÖŸÖê ¯ÖÓ.ÃÖ.²ÖÖ³Öæôû÷ÖÖ¾Ö 3 ׍ú ´Öß ÃÖÖî ´ÖÆüÖ−ÖÓ¤üÖ ¾ÖÃÖÓŸÖ 9 † šü´Öêú ¯ÖÓéÃÖé¾Ö"Öß ×ú´Öß

16

13

Babhulgaon

»ÖÖê"Öß

S

•ÖµÖ´ÖÖ»ÖÖ ¿Ö¸ü¤ü¸üÖ¾Ö ¾Öևԍú¸ü

´Öã.¯ÖÖê.†Ö´Ö»ÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖêÀ¾Ö¸ü 05/01/1962 üŸÖÖ.“ÖÖÓ¤ãü¸ ¸êü»¾Öê ü וÖ.†´Ö¸ü 55 Ö¾ÖŸÖß 4 26

19/07/1982

14

Ner

ˆ¢Ö¸ü¾ÖÖœüÖê"ÖÖ

S

ãú. ¿ÖÖ¸ü¤üÖ ¤ü¢ÖÖ¡µÖµÖ ´ÖÖêÆü¤ü¸êü

÷Ö¾Öôû߯Öæ¸üÖ , µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

22/02/1962

55

3

9

20/07/1982

15

PUSAD

”ûÖê™üÖ ²Öê»ÖÖê¸üÖ

S

ÁÖß´ÖŸÖß ÃÖ¸ü»ÖÖ ¯Öã¸üÖ"֍ú¸ü

¯ÖãÃÖ¤ü

15/08/1959

57

9

16

27/07/1982

S 7 15/10/1991 31/05/2017 25 S úôÓû²Ö úôÓû²Ö úôÓ²ÖÖêû²Ö úôÓ ¸üß ´ÖÆü»û²Ö ú−µÖÖ Ö −Öê¸ü ¿ÖÖôûÖ úôÓû²Ö ²ÖÖê ¸üß ´ÖÆü»Ö ú−µÖÖ 31/05/2017 ¿ÖÖôûÖ úôÓû²Ö ˆ¢Ö¸ü35 ¾ÖÖœüÖê"ÖÖ 7 31/10/1981 S ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ¯ÖãÃÖ¤ü S 27/07/1982 31/05/2017 34 10

16

Yavatmal

²Öê»ÖÖê¸üÖ

S

ÃÖ×¾ÖŸÖÖ ÷Ö"Öê¿Ö¸üÖ¾Ö ¿Öë›êü

†¯ÃÖ¸üÖ ™üÖòúß•Ö ¸üÖê›ü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 02/02/1963

54

3

29

19/08/1982

úôÓû²Ö

17

Ner

²ÖÎÖ´Æü"Ö¾ÖÖ›üÖ ¯Öã¾ÖÔ

S

»ÖŸÖÖ ²Öôû¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö úšüÖôêû

26/06/1962

54

11

5

23/11/1982

18

Mahagaon

×Æü¾Ö¸üÖ

S

¯ÖÏê´Öß»ÖÖ ¯ÖÖÓ›ãü¸Óü÷Ö ¾Æü÷ÖÖ›êü

01/07/1962

54 10

30

26/11/1982

19

Digras

וÖ.¯Ö.ˆ.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.úÖÓ¤üôûß ˆ¤æÔü

S

×´Ö—ÖÖÔ ÃÖ»Öß´Ö ²Öê÷Ö

úôûÓû²Ö וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ/µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

05/06/1963

53

11

26

26/11/1982

S Ö¾ÖŸÖß ²ÖÎ27/08/1983 úôÓû²Ö ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö ²ÖÖ³Ö㠍úÖ¡Öß ÷Ö"ÖÖê ôû÷ÖÖ¾Ö −Öê ¸üß ¸ü¸ü Ö"Ö߆´Ö¸ü Ö´Æü"Ö¾ÖÖ›üÖ¯Öã¾ÖÔ S ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ˆ´Ö¸üÖê›ü Æüãü›üß ÃÖ¾Ö−ÖÖ S 12/07/1982 ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ´ÖãôûÖ¾ÖÖ †Ó²ÖÖê›üÖ ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ×¤ü÷ÖÏÃÖ S 20/01/1986

20

Ner

´Öֻ֏Öê›ü(Öã.)

S

ÁÖß´ÖŸÖß.ˆÂÖÖ ´Ö¤ü−Ö»ÖÖ»Ö ¿Ö´ÖÖÔ

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

22/12/1961

55

5

9

21

Yavatmal

²Öê»ÖÖê¸üÖ

S

ÃÖã»ÖÖê“Ö−ÖÖ ×¤ü÷ÖÖÓ²Ö¸ü ÆüÖê»Öê

úÖ−Ö÷ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ. ×ÆÓü÷Ö"Ö‘ÖÖ™ü 09/02/1960 וÖ. ¾Ö¬ÖÖÔ

57

3

22

Yavatmal

¾ÖÖ‡Ô ºþ‡Ô Ôü

S

¿ÖÖê³ÖÖ ¸üÖ´Ö³ÖÖˆ ÃÖ¸üÖ±ú

‘ÖÖ™Óü•Öß ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

19/04/1962

55

23

Darwha

»ÖÖêÆüß ˆ

S

ÁÖß ÃÖî ¾Ö×ÃÖµÖÖê§üß−Ö

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

14/05/1962

55

24

PUSAD

´ÖÖ×"֍ú›üÖêÆü

S

ÁÖß ×¤ü¯Öú ¤ü¢ÖÖ˜ÖµÖ Öî¸êü

¯ÖãÃÖ¤ü

10/10/1959

25

Kalamb

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ, د֯ÖôûÖã™üß −Ö×¾Ö−Ö

S

†¸üؾ֤ü בÖ. ÷Ö㯟ÖÖ

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

20/01/1961

26

Kalamb

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ, ´ÖÓ÷Ö¹ýôû

S

´ÖÖ¬Öã¸üß −ÖÖ¸üÖµÖ"Ö ²ÖÖ³Öãôûú¸ü

¾Ö¬ÖÖÔ

27

Ner

ÃÖÖŸÖê±úôû

S

×−Ö´ÖÔ»ÖÖ ÆüÖê»Öê

28

PUSAD

Æãü›üß ÷ÖÖ¾Ö

S

29

Kalamb

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ, ÷Ö"Öê¿Ö¾ÖÖ›üß

30

Yavatmal

31

Babhulgaon

úôÓû²Ö ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ

0

4

Kalamb

05/07/1959

0

5

12

S

0

31

Yavatmal

,

24

31/05/2017

11

.

23

27/12/1985

Babhulgaon

. .

úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÖãÖÖ¯Ö−ÖÖ ¤üÖê‘ÖÖÓ“µÖÖ −ցֻÖ÷ÖÏßÖ- ²Ö¤ü»ÖßÃÖÖšüß †×³Ö¯ÖÏÖµÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“Öê ¯Öæ"ÖÔ −ÖÖÓ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ úÖµÖÔ¸üŸÖ N, ׾֍ú»¯Ö †ÖãÖÖ¯Ö−ÖÖ †Öפü¾ÖÖÃÖß-T ´Ö¬Öᯙ †ÓŸÖ¸ü ׍ú.´Öß.´Ö¬ µÖê

S

10

²ÖÖê¸ü÷ÖÖÓ¾Ö

¯ÖŸÖß / ¯ÖŸ−Öß“Öê ¯Öæ"ÖÔ −ÖÖÓ¾Ö

12/07/1982

S

24/08/1992

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

S

26

27

פü−ÖÖÓ ú

-

31/7/ 17 »ÖÖ

†Öîî औ

04

†Öî

31/05/2017

34

9

12

0

31/05/2017

33

9

4

†Öî

31/05/2017

34

10

19

31/05/2017

31

4

11

29/11/1982

פ÷ÖÏüÃÖ −Öê¸ü −Öê¸ü −Öê¸×“Ö¸ü ü −Öꍸãúü ™üÖ−Öê ˆ¢Ö¸ü ¸ü ¾ÖÖœüÖê"ÖÖ ×ŸÖ¾ÖÃÖÖ ´Öֻ֏Öê S ›ü(Öã.) ÃÖÖ¸Ó31/05/2017 ü÷Ö¯Öæ¸ü ´Öֻ֏Öê›ü(Öã29 .)

17/02/1988

3

14

22

06/12/1982

פü÷ÖÏÃÖ

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

S

06/12/1982

31/05/2017

34

5

25

†Öî

1

12

07/12/1982

‘ÖÖ™Óü•Öß

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

S

07/12/1982

31/05/2017

34

5

24

†Öî

0

17

10/03/1983

´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö

S

11/07/1984

31/05/2017

### ### ###

57

7

21

27/08/1983

´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

¯ÖãÃÖ¤ü

S

12/07/1982

31/05/2017

34

10

19

56

4

11

28/08/1983

‘ÖÖ™Óü•Öß

úôÓû²Ö

S

25/10/2000

31/05/2017

16

7

6

30/12/1960

56

5

1

29/08/1983

¯ÖãÃÖ¤ü

úôÓû²Ö

5

25

•ÖÖÓ²Ö¸üÖê›ü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

22/07/1962

54 10

9

29/08/1983

7

5

ÁÖß ÃÖã³ÖÖÂÖ ´ÖÖ¸üÖêŸÖ¸üÖ¾Ö †Ó³ÖÖê¸êü

ÃÖ¾Ö−ÖÖ ŸÖÖ.´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

01/07/1963

53

10

30

31/08/1983

S 06/12/1982 31/05/2017 34 פü÷ÖÏÃÖ úôÓû²Ö úôÓ¯ÖÆã û²Ö úôÓ ü¸ü −Ö. “ÖÖ¯Ö›ü û²Ö −Öê¸ü ÖÔ ÃÖÖ¾Ö¸üS÷ÖÖ¾Ö ¯Ö¸ü. úôû ²Ö֍ÓúšüÖ ÃÖÖŸÖê±31/05/2017 úôû 32 26/10/1984 S ´ÖÆÖü÷ÖÖ¾Ö ¯ÖãÃÖ¤ü S 11/08/1992 31/05/2017 24

9

20

S

ÃÖÖ¬Ö−ÖÖ ¯ÖύúÖ¿Ö ¾Ö¸üÖ›êü

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

28/11/1960

56

6

3

01/09/1983

פü÷ÖÏÃÖ

úôÓû²Ö

׍ú−Æüß

S

ãú. ´ÖÓ¤üÖ ×•Ö¸üÖ¯Öã¸êü

´Öã.¯ÖÖê. ÃÖÖ¾Ö¸ü ŸÖÖ. ²ÖÖ³Öãôû÷05/08/1961 ÖÖÓ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû55

9

26

01/09/1983

¯ÖãÃÖ¤ü

†ÖÃÖê÷ÖÖ¾Ö¤êü¾Öß

S

¸üêüÖÖ ¹ý¯Ö¸üÖ¾Ö ÆüÖÓ›êü

´Öã.¯ÖÖê.פü‘Öß ŸÖÖ.²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö28/12/1961 וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 55

5

3

01/09/1983

¯ÖãÃÖ¤ü

19/08/1982

25

T 0

0

0

0

0 T†»úÖ »Ö´Ö"Ö ¯ÖôûÃ֍ú¸ü

÷ÖÓã•Ö ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

†¯ÖÏÖ¯ŸÖ

0

0

0

0

0

0

×¾Ö•ÖµÖ ¤ê0ü¾Ö¸üÖ¾Ö ‘ÖÖ¾Ö›êü

0 Ö£Ö.¿ÖÖ ×•Ö.¯Ö.ˆ.¯ÖÏ ôûÖ, ¾Öºþ›ü

0

N

0

श्री समर्थ वि धा लय घा टंजी

3

N,

0

0

0

† ई

†Öî

###

0

अमो ल वैदय

0

मा नो ली

T

26/07/1991

31/05/2017

25

10

5

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

S S

01/09/1983

31/05/2017

33

8

30

†Öî²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

S

01/10/1987

31/05/2017

29

7

30

†Öî.

0

−ÖÖ¸üÖµÖ"Ö ÁÖ߸ü÷ÖÏÖ´ÖÖ´Ö•ÖµÖØÃÖ÷Ö¯Öã ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ¸êü úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ¯ÖÖëÙê32 ü ¾Ö›ü׍ú ÷ÖÖ¾Ö´Öß 0

0

0 1 / 99

7

8

9

10

11

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

32

1

Digras

2

וÖ.¯Ö.ˆ. ¯ÖÏÖ.¿ÖÖ. ´Ö. ›êüÆü"Öß

3

S

4

ÁÖß´ÖŸÖß. ÃÖã×−ÖŸÖÖ ÷Öã. ×÷Ö¸ü´Öú¸ü

5

פü÷ÖÏÃÖ

6

16/11/1962

54

6

15

02/09/1983

פü÷ÖÏÃÖ

›êüÆü"Öß

S

06/01/1989

31/05/2017

28

4

25

†Öî

-

-

-

-

-

-

-

33

Yavatmal

µÖêôûÖ²ÖÖ¸üÖ

S

¯ÖÖÓœãü¸Óü÷Ö ×¾Öšüšü»Ö¸üÖ¾Ö ³ÖÖêµÖ¸ü

“ÖÖîúß —Öã»Öß ŸÖÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû20/04/1963

54

1

11

02/09/1983

´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

S

02/09/1983

31/05/2017

33

8

29

0

0

0

0

0

34

Ner

ˆ¢Ö¸ü¾ÖÖœüÖê"ÖÖ

S

ãú. •ÖµÖ´ÖÖ»ÖÖ ¤ê¾Ö¸üÖ¾Ö ‘ÖÖ¾Ö›êü

ד֏ֻÖß (úÖ)

12/05/1959

58

0

19

03/09/1983

−Öê¸ü

ˆ¢Ö¸ü¾ÖÖœüÖê"ÖÖ

S

07/01/1985

31/05/2017

32

4

24

35

Babhulgaon

¸üÖ"Öß †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß ˆ¤ãÔü

S

ÃÖî ú´Ö¸ü•ÖÆüÖ ´ÖÖê ‡ÃÖÆü֍ú

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

01/08/1963

53

9

30

28/09/1983

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

S

15/03/1989

31/05/2017

28

2

16

36

Mahagaon

¸üÖÆãü¸ü

S

ÃÖî.ÃÖ´ÖßµÖÖê¤üß−Ö ÃÖî.¹ý±úßµÖÖê¤üß−Ö

05/07/1960

56

10

26

01/10/1983

33

6

9

Mahagaon

׿ָü¯Öã¸ü

S

†Ö¿ÖÖ †−Öᯙ ´ÖÖ−Öê

18/04/1960

57

1

13

21/11/1983

31/05/2017

25

6

9 †Öî

Yavatmal

²ÖÖ¸ü›ü

S

ÁÖß´ÖŸÖß ×¾Ö¤üµÖÖ ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü

01/07/1960

56

10

30

25/11/1983

31/05/2017

33

6

6

†Öî

39

Yavatmal

׍ú™üÖ

S

ÁÖß.†¿ÖÖêú ¾ÖÖÃÖã¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ›üÆü֍êú

úÖê¸Óü²ÖÖ ŸÖÖ.²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 16/12/1961

55

5

15

25/11/1983

úôÓû²Ö

±ãú»ÖÃÖÖ¾ÖÓ÷Öß ¸üÖÆãü¸ü S S ˆ´Ö¸üÖê›ü ú S ²Öê»ÖÖê¸üÖ S µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû S µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

31/05/2017

38

´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ˆ´Ö¸üÖê›ü ¯ÖãÃÖ¤ü ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö −Öê¸ü

22/11/1983

37

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ÁÖ߸üÖ´Ö¯Öã¸ü ¯ÖãÃÖ¤ü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

31/05/2017

33

6

6

†Öî

40

Babhulgaon

s

¯ÖϳÖÖ ÁÖߍÌúÂ"Ö Öê¾Ö»Öê

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

08/06/1965

51

11

23

28/11/1983

¸üÖôêû÷ÖÖ¾Ö

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

18/01/1986

31/05/2017

31

4

13

41

Pandharkawada ´ÖÖêÆü¤üÖ

S

ãú.•ÖµÖÁÖß ¯ÖÓã›ü»Öߍú ÷ÖÖê¸êü

´Öã.¯ÖÖê.ŸÖÖ.וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû04/07/1965

51

10

27

28/11/1983

1) ¾Ö"Öß 2) µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû1) 3) −ÖÖµÖ÷ÖÖÓ ¯ÖÖÓœ¾ü¸Öü2) ú¾Ö›ü†Ö÷Ö¯Öæ Ö ¸üßS3) µÖ¸ü¤ü 18/11/1989 4) ´ÖÖêÆü¤üÖ

31/05/2017

### ### ###

42

Digras

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ. »ÖÖµÖ÷Ö¾ÆüÖ−Ö 2

S

ÁÖß´ÖŸÖß. ãúÃÖã´Ö ‹´Ö. ´ÖêÁÖÖ´Ö

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

57 10

29

13/02/1984

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

פü÷ÖÏÃÖ

S

13/07/1984

31/05/2017

32

10

43

Babhulgaon

µÖÖ¾Ö»Öß

S

×¾Ö•ÖµÖ −ÖÖ¸üÖµÖ−Ö œüÖê»Öê

´Öã.¯ÖÖê.¯ÖÆãü¸ü ¯Ö.ÃÖ.²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö 03/07/1961

55

10

28

13/02/1984

¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

10/05/2006

31/05/2017

11

0

44

S

ÁÖß´ÖŸÖß ú×¾ÖŸÖÖ ²Ö²Ö−Ö¸üÖ¾Ö “ÖÖî¬Ö¸üß ÷Öê›üÖ´Ö −Ö÷Ö¸ü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

57

3

20

15/02/1984

‘ÖÖ™Óü•Öß

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôûS S

18 †Öî 21

15/02/1984

31/05/2017

33

3

16

†Öî

_

_

_

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

ÓA

15/02/1984

31/05/2017

33

3

16

‹ / †Öî

0

0

31/05/2017

24

8

15

†Öî02/07/1959

Yavatmal

†ÖÃÖÖê»ÖÖ

45

Yavatmal

»ÖÖê"Öß

S

†¯Ö"ÖÖÔ †Ó²ÖÖ¤üÖÃÖ ÃÖÖµÖӍúÖ¸

46

Pandharkawada ´ÖÖêÆü¤üÖ

S

47

Mahagaon

¬Ö−ÖÖê›üÖ

S

48

Ralegaon

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö.ˆ““Ö ¿ÖÖôûÖ, ¾Öºþ›ü

ãú.•ÖµÖÁÖß •ÖµÖ¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö †Ö÷Ö¸ü´ÖÖê¸êü ´Öã.¯ÖÖê. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ×Æü¾Ö¸üÖ ŸÖÖ.´ÖÆüÖ÷ÖÓÖ¾Ö ÃÖÓ¬µÖÖ ¤ü¢ÖÖ˜ÖµÖ Óú“Ö−Ö¾ÖÖ¸ü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

S

ÃÖã¸êüÖÖ ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ ´Ö›ü÷Öê

49

Babhulgaon

¾Öê"Öß

S

ÃÖÓ•ÖµÖ »Ö´Ö"Ö Æü•ÖÖ¸êü

50

Ghatanji

51

Kalamb

²ÖÖê¸üß ÷Ö¤üÖ•Öß ,ŸÖÖ. ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾02/01/1964 Ö

S

25/11/1983 25/11/1983

53

4

29

15/02/1984

¯ÖÖÓ.ú¾Ö›üÖ

5

0

23/02/1984

01/07/1963

53

10

30

10/07/1984

31/05/2017

### ### ###

21/01/1960 74 ¸ü×¾Ö−Ö÷Ö¸ü ¿ÖÖ´Ö ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

57

4

10

11/07/1984

1) ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö 2) ¸üÖôêû÷1)ÖÖÓ¾Öد֯Öôû 3) ¯ÖÖÓ÷ÖÖÓœ¾ü¸Öü2) ú¾Ö›ü¸üÖôêû÷ÖÖÓS¾Ö 3) ´ÖÖêÆ16/09/1992 ü¤üÖ 16/12/1991 ˆ´Ö¸üÖê›ü †Ö"Öá ™ü֍úôûß S ¯ÖãÃÖ¤ü ´ÖÆü‘ÖÖ™ÓÖ÷ÖÖ¾Ö »ÖÖê−Ö²ÖêÆêüôû ü•Öß ÃÖֵ֟֏֛üÖÔ S 11/07/1984 ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ

31/05/2017

32

10

20

úôÓû²Ö וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

25/04/1963

54

1

6

11/07/1984

‘ÖÖ™Óü•Öß

02/07/1990

31/05/2017

26

10

29

02/01/1964

53

4

29

11/07/1984

31/07/1991

31/05/2017

25

10

0

27/3/1961

56

2

4

12/07/1984

01/07/1995

31/05/2017

21

10

15/05/1960

02/02/1990

´ÖÖêÆü¤üÖ

S

úôÓû²Ö S ׿Öôû Ö ê " ÖÖ S ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ¯ÖãÃÖ¤ü ¯ÖãÃÖ¤ü ¯ÖãÃÖ¤ü ˆ´Ö¸üÖê›ü ¯ÖÖôãû¾ÖÖ›üß S ˆ´Ö¸üÖê›ü •Ö−Öã−ÖÖ S

Umarkhed

¯ÖÖê±úÖôûß

S

ÁÖß´ÖŸÖß ‹»Ö. ¯Öß. ´ÖÖÙü

´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

57

0

16

13/07/1984

53

Ralegaon

וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ éú ÖÖ¯Öã¸ü

S

ÃÖÖê. ×´Ö−ÖÖ ×¾Öšüšü»Ö ÷Öֵ֍ú¾ÖÖ›ü

´Öã. ²ÖÖê¸ü÷ÖÖÓ¾Ö ¯ÖÖê. —ÖÖ›ü÷ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ. וÖ.18/10/1963 ¾Ö¬ÖÖÔ

53

7

13

16/07/1984

54

Yavatmal

‹ã¬ÖÖ−ÖÖ

S

¸Ö•Öë¦ü ´ÖµÖÖ¸üÖ´a•Öß ãú»Ö¸êü

ÃÖֵ֏Öê›üÖ ²Öã.

06/03/1963

54

2

25

03/10/1984

55

Ghatanji

16/12/1961

55

5

15

20/10/1984

56

Zari

´Öã.¯ÖÖê.´Öããú™ü²Ö−Ö ŸÖÖ.—Ö¸ü05/03/1961 ß

56

2

26

23/10/1984

פü÷ÖÏÃÖ

57

.

S

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

52

´Öããú™ü²Ö−Ö

S

22/11/1991

57

.

S

13

31/12/1959

S जि . प. प्राथ. शा ळा , का त्री

11/02/1960

12

´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö

´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö

´Öããú™ü²Ö−Ö

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

S

S

3

31/05/2017

10

03/10/1984

31/05/2017

32

7

28

31/05/2017

31

5 5

14 †Öî 4

31/05/2017

Pandharkawada ´ÖÖêÆü¤üÖ

S

ãú. •µÖÖêŸÃÖ−ÖÖ †×−Ö»Ö¸üÖ¾Ö µÖê¸üÖ¾ÖÖ¸ü ´Öã . ŸÖÖ.×•Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

06/03/1963

54

2

25

23/10/1984

1) −Öê¸ü 2) µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû1)3)“Ö"ÖߍúÖ´Öšü ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›ü¾ÖÖ›ü Ö Ö 2) S²Öê»ÖÖê¸üÖ 3) ´ÖÖêÆü¤üÖ

31/05/2017

117

4

31

58

Yavatmal

S

ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ŸÖãôû׿ָüÖ´Ö ´ÖÍêú

01/05/1966

51

0

30

24/10/1984

ˆ´Ö¸üÖê›ü

59

Kalamb

. .

12/02/1960

57

3

19

26/10/1984

60

PUSAD

¯ÖÖÓ÷Ö¸ü¾ÖÖ›üß

23/12/1961

55

5

8

26/10/1984

61

Kalamb

. .

26/1/1966

51

4

5

26/10/1984

62

Ner

Ö¸ü²Öß

S

ÃÖã×−ÖŸÖÖ Æü׸ü³ÖÖ‰ú ÃÖÆüÖ¸êü

ú¸êü•Öß ³ÖÖê÷Öê

28/04/1966

51

1

3

26/10/1984

63

PUSAD

²ÖÓ•Ö¸Óü÷Ö−Ö÷Ö¸ü

S

ÃÖÓ¬µÖÖ ÷Ö"Ö¯ÖŸÖ ¯ÖÖÓ›êü

ŸÖß−Ö ¤êü¾ÖôûÖ•Ö¾Öôû ˆ´Ö¸üÖê›ü

11/11/1962

54

6

20

64

Maregaon

וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ úÖê»Ö÷ÖÖ¾Ö

S

ãú. “ÖÓ¦ü»ÖêÖÖ ¤êü×¾Ö¤üÖÃÖ »ÖÖÓ›êü

´Öã. ¯ÖÖê. ŸÖÖ. ¾Ö"Öß ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 14/11/1963

53

6

65

Ner

²ÖÖ"Ö÷ÖÖ¾Ö

S

ÁÖß´ÖŸÖß ÃÖã−Ö¤üÖ ×¤ü. −ÖÖ¸üà÷Öê

³ÖÖÓ›êü÷ÖÖ¾Ö ŸÖÖ.¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

11/04/1964

53

66

Babhulgaon

s

ÃÖã×−ÖŸÖÖ »Ö´Ö"Ö¸üÖ¾Ö ÃÖÖê−ÖÖ¸ü

26/12/1965 ´Öã.¯ÖÖê.¾Ö-ÆüÖ ŸÖÖ.ן־ÖÃÖÖ ×•Ö.†´Ö¸ü Ö¾ÖŸÖß

67

Ghatanji

S

21/09/1964

.

,

S

S .

,

úôÓû²Ö ŸÖÖ. úôÓû²Ö

ÁÖß Æü−Ö¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ¿ÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö ¤êü¿Ö´ÖãÖ ›üÖê÷Ö¸ü÷ÖÖ¾Ö ŸÖÖ.´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

S

´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

S

24/10/1984

31/05/2017

32

7

7

úôÓû²Ö

S

07/01/1985

31/05/2017

32

4

24

¯ÖãÃÖ¤ü

S

03/09/1981

31/05/2017

35

8

28

úôÓû²Ö

-

-

-

-T ¯ÖÖÓœü¸üú¾ - Ö›üÖ

-

†Öפü¾ÖÖÃÖß-T

-

32

31

-

T†Öî

27

27/12/1985

-

¯Öã ÖÔ ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß,‹)×¾Ö¬Ö¾ÖÖ

31/05/2017

ãú. ¸êüÖÖ ˆ¯Ö»Öë“Ö¾ÖÖ¸ü

•ÖÖ´ÖÆüÖêÆü ÖÖ−Ö

-

16/07/1984

S

S

†Öî

30 †Öê ‹ 29 †Öî †Öî-¾ÖµÖÖ“Öß 53 15 ¾ÖÂÖì ¯Öæ ÖÔ

17/12/1985

—Ö¸üß •ÖÖ´Ö"Öß

T

†Öî

-

-

-

N

नुक ् ती

_

_

_

_

0

0

T

¾ÖÂÖÖÔ êú¿Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ›ü¾Ö»Öê

וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ ¸üÖ´Ö−Ö÷Ö¸ü

9 ׍ú.´Öß.

-

-

¾ÖµÖÖ“Öê 53×¾Ö•ÖµÖ ¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ‘ÖÖ¾Ö›êü

וÖ.¯Ö.ˆ.¯ÖÏÖ£Ö.¿ÖÖôûÖ, ¾Öºþ›ü

0

0

0

-

†Ö

-

-

0

-

-

0

यरंडगा औ व

0 -

0

T

¯ÖãÃÖ¤ü

0 नुक ् ती

†Öî

29/10/1984

S 7 30 01/10/1983 31/05/2017 33 −Öê¸ü ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ²ÖÖ³Öãôû÷†›ü ÖÖ¾Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ÷ÖÖ¾Ö “ÖÖ"Öß ÃÖÖ¾ÖÓ

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ÷ÖßS´ÖÖÓ ÷Ö ¾ÖÖ‡Ô µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ™üÖÓ› üÖ ¾Ö›ü −Öê¸ü ÷−ÖêÖÖ¾Ö ¸ü ¸üÖ31/05/2017 ê›ü −Ö֍úÖ¯ÖÖ›üá ´Öֻ֏Öê 24 ›ü Ö¸ü 9 ²Öß 20 11/08/1992 S ˆ´Ö¸üÖê›ü

¯ÖãÃÖ¤ü S 8 7 24/09/1987 31/05/2017 29

17

29/10/1984

¾Ö"Öß

1

20

29/10/1984

51

5

5

30/10/1984

וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ¾ÖÖ÷Ö¤ü S ¸üÖ 18/11/2010 ¯ÖãÃÖ¤ü ¯ÖãÃÖ¤ü ¤üÖ¸ü¾ÆüÖÃÖÖ¾Ö¸ü

¤üÖ¸ü÷¾ÖÖ¾Ö ¸ü ÆüÖ −Öê¸ÖêÆü ü¤üÖ ²ÖÖê¤êü÷SÖÖ¾Ö ³ÖÖÓ›05/01/1985 êü÷ÖÖ¾Ö ²ÖÖ"Ö÷ÖÖ¾Ö S ‘ÖÖ™Óü•Öß ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö S 02/02/1990

52

8

10

31/10/1984

12/07/1982

†Öî †ÖîN ¾Ö T -

31/05/2017

6

6

13

†Öî

31/05/2017

32

4

26

31/05/2017

27

3

29

†Öî †Öî

-

31/05/2017

34

10

19

†Öî

-

-

-

-

-

¾Ö Öß सगदा

-

-

-

N ¾Ö T ¾Ö Öß, T ¤ü´ÖÖ¸ê Ö¸¾Æüü÷ÖÖ¾Ö Ö , פü÷ÖÏÃÖ 2 / 99

1 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

2

Kalamb

3 . .

.

4 ,

5

6

7

8

9

10

11

02/06/1963

53

11

29

05/11/1984

01/02/1964 ´Öã. ¯ÖÖê. ŸÖÖ. ¾Ö"Öß ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

53 55

3 11

30 29

02/12/1984

,

S

Maregaon Ner

וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö Ø¯Ö¯Öôû÷ÖÖ¾Ö ›ãü.

S

Yavatmal Ner

´ÖÖÓ•Ö›üÖÔ ÃÖÖê−֏ÖÖÃÖ

S

Ralegaon PUSAD Pandharkawada PUSAD PUSAD Ralegaon Umarkhed Pandharkawada Ralegaon Ghatanji Babhulgaon

¾Ö Öß

‹ †Öî

-

-

−ÖÖÆüß

-

-

ÆüÂÖá

S

ÃÖÖî.ú»¯Ö−ÖÖ ¸üŸ−Ö֍ú¸ü ³Ö»Ö÷Öê

¯ÖãÃÖ¤ü

¯Öëœü¸üß ‘ÖÖ™üÖê›üß ŸÖÖÓ »ÖÖêÆü¸üÖ ‡Ô.

S

וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ ¸üÖ¾Öê¸üß

S

ÃÖÖî. •µÖÖêŸÖß ÃÖã¸êü¿Ö¸üÖ¾Ö ´ÖÖ−֍ú¸ü

¯ÖÖê±úÖôûß ²ÖÖê¸üß

S S

ãú. ¯Öß. êú. ²Öê¦êü ÁÖß ¯ÖϳÖ֍ú¸ü ²ÖÖ¯Öã¸üÖ¾Ö ÃÖߟÖÖÔ¾ÖÖ¸ü

S

×¾Ö•ÖµÖ ¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ‘ÖÖ¾Ö›êü

21 26 21 21 10 18 1 19 26

04/01/1985

S

ÁÖß Û¾Ö•ÖµÖ »Ö´Ö"Ö šü֍ú¸êü ÃÖã¸êü¿Ö ¾ÖÖÃÖã¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ´ÖÖÓ›ü¾Ö÷Ö›êü ÃÖÓפü¯Ö •Öß¾Ö−ÖÖ•Öß ´Öê¤ÓüÖ›êü

53 10 51 6 51 2 57 2

25 9 26 18

05/01/1985

07/01/1985

¯ÖãÃÖ¤ü ¯ÖãÃÖ¤ü

´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö

56 56 55

10 8 5

29 28 20

07/01/1985

úôÓû²Ö

07/01/1985

פü÷ÖÏÃÖ

1 16 17 30 10 22 27 26 16

07/01/1985

30 13 4 26

14/01/1985

01/05/1963

54

÷Öôû¾Æüß

S

׍ú¿ÖÖê¸ü ¸üÖ´ÖÖ•Öß ¯Öã"Öê¾ÖÖ¸ü

Ralegaon Arni Yavatmal Babhulgaon

וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ ¾ÖÖ»Ö¬Öã¸ü

S

†“ÖÔ−ÖÖ ¸ü´Öê¿Ö ÷ÖÖ¾ÖÓ›êü

´Öã.¯ÖÖê. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ŸÖÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû06/07/1963 וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

•Ö¾ÖôûÖ ˆ´Ö¸üšüÖ ¾ÖÃÖÖÆüŸÖ

s S s

ãú.¿ÖÖê³ÖÖ ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü ¯Ö¤ü´ÖÖ¾ÖÖ¸ü ÁÖß ›üß.‹−Ö. ¾Öîª ¯ÖãÓ›ü׻֍ú ¯ÖÖÓ›ãü¸Óü÷Ö ²Ö−ÖÃÖÖê›ü

22/11/1965 ´Öã.•Ö¾ÖôûÖ †Ö"Öá 05/03/1966 ´Öã. ¯ÖÖê. ÃÖÖ»ÖÖê›ü ŸÖÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 13/03/1960 ד֏ֻÖß ¯Ö.ÃÖ.−Öê¸ ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ü

Kalamb Ralegaon Arni

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ, ¯ÖÆæü¸ü ‡•ÖÖ¸üÖ

S

¯ÖÏ×´Ö»ÖÖ ¯ÖÖÓ›ãü¸Óü÷Ö ¯ÖÖ™üß»Ö

“ÖÖ¯Ö›üÖÔ, ŸÖÖ. úôÓû²Ö

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ Ö›üúß ÃÖã.

S

³ÖÖÍú¸ü Ã֏ÖÖ¸üÖ´Ö ¾ÖÖ‘Ö¸êü

´Öã.¯ÖÖê.—ÖÖ›ü÷ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ. ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö.03/09/1960 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

Ø»Ö÷Öß

S

ÁÖß ×¾ÖÂ"Öã ×ÃÖŸÖÖ¸üÖ´Ö ‡Ó÷ÖÖê»Öê

11/12/1961 ˆÓ²Ö›üÖÔ ²ÖÖ.ŸÖÖ.úÖ¸Óü•ÖÖ ×•Ö.¾ÖÖ׿ִÖ

s

30/06/1962 ´Öã.¯ÖÖê.׿ָüÃÖ÷ÖÖ¾Ö ŸÖÖ.ן־ÖÃÖÖ ×•Ö.†´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß 15/11/1962 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ´Öã.¯ÖÖê.¹ý—ÖÖ ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû14/08/1963 ÃÖ¾Ö−ÖÖ ŸÖÖ.´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö 01/07/1961

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö.ˆ““Ö ¿ÖÖôûÖ, ¾Öºþ›ü

S

S

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ, ׍ú−ÆüÖôûÖ ´ÖÖêÆü¤üÖ “ÖÖëœüß

S

S

•ÖÖêŸÃ−ÖÖ −Ö¸ëü¦ü −ÖÖ¾ÖÖ›êü ×¾Ö"ÖÖ »Ö´Ö"Ö ˆ•Ö¾Ö"Öê ãú. ú»¯Ö−ÖÖ ÃÖ¤üÖ׿־ָüÖ¾Ö ¾Ö›ü−Öê¸êü ÁÖß ¯ÖÏפü¯Ö ׍úÃÖ−Ö¸üÖ¾Ö ÃÖãµÖÔ¾Ö¿Öß

וÖ.¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ ›üÖë÷Ö¸ü÷ÖÖÓ¾Ö

S

ÃÖÖî. ¾ÖÓ¤ü−ÖÖ ¯ÖϳÖ֍ú¸ü ׿ָü³ÖÖŸÖê

¿ÖÓê.ׯÖϯÖß

S

וÖ.¯Ö.ˆ.¯ÖÏÖ£Ö.¿ÖÖôûÖ ×¸ü¬ÖÖê¸üÖ

S

ãú. ×¾ÖªÖ ÃÖã¤üÖ´Ö¸üÖ¾Ö ¤ãü¬Öê

וÖ.¯Ö. ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ ´ÖÓ÷Öß

S

ÃÖÖî. ׿ֻÖÖ ¯ÖύúÖ¿Ö ú¸üÖôêû

¯ÖÖ£ÖЛü ÷ÖÖêôêû

S

ÃÖã×−ÖŸÖÖ ÃÖã³ÖÖÂÖ ×−Ö´ÖŸÖ

´Öã .¯ÖÖê.²ÖÖê£Ö ŸÖÖ. êúôûÖ¯Öã¸ü 10/07/1963 ×•Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

¯ÖãÃÖ¤ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

05/08/1963

02/07/1960

Zari

†Æêü¸ü†»»Öß

S

ÁÖß. †Ö¸ü. ‹´Ö. וÖøêü¾ÖÖ¸ü

24/06/1966 ´Öã.™ü֍úôûß ¯ÖÖê.¯ÖÖ™ü Ö²ÖÖ¸ü ß ŸÖÖ.—Ö¸üß

108

T

03/01/1985

104

107

0

15 30

S

106

0

7 0

103

105

0

16/10/1963 ¤üÖ›Ó üêú¸ü −Ö÷Ö¸ü ¾Ö›ü÷ÖÖÓ¾Ö ¸üÖ›ê ü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû53

ÃÖÖî. ÁÖ¬¤üÖ ¬Ö´ÖÖÔ׬֍úÖ¸üß Æü߸üÖ ¬Ö−Ö¯ÖÖ»Ö úÖÓ²Öôêû

102

0

ÃÖã−ÖÓ¤üÖ ´Ö¬Öãú¸ü ‡Ó÷Öôêû

01/05/1962

S

101

†Öî †Öî

וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ´Öã»ÖÖÓ“Öß ¿ÖÖôûÖ ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö

S

S

³ÖÖ¸üß úÖêôÓû²Öß

100

-

¾Ö"Öß ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ −ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö S 8 10 21/09/1987 31/05/2017 29 S ‘ÖÖ™Óü•Öß µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ´ÖÖê µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ÆüÖ›üÖ µÖê ôµÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ûÖ²ÖÖ¸üÖ ¤üÆ êü»µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû Öß µÖêôûÖ²ÖÖ¸ü

−ÖêÖ −Ö֍úÖ¯ÖÖ›ü ¸ü −Öê¸ü −Öê¸ßü

וÖ.¯Ö.−Öê ¸ü úÖê»Öã¸üÖ Ø¯Ö¯Öôû 27 ÷ÖÖ¾Ö3›ãü. 26 05/02/1990 31/05/2017 SS ‘ÖÖ™Óü•Öß µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 5 0 31/12/1984 31/05/2017 32 S ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ −Öê¸ü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ¾ÖÖ÷Ö¤ü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

¾µÖÖÆüÖôûß

²ÖÖê µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ¸üßØÃÖÆü

−Öê ³ÖÖêøÖÖ ×ŸÖ¾ÖÃÖÖ ÃÖÖê ü −֏ÖÖÃÖ31/05/2017 26 10 11 20/07/1990 úôÓû²Ö ןָü—Ö›üÖ S S 03/01/1985 4 28 31/05/2017 32 úôÓû²Ö ú−µÖÖ ¿ÖÖ.úôÓû²Ö S ¯ÖãÃÖ¤ü ÆüÂÖá S 19 12/07/1982 31/05/2017 34 10

31/12/1984

¸ü´Öê¿Ö ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö šü֍ú¸êü

99

27

-

13 30

S

97 98

26

-

5 0

S

96

25

-

55 55

וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ Ø¯Ö¯ÖôûÖ¯Öæ¸ü

95

24

-

18/12/1961

−Ö¸êü−¦ü ¤êü×¾Ö¤üÖÃÖ•Öß −Ö֏ֻÖê

94

23

-

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû −Öê¸ü

וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ µÖê¾ÖŸÖß

93

22

-

ÁÖß´ÖŸÖß ¸êüÖÖ ²ÖδÆêüú¸ü ãú. ÃÖã×−ÖŸÖÖ ´Ö¬Öãú¸ü ¯Öê™üú¸ü

Ralegaon Ralegaon Yavatmal Yavatmal

92

21

†Öî

02/06/1961

53 10 53 9 10/10/1963 ¯ÖãÃÖ¤ü 53 7 10/04/1964 ´Öã.¯ÖÖê.úôÓû²Ö ŸÖÖ.úôÓû²Ö וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 53 1 ¯ÖãÃÖ¤ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 21/06/1966 50 11 13/08/1960 ´Öã.¯ÖÖê. “Ö−Ö֏ÖÖ ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 56 9 30/03/1961 74 ¸ü×¾Ö−Ö÷Ö¸ü ¿ÖÖ´Ö ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 56 2 12/05/1961 56 0 05/11/1961 ´Öã.¯ÖÖê.¸üÖ"Öß †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß ŸÖÖ.²ÖÖ³Öã ôû÷ÖÖ¾Ö ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 55 6

Babhulgaon Kalamb Pandharkawada PUSAD Ralegaon PUSAD Ralegaon Ralegaon Ner

20

### ### ###

µÖêôûÖ²ÖÖ¸üÖ ŸÖÖ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

S

S

ÃÖÖ¬Ö−ÖÖ ×¾Ö¤ãüÂ֍ú¸üÖ¾Ö ¸üÖˆŸÖ

50

11

7

19/12/1984

03/01/1985

04/01/1985

04/01/1985 04/01/1985 04/01/1985 04/01/1985 05/01/1985 05/01/1985 05/01/1985 05/01/1985

15

16

S

07/01/1985

31/05/2017

‘ÖÖ™Óü•Öß úôÓû²Ö

׿ָüÖê»Öß †Ö™üß

S S

S S

24/09/1987

31/05/2017

05/01/1985

31/05/2017

S

08/10/1992

31/05/2017

S

28/08/1983

31/05/2017

07/01/1985

31/05/2017

16/03/1994

31/05/2017 31/05/2017

01/04/1985

‘ÖÖ™Óü•Öß ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö S 18/02/1988 14/08/1992 ‘ÖÖ™Óü•Öß úôÓû²Ö S 1) ‘ÖÖ™Óü•Öß 2) µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 1) ´Öã3) ¸ü»Ö߯ÖÖÓ2) ‹¸ü»ÖÖêú¾Ö›ü ÆüÖ¸üÖÖ 3)Sˆ´Ö¸üÃÖ¸üÖ31/10/1984 4) ´ÖÖêÆü¤üÖ ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ¯ÖãÃÖ¤ü S 05/02/1990 ‘ÖÖ™Óü•Öß •Ö¸Óü÷Ö 08/01/1985 ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖÓ¾Ö ¾ÖÖ™üÖê›ü ²Öã. 05/01/1985 ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö

¯ÖãÃÖ¤ü S úôÓû²Ö ²ÖÖê¸üß ´ÖÆü»Ö S 08/01/1985 úôÓû²Ö ´Öê™üߏÖê›üÖ S ˆ´Ö¸üÖê›ü ´ÖãôûÖ¾ÖÖ 09/01/1985 ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖÓ¾Ö ¤üÖ³ÖÖ ¸üÖôêû÷ÖÖ¾Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ÃÖ¸ü−ÖêÖ¸™üü ß »ÖÖêÆüÖ¸üÖ †Öú¯ÖãA¸üß ¯ÖÖ£ÖЛ02/07/1990 ü ÷ÖÖêôêû ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ×Æü¾ÖÃÖ Öß A S 14/01/1985 úôÓû²Ö †Ö™êü÷ÖÖÓ¾Ö S ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö úÖêÃÖÖ¸üÖ S 18/01/1985 ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ãÓú³ÖÖ S S פü÷ÖÏÃÖ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖô

01/04/1985

01/07/1985

¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

26/07/1985

´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö

וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ ÷Ö¾ÖÖ¸üÖ

05/01/1985 05/01/1985

07/01/1985 08/01/1985 08/01/1985 08/01/1985 08/01/1985 09/01/1985 14/01/1985

18/01/1985

S

ú»¯Ö−ÖÖ ´ÖÖ¸üÖêŸÖ¸üÖ¾Ö ŸÖÖë›ü¸êü ÁÖß. פü»Öß¯Ö Æü−Ö¾ÖŸÖÖ ×“Ö¸ü´ÖÖ›êü

04/07/1959 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 01/07/1960 †Ö›ü÷ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ.¯ÖÃÖ¤ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

57 10 56 10

27 30

17/12/1985

S

Arni Ralegaon

¿ÖÖ¸üß

S

ÁÖß ´ÖÆëü¦ü ¸üÖ´Ö•Öß ´Öã−ÖêÀ¾Ö¸ü

¤üÆêü÷ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ.‘ÖÖ™Óü•Öß

S

ãú. ´ÖÓ÷Ö»ÖÖ ²ÖÖ•Ö߸üÖ¾Ö ¯ÖÖ™üß»Ö

´Öã.¯ÖÖê. ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ×•Ö.10/04/1961 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

5 21

17/12/1985

וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ ¸üÖ¾Öê¸üß

52 56

17/12/1985

23/12/1985

†Ö"Öá µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö úôÓû²Ö

¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö

07/01/1985

07/01/1985

17

1) ‘ÖÖ™Óü•Öß 2) ¯ÖÖÓœü¸ü1) ú¾Ö›ü µÖ¸üÖ"Ö÷ÖÖÓ¾Ö 2) ×™ü¯Öê¾ָüS3)ÃÖãÃÖ¸üß30/12/1988 4) ¯Öëœü¸üß 31/05/2017 28 ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö

¯ÖãÃÖ¤ü S 25/08/1992 31/05/2017 24 ¯ÖãÃÖ¤ü »ÖÖêÆüÖ¸üÖ ‡Ô S 02/07/1990 31/05/2017 26 úôÓû²Ö ÃÖÖ¾Ö¸ü÷ÖÖÓ¾Ö S 04/01/1985 32 31/05/2017 úôÓû²Ö ´ÖÖ−֍úÖ¯Öã¸ü S †Ö›ü ÷ ÖÖÓ ¾ Ö S ¯ÖãÃÖ¤ü ¯ÖãÃÖ¤ü ˆ´Ö¸üÖê›ü ˆ´Ö¸üÖê›ü 31 22/01/1986 31/05/2017 ³ÖÖê•Ö»ÖÖ S 1) ‘ÖÖ™Óü•Öß 2) ¯ÖÖÓœü¸ü1)ú¾Ö›üÃÖÖ¾ÖÓ Ö 3)÷Öß¾Ö"Öß 2) ´ÖÖê4)Æü¤¯ÖÖÓü¸üßœ3) ü¸Süú¾Ö›ü ¸üÖÓ÷Ö"ÖÖ Ö 16/07/1996 4) ¯ÖÖ™ü"Ö²ÖÖê¸üß ´Öã»Öê 31/05/2017 20 ¯ÖãÃÖ¤ü ´ÖÆãü»Öß S 05/01/1985 31/05/2017 32 ¯ÖãÃÖ¤ü úÖ¸üÖê›ü S 21 21/07/1995 31/05/2017 10/07/1990 31/05/2017 ### ¯ÖãÃÖ¤ü ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö S 31/05/2017

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ, •ÖÖê›ü´ÖÖêÆüÖ †Ö›ü¤ü

11 1

14

05/01/1985

Kalamb Umarkhed

26/06/1964

13

úôÓû²Ö

ãú. •µÖÖêŸÖß ×¾Ö−ÖÖê¤ü ¯ÖÖ−Ö™ü ¿ÖÖ¸ü¤üÖ ×÷Ö¸ü›üú¸ü

54 11 54 6 53 9 55 10 21/06/1963 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 53 11 09/11/1964 52 6 04/07/1965 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 51 10 05/01/1964 ´Öã. úÖêšüÖ ±úŸÖê¯Öã¸ü ŸÖÖ. ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 53 4 ´Öã.¯ÖÖê.¾Ö¹ý›ü (•Ö) ŸÖÖé ¸üÖôêû15/01/1960 ÷ÖÖ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû57 4 ´Öã.¯ÖÖê. ±úÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ. ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖÓ¾Ö01/11/1962 וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 54 6 18/02/1964 ´Öã. ÃÖÖ¾ÖÓ÷Öß ¯ÖÖê. Ø“Ö“Ö´ÖÓ›üôû ŸÖÖ. ´ÖÖ¸ê ü÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 53 3 27/05/1965 −ÖÖ¸üÖµÖ"Ö ×−Ö¾ÖÖÃÖ ×™üôûú¾ÖÖ›ü ß, µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 52 0 05/12/1963 Öî¸üß,ÃÖÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 53 5

91

12

دָ֯üß ¤ãü. —ִ֍úÖê»ÖÖ

†Ö"Öá

S

S S

5 9 10 4 4 10 4 10 ###

19

-

-

-

†Öê

1 †Ö, †Öî 6 †Öî 29 †Öî 27 †Öî 9 15 26 10 ### †Öî

-

-

-

-

T ×−Ö¸Óüú

ÃÖã¸êüÖÖ ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ ´Ö›ü÷Öê

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ˆ““Ö ¿ÖÖôûÖ, ¾Öºþ›ü

0

-

-

-

-

†Öî†×−ÖŸÖÖ µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ œëü÷Öôêû

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32 29 32 24

4 8 4 7

26 7 26 23

33 32 23

9 4 2

3 24 15

†Öî

†Öî

†Öî

†Öî

וÖ.¯Ö. ¿ÖÖôûÖ ¯ÖÓ“Ö÷Ö¾ÆüÖ−Ö ÃÖã׿ֻÖÖ ÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö ¬Ö¾Ö−Öê ¯ÖÖê›ü 0׍ú.´Öß.

23 ´ÖÖ−֍úß ¯ÖÓ.ÃÖ.¾Ö"Öß ×ú´Öß.

T

-

31/05/2017

### ### ###04/08/1986

31/05/2017

### ### ### 29 8 8

†Öî

-

-

-

-

-

28 31

-

-

-

-

-

-

†Öî

31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017

31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017

5 5

17 8

-

-

“Öã¸ü´Öã¸üÖ ×¾Ö›ãòüôû

01/08/1986

31/05/2017

-

पां गरा औ

31/05/2017

31/05/2017

###

T

01/07/1985

31/05/2017

-

N

29 3 13 ### ### ### 32 7 0 27 3 26 32 4 23 ### ### ### 32 4 23 32 4 22 26 10 29 32 4 17 32 4 13 32 1 30 31 10 30

úôÓû²Ö úôÓû²Ö S S ¤ü 23/09/1987 ´ÖÖ¸üêü÷ÖÖÓ¾Ö ¯ÖãÃÖ¤ü ˆ´Ö¸ü¾ÖÖœü Öê›Öê"ü ÖÖ −ÖÖ−ÖÓ ˆ´Ö¸ü¤Öê›ü ü ן־ָÓü÷Ö †Ö›ü S ‘ÖÖ™Óü•Öß †Ö"Öá S 14/12/1988 S ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ´ÖÖÓ÷Ö ×ú−Æüß ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ¸üÖ¾Öê¸üß 23/12/1985 S

18

‹ , †Öî †Öî †Öî

-- ˆ““Ö ÃÖã¸êüÖÖ ¸ü-Ö´Ö¤üÖÃÖ ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ´Ö›ü÷Öê ¿ÖÖôûÖ, ¾Öºþ›ü

-

T

0

†Öî

_

_

_

_

_

N

†Öî

-

-

-

-

-

†Ö ˆ

²Ö ÁÖß. ÃÖÓ•ÖµÖ ³ÖÖÍú¸ü ¬Ö´ÖÔ׬֍úÖ¸ü¯ÖÓß.ÃÖ.²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖÓ¾Ö 25 ׍ú. ´Öß. T 0 0 0 0

_

_

-

-

†Öî

- ü÷ÖÖ¾Ö ´ÖÖ¸ê , ¾Ö Öß, 3 / 99

1 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

2

Arni

3

÷ÖãœüÖ

4

s

5

ÁÖß ¾ÖÖ´Ö−Ö ×úÃÖ−Ö¸üÖ¾Ö ú“Ö¸êü

6

ŸÖ¸ü−ÖÖêôûß ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

7

8

9

10

11

01/07/1961

55

10

30

23/12/1985

30 30

24/12/1985 25/12/1985

¸üÖôêû÷ÖÖ¾Ö

10 4

30 7

27/12/1985

57 10 51 10

26 25

15/01/1986

19

4

26

18/08/1992

31/05/2017 31/05/2017

13 11

N ¾Ö T

20/01/1986

9 4

†Öî

וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ †ÖÓ•SÖß

24 31

†Öî

×−Ö¸Óüú

¯ÖãÃÖ¤ü ‘ÖÖ™Óü•Öß

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

S

22/12/1993 08/01/1986

31/05/2017

†Öî

¯ÖãÃÖ¤ü ¯ÖãÃÖ¤ü ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö †Ö›ü÷ÖÖ¾Ö ³ÖÖê•Ö»ÖÖ ¾Ö"Öß úôÓû²Ö ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö ×¾ÖšüÖôûÖ

S S

### ### ### 31 4 23

19/12/1984

31/05/2017

20/12/1988

31/05/2017

03/08/1990

31/05/2017

19/08/1997

31/05/2017

20/12/1988

31/05/2017

15/02/1988

31/05/2017

17/01/1986

31/05/2017

׍ú−Æüß Ø¯Ö¯ÖÏß ²Öã™üß

S

†»ÖÖê−Öê ‡Ó¤ãü´ÖŸÖß ÌúÂ"Ö¸üÖ¾Ö ›üÆü֍êú

´Öã.¯ÖÖê.´Öã²ÖÖ¸üú¯Öã¸ü ŸÖÖ.²ÖÖ³Öã01/07/1960 ôû÷ÖÖ¾Ö ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 56 ×¾Öšüšü»Ö¾ÖÖ›üß µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 24/01/1964 53

Babhulgaon Mahagaon

ˆ´Ö¸üß Ã´ÖÖ ´ÖÖôû׍ú−Æüß

S

×¾Ö•ÖµÖ ú¾Ö›ãü•Öß ¬ÖÖÓ¤êü ¯ÖÏÖ"Ö ×−ÖôûÓúšü ן־ÖÃ֍ú¸ü

05/07/1959 ´Öã.¾Ö›ãüôû ŸÖÖ.¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ¯ÖãÃÖ¤ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 06/07/1965

Wani Kalamb Babhulgaon Digras Ralegaon Ghatanji Maregaon Yavatmal Zari

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ãú¸ü‡Ô וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ, −Ö¸üÃÖÖ¯Öã¸ü ¯ÖÖ»ÖÖêŸÖß ×•Ö.¯Ö. ¯ÖÏÖ. ¿ÖÖôûÖ ×¾ÖšüÖôûÖ

S

וÖ.¯Ö.ˆ.¯ÖÏÖ£Ö.ëú¦ü ¿ÖÖôûÖ •ÖôûúÖ

S

פü»Öß¯Ö ‹ú−ÖÖ£Ö•Öß •Ö¾Öôûú¸ü

51 ׿ָüÖê»Öß, ŸÖÖ. ‘ÖÖ™Óü•Öß 14/12/1964 52 30/12/1964 ´Ö.¯ÖÖê.ŸÖÖ.¸üÖôêû÷ÖÖ¾Ö ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 52 10/06/1965 פü÷ÖÏÃÖ/ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 51 30/09/1965 ´Öã.¯ÖÖê.¤üÖ³ÖÖ ŸÖÖ. ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 51 ( ) 04/06/1967 49 ´Öã. ¯ÖÖê. œüÖêúß ŸÖÖ. êúôûÖ¯Öæ06/05/1960 ¸ü וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 57 20/12/1965 ‹´Ö‹ÃÖ‡²Öß úÖ»Ö−Öß µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 51 57 ´Öã.¯ÖÖê.‘ÖÖê−ÃÖß ŸÖÖ.êúôûÖ02/11/1959 ¯Öã¸ü

6 5 5 11 8 11 0 5 6

17 17 1 21 1 27 25 11 29

15/01/1986

S

ãú.¸êüÖÖ Æü¸üß³ÖÖ‰ú ±ú¸üúÖ›êü ”ûÖµÖÖ −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ²ÖÖê²Ö›êü ´Ö−ÖÖê¸ü´ÖÖ ÷Öã»ÖÖ²Ö¸üÖ¾Ö ´Öëœêü ÃÖÖî.‹−Ö.†Ö¸ü. ú´ÖšüÖ"Öê

56 01/05/1961 ÁÖß †×ú»Ö †Æü´Ö¤ü »ÖŸÖß±ú ÖÖ−Ö úÖÓ¤üôûß ×¤ü÷ÖÏÃÖ 56 21/05/1961 ÁÖß´ÖŸÖß ¸üÖ"ÖÖ ¯Ö¸ü×¾Ö−Ö † ÷Ö±ãú¸ü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 56 17/05/1962 ÃÖÖî. ¯Öã¯ÖÖ ¯ÖãºþÂÖÖê¢Ö´Ö úÖê¯Ö¸üú¸ü ´Öã.¯ÖÖê. ÃÖÖ¾ÖÓ÷Öß ¯Öê. ŸÖÖ. ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö .וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 55

1 0 0 0

29 30 10 14

20/01/1986

54 10 54 8 54 7

30 4 16

20/01/1986

20/01/1986

¯ÖãÃÖ¤ü ¯ÖãÃÖ¤ü ˆ´Ö¸üÖê»Ö֏Öß ¯Ö−Æü ›ü ÖôûÖ ¾ÖÖ−Öê÷ÖÖÓS¾Ö 27/01/1986 SS ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ‘ÖÖ™Óü•Öß ˆ´Ö¸ü ×¾ÖÆüß¸üÖê›÷ÖÖÓü ¾Ö ×÷Ö¸ü ˆ´Ö¸üÖÖêê»›Öß Ö¸ü ü ˆ´Ö¸ü²Öß £Öê Öê› ¸ü›14/09/1987 üß ×“ÖÖ»Öß S 1) ‘ÖÖ™Óü•Öß 2) ¯ÖÖÓœü¸ü1)ú¾Ö›ü¯ÖÖ›ü Ö á 2) ¯ÖÖ¸ü¾ÖÖ 3) ´ÖÖêSÆü¤üÖ 23/09/1987

24 5 2 6 5 26 30 29 9

20/01/1986

µÖµÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

13 27 12 30

20/01/1986

s

54 4 26/02/1963 −ÖÓ¤üÖ −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ´Öãôêû ´Öã.¯ÖÖê.úÖ¡Öß ŸÖÖ. úôÓû²Ö וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 54 3 ‹ÃÖ.†Ö¸ü. ¯ÖÖšüú ¯ÖÖ£ÖЛü ÷ÖÖêôêû ŸÖÖ. −Öê¸ü 29/03/1964 53 2 25/04/1964 ÁÖß´ÖŸÖß ´Öß−ÖÖ ×Æü¸üÖ´Ö"Ö »ÖÓ÷ÖÖê™êü ´Öã.¯ÖÖê. ¾Ö›ü÷ÖÖÓ¾Ö ¸üÖê›ü ŸÖÖ.וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 53 1 26/04/1964 ÁÖß †¿ÖÖêú ²ÖÖ¯Öã¸üÖ¾Ö “Ö¸êü÷ÖÖӾ֍ú¸ü •Ö¾ÖôûÖ †Ö"Öá 53 1 ÃÖ¾Ö−ÖÖ, ´ÖÆü Ö ÷ÖÖ¾Ö, 05/06/1964 ÁÖÖ¾Ö"Ö ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ³Ö÷ÖŸÖ 52 11 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö ¸üִ֍éúÂ"Ö ¿ÖÆüÖ›êü Ö›üÖÔ, ŸÖÖ. ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖÓ¾Ö 01/07/1964 52 10 02/10/1964 ×¾Ö•ÖµÖ ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü ÷ÖÖî¸üúÖ¸ü ´Öã.¯ÖÖê.ŸÖÖ.²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö ×•Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 52 7 ÁÖß ¸ü´Öê¿Ö »Ö´Ö−Ö ×•Öøêü¾ÖÖ¸ü ´Öã.¯ÖÖê.ˆ´Ö¸üß ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû22/02/1965 52 3 ¯ÖϳÖ֍ú¸ü ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ¿Öê¸ü•Öê ´Öã.¯ÖÖê.¾Öê"Öß ŸÖÖ.²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö18/05/1965 וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 52 0 04/06/1965 ‹.²Öß. ²ÖÖ¸ü›êü ¯ÖÆæü¸ü ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖÓ¾Ö 51 11 ÃÖã¸êüÖÖ ÌúÂ"Ö¸üÖ¾Ö »Öêêúׯֻ»Öê¾ÖÖ¸ü ´ÖÓôûÖ¾ÖÖ ŸÖÖ. ˆæ´Ö¸üÖê›ü 19/06/1965 51 11 ÃÖã³ÖÖÂÖ –ÖÖ−ÖêÀ¾Ö¸ü úÖêšêüú¸ü ´Öã.¯ÖÖê.‘ÖÖ¸ü±úôû ŸÖÖ.²ÖÖ³Öãô01/07/1965 û÷ÖÖ¾Ö ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû51 10

Ralegaon Arni Darwha Ralegaon

S

S

S S

S

וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ÖÓ›ü"Öß ŸÖÖµÖ›êü −Ö÷Ö¸ü

S s

´ÖÖ¬Ö¾Ö ¸üÖ´Ö»Öã ¯Öê÷Ö»Öì¾ÖÖ¸ü ¿Ö²ÖÖ−ÖÖ ¯Ö¸ü×¾Ö−Ö ÖÖ•ÖÖ †²¤ãü»ÖÖ

úÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö

S

ÁÖß. †Ö¸ü. •Öß. ¾ÖÖ¸êü

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ, ׿־ָü

S

ãú.”û²Öã ¤ü¸ü Öê

ÃÖÖ¾Öôûß ˆ. ²ÖÖê¸üß ˆ

S

וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ ÃÖÖ¾Ö¸üÖê›üÖ

S

S

Umarkhed ¾ÖÖ−Öê÷ÖÖÓ¾Ö Umarkhed ד֏ֻÖß Pandharkawada ´ÖÖêÆü¤üÖ

S

Yavatmal Ralegaon Ner Yavatmal Arni Mahagaon Kalamb Babhulgaon Pandharkawada

14/11/1965

¸üÖôêû÷ÖÖ¾Ö

02/04/1961

¸üßÃÖÖê›ü וÖ. ¾ÖÖ×¿Ö´Ö µÖê¸ü»ÖÖ ŸÖÖ.ØÆü÷Ö"Ö‘ÖÖ™ü ´Öã.¯ÖÖê. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

01/07/1962

S

ÁÖß.׍úÃÖ−Ö Ø−Ö²ÖÖ•Öß ¸üÖ‰úŸÖ ÁÖß. ÷ÖÖîŸÖ´Ö ŸÖãôû¿Ö߸üÖ´Ö ´Öã−ÖêÀ¾Ö¸ü ÁÖß ¸üÖ•Öê¿Ö ²Öã¬Ö‡Ô µÖÖ¤ü¾Ö

•ÖÖ±ú¸ü −Ö÷Ö¸ü

S

ú´Ö¸ü•ÖÆüÖ ²ÖÖ−ÖÖê ´Öã×−Ö¸ü ¿ÖÆüÖ

Ø¿Ö¤êü −Ö÷Ö¸ü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

07/01/1963

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö.¿ÖÖôûÖ −Ö×¾Ö−Ö ¾ÖßÖß ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö

S

¯ÖÖ£ÖЛü ÷ÖÖêôêû ¾ÖÖ‘ÖÖ›üß −Ö¾Ö−Ö÷Ö¸ü ÖÖ´Ö»Ö¾ÖÖ›üß ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ, ¯ÖϬÖÖ−Ö²ÖÖê¸üß ¯ÖÓ“Ö÷Ö¾ÆüÖ"Ö ´ÖÖêÆü¤üÖ

S

S

S S S S S S

27/09/1962 15/10/1962

08/01/1986

15/01/1986

17/01/1986 17/01/1986 17/01/1986 17/01/1986

18/01/1986 18/1/1986 20/01/1986

20/01/1986 20/01/1986 20/01/1986

20/01/1986

20/01/1986

31/05/2017

18/01/1986

31/05/2017

11/08/1992

31/05/2017

¸üÖôêû÷ÖÖ¾Ö

׿־ָü

20/01/1986

31/05/2017

פü÷ÖÏÃÖ ˆ´Ö¸üÖê›ü

08/01/1985

31/05/2017

¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö

‘ÖÖ™Óü•Öß úôÓû²Ö

¯ÖãÃÖ¤ü −Öê¸ü

S

†Ö"Öá

S S

ÃÖÖ¾ÖÓ÷Öß ¯Öê. ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö

•Ö±ú¸ü−Ö÷Ö¸ü ¸üÖ•Öã¸ü¾ÖÖ›üß ¾Ö›ü÷ÖÖÓ¾Ö

S S S

¿Öë²ÖÖôûد֯ÖÏß ¯ÖÖ£ÖЛü ÷ÖÖêôSêû

23/12/1985

31/05/2017

20/01/1986

31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017

20/01/1986

31/05/2017

20/01/1986

31/05/2017

31/05/2017 31/05/2017

20/01/1986 20/01/1986 20/01/1986 20/01/1986

Maregaon Wani

וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ úÖê»Ö÷ÖÖ¾Ö ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ¤êü¾Öã¸ü¾ÖÖ›üÖ

S

ãú. ú»¯Ö−ÖÖ ×³ÖúÖ¸üÖ´Ö »ÖÖÆêü ´ÖêÆü´ÖÓŸÖ ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü −ÖÖ÷Ö¯Öã¸êü

´Öã. ¯ÖÖê. ŸÖÖ. וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû06/08/1965 20/09/1965 ´Öã.¯ÖÖê.ãÓú³ÖÖ ŸÖÖ.´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

51 51

9 8

25 11

20/01/1986

ÁÖß îú»ÖÖÃÖ −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ²ÖÖ»ÖÖÔ¾ÖÖ¸ü ÁÖß Ø»Ö÷ÖÖ¸êüøß −ÖÖ¸üÖµÖ"Ö ŸÖÖê™üÖ¾ÖÖ¸ü

09/10/1965 †Ö"Öá 51 ´Öã.Öî¸üß ¯ÖÖê.“Ö"Ö֏ÖÖ ŸÖÖ.ê02/04/1966 úôûÖ¯Öã¸ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû51

7 1

22 29

20/01/1986

S

31/05/2017

10/08/1992

פü÷ÖÏÃÖ †Ö"Öá 05/07/1990 ¾Ö−Ö¾ÖÖ»ÖÖÔ S ¯ÖãÃÖ¤ü ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö 13/07/1982 ¾Ö›ü÷ÖÖ¾Ö S ¯ÖãÃÖ¤ü úôÓû²Ö S 23/09/1987 12/08/1992 ˆ´Ö¸üÖê›ü ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö A 1) ‘ÖÖ™Óü•Öß 2) ¯ÖÖÓœü¸ü1)ú¾Ö›üúÖêÖ “Öß 2) ´ÖÖêÆü¤üÖ S 16/04/1986 ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö S 06/07/1995 ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ×¤ü÷ÖÏÃÖ S 29/07/1991 ˆ´Ö¸üÖê›ü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 20/01/1986 S ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö S 23/07/1995 S ¯ÖãÃÖ¤ü ¯ÖãÃÖ¤ü ¯ÖãÃÖ¤ü ד֏ֻÖß µÖê ˆ´Ö¸üÖê›ü »Ö¤ü¸üß ³ÖÖê•Ö»ÖÖ ×“ÖÖ»Öß ¾Ö−Ö 12/07/1995 S ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ÃÖֵ֏Öê S ›ü 04/02/2001 ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ 05/07/1989 ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö −Ö÷ÖÖ¸üÖ ¸ü"Ö ×¤ü÷ÖÏÃÖ †Ö"Öá S 21/12/1988 1) ´ÖÖ¸êü˸üÖÓ¾Ö 2) ¯ÖÖÓœü¸ü1)ú¾Ö›ü ¯ÖÖ™üÖ "Ö 2) úÖê¤üÖê¸üß 3)S¹ýœüÖ 20/08/1992

20/01/1986

S

03/12/1996

וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ¾Ö‘ÖÖ¸üSÖ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû S —Ö¸üß S

20/01/1986

16

S

‘ÖÖ™Óü•Öß ¯ÖãÃÖ¤ü

¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ

31/05/2017

10

Arni ׿־ָü ŸÖÖÓ. Pandharkawada ¹ýœüÖ

S S

20/01/1986

51

S

ú¸ü•Ö÷ÖÖÓ¾Ö †ÖÃÖê÷ÖÖÓ¾Ö

13/02/1984

15/07/1965 †ÖÓ²ÖÖê›üÖ ŸÖÖ.´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

S

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖÓ¾Ö

S ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ ¸ü"Ö S S S

31/05/2017

20/01/1986

20/01/1986

ÁÖß. ×¾Ö−Öֵ֍ú ׳ִָüÖ¾Ö ÃÖã¸üÖê¿Öê

s

´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ‘ÖÖ™Óü•Öß ‘ÖÖ™Óü•Öß ×¤ü÷ÖÏÃÖ

S

17/01/1986

S

149

18

32

Babhulgaon Yavatmal

ד֏ֻÖß

147

17

31/05/2017

ÃÖÖî. ¯ÖÏןֳÖÖ ×¯Ö. ˆ÷Öê´Öã÷Öê

Umarkhed

148

16

05/01/1985

S

01/04/1961

145 146

15

S

וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ Öî¸ü÷ÖÖ¾Ö ²Öã™üß

.

144

143

14

56 1 01/04/1963 ´Öã. ¾Ö−ÖÖê•ÖÖ ¯ÖÖê. ד֏ֻÖß ŸÖÖ. ¸üÖôêû÷ÖÖ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 54 1

S

וÖ.¯Ö. ¿ÖÖôûÖ ¬ÖÖ−ÖÖê¸üÖ Öã¤Ôü ÃÖֵ֏Öê›üÖ ²Öã.

142

13

†Ö"Öá

Ghatanji Maregaon

Babhulgaon Digras Yavatmal Babhulgaon

141

12

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

20/01/1986 20/01/1986 20/01/1986

20/01/1986

20/01/1986

31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017

26 19 28 29 31 20 24 31 24

9 9 5 3 4 5 9 4 9

28 †Öî † 12 11 †Öî 16 14 28 †Ö ¾Ö †Öî 21 †Öî -13 †Öî † 20 ई

31 32 31 31

4 4 5 4

11 23 8 11

31 29 29

4 8 8

4 17 8

--

†Öî

31/05/2017

16 27

3 10

27 26

28 24

5 9

10 11

23

24

0

0

25

-ÃÖÖî. ˆÂÖÖÔ ¾Ö¬ÖÔ´ÖÖ−Ö ¯ÖÓã›êü

--†÷Ö"Ö¾ÖÖ›üß ÃÖê¾ÖߍúÖ 14 ˆ´Ö¸üÖê›ü ׍ú.´Öß

-

-

-

-

-

27-

भि मक ुं ड

###

-

-

-

T

N ¾Ö T ¯ÖÓ.ÃÖ.´ÖÖ ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö- ### ---N †ÃÖ¤ü ˆ»»ÖÖ ÖÖ−Ö ¯ÖÏ Ö .†Ö.ê ë ú ¦ü , ²ÖÖê ¸ ü ß ²ÖÖê †¸ü ¸ ü ß ² Ö †¸ü 32 ² Ö »ÖÖ›ü T  Öê › ü

¤ã ü¬Ö÷ÖÖÓ¾Ö ´Öֻ֏Öê›ü −Öê¸ü ¾ÖÖ‡Ô −Öê¸ü प्रका श का शि ना थ वा वरे बा .दे.वि . सा खरा .

-

-

चो रंबा

10

-

-

-

औ े

-

-

_

_

T

†Öî

_

_

†Öî¯ÖãºþÂÖÖê¢Ö´Ö ¾ÖÖ. úÖê¯Ö¸üú¸ü

וÖ.¯Ö. ²ÖÖӬ֍úÖ´Ö ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖ÷Ö úôÓû²Ö

†Öî †Öî.

---

--

--

--

_

---

_

N

50

T

---

N

###

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

¯ÖãÃÖ¤ü, פü÷ÖÏÃÖ

N

_

-

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖ ôû

_ ‡Ô -

†Öî अ

-

26

रा जुर वा डी

0

†Öî

31 4 11 31 4 11 †Öî 33 3 18 31 4 11 ×¾Ö¬Ö¾ÖÖ 26 10 26 †Öî 34 10 18 29 8 8 ### ### ### †Öî 31 1 15 †Öî 21 10 25 †Öî 25 10 2 †Öî 31 4 11 0 21 10 8 †Öî 19

31/05/2017

0

12 11 †Öî

10

22

N/T

5 5

21

31/05/2017

21

32 28

31/05/2017

31/05/2017

20_ פü. _ _ ÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö 21 îú™üߍú¾ÖÖ¸ü ´ÖÓ•Öß −Öևԍú ×¾Ö¤üµÖÖ. ׍ú−Æüß ŸÖÖ.‘ÖÖ™Ó ×ú.´ÖÖ. ü•Öß उज् वला शा मरा व शेडे

†Ö¿ÖÖ †¿ÖÖêú ¾ÖÃÖã

प.स.घा टंजी

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

†Öî

ति वसा औ ळा

25

100

_

-

-

-

N ¾Ö T •µÖÖêŸÖß ¯Öß.¸üÖêú›êü

וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö 4 / 99

1 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181

2

Ralegaon

188 189 190

10

11

12

08/07/1966 ´Öã. ÷Ö ÖÖê¸üß ŸÖÖ. ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

50

10

23

20/01/1986

¯ÖãÃÖ¤ü ¸üÖôêû÷ÖÓÖ¾Ö

s

´Ö.†×•Ö´Ö †. »ÖŸÖß±ú ÁÖß. ÷Ö"Öê¿Ö ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö “Ö¾ÆüÖ"Ö

07/08/1966 ¸üÖ"Ö߆´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß ¯Ö.ÃÖ.²ÖÖ³Öã ôû÷ÖÖ¾Ö 02/10/1966 ׿ÖôûÖê"ÖÖ ŸÖÖ.¯ÖãÃÖ¤ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

50 50

9 7

24 29

20/01/1986

ãú.‡Ó¤ãü ¸üÖ´ÖÖ †›ü¯Ö¾ÖÖ¸ü ÁÖß ‹´Ö. ׯÖ. ¸üÖ‰úŸÖ

¯ÖæÃÖ¤ü/µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

03/11/1966 19/06/1967

50 49

6 11

28 12

20/01/1986

´Öã.¯ÖÖê. ¸üÖ´Ö÷ÖÖ¾Ö , ŸÖÖ.¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

49 55

10 4

30 6

20/01/1986

55 54 52 50 , 31/12/1960 56 11/11/1963 . 53 ÁÖß †Ö−ÖÓ¤ü¸üÖ¾Ö ¯ÖÖêŸÖØ»Ö÷Öã. ŸÖÖê™Ö¾ÖÖ¸ü ´Öã. ¯ÖÖê. ÖÖî¸üß ŸÖÖ. êúôûÖ¯Öã¸04/03/1966 ü וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 51 05/08/1966 ÁÖß ×¾Ö−ÖÖê¤ü ‹ÃÖ êúôûú¸ü ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ 50 ´Öã.´ÖãÓ›ü÷ÖÖÓ¾Ö.ŸÖÖ.†úÖê™ü וÖ.†úÖê»ÖÖ 01/08/1963 ׍ú¿ÖÖê¸üß ¤üÖ´ÖÖê¬Ö¸ü œüÖê»Öê 53

0 3 9 11 5 6 2 9 9

25 6 28 3 0 20 27 26 30

21/01/1986

30 30 29 7

27/01/1986

Digras Ner

וÖ.¯Ö..¯ÖÏÖ.¿ÖÖ. ŸÖã¯Ö™ü֍úôûß úÖ¸üÖê›üÖ

S

Ner Babhulgaon

ÃÖÖê−֏ÖÖÃÖ ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö ˆã¤ãÔü

S

Mahagaon Arni PUSAD PUSAD Kalamb Kalamb Pandharkawada Darwha PUSAD

úÖêšüÖ¸üß úêúôû—Ö¸ü ŸÖÖÓ. ¾Ö−Ö¾ÖÖ¸ü»ÖÖ ˆ¤ãÔü ¯ÖÖôûÖê¤üß

S

Kalamb Mahagaon Ralegaon Pandharkawada

. .

. . ¯ÖÖ™ü"Ö²ÖÖê¸üß Æü¹ý דֻ־ÖÖ›üß

S

S

S S S

.

,

.

S

,

S S S S

5

6

7

ÁÖß.¯ÖύúÖ¿Ö ²Öôû߸üÖ´Ö ¾ÖêôæûúÖ¸ü ´Ö.−ÖÖ×•Ö´Ö ´Ö.†ÖוִÖ

01/07/1967 »ÖÖ×ÃÖ−ÖÖ ´Öã.¯ÖÖê.ÃÖÖ¾Ö¸ü ŸÖ.²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö25/01/1962 ׿ÖôûÖê"ÖÖ ŸÖÖ.¯ÖãÃÖ¤ 06/05/1962 Æü¸üß³ÖÖˆ ×−Ö¾Öé¢Öß ¯ÖÖîôû µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôûü ÃÖÖî ×¾ÖªÖ ×¾Ö−ÖÖê¤ü ÷Ö߸üß ´Öã.¾ÖÖµÖ±ú›ü וÖ.¾Ö¬ÖÖÔ 25/02/1963 03/08/1964 ¿Öúᯙ †Æêü´Ö¤ü ¿Öê.‡Ã´ÖÖ‡Ô»Ö ¯ÖãÃÖ¤ü ÁÖß´ÖŸÖß †Ö¿ÖÖ –ÖÖ−ÖêÀ¾Ö¸ü ÷Öã•Ö»Ö¾ÖÖ¸ü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 28/06/1966

20/01/1986

21/01/1986

21/01/1986 21/01/1986 21/01/1986 22/01/1986 22/01/1986 22/01/1986 22/01/1986 24/01/1986

S S

†¿ÖÖêú ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾Ö ú›ü¾Öê ´ÖÖ¬Ö¾Ö ´Öã؍ú¤üÖ µÖê−֍ú¸ü

וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ ¾Öê›ü¿Öß

S

–ÖÖ−ÖêÀ¾Ö¸ü¸üÖ¾Ö ´ÖÖ¸üÖêŸÖ¸üÖ¾Ö Æãü›êü

¾ÖÖ‘ÖÖê»Öß

S

ÁÖß ¤üµÖÖ¸üÖ´Ö −ÖÖ÷ÖÖê¸üÖ¾Ö »ÖÖêÖÓ›êü

55 10 50 10 ´Öã.¯ÖÖê. ´Öã›üÖ−ÖÖ ŸÖÖ. ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö. 02/03/1965 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 52 2 24/06/1962 ´Öã.¯ÖÖê.ÃÖÖ¾Ö¸ü ŸÖÖ. ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 54 11

Umarkhed ´ÖÖêÖÆü¤ü¸üß Umarkhed וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö.¿ÖÖôûÖ, ÷ÖÖ›üß ¾Ö−Ö Pandharkawada ‘Öã²Ö›üß

S

ÁÖß. ¿ÖӍú¸ü ¿ÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö ‡Ó÷Öôêû ÁÖß. ¯ÖÖÓ›æü¸Óü÷Ö ¸üÖ´ÖÖ•Öß ú¯ÖÖ™êü ÁÖß ÃÖã¸êü¿Ö ²ÖÖ߸üÖ´Ö ‘ÖÖê›ü´ÖÖ¸êü

»ÖÖê"Ö¤ü¸üß ŸÖÖ. ¯ÖãÃÖ¤ü 06/11/1962 54 6 06/07/1961 ±êú™ÒüÖ ŸÖÖ.¯ÖãÃÖ¤ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 55 10 ´Öã.¯ÖÖ. ׿ָüÖê»Öß ŸÖÖ.‘ÖÖ™Óü•Öß12/05/1965 וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 52 0

25 25 19

15/04/1986

PUSAD Mahagaon Darwha Ralegaon Ralegaon Arni Pandharkawada Yavatmal Digras

µÖÓê¸ü›üÖ ú»Ö÷ÖÖ¾Ö ØÃÖ¬Öß ˆ

S

´ÖÖ»ÖÖ ×•Ö¾Ö−Ö ¯Öã¸üÖ×"֍ú ÷Ö"Öê¿Ö ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö •ÖÖ´Ö÷Öê ÁÖß ´Öã¿ŸÖ֍ú †Æêü´Ö¤ü ŸÖ¸êü²ÖÖ•Ö ÖÖòê

¯ÖãÃÖ¤ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

S

וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ−ÖÖ÷ÖšüÖ ÖÖ

S

»ÖÖêÆüú¸ü¾ÖÖ›üß úÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö (¸üÖ´Ö¯Öã¸ü) ´ÖÖêÆüÖ ×•Ö.¯Ö.ˆ.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.ÃÖ֏ָüÖ

S

26 30 30 30 29 30 16 20 16

24/04/1986

וÖ.¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ ‹ú²Öã•Öá

51 1 ´Öã.¯ÖÖê.ú¸Óü•ÖÖê›ü 01/07/1967 49 10 ŸÖÖ.´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö 01/01/1964 ¯Öôû¿Öß ŸÖÖ ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ 53 4 01/05/1961 ÃÖã¸êü¿Ö ×¾Öšüšü»Ö¸üÖ¾Ö ÷Ö™ü»Öê¾ÖÖ¸ü ´Öã. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû (ˆ´Ö¸üÃÖ¸üÖ) וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 56 0 ÃÖÖî. ¯ÖÏ÷ÖŸÖß îú»ÖÖÃÖ ºþ›êü ´Öã.¯ÖÖê. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ŸÖÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû02/05/1961 וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 56 0 01/04/1962 ÁÖß ÁÖ߸üÖ´Ö ¸ü‘Öã•Öß ›üÆü֍êú ¤üÆêü»Öß ŸÖÖ.†Ö"Öá 55 1 15/04/1965 ÁÖß ×¤ü»Öß¯Ö .¾ÖÖ»´Öߍú¸üÖ¾Ö ´ÖÖ−֍ú¸ü ´Öã.¯ÖÖê.ŸÖÖ. ¸üÖôêû÷ÖÖ¾Ö ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 52 1 ÁÖß ¯ÖÏ´ÖÖê¤ü ¸üÖ´Ö³ÖÖ‰ ¯ÖÓŸÖ ²ÖÆüÖ›ü ´Öã.¯ÖÖê. úÖêšüÖ (¾Öê"Öß) ŸÖÖ. 11/01/1968 úôÓû²Ö וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 49 4 ãú. ÃÖã×−ÖŸÖÖ ´Ö¬Öãú¸ü •ÖÖ¬Ö¾Ö œüÖ"֍úß ŸÖˆ. ˆ´Ö¸üÖê›ü 15/07/1967 49 10 ãú ¯ÖÏ÷ÖŸÖß ¾Æüß ÃÖÖê−Öê úÖ¸Óü•ÖÖ ŸÖÖ ¾ÖÖ×¿Ö´Ö 24/08/1976 40 9 ÃÖÖ¾Ö¸ü÷ÖÖ¾Ö úÖôêû ŸÖÖ −Öê¸ü 01/07/1961 úßÃÖ−Ö †Ö÷ÖÖ¿Öê 55 10 †¸üؾÓÖ¤ü ¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ¸üÖß ´Öã.úÖê»Ö÷ÖÖÓ¾Ö ¯ÖÖê.´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö 01/07/1961 ŸÖÖ.¾Ö"Öß ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 55 10 ÁÖß ×¾ÖÂ"Öã ²ÖÖ¯Öã¸üÖ¾Ö Ø¿Ö¤êü ´Öã.»ÖÖê"Öß ŸÖÖ †Ö"Öá 09/11/1965 51 6

7 30 30 22

18/08/1987

Ghatanji Yavatmal Arni Ghatanji

S

S S

S S S

÷Ö"Öê¿Ö¯Öã¸ü ²ÖÎÖ´Æü"Ö¾ÖÖ›üÖ ¯ÖÛ¿“Ö´Ö ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ,›üÖë÷Ö¸ü÷ÖÖÓ¾Ö Öê›ü . .

S

.

,

S S S S

µÖê¾ÖŸÖß, ŸÖÖ. ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ´Öã›üÖ"ÖÖ ´ÖÆüÖ÷ÖÓÖ¾Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

20/01/1986

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ, Öã™üÖôûÖ ²Öê»Ö¤ü¸üß

Kalamb

187

9

׍úÃÖ−Ö −ÖÖ¸üÖµÖ Ö¸üÖ¾Ö “ÖÖî¬Ö¸üß

S

185

184

4

ŸÖ¸üÖê›üÖ

186

183

8

S

Babhulgaon Umarkhed

Darwha Ner Wani Arni

182

3

וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ Ø¯Ö¯ÖôûÖã™üß

S

01/07/1961 01/07/1966

05/04/1966

27/9/1966

19

4

11

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö S 30/11/1996 S ¯ÖãÃÖ¤ü ¯ÖãÃÖ¤ü ¯ÖãÃÖ¤ü ´ÖÖ¸ü ˆ´Ö¸ü¾ÖÖ›ü Öê›ß ¯ÖÖ£Ö¸ü ü ¾ÖÖ›üß ÷ÖÖîôû ŸÖ¸üÖê›06/07/1997 üÖ S ¯ÖãÃÖ¤ü פü÷ÖÏÃÖ S 01/08/1991 S úÖ¸ü12/07/1995 ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ¤üÖ¸üúÖê ¾ÆüÖÆ −Öê üôûÖ¸ د֯Öôû ü ÷ÖÖ¾Ö ¾Ö¹ý›ü Öê›üÖ SS ‡Ô 14/07/2004 −Öê¸ü −Öê¸ü −Öê¸ü −Öê¸ü −ÖêÃÖÖê¸ü −֏ÖÖÃÖ Æêü™üß ÃÖÖê−֏ÖÖÃÖ ‘Öã ÃÖÖê−֏ÖÖÃÖ S ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö ˆã¤ãÔü S 04/07/1995 »ÖÖê−Ö¤ü¸üß S ¯ÖãÃÖ¤ü ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö 30/09/1987 ¯ÖÖÓ÷Ö¸ü¾ÖÖ›üß ×²Ö×²Ö S ‘ÖÖ™Óü•Öß †Ö"Öá S 05/01/1985 פü÷ÖÏÃÖ ¯ÖãÃÖ¤ü 29/07/1991 úôû²Ö ¯ÖãÃÖ¤ü S 03/12/1996 úôÓû²Ö S 18/08/1992 úôÓû²Ö S 07/01/1985 1) —Ö¸üß 2) ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›ü 1)Ö ¯ÖÖ™ü"Ö 2)†»Öá 3) ÃÖãS®ÖÖ 4) ¯ÖÖ™ü "Ö²ÖÖê¸üß ´Öã»Öê 29/06/1995 ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ Æü¹ý 20/10/1984 ¯ÖãÃÖ¤ü דֻ־ÖÖ›üß

S 31/07/1985

31/05/2017

20 19

6 10

1 25

†Ö †Öî

--

25 21

9 10

30 19

†Öê12 21

10 10

17 27

-

-

29 32 25 20 24 32 21 32 31

8 4 10 5 9 4 11 7 10

1 †Öî 26 †Öî 2 28 †Öî 13 24 †Öî 2 †Öî 11 0

‘ÖÖ™Óü•Öß ¯ÖãÃÖ¤ü ˆ´Ö¸üÖê›ü ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö

29/11/1982

31/05/2017

01/09/1983

31/05/2017

34 33 31 35

6 8 3 0

2 30 24 12

27 21 26

4 7 10

23 53 ¾ÖÂÖÔ ¯Öã"ÖÔ 24 †Öî 0

24/04/1986 29/07/1986

¯ÖãÃÖ¤ü −Öê¸ü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

04/08/1986 08/08/1986 18/01/1987 21/3/1987 24/07/1987

14/09/1987 14/09/1987 14/09/1987

A S S

07/02/1986 1) פü÷ÖÏÃÖ 2) ¯ÖãÃÖ¤ü 3)1) ¯ÖÖÓ†Ö¸Ó œü¸ü³Ößú¾Ö›ü 2)Ö ¯ÖÖ¸ü¾ÖÖ Ö S3) Ã֏Öß 19/05/1982 4) ¾ÖÖ‘ÖÖê»Öß S Æü¤ü¸üß 08/01/1990 ¯ÖãÃÖ¤ü ¯ÖãÃÖ¤ü ˆ´Ö¸üÖê²ÖΛÖü´Æü"Ö÷ÖÖÓ¾Ö ¾ÖÃÖÓŸÖ¯Öæ¸ü ´ÖÖê SS ¯ÖãÃÖ¤ü ¯ÖãÃÖ¤ü ¯ÖãÃÖ¤ü ³ÖÓˆ´Ö¸ü ›üÖ¸üß ´ÖÖê Öê›ü ¯Ö Öî¸üÖê›üÖ ÷ÖÖ›ü ß ¾Ö−Ö07/10/1995 S 1) ‘ÖÖ™Óü•Öß 2) ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ1)¾Ö 3) ˆÓ¤ü¸¯ÖÖÓü"œÖßü¸2) üú¾Ö›ü †Ö−ÖÓ Ö ¤ü−Ö÷Ö¸ü S 3) ‘Öã²Ö›ü ß 31/07/1990 ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

¯ÖãÃÖ¤ü ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ¯ÖãÃÖ¤ü

01/08/1986

S S

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ˆ´Ö¸üÖê›ü ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖÓ¾Ö

úÖêÆüôûÖ

µÖÓê¸ü›üÖ ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ‡ÃÖÖ¯Öã¸ü

S S

†úÖê»ÖÖ²ÖÖ•ÖÖ¸ü ¤ãü¬ÖÖ−ÖÖ ²ÖÎÖ´Æü Ö÷ÖÖ¾Ö †ÖÃÖê÷ÖÖ¾Ö¤êü¾Öß

S S S S

31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017

31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017

08/08/1986

31/05/2017

18/08/1992

31/05/2017

¾Ö"Öß †Ö"Öá

07/03/1990

31/05/2017

07/12/1982

31/05/2017

úôÓû²Ö

S

15/09/1993

31/05/2017

23

8

16

21 29

10 8

21 17

†Öî

32 29

4 3

28 18

†Öî

17/05/1994

31/05/2017

10/08/1992

31/05/2017

01/08/1986 04/08/1986

31/05/2017 31/05/2017

19 5

14/09/1987

10/07/1995

31/05/2017

14/09/1987

‘ÖÖ™Óü•Öß

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

S

14/09/1987

31/05/2017

54 10 50 4

30 0

19/09/1987

פü÷ÖÏÃÖ

†Ö"Öá

S

03/01/1985

31/05/2017

13/02/1988

31/05/2017

S

ÁÖß ×¤ü»Öß¯Ö ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ÷Ö³Ö"Öê

´Öã.•Ö¾ÖôûÖ ŸÖÖ.†Ö"Öá

19/09/1987

21

22

--

23

--

24

--

25

26

T ÃÖÖê−Öã»Öá

-

N

¾Ö"Öß

27

###

N ¾Ö T

--

ú»¯Ö−ÖÖ ú¾Ö›æü•Öß ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ 15 ¤üÖê›êü¾ÖÖ¸ü ¾ÖÖ÷Ö¤ü¸üÖ •Öæ ¯ÖÓ.ÃÖ.¾Ö"Öß ×ú´Öß.

--

N

-

-

-

--

--

N

###

-

-

¾Ö"Öß,´ÖÖ ### ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö,—Ö

_

_

_

_

N

_

_

† _

¯ÖÏ–ÖÖ ×¾ÖÂ"Öã ‡Ó÷ÖÖê»Öê _

¯ÖÏÖ.†Ö.ëú¦ü »ÖÖê−Ö²ÖêÆüôû _

32 ׍ú´Öß. _

N N

_ _

_ _

N/T

लिं गा पु र औ

†Öî

S S ÃÖ¾ÖÔSÃÖÖ¬ÖÖ ¸ü"Ö S

S S

31/05/2017

¯ÖãÃÖ¤ü †Ö"Öá S 05/08/1982 31/05/2017 1) ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö 2) ¯ÖÖÓœü¸1)üú¾Ö›ü †ÓŸÖÖ¸ü÷ÖÖÓ¾Ö 2) ÃÖÖêµÖ™üßS3) ¸üÖôêû÷24/08/1992 ÖÖÓ¾Ö ú−µÖÖ 4) úÖ¸êü÷31/05/2017 ÖÖÓ¾Ö ¸üÖ´Ö. ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

21/03/1987 31/05/2017 ˆ´Ö¸üÖê›ü פü÷ÖÏÃÖ S 02/07/1990 31/05/2017 úôÓû²Ö פü÷ÖÏÃÖ −Öê¸ü −Öê¸ü ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ×¤ü÷ÖÏÃÖ

20

20 9 26 23 0 14 †Öî ### ### ### 30 9 30 ‡, †Öî 30 9 27 †Öî 34 9 26 †Öî 24 9 7 †Ö, †Öî 30 2 10 26 10 29 †Öî 30 9 23 †Öî 24 9 13 -27 2 24 †Öî 34 5 24 †Öî

05/08/1996

2 1

“ÖÖŸÖÖ¸üß

31/01/1967

21/04/1986

18

14/09/1987

12/03/1968 49 26/04/1968 ׿ָêü »Öê †Öˆ™ü, 47 ¿ÖÖáÖË ß −Ö÷Ö¸ü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû49

S

16/04/1986

17

31

4

ÁÖß´ÖŸÖß ÃÖã×−ÖŸÖÖ Æü•ÖÖ¸êü

01/07/1962

08/04/1986

16

31/05/2017

8

S

S

07/02/1986

15

20/01/1986

úôÓû²Ö ¸üÖ•Ö−ÖÖ Æüúôû ™ü¾ÖÖÓ•´Ö¸üÖã»ßÖÖ

14

S S

50

¯ÖÖÓœüã"ÖÔÖ ×¯Ö¯Ö¸üß

.

05/02/1986

13

†Ö´Ö™üß ÃÖÖê−Öã»Öá

×−Ö¸Óüú

0

0

0

0

0 -

---

† _ -0 †

---

---

N

ãú.¾Ö×−ÖŸÖÖ ¸üŸ−Ö¯ÖÖ¸üÖßוÖ.¯Ö. ¿ÖÖôûÖ Ø¯Ö¯Öôû÷ÖÖÓ¾Ö 5 -

-

-

N N N

_ ¾Ö"Öß ¾Ö Öß

_ -0 ãú.ú»¯Ö−ÖÖ œüÖê"Öê

---

_ -0 וÖ.¯Ö.ׯ֯Öôû¤ü¸üß

_ -0 5

###

डां गर गा व

_T

ÁÖß ×ú¿ÖÖê¸ü ¯ÖÏ»ÆüÖוÖ.¯Ö.¿ÖÖôû ¤ü¸üÖ¾Ö Æü•ÖÖ¸êÖü †ÖÃÖÖê»ÖÖ ¯ÖÓ.ÃÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 4 ׍ú ´Öß †Öî 5 / 99

1 191

2

3

4

Babhulgaon

5

10

11

1

21/09/1987

¾Ö"Öß

8 9

9 17

21/09/1987

54 5 ´Öã.†ÓŸÖ¸ü÷ÖÖÓ¾Ö ¯ÖÖê.ד֏ֻÖß 25/01/1963 ŸÖÖ.¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 54 4

20 6

21/09/1987 21/09/1987

´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö

01/07/1963 פü÷ÖÏÃÖ ŸÖÖ.פü÷ÖÏÃÖ 53 ˆ“Öê÷ÖÖ¾Ö, ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ , 04/07/1963 53 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 11/09/1963 ´Öã. ¯ÖÖê. ú−֍ú¾ÖÖ›üß ŸÖÖ. ¾Ö"Ößü וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû53 11/09/1963 ´Öã.¯ÖÖê.ŸÖÖ.´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 53 ´ÖÖÓ÷Ö»ÖÖ¤êü¾Öß ŸÖÖ. −Öê¸ü 24/07/1965 51 25/10/1965 ´Öã. ¯Öã¸ü›ü ¯ÖÖê. −Öê¸ü›ü ŸÖÖ. ¾Ö"Öß ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 51 ú¸Óü•ÖÖê›ü 02/11/1965 51 ŸÖÖ.´ÖÆüÖ÷ÖÓÖ¾Ö 27/11/1965 ´Öã.¯ÖÖê. ¾ÖÖ™üÖê›ü ŸÖÖ. ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö . µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 51 ´Öã. ¯ÖÖê. úÖê™Óü²ÖÖ ŸÖÖ. ²ÖÖ³Öãô07/01/1966 û÷ÖÖ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 51 ÷ÖÖê¯ÖÖ»Ö¯Öã¸ü ŸÖÖ. ¾Ö"Öß ×•Ö. 11/04/1966 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 51 ´Öã.¯ÖÖê. ¯ÖÆæü¸ü ŸÖÖ. ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖÓ18/06/1966 ¾Ö וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 50

10 10

30 27

21/09/1987

8 8 10 7 6 6 4 1 11

20 20 7 6 29 4 24 20 13

21/09/1987

9 8 6 2

8 27 16 26

21/09/1987

´Ö.¯ÖÖê.¯ÖÆãü¸ü ŸÖÖ.²ÖÓ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö 01/07/1968 וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 03/07/1968 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

5 30 28

21/09/1987

−Ö¸ëü¦ü ÷Öã»ÖÖ²Ö¸üÖ¾Ö ŸÖã´ÖÃ֍ú¸ü ¯ÖÏ´ÖÖê¤ü −ÖÖ¸ÖµÖ"Ö¸üÖ¾Ö ¬ÖêÖ™êü

49 1 48 10 48 10

פü÷ÖÏÃÖ

¯ÖãÃÖ¤ü 10/03/1983 31/05/2017 ÖÖê ¯ Ö›ü ß , ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ, ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö 30/09/1987 31/05/2017 ¾Ö›ü÷ÖÖ¾Ö, ¾Ö"Öß ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ÃÖÖ¾Ö»ÖÖÔ S 20/08/1982 31/05/2017 ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ 05/07/1989 31/05/2017 ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ¾Ö"Öß ¸üS"Ö ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ¤üÖ¯ÖÖê¸ü¾ÆüÖ¸üÖ ²ÖÖ³Öã ß ¤êü‰ôú¸üû¾÷ÖÖ›ü ÖÖ¾Ö ²ÖÖ³Öã ß ±ãú²Ö÷ÖÖ¾Ö ¤ü ôû÷ÖÖ¾Ö −Öê Ö³ÖÖ ›ê ¸ü −Öê¸üÆü "Öß ´ÖÖÓ÷Ö»ÖÖ¤ê31/05/2017 ü¾Öß ›üÖê´Ö÷ÖÖ 14/07/1982 A ¾Ö"Öß ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ¯Öã¸ü›Sü 15/04/1993 31/05/2017 ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö S 19/08/1992 31/05/2017 ˆ´Ö¸üÖê´ÖÆü›üÖ÷ÖÖÓ´ÖÆü¾Ö Ö÷ÖÖ¾Ö ´ÖÖêú¸Ó¸ü£ü•Ö ֏Öê›ü ˆ™üß S 21/09/1987 31/05/2017 ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ¤üµÖÖ¯Öæ¸ ‘ÖÖ™Óü•Öß ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ »ÖÖêÆSü™ü֍úôûß 08/04/1986 31/05/2017 ¾Ö"Öß ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ×¿Ö¾Ö"Öß S (•ÖÆüÖ07/01/1985 ÷Ö߸ü) 31/05/2017 ‘ÖÖ™Óü•Öß µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 21/09/1987 31/05/2017 S ‘ÖÖ™ü•Öß ¯ÖãÃÖ¤ü S 12/08/1992 31/05/2017 ‘ÖÖ™Óü•Öß ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ¸üÖµÖÃÖß S 26/11/1982 31/05/2017 ‘ÖÖ™Óü•Öß ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö S 29/01/1986 31/05/2017 ¯ÖãÃÖ¤ü, ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö •Ö−Öã−ÖÖ, Öú¤ü¸üß, S 19/09/1987 31/05/2017 »ÖÖê−Ö¤ü¸üß, S úôÓû²Ö S 06/02/1989 31/05/2017 ˆ´Ö¸üÖê›ü ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö S 19/04/1993 31/05/2017 ¾Ö"Öß ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö A 11/08/1992 31/05/2017

10/07/1968 , 48 10 ´Öã. •Öã−ÖÖê−ÖÖ ¯ÖÖê. ˆú"Öß ŸÖÖ.04/05/1961 ¾Ö"Öß ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 56 0 Æü¸ü"Öß ŸÖÖ.−ÖÓÖ¤ü÷ÖÖ¾Ö ×•Ö †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß 20/05/1962 55 0 ´Öã. ¯ÖÖê. •Ö¾ÖôûÖ ŸÖÖ. פü÷ÖÏÃ01/07/1962 Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 54 10 ´Öã. −Öêß¾Ö»Öß ŸÖÖ. ¾Ö"Öß ×•Ö.07/01/1963 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 54 4 19/08/1963 ´Öã.¬ÖÖ´Ö"Ö÷ÖÖ¾Ö ×•Ö.†´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß 53 9 28/12/1963 ´Öã.¯ÖÖê .úÖêšüÖ †»»Ö߯Öã¸ü ŸÖÖ.²ÖÖ³Öã ôû÷ÖÖ¾Ö ×•Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 53 5 08/07/1964 ´Öã.¯ÖÖê.•Ö¾ÖôûÖ ŸÖÖ.†Ö"Öá וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 52 10 09/07/1964 ´Öã.דִÖ−ÖÖ¯Öã¸ü ŸÖÖ.²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 52 10

21 27 11 30 24 12 3 23 22

21/09/1987

¯ÖϳÖ֍ú¸ü ¸üÖ´ÖÖ•Öß ãú²Ö›êü ¸üÖ•Öë¦ü ¸üÖ"Öê ãú. ¸êüÖÖ ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö•Öß ±ãú»ÖÖ¸üß ¿ÖÖ´ÖÃÖãÓ¤ü¸ü ¿ÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö Ø¯Ö¯Öôû¿Öë›êü êú¿Ö¾Ö ¾ÖÃÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ™ëü³Ö¸êü †¿ÖÖêú ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü ÃÖ¾¾ÖÖ»Ö֏Öê ÁÖß ¯ÖÏפü¯Ö ŸÖÖ−Ö²ÖÖ•Öß −ÖÖ÷ÖÖ¯Öã¸êü ×Æü¸üÖ»ÖÖ»Ö ˆ¬¤ü¾Ö¸üÖ¾Ö ¸üÖˆãŸÖ

5 11 3 11

22 12 8 26

23/09/1987

´Öæ ÷Öôû¾Æüß ŸÖÖ ²ÖÖ³Öæôû÷ÖÖ¾Ö

193

S

−Ö££Öã ÷ÖÓ÷ÖÖ¬Ö¸ü ¤üÖŸÖÖ¸üú¸ü ¯Ö¤ü´Ö֍ú¸ü −ÖÖ¸üÖµÖ"Ö ×ŸÖÖê

194

Babhulgaon

²ÖÖê¸ü÷ÖÖ¾Ö

S

Æü׸ü³ÖÖˆ ²ÖÖ²ÖÖ¸üÖ¾Ö “ÖÖî¬Ö¸üß

197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212

Wani

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ,²ÖÖê›üÖÔ

S

ÁÖָ߬ü •Ö÷Ö®ÖÖ£Ö ³Ö¸ü"Öê

PUSAD Mahagaon

´ÖãÓ÷Ö¿Öß ‘ÖÖê−ÖÃÖ¸üÖ

S

´ÖÆü´´Ö¤ü ‡ÃÖ֍ú ´Ö¿Ö׸ü±ú ÁÖß ¯ÖÏ»ÆüÖ¤ü ¤êü×¾ÖØÃÖ÷Ö ¸üÖšüÖê›ü

Maregaon Wani Ner Maregaon Mahagaon Ralegaon Maregaon Maregaon Yavatmal

וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ÷ÖÖî¸üÖôûÖ òú´¯Ö וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ,²ÖÖê›üÖÔ ›üÖê´Ö÷ÖÖ ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ÷ÖÖê¸ü•Ö ׿ָü¯Öã¸ü

S

S

ÃÖÖî. ¯ÖÏê´Ö»ÖŸÖÖ ¯ÖϳÖ֍ú¸ü ¯Öê™üú¸ü –ÖÖ−ÖêÀ¾Ö¸ü ˆ¬¤ü¾Ö ´ÖÍúß ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ ¾ÖÖ´Ö−Ö¸üÖ¾Ö •ÖÖê»Æêü ×¾Ö»ÖÖÃÖ ¿ÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö ÖÖ›êü ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ »Ö´Ö"Ö šü֍ú¸êü

וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ Ã֏Öß Öã.

S

׳ִָüÖ¾Ö ¤üÖ¤üÖ•Öß ÷ÖÖê¬Ö−֍ú¸ü

וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ²ÖÖê¸üß ²Öã. וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ úê÷ÖÖ¾Ö ¾Öê. »ÖÖêÆüÖ¸üÖ ¯ÖÖê›ü

S

s

´ÖÖêÆü−Ö ³ÖÖÍú¸ü¸üÖ¾Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ü ´Öã¸ü»Öָ߬ü êú¿Ö¾Ö »Öê›üÖÓ÷Öê ÁÖß´ÖŸÖß ×“Ö¡ÖÖ ÃÖã³ÖÖÂÖ¸üÖ¾Ö œüÖê»Öê

“ÖÖëœüß ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ²ÖÖê¸üß ²Öã.

S

ÁÖß´ÖŸÖß ÃÖ¬µÖÖ ¤ü¢ÖÖ˜ÖµÖ ´Ö㌍úÖ¾ÖÖ¸ü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

S

¾Öê"Öß

S

×¾Ö»ÖÖÃÖ ÃÖãµÖÔ³ÖÖ−Ö ³ÖÖêµÖ¸ü ÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö –ÖÖ−ÖÖê²ÖÖ•Öß ¯Ö˜Öê ÁÖß.ÃÖÓ•ÖµÖ ²ÖÖ¯Öã¸üÖ¾Ö ×²Ö›ü¾Ö‡Ô

PUSAD Maregaon Babhulgaon Mahagaon Kalamb Babhulgaon Babhulgaon

S

S S S

S

s

. .

.

,

s S

Kalamb Maregaon Ner Yavatmal Maregaon Ner Babhulgaon Arni Babhulgaon

. . . , וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ »Ö֏ÖÖ¯Öã¸ü د֯Öôû÷ÖÖ¾Ö úÖôêû ¾Ö›ü÷ÖÖÓ¾Ö ¸üÖê›ü וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ úê÷ÖÖ¾Ö ¾Öê. ¾ÖÖôûúß úÖê¯Ö¸üÖ ³ÖÖ÷Ö 1 ÃÖãúôûß

S

´ÖÖÓ•Ö›üÖÔ ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ²Öã¸üÖÓ›üÖ Ö. ´Öã›üÖ"ÖÖ

226

Yavatmal Maregaon Mahagaon Zari

227

PUSAD Zari Ner Babhulgaon Maregaon

214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225

228 229 230 231

56 54

11/12/1962

49 ´Öã. ÖÖ¯Ö¸üß ¯ÖÖê. ŸÖÖ. ‘ÖÖ™Óü•Öß04/09/1967 וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 49 ´Öæ ¯ÖÖ ¯ÖÆæü¸ü ŸÖÖ ²ÖÖ³Öæôû÷ÖÖ¾Ö15/11/1967 ×•Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 49 05/03/1968 ¯ÖãÃÖ¤ü 49

S

éúÂ"ÖÖ¯Öæ¸ü

213

9

22/09/1960 ´Öã. ׯָ֯üß ŸÖÖ. ¸üÖôêû÷ÖÖ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ´ÖÖÓ÷Ö»ÖÖ¤êü¾Öß ŸÖÖ. −Öê¸ü 14/08/1962

S

196

8

30/06/1960 ´Öã.¯ÖÖê .úÖêšüÖ ±ú¢Öê¯Öã¸ü ŸÖÖ.²ÖÖ³Öã ôû÷ÖÖ¾Ö ×•Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 56 11

וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ¯ÖÆüÖ¯Öôû ´ÖÖÓ÷Ö»ÖÖ¤êü¾Öß

195

7

“ÖÓ¦üúÖÓŸÖ ³ÖÖˆ¸üÖ¾Ö•Öß ŸÖ»Ö´Ö»Öê

Maregaon Ner

192

6

s

23/08/1967

26/04/1968

21/09/1987

21/09/1987

21/09/1987 21/09/1987 21/09/1987 21/09/1987 21/09/1987 21/09/1987 21/09/1987 21/9/1987

21/09/1987 21/09/1987 21/09/1987

21/09/1987 21/09/1987

12

14

15

16

17

18

19

20

21

S

21/01/1986

31/05/2017

31

4

10

¾Ö"Öß ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ÷ÖÖê›Sü÷ÖÖ¾Ö 22/12/1988 31/05/2017 ˆ´Ö¸üÖê›ü ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ¤ü¤üÖ¸üƾêü»ÆüÖß ´ÖÖ»Öê Ö ²ÖÖ³Öãô÷ÖÖ¾Ö ¬Ö−ÖÖ¯Öã û÷ÖÖ¾Ö ²ÖÖ³ÖãS¸ôü û÷¤üÖÖ¾Ö −Öê Ö³ÖÖ ›ê ¸ü Æü"Öß ´ÖÖÓ÷Ö»ÖÖ¤êü¾Ößû31/05/2017 03/07/1990 A

28 26

5 10

9 28

†Öî †Ö _

‘ÖÖ™Óü•Öß

13

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

¾Ö"Öß

S

12/08/1992

31/05/2017

ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ ¸ü"Ö S S

15/02/1988

31/05/2017

0 _

24 34 31 29

9 6 4 8

‹ 19 5 2 †Öî 12 †Öî

28 24 24

3 1 9

25 12 20

10 6 5 8 9 10 5 9 3

29 †Öî 10 †Öî 6 †Öî 8 †Ö/†Öî 10 † 10 20 †Öî 13 †Öî 14

8 5 9 1

8 7 10 19

ÃÖŸÖ¯Ö»»Öß

S

ÁÖß. ‹ÃÖ. ‹´Ö. ¿ÖÆüÖ¸êü

23/09/1987

ד֍ú"Öß

S

ÁÖß ¸üÖ•Öê¿Ö ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü ³Ö֍ú¸êü

׿ָü¯Öã¸ü

01/08/1967

49

9

30

23/09/1987

´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

27/07/1981

31/05/2017

35

10

‹¤ü»ÖÖ¯Öæ¸ü

S

ÁÖß. וÖ. ‹»Ö. ´ÖÖÃÖ™ü¾ÖÖ¸ü

´Öã.¯ÖÖê.¬ÖÖ−ÖÖê¸üÖ ŸÖÖ.—Ö¸üß 06/08/1967

ˆÂÖÖ ´ÖÖêÆü−Ö¸üÖ¾Ö ²ÖÖ²Ö¸êü

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

9 3

25 21

35 29

¾Ö›ü÷ÖÖ¾Ö ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ›üÖê»Ö›üÖë÷Ö¸ü÷ÖÖ¾Ö

S

†×¾Ö−ÖÖ¿Ö ³Ö÷Ö¾ÖÖ−Ö †ÖëúÖ¸ü ´Ö¬Öãú¸ü −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ²ÖÖê²Ö›êü

03/03/1968 ´Öã.¯ÖÖê.‡Ó—ÖÖôûÖ ŸÖÖ.¤êü¾Öôûß ×•Ö.¾Ö¬ÖÖÔ 49 2 07/10/1968 ´Öã. ×−Ö»Ö•Ö‡Ô ¯ÖÖê. ²Öê»ÖÖê¸üÖ ŸÖÖ. ¾Ö"Öß ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 48 7

28 24

23/09/1987

´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö.¯Ö.¿ÖÖôûÖ,µÖê¤ü»ÖÖ¯Öæ¸ü S 27/07/1981 פü÷ÖÏÃÖ ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ¤üÖ¸ü¾†Ö´Ö»ÖÖ ‘ÖÖ™ü ÆüÖ −Öê¸ü ׍ú−Æüß ¿ÖêS»ÖÖê›üß •Ö¾Öôû ÷ÖÖ¾Ö 20/02/1988 S µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö S 21/12/1993 ¾Ö"Öß ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ úÖê»SÖê¸üÖ 24/08/1992

31/05/2017

S

49 49

23/09/1987

•Ö¾Öôû÷ÖÖ¾Ö

23 24

S S s S S

S

10/02/1968

23/09/1987 23/09/1987 23/09/1987 23/09/1987 23/09/1987

23/09/1987 23/09/1987

23/09/1987

23/09/1987

¯ÖãÃÖ¤ü

S

31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017

-

9 10 10 1 9 8 1 4 8

S

S

23/09/1987

_

34 27 34 24 24 29 31 32 29

´Öã. ¯ÖÖê. ÃÖֵ֏Öê›üÖ ŸÖÖ. êú09/12/1964 ôûÖ¯Öæ¸ü וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 52 ´Öã. ¯ÖÖê. ´ÖÖ›üá ŸÖÖ. ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö19/06/1965 וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 51 ´ÖÖê¸ü£Ö , ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö 23/02/1967 50 ,µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 49 ´Öã.¯ÖÖê.¯ÖÖ™ü Ö²ÖÖê¸üß ŸÖÖ.ê05/06/1967 úôûÖ¯Öã¸ü

S S

23/09/1987

_ ‡Ô

ÁÖß´ÖŸÖß Ã−ÖêÆü»Ö ˆ´Ö¸êü ãú. ˆÂÖÖ¤êü¾Öß ¿ÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö ³Ö÷ÖŸÖ ÃÖã×−Ö»Ö ¯ÖϳÖ֍ú¸ü ×ÆüÓ÷Ö×´Ö¸êü

S

23/09/1987

23

24 9 19 †Öî ### ### ### ¾ÖµÖÖ“Öß 34 2 21 †Öî 29 8 1 †Öî

úôÓû²Ö S 02/07/1990 31/05/2017 26 ¾Ö"Öß ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ Ø¯Ö¯Öôû S ÷ÖÖ¾Ö 21/11/1987 31/05/2017 29 A ¸ü 25/12/1993 ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö −Öê¸ü −Öê¸ü −Öê‘ÖÖê¸ü −ÃÖ¸ü −Öê¸Öü ´Öֻ֏Öê›ü Öã. −Ö²ÖÖ²Ö¯Öã »ÖÖê"ÖÖ›üß Ø¯Ö¯Öôû÷ÖÖ¾Ö úÖôêû 23 31/05/2017 S פü÷ÖÏÃÖ

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 23/09/1987 31/05/2017 29 ¾Ö"Öß ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ´ÖãÓ÷ÖÖêS»Öß 21/08/1992 31/05/2017 24 îA Öê»ÖÖ¸üß ¾ÖÖôû ˆ´Ö¸üÖê›ü −Öê¸ü ¤üÖ¸ü¾Æü¤üÖ¸ −Öê üÖ™ü߸ ™ü ü ֍úôûß ¬Ö−Ö•Ö ›ü úß 21 21/07/1995 31/05/2017 S ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö S 11/12/1992 31/05/2017 24 ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö †Ö"Öá S 18/08/1992 31/05/2017 24 ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö A 17/02/1988 31/05/2017 29 ¯ÖÖÓÓœü¸üú¾Ö›üÖ

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

S 23/09/1987 31/05/2017 29 ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ²ÖÖ´Ö›ü S ÖÔ 24/12/1993 31/05/2017 23 ˆ´Ö¸üÖê›ü, ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ×¾Ö›ãüôû, ²ÖÖôû¤üß, S 21/08/1983 31/05/2017 33 ´Öã›üÖ"ÖÖ S ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ×•Ö.¯Ö.¿ÖÖôûÖ ‘Öã²Ö›üß S 12/04/1993 31/05/2017 24

S

22

11 26 17 16 12 10 23 24 10

ŸÖãú›üÖê•Öß_´ÖÆüÖ¸üÖŸÖ ÃÖÖî.•µÖÖŸÖß µÖê"ÖÖê¸üú¸ü ¿ÖÖôûÖ ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö

24

25

-

-

_ 72 ׍ú.´Öß

N

27 ÷ÖÖîô26û †ÖÃÖÖê»Ö ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö _ _

×−Ö¸Óüú

--

†Öî †Öî

--

-0 _

-0 _

0 _

†Öî

N

_

_

-

-

-

_

×−Ö¸Óüú

†Öî †

¯ÖÏ×´Ö»ÖÖ −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ׿ָü³ÖÖŸÖê

N ¾Ö T

¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö. ¯Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

30

T

N ¾Ö T -

-

-

-

_

_

_

_

N

¯ÖÓ.ÃÖ.´ÖÆ ü÷ÖÖ¾Ö ¯ÖãÃÖ¤ü _

_

_

_

_

N

_

_

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

¾ÖµÖÖ“Öê 53

-

-

-

-

†Öî

†Öî) ¾ÖµÖÖ“Öß 53 ¾ÖÂÖÔ ¯Öã ÖÔ ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß

T

T -

-

¯ÖϳÖã¤üÖÃÖ ×−ֻ֍Óúšü “ÖÖî¬Ö¸üß

ݟ

×¾Ö´Ö»Ö ×¤ü. −ÖÖ÷ÖÖêÃÖê

-

-

¾ÖÖ‡ÔÆüÖŸÖÖê»ÖÖ ¯Ö.ÃÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

−Ö.¯Ö. ´Öã»ÖÖÓ“Öß ¿ÖÖôûÖ Îú. 5 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

-

¯ÖÓ.ÃÖ.¯Öãà ֤ü N ¾Ö T 30 N N

T

निं बर डा

†Öî

--

--

4

†Öî †Öî

_ 0

_ 0

_ 0

_ 0

10 3

4 11

†Öî †Öî

0

0

0

0

5 9

10 7--

--

--

--

--

-

N 0

_

_

ׯÖϯÖÏß •Öã−Öß −Öê¸ü

53 ¾ÖÂÖÔ 6 / 99

1 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254

8

9

10

11

Maregaon

2

וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ úÖ−Ö›üÖ

3

S

4

¯ÖύúÖ¿Ö ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö ÷ÖÓ÷Ö¿Öê¼üß¾ÖÖ¸ü

´Öã. ¯ÖÖê. ¿Öê»Öã ŸÖÖ. ¾Ö"Öß ×•Ö.25/07/1960 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

56

10

6

24/09/1987

¾Ö"Öß

Wani Ralegaon

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ŸÖ¸üÖê›üÖ

S

ÁÖß −Ö¸êü¿Ö “ÖÖêÖêÖ²ÖÖ•Öß ŸÖê»ÖÓ÷Ö

10/01/1961 ´Öã.÷Ö»Ö´Ö÷ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ.úôÓû²Ö וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

²Ö²Ö−Ö êú¿Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ÃÖÖê−Ö™üŒêú

´Öã.¯ÖÖê.Ø“Ö“ÖÖê»Öß ŸÖÖ.ØÆü÷Ö Ö‘ÖÖ™ü וÖ.13/09/1963 ¾Ö¬ÖÖÔ

21 18

´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö

S

4 8

24/09/1987

וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ú−µÖÖ ¿ÖÖôûÖ Öî¸üß

56 53

PUSAD Umarkhed

²ÖÓ•Ö¸Óü÷Ö−Ö÷Ö¸ü ÃÖÖê−Ö¤üÖ³Öß

S

†×¾Ö−ÖÖ¿Ö ¸ü´Öê¿Ö úÖÓ²Öôêû ÁÖß. ´Ö−ÖÖêÆü¸ü ¿ÖӍú¸ü úÖêÆü“ÖÖ›êü

´Öã.Ö›üúÖ ¯ÖÖê.»Öê¾ÖÖ ŸÖÖ.´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö

10 10

24 21

24/09/1987

10/07/1965 −ÖÖÓ—ÖÖ ŸÖÖ. úôÓû²Ö וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

51 51

Babhulgaon PUSAD

ÃÖÖ¾ÖÓ÷Öß ¸üÖˆãŸÖ úÖ¸ü»ÖÖ ¤êü¾Ö

S

÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ×Ö¸üÃÖÖ÷Ö¸ü ÁÖß´ÖŸÖß ´ÖÓ•Öã ×ÃÖ¬¤üÖ£ÖÔ ³Ö¾Ö¸êü

22/03/1966 ´Öã.¯ÖÖê.Öî¸üß ŸÖÖ.¸üÖôêû÷ÖÖ¾Ö ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 04/10/1966 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

51 50

2 7

9 27

24/09/1987

Wani Wani Ralegaon Yavatmal Mahagaon Mahagaon Ner Yavatmal Ghatanji

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ãúÓú³ÖÖ¸üÖ"Öß ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ,دָ֯üß †Ö.

S

וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ ÃÖÖ¾ÖÓ÷Öß ¯Öê.

S

¸ü´Öê¿Öãú´ÖÖ¸ü •Öã÷Ö»Ö׍ú¿ÖÖê¸ü ¤ü¾Öê

ŸÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ±ãú»ÖØÃÖ÷Ö−Ö÷Ö¸ü ¾Ö−ÖÖê»Öß ¬Ö−Ö•Ö ²ÖÖê¸üß ÷ÖÖêÃÖÖ¾Öß ŸÖÖÓ›üÖ

S

•ÖµÖÁÖß ÷ÖÖê¯ÖÖôû¸üÖ¾Ö ¾ÖÖ−֏֛êü ×¾Ö•ÖµÖ ¿ÖӍú¸ü ¸üÖ¾ÖŸÖê ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö −ÖÖ÷ÖÖê¸üÖ¾Ö ‘ÖÖê¸üÃÖ›ü ÁÖß´ÖŸÖß †Ö¿ÖÖ ¯ÖãÓ›ü»Öߍú »ÖÖÓ›êü ´Ö¤ü−Ö −ÖÖ. úÖÓ¸ü™üú¸ü

28 1 24 17 22 20 10 27 3

²Ö²Ö−Ö ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ “Ö¾ÆüÖ"Ö ÃÖæ¬Ö֍ú¸ü ÃÖãµÖÔ³ÖÖ−Ö ú־ֻ֍ú¸ü ÁÖß ×¤ü¯Öú ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ êú¾Ö™êü ÃÖã¬Ö֍ú¸ü ×—Ö¡Öã•Öß ²ÖÖê¸üãú™êü

´Öã.¯ÖÖê.¾Öê÷ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ.´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö 03/11/1961 וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 55 6 ´Öã.¯Öã¸ü›ü ¯ÖÖê.¯Öã−Ö¾Ö™ü ŸÖÖ.¾Ö"Öß30/12/1963 וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 53 5 ´Öã. µÖê¾ÖŸÖß ¯ÖÖê. ¬ÖÖ−ÖÖê¸üÖ ŸÖ. ¸üÖôêû÷ÖÖÓ07/04/1964 ¾Ö וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 53 1 14/02/1966 êúôû—Ö¸üÖ ¾Ö¸üšüß ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 51 3 ¯ÖÖêÆÓü›ãüôû 09/07/1965 51 10 ŸÖÖ.´ÖÆü ¾Ö ¸üÖ, ÃÖÖ¾ÖôûÖß÷ÖÓ, Ö´ÖÖ−ÖÖê 11/02/1966 51 3 ¾ÖÖ×¿Ö´Ö 21/01/1968 Óú—Ö¸üÖ ŸÖÖ. ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ 49 4 04/03/1960 ¯ÖãÃÖ¤ü 57 2 . . . 28/03/1965 52 2 ×Æü¾Ö¸üÖ, 14/05/1966 51 0 ŸÖÖ.´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö, 05/07/1962 ¸üÖ"Ö߆´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß 54 10 ²ÖÖÓ÷Ö¸ü −Ö÷Ö¸ü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 23/04/1966 51 1 01/07/1964 ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö 52 10

25/09/1987

S

ÃÖã³ÖÖÂÖ ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ú֍ú›êü ÷Ö"Öê¿Ö −ÖŸ£Öã•Öß ×¾Ö¬ÖÖŸÖê

17 26 8 30

12/11/1987

¯Ö¾Ö−Ö ¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö •Öê−ÖêúÖ¸ü ×¾Ö»ÖÖÃÖ ¯ÖãÓ›ü׻֍ú¸üÖ¾Ö ãúµÖ™êü ×—Ö¡Öã ÃÖã¤üÖ´Ö šü֍ú¸êü

01/07/1967 ´Öã. ¾Öê÷ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ¸êü−ÖãúÖ¯Öã¸ü ŸÖÖ.²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö 13/11/1967 וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ú¸Óü•Öß, ŸÖÖ. ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö 13/12/1967

10 6 5

30 18 18

16/11/1987

49 10 11/04/1965 , 52 1 13/09/1966 ´Öã.¯ÖÖê.ŸÖôêû÷ÖÖ¾Ö ¤ü¿ÖÖ. üŸÖÖ.¬ÖÖ´Ö−Ö÷ÖÖ¾Ö ¸êü»¾Öê וÖ.†´Ö¸ü 50 Ö¾ÖŸÖß 8 01/07/1960 56 10 ´Öã.¯ÖÖê.׿ֲֻÖÖ 49 9 ´Öã.µÖê¤ü»ÖÖ¯Öã¸ü ¯ÖÖêê.¬ÖÖ−ÖÖê¸10/08/1967 üÖ ŸÖÖ.—Ö¸üß 02/12/1965 ´Öã. ¯ÖÖê. ŸÖÖ. ¾Ö"Öß ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 51 5 23/05/1967 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 50 0 03/05/1962 ¯ÖãÃÖ¤ü 55 0 ´Öã.úÖ−ÆüÖôû÷ÖÖÓ¾Ö ¯ÖÖê.´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ15/06/1961 ¾Ö ŸÖÖ.´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 55 11

30 20 18 30 21 29 8 28 16

17/11/1987

13/05/1962 ÃÖÖ¾ÖÓ÷Öß ¯Öê. ŸÖÖ. ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

18 4 21 21 14

S

S

S S S S

5

S

Mahagaon Babhulgaon Yavatmal Kalamb

‘ÖÖ−Ö´ÖãÖ ׳ֻÖãÖÖ »ÖÖ×ÃÖ−ÖÖ ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ, د֯Öôû¿Öë›üÖ

S

Maregaon Babhulgaon Kalamb

וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ÃÖÖ»Öê³Ö¼üß

S

S S S

s

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ, Ø−Ö³ÖÖê¸üÖ

S

Ralegaon Kalamb Babhulgaon Zari Zari Maregaon Yavatmal PUSAD Wani

וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ µÖê¾ÖŸÖß

S

³ÖÖÍú¸ü ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö ÖÓ›üÖôûú¸ü

. . úÖê»Æüß.1

S

. ´Ö−ÖÖêÆü¸ü ÌúÂ"Ö¸üÖ¾Ö ²Öã¬Öê

267

Ralegaon Ralegaon Pandharkawada Arni

268

Yavatmal

255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266

269 270 271 272

.

,

S

ú¸Óü•Öß ÃÖÖê. ¯ÖÖê. ¾ÖÖœüÖê

7

07/07/1965

49 49 49

ÖÖ ²ÖÖ. ŸÖÖ. 01/07/1967 ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö

´ÖÖÓ÷Öã»ÖÖÔ ²Öã. µÖê¾ÖŸÖß

S

וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ²ÖÖê¸üßØÃÖÆü ´Ö−ÖÃÖôû וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ØÆü¤üß ¿ÖÖôûÖ,¸üÖ•Öæ¸ü

S

S

†. ¤üÖ. ¸üÖ´Ö×÷Ö¸ü¾ÖÖ¸ü ÁÖß´ÖŸÖß †Ó•Ö»Öß ÷Öֵ֍ú¾ÖÖ›ü ÁÖß ×¾Ö•ÖµÖ ¤ãü¬Ö−ÖÖ£Ö ×¾ÖÀ¾Öú´ÖÖÔ ¿Öִ֍ãú´ÖÖ¸ü •Ö−ÖÖÔ¤ü−Ö µÖê¸ü´Öê

וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ ×−Ö¬ÖÖ

S

†¸üؾ֤ü ¾ÖÖ´Ö Ö¸üÖ¾Ö œãü´Ö Öê

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö.¿ÖÖôûÖ, ¾Öê›ü¿Öß

S

¯Öß.•Öß.³ÖãÃÖÖ¸üß

³ÖÖ›üˆ´Ö¸üß ¿ÖÖ¸üß

S S

ÁÖß ÃÖÓ•ÖµÖ ÷Ö"Ö¯ÖŸÖ. ¯ÖÖ¸ü¯Öê»»Öß ÁÖß ¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü ´ÖÖ−ÖŸÖã™êü

55 0 27/06/1966 ŸÖÖ.²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö 50 11 ´Öã.¤üÆêü÷ÖÖ¾Ö ¯ÖÖê.׿ָüÖê»Öß 10/09/1967 ŸÖÖ. ‘ÖÖ™Óü•Öß ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 49 8 ÃÖÖê−Ö¾ÖÖœüÖê−ÖÖ ŸÖÖ.−Öê¸ü 10/07/1968 48 10

¾Ö›ü÷ÖÖÓ¾Ö ¸üÖê›ü

S

ÁÖß´ÖŸÖß ÃÖÓ¬µÖÖ ÷Ö"Öê¿Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö

17/11/1968 ´Öã.¯ÖÖê. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû †Ö"Öá −ÖÖŒµÖÖÃÖ´ÖÖê ¸ü

S

S S

ÁÖß. ›üß. êú. “ÖÖÓ¤êüú¸ü ÁÖß. ‹´Ö. ‹−Ö. ÷ÖÖê›êü

6

Arni Mahagaon

¤üÖê−Ö¾ÖÖ›üÖ ¯Öêœüß ‡Ô

S S

ÁÖß ÃÖã¸êü¿Ö Æü׸ü³ÖÖ‰ú ²Öã™ü»Öê ÃÖÓ•ÖµÖ ŸÖãôû׿֤üÖÃÖ œüÖê»Öê

´Öã.¤êüˆ¸ü¾ÖÖ›üß ²Öã.ŸÖÖ.†Ö"Öá09/12/1968 פü÷ÖÏÃÖ 02/05/1969 וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

Zari Ner

Ø»Ö÷ÖŸÖß

S

ÁÖß. ¾Æüß. ‹»Ö. ¸üÖ•Ö−»ÖÖ¾ÖÖ¸ü

´Öã.™Öúôûß ¯ÖÖê.¯ÖÖ™ü Ö²ÖÖê05/12/1959 ¸üß

Ø“Ö“Ö÷ÖÖ¾Ö

S

³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ¯ÖÏן֍êú

04/12/1962 ´Öã.ˆ¤üÖ¯Öã¸ü ¯ÖÖê. ²ÖÖ"Ö÷ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. −Öê¸ü

48

6

24/09/1987

24/09/1987

24/09/1987

25/09/1987 25/09/1987 25/09/1987 28/09/1987 29/09/1987 29/09/1987 01/10/1987 06/11/1987

13/11/1987 13/11/1987 16/11/1987

16/11/1987 16/11/1987

12

´ÖÖ¸êüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö

13

14

וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ×−Ö»Ö•Ö‡Ô S Ó†¾Ö‘Ö›ü ¾Ö"Öß ØÃÖ¬Öß SÖê¡Ö-A úÖêÃÖÖ¸üÖ

S

´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö

¯ÖãÃÖ¤ü S ¾Ö"Öß ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ˆ´Ö¸ü¯Ö¸üÖê´›Ö›üü Öê›ü ØÆüÓ÷Ö"Öß ÃÖÖê−SÖ¤üÖ³Öß S ¾Ö"Öß ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö S †ÖÙ"Ö ¯ÖãÃÖ¤ü S ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ¾Ö"Öß Ö ÃÖ¾ÖÔ¸üÃ"ÖÖ¬ÖÖ ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ¾Ö"Öß ¸ü " ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö Ø“Ö“ÖÖêôûÖ S Ö

15

16

17

18

19

01/12/1992

31/05/2017

24

5

30

21/09/1987

31/05/2017

24/09/1987

31/05/2017

29 29

8 8

10 7

07/08/1990

31/05/2017

30/07/1990

31/05/2017

25/08/1992

31/05/2017

08/10/1992

31/05/2017

### ### ### 26 10 1 24 24

24 19 27/07/1997 31/05/2017 25/09/1987 31/05/2017 29 ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ¬ÖÖ−ÖÖê¸üÖ S ‘ÖÖ™Óü•Öß µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 25/09/1987 31/05/2017 29 S ²ÖÎ Ö ´Æü " Ö÷ÖÖ¾Ö ²ÖÖê ¸ ü ß S ˆ´Ö¸üÖê›ü ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö 10/08/1992 31/05/2017 24 ‡Ô S פü÷ÖÏÃÖ, ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ÃÖê¾ÖÖ¤üÖÃÖ−Ö÷Ö¸ü, S 20/8/1992 31/05/2017 24 ¸üÖ´Ö÷ÖÖ¾Ö, Ö›üúß S S ¿ÖÖôû ‘ÖÖ™Óü•Öß −Öê¸ü −Öê¸ü −Öê¸ÃÖֵ֟֏֛ü ü −Öê¸ü −Öê¸ÖüÔ ×¿Ö¸üÃÖ÷ÖÖ¾Ö ú−µÖÖ Ö−Öê¸ü וÖ.¯Ö.−Ö²ÖÖ²Ö¯Öã ¸ü וÖ.¯Ö.Îú.2 ¬Ö−Ö•Ö 31 20/01/1986 31/05/2017 S ¯ÖÖÓ.ú¾Ö›üÖ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû S 01/10/1987 31/05/2017 29 16/08/1992 31/05/2017 24 23/12/1988 úé ú Â"ÖÖ¯Öæ ¸ ü , S ˆ´Ö¸üÖê›ü, ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö 31/05/2017 ### ²Öê»ÖÖê›ü, ‘ÖÖ−Ö´ÖãÖ S ¯ÖæÃÖ¤ü ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö S 31 20/01/1986 31/05/2017 ¯ÖãÃÖ¤ü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû S 13/11/1987 31/05/2017 29 14/01/1985 31/05/2017 ### ˆ´Ö¸üÖê›ü úôÓû²Ö S ¯ÖãÃÖ¤ü ˆ´Ö¸üÖê›ü פü÷ÖÏÃÖ ˆ´Ö¸üÖê›ü ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö

וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ÆüÖê¸üSú›ü ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö S úôÓû²Ö S ´ÖãôûÖ¾ÖÖ úÖ»Öê÷ÖÖ¾Ö

S S

12/08/1992

31/05/2017

16/11/1987

31/05/2017

15/04/1986

31/05/2017

30/7/1990

31/05/2017

31/05/2017 31/05/2017

24/11/1987

23/12/1988

31/05/2017

17/02/1988

31/05/2017

10/02/1988

31/05/2017

25/08/1992

31/05/2017

13/08/1992

31/05/2017

15/02/1988 15/02/1988

31/05/2017

31/05/2017

15/02/1988

1) ¾Ö"Öß 2) ‘ÖÖ™Óü•Öß 1)3) †Æê ¯ÖÖÓœü¸ü¸üßü2)ú¾Ö›üدָ֯ü Ö ß 3) S³ÖÖ›üˆ´Ö¸üß25/07/1991 ‘ÖÖ™Óü•Öß †Ö"Öá S 12/02/1990

31/05/2017

15/02/1988

¤Ö¸ü¾ÆüÖ

31/05/2017

29

31/05/2017

### ### ### 27 3 28

10/02/1988 13/02/1988 15/02/1988 15/02/1988 15/02/1988 15/02/1988

48 48

5 0

22 29

15/02/1988

57 54

5 5

26 27

17/02/1988

15/02/1988

17/02/1988

ˆ´Ö¸üÖê›ü ‘ÖÖ™Óü•Öß

ˆ´Ö¸üÖê›ü ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ¾Ö Öß ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ×¤ü÷ÖÏÃÖ ¸üÖôêû÷ÖÖ¾Ö

וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ²Öê»ÖÖê S ›ü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

A ¯ÖãÃÖ¤ü S ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ ¾Ö"Öß −ÖÖ´Ö÷ÖÖÓ¾Ö S ¸ü"Ö ŸÖê•Ö Öß ‘ÖÖê−ÃÖÖ ¾Öê›ü¿Öß

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

A S S

ês

31/05/2017

15/02/1988 5/1/1991

ˆ´Ö¸üÖê›ü †Ö"Öá S ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ œüÖêúß S 03/02/1990 פü÷ÖÏÃÖ ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö úÖšüß S 20/12/1988 ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ ´ÖÖÓ÷Ö»Öß S ¯ÖÖœü¸üú¾Ö›üÖ ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ −Öê Öî¸ü÷¸ÖÖ¾Ö Ø¯ÖÖôû ü −Öê¸ü Öê¤üß ˆ¤üÖS¯Öã¸ü Ø“Ö“Ö÷ÖÖ¾Ö 23/09/1987 S

31/05/2017

31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017

3

16

### ### ### 29 8 8

23

24

25

26

27

†Öî †Öî) ¾ÖµÖÖ“Öß 53 ¾ÖÂÖÔ ¯Öã ÖÔ ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß

सा यत खर्डा औ

†Öî

-ãú. ¯Ö¯ÖߟÖÖ- ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ‹úÖŸ´ÖߍúÖêôûú¸ü ²ÖÖ»Ö׾֍úÖÃÖ ÃÖê¾ÖÖ

-

-

32

-

¸üÖ¤üôêÖ¸üû¾÷ÆüÖÖ¾Ö Ö

-

T -

fon;ky; dsG>kjk 75 ׍ú.´Öß. o‡Ô ¬Ö−ÖÓ•ÖµÖ −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö#³Ö÷ÖŸÖ अ 0

नलि नी भा . भेंडे -

आष्टी -

0

0 -

0

T -

´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ,¯ÖãÃÖ¤ü

0

N ¾Ö T

† ÃÖÖîî.•ÖÖŸÃÖ−ÖÖ ×¤ü¯ÖúוÖ.¯Ö.¿ÖÖôû êú¾Ö™êü Ö “ÖÖ¯Ö¸ü›üÖ ¯Ö.ÃÖ.úôÓ 27 ׍ú û²Ö ´Öß

29 6 15 ‡ 31 1 16 †Öî †Öî) ¾ÖµÖÖ“Öß 53 ¾ÖÂÖÔ †)- ¯ÖŸÖß/¯ÖŸ−Öß ### ### ### ¯Öã ÖÔ ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ¤üÖê−Æüß ×•Ö.¯Ö.ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ÃÖÓ÷ÖߟÖÖ ×¾Öšü»Ö¸üÖ¾Ö “ÖÖî¬Ö¸üß

02/09/1983

11/12/1987

31/05/2017

22

†Öî

†Öî 19 †Öî 4 ‡ †Öê 6 †Öî 6 0 21 †Öî 11 औ 11 30 †Öî. 15 †Öî ### ### 4 11 †Öî 6 18 ### ###

07/01/1985

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

S S

21

T

9 10 8 8 9 9 4 7 9

24/11/1987

19/11/1987

úôÓû²Ö ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

17/11/1987

6 23

29 6 14 24 7 23 32 4 24 33 8 29 ### ### ### 29 3 14 29 3 21 24 9 6 24 9 18 29 3 16 29 3 16 25 10 6 27 3 19

19/11/1987

08/10/1992

9 7

20

-

-

-

וÖ.¯Ö.ÖÓ›üÖ¯Öã¸ü ¯ÖÓ.ÃÖ.פü÷ÖÏÃÖ

54 K.M

N ¾Ö T T -

¾Ö ÖÖß÷ÖÖÓ¾Ö ´ÖÆü , ¯ÖãÃÖ¤ü פü÷ÖÏÃÖ

†Öî †Öî

-

-

-

-

T

†Öî

-

-

-

-

-

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖ ôû, -

¾ÖµÖÖ“Öê 53

†Öî †Öî−Öê¸ü

-

-

-

-

-ÃÖã×−ÖŸÖÖ ú¾Ö›æü ×¾Ö¸ü¤êü›êü

¾Ö›ü÷ÖÖ¾Ö ¯ÖÖê.Ùêü.

28 ׍ú.´Öß

¸üÖ•ÖÆÓüÃÖ ´ÖëוÖ.¯Ö.¿ÖÖôû −œêü Ö ²ÖÖ¸ü›ü ¯Ö. ÃÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 3 ׍ú ´Öß -

†Öî

¸üÖ‰úŸÖ¾ÖÖ ›üß

-

†Öî

†Öî. †Ö †ÖÁÖß ÷Ö Öê¿Ö ׿Ö.•ÖÖ¬Ö¾Ö ×•Ö.¯Ö.ëú¦üßµÖ ¿ÖÖôûÖ ¾Ö›ü÷ÖÖ¾Ö0¸ü׍ú Öê›ü ´ÖßT†Öî †Öî) ¾ÖµÖÖ“Öß 53 ¾ÖÂÖÔ †)- ¯ÖŸÖß/¯ÖŸ−Öß ¤üÖê−Æüß ¯Öã ÖÔ ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ×•Ö.¯Ö.ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ ¤ãü÷ÖÖÔ¤üÖÃÖ ÷Öֵ֍ú¾ÖÖ›ü

-

-

-

³ÖÖê•Ö»ÖÖ,¯ÖÓ.ÃÖ.¯ÖãÃÖ¤ü

-

22K.M

-

פü÷ÖÏÃÖ

T

¾Ö Öß 7 / 99

1

8

9

10

11

Umarkhed

ÃÖÖê‡Ô™ü ´Ö.

S

ÁÖß. ¯Öß. ¾Æüß. •ÖÖ¬Ö¾Ö

¬ÖÖ−ÖÖê¸üÖ ŸÖÖ.ˆ´Ö¸üÖê›ü וÖ. 25/05/1963 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

54

0

6

17/02/1988

Babhulgaon Wani

−ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ,—Ö¸ü¯Ö™ü

S

ÃÖã¸êü¿Ö −ÖÖ−ÖÖ•Öß −ÖÖ¸ü−Ö¾Ö¸êü ³ÖÖÍú¸ü ²Öôû߸üÖ´Ö −ÖÖ÷Ö׳֛üú¸ü

10/06/1965 ´Öã.¯ÖÖê.¾Ö›ü÷ÖÖ¾Ö ¯ÖÖêÙêü. ŸÖÖ.וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 10/04/1967 ´Öã.¯ÖÖê.׿֤ÓüÖ»ÖÖ ŸÖÖ.¾Ö"Öß ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

51 50

11 1

21 21

17/02/1988

Arni Mahagaon

³ÖÓ›üÖ¸üß •Ö. −ÖÖ÷Öê¿Ö¾ÖÖ›üß

S

ÁÖß ¸ü´Öê¿Ö ¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´Ö Ö¸üŸÖ›êü ÁÖß.¯ÖύúÖ¿Ö ÷ÖÖê¯ÖÖ “Ö¾ÆüÖ"Ö

26 16

17/02/1988

Digras Mahagaon

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.»ÖÖê"Öß ÃÖÖ¾ÖÓ÷ÖÖ ¤ü÷Ö›ü£Ö¸ü

S

17 23

17/02/1988

Kalamb Wani Wani Yavatmal Arni Wani Ghatanji Maregaon Yavatmal

. . . , וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ¯Öã−Ö¾Ö™ü וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ÷ÖÖê›ü÷ÖÖÓ¾Ö ÷ÖÆãü»Öß Æêü™üß ¯ÖÖê›ü µÖ¸ü´Ö»Ö וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ˆ´Ö¸üß

S

S S

ÃÖÓ•ÖµÖ ¯ÖϳÖ֍ú¸ü¸üÖ¾Ö Ö−Ö÷Ö−Ö ÁÖß Æü¸üß³ÖÖ‰ú »ÖÖ›ü

11 18 27 30 16 30 19 27 21

18/02/1988

וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ÷ÖÖî¸üÖôûÖ òú´¯Ö ÃÖֵ֏Öê›üÖ Öã¤Ôü

´Öã.¯ÖÖ›üá −Ö.ŸÖÖ.‘ÖÖ™Óü•Öß 05/07/1968 48 10 ´Öã.¯ÖÖê.ŸÖÖ.†Ö›ü÷ÖÖ¾Ö 15/02/1969 48 3 ŸÖÖ.¯ÖãÃÖ¤ü 14/03/1969 פü÷ÖÏÃÖ/ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 48 2 ˆ´Ö¸üÖê›ü 08/02/1961 56 3 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 20/01/1964 , 53 4 ¾ÖêôûÖ²ÖÖ‡Ô ¯ÖÓ.ÃÖ.¾Ö"Öß 13/06/1968 48 11 04/06/1966 ¸Ö.ÃÖã´ÖšüÖ"ÖÖ ŸÖÖ.¾Ö¸üÖê¸üÖ ×•Ö.“ÖÓ ¦ü¯Öæ¸ü 50 11 ´Öã.¯ÖÖê.†ÖÓ•Öß ´ÖÖêšüß ŸÖÖ. וÖ.01/03/1962 ¾Ö¬ÖÖÔ 55 2 15/07/1968 ‘ÖÖ™ü»ÖÖ›üúß ´ÖÖêÙ¿Ö 48 10 01/07/1961 ´Öã.¿Öê»Ö㠏Öã ¯ÖÖê.−ÖÖÓ¤êü¯Öê¸üÖ ŸÖÖ.¾Ö"Öß ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû55 10 12/08/1965 51 9 ´Öã. ¾ÖÖ÷Ö¤ü¸üÖ •Öã−ÖÖ ¯ÖÖê. ´ÖÓ¤04/05/1961 ü¸ü ŸÖÖ. ¾Ö"Öß ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 56 0 ´Öã. ¯ÖÖê. »ÖÖêÆüÖ¸üÖ ¤êü¾Öß−Ö÷Ö¸ü 10/12/1963 ŸÖÖ. וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû53 5

14/12/1988

¾Ö"Öß ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

PUSAD Ghatanji Yavatmal Arni

ãÓú³ÖÖ¸üß ÷ÖÖ¾Ö

S

ÃÖÖê−Ö²ÖÖ ¹ýÃŸÖ´Ö ú·ÆüÖôêû

´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

†Ö¸ü. †Ö¸ü. ¯Ö»ÖÓ“Öê ÁÖß ×−Ö¸ü•Ö †−ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö Ø“ÖŸÖÖ¾ÖÖ¸ü

02/10/1965 ´Öã. ¯ÖÖê. †Ö"Öá וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 11/05/1966 פü÷ÖÏÃÖ

5 16 29 20

14/12/1988

ÃÖֵ֏Öê›üÖ Öã¤Ôü ¯Ö¸üÃÖÖê›üÖ

0 8 7 0

Wani Ner Yavatmal

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ¯Öê™ãü¸ü ‡Óפü¸üÖ−Ö÷Ö¸ü ¾ÖÖ‘ÖÖ¯Öã¸ü (™êü)

S

−ÖÖ−ÖÖ•Öß −Ö££Öã•Öß ×¾Ö¬ÖÖŸÖê ãú. †Ö¿ÖÖ ¤ê¾Ö¸üÖ¾Ö ×¾Ö¸ü ãú.¸üÓü•Ö−ÖÖ ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ´Ö㌍úÖ¾ÖÖ¸ü

´Öã.¯Öã¸ü›ü ¯ÖÖê.¯Öã−Ö¾Ö™ü ŸÖÖ.¾Ö"Öß16/07/1966 וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 50 10 ´Öֻ֏Öê›ü (Öã) ŸÖÖ. −Öê¸ü 29/06/1967 49 11 פü÷ÖÏÃÖ ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 29/09/1968 48 8

15 2 2

14/12/1988

Arni Maregaon Umarkhed Umarkhed Pandharkawada Maregaon Mahagaon Maregaon PUSAD

“ÖÖÓ¤ü"Öß ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ »Ö֏ÖÖ¯Öã¸ü ¯Öôû¿Öß −Ö¾Öß ×¾Ö›æüôû ú−µÖÖ ¾ÖÖ÷Ö¤üÖ ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ´Ö“”ûà¦üÖ ú¸Óü•ÖÖê›ü וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ¾Ö−ÖÖê•ÖÖ¤êü¾Öß ¬ÖãÓ¤üß ŸÖÖÓ.

S

ÁÖß ×¤ü»Öß¯Ö ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ ×•Ö»Æêü¾ÖÖ¸ü »Ö´Ö"Ö ²ÖÖ•Ö߸üÖ¾Ö Æêü¯Ö™ü ÁÖß. ´Öê‘Ö¿ÖÖ´Ö ´ÖÖ¸üÖêŸÖ¸üÖ¾Ö •Öã−Ö‘Ö¸êü ÁÖß. ׳ִָüÖ¾Ö Æü¸üß ÷Öֵ֍ú¾ÖÖ›ü ÁÖß ¯Öã¹ýÂÖÖê¢Ö´Ö −Ö££Öã•Öß ×•Ö¾ÖŸÖÖê›êü ŠúÂÖß ÃÖÖÓ³ÖÖ×¿Ö¾Ö ¯Öê“Öê ´ÖÆëü¦ü −Ö¾ÖÃÖÖ•Öß úÖ¾Öôêû ³ÖÖ−Öã¤üÖÃÖ »Ö´Ö"Ö ×¯Ö¤ãü¸üú¸ü ¤ãü÷ÖÖÔ¤üÖÃÖ ×¾Öšü»Ö¸üÖ¾Ö ÷Öֵ֍ú¾ÖÖ›ü

08/07/1967 •Ö¾ÖôûÖ †Ö"Öá 49 10 23/01/1961 ´Öã. ¯ÖÖê. ³ÖÖ»Ö¸ü ŸÖÖ. ¾Ö"Öß ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 56 4 10/06/1961 ¸üÖ¾Öê¸üß ŸÖÖ.¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 55 11 14/06/1961 œüÖ"֍úß ŸÖÖ.ˆ´Ö¸üÖê›ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 55 11 28/08/1961 ´Öã .•Ö¹ý¸ü ¯ÖÖê. ¸üÖ•Öã¸ü¾ÖÖ›üß ŸÖÖ.‘ÖÖ™Ó ü•Öß ×•Ö 55 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû9 ´Öã. ¯ÖÖêÆü"Ö ¯ÖÖê. −ÖÖÓ¤êü¯Öê¸üÖ ŸÖÖ.14/03/1962 ¾Ö"Öß ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 55 2 ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö, 30/07/1962 54 10 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ´Öã. ¯ÖÖê. ÃÖÖ¾Ö»ÖÖÔ ŸÖÖ. ¾Ö"Öß01/12/1962 וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 54 5 ´Öã.¯ÖÖê.ŸÖã¯Ö™ü֍úôûß ŸÖÖ.פü÷ÖÏÃÖ 02/01/1963 54 4

23 8 21 17 3 17 1 30 29

19/12/1988

´ÖÖÓ÷Ö»ÖÖ¤êü¾Öß úÖêÆüôûÖ Öî¸ü÷ÖÖ¾Ö ¤êü Æêü÷Ö›üß ÷ÖÖÓ¾Ö

S

S

ÁÖß. ¸üÖ•Öê−¦ü −ÖÆüÖ¸ü ×¾Ö•ÖµÖ éúÂ"Ö¸üÖ¾Ö ¸üÖ‰úŸÖ ÁÖß ×¤ü¯Öú ÃÖã¬Ö֍ú¸ü ÁÖ߸üÖ´Ö•Ö¾ÖÖ¸ü ÁÖß ³Ö÷Ö¾ÖÖ−Ö ¤ü¢ÖÖ¸üÖ¾Ö úÖ¯ÖÃÖê

´ÖÖÓ÷Ö»ÖÖ¤êü¾Öß ŸÖÖ. −Öê¸ü 20/08/1963 53 9 ´Öãé.¯ÖÖê.´ÖÖÓ÷Ö»ÖÖ¤êü¾Öß ŸÖÖ.−Öê¸ü 06/04/1965 וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 52 1 ´Öã .¯ÖÖê. ׿ָüÖê»Öß ŸÖÖ 10/04/1965 ‘ÖÖ™Óü•Öß ×•Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 52 1 01/07/1965 ¯ÖãÃÖ¤ü 51 10

11 25 21 30

20/12/1988

308

Ner Ner Pandharkawada PUSAD

309

Umarkhed

ײ֙ü¸ü÷ÖÖÓ¾Ö Öã.

S

ÁÖß. ÃÖã¸êü¿Ö ׿־ÖÖ•Öß ÷ÖÖê¸êü

12/05/1966 ¯Öôû¿Öß ŸÖÖ.ˆ´Ö¸üÖê›ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

51

0

19

20/12/1988

Kalamb Mahagaon

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ, −Ö¸üÃÖÖ¯Öã¸ü ´Öã›üÖ"ÖÖ

S

†¹ý"Ö ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö ¸üÖ‰úŸÖ †¿ÖÖêú ²Ö²Ö−Ö »ÖÖÓ›ü÷Öê

50 50

11 3

23 21

20/12/1988

Mahagaon Maregaon

²Öê»Ö¤ü¸üß ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ´ÖÖÓ÷Ö¹ýôû

S

Ö›üÖÔ, ŸÖÖ. ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖÓ¾Ö 08/06/1966 ˆ´Ö¸üÖê›ü 10/02/1967 וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû úÖêšüÖ 04/03/1967 úôÓû²Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 11/09/1967 ´Öã. ¯ÖÖê. ŸÖÖ. ¾Ö"Öß ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

50 49

2 8

27 20

20/12/1988

273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307

310 311 312 313

2

3

.

4

S

S

S

S S S s S S

5

ÁÖß ¯Öß êú †Ã¾ÖÖ¸ü ÁÖß †¿ÖÖêú ¤ü¢Ö¸üÖ¾Ö úÖôêû . ãú.•µÖÖêŸÃ−ÖÖ ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ´ÖÖ−֍ú¸ü ×¾Ö÷ü»Ö ¾ÖÃÖÓŸÖÖ ¾ÖÖ™êüú¸ü ÁÖß ¯ÖύúÖ¿Ö ¿ÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö•Öß ×¤ü‘ÖÖ›êü ÁÖß ÃÖןÖÂÖ ×¾ÖÂ"Öã¯ÖÓŸÖ ¯ÖÖ¸üÖê ¿ÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö »Ö´Ö"Ö ×÷Ö¸üÃÖÖ¾Öôêû .

S

S S

S S

S S S S S S S S

S S

S

S

6

7

26/05/1964 15/09/1965

פü»Öß¯Ö éúÂ"Ö¸üÖ¾Ö ¿Öë›êü ¸üÖ•Öã †Ö−ÖÓ¤ü¸üÖ¾Ö ¸üÖ‰úŸÖ

53 51 51 51

17/02/1988

17/02/1988

18/02/1988

18/02/1988 19/02/1988 22/02/1988 09/03/1988 13/12/1988

17

18

19

20

21

22

S´Ö㻏Öê ÖꛓÖÖ»Ö÷Ö"Öß ú¸Ó ˆ´Ö¸üÖê›ü ˆ´Ö¸üÖê›ü “ÖÖŸÖÖ¸ü ˆ´Ö¸üß Öêú−µÖÖ œü ›ü ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓÖ"֍úß ¾Ö ˆ´Ö¸ü ü 02/01/1990 ü•ÖÖê›ü ÃÖÖê ‡Ô™ü ´Ö. 27 31/05/2017 S ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö S 08/07/1996 31/05/2017 20 ÃÖ¾ÖÔ Ã ÖÖ¬ÖÖ ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ¾Ö"Öß 29/09/1987 31/05/2017 29 ¸ü"Ö ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ †Ö"Öá S 19/08/1982 31/05/2017 34 •Ö¾Öôû ß , S ¯ÖãÃÖ¤ü, ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö 03/08/1991 31/05/2017 25 †Ö›ü÷ÖÖ¾Ö, S ˆ´Ö¸üÖê›ü פü÷ÖÏÃÖ S 30/11/1996 31/05/2017 20 ˆ´Ö¸üÖê›ü ´ÖÆü÷ÖÖ¾Ö ¤ü÷Ö›ü£Ö¸ü S 04/07/1989 31/05/2017 27

12

4

29

10 8

23 2

‹ †Öî †Öî

† --

- ߍúÖ ãú. ÃÖÖ¸ü ¾ÖÖ´Ö−Ö¸üÖ¾Ö --

9 9

12 28

0 †Öî

0 _

0 _

6 10

1 27

†Öî

_

_

24 5 23 31 4 10 ### ### ### 29 3 9 ### ### ### 26 9 30 ### ### ### 32 6 22 28 5 17

†Öî †Öî

† †

†¿ÖÖê •Ö÷Ö®ÖÖ£Ö ¾ÖÃÖæ ÁÖß ×¾Ö−ÖÖê¤ü ÷Ö߸üß

†Öî

-

-

´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ×¤ü÷ÖÏÃÖ

¯ÖãÃÖ¤ü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

13

úôÓû²Ö ¾Ö"Öß ¾Ö"Öß µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû †Ö"Öá ¾Ö"Öß

13/12/1988 14/12/1988

14

S ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ Ö ÃÖ¾ÖÔ¸üÃ"ÖÖ¬ÖÖ ¸üS"Ö ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ ¸ü"Ö

וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ éúÂ"ÖÖ¯Öã S ¸ü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

S ¯ÖãÃÖ¤ü

14/12/1988 14/12/1988 14/12/1988

14/12/1988 14/12/1988

20/12/1988 20/12/1988 20/12/1988 20/12/1988 20/12/1988 20/12/1988 20/12/1988 20/12/1988

20/12/1988 20/12/1988 20/12/1988

20/12/1988

20/12/1988

´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

פü÷ÖÏÃÖ

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

†Ö"Öá

S

15

16

08/12/1992

31/05/2017

21/01/1986

31/05/2017

20/01/1986

31/05/2017

22/02/1988

31/05/2017

20/01/1986

31/05/2017

01/08/1990

31/05/2017

11/08/1992

31/05/2017

09/11/1984

31/05/2017

14/12/1988

31/05/2017

07/08/1991

31/05/2017

03/10/1984

31/05/2017

14/12/1988

31/05/2017

23/12/1993

31/05/2017

ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ 25/12/1985 31/05/2017 ¸üS"Ö 15/11/1997 31/05/2017 S —Ö¸üß

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 14/12/1988 31/05/2017 S פü÷ÖÏÃÖ “ÖÖÓ¤ü"Öß S 15/04/1993 31/05/2017 ¾Ö"Öß ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ×¿Ö¾Ö"Öß S 30/07/1997 31/05/2017 Sá “Öã.Öê ÃÖÖ¬Öã ˆ´Ö¸üÖê›ü ˆ´Ö¸üÖê›ü ÃÖÖꈴָü −Ö¤üÖ³Öß “Öã Öê›ü ´ÖÆü¸ü´ÖÖã÷ÖÖÓ¸üÖ ¯ÖÖ›ü ¾Ö ˆ´Ö¸ü ›ü 02/08/1996 −Ö÷Ö¸ü ¯Öôû¿Öß −Ö¾Öß.31/05/2017 S ˆ´Ö¸üÖê›ü ˆ´Ö¸üÖê›ü ™ëˆ´Ö¸ü ü³Öæ¸ü¤ü¸üÖÖê Æü ›ü ¸¯Öãü¤Ãü›Ö¤üüÖ Ö¹ýÃÖ

ˆ´Ö¸üSÖêÖã›ü . ÷ÖÖîô11/08/1992 û ×¾Ö›æüôû ú−µÖÖ 31/05/2017 S 1) ‘ÖÖ™Óü•Öß 2) ¯ÖÖÓœü¸ü1)ú¾Ö›ü¾ÖÖÃÖ¸ü Ö ß 2) ˆÓ¤ü¸ü"Öß 3)S ¾ÖÖ÷Ö¤üÖ 12/07/1995 31/05/2017 ¾Ö"Öß ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ÃÖÖê−SÖÖ¯Öã¸ü 15/11/2002 31/05/2017 S ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ˆ´Ö¸üÖê›ü ú¸Óü•ÖÖê›ü 17/08/1992 31/05/2017 úÖêšüÖ¸üß ˆ™üß S ¾Ö"Öß ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ¸üÖ•ÖãS¸ü úÖò»Ö¸üß15/08/1996 31/05/2017 פü÷ÖÏÃÖ

¯ÖãÃÖ¤ü S 03/09/1983 31/05/2017 ¯ÖãÃÖ¤ü ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ −Öê¸ü ´ÖÖê −Ö긯ü Ö ±ãú²Ö÷ÖÖ¾Ö úÖ¸üÖê›SüÖ ´ÖÖÓ÷Ö»ÖÖ¤ê ü¾Öß 11/07/1984 31/05/2017 SS ¯ÖãÃÖ¤ü ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö −Öê´ÖÖÓ¸ü •Ö¸ü •Ö¾ÖôûÖ −ÖÖ÷Ö¸ü÷ÖÖ¾Ö †ÖÃÖê ÷ÖÖ¾Ö ¤êü¾Öß ¤üÖ³ÖÖ ´ÖÖÓ÷31/05/2017 ÖÖ¤êü¾Öß úÖêÆüôûÖ 03/02/1992 A 1) ‘ÖÖ™Óü•Öß 2) ¯ÖÖÓœü¸ü1)ú¾Ö›ü†Ö´Ö›ü Ö ß 2) ׿ָüÖê»Öß S3) “ÖÖê¸üÖÓ²ÖÖ29/09/1995 4) Öî¸ü÷ÖÖÓ¾Ö 31/05/2017 ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ¯ÖãÃÖ¤ü S 20/12/1985 31/05/2017 S ¸ü ײ֙ü ˆ´Ö¸üÖê›ü ˆ´Ö¸üÖê›ü ã¯Öãú¯Ö™ü ÃÖ¤üß †Ó

ˆ´Ö¸ü ²ÖÖôû Öê›ß †ÖÛÀ¾Ö−Ö߯Öæ ü ¸ü÷ÖÖÓ¾Ö Öã. 01/01/1993 31/05/2017 S ˆ´Ö¸üÖê›ü úôÓû²Ö S 06/02/1990 31/05/2017 1/8/1990 ˆ´Ö¸üÖê›ü´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ²ÖÖôû¤üß, ´Öã›üÖ"ÖÖ S 31/05/2017 S ˆ´Ö¸üÖê›ü ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ¤êü¾ÖÃÖ¸üß ×¤ü‘Ö›üß S 24/12/1988 31/05/2017 ²Öê»Ö¤ü¸üß ¾Ö"Öß ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ²Öê»ÖÖêS¸üÖ 31/07/1990 31/05/2017 ¾Ö"Öß

´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ −Öê¸ü

²Öê»ÖÖê¸üÖ

׍ú−ÆüÖôûÖ µÖê¾ÖŸÖß †úÖê»ÖÖ²ÖÖ•ÖÖ¸ü úÖ´Öšü¾ÖÖ›üÖ ¯ÖÖ£ÖЛ¤ü ¾êü Öß »ÖÖꛏü Öê›ü ‡Óפü¸Öü −Ö÷Ö¸ü

23

24

25

3 --

N

0 _

0 _

0 N

_

_

N

וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ-£Ö. ¿ÖÖôûÖ êú÷ÖÖ¾Ö, ¯ÖÓ. --

וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ ÃÖ¸üÖ™üß 90 ¯ÖÓוÖ.¯Ö.¿ÖÖôû .ÃÖ.¸üÖôêû÷ÖÖÓÖ¾Ö ×ú.´Öß êúôû—Ö¸ü ŸÖÖÓ. 0

-

-

_

_

_

_

T N

_

_

-

-

-

†Ö

-

-

-

-

-

-

-

†Öî

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

_

N ¾Ö T _

_

_

N

_

_

‡ †Öî †Öî †Öî

_

†Öî †Öî _ †Öî.

_ 0 _ †

_

_

9 7 5 5

24 28 17 8

31 19 28

5 6 5

6 16 †Öî 17

-

T

24 19 20 24 21 14 24 20 33

1 10 9 9 10 6 9 9 8

×−Ö¸Óüú

32 25 21 31

10 3 8 5

16 1 29 †Öî 0 20 †Öî. 19 16 †Öî 14 †Ö , †Öî 0 16 †Öî 28 0 0 20 28 †Öî † 2 †Öî 11 †Öî

24

4

30

†Öî

27 3 25 ### ### ###

†Öî

28 26

†Öî

7 0

27

पां ढूर् ण ा औे

25 32 28 23

5 10

26

¾Ö Öß ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ###

-

_ 0 ãú.‡Óפü−ÖÖ _ÁÖÖ¾Ö"Ö ´Ö−ÖÖêÆü¸êü

_ 0 _ Ö ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö.¿ÖÖôû †ÖÓ•ÖŸÖß ¯Ö.ÃÖ −Öê¸ü

_ 0 14_ ׍ú.´Öß

† ÁÖß ¯ÖϤüß¯Ö ÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö ÷ÖÓ¬Öê¾ÖÖ¸ü וÖ.¯Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 15 ׍ú ´Öß

‡Ô) ¯ÖŸÖß/¯ÖŸ−Öß ¯Öîúß ‹ú וÖ.¯Ö.¤ãüÃÖ¸üÖ0 -

0 -

_ −ÖÖÆüß

_ _ -¸üÖôêû÷ÖÖ¾ Ö,

मो हा डा लहा न औ े

0 -

N/T

0

0

0

0

0

0

-

कवठा खु

N ¾Ö T 40 »Ö´Öß ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ ¬Öã¾Öì וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ −ÖÖµÖ÷ÖÖÓ¾Ö ×ú´Öß -

÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö ¿ÖÓ.›üÖÆü֍êú

²ÖÖ.²Öã.ú»ÖÖ −ÖÖ.³Ö¾ÖÖ Öß•µÖ ´ÖÆüÖ .פü÷ÖÏÃÖ

N

###

35K.M

N ¾Ö T 8 / 99

1 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336

6

7

8

9

10

11

14

15

16

Arni

2

ˆ´Ö¸üß ‡Ô.

S

ÁÖß †ºþ"Ö ÷ÖÓ÷ÖÖ¸üÖ´Ö Æü™ü¾ÖÖ¸êü

´Öã.¤üÖ³Ö›üß ŸÖÖ.†Ö"Öá

25/01/1968

49

4

6

20/12/1988

פü÷ÖÏÃÖ

†Ö"Öá

S

22/12/1988

31/05/2017

Kalamb Babhulgaon

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ, —ÖÖ›ü׍ú−Æüß ²ÖÖ¸ü›ü

S

×¾Ö•ÖµÖü ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ˆ÷Öê´Öã÷Öê ¾Öê¤ü−ÖÖ †−ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö êúÖ¿Ö™ü¾ÖÖ¸ü

03/02/1968 ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö 23/11/1968 ´Öã.¯ÖÖê.»ÖÖê"Öß ŸÖÖ.פü÷ÖÏÃÖ ×•Ö.µÖÖŸÖ´ÖÖôû

49 48

3 6

28 8

20/12/1988

ˆ´Ö¸üÖê›ü ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö

úôÓû²Ö ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

S S

19/08/1992

31/05/2017

11/08/1992

31/05/2017

Maregaon Arni

וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ¯ÖÖ£Ö¸üß ²Öê»ÖÖê¸üÖ ¾Ö−Ö

S

24 16

08/10/1995

31/05/2017

S

¸ü´Öê¿Ö ²ÖÖ³Ö−ÖÖ•Öß ÃÖã¸üÖê¿Öê

21/12/1988

06/07/1995

31/05/2017

†Æêü¸ü†»»Öß

S

úãú. ׯÖ. ›ü²»µÖã. ãúŸÖ¸êüú¸ü

24 16

21/12/1988

וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ †Ö¯Ö™ü Sß †Ö"Öá S úÖôûß ™êü ¾Öê"Öß S ²Öã ×Æü¾Ö¸ü¤ü¸üß ×•Ö.¯Ö.¿ÖÖôûÖ Ö¸ü²Ö›üÖ S

31/05/2017

úÖ−ÆüÖ

´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö ¯ÖãÃÖ¤ü ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ¯ÖãÃÖ¤ü ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö

07/05/1995

Mahagaon Zari

´Öã. ¯ÖÖê. “ÖÖê¯Ö−Ö ŸÖÖ. ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö07/07/1969 וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 47 10 ¾Ö›ü÷ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ.¤üÖ¸ü¾ÆüÖ 15/06/1961 55 11 ´Öã.¯ÖÖê.¾Öê"Öß 07/05/1963 54 0 ŸÖÖ.´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö 15/05/1965 52 0 ´Öã.¯ÖÖê.¯ÖÖ™ü Ö²ÖÖê¸üß ŸÖÖ.êúôûÖ¯Öã¸ü

20/12/1988

S

÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö ú¸ü"Öã ³ÖÖë÷Ö›êü ÁÖß ¯ÖύúÖ¿Ö ¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ³ÖÖÓ›êü

29/7/1995

31/05/2017

וÖ.¯Ö.ˆ.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.ÃÖ֏ָüÖ

S

ÁÖß. ÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö ×“Ö´Ö−ÖÖ•Öß •ÖÖ¬Ö¾Ö

úôûÃÖÖ ŸÖÖ. פü÷ÖÏÃÖ

´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

פü÷ÖÏÃÖ

17/02/1988

31/05/2017

S

21/12/1988

31/05/2017

. . . , וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ¾ÖÖ÷Ö¤ü¸üÖ •Öæ Ö¹ýÃÖ Öã. ÃÖֵ֏Öê›üÖ •Ö¾ÖôûÖ ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖé,¸üÖÃÖÖ ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ −Ö¸üÃÖÖôûÖ

S

26 8 13 29 6 26 21 30 28

21/12/1988

וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ ¤üÆêü÷ÖÖÓ¾Ö

8 2 0 3 1 5 4 11 9

31/05/2017

Wani Digras Yavatmal Maregaon

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ´ÖÖ−֍úß ×•Ö.¯Ö..¯ÖÏÖ.¿ÖÖ. ŸÖã¯Ö™ü֍úôûß ´ÖÓ÷Öºþôû וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ´Öšü ¾Öê÷ÖÖ¾Ö

S

48 8 48 7 07/07/1959 57 10 ´Öã. ¯ÖÖê. ¾Öê÷ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö08/05/1962 וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 55 0

30 30 24 23

21/12/1988

úôÓû²Ö S 05/11/1984 ¾Ö"Öß ¾ÖÖ÷Ö¤ü¸üÖ •Öæ 07/12/1997 S ˆ´Ö¸üÖê›ü ˆ´Ö¸üÖê›ü ´Ö−µÖÖôû ¯ÖãÃÖ¤ü ߈´Ö¸ü

ú¸ÓüÖê•›Öß ²ÖÖÓ ü −ÃÖß Ö¹ýÃÖ26/11/1982 Öã. S ‘ÖÖ™Óü•Öß †Ö"Öá S 28/09/1996 ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö †Ö"Öá S 24/08/1992 ÃÖ¾ÖÔ Ã ÖÖ¬ÖÖ ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ¾Ö"Öß 30/07/1991 ¸ü"Ö ¾Ö"Öß ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ¯ÖôûSÃÖÖê−Öß 16/08/1990 ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ 29/07/1991 ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ¾Ö"Öß ¸ü"Ö ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö ×¤ü÷ÖÏÃÖ S 02/07/1990 ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû S 22/12/1988 ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ‹¤ü»SÖÖ¯Öæ¸ü 12/08/1992

Ralegaon Wani Arni

0 2 11

22 10 1

22/12/1988

Umarkhed Yavatmal Wani Ralegaon Digras Kalamb Ralegaon PUSAD Ralegaon

15 11 30 16 17 4 20 21 3

22/12/1988

23/12/1988

Digras Ralegaon Kalamb Wani Umarkhed Arni Arni Wani Maregaon

3

4

S

S S S S S S

5

51 ²ÖÓ›ãü ÃÖÓã¤ü¸ü•Öß ÷ÖÖ¸ü‘ÖÖ™êü ´Öã.دָ֯üß ÃÖÖ. ¯ÖÖê. ¾Ö›üúß ŸÖÖ. ¸üÖ23/03/1966 ôêû÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 51 18/5/1966 51 02/02/1967 ´ÖÆëü¦ü −ÖŸ£Öã•Öß £Öê¸êü ´Öã.¯ÖÖê.´ÖêÖÆüÖê»Öá ŸÖÖ.¾Ö"Öß ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 50 25/04/1967 ÁÖß. †Ö−ÖÓ¤üÖ ¯ÖÖê™üß µÖ´Ö•Ö»Ö¾ÖÖ¸ü ײ֙ü¸ü÷ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ.ˆ´Ö¸üÖê›ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 50 05/12/1967 ÁÖß ŸÖãôû׿ָüÖ´Ö “ÖÓ¯ÖŸÖ ²ÖÖêŒÃÖê ŸÖôû"Öß †Ö"Öá 49 10/01/1968 ÁÖß ´Ö−ÖÖê•Ö •Ö−ÖÖ¤Ôü−Ö ãú›êü •Ö¾ÖôûÖ †Ö"Öá 49 01/06/1968 ÁÖß´ÖŸÖß ¯ÖÏ×´Ö»ÖÖ éúÂ"ÖÖ úÖ¸êüúÖ¸ü ´Öã.¯ÖÖê.•Ö¾ÖôûÖ ŸÖÖ.פü÷ÖÏÃÖ ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 48 −Ö¸ëü¦ü −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ÷Öֵ֍ú¾ÖÖ›ü ´Öã. ´Ö•Ö¸üÖ, ¯ÖÖê. “ÖÖê¯Ö−Ö ŸÖÖ.03/08/1968 ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 48 05/09/1965

01/09/1968 ´Öã.−Ö¾Ö¸ü÷ÖÖÓ¾Ö ¯ÖÖê.´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 01/10/1968 †Ö"Öá/µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

S

†×−ÖŸÖÖ µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ œëü÷Öôêû ÃÖÖî. †Ö¸ü. ¾Æüß. ×›üêú ÆÓüÃÖÖ ÁÖ߸üÖ´Ö ÃÖÖ¾Ö¤êü Û¾Æü. µÖã. ÷ÖÖî¸üú¸ü

וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ ‹ãú»Öá

S

¯ÖãºþÂÖÖê¢Ö´Ö ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ˆ¸üãú›êü −

09/05/1963 ´Öã.¯ÖÖê. ãúÓ ³ÖÖ ŸÖÖ. ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ÃÖî¤üÖ²ÖÖ¤ü ¿Öê»Öã ²ÖÎÖ.

S

÷ÖÓ÷ÖÖ¬Ö¸ü −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ¸üÖ´Ö™êüêú ãú.×¾ÖªÖ ²ÖÖ²ÖÖ¸üÖ¾Ö ×¯ÖÃÖê

21/03/1964 ´Öã.¯ÖÖê.‘ÖÖê−ÃÖÖ ŸÖÖ.¾Ö"Öß ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû êúôû—Ö¸üÖ ¾Ö.ŸÖÖ.†Ö"Öá 30/06/1964

´Öê™ü ¤üÆêü»Öß ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ,¤üÆêü÷ÖÖÓ¾Ö ‘ÖÖê

S

S

ÁÖß. ÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ×÷Ö¸üß −ÖÖ÷ÖÖê¸üÖ¾Ö ×−ÖôûÓúšü “ÖÖî¬Ö¸üß ×¾Ö•ÖµÖ ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü ¯ÖÖ™üß»Ö

ˆ´Ö¸üÖê›ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 16/06/1966 20/06/1966 ¯ÖÓ÷Ö›üß, ‘ÖÖ™Óü•Öß ¾ÖÖÃÖêú¸ü »Öê†Ö‰ú™ü ¾Ö"Öß 01/07/1966

וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ ¿Öêôûß

S

»Ö´Ö Ö ¯Öãºþ¿ÖÖê¢Ö´Ö šü֍ú¸êü

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.¯Öêôæû . . .

S S

ãú. ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ ´ÖÖ¸üÖêŸÖ¸üÖ¾Ö †ÖÃÖ²Öê .

וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ ×ú−Æüß •Ö.

S

“ÖÓ¦üúÖÓŸÖ ¾ÖÖÃÖã¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö −ÖÆüÖŸÖê

S S

S

54 53 52

ÃÖÖ¾ÖÓ÷Öß

S

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ¯Ö¸üÃÖÖê›ü–Ö

S

¾ÖÃÖÓŸÖ ¸üÖ´Ö³ÖÖ‰ú•Öß ²Ö¸ü›êü

50 11 50 11 50 10 15/09/1967 ´Öã. ú¸Óü•Öß ÃÖÖê. ¯ÖÖê. ¾ÖÖœüÖê ÖÖ ²ÖÖ. ŸÖÖ. ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 49 8 14/08/1968 פü÷ÖÏÃÖ 48 9 27/9/1968 48 8 11/12/1968 د֯ÖôûÖ¯Öæ¸ü ŸÖÖ. ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 48 5 ´Öã.ŸÖÖê¸ü−ÖÖôûÖ ¯ÖÖê.ׯ֯ÖÓôûÖã™üÖ ŸÖÖ.¤üÖ¸ü¾ÆüÖ 10/10/1962 54 7 ´Öã.¯ÖÖê.د֯ÖôûÖ¯Öã¸ü ŸÖÖ.¸üÖôêû÷ÖÖ¾Ö 28/11/1962 54 6

וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ ™ü֍úôûß

S

¯ÖãÓ›ü»Öߍú ¾ÖÖÃÖã¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ²ÖÖŸÖã»Ö¾ÖÖ¸ü

20/02/1965 ÃÖÖ¾ÖÓ÷Öß ¯Öê. ŸÖÖ. ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

†Ö•ÖÓŸÖß Ø¯Ö¯Ö¸üß ¸üÖê›ü úÖêÃÖ¤ü−Öß

S

349

Ralegaon Ner Pandharkawada Arni

S

‡Óפü¸üÖ ÁÖÖ¾Ö"Ö ´Ö−ÖÖêÆü¸êü ãú ×´Ö¸üÖ ¾ÖÃÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ¾Ö›üÍú¸ü ÁÖß ×¾Ö•ÖµÖ ¾ÖÖÃÖã¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö “ÖÖî¬Ö¸üß

350

Yavatmal

÷Ö"Öê¿Ö¯Öã¸ü

S

¸êüÖÖ ³ÖÖê•Ö¸üÖ•Ö ÃÖÆüÖ¸êü

Zari Zari

¤üãü³ÖÖÔ Ö¸ü²Ö›üÖ

S

337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348

351 352 353 354

Babhulgaon Maregaon

,

S

S

S s

וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ×¿Ö¾Ö"Öß ¬ÖÖê²Öê

S

»Ö´Ö"Ö ÃÖÖê´Ö»ÖÖ ¸üÖšüÖê›ü

20/12/1988

21/12/1988

12

´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö

21/12/1988 21/12/1988 21/12/1988 21/12/1988 21/12/1988 21/12/1988 21/12/1988 21/12/1988

21/12/1988 22/12/1988 22/12/1988

22/12/1988 22/12/1988

´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö

†Ó²ÖÖê›üÖ †ÖúÖ¯Öã¸ü

Ø“Ö“Ö´ÖÓ›üôû ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö

A S S

S S

22/12/1988 ÃÖ¾ÖÔ Ã ÖÖ¬ÖÖ ˆ´Ö¸üÖê›ü ¾Ö"Öß 29/01/2009 ¸ü"Ö 08/01/1985 ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ×¤ü÷ÖÏÃÖ S S ˆ´Ö¸üÖê›ü ˆ´Ö¸üÖê›ü ÃÖÖ¾Öôê ˆ´Ö¸üûÀÖê¾Ö¸ü ›ü

¯Öã²ÖÖôû ÃÖ¤ü ¤üˆ´Ö¸ü ß ¤êü¾ÖÃÖ¸ü Öê›ü ß ¤ü÷11/08/1998 Ö›ü¬ÖÖ−ÖÖê¸üÖ ´Öê™ü S ‘ÖÖ™Óü•Öß µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 22/12/1988 ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ 10/07/1995 ˆ´Ö¸üÖê›ü ¾Ö"Öß ˆ´Ö¸üÖê›ü ¯Öôû¿Öß S ¸ü"Ö 22/12/1988 ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ú¸Óü•Öß ¸üÖê›ü S ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö ×¤ü÷ÖÏÃÖ A 24/08/1994 úôÓû²Ö S 07/07/1995 ˆ´Ö¸üÖê›ü ´ÖãôûÖ¾ÖÖ S 22/12/1988 ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ¯ÖÆüÖ¯Öôû S ˆ´Ö¸üÖê›ü

¯ÖãÃÖ¤ü S 10/07/1984 ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö ²Öî»Ö´Ö›æü¸ü S 23/12/1988 ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö

31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017

17

18

19

20 †Ö-53

22 21

0 7

24 23

21 21

10 10

25 2

29 28 32 19 34 20 24 25 26

3 5 6 5 6 8 9 10 9

औ 14 †Öî 10 26 औ 24 5 †Öî 3 †Öê 7 †Öî 1 †Öî 15

25 26 28 24

10 10 5 9

2 29 9 19

†Öî †Öî †Öî †Öî

28 5 9 8 4 2 ### ### ###

†Öî

†Öî

5 8 1 9

8 10 15 14

†Öî †Öî

26/12/1988

23/12/1988 31/05/2017 28 A ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö ´ÖÖ¸ü÷ÖÖ¾Ö ¾Ö"Öß −Öê ד֑֓ÖÖ™ü¸ ü Öê−Ö긍ü ú›ü¾ÖÖÆüß ¸üÖ•Öã¸ü úÖòü.21/09/1987

´Öֻ֏Öê›ü Öã. †Ö•ÖÓ ŸÖß 29 31/05/2017 A 1) ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö 2) —Ö¸üß 1) 3) †›ü ¯ÖÖÓœü¸üúÖêú¾Ö›ü »Öß 2) Ö ´ÖÖÓ÷Öã›SüÖÔ 3) دָ֯ü16/04/1993 ß 31/05/2017 24 ‘ÖÖ™Óü•Öß †Ö"Öá S 17/08/1992 31/05/2017 24

5

4

†Öî

22/12/1988 22/12/1988 22/12/1988 22/12/1988 22/12/1988 23/12/1988 23/12/1988

ˆ´Ö¸üÖê›ü úôÓû²Ö

03/11/1967 úÖêÆüôûÖ ŸÖÖ. −Öê¸ü ´Öã .¯ÖÖê.•ÖÖ´Ö"Öß ŸÖÖ.—Ö¸üß ×•Ö12/06/1962 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôûÔ ¤êüˆ¸ü¾ÖÖ›üß »ÖÖ›ü ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ 30/09/1966

3 6 11 8

11 28 19 1

´ÖÖÓ•Ö›üÖÔ ŸÖÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

02/02/1964

53

3

29

27/12/1988

´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö

ÁÖß. ‹. ‹»Ö. ²Ö§ü´Ö¾ÖÖ¸ü ´Öã.×»Ö÷ÖÓ™üß ŸÖÖ.—Ö¸üß 15/02/1967 ÁÖß. ›ü²»µÖã. †Ö¸ü. †›ü¯ÖÖ¾ÖÖ¸ü ´Öã.¤ãü³ÖÖÔ •Öã. ¯ÖÖê.¬ÖÖ−ÖÖê¸üÖ17/06/1966

50 50

3 11

16 14

28/12/1988

24/09/1968 ´Öã ¯ÖÖê ´ÖÓ÷Öºþôû ŸÖÖ ¬ÖÖ´Ö"Ö÷ÖÖ¾Ö ¸êü ×•Ö †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß 48 24/12/1960 ´Öã. ¯ÖÖê. ×Æü¾Ö¸üÖ´Ö•Ö¸üÖ ŸÖÖ. ´ÖÖ¸ê ü÷ÖÖ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 56

8 5

7 7

29/12/1988

23/12/1988 26/12/1988

29/12/1988

30/12/1988

²ÖÖê¸üß ÷Ö ²ÖÖê¸üß ´ÖãÃÖôû

S S S

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017

27/12/1988

31/05/2017

28

פü÷ÖÏÃÖ ×¤ü÷ÖÏÃÖ

ÓA וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ †Ó•Ö−֏Öê›ü S וÖ.¯Ö. ¿ÖÖôûÖ, »ÖÖê−Ö²ÖêÆüôSû

14/08/1992

31/05/2017

05/01/1985

31/05/2017

24 9 17 ### ### ###

úôÓû²Ö ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö S וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ¯ÖÆüÖS¯Öôû

29/07/1985

31/05/2017

08/02/1996

31/05/2017

31 21

10 3

2 23

22

कु.कि रन महा देवरा व

-

24

जि .प.प्राथ.पां र्ढूणा

36

-

-

25

T

-

ÁÖß´ÖŸÖß ¾Ö×−ÖŸÖÖ ¯ÖύúÖ¿Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö23

וÖ.¯Ö.´ÖÖ¬µÖ.ú−µÖÖ ¿ÖÖôûÖ, ˆ´Ö¸üÖê›ü

N

18 ׍ú.´Öß

-

N/T -

† -

-

-

ÃÖÖî †−Öã¸üÖ¬ÖÖ ÷Öã»ÖÖ²Ö †Ö¾ÖÖ¸üß -

-

-

14 ´ÖêÖÆüÖê»Öá ¯ÖÓ.ÃÖ.¾Ö"Öß ×ú´Öß. -

26

27

पा र्डी (जा .)

T N ¾Ö T

-

ˆ´Ö¸üÖê ›ü

रा हटी ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ, −Öê¸ü

¾ÖµÖÖ“Öê

N

´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö 53 ¯ÖÓ.ÃÖ.ˆ´ ### Ö¸üÖê›ü

-

¯ÖÖôãû¾ÖÖ ›üß

0

0

0

0

N ¾Ö T 0

N

20 9 21 9 7 24 9 21 8

22/12/1988†Öî औ

9 5 10 5 9 10 5 10 5

31/05/2017

21

### ### ### ¾ÖÂÖÔ ¯Öæ"ÖÔ 24 9 12 24 9 20

18 28 21 28 22 21 28 32 28

52 49 54 50

×¾Ö•ÖµÖ ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ ÷Öæ»ÆüÖ"Öê ´Ö−ÖÖêÆü¸ ´ÖÆüÖ¤êü¾Öü —ÖÖ›êü

13

-

-

-

-

भुता ई पो ड औ े े

कु-हा ड

T

†Öî

×−Ö¸Óüú

&

&

†Öî

ई †Öî

-

-

-

†Öî¸üÖ•Öê¿Ö ¿Ö㌻ÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖê¤ü ¯ÖϳÖ֍ú¸ü ´ÖÖêŸÖ߯־ÖÖ¸ü

´ÖÖêÆü¤ü¸üß, ŸÖÖ. ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ

40

T

-

-

-

-

-

¬Ö−ÖÖê›üÖ ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

-

¾ÖµÖÖ“Öê 53

0

†Öî

†Öî †Öî

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ, פü÷ÖÏÃÖ N ¾Ö T † Ö¸ü֕֍ãú´ÖÖ¸ü ¿ÖӍú¸ü¸üÖוÖ.¯Ö.¿ÖÖôû ¾Ö ŸÖê»ÖÓ÷Ö Ö ÃÖ¾Ö−ÖÖ ŸÖÖ. ´ÖÆü 120 Ö÷ÖÖÓ׍ú.´Öß. ¾Ö×¾Ö»ÖÖÃÖ ¿ÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ׯָ֯üÖôêû ¿ÖÖôûÖ ×Æü¾Ö¸üß, ¯ÖÓ.

डां गर गा वN ¾Ö T 20

-

´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö 9 / 99

1 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386

2

7

8

9

10

11

12

07/03/1960

57

2

24

06/01/1989

úôÓû²Ö

´Öã.¯ÖÖ¯Öôû, וÖ. †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß29/12/1967 ¯ÖãÃÖ¤ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖÖôû 07/04/1964

49 53

5 1

2 24

18/01/1989

07/04/1967 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 18/01/1962 ãÓú³ÖÖ ŸÖÖ.´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

50 55

1 4

24 13

28/01/1989

S

ÃÖ×¾ÖŸÖÖ ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ´Ö¸üÖ¯Öê ¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö †"ÖÖ•Öß ÷ÖÖêÖ¸êü

S

ÁÖß. ›üß. †Ö¸ü. úÃÖ¸êü¾ÖÖ¸ü

05/05/1964 ´Öã. ¾ÖšüÖê»Öß ¯ÖÖê. ÃÖŸÖ¯Ö»»ÖË ß ŸÖÖ. —Ö¸üß 53

S

ÃÖÓ•ÖµÖ ´Ö¬Öæú¸ü ˆ´Ö¸üÖê›êü

‘ÖÖ™Óü•Öß

26 16

02/02/1989

‹ã¬ÖÖ−ÖÖ

0 47 10

Babhulgaon PUSAD Babhulgaon Babhulgaon Wani Umarkhed Yavatmal Ghatanji Digras

úÖëœüÖ Æãü›üß ÷ÖÖ¾Ö

S

S

28/09/1968

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.Öêú›üß

S

ÁÖß. ÷Öã»ÖÖ²Ö ´ÖÖ¸üÖêŸÖ¸üÖ¾Ö •Ö÷ÖŸÖÖ¯Ö

²Öê»ÖÖê¸üÖ ŸÖÖ. פü÷ÖÏÃÖ

54 10 50 4 49 5 48 7 48 8 52 5 51 10 48 8 52 2

30 26 24 3 8 21 30 3 21

06/02/1989

S

¸ü×Æü´ÖÖÖ Æüײֲ֏ÖÖ ¯ÖšüÖ"Ö ×¿Ö¾ÖÖ•Öß “ÖÖîú ´ÖÖôûß ¯Öã¸üÖ01/07/1962 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 05/01/1967 ÁÖß ÃÖÓ•ÖµÖ ´Ö¬Öãú¸ü ¬Öãôêûú¸ü ²Öê»ÖÖê¸üÖ ŸÖÖ.¯ÖãÃÖ¤ü ÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö ¯ÖϳÖ֍ú¸ü ÷ÖÖ¾ÖÓ›êü ´Öã.¯ÖÖê.´ÆüÃÖÖê»ÖÖ ŸÖÖ.†Ö"Öá 07/12/1967 וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 28/10/1968 −ÖÓ¤üÖ ¾ÖÖÃÖã¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ³ÖÖêµÖ¸ü ´Öã.¯ÖÖê.ŸÖÖ.²ÖÖ³Öãô÷ÖÖ¾Ö ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 23/09/1968 ¸üÖ•Ö¾ÖŸÖÔ †Ó²ÖÖ¤üÖÃÖ úÖÓ²Öôêû ‘ÖÖê−ÃÖÖ ŸÖÖ.¾Ö"Öß ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ÁÖß´ÖŸÖß ÃÖã׿ֻÖÖ ´ÖÖ¸üÖêŸÖ¸üÖ¾Ö Öã¸ü÷ÖÖӾ֍ú¸ü ˆ´Ö¸üÖê›ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 10/12/1964 01/07/1965 ÁÖß´ÖŸÖß »ÖŸÖÖ ×÷Ö¸üÖê»Öú¸ü ´Öã. ¯ÖÖêé. ÃÖºþôû

26/02/1989

פü÷ÖÏÃÖ

Öêú›üß

Yavatmal Darwha Wani Ralegaon

¾Ö›ü÷ÖÖÓ¾Ö ¸üÖê›ü ²ÖÖ÷Ö¾ÖÖ›üß ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, د֯Öôû÷ÖÖÓ¾Ö

s

ÃÖÖî. ¯Öã¯ֻ֟ÖÖ −Ö¸êü−¦ü ‡Ó÷ÖÖê»Öê ÁÖß †¸üؾ֤ü ›ü²»µÖã ×−ִ֍ú¸ü ¯ÖύúÖ¿Ö ²ÖÖ¯Öã•Öß šü´Öêú

1 7 4 3

24 29 27 30

13/03/1989

S

´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö

´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ¾Ö"Öß

1 1 9

12 16 12

14/03/1989

´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö

15/03/1989

´ÖÖê¸ü÷ÖÖ¾Ö

15/03/1989

´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö

´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö

¯ÖãÃÖ¤ü S 20/12/1988 ´ÖÖ¸üê÷ÖÖÓ¾Ö ˆ´Ö¸üÖê›ü “ÖÖ»Ö²Ö›ü ˆ´Ö¸üÖê›áü

²ÖίÖãÃÖ´Æü Ö¤ü "Ö÷ÖÖÓ ˆ´Ö¸ü ¾Ö ×¾Ö›æ SÖê›ü üôû ²ÖÖê ¸üß ´Ö. ²ÖÖôû¤üß 01/08/1996 S 07/07/1995 ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö †Ö"Öá S

וÖ.¯Ö.ˆ.¯ÖÏÖ£Ö.¿ÖÖôûÖ ÃÖ¸üÖ™üß

Kalamb Mahagaon

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ, ¸üÖ‘ÖÖê¯ÖÖê›ü ¤êü¾Öú¸ü¾ÖÖ›üß

S

ÃÖã−ÖÓ¤üÖ ÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö ¿ÖÆüÖ›êü ÁÖß.×¾Ö»ÖÖÃÖ ÷Ö"Ö¯ÖŸÖ •ÖÖ¬Ö¾Ö

Kalamb Wani

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ, ¬ÖÖê¡ÖÖ ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ¾Ö¸ü—Ö›üß

S

Zari Yavatmal

´ÖÖÓ›ü¾Öß

Digras Zari Arni PUSAD Umarkhed Arni Ghatanji Ralegaon Arni Wani Yavatmal Ralegaon

Babhulgaon

392 393 394 395

6

µÖêôûÖ²ÖÖ¸üÖ

391

389

5

†Ö¸ü.›ü²»µÖã.²ÖÖê¸ü¾ÖÖ¸ü

390

388

4

S

Arni PUSAD Mahagaon Ralegaon

387

3

Ralegaon

S

S s s

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ³ÖÖÓ¤êü¾ÖÖ›Ö ÃÖãúôûß •Ö. ¾Ö›ü÷ÖÖÓ¾Ö ¸üÖê›ü

S S

15/07/1969

10/03/1965

20/01/1989

31/01/1989

04/02/1989

06/02/1989 06/02/1989 06/02/1989 07/02/1989 13/02/1989 16/02/1989

וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ ¤üÖ¯ÖÖê¸üß úÖÃÖÖ¸ü S

¸üÖ•Öã ÷ÖÖê¯ÖÖ»Ö¸üÖ¾Ö ¤üÖê›êü¾ÖÖ¸ü

וÖ. ¯Ö. ˆ. ¯ÖÏÖ. ¿ÖÖ. ±êú™Òüß

S

ÁÖß ‹−Ö.†Ö¸ü.œüÖê»Öê

¤üêü‰ú¸ü¾ÖÖ›üÖ ŸÖÖ. פü÷ÖÏÃÖ

19/04/1968

÷Ö Öê¿Ö¯Öã¸ü ²ÖÓ›üÖ

S

ÁÖß. ¾Æüß. ¾ÖÖµÖ. ÷ÖÖê›êü

´Öã.¯ÖÖê.−Öê¸ü›ü ŸÖÖ.¾Ö Öß

15/04/1960

²Öê»ÖÖê¸üÖ ¾Ö−Ö

S

ãú.ŸÖÖ¸üÖ −ÖÖ÷ÖÖê¸üÖ¾Ö ´ÖÖÆãü¸êü

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

19/08/1962

×Æü¾Öôû"Öß ¯ÖÖ ²ÖÖôû¤üß †ÖµÖŸÖÖ

S

´Ö¬Öãú¸ü ¬Ö´ÖÖÔ “Ö¾ÆüÖ"Ö ÁÖß´ÖŸÖß ×¿Ö»ÖÖ ¯Öϳ֍ú¸ü ´ÖÖôû¾Öê ÁÖß †¿ÖÖêú ÷ÖÖê¯ÖÖôû¸üÖ¾Ö Ö›üÃÖê

S

†¿ÖÖêú ¾ÖÃÖã

´ÖÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ¯Öã¸ü›ü ¯ÖËã •ÖÖÓ²Ö

S

S

ÁÖß ¸üÖê×Æü¤üÖÃÖ ÷Öã»ÖÖ²Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö ²ÖÓ›æü −ÖÖ÷ÖÖê²ÖÖ úÖë÷Ö¸êü úãú »ÖŸÖÖ ¾ÖÖ−֏֛êü

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö.¿ÖÖôûÖ ™ü֍úôûß (—ÖÖê™üà÷Ö)

S

ãú. ÃÖã−ÖÓ¤üÖ −ÖÖ¸üÖµÖ Ö¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ»Ö

2 18 24 22 26 27 6 16 13

15/03/1989

וÖ.¯Ö.ˆ.¯ÖÏÖ£Ö.¿ÖÖôûÖ ¤ãü÷ÖÖÔ¯Öã¸ü

51 9 ˆ´Ö¸üÖê›ü וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 13/02/1966 51 3 ´Öã.‘ÖÖ™üß ŸÖÖ.‘ÖÖ™Óü•Öß 07/02/1965 52 3 09/02/1963 54 3 05/08/1961 ÃÖãúôûß 55 9 04/06/1962 ´Öã.¯ÖÖê.ÃÖãúôûß ŸÖÖ.†Ö"Öá וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 54 11 ´Öã.¯Öã¸ü›ü ¯ÖÖê.¯Öã−Ö¾Ö™ü ŸÖÖ.¾Ö"Öß25/08/1966 וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 50 9 15/11/1966 †Ö"Öá 50 6 18/02/1968 ´Öã. ú¸Óü•Öß ÃÖÖê. ¯ÖÖê. ¾ÖÖœüÖê ÖÖ ²ÖÖ•ÖÖ¸ü ŸÖÖ. ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö.49 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû3

¿Öê»Öã ÃÖë. “ÖÖëœüß ¤ü×ÆüÃÖÖ¾Öôûß

S

וÖ.¯Ö.ˆ.¯ÖÏÖ£Ö.¿ÖÖôûÖ ÃÖ¸ü‡Ô

S

ÃÖÓŸÖÖêÂÖ †Ó²ÖÖ¤üÖÃÖ•Öß ¯Ö™ü™êü

´Öã.¯ÖÖê.´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ú.ŸÖÖ.¤üÖ¸ü04/10/1968 ¾ÆüÖ ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 48 30/06/1966 ¯ÖÖê±úÖôûß ˆ´Ö¸üÖê›ü 50 úêúôû—Ö¸üÖ 02/03/1965 52 ŸÖÖ.†Ö"Öá 26/05/1966 ´Öã. ´Ö−Ö¯Öã¸ü ¯ÖÖê. †•Öã−Ô ÖÖ ŸÖÖ.וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 51

7 11 2 0

27 1 29 5

06/07/1989

S

ÁÖß ÃÖã׬ָü ×¾Öšüšü»Ö¸üÖ¾Ö ¤ãü¬Öê ÁÖß ÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö ÃÖÓ³ÖÖ•Öß ÃÖÖê−Öã−Öê ¸üؾ֦ü µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ Ö¸üŸÖ›êü

s

ÃÖã×−ÖŸÖÖ ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ´Ö¸üÖ¯Öê

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

S S S

S

S

´Öã.¯ÖÖÓœüã"ÖÖÔ ¯ÖÖ.¯ÖÖ¸ü¾ÖÖ ŸÖÖ.¯ÖãÃÖ¤ü

29/08/1965

¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ¯ÖÖÓ.ú¾Ö›üÖ

13/03/1989 14/03/1989 14/03/1989

15/03/1989 03/07/1989

´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö

´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ÷Öã•Ö¸üß

פü÷ÖÏÃÖ

05/07/1989 05/07/1989 05/07/1989 06/07/1989 06/07/1989

11/07/1989 16/11/1989 16/11/1989

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖÓ¾Ö

‘ÖÖ™Óü•Öß ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö

26

27

-

-

-

20/08/1992

31/05/2017

12/12/1996

31/05/2017

24 20

9 5

11 19

15/04/1993

31/05/2017

24 33

1 8

16 3

†Öî

--

--

--

--

N

¾Ö"Öß, ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ###

0

0

0

0

N

सा खरा खु.

N

_

28/09/1983 24/1/1986 04/02/1989

S

—Ö¸üß ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö

´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö ¾Ö"Öß ‘ÖÖ™Óü•Öß —Ö¸üß †Ö"Öß ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö úôÓû²Ö

31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017

05/07/1995

31/05/2017

27/01/1986

31/05/2017

13/03/1989

31/05/2017

26/11/1996

31/05/2017

07/01/1985

31/05/2017

14/03/1989

31/05/2017

08/11/2000

31/05/2017

17/03/1994

31/05/2017

23/09/1987

31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017

31/05/2017

06/07/1989

31/05/2017

´Öã¬ÖÖ™üß −Ö¸üÃÖÖôûÖ

A A

06/07/1989

31/05/2017

24/09/1987

31/05/2017

11/08/1992

31/05/2017

23/08/1996

31/05/2017

†Ö"Öá ¯ÖãÃÖ¤ü †Æêü¸üß êúôû—Ö¸üÖã™Öüß ÷Ö¾ÖÖ¸üÖ Ø¯Ö¯Öôû ´ÖÖ−֍úÖ¯Öã¸ü

8 3

16 30

18/11/1989

¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö

¾Ö"Öß

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖÓ¾Ö ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖÓ¾Ö

31/05/2017 31/05/2017

21/09/1987

52 51

18/11/1989

25

-

31/05/2017

¿Öê»Ö㠏Öã

»ÖÆüÖ−Ö ¾Ö›ü÷ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ.וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû01/02/1966

24

-

31/05/2017

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ¯ÖãÃÖ¤ü

ãú. ´ÖÓ÷Ö»ÖÖ ÷Öã»ÖÖ²Ö¸üÖ¾Ö úÖê›üÖ¯Öê

23

-

18/08/1992

18/11/1989

15/09/1964 ×−ÖôûÖ¯Öæ¸ü ŸÖÖ.¾Ö"Öß ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

22

-

S ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ ¸ü"Ö S

17/11/1989

−Ö¸ëü¦ü ŸÖãôû׿ָüÖ´Ö œëü÷Öôêû

21

†Öî

†Ö"Öá ¾Ö"Öß µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

3 25

S

20

25

31/05/2017

9 0

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ד֏ֻÖ÷ÖÖÓ¾Ö

19

4

05/07/1989

47 57

Wani Ralegaon

18

08/11/1992

úãÓú³ÖÖ¸ü ׍ú−Æüß ŸÖÖ ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ28/08/1969 06/05/1960

17

28

S

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

¯ÖãÃÖ¤ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

16

31/05/2017

ˆ´ÖÔ›üÖ

17/11/1989

ÁÖß ²ÖÖ²ÖãØÃÖ÷Ö †Ö¸ü “Ö¾ÆüÖ"Ö ãúÃÖã´Ö ÃÖãµÖÔ³ÖÖ−Ö ¸üÖ•Ö−Öê

A ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ S ¸ü"Ö

04/07/1989

24

S

S

S וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ ²Ö×Æü»Ö´Ö¯ÖãS¸ü †Ö"Öá A, S

1

S

S

15

06/01/1989

4/1/1985 ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö S ¯ÖãÃÖ¤ü Æãü›üß ²Öã S 25/08/1992 16/11/1992 פü÷ÖÏÃÖ ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö S ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö S 03/03/1990 ÃÖ¾ÖÔ Ã ÖÖ¬ÖÖ ¾Ö"Öß ¾ÖÖœüÖê"ÖÖ 21/07/1990 ¸ü"Ö ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ˆ´Ö¸üÖê›ü ¿Öꈴָü úÖ¯ÖæÖ긛ü ü ¾ÖÃÖÓ ´ÖÆüŸÖÖ−Ö÷Ö¸ü ÷ÖÖÓ¾Ö ˆ´Ö¸ü

ãA ú¯Ö™üßÖê ײ֕ÖÖê ›ü 30/07/1990 ¸üÖ ÃÖãúôûß •Ö S µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 16/02/1989

50

»Ö֏Ö؏֛ü ¿Öê»Ö㠏Öã

S

S S ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ ¸ü"Ö ×•Ö.¯Ö.¿ÖÖôûÖ, ¬ÖÖ¸ü"ÖÖ S µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû S

07/04/1967

Darwha PUSAD

¸üÖ•ÖÖ²ÖÖ‡Ô ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ú−µÖÖ ¿ÖÖôûÖ ¸üÖôêû÷ÖÓÖ¾ÖS

49 57 54

´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ

úôÓû²Ö ²Öê»ÖÖê¸üÖ, †Ö¸êü÷ÖÖ¾Ö, ÃÖê»Öã, úôÓû²Ö ¾Ö"Öß

14

S

22/02/1989

´Öã. ‡™ü£Öôû ¯ÖÖê. ³Öã»ÖÖ‡Ô ŸÖÖ.07/04/1967 ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 50 02/10/1969 ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ 47 ´Öã.¯Öã¸ü›ü ¯ÖÖê.¯Öã−Ö¾Ö™ü ŸÖÖ.¾Ö"Öß04/01/1964 וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 53 ´Öã.¯ÖÖê. ÃÖÖ¾ÖÓ÷Öß ŸÖÖ. ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö. 01/02/1964 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 53

S

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖÓ¾Ö ¯ÖãÃÖ¤ü, ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

13

د֯Öôû¿Öë›üÖ

úÖê¯Ö¸üÖ •ÖÖ−Ö.

»ÖÖê Öß ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖÓ¾Ö

S S

### ### ### 28 3 27 ### 24 ### 27 26 26 28 21 31

### 9 ### 2 10 10 3 10 4

### 6 ### 28 10 1 15 26 4

28 2 18 ### ### ### 32 4 24 28 2 17

†Öî) ¾ÖµÖÖ“Öß 53 ¾ÖÂÖÔ ¯Öã ÖÔ ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß

0 †Öî

†Öî) ¾ÖµÖÖ“Öß 53 ¾ÖÂÖÔ †)- ¯ÖŸÖß/¯ÖŸ−Öß ¯Öã ÖÔ ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ¤üÖê−Æüß ×•Ö.¯Ö.ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ×¾Ö´Ö»Ö µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ •ÖÆüÖôêû

†Öî

A _

16 23 29

6 2 8

23 14 8

†Öî †Öî -

-

N ¾Ö T

28 20 ### 24 27 24 29 27 27

5 9 ### 6 10 9 8 10 10

11 30 ### 23 26 13 10 25 25

†Ö †Öî

9 9 6

20 8 15

N ¾Ö T 0 †

0 Ö´Ö ¿ÖÖê³ÖÖ †ÖŸ´ÖÖ¸ü †ÖÃÖ¸êü

†Öî

‡Ô

ŸÖÖŸÖêÀ¾Ö¸ü ²ÖÖ. ׯÖÃÖê

−µÖã.‡.ÆüÖ. ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ŸÖ.

11

‹ê

-

-

-

-

†Öî†Ö¿ÖÖ †¿ÖÖêú ¾ÖÃÖã

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

100

†Öî -†Öî- ### ### ### ¾ÖµÖÖ“Öß

25

10

S S ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ S ¸ü"Ö

12/08/1992

31/05/2017

24/08/1992

31/05/2017

24 24

9 9

5 †Öî 19 †Öî 7

24 27

9 6

18 13

S

-

_

†Öî

31/05/2017

31/05/2017

-

†Öî

31/05/2017

31/05/2017

_

»ÖÖ²Ö¸ü“Ö¾ÖÖ¯ÖŸÖ‡Ó÷ÖÖê¯ÖÏ»×´Ö²ÖÓ Öê ¬Öú ×¾Ö³ÖÖ÷Ö ÓACB 5 ׍úµÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ´Öß T ²Ö ÁÖß −Ö¸ëü¦ü ÷Öã»ÖÖ“Ö»Öã

16/11/1989

18/11/1989

_

-

26/07/1991

13/08/1992

_

†Ö

S

S S S

_

†Öî

24 20 27

S

וÖ.¯Ö.¿ÖÖ.¬ÖÖ−ÖÖê¸üÖ ¯ÖÓ.ÃÖ.úôû´Ö−Öã¸üß 35 K.M-

0 45 ׍ú.´Öß.

1 -

-

−Öê¸ü

-

-

-

N ¾Ö T - ¾Ö Öß ÁÖß “ÖÓ¦ü¿ÖêÖ¸ü “ÖÖî¬Ö¸üו֘֯Ö.¿ÖÖôû ß Ö −Ö֍úÖ¯ÖÖ›ü15á ׍ú ´Öß T¾ÖîãÓúšü ´ÖÖê. ‘Öã÷Ö¸êü

ëú¦ü¯ÖÏ´ÖãÖ ¯ÖÓ.ÃÖ. ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ëú¦ü - •ÖôûúÖ

30

-

-

-

-

-

¯ÖÓ.ÃÖ.−Öê¸ü -

-

-

-

-

פü÷ÖÏÃÖ

-

¯ÖãÃÖ¤ü,´Ö ÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö,×

-

×−Ö¸Óüú

²Ö

ÁÖß. ×¾Ö Öã ÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö ´ÖêÁÖÖ´Ö

¯ÖÖê»ÖßÃÖ ×•Ö»ÆüÖ ¾ÖÖÆüŸÖãú ¿Ö֏ÖÖ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

44

-

-

10 / 99

1 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427

2

3

Ghatanji

4

19/11/1989

´Öã. ¯ÖÖê. ´ÖÖ£ÖÖ•ÖãÔ−Ö ŸÖÖ. —Ö¸ü11/08/1966 ß ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 50 ´Öã.¤ü¢Ö¸üÖ´Ö¯Öã¸ü ŸÖÖ.†Ö"Öá 06/01/1967 50

9 4

20 25

20/11/1989

´Öֻ֏Öê›ü Öã¤Ôü ŸÖÖ. −Öê¸ü

47 4 48 10

30 6

21/11/1989 22/11/1989

31/05/2017 32 וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ãÓú›üSß 03/01/1985 31/05/2017 32 †Ö"Öá S 16/07/1984 ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ¤üÖ¸üÆü¾ÆüÖŸÖÖêÖ −Öê »ÖÖ ¯ÖÖ£ÖÐ ¸ü −Öê¸ü ›ü¤−Öêêü¾¸Öß ¾Ö‘Öôû ü S ¤ü×Æü±14/08/1992 úôû ´Ö¸üÖšüß ´Öֻ֏Öê31/05/2017 ›ü ²Ö㠍úÖ¯ÖÃÖß 24 S 30/07/1990 31/05/2017 26

ÁÖß ¸üÖ´Ö»ÖÖ»Ö ×»ÖÓ÷ÖÖ•Öß. ´ÖêÁÖÖ´Ö ´Öã.™ëü³Öß ¯ÖÖê.ÃÖã®ÖÖ ŸÖÖ.¯ÖÖÓœü¸28/05/1967 üú¾Ö›üÖ ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 50 0 14/07/1963 ÁÖß´ÖŸÖß ×»Ö»ÖÖ¾ÖŸÖß ×ŸÖ»Öú¸üÖ•Ö “ÖÖî¬Ö¸ü´Öãß.¯ÖÖê. ÷ÖÖÓ¬Öß¾ÖÖ›üß ×ŸÖ¸üÖê›üÖ ×•Ö. ³ÖÓ›üÖ¸üÖ 53 10

3 17

29/11/1989

1) ¾Ö"Öß 2) —Ö¸üß 3) 1)¯ÖÖÓœŸÖêü¸•üÖÖ¯Öæ ú¾Ö›ü¸ü Ö2) ²ÖÖê¸ü÷ÖÖÓ¾Ö S3) ²ÖÖê£Ö 4) —Öã»Ö߯ÖÖê›ü 01/08/1990

31/05/2017

08/12/1989

08/12/1989

31/05/2017

24 27 30 23 25 6 6 16 29

08/01/1990

úÖ¯ÖÃÖß

S

ÁÖß. ÃÖã³ÖÖÂÖ ²Öê»Öê

S

01/01/1970 25/07/1968

21/11/1989

Pandharkawada —Öã»Öß ¯ÖÖê›ü Yavatmal ³ÖÖêµÖ¸ü

S

Darwha Maregaon Maregaon Zari Arni Ner Ner Maregaon Darwha

´ÖÖÓ÷Ö׍ú−Æüß ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ÷ÖÖë›ü²Öã¸üÖÓ›üÖ ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ÷ÖÖî¸üÖôûÖ

S

S

ÁÖß »Ö´Ö"Ö ¯Öß ×−ִ֍ú¸ü †Öê´Ö¯ÖύúÖ¿Ö ÷ÖÓ÷ÖÖ¸üÖ´Ö Ø¯Ö¯Öôûú¸ü ãú. ÃÖã´Ö−Ö ÷Ö"Ö¯ÖŸÖ úôûÍú¸ü

ײָüÃÖÖ‡Ô¯Öêšü

S

ÁÖß. Û¾Æü. êú. ŸÖÖê™üÖ¾ÖÖ¸ü

•ÖÖÓ²Ö ´ÖÖ×"֍ú¾ÖÖ›üÖ ´ÖÖ×"֍ú¾ÖÖ›üÖ ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ Ø“Ö“ÖÖôûÖ ¯ÖÖ£ÖЛü ¤êü¾Öß

S

ÁÖß ÃÖã¸ëü¦ü ¯ÖãÓ›ü»Öߍú¸üÖ¾Ö “ÖÖî¬Ö¸üß ¸êüÖÖ µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ×ŸÖ−֏Öê›êü ¸êüÖÖ µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ×ŸÖ−֏Öê›êü •Ö÷Öפü¿Ö ¤üÖ¤üÖ•Öß ×Ö¸ü™üú¸ü ÁÖß ˆ´Öê¿Ö ‹»Ö ¤ãü¬Öê

µÖêÆüôûÖ

S

ÁÖß ÃÖã¸êü¦ü éúÂ"Ö¸üÖ¾Ö ÷Ö›ü¤êü

¯ÖãÃÖ¤ü

04/10/1963

02/02/1990

ú. ²ÖÖê¸ü÷ÖÖÓ¾Ö

S

ÁÖß. ‹−Ö. ™üß. “ÖÖî¬Ö¸üß

07/02/1964 ´Öã.ê.¸Ö•Öã¸ü ¯ÖÖ .¬ÖÖ−ÖÖê¸üÖ ŸÖÖ.—Ö¸ü ß

02/02/1990

PUSAD Zari Ghatanji Yavatmal

s

S

S S S S

»ÖÖ›üÖê›ü ŸÖÖ ¤üÖ¸Ôü¾ÆüÖ 07/01/1962 55 ´Öã. ¯ÖÖê. ãÓú³ÖÖ ŸÖÖ. ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö04/04/1969 וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 48 ´Öã. ¯ÖÖê. ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ŸÖÖ. ê01/07/1963 úôûÖ¯Öã¸ü וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 53 08/09/1965 51 ¯ÖÖ™ü Ö 06/06/1968 •Ö¾ÖôûÖ 48 ²ÖÎÖ´Æü"Ö¾ÖÖ›üÖ ¯Öã¾ÖÔ ŸÖÖ. −Öê25/06/1960 ¸ü 56 ²ÖÎÖ´Æü"Ö¾ÖÖ›üÖ ¯Öã¾ÖÔ ŸÖÖ. −Öê25/06/1960 ¸ü 56 15/08/1960 ´Öã. ¯ÖÖ›üá ¯ÖÖê. “ÖÖê¯Ö−Ö ŸÖÖ. ´ÖÖ¸ê ü÷ÖÖ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 56 »ÖÖ›üÖê›ü ŸÖÖ ¤üÖ¸Ôü¾ÆüÖ 02/12/1962 54

4 1 10 8 11 11 11 9 5

†ÖÃÖÖê»ÖÖ

S

ÁÖß ×ú¿ÖÖê¸ü ¯ÖÏ»ÆüÖ¤ü¸üÖ¾Ö Æü•ÖÖ¸êü

53 7 27 53 3 24 26/05/1965 52 0 5 14/6/1965 ´Öã. ¯ÖÖê. ¸üÖ"Öß †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß ŸÖÖ. ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö.51µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 11 17

Ralegaon Ralegaon PUSAD

וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ »ÖÖ›üúß

S

ÃÖã¸êü¿Ö “ÖÓ¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö Ø¿Ö¤êü

´Öã. —Öã»»Ö¸ü ¯ÖÖê. ¾Ö›üúß ŸÖÖ. ¸üÖôêû÷29/06/1966 ÖÖÓ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 50

וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ ×›ü÷Ö›üÖêÆü

S

ÃÖã×−Ö»Ö ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ•Öß ‡Ó÷ÖÖê»Öê

´Öã.¯ÖÖê. ¾Ö›üúß ŸÖÖ. ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö. 02/07/1966 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

‡Óפü¸üÖ −Ö÷Ö¸ü

S

ÁÖß ×¤ü−Öê¿Ö ¯ÖÖÓ›ãü¸Óü÷Ö ¾Öê»Öãú¸ü

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

07/08/1966

Digras Digras Darwha Ghatanji Ner PUSAD Ner Arni Arni

וÖ.¯Ö. ¯ÖÏÖ. ¿ÖÖôûÖ ×¾ÖšüÖôûÖ ×•Ö.¯Ö.ˆ. ¯ÖÏÖ. ¿ÖÖ. Ø−Ö³ÖÖ ¤êü‰úôûü÷ÖÖÓ¾Ö ¾Ö

S

ÁÖß ›üß. ²Öß. Ø¿Ö¤êü ¸ü•Ö−Öß ÷Öã»ÖÖ²Ö ŸÖÖµÖ›êü ÁÖß ×Æü´´ÖŸÖ úÖ šü֍ú¸êü

פü÷ÖÏÃÖ/ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû פü÷ÖÏÃÖ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

29/08/1966

.

03/08/1969

S

S S S

ÃÖÖê−Ö¾ÖÖœüÖê"ÖÖ ²ÖÖôû¾ÖÖ›üß ²ÖÖ"Ö÷ÖÖ¾Ö Ø»Ö÷Öß ¸üÖ"Ö߬ÖÖ−ÖÖê¸üÖ ú¾ÖšüÖ ²ÖÖ.−Ö¾Öê

50 50

11 10 9

2 29 24

50 48 48 47 54 49 56 53 52

9 7 5 9 5 4 2 1 3

50 5 49 10 ´Öã.¯ÖÖê.´Öããú™ü²Ö−Ö ŸÖÖ.—Ö¸ü08/07/1967 ß ´Öã.¯ÖÖê.†Ö"Öá וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû17/10/1969 47 7 ´Öã.¯ÖÖê.ŸÖÖ.−Öê¸ü,²Ö×Æü¸ü´Ö −Ö÷Ö¸ü05/05/1963 −Öê¸üוÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 54 0

.

25/12/1968

S

01/12/1966 ´Öã.ÃÖ֍ãú¸ü ŸÖÖ.†Ö"Öá וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

S S S

™ü֍úôûß ¾Ö−Ö úÖ»Öá

S

±ãú²Ö¸üÖ¾Ö ŸÖÖ. −Öê¸ü

30/12/1962

›üÖê÷Ö¸ü÷ÖÖ¾Ö ŸÖÖ.´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

10/01/1968

´Öã¯ÖÖê ¯ÖÖ£ÖÔ›ü ÷ÖÖêôêû ŸÖÖ.−Öê¸ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

10/03/1961

ãÓú³ÖÖ¸üß ¯ÖãÃÖ¤ü ´Öã.»ÖÖê−Ö²ÖêÆüôû ŸÖÖ.†Ö"Öá

S

ÁÖß ÃÖã¸êü¿Ö éúÂ"Ö¸üÖ¾Ö Ø¿Ö¤êü

†›êü÷ÖÓÖ¾Ö

S

ÁÖß. •Öê ‹ÃÖ. ÷ÖÖê›êü

פü‘Öß ÃÖÖ¾Ö¸ü÷ÖÖ¾Ö úÖôêû

S

ÃÖß´ÖÖ ´Ö¬Öãú¸ü¸üÖ¾Ö ´Öã−Ö×÷Ö−Ö¾ÖÖ¸ü †Ö¿ÖÖ ¸üÖ‰úŸÖ ÁÖß ¸üÖ•Ö׍ú¸ü"Ö ÷ÖÓ÷ÖÖ¤üÖÃÖ ÃÖÖê−Ö™üŒêú ´ÖãôûÖ¾ÖÖ

Pandharkawada د֯Öôû¿Öë›üÖ Maregaon וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ±êú±ú¸ü¾ÖÖ›üÖ

10/10/1968

ÁÖß.פü¯Öú ²Ö−¿Öß»ÖÖ»Ö •ÖµÖþÖÖ»Ö ÁÖß ´Öӓ֍ú ¤üÖ¤üÖ¸üÖ¾Ö ¤êü¿Ö´ÖãÖ ¿ÖêÂÖ¸üÖ¾Ö ²Ö¬Öã•Öß ÷ÖÖµÖ−Ö¸ü ÁÖß ¤ü¢Ö¸üÖ¾Ö ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö ´ÖÍêú ÁÖß ²ÖÖ²ÖÖ¸üÖ¾Ö ÖËãÂÖÖ»Ö¸üÖ¾Ö ´ÖÖê¸êü

S

Umarkhed Yavatmal

436

11

5

Ner Ghatanji

S

435

10

S

¾Öê"Öß

434

9

7

ãú. ãúÃÖã´Ö µÖÖ¤ü¾Ö¸üÖ¾Ö ÃÖÖêµÖÖ´Ö ÁÖß ×¾Öšüšü»Ö Ã֏ÖÖ¸üÖ´Ö ´ÖÖ‘ÖÖ›êü

PUSAD

433

8

50

S

431

430

7 26/10/1966

וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ¬ÖÖ´Ö"Öß †ÓŸÖ¸ü÷ÖÖÓ¾Ö

432

429

6 .

Maregaon Arni

Arni Zari Babhulgaon Ner

428

5

S

S

S S S

05/04/1964 10/02/1965

02/02/1990

´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö

¯ÖãÃÖ¤ü

2 21 6 28 1 21 21 26 21

02/02/1990

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ †Ö"Öá פü÷ÖÏÃÖ †ÖÙ"Ö

30 23 14 26

05/02/1990

02/02/1990 02/02/1990 02/02/1990 03/02/1990 03/02/1990 05/02/1990 05/02/1990 05/02/1990

05/02/1990 05/02/1990 06/02/1990

04/05/1969

48 0 47 11

27 5

06/02/1990

11 24

07/02/1990

1 4

úôÓû²Ö û

02/02/1990

06/02/1990

´Öã.²ÖÖê¸üß ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 20/04/1966 51 ´Öã. ¯ÖÖê. −ÖÖÓ¤êü¯Öê¸üÖ ŸÖÖ. ¾Ö"Öß07/01/1967 וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 50

´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ

02/02/1990

30

ÁÖß †×−Ö»Ö ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü ´ÖãÓ•Öêú¸ü ŠúÂÖߍúÖÓŸÖ ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü úÖôêû

15

16

17

18

19

20

10/10/2007

31/05/2017

9

7

21

†Öî

4 10

28 15

†Öê†Öî ¾ÖµÖÖ“Öß

9 10

17 1

†Öî †Öî

9 5

30 23

औ A

´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö ¯ÖãÃÖ¤ü

02/02/1990

10

26/06/1969

14

¯ÖãÃÖ¤ü S וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ ‘ÖêÖ›ü¤ü¸üÖ S

02/02/1990

52

†ÖÙ"Ö ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû Öî¸üß ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö

13

26 27

21

22

_

_

06/02/1990

07/02/1990

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ׯÖÃÖ÷ÖÖÓ¾Ö ²ÖÖê¸üß ´Ö•Ö¸üÖ Ø“Ö“Ö´ÖÓ›üôû

‡×¤ü¸üÖ−Ö÷Ö¸ü

פü÷ÖÏÃÖ ×¤ü÷ÖÏÃÖ

S S S S S

01/07/1985 17/8/1992

31/05/2017 31/05/2017

11/08/1992

31/05/2017

02/02/1990

31/05/2017

02/02/1990 02/02/1990

31/05/2017

S

29/07/1986

31/05/2017

S S S

01/01/1994

31/05/2017

11/07/1984

31/05/2017

15/02/1984

31/05/2017

14/03/1989

31/05/2017

31/05/2017

31 10 30 ### ### ### 24 9 20 27 3 29 27 27 30

1 ) ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö 2) ´ÖÖ¸ê1) ü÷ÖÖÓ¾ú¸Ó Ö 3)ü•Öß—Ö¸ü2)ß 4) µÖ¤ü»¯ÖÖÓÖÖ¾ÖÖ¸ü œü¸üSú¾Ö›ü 3) ´ÖÖÓ Ö ›ü¾Öß7/12/1991 4) د֯Öôû¿Öë›üÖ ‘ÖÖ™Óü•Öß ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ¤ü¢ÖÖ¯Öã S ¸ü 23/04/1993

31/05/2017 31/05/2017

4

3 3

29 25

### ### ### 24 1 8

25

_

_

N

¾Ö Öß _

N -

´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö ¸üÖôê_û÷ÖÖ¾ _ Ö,

-

0

ãú.•µÖÖêŸÖß ÷ÖÖ¾ÖÓ›êü - »Öß¯Ö ´ÖÖ¬Ö¾Ö ×¤ü úÖê´ÖÖ¾ÖÖ¸ü

- Ö ¯ÖÏÖ.´Ö.¿ÖÖôû 5ŸÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ¯ÖÓ.ÃÖ.†Ö"Öá ׍ú´Öß. ÷ÖãÓ•Ö ú−µÖÖ 0

26

27

_

¯ÖãÃÖ¤ü †¯ÖÏÖ¯ŸÖ

T 0

0

0

ÃÖÖî.ÃÖã×−ÖŸÖÖ ×ú¿ÖÖê¸ü Æü•ÖÖ¸êü ¯Ö.ÃÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 4 ׍ú.´Öß.

3 3 10

5

24

†Öפü¾ÖÖÃÖß-T פü÷ÖÏÃÖ

29 29 A - þ֟Ö: 2 †¯ÖÓ÷Ö 23 4 30 †Öî 32 10 20 33 3 16 ‹ / †Öî 28 2 17 †Öî 21 8 2 †Öî ### ### ### 22 1 24 0 29 3 13 31 4 23 †Öî ### ### ### 33 3 18 53†Öî¾ÖÂÖÔ ### ### ### ¯Öæ"ÖÔ 4 26 10 19

S −Ö¾ÖÖœü ²ÖÖ"Ö÷ÖÖ¾Ö −֏Öê÷ÖÖ¾Ö “ÖÖ"Öß ÃÖÖê Öê"ÖÖ 29/09/1995 31/05/2017 S 09/01/1985 31/05/2017 ˆ´Ö¸üÖê›ü ¯ÖãÃÖ¤ü S ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ −Öê¸ü ¸üÖ−Öê´Ö÷ÖÖ¾Ö »ÖÖê ¸ü Æüß Ø¯Ö¯Öôû÷SÖÖ¾Ö úÖ. ²ÖÖ"Ö÷ÖÖ¾Ö 07/04/1995 31/05/2017 S פü÷ÖÏÃÖ †Ö"Öá S 18/02/1988 31/05/2017 ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö †Ö"Öá S 08/01/1986 31/05/2017 25/07/1997 31/05/2017 ¯ÖãÃÖ¤ü †Ö"Öá S ¸üÖôêû÷ÖÖ¾Ö ×•Ö.¯Ö.¿ÖÖôûÖ ÃÖÖ¾Ö−Öê¸ü S 13/2/1984 31/05/2017 14/03/1989 31/05/2017 úôÓû²Ö ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö S A ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ¤ü פü÷ÖÏÖøüÖ ²ÖÖê ¾ÆüÖ −Öê¤êü÷¸ÖÖ¾Ö ³ÖÖÓ ü −Öê¸ü ›êü÷ÖÖ¾Ö ´ÖÖê—Ö¸ü12/07/1990

ÃÖÖ¾Ö¸ü÷ÖÖ¾Ö úÖôêû 31/05/2017 S ¯ÖãÃÖ¤ü ¾Öê"Öß Öã S 27/12/1988 31/05/2017 28 S ¯ÖãÃÖ¤ü ˆ´Ö¸üÖê›ü ˆ´Ö¸ü »Ö֏Öß Ö¸ü Öê›ü ²Öß ™ü֍úôûß ¾Ö−Ö 02/02/1990 31/05/2017 27 S ‘ÖÖ™Óü•Öß

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 13/02/1990 06/02/1990 31/05/2017 27

−Öê¸ü ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ −Öê¸ü

ˆ

23

ÆüÖêµÖ

¯ÖãÃÖ¤ü פü÷ÖÏÃÖ †ÖÙ"Ö S 31 4 9 22/01/1986 31/05/2017 ए 29/01/1990 ¾Ö"Öß ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ¸üÖ•ÖãS¸ü úÖò»Ö¸üß29/10/1984 31/05/2017 32 7 2 ‹, †Öî 01/02/1990 ¾Ö"Öß ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ¾ÖÖÓ•SÖ¸üß 3 30 01/02/1990 31/05/2017 27 †Öî † 01/02/1990 ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö ×•Ö.¯Ö.¿ÖÖôûÖ ´Öããú™ü²Ö−Ö S 1 15 16/04/1993 31/05/2017 24 01/02/1990 ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ †Ö"Öá S 10 5 †Öî 26/07/1991 31/05/2017 25 S Ö´Æü"Ö¾ÖÖ›ü 02/02/1990 ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö −Öê¸ü −Ö긤ü ü Ö³ÖÖ ØÃÖ¤ü −Öê¸ü −Öê¸ü −ÖêÖ꛸ü ¬Ö−Ö•Ö ²ÖÎ Ö ¯Öã. ¬Ö−Ö•Ö ´ÖÖ×"֍ú¾ÖÖ›ü Ö

26 10 20 11/07/1990 31/05/2017 † S −Öê ¸ ü ´ÖÖ×"֍ú¾ÖÖ›ü Ö 27 3 29 ¤üÖ³ÖÖ ØÃÖ¤ü02/02/1990 Öê›ü ¬Ö−Ö•Ö ²ÖÎ31/05/2017 Ö´Æü"Ö¾ÖÖ›üÖ ¯Öã. ¬Ö−Ö•Ö ´ÖÖ×"֍ú¾ÖÖ›ü Ö

02/02/1990 02 08 0 05 6 9

‹ †Öî 02/02/1990 ¾Ö"Öß ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ³Öã¸üSúß 3 29 02/02/1990 31/05/2017 27 02/02/1990 פü÷ÖÏÃÖ ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ S 1 19 †Öî 12/04/1993 31/05/2017 24

01/07/1964

ÁÖß.ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ ¯Ö¤ü´ÖÖ¾ÖÖ¸ü úãú.ÃÖÓ×÷ÖŸÖÖ †Ó²ÖÖ¤üÖÃÖ ÷ÖÖ¾ÖÓ›êü

12

†Öî

¾Ö †Ó¯Ö÷Ö †¯ÖŸµÖÖÓ“Öê ¯Öֻ֍ú

†Öî

-

-

-

-

N

सा खरा खु.

-

-

-

-

×−Ö¸Óüú भां बो रा

0 --

0 --

0 --

0 --

T N N ¾Ö T

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-Ö¸ü֕֍ãú´ÖÖ¸ü ¿ÖӍú¸ü¸üÖ¾Ö ŸÖê»ÖÓ÷Ö

T

###

´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö

וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ ÃÖ¾Ö−ÖÖ 120 ŸÖÖ. ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ×ú.´Öß

ÆüÖêµÖ µÖ.וÖ.´Ö. ²Öòú µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ›ü)¯ÖŸÖß/¯ÖŸ−Öß ¯Öîúß ‹ú ¿Ö´Ö߈»»ÖÖ ÖÖ−Ö, −Ö.¯Ö.¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ÃÖ.׿Ö. 65K.M N ¾Ö T 11 / 99

1 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467

7

8

9

10

11

Arni

2

´ÖÆüÖôãÓû÷Öß

S

ÁÖß ´ÖÆêü¿Ö ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü ¤ãü»»Ö¸ü¾ÖÖ¸ü

†Ö"Öá

01/10/1967

49

7

30

09/02/1990

Ner Yavatmal

´ÖÖÓ÷Ö»ÖÖ¤êü¾Öß ÃÖãúôûß

S

÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö ¾ÖÖ´Ö−Ö¸üÖ¾Ö “ÖÖî¬Ö¸üß ´Öã¸ü»Öָ߬ü ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü ²Öê»Öê

´ÖÖ×"֍ú¾ÖÖ›üÖ ŸÖÖ.−Öê¸ü µÖêôûÖ²ÖÖ¸üÖ ŸÖÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

27/12/1962

54 56

5 1

4 13

12/02/1990

Ner Maregaon

™ü֍úôûß ÃÖ»ÖÖ´Öß ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ †Ö¯Ö™üß

S

ÁÖß. •Öß.†Ö¸ü. ú־ֻ֍ú¸ü ¤üÖ¤üÖ•Öß ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ›üÖë÷Öê

´ÖÖ×"֍ú¾ÖÖ›üÖ ŸÖÖ.−Öê¸ü 06/08/1963 53 ´Öã. ¯ÖÖê. −ÖÖÓ¤êü¯Öê¸üÖ ŸÖÖ. ¾Ö"Öß07/04/1962 וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 55

9 1

25 24

03/03/1990

Kalamb Digras

. . . וÖ.¯Ö.ˆ.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ. ØÃÖ÷Ö¤ü

51 51

11 5

26 15

21/06/1990 21/06/1990

Arni PUSAD Ghatanji Darwha Arni Umarkhed Umarkhed Arni Pandharkawada

†ÖÃÖ¸üÖ †ÖÃÖÖê»Öß

13/07/1966 ´Öã.´ÖÖÓ•Ö›üÖÔ ¯ÖÖê.†ÖúÖê»ÖÖ ²ÖÖ. ŸÖÖ.וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû50 10 29/06/1961 ¯ÖãÃÖ¤ü 55 11 . 15/06/1960 56 11 26/12/1960 ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ 56 5 ´Öã.ŸÖôû"Öß ŸÖÖ.†Ö"Öá 02/04/1961 56 1 ˆ´Ö¸üÖê›ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 03/07/1961 55 10 17/03/1962 “ÖÖŸÖÖ¸üß ŸÖÖ.ˆ´Ö¸üÖê›ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 55 2 03/07/1962 ´Öã.×¾Ö¸ü÷Ö¾ÆüÖ"Ö ŸÖÖ.−Öê¸ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 54 10 ´Öã. Ø»Ö÷Ö™üß ¯ÖÖê. ÃÖֵ֏Öê›üÖ19/06/1963 ŸÖÖ êúôûÖ¯Öã¸ü ×•Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 53 11

18 2 16 5 29 28 14 28 12

29/06/1990

13/07/1963 ´ÖÓ÷Ö¹ýôû (“Ö.) ŸÖÖ. −ÖÖÓ¤ü÷ÖÖÓ¾Ö ÖÓ. †´Ö¸ü Ö¾ÖŸÖß

18 11 9 17

02/07/1990

Ralegaon Mahagaon Kalamb Wani

3

4

S

S

,

S S S S

5

. ãú. ŠúŸÖã•ÖÖ ¿ÖÖÓŸÖÖ¸üÖ´Ö ´ÖØÆü−¦êü ÁÖß −ÖÓ¤ü׍ú¿ÖÖê¸ü ±ú׍ú¸üÖ•Öß ¤êüšêü ÃÖÖî.úÖÓ“Ö−Ö ³ÖÖ¸üŸÖ “Ö¾ÆüÖ"Ö

S

†ÓŸÖ¸ü÷ÖÖÓ¾Ö ×¿Ö¾Ö¸ü ŸÖÖÓ. ÃÖãúôûß •Ö. ²ÖÎÖ´Æü"÷ÖÖÓ¾Ö ú¾ÖšüÖ ²ÖÖ.•Öã−Öê Öê¸ü÷ÖÖÓ¾Ö ¤êü

S

S

ÁÖß´ÖŸÖß »ÖŸÖÖ êú ÷ÖÓ•Öß¾ÖÖ»Öê ÁÖß −ÖÖ¸üÖµÖ"Ö ¤üÖ´ÖÖê¬Ö¸ü ¸üÖšüÖê›ü ÁÖß. µÖ׍ú−Ö ¿ÖêÖ ÷Öã»ÖÖ²Ö ÁÖß. ÃÖÓ³ÖÖ•Öß ¸Óü÷Ö¸üÖ¾Ö ãÓú²Ö»Ö¾ÖÖ›ü ÁÖß ×úÃÖ−Ö ¸üÖµÖØÃÖ÷Ö “Ö¾ÆüÖ"Ö ÁÖß ×¾Ö•ÖµÖ Ø¤ü÷ÖÖ²Ö¸ü ¾ÖÖŸÖß»Öê

וÖ.¯Ö.ˆ.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ †Ö™üÖ

S

¯ÖÏ´Öß»ÖÖ −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ×¿Ö¸ü³ÖÖŸÖê

÷ÖÓã•Ö ú−µÖÖ . . . , וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ×−Ö»Ö•Ö‡Ô

S

ãú.†»úÖ »Ö´Ö"Ö ¯ÖôûÃ֍ú¸ü

S S S S

6

18/04/1961

05/06/1965

פü÷ÖÏÃÖ

16/12/1965

53 53 52 52

10 6 9 5

Mahagaon ‡Ô•Ö−Öß Pandharkawada ¾ÖÖšüÖê›üÖ Pandharkawada ׍ú−Æüß (−ÖÓ¤ü¯Öã¸ü)

S

S

¯ÖãÃÖ¤ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 20/11/1963 22/8/1964 , 14/12/1964 ¸ü×¾Ö¿ÖӍú¸ü ÷Ö"Ö¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö ´Ö¢Öê ´Öã.¯ÖÖê.ŸÖÖ.¾Ö"Öß ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû •Ö¾ÖôûÖ ŸÖÖ ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ 04/07/1965 ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö ²Öôû߸üÖ´Ö »ÖÖêÖÓ›êü 51 10 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ÁÖß ×¾Ö÷»Ö ²ÖÖ¯Öã¸üÖ¾Ö »Ö֍ú›êü ´Öã . ´ÖãÃÖôû ¯ÖÖê.›üÖë÷Ö¸üÖ›üÖ08/08/1965 Ô ŸÖÖ ‘ÖÖ™Óü•Öß ×•Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 51 9 ÁÖß.פü»Öß¯Ö −ÖÖ÷ÖÖê¸üÖ¾Ö .ÆüÖŸÖ÷ÖÓ־֍ú¸ü ´Öã .¯ÖÖ£Ö¸üß ¯ÖÖê.¹ý—ÖÖ ŸÖÖ. ê20/10/1965 úôûÖ¯Öã¸ü ×•Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 51 7

Babhulgaon Ralegaon Pandharkawada Ralegaon Babhulgaon Ghatanji Pandharkawada Yavatmal Kalamb

s

¸êüÖÖ ×¾Ö»ÖÖÃÖ¸üÖ¾Ö Ö¸üÖ²Öê

S

ÁÖß. ׍ú¿ÖÖê¸ü ²ÖÖ²ÖÖ¸üÖ¾Ö †Ö÷Ö»ÖÖ¾Öê

´ÖÖêÆü¤ü¸üß

S

ÁÖß ¸ü´Öê¿Ö ¾ÖÖÃÖã¤êü¾Ö »Ö֍ú›êü

וÖ.¯Ö. ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ ÷Öã•Ö¸üß

S

ÁÖß. ›üß.¾Æüß.¾Öîª

s

ÃÖã−ÖÓ¤üÖ ¾ÖÖ»´Öߍú¸üÖ¾Ö úôûÃ֍ú¸ü

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ ÷ÖÖê¯ÖÖ»Ö−Ö÷Ö¸ü

(

)

¯ÖÖ™ü"Ö²ÖÖê¸üß ¸üÖ´Ö−Ö÷Ö¸ü . .

S S

S

S

S S

ÁÖß †Ö¸ü. ‹−Ö ¤êü¿Ö™Ëü™üß¾ÖÖ¸ü ÃÖ×ŸÖ¿Ö ¾ÖÃÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ×−Ö»ÖÖ¾ÖÖ¸ü

´Öã ¯ÖÖê . ŸÖÖ

01/11/1965 ×•Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

S

ÁÖß. ÃÖß. ‹ÃÖ. ׍ú»Ö“Ö™ü¾ÖÖ¸ü ´Öã.÷Ö¾ÖÖ¸üÖ ¯ÖÖê.¯ÖÖ™ü Ö²ÖÖê¸01/02/1964 üß ŸÖÖ.´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö 53

Kalamb Mahagaon

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ, ¯ÖÆæü¸ü ‡•ÖÖ¸üÖ ¬Ö−ÖÖê›üÖ

S

¸ü´Öê¿Ö ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö úôûÃ֍ú¸ü ¯ÖÏ´ÖÖê¤ü ¯ÖϳÖ֍ú¸ü ´ÖÖêŸÖ߯־ÖÖ¸ü

10 6

476 477

S

ÃÖֵ֏Öê›üÖ, ŸÖÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû01/07/1964 ×Æü¾Ö¸üÖ ŸÖÖ.´ÖÆüÖ÷ÖÓÖ¾Ö 18/11/1964 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

52 52

26

31/05/2017

24 27

9 3

20 16

†Öî24 25

7 10

23 5

†Öî †Öî

-

†ÖîãúÃÖæ´Ö ³ÖÖê¾ÖŸÖê

¯ÖÓ.ÃÖ.¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ

†Öî †Öî

-

-

-

-

-

-

-

-

31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017

´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö

31/05/2017

´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ¯ÖãÃÖ¤ü

†Ö"Öá †ÃÖÖê»Öß

S S

05/07/1995

31/05/2017

01/08/1990

31/05/2017

29/09/1995

31/05/2017

´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö S 12/04/1993 פü÷ÖÏÃÖ †Ö"Öá S 11/08/1992 ˆ´Ö¸üÖê›ü ˆ´Ö¸üÖê›ü ×¾Ö›æ ´ÖÆüüôÖ÷ÖÖÓû ú−µÖÖ î ¾Ö ˆ´Ö¸üú»ÖÖÃÖ−Ö÷Ö¸ü Öê›ü S †ÖÓ²ÖÖê22/12/1995 ›üÖ ÃÖãúôûß •Ö. S ¯ÖãÃÖ¤ü ¯ÖãÃÖ¤ü ˆ´Ö¸üÖêÖÂÖá ¯ÖÖôû ›ü Öê¤üß ²ÖÎÖ´Æü"Ö÷ÖÖÓS¾Ö 12/08/1992 S פü÷ÖÏÃÖ †Ö"Öá S 26/12/1988 1) ‘ÖÖ™Óü•Öß 2) ¯ÖÖÓœü¸ü1)ú¾Ö›ü×™üÖ†¾Öß 2) ´ÖÖê¸ü¾ÖÖ 3)SÖî¸ü÷ÖÖÓ¾Ö11/08/1992 ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

»ÖÖ›üÖê›ü ÃÖÖ¾Öôûß

S S

31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017

25/09/1987

31/05/2017 31/05/2017

02/07/1990

02/07/1990 1) ‘ÖÖ™Óü•Öß 2) ¯ÖÖÓœü¸ü1)ú¾Ö›üµÖêÖ›üÃÖß 2) ÎãúÂ"ÖÖ¯Öæ¸ü S3) ×´Ö¸üÖ 4) ´ÖÖêÆü¤ü¸üß 11/01/1994 ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ×−Ö¬ÖÖ 02/07/1990 ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö Ö›üúß ÃÖã. ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö S 29/10/1984

02/07/1990

18/11/1992

31/05/2017

1) ‘ÖÖ™Óü•Öß 2) ¯ÖÖÓœü¸ü1)ú¾Ö›üãúÖ»Öá 2) úÖê¤üÖê¸üß 3)S¯ÖÖ™ü"Ö²ÖÖê20/01/19986 ¸üß ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 02/07/1990 S úôÓû²Ö S 30/07/1990

31/05/2017

30 13

÷Ö¾ÖÖ¸üÖ

475

19

9

18/01/1985

´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö

10/07/1990

4 3

18

31/07/1997

02/07/1990

02/07/1990

24 30

ÃÖÖî. ¸ü´ÖÖŸÖÖ‡Ô ¸ü´Öê¿Ö¸üÖ¾Ö ‘Öã´Öê

17

24

S -

02/07/1990

02/07/1990

¯Öß.‹ÃÖ.‘Öã´Öê ´Öã.¯ÖÖê.Öî¸üß ŸÖÖ. ¸üÖôêû÷07/01/1961 ÖÓÖ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 56

S

16

31/05/2017

úôÓû²Ö פü÷ÖÏÃÖ

27 23 11

02/07/1990

10/07/1990

וÖ.¯Ö.ˆ.¯ÖÏÖ£Ö.ëú¦ü ¿ÖÖôûÖ •ÖôûúÖ

15

S 05/08/1992 S ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö −Öê¸ü ¯ÖÆãü¸ü ´ÖÖÓ÷Ö»ÖÖ¤êü¾Öß 11/08/1992 S ‘ÖÖ™Óü•Öß ÃÖãúôûß 15/02/1990 S S ü¾Öß ™üÖ08/10/1992 פü÷ÖÏÃÖ ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö −ÖêúÖÃÖÔ ¸ü −Öê ¬Ö−ÖÖ ²ÖÖ¸ü ¸ü ›ü ´ÖÖÓ÷Ö»ÖÖ¤ê úôûß ÃÖ»ÖÖ´Öß S ‘ÖÖ™Óü•Öß ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ¯ÖÖÓœSüã"ÖÖÔ 26/07/1991

31/05/2017

13

01/06/1968

14

02/07/1990 ¿Öë²ÖÖôûׯÖϯÖÏß S 20/01/1986 ´ÖÖÓ›ü¾ÖÖ ÷ÖÓã•Ö úôÓû²Ö S 18/08/1992 ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ 22/12/1993 ‘ÖÖ™Óü•Öß ¾Ö"Öß ¸ü"Ö ¯ÖãÃÖ¤ü ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö Ø¯Ö¯Öôû÷ÖÖ¾Ö ¯ÖÖ›üá S 13/01/1994 ‡Ô•Ö−Öß S 1) ‘ÖÖ™Óü•Öß 2) ¯ÖÖÓœü¸ü1)ú¾Ö›ü“ÖÖêÖ ¸üÖÓ²ÖÖ 2) ÃÖÃÖÖ"Öß 3) S ¾ÖÖšüÖê›üÖ18/08/1992 1) ‘ÖÖ™Óü•Öß 2) ¯ÖÖÓœü¸ü1)ú¾Ö›ü¯Ö¸üÖ ´µÖÖŸÖÖÓ›üÖ 2) ´ÖÖê¾ÖÖ›ü S Ö 3) ׍ú−Æü ß (−ÖÓ.) 05/02/1990

02/07/1990

6

Ralegaon Zari

474

02/07/1990

56

†×¾Ö−ÖÖ¿Ö ×¾Ö−Öֵ֍ú¸üÖ¾Ö •Ö¾Öôûú¸ü ´Öã.¯ÖÖê.׿־Ö−Öß ŸÖÖ.−ÖÖÓ¤ü÷ÖÖ¾Ö18/11/1960 וÖ.†´Ö.

S

02/07/1990

02/07/1990

S

S

02/07/1990

30 16 30 26

ÖÓ›üÖôûÖ

¸üÖ•Öã ÃÖã²Ö¸üÖ¾Ö•Öß ²ÖÖê²Ö›êü ÁÖß ÃÖã¸êü¿Ö Æãü¿Ö®ÖÖ ¯ÖÖêŸÖ¸üÖ•Ö¾ÖÖ¸ü

02/07/1990

11 1 10 1

Ner

S

02/07/1990

48 ´Öã.²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö ¯ÖÖê.¤üÆêü÷ÖÖ¾Ö15/04/1965 ŸÖÖ.¤êü¾ÖôûßוÖ.¾Ö¬ÖÖÔ 52 †¬ÖÔ¾Ö−Ö ŸÖÖ. ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö 01/07/1965 51 05/04/1966 51

473

471

S

02/07/1990

02/07/1990

×÷Ö»ÖÖ Öß −Ö÷Ö¸ü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

13

†Ö"Öá

02/07/1990

30 15 19 14 27 9 26 11 26

472

470

ÃÖÖî. ÃÖÓ¬µÖÖ –ÖÖ−ÖêÀ¾Ö¸ü ²Ö−ÖÖ¸üÃÖê

01/07/1990

6 2 11 11 10 3 10 8 3

S

469

07/03/1990

51 ¸üÖ. ד֍ú−ÖÖ ¯ÖÖê. ÃÖÖ¾ÖÓ÷Öß ¯Öê. ŸÖÖ. ¸ü16/03/1966 Öôêû÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 51 ´Öã. ¯ÖÖê. ¾Ö¸ü¬Ö ŸÖÖ ¸üßôêû÷ÖÖ¾Ö12/06/1966

וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 50 ´Öã.¯ÖÖê. “ÖÖëœüß ŸÖÖ. ¤êü¾Öôûß ×•Ö. ¾Ö¬ÖÖÔ17/06/1966 50 úÖê™Óü²ÖÖ ¯Ö.ÃÖ.²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö 04/07/1966 50 22/02/1967 50 ´Öã. “Ö−Ö֏ÖÖ ŸÖÖ. êúôûÖ¯Öã05/07/1967 ¸ü וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 49 20/09/1967 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 49 05/02/1968 , 49

. , וÖ.¯Ö. ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ ¾ÖÖ·ÆÖ Ralegaon Babhulgaon ÃÖÖ¾ÖÓ÷Öß ´ÖÖÓ÷Ö Pandharkawada úÖê¯ÖÖ´ÖÖÓ›ü¾Öß Ghatanji

468

15/02/1990

12

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

02/07/1990 02/07/1990 02/07/1990

02/07/1990 02/07/1990 02/07/1990

¯ÖãÃÖ¤ü ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

‘ÖÖ™Óü•Öß ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ

´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö ú×−Ö¸üÖ´Ö ŸÖÖÓ›üÖ †ÖÃÖÖê»Öß

ÃÖãÃÖ¸üß ¯ÖÓœü¸üß ´ÖÓ÷Ö¹ýôû

A S S

A S

31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017

31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017

31/05/2017 31/05/2017

19 10 0 ### ### ### ### ### ### 26 9 30 ### ### ### 24 1 19 24 9 20 21 5 9 24 9 19 28 5 5 24 9 20 26 31 24 23

10 4 9 5

23 24 27

4 9 3

### 26 23 26 32 24 ### 26 26

### 10 4 10 7 6 ### 10 10

### 29 20 29 2 13 ### 29 1

10 9 3 11

29 19 24 28

31/05/2017 31/05/2017

05/07/1990

´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö S 12/08/1992 1) ¾Ö"Öß 2) —Ö¸üß 3) 1)¯ÖÖӜד֏ֻÖß ü¸üú¾Ö›üÖ2) ×Æü¸üÖ¯Öæ¸ü 3) S úÖê¯ÖÖ´ÖÖÓ07/02/1989 ›ü¾Öß

06/07/1990

03/06/1997

31/05/2017

26 24 28 19

¸üÖ´Ö÷ÖÖ¾Ö ¸üÖ´ÖêÀ¾Ö¸ü د֯ÖÏSß ú»Ö÷ÖÖ ÖÓ ›üÖôûÖ 26/08/2004

31/05/2017

12

9

5

´Öãú™üÖ Ø¯Ö¯Öôû÷ÖÖÓ¾Ö

10/07/1990

31/05/2017

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ ¸üÖ•Öæ¸ü¾ÖÖ›üSß

09/10/1997

31/05/2017

26 19

10 7

21 22

úôÓû²Ö ¯Öôû¿Öß ‡ÃÖÖ¯Öã¸ü

30/08/1992

31/05/2017

22/02/1988

31/05/2017

24 29

9 3

1 9

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ −Öê¸ü ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö úôÓû²Ö

12/07/1990

‘ÖÖ™Óü•Öß

16/07/1990

´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ˆ´Ö¸üÖê›ü ¯ÖãÃÖ¤ü ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

20/07/1990

S S

S S

31/05/2017

21

22

23

24

25

26

27

अै दत्तापुर औ

“ÖÓ¤üÖŸÖÖ‡Ô ´Öã¸ü»Öָ߬ü ²Öê‹.²ÖÖ.ÃÖ¾ÖÖ »Öê µÖÖê•Ö−ÖÖ ¸üÖ´Ö÷ÖÖÓ 25¾Ö׍ú.Ö´Öß. ÃÖ.׿ց֍ú 0

-

¸üÖôêû÷ÖÖ¾ Ö, ‘ÖÖ™Óü•Öß

׍ú´Öß N ¾Ö T

†Öî

×−Ö¸Óüú

शि रो ली

†Öî †Öî †Öî

29 †Öî †Ö 11 †Öî †Öï 13 53 ¾ÖÂÖÔ ¯Öã"ÖÔ 9 †Öî 18 13 †Öî ¾Ö ˆ 26 †Öî

02/07/1990

03/07/1990

20

औ े

N ¾Ö T --

--׳ִָüÖ¾Ö ¤üÖ¤üÖ•Öß ÷ÖÖê¬Ö−֍ú¸ü

-

-

--

--

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ Ã֏Öß

-

40

-

--

###

-

-

-

-

-

53 ¾ÖÂÖÔ

T इजा ळा

_

_

_

_

†Öî

N ¾Ö T TN

_

_

-

--

--

--

--

--

†Öî

_

_

_

_

0

0

0

0

0

´ÖÆüÖ.¸üÖ•µÖ ¯Ö׸ü¾ÖÆü−Ö úÖµÖÖÔ»ÖµÖ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

-

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ N

_

_

×−Ö¸Óüú

-

‡Ô

–ÖÖ−ÖêÀ¾Ö¸ü ¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´Ö•Öß ²Ö−ÖÖ¸üÃÖê

†Öî

--

--

--

--

N

###

†Öî †Öî

† †

ÁÖß ×¾Ö•ÖµÖ »Ö´Ö"Ö ú֍¯ÖÏê´›êÖ¤üü ÖÃÖ ×¤ü»Öß¯Ö ²ÖêÃÖêú¸ü

÷ÖÏÖ.¯ÖÓ.»ÖÖšüß ¯ÖÓ.ÃÖ.¾Ö"Öß ´ÖÓ¤ü¸ü ¯ÖÓ.ÃÖ.¾Ö"Öß

20 ׍ú´Öß 22 ׍ú´Öß.

N N

¾Ö"Öß

### ###

†Öî

-

-

-

-

T

-†× −ÖŸÖÖ ×¾ÖÀ¾Ö−ÖÖ£Ö —Ö÷Ö›êü

i-l-;orrkG

29 ׍ú.´Öß

†Öî †Öî

-

OK

†Öî 12 / 99

1 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493

2

3

Ghatanji

4

.

S .

Öê›ü ´ÖÖÓ÷Ö׍ú−Æüß ÃÖÖÓ÷Ö»Ö¾ÖÖ›üß

516 517 518

54 53 53 53 51 51 51 50 49

04/09/1962

µÖã¾Ö¸üÖ•Ö ´ÖÖêŸÖ߸üÖ´Ö ¾ÖÖ−֏Öê›êü

´Öã.¯ÖÖê.³ÖÖÓ›üê ÷ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ.¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

10/11/1962 08/08/1963 20/10/1963

S

¸üÖ•ÖÖ²ÖÖ‡Ô ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ú−µÖÖ ¿ÖÖôûÖ ¸üÖôêû÷ÖÓÖ¾ÖS

ÁÖß. ÷ÖÖêؾ֤ü ÷Öã»ÖÖ²Ö¸üÖ¾Ö ¬ÖÖê™êü

¸üÖ. ןָü—Ö›üÖ ŸÖÖ. úôÓû²Ö

01/05/1966

²Ö¸ü²Ö›üÖ ¾ÖÖ‘ÖÖ¯Öæ¸ü »ÖÖÃÖß−ÖÖ ˆ´Ö¸üÃÖ¸üÖ −Ö

ÁÖß´ÖŸÖß ¾Ö−Ö´ÖÖ»ÖÖ ¾ÖÓ•ÖÖ¸üß ãú. ÃÖÖ¬Ö−ÖÖ ²Öß. ¤ãü²Öê ãú. †Ö¿ÖÖ Æü¸üß³ÖÖˆ ´ÖÆü»»Öê

30/05/1966 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 29/05/1967 ´Öã. ¯ÖÖê. −Ö֍úÖ¯ÖÖ›üá ŸÖÖ. וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 01/05/1968 ´Öã. ¯ÖÖê. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ¾Öîª−Ö÷Ö¸ü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

S S S

Arni PUSAD

515

0 8

09/05/1962

•Ö¾ÖôûÖ †Ö"Öá ÖÖê¯Ö›üß ²Öã ŸÖÖ ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ¸üÖ´Ö÷ÖÖÓ¾Ö ¸üÖ´ÖÀ¾Ö¸ü

S

Digras Ner

512

55 54

ײֻÖÖµÖŸÖÖ ŸÖÖ.‘ÖÖ™Óü•Öß

ÁÖß ¯ÖÏ´ÖÖê¤ü •Ö−ÖÖ¤Ôü−Ö ãú›êü ÁÖß ¯ÖύúÖ¿Ö ÷ÖÖê šü֍ú¸êü ÁÖß µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ ¯Öß ¯Ö¾ÖÖ¸ü

S

×¾Öšüšü»Ö¾ÖÖ›üß

511

21/07/1990

S

Yavatmal

510

10 0

´ÖÖêÆüÖ ‡Ô

513

509

48 9 56 10

PUSAD Ghatanji Arni Darwha Darwha Ralegaon Yavatmal Yavatmal Yavatmal

514

508

×¾Ö−ÖÖê¤ü ¯ÖÏ»ÆüÖ¤ü ¾ÖÖ−֏֛êü ×¾Ö÷ü»Ö ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü £Öê¸êü

S

S

507

21/07/1990

ÁÖß ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ¯ÖÖê»Öê

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö.¿ÖÖôûÖ úÖê¤ãü»Öá

506

22 22

S

Ralegaon Kalamb Arni Arni

505

6 10

†ÖµÖŸÖÖ

S

504

51 49

Arni Ghatanji

´ÖÖêÆü¤ü¸üß −ÖÖ÷ÖÖ¯Öæ¸ü ¯Ö. د֯Öôû÷ÖÓÖ¾Ö ´Öã÷Ö¿Öß —Ö¯ÖÖ™üÖê›üÖ ŸÖôû"Öß ¯ÖÖ›üá “Öã. ™ü֍úôûß ¤üÖ³ÖÖ ¸üÖ•Ö−Ö−Ö÷Ö¸ü

503

£ÖÖ›êü÷ÖÖÓ¾Ö, ²ÖÖ²Öãôû÷ÖÖÓ¾Ö 09/11/1965 09/07/1967 ›üÖë÷Ö¸ü÷ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ.—Ö¸üß ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

S

Pandharkawada Umarkhed PUSAD Babhulgaon Arni Umarkhed Yavatmal Babhulgaon PUSAD

501 502

11 21/07/1990

21/08/1968 ÁÖß´ÖŸÖß †×−ÖŸÖÖ †Ö÷Öê פü÷ÖÏÃÖ ÁÖß´ÖŸÖß ¿ÖÖê³ÖÖ “ÖÓ¦üúÖÓŸÖ ¤üÖê−ÖÖ›üú¸ü د֯Öôû÷ÖÖ¾Ö ¸üÖê›ü ¾ÖÖ›Ôü −ÖÓ²Ö¸ü31/07/1960 8 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

S

500

10

23

S

•Ö¾Öôû÷ÖÖ¾Ö ¬ÖãÓ¤üß ŸÖÖÓ. וÖ.¯Ö.ˆ.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ. †Ö¸Óü³Öß

499

9

9

²ÖÖê£Ö²ÖÖê›ü−Ö »ÖÖ´ÖÖ¯Öæ¸ü

Ner PUSAD Digras

498

8

53

Yavatmal Yavatmal

S S

S

497

7 08/08/1963

´Öã¸ü—Ö›üß ´Ö›ü וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ,ÃÖ֏ָüÖ¤ü¸ü

×Æü¾Öôû"Öß úÖÃÖÖêôûÖ “ÖÖîúß

495 496

6

Yavatmal Wani

Ghatanji Mahagaon Mahagaon Yavatmal

494

5

S

(

)

.

S

S S

S S

†×−Ö»Ö ˆ¬¤ü¾Ö¸üÖ¾Ö ¸üÖ‰úŸÖ ÃÖ¸üÖê•Ö ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ ²Ö−Ö×÷Ö−Ö¾ÖÖ¸ü ¸üÖ•Öê¿Ö »Ö´Ö"Ö¸üÖ¾Ö ¿ÖÆüÖ›êü ÃÖÓ¬µÖÖ ÃÖã³ÖÖÂÖ¸üÖ¾Ö ú֍ú›êü ¯ÖύúÖ¿Ö ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö ¤êü¿Ö´ÖãÖ ÁÖß ‹ÃÖ. ÃÖß. ÃÖÖê−Ö™üŒêú

´Öã.¯ÖÖê.ú»Ö÷ÖÖ¾Ö ŸÖÖ.פü÷ÖÏÃÖ ×¤ü÷ÖÏÃÖ, µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ‘ÖÖ™üÓü•Öß

26/04/1964 15/12/1965 ŸÖÖ ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

25/06/1968 13/09/1968 31/10/1968 01/01/1969 27/03/1969

´Öã.¯ÖÖê.ŸÖ¸üÖê›üÖŸÖÖ.פü÷ÖÏÃÖ

29/05/1970

12/01/1962 úôûÃÖÖ ŸÖÖ. פü÷ÖÏÃÖ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

12

S ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö

21/07/1990 ¾Ö"Öß

13

S µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû S éúÂ"ÖÖ−Ö¯Öæ¸ü

30/07/1990

פü÷ÖÏÃÖ

−Öê¸ü

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

22 27

30/07/1990

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

†Ö"Öá

6 9 7 1 5 0 0 0 0

21 23 11 5 16 30 1 2 30

30/07/1990

48 48 48 48

11 8 7 4

6 18 0 30

30/07/1990

48 47 55

2 0 4

4 2 19

30/07/1990

14

ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ ¸ü"Ö S S S

30/07/1990

פü÷ÖÏÃÖ

¯ÖãÃÖ¤ü

S

30/07/1990 30/07/1990 30/07/1990 30/07/1990

‘ÖÖ™Óü•Öß ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ −Öê¸ü ‘ÖÖ™Óü•Öß ¸üÖôêû÷ÖÓÖ¾Ö

30/07/1990 30/07/1990 30/07/1990 30/07/1990

30/07/1990 30/07/1990 30/07/1990

30/07/1990 31/07/1990

S S S

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ¾ÖÖœüÖê ÖÖ Öã. ¾Öê›ü¿Öß

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ˆ´Ö¸üÃÖ¸üÖ •Öã−ÖÖ

A S

S S S

16

17

18

19

20

21

31/05/2017

26

9

30

S21/07/1990 S

31/05/2017 31/05/2017

10 4

10 4

† †

27/01/1986

S 26 31

_ 0

21/07/1990

31/05/2017

30/07/1990

31/05/2017

26 26

10 10

10 1

10/08/1992

31/05/2017

26/11/1996

31/05/2017

24 20

9 6

21 5

12/08/1998

31/05/2017

07/07/1995

31/05/2017

11/08/1992

31/05/2017

29/07/1997

31/05/2017

17/12/1985

31/05/2017

30/07/1990

31/05/2017

30/07/1990

31/05/2017

30/07/1990

31/05/2017

30/07/1990

31/05/2017

18 21 24 19 31 26 26 26 26

9 10 9 10 5 10 10 10 10

19 24 20 2 14 1 1 1 1

22/12/1988

31/05/2017

28 24 31 26

5 6 4 10

9 23 1 1

29 27 26

6 3 10

15 25 15

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ×¤ü÷ÖÏÃÖ ´ÖÆü פü÷ÖÏÖÃ÷ÖÖ¾Ö Ö, ¯ÖãÃÖ¤ü, ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ¯ÖÖÓ.ú¾Ö›üÖ

ú¸ü•Ö÷ÖÖ¾Ö S 08/11/1992 ¾Ö›ü ÃÖÖ¾ÖÓ÷÷ÖÖ¾Ö ÖÖ ²ÖãŸÖÖÓ, ×−Ö²Öß, S 30/01/1986 ¯ÖÖ›üá, µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 30/07/1990 S ‘ÖÖ™Óü•Öß ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ¤üÖ¸ü¯ÖÖÓ¾ÆüœÖ −Öê ãü"ÖÖÔ ¸ü ²ÖÖê¸üß ²ÖêÃÖߍú ²ÖÖêS¸üß ú−µÖÖ •Ö¾Öôû ÷ÖÖ¾Ö 16/11/1987 S פü÷ÖÏÃÖ

¯ÖãÃÖ¤ü S 06/02/1990 ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ×¤ü÷ÖÏÃÖ S 16/07/1990

31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017

²Ö

--

-

†Ö,‰ ‹ †Ö

_ †

0

0

¯ÖÖôûÖê¤üß ¯ÖÖê. ¿Öë¦üß ŸÖÖ. ¤üÖ¸ü08/07/1965 ¾ÆüÖ ²ÖÖê¸üß ²Öã. ŸÖÖ. ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ 11/07/1965

51 51

10 10

23 20

01/08/1990

¯ÖãÃÖ¤ü

פü÷ÖÏÃÖ

01/08/1990

¯ÖãÃÖ¤ü ¯ÖãÃÖ¤ü ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ −Öê¸ü

ˆ´Ö¸ü֚߯üÖ¸ü ‡ÃÖÖ¯Öã¸ü

S

ÁÖß †Ö−ÖÓ¤ü ´ÖÖ¸üÖêŸÖ¸üÖ¾Ö ¤ãü÷Öì ´ÖÓ÷Ö»ÖÖ ´ÖÆüÖ¤ãü ¯Ö¾ÖÖ¸ü

´Öã.¯ÖÖê.•Ö¾ÖôûÖ ŸÖÖ.†Ö"Öá

02/10/1965 19/06/1966

7 11

29 12

01/08/1990

¯ÖãÃÖ¤ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

51 50

S

S

01/08/1990

‘ÖÖ™Óü•Öß ¯ÖãÃÖ¤ü

÷Ö¾Ö´ÖÖÓ•Ö¸üß •ÖÖ´Ö−Öևԍú ²ÖÖê¸üß †¸ü²Ö ÆüÖŸÖ÷ÖÖ¾Ö ´Öֻ֏Öê›ü ²Öã.

†Ö"Öá ‡ÃÖÖ¯Öã¸ü

31/05/2017

21/01/1986

31/05/2017

13/08/1992

S S A S S S

01/08/1990

31/05/2017

26

9

30/07/1990

31/05/2017

12/08/1992

31/05/2017

26 24 13 26

19/06/2003

31/05/2017

10/08/1990

31/05/2017†Ö -

ÁÖß. ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ‹ÃÖ. ¸üÖ‰úŸÖ †−ÖÓŸÖ ¾ÖÖÃÖã¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ²ÖÖê¸üú¸ü

11/08/1992

¯ÖãÃÖ¤ü¯ÖÓ•Öê¾ÖÖ›ü

_

S

S S S

T

-

וÖ.¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ¸üÖ´Ö÷ÖÖÓ¾Ö ´Öֻ֏Öê›ü ²Öã.

31/05/2017

30 20 10 18

---

_

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

9 9 4 9

---

-

‘ÖÖ™Óü•Öß

26 24 31 24

---

N

01/08/1990

31/05/2017

---

-

24

01/08/1990

--

-

11

S

S S

--

-

51

S

†Ö»Öê÷ÖÖÓ¾Ö −ÖÖÓ¤üÃÖÖ¾ÖÓ÷Öß

--

-

07/06/1965

,

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖÓ¾Ö ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖÓ¾Ö

−Öê¸ü , ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

--

-

³ÖÖ¸üß ŸÖÖ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

S

ÆüÖêµÖ †Ö Öá 20 ׍ú ´Öß

74 ׍ú´Öß

´ÖÖêÆü−Ö ×¾Öšüšü»Ö¸üÖ¾Ö †Ñ›üÃ֍¸ü

S

ÁÖß ¯ÖϤüß¯Ö šüÖêúÖ›ê

ANMˆ¯Öëú¦ü —Ö™üÖôûÖ

S

S

_ -

−Ö×»Ö−Öß Ã£Öã»Ö

S

S

27‘ÖÖ™Óü•Öß ¯ÖãÃÖ¤ü

.

S

_ ŸÖ¸üÖê›-üß,

_

úôÓû²Ö †Ö"Öá †Ö"Öá

. . “ÖÖÓ¤ü"Öß ³ÖÓ›üÖ¸üß

S

26

T

1) ‘ÖÖ™Óü•Öß 2) ¯ÖÖÓœü¸ü1)ú¾Ö›üŸÖÖ¸üÖ ÃÖÖ¾Öôûß 2) ×Æü¾Ö¸üSß 3) †ÖÃÖÖê01/07/1992 »Öß 4) ´ÖÖêÆü¤ü¸üß 31/05/2017 24 10 30 ˆ´Ö¸üÖê›ü ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ´ÖÆü ´ÖãôÖû ÷ÖÖÓ¾ÖÖ¾Ö ˆ´Ö¸ü ú−µÖÖ †Ö´Ö"Öß Öê›ü S²Öã. ±ãú»ÖÃÖÖ¾ÖÓ ÷Öß −ÖÖ÷ÖÖ¯Öæ¸ü ¯Ö.31/05/2017 24 9 20 11/08/1992 S ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ¯ÖãÃÖ¤ü S 19 7 23 08/10/1997 31/05/2017 ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö s 9 19 12/08/1992 31/05/2017 24 ‘ÖÖ™Óü•Öß †Ö"Öá S 21 10 17 14/07/1995 31/05/2017 S ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ´ÖÆü ´Öã›ÖüÖ÷ÖÖÓ"ÖÖ −ÖÖÓ ¾Ö —Ö¸ü¤ü÷ßÖ¾Æü •ÖÖ. ˆ´Ö¸ü Ö"Ö ØÆü÷Ö"Öß —Ö¸ü Öê›ü ˆ´Ö¸ü ß •ÖÖ´Ö"Öß ÃÖê Öê›ü ˆ´Ö¸ü¾ÖÖ»ÖÖ»Ö−Ö÷Ö¸ü Öê›ü ˆ´Ö¸ü  ÖꛬÖÖ−ÖÖê ü ˆ´Ö¸ü ¸üÖ ÃÖÖ. é Öê›ü29 úÂ"ÖÖ¯Öæ8¸ü ן־ָÓ8ü÷Ö ¯ÖÖ›üá “Öã_. 23/09/1987 31/05/2017 S µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

™ü֍ôûß 9 30 †Ö/†Öî 01/08/1990 31/05/2017 26 ¸üÖôêû÷ÖÖ¾Ö ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö S 22 09/06/1905 31/05/2017 111 11 ¯ÖãÃÖ¤ü ¸üÖ•Ö−Ö−Ö÷Ö¸ü

S 9 13 18/08/1992 31/05/2017 24

S

23 24 25 ãú.¯ÖÏ22 ןֳÖÖ ×•Ö.¯Ö.¿ÖÖôû Ö ¯ÖÖ³Öôû 28 ¿µÖÖ´ÖÃÖãÓ¤ü¸ü ׿ָü³ÖÖŸÖê ¯ÖÓ.ÃÖ.†Ö"Öá ׍ú´Öß. N ãú. †“ÖÔ−ÖÖ ²Öê. ÷ÖÖÓ¾Ö›êü ÆüÖêµÖ ¯Ö.ÃÖ. ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ31 ׍ú.´Öß T

²ÖÖê¸üß,

´Öã .¯ÖÖê. ŸÖÖ. ×•Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû07/05/1963 54 0 24 31/07/1990 24/04/1968 ´ÖãôûÖ¾ÖÖ ŸÖÖ.ˆ´Ö¸üÖê›ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 49 1 7 31/07/1990 13/06/1968 ¯ÖãÃÖ¤ü 48 11 18 31/07/1990 31/07/1990 ´Öã ¯ÖÖê Ö›üÖÔ ŸÖÖ08/08/1968 ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö 48 9 וÖ23µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ´Öã.²ÖÖê¸ü÷ÖÖÓ¾Ö ¤üÖ.ŸÖÖ.†Ö"Öá 10/10/1968 48 7 21 31/07/1990 ˆ´Ö¸üÖê›ü וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 01/07/1969 47 10 30 31/07/1990 ´Öã. ¯ÖÖê. ´ÖÖÓ÷Ö»ÖÖ¤êü¾Öß ŸÖÖ. −Öê02/11/1962 ¸ü וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 54 6 29 01/08/1990 ˆ´Ö¸üÃÖ¸üÖ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 03/03/1963 54 2 28 01/08/1990 05/05/1963 ÷ÖÏß−Ö ¯Ö֍Ôú,¯ÖãÃÖ¤ü 54 0 26 01/08/1990 03/09/1963 01/08/1990 µÖã−ÖãÃ֏ÖÖÑ ²ÖÖ²Ö֏ÖÖÑ ¯ÖšüÖ Ö ´Öã.¯ÖÖê. úÖêšüÖ ŸÖÖ.úôÓû²Ö וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 53 8 28 29/10/1963 01/08/1990 53 7 2 04/06/1964 ÁÖß ×¤ü¾Ö֍ú¸ü ´ÖÖ"Öߍú ´ÖãÓ›ü¾Öևԍú ´Öã.¯ÖÖê.¤üÖ³Ö›üß ŸÖÖ.†Ö"Öá וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 52 11 27 01/08/1990 ÁÖß ²Ö²Ö−Ö êú¿Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ´ÖãÓ›ü¾Öևԍú ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ú ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ 26/11/1964 52 6 5 01/08/1990

S

ÁÖß ¸üÖ•Öê¿Ö ×¾ÖÀ¾Ö−ÖÖ£Ö ¿Ö㌻ÖÖ ãú. ÃÖÓ÷ÖߟÖÖ ¤êü×¾Ö¤üÖÃÖ ÷ÖÖêؾ֤ü¾ÖÖ¸ü ÷ÖÖê¯ÖÖ»Ö ‹ú−ÖÖ£Ö šü֍ú¸êü •Öß.›üß.ÆüÖÓ›êü ÁÖß ´Ö−ÖÖê•Ö ¯ÖÖÓ›ãü¸Óü÷Ö ²Ö−ÖÃÖÖê›ü ÁÖß. ¸üÖ•Öê¿Ö ÁÖ߯ÖÖ¤ü •ÖÖê¿Öß ÁÖß Û¾Æü. ™üß ÃÖ¸ü›êü ÃÖã−ÖÓ¤üÖ†Ó²ÖÖ¤üÖÃÖ úÖÓ²Öôêû ¾ÖÓ¤ü−ÖÖ †Ó²ÖÖ¤üÖÃÖ ¤êü¿Ö´ÖãÖ

²ÖÖ³Öæôû÷ÖÖ¾Ö

úôÓû²Ö

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

†Ö"Öá

15

01/08/1990

ÁÖß. îú»ÖÖÃÖ †Ö¸ü. ¸üÖ‰úŸÖ ¯ÖÓ. ÃÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 5 ׍ú. ´Öß. _ ÃÖã−ÖÓ¤üÖ ÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö ¿ÖÆüÖ›êü 0

-

-

-

_

_ וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ, ¸üÖ‘ÖÖê¯ÖÖê›ü

2

T

-

-

N T

_ ¾Ö Öß

_

0

0

N

-

-

-

_

_ -

_

_

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

-

ˆ´Ö¸üÖê ›ü,¯ÖãÃÖ¤ü N ¾Ö T NT _ _ T ´ÖŸÖß´ÖÓ¤ü ´Öã»Öß“Öê ¯Öֻ֍ú

-

-

-

-

-

-

-

_

_

_

_

_

N

_

30

0

0

0

0

0

10 9

1 19

†Öê

--

--

--

--

11 9

12 21

_

_

_

_

_

T N N/T

N

झटा ळा

_

_

### _ 13 / 99

1 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538

6

7

8

9

10

11

Mahagaon

2

†Ö´Ö"Öß ²Öã

3

S

4

Æêü´ÖÖ ´ÖÖ¬Ö¾Ö Ø³Ö÷ÖÖ¸êü

5

¯ÖãÃÖ¤ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

12/10/1967

49

7

19

01/08/1990

¯ÖãÃÖ¤ü, ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

Yavatmal Ghatanji

²ÖÖê£Ö²ÖÖê›ü−Ö

S

ÁÖß´ÖŸÖß ú»¯Ö−ÖÖ ×−Ö.¯ÖÖ»Ö

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

24/07/1968

48 10 48 4

7 29

01/08/1990

‘ÖÖ™Óü•Öß

Yavatmal Umarkhed

²ÖÖê£Ö²ÖÖê›ü−Ö Ø−Ö÷Ö"Öæ¸ü

Ralegaon PUSAD

וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ †Ö™üÖê ÖÖ

¿ÖÓê.ׯÖϯÖß

S

±ú¸üãú¤ü †Æü´Ö¤ü † ¸ü•Ö֍ú

¯ÖãÃÖ¤ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

Zari Arni Yavatmal Mahagaon Pandharkawada PUSAD PUSAD PUSAD Mahagaon

´ÖÖ£ÖÖ•ÖæÔ−Ö

S

ÁÖß. ‹. ‹´Ö. ÷Öã¸ü−Öã»Öê

´Öã.÷Ö¾ÖÖ¸üÖ ¯ÖÖê.¯ÖÖ™ü Ö²ÖÖê¸07/09/1964 üß ŸÖÖ.´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö 52

¯ÖÆãü¸ü ‘ÖÖ™üÖ"ÖÖ ÃÖ¾Ö−ÖÖ ‘ÖÖê›ü¤ü¸üÖ ¿Öê. ׯÖϯÖß ¸üÖ´Ö¸ü×Æü´Ö−Ö÷Ö¸ü ´Ö¬Öãú¸ü−Ö÷Ö¸ü ¾Ö−ÖÖê»Öß

S

ÁÖß ×¤ü»Öß¯Ö ¯ÖÓ•ÖÖ²Ö¸üÖ¾Ö Ø¿Ö¤êü ׍ú¿ÖÖê¸ü ´Ö¬Öãú¸ü ÷Öã»ÆüÖ"Öê ÃÖã−ÖߟÖÖ ¬ÖÖêÓ›ü²ÖÖ ×²Ö›ü¾Ö‡Ô ÁÖß ¯ÖÏê´Ö¤üÖÃÖ ´Öê¸üØÃÖ÷Ö.“Ö¾ÆüÖ"Ö ´ÖÖêÆü´´Ö¤ü ±úÖ¹ýú ´ÖÖê ¿Ö±úß ×²Ö²Öß •ÖÖêÆü¸üÖ ¿ÖêÖ ´Ö−ÖÃÖ²Ö ´ÖÖê.‹•ÖÖ•Ö ´ÖÖê.Æü×−Ö±ú ×¾ÖÂ"Öã ¤üÖ´Ö»ÖÖ ¸üÖšüÖê›ü

Umarkhed Yavatmal Yavatmal Ner

´Ö¸üÃÖãôû ÃÖÖ¾Ö¸ü÷Ö›ü »ÖÖêÆüÖ¸üÖ Æêü™üß

S

.

.

24 3 18 24 26 2 22 30 3

07/08/1990

12 3 4 4

22/07/1991

15/07/1969 ¾Öê"Öß ¯Ö.ÃÖ.²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 47 10 12/01/1971 ´Öã.׸ü¬ÖÖê¸üÖ ¯ÖÖê.د֯ÖôûÖ¯Öã¸ü •ÖÖ.¸ü Öôêû÷ÖÖ¾Ö ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 46 4 . 27/01/1971 46 4

16 19 4

22/07/1991

01/04/1971 •Ö¾ÖôûÖ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 46 1 06/04/1971 ¬ÖÖêŸÖ¸üÖ ŸÖÖ. úôÓû²Ö 46 1 ´Öã.¯ÖÖê.´Öê™üߏÖê›üÖ ÖŸÖÖ.úôÓû²24/01/1972 Ö ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 45 4 26/02/1971 46 3 26/12/1962 ‘ÖÖ™üß ŸÖÖ.‘ÖÖ™Óü•Öß 54 5 01/07/1964 ´Öã.¯ÖÖê.´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö 52 10 29/08/1966 ´Öã . ¯ÖÖê.´Öã»Öá ŸÖÖ.‘ÖÖ™Óü•Öß ×•Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 50 9 28/10/1969 פü÷ÖÏÃÖ 47 7 15/02/1962 ´Öã.†ÖµÖŸÖÖ 55 3 10/06/1963 ´ÖÖ»Öì÷ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ.ˆ´Ö¸üÖê›ü. וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 53 11 ¯ÖÏ÷ÖŸÖß ÃÖÖêÃÖÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 13/09/1963 53 8 02/10/1963 ²ÖÖê¸üß Öã. ŸÖÖ.¯ÖãÃÖ¤ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 53 7 ´Öã. ¯ÖÖê. ×ÃÖ¹ý»ÖÖ ŸÖÖ. ‘ÖÖ™Óü•15/02/1964 Öß ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 53 3

30 25 7 5 5 30 2 3 16

22/07/1991

21 18 29 16

26/07/1991

S S S S S S S

S S S

ÃÖÖî. ׿ֻÖÖ ×¤ü÷ÖÖÓ²Ö¸ü ¤êü¿Ö´ÖãÖ ÁÖß ×¾Ö•ÖµÖ ¸üÖ. דָü›êü ÁÖß.¯ÖÏפü¯Ö ÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö ÷ÖÓ¬Öê¾ÖÖ¸ü ÁÖß.¯ÖãºþÂÖÖê¢Ö´Ö פü÷ÖÖÓ²Ö¸ü šüÖêúôû

54

07/08/1990

10/08/1990 13/08/1990 16/08/1990 15/09/1990 05/01/1991 05/01/1991 14/01/1991 02/07/1991

22/07/1991 22/07/1991 22/07/1991

30

26/07/1991

PUSAD Mahagaon

úÖê¯ÖÏÖ ÃÖ¾Ö−ÖÖ ú−µÖÖ

S

†¹ý"ÖÖ ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ †−֏Öãôêû ¸üÖ•Ö´Öã´ÖÖ¸ü ¿ÖӍú¸ü¸üÖ¾Ö ŸÖê»ÖÓ÷Ö

´Öã.¯ÖÖê.ˆ´Ö¸üÖê›ü ŸÖÖ.ˆ´Ö¸üÖê›ü

30/10/1964

52 52

7 0

1 11

26/07/1991

51 51

11 3

12 11

26/07/1991

S

×´Ö−ÖցÖß¿ÖӍú¸ü¸üÖ¾Ö ÖÖ›êü ×−Ö´ÖÔ»ÖÖ ×¾Öšüšü»Ö¸üÖ¾Ö †Ö›êü

02/09/1962

0

559

27 13

8 28/08/1964 ¯ÖÖÓ÷Ö¸üß 52 9 13/10/1968 ´ÖÓ÷Ö¹ôû ¤üßÖ÷Ö߸ü 48 7 07/06/1963 ¯ÖãÃÖ¤ü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 53 11 ´Öã. ¯ÖÖê.›üÖë÷Ö¸ü÷ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ´ÖêÆü05/02/1967 ú¸ü וÖ. ²Öã»ÖœüÖ"ÖÖ50 3 ¯ÖãÃÖ¤ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 29/12/1962 54 5 ¾ÖÃÖÓŸÖ−Ö÷Ö¸ü †Ö—ÖÖ¤ü ¾ÖÖ›Ôü,¯ÖãÃÖ¤ü 09/06/1966 50 11 ¯ÖãÃÖ¤ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 01/03/1965 52 2 úÖôûß ¤üÖî»ÖŸÖ 28/06/1966 50 11 ŸÖÖ.´ÖÆüÖ÷ÖÓÖ¾Ö, ¯ÖãÃÖ¤ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 19/11/1963 53 6 28/03/1964 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 53 2 27/09/1964 ¾Öîª−Ö÷Ö¸ü †Ö"Öá ¸üÖê›ü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 52 8 úÖ´Öšü¾ÖÖ›üÖ ŸÖÖ. ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ 27/10/1967 49 7

s

S

Digras וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ. ¤üÖ³ÖÖ Pandharkawada †ÖúÖê»Öß(²Öã.)

9 6

04/08/1990

03/08/1990

53

558

26 27

9 29

01/05/1964

557

30 3

8 8

פü÷ÖÏÃÖ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

556

9 10

22/09/1966 ´Öã. ÃÖÖ¾ÖÓ÷Öß ¯ÖÖê. Ø“Ö“Ö´ÖÓ›üôû ŸÖÖ. ´ÖÖ¸ê ü÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 50

ÁÖß ¿ÖêÖ •ÖÆüÖ²ÖÖò•Ö ¿ÖêÖ ‡ÃÖ֍ú

553

26 21

Æü׸ü×¾Ö•ÖµÖ êú¿Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ¾ÖÖ−֏֛êü

S

552

30 24

S

±ãú»ÖÃÖÖ¾ÖÓ÷Öß

551

9 9

S

Mahagaon

550

26 26

31/05/2017

555

549

31/05/2017 31/05/2017

S

548

01/08/1990 07/08/1990

554

547

7

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 01/08/1990 S ˆ´Ö¸üÖê›ü ˆ´Ö¸üÖê›ü †ÖúÖê ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ»¾Öß ´Öê Ö ˆ´Ö¸ü ™ü ×¿Ö¸ü Öê›ü ¯Öã»Öß Ø−Ö÷Ö"Öæ¸28/07/1995 ü ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ÃÖã¸ü¤êü¾Öß S S 04/08/1990 ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ †›ü Öß S ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö

¯ÖãÃÖ¤ü S 18/11/1989

S

546

19

9

01/08/1990

ÁÖß. ÷Ö"Öê¿Ö ÃÖÓ³ÖÖ•Öß ú¤ü´Ö †−ÖÓŸÖ ¿ÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö ²Öê−֍ú¸ü ÁÖß. ÷ÖÖîŸÖ´Ö ×¾Ö÷ü»Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö ×›ü. ²Öß. ¾ÖÖ‘ÖÖ›êü

545

18

01/08/1990

¸üÖ•ÖÖ¯Öæ¸ü ¤üÆêü»Öß ‡ÃÖÖ¯Öæ¸ü ™üÖ. וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ãÓú³ÖÖ

544

17

18

18 19

Umarkhed Yavatmal Umarkhed Maregaon

543

16

31/05/2017

1 11

´ÖÖÓ•Ö›üÖÔ úÖ»Öá וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, úÖê−ÖÖ úÖêôÓû²Öß ¾Ö֍úß ¤ãü. וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö.¿ÖÖôûÖ, ÷ÖÖë›ü²Öã¸üÖÓ›üÖ ¾ÖÃÖÓŸÖ−Ö÷Ö¸ü ²ÖÖ−¿Öß úÖê¯Ö¸üÖ

542

15

24/08/1998

48 55

02/01/1969

Yavatmal Yavatmal Wani Yavatmal Yavatmal Maregaon Pandharkawada PUSAD Arni

541

14

13/04/1969 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 12/06/1961 ¾Öê"Öß ²Öã. ŸÖÖ.´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

s

دָ֯üß

540

13

•ÖÖÓ²Ö ²ÖÖ, »ÖÖê"Öß, S †Ö´Ö"Öß Öã µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû S

ÁÖüß´ÖŸÖß ¿ÖÖ»Öß−Öß ×¿Ö¸üÃÖÖšü ÁÖß. ¾Ö¬ÖÔ´ÖÖ−Ö ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ¯ÖãÓ›êü

S

Babhulgaon Babhulgaon Ghatanji

539

12

S S S S S S S S S

S S

S S S

ÁÖß. ¸ü֕֍ãú´ÖÖ¸ü ¯Ö¦ü´ÖÖ¾ÖÖ¸ü ÃÖã³ÖÖÂÖ ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ »ÖÖêÆüú¸êü ‡Óפü¸üÖ ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ´ÖÃÖ¸üÖ´Ö −ÖÓ¤üÖ ÖÓ›êü¸üÖ¾Ö ¤ãüÃÖÖ−Öê ³Ö÷Ö¾ÖÖ−Ö ×¾ÖšüÖê²ÖÖ úú−Ö †¿Öêú ŸÖÖ−Ö²ÖÖ•Öß ³ÖÖêµÖ¸ü ÁÖß ÃÖã³ÖÖÂÖ •Ö¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö “ÖÖî¬Ö¸üß ÁÖß ÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö ×¾ÖÀ¾Ö³ÖÓ¸ü פü÷Ö»Ö¾ÖÖ¸ü ÁÖß ÷Ö"Öê¿Ö Æü−Ö÷Öã•Öß ´ÖãÓœêü

´Öã.¯ÖÖê.†úÖê»ÖÖ 20/05/1965 ²ÖÖ•ÖÖ¸ü 19/06/1965 ÁÖß. ›üß. ¯Öß. ³ÖÖê¾ÖŸÖê µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ÃÖµµÖ¤ü úÖîÃÖ¸ü †»Öß ú´Ö¸ü †»Öß ´Öã.¯ÖÖê. ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ×•Ö. 20/02/1966 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

22/07/1991 22/07/1991

22/7/1991 22/07/1991 23/07/1991 25/07/1991 25/07/1991 25/07/1991 25/07/1991 26/07/1991

26/07/1991 26/07/1991 26/07/1991

26/07/1991

26/07/1991

31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017

¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ×•Ö.¯Ö.¿ÖÖôûÖ,úÖê¤üÖê¸üß S 31/10/1984 ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ †Ö"Öá S 13/08/1992 ‘ÖÖ™Óü•Öß µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 13/08/1990 ÓA ÃÖã»Öã ²Öã S ¯ÖãÃÖ¤ü ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö 17/08/1992 ÷ÖÖîôû Öã †Ó²ÖÖê›üÖ 1) ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö 2) ¯ÖÖÓœü¸1)üú¾Ö›ü د֯Öôû Ö ÷ÖÖÓ¾Ö 2) ×´Ö¸üÖ 3) S ÃÖֵ֏Öê30/01/1986 ›üÖ 4) ‘ÖÖê›ü¤ü¸üÖ ×¤ü÷ÖÏÃÖ

¯ÖãÃÖ¤ü S 23/04/1993 ¯ÖãÃÖ¤ü ¸üÖ´Ö¸ü×Æü´Ö−Ö÷Ö¸ü

S 12/08/1992 25/09/1995 ˆ´Ö¸üÖê›ü

¯ÖãÃÖ¤ü S úÖôûß ¤üÖî., ÃÖÖ‡Ô S ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö 07/08/1991 ‡Ô, ¾Ö−ÖÖê»Öß S ¯ÖãÃÖ¤ü ¯ÖãÃÖ¤ü ˆ´Ö¸üÖê³ÖÖê›ü •Ö»ÖÖ ‡×¤ü¸üÖ−Ö÷Ö¸ü ´Ö¸üÃÖãôû 16/04/1993 S A ˆ´Ö¸üÖê›ü

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 22/07/1991

31/05/2017

†Ö"Öá

¯ÖãÃÖ¤ü −Öê¸ü −Öê¸ü

31/05/2017

¸üÖêÆü›üÖ ˆ¢Ö¸ü¾ÖÖœüÖÖê"ÖÖ Æêü¼üß

´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö —Ö¸üß

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

SS S A S

22/07/1991 8/1/1985

31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017

31/05/2017

23/03/1998

31/05/2017

20/07/1990

31/05/2017

06/08/1996

31/05/2017

S ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 22/07/1991 úôÓû²Ö ›üSÖê»Öá S S 22/07/1991 ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ 01/08/1990 ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ¾Ö"Öß ¸ü"Ö ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 23/07/1991 ÓA ‘ÖÖ™Óü•Öß µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 25/07/1991 S ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö.¿ÖÖôûÖ, ÷ÖÖë›ü²ÖãS¸üÖÓ›üÖ 25/07/1991 1) ‘ÖÖ™Óü•Öß 2) ¯ÖÖÓœü¸ü1)ú¾Ö›ü´ÖÖêÖ ¾ÖÖ›üÖ 2) †Ó•Öß 3)S¾ÖÃÖÓŸÖ−Ö÷Ö¸ü17/08/1992 פü÷ÖÏÃÖ ¯ÖãÃÖ¤ü S 09/08/1991 ‘ÖÖ™Óü•Öß †Ö"Öá S 23/03/1994 S ÷ÖêÖ"Öß ¸ü ˆ´Ö¸üÖê›ü ˆ´Ö¸üÖê›ü دָü ˆ´Ö¸ü •Öß ´Ö¸ü Öê›ü ôÖÆü ÖãôÖû ÷ÖÖӍã¾úÖ ˆ´Ö¸ü ¯Ö™üß ØÆü ›ü 10/07/1995 Ö•ÖÖ¯Öæ¸ü ™üÖ. S µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 26/07/1991 ¯ÖãÃÖ¤ü ¯ÖãÃÖ¤ü ˆ´Ö¸üÖê÷ÖÖî›ü¸ü ²Öã. ÆüÖÂÖá ‡ÃÖÖ¯Öæ¸ü ™üSÖ. 27/01/1986 S ‘ÖÖ™Óü•Öß ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ÃÖÖÆêSü²Ö ²Ö›üÖÔ 02/07/1990 ˆ´Ö¸üÖê›ü Ø−Ö÷Ö−Öã¸ü œüÖ"֍úß S 05/07/1995 ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ´Öã»Öê ÷ÖÖë›êü÷ÖÖ¾Ö ˆ´Ö¸üÖê›ü

¯ÖãÃÖ¤ü S 05/08/1992 ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö ‘ÖÖ™Óü•Öß ±êúÓú›ü¾ÖÖ‡Ô S 17/01/1986 †Ö"Öá ¸üÖôêû÷ÖÖ¾Ö ¯ÖÖ›üá šü¾Ö¸üß 4/4/1994 ‘ÖÖ™Óü•Öß ×¤ü÷ÖÏÃÖ S 1) ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö 2) —Ö¸üß•ÖÖ´Ö"Öß 1) •ÖÖ´Ö"Öß 3) ¯ÖÖÓ2)œü¸¯ÖÖ»Ö÷ÖÖÓ üú¾Ö›üÖ¾ÖS3) ²Ö÷÷Öß02/08/1996 4) †ÖúÖê»Öß

32 7 0 24 9 18 26 9 18 24 9 14 31 4 1 24 1 8 24 9 19 ### ### ### 25 9 24 24 1 15 25 10 9 25 10 9 ### ### ### 19 2 8 †Ö 26 10 11 ### ### ###

20

21

--

›ü अ

†Ö

-

26 14

31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017

### ### ### 20 9 29

वा सरी पो ड

###

0

-

ÃÖÓ- ¬µÖÖ ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ Óú“Ö»Ö¾ÖÖ¸ü

† ‡Ô _ 0 †

¯ÖÖ³Öôû

14 N ¾Ö T ׍ú´Öß. N

ÁÖß´ÖŸÖß ÃÖã×−ÖŸÖÖ ŸÖÖ•Ö ÆüÖêÖêµÖ ¯Ö.ÃÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 15 ׍ú ´Öß T ãú ¸Óü•Ö−ÖÖ ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ´ÖãŒ×•Ö.¯Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû úÖ¾ÖÖ¸ü 15 ׍ú ´Öß T

9 4

31/05/2017

0

† †

24 31

31/05/2017

0

†Öî †Ö

26

31/05/2017

N

75

ÃÖÖî.ÃÖã´Öê¬ÖÖ Ø»Ö÷ÖÖ¾ÖÖ¸ü

10

31/05/2017

--21

31/05/2017

−Ö.¯Ö.¾Ö"Öß ग्रा.पं.सा वर

_

31/05/2017

31/05/2017

27

T

31/05/2017

31/05/2017

26

N ¾Ö T

10 10 4 10

31/05/2017

ÃÖÖî ×¾ÖªÖ −Ö¸ëü¦ü œëü÷Öôêû

वि ठठलरा व ग.श्रीरा व

0

21 25 31 26

31/05/2017

25

†Ö

9 9 †Ö 30 _ 8 ‹ 6 †Öî. 6 14 -22 8 †Ö - †¯ÖÓ÷Ö 21 5 & 4 29

31/05/2017

24

T

10 10 9 10 10 10 9 9 2

31/05/2017

23

T

25 25 26 25 25 25 24 25 23

31/05/2017

22

ÁÖß ‹´Ö.‹−Ö. ÃÖ.׿ց֍ú 0 N ¾Ö T ‡Ô¤üÖê¸üú¸ü ¯ÖÓ.ÃÖ.¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ×ú´Öß †ÁÖß ×−ÖŸÖß−Ö“ÖÓ¦ü −ÖÖ¸ü´ÖÖ¬µÖ.×¿ÖÖ ÖµÖ Ö ›ü֏ÖÖêôÖ êû×¾Ö³ÖÖ÷Ö ×•Ö.¯Ö. ×¾Ö−ÖÓ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ŸÖß−Öê ´Öê 2017 ´Ö¬µÖê µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû µÖê£Öê ²Ö¤ü»Öß —ÖÖ»Öß¬Ö−ÖÖê›üÖ

0

_

_

ˆ´Ö¸üÖê ›ü

ãú †“ÖÔ−ÖÖ úÖê™ü™üÖ¾ÖÖ¸üÁÖß ´Ö.¤ü.×¾Ö¤üµÖÖ»ÖµÖ †Ö70Öá׍ú ´Öß 0†¯ÖÓ T ÷Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öã - ôêû ²Ö¤ü»ÖߟÖãT−Ö ÃÖã™ü ¯ÖÖ×Æü•ê Öê _ _ _ N _ _ 0 0 0 ÃÖã×−ÖŸÖÖ ú¾Ö›æü ×¾Ö¸ü¤êü›êü ¾Ö›ü÷ÖÖ¾Ö ¯ÖÖê.Ùêü. 28 ׍ú.´Öß.

--

--

--

--

N -

¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ¯ÖãÃÖ¤ü ¯ÖÓ.ÃÖ.´ÖÆ üÖ÷ÖÖ¾Ö

‡Ô

†Ö−ÖÓ¤ü ŸÖÖ−Ö²ÖÖ•Öß •Ö÷ÖŸÖÖ¯Ö

& −ÖêÆü¹ý ×¾Ö. ÃÖÖ¾Ö¸ü÷ÖÖÓ¾Ö

22 ### कु-हा ड

T

N/T

चिं चो ली 14 / 99

1 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591

2

3

4

Pandharkawada “ÖÖê¯Ö−Ö PUSAD Umarkhed

¾ÖÖ»ÖŸÖã¸ü ¸êü ÃÖãúôûß ¬Ö.

Kalamb . . . Pandharkawada •ÖÖê÷Öß−֍ú¾Ö›üÖ

6

7

ÁÖß ¯ÖÖÓ›ãü¸Óü÷Ö ú¾Ö›ãü ×¾Ö¸ü¤Óü›êü

´Öã .د֯ÖÏß

S

³ÖÖˆ¸üÖ¾Ö ´ÖÖ¸üÖêŸÖß •ÖÖê÷Ö¤Óü›êü ÁÖß. ÷Ö"Öê¿Ö −ÖÖ£ÖÖ ´ÖÖê¸êü

´Öã.¤ü÷Ö›ü¬ÖÖ−ÖÖê¸Ö ŸÖÖ.¯ÖãÃÖ¤ü

01/04/1968

¯ÖãÃÖ¤ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

07/06/1968

S

,

5

S

S

ÁÖß ×¾Ö»ÖÖÃÖ ¤¢ÖÖ¡ÖµÖ ü׍ú¸ü"ÖÖ¯Öã¸êü

09/06/1968 , 28/07/1968 ´Öã . ¯ÖÖê. ŸÖÖ ‘ÖÖ™Óü•Öß ×•Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

S

13

14

15

18

19

20

21

22

23

24

25

26

31/05/2017

24

9

20

_

_

_

_

_

N

_

25 25

9 10

5 0

-ÃÖÓ¬µÖÖ ¤ü¢ÖÖ¡µÖ ´Ö㌍úÖ¾ÖÖ¸ü

25 29

3 11

3 20

-

† -

¸ü´Öê¿Ö ×÷Ö¸üָ߬ü ú®Ö֍êú -

וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ úÖê−ÖÖ, ¯ÖÓ. -

-

T

´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö

### ### ### 25 9 25

_

ݟ

¯ÖÏןֳÖÖ úÖë›üÖ¾ÖÖ¸ü

−Ö.¯Ö.†Ö"Öá

8׍ú´Ö ß

N

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

N N ¾Ö T N

_

_

01 11

30 24

26/07/1991

48 11 48 10

22 3

26/07/1991 26/07/1991

¯ÖãÃÖ¤ü ¾ÖÖ»ÖŸÖã¸ü ¸êü

S 26/08/1991 31/05/2017 S ¯ÖãÃÖ¤ü ¯ÖãÃÖ¤ü ¯ÖãÃÖ¤ü דֻ־ÖÖ›ü ˆ´Ö¸üÖê›ßü

†ÖÃÖÖê ˆ´Ö¸ü»Öê›Öß ÖÓ ü ›üÖôûÖ ²Öê31/07/1991 »ÖÖê›ü ÃÖãúôûß ¬Ö.31/05/2017 S úôÓû²Ö S 28/02/1992 31/05/2017 1) ‘ÖÖ™Óü•Öß 2) ¯ÖÖÓœü¸ü1)ú¾Ö›üãÓúÖ³ÖÖ¸üß 2) †Ó•Öß 3) S•ÖÖê÷Öß−֍ú¾Ö›ü Ö 11/06/1987 31/05/2017

48 48

8 7

1 29

26/07/1991

—Ö¸üß •ÖÖ´Ö"Öß

26/07/1991

úôÓû²Ö úôÓû²Ö úôÓû²Ö −Öê¸ü

48 5 48 3 48 2 48 2 48 1 48 0 47 11 47 8 47 4

5 26 24 17 13 25 1 11 21

26/07/1991

‘ÖÖ™Óü•Öß ¾Ö"Öß ¯ÖãÃÖ¤ü, פü÷ÖÏÃÖ, ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ‘ÖÖ™Óü•Öß ¯ÖãÃÖ¤ü ¯ÖãÃÖ¤ü ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö

26/07/1991

ÃÖÖê−Ö¾ÖÖœüÖê"ÖÖ

S

ãú.¯ÖÏןִÖÖ ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö ×´Ö¸üÖÃÖê

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

Arni Digras Mahagaon Yavatmal PUSAD Mahagaon Zari Ralegaon Digras

†ÓŸÖ¸ü÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö.¯Ö. ¿ÖÖôûÖ ¬ÖÖ−ÖÖê¸üÖ Öã¤Ôü ÃÖÖ‡Ô ‡Ô •Ö¾ÖôûÖ ‡Ô דָÓü÷Ö¾ÖÖ›üß ´ÖÖê¸ü£Ö

S

÷Ö¾ÖÖ¸üÖ

S

ÁÖß. †Ö¸ü. ²Öß. ´ÖãÓ•Öêú¸ü

´Öã.»ÖÖê"Öß ŸÖÖ.†Ö"Öá »ÖÖê"Öß ŸÖÖ. ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ×¤ü÷ÖÏÃÖ ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ŸÖÖ . †ÖÙ"Ö ´êÖÖ¸ü£Ö ŸÖÖ.´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ú»Ö÷ÖÖ¾Ö ×¤ü÷ÖÏÃÖ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

26/12/1968

S

ÁÖß ÃÖã׬ָü †¸üؾ֤ü úÖêÂÖ™ü¾ÖÖ¸ü ‹ÃÖ.‹ÃÖ. •ÖÖê¿Öß ˆ´Öê¿Ö ‹´Ö.דָü›êü ¿ÖêÖ ´ÖÆü²Öã²Ö ¿ÖêÖ †×´Ö¸ü ÁÖß †×−Ö»Ö ¯ÖϳÖ֍ú¸ü ØÆü÷Ö×´Ö¸êü ¿ÖÖ´ÖÃÖãÓ¤ü¸ü ú´Ö»ÖêÀ¾Ö¸ü ×¾ÖšüÖôûú¸ü

´Öã.¯ÖÖê.†´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß

וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ †Ö™üÖê ÖÖ

S

†×¾Ö−ÖÖ¿Ö −ÖÖ−ÖÖ•Öß šü֍ú¸êü

´Öã.¯ÖÖê. —ÖÖ›ü÷ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ. ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö.20/09/1969 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.¸üÖÆü™üß

S

ÁÖß †ºþ"Ö ×“Ö¤ü¤ü¸ü¾ÖÖ¸ü

פü÷ÖÏÃÖ/ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

PUSAD Umarkhed Arni Babhulgaon

úÖê¯ÖÏÖ Öã ´ÖÖêÖÆü¤ü¸üß úÖšüÖê›üÖ

S

¸ü´Öê¿Ö êú¿Ö¾Ö “ÖÖî¬Ö¸üß ÁÖß. ´ÖÖ¬Ö¾Ö ×úÃÖ−Ö ÷Ö¾ÆüÖ"Öê ÁÖß ²ÖÖ²ÖÖ¸üÖ¾Ö ¿ÖӍú¸ü¸üÖ¾Ö ¾ÖÖ−֏֛êü ´Ö×−ÖÂÖÖ †Ö¸ü. ¤üÖ−Öß

¯ÖãÃÖ¤ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

47 1 23 26/07/1991 12/06/1970 ‡ÃÖÖ¯Öæ¸ü ŸÖÖ.¯ÖãÃÖ¤ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 46 11 19 26/07/1991 01/10/1971 ´Öã.†Ó•Ö−֏Öê›ü ŸÖÖ.†Ö"Öá וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 45 7 30 26/07/1991 03/12/1971 26/07/1991 ´Öã ¯ÖÖê ¯ÖÆüÖ¯Öôû ŸÖÖ ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ 45 5 וÖ28µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

¯ÖãÃÖ¤ü úÖê¯ÖÏÖ Öã S 11/08/1992 31/05/2017 ¯ÖãÃÖ¤ü ¯ÖãÃÖ¤ü ¯ÖãÃÖ¤üü ‡ÃÖÖ¯Öæ ¯ÖãÃÖ¤ü¸ ü ¯Öã»Ö֏Öß ¤ê ÃÖ¤ü ˆ´Ö¸üü¾Ö÷Ö¾Æü Öê›üSÖ"Ö •Ö−Öê 12/08/1992 ¤êü¾Ö÷Ö¾ÆüÖ"Ö −Ö¾Öê ²Öã™31/05/2017 üß ´ÖÖêÆü¤ü¸üß S 14/1/1991 ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö †Ö"Öá S 31/05/2017 07/02/1986 31/05/2017 ¯ÖÖ.ú¾Ö›üÖ ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö S

24 9 20 24 9 19 ### ### ### ### ### ###

Digras Mahagaon Arni

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ. ÖÓ›üÖ¯Öæ¸ü ¾ÖÖ‘Ö−ÖÖ£Ö −Ö ²ÖÖê¸ü÷ÖÖÓ¾Ö

S

ãú.‹ÃÖ.¾Æüß. “ÖÖî¬Ö¸üß ¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö »Öú›ãü•Öß •ÖÖ¬Ö¾Ö ÁÖß »Ö´Ö"Ö ×¾ÖÀ¾Ö−ÖÖ£Ö ×Æü¸ü¾Öê

28/01/1972 †Ö"Öá/µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû úôûÃÖÖ, פü÷ÖÏÃÖü, 07/01/1971 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 07/07/1961 ´Öã.ú¸ü•Ö÷ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ.¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

45 4 46 4 55 10

3 24 24

26/07/1991

´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ¯ÖãÃÖ¤ü, ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ‘ÖÖ™Óü•Öß

27 24 20

6 2 9

15 16 24

Babhulgaon Maregaon Babhulgaon Mahagaon Umarkhed Ralegaon Arni Maregaon Arni

úÖê¯Ö¸üÖ 2 וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö Ø¯Ö¯Ö¸üß ´ÖÖê¸ü£Ö †Ö´Ö›üÖ¯Öæ¸ü

S

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ‹ú²Öã•Öá

S

×™üêúÀ¾Ö¸ü ÁÖָ߯֟üÖ¾Ö Æü•ÖÖ¸êü

׍ú−Æüß ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ Æü™ü¾ÖÖÓ•Ö¸üß ÃÖֵ֏Öê›üÖ

S

ÁÖß ÷ÖÖêؾ֤ü ×−ÖôûÓúšü¸üÖ¾Ö ÷Öºþ›ü †•ÖÖ²Ö¸üÖ¾Ö ú¾Ö›æü•Öß “ÖÖÓ¤êú¸üü ÁÖß ´ÖÖêÆü−Ö ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ׿Ö

´Öã.¯ÖÖê .¯ÖÆãü¸ü ŸÖÖ.²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö15/09/1961 ×•Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 55 8 ´Öã. ¯ÖÖê. ׍ú−ÆüÖôûÖ ŸÖÖ. ´ÖÖ¸ê15/11/1961 ü÷ÖÖ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû55 6 ´Öã.¯ÖÖê.¯ÖÖ™ü−Ö²ÖÖê¸üß ŸÖÖ.¯ÖÖÓœü¸05/07/1962 üú¾Ö›üÖ ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 54 10 ´Öã.¯ÖÖê.›üÖë÷Ö¸ü÷ÖÖ¾Ö 10/06/1963 53 11 ŸÖÖ.´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö 09/12/1964 †Ö›ü÷ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ.¯ÖÃÖ¤ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 52 5 ´Öã.¯ÖÖê.¸üÖ Ö߆´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß ŸÖÖ.²ÖÖ³Öãôû15/05/1965 ÷ÖÖ¾Ö 52 0 †Ó•Ö−֏Öê›ü ŸÖÖ.†Ö"Öá 09/02/1966 51 3 22/10/1967 ´Öã. úÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö ¯ÖÖê. “ÖÆüÖÓ¤ü ŸÖÖ. ¸üÖôêû÷ÖÖ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 49 7 07/03/1968 »ÖÖê"Öß ÃÖÖ.פü÷ÖÏÃÖ 49 2

16 16 26 21 22 16 22 9 24

29/07/1991

S

†¹ý−Ö ÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö ¬Ö¾Ö−Öê ¯ÖϳÖ֍ú¸ü ¿ÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö ³ÖÖêµÖ¸ü ×¾Ö−ÖÖê¤ü ´Ö−ÖÖêÆü¸ü ¾Öîª ¤êüÃÖÖ‡Ô¸üÖ¾Ö ¿ÖêÂÖê¸üÖ¾Ö ¤êü¿Ö´ÖãÖ ÁÖß. ײÖΕÖ−ÖÓ¤ü−Ö Æü−Ö¾ÖŸÖÖ ¾ÖÓ•ÖÖ¸êü

25 24 21 28 24 25 24 1 21

7 9 8 3 9 10 9 0 8

23 20 2 5 21 2 21 19 5

29 25 28 26

6 10 5 9

25 2 12 30

S S S S

S S s

S S

S S S

S S

05/02/1969 07/03/1969 14/03/1969 18/04/1969 06/05/1969 30/06/1969

10/01/1970

וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ ÃÖÖêµÖ™üß

S

ÃÖÓ•ÖµÖ ¸üÖ´Ö³ÖÖˆ•Öß ›ü›ü´Ö»Ö

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ³ÖÖ»Ö¸ü ÃÖÖŸÖê±úôû

S S

¸üÖ•Öê¿Ö −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ú“Ö¾Öê ¸üÖ•Öã ¯Öã¹ýÂÖÖê¢Ö´Ö ×¾Ö»Öֵ֟֍ú¸ü

49 1 ´Öã.¯ÖÖê. ×¾Ö•ÖµÖ÷ÖÖê¯ÖÖ»Ö ŸÖÖ. ¤êü¾Öôûß 11/07/1969 וÖ. ¾Ö¬ÖÖÔ 47 10 03/11/1969 ´Öã.دָ֯üß(ÃÖÖ)¯ÖÖê.¾Ö›üúß ŸÖÖ.¸ü Öôêû÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 47 6 02/03/1970 ¾Ö²±úôûß ŸÖÖ −Öê¸ü 47 2 07/07/1970 •ÖÖÓ²Ö²ÖÖ•ÖÖ¸ü ŸÖÖ.¯ÖãÃÖ¤ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

PUSAD Ner

»ÖÖê"Ö¤ü¸üß Ø»Ö÷ÖÖ (²ÖÖê¸ü÷ÖÖ¾Ö)

S

ÁÖß ×¾Ö•ÖµÖãú´ÖÖ¸ü ²Ö²Ö−Ö¸üÖ¾Ö ²Öê¤ü¸üú¸ü ×Æü¾Ö¸üÖ ŸÖÖ.´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

18/10/1970

S

10/04/1971

Wani Ralegaon

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ,¯ÖôûÃÖÖê−Öß ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö.¿ÖÖôûÖ ŸÖê•Ö Öß

S

26/07/1991 26/07/1991 26/07/1991 26/07/1991 26/07/1991 26/07/1991 26/07/1991 26/07/1991

08/04/1970

ÁÖß. ¾Æüß. •Öß. ™ü֍úÃÖÖôêû

600

12

02/10/1968

S

599

17

1) ‘ÖÖ™Óü•Öß 2) ¯ÖÖÓœü¸ü1)ú¾Ö›ü†ÖÓÖ ²Ö›üß 2) ÃÖ֏ָüÖ 3)S “ÖÖê¯Ö−Ö 11/08/1992

´Öã.¯ÖÖê.¯ÖÖ™ü Ö²ÖÖê¸üß ŸÖÖ.ê30/09/1968 úôûÖ¯Öæ¸ü

ú¸Óü•Öß

598

11

ÁÖß. ‹ÃÖ. ¾Æüß. ¯ÖÖëÖê

Umarkhed

597

49 48

16

26/07/1991

S

596

594

10

´ÖÖÓ›ü¾Öß

595

593

9

Zari Ner

Ghatanji Ralegaon Wani Ner

592

8

¯ÖÖê. ׿ָüÖê»06/12/1966 Öß ŸÖÖ. ‘ÖÖ™Óü•Öß50 ×•Ö 5µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 25

12/04/1968

¾Ö Öß ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö

‰ú´Ö¸üÖê›ü

16/11/1992 31/05/2017 וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ, ÷Ö¾ÖÖ¸üÖ S S ú−µÖÖ ¿ÖÖôûÖ Óúôû²Ö ²ÖêÃÖߍú ¿ÖÖôû06/08/1991 Ö úôÓû²Ö ¾Ö™ü²ÖÖê¸üß ÃÖÖê −Ö¾ÖÖœüÖê"ÖÖ 31/05/2017 S †Ö"Öá S 03/07/1989 31/05/2017 פü÷ÖÏÃÖ S 24/11/1992 31/05/2017 “ÖÖÓêœüß, ±êú™Òüß, S 05/02/1990 31/05/2017 ¾Ö¸Óü¤üôûß, ÃÖÖ‡Ô µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 26/07/1991 31/05/2017 S 16/11/1996 31/05/2017 Ø“Ö¸ü÷Ö¾ÖÖ›üß S 22/11/1996 ²Öê»ÖÖê¸üÖ ´Öã»Öê S 31/05/2017 ‡ÔÃÖÖ¯Öæ¸ü וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ ×¯Ö¾Ö¸ü›üÖê»SÖ 08/11/1992 31/05/2017 Ø−Ö²ÖÖôûÖ ¸üÖê›ü S 26/07/1991 31/05/2017 −ÖÖ÷ÖšüÖ ÖÖ S פü÷ÖÏÃÖ S 20/01/1986 31/05/2017

פü÷ÖÏÃÖ †ÖÃÖÖê»Öß, ²Öê»Ö÷Ö¾ÆüÖ"Ö, †Ö"Öá

S

16/11/1989

31/05/2017

15/03/1993

31/05/2017

07/08/1996

31/05/2017 31/05/2017

29/07/1991

‘ÖÖ™Óü•Öß ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö S 08/10/1991 ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ´ÖÖ›üSá 11/08/1992 ‘ÖÖ™Óü•Öß ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö S 29/09/1995 ˆ´Ö¸üÖê›ü ¯ÖãÃÖ¤ü úôû´Öã»ÖÖ S 26/02/1989 ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ¯ÖÖôãû¾ÖÖ›üß S Ö¯Öæ¸ü 10/08/1992 ¯ÖãÃÖ¤ü ¯ÖãÃÖ¤ü ˆ´Ö¸üÖêÆü›−ü־֟֏Öê›üÖ •Ö¾Öôûß †Ö´Ö›ü úôÓû²Ö ¯ÖÖ£ÖÔ›ü S S 29/07/1991 úôÓû²Ö ¾Ö›ü÷ÖÖ¾Ö S ˆ´Ö¸üÖê›ü †Ö"Öá A 10/08/1992 ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ¯ÖëœSü¸üß 12/05/2016 פü÷ÖÏÃÖ †Ö"Öá S 26/09/1995

19 20 28 29

29/07/1991

06/11/1987

31/05/2017

29/07/1991

31/05/2017

28/07/1991 29/07/1991

29/07/1991 29/07/1991 29/07/1991 29/07/1991 29/07/1991 29/07/1991 29/07/1991

29/07/1991 29/07/1991 29/07/1991

46

10

24

29/07/1991

ד֏ֻÖß (úÖ) ŸÖÖ. −Öê¸ü

7 1

13 21

29/07/1991

ÁÖß. ¸üÖ•Öê−¦ü ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ ¹ý¯Ö¾Ö"Öê

46 46

S

ãú.´ÖÖµÖÖ ÃÖÓ³ÖÖ•Öß ×ÃÖ›üÖ´Ö ‹´Ö.‹ÃÖ.¿Öê›ü´Ö֍êú

30 19

29/07/1991

S

´Öã.׍ú−Æüß •Ö¾ÖÖ¤êü ¯ÖÖê.¤üÆêü÷ÖÖÓ01/07/1971 ¾Ö ŸÖÖ.¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 45 10 ´Öã.¯ÖÖê. ¾ÖÖœüÖê ÖÖ ²ÖÖ•ÖÖ¸ü ŸÖÖ. ¸üÖôêû÷12/02/1972 ÖÖÓ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 45 3

29/07/1991

29/07/1991

‘ÖÖ™Óü•Öß ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö

¯ÖÖÓ÷Ö¸üÖ Ø¯Ö¯ÖÏß

S S

S S

31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017

27 24 27 25 ### ### 24 25 31

10 6 3 10 ### ### 6 10 4

ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ 19/12/1988 31/05/2017 ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ¾Ö"Öß ¸ü"Ö ‘ÖÖ™Óü•Öß ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ¤üÖ¸ü´ÖÖ¸ê ¾ÆüÖ −Öê ü÷ÖÖ¾Ö ÷ÖÖî ¸ü ¸üÖê›ü ׍ú−ÆüSß ¾Ö ÃÖÖŸÖê01/08/1990 ±úôû 31/05/2017 S ¯ÖãÃÖ¤ü ˆ´Ö¸üÖê›ü •ÖÖÓ²Ö²ÖÖ•ÖÖ¸ü ú¸Óü•Öß S 5 20/12/1988 31/05/2017 28 S ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ¯ÖãÃÖ¤ü S 6 19/11/1987 31/05/2017 29 ‘ÖÖ™Óü•Öß ‘ÖÖ™Óü•Öß †Ö"Öß ²ÖÖ³Öã •Ö¹ý¸ü ´ÖÖôêôû÷ÖÖ¾Ö ÖÖ¾Ö ´ÖÖôê

²ÖÖ³Öãû÷ôSÖÖ¾Ö ™ü û÷ÖÖ¾Ö −Öê ֍úôû ¸ü 4/2/1992 ÷ÖÖ¾Ö ˆ´ÖÔ›üÖ Ø»Ö÷ÖÖ31/05/2017 ### ### ÃÖ¾ÖÔSÃÖÖ¬ÖÖ 04/08/1991 31/05/2017 25 9 —Ö¸üß ¾Ö"Öß ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ¯Öëœü¸üß S ¸ü"Ö 29/07/1991 31/05/2017 25 10 ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ³Öã»Ö÷Ö›ü

S

28 7 26 5 ### ### 23 5 11

וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ “ÖÖëœüß ¯ÖÓ.ÃÖ. ¯ÖãÃÖ¤ü

46 ׍ú.´Öß.

T

_

¯ÖŸÖ߯֟−Öß

N ¾Ö T

¿Ö²ÖÖ−ÖÖ ¯Ö¸ü×¾Ö−Ö †ú²Ö¸ וÖ.¯Ö. ˆ¤ãÔü ã˸ú ¿ÖÖôûÖ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 26 ׍ú.´Öß. N1

T -

-

-

-

-

T N ¾Ö T

-

--

-

-

-

--

--

--¯ÖÏפü¯Ö ³ÖÖˆ¸üÖ¾Ö ²ÖÖê÷ÖÖ¾ÖÖ¸ü

´Öã.†. ¯ÖÓ.ÃÖ.¾Ö"Öß ×•Ö.¯Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

-

--

N

´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö

ससा णी

†Ö"Öá µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖ ¾Ö"Öß,´ÖÖ ### ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö,—Ö

70 ׍ú´Öß. N ¾Ö T मुरली

N ¾Ö T -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

N

-

-

सुनि ता ना मदेव गुगूळकर

उ.प्रा.शा . सा वरगा व

-

--

-

-

-

-

-

T ¯ÖÓé.ÃÖ. ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾

-

-

-

11

N ¾Ö T

12 ###

†Öפü¾ÖÖÃÖß-T

27 2

פü÷ÖÏÃÖ, ¯ÖãÃÖ¤ü

27

सा वर गा व

†Ö"Öá, ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ, सा वर गा व

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ,µÖ¾Ö ŸÖ´ÖÖôû,−Öê¸ü

-

-

T --¾ÖÓ¤ü−ÖÖ ×³Ö´Ö¸üÖ¾Ö µÖê›ü´Öê

-ÃÖã×−ÖŸÖÖ ¾ÖÖÃÖã¤êü¾Ö †Ö¡ÖÖ´Ö

וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ ´ÖÖÓ÷Ö»Öß 36 ¯ÖÓ.ÃÖ.—Ö¸üß ×ú´Öß ¯ÖÓ.ÃÖ. ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö

N

###

10 15 / 99

1 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616

2

3

4

8

9

10

11

45

1

13

29/07/1991

פü÷ÖÖÓ²Ö¸ü ¯Ö¸ü¿Ö¸üÖ´Ö •Ö÷ÖŸÖÖ¯Ö

17 24

30/07/1991

S

50 10 47 3

30/07/1991

¯ÖãÃÖ¤ü

Pandharkawada “ÖÖê¯Ö−Ö Pandharkawada ¾ÖÖ÷Ö¤üÖ

S

ÁÖß ÃÖã¸êü¿Ö ¤ü¿Ö¸ü£Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ü ´Öã ׿־Ö"Öß ¯ÖÖê. ¹ý—ÖÖ 05/01/1965 ŸÖÖ ‘ÖÖ™Óü•Öß 52×•Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 4 26 ÁÖß −ÖÓ¤üãú´ÖÖ¸ü ¸üÖ´Ö¸üŸÖ−Ö•Öß ü ×´ÖÁÖÖ ´Öã ¯ÖÖê ¯ÖÆüãü¸ü (−ÖÓ.) ŸÖÖ ×¤ü÷01/07/1966 ÖÏÃÖ ×•Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû50 10 30

31/07/1991

Arni Ralegaon

Pandharkawada ¯ÖÖ£Ö¸üß Kalamb PUSAD

Yavatmal Wani Wani PUSAD Arni Arni Ralegaon Yavatmal Arni

. . ׿־ÖÖ−Ö÷Ö¸ü

S

.

,

†Ö"Öá

S

²ÖÖê¸ü•Ö‡Ô וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ,−ÖÖµÖ÷ÖÖÓ¾Ö Öã וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ÃÖî¤üÖ²ÖÖ¤ü ´ÖÖôû†ÃÖÖê»Öß ú¾ÖšüÖ ²ÖÖ.−Ö¾Öê ד֏ֻÖß

S

ÁÖß ÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö ú¾Ö›æü•Öß ‡Ôôû¯ÖÖŸÖê ÃÖÖî »Ö´Öß ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ ¬Öã¾Öì ÃÖã³ÖÖÂÖ ÷Ö"Ö¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö †Ö¡ÖÖ´Ö †¿ÖÖêú •Ö−ÖÖ¬ÖÔ−Ö †ÃÖÖê»Öê ÁÖß ÃÖã¤üÖ´Ö ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü “Ö¾ÆüÖ"Ö ÁÖß ¯ÖãÓ›ü»Öߍú •Ö−ÖÖ¤Ôü−Ö ˆ²ÖÖôêû

S S S S s

וÖ.¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ ´ÖÖÓ›ü¾ÖÖ

S

ÖÖ−Ö÷ÖÖÓ¾Ö ŸÖ¸üÖê›üÖ

S S

S

Arni Digras Darwha Pandharkawada PUSAD Kalamb Umarkhed Arni Ghatanji

úÖ¯ÖêÀ¾Ö¸ü −Ö¾Öê וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.¤ü¢ÖÖ¯Öæ¸ü ¾ÖÖ÷Ö¤ü Öã ×»ÖÓ÷Ö™üß (³ÖÖ›ü) úÖ™üÖê›üÖ ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ, Öî¸üß ¤êü¾ÖÃÖ¸üß ¯ÖÖ¸ü¬Öß ŸÖÖÓ.

S

636

Kalamb Mahagaon Arni Darwha

. . ¸üÖ‰úŸÖ¾ÖÖ›üß ´ÖÆüÖôãÓû÷Öß ú¸ü´ÖÖôûÖ

637

PUSAD

623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635

638 639 640 641

07/02/1970

´Öã.¯ÖÖê.ŸÖÖ.וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

¤ü×Æü¾Ö›ü ²Öã. ¯ÖÖÓœæü"ÖÖÔ êú. úÖ»Öá

622

´Öã.−Öê¸ü ¯ÖÖê.´ÖÖÆãü¸ü ŸÖÖ.´ÖÖÆãü¸ü וÖ.−ÖÖÓ¤êü›ü

ÁÖß ¤ãü÷Öì¿Ö ¾ÖÖÃÖã¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ÷ÖÓ÷Ö´Ö¾ÖÖ¸ü

PUSAD PUSAD Yavatmal

621

14/7/1966

†¿ÖÖêú ׍úÃÖ−Ö¸üÖ¾Ö ±ãú»Ö—Öê»Öê

S

620

,

S

²ÖÖ¸ü³ÖÖ‡Ô êúôûÖ¯Öã¸ü ¤êüˆ¸ü¾ÖÖ›üß •Öã. úÖêôû¾Ö"Ö ´ÖÖêšêü

619

7

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö.¿ÖÖôûÖ “ÖÆüÖÓ¤ü

Arni Pandharkawada Arni Arni

617 618

6

18/04/1972 ´Öã.¯ÖÖê.ŸÖÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

S

S

‡“ÖÖê¸üÖ

5

ãú. ¿ÖÖ»Öß−Öß ¸üÖ´Ö³ÖÖ‰ú ›Óü³ÖÖ¸êü

S S S

S S

S S S S S S S

19/02/1969

,

48 51

3 1

06/04/1966 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 51 1 12/04/1971 ´Öã.†Ö™ü´Öæ›üá ¯ÖÖê.¾ÖÖœüÖê"ÖÖ ²ÖÖ•ÖÖ¸ü ŸÖÖ.¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö 46 וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 1 ´Öã.¯ÖÖê.—ÖÖ›ü÷ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ.¸üÖôêû÷ÖÖÓ14/04/1965 ¾Ö 52 1 10/07/1966 ¯ÖãÃÖ¤ü 50 10 ´Öã.ˆ¢Ö¸ü¾ÖÖœüÖê"ÖÖ ŸÖÖ.−Öê¸ü 11/12/1966 50 5 02/03/1968 Æü¸üÃÖã»Ö פü÷ÖÏÃÖ 49 2 –ÖÖ−ÖêÀ¾Ö¸ü ˆ¤êü³ÖÖ−Ö•Öß ˆ‡Ôêú ´Öã. ¹ýœüÖ ¯ÖÖê. ›üÖ÷ë Ö¸üÖ›üÖÔ ŸÖÖ. úôÓ07/02/1969 û²Ö וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû “48 3 ¸üêüÖÖ ×úÃÖ−Ö¸üÖ¾Ö ´ÖêÁÖÖ´Ö ›üÖê»Öá ŸÖÖ.וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 01/04/1970 47 1 24/03/1972 ãú.ÃÖãד֟ÖÖ ´Ö¬Öãú¸ü¸üÖ¾Ö ´ÖÖÃÖã¸üú¸ü ±úÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö 45 2

15

16

17

18

19

20/01/1987

31/05/2017

30

4

11

03/07/1990

31/05/2017

05/05/1990

31/05/2017

26 27

10 0

28 26

31/05/2017

31/07/1991

1) ‘ÖÖ™Óü•Öß 2) ¯ÖÖÓœü¸ü1)ú¾Ö›ü†ÖÓÖ ²Öê—Ö¸üß 2) ¯ÖÖÓœãü"ÖÖÔ SÖã. 1) “ÖÖê12/08/1992 ¯Ö−Ö 1) ‘ÖÖ™Óü•Öß 2) ¯ÖÖÓœü¸ü1)ú¾Ö›ü¤êü¾Ö Ö¬Ö¸üß 2) ׍ú−Æüß 3)S¾ÖÖ÷Ö¤üÖ 20/7/1995

31/05/2017

24 21

9 10

19 11

12 30

31/07/1991

‘ÖÖ™Óü•Öß

21/08/1992

31/05/2017

01/08/1991

31/05/2017

24 25

9 9

25 19 17 21 20 29 24 30 7

01/08/1991

01/08/1991

31/05/2017

07/07/1995

31/05/2017

18/08/1992

31/05/2017

31/12/1992

31/05/2017

21/04/1986

31/05/2017

26/07/1995

31/05/2017

02/08/1991

31/05/2017

02/08/1991

31/05/2017

21/12/1988

31/05/2017

25 21 24 24 31 21 25 25 28

9 10 9 5 1 10 9 9 5

29/7/1991

31/05/2017

12/08/1992

31/05/2017

20/11/2002

31/05/2017

20/01/1986

31/05/2017

13/08/1992

31/05/2017

26/07/1991

31/05/2017

09/08/1991

31/05/2017

01/08/1991 02/08/1991 02/08/1991 02/08/1991 02/08/1991

02/08/1991

3 6 4 2

29 9 12 25

03/08/1991

ãú.†¹ý"ÖÖ ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ †−֏Öãôêû ÁÖß ¯Öß.êú ²ÖÖ·ÆÖôêû ¾ÖÂÖÖÔ ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ÷Ö›êüú¸ü

ˆ´Ö¸üÖê›ü ¯ÖãÃÖ¤ü ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

52 48 49

7 1 1

1 28 1

07/08/1991

ÁÖß “ÖÓ¦ü³ÖÖ−Ö ¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´Ö ²ÖÖê¸ü“ÖÖ™êü ÁÖß ¿Ö¸ü¤ü ›üß ¯Ö¤Ëü´ÖÖ¾ÖÖ¸ü ÁÖß ÃÖã×−Ö»Ö †Ö¸ü ú¾Ö›êü ãú •µÖÖêŸÖß †−ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ³ÖÖÍú¸ü¾ÖÖ¸ü ÁÖß ÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö ´Öã¸ü»Öָ߬ü ¯Ö¤ü´ÖÖ¾ÖÖ¸ü ÷ÖߟÖÖ ¯Öß. ²Öê»Öê ÁÖß. ²Öß. ‹ÃÖ. ×¾Ö"֍ú¸êü ÁÖß ¸üÖ•Öë¦üãú´ÖÖ¸ü –ÖÖ−ÖêÀ¾Ö¸ü ÷Öã‘ÖÖ"Öê

´Öã.¤ü¢Ö¸üÖ´Ö¯Öã¸ü ŸÖÖ.†Ö"Öá 04/06/1965 03/01/1965 פü÷ÖÏÃÖ/ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ²ÖÖ"ÖÖµÖŸÖ ŸÖÖ ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ 15/10/1970 09/03/1965 ´Öã. ד֏Ö"Öß ŸÖÖ.¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 01/06/1969 ¯ÖãÃÖ¤ü 09/08/1959 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 01/05/1960 “ÖÖ»Ö÷Ö"Öß ŸÖÖ.ˆ´Ö¸üÖê›ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ²Öê»ÖÖê¸üÖ ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 06/07/1969

51 52 46 52 47 57 57 47 50

11 4 7 2 11 9 0 10 11

27 28 16 22 30 22 30 25 4

16/08/1991

2 9 20 15

25/11/1991

16/05/1970

46 10 49 5 52 8 47 0

30/10/1964 03/04/1969 30/04/1968

27/06/1966

,

S

29/7/1970

03/08/1991 06/08/1991 07/08/1991

08/08/1991 09/08/1991

26/08/1991 30/9/1991 08/10/1991 09/10/1991 15/10/1991 22/11/1991 22/11/1991 25/11/1991

14

S S

†Ö"Öá

´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö

—Ö¸üß ¾Ö"Öß ‘ÖÖÓ™ü•Öß ‘ÖÖ™Óü•Öß ¾Ö"Öß ‘ÖÖ™Óü•Öß ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö

02/08/1991 02/08/1991

13

úôÓû²Ö ¯ÖãÃÖ¤ü

¯ÖãÃÖ¤ü ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö

01/08/1991

02/02/1963 ÁÖß ÷Öã»Ö´ÖÖêÆÓü´Ö¤ü †²¤ãü»Ö ¸ü••Ö֍ú ±úÖ−Ö−Ö †Ö"Öá 54 ãú. ¸êü"ÖãúÖ ú¾Ö›ãü•Öß ´Ö›üÖ¾Öß ´Öã ™ëü³Öß ¯ÖÖê ÃÖã®ÖÖ ŸÖÖ ê22/11/1966 úôûÖ¯Öã¸ü ×•Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 50 19/01/1965 ÁÖß ¸üؾ֦ü ´Öã»Öá¬Ö¸ü ד֬¤ü¸ü¾ÖÖ¸ü †Ö"Öá 52 ÁÖß ×¾Öšüšü»Ö ×ÃÖŸÖÖ¸üÖ´Ö ×¾Öºþôûú¸ü ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ú.ŸÖÖ.¤üÖ¸ü¾ÆüÖ 06/03/1963 54

S

.

01/04/1966

12

1) ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö 2) ¯ÖÖÓœü¸1) üú¾Ö›ü •ÖôûÖ úÖ 2) ãÓú³ÖÖ 3)S¯ÖÖ£Ö¸üß

´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö

−ÖÖÓ−Ö¤ü‡Ô “ÖÆüÖÓ¤ü

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ¾Ö"Öß ŸÖê•ÖÖ¯Öæ¸ü ¯ÖãÃÖ¤ü †Ö"Öá †Ö"Öá

−ÖÖ÷Öê—Ö¸üß ²ÖÖê¸üÖ™üß

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû †Ö"Öá

S S

ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ Ö ÃÖ¾ÖÔ¸üÃ"ÖÖ¬ÖÖ ¸ü"Ö S S S S

ÓA S

‘ÖÖ™Óü•Öß †Ö"Öá S 1) ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö 2) —Ö¸üß 1) 3) ™ü¯ÖÖÓëü³œÖßü¸2) üú¾Ö›ü ×Æü¾ÖÖ¸üÖ 3) êSúôûÖ¯Öæ¸ü ‘ÖÖ™Óü•Öß †Ö"Öá S ‘ÖÖ™Óü•Öß úÖêôû¾Ö"Ö ´ÖÖêšêü S ¯ÖãÃÖ¤ü ¯ÖãÃÖ¤ü ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö

úÖê¯ÖÏÖ ¯ÖÖÓœãü"ÖÖÔ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôûS S

S ‘ÖÖ™Óü•Öß †Ö"Öá S 02/02/1990 31/05/2017 27 ‰ú´Ö¸üÖê›ü פü÷ÖÏÃÖ S 31 20/01/1986 31/05/2017 פü÷ÖÏÃÖ ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ S 25 16/08/1991 31/05/2017 1) ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ 2) ¯ÖÖÓœü¸ü1)ú¾Ö›ü´ÖÆüÖ Ö÷ÖÖÓ¾Ö úÃÖ²ÖÖ 2) ÃÖÖê S −Ö²Ö›üá 3) ²ÖÖê¸ü÷ÖÖÓ¾Ö 4) Ø»Ö÷Ö™ü ß ³ÖÖ›ü. 26 02/07/1990 31/05/2017 ¯ÖãÃÖ¤ü ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö S 21 10/07/1995 31/05/2017 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû úôÓû²Ö S 01/08/1990 31/05/2017 26 S ü¾ÖÃÖ¸ü28/11/1983 ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ¯ÖãÃÖ¤ü ˆ´Ö¸üúÖêÖêš›üÖ¸üü ß ×¿Öôû ˆ´Ö¸üÖêÖ›ê"üÖÖ ÃÖÖÖ¸Ö ¤ê ß 31/05/2017 33 S ˆ´Ö¸üÖê›ü †Ö"Öá S 31 17/01/1986 31/05/2017 23/02/1988 31/05/2017 29 27/09/1995

31/05/2017

10/08/1992

31/05/2017

12/08/1992

31/05/2017

28/11/1991

úôÓû²Ö S ´Öã ¸ ü » Öß ÃÖ㠍 úôû ß S ˆ´Ö¸üÖê›ü ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ú¸Óü•Öß S ˆ´Ö¸üÖê›ü †Ö"Öá S ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ A

25/11/1996

31/05/2017

21 24 24 20--

--

N

-

-

-

-

-

-

30 24 13 0 10 5 29 29 10

†Ö -

-

-

-

T

פü÷ÖÏÃÖ

-

9 10 9

18 5 22

3 4 9 10 10 9 6 4 3

29 11 15 29 21 30 3 14 8

8 9 9 6

4 21 19 6

-

---

-

²Ö

_

--

¯ÖÖê.Ùêü.»ÖÖêÆ- üÖ¸Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

20׍ú. ´Öß.

T

-

-

-

N

_

_ וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ ÷Öôû¾ÆüÖ

´Ö×−ÖÂÖÖ ¿ÖӍú¸ü¸üÖ¾Ö ÖÖ›êü

¯ÖÓ.ÃÖ. ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

_

रा उूत

¯ÖãÃÖ¤ü _

_

N

¯ÖÓ.ÃÖ.µÖ¾ ÖŸÖ´ÖÖôû T

डो र् ली यवतमा ळ

मुरली

-ÃÖÖî. ×¾Ö−ÖÖ †. ²ÖÖ¸ü›êü

−Ö.¯Ö.¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

49

-

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

¯ÖŸÖ߯֟−Öß

_

_

_

_

_

N T

_

_

0

0

0

0

0

†Ö¸ü´Öê¿Ö ÷ÖÓ÷ÖÖ¬Ö¸ü ú´ÖšüÖ"Öê

ØÃÖ÷Ö¤ü ¯ÖÓ.ÃÖ.פü÷ÖÏ

25 ׍ú.´Öß.

-

-

¯ÖŸÖ߯֟−Öß

-

-

-

-

-

T

-

-

_¿Ö¸ü¤ü ›üÖë÷Ö¸êü

וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ úÖêôûß ²Öã.ŸÖÖ.‘ÖÖ™Óü•Öß

7 ׍ú´Öß

N

_

_

×−Ö¸Óüú

S

05/08/1992

31/05/2017

24

9

26

PUSAD Digras

²ÖÖê¸üß Öã וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.Ø“Ö“ÖÖê»Öß 1

S

•Ö²Öß−Ö ÃÖã»ÖŸÖ−ÖÖ †¿Öãú¸ü ÁÖß´ÖŸÖß ¸Óü•Ö−ÖÖ úÖÓ²Öôêû ü

´Öã.¯ÖÖê.¯ÖãÃÖ¤ü ¯ÖãÃÖ¤ü/µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

10/02/1964

53 49

3 7

21 15

07/12/1991

ˆ´Ö¸üÖê›ü

ˆ´Ö¸üÖê›ü

¯ÖãÃÖ¤ü פü÷ÖÏÃÖ

S S

03/07/1998

31/05/2017

S

23/09/1987

31/05/2017

18 29

10 8

28 8

-†Ö, ‹

Ralegaon Babhulgaon

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö.¿ÖÖôûÖ, úôû´Ö−Öê¸ü

S

ÃÖÖî.´Ö㌟ÖÖ ³ÖÖê•Ö¸üÖ•Ö ÆüÖÓ›êü

¸üÖ.¯Öã»Ö÷ÖÖ¾Ö ŸÖÖ.¤êü¾Öôûß ×•Ö.¾Ö¬ÖÖÔ

31/05/2017

20/01/1986

31/05/2017

25 31

5 4

12 11

†Öî

†×−Ö»Ö ˆÓú›ü¸üÖ¾Ö ¯Ö¸üÖŸÖê

23 17

19/12/1991

S

11 0

19/12/1991

¾Ö¹ý›ü

56 ´Öã.¯ÖÖê.ÃÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö.ÃÖ.²ÖÖ³Öãôû÷14/05/1971 ÖÖ¾Ö ×•Ö.¯Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 46

S

--

###

N ¾Ö T N ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ###

ú¾Ö›ãü ¿ÖӍ-ú¸ü “ÖÖÓ¤êüú¸ü

_¾Ö›üÃÖ¤ü ŸÖÖÓ›üÖ

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

--

-

###

42 N ¾Ö T ׍ú´Öß. N

† ¸êüÖÖ ³ÖÖê•Ö¸üÖ•Ö ¿ÖÆüÖ¸êü ÷Ö"Öê¿Ö¯Öã¸ü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 130 † ÁÖß †×−Ö»Ö −Öê´Öß“ÖÓוÖ.¯Ö.¿ÖÖôû ¤ü ¯ÖÖÖ»Öê Ö .úÖ»Öá ¯ÖÓ.ÃÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 0 ׍ú ´Öß संदया भि मरा व जि .प.प्रा.शा

¯ÖãÃÖ¤ü

´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

¯ÖÏÖ.†Ö.ˆ¯Öëú¦ü »Ö×»ÖŸÖÖ “ÖÓ¤ãü•Öß ¾Öê¼üß ú¸ü"Ö¾ÖÖ›üß ¾Öê÷ÖÖÓ¾Ö

--

0

29/11/1991

20/01/1992-

पा रवा פü÷ÖÏÃÖ, ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

--

28

S S

-

5

N/T

-

1

¯ÖÖ›üá †Ö´Ö»ÖÖ

-

घा े टी , कळंब

55

--

48

úôÓû²Ö úôÓû²Ö

प्रा.शा .मो हदा पं.स. पां ढरकवडा

-

03/04/1969

08/06/1960

दि ली प देवरा व दा रवनकर

--

ÆüÖŸÖ»ÖÖ ŸÖÖ.ˆ´Ö¸üÖê›ü

12/12/1991

27

10 30

ÃÖÖî.¸üÖ•ÖÁÖß ¯ÖÓ›üßŸÖ ÷ÖãÓ›üÖ¯¯ÖÖ

16/10/1967

26

उज् वलावि वेक

S

28/11/1991

25

-

¾Ö›üÃÖ¤ü ŸÖÖ›üÖ

11/09/1964

24S

S

27/11/1991

23

-

ÃÖÖÆêü²Ö¸üÖ¾Ö ˆ¢Ö´Ö¸üÖ¾Ö ¤êü¿Ö´ÖãÖ ÁÖß ÃÖã¤ü¿ÖÔ−Ö ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ “Ö¾ÆüÖ"Ö ÁÖß †×−Ö»Ö ¯Öß úÃÖÓ²Öê

22/12/1967

22

N ¾Ö T

Ö›üúÖ ŸÖÖ.´ÖÆüÖ÷ÖÓÖ¾Ö †Ö"Öá »ÖÖ›üÖê›ü ŸÖÖ ¤üÖ¸Ôü¾ÆüÖ

S

21### ### ### 24 9 19 14 6 11 31 4 11 24 25 25

20

टि टवी

0

--

--

‡Ô

÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö ×¤ü. îú™üߍú¾ÖÖ¸ü

--

--

N -

### ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö

´ÖÓ•Öß −Öևԍú ×¾Ö¤üµÖÖ. 21 ׍ú−Æüß ŸÖÖ.‘ÖÖ™Óü•Öß ×ú.´ÖÖ 16 / 99

1 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673

2

680 681 682

8

9

10

11

14

15

16

17

18

19

20

13/04/1965

52

1

18

04/02/1992

´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö

¯ÖãÃÖ¤ü

S

13/08/1992

31/05/2017

24

9

18

†Ö - †¯ÖÓ÷Ö

Æêü´Ö»ÖŸÖÖ −ÖÖ¸üÖµÖ"Ö ²Ö−Ö×÷Ö−Ö¾ÖÖ¸ü ÁÖß Û¾Æü. ›üß. •ÖÖ¬Ö¾Ö

²ÖÖ»ÖÖ•Öß ´ÖÓפü¸üÖ •Ö¾Öôû פü÷ÖÏÃÖ

12/11/1969

19 26

¯ÖãÃÖ¤ü

¯ÖãÃÖ¤ü

¯ÖãÃÖ¤ü

פü÷ÖÏÃÖ

S S

28/07/1997

31/05/2017

05/08/1972

6 9

05/02/1992

פü÷ÖÏÃÖ/ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

47 44

16/10/1992

31/05/2017

19 24

10 7

¿ÖÆêü−ÖÖ•Ö ²Öê÷Ö´Ö ´ÖÖê.ÆüÖ¹ý"Ö ãú.»ÖŸÖÖ Ø“ÖŸÖÖ´Ö−Ö ´Ö›üÖ¾Öß

ŸÖÖ ´ÖÖŸÖÖêôûÖ ×•Ö. ²Öã»ÖœüÖ"ÖÖ14/07/1968 01/07/1972 ´Öã.¯ÖÖê.¯ÖÖ™ü"Ö ŸÖÖ.—Ö¸üß ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

48 10 44 10

17 30

22/02/1992

´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö

פü÷ÖÏÃÖ ¾Ö"Öß

27/12/1993

31/05/2017

20/01/1986

31/05/2017

23 31

5 4

3 15 4 11

ÃÖÖî. ˆÂÖÖ ¸ü´Öê¿Ö ú®Ö֍êú »ÖŸÖÖ ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ´ÖêÁÖÖ´Ö

05/01/1965 ´Öã. ¯ÖÖê. ¯ÖÖ£ÖÖê›ü ŸÖÖ. −Öê¸ü וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 01/06/1968 †Ö›ü´Öãšüß ŸÖÖ.¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö

52 48

4 11

26 30

28/02/1992

20/12/1988

31/05/2017

03/11/1992

31/05/2017

28 24

5 6

11 28

†Ö›üúÖê»Öß ŸÖÖ.´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö 20/04/1971 46 22/05/1970 ¯ÖÆãü¸ü ‡Ô.ŸÖÖ.úôÓû²Ö וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 47 01/01/1973 ¯ÖÆãü¸ü ŸÖÖ.²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 44 ´Öã. ¯ÖÖê. ²ÖÖê¸ü÷ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ. ¯ÖÖÓœü¸10/01/1973 üú¾Ö›üÖ 44 15/04/1972 ÷ÖÆãü»Öß ŸÖÖ.¯ÖãÃÖ¤ü 45 ´Öã. ¯ÖÖê. úÖ−ÆüÖôû÷ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. 12/01/1967 ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 50 04/08/1970 ´Öã.¯ÖÖê.¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 46 20/06/1966 دָ֯üß ŸÖÖ. פü÷ÖÏÃÖ ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 50 01/01/1968 ´ÖÖê¸ü“ÖÓ›üß ŸÖÖ.ˆ´Ö¸üÖê›ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 49

1 0 4 4 1 4 9 11 4

11 9 30 21 16 19 27 11 30

05/03/1992

25 25 26 25 24 25 24 33 26

2 2 10 2 9 2 9 6 10

26 25 16 25 21 22 7 †Ö 3 11

S

ÁÖß. †¿ÖÖêú −ÖÖ÷Ö¸üÖ¾Ö œüÖê»Öê

05/08/1968 ¾ÖÃÖÓŸÖ¯Öææ¸ü ŸÖÖ.פü÷ÖÏÃÖ ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ŸÖ¸ü−ÖÖêôûß ŸÖÖ ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

26 29 13 24

13/03/1992

ÁÖß´ÖŸÖß ¸êüÖÖ ¯ÖÖêµÖÖ´Ö ÁÖß ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö †Ö¸ü ¸üÖšüÖê›ü

9 11 5 7

´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 05/03/1992 ÓA ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 06/03/1992 S ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö S 15/07/1990 S ‘ÖÖ™Óü•Öß

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 06/03/1992 ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ¯ÖãÃÖ¤ü S 10/08/1992 ¾Ö"Öß ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ú¾Ö›ü S ÃÖß 09/03/1992 ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ 24/08/1992 úôÓû²Ö ¾Ö"Öß ¸ü"Ö ¯ÖãÃÖ¤ü ˆ´Ö¸üÖê›ü −ÖÖ−ÖÓ¤ü ‡. ן־֛üß −Ö¾Öß S 28/11/1983 SS ¯ÖãÃÖ¤ü ¯ÖãÃÖ¤ü ˆ´Ö¸üÖê¿Ö뛲ü ÖÖôû¯Ö߯ÖÏß †Ö´Ö¤ü¸üß Ö¹ýÃÖ Öã.20/07/1990 S ˆ´Ö¸üÖê›ü ˆ´Ö¸üÖê›ü ²Öê¯Öã»Ã֏Öê Ö¤ü ›ü ˆ´Ö¸ü ן־֛ü Öê›ß ¾Ö›ü ü ÃÖ¤üS ¯ÖÖ›üá 01/07/1999 ²ÖÓ S

31/05/2017

S

²ÖÖ²ÖÖ¸üÖ¾Ö Æü−Ö´ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ãúôûÃÖÓ÷Öê ×¾Ö»ÖÖÃÖ ¾ÖÖ´Ö−Ö¸üÖ¾Ö ×ú−Ö¾Ö™üú¸ü ¸üÖ•Öë¦ü ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ÷Öê›üÖ´Ö ãú. ×»Ö−ÖÖ •Ö−ÖÖ¤Ôü−Ö †Ö¡ÖÖ´Ö ÁÖß –ÖÖ−ÖêÀ¾Ö¸ü ÃÖ¤ü²ÖÖ œü÷Öê ŸÖãôû׿ָüÖ´Ö »Ö´Ö"Ö ¯Öë¤üÖê¸ü ¯Öã¯ִÖÖ»ÖÖ ´Ö−ÖÖêÆü¸ü ×ÃÖ›üÖ´Ö ÁÖß. ×ÃÖŸÖÖ¸üÖ´Ö ÖÓ›æü•Öß Æü›üÃÖê ÁÖß. −Ö££Öæ ´ÖÖ¸üÖêŸÖ¸üÖ¾Ö ´ÖÖ¸êü

17 16 25 31

10 7 2 4

30 1 1 16

™ü֍úôûß

S

ÁÖß. •Öß.‹ÃÖ.ÃÖãӍúÖ¾ÖÖ¸ü

30/06/1970 ¸üÖ"Öß †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß 46 11 ´Öã. ¯ÖÖê. ×−Ö»Ö•Ö‡Ô ŸÖÖ. ¾Ö"Öß22/11/1971 וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 45 6 02/07/1972 ´Öã.¯ÖÖê.´Ö¤ü−ÖÖ¯Öæ¸ü ŸÖÖ.׍ú−Ö¾Ö™ü וÖ.−ÖÖÓ¤êü›ü 44 10

1 9 29

08/05/1992

S

ÆüµÖÖŸÖ ÖÖ−Ö −Öã¸ü ÖÖ−Ö ÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö ¤üÖ¤üÖ•Öß ¤üÖê›üêú

וÖ.¯Ö.ˆ.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.Ø“Ö“ÖÖê»Öß 2

S

ÃÖÖî. ¿ÖÖê³ÖÖ ¯ÖÏ. ú™üµÖÖ¸ü´Ö»Ö ŸÖÖ¸üÖ ¾µÖӍú™êü¿Ö úÖê»Æêü . •µÖÖêŸÖß ¸üִ֍ÌúÂ"Ö Ø¯Ö•Ö¸üú¸ü

01/07/1964 ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ 28/01/1973 ÖêŸÖÖ−Ö −Ö÷Ö¸ü úÖî»ÖÖê›ü ŸÖÖ.וÖ.†úÖê »ÖÖ 24/7/1967 , 10/12/1969 †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß

PUSAD Digras

»ÖÖê"Öß ×•Ö.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ´ÖÖêÖ Îú. 2

S

Digras Wani

וÖ.¯Ö..¯ÖÏÖ.ˆ¤ãÔü ¿ÖÖ. ú»Ö÷ÖÖ¾Ö ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ¿Öê»Ö㠏Öã

S

Maregaon Yavatmal

וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ²ÖÖê™üÖê"Öß ‘ÖÖ™üÖ"ÖÖ

S

Yavatmal Yavatmal Babhulgaon Yavatmal PUSAD Maregaon Wani Umarkhed Umarkhed

‘¬Ö¸ü´Ö÷ÖÖ¾Ö ŸÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ´ÖÖˆã»Öß ²ÖÖê¬Ö›ü “ÖÖëœüß ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ Öî¸ü÷ÖÖ¾Ö ³Öê¤üß ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, −Ö¾Ö¸ü÷ÖÖÓ¾Ö ×ŸÖ¾Ö›üß −Ö¾Öß Ö¹ýÃÖ Öã.

S

Umarkhed Ghatanji Yavatmal Darwha

¯ÖÖ›üá ²ÖÓ.

Yavatmal Maregaon Zari

ºþ‡Ô ˆ¤ãÔü וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ÃÖ÷Ö"ÖÖ¯Öã¸ü

Digras Babhulgaon Kalamb Yavatmal Ghatanji Umarkhed Kalamb Ghatanji Yavatmal

Ghatanji

679

7

¾Ö−Ö¾ÖÖ»ÖÖÔ ŸÖÖ.¯ÖãÃÖ¤ü

÷ÖÓ÷ÖÖ¬Ö¸ü ²ÖÓ›æü•Öß ãú²Ö›êü

678

676

5

S

677

675

4

µÖê»Ö¤ü¸üß

Kalamb Ghatanji Ghatanji Kalamb

674

3

PUSAD

(

S

S

)

S

S S S S S S S

S

ÃÖÖ¾Ö¸ü÷Ö›ü ÆüÖŸÖ"Öß

S S S

s

. . ÖÖ−Ö÷ÖÖÓ¾Ö

6

.

,

S S

02/06/1973

,

ˆ´Ö¸üÃÖ¸üÖ −Ö ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ, ™üÖ»Öê÷ÖÖÓ¾Ö

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

07/05/1965

.

16/06/1965

51

23/02/1968

¯ÖãÃÖ¤ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

10/01/1966

S

,

23/9/1962

S

.

14/02/1964

S

.

S S

ÁÖß. •Öß. •Öß. šü֍ú¸êü

ÁÖß´ÖŸÖß ×¿Ö»ÖÖ ³ÖÖêú¸êü ÷Ö"Öê¿Ö †•ÖÖ²Ö¸üÖ¾Ö œüÖ»Öê

−ÖÖ÷Ö¯Öã¸ü ¸üÖê›ü,µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 19/02/1964 †ÖÓ•Öß †Ó¤üÖê¸üß, ŸÖÖ. ¤êü¾Öôû1ß 5/03/1964 .

S -

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ, د֯Öôû÷ÖÖÓ¾Ö ¹ý

.

S

S

ãÓú¤üÖ †¿ÖÖêú ¾ÖÖ−֏֛êü

S

Yavatmal Ghatanji

´Öã¸ü—Ö›üß ´Ö›ü

Zari Ghatanji

´Öãôû÷Ö¾ÆüÖ Ö

07/10/1963

52 10 44 4 49 10 47 5 49 3 51 4 54 8 53 3 53 3 53 2 52 10 52 5 52 0

S

´Öã¸ü»Öß ŸÖÖÓ›üÖ . .

18/12/1968

S

¯ÖÏ´ÖÖê¤ü ¾µÖӍú™ü¸üÖ¾Ö úÖÓ²Öôêû

S S

.

ÁÖß. ¯Öϱú»Ö. ¯Öß. úÖê´ÖÖ¾ÖÖ¸ü

12/07/1964 21/12/1964

20/06/1965 ²ÖÖê¸üß ÷ÖÖêÃÖÖ¾Öß ŸÖÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû .

S

48 43 48 53

14/09/1965

¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ

20/09/1965

.

25/10/1965

11

11/02/1992

27/02/1992

28/2/1992

06/03/1992 06/03/1992 06/03/1992 07/03/1992 09/03/1992 09/03/1992 10/03/1992 13/03/1992

15/03/1992 30/03/1992 08/05/1992

08/05/1992

12

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ —Ö¸üß •ÖÖ´Ö"Öß

13

S ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ ¸ü"Ö ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ŸÖôêSû÷ÖÖ¾Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ÓA

01/07/1992

16 19 10 24

05/08/1992

15

05/08/1992

07/07/1992

10/07/1992

31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017

31/05/2017

S

15/01/1986

31/05/2017

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû S וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ¾ÖÖÓ•SÖ¸üß

08/11/1992

31/05/2017

11/08/1992

31/05/2017

24/9/1987

úôÓû²Ö

31/05/2017

30/03/1992

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖÓ¾Ö ¾Ö"Öß

10/07/1992

31/05/2017

S

ÃÖÖ¾Ö¸ü÷Ö›ü ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

פü÷ÖÏÃÖ ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö úôÓû²Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

31/05/2017

31/05/2017

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ´ÖÖ»Öê÷ÖÖ¾Ö

31/05/2017

30/10/2000

18/06/1992

30 3 7 21 8 21 8 17 12

31/05/2017

31/05/2017

S S S

01/08/1990

31/05/2017

07/10/1987

31/05/2017

24/09/1987

31/05/2017

S

17/07/1992

31/05/2017

11/08/1992

31/05/2017

28/07/1992

05/08/1992

´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ˆ´Ö¸üÖê›ü ¾Ö›ü ˆ´Ö¸ü¤ü ²ÖÎÖê›´Æüü ß úÖê¸ü™üÖ ´Öã¸Sü»Öß ŸÖÖÓ›üÖ 10/12/1992 S úôÓû²Ö S 01/08/1990

05/08/1992

20/01/1986

31/05/2017

05/08/1992

31/05/2017

02/08/1992

¤üÖ¸¾ÆüÖ

´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû úôÓû²Ö

S S

31/05/2017 31/05/2017

-

8 8 6 9

0-

23/11/1992

31/05/2017

9 6

20/1/1986

31/05/2017

11/08/1992

31/05/2017

31 24

4 9

11 20

05/08/1992

-

-

परम्या तां डा

¯ÖãÃÖ¤üÖ÷ÖÖÓ¾Ö ´ÖÆü , ¯ÖãÃÖ¤ü

“ÖÓ¦ü¿ÖêÖ¸ü ²Öë¦êü

וÖ.¯Ö.¿ÖÖôû וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖÖ »ÖÖê ˆ´Ö¸üÆüÖ߸üÖ ŸÖÖ.†Ö"Öá 0 וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ 55 ×¾Ö¸üÖê›ü ׍ú.´Öß -

-

--

ú¸Óü•Öß ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

N

_

_

N ¾Ö T ÷Ö"Öê¿Ö¯Ö㸠ü−Öê¸ü, ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ NT ###

0 _

10 0 _

0 N

_

_

-

-

-

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

-

úôÓû²Ö, -12 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖ ×¾ÖßÖÖ¸ü †×¬Ö.†Ö¸üÖê÷µÖ׍ú.´Öß. ¯ÖÓ.ÃÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ¯ÖãÃÖ¤üµÖ»Ö¤ü¸üß,

24 24

וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ ³ÖÖ›üˆ´Ö¸üß S

וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ úÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö ¯Ö.ÃÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

27

चो रंबा

31/05/2017

êúôûÖ¯Öã¸ü

ÃÖÓ¬µÖÖ úÖê›ü²ÖÖ¸üÖ¾Ö ²Öë¦ü

-

05/08/1992

05/08/1992-

9

11 6

--

ÃÖÖî.¾ÖÃÖã¬ÖÖ ×¾Ö•ÖµÖ¸üÖ¾Ö ‡Ó÷Öôêû --

9 7 8 10 9 5 9 4 9

20

8 726 29 29 24 24 24 26 31 24

31/05/2017

51 51

-

0 _

23/08/1996

05/08/1992

-

0 _

31/05/2017

´Öã¸ü—Ö›üß

Æü™ü¾ÀÖÖ¸ê ÃÖㆺþ"Ö ³ÖÖ¿Ö –ÖÖ−Öê ¾Ö¸üü úÖêšêüú¸ü

0 _

11/08/1992

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

† †

-‹

31/05/2017

05/08/1992

-

†Öê _

02/11/2000

11 17

-

-

26

N ¾Ö T

05/08/1992

11 8

-

-

•µÖÖêŸÖß ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö וÖ.¯Ö.¿ÖÖôû ˆ‡Ôêú Ö ¬Ö¸ü´Ö÷ÖÖÓ¾Ö µÖ¾zÖŸÖ´Öôû ׍ú.´Öß. †×−ÖŸÖÖ ×úÃÖ−Ö¸üÖוÖ.¯Ö. ¾Ö ´ÖêÁÖÖ´Ö ¿ÖÖôûÖ ›üÖê»Öá µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 12 ׍ú.´Öß.

31/05/2017

51 51

-

îú»ÖÖÃÖ ±úú߸üÖ ˆ‡Ô ¾ÖÖœüêúÖê ÖÖ ²ÖÖ•ÖÖ¸ü ¯ÖÓ.ÃÖ. ¸üÖ150 ôêû÷ÖÓÖ¾Ö0׍ú.´Öß.

31/05/2017

S

-

† †

29/09/1987

S

-05/08/1992

úôÓû²Ö

25

0 0

‹ 30 2 29 20 8 †Ö 26 8 †Öê

úôÓû²Ö

24

T

24 6 23 24 9 20 ### ### ### 30 24 7 14 20 21 30 11 26

23

0

24 29 16 24

05/08/1992

22

”ûÖµÖÖ ¤êü×¾Ö¤üÖÃÖ −Ö֍úŸÖÖê›êü

01/09/1992

05/08/1992

21

-

-

-

-

-

´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö , ¯ÖãÃÖ¤ü ¤üÖ¸¾ÆüÖ ²ÖÖ³Öãôû÷Ö Ö¾Ö, −Öê¸ü

--

--

--

--

T N

--

--

--

--

T N

-

-

-

-

-

-

´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö

-

-

-

-

ˆ´Ö¸üÖê ›ü¾Ö"Öß,´ÖÖ ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ### ###

17 / 99

1 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

´Öã.×»Ö÷ÖÓ™üß ŸÖÖ.—Ö¸üß

12/05/1966

51

0

19

05/08/1992

31/01/1967

50 49

4 10

0 5

05/08/1992

16 26

05/08/1992 05/08/1992

´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö

5 2

4 21

05/08/1992

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

¯ÖãÃÖ¤ü ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

49 2 48 9 48 8 48 3 48 1 47 10 , 15/07/1969 47 10 ´Öã. ¯ÖÖê. ŸÖ¸üÖê›üÖ ´ÖÖÓ÷Öãôû ŸÖÖ.24/10/1969 †Ö"Öá וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 47 7 †¾Ö¬ÖãŸÖ¾ÖÖ›üß µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 10/12/1969 47 5

3 25 9 19 30 21 16 7 21

05/08/1992

´Öã. ¯ÖÖê. ¯ÖÆãü¸ü ŸÖÖ. ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖÓ01/01/1970 ¾Ö וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû47 4 −ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö ×•Ö. †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß 22/07/1970 46 10 23/11/1970 46 6 12/04/1971 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 46 1

30 9 8 19

05/08/1992

Zari

µÖê¾ÖŸÖß

S

ÁÖß. êú. ²Öß. ×´Ö−֍úÖ¾ÖÖ¸ü

Umarkhed Yavatmal

²ÖÎÖ´Æü"Ö÷ÖÖÓ¾Ö ´ÖÖôû´ÆüÃÖÖê»ÖÖ

S

ÁÖß. ¸üÖ•Öêë¦ü †•ÖÖ²Ö¸üÖ¾Ö ÃÖ´Ö¤ãü¸êü ´Öã.´ÖÓ÷Ö¹ýôû וÖ.¾ÖÖ×¿Ö´Ö ÁÖß “ÖÓ¦üúÖÓŸÖ ¿ÖӍú¸ü¸üÖ¾Ö ÃÖ֏ָüú¸ü ¯ÖÖ›üá.−Ö. ‘ÖÖ™Óü•Öß

S

26/07/1967

05/08/1992

Kalamb Maregaon

וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ÃÖ÷Ö"ÖÖ¯Öã¸ü

S

¸üÖ•Öê¿Ö ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü د֯Öôû¿Öë›êü

49 8 05/12/1967 ´Öã. ÃÖÖê−Öã»Öá ¯ÖÖê. •ÖôûúÖ ŸÖÖ. ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 49 5

Yavatmal Mahagaon

³ÖÖÓ²Ö¸üÖ•ÖÖ ‡Ô•Ö−Öß

S

ÁÖß´ÖŸÖß ÃÖÓ×÷ÖŸÖÖ ÃÖã. ÷ÖÖê›ü²ÖÖê»Öê ´ÖÖêÆü−Ö •Ö®ÖÖ−ÖÖ£Ö ÃÖ¸ü¯Öê

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ¯ÖãÃÖ¤ü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

Yavatmal Yavatmal Mahagaon Yavatmal Yavatmal Yavatmal Kalamb Yavatmal Yavatmal

¸üÖ´Ö−Ö÷Ö¸ü ׍ú−Æüß ú¸Óü•Öß ²ÖÖê׸üØÃÖÆü ´ÖÖôû´ÆüÃÖÖê»ÖÖ ÃÖÖ¾Ö¸ü÷Ö›ü

´ÖÖ»ÖÖ ¿ÖÖ´ÖÃÖãÓ¤ü¸ü Æü•ÖÖ¸êü ãú. ¯Öã¯ÖÖ †ÖëúÖ¸ü ´ÖÆü»»Öê ãú ÃÖÓ¬µÖÖ úÖë›ü²ÖÖ¸üÖ¾Ö ²Öê¦êü ÁÖß´ÖŸÖß ¾ÖÓ¤ü−ÖÖ ¸üÖ‰úŸÖ ÁÖß ¤ü¿ÖÔ−Ö ¸ü‘Öã−ÖÖ£Ö ²Öë¦êü ÁÖß´ÖŸÖß “ÖÓ¤¦üúÖÓŸÖÖ ÷Öã»ÆüÖ"Öê

ד֏ֻÖß úÖ. ŸÖÖ.−Öê¸ü 28/03/1968 06/08/1968 ´Öã.¯ÖÖê.»ÖÖê"Öß ŸÖÖ. פü÷ÖÏÃÖ ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 22/09/1968 ¯ÖãÃÖ¤ü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 12/02/1969 ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö 01/04/1969 ´Öã ¯ÖÖê ‘ÖÖ™Óü•Öß 10/07/1969 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

³ÖÖêÃÖÖ ¾ÖÖ‘ÖÖ¯Öæ¸ü ™êüú›üß

S

Yavatmal Yavatmal Kalamb Umarkhed

´ÖÖêÆüÖ ²ÖÖ¸ü›ü

S

™ëü³ÖêÀ¾Ö¸ü−Ö÷Ö¸ü ˆ¤ãÔü

S

´ÖÖê. ±úÖ¹ýú ÃÖ´Ö¤ü †−ÃÖÖ¸üß

Digras Yavatmal Wani

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.¤ü¢ÖÖ¯Öæ¸ü úÖ¯Ö¸Ö ´Öê וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, »ÖÖ»Ö÷Öã›üÖ

S

06/05/1971 ÁÖß ÃÖß ‹´Ö −Ö¾Ö¸êü פü÷ÖÏÃÖ/ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 46 0 ÁÖß ‡ÔÀ¾Ö¸ü¤üÖÃÖ ÷Öë÷ÖÖ¸üÖæ´Ö ¯ÖÖ¸ü¾Öêú¸ü ˆ´Ö¸üß ŸÖÖ.²ÖÖ³Öæôû÷ÖÖ¾Ö 15/06/1971 45 11 ¸êüÖÖ »Ö™üÖ¸üß ˆ¯Ö¸êü ´Öã.¯ÖÖê.−ÖÖµÖ÷ÖÖÓ¾Ö ²Öã ŸÖÖ.¾Ö"Öß18/07/1971 וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 45 10

25 16 13

05/08/1992

Yavatmal Wani Kalamb Ner Zari Wani Zari Ralegaon Ralegaon

¾Ö›ü÷ÖÖÓ¾Ö ¯ÖÖê.Ùêü. וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ,²ÖÎÖ´Æü"Öß

−Ö¸êü¿Ö ¸üִ֍ÌúÂ"Ö ×•Ö³ÖúÖ™êü ÁÖß ´ÖÖêÆü−Ö ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾Ö Æü¸ü›êü

16 30 9 1 23 14 26 13 6

05/08/1992

22 16 6 30

10/08/1992

. .

. .

. .

. .

.

,

,

S

.

S S S S S S ,

S

S

S .

.

,

,

,

S

S

S S S S

ÁÖß †×−Ö»Ö ×ÃÖŸÖÖ¸üÖ´Ö •ÖµÖþÖÖ»Ö ÁÖß´ÖŸÖß −ÖÓ¤üÖ ×¤ü¯Öú šü֍ú¸êü ãú. •µÖÖêŸÖß ÷ÖÖêؾ֤ü¸üÖ¾Ö ¯ÖÆãü¸üú¸ü (¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü) ¸üÖ•ÖÆÓüÃÖ ´Öë−œêü .

S

²ÖÎÖ´Æü"Ö¾ÖÖ›üÖ ¯Öã¾ÖÔ

S

×´Ö−ցÖß ¿Ö¿ÖËߍúÖÓŸÖ ÷Ö¾ÆüÖôêû

¸üÖ•Ö−Öß

S

ÁÖß. êú. ¯Öß. ÖÖ›êü

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ,¸üÖ•Öæ¸ü úÖò

S

¸üִ֍éúÂ"Ö »ÖÆüÖ−Öã•Öß ³ÖÖë÷Öôêû

×Æü¾Ö¸üÖ ²ÖÖ.

S

ÁÖß. ‹−Ö. ¾Æüß. ¤êü¿Ö¼üß¾ÖÖ¸ü

וÖ.¯Ö.ˆ.¯ÖÏÖ£Ö.¿ÖÖôûÖ ¾Ö−ÖÖê•ÖÖ

S

ãú. ×−Ö´ÖÔ»ÖÖ ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ´Ö−Ö÷Ö™êü

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö.¿ÖÖôûÖ Öî¸ü÷ÖÖÓ¾Ö úÖÃÖÖ¸ü

S

ÁÖß. ‹.†Ö¸ü.²Ö֍ú›êü

וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ÃÖÖ¾ÖÓ÷Öß ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ, د֯Öôû¿Öë›üÖ

S S

²ÖÖ²ÖÖ úײָü¤üÖÃÖ −Ö÷Ö¸üÖôêû ÃÖãÓ¤ü¸ü¤üÖÃÖ ¿ÖӍú¸ü ŸÖ֍úÃÖÖÓ›êü

וÖ.¯Ö.ˆ.¯ÖÏÖ£Ö.¿ÖÖôûÖ ×¸ü¬ÖÖê¸üÖ

S

ÃÖÖî.´ÖÓ÷Ö»ÖÖ –ÖÖ−ÖêÀ¾Ö¸ü −ÖÖ»Æêü

±ú¢ÖÖ¯Öã¸ü

S

ÁÖß ×¯Ö. ›ü²»µÖã ´Öï¤ü

15/9/1967

27/12/1967 10/03/1968

49 49

úÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 15/09/1971 45 8 01/01/1972 ´Öã.ŸÖ¸üÖê›üÖ ¯ÖÖê.¯Öã−Ö¾Ö™ü ŸÖÖ.¾Ö"Öß ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 45 4 22/03/1972 45 2 ²ÖÖê¸üß †¸ü²Ö ŸÖÖ. ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ 30/05/1972 45 0 08/01/1961 56 4 ÃÖÖê−Ö²Ö›üá ´Öã.úÖê»Ö÷ÖÖÓ¾Ö ¯ÖÖê.ŸÖÖ.´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ17/06/1961 ¾Ö וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 55 11 ´Öã.¾ÖÖ÷ÖÖê»Öß ¯ÖÖê.ÃÖÖê−Ö²Ö›ü05/12/1961 á ŸÖÖ.êúôûÖ¯Öã¸ü 55 5 ´Öã.¯ÖÖê.ŸÖ. úôÓû²Ö וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 18/01/1962 55 4 ´Öã.¯ÖÖê.¤üÖ³ÖÖ ŸÖÖ. ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö. 25/06/1962 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 54 11 ´Öã. ¯ÖÖê. ŸÖÖ. ¸üÖôêû÷ÖÖ¾Ö ×•Ö.09/07/1962 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 54 10 ¾Ö»ÖߍúÖ¸ü, ŸÖÖ. ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö 15/09/1962 54 8 25/05/1963 úôûûÓ ²Ö וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 54 0 01/07/1963 53 10

05/08/1992

05/08/1992 05/08/1992 05/08/1992 05/08/1992 05/08/1992

05/08/1992 05/08/1992

05/08/1992 05/08/1992 05/08/1992

05/08/1992 05/08/1992

05/08/1992 05/08/1992 05/08/1992 10/08/1992 10/08/1992 10/08/1992 10/08/1992 10/08/1992

718 719

Arni

³ÖÖ−ÖÃÖ¸üÖ

S

03/11/1963 ÁÖß ×¤ü»Öß¯Ö ×¾Öšüšü»Ö¸üÖ¾Ö ¾ÖÖ−֏֛êü ´Öã.†ÖÃÖ¸üÖ ŸÖÖ.†Ö"Öá וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

53

6

28

10/08/1992

PUSAD Ner

µÖê»Ö¤ü¸üß ´ÖÓ÷Ö¹ýôû

S

ÃÖã×−Ö»Ö ×¾Öšü»Ö¸üÖ¾Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö ×¾Ö−ÖÖê¤ü “ÖÓ¦üúÖÓŸÖ ™üÖë÷Öê

פü÷ÖÏÃÖ ŸÖÖ.פü÷ÖÏÃÖ ÷Ö¾ÖôûÖ ŸÖÖ. ²ÖÖ³Öôû÷ÖÖ¾Ö

53 53

5 5

20 19

10/08/1992

S

Yavatmal Zari

׿־Ö"Öß ²Öã.

S

†×¾Ö−ÖÖ¿Ö ¸ü‘Öæ−ÖÖ£Ö ÷ÖÖê¸êü

׿־ÖÖ•Öß −Ö÷Ö¸ü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 21/05/1964

S

ÁÖß. ¯Öß. ¾Æüß. ¯ÖÓ“Ö³ÖÖ‡Ô

´Öã.¯ÖÖê.ÃÖÖê−Ö²Ö›üá ŸÖÖ.êúôû06/06/1964 Ö¯Öã¸ü

0 11

10 25

10/08/1992

´Ö•Ö¸üÖ

53 52

716 717

720 721 722 723

´Öã −֏Öê÷ÖÖ¾Ö, ¯ÖÖê.ŸÖ¸ü−ÖÖêôûß, ŸÖÖ.¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

11/12/1963 12/12/1963

17

18

19

וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ ´Öããú™ü²Ö−Ö S 02/07/1990 31/05/2017 26 ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ´ÖÆü ×Æü¾ÖÖôû ÷ÖÖÓ¾"Ö ˆ´Ö¸ü Öß ×Æü¾Ö¸üßÖê ¾Ö›ü ˆ ˆ´Ö¸ü ¤Sü ¯ÖÓÖê.›ÃÖ.úÖµÖÖÔ ü 13/12/1988 »ÖµÖ ²ÖÎÖ´Æü"Ö÷ÖÖ¾Ö31/05/2017 28 S ‘ÖÖ™Óü•Öß

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû S 05/08/1992 31/05/2017 24

10

29

N ¾Ö T

5 9

18 26

N

10/08/1992 10/08/1992 10/08/1992

10/08/1992

10/08/1992

13

14

15

16

1/9/1992 úôÓû²Ö S וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ †Ö¾ÖÖôû S ÷ÖÖ¾Ö 05/08/1992

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ¤êü¾Ö÷Ö¾ÆüÖ"Ö ´ÖãÓ÷Ö¿Öß ‡Ô•Ö−Öß µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ³ÖÖêê•Ö»ÖÖ Ø»Ö²Öß µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû úôÓû²Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

31/05/2017 31/05/2017

05/08/1992

31/05/2017

31/03/1993

31/05/2017

05/08/1992

31/05/2017

05/08/1992

31/05/2017

23/09/1987

31/05/2017

îêèäs s S S S

05/08/1992

31/05/2017

05/08/1992

31/05/2017

05/08/1992

31/05/2017

11/08/1992

31/05/2017

05/08/1992

31/05/2017

S

05/08/1992

31/05/2017

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû S 05/08/1992 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

S 05/08/1992 úôÓû²Ö S 14/08/1996 S ü³ÖêÀ¾Ö¸ü10/08/1992 ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ˆ´Ö¸ü ›üÖëÓ÷Ö¸ü÷ÖÖÓÖ꛾üÖ ˆ¤ãÔü ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ™ë −Ö÷Ö¸ü ˆ¤ãÔü S 15/3/1989 ‰ú´Ö¸üÖê›ü פü÷ÖÏÃÖ ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû S 05/08/1992 ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ 06/07/1995 ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ¾Ö"Öß ¸ü"Ö ‘ÖÖ™Óü•Öß µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû S 05/08/1992 ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ 14/08/1992 ¾Ö"Öß ³ÖÖ»Ö¸ü ¸ü"Ö úôÓû²Ö S 24/08/1992 S ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ¤üÖ¸ü²ÖξÆü´ÖÆü −Öê ß ²ÖÖê ¸ü ¸üß ²ÖÖê¸üß ²ÖÎÖ´Æü"Ö¾ÖÖ›üÖ¯Öã¾26/12/1988 ÖÔ S ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›Ö וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ, ´Öã“Öß S 01/02/1990 ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ 05/08/1992 —Ö¸üß ¾Ö"Öß ¸ü"Ö 17/08/1992 ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ×•Ö.¯Ö.¿ÖÖôûÖ, “ÖÖê¯Ö−Ö S úôÓû²Ö úôÓû²Ö S 10/08/1992 ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ¾Ö−ÖÖê•ÖÖ ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö ²ÖÖ¸ü›ü S 10/08/1992 ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

31/05/2017

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ †Ö"Öá

¯ÖãÃÖ¤ü ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

‘ÖÖ™Óü•Öß

¤üÖ¸¾ÆüÖ

05/08/1992

Maregaon Kalamb Ralegaon Ner

715

12

´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö

פü÷ÖÏÃÖ

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖÓ¾Ö

SA S S S

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖÓ¾Ö ¾Ö"Öß

¸üÖôêû÷ÖÖ¾Ö ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö úôÓû²Ö úôÓû²Ö

31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017

20

26 0

‹ _

24 9 26 24 9 26 29 8 8 24 9 26 24 9 26 24 9 26 ### ### ### 24 9 26 24 9 26

0

24 24 20 24

9 2

9 9 9 9

26 26 17 21

01/08/1997

31/05/2017

17/01/1986

31/05/2017

### ### ###

S ¸ü ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ −Öê¸ü ´ÖÖ"֍úß ³ÖÖÓ›êü÷ÖÖ¾Ö ±ú¢ÖÖ¯Öã S פü÷ÖÏÃÖ †Ö"Öá S

31/05/2017 31/05/2017

פü÷ÖÏÃÖ

¯ÖãÃÖ¤ü S 10/12/1996 31/05/2017 20 ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›ü ÷ÖÖê›üÖ¾ ²ÖÖ³Öã Ö֍úôûßô ×´Ö¸ü û÷ÖÖ¾Ö ²ÖÖ³Öã Ö ×¾Ö¸üSôÖêû÷›ÖÖ¾Ö ²ÖÖ³Öã ü ¾ÖÖ™ü01/08/1990 Öê›ôü û÷²ÖãÖÖ¾Ö ²ÖÖ³Öã . µÖÖ¾Ö»Öß ²ÖÖê ôû÷ÖÖ¾Ö −Öê ¸ü÷ÖÖ¾Ö¸ü ׳Ö. ´ÖÓ÷Ö¹ýôû 26 31/05/2017 S µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ׿־Ö"Öß ²Öã. 24 10/08/1992 31/05/2017 S ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ×•Ö.¯Ö.¿ÖÖôûÖ,¾ÖÃÖÓŸÖ−Ö÷Ö¸ü S 12/08/1992 31/05/2017 24

27

सा खरा खु.

30K. N N T M

_

N

_

_

-

-

-

´ÖÓ÷Öê¿Ö ´Ö¬ÖãÃÖã¤ü−Ö ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü ¯ÖÓ. ÃÖ. ØÆü÷Ö"Ö‘ÖÖ™ü 118 † וÖ. ¯Ö. ¾Ö¬ÖÖÔ ×ú. † ÁÖß´ÖŸÖß †Ó•Ö»Öß ÷Öֵ֍ú¾ÖÖ›ü וÖ. ¯Ö.¿ÖÖôû Ö ²ÖÖê¸üßØÃÖÆü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 3 ׍ú ´Öß ´ÖÖŸÖÖêÁÖß ¿ÖÖôûÖ ÁÖ߸üÖ´Ö¯Öã¸ü

ãú.×−ÖŸÖÖ ¯ÖÖÓ›ãü¸Óü÷Ö œü÷Öê

¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö T T T T

ÃÖæ™ü -

N/T

रा यसा

-

¯ÖãÃÖ¤ü

וÖ.¯Ö.¿ÖÖ. ×Æü¾Öôû Öß ¯ÖÖ.¯ÖÓ.ÃÖ.¯ÖãÃÖ¤ü 0 K.M

T T31/05/2017

31/05/2017

_

†)- ¯ÖŸÖß/¯ÖŸ−Öß ¤üÖê−Æüß ×•Ö.¯Ö.ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß »Ö»ÖߟÖÖ ´ÖÖêÆü−Ö ¸üÖšüÖê›ü

### ### ### 24 9 26 21 10 25

31/05/2017

31/05/2017

-10/08/1992

S

31/05/2017

_

26

¿ÖÖ´ÖÃÖãÓ¤ü¸ü Æü•ÖÖ¸êü ¯ÖÓ.ÃÖ.²ÖÖ³Öæôû÷ÖÖÓ¾Ö 60 ׍ú.´Öß. ÁÖß ¯ÖÖê¯ÖêÀ¾Ö¸ü †−ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ³ÖÖê¯ÖÓ.µÃÖ. Ö¸ü ‘ÖÖ™Óü•Öß 47 ׍ú ´ÖßT −Öê¸ü ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ .¯ÖÏ.ÃÖÓãÖÖ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû37 ׍ú ´Öß ²Ö ÁÖß ³Ö֍ú¸ü úÖ¿Öß−ÖÖ£Ö µÖ¾Öê†ÖîŸÖú¸ü

0

÷ÖÓ÷ÖÖ¤êü¾Öß ²ÖêÃÖߍú úôÓû²Ö

31/05/2017

וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ, ØÃÖ¤üß ¯Ö.ÃÖ.²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

25

† † --

-

25/11/1987

31/05/2017

¾Ö−Ö¯Ö׸üÖê¡Ö,¯ÖãÃÖ¤ü

‡Óפü¸üÖ ´ÖÖ¸üÖêŸÖ¸üÖ¾Ö ˆ‡Ôêú

24

†Ö ‹

10/08/1992

S

31/05/2017

23

N N T

וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ¾Ö»Öß−Ö÷Ö¸ü S úôÓû²Ö S

‘ÖÖ¸ü±ú›ü

31/05/2017

_

--

24 9 26 †Ö 24 9 17 24 9 7 28 5 5 27 3 30 24 9 26 आ ### ### ### 24 9 21 †Öî 24 9 21 †Öî 24 9 21 †Öî 29 6 6 24 9 21 †Öî 19 9 30

31/05/2017

22

²Ö)¯ÖŸÖß/¯ÖŸ−Öß ¯Öîúß ‹ú ÃÖÓ•ÖµÖ ¤ü÷Ö›ãü ÖÖêÃÖê

### ### ### 24 9 26 24 24

21

0

0

0

0 N

N ¾Ö T

अंजी नृ ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ, פü÷ÖÏÃÖ,

-

-

-

-

T

-

-

-

-

-

T

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

T

_

_

N

_

_

†× −ÖŸÖÖ ×¾ÖÀ¾Ö−ÖÖ£Ö —Ö÷Ö›ê ü 29 ׍ú.´Öß. i-l-;orrkG _ _ _ N

_

_

आ ं बडी

-

5 9

21 30

_

_

9 9

21 19

†Öî _

† _

²Ö

“ÖÓ¦ü¿ÖêÖ¸ü Æü−Öã´ÖÓŸÖ ´ÖêÁÖÖ´Ö

_

75׍ú.´ ¿ÖÖ.ŸÖÓ¡Ö×−֍êúŸÖ−Ö ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ Öß.

18 / 99

1 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755

2

3

8

9

10

11

12

S

4

ÁÖß. •ÖµÖ¾ÖÓŸÖ ²ÖÖ²ÖÖ¸üÖ¾Ö ¿Öë›êü

03/09/1964 ןָü—Ö›üÖ ŸÖÖ. êúôûÖ¯Öã¸ü וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

52

8

28

10/08/1992

úôÓû²Ö úôÓû²Ö

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ,ÃÖ֏ָüÖ¤ü¸ü ŸÖ¸üÖê›üÖ

S

´Öã.¯ÖÖê.¬ÖÖ−ÖÖê¸üÖ ŸÖÖ.¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö01/12/1964 וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 52 ´Öã ¯ÖÖê ¯ÖÖ›üá ŸÖÖ úôÓû²Ö וÖ14/03/1965 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 52

5 2

30 17

10/08/1992

s

פü»Öß¯Ö »Ö´Ö"Ö µÖê−ÖÖê¸üú¸ü ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ •Ö÷Ö®ÖÖ£Ö ¾ÖÃÖã

Ralegaon Ralegaon

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö.¿ÖÖôûÖ, ¾Ö×»Ö−Ö÷Ö¸ü

S

÷Öã Ö¾ÖÓŸÖ ²ÖÖ³Öãôûú¸ü

¯Ö¸üÃÖÖê›üß úôÓû²Ö

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ Öî¸ü÷ÖÖÓ¾Ö (•Ö.)

S

ãú. ÃÖã×−ÖŸÖÖ êú¿Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ´ÆüÃÖê

2 11

12 16

10/08/1992

15/06/1965 ´Öã.¯ÖÖê.×¾Ö•ÖµÖ÷ÖÖê¯ÖÖ»Ö ŸÖÖ. ¤êü¾Öôûß ×•Ö. ¾Ö¬ÖÖÔ

52 51

Arni Ghatanji

ˆ´Ö¸üß ‡Ô.

S

ãú.ˆÂÖÖ ¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ×³Ö»Öê

´Öã.¤üÖ³Ö›üß ŸÖÖ.†Ö"Öá

51 51

10 9

30 3

10/08/1992

Yavatmal Kalamb Digras PUSAD Zari Pandharkawada Babhulgaon Ralegaon Yavatmal

†ÖÃÖÖê»ÖÖ

04/11/1965 ´Öã.¯ÖÖê.¯Ö¸üÃÖÖê›üß ²Öã. ¯ÖÖê. ÃÖÖ¾Ö¸ü ÷ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. úôÓû²Ö 51×•Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 6 27 , 16/3/1966 51 2 15 06/07/1966 ¸ü×¾Ö ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö ÷ÖÖ›ü÷Öê פü÷ÖÏÃÖ/ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 50 10 25 ×¾ÖÀ¾Ö¿ÖÖÓŸÖß −Ö÷Ö¸ü,פü÷ÖÏÃÖ 10/07/1966 ×¾ÖªÖ ¤üŸÖÖ¡ÖµÖ ³Ö÷ÖŸÖ 50 10 21 29/07/1966 50 10 2 ÁÖß. ‹ÃÖ. ÃÖß. úÖôêû ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ 04/12/1966 ãú ×−Ö»Öß´ÖÖ Ø—Ö÷Öã•Öß ²ÖÖë›êü ´Öã ¯ÖÖê ŸÖÖ ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 50 5 27 11/01/1967 •ÖµÖ´ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏפü¯Ö ן֏Öê ´Öã.¯ÖÖê.¸üÖ"Öß †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß ŸÖÖ.²ÖÖ³Öã ôû÷ÖÖ¾Ö ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 50 4 20 ÷Öã Ö¾ÖÓŸÖ ÃÖ¤üÖ׿־ָüÖ¾Ö −ÖÖ−Ö¾Ö™üú¸ü ´Öã.¯ÖÖê. ›üÖ÷ë Ö¸üÖ›üÖÔ ŸÖÖ. úôÓû²Ö וÖ.15/01/1967 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 50 4 16 ÁÖß †×−Ö»Ö ¾ÖÖÃÖã¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ãÓú³Ö»Öú¸ü ´Öã. ¯ÖÖê. ¯ÖÆãü¸ü ŸÖÖ. ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖÓ07/03/1967 ¾Ö וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 50 2 24

10/08/1992

Ralegaon

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ. ¿ÖÖôûÖ ¸üÖêÆü Öß

Wani Babhulgaon

5

. .

S .

,

S

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ. −ÖÖÓ¤ü÷Ö¾ÆüÖ−Ö ¬ÖãÓ¤üß •Ö

S

׳ִÖ−ÖÖôûÖ

S

¸üÖ´Ö¯Öã¸ü −ÖÖÓ¤ãü¸üÖ Öã.

S

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö.¿ÖÖôûÖ »ÖÖêÆüÖ¸üÖ

S

S

S

´ÖÖ£ÖÔ›ü

S

ÃÖÖî. úÖÓ“Ö−Ö ×¾Ö•ÖµÖ ´ÖÖ−Öê (¾ÖÖ‘Ö)

†Ö¯Ö™üß (¸üÖ.)

ÃÖÖî. ´ÖÖ¬Öã¸üß ²Ö²Ö−Ö −Ö÷Ö¸üÖôêû

Digras Babhulgaon Digras

וÖ.¯Ö.ˆ.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.´ÖÖÓ›ü¾ÖÖ

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ, ÷ÖÓ÷ÖÖ¯Öæ¸ü

S s S s

וÖ.¯Ö..¯ÖÏÖ.¿ÖÖ. ´ÖÖôû×Æü¾Ö¸üÖ

S

19/03/1965

01/07/1965 28/08/1965

ÁÖß †×−Ö»Ö ¿ÖӍú¸ü¸üÖ¾Ö ˆ¢Ö¸ü¾ÖÖ¸ü

וÖ.¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ ×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü ŸÖÖ. ¸üÖôêû÷ÖÖÓS¾Ö S

7

.

S

Ralegaon Ralegaon Kalamb Babhulgaon

Ralegaon Kalamb Digras PUSAD Kalamb Umarkhed Yavatmal Kalamb Kalamb

6

. .

S .

,

10/08/1992 10/08/1992

48 48 48 48 47 47 47 47 47

6 5 5 2 9 4 3 3 1

19 25 15 3 3 10 23 21 26

46 11 46 10 46 9 46 9

21 18 30 13

10/08/1992

,

S S

10/08/1992

10/08/1992

¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ×¤ü÷ÖÏÃÖ ×¤ü÷ÖÏÃÖ ŸÖÖ.פü÷ÖÏÃÖ

´ÖãôûÖ¾ÖÖ ˆ¤ãÔü ¾Ö¸ü—Ö›üß

10/08/1992

10/08/1992

•Ö÷Öפü¿Ö ¤üÖ¤üÖ•Öß šü֍ú¸êü ãú. ¾ÖÓ¤ü−ÖÖ •Ö−ÖÖ¤Ôü−Ö −Öևԍú¾ÖÖ›ü ÃÖÓŸÖÖêÂÖ Ã֏ÖÖ¸üÖ´Ö ²Öê»Ö÷Ö´Ö¾ÖÖ¸ü

,

10/08/1992

1 5 19

S

.

10/08/1992

11 8 7

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ, ´Öê™üߏÖê›üÖ ×•Ö.¯Ö.ˆ.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.ÃÖÖ¾ÖÓ÷ÖÖ ²Öæ ´ÖãÓ÷Ö¿Öß . .

10/08/1992

30/06/1968 Æüºþ ŸÖÖ. ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ 48 ´Öæ ¯ÖÖ ¯ÖÆæü¸ü ŸÖÖ ²ÖÖ³Öæôû÷ÖÖ¾Ö26/09/1968 ×•Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 48 12/10/1968 פü÷ÖÏÃÖ /µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 48

׍ú¿ÖÖê¸ü −ÖÖ−ÖÖ•Öß †Ö÷Ö»ÖÖ¾Öê

S

10/08/1992

ÁÖß. ‹. ¾Æüß. ÃÖ¸üŸÖÖ²Öê ÃÖã¸êü¿Ö ¸üÖ´ÖÃÖÖ•Öß •ÖµÖØÃÖ÷Ö¯Öã¸êü ÁÖß. ‹ÃÖ. ›üß. ²ÖÖÆêüú¸ü

S

ÁÖß. úã¸êü¿Ö ¯Ö¸ü×¾Ö−Ö −Öê´ÖŸÖÖÖ ÁÖß ›üß. ™üß. ³Ö÷ÖŸÖ

06/12/1968 16/12/1968 28/03/1969 28/8/1969

ˆ´Ö¸üÖê›ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 21/01/1970 08/02/1970 úôÓû²Ö−Öê¸ü ,

S

10/02/1970

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ, —ÖÖ›ü׍ú−Æüß ×¾Ö¸ü÷Ö¾ÆüÖ"Ö

S S

¸üؾ֦ü ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ŸÖÖ´Ö÷ÖÖ›ü÷Öê ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ²ÖÖ²Öã»ÖÖ»Ö ÃÖŸµÖ−ÖÖ¸üÖµÖ»ÖÖ»Ö •ÖµÖþÖÖ»Ö²ÖÖê¸üß †¸ü²Ö ŸÖÖ. ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ ÃÖÖê−Öã»Öá

S

‘Ö−Ö¿µÖÖ´Ö ×¾ÖÀ¾Ö−ÖÖ£Ö ¬ÖÖê²Öê

13/07/1970 ´Öã.¯ÖÖê. úôÓû²Ö ŸÖÖ.úôÓû²Ö וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ, úÖê»Öã¸üÖ ×•Ö.¯Ö. ¯ÖÏÖ.¿ÖÖ. úôûÃÖÖ

S S

ÃÖã×−Ö»Ö ÃÖã¬Ö֍ú¸ü¸üÖ¾Ö ³Ö¸üÖ¸êü ÁÖß. ¾Æüß.‹−Ö.“ÖÓ¤ü−֍úÖ¸ü

פü÷ÖÏÃÖ ¯ÖÖÓ¤ãü"ÖÖÔ

05/04/1970

¾Ö"Öß ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

¤üÆêü÷ÖÖ¾Ö Æü߸ü›üß ¸üÖÃÖÖ ²ÖêÃÖߍú ¿ÖÖôûÖ

14

S S

ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ ¸ü"Ö s

S S S S

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

24

9

21

-

-

-

-

-

-

-

-

20/01/1986

31/05/2017

_

_

_

_

_

N

_

_

12/08/2015

31/05/2017

31 4 11 ### ### ###

10/08/1992 10/08/1992

31/05/2017

-

-

-

-

-

-

05/08/1996

31/05/2017

13/03/1993

21 21

31/05/2017

20 24

9 2

26 18

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû S 10/08/1992 31/05/2017 úôÓû²Ö S 14/12/1999 31/05/2017 פü÷ÖÏÃÖ −ÖÖÓ¤ü÷Ö¾ÆüÖ−Ö S 03/12/1996 31/05/2017 פü÷ÖÏÃÖ

¯ÖãÃÖ¤ü S 21/09/1987 31/05/2017 —Ö¸üß •ÖÖ´Ö"Öß ×•Ö.¯Ö.¿ÖÖôûÖ, ׳ִÖ−ÖÖôûÖ S 05/08/1992 31/05/2017 1) ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö 2) ¯ÖÖÓœü¸1)üú¾Ö›ü ¸üÖôêÖû÷ÖÖÓ¾Ö ú−µöö 2) Sد֯ÖôûÖã™02/07/1990 üß 3) ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ´Öã»Öê 4) ¸üÖ´Ö¯Öæ¸ü 31/05/2017 úôÓû²Ö ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö S 21/09/1987 31/05/2017 úôÓû²Ö ´Ö•Ö¸üÖ S 10/08/1992 31/05/2017 úôÓû²Ö ´ÖÖêÆü¤ü¸üß S ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖÓ¾Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû A 10/08/1992 31/05/2017

24 17 20 29 24 26 29 24 24

9 5 5 8 9 10 8 9 9

21 17 28 10 26 29 10 21 21

†Ö"Öá

ˆ´Ö¸üß ‡Ô.

S

úôÓû²Ö úôÓû²Ö úôÓû²Ö ¸üÖôêû÷ÖÓÖ¾Ö

¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö úôÓû²Ö ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ úôÓû²Ö ‰ú´Ö¸üÖê›ü

úÖ´Öšü¾ÖÖ›üÖ úôÓû²Ö ´Ö»ÖúÖ¯Öã¸ü —ÖÖ›ü÷ÖÖÓ¾Ö

úôÓû²Ö ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

S S S

פü÷ÖÏÃÖ ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö ×¤ü÷ÖÏÃÖ

S S S S S

10/08/1992 10/08/1992

31/05/2017

21/9/1987

31/05/2017

11/08/1992

31/05/2017 31/05/2017

09/10/1997

31/05/2017

30/07/1990

31/05/2017

10/08/1992

31/05/2017 31/05/2017

10/08/1992

úôÓû²Ö S 21/06/1990 ÃÖÖ¾ÖÓ÷ÖÖ ²Öã. S 30/10/1984 21/12/1993 ¯ÖãÃÖ¤ü S úôÓû²Ö S 07/07/1995 S ¯ÖãÃÖ¤ü ˆ´Ö¸üÖê›ü ¿Öë²ÖÖôûد֯ÖÏß ˆ¤ãÔü ´ÖãôûÖ¾ÖÖ ˆ¤ãÔü 10/08/1992 S ¸üÖôêû÷ÖÖ¾Ö

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû S 10/08/1992 úôÓû²Ö S 11/08/1992 ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö úôÓû²Ö S 11/08/1992 ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ¤üÖ¸üú¸ü ¾ÆüÖ −Öê −ÖÖôû¸Öü

²ÖÎ

´Æüß ¯ÖÖÓœãü"ÖÖÔS ×¾Ö¸ü÷Ö¯Æü12/08/1992 "Ö

úôÓû²Ö ¦ãü÷Ö A S 10/08/1992 úôÓû²Ö ןָü—Ö›üÖ S פü÷ÖÏÃÖ úÖê»Öã¸üÖ S 07/11/1995 ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ×¤ü÷ÖÏÃÖ S 12/08/1992

10/08/1992 10/08/1992

10/08/1992 10/08/1992 10/08/1992 10/08/1992 10/08/1992 10/08/1992 10/08/1992 10/08/1992

¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö

¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ×¤ü÷ÖÏÃÖ ×¤ü÷ÖÏÃÖ

úôû´Ö−Öê¸ü ¾ÖÖ»Ö¬Öã¸ü

S S

759 760

Maregaon

וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ Ö›üúß

S

פü¯Öú −ÖÖ¸üÖµÖ"Ö ˆ¸üãú›êü

´Öã. ¯ÖÖê. ãÓú³ÖÖ ŸÖÖ. ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö01/10/1970 וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 46

7

30

10/08/1992

´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö

וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ¤üÖ¯ÖÖêS¸üÖ

10/08/1992

Digras Digras

וÖ.¯Ö.ˆ. ¯ÖÏÖ. ¿ÖÖ. Ø−Ö³ÖÖ ×•Ö.¯Ö.ˆ.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.דָüæú™üÖ

S

ãú.•ÖµÖÁÖß êú.¤ãü¬Öê ÁÖß.¸üÖ•Öê¿Ö ÷Ö㯟ÖÖ

פü÷ÖÏÃÖ/ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû פü÷ÖÏÃÖ/µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

46 45

0 11

15 19

10/08/1992

פü÷ÖÏÃÖ ×¤ü÷ÖÏÃÖ

Ø−Ö³ÖÖ ×“Ö¸üãú™üÖ

S S

12/8/1992

Yavatmal Arni

ן־ÖÃÖÖ ŸÖë›üÖêôûß

s

ÁÖß ÃÖã¤ü¿ÖÔ−Ö ¿ÖêÂÖ¸üÖ¾Ö ŸÖã´ÖÃÖ¸êü ´Öã. ¯ÖÖê. ²ÖÖê¸üß ŸÖÖ. ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ 15/06/1971 וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 45 ÃÖÖî †Ö׸ü±ú•ÖÖ−Ö »Öãú´ÖÖ−Ö²Öê÷Ö ×´Ö—ÖÖÔ ¾Öê"Öß úÖêšüÖ ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖÓ¾Ö 24/06/1971 45

11 11

16 7

10/08/1992

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ úôÓû²Ö

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû †Ö"Öá

S S

757 758

761 762 763 764

S

S

10/06/1970

01/08/1970 18/08/1970

16/05/1971 12/06/1971

31/05/2017

11/12/1987

Ner Ralegaon Digras Digras

756

31/05/2017

úôÓû²Ö

10/08/1992

10/08/1992

16

31/05/2017

9 9

10/08/1992

10/08/1992

15

10/08/1992

24 24

10/08/1992

÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ¯ÖãÃÖ¤êüú¸ü ÃÖÓ•ÖµÖ ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö¸Ö¾Ö ×−Öôêû

וÖ.¯Ö. ¿ÖÖôûÖ —ÖÖ›ü÷ÖÖÓ¾Ö

úôÓû²Ö úôÓû²Ö úôÓû²Ö úôÓû²Ö

10/08/1992

49 8 20 ´ÖÖŸÖÖ−Ö÷Ö¸ü,£ÖÖê›ü÷Öê »Öê†Öˆ™ü ¸üÖôêû÷30/11/1967 ÖÓÖ¾Ö ¾ÖÖ›Ôü −ÖÓ. 6 ŸÖÖ. ¸ü49 Öôêû÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö. 6 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 1 —ÖÖ›ü÷ÖÖÓ¾Ö, ŸÖÖ. ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö 01/02/1968 49 3 30 30/06/1968 ´Öã.¯ÖÖê¸üÖ"Ö߆´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß ŸÖÖ.²ÖÖ³Öã ôû÷ÖÖ¾Ö ×•Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 48 11 1 ´Öã.¯ÖÖê. ÃÖÖê−֏ÖÖÃÖ ŸÖÖ. úôÓû²Ö וÖ.11/09/1967 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

12/11/1968 ¸üÖ´Öן֣ÖÔ ŸÖ. ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

S

10/08/1992

¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö úôÓû²Ö

13

¿ÖӍú¸ü¯Öã¸ü †ÖÓ¬Ö²ÖÖê¸üß

10/08/1992 10/08/1992

10/08/1992

10/08/1992

08/10/1997

-

24 9 21 24 9 21 ### ### ### 24 9 20 29 5 20 ### ### ### 26 10 1

31/05/2017 31/05/2017

24

31/05/2017

### ### ### 19 7 23

31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017

31/05/2017

10/08/1992

31/05/2017

14/08/1996

31/05/2017

24 20

9

9 9

úãú.´ÖÖ¬Öã¸üß ™üÖê™ü»Ö¾ÖÖ¸ü ¯Ö.ÃÖ.úôÓû²Ö

कु-हा ड

N

पां ढुर् ण ा खु

70 ׍ú.´Öß.

†)-¯ÖÖ‘ÖÖŸÖÖ−Öê †Ö•ÖÖ¸üß

24 9 21 26 11 10 32 7 1 ### ### ### 21 10 24 24 9 21 24 9 21 24 9 20 24 9 20 24 9 19 24 9 21 21 6 24 24 9 19 -

31/05/2017

-

T N

-

-

-

-

-

-

¾Ö Öß आ ं बडी

׿ָü¯Öã¸ü †Ó²ÖÖê›üÖ ãúé´ÖÖã¬Ö¸üß ÃÖã¸êü¿Ö¸üÖ¾Ö ŸÖÖê¸ü»Ö¾ÖÖ¸ü ¯Ö.ÃÖÓ.úôÓû²Ö

T

-

80 ׍ú.´Öß

-

-

26

−ÖÖÆüß

30

T

-

ëú¦ü¯ÖÏ´ÖãÖ וÖ.¯Ö. ëú¦ü ˆ.¯ÖÏÖ.

-

ü»Ö −Ö÷Ö¸üü¾ÖôêÖ û ¯ÖÓ ¿ÖÖôû Ö Öî¸üß (´Öã »Öê) ¯ÖÓ.ÃÖ. ¯ÖϲֲÖ−Ö ×´Ö»ÖÖ×¾Öšüš−ÖÖ´Ö¤ê “ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß ×¿Ö¸ü³ÖÖŸÖê ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö. ¯Ö

मां जरी

-

-

-

-

-

-

¾Ö Öß, ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö

×−Ö¸Óüú

--

-

-

-

-

-

_

_

_

_

_

_ N

¾Ö Öß µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖ ôû, ˆ´Ö¸ü_Öê ›ü _

_

N

_

_ _

_ _

_ _

_ _

_ _

_ _

T

‡Ô

-

×−Ö¸Óüú

-

-

-

-

21

21 17

0¯ÖϳÖ֍ú¸ü ¯Öß. ¯ÖÖ“Ö‘Ö¸êü

0

0

25 ãú·ÆÖ›ü ²Öã. ¯ÖÓ.ÃÖ. ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ×ú.´Öß.

0

0

×−Ö¸Óüú

0

−Öê¸ü

0

पा र्डी (न)

0 19 / 99

1 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796

2

3

9

10

11

×¾Ö−Öֵ֍ú ²Ö²Ö−Ö¸üÖ¾Ö ³ÖÖêµÖ¸ü

01/07/1971 ´Öã.¯ÖÖ.úÖêšüÖ ŸÖÖ.úôÓû²Ö וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

45 10

30

10/08/1992

וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú êú−¦ü ¿ÖÖôûÖ —ÖÖ›ü÷ÖÖÓ¾Ö S

ãú. ×»Ö»ÖÖ²ÖÖ‡Ô †•ÖÖ²Ö¸üÖ¾Ö “ÖÓ¤ü−֏Öê›üê

01/01/1972 ´Öã.¯ÖÖê. ´ÖÖêÆü¤üÖ ŸÖÖ. êúôûÖ¯Öã¸ü וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

S

ãú. ÃÖã×−ÖŸÖÖ ×úÃÖ−Ö †Ã¾ÖÖ¸ü

06/05/1973

30 25

×Æü¾Ö¸üß . .

S

ÁÖß.†Ó²ÖÖ¤üÖÃÖ †Ö¹ý

פü÷ÖÏÃÖ/µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ²ÖÖê¬Ö÷Ö¾ÆüÖ"Ö ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ,

4 0

10/08/1992

וÖ.¯Ö.ˆ.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.´ÖÖÓ›ü¾ÖÖ

45 44

13/2/1960

117 4 57 3

´Öã. ¯ÖÖê. ú¸Óü•Öß ŸÖÖ. êúôû08/07/1960 Ö¯Öã¸ü וÖ. µÖŸÖ´ÖÖôû56 ‡Ó•Ö−Öß,´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö 56 25/12/1960

Babhulgaon

Ö›üÖÔ

Ralegaon Digras Yavatmal Kalamb

4

S

.

,

S

Pandharkawada œüÖêúß ¾ÖÖ‡Ô PUSAD ´ÖÖ×"֍ú›üÖêÆü

S S

ÁÖß. ÷ÖÖîŸÖ´Ö −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ˆ´Ö¸êü ÁÖß ÃÖÖÆêü²Ö¸üÖ¾Ö ¤ü.‹ê›üŸÖú¸ü

Wani Ghatanji Mahagaon Babhulgaon Arni PUSAD Digras Mahagaon Ralegaon

S

÷Ö"Ö¯ÖŸÖ Ø—Ö÷ÖÏ•Öß ³Ö÷ÖŸÖ

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ´ÖãÓ÷ÖÖê»Öß

S

ØÆü÷Ö"Öß

805

23 6

11/08/1992

´Öã.¯ÖÖê.´Öããú™ü²Ö−Ö Ø¯Ö¯Ö¸ü¾ÖÖ›ü05/05/1961 ß ŸÖÖ.´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖ£ 56 0 26 55 11 11 20/06/1961 ´Öã.¯ÖÖê.´Öã›üÖ"ÖÖ 55 10 30 01/07/1961 ŸÖÖ.´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ´Öã.™ü֍úôû÷ÖÖ¾Ö ¯ÖÖê.¸üÖ"Ö߆´Ö¸ü Ö¾ÖŸÖß ŸÖÖ.²ÖÖ³Öãôû55 ÷ÖÖ¾Ö ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 9 1 30/08/1961 ŸÖôû"Öß †Ö"Öá 55 4 29 02/01/1962 54 10 29 02/07/1962 ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ/µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 05/09/1962 54 8 26 ´ÖÆü÷ÖÖ¾Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 18/11/1962 54 6 13 05/03/1963 ´Öã.¯ÖÖê. µÖêú»ÖÖ¸üÖ ŸÖÖ.וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 54 2 26

11/08/1992

10 5

11/08/1992

11/08/1992

11/08/1992

30 18 30

11/08/1992

−ÖÓ¤ü׍ú¿ÖÖê¸ü ×¾ÖÂ"ÖËã¯ÖÓŸÖ ‘ÖÖ¾Ö›êü ²Ö²Ö−Ö ¿ÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö ¤îü¾Ö»Öú¸ü

™ëü³Öß

S

Yavatmal Ner Maregaon

Ö¸ü¤ü Öôû"ÖÖ ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ü²Öã¸üÖÓ›üÖ

S S

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ, ãúÃÖôû

S

s (

.)

S

S s

.

S S S

ÃÖÖ‡Ô ‡Ô −ÖÖ÷Ö¸ü÷ÖÖ¾Ö ÖÂÖá

S S S s

S S

׍úÃÖ−Ö −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ²Ö¤üãú»Öê ÃÖÓ•ÖµÖ ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ ³ÖãÃÖÖ¸üß ÁÖß ÃÖã³ÖÖÂÖ ÖÖ›êü ¯Öã¯ÖÖ ×³Ö´Ö¸üÖ¾Ö ²ÖÖ¾Ö−Öê ÁÖß ÃÖã׬ָü ´ÖÖ¸üÖêŸÖ¸üÖ¾Ö ¸üÖˆŸÖ ÁÖß. ´ÖÆëü¦ü −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ˆ´Ö¸êü ÁÖß ¯ÖύúÖ¿Ö †Ó²ÖÖ¤üÖÃÖ ´ÖÖ¤êü¿Ö¾ÖÖ¸ü

S

Ner Yavatmal

‡Ó¦üšüÖ"ÖÖ ¾Ö֍úß ¸üÖê›ü

S

Umarkhed Arni

−ÖÖ÷Öê¿Ö¾ÖÖ›üß ˆ´Ö¸üß úÖ¯Ö.

S

S

S

´Öã.¯ÖÖê.´ÖÖÓ÷Ö»ÖÖ¤êü¾Öß ŸÖÖ.−Öê¸14/09/1963 ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû “ÖÆüÖÓ¤ü, ŸÖÖ. ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö 20/11/1963

11/08/1992 11/08/1992 11/08/1992 11/08/1992 11/08/1992 11/08/1992 11/08/1992

11/08/1992 11/08/1992 11/08/1992

11/08/1992 11/08/1992

13

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö ´ÖÖêÆü¤üÖ ™ü֍úôûß

´ÖÖÓ›ü¾ÖÖ

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû úôÓû²Ö

S S

14

15

16

17

18

19

S

21/09/1987

31/05/2017

29

8

10

10/08/1992

31/05/2017

S

18/11/1989

31/05/2017

24 9 21 ### ### ###

S S

10/08/1992

31/05/2017

11/08/1992

31/05/2017

10 8 4 3

18 3 29 7

11/08/1992

11/08/1992

10/8/1992

52

2

22

11/08/1992

10/8/1992

09/03/1965

׍ú¿ÖÖê¸ü µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ ¸ü−Ö−Ö¾Ö¸êü −Ö¸êëü¦ü ´Ö¬Öãú¸ü ÆüÖ›üêú

´Öã .¸üÖêÆü−ÖÖ ,ŸÖÖ †Ö¾Öá, וÖ.¾Ö¬ÖÖÔ

01/05/1965

µÖê¸ü"Ö÷ÖÖÓ¾Ö ,µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

ÁÖß´ÖŸÖß ¯Öã¯ÖÖ −ÖÖ¸üÖµÖ"Ö ú¤ü´Ö ÁÖß ×¾Ö»ÖÖÃÖ ¿ÖӍú¸ü¸üÖ¾Ö Ø¿Ö¤êü

−Öê¸ü ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö úôÓû²Ö

S S

31/05/2017

11/08/1992

23/12/1988

31/05/2017

11/08/1992

01/08/1991

31/05/2017

11/08/1992

25/11/2000

31/05/2017

0 11

30 1

11/08/1992

30/06/1965

52 51

Æãü›üß ŸÖÖ.¯ÖãÃÖ¤ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 01/07/1965 ײֻÖÖµÖŸÖÖ ŸÖÖ.‘ÖÖ™Óü•Öß 06/07/1965

51 51

10 10

30 25

11/08/1992

11/08/1992

11/08/1992

-

²Ö

ÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö ´ÖêÁÖÖ´Ö ¾ÖÖÆüŸÖãú ¿Ö֏ÖÖ

20 15 24 ###

ãú·ÆÖ ŸÖ. 52 13/07/1964 ´Öã. ¯ÖÖê. ú¸Óü•Öß ŸÖÖ. êúôû28/09/1964 Ö¯Öã¸ü וÖ. µÖŸÖ´ÖÖôû52 †ÖµÖŸÖÖ ²Öã.ŸÖÖ.†Ö"Öá 02/01/1965 52 52 24/02/1965 .

¯ÖÓ.ÃÖÓ. úôÓû²Ö וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ²ÖÖê¸üß ´ÖÆüÖ»Ö ¯ÖÖê¯ÖÏÖ£Ö.¿ÖÖôû »ÖßÃÖÖ ×•Ö»Æü

9 1 10 ###

31/05/2017

11/08/1992

³ÖÖ÷Ö¾ÖŸÖ úÖ¸üÖ´Ö•Öß “ÖÖî¬Ö¸üß ÁÖß.ŸÖã×¾ÖÂ"Öã

14 इ 28 13 ‹. 6 0 2 30 18 20 ‡ 20 †Öî

13/08/1998

11/08/19929 7 2 8 5 9 3 10 9

24/09/1987

11/08/1992

-

10 6

11/08/1992

11/08/1992

23

1) ¾ÖÖœüÖê"ÖÖ Öã. 2) ú¸Óü•SÖß 3) †›ü29/07/1991 "Öß 4) œüÖêúß ¾ÖÖ‡Ô 31/05/2017 25 ¯ÖãÃÖ¤ü S 16/11/1996 31/05/2017 20 ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ 17/08/1992 31/05/2017 24 ¾Ö"Öß ×−ÖôûÖ¯Öæ¸ü ¸ü"Ö 03/10/1987 31/05/2017 29 −Öê Æ ü ¹ ý−Ö÷Ö¸ü , S ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö, ˆ´Ö¸üÖê›ü 18/03/1989 31/05/2017 28 ¸üÖ•Öã¸üÖ, ¸üÖ•ÖÖ¯Öã¸ü, úôÓû²Ö ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö A 25/09/1987 31/05/2017 29 ‘ÖÖ™Óü•Öß ÷Ö"Ö÷ÖÖÓ¾Ö S 29/12/1993 31/05/2017 23 S 01/08/1991 31/05/2017 25 ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ×¤ü÷ÖÏÃÖ S 10 13/02/2007 31/05/2017 ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ¸üÖÆãü¸ ü Ø“Ö“ÖÖê»Öß S 21 11/07/1995 31/05/2017 ˆ´Ö¸üµÖ¾ÖŸÖ´ÖÖô Öê›ü ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö µÖêØ−Ö÷Ö"Öã ôûÖ²ÖÖ¸ü¸Öü ׿ָü S 11/08/1992 24 31/05/2017 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôûû ÃÖÖ¾Ö¸üÖê›üÖ S S ˆ´Ö¸üÖê›ü ˆ´Ö¸üÖê›ü ן־›ü ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ ß −Ö¾Öß ¸ü ¾Ö ˆ´Ö¸üÖ•ÖÖ¯Öæ Ö꛸ü ™üÖ. ‘ÖÖ−Ö´Ö㠏11/08/1992 Ö Ø»Ö²Ö÷Ö¾ÆüÖ"Ö 31/05/2017 24 S ¸üÖôêû÷ÖÖ¾Ö ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö S 16/04/1994 31/05/2017 23 21 07/07/1995 31/05/2017 02/07/1990 S ˆ´Ö¸üÖê›ü ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ¸üÖ•ÖÖ¯Öã¸ü ™üÖ 31/05/2017 ### Ø“Ö“ÖÖê»Öß (œüÖ) S µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

Ö¸ü¤ü 11/08/1992 31/05/2017 24 S ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö −Öê פü‘Öß ¯ÖÆã ¸ü ü¸ü Öôû"ÖÖ 17/8/1992 31/05/2017 24 S ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ¸üÖêÆü¯SÖ™ü 11/08/1992 31/05/2017 24

1) ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

17 11 17 17 19 7 20 30 21

11/08/1992

22

21 20 2 15

8 6 5 3 2 2 11 10 10

11/08/1992

21

9 9

53 53 53 14/12/1963 . 53 14/02/1964 53 12/03/1964 פü÷ÖÏÃÖ, µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 24/03/1964 53 ´Öã.¯ÖÖê.פü‘Öß ŸÖÖ.²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 52 11/06/1964 ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö 52 01/07/1964 52 −ÖÖ÷Ö¯Öã¸ü 10/07/1964

11/08/1992

20

24 24

11/08/1992

16 21 18 25

S

803

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

ÁÖß. ³ÖÖÍú¸ü ¾ÖÃÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö †Ö÷Ö¸ü´ÖÖê¸êü ˆ´Ö¸üÖê›ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 15/04/1963 54 1 ²Öôû¾ÖÓŸÖ »Ö´Ö"Ö¸üÖ¾Ö ¾ÖÖ−Ö¸êü ´Öã.¯ÖÖê.¾ÖÖ™üÖê›ü ²Öã. ŸÖÖ.²ÖÖ³Öã ôû÷ÖÖ¾Ö ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 54 0 10/05/1963 54 0 13/05/1963 ´ÖÖ»Öì÷ÖÓÖ¾Ö ŸÖÖ ÁÖß ´ÖÖêŸÖ߸üÖ´Ö “ÖÓ¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö Ø¿Ö¤êü 53 11 06/06/1963 ˆ´Ö¸üÖê›ü ÁÖüß †¸Ü¾Ö¤ü ¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´Ö ÷Öã»ÆüÖ"Öê ÃÖ´Ö£ÖÔ¾ÖÖ›üß, µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 01/07/1963 53 10 ¯ÖÆãü¸ü.ŸÖÖ .²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ÁÖß ×¾Ö−ÖÖê¤ü ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö ×•Ö¸üÖ¯Öã¸êü 53 10 13/07/1963 ãú. ãú´Öã¤ü ¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ¸üÖ´Ö™êüêú ´Öã. ¯ÖÖê. −Ö¾Ö¸ü÷ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ. ´ÖÖ¸ê01/09/1963 ü÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû53 8

Ghatanji

804

10/08/1992

S

801 802

31 18

ػֲÖ÷Ö¾ÆüÖ"Ö

S

¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö

פü÷ÖÏÃÖ

²Öê²ÖߟÖÖ‡Ô ²ÖÖê¸ü¾ÖÖ¸ü

S

12

úôÓû²Ö

10/08/1992

S

s

800

799

8

וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ ¯ÖôûÃ֍ãÓú›ü

÷Ö"Ö÷ÖÖÓ¾Ö ¾Ö¹ý›ü וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ. »ÖÖµÖ÷Ö¾ÆüÖ−Ö 1 ׿ָ ±ãú»Öß

S

798

7

S

s

Umarkhed Babhulgaon Ghatanji Mahagaon

Babhulgaon Kalamb Ghatanji Ghatanji Ghatanji Mahagaon Babhulgaon PUSAD Babhulgaon

.

6

ÁÖß.‹.Û¾Æü.´ÖÖ™üÖôûú¸ü »Ö´Ö"Ö –ÖÖ−ÖÖê²ÖÖ ‡Õ•ÖÖôûú¸ü ÁÖß ˆ¢Ö´Ö ³ÖÖê•ÖÖ•Öß úÖÓ²Öôêû ׿ֻÖÖ Ã֏ÖÖ¸üÖ´Ö ¾Öî¸üÖ÷Ö›êü ÁÖß´ÖŸÖß. ´Ö㌟ÖÖ ¤ãü¬Öê ×¾ÖÂ"Ö㠍úÖ׿Ö−ÖÖ£Ö ²ÖÖôûÍú¸ü

S

Arni ¯Öôû×¿Ö Pandharkawada ´ÖãÓ—ÖÖôûÖ Arni −Öևԍú−Ö÷Ö¸ü Ghatanji

797

5

ˆ´Ö¸üÖê›ü, ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö, µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö ‘ÖÖ™Óü•Öß 1) ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ‘ÖÖ™Óü•Öß

²Öã¸üãú»Ö¾ÖÖ›üß, S 20/01/1986 ¾Ö−ÖÖê»Öß, ÃÖÖ‡Ô ‡Ô 24/4/1986 ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö S ¯ÖãÃÖ¤ü S 06/07/1990 S ¸üÖôêû÷ÖÖ¾Ö 12/08/1992 †Ö"Öá S 22/12/1993 1) ¾ÖÖœüÖê"ÖÖ ²Öã. 2) †›ü"SÖß 3) ×−Ö»Ö•Ö‡Ô 4) ´ÖÓã—ÖÖôûÖ 12/08/1992 †Ö"Öá S 07/02/1990

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû²ÖÖê ¬Ö÷Ö¾Æü −Öê¸ü Ö"Ö ²Ö¸ü²Ö›üÖ ‡¦üSšüÖ"ÖÖ SS µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ˆ´Ö¸üÖê›ü ˆ´Ö¸üÖê›ü ²Öê»ÖÖê›ü −ÖÖ÷Öê¿Ö¾ÖÖ›üß S S ‘ÖÖ™Óü•Öß †Ö"Öá S

31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017

29 18 ### ### 16 31 ### 26 24

9 9 9 8 9 ### ### 6 4 ### 10 9

31/05/2017 31/05/2017

### ### ###

26/10/1984

31/05/2017

11/08/1992

31/05/2017

32 24

31/05/2017 31/05/2017

18/08/1992

31/05/2017

25/08/1992

31/05/2017

24 24

_ _

_ †

_ ÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö •Ö÷ÖŸÖÖ¯Ö

_ ãú·ÆÖ †Ö.

25

26

27

-

-

-

_ _

_ _

32

44 -

-

8_ ׍ú´Öß

N N N/T

‡Ô

¬Ö−ÖÓ•ÖµÖ −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö −ÖêÆü # fon;ky; 75 dsG>kjk o- ׍ú.´Öß ³Ö÷ÖŸÖ

-

को परी खु.

פü÷ÖÏÃÖ, ¯ÖãÃÖ¤ü,

×−Ö¸Óüú

-

-

† --

--

20 14 20 7 18 ### ### 6 †Öê 11 ### 25 19

23 5 9 24 9 19 27 3 24 ### ### ###

31/05/2017

-

24

-

N ¾Ö T ¯ÖãÃÖ¤ü,´Ö ÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö -

-

-

-

ãú.ÃÖãד֟ÖÖ ²ÖÖë¤ü¸êü --

ÃÖ.׿ց֍ú ¯ÖÓ.ÃÖ.¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ --

-

-

-

-

7 ׍ú´Öß. N ¾Ö T ¾Ö"Öß,´ÖÖ -N ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö T

ãú. ×ÃÖ´ÖÖ ¤ü¢Ö¸Ö¾Ö Ø“ÖŸÖÖ¾ÖÖ¸ü×¾Ö›æüôû ¯ÖÓ.ÃÖ.ˆ´Ö¸üÖê›ü

8 ׍ú.´Öß

-

ˆ´Ö¸üÖê ›ü

-

-

-

-

T

—Ö¸üß, ¾Ö Öß

-

-

-

-

-

-

-

N ¾Ö T N ¾Ö T †)- ¯ÖŸÖß/¯ÖŸ−Öß ¤üÖê−Æüß ×•Ö.¯Ö.ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß “ÖÓ¦ü¿ÖêÖ¸ü ‹ú−ÖÖ£ÖÐ ¯Ö¡Öê

וÖ.¯Ö.¿ÖÖ.דֻ־ÖÖ›üß,¯ÖÓ.ÃÖ.¯ÖãÃÖ¤ü

15 K.M

N/T7 5 -ú 9 †Ö-20´ÖŸÖß´ÖÓ¤ü †¯ÖŸµÖÖ“Öê ¯Öֻ֍ú9 13 9 6

रा हटी

N N

शि रो ली

N ¾Ö T Æü׸ü³ÖÖ‰ú ´ÖÖ¸üÖêŸÖ¸üÖ¾Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Ã™êü™ü ²ÖòŒ ÃÖÆüÖ¸êü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû -

55 ׍ú´Öß -

−Öê¸ü , ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ, -

T N ¾Ö T ¤üÖ¤üÖ•Öß− Ö÷Ö¸ü

-

20 / 99

1 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837

2

844 845 846

7

8

9

10

11

10/07/1965

51

10

21

11/08/1992

²ÖÖê¸üß “ÖÖ.ŸÖÖ.ˆ´Ö¸üÖê›ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 02/08/1965 ´Öã.¯ÖÖê.†Ó²ÖÖê›üÖ 07/08/1965 ŸÖÖ.´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

51 51

9 9

29 24

11/08/1992

51 51

9 8

7 17

11/08/1992

51 51

5 4

30 30

11/08/1992

S S

Ralegaon Ralegaon

וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ “ÖÖ“ÖÖê¸üÖ

S

†¿ÖÖêú ¸üÖ´ÖÖ•Öß ¾ÖÖÓœü¸êü

´Öã.¯ÖÖê. ´Öã—Ó ÖÖôûÖ ŸÖÖ. ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ 24/08/1965 וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

S

ÁÖß. ˆ¤ü¬Ö¾Ö ²ÖÖôûéúÂ Ö “ÖÖî¬Ö¸üß

14/09/1965 ´Öã.¯ÖÖê. ¸üÖ¾Öê¸üß ŸÖÖ. ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö.¿ÖÖôûÖ †ÖÓ•Öß ü

11/08/1992

11/08/1992

Ghatanji Arni

úÖêôû¾Ö"Ö ´ÖÖêšêü

S

ÁÖß †×−Ö»Ö ¸üÖ´Ö³ÖÖˆ »ÖÖê"ÖÃÖ−Öê

†Ö"Öá

Umarkhed Umarkhed Mahagaon Pandharkawada Mahagaon Pandharkawada PUSAD Yavatmal Umarkhed

´ÖÖ»Öì÷ÖÖÓ¾Ö úãú¯Ö™üß †Ö−ÖÓ¤ü−Ö÷Ö¸ü ¾ÖÖ‡Ô †Ó²ÖÖê›üÖ ÖÖŸÖÖ¸üÖ ¸üÖ´Ö¸ü×Æü´Ö−Ö÷Ö¸ü −Ö֍úÖ¯ÖÖ›üá “ÖÖ»Ö÷Ö"Öß

S

ÁÖß´ÖŸÖß ¸üÖê×Æü"Öß †×−Ö»Ö ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü ãú. ú»ÖÖ¾ÖŸÖß ¯Ö¸üÃÖ¸üÖ´Ö ¸Óü¬Ö¾Öê −ÖÓ¤ü׍ú¿ÖÖê¸ü ²Öôû߸üÖ´Ö ¸üÖ‰úŸÖ ÁÖß ×¾Ö»ÖÖÃÖ ´ÖÖ×"֍ú¤üÖÃÖ šü´Öêú ×¾Ö•ÖµÖ µÖÖ¤ü¾Ö¸üÖ¾Ö ÷ÖÖ¾ÖÓ›êü ÁÖß ×¾Ö»ÖÖÃÖ ¿ÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö ±úã™üÖ"Öê ÃÖÓ•ÖµÖ ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö Ø¿Ö¤êü ×¾Ö¿ÖÖ»ÖÖ −ÖÖ¸üÖµÖ"Ö ³Ö¸ü"Öê ÁÖß. ‹. ‹ÃÖ. ´ÖÖê¸êüÀ¾Ö¸ü

ˆ´Ö¸üÖê›ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 01/01/1966 51 ˆ´Ö¸üÖê›ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 07/02/1966 51 ´Öã.¯ÖÖê.ŸÖÖ.´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö 51 30/04/1966 וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ´Öã. ¯ÖÖê. ¤êü¾ÖÖôûÖ ŸÖÖ. ´ÖÖ¸êü÷20/07/1966 ÖÖ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû50 ú»Ö÷ÖÖ¾Ö, ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö 29/07/1966 50 וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ´Öã.¯ÖÖê. ÖÖî¸üß ŸÖÖ. ¸üÖôêû÷ÖÖ¾Ö31/07/1966 וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 50 50 01/08/1966 ãú·ÆüÖ,ŸÖÖ. †ÖÙ"Ö 50 19/08/1966 ×¾Ö›æüôû ŸÖÖ.ˆ´Ö¸üÖê›ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 50 29/08/1966

4 3 1 10 10 10 9 9 9

30 24 1 11 2 0 30 12 2

11/08/1992

Babhulgaon Kalamb Zari Mahagaon

ŸÖÖÓ³ÖÖ ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ, îú»ÖÖÃÖ¯Öã¸üß

S

ŸÖÖŸµÖÖ¸üÖ¾Ö ¤üÖî»ÖŸÖ¸üÖ¾Ö ´ÖÖÓ›ü¾Öú¸ü ×¾Ö−ÖÖê¤ü ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö “ÖÖî¬Ö¸üß

ú´Öôû¾Öê»»Öß

S

ÁÖß. ¯ÖÏפü¯Ö. ¯Öß. úÖê´ÖÖ¾ÖÖ¸ü

´ÖÖê¸ü¾ÖÖ›üß

S

¯ÖÏ¿ÖÖÓŸÖ ×¾Ö•ÖµÖ ¯ÖÖ™üß»Ö

´Öã.¤êü¾Ö−ÖôûÖ ¯ÖÖê.•ÖÖê›ü´ÖÖêÆüÖ05/09/1966 ŸÖÖ.úôÓû²Ö וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 50 ¤üÆêü»Öß, ŸÖÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 07/09/1966 50 ´Öã.¯ÖÖê.¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ 19/09/1966 50 ¯ÖãÃÖ¤ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 25/09/1966 50

8 8 8 8

26 24 12 6

11/08/1992

S

Ralegaon PUSAD Digras

וÖ.¯Ö. ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ Ø¯Ö¯ÖÏß ¤ãü÷ÖÔ

S

÷Ö Öê¿Ö ¸Óü÷Ö¸üÖ¾Ö•Öß ¤êü¾ÖŸÖôêû

´Öã.¯ÖÖê.¬ÖÖ−ÖÖê¸üÖ ŸÖÖ. ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö. 02/12/1966 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

S

ÁÖß ÃÖ•ÖµÖ ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö Ø“Ö¬Öê ãú.‹−Ö.²Öß.²ÖÖ¾Ö"֍ãúôêû

פü÷ÖÏÃÖ ‘ÖÖ™Óü•Öß/µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

5 5 4

29 4 30

11/08/1992

−Öևԍú−Ö÷Ö¸ü וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.¾Ö¸Óü¤üôûß

50 50 50

PUSAD Umarkhed Babhulgaon PUSAD Pandharkawada Babhulgaon Babhulgaon Kalamb Mahagaon

•Ö´Ö¿Öê™ü¯Öæ¸ü ²Öê»ÖÖê›ü

S

¤êü×¾Ö¤üÖÃÖ ¬ÖÖë›ü²ÖÖ ÷ÖÖê¸êü ÁÖß.׿־ָüÖ´Ö ÃÖÖê−Ö²ÖÖ ¾ÖÓ“Öê¾ÖÖ›ü ¸üؾ֦ü ÷Ö"Ö¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö ¾ÖÖ−֏֛êü ÁÖß ×úÃÖ−Ö ¾ÖÖ‘Ö•Öß Æü¸üú¸ü ÁÖß †−ÖÓŸÖ ¸üÖ´Ö³ÖÖ‰ú ²Ö֍ú´Ö¾ÖÖ¸ü ¸üÖ•Öêë¦ü ¤êü×¾Ö¤üÖÃÖ ›üÆü֍êú ¿ÖêÖ ¸ü´Ö•ÖÖ−Ö ¿ÖêÖ •Ö¸üß²Ö

3 3 0 0 0 11 11 11 10

13 3 20 4 1 26 21 21 30

11/08/1992

10 9 9 9

26 30 23 20

11/08/1992

Ner

843

6

ÁÖß. ×¾Ö•ÖµÖ ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö ´ÖÖ−Öê ¯ÖÖ¾ÖÔŸÖß ¤ü¢ÖÖ ˆ÷Ö»Öê

841

840

5

†Ó²ÖÖôûß †Ó²ÖÖê›üÖ

842

839

4 S

Umarkhed Mahagaon

Ghatanji Ralegaon PUSAD Wani

838

3

Ghatanji

S S S S S S S S

S

01/01/1966

27/12/1966 01/01/1967

וÖ.¯Ö.ˆ.¯ÖÏÖ£Ö.¿ÖÖôûÖ ÃÖ¸üÖ™üß

S

−ÖÓ¤ü׍ú¿ÖÖê¸ü ¸ü֏֛êü

²ÖÖê¸ü−Ö÷Ö¸ü וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ¾ÖÖÓ•Ö¸üß

S S

†−ÖÓŸÖ úÖîŸÖãú¸üÖ¾Ö ÷ÖÖ›ü÷Öê ¿ÖӍú¸ü ¾ÖÖÃÖã¤êü¾Ö ×™üú»Öê

¯ÖãÃÖ¤ü 50 18/02/1967 “ÖÖŸÖÖ¸üß ŸÖÖ.ˆ´Ö¸üÖê›ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 50 28/02/1967 ´Öã.—Öã»»Ö¸ü ¯ÖÖê.¾Ö›üúß ŸÖÖ.¸ü11/05/1967 Öôêû÷ÖÖ¾Ö ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 50 פü÷ÖÏÃÖ 50 27/05/1967 ´Öã.ÃÖãÃÖ¸üß ¯ÖÖê ²ÖÖê£Ö ŸÖÖ ê30/05/1967 úôûÖ¯Öã¸ü ×•Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 50 ´Öã.¯ÖÖê.‡Ó—ÖÖôûÖ ŸÖÖ.¤êü¾Öôûß 05/06/1967 וÖ.¾Ö¬ÖÖÔ 49 ´Öã.¯ÖÖê.‘ÖÖ¸ü±úôû ŸÖÖ.²ÖÖ³Öãô10/06/1967 û÷ÖÖ¾Ö ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû49 49 10/06/1967 ´Öã.¯ÖÖê.´ÖÖê¸ü£Ö 49 01/07/1967 ŸÖÖ.´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö . 49 05/07/1967 01/08/1967 −֍ú™üß ¯ÖÖ›üá 49 ¯ÖÖ›üá(•Ö)ŸÖÖ.‘ÖÖÓ™ü•Öß ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 49 08/08/1967 ´Öã.¯ÖÖê.ÃÖ֏ָ¤ü¸üÖ ŸÖÖ.¾Ö"Öß11/08/1967 וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 49

ÃÖÖ¸Óü÷Ö¯Öã¸ü

S

ÃÖÓ¬µÖÖ ÷ÖÖê×¾Ö¤ü¸üÖ¾Ö ´ÖÆüÖ•Ö−Ö

Öî¸üß ŸÖÖ. ¸üÖôêû÷ÖÖ¾Ö

S s

²ÖÖ−¿Öß ¤üÆêü»Öß ÃÖÖ¸±úôûß

S S S s

. . . ´ÖÖôû׍ú−Æüß ŸÖÖ

,

S S

ÁÖß.ÃÖ¤üÖ−ÖÓ¤ü ²Öß.¸ü“֍ãúÓ™ü¾ÖÖ¸ü

S

Ghatanji Ghatanji PUSAD Zari

01/12/1965

S

.

11/08/1992

11/08/1992 11/08/1992 11/08/1992 11/08/1992 11/08/1992 11/08/1992 11/08/1992 11/08/1992

11/08/1992 11/08/1992 11/08/1992

11/08/1992 11/08/1992

11/08/1992 11/08/1992 11/08/1992 11/08/1992 11/08/1992 11/08/1992 11/08/1992 11/08/1992

11/08/1992 11/08/1992 11/08/1992

14/08/1967

49

9

17

11/08/1992

S

23/08/1967 07/09/1967

49 49

9 8

8 24

11/08/1992

S

49 49

8 8

20 8

11/08/1992

²ÖÖôû¾ÖÖ›üß

S

ÁÖß ÃÖŸÖßÂÖ ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸êü

¯ÖãÃÖ¤ü

´ÖÖÓ÷Öã»ÖÖÔ ²Öã.

S

ÁÖß. ‹ÃÖ. ‹−Ö. úÖÓ²Öôêû

23/09/1967 ´Öã.¯ÖÖê.د֯ÖôûÖã™üÖ ŸÖÖ.²ÖÖ³Öã ôû÷ÖÖ¾Ö

11/09/1967

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

30/07/1990

31/05/2017

26

10

1

-

-

-

-

-

-

-

-

ˆ´Ö¸üÖê›ü ˆ´Ö¸üÖê›ü ײ֙ü ˆ´Ö¸ü¸ü÷ÖÖÓÖê¾›Ö ü Ö㈴ָü . ãú¯Ö™ü Öê›üß

²ÖÖôû ¯ÖãSÃÖ¤ü ¤ü߈´Ö¸ü

´ÖÖ»Öì Öê›÷ÖÖÓü ¾Ö •Ö÷ÖÖ¯Öæ¸ü †Ó31/05/2017 ²ÖÖôûß 32 24/10/1984 ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö, †Ó²ÖÖê›üÖ, SS 08/11/1992 31/05/2017 24 ˆ´Ö¸ü¯ÖÖÓÖꛜü¸ü,üú¾Ö›ü ´ÖÆüÖÖ÷ÖÖ¾Ö œü‡ÓÖ×ꍤüú߸üÖ(¾ÖÖ‡Ô −Ö÷Ö¸ü), S 11/08/1992 31/05/2017 24 ÖÖŸÖÖ¸üÖ S ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö “ÖÖë¤üß 11/08/1992 31/05/2017 24 ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö

7 6

7 23

†Ö -

0 -

0 -

0 -

0 -

-

9 9

20 20

-

-

-

-

-

¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö

¸üÖôêû÷ÖÖ¾ Ö,

-

-

-

-

-

T

20 28

6 5

9 17

_

_

_

_

_

T _

¸üÖôê-û÷ÖÖ¾ Ö, _

23 28 24 29 28 20 24 24 24

5 5 9 6 5 6 9 9 9

0 11 19 19 10 9 19 20 6

--

--

--

--

--

N -

ˆ´Ö¸üÖê ### ›ü,´ÖÆüÖ÷Ö

5

T

-

د֯ÖÏß

22/11/1996

31/05/2017

S 14/12/1988 ˆ´Ö¸üÖê›ü ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ˆ´Ö¸ü “ÖÖŸÖÖ¸üßÖê ã ›ü ú´ÖÆü ¯Ö™üßÖ ÃÖã ÷ÖÖÓ¾Ö ˆ´Ö¸ü úôûSß •Ö. •Ö−Ö㠏Öê›ü 31/12/1993 −ÖÖ ´ÖÖ»Öì÷ÖÖÓ¾Ö S ˆ´Ö¸üÖê›ü ˆ´Ö¸üÖê›ü œüˆ´Ö¸ü Ö"֍úß ˆ´Ö¸ü Öê›ü ¯ÖãÏ֤üÖê› ü ˆ´Ö¸ü ²Öê»ÖÖê SÖê››ü ü ׿Öôû20/12/1988 Öê"ÖÖ ãú¯Ö™üß ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ¯ÖãÃÖ¤ü ¾ÖÃÖÓŸÖ−Ö÷Ö¸ü »Öê¾ÖÖ S S 12/08/1992 ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ú¸Óü•Öß ‡Ô 1) ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö 2) ¯ÖÖÓœü¸1) üú¾Ö›ü ¯ÖÖ»Ö÷ÖÖÓ Ö ¾Ö 2) úÖë‘ÖÖ¸üÖS3) ‘ÖÖê−ÃÖß12/11/1987 4) ¾ÖÖ‡Ô ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö, ¯ÖãÃÖ¤ü, ÃÖ¾Ö−ÖÖ, S 21/12/1988 ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ¾Öê"Öß, 1) ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö 2) ¯ÖÖÓœ1) ü¸üú¾Ö›ü −ÖÖ÷ÖÖ‡ÔÖ ¯ÖÖê›ü 2) Öî¸üß 3)S †Ö™üÖê"22/11/1996 ÖÖ 4) ÖÖŸÖÖ¸Ö ¯ÖãÃÖ¤ü ¸üÖ´Ö¸ü×Æü´Ö−Ö÷Ö¸ü

S 12/08/1992 †ÖÙ"Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 11/08/1992 S ˆ´Ö¸üÖê›ü ˆ´Ö¸üÖê›ü ´ÖÆü ¾ÖÖÓ÷Öß ×¾Ö›æ Ö÷ÖÖÓ¾Ö ˆ´Ö¸ü üôû ú−µÖÖ ¬Ö−ÖÖê Öê›ü S ›üÖ “ÖÖ»Ö÷Ö"Öß 25/08/1992 S úôÓû²Ö ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö S 18/08/1993 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû úôÓû²Ö S 16/11/1989 ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ×•Ö.¯Ö.“ÖÖ»Ö²Ö›üáé S 29/11/1996 26/11/1996 S ¯ÖãÃÖ¤ü ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö Ø¯Ö¯Ö¸ü¾ÖÖ›üß ²ÖÖê ¸ ü ÷ Ö›ü ß ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö.¯Ö. 11/08/1992 ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ¾Öê›ü¿Öß ˆ´Ö¸üÖê›ü ¯ÖãÃÖ¤ü S 19/02/1988 ‘ÖÖ™Óü•Öß ×¤ü÷ÖÏÃÖ S 17/08/1992

31/05/2017

פü÷ÖÏÃÖ

†Ö"Öá

¯ÖãÃÖ¤ü •Ö´Ö¿Öê™ü¯Öæ¸ü 12/01/1994 ˆ´Ö¸üÖê›ü ˆ´Ö¸üÖê›ü ˆÓˆ´Ö¸ü “Ö¾Ö›ü¤Öê›ü ü ¤ü¯ÖãÆÃüÖ÷ÖÖÓÖ¤ü¾ Ö ã ˆ´Ö¸üú¯Ö™ü SÖêß› ²ÖÖê ü ¸ü÷Ö›ü ß ²Öê»ÖÖê›ü 18/08/1992 S ¸üÖôêû÷ÖÖ¾Ö ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö S 17/03/1994 ˆ´Ö¸üÖê›ü ¯ÖãÃÖ¤ü S 24/12/1988 1) ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ 2) ‘ÖÖ™Ó 1) ü•ÃÖãÖßÃÖ¸ü3)ß 2) ¯ÖÖÓœ†ÖúÖê ü¸üú¾Ö›ü»ÖÖß Öã S .3) ×™ü™ü¾5/1/1991 Öß 4) ¤üÆêü»Öß úôÓû²Ö ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö S 06/04/1998 ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö S 18/08/1992 úôÓû²Ö S 02/07/1990 ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ¯ÖãÃÖ¤ü ¾ÖÖ›üß ¾ÖÖ A 19/07/1997 ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ›üÖë÷Ö¸ü÷ÖÖ¾Ö S ‘ÖÖ™Óü•Öß

‘ÖÖÓ™ü•Öß

¾Ö"Öß

ˆ´ÖÖÓ›üÖ

S

31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017

9 3 9

20 12 14

_

_

_

-

-

--

10/07/2000

31/05/2017

15/02/1988

31/05/2017

21 27 5

16 10 21 ### ### ###

_

--

4 10

31/05/2017

_

-

32 31

31/05/2017

11/08/1992

†Öê

OK

ÃÖã¸êü¿Ö ´ÖÖ¬Ö¾Ö ³Ö¸üוÖ'.¯Ö.¿ÖÖôû Öê Ö ¯ÖÖÓœü¸üß µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 32 ׍ú.´Öß.

--

31/05/2017

31/05/2017

22/12/1988

_

N ¾Ö T

-

31/05/2017

31/05/2017

सुरेश शरद, कळंब शा मरा व धुड

--

26/07/1985

31/05/2017

-

-

04/01/1985

31/05/2017 31/05/2017

-

--

2

31/05/2017

25

31/05/2017

-

0

31/05/2017

31/05/2017

31/05/2017

÷ÖÖîôû S וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ, Ø»Ö÷ÖŸÖß ³ÖÖ›üS

24 29 24

-

31/05/2017

31/05/2017

S 02/07/1990 ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ 1/8/1990 ¸üS"Ö ¸üÖôêû÷ÖÖ¾Ö ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ¤üÖî Ö¸ü¾¸Æüüß ²ÖÎ Ö −Öê´¸Æüü ß ²ÖÖê¸üß ²ÖêÃÖߍú ÃÖÖ¸Ó ü÷Ö¯Öã10/03/1992 ¸ü S

¯ÖãÃÖ¤ü ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ

23 9 13 27 6 15 20 6 2 ### ### ###

-

23 4 19 24 9 13 23 2 14 28 5 7 †Ö ### ### ### 19 1 25 _ 24 9 13 26 10 29 19 10 12 28 5 9 ‡. 24 9 20 26 10 29 ### ### ###

¯ÖãÃÖ¤ü ²ÖÖê¤üÖ›

11/08/1992

11/08/1992

31/05/2017

-

N

_

¬ÖÖê¯Ö™ü- Öô N ûÖ,êúÃÖã»Ö N ¾Ö T

_

-

N ¾Ö T

OK †)- ¯ÖŸÖß/¯ÖŸ−Öß ¤üÖê−Æüß ×•Ö.¯Ö.ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ´Ö.†úᯙ ´Ö.‡¹ýÖ−Ö ú´ÖÖ¸ü ÁÖß ×¿Ö¾ÖãÓúê−¦üוÖ.¯Ö.¿ÖÖôû ¯ÖÏ´ÖãÖ ¿Öê.ׯÖϯÖß Ö

÷Ö߸üÖê»Öú¸ü

Æêü™üß

µÖ¸ü´Ö»Ö

30 7 K.M

׍ú´Öß

N

_

_

N ¾Ö T -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

¯ÖãÃÖ¤ü,´Ö ÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö,×

-

-

-

-

-

¯ÖãÃÖ¤ü

15 ׍ú´Öß

N

-ÃÖã¸êü¿Ö ÷ÖÓ÷ÖÖ¬Ö¸ü †Öãú»Ö¾ÖÖ¸ü

Ø−Ö²ÖÖôûÖ ¸üÖê›ü,¯ÖÓ.ÃÖ.¾Ö"Öß

21 / 99

1 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878

2

Mahagaon

ŸÖë›üÖêôûß ´ÖÖ×"֍ú›üÖêÆü

S

Mahagaon Maregaon

‘ÖÖ−Ö´ÖãÖ וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ¯ÖÖÓ›ü×¾ÖÆü߸ü

S

PUSAD Digras PUSAD Arni Wani Ralegaon Maregaon Yavatmal Babhulgaon

¿Öê»Öã ²Öã. וÖ.¯Ö.ˆ.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ. †Ö¸Óü³Öß ×“Ö»Ö¾ÖÖ›üß ãú·ÆÖ ŸÖ. וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ד֏ֻÖ÷ÖÖÓ¾Ö

S

וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ ÃÖÖ¾ÖÓ÷Öß ¯Öê.

S

וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ´Ö“”ûà¦üÖ ×“Ö“Ö²Ö›üá ²ÖÖ³Öãôû ÷ÖÖ¾Ö

S

Digras Ner Digras Digras

וÖ.¯Ö.ˆ. ¯ÖÏÖ. ¿ÖÖ. Ø−Ö³ÖÖ ´Öֻ֏Öê›ü(Öã.) וÖ.¯Ö.ˆ.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ. ØÃÖ÷Ö¤ü וÖ.¯Ö..¯ÖÏÖ.¿ÖÖ. ÃÖê¾ÖÖ−Ö÷Ö¸ü

S

PUSAD PUSAD Yavatmal

¿Öê»Öæ ²Öã. ú֍ú›ü¤üÖŸÖß ¾Ö›ü÷ÖÖÓ¾Ö ¯ÖÖê.Ùêü.

S

Yavatmal

884 885 886 887

9

10

11

6

12

11/08/1992

49 49

3 3

13 5

11/08/1992

•Ö¾ÖôûÖ †Ö"Öá 49 18/03/1968 ´ÖãôûÖ¾ÖÖ ,ˆ´Ö¸üÖê›ü 20/04/1968 49 ´Öã.¯ÖÖê.ú¸Óü•ÖÖê›ü 49 02/05/1968 ŸÖÖ.´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ´Öã. ¯ÖÖê. Æü™ü¾ÖÖÓ•Ö¸üß ŸÖÖ. ´ÖÖ¸ê02/05/1968 ü÷ÖÖ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû49

2 1

13 11

11/08/1992

0 0

29 29

11/08/1992

48 11 19 48 11 14 17/06/1968 ´Öã.¯ÖÖê.ŸÖã¯Ö™ü֍úôûß ŸÖÖ.פü÷ÖÏÃÖ 48 10 11 20/07/1968 ˆ“Öê÷ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ.¤üÖ¸ü¾ÆüÖ 14/08/1968 48 9 17 ´Öã.¯ÖÖê.ŸÖÖ.¾Ö"Öß 48 8 16 15/09/1968 ãú. ×¾Ö•ÖµÖÖ −Ö££Öã•Öß µÖê»Öêú¸ü •Öִ֏Öã»ÖÖ ŸÖ. ¾Ö¸üÖ¸ê üÖ ×•Ö. “ÖÓ¦ü¯Öã¸0ü 2/10/1968 48 7 29 ÷Ö"Öê¿Ö ²ÖÖ¯Öã¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ¾Ö›êü ´Öã. ¯ÖÖê. ÃÖãú"Öê÷ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ¾Ö"Öß ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû48 7 25 06/10/1968 ÁÖß´ÖŸÖß ÃÖÓ×÷ÖŸÖÖ ¯ÖÏפü¯Ö¸üÖ¾Ö “ÖÖ"Öêú¸ü −ÖÖ÷Ö¯Öæ¸ü 48 7 25 06/10/1968 •µÖÖêŸÖß ¯ÖãÓ›ü»Öߍú ¸üÖêú›êü ´Öã.™ü֍úôû÷ÖÖ¾Ö ¯ÖÖê.¸üÖ"Ö߆´Ö¸ü Ö¾ÖŸÖß ŸÖÖ.²ÖÖ³Öãô48 û÷ÖÖ¾Ö ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 7 18 13/10/1968

11/08/1992

11/08/1992

¾Ö"Öß µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

úôÓû²Ö

ãú. ´Ö´ÖŸÖÖ †−ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö »ÖÖ¯ÖŸÖß ãú. ¾ÖÓ¤ü−ÖÖ ¿ÖӍú¸ü¸üÖ¾Ö ³ÖÖ"ÖÃÖê ÁÖß. ¿ÖÖ´Ö ¾ÖÃÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ¸üÖê›êü ÃÖÓ•ÖµÖ ²ÖÓ›üÖ•Öß ú¤ü´Ö

פü÷ÖÏÃÖ ¯ÖÖ£ÖЛü(÷ÖÖêôêû) ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ/µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû †Ö¸Óü³Öß ŸÖÖ.פü÷ÖÏÃÖ

18/10/1968

פü÷ÖÏÃÖ

ÁÖß´ÖŸÖß ÃÖã×−ÖŸÖÖ ²Öß. •ÖÖÓ³Öôêû ¸üÖ•Öê¿Ö ´Ö−ÖÖêÆü¸ü »ÖêÖ−ÖÃÖ−Öê ÃÖã×−ÖŸÖÖ ú›æü•Öß ×¾Ö¸ü¤Óü›êü

¯ÖãÃÖ¤ü ÷ÖÖÓê×¾Ö¤ü−Ö÷Ö¸ü, ¯ÖãÃÖ¤ü ‘ÖÖ™üß ŸÖÖ.‘ÖÖ™Óü•Öß

01/01/1969

†×−Ö»Ö ¯ÖÖÓ›ãü¸Óü÷Ö −Öևԍú ãú. ÃÖÓ¬µÖÖ −ÖÖ¸üÖµÖ"Ö ÃÖãµÖÔ¾ÖÓ¿Öß

Arni PUSAD

883

881

8

49

s S

Ghatanji PUSAD Yavatmal Ghatanji PUSAD PUSAD PUSAD Mahagaon Ghatanji

5

“ÖÓ¦üúÖÓŸÖ ²ÖÖ¯Öã¸üÖ¾Ö •ÖÖ´Ö÷Ö›êü

úôÓû´Öã»ÖÖ

882

880

4

S

Babhulgaon Umarkhed

Ghatanji Zari PUSAD Arni

879

3

¾Öê"Öß

S

S

S S S S

S S

S S S

S S

ãú.¾Ö×−ÖŸÖÖ •ÖµÖ¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ¤êü¿Ö´ÖãÖ ÁÖß ÃÖÓ•ÖµÖ ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö ¬ÖÖê²Öê ÃÖÖÆêü²Ö¸üÖ¾Ö Ã֏ÖÖ¸üÖ´Ö ³ÖÖÓ÷Öê ´ÖÖ¸üÖêŸÖß »Ö´Ö"Ö ¤êü¿Ö´ÖãÖ ÁÖß ¯Ö¸ü¿Ö¸üÖ´Ö ×úÃÖ−Ö •ÖÖ÷ÖéŸÖ †¸üؾ֤ü ‹ÃÖ ¾ÖÖ−֏֛êü †¿ÖÖêú ¸ü‘Öã−ÖÖ£Ö œüÖê¸êü ÁÖß ÃÖÓ•ÖµÖ »Ö´Ö"Ö ãÓú“Ö™ü¾ÖÖ¸ü ¾Æüß ‹´Ö ¯ÖÖ¾Ö›êü

6

7

»ÖÖŸÖã¸ü ¸êü»¾Öê ŸÖÖ 19/11/1967 ¯ÖãÃÖ¤ü ´Öã.¯ÖÖê.´ÖÖêÆüÖ ŸÖÖ.וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 18/02/1968 ¯ÖãÃÖ¤ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 26/02/1968

¯ÖãÃÖ¤ü ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ/µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

12/06/1968

29/10/1968 12/11/1968 16/11/1968

01/01/1969 15/01/1969

15 10 3 29 24 14 30 28 21

11/08/1992

21 16 3 16

11/08/1992

19

ÁÖß ³ÖÖÍú¸ü ¾ÖÖ´Ö−Ö¸Ö¾Ö ¾ÖÖ−֏֛êü

S

S

Umarkhed Babhulgaon

Ø−Ö÷Ö"Öæ¸ü

Ralegaon Babhulgaon

16/03/1969

ÃÖÖ¾ÖÓ÷Öß, ŸÖÖ. ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö

12/09/1969

s

ÁÖß. ´ÖÆêü¿Öãú´ÖÖ¸ü ¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸ü ²ÖÖ•Ö¯Öê‡Ô ±ãú»ÖÃÖÖ¾ÖÓ÷Öß ŸÖÖ.´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö 18/09/1969 וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ¯ÖÏ»ÆüÖ¤ü ¬Ö−Ö¯ÖÖ»Ö•Öß “ÖÖê¯Öú¸ü ´Öã.¯ÖÖê.´ÖÖÓ÷Ö»ÖÖ¤êü¾Öß ŸÖÖ.−Öê¸02/10/1969 ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

וÖ.¯Ö. ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ ÷Öã•Ö¸üß

S

ãú. †×−ÖŸÖÖ ‹−Ö. ÷Öã÷Öãôûú¸ü

úÖê»Æüß 2

S

¾Ö−ÖÁÖß ÷Öã»ÖÖ²Ö¸üÖ¾Ö ×ŸÖ¸üú¸ü

S

11/08/1992

11/08/1992

S

S

11/08/1992

47

11/08/1992 11/08/1992

11/08/1992 11/08/1992

11/08/1992 11/08/1992

14

¯ÖãÃÖ¤ü ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ¯ÖãÃÖ¤ü ¯ÖãÃÖ¤ü ¾Ö"Öß

¿Öê»Öã ²Öã פü÷ÖÏÃÖ ×“Ö»Ö¾ÖÖ›üß

†Ö"Öá ÖµÖ¸ü

S S S S ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ S ¸ü"Ö

11/08/1992 11/08/1992 11/08/1992 11/08/1992 11/08/1992

22 3

11/08/1992 11/08/1992

21/01/1986

31/05/2017

02/07/1991

31/05/2017

31 25

4 10

10 29

02/02/1990

31/05/2017

11/07/1989

31/05/2017

05/02/1986

31/05/2017

11/08/1992

31/05/2017

21/12/1988

31/05/2017

31/07/1991

31/05/2017

12/04/1993

31/05/2017

14/07/1995

31/05/2017

31/05/2017 31/05/2017

12/08/1992

31/05/2017

Ø−Ö³ÖÖ S 10/07/1990 S ›ü Öã31/07/1991 −Öê¸ü ˆ´Ö¸üÖê›ü −Öê¸ü ׿ָü•Ö÷ÖÖ¾Ö éúÂ"ÖÖ¯Ö㸠´Öֻ֏Öê ¤Ôü S ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ×¤ü÷ÖÏÃÖ S 12/08/1992 פü÷ÖÏÃÖ ÃÖê¾ÖÖ−Ö÷Ö¸ü A 17/08/1992

31/05/2017

¯ÖãÃÖ¤ü ¯ÖãÃÖ¤ü ‘ÖÖ™Óü•Öß

¿Öê»Öã ²Ö㠍ú֍ú›ü¤üÖŸÖß

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017

S S

12/08/1992

31/05/2017

20/01/1986

31/05/2017

S

11/08/1992

31/05/2017

21/09/1987

31/05/2017

´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ¾Ö"Öß

¯ÖãÃÖ¤ü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

S

25/07/1995

31/05/2017

S

11/08/1992

31/05/2017

02/08/1991

31/05/2017

´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ×¤ü÷ÖÏÃÖ ×¤ü÷ÖÏÃÖ ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ¾Ö"Öß ˆ´Ö¸üÖê›ü ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

¯ÖãÃÖ¤ü ¯ÖãÃÖ¤ü ¯ÖãÃÖ¤ü ¾ÖÖ‘Ö−ÖÖ£Ö −Ö¾Ö¸ü÷ÖÖ¾Ö

S S S

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

47 7 ´Öã.¯ÖÖê.»ÖÖêÆüÖê÷ÖÖ¾Ö üŸÖÖ.−ÖÖÓ¤ü÷28/10/1969 ÖÖ¾Ö ÖÓ›êü. וÖ.†´Ö¸üÖ47 ¾ÖŸÖß 7

6

11/08/1992

¸üÖôêû÷ÖÖ¾Ö

11/08/1992

19

6

11/08/1992

S

וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ¾ÖÖ÷Ö¤ü S ¸üÖ S

דֲ֛֓üá ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö S

11/08/1992 11/08/1992

18

31/05/2017

11/08/1992

13 29

17

25

31/05/2017

וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ, ™ëü³Öß ¯ÖãÃÖ¤ü

†Ö"Öá

11/08/1992

16

31/05/2017

11/08/1992

Ø−Ö³ÖÖê¸üÖ úôÓû²Ö

¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ˆ´Ö¸üÖê›ü

פü÷ÖÏÃÖ

11/08/1992

15

25/11/1991

01/08/1996

úôÓû²Ö úôÓû²Ö

11/08/1992

8 7

´Öã.¯ÖÖê.ŸÖ. ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû09/10/1969

47 47

8

11/08/1992

13

†Ö¸êü÷ÖÖ¾Ö, ػֲÖß, S ²ÖÖê¸üß µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö S S ¯ÖÃÖã¤ü ¯ÖãÃÖ¤ü ˆ´Ö¸üÖê»Ö֏Öß •Ö´Ö¿Öê ›ü ™ü¯Öæ¸ü úôÓû´Öã»ÖÖ S פü÷ÖÏÃÖ †Ö"Öá ˆ´Ö¸üÖê›ü ¯ÖãÃÖ¤ü S ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö, ´Öã›üÖ"ÖÖ, S ˆ´Ö¸üÖê›ü, ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö, •Ö−Öã−ÖÖ, ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ¸üÖ´Ö¯ÖãS¸ü

11/08/1992

30 30 16

Ö¸ü¤ü

S

S

11/08/1992

4 4 4

S

.

S

11/08/1992

48 48 48

S

S

11/08/1992

11/08/1992

²Öê»Ö÷Ö¾ÆüÖ"Ö Æêü™üß (µÖ¸ü´Ö»Ö)

ÁÖ߸üÖ´Ö¯Öã¸ü úÖ·ÆÖêôû ¤ü×Æü¾Ö›ü ²Öã. ¯Öêœüß ‡Ô

S

11/08/1992

13 2 19 15

S

S

11/08/1992

7 7 6 6

´ÖÖ£ÖÖ•ÖæÔ−Ö

ú¾Ö›ü߯Öã¸ü د֯ÖÏß ²Öã™üß

11/08/1992

48 48 48 48

48 2 ´Öã.¯ÖÖê.¯ÖÖêÆü›ãüôû ŸÖÖ.´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ ´ÖÖêŸÖ߸üÖ´Ö ´ÖÆü»»Öê 48 2 21/03/1969 ´ÖÖêÆü−Ö ¤üÖ¤üÖ¸üÖ¾Ö ³Ö¾Ö¸êü »ÖÖê"Öß,ŸÖÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 28/03/1969 48 2 48 0 02/05/1969 ´Öã.ú¸ü•ÖÖê›ü ¯ÖÖê.†Ó²ÖÖê›üÖ ŸÖÖ.´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ¸ü´êÖ¿Ö ¾ÖÃÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö †›üúß−Öê 48 0 07/05/1969 ŸÖã¯Ö™ü֍úôûß ŸÖÖ.פü÷ÖÏÃÖ 17/05/1969 48 0 ÁÖß ¯ÖÏפü¯Ö µÖÖ¤ü¾Ö¸üÖ¾Ö ¤êü¿Ö´ÖãÖ ÁÖß ¸ü´Öê¿Ö šü֍ú¸êü פü÷ÖÏÃÖ 47 11 01/06/1969 ¯ÖÖê Æ ü › ü ã ô û ÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö ¿ÖӍú¸ü ¸üÖ¾ÖŸÖê 03/06/1969 47 11 ŸÖÖ.´ÖÆüÖ÷ÖÓÖ¾Ö . 47 11 10/06/1969 47 11 10/06/1969 47 11 ÁÖß. ›üß. †Ö¸ü. ŸÖã›æü´Ö¾ÖÖ¸ü ´Öã.¯ÖÖê.¯ÖÖ™ü Ö²ÖÖê¸üß ŸÖÖ.ê15/06/1969 úôûÖ¯Öæ¸ü ׍ú¸ü"֍ãú´ÖÖ¸ü ÷ÖÓ÷ÖÖÃÖÖ †ÖÆüÖôêû פü÷ÖÏÃÖ ŸÖÖ.פü÷ÖÏÃÖ 47 10 28/07/1969 ÁÖß ×¿Ö¾Öãú´ÖÖ¸ü ´Ö−ÖÖêÆü¸ü ÷Ö߸üÖê»Öú¸ü ´Öã.¯ÖÖê.²ÖÖê¸ü÷ÖÖÓ¾Ö ¤üÖ. ŸÖÖ.†Ö"Öá וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 47 9 15/08/1969

S

11/08/1992

12

¯ÖãÃÖ¤ü, ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

S

S S S

S ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ˆ´Ö¸ü úÖôûßÖê›™ëü ™ëü³Öß Ø−Ö÷Ö"Öæ¸Sü S −Öê¸ü ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö S ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

•ÖôûúÖ ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

S

10/8/1992

31/05/2017

16/08/1996

31/05/2017

29/06/1990

31/05/2017

30/07/1991

31/05/2017

05/07/1995

31/05/2017

### ### ### 27 10 20

5 10 1 10 9 9 9 9 9

26 25 24 24

10 10 9 9

10 -0 19 †Ö 17 30 अ 20 20 _ 20 ‹ 19 ‡. 21 0 19 14 -

8 10 9 9 ### 9 11 10 10

10 6 20 29 ### 15 2 1 26

31/05/2017

15/07/1995

31/05/2017

24/08/1992

31/05/2017

14/07/1995

31/05/2017

11/08/1992

31/05/2017

24

31/05/2017

### ### ### 20 9 10

31/05/2017

11/08/1992

31/05/2017

11/08/1992

31/05/2017

24 24

9

9 9

23×¾Ö•ÖµÖ ´Ö¬Öãú¸ü ú®ÖÖ¾ÖÖ¸ü

וÖ.¯Ö.¾Ö−Ö¾ÖÖ¸ü»ÖÖ

28

-

-

-

-

0

ݟ

׿ցÖÖ Æü.³Ö÷ÖŸÖ

-

-

−Ö.¯Ö.¯ÖãÃÖ¤ü

200׍ ú´Öß

-

-

25

26

27

¯ÖãÃÖ¤ü, פü÷ÖÏÃÖ,

²Öê»Ö¤ü¸üß ÷ÖÖ•Ö߯Öã ‘ÖÖ−Ö´Ö㏸Öü , N N ¾Ö T N/T

_ -

_ -

_ -

ŸÖ£ÖÖ÷ÖŸÖ ×¾ÖªÖ»ÖµÖ ×¾Ö•ÖµÖ ´ÖÖ¸üÖêŸÖ¸üÖ¾Ö ›üÖÓ÷Öê úÖê™Óü²ÖÖ ¯Ö.ÃÖ.²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

_

###

†Ö"Öá, µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû को परी खु.

-

N _ _ T

¯ÖÓ.ÃÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ˆ´Ö¸üÖê ›ü

-

ˆ´Ö¸üÖê ›ü T

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

T ÃÖÖê−Öã»Öá

-

0³Ö÷Ö¾ÖÖ−Ö ×¾ÖšüÖê²ÖÖ úú−Ö ×•Ö.¯Ö.¿ÖÖôûÖ ¾Ö֍úß ‹ã¬ÖÖ−ÖÖ 28 ׍ú.´Öß.

0N ¾Ö T ãúÃÖã´Ö ¾ÖÖ´Ö−Ö¸üÖ¾Ö ˆ´Ö¸ê וÖ.¯Ö.¿ÖÖôû ü Ö −ÖÓ—ÖÖ ¯ÖÓ.ÃÖ.úôÓ 70û²×ú.´Öß. Ö T

-_

-_

-_

-_

-_

N N T

0 --

0 --

0 --

0 --

0 --

N N¾Öî•ÖµÖÓŸÖß´ÖÖ»ÖÖ ¬Öë÷Ö›êü

ÃÖ.׿ց֍ú ¯ÖÓ.ÃÖ. ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖश्री. मनो हर ना . पिं गळे

-

†Öפü¾ÖÖÃÖß-T

20

20 20

24

T

28 25 24 21 20 24 24 24 24

28 5 10 ### ### ### 24 9 7 21 10 17

21/08/1996

-

26 20

29 21 24 25 ### 20 26 25 21

22

†Ö

3 9

24 9 19 ### ### ### 24 9 20

21

अै

31 24

21/12/1988

26/11/1996

20

׿־ָüÖ´Ö•Öß ´ÖÖê‘Öê ¸üÖ¬Öê¿ÖÖ´Ö ×¯ÖôûÖ•Öß “ÖÖî¬Ö¸üß ´ÖÆüÖ×¾Ö¤üµÖÖ»ÖµÖ ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ

_

### _

“ÖÖ¸ü÷ÖÖÓ¾Ö ,׿ָü¯Öæ¸ü ###

25 ׍ú´Öß. N ¾Ö T N ¾Ö T

T

45 70

¸üÖ−Ö“ÖÖÓ¤ü −ÖÖ, 22 / 99

1 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918

2

3

4

14

15

16

17

18

19

20

´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

S

11/08/1992

31/05/2017

24

9

20

†Ö

¸êüÖÖ ´Ö¬Öãú¸ü¸üÖ¾Ö ²ÖÖê²Ö›êü ¯ÖãÓ›ü׻֍ú †Ö−ÖÓ¤ü¸üÖ¾Ö ²Öã™ü»Öê

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 47 08/11/1969 ¤êüˆ¸ü¾ÖÖ›üß ¯ÖÖê.ד֏ֻÖß ŸÖÖ.†Ö"Öá וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 47 01/12/1969

6 5

23 30

11/08/1992

úôÓû²Ö ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

S S

16/07/1996

31/05/2017

17/08/1992

31/05/2017

20 24

10 9

15 14

ÃÖ•ÖµÖ †¸üؾ֤ü ×´Ö¸üÖÃÖê ÁÖß. îú»ÖÖÃÖ ÃÖãÖ¤êü¾Ö ³ÖÖêµÖ¸ü

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 11/01/1970 ¯ÖÖêÆÓü›æüôû ŸÖÖ.´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 16/01/1970

47 47

4 4

20 15

11/08/1992

31/05/2017

ãú.´ÖÓ¤üÖ ÷Ö"Öê¿Ö¸üÖ¾Ö ¤êü¿Ö´ÖãÖ •µÖÖêŸÖß †ÖëúÖ¸ü¸üÖ¾Ö ÷ÖÖê›êü

¯ÖãÃÖ¤ü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

47 47

3 3

29 27

11/08/1992

47 47 47 46 46 46 46 46 46

3 1 0 11 11 11 11 11 10

20 26 19 30 30 27 24 15 16

11/08/1992

¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ úôÓû²Ö S 11/08/1992 S ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ´ÖÆü ¾Ö֍úÖ−Ö ´Ö»ÖúÖ¯Öæ Ö÷ÖÖÓ¾Ö ˆ´Ö¸üÖ꛸ü ¯ÖÖêÆÓü›æüôû ÃÖã28/12/1993 úôûß •Ö. S ¯ÖãÃÖ¤ü ׿ÖôûÖê"ÖÖ S 22/01/1986 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû»ÖÖÃÖß−ÖÖ ¾ÖÖ‘ÖÖ¯Öã

−Öê¸ü ¸ü ´ÖÖ¸ü¾SÖÖ›üß 20/01/1986 S úôÓû²Ö S 02/02/1990 ¯ÖãÃÖ¤ü ‡ÃÖÖ¯Öã¸ü S 07/08/1999 S µ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

‡Ô“ÖÖê¸üß 11/08/1992 S ¯ÖãÃÖ¤ü, ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö †Ö¸êü÷ÖÖ¾Ö ŸÖÖÓ., 26/11/1996 ¾ÖÃÖÓŸÖ¯Öã¸ü, µÖê¸Óü›üÖ, ‘ÖÖ™Óü•Öß µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 11/08/1992 S S µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

ˆÓú›üÖ ¯ÖÖê› 08/11/1992 פü÷ÖÏÃÖ ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

†Ö"Öá S ´Öã›üÖ"ÖÖ †Ó²ÖÖê›üÖ S ú»Ö÷ÖÖ¾Ö Ø»Ö÷Öß¾ÖÖ‡Ô S

07/07/1995

31/05/2017

28/11/1996

31/05/2017

01/01/1994

31/05/2017

46 46 46 46

10 9 8 7

6 29 4 19

11/08/1992

¸üÖôêû÷ÖÖ¾Ö ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö úÖôûß ™êü

25/08/1992

31/05/2017

01/08/1996

31/05/2017

08/11/1992

31/05/2017

11/08/1992

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû −Öê¸ü

²ÖÖê¸ü›ü ÃÖÖ¾Ö¸ü÷Ö›ü ²ÖÖê£Ö²ÖÖêS›ü−Ö ¯ÖÖ£ÖÐ27/11/1996 ›ü ÷ÖÖêôûê

31/05/2017

46 46 46

5 4 4

26 10 0

11/08/1992

¯ÖãÃÖ¤ü

ˆ´Ö¸üÖê›ü

‘ÖÖ™üÖê›üß ÷ÖÖÓ

¯ÖãÃÖ¤ü úôÓû²Ö

46 3 ¿Öê¤ãü¸ü•Ö−ÖÖ ŸÖÖ.´ÖÖ−ÖÖê¸üÖ ×•Ö.¾ÖÖ×¿Ö´Ö 46 2 01/03/1971 ¾ÖÖ»ÖŸÖæ¸ü ŸÖÖ.¯ÖãÃÖ¤ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 46 2 04/03/1971 ´Öã.†−ÖØÃÖ÷Ö ŸÖÖ.וÖ.¾ÖÖ×¿Ö´Ö 46 2 05/03/1971 ´Öã.¯ÖÖê.•Ö¾ÖôûÖ ŸÖÖ.†Ö"Öá 08/04/1971 46 1 ´Öã.¯ÖÖê.ד֏ֻÖß ŸÖÖ.¸üÖôêû÷ÖÖÓ16/04/1971 ¾Ö וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 46 1 ´Öã.¯ÖÖê.¾Ö›ü÷ÖÖ¾Ö,÷ÖÖœü¾Öê ŸÖÖ ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ µÖ¾ÖŸÖ 46 0 29/05/1971 ´Öã.¯ÖÖê.¯ÖÆãü¸ü ¯Ö.ÃÖ.²ÖÖ³Öãôû÷01/07/1971 ÖÖ¾Ö 45 10 45 10 ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö 02/07/1971 ´Öã.¯ÖÖê.ŸÖã¯Ö™ü֍úôûß ŸÖÖ.פü÷ÖÏÃÖ ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ ¤ãü÷ÖÖÔ¤üÖÃÖ ÷Öֵ֍ú¾ÖÖ›ü 45 10 11/07/1971 ãú. Ûô֟ÖÖ †ŸÖã»Ö ¸üÖ•Ö÷Öã¸êü ÃÖ´Ö£ÖÔ¾ÖÖ›üß µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 20/12/1971 45 5 ´ÖÖ.ÃÖ»Öß´Ö •ÖÖ¾Öê¤ü ´ÖÖê.ÃÖã»ÖŸÖÖ−Ö −Öê¸ü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 45 4 05/01/1972 ´Öã . ¯ÖÖê . ¯Öã à ֤ü †×−Ö»Ö ×“Ö´Ö−ÖÃÖÖ ÷ÖÖê¸êü 3 01/02/1972 45 ŸÖÖ.¯ÖãÃÖ¤ü ÁÖß´ÖŸÖß ÃÖß´ÖÖ ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ Ø“ÖŸÖÖ¾ÖÖ¸ü ãú·ÆÖ ŸÖÖ.†ÖÙ"Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 45 2 03/03/1972

26 30 27 26 23 15 2 30 29

11/08/1992

20 11 26 30

11/08/1992

28

11/08/1992

÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö ¤êü×¾Ö¤üÖÃÖ ú¤ü´Ö פü÷ÖÏÃÖ †¿ÖÖêú ¯Öã›ü׻֍ú¸üÖ¾Ö −ÖÖ÷Ö¯Öã¸üú¸ü ´ÖÖ×"֍ú¾ÖÖ›üÖ ŸÖÖ.−Öê¸ü

28/06/1972

44 11 44 10

3 1

11/08/1992

ÁÖß. ‰ú´Öê¿Ö ¯ÖãÓ›ü»Öߍú šü֍ú¸êü ãú. ¯Öß. •Öß. Ø¿Ö¤êü

06/08/1972

44 44

25 22

11/08/1992

S

Kalamb Umarkhed

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ, •ÖÖê›ü´ÖÖêÆüÖ ÃÖãúôûß •Ö.

S

PUSAD Ner

׿ÖôûÖê"ÖÖ ´ÖÖ¸ü¾ÖÖ›üß

S

Kalamb PUSAD Yavatmal Mahagaon Yavatmal Yavatmal Arni Mahagaon Digras

. . . , ‡ÃÖÖ¯Öã¸ü ‡Ô“ÖÖê¸üß úÖÃÖÖêôûÖ †Öú¯Öã¸üß ˆÓú›üÖ¯ÖÖîˆ (›üÖê»ÖÔËß) ¿Öê»Öã ²ÖÎÖ. ú»Ö÷ÖÖ¾Ö ×•Ö.¯Ö.ˆ.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.Ø»Ö÷Öß¾ÖÖ‡Ô

S

Babhulgaon Mahagaon Ghatanji Ner

S

S

S

S S S S s S S S s

02/02/1970 04/02/1970 11/02/1970

×¾ÖªÖ ÃÖÖÆêü²Ö¸üÖ¾Ö ×−֍ú´Ö ÁÖß ¸Óü×•ÖŸÖ éúÂ"ÖÒ¸üÖ¾Ö ›êü¸êü †“ÖÔ−ÖÖ ×¾Ö•ÖµÖãú´ÖÖ¸ü ¸ü¾Ö−Öê ÃÖÓ•ÖµÖ ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö•Öß ¸üÖˆŸÖ ÃÖã׿ֻÖÖ ¸üŸÖß»ÖÖ»Ö ³ÖÖµÖÖ−Öß ÁÖß †Ö−ÖÓ¤ü ÷ÖÖêؾ֤ü ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸êü ¸ü´Öê¿Ö ¤êü×¾Ö¤üÖÃÖ ¯Ö¾ÖÖ¸ü ׿־ÖÖ•Öß ‹´Ö. œüÖêêú

¿ÖÓ²ê ÖÖôûׯÖϯÖß ŸÖÖ.¯ÖãÃÖ¤ü

¯ÖύúÖ¿Ö ÎúÂ"Ö¸üÖ¾Ö ¯ÖÖê™êü ÃÖÓ÷ÖߟÖÖ ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö ´ÖÖê¸êü

´Öã¸ü“ÖÓ›üß »Öê†Öˆ™ü ¤ü›üÖÔ −Ö÷Ö¸ü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 25/07/1970 ´ÖÆüÖ÷ÖÓÖ¾Ö 02/08/1970 וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû †úÖê»ÖÖ ²ÖÖ•ÖÖ¸ü ŸÖÖéוÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 12/10/1970

05/04/1970

»Ö´Öß−Ö÷Ö¸ü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 12/05/1970 úÖë›ü»Öß, ´ÖÖ−ÖÖê¸üÖ, 01/06/1970 ¾ÖÖ×¿Ö´Ö †Öú¯Öã¸üß ŸÖÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû01/06/1970 •ÖµÖÆüà¤ü “ÖÖîú ,µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû04/06/1970 ´Öã.¯ÖÖê.•Ö¾ÖôûÖ ŸÖÖ.†Ö"Öá 07/06/1970 ú»Ö÷ÖÓÖ¾Ö ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö 16/06/1970 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ 15/07/1970

úÖôûß ™êü

S

¯ÖÖ£ÖЛü ÷ÖÖêôêû

S

ÃÖã•ÖÖŸÖÖ †¹ý"Ö¸Ö¾Ö ›üÖë÷Ö¸êü

PUSAD PUSAD Kalamb

‘ÖÖ™üÖê›üß ÷ÖÖÓ úÖêëœü‡Ô . .

S

05/12/1970

,

S

ú×¾ÖŸÖÖ ¯ÖÓ•ÖÖ²Ö¸üÖ¾Ö ´ÖÖ¸üú›ü ÁÖ߸üÖ´Ö¯Öã¸ü ŸÖÖ.¯ÖãÃÖ¤ü ÁÖß ÃÖדÖ−Ö¤ü ¸üÖ´Ö³ÖÖˆ ²ÖÖê¯Öß−Ö¾ÖÖ¸ü ú¸ü•ÖÖê›ü ŸÖÖ.ˆ´Ö¸üÖê›ü ,

Digras PUSAD Umarkhed PUSAD Arni Wani Ner Babhulgaon PUSAD

וÖ. ¯Ö. ˆ. ¯ÖÏÖ. ¿ÖÖ. ±êú™Òüß “ÖÖëœüß ÷ÖÓ÷Ö−Ö´ÖÖôû »ÖÖê"Öß ÖÓ›üÖôûÖ ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, Ø“Ö“ÖÖê»Öß ‘ÖÖ¸êü±úôû

S

ÁÖß. ‡. ‹ÃÖ. ŸÖÖµÖ›êü ÁÖß ÃÖÓ•ÖµÖ Æü¸üß³ÖÖˆ •ÖÖ¬Ö¾Ö ÁÖß.¿Ö×Â֍úÖÓŸÖ ²ÖÖ¯Öæ¸üÖ¾Ö •ÖÖ´Ö÷Ö›êü †Ó•Ö»Öß †¿ÖÖêú¸üÖ¾Ö ÃÖÖ¾Ö»Öê ÁÖß ÃÖÓ•ÖµÖ ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö ÷Ö›ü›ü´Ö¾ÖÖ¸ü ×¾Ö−Öֵ֍ú Æü¸üß³ÖÖ‰ú ¯Öã›üêú ÁÖß ÃÖÆü¤êü¾Ö ÃÖã¤üÖ´Ö ³Ö÷ÖŸÖ −Ö¸ëü¦üæú´ÖÖ¸ü êú¿Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ÷Öæ»ÆüÖ"Öê ÁÖß ×¤ü−Öê¿Ö †•ÖÖ²Ö¸üÖ¾Ö ´ÖÖÆãü¸êü

05/02/1971

27/09/1970

S

S

.

S S S S S S s

×¾Ö›æüôû ´Öã»Öê

S

PUSAD Ner

´ÖÖ¸ü¾ÖÖ›üß Öã ²ÖÎÖ´Æü"Ö¾ÖÖ›üÖ ¯Öã¾ÖÔ

S

Digras Digras

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.¾Ö¸Óü¤üôûß ×•Ö.¯Ö.ˆ.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ. ¸üÖ´Ö−Ö÷Ö¸ü

S

928

11 11/08/1992

¸üÖ"Ö߆´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß ÃÖÖ¾Ö¸ü

Umarkhed

927

10

29

Babhulgaon Babhulgaon

923

926

9

6

†ÖÙ"Ö

924 925

8

47

ÃÖã³ÖÖÂÖ −ÖÖ¸üÖµÖ"Ö ²Öã™ü»Öê

S

922

7

02/11/1969

S

¯ÖÖôãû¾ÖÖ›üß ³ÖÖê•Ö»ÖÖ ú¸üú›üÖêÆü ÃÖÖ¾Ö¸ü÷Ö›ü ²ÖÖê£ÖÖ

921

6

¸Ö´Ö÷ÖÖ¾Öü

PUSAD Yavatmal Yavatmal Mahagaon

919 920

5

Yavatmal

S S S S

S

S

»ÖÖ›üÖê›ü ŸÖÖ. ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

ŸÖã¯Ö™ü֍ôûß µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû/µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

21/01/1971 31/1/1971

30/07/1972

09/08/1972

9 9

11/08/1992

11/08/1992

11/08/1992

11/08/1992 11/08/1992 11/08/1992 11/08/1992 11/08/1992 11/08/1992 11/08/1992 11/08/1992

11/08/1992

12

13

S S

11/08/1992

11/08/1992 11/08/1992

11/08/1992 11/08/1992 11/08/1992 11/08/1992 11/08/1992 11/08/1992 11/08/1992 11/08/1992

11/08/1992 11/08/1992 11/08/1992

11/08/1992

11/08/1992

S S S

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ×¤ü÷ÖÏÃÖ S ¯ÖãÃÖ¤ü ²Ö•Ö¸Óü÷Ö−Ö÷Ö¸ü S S ¯ÖãÃÖ¤ü ¯ÖãÃÖ¤ü ˆ´Ö¸üÖêÃÖÖ¾ÖÓ ›ü ÷Öß ×“Ö»Ö¾ÖÖ›üß ÷ÖÓ÷Ö−Ö´ÖÖôû S ¯ÖãÃÖ¤ü

¯ÖãÃÖ¤ü

S פü÷ÖÏÃÖ †Ö"Öá S ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖ¬ÖÖ ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ¾Ö"Öß ¸üS"Ö ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ −Öê¸ü ÷ÖÖ•Ö߯Öã¸ü ÃÖÖ¾ÖÓ÷Öß ‘ÖÖ¸êü±úôû S ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû S ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ¯ÖãÃÖ¤ü S

31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017

12/07/1989

31/05/2017

02/02/1990

31/05/2017

25/07/1991

31/05/2017

28/08/1992

31/05/2017

26/11/1996

31/05/2017

11/08/1992

31/05/2017

06/08/1996

31/05/2017

18/08/1992

31/05/2017

19/07/1997

31/05/2017

09/06/1905

31/05/2017

12/08/1992

31/05/2017

27/11/1996

31/05/2017

פü÷ÖÏÃÖ

¯ÖãÃÖ¤ü S 10/08/1992 31/05/2017 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ú¸üú›üÖêÆü S 11/08/1992 31/05/2017 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 11/08/1992 31/05/2017 04/08/1990 ¯ÖãÃÖ¤ü −Öևԍú−Ö÷Ö¸ü S 31/05/2017 ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö µÖê¸Óü›üÖ £ÖÓ›üŸÖÖÓ›üÖ S ¾Ö ×¾Ö›æ20/08/1992 †ÖÙ"Ö ˆ´Ö¸üÖê›ü ˆ´Ö¸ü ãú·ÆÖ ¯Ö¸ü Öê›ü ˆ´Ö¸ü •Ö−ÖÖ ²ÖÎ Öê›ü Ö´Æü"Ö÷ÖÖÓ üôû ´Ö»Öê 31/05/2017 S ˆ´Ö¸üÖê›ü ¯ÖãÃÖ¤ü 23/9/1987 31/05/2017 ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ¸üÖ´Ö¯Öã

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ¸ü úÖ †ÖÃÖÖê

−Öê»ÖÖ Æü ¸ü SÖŸÖÖê»ÖÖ ¾ÖÖ‡Ô26/12/1988

²ÖÎÖ´Æü"Ö¾ÖÖ›üÖ¯Öã¾ÖÔ 31/05/2017 S פü÷ÖÏÃÖ ¾Ö¸Óü¤üôûß S 27/01/1986 31/05/2017 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû פü÷ÖÏÃÖ S 04/07/1995 31/05/2017

24 9 20 ### ### ###

21

22

23

24

25

26

27

T ×−Ö¸Óüú

N ¾Ö T †Ö)-†¯ÖÓ÷Ö/

T

31 31

4 4

9 11

27 17 24 20 24 24 21 20 23

3 9 9 6 9 6 10 6 4

29 24 20 5 20 23 24 3 30

24 20 24 20

9 9 6 6

27 27 25

10 3 10

_ 6 30 23 0 4 19 †Ö 29 6

24 20 24 20 24 19 111 24 20

9 6 9 9 9 10 11 9 6

3 5 20 25 13 12 22 19 4

24 9 24 9 24 9 ### ###

21 20 20 ###

24

9

11

29 28

8 5

8 5

31 21

4 10

4 27

×−Ö¸Óüú

−Öê¸ü

T

• ÁÖ߸üÖ´Ö¯Öã ¸ü

וÖ.¯Ö.´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö †

”ûÖµÖÖ ´ÖÖ¸üÖêŸÖ¸üÖ¾Ö ¸üÖ‰úŸÖ

-

‡Ô -

“ÖÓ¤üÖ úšüÖ"Öê -

0

0

0

4035 ׍ú´Öß

-

-

0

0

_

-

T

וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ ²Ö•Ö¸Óü÷Ö−Ö÷Ö¸ü ”ûÖµÖÖ ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö ²Ö−ÖÃÖÖê›ü ŸÖÖ.¯ÖãÃÖ¤ü

_

-

¾ÖÃÖÓŸÖ ŸÖÖ.´ÖÆü −ÖևԍÖú÷ÖÖ¾Ö ×¾Ö. †ÖÃÖê÷ÖÖ¾Ö ¤êü¾Öß ŸÖÖ.

27

_

_

וÖ'.¯Ö.¿ÖÖôûÖ ¯ÖÖÓœü¸üß 32 ÃÖã¸êü¿Ö ´ÖÖ¬Ö¾Ö ³Ö¸ü"Öê µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ׍ú.´Öß -

N

¯ÖÓ.ÃÖ.ú ôÓû²Ö _

-

úÖŸÖ¸ü¾ÖÖ ›üß, ¯ÖãÃÖ¤ü, ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö

--

--

--

--

N

-

-

-

-

-

_

†ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ ###

פü÷ÖÏÃÖ,¤üÖ¸¾ ÆüÖ,´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

-

_

_

N ¾Ö T -

_

_

_

_

_

N

T

--

--

--

--

--

N

´ÖÖ›üá,¾ÖÖÓ •Ö¸üß,³Öã¸ü ###

T

-

-

-

-

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ´Ö ¿ÖÖôûÖ ¸üؾ֦ü ²ÖÖ¯Öã¸üÖ¾Ö ×¿Ö¸ü³ÖÖŸÖê ²ÖÖê¸ü÷ÖÖ¾Ö ¯ÖÃÖ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 3 ׍ú´Öß_

-

ई _

दि लि प सुदा म खडसे _- ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü ×−ÖŸÖÖ ±ãú»Öú¸ü

-

धा मणगा व _

42 _

-

-

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

145

-

-

N

_

_

-

- ôû÷Ö ²ÖÖ³Öã Ö¾Ö,

T T

23 / 99

1 929 930 931 932 933 934 935

7

8

9

10

11

14

15

16

17

18

19

20

PUSAD

2

¾Ö−Ö¾ÖÖ¸ü»ÖÖ

3

S

4

פü÷ÖÓÖ²Ö¸ü −ÖÖ¸üÖµÖ"Ö Ø¿Ö¤êü

ˆ´Ö¸üÖê›ü

10/08/1972

44

9

21

11/08/1992

ˆ´Ö¸üÖê›ü

¯ÖãÃÖ¤ü

S

24/09/1987

31/05/2017

29

8

7

†Öê

PUSAD Yavatmal

²ÖÖê¸üß Öã “ÖÖ¯Ö›üÖêÆü

S

¸Óü•Ö−ÖÖ ¸Óü÷Ö¸üÖ¾Ö −Ö¸ü¾ÖÖ›êü ÁÖß´ÖŸÖß ¾ÖÂÖÖÔ ´ÖÖ‡Ô−֍ú¸ü

¯ÖãÃÖ¤ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

21/08/1972

44 44

9 9

10 1

11/08/1992

¯ÖãÃÖ¤ü ¯ÖãÃÖ¤ü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

²ÖÖê¸üß Öã

“ÖÖ¯Ö›üÖêÆü

S îS

27/12/1995

31/05/2017

11/08/1992

31/05/2017

21 24

5 9

4 20

†Ö/‹

Pandharkawada ´ÖÖê¸ü¾ÖÖ Ner ±ú¢ÖÖ¯Öã¸ü

S

ÁÖß. ÷Ö"Öê¿Ö ²ÖÖ¯Öã¸üÖ¾Ö ¯Ö㯯ֻ־ÖÖ¸ü ¯ÖÏ¿ÖÖÓŸÖ ´Ö−ÖÖêÆü¸ü¸üÖ¾Ö †ÖúÖê»Öú¸ü

´Öã. ¯ÖÖê ÖÖî¸ü÷ÖÖ¾Ö (¤êü) (Öã07/12/1972 ) ŸÖÖ. êúôûÖ¯Öã¸ü וÖ.44µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 5 24 −Öê¸ü ŸÖÖ. −Öê¸ü 6 25/01/1973 44 4

11/08/1992

Ghatanji Wani

S

3 9

12 28

11/08/1992

¾ÖÃÖÓŸÖÖ šü´Öêú

21 ´Öã.¤üêü¾ÖÖôûÖ ¯ÖÖê.´ÖÖ›üá ŸÖÖ.´ÖÖ¸ê ü÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 57 03/08/1959

4

16 26 20 19 21 24 21 30 12

12/08/1992

S

S

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, úÖò

S

5

6

†Ö−ÖÓ¤ü −Ö÷Ö¸ü,µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 30/08/1972

19/02/1996

Ralegaon Ralegaon Umarkhed Yavatmal Digras Babhulgaon Babhulgaon Maregaon Ghatanji

וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú êú−¦ü¿ÖÖôûÖ ¾ÖÖœüÖê ÖÖ ²ÖÖ.

S

ÃÖÖî. ÃÖ×¾ÖŸÖÖ ÁÖָ߬ü ÷Öã»ÆüÖ Öê

´Öã.¯ÖÖê. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ŸÖÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû15/01/1960 וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 57

וÖ.¯Ö. ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ Ø¯Ö¯ÖÏß ¤ãü÷ÖÔ

S

ÃÖã³ÖÖÂÖ ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ÷ÖÖ¾ÖÓ›êü

´Öã. úÖêÃÖÖ¸üÖ (ÃÖÖê.) ¯ÖÖê. Ø“Ö“Ö´ÖÓ›ü05/07/1961 ôû ŸÖÖ. ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö. 55 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû10

´Ö£Öã¸üÖ−Ö÷Ö¸ü ´Öã¸ü—Ö›üß »ÖÖ»Ö ×•Ö. ¯Ö. ˆ. ¯ÖÏÖ. ¿ÖÖ. ¤êü‰ú¸ü¾ÖÖ›üÖ ¯Ö֓֏Öê›ü

S

ÁÖß. êú. ›üß. ¯Ö›ü¾ÖÖôêû ÁÖָ߬ü ÷ÖÖêؾ֤ü µÖê"ÖÖê¸üú¸ü ÁÖß. ‹»Ö. ‹ÃÖ. ¤ãü¬Öê ³ÖÖ−Öã¤üÖÃÖ ´Ö×−Ö¸üÖ´Ö ¸üÖµÖ¯Öã¸êü ´Ö¬Öãú¸ü ¿ÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö šü֍ú¸êü †¿ÖÖêú ¿ÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö ¾Ö−֍ú¸ü

•Öê¾Ö»Öß ŸÖÖ.ˆ´Ö¸üÖê›ü וÖ.11/03/1962 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ¬ÖÖ−ÖÖê¸üÖ ŸÖÖ. ¸üÖôêû÷ÖÓ¾Ö 12/05/1962 ²ÖÖôû¤üß ˆ´Ö¸üÖê›ü 10/07/1962 ´Öã.¯ÖÖê.³Ö֟֍ãú»Öß üŸÖÖ.“ÖÖÓ¤07/08/1962 ãü¸ü וÖ.†´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß ´Öã.úÖê“Öß ¯ÖÖê.Öî¸üß ¯Ö.ÃÖ.¸ü10/09/1962 Öôêû÷ÖÖ¾Ö ´Öã. ¯ÖÖê. Öî¸üß ŸÖÖ. ¸üÖôêû÷ÖÖ¾Ö01/06/1963 וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

Zari Wani Kalamb Wani

÷Ö¾ÖÖ¸üÖ

S

ÁÖß. êú. †Ö¸ü. ‹»Öêú¾ÖÖ¸ü

53 10 ´Öã.¯ÖÖê.¯ÖÖ™ü Ö²ÖÖê¸üß ŸÖÖ.ê05/07/1963 úôûÖ¯Öæ¸ü

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ´ÖÓ¤ü¸ü וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ, Ö›üúß ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ,ÃÖÖê´Ö−ÖÖôûÖ

S

Umarkhed Arni Wani

´Ö¸üÃÖãôû Ö›üúÖ ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ´ÖÖêÆü¤üÖ

S

Arni Umarkhed Digras Umarkhed Yavatmal Ner Babhulgaon Arni Ralegaon

†Ö´Ö"Öß úãú¯Ö™üß ×•Ö. ¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ´Ö.¿ÖÖôûÖ ¾ÖÖ‡ÔØ»Ö÷Öß ´ÖÖêÖÆü¤ü¸üß †úÖê»ÖÖ ²ÖÖ•ÖÖ¸ü úÖ¯ÖÃÖß Ø¯Ö¯Öôû÷ÖÖ¾Ö ¤êüˆ¸ü¾ÖÖ›üß ²Öã.

S

וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú êú−¦ü¿ÖÖôûÖ ¾ÖÖœüÖê ÖÖ ²ÖÖ.

S

964

Kalamb Arni PUSAD Kalamb

. . ³ÖÓ›üÖ¸üß ²ÖÖê¸üß Öã . .

965

Ghatanji

S

Babhulgaon Pandharkawada ¾ÖÖšüÖê›üÖ

S

936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963

966 967 968 969

Ner Yavatmal

S S S s

וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ×Æü¾Ö¸üÖ´Ö•Ö¸üÖ

S

.

S

×¾Ö¸ü÷Ö¾ÆüÖ"Ö ÷ÖÆãü»Öß Æêü™üß

.

S S

S S

,

S S S s S S S

S

.

,

S S

12/08/1992

12/08/1992 12/08/1992 12/08/1992 12/08/1992 12/08/1992 12/08/1992 12/08/1992 12/08/1992 12/08/1992

¸üÖ•Öæ ¸ü´Öê¿Ö ÷Ö•Ö¸êü ׍ú¿ÖÖê¸ü »Ö´Ö"Ö¸üÖ¾Ö ¸üÖ‰úŸÖ •ÖµÖÓŸÖ ¯ÖÏ»ÆüÖ¤ü −Ö¸üÖÓ•Öê

¯ÖÖ™ü߯Öã¸üÖ,µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 27/09/1963 µÖê¸ü¤ü, ŸÖÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 02/10/1963 ´Öã.¯ÖÖê.¾ÖêôûÖ²ÖÖ‡Ô ŸÖÖ.¾Ö"Öß 04/05/1964 וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

ÁÖß. ×¾ÖÀ¾ÖÓ³Ö¸ü ¿ÖӍú¸ü ÃÖÖêôÓûêú ÁÖß ³ÖÖˆ¸üÖ¾Ö ÷Ö"Ö¯ÖŸÖ ´ÖãÓœêü ´ÖÖ¸üÖêŸÖß †Ö−ÖÓ¤ü¸üÖ¾Ö ˆ¯Ö¸êü

¯Öôû¿Öß ŸÖÖ.ˆ´Ö¸üÖê›ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 52 10 26 05/07/1964 †ÖµÖŸÖÖ 52 10 14 17/07/1964 ´Öã.ØÃÖ¤üß¾ÖÖœüÖê"ÖÖ ¯ÖÖê.−Öê¸ü›ü24/08/1964 (¯Öã)ŸÖÖ.—Ö¸üß•ÖÖ´Ö"Öß ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 52 9 7

12/08/1992

ÁÖß ÃÖã×−Ö»Ö ÷ÖÖê¯ÖÖôû¸üÖ¾Ö Ø»Ö÷ÖÖ¾ÖÖ¸ü ÁÖß. ¾ÖÓÃÖŸÖ¸üÖ¾Ö ¸Óü÷Ö¸üÖ¾Ö ¤êü¿Ö´ÖãÖ »Ö´Ö"Ö ¬Ö−ÖØÃÖ÷Ö “Ö¾ÆüÖ"Ö ÁÖß. ÷Ö"Öê¿Ö ÷ÖÓ÷ÖÖ¸üÖ´Ö ¾ÖÖšüÖê¸êü ´ÖÖ¸üÖêŸÖß úÖôêûüú¸ü פü»Öß¯Ö •ÖµÖ¸üÖ´Ö ¯Ö¸üÖê¯Ö™êü ³ÖÖÍú¸ü ¯ÖÓœü¸üß−ÖÖ£Ö ŸÖÖµÖ¾ÖÖ›êü ÁÖß ¯ÖύúÖ¿Ö êú¿Ö¾Ö¸üÖ¾Ö “Ö¾ÆüÖ"Ö

²ÖÖê¸ü÷ÖÖÓ¾Ö ¤üÖ.ŸÖÖ.†Ö"Öá 08/10/1964 ³ÖÖÓ²Ö¸üÖ›üÖ ŸÖÖ.ˆ´Ö¸üÖê›ü 26/02/1965 וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ן־ָüß/פü÷ÖÏÃÖ/ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû01/05/1965 •Öê¾Ö»Öß ŸÖÖ.ˆ´Ö¸üÖê›ü וÖ.15/05/1965 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ²Öê“֏Öê›üÖ ŸÖÖ.וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 12/06/1965 ´ÖÖÓ÷Ö»ÖÖ¤êü¾Öß ŸÖÖ. −Öê¸ü 15/06/1965

îú»ÖÖÃÖ ±úú߸ü•Öß ˆ‡Ôêú

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

53 53 53

8 7 0

12/08/1992 12/08/1992 12/08/1992

12/08/1992 12/08/1992

52 52 52 52 51 51 51 51 51

7 3 0 0 11 11 10 7 7

23 5 30 16 19 16 12 26 21

12/08/1992

7 4 4 1

18 27 19 26

12/08/1992

05/04/1966

51 51 51 51

14/04/1966

51

1

17

12/08/1992

‡ã¦ü¯ÖÖ»Ö ³ÖÖˆã¸üÖ¾Ö•Öß †¾Ö£Ö¸êü ÁÖß. פü»Öß¯Ö ¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ´ÖÖÓ¤üÖ›êü

´Öã.¯ÖÖê.´ÖÖ−֍úÖ¯Öã¸ü ŸÖÖ.ØÆü÷Ö−Ö‘ÖÖ™ü וÖ.¾Ö¬ÖÖÔ 24/05/1966 ´Öã ¯ÖÖê.د֯ÖÏß ŸÖÖ.ØÆü÷Ö"Ö‘ÖÖ™ü05/06/1966 ×•Ö ¾Ö¬ÖÖÔ

51 50

0 11

7 26

12/08/1992

ˆ´Öê¿Ö ³ÖÖ.Æü¸üÖôû ÁÖß ‹ÃÖ. ¯Öß. ×Æü¾Ö¸êü

ˆ¢Ö¸ü¾ÖÖœüÖê"ÖÖ ŸÖÖ.−Öê¸ü 06/06/1966 50 11 ´Öã. ¾Ö—ÖÖ›ü ¯ÖÖê. úÖ¾Ö»Öß ŸÖÖ. ן־ÖÃÖÖ ×•Ö. †´Ö¸ü50Ö¾ÖŸÖß 11 16/06/1966

25 15

12/08/1992

ÁÖß ¯ÖύúÖ¿Ö ±ãú»Ö“ÖÓ¤ü ¤ãü÷Ö›ü †µµÖã²Ö −Ö•Ö¸ü ÖÖ †Ö÷ÖÖ ÖÖ

´Öã.¯ÖÖê.´ÖÖê÷Ö»ÖÖ¤êü¾Öß ŸÖÖ.−Öê¸19/07/1965 ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ²ÖÖê¸ü÷ÖÖÓ¾Ö ¤üÖ.ŸÖÖ.†Ö"Öá וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 05/10/1965 10/10/1965

, ´Öã.†Ö"Öá ŸÖÖ.†Ö"Öá

13/10/1965

´ÖÕÖߤü ¾ÖÖ›Ôü ¯ÖãÃÖ¤ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

12/01/1966

,

S

s

11/08/1992

26 4 29 27

S S

19/06/1963

55 2 55 0 54 10 54 9 54 8 53 11 53 11

11/08/1992

04/01/1966

12/08/1992 12/08/1992 12/08/1992 12/08/1992 12/08/1992 12/08/1992 12/08/1992 12/08/1992

12/08/1992 12/08/1992 12/08/1992

12/08/1992

12/08/1992

12

13

1) ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö 2) —Ö¸üß 1) 3) ´Öšü ¯ÖÖÓœü¾Öê¸ü÷ÖÖÓú¾Ö›ü ¾Ö 2) Ö ×Æü¾Ö¸üÖS3) ú¸ü"Ö¾ÖÖ›ü ß 4) ´ÖÖê¸ü¾ÖÖ 31/05/2017 19 6 24 07/11/1997 S ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ −Öê ׯ֯Öôû ¸ü Ö¯Öã−Öê¸ü ¯Öê−Öꍸüú›üÖÔ ×¿Ö¸üÃÖ÷ÖÖ¾Ö •Ö¾Öôû ÷ÖÖ¾Ö ±ú¢ÖÖ¯Öã¸ü 31/05/2017 27 6 14 17/11/1989 S 5 27 04/12/1996 31/05/2017 20 †¾Ö‘Ö›ü ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ´ÖÖÓ›ü¾ÖÖ 12 10 22 09/07/2004 31/05/2017 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖô úÖê™ü−Öß S A 12/08/1992 24 9 19 31/05/2017 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖô »ÖÖêÆüÖ¸üÖ S ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö •ÖÖ´Ö Öß S 12/08/1992 24 9 19 31/05/2017 —Ö¸üß •ÖÖ´Ö Öß S S ˆ´Ö¸üÖê›ü د֯Öôû÷ÖÖÓ¾Ö •Öê¾Ö»Öß Ø¯Ö¯Öôû÷ÖÖÓ¾Ö ´Ö£Öã ¸üÖ−Ö÷Ö¸ü 8 10 21/09/1987 31/05/2017 29 S ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 9 19 12/08/1992 31/05/2017 24 S ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ×¤ü÷ÖÏÃÖ S 6 11 20/11/1989 31/05/2017 27 ˆ´Ö¸üÖê›ü ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö A 6 12 19/11/1992 31/05/2017 24 ¸üÖôêû÷ÖÖ¾Ö ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö S 25 9 28 03/08/1991 31/05/2017 ¸üÖôêû÷ÖÖ¾Ö ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ úÖê“SÖß 9 19 12/08/1992 31/05/2017 24 31/05/2017 ### ### ### 17/08/1992 —Ö¸üß ¾Ö"Öß úôÓû²Ö ¾Ö"Öß

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ ú´Öôû¾ÖêS»»Öß 19/08/1992 ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ 12/11/1992 úôû´Ö−ÖÖ Öã ¸ü"Ö úôÓû²Ö S 26/07/1991 ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ 02/08/1991 −Ö¾Öê÷ÖÖÓ¾Ö ¸üS"Ö ˆ´Ö¸üÖê›ü ˆ´Ö¸üÖê›ü ²ÖÖ¸ü ¯ÖãÃÖÖ¤ü •Ö−Öã

ˆ´Ö¸ü −ÖÖ ¯ÖÖê Öꛏü Ö¸üß ´Ö¸ü ÃÖãôû 08/10/1992 S ‘ÖÖ™Óü•Öß †Ö"Öá S 25/08/1992 ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ 19/08/1992 ¾Ö"Öß ÷ÖÖê¯ÖÖ»Ö¯Öæ¸ü ¸ü"Ö ‘ÖÖ™Óü•Öß †Ö"Öá S 18/08/1992 S ¸ü ãú¯Ö™ü13/08/1997 ˆ´Ö¸üÖê›ü ˆ´Ö¸üÖê›ü —ÖÖ›ü ¯ÖãÃÖ¤ü÷ÖÖÓ ¾Ö †Ó ˆ´Ö¸ü²ÖÖôû Öê›ü ß ‡ÃÖÖ¯Öæ ß S פü÷ÖÏÃÖ ¾ÖÖ‡ÔØ»Ö÷Öß S 09/02/1989 ¯ÖãÃÖ¤ü ¯ÖãÃÖ¤ü ¯ÖãÃÖ¤üü ¯ÖÖÓˆ´Ö¸ü ÷Ö¸ü¾ÖÖ›ü Öê›ßü úÖ¸ü»ÖÖ ²ÖÖêS¸ü−Ö÷Ö¸ü ´ÖÖê21/11/1989 Æü¤ü¸üß S µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

´Öã¸ü—Ö›üß

S 12/08/1992 ¸üÖôêû÷ÖÖ¾Ö ¸üÖôêû÷ÖÖ¾Ö −ÖêÖî¸ü ÷ÖÖ¾Ö †Ó −Öê¸ü −Ö긟üÖ¸ü÷ÖÖ¾Ö ¿ÖÆüSÖ¯Öã¸ü ´ÖÖ×"֍ú¾Ö›ü Ö úÖ¯ÖÃÖß 07/02/1990 S −Öê¸ü ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö S 08/10/1992 ‘ÖÖ™Óü•Öß †Ö"Öá S 21/07/1995 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû Ö´Ö÷ÖÖÓ¾Ö S 12/08/1992 ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ¾Öºþ›ü

S

S S S S

31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017

25

26

-

-

-

-

-

T

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖ ôû,

--

--

--

--

--

N N ¾Ö T

¾Ö"Öß

†Öî -

‡Ô -

†Öî

† -

-

-

T ÃÖÖî.•µÖÖŸÖß µÖê ÖÖêŸÖ㸍üú›üú¸üÖê•Öß ´ÖÆüÖ¸üÖŸÖ ¿ÖÖôûÖ ¸ü72 Öôêû÷ÖÖÓ׍ú.´Öß. ¾Ö ¯ÖÖÓ›æü¸Óü÷Ö Ø»Ö÷ÖÖ•Öß ãú´Ö¸êü

-

-

T

¾Ö Öß ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö

×¾ÖßÖÖ¸ü 5 †×¬Ö.¯ÖÓ.ÃÖ.¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö ׍ú´Öß. N ¾Ö T

-

-

-

-

¾Ö Öß

-

-

-

-

-

_

7 9 9

23 6 12

-

-

-

‡Ô

ÃÖÖÆêü²Ö¸üÖ¾Ö ¬ÖÖë›ü²ÖÖ•Öß Æü™ü¾ÖÖ¸ü

´ÖÖêÆü−ÖÖ²ÖÖ‡Ô ú−µÖÖ ¿ÖÖôûÖ ×¤ü÷ÖÏÃÖ

11 ׍ú.´Öß.

24 19 28 27 24 27 24 21 24

9 9 3 6 9 3 7 10 9

13 18 22 10 19 24 23 10 19--

--

--

--

N N ¾Ö T

_

_

_

_

_

N

_

0

0

0

0

¾Ö Öß

0

0

-

-

-

-

-

-

פü÷ÖÏÃÖ,¯ÖãÃÖ ¤ü,´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

-

-

26/7/1995

31/05/2017

17/08/1998

31/05/2017

07/11/2000

31/05/2017

### ### ###

¸üÖôêû÷ÖÖ¾Ö ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö S 24/08/1992 1) ¾Ö"Öß 2) ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö1)3)•Öã¯ÖÖÓ−ÖÖ›ü œü¸Öü2) ú¾Ö›ü—ÖãÖ »»Ö¸ü 3)S د֯ÖôûÖ¯Öæ11/12/1996 ¸ü 4) ¾ÖÖšüÖê›üÖ A ‡Ô ×¾Ö¸ü ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ −Öê ÃÖ֏ָü ¸ü Ö−Öê²Ö㸠ü ŸÖ¯ÖÖê −Öê¸ü −ÖÖ Ø»Ö÷ÖÖ ‘Öã ÷Ö¾ÆüÖ"Ö 13/12/1996 SS ¾Ö"Öß µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

12/08/1992

31/05/2017

24 20

9 5

7 20

20 24

5 9

18 19

###

†Öî

24 24 24

31/05/2017

27

†Öî

† ²Ö _

18 6 19 ### ### ### 21 10 5 18 9 14

31/05/2017

24

12 19 5 29

31/05/2017

31/05/2017

23

9 6 10 9

10/08/1992

31/05/2017

22

24 24 25 25

12/11/1998

פü÷ÖÏÃÖ ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö

úôÓû²Ö †Ö"Öá ¯ÖãÃÖ¤ü úôÓû²Ö

31/05/2017

21

0

-

-

‡Ô

-

-

†Ö¿ÖÖ ÌúÂ"Ö¸üÖ¾Ö 60 N ¾Ö T ¸ü,¯ÖÓ.ÃÖ.úôÓû²Ö ׍ú.´Öß 0 ÃÖÖ¬Ö−ÖÖ´Ö›ü÷Öã»Ö¾ÖßÖÖ²Ö¸üÖ¾Ö ¤ü¢ÖÖ¯Öãו֕ÖÖˆ 37 “ÖÖî¬Ö¸üß †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖ ×ú´Öß. N ¾Ö T _ _ _ N ¸üÖôê_û÷ÖÖ¾ - Ö

-

-

-

ãú. ¾ÖÂÖÖÔ ¸üÖ´Ö³ÖÖ‰ú ׾֍úÖÃÖ ×¾ÖªÖ»ÖµÖ −֏ÖÖŸÖê ÃÖ´Öã¦ü¯Öã¸ü ŸÖÖ. ¾Ö¬ÖÖÔ

-ÃÖã³ÖÖÂÖ ‹−Ö. ׯֻ»Öê

-

-

-

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ, ¯ÖãÃÖ¤ü,

_

-

###

T

-

95

T T

¸üÖôêû÷ÖÖ¾ Ö,

-

-

10 ¯ÖÖ.¯Öã. ˆ¯Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ×ú.´Öß.

-

-

-

_

-

N ¾Ö T ×−Ö¸Óüú

-N N 0

T 24 / 99

1 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992

8

9

10

11

Umarkhed

2

²ÖÖ¸üÖ

S

ÁÖß. †¹ý"Ö ¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö šü֍ú¸êü

¯ÖÖê±úÖôûß ŸÖÖ.ˆ´Ö¸üÖê›ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 02/07/1966

50

10

29

12/08/1992

PUSAD Yavatmal

−ÖÖ−ÖÓ¤ü (‡Ô.) ¸Ö´Ö¾Ö֍ú›üß

S

¿ÖêÖ ¸ü±ßú ¿ÖêÖ ÆüÃÖ−Ö ¸êü"Öã¸Ö¾Ö ׍úÃÖ−Ö¸üÖ¾Ö úÖê¸üêú

ˆ´Ö¸üÖê›ü 05/07/1966 ¤üÆüßÃÖÖ¾Öôûß ŸÖÖ.´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö 07/07/1966

50 50

10 10

26 24

12/08/1992

Wani Babhulgaon

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ´Ö•Ö¸üÖ ´ÖÖ¤ü"Öß

S

¤êü×¾Ö¤üÖÃÖ ¯ÖãÓ›ü׻֍ú ²Öã™êü ¿ÖÖ»Öß−Öß ¸ü×¾ÓÖΦü ׿ָü³ÖÖŸÖê

´Öã.¯ÖÖê.×Æü¾Ö¸üÖ ŸÖÖ.´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö15/09/1966 וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 50 8 ´Öã.¯ÖÖê Ö›ÖÔ (÷Ö¾ÖÓ›üß) ŸÖÖ.²ÖÖ³Öã ôû÷ÖÖ¾Ö ×•Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 50 8 23/09/1966

16 8

12/08/1992 12/08/1992

ˆ´Ö¸üÖê›ü ˆ´Ö¸üÖê›ü ÷ÖÓ¯Öã÷Ö−Ö´ÖÖôû ÃÖ¤ü ˆ´Ö¸ü

¾ÖÃÖÓ ÖꛟÖ−Ö÷Ö¸ü ü S‡−ÖÖ¯Öæ¸ü ²ÖÖ¸ü Ö 12/08/1992 S ˆ´Ö¸üÖê›ü ¯ÖãÃÖ¤ü S 14/06/1905 ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 12/08/1992 S ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ 26/11/1996 úôÓû²Ö ¾Ö"Öß ¸ü"Ö úôÓû²Ö ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö S 19/09/1987 14/08/1992

31/05/2017

Ghatanji Wani Digras Yavatmal Mahagaon Umarkhed PUSAD Babhulgaon Umarkhed Babhulgaon Mahagaon

3

4

S

S

5

6

7

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ¾Ö¸ü—Ö›üß

S

¯ÖãºþÂÖÖê¢Ö´Ö ×¾ÖÀ¾Ö−ÖÖ£Ö ÃÖÖ¾Öê

´Öã.¯ÖÖê.ÃÖ֏ָüÖ úÖê ŸÖÖ.¾Ö"Öß04/01/1967

50 50

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ. úÖ™üß †Öú¯Öã¸üß •Ö−Öã−ÖÖ ´ÖãôûÖ¾Ö ´Öã»Öê −ÖÖ−ÖÓ¤ü (‡Ô.)

S

¯ÖÏןֳÖÖ •Öß. ÃÖãúôûú¸ü ˆ´Öê¿Ö ²ÖÔ´ÆüÖ−ÖÓ¤ü −Ö÷Ö¸üÖôêû ׿־ÖÖ−ÖÓ¤ü ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö Ø¿Ö¤êü ÁÖß. ÃÖã¸êü¿Ö ÷ÖÖêؾ֤ü¸üÖ¾Ö ¤êü¿Ö´ÖãÖ ÃÖÖ¤üߍú ÖÖ−Ö −Ö¾ÖÖ•Ö ÖÖ−Ö ¯ÖšüÖ"Ö ¾ÖÓ¤ü−ÖÖ ×¤ü»Öָ߯üÖ¾Ö ¤ü¸ü²Öê¿Ö¾ÖÖ¸ü ÁÖß. ¯ÖÓ•ÖÖ²Ö¸üÖ¾Ö †Óãú¿Ö¸üÖ¾Ö ´ÖÍêú −Ö×»Ö−Öß Æü−Öã´ÖÓŸÖ ³ÖÖêú¸êü ¿Ö¸ü¤ü ÃÖãµÖÔ³ÖÖ−Ö “ÖÖî¬Ö¸üß

´ÖÖê—Ö¸üß 25/01/1967 ¯ÖÖÓœüã"ÖÖÔ ŸÖÖ.‘ÖÖ™Óü•Öß 04/03/1967 ´Öã.¯ÖÖê.²ÖÖ‘Ö−ÖÖ£Ö 13/03/1967 ŸÖÖ.´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ´ÖãôûÖ¾ÖÖ ŸÖÖ.ˆ´Ö¸üÖê›ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 02/05/1967 ²ÖÖ²Öæôû÷ÖÓÖ¾Ö 04/05/1967 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 11/05/1967 ¾Öê"Öß ŸÖÖ.¯ÖãÃÖ¤ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 20/05/1967 ד֏ֻÖß ¯Ö.ÃÖ.−Öê¸ü 10/06/1967 פü÷ÖÏÃÖ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 23/06/1967

50 50 50 50 50 50 50 49 49

4 2 2 0 0 0 0 11 11

6 27 18 29 27 20 11 21 8

12/08/1992

¤üêü¾ÖÃÖ¸üß ŸÖÖ.ˆ´Ö¸üÖê›ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 01/07/1967 ´ÖÖÓ›ü¾ÖÖ ŸÖÖ.¯ÖãÃÖ¤ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 26/07/1967 ´Öã.¾ÖÖœüÖê"ÖÖ ŸÖÖ. −ÖÖÓ¤ü÷ÖÖ¾Ö 09/09/1967 וÖ.†´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß

10 10 8 8

30 5 22 9

12/08/1992

7 7 5

25 18 24

12/08/1992

3 30 26 25 4 25 16 12 25

12/08/1992

9 13 19 13

12/08/1992

3

12/08/1992

29 24

12/08/1992

11 16

.

S

S S S S s

07/11/1966

¬Ö−Ö•Ö ×¤ü‘Öß ¯ÖÖêÆÓü›ãüôû

S

†Ó²ÖÖôûß Ø¯Ö¯Öôû¤ü¸üß ´ÖÖÓ÷Ö»ÖÖ¤êü¾Öß

S

S

ÁÖß. ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö ¤ü¢Ö¸üÖ¾Ö ¤êü¾ÖÃÖ¸üú¸ü ÁÖß. ™üß. ‹»Ö. ´ÖÓ¤Ö›êü ×ÃÖ´ÖÖ ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾Ö ÖÖë÷Ö»Ö

úÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö

S

ÁÖß. ‹. •Öß. ÷Ö¾Öôûß

Yavatmal Digras Babhulgaon

²ÖÖê¸ü÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ. ÖÓ›üÖ¯Öæ¸ü

S

ÁÖß ¯Öß. ‹´Ö. ²ÖÖ¾Ö−֍ú¸ü ÁÖß. ¯Öß. ¯Öß. úÖôêû פü¯Öú ׿־ֿÖӍú¸ü ¸üÖˆãŸÖ

49 49 49 ´Öã.²Öê»ÖÖê¸üß ¯ÖÖê.“ÖÖ»Ö²Ö›ü22/09/1967 á ŸÖÖ.êúôûÖ¯Öæ¸ü 49 ´Öã. ¯ÖÖê. ׳֛üß ŸÖÖ. ¤êü¾Öôûß06/10/1967 וÖ. ¾Ö¬ÖÖÔ 49 פü÷ÖÏÃÖ/µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 49 13/10/1967 Ø¿Ö¤üß ¯ÖÖê.¯Ö֓֏Öê›ü ŸÖÖ.²ÖÖ³Öã ôû÷ÖÖ¾Ö ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 49 07/12/1967

Arni Umarkhed Yavatmal Ralegaon Yavatmal Ralegaon Zari Babhulgaon Arni

†Ö´Ö"Öß •Öã−Ö−ÖÖ •ÖÖÓ³Öãôû"Öß

S

ÁÖß †»Öß ´ÖÖê.‡ÔôÖÖ‡Ô»Ö ³ÖÖ™üß ÁÖß. •Ö»Ö߻֏ÖÖò ¿Öê¸üÖÖò ¯ÖšüÖ"Ö ÁÖß ×¤ü»Öß¯Ö ŸÖ»Ö¾ÖÖ¸êü

´Öã.ú¾ÖšüÖ ²ÖÖ.−Ö¾Öê.ŸÖÖ.†Ö"Öá 28/12/1967 ¯ÖãÃÖ¤ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 01/01/1968 úÖêÆü›üÖ, −Öê¸ü 05/01/1968

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö.¿ÖÖôûÖ Öî¸ü÷ÖÖÓ¾Ö úÖÃÖÖ¸ü

S

ÃÖֵ֏Öê›üÖ ²Öã.

S

וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ ´Öë÷ÖÖ¯Öã¸ü

S

Ö›üúß ÷Ö.

S

úÖê¯Ö¸üÖ

S

Umarkhed Umarkhed Ner Zari

S S

S

S s

´ÖÖÓ÷Ö»Öß

S

ˆ›ü¤üß

S

¸ü±ßú ÆüÃÖ−Ö³ÖÖ‡Ô “ÖÖ“ÖßµÖÖ

1009 1010

PUSAD Ghatanji

(

)

S

¯ÖãÃÖ¤ü

20/06/1969 .

15/07/1969

31/05/2017

111 24

11 9

17 19

0

0

0

0

0

20 29

6 8

5 12--

--

--

--

24 20

9 6

17 1

31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017

31/05/2017

S

1008

12 ׍ú.´Öß.

26/12/1988

diecpd µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

S

וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ, ±êú™Òüß

31/05/2017

Yavatmal Zari

1007

S

23

¯ÖϳÖ֍ú¸ü ¾ÖÖ−Ö¸êü

11/08/1992

S

1004

22פü÷ÖÏÃÖ ¸üÖôêû÷ÖÖ¾Ö

²Öê»Ö¤ü¸üß

1003

21

-

31/05/2017

Mahagaon

1002

s

20

19

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ×¤ü÷ÖÏÃÖ 31/12/1988 ‘ÖÖ™Óü•Öß µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 12/08/1992 S úÖ−Æü Ö , ׿ָü ¯ Öã ¸ ü , S ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö, ˆ´Ö¸üÖê›ü 15/09/1990 ´ÖÖôû׍ú−Æüß, ˆ´Ö¸üÖê›ü ˆ´Ö¸üÖê›ü ³ÖÖÓˆ´Ö¸ü ²Ö¸üÖê›üÖ ´ÖÖêÆü¤ü¸üß ´ÖãôSûÖ¾ÖÖ ´Öã»Öê01/08/1996 S ´ÖÆüÖ÷ÖÓÖ¾Ö ¯ÖãÃÖ¤ü S 20/12/1988 úôÓû²Ö ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö S 30/10/1993 ¯ÖãÃÖ¤ü ¯ÖãÃÖ¤ü ¯ÖãÃÖ¤ü ²ÖÖôû ˆ´Ö¸ü¾ÖÖ›üÖê›ßü †ÖÃÖÖê»Öß ÆüSÖÂÖá ¬Ö−Ö•Ö29/12/1988 S −Öê¸ü ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö S 08/12/1992 A פü÷ÖÏÃÖ ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ¬Ö−ÖÖê›üÖ ŸÖÖ 25/08/1992 ›êüÆü"Öß ¯ÖÖêÆÓü›ãüôû S S ˆ´Ö¸üÖê›ü ˆ´Ö¸üÖê›ü »ÖÖê¯ÖãÃÆÖ¤üü¸üÖ Ö㈴ָü . פüÖê‘›Ö›üü ß ÖÓ›üÖôûÖ †Ó²02/07/1990 ÖÖôûß S ¯ÖãÃÖ¤ü ¯ÖãÃÖ¤ü ˆ´Ö¸üÖêÖ¿Öá Ö›ü ›ü ú¤ü¸üß Ø¯Ö¯ÖôûS¤ü¸üß 23/12/1993 SS פü÷ÖÏÃÖ ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö ²ÖÖ³Öã ÃÖãúôûôßû÷ ¸ü ÖÖ¾Ö −Öê Ö"Ö߆´Ö¸ü ¸ü Ö¾ÖŸÖß µÖÖ¾Ö»Öß ´ÖÖÓ ÷Ö»ÖÖ¤êü¾Öß 23/09/1987 S 12/08/1992 ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ×•Ö.¯Ö.¿ÖÖôûÖ ×¿Ö¾Ö−ÖÖôûÖ S S ¾Ö"Öß

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 12/08/1992

1006

1001

19

9

31/05/2017

1005

1000

18

30/11/1996

S

999

17

24

¾Ö"Öß

S

998

16

31/05/2017

12/08/1992

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ØÆü¤üß ¿ÖÖôûÖ,¸üÖ•Öæ¸ü »ÖÖÃÖß−ÖÖ ˆ´Ö›üÖÔ

997

15

12/08/1992

÷Ö¾ÖÖ¸üÖ

996

S

14

24 27

Zari Wani Yavatmal Babhulgaon

995

S

13

6 4

49 5 49 4 49 4 06/01/1968 ÁÖß. ÃÖÖÆêü²Ö¸üÖ¾Ö ¬Ö´ÖÔ¤üÖÃÖ œüÖ»Öê ´Öã.¯ÖÖê.¸üÖÆê ü−֏Öê›üÖ ¯ÖÖê. úÖ−Ö÷ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ. ØÆü÷Ö Ö‘ÖÖ™ü וÖ. ¾Ö¬ÖÖÔ 49 4 ÃÖã×−Ö»Ö ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ “ÖÖî¬Ö¸üß ´Öã»Öá ŸÖÖ. ‘ÖÖ™Óü•Öß 49 3 27/02/1968 ×¾Ö−ÖÖê¤ü ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ³Öë›êü ´Öã.¯ÖÖê.†Ö÷Ö¸ü÷ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ. ¤êü¾Öôûß ×•Ö.06/05/1968 ¾Ö¬ÖÖÔ 49 0 48 11 ÁÖß. ²Öß. ‹−Ö. ¬ÖÖë÷Ö›êü ´Öã.¯ÖÖê.†›êü÷ÖÖ¾Ö ŸÖÖ.—Ö¸ü15/06/1968 ß ú»¯Ö−ÖÖ ¯ÖÖÓ›ãü¸Óü÷Ö•Öß ÃÖãÓ¤ü¸êü †Ö¾Öá −ÖÖŒµÖÖ•Ö¾Öôû ¯Öã»Ö÷ÖÖ¾Ö ŸÖÖ.¤êü¾Öôûß ×•Ö.¾Ö¬ÖÖÔ 48 11 19/06/1968 ãú.ú»¯Ö−ÖÖ ÷Öã"Ö¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ú¤ü´Ö ¤üÖê−ÖÖê›üÖ 48 10 06/07/1968 48 10 22/07/1968 úãú. ºþ´Öß Öß ‹−Ö. ¯Ö㯯Öã»Ö¾ÖÖ¸ü ´Öã.¯ÖÖê.¯ÖÖ™ü Ö²ÖÖê¸üß ŸÖÖ.êúôûÖ¯Öæ¸ü −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö −ÖÖ−ÖÖ•Öß ²ÖÖê²Ö›êü ´Öã.÷Ö"Öê¿Ö¯Öæ¸ü ¯ÖÖê.¯ÖôûÃÖÖê−Öß18/08/1968 ŸÖÖ.¾Ö"Öß ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 48 9 ÁÖß´ÖŸÖß ´ÖÖ¬Öã¸üß ¯ÖÖÓ›æü¸Óü÷Ö Öã¸ü¯Ö›êü ÃÖÓ³ÖÖ•Öß −Ö÷Ö¸ü ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú12/10/1968 »Öê ÃÖÖêÃÖÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû48 7 ÃÖã¸êü¿Ö ¸üִ֍ÎúÂ"Ö ²ÖÖë¤üÖ›êü ´Öã.´Öëœü»ÖÖ ŸÖÖ.úôÓû²Ö וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 48 3 18/02/1969 éúÂ"ÖÖ¯Öæ¸ü ˆ´Ö¸üÖê›ü 28/02/1969 48 3 ¾ÖÃÖÓŸÖ ²ÖÖ¯Öã¸üÖ¾Ö −Ö»ÖÖ¾Ö›êü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ¸ü֕֍ãú´ÖÖ¸ü †−ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ³ÖÖêµÖ¸ü ÷Ö¾ÖÖ¸üÖ ŸÖÖ.—Ö¸üß 48 2 02/03/1969 47 11 ÁÖß. ¾Æüß. ‹−Ö. ÷ÖÖê¯ÖŸÖ¾ÖÖ¸ü ´Öã.¯ÖÖê.´Öããú™ü²Ö−Ö ŸÖÖ.—Ö¸ü07/06/1969 ß

993 994

12/08/1992

12

47 11 47 10

12/08/1992 12/08/1992 12/08/1992 12/08/1992 12/08/1992 12/08/1992 12/08/1992 12/08/1992

12/08/1992 12/08/1992 12/08/1992

12/08/1992 12/08/1992

•Öã÷ÖÖ¤ü

ÖÓ›üÖ¯Öã¸ü ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ ¸ü"Ö S

S A

31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017

26 10 29 23 5 8 29 8 8 ### ### ### 24 24 28

9 9 5

05/07/1996

31/05/2017

03/11/2000

31/05/2017

12/08/1992

31/05/2017

28/01/1989

31/05/2017

17/11/1989

31/05/2017

27

12/08/1992

31/05/2017

12/08/1992

24 9 19 ### ### ###

12/08/1992

¯ÖãÃÖ¤ü

18/11/1992

31/05/2017

13/08/1992

31/05/2017

12/08/1992 12/08/1992 12/08/1992 12/08/1992 12/08/1992 12/08/1992

12/08/1992 12/08/1992 12/08/1992

12/08/1992

¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ¾Ö"Öß úôÓû²Ö

úôÓû²Ö

ˆ›ü¤üß

27/11/1996

31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017

31/05/2017

24 24

6

6 9

18 14 19 19 19 19 7 30 ###

14

26 28 19 3

13 18

कवडू तुका रा मजी

न.प.शा . घा टंजी

-

-

25

-

--

--

--

0

0

0

0

27

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ,פü÷ ¯ÖŸÖßÖÏÃÖ,¯ÖãÃÖ¤ü,´Ö ¯ÖŸ−Öß

N

¾Ö"Öß,´ÖÖ ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ### मुरली

-

--

26

-

3

¯ÖãÃÖ¤ü

N

###

N ¾Ö T -

-

-

-

-

-

-

-

´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö

-

T

¾Ö Öß

N/T

चिं चो ली ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ, ¯ÖãÃÖ¤

ई -

-

-

-

-

-

ÃÖÖ¬Öã−Ö÷Ö ¸ü,

-

†Ö

19 20 5

וÖ.¯Ö.ú´Öôû¾Öê»»Öß S ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ ˆ´Ö¸üß ¸ü"Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû S ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö S S ˆ´Ö¸üÖê›ü ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö úÖê¯ÖÏÖ Ö㠍éúÂ"ÖÖ¯Öæ¸ü ²Öê»Ö¤ü¸üß —Ö¸üß µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ÓA ¾Ö"Öß ×•Ö.¯Ö.¿ÖÖôûÖ, †Ö´Ö»ÖÖê−Ö S

12/08/1992

31/05/2017

-

28 5 0 -24 9 19 0 26 8 16 ### ### ### 28 5 11 23 7 1 28 5 2 24 5 23 24 9 6 †Ö - †¯ÖÓ÷Ö

24 9 24 6 24 9 24 9 24 9 24 9 24 9 25 9 ### ### 20 10 16 6 24 9 28 4

12/08/1992

פü÷ÖÏÃÖ †Ö"Öá S 13/08/1992 ¯ÖãÃÖ¤ü ¯ÖãÃÖ¤ü ˆ´Ö¸üÖê¬Ö¸ü ›ü ´Ö¾ÖÖ›üß ²ÖÖê¸ü÷Ö›üß •Ö−ÖãS−ÖÖ 17/11/1992 S ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ

úÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö (¸üÖ´Ö) †ÖÃÖÖê»SÖß ²ÖÖê£Ö²ÖÖê12/08/1992 ›ü"Ö •ÖÖÓ³Öæôû"Öß ¾Ö Öß ™ü֍úôûß S 12/08/1992 ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ¾Ö¸ü¬Ö S ‘ÖÖ™Óü•Öß µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 12/08/1992 S ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ´ÖÖêÆü¤üÖ A 12/08/1992 ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ÷Öã•Ö¸üß S ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö ×•Ö.¯Ö. ¿ÖÖôûÖ †›êü÷ÖÖ¾Ö S 24/08/1992 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö S 01/08/1991 28/12/1993 פü÷ÖÏÃÖ úÖê¯Ö¸üÖ S

31/05/201724

_

-

-

-

_

_

_

_

0

0

0

0

T -

ˆ´Ö¸üÖê ›ü²Öê»Ö¤ü¸üß −ÖÖÓ¤ü÷Ö¾Æü

N N ¾Ö T

_

_

†Ö

0

׿ָü¯Öã¸ü,

-¯ÖύúÖ¿Ö ÃÖÖÆêü²Ö¸üÖ¾Ö

וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ —ÖÖ›ü÷ÖÖÓ¾Ö ¯ÖÓ. ÃÖÓ.

9

-

-

-

-

‡Ô

0_

_

-

†Ö"Öá

-

N

_

_

¤üÖŸÖê úÖò»Öê•Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû13 ׍ú ´Öß ¾Öî¿ÖÖ»Öß ÃÖÖÆêü²Ö¸üÖ¾Ö 10 ›Óü³ÖÖ¸êü ¯ÖÏÖ£Ö.†ÖÁÖ´Ö ¿ÖÖôûÖ úÖêôÓû²×ú.´Öß. Öß

_

_

_

25 / 99

1 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042

2

Digras

1049 1050 1051

6

7

10

11

47 10

8

15

12/08/1992

27/07/1969

4 3

12/08/1992

12

´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

13

פü÷ÖÏÃÖ

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

S

11/08/1998

31/05/2017

18

9

20

13/07/1999

31/05/2017

17 19

10 10

18 28

--†Öê

-‡Ô †

¤ü´ÖµÖÓŸ--Öß ¸üÖ´Ö ¯ÖύúÖ¿Ö−ÖÖ−Ö¾ÖÖ−Öß †Ö−ÖÓ¤ü¸üÖ¾Ö

WCL--DAV ¯Ö²»ÖßÃÖ×¾Ö³ÖÖ÷Ö Ãæú»Ö ׿ցÖ"Ö

32-׍ú´Öß 35

N N

−Ö÷Ö¸üÖôêû

¯ÖÓ.ÃÖ.—Ö¸üß•ÖÖ´Ö"Öß

׍ú´Öß

TN T

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ, —ÖÖ›ü׍ú−Æüß

S

†×−Ö»Ö Æü׸ü³ÖÖ‰ú Öî¸üúÖ¸ü

¬ÖÖ−ÖÖê¸üÖ, וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 28/11/1969

12/08/1992

¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ

úôÓû²Ö

S

03/07/1997

31/05/2017

úÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ×¿ÖôûÖê"ÖÖ

S

´Öã.¯ÖÖê.¾Ö¸ü—Ö›üß ŸÖÖ.וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 01/01/1970 ¯ÖãÃÖ¤ü 26/01/1970

47 47

30 5

12/08/1992

†Ö"Öá ׿ÖôûÖê"ÖÖ

21/12/1988

31/05/2017

Wani Kalamb

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ãú¸ü‡Ô . . . ,

S

ÃÖÖÆêü²Ö¸üÖ¾Ö ×−Ö²Öã¤êü

´Öã.¾Öºþ›ü ²Ö»ÖߤüÖ¯Öæ¸ü ¯ÖÖê.¯Ö֓֏Öê ›ü ŸÖÖ.²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖÓ47 ¾Ö וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 3 9 22/02/1970 47 3 6 25/02/1970

12/08/1992

¾Ö"Öß

÷ÖÖê¾ÖÖ¸üß úÖê úôÓû²Ö

S S ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ ¸ü"Ö S

31/05/2017

12/08/1992

¾Ö"Öß ¯ÖãÃÖ¤ü

07/10/1997

S

ÁÖß ¿µÖÖ´Ö ³ÖÖˆ¸üÖ¾Ö ¿Öë›êü ãú.¾ÖÂÖÖÔ ÃÖÖê−ÖÖÃÖÖ ²ÖÖÓ›êü

17/11/1992

31/05/2017

24/08/1992

31/05/2017

Babhulgaon Yavatmal Ner Arni Kalamb Arni Arni Digras PUSAD

´ÖÆü´Ö¤ü¯Öã¸ü ´Ö−Ö¯Öã¸ü ÃÖÖê−Ö¾ÖÖœüÖê"ÖÖ ÃÖãúôûß . . . “ÖÖŸÖÖ¸üß ×¾ÖšüÖê»Öß ×•Ö.¯Ö.ˆ.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ. ØÃÖ÷Ö¤ü ²Öê»ÖÖê¸üÖ ´Öã»Öß

S

´Ö−ÖÖê•Ö ¸üÖ´Ö÷ÖÖê¯ÖÖ»Ö ÁÖß¾ÖÖÃÖ ÁÖß ´ÖÖê. ‹•ÖÖ•Ö ´ÖÖê. ¿Ö¸üß±ú ÁÖß. ¿ÖӍú¸ü ¸üŸÖ−ÖØÃÖ÷Ö †Ö›êü ÁÖß ¸üÖ•Öê¿Ö −ÖÖ−ÖÖ•Öß »ÖÖ›ü . ãú.ÃÖã¾Ö"ÖÖÔ ¸üÖ´Ö»Öã ´Ö㟵ֻ־ÖÖ¸ü ÁÖß –ÖÖ−ÖêÀ¾Ö¸ü ³Öã•ÖÓ÷Ö ¸üÖšüÖê›ü ãú. †“ÖÔ−ÖÖ ¾ÖÃÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ŸÖÖšêü ÁÖß ¯ÖύúÖ¿Ö ÷Ö"Öê¿Ö»ÖÖ»Ö •ÖµÖþÖÖ»Ö

´Öã.¯ÖÖê.†Ó•Ö−ÖØÃÖ÷Öß üŸÖÖ.¬ÖÖ´Ö−Ö÷ÖÖ¾Ö ¸êü»¾Öê וÖ.†´Ö¸ü 47Ö¾ÖŸÖß 2 01/03/1970 פü÷ÖÏÃÖ 47 1 03/04/1970 ÃÖÖê−Ö¾ÖÖœüÖê"ÖÖ 46 11 01/06/1970 †Ö"Öá וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 03/06/1970 46 11 , 46 10 01/07/1970 ¯ÖÖ™ü"Ö²ÖÖê¸üß ŸÖÖ.¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›ü23/07/1970 Ö 46 10 ´ÆüÃÖÖê»ÖÖ ŸÖÖ.†Ö"Öá 05/09/1970 46 8 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 46 8 16/09/1970 †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß 46 7 01/10/1970

30 28 30 28 30 8 26 15 30

12/08/1992

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö A 27/07/1995 S µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 12/08/1992 S Æüêü™üß(»ÖÖ×ÃÖ−ÖÖ) »ÖÖÃÖß−ÖÖ ÃÖÖê−Ö¾ÖÖœü18/08/1992 Öê"ÖÖ S †Ö"Öá S 19/07/1997 úôÓû²Ö S 11/08/1992 †Ö"Öá S 20/08/1992 †Ö"Öá S 19/08/1992 פü÷ÖÏÃÖ S 08/12/1992 ¯ÖãÃÖ¤ü S 31/07/1997

31/05/2017

Yavatmal Ner Kalamb PUSAD

úÖ¯Ö¸üÖ ‘Öã‡Ô . . ¯ÖÖ¸ü¬Ö

ãú. ×−Ö×»Ö´ÖÖ ²ÖÖ¸üÖÆüÖŸÖê ÁÖß.׍úÃÖ−Ö ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ´ÖÖ−Ö¾Ö™üú¸ü

´Öã. ŸÖê»ÖÓ÷Ö™ü֍úôûß ¯ÖÖê. ˆ´Ö¸ü ß ŸÖÖ. êúôûÖ¯Öæ¸ü וÖ.46µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 7 04/10/1970 ²ÖÖê¸ü÷ÖÖ¾Ö Ø»Ö÷ÖÖ ŸÖÖ. −Öê¸ü 07/10/1970 46 7 46 7 15/10/1970 ›êüÆü"Öß , פü÷ÖÏÃÖ 46 5 10/12/1970

27 24 16 21

12/08/1992

Babhulgaon Wani Arni

›êüÆü"Öß ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ŸÖê•ÖÖ¯Öæ¸ü †Ó•Ö−֏Öê›ü

5 5 5

8 4 2

12/08/1992

46 4 46 3 46 1 46 1 46 0 45 10 45 10 45 9 45 9 45 6 45 6 45 5 45 4

5 30 25 13 4 30 9 17 14

12/08/1992

26 4 12 4

12/08/1992

Babhulgaon Digras Kalamb Kalamb Mahagaon Arni Zari Ralegaon PUSAD

Babhulgaon

1048

9

´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö/פü÷ÖÏÃÖ/µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû16/07/1969

Arni PUSAD

1047

1045

5

ÁÖß ‹´Ö.›üß.¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ¸êü

47 10 47 6

1046

1044

4

S

Ghatanji Kalamb

Arni Yavatmal PUSAD Umarkhed

1043

3

וÖ.¯Ö.ˆ.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.Ø»Ö÷Öß¾ÖÖ‡Ô

S

S

S S S

,

S S S S S S S

.

,

S S

ÁÖß ¸üÖ•Öê¿Ö ÃÖãµÖÔ³ÖÖ−Ö ˆ›ü֏Öê

S

÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö ÁÖ߸üÖ´Ö ¸üÖˆãŸÖ ´Öã.−ÖÖÓ¤ãü¸üÖ ŸÖÖ.²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö 23/12/1970 וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 46 ¸üؾ֦ü ×¾ÖšüÖê²ÖÖ•Öß “Öֻ֏Öã¸êü ´Öã.úÖê™ü߯ÖÖê.Öî¸üß ŸÖÖ.¸üÖôê27/12/1970 û÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû46 ÁÖß ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ¾ÖÃÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö úÖêÂÖ™ü¾ÖÖ¸ü »ÖÖê"Öß ŸÖÖ.†Ö"Öá 46 29/12/1970

S S

S

÷ÖÖîŸÖ´Ö ¸üÖ´ÖÆü¸üß šü¾Ö¸êü ÁÖß ÃÖÓ•ÖµÖ ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ÷Öß»ÖײֻÖê

´Öã.¯ÖÖê.¤êü¾Ö−ÖôûÖ ŸÖÖ.úôÓû²Ö26/01/1971 וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû פü÷ÖÏÃÖ 01/02/1971 ²ÖÎÖ´Æü"Ö÷ÖÖÓ¾Ö, ŸÖÖ. −Öê¸ü 06/04/1971 , 18/04/1971 •Ö¾Öôû÷ÖÖ¾Ö ŸÖÖ.−Öê¸ü 27/05/1971 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû †Ö"Öá 01/07/1971

S

ÁÖß. •Öß. †Ö¸ü. Öê´Öê¾ÖÖ¸ü

22/07/1971 ´Öã.Öî¸üß ¯ÖÖê.“Ö−Ö֍úÖ ŸÖÖ.ê úôûÖ¯Öã¸ü

´Öã.¯ÖÖê. ˆ´Ö¸üÃÖ¸üÖ (•Öã−ÖÖ) ŸÖÖ.וÖ. 14/08/1971 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

s

וÖ.¯Ö.ˆ.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ. ¸üÖ´Ö−Ö÷Ö¸ü וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ, ¾Ö™ü²ÖÖê¸üß . . . , ן־ָÓü÷Ö ´ÖÆüÖôãÓû÷Öß

S

™ëü³Öß

S

úÖ−ÆüÖê¯ÖÖ¡ÖÖ ¯ÖÖ¸üÖµÖ−Ö ÷Öֵ֍ú¾ÖÖ›ü ãú. ¾ÖÂÖÖÔ êú¿Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ›ü¾Ö»Öê ´ÖããÓú¤ü ´ÖÖ¸üÖêŸÖ¸üÖ¾Ö ÃÖÖê−ÖÖê−Öê

S S

4 4

12/08/1992

12/08/1992

¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ˆ´Ö¸üÖê›ü

12/08/1992

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖô µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû −Öê¸üû

12/08/1992

´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö

12/08/1992 12/08/1992 12/08/1992 12/08/1992 12/08/1992

12/08/1992 12/08/1992 12/08/1992

12/08/1992 12/08/1992

12/08/1992 12/08/1992 12/08/1992 12/08/1992 12/08/1992 12/08/1992

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.´Ö¸üÖšüß ¿ÖÖôûÖ ÃÖÖêµÖ™üß

S

ÁÖß. ¤êü¾Öë¦ü ¯Öã¹ýÂÖÖê¢Ö´Ö »ÖÖê™êü

²ÖÖê¸ü÷Ö›üß ¯ÖÖôûÖê¤üß ˆÓú›üÖ¯ÖÖê›ü ›üÖê»Öá ×Æü¾Öôû"Öß ¯ÖÖ ™ü֍úôûß •Öã−Öß

S

S

†Ö−ÖÓ¤ü¸üÖ¾Ö ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö ´ÖÖê™êü úÖê¯ÖÏÖ ²Öã. ŸÖÖ.¯ÖãÃÖ¤ü 17/08/1971 ÁÖß ÃÖÆü¤êü¾Ö ¤ü¿Ö¸ü£Ö “ÖÆüÖÓ¤êü ãú·ÆÖ ŸÖ.ŸÖÖ.†Ö"Öá 05/11/1971 ›êüÆü"Öß ¯ÖÖê.ד֏ֻÖß 27/11/1971 úãú.ÃÖÓ¬µÖÖ ×³Ö´Ö¸üÖ¾Ö•Öß ¸üÖ‰úŸÖ ŸÖÖ.²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖÓ¾Ö ´Öã.¾ÖÖ´Ö−Ö¾ÖÖ›üß ŸÖÖ.¯ÖãÃÖ¤ü 19/12/1971 »Ö»ÖߟÖÖ ´ÖÖêÆü−Ö ¸üÖšüÖê›ü ÁÖß. −ÖÓ¤ü׍ú¿ÖÖê¸ü ³Ö÷Ö¾ÖÖ−Ö¸üÖ¾Ö ¤êü¿Ö´ÖãÖ¬ÖÖ−ÖÖê¸üÖ ŸÖÖ.ˆ´Ö¸üÖê›ü וÖ.27/01/1972 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

s

´Ö×−ÖÂÖÖ †×−Ö»Ö ÖÖÃÖ¸êü

´Öã.¯ÖÖê.úÖ´Öšü¾ÖÖ›üÖ ŸÖÖ.úôÓ23/05/1972 û²Ö וÖ.µÖÖŸÖ´ÖÖôû 45

0

8

12/08/1992

S

ÁÖß´ÖŸÖß ‹ÃÖ.ÃÖß. ¯Öևԍú¸üÖ¾Ö ÃÖÓ•ÖµÖ ÃÖÆü¤êü¾Ö ‘Ö›üߍú¸ü

¿Öë²ÖÖôûد֯ÖÏß ¯ÖãÃÖ¤ü 28/06/1972 44 11 ´Öã.¯ÖÖê.³Ö֟֍ãú»Öß üŸÖÖ.¬ÖÖ´Ö−Ö÷ÖÖ¾Ö ×•Ö.†´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß 44 10 01/07/1972

3 30

12/08/1992

s

44 10 44 9

30 29

12/08/1992

S S S

Digras Babhulgaon

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.¾Ö›ü÷ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖÓ›üÖ

Ralegaon Ralegaon

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö.¿ÖÖôûÖ −Ö×¾Ö−Ö ¾ÖßÖß ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö

S

ÃÖÓ¬µÖÖ ¯ÖύúÖ¿Ö ¾ÖÖÃÖêú¸ü

´Öã.¯ÖÖê. ¯Öã»Ö÷ÖÖÓ¾Ó Ö ŸÖÖ. ¤êü¾Öôûß ×•Ö. 01/07/1972 ¾Ö¬ÖÖÔ

וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ µÖê¾ÖŸÖß

S

¸üÖ•Öê−¦ü ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ ´ÖÖê−Öê

02/08/1972 ´Öã.¯ÖÖê. ´ÖÖÓ÷Ö»ÖÖ¤êü¾Öß ŸÖÖ.−Öê¸ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

12/08/1992 12/08/1992

12/08/1992 12/08/1992 12/08/1992

12/08/1992

12/08/1992

¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017

¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

S ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ¤üÖÃÖê¸ü¾−ÆüÖÓ¤Ö −Öê ü ´ÖÖ긗ü Ö¸ü “ÖÖ"Öß ‘ÖãÓAšÔü S úôÓû²Ö S פü÷ÖÏÃÖ ¯ÖãÃÖ¤ü S

12/08/1992

31/05/2017

25/08/1992

31/05/2017

21/08/1992

31/05/2017

29/11/1989

31/05/2017

¾Ö"Öß ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö

17/08/1992

31/05/2017

03/03/1983

31/05/2017

20/07/2003

31/05/2017

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö A ¸üÖ´Ö−Ö÷Ö¸ü S úôÓû²Ö S úôÓû²Ö S S ˆ´Ö¸üÖê›ü ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü ÃÖÖê−Ö¤üÖ³Öß ×¤ü÷ÖÏÃÖ †Ö"Öá S ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ×•Ö.¯Ö.¿ÖÖôûÖ úÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ²ÖÓ.S

28/12/1993

31/05/2017

17/01/1986

31/05/2017

27/09/1995

31/05/2017

01/10/1987

31/05/2017

11/08/1992

31/05/2017

19/07/1995

31/05/2017

11/08/1992

31/05/2017

µÖ¸ü¤ü ÃÖÖ.†ôûß

12/08/1992

31/05/2017

¯ÖãÃÖ¤ü ²ÖÖê¸ü÷Ö›üß

S 28/08/1992 ‘ÖÖ™Óü•Öß †Ö"Öá S 26/11/1996 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

ˆÓú›üÖ ¯ÖÖê›ü S 12/08/1992 ¯ÖãÃÖ¤ü ×Æü¾Öôû"Öß ¯ÖÖ

S 09/03/1993 S ˆ´Ö¸üÖê›ü ˆ´Ö¸üÖê›ü ¸ü´ÖÆü Ö•ÖÖ¯ÖæÖ÷ÖÖÓ¸ü¾™üÖ ˆ´Ö¸ü Ö. ػֲÖ÷Ö¾Æü Öê›ü Ö"Ö ¸üÖÆæü¸ü 20/01/1986 ™ü֍úôûß •Öã−Öß S úôÓû²Ö ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö S 12/08/1992

31/05/2017

¯ÖãÃÖ¤ü ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö ¾Ö"Öß †Ö"Öá

S ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ ¸ü"Ö S

úôÓû²Ö פü÷ÖÏÃÖ úôÓû²Ö

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

úôÓû²Ö ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö úôÓû²Ö úôÓû²Ö

S S

פü÷ÖÏÃÖ ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö ´ÖÖÓ•Ö¸ü¾Ö‘Öôû ÃÖÖ¾Ö−Öê¸ü ׯ֛üÖ úÖêšüÖ

S A S S A S

### ### ### 28 5 10 24 6 14 24 9 7 †Ö 21 24 24 19 24 24 24 24 19

10 9 9 10 9 9 9 5 10

4 19 13 12 20 11 12 23 0

24 24 24 27

9 9 9 6

19 6 10 2

24 34 13

9 2 10

31/05/2017

14 28 11 23 5 3 31 4 14 21 8 4 29 7 30 24 9 20 ### ### ### 24 9 20 24 9 19 24 9 3 20 6 5 24 9 19 24 2 22 31 4 11

31/05/2017

24

9

19

20/07/1995

31/05/2017

07/01/2001

31/05/2017

21 16

10 4

11 24

12/08/1992 12/08/1992

31/05/2017

24 24

9 9

19 19

31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017

31/05/2017

-

-

-

-

--ãú. ´ÖÓ÷Ö»ÖÖ ¯ÖÖêŸÖ®ÖÖ - ×¾Ö.׿ց֍ú ¯Ö¢Öê¾ÖÖ¸ü ¯ÖÓ.ÃÖ.¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖãú. ¸ü•Ö−Öß ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. éú ÖÖ¸Ö¾Ö ÷Ö¾ÆüÖ Öê ¿ÖÖôûÖ ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö, ¯ÖÓ.-

-

-4

27

### ¾ÖÖ÷Ö¤ü¸üÖ ### −Ö.,»ÖÖ» ###

-

-

T

ˆ´Ö¸üÖê ›ü,

-

׍ú´Öß. N ¾Ö T

5

¾ÖÓ¤ü−ÖÖ †−ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö êúÖ¿Ö™ü¾ÖÖ¸ü

וÖ.¯Ö.¿Ö¯ÖÖôûÖ ²ÖÖ¸ü›ü ¯Ö.ÃÖ.²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

2׍ú.´Öß.

-

-

-

-

26

N ¾Ö T T -

T

´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö

ससा णी

ÁÖß ´ÖãæÓú¤ü ŸÖÖ−Ö²ÖÖ•Öß ¤üÖ¸æ›êü (¯ÖŸÖß ¿ÖÖÃ֍úßµÖ òú−ÃÖ¸ü÷†ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôû ÖÏßÖ) Ö ×Æü 40¾Ö¸ü׍ú ß ´Öß ¯ÖŸÖß ¯ÖŸ−Öß ‹ú¡Öߍú¸ü Ö ¯ÖãÃÖ¤ü T

N ¾Ö T -

-

--

-

N ¾Ö T - ¯Öã¾ÖÃÖ¤üÖß,ˆ ´Ö¸üÖê›ü T

जि .प.प्रा.शा .इदि आश देवरा व वि र रा नगर पं.स. नेर

82

N/T

घो टी

T

†Ö

--

-† -

ÁÖß.−ÖÖ.³ÖÖêµÖ¸ü

ŸÖÆü×ÃÖ»Ö úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

ú´Ö»Ö--¯ÖÓ›üßŸÖ †Ö÷Ö»ÖÖ¾Öê

-- ü•Öß ´Öã¸ü»Öß ŸÖÖ.‘ÖÖ™Ó ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

-

-

--

T T

-15 -

--

-

--

-

-

-

-

-

‡Ô

¯ÖÏ¿ÖÖÓŸÖ ¿ÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö•Öß ¾ÖÖÃÖêú¸ü

N T -

-

−ÖêŸÖÖ•Öß ÆüÖµÖÍãú»Ö ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

-

-

¾Ö"Öß,´ÖÖ ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö,—Ö ### ˆ´Ö¸üÖê ›ü, ¤üד֓֯ÖÖ Ö¸ü¾ÆüÖ ›ü ¸üÖôêû÷ÖÖ¾ Ö,

1

26 / 99

1 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083

8

9

10

11

12

Arni

2

ú֍ú›ü¤ü¸üÖ

3

S

4

ÁÖß ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ¯ÖãÓ›ü»Öߍú œü÷Öê

úÖêšüÖ¸üß ŸÖÖ.´ÖÓ÷Öºþôûׯָü וÖ.¾ÖÖ×¿Ö´Ö 15/08/1972

44

9

16

12/08/1992

Mahagaon Babhulgaon

׿ָü¯Öã¸ü

S

¬Ö−ÖÁÖß ¸üŸ−Ö֍ú¸üü “ÖŒú¸ü¾ÖÖ¸ü פü−Öê¿Ö ´Ö−ÖÖêÆü¸ü¸Ö¾Ö ˆ¸üãú›êü

¯ÖãÃÖ¤ü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

44 44

7 2

30 12

12/08/1992

פü÷ÖÏÃÖ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ¯ÖãÃÖ¤ü ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ¾Ö"Öß

ú֍ú›ü¤ü¸üÖ ²ÖÖê¸üß ÷ÖÖê Ö›üú¤ü¸üß ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

Digras Babhulgaon

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.¾Ö¸Óü¤üôûß ×“Ö´Ö−ÖÖ¯Öã¸ü

S

ÁÖß. ÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö ¿ÖӍú¸ü •ÖÖ¬Ö¾Ö ‡ÔÀ¾Ö¸üŸÖÖ‡Ô ¤üµÖÖ¸üÖ´Ö•Öß −Ö֍úŸÖÖê›êü

44 1 43 10

29 27

12/08/1992

Mahagaon Babhulgaon

¸üÖÆãü¸ü

S

¸üŸ−Ö֍ú¸ü ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü •ÖÖ´Ö֍ú¸ü −Ö¸êü¿Ö ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ™üÖ¯Ö¸êü

´ÖÖ−ÖÖê¸üÖ ×•Ö.¾ÖÖ×¿Ö´Ö 02/04/1973 ´Ö.¯ÖÖê.د֯Öôû÷ÖÖ¾Ö ŸÖÖ.וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 04/07/1973 ×Æü¾Ö¸üÖ ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö 07/12/1962 וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ´Öã.¯ÖÖê.µÖê¸ü»ÖÖ ŸÖÖ.ØÆü÷Ö−Ö‘ÖÖ™ü07/10/1963 וÖ.¾Ö¬ÖÖÔ

54 53

24 24

13/08/1992

´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ˆ´Ö¸üÖê›ü ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ

פü÷ÖÏÃÖ ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö ¸üÖ‰úŸÖ¾ÖÖ›üß ‡Ô•Ö−Öß ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

¸üÖ•Öë¦ü −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö Ö›üÃÖê ÁÖß êú¿Ö¾Ö ¸üÖ‘ÖÖê•Öß •ÖÖ¬Ö¾Ö ãú.ÃÖã−ÖÓ¤üÖ −ÖÖ¸üÖµÖ"Ö ´Öã−ÖêÀ¾Ö¸ü ¤üÖ¤üÖ¸üÖ¾Ö ¯ÖÓ›üߟָüÖ¾Ö ¤êü¿Ö´ÖãÖ ÃÖã¸êüÖÖ ¤êü×¾Ö¤üÖÃÖ ¸üÖêú›êü ÁÖß ¸ü‘Öã−ÖÖ£Ö ¤ü´Ö›ãü•Öß ÷ÖÓ›üÖ‡ÔŸÖ ÁÖß †¿ÖÖêú ²Ö»Ö¤êü¾Ö ¸üÖšüÖê›ü ÃÖã׿ֻÖÖ ÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö ¬Ö¾Ö−Öê ÷Öã»ÖÖ²Ö ŸÖÖµÖ›êü

´Öã ¯ÖÖê −ÖÖÓ¤ü÷ÖÖ¾Öü ŸÖÖ ¤êü¾Öôûß 05/08/1964 ²Öê»ÖÖê¸üÖ ŸÖÖ.¯ÖãÃÖ¤ü 23/09/1964 ¯ÖÖÓœãü"ÖÖÔ ŸÖÖ.¯ÖãÃÖ¤ü 19/05/1965 ¯ÖãÃÖ¤ü 20/06/1965 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 14/08/1966 ´Öã.ŸÖë›üÖêôûß ŸÖÖ.†Ö"Öá וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 04/03/1967 ´Öã.¯ÖÖê.†Ó•Öß −ÖÖ.ŸÖÖ.†Ö"Öá12/04/1967 וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ´Öã.¯ÖÆãü¸ü ŸÖÖ.²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 15/04/1967 פü÷ÖÏÃÖ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 05/05/1968

52 ×•Ö 9¾Ö¬ÖÖÔ 52 8 52 0 51 11 50 9 50 2 50 1 50 1 49 0

26 8 12 11 17 27 19 16 26

13/08/1992

¾Ö"Öß ¯ÖãÃÖ¤ü ¯ÖãÃÖ¤ü ¯ÖãÃÖ¤ü ¯ÖãÃÖ¤ü פü÷ÖÏÃÖ ‘ÖÖ™Óü•Öß ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö †Ö"Öá

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö ²Öê»ÖÖê¸üÖ ”ûÖê™ü ÷ÖÖîôû •Ö¾Öôûß úôÓû²Ö †Ö"Öá †Ö"Öá ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö ×¤ü÷ÖÏÃÖ

׿־Ö"Öß ×•Ö. †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß 11/10/1968 ¯ÖãÃÖ¤ü 08/11/1968 †Ó•Ö−֏Öê›ü ŸÖÖ.†Ö"Öá 12/06/1969 פü¾Ö™ü د֯ÖÏß ŸÖÖ.ˆ´Ö¸üÖê›ü18/07/1969 וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

48 7 48 6 47 11 47 10

20 23 19 13

13/08/1992

10/06/1970

46 11 46 10 46 6

21 21 11

13/08/1992

1 8 6 10 11 2 1 10 7

2 27 10 15 17 29 15 26 12

13/08/1992

29 16 5 21

14/08/1992

14/08/1992

´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

0

22

14/08/1992

†Ö"Öá

45 10 45 10

27 20

14/08/1992

48 56

15 24

15/08/1992

†Ö"Öá ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö A 14/10/1997 ˆ´Ö¸üÖê›ü ˆ´Ö¸üÖê›ü ´ÖÖꈴָü Æü¤ü¸üß ´Öã Öê›ü ôûÖ¾ÖÖ ´Öã»Öê ÃÖãSúôûß ¬Ö. S

s

S

s

5

6

7

01/10/1972 19/03/1973

Babhulgaon PUSAD PUSAD PUSAD Kalamb Arni Arni Babhulgaon Digras

”ûÖê™üÖ ²Öê»ÖÖê¸üÖ ÷ÖÖîôû Öã. •Ö¾Öôûß ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ, ¾Ö™ü²ÖÖê¸üß †ÖÃÖ¸üÖ ³ÖÓ›üÖ¸üß ×¿Ö. ¯ÖÓ“Ö÷Ö¾ÆüÖ−Ö ¯ÖÖê›ü וÖ.¯Ö.ˆ. ¯ÖÏÖ. ¿ÖÖ. Ø−Ö³ÖÖ

S

Ner PUSAD Arni Umarkhed

¯ÖÖ¸ü¬Ö߯ÖÖê›ü ´Öãúà¤ü¯Öã¸ü ÃÖÓÖ›ü¾ÖÖ ¿ÖÖ¸üß ¤ü¢Ö−Ö÷Ö¸ü ´Ö¸üÃÖãôû

S

S

ÃÖÓ¤üß¯Ö ¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´Ö ¾Öîª ×“Ö¸Óü•Öß¾Ö ˆ¢Ö´Ö»ÖÖ»Ö ¸üÖ´Ö¬Ö−Öß ÁÖß ×¤ü»Öß¯Ö ´ÖÖêŸÖ߸üÖ´Ö ãÓú›üú¸ü ÁÖß. ×¾Ö»ÖÖÃÖ ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ “Ö¾ÆüÖ"Ö

PUSAD Ralegaon PUSAD

²ÖÖê¸ü÷Ö›üß

S

÷ÖÖê×¾Ö¤ü ³Ö÷ÖÖ•Öß •ÖÖ¬Ö¾Ö

וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ —Öã»»Ö¸ü

S

÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ™üÖ¯Ö¸êü

´Öã.¯ÖÖê.†Ö÷Ö¸ü÷ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ. ¤êü¾Öôûß ×•Ö.10/07/1970 ¾Ö¬ÖÖÔ

¾ÖÃÖÓŸÖ¾ÖÖ›üß

S

¸üÖ•Öê−¦ü ›üß. ÷Ö›ü¤êü

²Ö»ÖÖê¸üÖ

s

•ÖÖÓ´Ö¾ÖÖ›üß

S

†“ÖÔ−ÖÖ ×¾Ö•ÖµÖ¸üÖ¾Ö Ö߸üÃÖÖ÷Ö¸ü ãú. ÃÖã−ÖÓ¤üÖ ÷Öã»ÖÖ²Ö¸üÖ¾Ö ´ÖÖê−Öê

´ÖÖÓ÷Ö»Öß

S

†Ö¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ÷ÖÖÓ ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, •Öã−ÖÖ›üÖ

S

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö.¿ÖÖôûÖ, ¸üÖ´Öן֣ÖÔ

S

¿Öë−¦ü Öã

S

Babhulgaon Yavatmal Zari PUSAD Wani Ralegaon Ner Ghatanji Maregaon

s

S S S S S S S

S S

S

S

וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ×ú−ÆüÖôûÖ

S

´Öã.²Öê»ÖÖê¸üÖ(”ûÖê™üÖ) ¯ÖÖê.²Öê»ÖÖê¸üÖ(´ÖÖêšüÖ) ŸÖÖ.¯ÖãÃÖ¤ü

20/11/1970

×™üôûú¾ÖÖ›üß ²ÖÖ¯Ö™ü “ÖÖîú29/04/1971 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 46 ´Öã. ¯ÖÖê. úÖêšüÖ ¾Öê"Öß ŸÖÖ. úôÓ û²Ö וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû45 04/09/1971 45 ãú. ³ÖÖ÷µÖ¾ÖŸÖß ‹´Ö. ´Ö»»Öã¸ü¾ÖÖ¸ü ´Öã.¯ÖÖê.´Öããú™ü²Ö−Ö ŸÖÖ.—Ö¸ü21/11/1971 ß ÃÖã×−ÖŸÖÖ ¯ÖϳÖ֍ú¸ü ¤ãü¬Öê פü÷ÖÏÃÖ ŸÖÖ.פü÷ÖÏÃÖ 43 16/07/1973 ´Ö¬Öãú¸ü “Ö¸ü"Ö¤üÖÃÖ ¯Öôû¾Öêú¸ü ´Öã.•Öã−ÖÖê−Öß ¯ÖÖê.—ִ֍úÖê»ÖÖ 14/06/1960 ŸÖÖ.´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 56 02/03/1961 ãú.»ÖŸÖÖ ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ´ÖÆü֍úÖôûú¸ü ´Öã.¯ÖÖê.ÃÖê»Öã וÖ.¾Ö¬ÖÖÔ 56 ÃÖã¸êü¿Ö ´Öã¸ü»Öָ߬ü ÷ÖÖ¾ÖÓ›êü ´Öã ¯ÖÖê ׿־Ö−Öß .ŸÖÖ −ÖÖÓ¤ü÷ÖÖ¾Ö16/04/1962 וÖ.†´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß 55 . 53 05/07/1963 †¹ý"Ö ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ¸üÖ•Öã¸üú¸ü ´Öã. ¯ÖÖê.´ÖÖêÆü¤üÖ ŸÖÖ. ¾Ö"Öß ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 53 19/10/1963

1087

Ghatanji Zari Ralegaon Babhulgaon

1088

Yavatmal

²Öê“֏Öê›üÖ

S

ÁÖß´ÖŸÖß ¾ÖÓ¤ü−ÖÖ ¬ÖÖêúÖ

Babhulgaon Umarkhed

s

ÃÖãúôûß ¬Ö.

S

úÖ•Öß ×´Ö»ÆüÖ−ÖÖê¤ü¤üß−Ö ¸üˆã±úÖ¤ü¤üß−Ö ´Öã.¯ÖÖê.¸üÃÖã»ÖÖ²ÖÖ¤ü ŸÖÖ.†Ö¾Öá04/07/1971 וÖ.¾Ö¬ÖÖÔ ÁÖß. µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ †¿ÖÖêú¸üÖ¾Ö ¯ÖÖê±úÖôûú¸ü´ÖãôûÖ¾Ö ŸÖÖ.ˆ´Ö¸üÖê›ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 11/07/1971

S

16/06/1968

1084 1085 1086

1089 1090 1091 1092

Ghatanji Digras

5 7

ú´Öôû¾Öê»»Öß

S

ÁÖß. ׯÖ. ²Öß. ³Öê¤üÖê›üú¸ü

15/06/1966 ´Öã.¯ÖÖê.ÃÖÖ÷Ö›üß ŸÖÖ.וÖ.†Öפü »ÖÖ²ÖÖ¤ü

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ,ד֍ú ÖÖ

S

†¸üؾ֤ü ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü ו֓֍úÖ¸ü

´Öã.¯ÖÖê.†Ó•Ö−Ö¾ÖŸÖß ŸÖÖ.¬ÖÖ´Ö Ö÷ÖÖ¾Ö 26/06/1968 וÖ.†´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß

³Ö™ü´ÖÖ÷ÖÔ

S

ÃÖã¸êü¿Ö ¤êü×¾Ö¤üÖÃÖ ÷Ö›Íü›ü´Ö¾ÖÖ¸ü

•Ö¾ÖôûÖ ŸÖÖ.†Ö"Öá וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 10/07/1969

51 8 50 11 48 11 47 10

†ÖÙ"Ö, µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

46

.

S

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.¸üÖÆü™üß

S

ÁÖß. ¯Öß.™üß. ²ÖÖ³Öãôûú¸ü

œü֍ãú»Ö÷ÖÖ¾Ö/†´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß

02/09/1965

09/05/1971

07/06/1960

11 11

12/08/1992

12/08/1992

13/08/1992

13/08/1992 13/08/1992 13/08/1992 13/08/1992 13/08/1992 13/08/1992 13/08/1992 13/08/1992

13/08/1992 13/08/1992 13/08/1992

13/08/1992 13/08/1992

13/08/1992 13/08/1992 13/08/1992 14/08/1992

14

15

16

17

18

19

20

21

S

19/07/2010

31/05/2017

6

10

12

ݟ

10/02/1986

31/05/2017

S

24/04/1986

31/05/2017

31 31

3 1

21 7

†Ö †Ö

S S

17/11/1987

31/05/2017

11/08/1992

31/05/2017

12/08/1992

31/05/2017

16/11/1992

31/05/2017

S

S

14/08/1992

S 24/12/1993 31/05/2017 S 26/011/1996 31/05/2017 S 13/08/2003 31/05/2017 S 19/08/1992 31/05/2017 S 28/07/1997 31/05/2017 S 10/05/1993 31/05/2017 S 05/07/1990 31/05/2017 S 11/08/1992 31/05/2017 A 05/07/1995 31/05/2017 S ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö −Öê¸ü −Öê¸ü ´ÖÆü ²ÖδÖÆü÷ÖÖ¾Ö −Öê ß (¾Ö) ˆ´Ö¸ü ¸ü šüÖ ´Ö ´ÖÖê—Ö¸ü - ´Ö㠍úà¤ü¯Öã¸ü ¯ÖÖê›ü 31/05/2017 04/07/1997 S ´ÖÆüÖ÷ÖÓÖ¾Ö ¯ÖãÃÖ¤ü S 11/08/2012 31/05/2017 פü÷ÖÏÃÖ †Ö"Öá S 19/12/1988 31/05/2017 S Öê›Æü ü¸üÖ 05/02/1990 ˆ´Ö¸üÖê›ü ˆ´Ö¸üÖê›ü ػֲÖ÷Ö¾Æü ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ´ÖÆü Ö"Ö ™üÖÖ÷ÖÖӍúôû ¾Ö ˆ´Ö¸ü ß −Ö. »ÖÖê

ÃÖÖ¬Öã−Ö÷Ö¸ü ¤ü¢Ö−Ö÷Ö¸ü31/05/2017 ´Ö¸üÃÖãôû S ¯ÖãÃÖ¤ü ²ÖÖê¸ü÷Ö›üß

S 07/08/1990 31/05/2017 ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ØÃÖ÷Ö»Öפü¯Ö S 13/08/1992 31/05/2017 ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ÃÖֵ֏Öê›üÖ S ¯ÖãÃÖ¤ü ¾ÖÃÖÓŸÖ¾ÖÖ›üß S 24/07/1987 31/05/2017

23 ### 13 24 19 24 26 24 21

5 ### 9 9 10 0 10 9 10

7 ### 18 12 3 21 26 20 26

19 4 28 27

10 9 5 3

27 20 12 26

26 24 29

9 9 10

24 18 7

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ×¤ü÷ÖÏÃÖ

¾Ö"Öß

31/05/2017

24 9 14 _ 24 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ‡ÔÀ9¾Ö¸ü 18 •ÖÖ´Ö¾ÖÖ›ü ß 3 2 30 24 9 21 24 9 29 24 9 17 ‹ , †Öî 24 9 17 †Öî -29 8 2 24 9 20 29 8 8 13 5 14 24 9 17 ### ### ###

31/05/2017

24

9

17

31/05/2017

19 117

7 4

17 31

24 23

9 5

17 4

úôÓû²Ö úôÓû²Ö

−Öê¸ü ¾Ö"Öß

S

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö S 17/08/1992 31/05/2017 —ÖÖ›ü ¸üÖôê÷ÖÖÓû÷¾ÖÖÓÖ¾Ö S¸üÖôê¸üû÷ÖÖÖÓôê¾û÷Ö13/08/1992 ÖÖÓ¾Ö ÃÖÖê31/05/2017 −Öã»Öá ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö.¯Ö.¿ÖÖôûÖ, Ö›üúß S 01/03/2014 31/05/2017 ¯ÖãÃÖ¤ü

S 10/08/1992 31/05/2017 ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ 02/08/1992 31/05/2017 úôû´Ö−ÖÖ ²Öã ¾Ö›ü÷ÖÖ¾Ö S ¸ü"Ö 14/08/1992 31/05/2017 ÷Ö»Ö´Ö÷ÖÖ¾Ö S −ÖÖ¸üôûß ŸÖÖÓ›üÖ ´Öãúà¤üS¯Öã¸ü ¿Öë−¦ü Öã14/08/1992 31/05/2017

16/08/1992

וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ×¿Ö¸üS¯Öã¸ü

¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ¾Ö Öß ¾Ö Öß

14/08/1992

14/08/19929 6

14/08/1992 14/08/1992

### ### ### 24 9 20 24 24

14/08/1992 14/08/1992

13

פü÷ÖÏÃÖ

וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ ¤üµÖÖÔ¯Öã¸ü ¯Ö¸ü´Ö›üÖêÆü ¯ÖÖ£Ö¸üß

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

¸üÖÆü™üß

S S S

S S

A

29/09/1987

31/05/2017

11/08/1992

31/05/2017

23/09/1987

31/05/2017

17/12/2003

31/05/2017

14/08/1992

31/05/2017

11/08/1992 14/08/1992

31/05/2017

14/08/1992

31/05/2017

27/12/1993

31/05/2017

19 15†- ¯ÖŸÖß/¯ÖŸ−Öß

†Ö

_

-

-

ú»¯Ö−ÖÖ ¯ÖÓ22•ÖÖ²Ö¸üÖ¾Ö ÷Öã»ÆüÖ−Öê

23 1824 −Ö.¯Ö.−Öê¸ü ¿ÖÖôûÖ ÎÓú 1 ׍ú.´Öß

‹“Ö.‹−Ö.²Ö−Ö×÷Ö−Ö¾ÖÖ¸ü »ÖÖê"Öß ¯ÖãÃÖ¤ü ´ÖÖêÖÖ ŸÖÖ.¬ÖÖ¸ü"Öß ˆÂÖÖ ¿ÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö ˆã‡Ôêú וÖ.†´Ö

25

-

-

-

-

30 225 ׍úú.

N

¸üÖ•ÖêÁÖß ÃÖã¬Ö֍ú¸ü —Ö¸üú¸ü

´ÖÖÓ›ü¾ÖÖ ¯ÖãÃÖ¤ü

3

T

_

_

_

N

-

-

-

26

27

_

_

¯ÖÓ.ÃÖ.ˆ´ Ö¸üÖê›ü, N ¾Ö T पा र्डी नÁÖß. ¯Öß. ¾Æüß. ו־Ö−Öê ëú¦ü ¯ÖÏ´ÖãÖ ÃÖ֏ָÜö

_´Ö"ÖßÂÖÖ ŸÖ÷Ö»Ö¯Ö»»Öê¾ÖÖ¸ü

--

--

--

-¿Ö¸ü¤ü ‹. ‘ÖÖë÷Öê

15 −Ö.¯Ö.¿ÖÖôûÖ †Ö"Öá ׍ú´Öß. --

--

N

_

_

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

¯ÖŸÖ߯֟−Öß

_ -

_ -

N

וÖ.¯Ö. ›üÖê»ÆüÖ¸üß ¯ÖÓ.ÃÖ. ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ 20 †×−ÖŸÖÖ ×•Ö.¯Ö.¿ÖÖôû Ö 26 ŸÖ÷Ö»Ö¯Ö»»Öê¾ÖÖ¸ü ד֏ֻÖß †Ö"Öá ׍ú´Öß. N † † ÁÖß. ¯ÖÖÓ›ãü¸Óü÷Ö ¸üִ֍éúÂ Ö ×¤ü›ü¯ÖÖµÖê¯ÖÓ.ÃÖ.¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö 80 ׍ú. ´Öß -

-

--

--

-

--

-

--

--

--

--

-ˆ•¾Ö»ÖÖ –ÖÖ−ÖêÀ¾Ö¸ü »ÖÖ›ü

וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ ¯Öêôæû

--

-

-

--

N

10 ׍ú.´Öß.

-

शि व णी

¯ÖãÃÖ¤ü, ˆ´Ö¸üÖê --

--

-

-

### פü÷ÖÏÃÖ

¯ÖŸÖ߯֟−Öß

27 / 99

1 1093 1094 1095

9

10

11

Pandharkawada ú¸ü"Ö¾ÖÖ›üß

2

3

S

ÁÖß.¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö −ÖÖ¸üÖµÖ"Ö. ׯִ֮־ÖÖ¸ü ´Öã. ¯ÖÖê. †ÖúÖê»Öß (²Öã) ŸÖÖ. êúôûÖ¯Öã¸ü וÖ. µÖŸÖ´ÖÖôû 54 7 05/10/1962

26

16/08/1992

1) ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ

Wani Babhulgaon

S

×¾Ö•ÖµÖ ÷Ö"Ö¯ÖŸÖ ³Ö÷ÖŸÖ †×−Ö»Ö ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ•Öß ¤üÆêüú¸ü

13 28

17/08/1992

¾Ö"Öß úôÓû²Ö

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ,µÖê−֍ú †Ö»Öê÷ÖÖ¾Ö

4

S

5

Ghatanji Darwha

¸üÖ´Ö÷ÖÖÓ¾Ö ¸üÖ´Öê

S

ÁÖß ¾ÖÃÖÓŸÖ ×Æü “Ö¾ÆüÖ"Ö

Arni Umarkhed

²Öê»ÖÖê¸üÖ ¾Ö−Ö îú»ÖÖÃÖ−Ö÷Ö¸ü

S

Ner Pandharkawada Pandharkawada Yavatmal Pandharkawada Pandharkawada Arni Digras Ner

†Ö•Ö−Öß ¿ÖÖ´Ö¯Öã¸ü Öî¸ü÷ÖÖ¾Ö ¤êü¿Ö ÃÖãúôûß ³ÖÓ›üÖ¸ü¯Öã¸ü Öî¸ü÷ÖÖ¾Ö ²Öã ˆ´Ö¸üß ‡Ô וÖ.¯Ö.ˆ.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.×¾ÖšüÖê»Öß ‘Öã‡Ô

S

Pandharkawada Pandharkawada Pandharkawada Pandharkawada

ú¾ÖšüÖ úÖêšüÖê›üÖ Öî¸ü÷ÖÖ¾Ö ²Öã ŸÖê»ÖÓ÷Ö ™ü֍úôûß

S

Ner ²ÖÖôêû÷ÖÖ¾Ö Pandharkawada †ÖúÖê»Öß (Öã) Pandharkawada ‘Ö−Ö´ÖÖê›ü ÃÖÖê.

S

Pandharkawada Pandharkawada Pandharkawada Ghatanji Yavatmal Babhulgaon Yavatmal Umarkhed Pandharkawada

†ÖÃÖÖê»Öß ²ÖÆüÖ¢Ö¸ü Ø»Ö÷Ö™üß ³ÖÖ›ü

S

úÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö

S

1128

Pandharkawada Pandharkawada Yavatmal Yavatmal

“Ö"Ö֏ÖÖ †Ó³ÖÖê¸üÖ ÃÖֵ֏Öê›üÖ ¯Öύú»¯Ö µÖÖ¾Ö»Öß ‡Ô

1129

Babhulgaon

1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127

1130 1131 1132 1133

.

7

8

¸üÖ.ú¾Ö›ü¿Öß ¯ÖÖê.−ÖÖµÖ÷ÖÖÓ¾Ö18/04/1962 ²Öæ ŸÖÖ.¾Ö"Öß ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 55 1 ¯ÖÆãü¸ü ŸÖÖ.²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 51 7 03/10/1965

17/08/1992

12

16

17

18

19

1) úÖëœüß 2) ¾ÖÖÓ•Ö¸üß 3) SÖî¸ü÷ÖÖÓ¾Ö 11/08/1992 4) ú¸ü"Ö¾ÖÖ›üß ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ 13/08/1992 úÖê»Ö÷ÖÖÓ¾Ö ¸ü"Ö ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö S 22/11/1996

13

14

15

31/05/2017

24

9

2031/05/2017

24 20

9 6

18 928/12/1993

31/05/2017

07/01/1994

31/05/2017

23 23

5 4

3 24

-0

† ‡Ô

21 29

10 8

24 10

-

-

-

-¿Ö¸ü¤ü ¤üÖ´ÖÖê¬Ö¸ü ¯Ö¤ü´Ö¾ÖÖ¸ü

¯ÖÓ.ÃÖ.פü÷ÖÏÃÖ

31/05/2017

3 2

21 20

17/08/1992

11/03/1967

51 50

17/08/1992

¯ÖãÃÖ¤ü

ÁÖß ×¾Ö−ÖÖê¤ü ¯ÖϳÖ֍ú¸ü ´ÖÖêן֯־ÖÖ¸ü ×Æü¾Ö¸üÖ ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö 18/07/1967 ÁÖß. ¯ÖύúÖ¿Ö ´ÖÖêÆü−Ö¸üÖ¾Ö ´ÖÆêü¿Öú¸ü ´ÖãôûÖ¾ÖÖ ŸÖÖ.ˆ´Ö¸üÖê›ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 25/10/1967

49 49

10 7

13 6

17/08/1992

4 4 2 9 8 2 8 8 6

18 1 26 9 16 19 25 3 29

17/08/1992

ÁÖß ´ÖÖ¬Ö¾Ö ¯Öß.“Ö¾Ö»Öê¾ÖÖ¸ü ãú.×¾Ö¿Ö֏ÖÖ ²ÖÖ¯Öã¸üÖ¾Ö•Öß ŸÖê»ÖŸÖãÓ²Ö›êü ÁÖß ÃÖã³ÖÖÂÖ ˆ¬µÖ¾Ö¸üÖ¾Ö ‘ÖÖê™êüúÖ¸ü ÁÖß ¾ÖÖÃÖã¤êü¾Ö ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü ´ÖÖÓ›ü¾Ö÷Ö›êü

´Öã. ¯ÖÖ™ü"Ö²ÖÖê¸üß ŸÖÖ. êúôû18/05/1961 Ö¯Öã¸ü וÖ. µÖŸÖ´ÖÖôû56 0 ´Öã.¯ÖÖê ú¸Óü•Öß ŸÖÖ êúôûÖ¯Öã09/06/1962 ¸ü ×•Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 54 11 ´Öã. ÃÖÖê−Öã»Öá ŸÖÖ. êúôûÖ¯Öã12/07/1962 ¸ü וÖ. µÖŸÖ´ÖÖôû 54 10 ´Öã. †ÖúÖê»Öß ŸÖÖ. êúôûÖ10/09/1963 ¯Öã¸ü וÖ. µÖŸÖ´ÖÖôû 53 8

13 22 19 21

18/08/1992

¯ÖãÃÖ¤ü †Ö"Öá S 07/07/1995 31/05/2017 S ˆ´Ö¸üÖê›ü ˆ´Ö¸üÖê›ü ´Ö㈴ָü ôûÖ¾ÖÖ ŸÖ¸ü Öê›ü ˆ´Ö¸ü Öê›üÖ ´Ö¸ü Öê›Ãü Öãôˆ´Ö¸ü û ²ÖꏻÖê›ÖÖêü ›21/09/1987 ´ÖÆü ü Ö´Ö¸ü ÷ÖÖÓ¾ÃÖ ˆ´Ö¸ü Öãôû ×Æü¾Ö¸üÖê›Ö î ü 31/05/2017 ú»ÖÖÃÖ−Ö÷Ö¸ü SS −Öê¸ü 11/08/1992 ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ −Öê¸ü −Ö긆Æê ü −Öêü¸¸ü†ü »»Öß †›ü −Öê¸ü ÷ÖÖ¾Ö −Ö.¯Ö. ÃÖÖŸÖê±úôû †Ö•Ö−Öß31/05/2017 S 1) ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ 1) ¾ÖÖšüÖê›üÖ 2) †›ü"Öß 3)S ´Öã—ÖÖôûÖ23/11/1992 4) ¿ÖÖ´Ö¯Öæ¸ü 31/05/2017 1) ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ 1) •Ö¾ÖÖÆü¸ü−Ö÷Ö¸ü 2) ú¸ü"SÖ¾ÖÖ›üß 3)08/11/1992 Öî¸ü÷ÖÖÓ¾Ö 31/05/2017 ¸üÖôêû÷ÖÓÖ¾Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 17/08/1992 31/05/2017 S 1) ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ 1) ´ÖãÓ—ÖÖôûÖ 2) Öî¸ü÷ÖÖÓ¾Ö S²Öã. 3) ¯Öœü21/07/1995 Ö 4) ³ÖÓ›üÖ¸ü¯Öæ¸ü 31/05/2017 1) ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ 1) ŸÖÖ›üˆ´Ö¸üß 2) ‘ÖÖê›ü¤ü¸SüÖ 3) ¤üÖŸÖ¯ÖÖ›ü ß 4) Öî¸ü÷ÖÖÓ¾Ö ²Öã31/05/2017 . 16/11/2002 23/12/1993 31/05/2017 פü÷ÖÏÃÖ †Ö"Öá S ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ×¤ü÷ÖÏÃÖ S 21/09/1987 31/05/2017 S ß ²Öß.†Ö¸ü ¾Ö"Öß ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö ²ÖÖ³Öã −Ö¾Ößôˆú"Öß ŸÖÖÓ û÷ÖÖ¾Ö ²ÖÖ³Öãô³ÖÖ Ø¯Ö¯Ö¸ü û÷ÖÖ¾Ö ²ÖÖ³Öã ôû÷ÖÖ¾Ö −Öê .ÃÖß.¸ü

ÃÖÖî −Öê¸ü •Ö−ÖÖ ´ÖÖê —Ö¸ü ‘Öã‡Ô 18/08/1992 31/05/2017 S 1) ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ 1) ×Æü¾Ö¸üß 2) úÖê¤üÖê¸üß 3)S¬Ö¸ü´Ö÷ÖÖê™11/08/1992 üÖ 4) ú¾ÖšüÖ 31/05/2017 1) ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ 2) ´ÖÖ¸ê 1) ü÷´ÖÓÖÖÓ¾÷ÖßÖ 3)2) ¯ÖÖӍú¸Óœü¸•üÖßú¾Ö›ü 3) ֏֛ü S úß 4)12/08/1992 úÖêšüÖê›üÖ 31/05/2017 1) ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ 1) ÷Ö"Öê¿Ö¯Öæ¸ü 2) ú¸Óü•Öß 3) S úÖêšüÖê›17/02/1988 üÖ 4) Öî¸ü÷ÖÖÓ¾Ö ²Öã. 31/05/2017 10/08/1992 1) ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›Ö 1) Öî¸ü÷ÖÖÓ¾Ö ²Öã. 2) ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓS¾Ö ÃÖÖê−Ö 3) †Ó³ÖÖê¸üÖ 4) ŸÖê»ÖÓ÷31/05/2017 Ö™ü֍úôûß

פü−Öê¿Ö –ÖÖ−ÖêÀ¾Ö¸ü ³ÖÖÓ÷Öê ÁÖß µÖã¾Ö¸üÖ•Ö. ¯Ö¸ü¿Ö¸üÖ´Ö ´ÖÖê‘Öê ÁÖß ²ÖÖ²ÖÖ¸üÖ¾Ö ÷ÖãÓ›üÖ•Öß ³ÖÖë÷Ö

´Öã.¯ÖÖê.²ÖÎÖ´Æü"Ö¾ÖÖ›üÖ ¯Öã. ÖŸÖÖé01/04/1964 −Öê¸ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 53 1 ´Öã. ¯ÖÖê. •ÖôûúÖ ŸÖÖ. ´ÖÖ¸ê03/04/1964 ü÷ÖÖ¾Ö ×•Ö. µÖŸÖ´ÖÖôû53 1 ´Öã. ¯ÖÖê. —Ö¸üß•ÖÖ´Ö"Öß ŸÖÖ.09/05/1965 —Ö¸üß•ÖÖ´Ö"Öß ×•Ö.52µÖŸÖ´ÖÖôû0

30 28 22

18/08/1992

8 1 0 8 7 11 11 4 3

27 2 28 25 1 5 3 28 9

18/08/1992

´Öã. ¯ÖÖê. ²ÖÖê¸üß ŸÖÖ. êúôûÖ¯Öã13/10/1969 ¸ü וÖ. µÖŸÖ´ÖÖôû 47 7 ´Öã. ÷Ö¾ÆüÖ¸üÖ ¯ÖÖê. ¯ÖÖ™ü"Ö²ÖÖê¸01/06/1970 üß ŸÖÖ. êúôûÖ¯Öã¸ü וÖ. 46 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 11 ¯ÖÖÓ÷Ö¸üÖ ŸÖÖ. ‘ÖÖ™ÓüŸÖß 53 0 16/05/1964 ׿ָüÖê»Öß ŸÖÖ.‘ÖÖ™Óü•Öß 14/04/1965 52 1

18 30 15 17

18/08/1992

S

ÁÖß ÃÖ×ŸÖ¿Ö †¸üؾ֤ü ˆ¯¯Ö¸ü¾ÖÖ¸ü

úãú. ÃÖÓ÷ÖߟÖÖ ¿ÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö ¾ÖÖ‘Ö ÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö ³ÖÖÍú¸ü וָüÖ¯Öã¸êü ×÷ÖŸÖÖ ÌúÂ"Ö¸üÖ¾Ö ³Öã¸êü

s

¯ÖύúÖ¿Ö ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ ÷ÖãÓ›üÖ¾ÖÖ¸ü

׿ָêü »Öê†Öˆ™ü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû12/05/1967

50

0

ãú.ÃÖ×¾ÖŸÖÖ •Ö÷Ö»ÖÖ»Ö •ÖµÖþÖÖ»Ö ÁÖß´ÖŸÖß ÃÖ×¾ÖŸÖÖ ²ÖÖê−¦êü

»ÖÖê−Ö²ÖêÆüôû ŸÖÖ.†Ö"Öá 03/07/1967 49 ´Öã. ¯ÖÖê. ¯ÖÖ›üá ŸÖÖ. úôÓû²Ö27/11/1970 וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 46

ÃÖã¬Ö֍ú¸ü ¬ÖÖë›ü²ÖÖ•Öß ³ÖÖÓ¤üúú¸ü ´ÖÓ¤üÖ ¯ÖϳÖ֍ú¸ü ²Ö−Ö÷Öß−Ö¾ÖÖ¸ü

†ÖÃÖê÷ÖÖÓ¾Ö, ŸÖÖ. ¬ÖÖ´Ö"Ö÷ÖÖÓ05/08/1963 ¾Ö פü÷ÖÏÃÖ,µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 31/08/1967

10/02/1966

S

S

S S S S S S S S

S S S

S S

S S S

s

−Ö֍úÖ¯ÖÖ›üá פü‘Ö›üß −ÖÖ÷Öê—Ö¸üß

6

S S S S S S

Arni Yavatmal

»ÖÖê−Ö²ÖêÆüôû ¾Ö¸ü—Ö›üß

S

Kalamb Yavatmal

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ, †Ö´Ö»ÖÖ úÖ»Öá

S

S

S

¾ÖÖ÷Ö¤ü ŸÖÖ ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

ÁÖß ×¤ü¯Öú ¯ÖãÓ›ü»Öߍú¸üÖ¾Ö ×ú−Æüߍú¸ü ²ÖÖê¸üß ŸÖÖ. “ÖÖÓ¤ãü¸ü¸êü»¾Öê 13/01/1968 49 ÁÖß.¬Ö´ÖÖÔ ¤üÖ¤üÖ•Öß ³ÖÖêµÖ¸ü ´Öã. ¯ÖÖê. ÃÖÖê−Öã»Öá ŸÖÖ. êúôû30/01/1968 Ö¯Öã¸ü וÖ. µÖŸÖ´ÖÖôû49 ÁÖß ´Ö¬Öãú¸ü Ã֏ÖÖ¸üÖ´Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö ´Öã. ׍ú−Æüß ŸÖÖ. êúôûÖ¯Öã05/03/1968 ¸ü וÖ. µÖŸÖ´ÖÖôû 49 ¯ÖÏ´ÖÖê¤ü ‹−Ö. ÆüÖÓ›êü ¾ÖÖœüÖê"ÖÖ ŸÖÖ.¸üÖôêû÷ÖÓÖ¾Ö 22/08/1968 48 ÁÖß −ÖÓ¤ü׍ú¿ÖÖê¸ü −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö †ÖÓ²Ö™üú¸ü ´Öã. ¯ÖÖê. ú¸Óü•Öß ŸÖÖ. êúôû15/09/1968 Ö¯Öã¸ü וÖ. µÖŸÖ´ÖÖôû48 ÁÖß ²ÖÃÖ¾ÖêÀ¾Ö¸ü ¿ÖӍú¸ü¸üÖ¾Ö ›ü²²ÖÖ¾ÖÖ¸ü ´Öã. ¯ÖÖê. ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ŸÖÖ.12/03/1969 êúôûÖ¯Öã¸ü וÖ. µÖŸÖ´ÖÖôû 48 ÁÖß »Öãú´ÖÖ−Ö²Öê÷Ö ˆÃ´ÖÖ−Ö²Öê÷Ö ×´Ö—ÖÖÔ †Ö"Öá 47 06/09/1969 ãú ²Öê²Öß ‹−Ö ¾ÖÖ−֏֛êü פü÷ÖÏÃÖ/ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 28/09/1969 47 ÁÖß.¬Ö´ÖÔ×¾Ö¸ü ¯ÖÖÓ›æü¸Óü÷Ö ¸üÖ•Ö¸üŸ−Ö ×¾ÖÎú´Ö×¿Ö»Ö −Ö÷Ö¸ü ¾Ö¬ÖÖÔ 02/11/1969 47

ÁÖß †Öê´Ö¯ÖύúÖ¿Ö ×¾ÖÀ¾ÖÓ²Ö¸ ü²Öã¸ü−Öã»Öê ´Öã.¯ÖÖê úÖ¯ÖÃÖß ŸÖÖ ØÆü÷Ö"Ö‘ÖÖ™ü

×•Ö ¾Ö¬ÖÖÔ 51 04/09/1965 ÁÖß ×¾Ö−ÖÖê¤ü ¸Óü÷Ö¸üÖ¾Ö•Öß ŸÖÖ•Ö"Öê ´Öã. ¯ÖÖê. ¯ÖÆüÖ¯Öôû ŸÖÖ. êúôû Ö¯Öã¸ü וÖ. µÖŸÖ´ÖÖôû51 29/04/1966 ÁÖß ×¤ü»Öß¯Ö −ÖÖ−ÖÖ•Öß šü֍ú¸êü ´Öã. ¯ÖÖê. ¯ÖÆüÖ¯Öôû ŸÖÖ. êúôû Ö¯Öã¸ü וÖ. µÖŸÖ´ÖÖôû50 03/05/1967 . 49 06/09/1967 ”ûÖµÖÖ ¤êü×¾Ö¤üÖÃÖ −Ö֍úŸÖÖê›êü ú¸üôû÷ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ. ²ÖÖ³Öæôû÷ÖÖÓ30/10/1967 ¾Ö 49 ¯ÖϳÖ֍ú¸ü ¿ÖêÂÖ¸üÖ¾Ö ŸÖÖµÖ¾ÖÖ›êü ´Öã.¯ÖÖê.´ÖÖÓ÷Ö»ÖÖ¤êü¾Öß ŸÖÖ.−Öê¸26/06/1968 ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 48 ÃÖÓ¬µÖÖ ³ÖÖˆ¸üÖ¾Ö úÖôêû ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ 48 28/06/1968 ÁÖß. ¯ÖÏפü¯Ö ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö ¿Öêôûêú ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû03/01/1969 48 ÁÖß ¤üÖ¤üÖ¸üÖ¾Ö ´ÖÖ¸üÖêŸÖ¸üÖ¾Ö ´ÖÖ−֍ú¸ü ´Öã. ¯ÖÖê. ¯ÖÆüÖ¯Öôû ŸÖÖ. êúôû Ö¯Öã¸ü וÖ. µÖŸÖ´ÖÖôû48 22/02/1969

53 49

17/08/1992

17/08/1992 17/08/1992 17/08/1992 17/08/1992 17/08/1992 17/08/1992 17/08/1992 17/08/1992

18/08/1992 18/08/1992 18/08/1992

18/08/1992 18/08/1992

−Öê¸ü 1) ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ 1) ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

S

»ÖÖê"ÖÖ›üß ØÃÖ¤üÖê›ü ²ÖÖôê S û÷ÖÖ¾Ö 25/08/1992 22/12/1988 1) êú¸Óü•Öß 2) Ã֏Öß 3) —ÖãSÓ—Ö¸ü¯Öæ¸ü 4) †ÖúÖê»Öß Öã. 1) ú¾ÖšüÖ 2) ¯ÖÖ™ü"Ö²ÖÖê¸üßS3) ‘Ö−Ö´ÖÖê21/8/1992 ›ü ÃÖÖê.

31/05/2017 31/05/2017

24 9 24 9 29 3 ### ###

20 19 14 ###

24 9 6 ### ### ### 24 9 10

1) úÖê¤üÖê¸üß 2) œüÖêú߸üÖ¸êü›Sü 3) ¬Ö¸ü´05/12/1996 Ö÷ÖÖêê™üÖ 4) “Ö−Ö֏ÖÖ 1) פü÷ÖÏÃÖ 2) ¯ÖÖ™ü"Ö²ÖÖê¸üßS3) —ÖãÓ—ÖÖ¸ü03/09/2015 ¯Öæ¸ü 4) †Ó³ÖÖê¸üÖ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 19/08/1992 S µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 19/08/1992 S

31/05/2017

19/08/1992

1) ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ 1) ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ‘ÖÖ™Óü•Öß ‘ÖÖ™Óü•Öß

31/05/2017

24 1 19 20 5 28 26 10 29 24 9 19 24 9 20 24 8 14 24 9 13 ### ### ### 27 3 22 20 5 26 1 8 28 24 9 12 24 9 12

19

19/08/1992

¯ÖãÃÖ¤ü

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

S

16/11/1992

31/05/2017

24

6

15

10 6

28 4

19/08/1992

†Ö"Öá úôÓû²Ö

»ÖÖê−Ö²ÖêÆüôû µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôûS S

05/08/1996

31/05/2017

19/08/1992

31/05/2017

20 24

9 9

26 12

9 9

26 0

20/08/1992

´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ×¤ü÷ÖÏÃÖ

úôÓû²Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

S

21/11/1993

31/05/2017

20/08/1992

31/05/2017

23 24

6 9

10 11

18/08/1992 18/08/1992

1) ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö 2) ¸üÖôêû÷1)ÖÖÓ¾Ö׿ָü 3)¯Öã¯ÖÖÓ»»Öß œü¸ü2)ú¾Ö›üد֯Öôû Ö SÖã™üß 3) ¹ýœü Ö 4) †ÖÃÖÖê»Öß 12/04/1993 1) ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ 1) —Öã»Öß 2) −ÖÖ÷Öê—Ö¸üß 3)SÃÖã®ÖÖ 4)03/12/1996 ²ÖÖÆü¢Ö¸ü 1) ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ 1) ÖÖŸÖÖ¸üÖ 2) ¾Ö›ü−Öê¸ü 3)S ²ÖÖê¸üß 4)02/07/1990 Ø»Ö÷Ö™üß

31/05/2017

24 9 20 24 6 8 24 6 23 24 9 14 21 10 10 14 6 15 ### ### ### 29 8 10 24 9 13

31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017

18/08/1992

12/08/1992

31/05/2017

18/08/1992

úôÓû²Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 11/08/1992 ÓA −Öê¸ü ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö S 17/09/1992 ¯ÖÖÓ.ú¾Ö›üÖ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 18/08/1992 S S ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ¸ü¾Ö¸üÖôê¬Ö —Ö¸ü û÷ÖÖÓ¾Ö ¸ü÷Ö›üÖôê û÷׸üÖÖÓ¾¬Ö ˆ´Ö¸ü ÖÖê¸üÖ µÖꏾ֟Öß ×¤ü Öê›ü ‘29/8/1992 Ö›üß S 1) ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ 1) ú¸Óü•Öß 2) ¤üÆêü»Öß 3) SÖî¸ü÷ÖÖÓ¾Ö ²Öã09/02/1990 . 4) −ÖÖ÷Öê—Ö¸üß

31/05/2017

18/08/1992 18/08/1992 18/08/1992 18/08/1992

18/08/1992 19/08/1992

19/08/1992

20/08/1992

S

31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017

31/05/2017 31/05/2017

20

21

22 †¹ý"Ö úÖ¿Öß−ÖÖ£Ö ´ÖÆü»»Öê

ÃÖÓ×÷ÖŸÖÖ ¯ÖϳÖ֍ú¸ü Æü¸ü"Öê

ׯָ֯üß ¸üÖê›23 ü , ¯ÖÓ.ÃÖ. ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ×•Ö.¯Ö.úÖê¯ÖÏÖ Öã

9524 ׍ú´Öß

25

-0

×−Ö¸Óüú

ÁÖß ¾ÖÃÖÓŸÖ 9 ´ÖÖ"Öߍú¤ü Ö ÃÖ šü ´ ֍ê ú ¯ÖÓ . ÃÖ.¾Ö"Öß ×ú´Öß ÃÖÖÆêü²Ö¸üÖ¾Ö ÃÖÓ¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö ›üÖò.²Öß.‹−Ö.²Öß.¯Öß.‹›ü 15 ÃÖ֏ָêü . òúÖ»Öê•Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ׍ú.´Öß

--

--

† ----0

-0

†¿ÖÖêú --¿ÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö ˆ.ÁÖê.´Öã--µÖÖ¬µÖ֯֍ ²ÖÖê²Ö›êü सवि ता मो हा डे

देवरा व

N

-

-

ÃÖã¬Ö֍ú¸ü µÖê¾Ö»Öê

-0 --

23

उ.प्रा.म. शा ळा

-

²ÖÎÖ´Æü"Ö¾ÖÖ›üÖ ¯Öã¾ÖÔ ŸÖÖ. −Öê¸ü

### ¯ÖÖÓœü¸üú¾ Ö›üÖ,

T

ú ˆ.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ सा यतखडा् र

27

18

N/T

-0

26

N -

पा रवा

### ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö

N ¾Ö T N

### ‘ÖÖ™Óü•Öß,

-

42

N/T N/T

पा रवा वा ढो णा खु.

10 N ¾Ö T

†Ö

×´Ö−ÖցÖß ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü ¸üÖµÖê¾ÖÖ¸ü

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôû ÷ÖÖîôû

5

0

0

0

0

0

0

† ÃÖã³ÖÖ¿Ö –ÖÖ−ÖêÀ¾Ö¸üוÖ.¯Ö.¿ÖÖôû úÖêšêüú¸ü Ö ×¾Ö¸üÖê›ü ŸÖÖ.²ÖÖ³Öæ 55ôû÷׍ú.´Öß. ÖÓÖ¾Ö

0

‡Ô ãú´ÖÖ¸ü †ÖëúÖ¸ü †Ö²ÖÖÃÖÖÆê ´ÖÖÓ›ü÷ÖÖӾ֍ú¸ü ü²Ö ¯ÖÖ¸ü¾Öêú¸ü ×¾Ö¤üµÖÖ.26 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ׍ú.´Öß.

_

ݟ

ãú.¾ÖÂÖÖÔ Æüôûפüú¸ü

−Ö.¯Ö.¿ÖÖôûÖ Ö"Öá

12 ׍ú´Öß

N

-

-

-

-

-

-

‹ †Öî 0 --

0 0 --

0 0 --

0 0 --

0 0 --

N N

आ N ¾Ö T

_

פü÷ÖÏÃÖ, ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ,

_ -

###

N ¾Ö T ²Ö ÁÖß ´Ö−ÖÖêÆü¸ü † ÖÖ•Öß ¯ÖÖò ׯÖÃÖê »Ö™êüú−Öߍú µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 35 ׍ú´Öß ¯ÖŸÖß ¯ÖŸ−Öß ‹ú¡Öߍú¸ü Ö -

-

²Ö

-

-

-

ÁÖß ×¤ü¯Öú ÷ÖÓ÷Ö´Ö¾ÖÖ¸ü ÆüÖêµÖ ¿ÖÃ֍úßµÖ ÆüÖòïÖß™ü»Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 12 ׍ú

-

-

-

T 28 / 99

1 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165

6

7

8

9

10

11

Yavatmal

2

µÖÖ¾Ö»Öß ‡Ô.

3

S

4

×±ú¸üÖê•Ö פü»ÖÖ¾Ö¸üÖÖÔ ¯ÖšüÖ"Ö

ˆÖêÓ÷Ö¸üÖ›üÖÔ ŸÖÖ. úôÓû²Ö

09/10/1968

48

7

22

20/08/1992

úôÓû²Ö

Wani Yavatmal

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ¿Öê»Öã ²Öã ¹ý‡Ô

S

´Öã.¯ÖÖê.´ÖÖœêüôûß ŸÖÖ.¾Ö¸üÖê¸Üö02/05/1965 ˆ´Ö¸üÃÖ¸üÖ,µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 21/10/1965

52 51

0 7

29 10

21/08/1992

S

»ÖÖê³ÖêÀ¾Ö¸ü ú¾Ö›æü•Öß ÷Ö••Ö»Ö¾ÖÖ¸ü ¿ÖÖÓŸÖÖ ¾ÖÃÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö −Ö¸üÖÓ•Öê

¾Ö"Öß µÖÖŸÖ´ÖÖŒ

Zari PUSAD

¬ÖÖ−ÖÖê¸üÖ

S

ÁÖß. ‹ÃÖ. •Öß. ¸üÖ•Ö−»ÖÖ¾ÖÖ¸ü

¬ÖÖ−ÖÖê¸üÖ ŸÖÖ.—Ö¸üß

19/01/1967

S

×¾Ö•ÖµÖÖ ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö ²ÖÖêŒÃÖê

¯ÖãÃÖ¤ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

15/08/1965

4 9

12 16

24/08/1992

¸Óü³ÖÖ

50 51

Zari PUSAD

Ö›üúß ÷Ö.

S

ÁÖß. ‹ÃÖ. êú. ²ÖÖê³ÖÖ™êü

´Öã.´Ö֍úá ²Öã

25/05/1966

S

¸ü֕֍ãú´ÖÖ¸ü −ÖÖ¸üÖµÖ"Ö»ÖÖ»Ö •ÖµÖþÖÖ»Ö ´Öã.¯ÖÖê.×Æü¾Ö¸üÖ ŸÖÖ.´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö

0 8

6 2

25/08/1992

ÃÖÖ¾ÖÓ÷Öß

51 49

Digras Pandharkawada Yavatmal Maregaon Yavatmal Maregaon Yavatmal Maregaon Maregaon

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ. ´Ö¸üÃÖãôû د֯Öôû¿Öë›üÖ ´Ö›üúÖê"ÖÖ ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ Ø“Ö“Ö´ÖÓ›üôû ³ÖÖ¸üß ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ˆ´Ö¸üß ¯ÖÖê›ü ‘ÖÖ™üÖ"ÖÖ ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ úÖêÃÖÖ¸üÖ ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ÃÖÖ¾ÖÓ÷Öß

S

פü÷ÖÏÃÖ/ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 17/03/1972 45 ´Öã.¾Ö»Öß−Ö÷Ö¸ü ¯ÖÖê.ŸÖÖ.¸üÖôêû÷09/09/1961 ÖÖÓ¾Ö ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 55 úôÓû²Ö 56 23/11/1960 ´Öã. ¯ÖÖê. ¾ÖÖœüÖê"Ö ŸÖÖ. ¸üÖôêû÷16/01/1961 ÖÖ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû56 ¸üÖ.Ö¸üÖÓ÷Ö"ÖÖ(÷ÖÖê›êü) ŸÖÖ.וÖ.¾Ö¬ÖÖÔ 55 12/12/1961 ´Öã. ¯ÖÖê. פü¬Öß ŸÖÖ. ²ÖÖ³Öãô14/11/1962 û÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû54 úÖêšüÖ ¾Öê"Öß , ²ÖÖ³Öæôû÷ÖÖÓ¾Ö13/02/1963 54 ´Öã. ¯ÖÖê. ¾Ö›üúß ŸÖÖ. ¸üÖôêû÷14/02/1964 ÖÖ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 53 ´Öã. ¯ÖÖê. —ÖÖ›ü÷ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ¸üÖôê13/12/1966 û÷ÖÖ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû50

2 8 6 4 5 6 3 3 5

14 22 8 15 19 17 18 17 18

15/09/1992

S

ãú. ‹. ‹“Ö. ¬Ö¸ü´Ö¿Öß ÁÖß ³Ö÷Ö¾ÖÖ−Ö ²ÖÖ¯Öã¸üÖ¾Ö•Öß ŸÖ֍úÃÖÖÓ›êü ÃÖã−ÖÓ¤üÖ −Ö££Öã•Öß ÃÖã¸üúÖ¸ü µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ ÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö Ö›üÃÖê ÁÖß´ÖŸÖß ´ÖÓ÷Ö»ÖÖ ´Ö. ׍ú−Öêú¸ü ¸üÖ•Öë¦ü †Ó²ÖÖ¤üÖÃÖ úÖêšêüú¸ü †Ö¿ÖÖ †¿ÖÖêú ¾ÖÃÖã /ãúú›êü פü¯Öú ¯ÖÓ•ÖÖ²Ö¸üÖ¾Ö ´ÖÆüÖ•Ö−Ö ×¾Ö−Öֵ֍ú ÷Öã»ÖÖ²Ö¸üÖ¾Ö ‹úÖê"֍ú¸ü

Yavatmal Ralegaon Umarkhed Yavatmal

²Öê»ÖÖê¸üÖ

S

−ÖÓ¤ü׍ú¿ÖÖê¸ü ×ÃÖŸÖÖ¸üÖ´Ö ×−Ö´Ö÷Ö›êü

´Öã.¯ÖÖÓœãü"ÖÖÔ ŸÖÖ.¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ ÃÖÖê−Öã»Öá

S

ãú. ¾ÖÓ¤ü−ÖÖ éú ÖÖ•Öß ´ÖÆüÖ•Ö−Ö

•Öã−Ö−ÖÖ ×³ÖÃÖ"Öß

S

ÁÖß. −ÖÖ¸üÖµÖ"Ö †Ö−ÖÓ¤ü ú¤ü´Ö ÁÖß ÃÖã¸êü¿Ö êú¿Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ¿Öê¸ü•Öê

50 4 11/06/1971 ´Öã.¾Öê Öß ŸÖÖ. ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 45 11 ¯Öôû¿Öß ŸÖÖ.ˆ´Ö¸üÖê›ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 51 11 30/06/1965 ´Öã.¯ÖÖê. ¾Öê"Öß úÃÖ²ÖÖ ŸÖÖ. 04/10/1963 ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 53 7

Maregaon Maregaon Maregaon

וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ÷ÖÖî¸üÖôûÖ ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ úÖ−ÆüÖôû÷ÖÖ¾Ö ¾ÖÖ‡Ô ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ™ü֍úôûß

S

Öã¿ÖÖ»Ö ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö úÖôêû ¯Öã¹ýÂÖÖê¢Ö´Ö ¯ÖãÓ›ü׻֍ú ÷Ö´Öê ¾ÖÖÃÖã¤êü¾Ö éúÂ"ÖÖ•Öß ãú²Ö›êü

´Öã. ¯ÖÖê. ¾ÖÖÓ•Ö¸üß ŸÖÖ. ¾Ö"Öß30/06/1964 וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 52 ´Öã. ¯ÖÖê. ÷ÖÖë›ü²Öã¸üÖÓ›üÖ ŸÖÖ. ´ÖÖ¸ê ü÷ÖÖ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 52 19/02/1965 ´Öã. ¯ÖÖê. µÖê¾ÖŸÖß ŸÖÖ. ¸üÖôêû÷ÖÖ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 51 04/05/1966

Maregaon Maregaon Maregaon Darwha Darwha Wani Zari Yavatmal Wani

וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ÃÖ¸üÖ™üß ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ×¯ÖÃÖ÷ÖÖ¾Ö ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ´Öëœü"Öß ¸üÖ•Öã¸üÖ ¯ÖÖ¸ü¬Öß ŸÖÖÓ›üÖ ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ÃÖ֏ָüÖ¯ÖÖê›ü

S

Ö›üú›üÖêÆü

S

²ÖÖê£Ö²ÖÖê›ü−Ö ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ,Ø−Ö²ÖÖôûÖ ¸üÖê›ü

S

S S S S S S S

S

S S

S S S S S

S

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ,−ÖÖµÖ÷ÖÖÓ¾Ö Öã ²ÖÖê¬Ö÷Ö¾ÆüÖ"Ö −ÖÖÓ¤ü÷Ö¾ÆüÖ"Ö úÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö (²ÖÓ)

S

1169

Wani Yavatmal Mahagaon Pandharkawada

1170

PUSAD

¤ü.¬ÖÖ−ÖÖê¸üÖ

S

1166 1167 1168

1171 1172 1173 1174

S S S

וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú Ø“Ö“ÖÖê»Öß Ralegaon Pandharkawada ²ÖÖê£Ö

S

Wani Ner

S

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ¾ÖÖÓ•Ö¸üß ÖÖ−ÖÖ¯Öã¸ü

S

S

5

29/09/1967

07/01/1967

11 3 0

05/08/1963

29/08/1992

14

15

16

17

18

19

20

21

20/08/1992

31/05/2017

24

9

11

0

01/08/1990

31/05/2017

29/08/1992

31/05/2017

26 24

9 9

30 2

0

0 † ‡Ô

—Ö¸üß •ÖÖ´Ö"Öß ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö

S ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ •Öã−ÖÖ›üÖ ¸ü"Ö ºþ‡Ô ¾ÖÖ‡Ô S וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ µÖê¾ÖŸÖß S ¯ÖãÃÖ¤ü S

12/12/1991

31/05/2017

19 3

‡Ô

31/05/2017

5 10

-

28/07/1995

25 21

´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö

וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ †›êü÷ÖÖ¾Ö S ¯ÖãÃÖ¤ü S

01/08/1998

31/05/2017

17/10/1997

31/05/2017

18 19

9 7

30 ‹ 14

28 21 24 28 24 29 24 24 24

5 10 7 5 7 8 5 9 2

8 25 23 11 23 2 23 7 21

24 24 24 24

7 7 8 6

23 23 28 23

28 28 111

5 3 11

10 25 17

29 20 25 25 25 24 24 24 23

6 3 5 7 2 9 6 6 4

31/05/2017

08/10/1992

24 20 1 27

08/10/1992

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

08/10/1992

31/05/2017

08/10/1992 S ¯ÖãÃÖ¤ü ˆ´Ö¸üÖê›ü ˆ´Ö¸ü ׿Öôû Öê›Öê−ü ÖÖ ×¤ü¾Ö™ü د֯ÖÏß •Öã−Öß •Ö−Öã−ÖÖ03/09/1992 S ¾Ö"Öß

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû S S S 08/11/1992

31/05/2017

1 12 27

08/11/1992

¾Ö"Öß ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö ¸üÖôêû÷ÖÖ¾Ö

´Öã. ¯ÖÖê. Öî¸üß ŸÖÖ. ¸üÖôêû÷ÖÖ¾Ö24/08/1967 וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 49 9 7 ´Öã. ¯ÖÖê. •Ö¾ÖôûÖ ŸÖÖ. פü÷ÖÏÃ06/01/1968 Ö 49 4 25 ´Öã. ¯ÖÖê. −Ö¾Ö¸ü÷ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ. ´ÖÖ¸ê25/01/1968 ü÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû49 4 6 ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ 47 11 24 07/06/1969 ÖÖê¯Ö›üß ²Öã ŸÖÖ ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ 07/07/1972 44 10 24 ´Öã.ÖÓ›üÖôûÖ ¯ÖÖê.†Ö›ü÷ÖÖÓ¾Ö 25/04/1963 ŸÖÖ.úÖ™üÖê»Ö וÖ.−ÖÖ÷Ö¯Öæ54¸ü 1 6 53 1 8 23/04/1964 ãú.¾Æüß.µÖã.³ÖÖ¤üߍú¸ü ¾Ö Öß ÁÖß †¸üؾ֤ü ãú›ü´Öê£Öê ¯ÖÖ£ÖЛü ÷ÖÖêôêû −Öê¸ü 47 4 30 01/01/1970 ÁÖß´ÖŸÖß ãÓú¤üÖÁÖß ¯ÖÖ¸üÖ¿Ö¸ü ãÓú³Ö»Ö¾ÖÖ¸ü ‹ÃÖ •Öß úÖê¾Öê ¸Óü÷ÖÖ¸üß ¯Öã¸üÖ 11/09/1972 ¾ÖÖ›Ôü −ÖÓ.29 ´Öã.¯ÖÖê.ŸÖÖ.¾Ö"Öß 44 וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 8 20 ãú.¾ÖÃÖãÓ¬Ö¸üÖ ÷ÖÖêãú»Ö ´Ö›üÖ¾Öß ×¾Ö÷ü»Ö¾ÖÖ›üß,¾Ö"Öß 8 16 15/09/1972 44 ¯ÖÏ×´Ö»ÖÖ ¸üÖ. ¯ÖÖ¸ü¬Öê “Ö´Öê›üßµÖÖ −Ö÷Ö¸ü ´ÖÖô߯Öã¸üÖ25/01/1973 , µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû û 44 4 6 ×¾ÖÀ¾Ö−ÖÖ£Ö ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö ²ÖÖê‡Ô−Ö¾ÖÖ›ü ãú¸üôûß ŸÖÖ.ˆ´Ö¸üÖê›ü 06/07/1970 46 10 25 ÃÖã³ÖÖÂÖ ÷µÖÖ−Ö²ÖÖ ›ü¾Ö»Öê †›ü÷ÖÖ¾Ö ŸÖÖ.¯ÖãÃÖ¤ü 15/06/1969 47 11 16 ´Öã.•ÖšüÖ›ü¾ÖÖ›üß ¯ÖÖê.´ÖÃÖÖêôû ŸÖÖ.úôû´Ö−Öã¸üß

25/08/1992

13

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

פü÷ÖÏÃÖ ´Ö¸üÃÖãôû S 23/12/1988 1) ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö 2) ¯ÖÖÓœ1) ü¸üú¾Ö›ü ÃÖÖ¾ÖÓÖ÷Öß 2) دÖÓ¯ÖôûÖã™Süß 3) ²ÖÖê£Ö06/07/1995 4) د֯Öôû¿Öë›üÖ úôÓû²Ö

´Ö›üúÖê−ÖÖ S 08/10/1992 ¸üÖôêû÷ÖÖ¾Ö ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ Ø“Ö“ÖÖêS"Öß 20/12/1988 ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 08/10/1992 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ™ü֍úôû S ß 29/09/1987 ²ÖÖ‘³Öæôû÷ÖÖÓ¾Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 08/12/1992 S ¸üÖôêû÷ÖÖ¾Ö ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ —ÖÖê™Süà÷Ö¬Ö¸üÖ 24/08/1992 ¸üÖôêû÷ÖÖ¾Ö ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ Ö›üSúß 10/03/1993

¸üÖ´ÖêÀ¾Ö¸ü ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ¸üÖ‰úŸÖ ×™üôûú ¸üÖ´Ö³ÖÖ‰ú ÖÖê²ÖÎÖ÷Ö›êü •Ö÷Öפü¿Ö ¯Ö¸ü¿Öã¸üÖ´Ö ¤üÖ¹Óý›êü ÁÖß ¸üÖ•Öê¿Ö ‹´Ö ÃÖ¸üÖ÷Öê ÁÖß ˆ´Öê¿Ö ‹ÃÖ ‡Ó÷ÖÖê»Öê †Ö¸ü ‹´Ö ¬Öã¾Öì

êú¿Ö¾Ö ÃÖ™ü¾ÖÖ•Öß ›ü֏ÖÖê¸êü

24/08/1992

12

17/09/1992 08/10/1992 08/10/1992 08/10/1992 08/10/1992 08/10/1992 08/10/1992

08/10/1992 16/10/1992 08/11/1992

08/11/1992 08/11/1992

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖÓ¾Ö ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖÓ¾Ö

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ¾Öê Öß ¯ÖÖë›üÖ

S S S

´Öã. ¯ÖÖê. ÃÖÖ¾Ö¸ü÷ÖÖÓ¾Ö

52 ÁÖß ¿ÖêÂÖ¸üÖ¾Ö †Ö−ÖÓ¤ü¸üÖ¾Ö. ´ÖÃÖ¸üÖ´Ö ´Öã. ¯ÖÖê. ˆ´Ö¸üß ŸÖÖ.¯ÖÖÓœü¸ü09/02/1965 ú¾Ö›üÖ ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû52

4 3

19 22

¸Óü•Ö−ÖÖ ²Öôû߸üÖ´Ö ×ŸÖ¸üÖ"֍ú¸ü ׿־֤üÖÃÖ ÷ÖÖêؾ֤ü¸üÖ¾Ö ´ÖêÁÖÖ´Ö

´Öã.¯ÖÖê.ŸÖÖ.¾Ö"Öß ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 05/08/1965 ´Öã.¾Ö™ü±úôûß ŸÖÖ.−Öê¸ü 01/07/1967

9 10

26 30

12/01/1965

51 49

12/11/1992 12/11/1992 12/11/1992 13/11/1992

16/11/1992 16/11/1992 16/11/1992

31/05/2017 31/05/2017

16/11/1987

31/05/2017

27/02/1997

31/05/2017

04/12/1991

31/05/2017

14/10/1991

31/05/2017

13/03/1992

31/05/2017

12/08/1992

31/05/2017

19/11/1992

31/05/2017

16/11/1992

–ÖÖ−ÖêÀ¾Ö¸ü Ã֏ÖÖ¸üÖ´Ö úÖê¸üÖ´Ö

12/11/1992

31/05/2017

31/05/2017

¯ÖãÃÖ¤ü

12/11/1992

31/05/2017

14/06/1905

16/11/1992

11/11/1992

31/05/2017

31/05/2017

15/11/1992

08/11/1992

31/05/2017

06/02/1989

26

08/11/1992

31/05/2017

31/05/2017

9

08/11/1992

31/05/2017

21/12/1988

53

08/11/1992

31/05/2017

וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ −ÖÖÓ¤Sêü¯Öê¸üÖ ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ †ÖÓ²SÖê—Ö¸üß ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ¾Ö›üSúß

וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ¤üêü¾Ö¬Ö¸ü Sß ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ´ÖÖ¸êSü¾ÖÖ›üß ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ²ÖÖê™SüÖê"Öß ¸üÖ•Öæ¸üÖ S ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ A ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ ¤üÆêü÷ÖÖÓ¾Ö ¸ü"Ö ×•Ö.¯Ö.¿ÖÖôûÖ ãú¸ü™ü S S µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ ³ÖÖ»Ö¸ü Ö ÃÖ¾ÖÔ¸üÃ"ÖÖ¬ÖÖ ¾Ö"Öß ¾ÖÖÓ•Ö¸üß ¸üS"Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

²ÖÖê¬Ö÷Ö¾ÆüÖ"Ö ˆ´Ö¸üÖê›ü, †´Ö›üÖ¯Öæ¸ü, S ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ, úôû´Öã»ÖÖ, 1) ¯ÖãÃÖ¤ü 2) ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›ü 1) Ö÷Ö"Öê¿Ö¯Öæ¸ü 2) úÖ¸êü÷ÖÖÓ¾SÖ

08/11/1992

31/05/2017

¸üÖôêû÷ÖÖ¾Ö ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ¯ÖãÃÖ¤ü ¾Ö"Öß ¾Ö"Öß −Öê¸ü

¾Ö"Öß

--

‹ †Öî (‹) (†Öî)

-

†Öî -

† -

0

0

25

0 0

†Ö¤ü¿ÖÔ ×¾Ö. ן־ָüß

--

¯Öã¹ýÂÖÖê¢Ö´Ö ¤ü¢Öã•Öß ŸÖ»Ö¾ÖÖ¸Óü

úÖêÆüôûÖ , ¯ÖÓ.ÃÖ.−Öê¸ü

-

-

27

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ, ÃÖÖ¾ÖÓ÷Öß,

¾ÖÃÖÓŸÖ “ÖÖêÖÖê²ÖÖ•Ö߆³µÖÓ −Ö¸üÖÓ•Öêú¸ü ú−µÖÖ ¿ÖÖôûÖ,µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 35 ׍ú.´Öß. 0 îú»ÖÖÃÖ ¿ÖÖ. ÖÓ›üÖ¸êü

26

3

-

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ, †Ö"Öß,

¯ÖŸÖ߯֟−Öß

N ¾Ö T ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö N ,¾Ö"Öß ###

-14 ׍ú´Öß

-

¯ÖãÃÖ¤ü¬Öã¤üß ###### T ¾Ö Öß

וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ ÃÖ¸üÖ™üß †¿ÖÖê •Ö÷Ö®ÖÖ£Ö ¾ÖÃÖæ ¯ÖÓ.ÃÖ.¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö 90 ׍ú.´Öß. T -

´ÖÖ×"֍ú ›üÖêÆü,

0

0

0

0

-

-

-

-

-

´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö , ¾Ö Öß,

_

_

_

_

_

N

_¸üÖ•Ö¾ÖŸÖÔ †Ó²ÖÖ¤üÖÃÖ úÖÓ²Öôêû

¯ÖÓ.ÃÖ.¾Ö"Öß

15 ׍ú´Öß.

N

2

T

65 ׍ú ´Öß -

-

15 4 -27 17 18 19 12 19 −ÖÖÆüß 24 ### ### ### †Ö 24 6 19 24 6 23 ‡Ô 20 5 28 --

12/08/1992

31/05/2017

12/11/1992

31/05/2017

08/11/1992

31/05/2017

03/12/1996

31/05/2017

25/07/1997

31/05/2017

19

10

6

16/11/1992 31/05/2017 1) ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ 1) ‘ÖÖê›ü¤ü¸üÖ 2) ¾ÖÖÓ•Ö¸üß 3)S ¬Ö¸ü´Ö÷ÖÖê03/02/1990 ™üÖ 4) ²ÖÖê£Ö 31/05/2017 ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ 05/03/1993 31/05/2017 ¾Ö"Öß ¸Ö•Öæ¸ü úÖò ¸ü"Ö −Öê¸ü ˆ´Ö¸üÖê›ü −Öê¸ü ‡Ó¦üšüÖ"ÖÖ ¾Ö™ü±úôûß ¯ÖÖ£ÖÐS›ü ÷ÖÖêôêû 17/08/1992 ¬ÖÖ"ÖÖê¸üÖ ˆ´Ö¸üÖê›ü 31/05/2017 ÖÖ−ÖÖ¯Öã¸ü

24 27

6 3

15 28

†Ö

24 24

2 9

26 14

--

S S

24

53 ¯Öã ÖÔ

31/05/2017

ºþœüÖ Ø“Ö“ÖÖê»Öß

0 †Ö´Ö"Öß, ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

T

31/05/2017

úôÓû²Ö ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö

23

T

07/01/1994

S

0 ü¾Ö ³ÖÖÍú¸ü −ÖÖ´Ö¤ê ¾ÖÖ−֏Öê›ü

-†

12/11/1992

¤ü.¬ÖÖ−ÖÖê¸üÖ

22

† † ‡ † --

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ, ÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö ¸üÖ. ¿ÖÆüÖ›êü ¯ÖϬÖÖ−Ö²ÖÖê¸üß ¯Ö.ÃÖ. −Öê¸ü ãú.†Ö¸üŸÖß −ÖÖ¸üÖµÖ Ö¸üÖÆü¾ÖÖêµÖ´Ö›ü Ö¾Öß -

-

_

†Ó¾Ö"Öß ²ÖÖê›üÖ ### ú»Ö÷ÖÖ¾ ¯Ö㈴ָü ÃÖ¤üÖê ›ü −Öê¸ü ß ‹ú¡Öߍú¸ü Ö −Öê¯ÖÓ¯ÖŸÖß ¸.ü ÃÖ.¯ÖŸ−ÖË ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

ÁÖß ¤üµÖÖ¸üÃÖÖîÖ´Öé. ÃÖ֏ָü ˆ´ÖÖ²Öևԍú¸ü¿ÖӍú¸ü ú Öߍú¸ü ú−µÖÖ43¿ÖÖôû ׍úÖ ´Öß ¤üÖ¸¾Æü

T

Ö¯ÖŸÖß ¯ÖŸ−Öß ‹ú¡Öߍú¸ü Ö ×¤ü¯Ö´ÖÖ»ÖÖ ×¤ü¾Ö֍ú¸ü וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. T ¾Ö Öß, ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ¸êü ¿ÖÖôûÖ ×¯ÖÃÖ÷ÖÖ¾Ö, ¯ÖÓ. ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö ---N ¾Ö"Öß ### ×−Ö¸Óüú

N N¾Ö T --

--

--

--

29 / 99

1 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197

2

Wani

3

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, œü֍úÖê¸üß

Ghatanji Babhulgaon Ghatanji Ralegaon

(

)

4

S

5

ãú.´ÖÓ÷Ö»ÖÖ ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö ÷Öê›üÖ´Ö

6

9

10

11

49

7

23

16/11/1992

10/09/1968

48 47

8 5

21 24

16/11/1992

47 46

0 0

15 28

16/11/1992

S

s

²Öê²Öß »Ö´Ö"Ö¸üÖ¾Ö −ÖÖ´ÖæŸÖì

¾Ö›ü÷ÖÖ¾Ö¸üÖê›ü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

7

07/12/1969 16/05/1970

S

וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ Öî¸üß

8

´Öã.úÖ−ÆüÖôûÖ ŸÖÖ.´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö08/10/1967 וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

16/11/1992

S

×¾ÖÀ¾Ö−ÖÖ£Ö »Ö´Ö Ö¸üÖ¾Ö •ÖÖÓ³Öãôûú¸ü

03/05/1971 ´Öã.¯ÖÖê. ÷Ö ÖÖê¸üß ŸÖÖ. ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

Pandharkawada ÃÖֵ֏Öê›üÖ(¬Ö) Darwha ÷Ö"Öê¿Ö¯Öã¸ü

S

úãú. Æêü´Ö»ÖŸÖÖ ¾Æüß. ¿Öê¸üÖ´Ö ãú ×´Ö¸üÖ ´ÖÖ−ÖŸÖã™êü

´Öã.¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ŸÖÖ. êú21/07/1971 ôûÖ¯Öã¸ü וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû45 10 ¾Ö¸üÖê»Öß ×•Ö ¾ÖÖ×¿Ö´Ö 05/05/1972 45 0

10 26

16/11/1992

Pandharkawada Pandharkawada Pandharkawada Yavatmal Yavatmal Pandharkawada PUSAD Wani Umarkhed

œüÖêúß ¾ÖÖœüÖê−ÖÖ (Öã) ×−Ö»Ö•Ö‡Ô ¯ÖÖÓœü¸üß ´ÖÓ÷Öºþôû †»Öá ÃÖÖ¾Ö¸ü÷ÖÓÖ¾Ö ²ÖÓ÷Ö»ÖÖ ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ×¾Ö÷ü»Ö−Ö÷Ö¸ü •Öã−Ö−ÖÖ

S

¸üÖ•Öã −ÖÖ−ÖÖ•Öß ¯Öë¤üÖê¸ü ÁÖß ¿ÖÖ´Ö ´Ö−¿ÖÖ¸üÖ´Ö ú−Ö֍êú ÁÖß´ÖŸÖß †“ÖÔ−ÖÖ ¤ü¢Öã•Öß ´Ö›üÖ¾Öß ÁÖß´ÖŸÖß •ÖµÖÁÖß ŸÖÖê›üú¸ü ¿ÖӍú¸ü ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö úÖê™ü−Ö֍êú ¬Ö´ÖÔ¸üÖ•Ö ‹“Ö. ³ÖÖêÃÖ»Öê ´ÖÖ×"֍ú ¾ÖÖ‘Ö•Öß ‡Ó÷Öôêû ÃÖã×−Ö»Ö ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾Ö ¸üÖ•Ö÷Ö›üú¸ü ÁÖß. ˆ¢Ö´Ö ¿ÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö ‡Ó÷Öôêû

´Öã.¯ÖÖê.¾Ö›üúß ŸÖÖ.¸üÖôêû÷ÖÖ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 44 11 29/06/1972 ´Öã.¯ÖÖê. ¹Óý—ÖÖ ŸÖÖ. êúôûÖ¯Öã17/01/1973 ¸ü וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 44 4 ´Öã. ¯ÖÖê.Ö›üúß ¯ÖÖê. “ÖÆüÖÓ¤20/04/1974 ü ŸÖÖ. ¸üÖôêû÷ÖÖ¾Ö ü וÖ.43µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 1 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 53 0 31/05/1964 ÃÖÖê−Öê÷ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ. úôÓû²Ö 05/12/1966 50 5 ´Öã. ×Æü¾Ö¸üÖ ×•Ö. †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß 50 2 04/03/1967 ¯ÖãÃÖ¤ü 50 0 01/05/1967 ¸üÖ.µÖê−֍ú ¯ÖÖê.ד֍ú¯Ö¸ü´Ö ŸÖÖ.¾Ö"Öß ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 48 10 20/07/1968 »ÖÖê"Ö¤ü¸üß ŸÖÖ. ¯ÖãÃÖ¤ü 01/05/1969 48 0

2 14 11 0 26 27 30 11 30

16/11/1992

Maregaon Pandharkawada PUSAD Ner

וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ úÖê£Öã»ÖÖÔ ×´Ö¸üÖ †ÖÃÖÖê»Öß ¬Ö−Ö•Ö

S

¸üÖ•Öê¿Ö ¤ü¿Ö¸ü£Ö ´ÖêÁÖÖ´Ö ãú. ´ÖÖ»ÖãŸÖÖ‡Ô ×¾ÖÂ"Ö㠍úÖê»Æüê ÁÖß êú.êú. −ÖÖ™üú¸ü ãú. »Ö»ÖߟÖÖ ¾Ö. ˆ‡êú

´Öã. ¯ÖÖê. ÃÖã»ÖÖÔ ŸÖÖ. —Ö¸üß ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 46 10 30/07/1970 ´Öã. ¯ÖÖê. ¹ý—ÖÖ ŸÖÖ. êúôûÖ¯Öã24/05/1973 ¸ü וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 44 0 ¯ÖãÃÖ¤ü 50 1 08/04/1967 ¾Ö™ü±úôûß ŸÖÖ. −Öê¸ü 49 0 10/05/1968

1 7 23 21

17/11/1992

Ralegaon Mahagaon Kalamb

¸üÖ•ÖÖ²ÖÖ‡Ô ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ú−µÖÖ ¿ÖÖôûÖ ¸üÖôêû÷ÖÓÖ¾ÖS

ãú. ¯Öã¯ÖÖ ¿ÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö•Öß ÷Öê›üÖ´Ö

²ÖÖê¸üß ŸÖÖ. ¸üÖôêû÷ÖÓÖ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû06/03/1970

S

×−Ö´ÖÔ»ÖÖ ×úÃÖ−Ö¸üÖ¾Ö ×³ÖÃÖê µÖ¿ÖÖê¤üÖ ´ÖÖ¸üÖêŸÖ¸üÖ¾Ö −ÖÖ´ÖãŸÖì

¯ÖãÃÖ¤ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 06/03/1971 −ÖÖµÖ÷ÖÖÓ¾Ö, ŸÖÖ. ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖÓ¾09/03/1971 Ö

25 25 22

18/11/1992

ú¸Óü•ÖÖê›ü וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ, úÖêšüÖ

2 2 2

Pandharkawada PUSAD Wani Umarkhed Wani Babhulgaon Ralegaon Mahagaon Pandharkawada

—ÖãÓ—ÖÖ¸ü¯Öæ¸ü Æü−־֟֏Öê›üÖ ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ÃÖÖ¾ÖÓ÷Öß −Ö. פü¾Ö™ü د֯ÖÏß •Öæ−Öß ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, •Öã÷ÖÖ¤ü ±úÖôêû÷ÖÖ¾Ö

S

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, úÖê¯Ö¸üß

S

ÃÖÖî.¿ÖÖ»Öß−Öß ¸ü´Öê¿Ö¸üÖ¾Ö ú®Ö֍êú

²ÖÖê¸üß ‡Ô ´ÖÖÓÓ÷Öã›üÖÔ

S

׳ִָüÖ¾Ö ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö †ÖœüÖ¾Ö ãú ‡Óפü¸üÖ “Ö¸ü"Ö¤üÖÃÖ •Öã´Ö−Ö֍êú

21 21 8 30 30 22 17 20 25

18/11/1992

S

ãú. ×÷ÖŸÖÖ ´ÖÖ¸üÖêŸÖ¸üÖ¾Ö ú¸ü¯ÖŸÖê ÃÖÖÆêü²Ö¸üÖ¾Ö ¿ÖӍú¸ü¸üÖ¾Ö ´ÖÖ‘ÖÖ›êü “֍Îú¬Ö¸ü ¸üÖ´Ö¤ÖÃÖ ÷Öê›üÖ´Ö ÁÖß. ²ÖÖÖ¯Öã¸üÖ¾Ö ÖÓ›æü•Öß ´ÖãúÖ›êü ²Ö−ÃÖß»ÖÖ»Ö †Ö−ÖÓ¤ü¸üÖ¾Ö ¯Öã¸üÖ´Ö ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ¯ÖÖÓ›ãü¸Óü÷Ö ‡Ô›ü¯ÖÖŸÖê

30 10 28 21

23/11/1992

S

S S S S S S S S

S S S

S

47 46 46

16/11/1992

16/11/1992

16/11/1992 16/11/1992 17/11/1992 17/11/1992 17/11/1992 17/11/1992 17/11/1992 17/11/1992

17/11/1992 18/11/1992 18/11/1992

18/11/1992 18/11/1992

د֯ÖÏß (¸üÖê›ü) ÃÖ¢Ö¸ü´ÖÖôû ›üÖê»Öá †»Öá

S

1210

Pandharkawada PUSAD Yavatmal Pandharkawada

S

ÁÖß ÃÖã¤Ö´Ö ›üß. ׿ָü›êü

´Öã.¯ÖÖê. ¹Óý—ÖÖ ŸÖÖ. êúôûÖ¯Öã10/08/1973 ¸ü וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 43 9 ¯ÖãÃÖ¤ü 50 6 10/11/1966 ´Öã.¯ÖÖê.דִ֬ÖÖ ŸÖÖ.ã»Ö וÖ.“ÖÓ23/08/1967 ¦ü¯Öæ¸ü 49 9 •ÖÖ´Ö÷Ö¾ÆüÖ"Ö ×•Ö. ØÆü÷ÖÖê»Öß01/01/1968 49 4 ŸÖÖ.ÃÖ֍úÖê»Öß 48 11 01/06/1968 ´Öã.¯ÖÖê .ÃÖ¹ýæôû ŸÖÖ.²ÖÖ³Öãôû÷09/02/1974 ÖÖ¾Ö ×•Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 43 3 ´Öã.¯ÖÖê.êúôû—Ö¸ü ŸÖÖ.ÃÖê»Öã וÖ.¾Ö¬ÖÖÔ 14/03/1968 49 2 ×Æü¾Öôû"Öß 11/07/1962 54 10 ŸÖÖ.´ÖÆüÖ÷ÖÓÖ¾Ö ´Öã .¯ÖÖê.¾Ö›ü÷ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ×•Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû47 3 06/02/1970 ´Öã ¯ÖÖê. ú¸Óü•Öß ŸÖÖ. êúôû01/07/1970 Ö¯Öã¸ü 46 10 ¸üÖ•Ö÷Ö›ü ŸÖÖ.׍ú−Ö¾Ö™ü 21/06/1971 45 11 Æü.´Öã.›üÖê»Öá 45 3 03/02/1972 ³Ö㌵ÖÖ“Öß ¾ÖÖ›üß ¾Ö¹ý›ü 10/03/1972 45 2

1211

Wani

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, úÖê−ÖÖ

S

ãú. ׍ú¸ü"Ö ÁÖָ߯֟üÖ¾Ö ãúÃÖ¸üÖ´Ö

´Öã.دָ֯ü›ü ŸÖÖ.—Ö¸üß ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 09/10/1972

44

7

22

23/11/1992

Yavatmal Kalamb

ÃÖÖ»ÖÖê›ü וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ, ¯ÖÖ›üá −Ö.

S

¤êü×¾Ö“ÖÓ¤ü ×Æü¸üÖ´Ö"Ö ´ÖêÁÖÖ´Ö ¯ÖÓ“Ö±ãú»ÖÖ ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ ú−Ö֍êú

ÃÖÖµÖ±úôû, ŸÖÖ. ‘ÖÖ™Óü•Öß 23/09/1973 ד֏ֻ־֬ÖÖÔ, ŸÖÖ. ‘ÖÖ™Óü•Öß06/10/1973

43 43

8 7

8 25

23/11/1992

S

†Ö¿ÖÖ ÷Öã"ÖÖ•Öß ¾Ö›Íü›êü îú»ÖÖÃÖ ÃÖã¤üÖ´Ö ÷ÖÖ¸üÖê›êü

¯ÖÖê»ÖßÃÖ »ÖÖ‡Ô−Ö ¯ÖôûÃÖ¾ÖÖ›ü13/08/1962 ß µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ´Öã.¯ÖÖê.ÃÖÖ¾Ö¸ü÷ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ.Æü¤ü÷ÖÖÓ10/04/1974 ¾Ö וÖ.−ÖÖÓ¤êü›ü

54 43

9 1

18 21

24/11/1992

1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209

1212 1213 1214 1215

Babhulgaon Wani

S S S S

S

S S

s

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, úôû´Ö−ÖÖ ²Öã.

ãú. ¾ÖÓ¤ü−ÖÖ ÃÖãµÖÔ³ÖÖ−Ö ˆ¤êü ÁÖß −Ö££Öã ¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ˆ‘Ö›êü

S

19/11/1992 19/11/1992 19/11/1992 19/11/1992 21/11/1992 22/11/1992 23/11/1992 23/11/1992

23/11/1992 23/11/1992 23/11/1992

23/11/1992

24/11/1992

12

´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ‘ÖÖ™Óü•Öß ¾Ö Öß ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö

1) ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

13

¾Ö"Öß

14

15

16

17

18

19

†¾Ö‘Ö›üA

22/07/1995

31/05/2017

21

10

9

12/07/1995

31/05/2017

S

29/09/1987

31/05/2017

21 29

10 8

19 2

20/12/1988

31/05/2017

16/11/1992

31/05/2017

28 24

5 6

11 15

23 24

5 9

2 13

24 26 18 24 24 28 23 26 24

9 4 9 6 6 5 5 10 9

21 23 14 14 19 11 9 28 14

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö ‘ÖÖê−ÃÖÖ ˆ´Ö¸ü×¾ÖÆü߸ü

A A

1) ´Ö¸üÖšü¾Ö֍ú›üß 2) ´ÖÖÓ÷SÖã›üÖÔ 3) ÃÖֵ֏Öê ›üÖ 29/12/1993 S 18/08/1992

1) ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö 2) ¾Ö"Öß1)3)µÖ꾯ÖÖÓÖŸÖßœü¸2) üú¾Ö›ü ¯Öã¸ü›Ö ü −Öê¸ü›üS3) œüÖêúß10/08/1992 ¸üÖê›ü 1) ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ 1) ´ÖÖê¸ü¾ÖÖ 2) ¯ÖÖ£Ö¸üß 3)S‘ÖÖê›ü¤ü¸üÖ 4) ¾ÖÖœüÖê"ÖÖ Öã. 08/01/1991 1) ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö 2) ¯ÖÖÓœü¸1)üú¾Ö›ü ¾Ö›ü֍úß 2) ÃÖã®ÖÖ 3) œüSÖêú߸üÖê›ü 3) ×−Ö»Ö•Ö‡Ô 17/08/1998 úôÓû²Ö

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû S 17/11/1992 úôÓû²Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû S 12/11/1992 1) −Öê¸ü 2) ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›ü1)Ö ¯ÖÖ¸ü¬Öß ¯ÖÖê›ü 2) Ö¸ü›Sü÷ÖÖÓ¾Ö 1) †»Öá 20/12/1988 ¯ÖãÃÖ¤ü ÃÖÖ¾Ö¸ü÷ÖÓÖ¾Ö ²ÖÓ÷Ö»ÖÖ S 22/12/1993 ÃÖ¾ÖÔ Ã ÖÖ¬ÖÖ ¾Ö"Öß ÃÖ֏ָüÖ¤ü¸üÖ 03/07/1990 ¸ü"Ö ¯ÖãÃÖ¤ü ¯ÖãÃÖ¤ü ¯ÖãÃÖ¤ü ×Æü¯Öã¾ÃÖôû Ö¤ü "Öß ÷ÖÖî ˆ´Ö¸üôÖê›û ü ¬Ö−ÖÃÖôûS ¯ÖÖêÖ¸üß17/08/1992

•Ö−Öã−ÖÖ S —Ö¸üß ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ S 23/09/1987 1) ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö 2) ¯ÖÖÓœü¸1)üú¾Ö›ü دָ֯üÖ ß 2) ÃÖֵ֏Öê›üÖ 3) S ²ÖÖÆü¢Ö¸ü19/04/1993 4) ×´Ö¸üÖ 06/07/1989 ˆ´Ö¸üÖê›ü †ÃÖÖê»Öß S −Öê¸ü −Öê¸ü −Öê¸ü úÖ¯ÖÃÖß úÖê»Öã¸üÖ ¬Ö−Ö•ÖS 11/08/1992 ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ¸üÖ´Ö¯Öã¸ü S S 18/11/1992 ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ¤üÖ¯ÖÖê¸üÖ S 07/10/1997 ÖÓ › ü Ö ôû Ö S ¯ÖãÃÖ¤ü ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ¾ÖÖ»ÖŸÖã¸ü ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖÓ¾Ö úôÓû²Ö S 28/07/1992

31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017

29 8 8 24 1 12 ### ### ### 24 9 20 24 6 13 ### ### ### 24 10 3

1) ¯ÖÖËÓœü¸üú¾Ö›üÖ 1) úÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö 2) ¯ÖÖ™ü"Ö²ÖÖêS¸üß 3) Öî¸11/08/1992 ü÷ÖÖÓ¾Ö ²Öã. 4) —ÖãÓ—ÖÖ¸ü¯31/05/2017 Öæ¸ü 24 ¯ÖãÃÖ¤ü Æü−־֟֏Öê›üÖ S 12/08/1992 31/05/2017 24 ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ 02/08/1991 31/05/2017 25 ¾Ö"Öß ×¿Ö¸ü¯Öæ¸ü ¸ü"Ö ˆ´Ö¸üÖê›ü ˆ´Ö¸üÖê›ü ÃÖÖê´ÖÆü−Ö¤üÖ÷ÖÖÓÖ³Öß Æü ¾Ö ˆ´Ö¸ü ÖŸÖ»ÖÖ ×²Ö•ÖÖê Öê›ü S¸üÖ ×¤ü¾Ö™ü23/09/1987 د֯ÖÏß •Öã−Öß 31/05/2017 29 ÃÖ¾ÖÔSÃÖÖ¬ÖÖ 07/07/1995 31/05/2017 21 ¾Ö"Öß −ÖÖµÖ÷ÖÖÓ¾Ö ²Öã ¸ü"Ö ¾Ö"Öß ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö S 01/08/1987 31/05/2017 29 úôÓû²Ö ´Öëœü»ÖÖ A 22/11/1992 24 31/05/2017 úôÓû²Ö úÖêœüÖ S ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ¯ÖãÃÖ¤ü ´ÖÖôû¾ÖÖ÷Ö¤ü S 21 07/07/1995 31/05/2017 ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ×Æü¾Öôû"Öß 1) ‘ÖÖ™Óü•Öß 2) ¯ÖÖÓœü¸ü1)ú¾Ö›ü¯ÖÖ¸üÖ ¾ÖÖ 2) ´ÖÖÓ÷Öã›üÖÔ S 29/07/1991 31/05/2017 25 1) ´ÖÖ¸êü˸üÖÓ¾Ö 2) —Ö¸üß 3) 1) ¯ÖÖÓœü¸ü¾ÖÖ"Öß ú¾Ö›üÖ2) ´Ö•Ö¸üÖS3) ×Æü¾Ö¸ü21/12/1988 Ö 4) دָ֯üß 31/05/2017 28 ˆ´Ö¸üÖê›ü ¯ÖãÃÖ¤ü S 21/12/1993 31/05/2017 23 ‘ÖÖ™Óü•Öß µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

S 23/11/1992 31/05/2017 24 1) ˆ´Ö¸üÖê›ü 2) ¯ÖÖÓœü1) ¸üú¾Ö›ü ÃÖÖ¾Öôê Ö ûÀ¾Ö¸ü 2) ú¸Óü•ÖßS 3) د֯Öôû ¿Öë›üÖ 4) †»Öá 31/05/2017 21 06/07/1995 ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ 11/08/1992 31/05/2017 24 ¾Ö"Öß Ø¯Ö¯Ö¸üß ¸ü"Ö ‘ÖÖ™Óü•Öß µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 04/12/1992 31/05/2017 24 A ‘ÖÖ™Óü•Öß úôÓû²Ö S 14/09/1987 31/05/2017 29 ‘ÖÖ™Óü•Öß ˆ´Ö¸üÖê›ü

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö ¾Ö"Öß

S ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ ¸ü"Ö

27/10/1995

31/05/2017

22/11/1992

31/05/2017

9 9 9 8 10 9 6 10 10

20

† _

_

22

פü»Öß¯Ö ŸÖãôû׿ָüÖ´Ö ²ÖÖê¸üú¸ü _

23

×Ø“Ö“Ö÷ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. −Öê¸ü _

24

20 ׍ú´Öß _

25

26

27

_

_

N ¾Ö T N

N ¾Ö T ×−Ö¸Óüú

-†Öî 0

-›ü †

-

---

--N ÆüÖêµÖ ´ÖÖ¬µÖ.×¿ÖÖ Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû †Ö¿ÖÖ Ìú ָüÖ¾Ö ´Ö›üÖ¾Öߤü¢ÖÖ¯Öã¸ü,¯ÖÓ.ÃÖ.úôÓû²Ö60 ׍ú.´Öß. 0 T

- ÖÃÖ ´ÖÖÆü−Ö ´ÖÓ÷Ö»Ö¤ü ²ÖÖ²Ö¸êü

³ÖÖÓ›êü÷ÖÖ¾Ö ,¯ÖÓ- .ÃÖ. ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

50 ׍ú´Öß

-¾ÖîãÓúšü ´ÖÖê. ‘Öã÷Ö¸êü

ëú¦ü¯ÖÏ´ÖãÖ ¯ÖÓ.ÃÖ. ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ëú¦ü -

30

-×¾Ö•ÖµÖ ¤ü¢ÖËã•Öß ´Ö›üÖ¾Öß

‹ÃÖ.™üß. ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôû ØÆü÷Ö Ö‘ÖÖ™ü וÖ. ¾Ö¬ÖÖÔ

50

-

-

-

-

-

5 5 6 10

20 19 0 29 † 8 24 30 9 24 2 †Ö 10 10 8 †Ö 25

9

20

5 8

27 17

21 7 4 ### ### ###

21

0

-

तरो डा

¯ÖãÃÖ¤ü

N

_

_

_

_

T-

-

- ¸üŸ−Ö֍ú¸ü ¬Ö−ÖÁÖß “ÖŒú¸ü¾ÖÖ¸ü

7

-

_ -

N T

_ †

_ -

_ -

-

×¾Ö»ÖÖÃÖ T ¾ÖÖ. ׍ú−Ö¾Ö™üú¸üוÖ.T¯Ö. ¿ÖÖôûÖ ŸÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö12 T ׍ú. ×−Ö¸Óüú

0 अ

0

वि जय मनो हर आ ं बटकर

0

उ.प्रा.शा . सा वरगा व

-

-÷ÖÓã•Ö, ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

úôÓû²Ö, ¸üÖôêû÷ÖÖ¾Ö,

N

0 † -

¯ÖãÃÖ¤ü¾ÖÖ»ÖŸÖã¸ü,

T

ÁÖß. †×−Ö»Ö •Öî−Ö 70 ÷ÖÖêؾ֤ü¸üÖ¾Ö ×¾Ö¸üÖ›êü ×¾ÖªÖ»ÖµÖ,†−ÖØÃÖ÷Ö ×ú.´Öß 0 0 וÖ.¯Ö.¿ÖÖôû0Ö ×¾ÖšüÖê»Öß 40 ÃÖÖî •µÖÖêŸÃÖ−ÖÖ ˆ²ÖÖôêû פü÷ÖÏÃÖ ×ú´Öß.¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ¾Ö"Öß,´ÖÖ ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö,—Ö ###

0

-

T

¾Ö¹ý›ü ¬Öã¤üß सा वर गा व

T

30 / 99

1 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247

2

Yavatmal

3

−ÖÖ¸üãÓú›ü

Pandharkawada ´ÖÓã—ÖÖôûÖ Pandharkawada †»Öá

4

5

8

9

10

11

S

ÁÖß ¯Öß.›üß. ÃÖÖêôÓûêú

´Öã. ¯ÖÖê.ŸÖÖ. ³ÖÖŸÖããú»Öß ×•Ö.13/02/1969 †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß

48

3

18

25/11/1992

S

ÁÖß ÃÖã³ÖÖÂÖ ‹´Ö êú¸üÖ´Ö ÁÖß ×¾ÖÀ¾Ö³ÖÓ¸ü ÖÖêú»Öê

´Öã ¯ÖÖê. ¾Ö›üúß ŸÖÖ ¸üÖôêû÷ÖÖ¾Ö ×•Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 48 25/05/1969 úÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ׍ú−Ö¾Ö™ü 09/04/1970 47

0 1

6 22

26/11/1992

2 0

24 20

27/11/1992 30/11/1992

¾Ö"Öß

S

6

7

26/11/1992

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, د֯Öôû÷ÖÖÓ¾Ö

S

¯ÖϳÖ֍ú¸ü ²Öôû߸üÖ´Ö ²ÖÖê¬Öú¸ü

´Öã.¯ÖÖê.ÃÖ֏ָüÖ¤ü¸üÖ ŸÖÖ.¾Ö"Öß11/05/1965

45 52

Yavatmal Yavatmal

´Öã¸ü—Ö›üß »ÖÖ»Ö ¾Öˆ−Öê¸ü

S

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 30/06/1972 ד֑֓ÖÖ™ü ŸÖÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 07/01/1959

44 11 58 4

1 24

07/12/1992

S

×¾Ö¤üµÖÖ ¤êü×¾ÖØÃÖ÷Ö ´ÖÖôû¾Öê ÷ÖÖîŸÖ´Ö ²ÖÖ¯Öã¸üÖ¾Ö ¤ãü¬Öê

08/12/1992

−Öê¸ü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

Maregaon Ralegaon Yavatmal Mahagaon Kalamb Babhulgaon PUSAD Arni Yavatmal

וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ úÖ−ÆüÖôû÷ÖÖ¾Ö

S

´Ö−ÖÖêÆü¸ü ¤üÖ´ÖÖ•Öß ²ÖÖê²Ö›êü

´Öã. ÷Ö"Öê¿Ö¯Öã¸ü ŸÖÖ. ¾Ö"Öß ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 15/02/1967

¾Ö"Öß

S

ÆüÖŸÖ÷ÖÖÓ¾Ö ÖÖ´Ö»Ö¾ÖÖ›üß ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ, −ÖÖÓ—ÖÖ

S

16 8 27 21 6 3 27 16 30

08/12/1992

וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ —Öã»»Ö¸ü

50 3 23/02/1967 Ø“ÖŸÖÖ´Ö Ö ÁÖָ߬ü¸üÖ¾Ö ‘ÖÖ¾Ö›êü ´Öã. ׳־ÖÖ¯Öã¸ü ŸÖ. ØÆü÷Ö Ö‘ÖÖ™ü וÖ. ¾Ö¬ÖÖÔ 50 3 ¸üؾ֦ü ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ¿Öë¤ü¸êü ¬ÖÖ´Ö"Ö÷ÖÖÓ¾Ö 48 4 04/01/1969 ד֏ֻÖß òú´¯Ö −ÖÖ¸üÖµÖ"Ö úÖ´ÖÖ•Öß ²ÖÖêêú 51 10 10/07/1965 ¯ÖãÃÖ¤ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû †Ö¿ÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖ ú−Ö֍êú −ÖÖÓ¤êü¯Öê¸üÖ, ŸÖÖ. ¾Ö"Öß 25/03/1974 43 2 ÃÖã−ÖÓ¤üÖ ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö ´Ö¸üÖ¯Öê ´Öã.¯ÖÖê.−ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö ŸÖÖ.²ÖÖ³Öãô28/01/1967 û÷ÖÖ¾Ö ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû50 4 ÁÖß´ÖŸÖß ÃÖã´Ö−Ö ×¿Ö¾ÖÖ•Öß −ÖÖ‡ú¾ÖÖ›êü ¯ÖãÃÖ¤ü 54 0 04/05/1963 ÁÖß ¸üÖ´Ö¯ÖύúÖ¿Ö Ã֍úºþ ¯Ö¾ÖÖ¸ü ´ÖÆüÖôãÓû÷Öß 53 9 15/08/1963 ÁÖß †Ö¸ü. •Öß. •Öã´Öôêû ¾Ö›ü÷ÖÖÓ¾Ö, µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 01/05/1965 52 0 ÁÖß. ‹ÃÖ. •Öß. ¤êü¾Ö¬Ö¸ü ¯ÖϳÖ֍ú¸ü ²Öß. ÃÖ¾Ö‡Ô ÁÖß ¤êü×¾Ö¤üÖÃÖ ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ÃÖÖê−Ö¾Ö−Öê ¯ÖÏ×¾Ö"Ö ´ÖÖ×"֍ú¸üÖ¾Ö ŸÖÖÓ²Öêú¸ü

ãÓú›ü»Ö¾ÖÖ›üß ŸÖÖ.ײֻÖÖê»Öß19/06/1974 וÖ.−ÖÖÓ¤êü›ü 42 11 ´Öã. ¯ÖÖê. Ø“Ö“Ö´ÖÓ›üôû ŸÖÖ. ´ÖÖ¸ê ü÷ÖÖ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 50 0 31/05/1967 ´Öã. ¯ÖÖê.Ã֍úß éú ŸÖÖ. ¸üÖôê11/01/1968 û÷ÖÖ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 49 4 ÃÖÖŸÖê±úôû, ŸÖÖ. −Öê¸ü 12/01/1970 47 4

12 0 20 19

02/03/1993

´Öã.ØÃÖ¬¤üß ¸êü»¾Öê ¾ÖÖ›Ôü −ÖÓ.210/10/1973 ŸÖÖ.ÃÖê»Öæ וÖ.¾Ö¬ÖÖÔ 43 ´Öã.¯ÖÖê. −ÖÖ÷Ö¯Öã¸ü ŸÖÖ. וÖ. 11/10/1965 −ÖÖ÷Ö¯Öã¸ü 51 ´Öã. ¸üŸ−ÖÖôûß ¯ÖÖê.¬Ö´ÖÖÔ²ÖÖ¤ü 15/06/1967 וÖ.−ÖÖÓ¤êü›ü 49

7 7 11

21 20 16

06/03/1993

S

ãú.†Ö¿ÖÖ ÃÖãµÖÔ³ÖÖ−Ö ²ÖÖ¸üÖ¯ÖÖ¡Öê ãú. ¾ÖéÓ¤üÖ êú. ¤ü»ÖÖ»Ö ÁÖß. ÷ÖÓ÷ÖÖ¬Ö−Ö ¤êü¾Ö®ÖÖ »ÖÖ´ÖÖ¾ÖÖ›ü

S

÷ÖÖê¯ÖÖ»Ö “ÖÓ¦ü³ÖÖ−Ö ¸üևԍú¾ÖÖ¸ü

s

¯ÖÏ×´Ö»ÖÖ ÷Öã»ÖÖ²Ö¸üÖ¾Ö “ÖÖî¬Ö¸üß ÷Ö"Öê¿Ö ´ÖÖ×"֍ú¸üÖ¾Ö ÷Ö•Ö²Öê ÁÖß −ÖÖ¸üÖµÖ"Ö −ÖÖ−ÖÖ•Öß ×¿ÖÂÖáú¸ü ¾µÖӍú™üß ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö ¯Öã¯Öã»Ö¾ÖÖ›ü ÁÖß. פü−Öê¿Ö ˆ¢Ö´Ö¸üÖ¾Ö ú›ãü ÁÖß.ÃÖÖµÖ»Öæ ÷ÖÓ÷ÖÖ¸üÖ´Ö µÖê¾ÖŸÖß¾ÖÖ›ü ´ÖÖêÆü−Ö ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü úôûÃ֍ú¸ü

49 ´Öã ¯ÖÖê −ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö ŸÖÖ ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö51 15/10/1965 . 48 16/05/1969 ×¾Ö‘−ÖÆüŸÖÖÔ †¯ÖÖÔ™ü´Öë™ü,÷Ö"Öê02/03/1965 ¿Ö¯Öæ¸ü ¾Ö"Öß 52 ´Öã. “ÖÖëœüß ¯ÖÖê. ÷ÖÆãü»Öß ŸÖÖ. ¯Öã19/9/1967 ÃÖ¤ü וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû49 ´Öã.¯ÖÖê.»ÖÖ»Ö¾Ö›üß 05/09/1969 47 ŸÖÖ.ײֻÖÖê»Öß ‘ÖÖëÓ›“ÖÓ›üß ŸÖÖ. ¤üµÖÖÔ¯Öæ¸ü 16/01/1973 44 ´ÖÓ÷Ö−ÖÖôûß ŸÖÖ.¬Ö´ÖÖÔ¾ÖÖ¤ü וÖ09/05/1969 −ÖÖÓ¤êü›ü 48 −ÖÖÓ¤üê›ü Öã ,ŸÖÖ.³Ö֟֍ãú»Öß ×•Ö. †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß 49 16/04/1968

6 7 0 2 8 8 4 0 1

10/03/1993 11 16 וÖ11/03/1993 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 15 11/03/1993 29 15/03/1993 12 15/03/1993 26 15/03/1993 15 16/03/1993 22 17/03/1993 15 18/03/1993

ÁÖß ¸ü׾֍ãú´ÖÖ¸ü ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ãúÓ³ÖÖ¸êü ¸ü´Öê¿Ö ¸üÖ´Ö»Ö㠍úÖê¯Öã»Ö¾ÖÖ¸ü

´ÖÖêÆüÖ›üß ×•Ö. ³ÖÓ›üÖ¸üÖ ´ÖÖÆãü¸ü וÖ.−ÖÖÓ¤êü›ü

Umarkhed Maregaon Pandharkawada Kalamb

( )

S S s

¤êü¾ÖšüÖ"ÖÖ ÷ÖÖ¾Ö −ÖÖ£Ö−Ö÷Ö¸ü ´ÖÖôû´ÆüÃÖÖê»ÖÖ

S

™üëü³ÖêÀ¾Ö¸ü÷Ö−Ö¸ü וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ÃÖÖê−Ö²Ö›üá וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ, ¤ü¢ÖÖ¯Öæ¸ü

S

S S

Yavatmal ´ÖÖ£ÖÔ›ü Pandharkawada ¾ÖÃÖÓŸÖ−Ö÷Ö¸ü Umarkhed Ø“Ö“ÖÖê»Öß ÃÖÓ. Ralegaon Babhulgaon Ghatanji Wani Yavatmal Mahagaon Ner Umarkhed Ner

07/03/1972

S

S S S S S

וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ †Ö™üÖê ÖÖ

S

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ´ÖëœüÖê»Öß ¾Öºþ›ü ‡Ô•ÖÖ¸üÖ ÃÖÖ¬Öã−Ö÷Ö¸ü Ø“Ö“Ö÷ÖÖ¾Ö ™ëü³Öæ¸ü¤ü¸üÖ ²ÖÖ"Ö÷ÖÖ¾Ö

S S S S S S

´Öã.¯ÖÖê. ¤üÖ¸üÖ›ê üÖ ŸÖÖ. ØÆü÷Ö Ö‘ÖÖ™ü וÖ.20/11/1967 ¾Ö¬ÖÖÔ

01/01/1993 18/02/1993 02/03/1993

03/03/1993 05/03/1993 06/03/1993

09/03/1993 09/03/1993

S

ÁÖß ¸üÖ•Öë¦ü ´Ö¬Öãú¸ü¸üÖ¾Ö †»ÖÖê"Öê

×Æü¾Ö¸üß µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

43

3

30

26/03/1993

Arni Yavatmal

²ÖÖê¸ü÷ÖÖÓ¾Ö ¯ÖãÓ. ²ÖÖ¸ü›üŸÖÖÓ›üÖ

S

ÁÖß “ÖÖÓ÷Ö¤êü¾Ö ¯ÖÖÓ›ãü¸Óü÷Ö ÃÖÖê−֍ãúÃÖ¸êü ÁÖß. †×−Ö»Ö ™üÖê“Ö¸ü

´ÖÖÓ›üôû ŸÖÖ.ãúÆüß ×•Ö.−ÖÖ÷Ö¯Öã16/08/1965 ¸ü 51 ´Öã. ²ÖÖê¸üßØÃÖÆü ¯ÖÖê. ¹ý‡Ô ŸÖÖ.12/02/1969 וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 48

9 3

15 19

31/03/1993

47 11 47 5

29 18

07/04/1993 07/04/1993

1255 1256

Ghatanji Ghatanji

ÁÖß´ÖŸÖß †¹ý"ÖÖ ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ‡»Öì¾ÖÖˆ œüÖ"֍úß ŸÖÖ.ˆ´Ö¸üÖê›ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 26/11/1973

18/12/1992

ŸÖ¸üÖê›üÖ

1254

S

11/12/1992

Arni

1253

01/07/1969

10/12/1992

1252

1250

S

08/12/1992

1251

1249

46 8 49 3 47 10 43 6

08/12/1992

S S

.

,

S S S

.

13/09/1970 17/02/1968

01/02/1974

02/06/1969 13/12/1969

18 14 30 5

18/03/1993 19/03/1993 26/03/1993 26/03/1993

07/04/1993

13

14

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

S 1) ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö 2) ¯ÖÖÓœ1) ü¸üú¾Ö›ü ¬ÖÖ−ÖÖêÖ¸üÖ 2) †›ü"Öß S 1) ˆ´Ö¸üÖê›ü 2) ¯ÖÖÓœü1) ¸üú¾Ö›ü úÖê¸Öü™üÖ 2)Ö¸ü²Öß 3) S†»Öá

Ghatanji Wani

Pandharkawada ²ÖÖê£Ö Mahagaon ¯ÖÖêÆüÓ›ãüôû Kalamb . . Umarkhed œüÖ"֍úß

1248

12

¾Ö"Öß

¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö

¾Ö"Öß ¯ÖãÃÖ¤ü ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö ¯ÖãÃÖ¤ü ‘ÖÖ™Óü•Öß µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

15

16

17

18

19

25/11/1992

31/05/2017

24

6

6

05/07/1995

31/05/2017

12/08/1992

31/05/2017

21 24

10 9

11/08/1992

31/05/2017

24 24

ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ 05/08/1992 ´ÖÖêÖÆêü»Öá ¸ü"Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 07/12/1992 S ¾Ö›ü−Öê¸ü 08/12/1992 S וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ¸üÖ•ÖãS¸ü úÖò»Ö¸üß25/11/1995 د֯ÖôûÖ¯Öã¸ü S 08/12/1992 ¾Ö›ü÷ÖÖÓ¾Ö S µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 08/12/1992 S •Ö¾ÖôûÖ ¾Ö›ü÷ÖÖ¾Ö S 29/07/1991 ÷ÖÖ•Ö߯Öã¸ü úôÓû²Ö S 19/7/1995 ¾Öê"Öß S 02/04/1993 ¬Ö−ÖÃÖôû S 17/03/1989 †Ö"Öá S 21/08/1992 S

´ÆüÃÖÖê»ÖÖ

02/03/1993

¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ˆ´Ö¸üÖê¾Ö›ü ›ü ¾ˆ´Ö¸ü ÖÖ¸ü úÖêÖꛯü ÖÏÖ ÷ÖÖÓ ˆ´Ö¸ü•Öê÷Öê›ÖÖÓ¾üAÖ ™ëü³ÖêÀ¾Ö¸ü31/07/1990 −Ö÷Ö¸ü S ¾Ö"Öß ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ úÖê»SÖê¸üÖ 03/03/1993 1) ‘ÖÖ™Óü•Öß 2) †Ö"Öá1)3)ê¯ÖÖÓúôûœ—ü¸Ö¸üüú¾Ö›ü ŸÖÖÓ›ÖüÖ 2) ×Æü¾SÖ¸üß 3) ×´Ö¸ü Ö 4) ÃÖÖê−Ö²Ö›üá 12/01/1994 −Öê¸ü úôÓû²Ö S 21/09/1987

31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017

20

21

22

23

24

25

26

27

26 19

-ÃÖ×¾ÖŸÖÖ ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö ÷Ö¸ü›ü

וÖ.¯Ö. ŸÖã¯Ö™ü֍úôûß ¯ÖÓ.ÃÖ. פü÷ÖÏÃÖ

-

-

-

¯ÖŸÖ߯֟−Öß

9 9

20 26

_

_ †

_ ¿ÖÖ´ÖÃÖãÓ¤ü¸ü Æü•ÖÖ¸êü

_ ¯ÖÓ.ÃÖ.²ÖÖ³Öæôû÷ÖÖÓ¾Ö

60_ ׍ú.´Öß

_

_

_

0

24 24

5 5

24 23

‹ †Ö

0 0

0 0

0 0

0

21 24 24 25 21 24 28 24 24

6 5 5 10 10 1 2 9 2

6 23 23 2 12 29 14 10 29

0

0

0

0

0

--

---

-

-

26 24 23 29

10 2 4 8

0 28 19 10

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

»ÖÖêÆüÖ¸üÖ 2 25 06/03/1993 31/05/2017 24 1) ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ 1) —ÖãÓ—ÖÖ¸ü¯Öæ¸ü 2) ´ÖÖÓ÷Öã›üÖÔ S3) úÖ¸êü÷ÖÖÓ11/09/1995 ¾Ö ²ÖÓ. 4) ¾ÖÃÖÓŸÖ−Ö÷Ö¸ü31/05/2017 21 8 20 ˆ´Ö¸üÖËê›ü ˆ´Ö¸üÖê›ü ŸÖ¸üˆ´Ö¸ü Öê›ü֏ ¾Ö¹ý›ü ÖËê›ü ˆ´Ö¸ü ײÖ×²Ö †´ÖÖ−Ö¯Öæ Öê›ü S ¸ü Ø“Ö“ÖÖê »Öß ÃÖÓ. 21 10 21 10/07/1995 31/05/2017 ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö úÖ−ÆüÖôû÷ÖÖÓ¾Ö (¾ÖÖ‡Ô) S S 10/03/1993 31/05/2017 24 2 21 ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ²ÖÖê¸üß ÷Ö¤üÖ•Öß S ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö ŸÖ¸üÖê›üÖ s 3 2 30 01/03/2014 31/05/2017 24 9 20 11/08/1992 31/05/2017 ÃÖ¾ÖÔ Ã ÖÖ¬ÖÖ ¾Ö"Öß ´ÖÖ£ÖÖê»Öß 6 23 08/11/1992 31/05/2017 24 ¸ü"Ö —Ö¸üß Ö¸ü²Ö›üÖ S ¯ÖÓ÷Ö›üß 15/03/1993 31/05/2017 ´ÖÓ•Ö¸üÖ 24 2ןָü—Ö›ü16 Ö 07/07/1995 −ÖÖ¸ü ô û ß , S ˆ´Ö¸üÖê›ü, ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö 31/05/2017 ### ### ### Ø“Ö“ÖÖê»Öß, −Öê¸ü −Öê¸ü −Öê¸ü ØÃÖ¤üÖê›ü د֯Öôû÷ÖÖ¾Ö ›ãü.S Ø“Ö“Ö÷ÖÖ¾Ö13/08/1992 31/05/2017 24 9 18 S ˆ´Ö¸üÖê›ü ˆ´Ö¸üÖê›ü Ö¹ýÃÖ ˆ´Ö¸üÖãÖê›.ü ú¸Ó

ˆ´Ö¸üü•Öß Ø“Ö“ÖÖê Öê›ü S »Öß ÃÖÓ. ™ë ü³Öæ¸ü¤ü¸üÖ 3 5 11 20/12/2013 31/05/2017 SS 12/08/1992 31/05/2017 ### ### ### ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö −Öê¤ü¸Öü›ü÷ÖÖ¾Ö −Ö÷ÖÖ¸üÖ ²ÖÖ"Ö÷ÖÖ¾Ö S 1) ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö 2) ‘ÖÖ™Óü•1)Öß 3) ¿ÖꍯÖÖÓúÖ¯Ö朸ü ü 2)ú¾Ö›ü¾ÖÖœü Ö Öê"ÖÖ S3) ¾Ö›ü¾ÖÖ™ü31/08/2005 4) ²ÖÖê£Ö 11 9 0 31/05/2017 ×ŸÖ¾Ö¸Ó ü ÷ Ö S ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö 6 5 26/11/1996 31/05/2017 20 ‡Ô•Ö−Öß ¯ÖÖêÆÓü›ãüôû úôÓû²Ö S 6 13 18/11/1992 31/05/2017 24 S ˆ´Ö¸üÖê›ü ‘ÖÖ™Óü•Öß ˆ´Ö¸ü †ÖúêÖêú›Ö»Öß ¯Öôû ü ¿Öß œüÖ"֍úß 26/11/1996 31/05/2017 20 6 5 S פü÷ÖÏÃÖ †Ö"Öá S 9 15 16/08/1996 31/05/2017 20 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ²ÖÖ³Öæôû÷ÖÖ¾Ö

†Ö"Öá µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

S S

01/08/1997

31/05/2017

07/04/1993

31/05/2017

03/01/1989

31/05/2017

02/07/1990

31/05/2017

19 24

9 1

30/06/2017 ÃÖê.×−Ö.

†Ö शि व णी

×−Ö¸Óüú

--

--

--

-

-

−Öê¸ü

-

-

פü÷ÖÏÃÖ,¤üÖ¸ü ¾ÆüÖ,¯ÖãÃÖ¤ü,

T

ÁÖß.¿ÖÖ´Ö ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ ´Ö㌍úÖ¾ÖÖ¸üוÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ, ן־֛üß 20 •Öã. ¯Ö Ó.ÃÖ.ˆ´Ö¸üÖê›ü ׍ú.´Öß

T -

ˆ´Ö¸üÖê ›ü

N ¾Ö T बबन खटेश्वर, महा देवरा व कळंब 15 úÖêúÖ−ÖÓ úÃÖê ü ×¾Ö¤üµÖÖ»ÖµÖ ‡Ô ÁÖß ´ÖÆÓüê¿Ö ¿ÖӍú¸ü¸üÖ¾Ö×¾Ö¾Öê פü.¤µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû †²ÖÔµÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû −Ö 18 ׍ú ´Öß T µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖ ‡ †×−Ö»Ö ¤üÖ¤üÖ•Öß ¿ÖÓê›êü úÖê-†Öò¯Ö ²Öэú 27 ôû

וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ ×¾Ö™üÖôûÖ üŸÖÖ.¬ÖÖ´Ö−Ö÷ÖÖ¾Ö ¸êü»¾Öê

ú»¯Ö−ÖÖ −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ‡Ó÷ÖÖê»Öê

T

-

‡Ô ¾Ö֍úß Æê-ü™üß

¹ý´Öß−Öß ÃÖÖÆêü²Ö¸üÖ¾Ö ÃÖÖ×¾ÖסֲÖÖ‡Ô ±ãú»Öê ³ÖÖÓ÷Öê ú−µÖÖ ¿ÖÖôûÖ -

15 T ¾Ö¹ý›ü- ‡Ô•ÖÖ¸üÖ -

-

-

-

-

-

-ÃÖÖî.¸ü•Ö−Öß ÷Öã»ÖÖ²Ö ŸÖÖµÖ›êü

Ø−Ö³ÖÖ ¯ÖÓ.ÃÖ.פü÷ÖÏÃÖ

0 ׍ú.´Öß.

15 ׍ú.´Öß

T

15 ׍ú´Öß

-

† ‹ -

-30 24

28 4 28 ### ### ###

T

--

-

‡Ô

ŸÖãôûÃÖߤüÖÃÖ ×³Ö´Ö¸üÖ¾Ö ÃÖÖÓ›êü

-

¯ÖÓ.ÃÖ.−Öê¸ü

-

ÁÖ߸üÖ´Ö −ÖÖ ´Ö›üÖ¾Öß

¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.úÖê»Öã¸üÖ

गो पी बबनरा व सा कूरे

आश्रम शा ळा रा मपुर ता .घा टंजी

†−ÖÓŸÖ ¸üִ֍ÌúÂ"Ö †Ö÷Öã™ü»Öê

–ÖÖ−Öê--À¾Ö¸ü ¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´Ö•Öß

-

²Öòú †Öòò±ú ´ÖÆüÖ¸üÖ™ü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

34 ׍ú.´Öß.

´ÖÆüÖ.¸ü--Ö•µÖ ¯Ö׸ü¾ÖÆü−Ö

--

ÃÖÖ¾ÖÓ÷ÖÖ ²Öã,ŸÖã¯Ö™ü֍ú

-

´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö , सा यत खर्डा

15

-

²ÖÖ³Öãôû÷Ö Ö¾Ö ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö 0

N

¾Ö"Öß

###

31 / 99

1 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288

9

10

11

14

15

16

17

18

19

20

Arni

2

¯ÖÆãü¸ü −Ö.

S

ÁÖß ×úÃÖ−Ö ú´Ö»ÖØÃÖ÷Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ü

´Öã.¯ÖÖê.ŸÖôû"Öß ŸÖÖ.†Ö"Öá 24/07/1962

54 10

7

12/04/1993

†Ö"Öá

¯ÖÆãü¸ü −Ö.

S

19/11/1992

31/05/2017

24

6

12

--

Babhulgaon Yavatmal

´Öã²ÖÖ¸üú¯Öã¸ü †ÖÃÖÖê»ÖÖ

S

−ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ŸÖÖ−Ö²ÖÖ•Öß ×ŸÖ•ÖÖ¸êü “ÖÓ¦üúÖÓŸÖ ¸üÖ´Ö³ÖÖ‰ú ²Ö−֍ú¸ü

53 52

5 1

29 5

12/04/1993

¸üÖôêû÷ÖÖ¾Ö ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖÓ¾Ö

23/8/1996

31/05/2017

### ### ### 24 1 19

úÖôûãû»ÖÖ»Ö−Ö÷Ö¸ü éúÂ"Ö−Ö÷Ö¸ü

S

50 10 49 8

30 11

12/04/1993

S

׿־ÖÖ•Öß ×ÃÖ¬¤ãü•Öß ™êüúÖôêû ÁÖß ¯ÖϳÖ֍ú¸ü ¤üÖ‰ú•Öß ™êüúÖôêû

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ¾Ö›ü¤ü ´Ö㠍úÖôãû»ÖÖ»Ö−Ö÷Ö¸ü ¯ÖãÃÖ¤ü

S S

Mahagaon PUSAD

´Öã.¯ÖÖê.—ÖÖ›ü÷ÖÖ¾Ö ŸÖÖ.¸üÖôêû÷02/12/1963 ÖÖ¾Ö ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ‘Öê‡ÔÖê›ü, “ÖÖÓ¤ãü¸ü 26/04/1965 ¸êÃÖ¾Ö−ÖÖ ü»¾Öê ŸÖÖ.´ÖÆüÖ÷ÖÓÖ¾Ö 01/07/1966 µÖŸÖ¾Ö´ÖÖôû ¯ÖÖÓ÷Ö¸üß ŸÖÖ.†ÖÙ"Ö 20/09/1967

Ralegaon Ner

וÖ.¯Ö.ˆ.¯ÖÏÖ£Ö.ëú¦ü ¿ÖÖôûÖ •ÖôûúÖ

S

׍ú¸ü Ö ¾ÖÖ´Ö Ö¸üÖ¾Ö ²ÖÖê³ÖÖ™êü

´Öã. −Ö¸üÃÖÖ¯Öã¸ü ¯ÖÖê. †Ö™üß ŸÖÖ. úôÓ17/04/1970 û²Ö וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 47

12/04/1993

²ÖÖê¸ü÷ÖÖ¾Ö

S

ÁÖß.ÃÖÓ•ÖµÖ ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ÃÖ֏ָüú¸ü

ÖÖÓ²ÖÖôûÖ ŸÖÖ. ´ÖÖ−ÖÖê¸üÖ ×•Ö.05/06/1972 ¾ÖÖ׿ִÖ

14 26

PUSAD Mahagaon PUSAD Darwha Wani Mahagaon PUSAD Mahagaon Pandharkawada

ÃÖÖ¾Ö¸ü÷ÖÓÖ¾Ö ²ÖÓ÷Ö»ÖÖ ´Ö»ÖúÖ¯Öæ¸ü úÖê¯ÖÏÖ »ÖÖêÆüß ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ¯Ö¸üÃÖÖê›üÖ(úÖ) ׯÖϯÖÏß ‡Ô úÖ·ÆÖêôû ²ÖδÆüß Öî¸ü÷ÖÖÓ¾Ö (¤êü)

S

פü−Öê¿Ö ×¾ÖšüÍšü»Ö ¯Öã»ÖÖŸÖê êú¿Ö¾Ö ÖÓ›ãü•Öß ¯ÖÖ−ÖÖê›êü ¯Öã¯ÖÖ ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö œüÖê"Öê ÁÖß ¯Öã¹ýÂÖÖê¢Ö´Ö ŸÖÖÓ²ÖÖ¸êü ÃÖã¸êü¿Ö ŸÖê»ÖÓ÷Ö ÃÖ¾ÖÖ‡Ô •ÖêŸÖÖ “Ö¾ÆüÖ"Ö ÁÖß ÃÖã³ÖÖÂÖ ¤üã»Ö²ÖÖ ›ü¾Ö»Öê ¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´Ö ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö ³ÖÖê¯Öê ÁÖß ¸üÖ´Ö¬Ö−Ö −ÖÖ÷ÖÖê¸üÖ¾Ö †Ö›êü

¯ÖãÃÖ¤ü ¤üÆüßÃÖÖ¾Öôûß ŸÖÖ.´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

Maregaon Pandharkawada Zari Wani

וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ´ÖÖÓ÷Ö»Öß †ÖúÖê»Öß

S

úÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö

S

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, éúÂ"ÖÖ−Ö¯Öæ¸ü

S

Mahagaon Arni Umarkhed

¯Öê¾ÖšüÖ"ÖÖ šÒü¾ÖôêûÀ¾Ö¸ü †úÖê»Öß

S

Mahagaon Mahagaon Pandharkawada Ralegaon Ralegaon PUSAD Mahagaon Arni Ghatanji

ÃÖê¾ÖÖ−Ö÷Ö¸ü ÃÖÖ¬Öã−Ö÷Ö¸ü •Ö¾ÖÖÆü¸ü −Ö÷Ö¸ü

S

1292

Ner Maregaon Digras Yavatmal

1293

Ghatanji

1289 1290 1291

1294 1295 1296 1297

3

4

S

S S S S S S S S

S

S S

S S

וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ ×¾ÖÆü߸ü÷ÖÖÓ¾Ö S וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö.¿ÖÖôûÖ Öê´ÖãÓú›ü

S

¯ÖÖ¸ü¬Ö ´ÖÖôû׍ú−Æüß ºþ¦üÖ¯Öã¸ü

S S S S

׿ָüÃÖ÷ÖÖ¾Ö ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ´ÖÖ›üá וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.Ø“Ö“Ö¯ÖÖ¡Ö •ÖÖÓ²Ö

S S S S

5

´ÖÆüÖôãÓû÷Öß ³ÖÖÓ²Ö¸üÖ•ÖÖ

S

Wani Babhulgaon

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, »ÖÖ»Ö÷Öã›üÖ

S

S

s

7

8

1 44 11

12/04/1993

12/04/1993

12/04/1993

44 49 07/07/1967 »Ö´Öß−Ö÷Ö¸ü, ²ÖÖê¸ü÷Ö›üß, ¯ÖãÃÖ¤ü 54 05/06/1962 •ÖÖÓ²Ö ŸÖÖ úÖ¸Óü•ÖÖ 54 06/04/1963 ´Öã.³Öã¸üúß ¯ÖÖê.−ÖÖÓ¤êü¯Öê¸üÖ ŸÖÖ.¾Ö"Öß ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû53 26/07/1963 ´ÖÖôêû÷ÖÓÖ¾Ö, 51 15/12/1965 ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö, ¹ý‡Ô ÷Öã.ŸÖÖ.´ÖÖ−ÖÖê¸üÖ 47 30/06/1969 ´ÖÖ−ÖÖê¸üÖ ¾ÖÖ×¿Ö´Ö 46 05/04/1971 ´Öã. •Ö¸Óü÷Ö ŸÖÖ. ‘ÖÖ™Óü•Öß 04/07/1963 וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 53

0 10 11 1 10 5 11 1 10

30 24 26 25 5 16 1 26 27

12/04/1993

´Öã. ¯ÖÖê. Öî¸üß ŸÖÖ. ¸üÖôêû÷ÖÖ¾Ö15/11/1963 וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 53 ´Öã. ¯ÖÖê. ¯ÖÖ™ü"Ö²ÖÖê¸üß ŸÖÖ. 05/10/1964 êúôûÖ¯Öã¸ü וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 52 ÁÖß. ¯Öß. •Öß. ¤êü¿Ö¼üß¾ÖÖ¸ü ´Öã.úÖê¯ÖÖ´ÖÖÓ›ü¾Öß ¯ÖÖê. ÃÖã05/11/1964 ®ÖÖ ŸÖÖ.êúôûÖ¯Öã¸ü 52 ¸üؾ֦ü ¤üÖ¤üÖ•Öß −Ö®ÖÖ¾Ö¸êü ¾Ö¸üÖê¸üÖ 54 21/12/1962 ´ÖÆüÖ÷ÖÓÖ¾Ö, פü»Öß¯Ö ÷Öã»ÖÖ²ÖØÃÖ÷Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ü 49 27/12/1967 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ÁÖß ÃÖÓ•ÖµÖ ¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö œüÖê¸êü ´Öã.´Öã؍ú¤ü¯Öã¸ü ŸÖÖ.†Ö"Öá וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 47 28/11/1969 ÁÖß. ¯Öß. ¯Öß. ´ÖÖêÆüú¸ü ²ÖÖê¸üß ¾Ö−Ö.ŸÖÖ.ˆ´Ö¸üÖê›ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 46 07/07/1970 ˆ´ÖÖê ¸ ü “ ÖÓ › ü ß ´Ö¸ü  Öê › ü ÁÖß.¤ü¢ÖÖ ²Öôû߸üÖ´Ö ´ÖÖÆãü¸êü 01/07/1962 54 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû †Ö−ÖÓ¤ü †¾Ö¬ÖãŸÖ¸üÖ¾Ö ²Ö֓֍ú»Ö¾ÖÖ›ü ´Öã.¯ÖÖê.׿ֲ֤ü¸üÖ 49 04/07/1967 ŸÖÖ.×Æü´ÖÖµÖŸÖ−Ö÷Ö¸ü ÁÖß ¾ÖÖ´Ö−Ö ¸üÖ´Ö»Ö㠍ú»ÖÖÔ¾ÖÖ¸ü ´Öã. ¾ÖÖ‘ÖÖê»Öß ŸÖÖ. êúôûÖ10/02/1964 ¯Öã¸ü וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 53 21/07/1968 פü»Öß¯Ö ¿ÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö “ÖÖ´ÖÖ™êü ´Öã.¯ÖÖê. “ÖÆüÖ¤Ó ü ŸÖ. ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 48 22/11/1968 ÁÖß. ²Öß.²Öß.“ÖÖ´ÖÖ™êü ´Öã.¯ÖÖê. “ÖÆüÖ¤Ó ü ŸÖÖ. ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 48 ÁÖß ×¾ÖÎú´Ö −ÖÖ¸üÖµÖ"Ö “Ö¾ÆüÖ"Ö ¯ÖÖ¸ü¬Ö ŸÖÖ.¯ÖãÃÖ¤ü 57 06/06/1959 ÃÖ¾Ö−ÖÖ ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö ¡µÖӲ֍ú¸üÖ¾Ö ™êüúÖôêû 46 05/05/1971 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ÁÖß ×úÃÖ−Ö ¬Ö−Öã ¸üÖšüÖê›ü ´Öã.¯ÖÖê.²ÖÖê¸ü÷ÖÖÓ¾Ö ¤üÖ.ŸÖÖ.†Ö"Öá וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 51 25/05/1966 55 23/04/1962

6 7 6 5

16 26 26 10

16/04/1993

5 6 10

4 3 24

17/04/1993

10 10 3 10 6 11 0 0 1

30 27 21 10 9 25 26 6 8

19/04/1993

´ÖÖµÖÖ ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü פü‘ÖÖ›êü ×÷Ö¸üָ߬ü ÷Öã»ÖÖ²Ö¸üÖ¾Ö ¸üÖ‰úŸÖ ÁÖß´ÖŸÖß •Öê.¾Æüß.¿ÖӍú¸ü¾ÖÖ¸ü úãú »Öן֍úÖ ÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö ÆüÖÓ›êü

47 50 49 47

5 3 7 5

26 18 22 29

13/10/1993

46

4

10

16/12/1993

01/05/1973

ײÖ. ™üß. ¸üÖ•Öã¸üú¸ü ÁÖß ´ÖÖêÆü−Ö ÷ÖÓ. †›ü¯ÖÖ¾ÖÖ¸ü

´Öã.¯ÖÖê.•ÖôûúÖ(¯Ö™üÖ“Öê)ŸÖÖ.“ÖÓÖ¤ãü¸ü¸êü»¾Öê ×•Ö †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß

05/12/1969

´Öã. ¯ÖÖê. ŸÖÖ. ØÆü÷Ö"Ö‘ÖÖ™ü וÖ.13/2/1967 ¾Ö¬ÖÖÔ ŸÖã¯Ö™ü֍úôûß 09/10/1967 ´Öã.¯ÖÖê.−Öê¸ü ŸÖÖ˜Ö −Öê¸ü 02/12/1969 .

S

Arni Yavatmal

6

21/01/1971

13/04/1993 15/04/1993 15/04/1993 15/04/1993 15/04/1993 15/04/1993 15/04/1993 16/04/1993

´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö úôÓû²Ö úôÓû²Ö

13

´ÖÖ−֍úÖ¯Öã¸ü ×−Ö»Ö•Ö

S S S S

12/04/1993

31/05/2017

01/02/1990

31/05/2017

26/07/1991

31/05/2017

12/04/1993

31/05/2017

S ¸ü÷ÖÖ¾Ö 24/12/1993 »ÖÖ×ÃÖ−ÖÖ Æêü™üß »ÖÖ×ÃÖ−ÖÖ ²ÖÖê S ¯ÖãÃÖ¤ü ÃÖÖ¾Ö¸ü÷ÖÓÖ¾Ö ²ÖÓ÷Ö»ÖÖ S 04/08/1990 ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ´Ö»ÖúÖ¯Öæ¸ü S 18/08/1992 ¯ÖãÃÖ¤ü

úÖê¯ÖÏÖ ²Öã

S 21/08/1990 ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ »ÖÖêÆüß S 26/08/1992 ÃÖ¾ÖÔ Ã ÖÖ¬ÖÖ ¾Ö"Öß †Ö´Ö»ÖÖê−Ö 15/08/1992 דֻ»Öß, S ¸ü"Ö ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö, 11/08/1992 ú¸Óü•ÖÖê›ü, ׯÖϯÖÏß ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ¯ÖãÃÖ¤ü S 17/08/1992 ÃÖ¢Ö¸ü ´ ÖÖôû S ¯ÖãÃÖ¤ü ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö 30/07/1990 ×Æü¾Öôû"Öß 1) ¯ÖÖÓœü¸üú¯Öé¾Ö›üÖ 1) ÃÖֵ֏Öê›üÖ 2) ‘ÖÖê›ü¤ü¸SüÖ 3) Öî¸ü÷18/08/1992 ÖÖÓ¾Ö

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû −Öê¸ü

18/08/1993

וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ×¯ÖÓ¯Öôû S Ö¯Öã¸ü 18/08/1992 1) ‘ÖÖê›ü¤ü¸üÖ 2) ŸÖÖ›üˆ´Ö¸üSß 3) †ÖúÖê »Öß 21/06/2006 ¯ÖÓÓ.ÃÖ. ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ S 10/08/1992 ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ 10/08/1992 úÖê»Öê¸üÖ ŸÖãôû׿Ö−Ö÷Ö¸ü, S ¸ü"Ö ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö 30/12/1995 ¯Öê¾ÖšüÖ"ÖÖ S פü÷ÖÏÃÖ ‡Ô¾ÖôêûÀ¾Ö¸ü S 21/09/1987 S »Öß 14/01/1995 ˆ´Ö¸üÖê›ü ˆ´Ö¸üÖê›ü ÃÖÖ¾Öôê ˆ´Ö¸üûÀÖê¾Ö¸ü ›ü £Öê¸ü›üß †ÖúÖê S ˆ´Ö¸üÖê›ü ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ´ÖÖê¸ü“ÖÓ›üß ™ëü³Öß S 06/07/1995 ÃÖê¾ÖÖ−Ö÷Ö¸ü ˆ´Ö¸üÖê›ü, ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö −ÖÖ÷ÖÖ¯Öæ¸ü, ¯Öôû¿Öß S 22/10/2003 •Öã, ¤ü¢Ö−Ö÷Ö¸ü, 1) ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ 1) ŸÖÖ›üˆ´Ö¸üß 2) “ÖÖê¯Ö−Ö S3) •Ö¾ÖÖÆü06/07/1995 ¸ü−Ö÷Ö¸ü ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ¾ÖÖšüÖê›üÖ S 26/04/1993 ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ éú ÖÖ¯Öã¸ü S ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ÷Öã•Ö¸üß S 29/04/1993 ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö Öê´ÖãÓú›ü S ¯ÖãÃÖ¤ü ¯ÖÖ¸ü¬Öü S 17/02/1988 ´ÖÖôû׍ú−Æüß S ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö 29/09/1987 ¾ÖÖ›üß ¾ÖÖ ×¤ü÷ÖÏÃÖ †Ö"Öá S 15/02/1988

15/09/1993

22/02/1992

16/04/1993 16/04/1993 17/04/1993

17/04/1993 17/04/1993

19/04/1993 23/04/1993 26/04/1993 29/04/1993 05/05/1993 12/05/1993

30/10/1993 21/11/1993 16/12/1993

ÁÖß ÷ÖÖîŸÖ´Ö ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ‘Ö¸ü›êü ÃÖÖî.ÃÖã¬ÖÖ ³Ö÷ÖŸÖ

ú¾ÖšüÖ ŸÖÖ.‘ÖÖ™Óü•Öß 05/06/1972 ¾ÖÖ‘ÖÖê»ÖÖ ŸÖÖ.úÖ¸Óü•ÖÖ ×•Ö.¾ÖÖ×¿Ö´Ö 21/07/1972

44 11 44 10

26 10

16/12/1993

ÃÖÖî þ֯−ÖÖ ×¾Ö÷ü»Ö ¯ÖÖ¾Ö›êü ¾ÖÂÖÖÔ ¤üÖ¤üÖ¸üÖ¾Ö ²Öã¸ü²Öã¸êü

²ÖÖê¸ü÷ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ.†Ö"Öá וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 27/06/1973 ´Öã.¯ÖÖê.ŸÖÖ.¯ÖãÃÖ¤ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 05/09/1973

43 43

4 26

16/12/1993

11 8

12

16/12/1993

16/12/1993

¸üÖôêû÷ÖÖ¾Ö 1) ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ¾Ö"Öß

−Öê¸ü −Öê¸ü −Öê¸ü ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

Ö¸ü›ü÷ÖÖ¾Ö ´ÖÖê—Ö¸ü ׿ָüÃSÖ÷ÖÖ¾Ö S וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ¯ÖÖ£Ö¸üSß ×¤ü÷ÖÏÃÖ S S

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

†Ö"Öá

³ÖÖÓ²Ö

¾Ö"Öß ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

ÃÖÖ¾Ö»ÖÖÔ ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

S S ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ ¸ü"Ö S

31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017

27 25

3 10

30 5 24 1 19 ### ### ### 26 24 26 24 24 24 24 26 24

9 9 9 9 9 9 9 10 9

27 13 10 5 16 20 14 1 13

24 10 24 24

9 11 9 9

13 10 21 21

21 29 22

5 8 4

1 10 17

21 13 21 24 24 29 29 29 25

10 7 10 1 1 3 8 3 3

25 9 25 5 2 14 2 16 9

24

25

--²Ö)¯ÖŸÖß/¯ÖŸ−Öß úÖêÂÖ™ü¾ÖÖ¸ü-¯Öîúß ‹ú ×¾Öšü»Ö ÃÖã¤üÖ´Ö Ö›üÃÖê ×¾ÖªÖ»ÖµÖ,¯ÖãÃÖ¤ü _ _ _

22

10-K.M _

N N

_

-

-

-

¯ÖãÃÖ¤ü

-

23

-

-

-

-

-

-

T

-

-

-

-

-

-

26

27

### _

-

T आ ं बडी -

-

0

-

׍ú¿ÖÖê¸ü ¾ÖÖÃÖã¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ×¿Ö¤üÖê›üú¸ü

-

‡Ô

†Ö²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ¯ÖÖ¸ü¾Öêú¸ü ×¾Ö¤üµÖÖ. -

ãú. ÃÖÓ¬µÖÖ ¤ü. ÷ÖÖ¾ÖÓ›êü

וÖ.´ÖÖ.¿ÖÖôûÖ ¤êü¾Ö×÷Ö¸üß ŸÖÖ. ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

ÃÖÖî.ÃÖÓ×÷ÖŸÖÖ ¤êü×¾Ö¤üÖÃÖ ×•Ö.¯Ö.¿ÖÖôûÖ, ÷ÖÖêؾ֤ü¾ÖÖ¸ü −Ö÷ÖÖ¯Öæ¸ü ¯Ö.

† ‡

†ÖîªÖê×÷֍ú ¯ÖÏ׿ցÖ"Ö ÃÖÓãÖÖ ¯Öã»Ö÷ÖÖ¾Ö

ãú´ÖÖ¸ü †ÖëúÖ¸ü ´ÖÖÓ›ü÷ÖÖӾ֍ú¸ü

‡Ô -

-ÃÖÖî. ¯Öã¯ÖÖ ÃÖã. ¬ÖÖÓ¤êü

÷ÖÖÓ¬Öß−Ö÷Ö¸ü

-

26 ׍ú.´Öß -

-

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

N/T

कि न्ही (वन)

-

-

N 30

-

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

21 ׍ú.´Öß

-

ˆ´Ö¸üÖê ›ü, úôÓû²Ö, µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖ

17

-

¯ÖŸÖ߯֟−Öß

T N T N

²Ö

कु-हा ड

-

-

-

-

-

-

-

-

_

_

_

_

_

N

_

_

_

_

_

_

_

N

_

-

-

-

-

-

¯ÖãÃÖ¤ü, ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö

_

-

2 9 6 5

22 _ 20 8 -15

_

_

_

_

_

_

7

9

09/03/1988

31/05/2017

11/08/1992

31/05/2017

23/11/1992

31/05/2017

16/12/1993

31/05/2017

29 24 24 23

22/10/1996

31/05/2017

20

26/04/1993

31/05/2017

16/12/1993

31/05/2017

### ### ### 23 5 15

16/08/1996

31/05/2017

17/08/1992

31/05/2017

20 24

_

21

9 9

15 14

פü÷ÖÏÃÖ ,´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö

-† †

²Ö †Ö †Öê

_

---ÁÖß ÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö –ÖÖ Æü Ö Ó › ê ü ¯Ö.Ó Ã Ö.²ÖÖ³Öæ ô û ÷ ÖÖ¾Ö 30 ¿ÖêÂÖ¸üÖ¾Ö ²ÖÖôÓûã•Öß ×•Ö.¯Ö.¿ÖÖôûÖ 26׍ú ´Öß ÷ÖÖµÖ−Ö¸ü ²ÖÖ"Ö÷ÖÖ¾Ö ×ú´Öß

N T

TT ÁÖß ²ÖÖôûÌúÂ Ö ³Ö÷ÖŸÖ¿ÖÖÃÖ.ŸÖÓ¡Ö ´ÖÆüÖ×¾Ö¤üµÖÖ»ÖµÖ 25 ׍ú´Öß T _ _ _ N

-

_

´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ,—Ö¸üß ###

_

_ 32 / 99

1 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327

6

7

8

9

10

11

14

15

16

17

18

19

Yavatmal

2

´Öã¸ü—Ö›üß Ø“Ö“Ö

S

ÁÖß ¿ÖÖ´Ö ÷ÖÖêؾ֤ü ¤üÖŸÖÖ¸ü

ˆ´Ö¸üÃÖ¸üÖ, µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

12/01/1974

43

4

19

16/12/1993

´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

S

16/12/1993

31/05/2017

23

5

15

Yavatmal Yavatmal

´Ö−Ö¯Öã¸ü ²Öê“֏Öê›üÖ

S

ÁÖß ¯ÖϳÖ֍ú¸ü ÌúÂ"Ö¸üÖ¾Ö ÖÖê›êü ÁÖß´ÖŸÖß “ÖÓ¤üÖ ÷ÖÖ£Öê

úÖ¯ÖÃÖß ŸÖÖ. −Öê¸ü 10/02/1974 †Öšü¾Ö›üß ²ÖÖ•ÖÖ¸ü, µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 01/03/1974

43 43

3 2

21 30

16/12/1993

´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

‘ÖÖ™Óü•Öß

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

S S

16/12/1993

31/05/2017

16/12/1993

31/05/2017

23 23

5 5

15 15

Yavatmal Ner

ÃÖֵ֏Öê›üÖ ¯Öύú»¯Ö †›ü÷ÖÖ¾Ö

S

ÃÖÖê−Ö²Ö›üá ŸÖÖ. êúôûÖ¯Öã¸ü ¯ÖÖÓ20/11/1971 œü¸üú¾Ö›üÖ

45 54

6 9

11 26

20/12/1993

23 27

5 6

1 9

Pandharkawada ²ÖÖê¸ü÷ÖÖ¾Ö ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö.ˆ““Ö ¿ÖÖôûÖ, ד֏ֻÖß (¾Ö) Ralegaon

S

ãú.ãúÃÖã´Ö ¤üÖ¤üÖ¸üÖ¾Ö −Öևԍú(ÃÖÖŸÖ¯ÖãŸÖê)ê´Öã. ¯ÖÖê.ŸÖÖ.וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû20/06/1963 ¿µÖÖ´Ö ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö œãü´Ö Öê

ü´Öã.¯ÖÖê.¸üÖôêû÷ÖÖ¾Ö

11 5

11 0

21/12/1993

S

53 51

‘ÖÖ™Óü•Öß µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 30/12/1993 S S פü÷ÖÏÃÖ −Öê¸ü −Öê¸ü −Ö긬ü ÖÖ−ÖÖê¸üÖ ú. ÃÖÖ¸Óü÷Ö¯Öã¸ü ¬Ö−Ö•Ö †›ü22/11/1989 ÷ÖÖ¾Ö S 1) ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ 1) ׍ú−Æüß 2) ÃÖÖê−Ö²Ö›üá 3) S “ÖÖ»Ö²Ö›ü06/07/1995 á 4) ²ÖÖê¸ü÷ÖÖÓ¾Ö ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö ´ÖÖÓ÷Ö»Öß ãú S 21/12/1993 ¸üÖôêû÷ÖÖ¾Ö

31/05/2017

S

¾ÖÃÖÓŸÖ ³ÖÖˆ¸üÖ¾Ö ÷ÖÆãüúÖ¸ü ¿ÖÖê³ÖÖÓ ×¾ÖÂ"Öã•Öß ™ü֍êú

21 23

10 5

25 10

PUSAD Yavatmal Maregaon Digras Digras Arni Babhulgaon Digras Ner

²ÖÖÓ¿Öß ŸÖÖÓ›üÖ ²ÖÖê£Ö²ÖÖê›ü−Ö ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö ×•Ö.¯Ö.ˆ.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ. ØÃÖ÷Ö¤ü וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.Ø“Ö“Ö¯ÖÖ¡Ö Æêü™üß µÖ¸ü´Ö»Ö

S

¯ÖãÃÖ¤ü 49 2 08/03/1968 ×¾Ö¾ÖêúÖ−ÖÓ¤ü ÃÖÖêÃÖÖ. ¯»ÖÖò™ü26/06/1968 . −Ö. 19 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû48 11 ´Öã. ¯ÖÖê. ŸÖÖ. וÖ. ¾Ö¬ÖÖÔ 11/08/1969 47 9 פü÷ÖÏÃÖ/ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 21/11/1970 46 6 פü÷ÖÏÃÖ 46 5 10/12/1970 ´Öã.²Öê»ÖÖê¸üÖ ŸÖÖ.וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 46 3 20/02/1971 ´Öã.¯ÖÖê .ÃÖ¹ýôû ŸÖÖ.²ÖÖ³Öãôû÷17/05/1971 ÖÖ¾Ö ×•Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 46 0 פü÷ÖÏÃÖ / µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 24/07/1971 45 10 ´Ö.¯ÖÖê.¬Ö−Ö•Ö ŸÖÖ.−Öê¸ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 45 6 01/11/1971

23 5 20 10 21 11 14 7 30

21/12/1993

S

ÁÖß •Ö÷Öפü¿Ö ׳ִָüÖ¾Ö −Öևԍú ÁÖß´ÖŸÖß †¹ý−ÖÖ ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö ´ÖêÁÖÖ´Ö ãú. ¸ü•Ö−Öß éúÂ"ÖÖ¸Ö¾Ö ÷Ö¾ÆüÖ"Öê ãú †−Öã¸üÖ¬ÖÖ ¤êü×¾Ö¤üÖÃÖ úÖêú¸êü ‹.‹ÃÖ. ¸üÖ‰úŸÖ ÁÖß ´Ö−ÖßÂÖ ÃÖãµÖÔ³ÖÖ−Ö ´ÖÖ−֍ú¸ü פü»Öß¯Ö ×³Ö´Ö¸üÖ¾Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö ‹ÃÖ. ¯Öß. ÖÖÓ¤ü¾Öê ןֻ֍úãú´ÖÖ¸ü ‹ú−ÖÖ£Ö ¤êü¾Öôêû

21/12/1993

ˆ´Ö¸üÖê›ü ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ

´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ¯ÖãÃÖ¤ü ¯ÖãÃÖ¤ü −Öê¸ü

25 23 20 25 26 20 28 24 24

9 5 6 2 9 6 5 9 9

29 10 5 10 25 5 8 20 13

Digras Kalamb Yavatmal Babhulgaon

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.ºþ‡Ô ´ÖÖêšüß . . . µÖê¸ü¤ü

S

ÁÖß ¯ÖÏ×¾Ö"Ö ÁÖ߸üÖ´Ö ´ÖÆü»»Öê

45 5 44 11 44 11 43 10

10 30 11 25

21/12/1993

¯ÖãÃÖ¤ü

21/12/1993

¯ÖÖÓ.ú¾Ö›üÖ ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

PUSAD Ralegaon Digras

•ÖÓÖ²Ö²ÖÖ•ÖÖ¸ü

43 10 43 10 43 5

21 21 25

21/12/1993

´ÖÆüÖ÷ÖÓÖ¾Ö

Ghatanji Arni Babhulgaon Yavatmal Digras Arni Babhulgaon Ner PUSAD

3

4

S

S S S S S s

וÖ.¯Ö..ˆ. ¯ÖÏÖ.¿ÖÖ. úÖÓ¤üôûß —ÖÖë²ÖÖ›üß

S

,

5

¿Ö¸ü¤ü ¯Öã. ‘ÖÖ¸üÖê›ü ¸ü•Ö−Öß ²ÖÖ²ÖÖ¸üÖ¾Ö•Öß ÷ÖÖ¾ÖÓ›êü

S

ú»Öߴ֏ÖËòÖ “ÖÑÖ¤üüÖËòÖ ÖÖ−Ö

¯ÖãÃÖ¤ü

21/12/1993 21/12/1993 21/12/1993

21/12/1993 21/12/1993

´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö

31/05/2017

26/11/1996

31/05/2017

21/03/1992

31/05/2017

06/08/1990

31/05/2017

26/11/1996

31/05/2017

23/12/1988

31/05/2017

11/08/1992

31/05/2017

18/08/1992

31/05/2017

17/08/1992

31/05/2017

06/07/1995

31/05/2017

21/12/1993

31/05/2017

27/11/1996

31/05/2017

¯ÖãÃÖ¤ü

11/12/1996

31/05/2017

21/12/1993

31/05/2017

16/11/1996

31/05/2017

ÃÖ¸üÖ™üß ¸üÖ´Ö¯Öã¸ü

S S

ÁÖß ¯Ö¾Ö−֍ãú´ÖÖ¸ü פü÷ÖÖÓ²Ö¸ü ´Ö×Æü−¦êü

פü÷ÖÏÃÖ/ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

5 4 4 3 2 2 11 11 0

2 30 9 28 15 5 3 2 6

21/12/1993

12/10/1995

31/05/2017

ãú.Ûô֟ÖÖ Æü¸üßÆü¸ü ×´Ö¸üÖÃÖê ×´Ö»Öà¤ü ÃÖã¬Ö֍ú¸ü †²Ö»Öú¸ü ãú.׍ú¸ü"Ö −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ¾ÖÖ−֏֛êü ÁÖß ‹ÃÖ.²Öß. ²Öê»Ö÷Ö´Ö¾ÖÖ¸ü ÁÖß ×ú¿ÖÖê¸ü ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö ¤êü¿Ö´ÖãÖ −Ö´ÖÏŸÖÖ ´Ö−ÖÖêÆü¸ü ¸üÖˆŸÖ ÁÖß. µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ ¯ÖÏ»ÆüÖ¤ü¸üÖ¾Ö ³ÖÖÓ÷Öê ³Ö÷Ö¾ÖÖ−Ö »ÖÆãü•Öß ×¿Ö¸üײ֛êü

43 ´Öã.úÖêšüÖ ŸÖÖ.úôÓû²Ö 01/01/1974 43 ´Öã.¯ÖÖê.¤Ö³ÖÖ ŸÖÖ.²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö22/01/1974 וÖ.µÖÖŸÖ´ÖÖôû 43 •Ö¾ÖôûÖ ŸÖÖ.†ÖÙ"Ö 43 03/02/1974 פü÷ÖÏÃÖ/ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 16/03/1974 43 ´Öã.¯ÖÖê.êúôû—Ö¸üÖ úÖê. ŸÖÖ.†Ö"Öá וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû43 26/03/1974 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 42 28/06/1974 ´Öã.¯ÖÖê.¬Ö−Ö•Ö ŸÖÖ. −Öê¸ü 29/06/1974 42 ´Öã.›üÖÓê÷Ö¸ü÷ÖÖÓ¾Ö ¯ÖÖê.³Ö¾ÖÖ−Öß ŸÖÖ.ˆ´Ö¸üÖê›ü 56 25/05/1961

21/12/1993

¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ †Ö"Öá S 16/11/1992 ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö A 13/08/1998 ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö û µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû S 21/12/1993 ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ×¤ü÷ÖÏÃÖ S 30/07/1990 ‘ÖÖ™Óü•Öß †Ö"Öá S 18/08/1992 ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö S 17/08/1992 S ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ²ÖÖ³Öãôû÷¬ÖÖ¸ü ÖÖ¾Ö ²ÖÖ³Öã "ÖÖ −ÖÖ÷Ö¸ü ôû÷ÖÖ¾Ö ²ÖÖ³Öã ß ´ÖÖ»ÖÖ¯Öãô¸ü û÷ÖÖ¾Ö −Öê ´ÖÖÆãü»Öß ‘Öã ¸05/07/1995 ü ‡Ô S ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö

¯ÖãÃÖ¤ü S 28/07/1997

31/05/2017

×Æü¾Öôû"Öß ³Öã»ÖÖ‡Ô ŸÖÖ ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

01/04/1964

12/04/1966

30 13 19 23

22/12/1993

׸üšü¤ü, ׸üÃÖÖê›ü,וÖ.¾ÖÖ׿ִÖ

1 2 1 0

28

22/12/1993

¯ÖÖ³Öôû ¾ÖÖ‡Ô—ÖÖê»ÖÖ ¬ÖÖ´Ö−Öß ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.»ÖÖê"Öß ÃÖÖ¾ÖÓ÷ÖÖ ÃÖãúôûß

S S S S S s

S

¤ü¢ÖÖ ¯ÖãÓ•ÖÖ•Öß •Öִ֍ú¸ü

Yavatmal PUSAD

³ÖÖêµÖ¸ü −ÖÓ¤ü¯Öã¸ü

Yavatmal Wani

Öî¸ü÷ÖÖ¾Ö ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, »ÖÖ»Ö¯Öã×»ÖµÖÖ

S S S S

S S S S

06/12/1973 29/12/1973

S

úÖî›ü÷ÖÖ¾Ö

1338

21/12/1993

31/05/2017

21/12/1993

S

Mahagaon

1337

21/12/1993

31/05/2017

02/08/1991

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.ºþ‡Ô ´ÖÖêšüß

1334

1336

21/12/1993

S

¯ÖãÃÖ¤ü S µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû îêèäs וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ´ÖÖÓ÷Ö¹ýôû S פü÷ÖÏÃÖ S פü÷ÖÏÃÖ S Æêü™üß µÖ¸ü´Ö»Ö S ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö S פü÷ÖÏÃÖ S Æãü›üß ›üÖê´Ö÷ÖÖ —ÖÖë²ÖÖ›üß S פü÷ÖÏÃÖ S úôÓû²Ö S µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû S ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö S

10/07/1973 ´Öã.¾ÖÖ-ÆüÖ ¯ÖÖê.ŸÖÖ. ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖô

S

1335

21/12/1993

ÃÖÖ¾Ö−Öê¸ü

31/05/2017

ÁÖß. ÃÖÓ•ÖµÖ “ÖÓ¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö ‹úÖê ֍ú¸üü

1333

1331

21/12/1993

31/05/2017

S

ˆ¢Ö´Ö ²Öôû߸üÖ´Ö Æü֍êú ÁÖß ÷Ö"Öê¿Ö µÖ㠍úÖ¾Öôêû ÁÖß ²Öôû߸üÖ´Ö −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö †Ö¹ý ×¾Ö•ÖµÖ ¯ÖϳÖ֍ú¸ü ´ÖÖôûߍú¸ü

1332

10/07/1973

21/12/1993

13

†Ö¯Ö™üß (´Ö)

PUSAD Darwha PUSAD Wani

1330

31/12/1965

s

S

S

1329

05/08/1962

פü÷ÖÏÃÖ/ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 21/12/1971 , 01/06/1972 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 20/06/1972 ´Öã.´ÖÓ÷Ö¹ýôû ¯ÖÖê.²Öê»ÖÖê¸üÖ ŸÖÖ. ×•Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 06/07/1973

S

‘Öã‡Ô †ÖÃÖÖ¸ü¯ÖÓê›ü †Ö›ü÷ÖÖÓ¾Ö ÆüÖŸÖ"Öß ˆ¯Ö¾Ö−Ö¾ÖÖ›üß ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ˆ´Ö¸üß

1328

´ÖÖ×"֍ú¾ÖÖ›üÖ ŸÖÖ.−Öê¸ü

16/12/1993

12

18/03/1965

53 52 51 51

ÁÖß´ÖŸÖß †“ÖÔ−ÖÖ úÖôêû îú»ÖÖ¿Ö ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö Æü֍êú

´Öã.¯ÖÖê.ŸÖÖ.¾Ö"Öß ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 08/05/1966 •ÖÖÓ²Ö ²ÖÖ•ÖÖ¸ü, 49 3 03/02/1968 ¯ÖãÃÖ¤ü, µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ÃÖÓ•ÖµÖ ÷ÖÖÓ¬Öß ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôêû•05/07/1968 Ö¾Öôû ÷Öê›üÖ´Ö −Ö÷Ö¸ü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 48 10 ´Öã.×Æü¾Öôû"Öß ŸÖ.ŸÖÖ.¯ÖãÃÖ¤ü 48 7 20/10/1968

‹−Ö. ›üß. Ö›üŸÖ¸êü ÷Ö"Öê¿Ö †""ÖÖ•Öß ÃÖ֏ָüú¸ü

†Ö"Öá וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 15/05/1969 ´Öã.¯ÖÖê.¾Öê÷ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ.´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö24/02/1970 וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

48 47

0 3

21/12/1993 21/12/1993

21/12/1993 21/12/1993 21/12/1993 21/12/1993 21/12/1993 21/12/1993 22/12/1993

22/12/1993 22/12/1993 22/12/1993

26 11

22/12/1993

16 7

22/12/1993

22/12/1993

22/12/1993

¯ÖãÃÖ¤ü

פü÷ÖÏÃÖ

¯ÖãÃÖ¤ü ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ˆ´Ö¸üÖê›ü ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö

S

פü‘Ö›üß ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ¯ÖãÃÖ¤ü ¾Ö"Öß ˆ´Ö¸üÖê›ü, ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ¾ÖÖ−Öê÷ÖÖ¾Ö, د֯Öôû¤ü¸üß, ‘ÖÖ™Óü•Öß

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ˆ´Ö¸üÖê›ü

¯ÖãÃÖ¤ü

S S S †¾Ö‘Ö›üSA

´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

¾Ö"Öß

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ד֏ֻÖ÷ÖÖÓ¾Ö

31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017

24 9 14 ### ### ### 23 5 10 ### ### ###

06/01/1989

31/05/2017

24

9

21

23 28

5 5

9 9

23 28

5 3

9 9

22/12/1993

31/05/2017

S

22/12/1988

31/05/2017

S ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ ¸ü"Ö

22/12/1993

31/05/2017

22/02/1989

31/05/2017

25

26

27

शा री

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ,

ÁÖß ¯ÖÓ¿ÖÖÓŸÖ •ÖÖ−Ö¸üוÖ.¯Ö.²ÖÖÓ Ö¾Ö šü´Öê¬úÖÖ´Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö ´ÖÆü85 Ö÷ÖÖ¾Ö׍ú´Öß -_

»ÖŸÖߍúÖ ÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö ÆüÖÓ›êü

ÁÖß ×¤ü¾Ö֍ú¸ü ´ÖãÓ›ü¾Öևԍú-32׍ú.´

-

Öß.

T

•ÖÖÓ²Ö ¯Ö.ÃÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ “ÖÖÓ¤ü"Öß 28 ¯ÖÓ.ÃÖ.†Ö"Öá ׍ú´Öß

-

N

_

_-

-

-

-

T

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

×¾Ö¬Ö¾ÖÖ

_ --

_ --

_ --

_ --

_ --

N N

_ ¾Ö"Öß

_ ###

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 15 5 25

31/05/2017

31/05/2017

-

9 3 10 4

31/05/2017

10/08/19927 6 9 5 10 9 9 10 10

26/07/1995

24

N ¾Ö T

21 24 18 23 26 24 24 21 19

16/02/1989

23

N

20 -10 15 19 0 15 18 10 1 13 -14 26 3

24 28 21 28

22

ÃÖÖî. ÃÖÓ×ÆüŸÖÖ ¿ÖÖ´Ö ¤üÖŸÖÖ¸ü ¯Ö.ÃÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 40 ׍ú´Öß. T T

ÁÖß ¸üÖ´ÖêÀ¾Ö¸ü ×¾Öšüšü»Ö¸üÖ¾Ö ú¯ÖÖ™ü ÆüÖêµÖ ¯Ö.ÃÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû8 ׍ú ´Öß 0 0 0 0

0

5 5 6

31/05/2017

2120 23 20

05/08/1992

A

20

--

--

--

-

--

0

0

0

T

--

N

-

0 N/T

† †

† † † †

†¿ÖÖêú Ø“ÖŸÖÖ´Ö Ö ¸üÖ‰úŸÖ ÆüÖêµÖ ¯Ö.ÃÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû7 ׍ú ´Öß ÃÖÖî þ֯−ÖÖ ×¾Ö÷ü»Ö ¯ÖÖ¾Ö›êü

4 »ÖÖ»Ö÷Öã›üÖ ¯ÖÓ.ÃÖ.¾Ö"Öß ×ú´Öß

25 ™üß.‹“Ö.†Öêé ¯Ö.ÃÖÓ. −Öê¸ü ׍ú.´Öß ¯Öß.‹−Ö.ן־ÖÃÖ¸üú ´ÖÖôû׍ú−Æüß 10 15 ÃÖãד֡ÖÖ ¸ü‘Öã−ÖÖ£Ö £Öã»Ö ¯ÖÓ.ÃÖ.¾Ö"Öß ×ú´Öß.

###

को परी (का )

T N N ¾Ö T

###

´ÖÓ÷Öê¿Ö †Ö−ÖÓ¤ü¸üÖ¾Ö úÖêúÖ™êü

´Ö×−ÖÂÖÖ ÃÖã¸êü¿Ö ´Öãôêû

וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ ¾Ö¹ý›ü

N

´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ###

17 T

† इ -प्रमो द रा मरा व

मो हदा , पां ढरकवडा

35 ति वसा ळा 33 / 99

1 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354

2

3

4

5

6

7

15

16

17

18

19

01/08/1991

31/05/2017

25

9

30

21/12/1988

31/05/2017

09/08/1991

31/05/2017

28 25

5 9

10 22

´ÖÖ•Ö¸üß Öê¡Ö êú−µÖæ ´ÖÖ•Ö¸üß07/05/1972 µÖæ•Öß™æü †ÖêÃÖß ´ÖÖ‡Ô−45 Ö ¯ÖÖê.׿־ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü 0 24,ŸÖÖ.³Ö¦ü22/12/1993 Ö¾ÖŸÖß ×•Ö.“ÖÓ¦ü¯Öæ¸ü ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö 22/12/1993 ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö ´Öã. ¯Öã¸ü›ü ¯ÖÖê. ¯Öã−Ö¾Ö™ü ŸÖÖ. 22/06/1972 ¾Ö"Öß ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû44 11 9

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ S ן־ָÓü÷Ö ×Æü¾Ö¸üÖ S ú¾ÖšüÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ ×“Ö»Ö‡Ô Ö ÃÖ¾ÖÔ¸üÃ"ÖÖ¬ÖÖ ¾Ö"Öß ¸ü"Ö ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ úê÷ÖÖ¾Ö S ´ÖÖ.

11/08/1992

31/05/2017

06/07/1989

31/05/2017

8 1

22/12/1993

31/05/2017

22/12/1993

´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö

úôÓû²Ö S וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ÷ÖÖê¸üS•Ö

18/01/1992

†¿ÖÖêú ²ÖÖ»ÖÖ•Öß “Ö™ü¯Ö

, 23/06/1972 44 11 ´Öã. ¯Öã¸ü›ü ¯ÖÖê. ¯Öã−Ö¾Ö™ü ŸÖÖ. 30/06/1972 ¾Ö"Öß ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû44 11

08/11/1992

31/05/2017

ÁÖß´ÖŸÖß ÃÖã»ÖÖê“Ö−ÖÖ †ÖëúÖ¸ü ÁÖß ÃÖã¸êü¿Ö −Ö¸ü׿ִֻÖã ²ÖÖ¿Öê¼üß¾ÖÖ¸ü ÁÖß´ÖŸÖß ÃÖÓו־Ö"Öß ²Ö㌍úÖ¾ÖÖ¸ü ¯ÖÏ´ÖÖê¤ü פü÷ÖÖÓ²Ö¸ü ÷Ö•Ö׳ֵÖê . . ÁÖß ×−ÖŸÖß−Ö ¯ÖÏ»ÆüÖ¤ü¸üÖ¾Ö ÖÖÓ¤ü¾Öê ÁÖß´ÖŸÖß ¯Öã¯ÖÖ ²Ö¸ü›êü ãú ÃÖ×¾ÖŸÖÖ ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö ÷Ö¸ü›ü ÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö ²ÖÓˆæ•Öß ¯ÖÖ™üß»Ö

´Öã. ¯ÖÖê. ŸÖÖ. ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö.14/10/1972 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 44 7 ´Öã.´ÖÖÓ÷Ö»Öß ¯ÖÖê. ¬ÖÖ−ÖÖê¸üÖ ŸÖÖ.11/11/1972 —Ö¸üß ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 44 6 ÷ÖãĤêü¾Ö −Ö÷Ö¸ü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 13/11/1972 44 6 ÃÖã¸ü×³Ö −Ö÷Ö¸ü د֯Öôû÷ÖÖ¾Ö ¸ü20/02/1973 Öê›ü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 44 3 , 2 01/03/1973 44 †Ö"Öá ŸÖÖ.†Ö"Öá 2 17/03/1973 44 פü÷ÖÏÃÖ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 43 10 03/07/1973 פü÷ÖÏÃÖ/ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 12/09/1973 43 8 ´Öã.¸üÖ•Öæ¸ü ‡Ô ¯ÖÖê.¸üÖ•Öæ¸ü úÖò 15/12/1973 ŸÖÖ.¾Ö"Öß ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 43 5

17 20 18 11 30 14 28 19 16

22/12/1993

´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 1) ¾Ö"Öß 2) ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›ü 1) Ö²ÖÖ²ÖÖ¯Öæ¸ü 2) Öî¸ü÷ÖÖÓ¾Ö S ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû S —Ö¸üß ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö A úôÓû²Ö S ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö †Ö"Öá S S ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

22/12/1993

31/05/2017

23/09/1987

31/05/2017

22/12/1993

31/05/2017

20/08/1992

31/05/2017

02/02/1990

31/05/2017

31/07/1990

31/05/2017

22/12/1993

31/05/2017

´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö

13/08/1992

31/05/2017

10/08/1992

31/05/2017

ÁÖß.¯Öã¹ýÂÖÖê¢Ö´Ö ¤ü¢Öã•Öß ŸÖ»Ö¾ÖÖ¸êü ÁÖß ¸ü֕֍ãú´ÖÖ¸ü —ÖÖê»Ö²ÖÖ•Öß ÖÖë›êü

21 5 5 27

23/12/1993

S ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ ¸ü"Ö ¸üÖ•Öã¸ü úÖò. د֯Öôû÷ÖÖ¾Ö úÖê S ÆüôûÖ †Ö"Öá S

22/08/1992

31/05/2017

06/07/1995

31/05/2017

ú¸Óü•Öß †Ö™üÖê ÖÖ

23/12/1993

31/05/2017

23/12/1993

31/05/2017

7 10 26

23/12/1993

Darwha

´ÖÖ−֍úÖê¯Ö¸üÖ

S

ÁÖß ×¾ÖÂ"Öæ êú •ÖÖ¬Ö¾Ö

Mahagaon Wani

ú¾ÖšüÖ ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ,÷ÖÖê¾ÖÖ¸üß úÖê

S

¤üÖ¤üÖ¸üÖ¾Ö −ÖÖ¸üÖµÖ"Ö ÷ÖÖ¾ÖÓ›êü ¸üؾ֦ü ÷Ö"Ö¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö ²Ö““Öê¾ÖÖ¸ü

÷ÖÖê¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ 16/04/1970 »ÖÖêÆü−Ö²Öêôû 03/10/1970 ŸÖÖ.†Ö"Öá ´Öããú™ü²Ö−Ö ŸÖÖ.—Ö¸üß ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 31/01/1972

Wani Maregaon

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ¯Öã−Ö¾Ö™ü וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ²ÖÖê¸üß Öã

S

ÃÖÖî ”ûÖµÖÖ ×¤ü»Öß¯Ö ¾ÖÖ÷Ö¤ü¸üú¸ü ¬Ö´ÖÔ¸üÖ•Ö “ÖŸÖã¸ü ÃÖÖŸÖ¯ÖãŸÖê

Kalamb Maregaon

. . . , וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö

S S

Yavatmal Pandharkawada Yavatmal Babhulgaon Kalamb Arni Yavatmal Digras Wani

¾ÖÖ‘ÖÖ¯Öæ¸ü ™êüú›üß Öî¸ü÷ÖÖ¾Ö ¤êü †•ÖãÔ−ÖÖ ÷Ö"ÖÖê¸üß . . . , ¿Öê»Öã µÖë. ×Æü¾Ö¸üß ×•Ö.¯Ö..¯ÖÏÖ.¿ÖÖ. ŸÖã¯Ö™ü֍úôûß ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ²ÖÖê¸ü÷ÖÖÓ¾Ö ´Öê

S

Ner Arni Ralegaon Maregaon

úÖêÆüôûÖ ÃÖë¤ãü¸üÃÖ−Öß

S

S

S S S S S S S S

8

9

10

11

47

1

15

22/12/1993

פü÷ÖÏÃÖ

46 45

7 4

28 0

22/12/1993

´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ¾Ö"Öß

S

¤üÖî»ÖŸÖ ¬Ö´ÖÖÔ•Öß µÖê¸ü÷Öã›êü

´Öã.úÖêÆüôûÖ ¯ÖÖê.†Ö•ÖÓŸÖß ŸÖÖ.−ÖÓ ¸ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû54 2 10/03/1963 úÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ.†Ö"Öá 26/07/1967 49 10 26/08/1967 −ÖÖ÷Ö¯Öã¸ü 49 9 ´Öã. ¯ÖÖê. “ÖÖê¯Ö−Ö ŸÖÖ. ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 49 2 04/03/1968

Pandharkawada Öî¸ü÷ÖÖÓ¾Ö (Öãü) Ner ÖÖê»ÖÖ¯Öã¸üß PUSAD •ÖÓÖ²Ö²ÖÖ•ÖÖ¸ü

S

ÁÖß ×¤ü÷ÖÖÓ²Ö¸ü −Ö££Öã †ÖÍú¸ü ÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö ÖÓ›üÖôûú¸ü ˆ»ÆüÖÃÖ ¿ÖÖ´ÖÖ •ÖÖ¬Ö¾Ö

´Öã ¯ÖÖê. د֯ÖÏß ¸üÖê›ü ŸÖÖ ¸üÖôê24/04/1968 û÷ÖÖ¾Ö ×•Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 49 1 دÖׯÖÏ ú ŸÖÖ. −Öê¸ü 47 11 21/06/1969 ¯ÖãÃÖ¤ü 46 7 05/10/1970

PUSAD PUSAD Maregaon Maregaon Babhulgaon Darwha PUSAD Ghatanji PUSAD

ú−Æêü¸ü¾ÖÖ›üß ãÓú³ÖÖ¸üß ÷ÖÖ¾Ö ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ÃÖÖê−Öã¯ÖÖê›ü וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ¸üÖêÆü¯Ö™ü úÖêšüÖ †»»Ö߯Öã¸ü ‡¸ü£Öôû ¤êü¾ÖšüÖ"ÖÖ ÷ÖÖ¾Ö

S

וÖ.¯Ö.ˆ.¯ÖÏÖ.ëú¦ü¿ÖÖôûÖ ¬ÖÖ−ÖÖê¸üÖ

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.¬ÖÖ−ÖÖê¸üÖ ²Öæ ¾Ö¹ý›ü

S

1374

Ralegaon Babhulgaon Digras Darwha

1375

Digras

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.´ÖÖêÖ 1

1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373

1376 1377 1378 1379

S S

וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ ¤üÆêü÷ÖÖÓ¾Ö S

ãú. ¿ÖÖ¸ü¤üÖ †•ÖãÔ−Ö úÖê™üúÖ¸ü

וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ÷ÖÖê¸ü•Ö

S S

22/12/1993 22/12/1993 22/12/1993 22/12/1993 22/12/1993 22/12/1993 22/12/1993 22/12/1993

23/12/1993

23/12/1993

23/12/1993 23/12/1993

4 2 0 3 11 11 10 10 10

19 14 13 30 25 18 26 17 30

23/12/1993

22 12 11 10

24/12/1993

S

11 0 9 11

S

ÁÖß ²Öß.‹´Ö.´Ö−Ö¾Ö¸ü

43

10

Pandharkawada ´ÖÖÆüÖ›üÖêôûß Umarkhed “ÖÖŸÖÖ¸üß ´Öã»Öê

S

ÁÖß ˆ¢Ö´ÖØÃÖ÷Ö Æãüãú´ÖØÃÖ÷Ö šü֍ãú¸ü ´Öã .¯ÖÖê. ŸÖÖ ØÆü÷Ö"Ö‘ÖÖ™ü05/06/1966 ×•Ö ¾Ö‘ÖÖ÷ 50 ÁÖß. פü»Öß¯Ö −Ö¸üØÃÖ÷ÖÖ •ÖãúÖêšü¾ÖÖ¸ü ײ֙ü¸ü÷ÖÖ¾Ö ²Öã ŸÖÖ .ˆ´Ö¸üÖê30/06/1965 ›ü 51

Digras Umarkhed

S

ÃÖÓ•ÖµÖ ‹´Ö. ¤ãü¬Öê פü÷ÖÏÃÖ /µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 11/08/1967 ÁÖß. ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö ²ÖÖ²ÖÖ¸üÖ¾Ö ÃÖ¸üÃִ֍ú¸üÃÖ¾Ö−ÖÖ ŸÖÖ.´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 28/02/1969

S S S S S S

ÃÖÓÖ›ü¾ÖÖ

S S s

וÖ.¯Ö..¯ÖÏÖ.¿ÖÖ. ׳ֻ־ÖÖ›üß ×ŸÖ¾Ö›üß −Ö¾Öß

S

S

Ø“Ö“ÖÖê»Öß 2/פü÷ÖÏÃÖ/µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 18/07/1973

49 48

¾Ö"Öß −Öê¸ü −Öê¸ü ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö

23/12/1993

²Öê»ÖÖê¸üÖ ŸÖÖ.¯ÖãÃÖ¤ü 45 12/01/1972 ¯ÖãÃÖ¤ü 45 17/03/1972 ´Öã. ¯ÖÖê. ŸÖÖ. ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ 18/05/1973 וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 44 ´Öã. ¯ÖÖê. úÖê“Öß ŸÖÖ. ¸üÖôêû÷ÖÖ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 43 01/02/1974 ´Öã.¯ÖÖê .ÃÖãúôûß ŸÖÖ.²ÖÖ³Öãô06/06/1974 û÷ÖÖ¾Ö ×•Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû42 ¯ÖÖôûÖê¤üß ŸÖÖ ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ 13/06/1974 42 ÁÖß´ÖŸÖß ¸êüÖÖ »Ö´Ö"Ö¸üÖ¾Ö ×Æü¾Ö¸üú¸ü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 54 05/07/1962 54 14/07/1962 ÃÖÓ•ÖµÖ ×¤ü÷ÖÓÖ²Ö¸ü ´Öãú߸ü¾ÖÖ¸ü ¯ÖãÃÖ¤ü 49 01/07/1967 09/06/1968 †¿ÖÖêú ÁÖָ߬ü •Ö¾ÖÖ¤êü ´Öã. ¤üÖ¯ÖÖê¸üÖ ¯ÖÖê. Ø“Ö“Ö´ÖÓ›üôû ŸÖÖ.´ÖÖ¸ê ü÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû48 ×÷ÖŸÖÖ ¯ÖÖÓ›æü¸Óü÷Ö ÃÖÖµÖӍúÖÓ¸ü ´Öæ ¯ÖÖê −Öê¸ü›ü ŸÖÖ ¾Ö"Öß ×•Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 48 19/05/1969 ÁÖß •Öê.¾Æüß. ²Öê»Ö÷Ö´Ö¾ÖÖ¸ü פü÷ÖÏÃÖ/ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 20/08/1971 45 ãú ×Æü¸üÖ ›üß ´ÖÖê¸êü ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ×•Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 21/06/1972 44

S

ÁÖß ×¾ÖÂ"Öã ¿ÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö ´ÖÖ¸üú›ü ÁÖß . êú¿Ö¾Ö ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ´ÖÍêú ¾ÖÖ´Ö−Ö ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü †Ö¡ÖÖ´Ö ÃÖã¸ëü¦ü ú¾Ö›ãü•Öß ²Öë¤ü»Öê ÃÖ¸üÖê•Ö Æü׸ü³ÖÖˆ Ö›üÃÖê ÁÖß ¸üÖ•Öê¿Ö ›ü¾Ö»Öê

22/12/1993

12

23/12/1993 23/12/1993 23/12/1993 23/12/1993 23/12/1993 24/12/1993

¾Ö"Öß

13

14

פü÷ÖÏÃÖ ¾Ö"Öß

S S

וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ¸üÖÓ÷Ö"ÖÖ S

1) ¾Ö"Öß 2) ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›ü 1) Ö×−Ö»Ö•Ö‡Ô 2) ¸üÖ•Öæ¸ü 3)SŸÖÖ›üˆ´Ö¸ü22/12/1993 ß 4) Öî¸ü÷ÖÖÓ¾Ö S ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ −Öê ™ëü³Öß úÖê ¸ü −Öê¸Æü üô−ÖêûÖ¸ ÃÖÖ¾ÖÓ ü ÷ÖÖ ÖÓ›üÖôûÖ ÖÖê »ÖÖ¯Öã¸üß 08/12/1998 S ˆ´Ö¸üÖêˆ ¯ÖãÃÖ¤ü 06/02/1989 ˆ´Ö¸üÖê›ü ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ¯ÖãÃÖ¤ü ¯ÖãÃÖ¤ü

¯ÖãÃÖ¤ü S ¯ÖãÃÖ¤ü וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ‘ÖÖ"Ö´Öã S ú וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ “Ö−ÖÖêS›üÖ ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö S ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ S ¤êü¾ÖšüÖ"ÖÖ ÷ÖÖ¾Ö S

ˆ´Ö¸üÖê›ü ˆ´Ö¸üÖê›ü ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö

¯ÖãÃÖ¤ü ´Ö£Öã¸üÖ−Ö÷Ö¸ü ²ÖÓ¤ü¸ü

13 23

23 29 23 24 27 26 23 24 24

5 8 5 9 3 10 5 9 9

9 8 9 11 29 0 9 18 21

24 21 23 23

9 10 5 5

9 25 8 8

### ### ### 18 5 23 28 3 25

31/05/2017 31/05/2017

23/12/1993

31/05/2017

23/12/1993

31/05/2017

25/08/1992

31/05/2017

02/12/1996

31/05/2017

17/08/1992

31/05/2017

11/08/1992

31/05/2017

11/08/1992

31/05/2017

24/12/1993

31/05/2017

S S S

20/12/1988

31/05/2017

12/08/1992

31/05/2017

28/09/1995

31/05/2017

24 9 20 26 10 1 23 5 8 23 5 8 24 9 6 ### ### ### ### ### ### 24 9 20 24 9 20 23 5 7 28 5 11 24 9 19 21 8 3

S

10/08/1992

31/05/2017

24

24/12/1993

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö

13

24/12/1993

´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

11 11

26 1

25/12/1993

9 3

20 3

27/12/1993

1) ¾Ö"Öß 2) ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö1)3)´ÖÆü¯ÖÖÓ֜Ӎü¸úÖ»Ö¯Öã üú¾Ö›ü¸ü Ö2) ¤üÆêü÷ÖÖÓS¾Ö 3) ÷ÖÖ¸ü15/02/1988 ÷ÖÖê™üß 4) ´ÖÆüÖÓ›üÖêôûß31/05/2017 29 3 16 22/12/1988 S ß “ÖÖŸÖÖ¸ü 31/05/2017 ### ### ### ¯ÖãÃÖ¤ü ˆ´Ö¸üÖê›ü ˆ´Ö¸ü²ÖêÖê»›ÖÖêü ¸üÖˆ´Ö¸ü

ײ֙ü Ö꛸ü÷ÖÖÓ¾Ö ²Öã ´Ö−µÖÖôû ß S ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ×¤ü÷ÖÏÃÖ S 9 21 10/08/1992 31/05/2017 24 S ˆ´Ö¸üÖê›ü ˆ´Ö¸üÖê›ü −ÖÖ÷ÖÖ¯Öæ¸ü ן־֛üß −Ö¾Öß 5 12 19/12/1996 31/05/2017 20 S

24/12/1993 24/12/1993

27/12/1993

27/12/1993

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö ×¤ü÷ÖÏÃÖ ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

31/05/2017

4 6

30/07/1990

S S A

31/05/2017

25 24

11/08/1992

24/12/1993 24/12/1993

31/05/2017

### ### ### 27 10 25

פü÷ÖÏÃÖ

9

20

21

22

23

24

25

26

27

-

-

-

-

-

-

-

-

_

_

_

_

_

_

†¿ÖÖêú ×−Ö. ãÓú³ÖÖ¸êü

ÖÖê›êü ×¾ÖªÖ. ¾Ö›ü÷ÖÖ¾Ö ÷ÖÖ.

4 ׍ú. ´Öß.

N

‡Ô

×−Ö¸Óüú

-

-

-

-

-

-

_

0

ú ÁÖß ÃÖã×−Ö»Ö ¾ÖÖ´Ö−Ö¸ü ³ÖÖ¸üŸÖßµÖÖ¾Ö•Öß¾Ö−Ö ÷ÖÖê¸êü ×¾Ö´ÖÖ ×−Ö÷Ö´Ö ¿Ö֏ÖÖ3 ׍ú µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ´Öß T T † ÁÖß ÃÖã²ÖÖê¬Ö ÃÖã¸êü¿Ö ²Öê»Ö÷Ö´Ö¾ÖÖ¸üÆüÖêµÖ ¯Ö.ÃÖ.†ÖÙ Ö 35 ׍ú ´Öß T 0 0 0 0

-÷Öã»ÖÖ²Ö ¾ÖÖÃÖã¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ŸÖÖµÖ›êü

_

_

_ _ _ N ÁÖß ×¾Ö•ÖµÖ Öã ÷Ö¾Ö‡Ô ú»¯Ö−ÖÖ ÷Öã»ÖÖ²Ö¸ü Ö¾Ö µÖ ´Ö ²Öòú µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû30 ׍ú ´Öß ²ÖÖê−¦êü úÖê»Öã¸üÖ 12

-

† -

-

-

_

_

_†¿ÖÖêú ¿ÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö ²ÖÖê²Ö›êü

»Ö´Ö"Ö –ÖÖ−ÖÖê²ÖÖ ‡Ó—ÖÖôûú¸ü

Ø−Ö³ÖÖ ¯ÖÓ.ÃÖ.פü÷ÖÏÃÖ

-

וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ ™ü֍úôû÷ÖÖ¾Ö ¯Ö.ÃÖ.²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

_

ˆ.ÁÖê.´Ö㏵ÖÖ¬µÖ֯֍ú ˆ.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ ²ÖÖê¸üß ¯ÖÓ. ÃÖÓ.

0 ׍ú.´Öß.

-

ÃÖÖ¾ÖÓ÷ÖÖ ,ŸÖã¯Ö™ü֍úôû

-

_

_

-

T

פü÷ÖÏÃÖ,´ÖÆüÖ ÷ÖÖ¾Ö,†Ö"Öá

-

_

N

_

_

23-

T

¾Ö Öß

×−Ö¸Óüú

-

† अ

-

-

-

T

¸ü´Öê¿Ö ÷Ö"Ö¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö †•ÖÖÔ¯Öã¸êü

וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ −ÖÖÓ¤ãü¸üÖ ¯Ö.ÃÖ.²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

†×−Ö»Ö ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ ×−Ö»ÖÖ¾ÖÖÃÖ रंजना नाÁÖß. गो रा व ³ÖÖÍú¸ü

úÖÃÖÖêôûÖ, ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö परस डी Ö ×•Ö.¯Ö. ¯ÖÏÖो.¿ÖÖôû

0 2

Ö›üúß

10

-

´Ö´ÖŸÖÖ ú. •ÖµÖþÖÖ»Ö

¾Ö›üÃÖ¤ü ¯ÖãÃÖ¤ü

20

T

† Ã֏ÖÖ¸üÖ´Ö ¾ÖÖ‘Ö¸êü †- ¯ÖŸÖß/¯ÖŸ−Öß

´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ¯ÖãÃÖ¤üÆüÂÖá, OK

-

-

-ÃÖãÂÖ´ÖÖ ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ Öã"Öê

וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ Ø»Ö÷Öß¾ÖÖ‡Ô

37 ׍ú.´Öß.

-

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

¯ÖŸÖ߯֟−Öß

-

-

-

-

-

N

-

-

-

-

-

-

-

-

N

_

_

N

_

_

-

÷ÖÏÃÖ ¯ÖÓ.פüÃÖ.¯Öã à ֤ü

×¾Ö¬Ö¾ÖÖ

-

¯ÖύúÖ¿Ö ÷ÖãÓ›üÖ¾ÖÖ¸ü

וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ ±úÖôêû÷ÖÖ¾Ö ¯Ö.ÃÖ.²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

¯ÖÏÖ.´Ö.¿ÖÖôûÖ 5 ÁÖß ×¤ü»Öß¯Ö ¾ÖÖ−֏֛êü ³ÖÖ−ÖÃÖ¸üÖ ¯ÖÓ.ÃÖ.†Ö"Öá ׍ú´Öß.

__

_

_

_

_

-

-

-

-

--

-

-

-

21

34 / 99

1 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402

2

3

Wani

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, µÖê−ÖÖ›ü

Ralegaon Digras

4

5

6

7

8

9

10

11

11

26

27/12/1993

11 45 11

11 8

27/12/1993

45 4 43 10 43 55

×¾Ö»ÖÖÃÖ ˆ¬¤ü¾Ö¸üÖ¾Ö Ø¯Ö¯Öôûú¸ü

´Öã.¯ÖÖê.ÃÖ֏ָüÖ úÖê ŸÖÖ.¾Ö"Öß05/06/1970 וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 46

וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ ¬Öã´ÖúÖ “ÖÖ“ÖÖê¸üÖ S

†¸üؾ֤ü −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö µÖêôû Öê

´Öã. ÃÖÓŸÖ –ÖÖ−ÖêÀ¾Ö¸ü ¾ÖÖ›Ôü ŸÖÖ. ØÆü20/06/1970 ÷Ö Ö‘ÖÖ™ü וÖ. ¾Ö¬ÖÖÔ 46

וÖ. ¯Ö. ˆ. ¯ÖÏÖ. ¿ÖÖ. »ÖÖÖ ¸üÖ.

S

ãú. ¾ÖéÓ¤üÖ “ÖŒú¸ü¾ÖÖ¸ü

´ÖÖê¸ü£Ö ŸÖÖ. ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö

23/06/1971

Darwha PUSAD

¸üÖ´Ö÷ÖÖÓ¾Ö Æü¹ý úÖê¯ÖÏÖ

S

ÁÖß †×¾Ö−ÖÖ¿Ö ‹ ´ÖÖê¸êü ÃÖÓ×÷ÖŸÖÖ ¯ÖϳÖ֍ú¸ü Æü¸ü"Öê

²ÖÖê¸üß † ŸÖÖ ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

30/01/1972

´Öã.Ö¹ýÃÖ Öã ¯ÖÖê.†úÖê»Öß ŸÖÖ.ˆ´Ö¸üÖê›ü

11/07/1973

Digras Yavatmal

וÖ.¯Ö.ˆ.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.¾ÖÖ‡Ô ´Öëœüß •ÖÖ´Ö›üÖêÆü ¯ÖÖê›ü

S

›üß. ‹“Ö. ‡Ó÷ÖÖê»Öê ÁÖß Û¾Æü. ‹−Ö ³Ö¾Ö¸êü

פü÷ÖÏÃÖ / µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 23/01/1974 ´Öã. ¯ÖÖê. −Ö֍úÖ¯ÖÖ›üá ŸÖÖ. וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 31/08/1961

Arni Pandharkawada Ralegaon Ralegaon Babhulgaon Wani Ner Ner Umarkhed

¾¾Öºþ›ü ŸÖã. ´ÖÆüÖÓ›ãüôûß

s

ÁÖß ¯ÖÏêØÃÖ÷Ö ×úÃÖ−Ö ¸üÖšüÖê›ü ÁÖß ¤ü¢ÖÖ ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö šü֍ú¸êü

S

S

S

1 20

27/12/1993

ˆ´Ö¸üÖê› ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö

8 0

27/12/1993

וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ´Öã»ÖÖÓ“Öß ¿ÖÖôûÖ ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö S

†¿ÖÖêú ÁÖߍéúÂ Ö Öêú›êü

וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ ÃÖÖ¾ÖÓ÷Öß ¯Öê.

S

ãú. ×¾ÖªÖ ×¤ü÷ÖÖÓ²Ö¸ü ÷ÖÖê¸êü

ÃÖãúôûß ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, »ÖÖ»Ö÷Öã›üÖ ¾Ö™ü±úôûÖ ¾ÖÖôûúß “ÖÖŸÖÖ¸üß ú−µÖÖ

S

»ÖŸÖÖ Æü¸üß³Öֈ㠟ÖÖµÖ›êü ÃÖÖî ´ÖÆüÖ−ÖÓ¤üÖ ¾ÖÃÖÓŸÖ šü´Öêú ŸÖÖ¸üÖ −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö †Ö´Ö»Öê †¾Ö¬ÖãŸÖ ÃÖÓ³Öê ÁÖß. ¯Öß. •Öß. ¸ü"Ö¾Ö߸ü

S

S S S S

וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ ¤üÆêü÷ÖÖÓ¾Ö S

ÃÖã¸êü¿Ö ¾ÖÖ¸ü»Öã•Öß ãÓú³Ö»Öú¸ü

´Öã.¯ÖÖê.ŸÖ. ØÆü÷Ö Ö‘ÖÖ™ü וÖ. ¾Ö¬ÖÖÔ 05/06/1970

†Ó²ÖÖê›üÖ ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ¯Öã¸ü›ü ¯Öã. ´ÖÓ÷Öºþôû

S

Darwha Yavatmal PUSAD

™ü֍úôûß ²Öã ›üÖê»Öá ¯ÖÖÓ÷Ö¸ü¾ÖÖ›üß

S

S S

S S

28/12/1993 28/12/1993 28/12/1993 28/12/1993 28/12/1993 28/12/1993 28/12/1993 28/12/1993 28/12/1993 28/12/1993

¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ ²ÖÖôûÖ³ÖÖ‰ú •Ö÷ÖŸÖÖ¯Ö ¸üÖ•Öê¿Ö ÷Öã»ÖÖ²Ö¸üÖ¾Ö ÖãÃÖ¯Öã¸êü ú»µÖÖ"Öß ²Ö.¸üÖ•Öê

¯ÖÖêÆÓü›ãüôû ŸÖÖ 20/07/1970 ´ÖÆüÖ÷ÖÓÖ¾Ö ÷Öãºþ¾ÖµÖÔ úÖò»Ö−Öß,¾ÖÖ›Ôü ÎÓú12/10/1970 .1 ¾Ö"Öß ´ÖÆüÖ×¾Ö¸ü ¾ÖÖ›Ôü ¯ÖãÃÖ¤ü 27/11/1971

46 11 46 10 46 7 45 6

26 11 19 4

ÁÖß ¿ÖÖ»Öߍú ²Öß ¤üÖ¾Ö"Öê ÁÖß´ÖŸÖß ÃÖߟÖÖ Æü¸êüÀ¾Ö¸ü ãú›êü ÁÖß ×úÃÖ−Ö ¾ÖÖ´Ö−Ö¸üÖ¾Ö ³Öã¸üêú

ÆüÖŸÖ"Öß ŸÖÖ ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ 9 20/08/1972 44 ´Ö. ¯ÖÖê. •Ö¾ÖôûÖ ŸÖÖ. †Ö"Öá14/01/1973 וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 44 4 ÆüÂÖá ŸÖÖ.¯ÖãÃÖ¤ü 42 10 01/07/1974

11 17 30

28/12/1993

ÆÓüÃÖ¸üÖ•Ö ›üÖê´ÖÖ•Öß ŸÖÖµÖ¾ÖÖ›êü ÁÖß ÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö ›ü²»µÖã ÷ÖÖ¾ÖÓ›êü ÁÖß ÃÖÖÆêü²Ö¸üÖ¾Ö ±ú׍ú¸ü¸üÖ¾Ö ¯ÖÖê»Öê “ÖÓ¦üú»ÖÖ ×úÃÖ−Ö¸üÖ¾Ö “Ö¾ÆüÖ"Ö

´Öã.¯ÖÖê.•Öôû÷ÖÖ¾Ö ŸÖÖ.†Ö¾Öá07/04/1964 וÖ.¾Ö¬ÖÖÔ ²ÖÖê£Ö ŸÖÖ ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ 16/02/1966 פü÷ÖÏÃÖ 26/01/1968

24 15 5 29 16 3 2 1 26

29/12/1993

29 21 16 19

30/12/1993

28/12/1993 28/12/1993 28/12/1993 28/12/1993

28/12/1993 28/12/1993

וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ ¤üÆêü÷ÖÖÓ¾Ö S

¬ÖÖ¸ü"ÖÖ ŸÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ´Ö د֯ÖÏß (¸üÖê›ü)

S

1415

Ralegaon Pandharkawada Darwha Pandharkawada

S

53 1 51 3 49 4 ´Öã.¯ÖÖê.¤üÖ³Ö›üß ŸÖÖ.†Ö"Öá 02/07/1971 45 10 45 4 15/01/1972 ÁÖß. ׯÖ. †Ö¸ü. ¯Ö›ü»Ö¾ÖÖ¸ü ´Öã.¾ÖšüÖê»Öß ¯ÖÖê.ÃÖŸÖ¯Ö»»Öß ŸÖÖ.—Ö¸üß ¾ÖÖî¿ÖÖ»Öß −ÖÖ÷ÖÖê¸üÖ¾Ö ²ÖÖê¸üãú™êü ´Öã.¯ÖÖê.¯Öã−Ö¾Ö™ü ŸÖÖ.¾Ö"Öß ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 28/06/1972 44 11 –ÖÖ−ÖêÀ¾Ö¸ü ¯ÖÏ»ÆüÖ¤ü ¯ÖÖê¯Öôû‘Ö™ü ¸üÖêÆü›üÖ 6 29/11/1972 44 פü−Öê¿Ö −Ö¸üØÃÖ÷Ö ¸üÖšüÖê›ü ›üÖë÷Ö¸üÖ›üÖÔ, ŸÖÖ. úôÓû²Ö 30/12/1973 43 5 05/04/1974 ÁÖß.›üß.¯Öß.ˆ´Ö¸êü ´Öã. ²ÖÖê¸üß ŸÖÖ. úôÓû²Ö וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 43 1 02/01/1961 †¿ÖÖêú êú¿Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ³Ö÷ÖŸÖ ´Öã.¯ÖÖê. د֯ÖôûÖ¯Öã¸ü ŸÖÖ. ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 56 4 ÁÖß ¯ÖÏ´ÖÖê¤ü ÃÖãµÖÔ³ÖÖ−Ö•Öß ¯Öã›üêú ´Öã. ד֏ֻÖߟÖÖ. ¸üÖôêû÷ÖÖ¾Ö10/01/1971

וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 46 4 ÁÖß •ÖµÖÓŸÖ −ÖÖ ¤üÆüÖ¯ÖãŸÖê ¸üÖ´Ö÷ÖÖÓ¾Ö ¸üÖ´êÖÀ¾Ö¸ü ŸÖÖ ¤üÖ¸ü15/04/1972 ¾ÆüÖ 45 1 ÁÖß †¿ÖÖêú ´ÖÆüÖ¤üê¾Ö ŸÖֻ֍úÖêãú»Ö¾ÖÖ¸ü´Öã ²ÖÆüÖ¢Ö¸ü ¯ÖÖê. ²ÖÖê£Ö ŸÖÖ.12/05/1974 êúôûÖ¯Öã¸ü 43 0

1416

Umarkhed

¯Öôû¿Öß

S

ÁÖß. †×¾Ö−ÖÖ¿Ö ŸÖÖ−ÖÖ•Öß ´ÖÆüÖ•Ö−Ö

™ü֍úôûß ‡. ŸÖÖ.ˆ´Ö¸üÖê›ü 02/06/1967 וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

49

11

29

31/12/1993

PUSAD Arni

Æêü÷Ö›üß ŸÖÖÓ›üÖ ×“Ö´Ö™üÖ

S

ÁÖß ×¾Ö•ÖµÖ ÷ÖÖê¯ÖÖØÃÖ÷Ö ¸üÖšüÖê›ü ÁÖß •ÖµÖë¦ü ÁÖß׍úÃÖ−Ö ÷Ö¾Ö‡Ô

³Ö¾ÖÖ−Öß ŸÖÖ.ˆ´Ö¸üÖê›ü

48 46

5 5

12 28

31/12/1993

43 50

0 9

5 18

31/12/1993

1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414

1417 1418 1419 1420

Ghatanji Arni

s

´ÖÖÓ÷Ö׍ú−Æüß ²Öê»ÖÖê¸üÖ ´Öã»Öê ´Öã»ÖŸÖÖ−Ö¾ÖÖ›üß

S

´ÖÖÓ›ü¾Öß

S

S S

s

ãÓú³ÖÖ¸üß ŸÖÓÖ›üÖ ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ, ¯ÖÖ»ÖÖêŸÖß

S

וÖ.¯Ö. ˆ““Öü ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ »ÖÖê Öß

S

S

S

S

´Öã.¾Ö·ÆÖ ŸÖÖ.ן־ÖÃÖÖ ×•Ö.†´Ö¸ü Ö¾ÖŸÖß 03/12/1970 26/05/1974

S

²ÖÎÖ´Æü"Ö¾ÖÖ›üÖ ŸÖÖÓ.

S

19/12/1968

ãú.−Ö»Öß−Öß ¯ÖÓ•ÖÖ²Ö¸üÖ¾Ö ²ÖÖ¾Ö−Öê

¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö

13/08/1966

—Ö¸üß ¾Ö Öß

‰ú´Ö¸üÖê›ü

27/12/1993

29/12/1993 29/12/1993 29/12/1993 29/12/1993 29/12/1993 29/12/1993 29/12/1993 29/12/1993

30/12/1993 30/12/1993 30/12/1993

31/12/1993

01/01/1994

13

¾Ö"Öß

27/12/1993

†Ó•Öß −ÖÖ.†Ö"Öá 53 4 30 01/01/1964 ¸üÖ ´ÖÆüÖ›Óüãôûß ¯ÖÖê “ÖÖ»Ö²Ö›ü á ŸÖÖ êúôûÖ¯Öã¸ü ×•Ö 52 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 1 30 01/04/1965 ´Öã. ×“Ö´Ö ÖÖ ²ÖÖ÷ÖÖ¯Öæ¸ü ¯ÖÖê. פü‘Öß ŸÖÖ.01/08/1966 ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖÓ¾Ö 50 9 30 ´Öã. ן־ÖÃÖÖ ŸÖÖ.ן־ÖÃÖÖ ×•Ö. †´Ö¸ü01/04/1967 Ö¾ÖŸÖß 50 1 30 ´Öã ¯ÖÖê ¾Ö™ü±úôûß ŸÖ.−Öê¸ ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ü 49 11 28 03/06/1967 ´Öã.¤êü¾ÖÖôûÖ ¯ÖÖê.´ÖÖ›üá ŸÖÖ.´ÖÖ¸ê ü÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû49 9 16 15/08/1967 ¾Ö™ü±úôûß ŸÖÖ. −Öê¸ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 49 4 27 04/01/1968 ´Öֻ֏Öê›ü ¸êü»¾Öê וÖ.†´Ö.18/03/1969 48 2 13 “ÖÖŸÖÖ¸üß ŸÖÖ.ˆ´Ö¸üÖê›ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 47 0 7 24/05/1970

Ralegaon Mahagaon Wani Yavatmal

Babhulgaon Darwha PUSAD PUSAD Zari Babhulgaon PUSAD Kalamb Ralegaon

4 9

12

´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö

¤üÖ³ÖÖ›üß ÃÖÖ−Öê÷ÖÖÓ¾Ö

פü÷ÖÏÃÖ

14

15

16

17

18

19

11/01/1994

31/05/2017

23

4

20

27/12/1993

31/05/2017

S

05/08/1998

31/05/2017

23 18

5 9

4 26

S S

26/07/1991

31/05/2017

11/08/1992

31/05/2017

25 24

10 9

5 20

S A

11/8/1992

ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ S ¸ü"Ö S

¸üÖ´Ö÷ÖÖ¾Ö Æü¹ý ¯ÖãÃÖ¤ü

ˆ´Ö¸üÖê›ü פü÷ÖÏÃÖ ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ/—Ö¸üß µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû31/05/2017

28/12/1993

31/05/2017

¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ †Ö"Öá 17/07/1995 1) ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö 2) ‘ÖÖ™Óü•1)Öß 3) ×−Ö´Ö−Öß ¯ÖÖÓœü¸2) üú¾Ö›ü ¯ÖÖÓ÷ÖÖ¸üÖ 3)S²ÖÖê¸ü÷ÖÖÓ¾Ö 4) ´ÖÆüÖÓ›üÖêôûß 05/08/1996 ¯ÖãÃÖ¤ü •Ö¾ÖôûÖ S 28/12/1993 ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ¾ÖÖšüÖê›üÖ S ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö •ÖôûúÖ S 28/12/1993 ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖÓ¾Ö ¯ÖÆãü¸ü S ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö S 18/08/1992 ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ 17/04/1993 ¾Ö"Öß ¸üÖ•Öæ¸ü ¸ü"Ö ¯ÖãÃÖ¤ü −Öê¸ü ²Öê»ÖÖê¸üÖ ÃÖÖŸÖê±úôû ¾Ö™ü±-úôûß ¾Ö™ü±08/12/1992 úôûÖ A ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ×¤ü÷ÖÏÃÖ −Öê †»Öá ¾Ö›ü ¸ü ÷ÖÖ¾Ö ¯ÖÖ£ÖЛü ¾ÖÖôûúß 10/12/1996 SS ¯ÖãÃÖ¤ü ˆ´Ö¸üÖê›ü ˆ´Ö¸ü »Ö֏Öß úÖê Öê›ü ¯Ö¸üÖ ²Öã. “ÖÖŸÖÖ¸ü ß ú−µÖÖ11/08/1992 ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ×¸ü¬ÖÖê¸üÖ S S 28/12/1993 ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ˆ´Ö¸ü×¾ÖÆü߸ü S 25/07/1995 ˆ´Ö¸üÖê›ü, †Ö"Öß, ãú¸üôûß, ú¾ÖšüÖ S ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ²ÖÖ, ¯ÖÖêÖ¸üß, ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ 26/07/1991 ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ¾Ö"Öß ¸ü"Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ´ÖÓ÷Öºþôû S 28/12/1993

31/05/2017

ˆ´Ö¸üÖê›ü פü÷ÖÏÃÖ ˆ´Ö¸üÖê›ü

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ÷Ö¾Ö"ÖÖ ¯ÖãÃÖ¤ü

¸üÖôêû÷ÖÖ¾Ö ˆ´Ö¸üÖê›ü ˆ´Ö¸üÖê›ü ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö

—Ö¸üß •ÖÖ´Ö"Öß ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö ˆ´Ö¸üÖê›ü ¯ÖãÃÖ¤ü

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

ˆ´Ö¸üÖê›ü ¸üÖôêû÷ÖÖ¾Ö ˆ´Ö¸üÖê›ü ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö

A ÖÓ›üÖôûÖ S

S S ¯ÖãÃÖ¤ü S ¯ÖãÃÖ¤ü S וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ, ú.²ÖÖê¸ü÷ÖÖ¾ÖS ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö S ¯ÖãÃÖ¤ü úôÓû²Ö S Ö¸ü²Öß “ÖÖë¤üß ×“ÖÖ»Öß ˆ´Ö¸êü›ü

†Ö"Öá

31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017

10 9 5 5 9 1 5 5 9

14 26 3 3 13 14 23 21 20

23 5 3 ### ### ### 25 10 5 23 5 3

-

-

-

--

N

¾Ö"Öß

###

†Ö

_

_

_

_

N

_

_

×−Ö¸Óüú

29 ׍ú´Öß¯ÖύúÖ¿Ö ÃÖÖÆêü²Ö¸üÖ¾Ö ÷ÖÖî¸üÖê›êü

וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ —ÖÖ›ü÷ÖÖÓ¾Ö ¯ÖÓ. ÃÖÓ. ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö

-

-

T 9

-

0

0³Ö÷Ö¾ÖÖ−Ö ×¾ÖšüÖê²ÖÖ úú−Ö

וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ ¾Ö֍úß ‹ã¬ÖÖ−ÖÖ

28 ׍ú.´ÖßÃÖÖî. ¯ÖÏ×´Ö»ÖÖ ÃÖã¸êü¿Ö ãÓú³Ö»Öú¸ü

-

-

-

0

²Ö

†Ö

-

18/08/1992

31/05/2017

24/08/1992

31/05/2017

20/01/1993

31/05/2017

20/07/1995

31/05/2017

29/11/2000

31/05/2017

12/08/1992

31/05/2017

5 10 9 3

1 11 14 14

†Öî

31/05/2017

23 21 24 29

31/05/2017

25

10

31/05/2017

24 20 23 20

31/05/2017

†´ÖÖê»Öú“ÖÓ¤ úÖò»Öê•Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

0

31/05/2017

31/05/2017

‡Ô

¯ÖÏפü¯Ö ¾ÖÖÃÖã¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ÖÃÖÖôêû

0

31/07/1991

26/11/1996

-

0

23 0 13 7 11 11 2 19 2

28/12/1993

-

0

5 10 9 9 4 10 6 9 5

31/05/2017

-

-

24 25 24 24 24 21 16 24 23

31/05/2017

27

--

31/05/2017

31/05/2017

26

-

08/12/1992

31/05/2017

25

--

17/02/1988

31/05/2017

24

-

27 3 14

³ÖÖêÃÖÖ 28/12/1993

23

--

### ### ### †Ö)-†¯ÖÓ÷Ö 23 5 3 21 20 23 23 24 24 24 20 24

22

-

10 5 3

S S S S

S

31/05/2017

21

†Ö

21 31/05/2017 ›üÖê»Öá 23 31/05/2017 31/05/2017 29

04/07/1995

29/12/1993 30/12/1993 1) ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö 2) ¯ÖÖÓœü¸1)üú¾Ö›ü ¾Ö›üÖ¤ü 2) ¾ÖÖœüÖê"ÖÖ ²Öã.S3) ¾ÖÖœüÖê"20/07/1995 ÖÖ Öãã.4) ¬ÖÖ¸ü"ÖÖ ˆ´Ö¸üÖê›ü ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ S 17/08/1992 1) ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ 2) —Ö¸ü 1)ß ÃÖŸ¯Ö»»Öß 3) ¯ÖÖÓœü¸ü2)ú¾Ö›üúÖ¸ê Ö ü÷ÖÖÓ¾SÖ ¯ÖÖ¸Óü²ÖÖ 3)17/02/1988 دָ֯üß S ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ˆ´Ö¸üÖê›ü ¸üÖÆæü¸ü ¯Öôû¿Öß 26/07/1991 S ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ¯ÖãÃÖ¤ü S 11/08/1992 ¯ÖãÃÖ¤ü †Ö"Öá S 22/11/1996 ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ

31/05/2017 31/05/2017

20

וÖ.ײÖ.‹´Ö.‹´Ö. ÆüÖµÖ. ØÆü÷Ö Ö‘ÖÖ™ü

úôÓû²Ö, ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö

60

¸üÖ Öß »Ö´Öß²ÖÖ‡Ô ÁÖߍúÖÓŸÖ ²Öß. ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü ×¾Ö¤üµÖÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 30 ׍ú.´Öß. 0

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ, פü÷ÖÏÃÖ

T

_

-

ݟ

-

-

N

-

-

27 −Ö.¯Ö.¿ÖÖôûÖ †Ö"Öá ׍ú´Öß.

´ÖÓ•ÖãÂÖÖ ×¾Ö´ÖÔ»Ö¾ÖÖ¸ü

-

-- ü²Ö¸üÖ¾Ö ¾Öî¿ÖÖ»Öß ÃÖÖÆê ›Óü³ÖÖ¸êü

- ¿ÖÖôûÖ 10¯ÖÏÖ£Ö.†ÖÁÖ´Ö úÖêôÓû²Öß ×ú.´Öß

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

0

9 6

20 9

5 6

3 5

0

-

-

N T T - "Ö ×Æü¾Öôû ß,

N _ N ¾Ö T ²Öê»ÖÖê›ü ãú¯Ö™üßÖê ˆ´Ö¸ü ›ü, TT - -

T

_

פü÷ÖÏÃÖ

-

-

-

N ¾Ö T וÖ.¯Ö. ˆ¤ãÔü ã˸ú ¿ÖÖôûÖ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

26 ׍ú.´Öß

N¿Ö²ÖÖ−ÖÖ ¯Ö¸ü×¾Ö−Ö †ú²Ö¸

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 जरू र

-

-

-

-

-

-

-

¯ÖÓ.ÃÖ.−Öê¸ü ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö,¯Öã ÃÖ¤ü,¤üÖ¸¾ÆüÖ

35 / 99

1 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441

2

3

4

PUSAD

ׯ֯ÖÓôû÷ÖÖ¾Ö ‡Ô

S

Kalamb Kalamb

. . . , וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ, ›üÖë÷Ö¸üÖ›üÖÔ

S S

9

10

11

ÃÖã³ÖÖÂÖ ´ÖÖ¸üÖêŸÖ¸üÖ¾Ö úÖ−Ö›êü

5

¸üÖêÆü›üÖ

6

01/07/1972

7

44 10

30

01/01/1994

22/5/1972 10/06/1969

45 0 47 11

9 21

03/01/1994

±ãú»Ö¬Ö´ÖÖÔ “ÖÆüÖ¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ÖÖë›êü

†¿ÖÖêú −ÖÖ¸ü, −ÖÖÓ—ÖÖ, ŸÖÖ. úôÓû²Ö .

11/09/1971

45 44

8 7

20 6

07/01/1994 07/01/1994

¯ÖãÃÖ¤ü ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

¯ÖÖêÖ¸üß

53 47

7 7

22 29

10/01/1994

´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö

¯ÖãÃÖ¤ü

¯ÖãÃÖ¤ü ³ÖÖê•Ö»ÖÖ ˆã¤Ôü

47 5 46 11 46 2 43 8 44 3 53 1 44 5 53 11 53 11

16 25 28 26 10 29 11 2 2

10/01/1994

9 6 9 3

4 6 24 29

29/01/1994

02/02/1961

47 45 45 56 46 46 53

2 1 9

22 6 16

16/03/1994

†¸üؾ֤ü –ÖÖ−ÖêÀ¾Ö¸ü ¾Öևԍú¸ü ³ÖÖ»Ö“ÖÓ¦ü ¯ÖÓ›æü¸Óü÷Ö ¸üÖˆŸÖ

, 09/03/1971 úÖê¯Ö¸üÖ, ŸÖÖ.²ÖÖ³Öæôû÷ÖÖÓ¾Ö 25/04/1971 ÃÖã»ÖŸÖÖ−Ö¯Öã¸ü ŸÖÖ ×•Ö. †´Ö¸ü15/08/1963 Ö¾ÖŸÖß

ÁÖß ×¾Ö−ÖÖê¤ü •Ö−ÖÖ¬ÖÔ−Ö ›Óü³ÖÖ¸êü ÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö ÁÖÖ¾Ö"Ö•Öß šü֍ú¸êü ‹´Ö. †Ö¸ü. ×¾Ö¬Öôêû ¿Öê. “ÖÑÖ¤ü ¿Öê.±ú¸üߤü †.ú»ÖÖ´Ö. ‹ÃÖ. ãú¸êü¿Öß ¿Ö×´Ö−ÖÖ ¿ÖÖ×Æü−Ö •Ö×´Ö¸ü ÖÖ−Ö ÃÖÖî. ¿ÖÖê³ÖÖ ‹ÃÖ. دÖ÷Öê ãú. ¾Ö−ÖߟÖÖ éúÂ"Ö¸üÖ¾Ö ¸üŸ−Ö¯ÖÖ¸üÖß ãú †Ö¿ÖÖ †ÖÃÖÖê»Öê

´Öã. ¯ÖÖê. †ÖúÖê»Öß ŸÖÖ. ê09/03/1966 úôûÖ¯Öã¸ü וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 51 2 ´Öã.¯ÖÖê.†Ó•Ö−ÖØÃÖ÷Öß üŸÖÖ.¬ÖÖ´Ö−Ö÷ÖÖ¾Ö ¸êü»¾Öê וÖ.†´Ö¸ü 50Ö¾ÖŸÖß11 07/06/1966 •Ö¾ÖôûÖ ×•Ö. †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß 14/04/1969 48 1 ¯ÖãÃÖ¤ü 52 5 10/12/1964 »ÖÖêÆüß ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 43 10 25/07/1973 ¾ÖÃÖÓŸÖ−Ö÷Ö¸ü †Ö—ÖÖ¤ü ¾ÖÖ›Ôü,¯ÖãÃÖ¤ü 52 5 30/12/1964 •Öôû÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö. •Öôû÷ÖÖÓ¾Ö 23/10/1972 44 7 ´Öã. ¯ÖÖê. ŸÖôûêû÷ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ. †Ö™ü ß ×•Ö. ¾Ö¬ÖÖÔ 51 0 05/05/1966 ²ÖÖ•ÖÖê¸üßµÖÖ −Ö÷Ö¸ü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû13/03/1969 48 2

22 24 17 21 6 1 8 26 18

17/03/1994

ד֏ֻÖß,²Öã»Ö›üÖ"ÖÖ 15/08/1967 49 9 וֻÆüÖ úÖ¸üÖ÷ÖÌÆü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 42 10 20/07/1974 ´Öã.×ÃÖ¾Ö"ÖÖ ŸÖÖ. ×ÃÖ»»ÖÖê›01/05/1970 ü וÖ. †Öî¸Óü÷ÖÏÖ²ÖÖ¤ü 47 0 ´Öã.¯ÖÖê.Ø“Ö“Ö¯Öã¸ü ŸÖÖ.ÖÖ´Ö÷ÖÖÓ¾Ö 46 1 13/04/1971

16 11 30 18

13/06/1994

Ghatanji Mahagaon

÷ÖÓã•Ö ´Öã»Öê

S

¯ÖύúÖ¿Ö ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö•Ößü ¾ÖÖ®Ö¸êü

¯ÖãÃÖ¤ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

25/10/1972

PUSAD PUSAD

¾Ö¹ý›ü ³ÖÖê•Ö»ÖÖ ˆã¤Ôü

S

•Öã»±êúúÖ¸ü †Æêü´Ö¤ü † ÷Ö±úÖ¸ü ¿ÖÖ×Æü−Ö ¯Ö¸ü×¾Ö−Ö ÃÖî•Ö´Öß»Ö

÷Öœüß ¾ÖÖ›Ôü,¯ÖãÃÖ¤ü

09/10/1963

¾ÖÃÖÓŸÖ−Ö÷Ö¸ü †Ö—ÖÖ¤ü ¾ÖÖ›Ôü,¯ÖãÃÖ¤ü

02/10/1969

Pandharkawada PUSAD Yavatmal PUSAD Mahagaon Ghatanji Mahagaon Ner Kalamb

د֯Öôû¿Öë›üÖ ´ÖÖê. •ÖÓÖ²Ö²ÖÖ•ÖÖ¸ü ˆ¤ãÔü ¯ÖÖ¸ü¾ÖÖ ÷ÖÖîôû Öã. ¬Ö−ÖÖê›üÖ

S

¤ü×ÆüÃÖÖ¾Öôûß ÃÖÖê−֏ÖÖÃÖ ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ, ¾Ö™ü²ÖÖê¸üß

S

PUSAD Kalamb Wani Ghatanji

úÖê¯ÖÏÖ ²Öãü

S

Kalamb Yavatmal Yavatmal

S

S

S S S S

ÁÖß •ÖÖ¾Öê¤ü ¿ÖêÖ ´ÖÆü´´Ö¤ü ‡ÔÃÖÖ ÃÖîµµÖ¤ü −Öæ¸ü ÃÖîµµÖ¤ü −Ö•Ö߸ü ÃÖÖî.¾Ö¤Óü−ÖÖ ÃÖÓ•ÖµÖ ²ÖÖÆêüú¸ü ÁÖß ´ÖÖ¬Ö¾Ö ÷ÖÖêؾ֤ü ÖÖêú»Öê ÃÖã¸êüÖÖ úÖ׿Ö−ÖÖ£Ö ˆ´Ö¸êü

´Öã ¯ÖÖê ¯ÖÆãü¸ü ŸÖÖ úôÓû²Ö וÖ15/12/1969 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ¯ÖãÃÖ¤ü 06/06/1970 ¯Öã»Ö÷ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ.¤êü¾Öôûß 03/03/1971 וÖ.¾Ö¬ÖÖÔ ¬Ö¸ü´Ö¾ÖÖ›üß ŸÖÖ.¯ÖãÃÖ¤ü 05/09/1973

ÁÖß ´ÖÖê.ÃÖ´Öß ´ÖÖê.‡ÔÃÖ֍ú ãú.”ûÖµÖÖ ×ú¿ÖÖê¸ü¸üÖ¾Ö êúôûú¸ü ¯ÖÏןֳÖÖ •Öß¾Ö−Ö»ÖÖ»Ö ×´ÖÁÖÖ

−Öê¸ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ŸÖã¯Ö™ü֍úôûß ŸÖÖ. פü÷ÖÏÃÖ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

†Ö"Öá µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

02/04/1964

S

. .

.

S S

,

S

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ,²ÖÖê›üÖÔ

S

¿Ö²ÖÖ−ÖÖ ¯Ö¸ü×¾Ö−Ö †±ú•Ö»Ö ÖÖ−Ö . ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ׿־ָüÖ´Ö ¬Ö÷Ö›üß

.

,

ÖŸÖß²Ö ¾ÖÖ›Ôü •ÖÖ´ÖÖ ´ÖÕÖߤü •Ö¾Öôû ¯ÖãÃÖ¤ü

S

20/12/1972 29/06/1963 29/06/1963 27/08/1969

, 25/11/1971 ´Öã.¯ÖÖê.‘ÖÖê−ÃÖÖ ŸÖÖ.¾Ö"Öß ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 07/08/1971 .

S

. .

21/02/1973

8

ŸÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ÃÖֵ֏Öê›üÖ ²Öã.

S

Pandharkawada Babhulgaon Ner PUSAD Ner PUSAD Digras Yavatmal Yavatmal

÷Ö"Öê¿Ö¯Öã¸ü ØÃÖ“Ö−Ö

S

1456

Yavatmal Yavatmal Ner PUSAD

ŸÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖµÖ›êü −Ö÷Ö¸ü ÃÖÖê−Ö¾ÖÖœüÖê"ÖÖ ³ÖÖê•Ö»ÖÖ(B)

S

׿ֻÖÖ ¿ÖêÂÖ¸üÖ¾Ö ÷Öֵ֍ú¾ÖÖ›ü ¿Ö²ÖÖ−ÖÖ ¯Ö¸ü×¾Ö−Ö †ú²Ö¸ü ÖÖ−Ö ãú.ÃÖÓ×÷ÖŸÖÖ “ÖÓ¦ü¿ÖêÖ¸ü ÷Ö㯟ÖÖ ¯ÖϳÖÖ •Ö÷Ö¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ÃÖÖôû¾Öê

1457

Kalamb

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ, ׯ֜üÖ »ÖÆüÖ−Ö

S

ÃÖã³ÖÖÂÖ “ÖÓ¦ü³ÖÖ−Ö ¬ÖÖÓ¤êü

¾Ö·ÆÖ, ŸÖÖ. ן־ÖÃÖÖ, וÖ. 01/07/1968 †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß

48 10

30

Yavatmal Yavatmal

úÖêôÓû²Öß ŸÖÖµÖ›êü −Ö÷Ö¸ü

S

êú¿Ö¾Ö ³ÖÖˆ¸üÖ¾Ö šüÖê²Ö¸êü †úß»ÖÖ ¯Ö¸ü×¾Ö−Ö ¿ÖêÖ ‡Ã´ÖÖ‡Ô»Ö

¯Ö¾Ö−ÖÖ¸ü ŸÖÖ.וÖ. ¾Ö¬ÖÖÔ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

01/09/1964

52 49

8 7

Darwha Darwha

¬ÖãôûÖ¯Öã¸ü ÖÖê¯Ö›üß ²Öã

S

ÁÖß´ÖŸÖß ¸Óü•Ö−ÖÖ ÃÖÖ ²ÖÖ¸ü¿Öê ÁÖß ¤ü¿ÖÔ−ÖׯÖ쵅 •Öß ×²ÖÆüÖ›êü

³Öã»ÖÖ‡Ô ŸÖÖ ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ú ŸÖÖ ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

03/04/1968

49 42

1 10

1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455

1458 1459 1460 1461

S

s

†Ö•ÖÓŸÖß ¯ÖÖê›ü •ÖÓÖ²Ö²ÖÖ•ÖÖ¸ü ˆ¤ãÔü ˆ´Ö¸üšüÖ ˆ¤Ôüã ¸üÖ´Ö¸ü×Æü´Ö−Ö÷Ö¸ü וÖ.¯Ö.ˆ.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.Ø»Ö÷Öß¾ÖÖ‡Ô Ø¯Ö¯Öôû÷ÖÖÓ¾Ö ×Æü¾Ö¸üß

S S S S S S S S S S

S

S

16/10/1967

20/07/1974

04/01/1994

10/01/1994

10/01/1994 10/01/1994 11/01/1994 12/01/1994 13/01/1994 13/01/1994 14/01/1994 21/01/1994

07/03/1994 15/03/1994

14

15

ˆ´Ö¸üÖê›ü

12

ׯ֯ÖÓôû÷ÖÖ¾Ö ‡Ô

13

S

25/08/1992

S S

30/07/1990

ˆ´Ö¸üÖê›ü

úôÓû²Ö úôÓû²Ö

17/03/1994

17

18

19

### ### ###

31/05/2017

26 10 1 ### ### ###

31/05/2017

24 20

6 6

23 5

25 25

9 6

23 1

1) ˆ´Ö¸üÖê›ü 2) ‘ÖÖ™Ó1) ü•Öß ¿ÖÓ3)ú¸ü¯ÖÖÓ¾œÖÖ›ü ü¸üßú¾Ö›ü 2) Ö׿־Ö"ÖßS 3) úÖ¸ê29/01/1990 ü÷ÖÖÓ¾Ö 4) د֯Öôû¿Öë›31/05/2017 üÖ 27 ´ÖÆüÖ÷ÖÓÖ¾Ö ¯ÖãÃÖ¤ü 28/02/2002 31/05/2017 15 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ¯ÖÖ¸ü¾ÖÖ S 10/01/1994 31/05/2017 23 ˆ´Ö¸üÖê›ü ¯ÖãÃÖ¤ü S 3 01/03/2014 31/05/2017 ÃÖ¾Ö−ÖÖ S ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö 30/04/1994 31/05/2017 23 ³ÖÖêÃÖÖ ¬Ö−ÖÖê›üÖ 31/05/2017 117 ¯ÖãÃÖ¤ü ¿Öê.ׯÖϯÖÏß S 31/05/2017 117 ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö ×´ÖŸÖ−ÖÖ¯Öæ¸ü S µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû»ÖÖ×ÃÖ−ÖÖ ×ŸÖ¾ÖÃÖÖ ÃÖÖê

−Öê¸ü −֏ÖÖÃÖ 09/08/1991 31/05/2017 25 S ‘ÖÖ™Óü•Öß úôÓû²Ö S 17/11/1992 31/05/2017 24

4 3 4 2 1 4 4 9 6

´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ¯ÖãÃÖ¤ü ¯ÖãÃÖ¤ü

úôÓû²Ö ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ¾Ö"Öß

3 9 3 10

2 3 21 30 1 31 31 22 14 16 20 15 5

µÖê¸Óü›üÖ S ÷ÖÓã•Ö ´Öã

16/03/1994

16/03/1994

10/8/1992

16

31/05/2017

ˆ´Ö¸üÖê›ü ²ÖÖ³Öæôû÷ÖÓÖ¾Ö

úôÓû²Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

S S

08/11/1992

31/05/2017

26/11/1996

31/05/2017

08/08/1991

31/05/2017

30/11/1991

31/05/2017

S S ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ ¸ü"Ö

15/02/1988

31/05/2017

11/08/1992

31/05/2017

16/02/1990

31/05/2017

26/07/1991

31/05/2017

S

11/8/1992

31/05/2017

16/03/1994 31/05/2017 S 17/03/1994 31/05/2017 S 1) ‘ÖÖ™Óü•Öß 2) ¯ÖÖÓœü¸ü1)ú¾Ö›ü¸üÖÖ•Öæ¸ü¾ÖÖ›üß 2) ŸÖÖ›üˆS´Ö¸üß 3) ÷Ö"Öê ¿Ö¯Öæ¸ü ØÃÖ. 30/03/1993 31/05/2017 18/12/1995 ˆ´Ö¸üÖê›ü ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö S 31/05/2017 S . ›ü11/03/1993 ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ −Öê¸ü ¾Ö›ü−Öê¸÷ÖÖ¾Ö ü

÷ÖÖœü¾Öê “ÖÖ"Öß úÖ´Öšü Öê´Ö÷ÖÖ †Ö•ÖÓŸÖß ¯ÖÖê›ü 31/05/2017 S ´ÖÆüÖ÷ÖÓÖ¾Ö ¯ÖãÃÖ¤ü S 19/08/1992 31/05/2017 S šüÖ ˆ¤ã08/11/2000 −Öê¸ü −Öê¸ü −Öê¸ü ˆ´Ö¸üšüÖ ˆ¤ãÔü −Ö.¯Ö.−Öê¸ü ˆ´Ö¸ü Ôü 31/05/2017 S פü÷ÖÏÃÖ

¯ÖãÃÖ¤ü S 03/07/2012 31/05/2017 ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ×¤ü÷ÖÏÃÖ A 26/11/1992 31/05/2017 ¸üÖôêû÷ÖÖ¾Ö

¸üÖôêû÷ÖÖ¾Ö ú−µÖÖ ¿ÖÖôûÖ ‘ÖÖê›üۏÖÓ›üß23/05/1994

د֯Öôû÷ÖÖ¾Ö 31/05/2017 S

‘ÖÖ™Óü•Öß

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû S 07/06/1994 31/05/2017

29 24 27 25

### ### ### 23 2 15 23 2 14

31/05/2017

21/12/1994

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ŸÖôêû÷ÖÓÖ¾Ö 07/01/1994 S ‘ÖÖ™Óü•Öß

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

S 01/11/1994 S −Ö¾ÖÖœü11/08/1992 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû´ÖÓ ÷Ö¹ýôû µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

³ÖÖêµÖ¸ü

−ÖꆕÖã ¸ü Ô−ÖÖ ÃÖÖê Öê"ÖÖ S ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö

¯ÖãÃÖ¤ü S 31/07/1997

31/05/2017

24 2 1 ### ### ### 24 2 20 24 9 12 16 6 23 4 10 28 24 6 5 23 0 8 22 11 24 23 4 24 22 6 30 24 9 20 19 10 0

13/01/1995

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖÓ¾Ö

úôÓû²Ö

S

07/04/1993

31/05/2017

24

1

24

30 15

07/04/1995

´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ²ÖÖ³ÖËãôû÷ÖÖÓ¾Ö

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôûÓA S

07/04/1995

31/05/2017

07/04/1995

31/05/2017

22 22

1 1

24 24

28 11

11/04/1995

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ¯ÖãÃÖ¤ü

¬ÖãôûÖ¯Öæ¸ü ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

S S

25/08/1992

31/05/2017

18/07/1995

31/05/2017

24 21

9 10

6 13

17/03/1994 18/03/1994 23/03/1994 02/04/1994 04/04/1994 27/04/1994 23/05/1994 07/06/1994

01/11/1994 01/12/1994

07/04/1995

06/05/1995

31/05/2017 31/05/2017

20

21

‡Ô 0 †Ö

-

ÃÖã³ÖÖÂÖ ÃÖã¤üÖ´Ö¸üÖ¾Ö ú֍ú›êü

23

ú−µÖÖ ×¾ÖªÖ»ÖµÖ ²ÖÖê¸üß †¸ü²Ö , ŸÖÖ.

24

† _

וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ −ÖÓ—ÖÖ ¯ÖÓ.ÃÖ.úôÓû²Ö _

70 ׍ú.´Öß _¯ÖÓ›üßŸÖ ¸ü‘Öã−ÖÖ£Ö ÷Öã›üÖ¯¯ÖÖ

וÖ.¯Ö.¬Ö−ÖÃÖôû וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ¯ÖÖ£Ö¸üß, ¯ÖÓ. - Ö¾Ö ›üÖò.¯ÖÓ•ÖÖ²Ö¸ü ¤êü¿Ö´ÖãÖ ×¾Ö¤ü³ÖÔ -

40 100 -

ãú. ¿ÖÖ»Öß−Öß ¸üÖ´Ö³ÖÖ‰ú ›Óü³ÖÖ¸ê ÁÖß ÃÖÓ•ÖµÖ- ÁÖ߸üÖ´Ö ²ÖÖÆêüú¸ü -

25

26

27

6 ׍ú´Öß

ãúÃÖã´Ö ¾ÖÖ´Ö−Ö¸üÖ¾Ö ˆ´Ö¸êü _

† ²Ö --

--

22

פü÷ÖÏÃÖ

T N

3

T T

_

_

´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö , -

×ÃÖ´ÖÖ ¾Öî•Ö−ÖÖ£Ö †−ÖŒ™üêú ÁÖß´ÖŸÖßÃÖÖꈴÖÖ ÃÖã¸êü¿Ö ¯ÖÖ¸ü¬Öß

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ ²ÖÖê¸üß ´Ö 22 וÖ.¯Ö.¿ÖÖôû Ö,úÖê¯ÖÏÖ 40 ²Öã. ¯ÖÓ.ÃÖ.¯ÖãÃÖ¤ü ׍ú.´Öß

-

Ö¤ü ÷ ¯ÖÓ¯Öã.ÃÃÖ.פü ÖÏÃÖ

चो रक ुं ड

-

0 †Öî

-

† 0 -

-

-

-

†×−ÖŸÖÖ †¸üؾ֤ü ¾ÖÖ‡ÔוÖ.¯Ö.¿ÖÖôû ú¸ü Ö úÖ»Öá µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 5 ׍ú.´Öß. T 0 0 1 -

-

-

N/T

´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ,¯ÖãÑÖÖ™Ó Ö¤ü-ü•Öß ÁÖ߸üÖ´Ö¯Öã

ˆ´Ö¸üÖê ›ü, झटा ळा

T

† 0

ÁÖß ¯ÖÏ´ÖÖê¤ü ²ÖÆüÖ›ü

¯Ö.ÃÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 5 ׍ú ´Öß

N ¾Ö T T T

‡Ô ÃÖÖÆêü²Ö¸üÖ¾Ö ÃÖÓ¯ÖŸÖ¸ü ›üÖÖò.¾Ö²Öß.‹−Ö.²Öß.¯Öß.‹›ü ÃÖ֏ָêü . òúÖ»Öê•Ö15 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ׍ú.´Öß. •Ö±ú¸ü−† Ö÷Ö¸ü ´Öê´¿ÖêÖ−Ö ¾Ö›ü .´ÖÆêü²Öã²Ö÷¿ÖêÖÖÓ¾.Ö ÃÖÖ¾Ö¸ü †´Ö߸ü ÷Ö›ü •Ö¾Öôû

ŸÖÖµÖ›ê Ö ‡Ô•ÖÖ¸üü−Ö÷Ö¸ü Ö úôÓ 25ûú ú−µÖÖ úôÓû²Ö ˆ.¯ÖÏÖ. ÃÖÖ¾Ö¸ü ˆ¤ãüÔ ¸üÖ Öß †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖ

को ला म पो ड

0

0

0

0

0

0 •Ö±ú¸ü †Ö"Öá−Ö÷Ö¸ü פü÷ÖÏÃÖ 36 / 99

1 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468

9

10

11

15

16

17

18

19

20

Maregaon

2

וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ÷ÖÖê¬Ö"Öß

3

S

4

¸ü´Öê¿Ö ¸üÖ´ÖÖ•Öß ´ÖÖ£Ö−֍ú¸ü

´Öã. ¯ÖÖê. ²Öã¸üÖÓ›üÖ Ö. ŸÖÖ. ´ÖÖ¸ê ü÷ÖÖ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 54 14/05/1963

0

17

07/05/1995

¯ÖãÃÖ¤ü

וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ •ÖÖ´ÖS−Öևԍú

15/11/2002

31/05/2017

14

6

16Yavatmal Maregaon

÷ÖÆãü»Öß Æêü™üß ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ¬ÖÖ´Ö"Öß

S

ãú. פü¯Ö´ÖÖ»ÖÖ ¸üÖ‘ÖÖê•Öß ÃÖãÖ¤êü¾Öê ¸üÖ•Öê¿Ö ×¾ÖÀ¾Ö−ÖÖ£Ö ×¿ÖÃÖ»Öê

´Öã. ¯ÖÖê. †›ü÷ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ. −Öê¸ü15/06/1970 וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 46 ´Öã. ¯ÖÖê. ŸÖÖ. ¾Ö"Öß ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 46 15/02/1971

11 3

16 16

07/05/1995

¯ÖãÃÖ¤ü ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû S וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ¾Ö¹ý›üS

07/05/1995

31/05/2017 31/05/2017

0 10

24 11

-

20/07/1995

22 21

Yavatmal Maregaon

³ÖÖ¸üß ¯ÖÖîˆ ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ “Ö−ÖÖê›üÖ

07/05/1995

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû S וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ¯ÖÆüÖS¯Öôû

07/05/1995

31/05/2017

17/07/1995

31/05/2017

22 21

0 10

17 16

07/06/1995

−Öê¸ü

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

07/06/1995

31/05/2017

07/06/1995

31/05/2017

21 21

11 11

24 14 24 24

†Ö

07/06/1995

¯ÖãÃÖ¤ü

´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö

•Ö±ú¸ü−Ö÷Ö¸ü S וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ Öê¸ü÷ÖÖÓ¾Ö úÖ.S ³Ö÷Ö¾ÖÖ−Ö ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü šüÖ¾Ö¸üß

¾Öî¤üµÖ −Ö÷Ö¸ü , µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 11/06/1972 44 11 ´Öã. ¯ÖÖê. ØÃÖ¤üß ŸÖÖ. ²ÖÖ³Öãô02/10/1968 û÷ÖÖ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû48 7 †.ÃÖ¢ÖÖ¸ü ¯ÖÖ¿ÖÖ 43 9 14/8/1973 ×´ÖµÖÖò ‡Ã»ÖÖ´Ö¯Öã¸üÖ ´Öã.¯ÖÖê. ³ÖÖ¸üß ŸÖÖ.וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 15/12/1974 42 5

20 29

Yavatmal Ralegaon

´ÖÆü´´Ö¤ü †ÆüÃÖÖ−Ö ÆüÖ¤üß †Æü´Ö¤ü ãú. ÃÖ¸üÖê•Öß−Öß ¯ÖãÓ›ü׻֍ú ÷Ö•Ö²Öê −ÖÖ•Ö−Öß−Ö ²Ö¤ü¸ü ´Öã•ÖÖ×Æü¤ü ÆãüÃÖî−Ö ×ÃÖ§üߍúß

Yavatmal Arni Darwha Darwha Digras Arni Ghatanji Wani Zari

´ÖÖêÆüÖ ¯ÖÖÓ÷Ö¸üß ¤üµÖÖÔ¯Öã¸ü ²ÖÖ"ÖÖµÖŸÖ ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.Öêú›üß ¯ÖÖ³Öôû

ãú. ÃÖÖ¬Ö−ÖÖ ÷Ö"Ö¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö ˆ‡Ôêú ÁÖß †¿ÖÖêú ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ ²Ö−֍ú¸ü ÁÖß ¯ÖύúÖ¿Ö ¯Öß ¿Öê™êü ãú »Ö×»ÖŸÖÖ ´Ö ׿ָü³ÖÖŸÖê ÁÖß ‹−Ö. ‹−Ö. ‡Ó÷Öôêû ãú.¾ÖÂÖÖÔ ×úÃÖ−Ö¸üÖ¾Ö ×¿Ö¾Ö¸üÖ´Ö¾ÖÖ¸ü

14 17 22 7 21 8 12 18 30

07/06/1995

07/06/1995

31/05/2017

11/08/1992

31/05/2017

11/08/1992

31/05/2017

04/01/1994

31/05/2017

13/08/1992

31/05/2017

12/03/2014

31/05/2017

11/08/1992

31/05/2017

17/11/1992

31/05/2017

12/08/1992

31/05/2017

21 24 24 23 24 3 24 24 24

11 9 9 4 9 2 9 6 9

24 20 20 27 18 19 20 14 19

4 11 10 7

12 7 22 23

29/06/1995

23/12/1993

31/05/2017

12/08/1992

31/05/2017

31/07/1997

31/05/2017

28/07/1997

31/05/2017

23 24 19 19

5 9 10 10

8 19 0 3

50 10 50 7 48 3

30 28 19

04/07/1995

11/08/1991

31/05/2017

25 24 26

9 1 10

28 7 30 28 10 21 3 11 13

04/07/1995

24 20 10 20 21 25 28 21 24

2 9 0 6 10 6 5 10 9

20 16 0 5 18 8 9 26 9 11 26 6

26 17 11 24

05/07/1995

21 21 ### 21

10 10 ### 10

26 26 ### 26

SßÖê ˆ´Ö¸ü ¯ÖãÃÖ¤ü ˆ´Ö¸üÖê›ü ˆ´Ö¸ü †Ö¸ëü÷Öê›ÖÖÓ¾ü Ö ¯ÖÖê ˆ´Ö¸ü±úÖôû Öê›ü ß ã ˆ´Ö¸ü ú¯Ö™ü ›ü 24/07/1991 Öê›ü ú−µÖÖ −Ö×¾Ö †Ö²ÖÖ¤ü ß ×¾Ö›æüôû 25 31/05/2017 S ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö úôÓû²Ö S 28/8/1992 31/05/2017 24 ¯ÖãÃÖ¤ü פü÷ÖÏÃÖ S 12/08/1992 31/05/2017 24

10

7

9 9

3 19

¯ÖãÃÖ¤ü ¾Ö"Öß

3 9

24 19

S s S

5

6

7

8

07/05/1995

S

¸ü×ؾ֦ü ÃÖÓ³ÖÖ•Öß ÷Öֵ֍ú¾ÖÖ›ü

S

ÁÖß. †Ö¸ü. •Öß. ¯Ö£ÖÖ›êü

Wani וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ²ÖÖ²ÖÖ¯Öæ¸ü Babhulgaon Pandharkawada ²ÖÖê£Ö Babhulgaon µÖ¸ü"Ö÷ÖÖ¾Ö

S

´ÖÖµÖÖ ¸üÖ´Ö³ÖÖ‰ú וÖøêü¾ÖÖ¸ü ¯ÖϳÖÖ ÃÖãµÖÔ³ÖÖ−Ö ³ÖÖÓ÷Öê ÁÖß ÃÖÓ²Öã ¿ÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö ŸÖÖê›üÃÖÖ´Ö ÃÖã¸êü¿Ö –ÖÖ−ÖêÀ¾Ö¸ü ´ÖÓ÷Ö¸êü

´Öã.¯ÖÖê.ÃÖã®ÖÖ ŸÖÖ.êúôûÖ¯Öæ¸ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 42 19/01/1975 ´Öã ¯ÖÖê †ÖµÖŸÖÖ ×²Ö 56 24/06/1960 ´Öã. ¯ÖÖê.—Ö™üÖôûÖ ŸÖÖ. ‘ÖÖ™Ó09/07/1966 ü•Öß ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 50 ´Öã.¯ÖÖê.×¾Ö¸üÖê›ü ŸÖÖ.²ÖÖ³Öãô08/10/1961 û÷ÖÖ¾Ö ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 55

Digras Mahagaon Kalamb

וÖ.¯Ö..¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.دָ֯üß ¾Ö−ÖÖê»Öß

S

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ, ˆ¤æÔü ´Öã»Öê úôÓû²Ö

S

Babhulgaon Wani Darwha Kalamb Kalamb Arni Digras Ralegaon Mahagaon

×´Ö™ü"ÖÖ¯Öæ¸ü וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ´ÖëœüÖê»Öß ¯Öêú›üÖÔ

S

1497

Ner Yavatmal Pandharkawada Ralegaon

²ÖÖê¸ü÷ÖÖ¾Ö s µÖÖ¾Ö»Ö߯ÖÖê›ü S Öî¸ü÷ÖÖ¾Ö (¤êü) S וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ ¾Ö¸ü"ÖÖ S

¸üÖ•Öê−¦ü Æü¸üß³ÖÖˆ ¯Öã›üêú

´Öã ¯ÖÖê ´ÖÓ÷Öºþôû ŸÖÖ ¬ÖÖ´Ö"Ö÷ÖÖ¾Ö ¸êü ×•Ö †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß 47 11 03/06/1969 •Öî−Ö »Öê†Ö‰ú™ü,¾Ö"Öß 24/12/1972 44 5 ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ 42 10 01/07/1974 , 03/11/1974 42 6 , 54 0 21/05/1963 ²ÖÖê¸ü÷ÖÖÓ¾Ö ¤üÖ.ŸÖÖ.†Ö"Öá 10/08/1963 53 9 פü÷ÖÏÃÖ/ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 28/09/1963 53 8 20/02/1964 ŸÖÖ.»Ö֏ÖÖÓ¤üã¸ü וÖ.³ÖÓ›üÖ¸üÖ 53 3 ŸÖ¸üÖê›üÖ ŸÖÖ.ˆ´Ö¸üÖê›ü 18/12/1964 52 5 −Öê¸ü ŸÖÖ −Öê¸ü ×•Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû05/05/1965 52 0 “ÖÆüÖÓ¤ü ŸÖÖ.¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö 14/07/1966 50 10 ´Öã. ÖÖî¸üß ŸÖÖ.êúôûÖ¯Öã¸ü וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 50 10 20/07/1966 ´Öã.¯ÖÖê. ד֏ֻÖß ŸÖÖ. ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö.07/06/1967 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 49 11

1498

Umarkhed

−Ö×¾Ö †Ö²ÖÖ¤üß ×¾Ö›æüôû

S

ÁÖß´ÖŸÖß ÃÖã−ÖÓ¤Ö ¾Æüß. •ÖÖ¬Ö¾Ö

»µÖÖÆüÖ¸üß ŸÖÖ.Æü¤ü÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö.−ÖÖÓ ¤êü›ü 05/07/1967

49

10

26

05/07/1995

Kalamb Digras

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ, ´ÖÖ¾Öôû"Öß

S S

´ÖÖêÆü−Ö ÷ÖÖê¯ÖÖôû »ÖÖêÖÓ›êü ÁÖß ‹ÃÖ. ¾ÖÖµÖ ‡Ó÷ÖÖê»Öê

¤üÖ³ÖÖ, ŸÖÖ. ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖÓ¾Ö ×¤ü÷ÖÏÃÖ/ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

49 49

4 2

16 17

05/07/1995

וÖ.¯Ö.ˆ.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.דָüæú™üÖ

PUSAD Babhulgaon

²ÖÖ−¿Öß

S

ÁÖß ³ÖÖ¸üŸÖ ¸üÖµÖØÃÖ÷Ö ¸üÖšüÖê›ü ¯ÖÏ»ÆüÖ¤ü ²ÖÖ¯Öã¸üÖ¾Ö ¯ÖÖêµÖÖ´Ö

¯ÖãÃÖ¤ü 27/07/1968 µÖÖ¾Ö»Öß ŸÖÖ.²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö 16/09/1968 וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

48 10 48 8

4 15

05/07/1995

1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496

1499 1500 1501 1502

S S S S S S S

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ²Öê»ÖÖê¸üÖ µÖêÃÖÖ¯Öæ¸ü

s S S

S

S S

. .

.

,

S

. .

.

,

S

»ÖÖêÆüú¸ü¾ÖÖ›üß ×•Ö.¯Ö..¯ÖÏÖ.¿ÖÖ. †Ö´Ö»ÖÖ ŸÖÖÓ›üÖ ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ÷ÖÖ¸ü÷ÖÖê™üß ¯ÖÖê›ü ŸÖ¸üÖê›üß

.

ÁÖß †Ö¸ü.•Öß.÷ÖÖêÆüÖ›êü ׍ú−Æüß/µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ÃÖã¸êü¿Ö ´ÖÖ¸üÖêŸÖ¸üÖ¾Ö ²ÖÖê²Ö›êü ØÆü÷Ö"Ö‘ÖÖ™ü, ¾Ö¬ÖÖ ×¸ü•Ö¾ÖÖ−Ö †Æü´Ö¤ü †²¤ãü»Ö ¸üÆü´ÖÖ−Ö úôÓû²Ö ×−ÖŸÖÖ ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ÆüÖÓ›êü ×¾ÖÂ"Öã ²ÖÖ¯Öã−µÖÖ −ÖîŸÖÖ´Ö ÁÖß ×−Ö¾Öé¢Öß µÖã ¤üÖŸÖ߸ü

S

ÁÖß ÃÖã³ÖÖÂÖ ¸üÖê›ü²ÖÖ•Öß ¯Ö¾ÖÖ¸ü ÁÖß Û¾Æü.‹ÃÖ.³Ö÷ÖŸÖ

S

“Öã®Öß»ÖÖ»Ö úÖêšãü•Öß ²Ö−ÖÃÖÖê›ü

S

´ÖÖêÆü−Ö −ÖŸ£Öã•Öß ØÆü÷ÖÖ›êü –ÖÖ−ÖêÀ¾Ö¸ü ²Ö−ÃÖß ¸üÖ´Ö™êüêú †¸üؾ֤ü −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö —ÖÖê™üà÷Ö ÁÖß −ÖÖ−ÖÖ »Ö´Ö"Ö. ´ÖÆüÖ•Ö−Ö

S

s

01/07/1966 03/10/1966 12/02/1969

15/01/1968 14/03/1968

´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö

07/06/1995

´Öã. Ö™êüÀ¾Ö¸ü ¯ÖÖê. •ÖÖê›ü´ÖÖêÆ17/01/1975 üÖ ŸÖÖ. úôÓû²Ö וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 42 4 †Ö"Öá ŸÖÖ.†Ö"Öß˸ü 55 5 14/12/1961 ²ÖÖê¸üß † ŸÖÖ ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ 09/03/1968 49 2 “ÖÖ"Öß úÖ ŸÖÖ ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ 24/08/1970 46 9 ן־ָüß/פü÷ÖÏÃÖ/ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû10/05/1973 44 0 †Ö"Öá 43 11 23/06/1973 43 4 19/01/1974 ´Öã.»ÖÖ»Ö÷Öã›üÖ ¯ÖÖê.³ÖÖ»Ö¸ü ŸÖÖ.¾Ö"Öß ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû42 8 13/09/1974 ´Öã.¯ÖÖê.‘ÖÖê−ÃÖÖ ŸÖÖ.¾Ö Öß01/12/1974 42 5

1469

12

29/06/1995 29/06/1995 29/06/1995 29/06/1995 29/06/1995

‘ÖÖ™üÓü•Öß

‘ÖÖ™Óü•Öß ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ¾Ö"Öß ¯ÖãÃÖ¤ü

13

êú÷ÖÖÓ¾Ö »ÖÖê Öß

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû †Ö"Öá ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ×¤ü÷ÖÏÃÖ ¯ÖÖ³Öôû

14

S S S

S S S S S S

29/06/1995 29/06/1995 29/06/1995

01/07/1995 01/07/1995 04/07/1995

04/07/1995 04/07/1995

04/07/1995 04/07/1995

ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ ‘ÖÖ™Óü•Öß ¾Ö"Öß ¸ü"Ö ˆ´Ö¸üÖê›ü וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ ‹Óú²ÖÖ S ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ ¾Ö"Öß úÖµÖ¸ü ¸ü"Ö ‘ÖÖ™Óü•Öß ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö S 1) —Ö¸üß 2) ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›ü 1)Ö ¸üÖ•Ö"Öß 2) ²ÖÖê£Ö S ¾Ö"Öß ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö S ¾Ö"Öß ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ, úôÓû²Ö, ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ‘ÖÖ™Óü•Öß

פü÷ÖÏÃÖ Ø¯Ö¯ÖôûÖ¯Öã¸ü, ¯Ö¸üÃÖÖê›üß, úôÓû²Ö

S

15/04/1993

31/05/2017

S

31/07/1990

31/05/2017

¸üÖôêû÷ÖÖ¾Ö ¾Ö"Öß †ÖÙ"Ö

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö ²ÖÖê¸ü÷ÖÖÓ¾Ö ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ úôÓû²Ö úôÓû²Ö †Ö"Öá פü÷ÖÏÃÖ

S ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ ¸ü"Ö S S S S S

26/03/1993

31/05/2017

13/08/1996

31/05/2017

23/05/2007

31/05/2017

22/11/1996

31/05/2017

05/07/1995

31/05/2017

22/11/1991

31/05/2017

20/12/1988

31/05/2017

´Ö−µÖÖôûß ŸÖÖÓ›üÖ ¯ÖÖ›üá

S S

04/07/1995 05/07/1995 05/07/1995 05/07/1995

ˆ´Ö¸üÖê›ü ˆ´Ö¸üÖê›ü ˆ´Ö¸üÖê›ü ‘ÖÖ™Óü•Öß

05/07/1995 05/07/1995

05/07/1995 05/07/1995

¯ÖãÃÖ¤ü ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö −Öê¸ü ¾Ö"Öß 1) ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ †Ö Öá †Ö Öá

05/07/1995

05/07/1995

05/07/1995

A

05/07/1995

31/05/2017

25/08/1992

31/05/2017

05/07/1995

31/05/2017

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû S 1) ú¸ü"Ö¾ÖÖ›üß 2) Öî¸ü÷ÖÖ¾Ö S

05/07/1995

31/05/2017

29/07/1991

31/05/2017

úÖêÃÖ¤ü Öß ¤üÆêü»Öß

05/07/1995

31/05/2017

÷ÖÖê¯Ö¾ÖÖ›üß ‡ÃÖÖ¯Öæ¸ü S éúÂ"Ö−Ö÷Ö¸ü

¾ÖÖ»ÖŸÖã¸ü −Ö¾Öê ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

S S

S S

07/02/1989

31/05/2017

12/08/1992

31/05/2017

28 24

21

22

23

24

25

26

†ÖÓ. וֻÆüÖ

-

-

×−Ö¸Óüú ¯ÖŸÖß ¿ÖÖÃÖ−Ö ´ÖÖ−µÖ ׿ց֍ú

ݟ

-

ÁÖß. ×¾Ö•ÖµÖ ÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö ¸Óü÷ÖÖ¸üß

ÁÖß. ׿־ÖÖ•Öß ×¾ÖªÖ»ÖµÖ ¬ÖÖ´Ö"Ö÷ÖÖÓ Öê›ü, µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû −Ö. ¯Ö.¾Ö ¸ü¿ÖÖôû Ö Îú.3

- ´Öã•ÖÖ×Æü¤ü ÆãüÃÖî−Ö

-

×−ÖŸÖÖ ¯ÖÏ. ÷ÖÖê¸ü™êü

²Ö

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

20 ׍ú.´Öß 17 ׍ú.´Öß.

−Öê¸ü †Ö÷ÖÖ¸ü

×−Ö¸Óüú

T -

-

×ÃÖ§üߍúß

-

27

33

-ŸÖÖµÖ›êê −Ö÷Ö¸ü,

T

‡Ô

¸üÖ•Öã ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö ×ÃÖ›ü׿־ֿ֌ŸÖß Ö´Öê ×¾ÖªÖ»ÖµÖ úôÓû²Ö22

†Ö

×−Ö¸Óüú जरू र

_

_

_

_

_

N

_

_

N ¾Ö T †Ö - †¯ÖÓ÷Ö

_ _

--

--

--

--

_ ‡Ô

_ _ †Ö.†ÖÁÖ´Ö.ד֍ú"Öß 31_ “ÖÖºþ»ÖŸÖÖ ÖÓ›üÖ÷Öôêû ŸÖÖ.†Ö"Öá ׍ú´Öß.

भुता ई पो ड

N N

_ _

_ _

T

-

-

-_ -

-

-

-

† _ -

¾ÖÓ¤ü−ÖÖ ãú´Ö¸êü _ -

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ ¾ÖÖÓ•Ö¸üß ¯ÖÓ.ÃÖ.¾Ö"Öß _ -

0

0

0

-

-

-

N T

OK ¯ÖãÃÖ¤üÖê ˆ´Ö¸ü ›ü यवती

12 ׍ú´Öß. _ -

N N T

0

N

### _ _ ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö

†Öî

ÃÖê¾ÖÖ¯Öãß֍ú ׿ցÖ"ÖÖ׬֍úÖ¸üß ¯ÖÏÖ£Ö 0

T ¯ÖϳÖ֍ú¸ü ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ¿Öê¸ü•Öê ई

וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ Ø¯Ö¯Ö¸üß ¯Ö.ÃÖ.²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

T

अनि ल वि श्वना थ श.चि .उपलेंचवा र पदमा वा र वि दया लय

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

चिं चो ली

פü÷ÖÏÃÖ

37 / 99

1 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518

2

Kalamb Darwha Wani

3

. .

.

4

,

†Ö´Ö¿ÖêŸÖ וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ¯Ö¸üÃÖÖê›üÖ ¯Ö.

S

Pandharkawada ÃÖã¯ÖÖ¸ü™êüú›üß Ghatanji

S

ÁÖß ¿ÖӍú¸ü úÖ׿Ö−ÖÖ£Ö †Ö¡ÖÖ´Ö

Arni ׿ָü¯Öã¸ü Pandharkawada •Ö¾ÖÖÆü¸ü−Ö÷Ö¸ü

S

PUSAD Pandharkawada Darwha PUSAD PUSAD Mahagaon Wani Arni Yavatmal

S

S

‡−ÖÖ¯Öæ¸ü د֯ÖôÖã™üß Ø¯Ö¯ÖÏß Öã ¤êü¾ÖšüÖ"ÖÖ ŸÖÖÓ›üÖ ×“Ö»Ö¾ÖÖ›üß ±úú߸ü²ÖÖ²ÖÖ ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, “Ö눍úÖ¯Öæ¸ü ¯Öôû×¿Ö ²Öê“֏Öê›üÖ

S S S S S S S S

Umarkhed Digras Digras

•ÖµÖ³Öß´Ö−Ö÷Ö¸ü (ú¯Ö™üß) וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ. ˆ¤ãÔü ¿ÖÖôûÖ ¤êü‰ú¸ü¾ÖÖ›üÖ ×•Ö.¯Ö. ¯ÖÏÖ.¿ÖÖ. úôûÃÖÖ

S

Yavatmal Darwha Wani Pandharkawada Kalamb Ner Pandharkawada Ralegaon Zari

²Öê“֏Öê›üÖ −֏Öê÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ¯Ö¸üÃÖÖê›üÖ(úÖ) ú¸Óü•Öß ¸üÖê›ü

s

¤üÖê−Ö¤ Öã¤Ôü ¾ÖÖ‘ÖÖê»Öß ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö.¿ÖÖôûÖ Öê´ÖãÓú›ü ¾Ö›ü÷ÖÖÓ¾Ö

S

Ø»Ö÷Öß úÖ»Öá ¯ÖÖê›ü ²ÖÖê£Ö ¬Ö¸ü´Ö¾ÖÖ›üß

S

1538

Umarkhed Yavatmal Darwha PUSAD

1539

Kalamb

1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537

1540 1541 1542 1543

PUSAD Kalamb Kalamb Kalamb

. .

. .

7

8

9

10

11

02/11/1968

48

6

29

05/07/1995

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 48 4 01/01/1969 ´Öã.¯ÖÖê.›üÖë÷Ö¸üÖ›üÖÔ ŸÖÖ.úôû05/07/1969 Ó²Ö ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 47 10

30 26

05/07/1995

´Öã. ×ÃÖ²Ö»ÖÖ ŸÖÖ.—Ö¸üß ×•Ö.25/09/1969 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

.

,

S S S

S S

S S S S

S S S

S S S

.

,

´ÖÖê¯Ö

05/07/1995

8 3

6 30

05/07/1995

1) ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ

ÁÖß †¾Ö¬ÖãŸÖ Šú׿Ö−ÖÖ£Ö ³ÖÖ¾Öê ÁÖß ²ÖÓ›ãü »Ö´Ö"Ö ãú›ü´Öê£Öê

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 47 03/03/1970 ´Öã .¯ÖÖê.êúôûÖ¯Öã¸ü ŸÖÖ. êúôû06/09/1970 Ö¯Öã¸ü ×•Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 46

2 8

28 25

05/07/1995

¸üÖ•Öê¿Ö ´ÖÖêŸÖß»ÖÖ»Ö “ÖÓ¤ü−Ö ÁÖß †×−Ö»Ö ¸üÖ•Ö®ÖÖ Ø“ÖŸÖãÓú™ü»ÖÖ¾ÖÖ¸ü ÁÖß ¯ÖÏ´ÖÖê¤ü †Ö¸ü ´ÖÖêÖÖ›êü ÁÖß †¿ÖÖêú •Öôû²ÖÖ ¾ÖÖÆãüôêû ÃÖÓ•ÖµÖ ¸üÖ‘ÖÖê•Öß ãú¹ý›êü ”ûÖµÖÖ ´ÖÖ¸üÖêŸÖ¸üÖ¾Ö ¸üÖ‰úŸÖ ¯ÖϤüß¯Ö ÷Ö"Ö¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö ¯Öë¤üÖê¸ü ÁÖß ºþ¯Öê¿Ö ãÓú•Öß»ÖÖ»Ö ¯ÖÖ»Ö ÁÖß´ÖŸÖß ¸üÓü•Ö−ÖÖ ×Ö¸üÃÖÖ÷Ö¸ü

¯ÖãÃÖ¤ü ´Öã.²ÖÖê¸üß ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ´ÖÖ×"֍ú›êüÖÆü ,¯ÖãÃÖ¤ü

03/03/1971

02/05/1972

28 21 1 29 29 8 29 24 21

05/07/1995

¬Ö¸ü´Ö¾ÖÖ›üß ¯ÖÖê.÷ÖÖîôû õÖã ŸÖÖ.¯ÖãÃÖ¤ü

46 2 46 0 45 2 45 1 45 0 45 0 44 11 44 11 44 11

01/02/1970

†Ö"Öß ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ´Öã.¯ÖÖê.ŸÖÖ.¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

. .

.

,

S

. .

.

,

S

. .

.

,

S

10/05/1971 30/03/1972 02/04/1972

23/05/1972 02/06/1972 07/06/1972 10/06/1972

05/07/1995

05/07/1995 05/07/1995 05/07/1995 05/07/1995 05/07/1995 05/07/1995 05/07/1995 05/07/1995

11 11 10 9

10 9 18 7

05/07/1995

ÁÖß. ×¾Ö•ÖµÖ ´Ö¬Öãú¸ü ´ÖãÓ÷Öê ÃÖ´Ö¤ü×´ÖµÖÖò †²Öߤü×´ÖµÖÖò ÁÖß.‹ÃÖ.›üß.¾ÖÓ›êü

7 7 5

11 4 6

05/07/1995

ÁÖß ×ÃÖ¬¤êüÀ¾Ö¸ü ²ÖÖ÷Ö¾ÖÖ»Öê »Ö´Öß−Ö÷Ö¸ü ,µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 29/03/1973 44 2 2 ÁÖß “ÖÓ¦ü¿ÖêÖ¸ü ‹−Ö ÖÖê›ü¾Öê −Öê¸ü 1 17 14/04/1973 44 ×¾Ö−ÖµÖ ŸÖãúÖ¸Ö´Ö •Ö−Ö¯Ö¤üú¸ü ´Öã.¯ÖÖê.¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ŸÖÖ êú11/11/1973 ôûÖ¯Öæ¸ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû43 6 20 ÁÖß †×¾Ö−ÖÖ¿Ö ÷ÖÖêؾ֤ü¸üÖ¾Ö ŸÖ֍úÃÖÖÓ›êü ´Öã .¯ÖÖê. ú¸Óü•Öß ŸÖÖ.êúôûÖ¯Öã14/11/1973 ¸ü ×•Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 43 6 17 43 4 23 08/01/1974 ´Ö−ÖÖê•Ö ˆ.µÖêôû"Öê »ÖÖêÆüß ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 43 2 29 02/03/1974 ÁÖß †×¾Ö−ÖÖ¿Ö ¸üÖ´Ö³ÖÖ‰ú ú֍ú›êü ´Öã.´ÖÖ™êü÷ÖÖÓ¾Ö ¯ÖÖê د֯Öôû÷15/06/1974 ÖÖÓ¾Ö (¹ý) ŸÖÖ úôÓû²42 Ö ×•Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 11 16 0 5/10/1974 ÁÖß. ¯Öß.•Öê.÷Öê›üÖ´Ö ´Öã.¯ÖÖê.ŸÖÖ. úôÓû²Ö וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 42 7 26 42 7 5 26/10/1974 ãú. ¸üŸ−Ö´ÖÖ»ÖÖ ‹−Ö. úß−Ö֍êú ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ

05/07/1995

ÁÖß. •Ö÷Ö¤üß¿Ö“ÖÓ¦ü ¯ÖãºþÂÖÖ¢Ö´Ö ¤üÖŸÖÖ¸ü ¯Öϱæú»Ö ¿ÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö ´ÖÖôûÖê¤êü ÁÖß ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ™üß ‡Ó÷Öôêû ÁÖß ¸üÖ•Öêë¿Ö ¬ÖÖê›üæ•Öß œü÷Öê −ÖÖ¸üÖµÖ"Ö ´ÖÆüÖ¤æü ÃÖÖ¾ÖÓŸÖ

44 44 44

05/07/1995 05/07/1995 05/07/1995

05/07/1995 05/07/1995

05/07/1995 05/07/1995 05/07/1995 05/07/1995 05/07/1995 05/07/1995 05/07/1995 05/07/1995

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 07/11/1974 ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ¯Ö֍Ôú µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû04/02/1975 ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ 07/02/1975 ¯ÖãÃÖ¤ü 11/04/1975

42 42 42 42

6 3 3 1

24 27 24 20

05/07/1995

20/05/1975

42

0

11

05/07/1995

06/07/1961

55 10 54 0

25 11

06/07/1995

52 51

30 0

06/07/1995

¯ÖãÃÖ¤ü

20/5/1963

,

01/05/1965 31/08/1965

0 9

14

15

16

17

18

19

S

24/08/1992

31/05/2017

24

9

S 06/07/1995 †¾Ö‘Ö›ü- 13/12/1996 A 1) ÃÖ֏ָüÖ 2) ¾ÖÖÓ—Ö¸üß 3)S ¾Öê›ü¤ü 4)26/11/1996 ÃÖã¯ÖÖ¸ü™êüú›üß

31/05/2017

21 20

10 5

7 ‡ 25 18

12/08/1992

31/05/2017

20 24

6 9

5 19

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ¾Ö"Öß

05/07/1995

ÁÖß îú»ÖÖÃÖ ¯ÖãÓ›ü»Öߍú¸üÖ¾Ö ¬ÖÖ²Öêú¸ü ´Öã. ¯ÖÖê. ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ŸÖÖ. 21/06/1972 êúôûÖ¯Öã¸ü וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 44 , 22/06/1972 44 13/07/1972 44 24/08/1972 †ºþ Ö ÷Ö÷Ö−Ö ÷Öê›üÖ´Ö úôûûÓ ²Ö וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 44 ˆ´Ö¸üÖê›ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 20/10/1972 פü÷ÖÏÃÖ/ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 27/10/1972 פü÷ÖÏÃÖ/ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 25/12/1972

13

úôÓû²Ö

47 47

S S

12

‘ÖÖ™Óü•Öß —Ö¸üß

S

S

1520

6

, ÁÖß •ÖµÖÓŸÖ êú ÷ÖÓו־ÖÖ»Öê ³ÖÖ¸üŸÖ Öã¿ÖÖ»Ö¸üÖ¾Ö ´Ö›üÖ¾Öß

S

Pandharkawada “ÖÖ»Ö²Ö›üá . . . , Kalamb . . . , Kalamb Ralegaon וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö.¿ÖÖôûÖ, ‹ú»ÖÖ¸üÖ

1519

5

S

05/07/1995 05/07/1995 05/07/1995

06/07/1995

06/07/1995

31/05/2017 31/05/2017

20

21

-

1) ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö 2) ¯ÖÖÓœü¸1) üú¾Ö›ü −Ö¾Ö¸üÖ ÷ÖÖÓ¾Ö 2) úÖëœüß 3)S ²Ö÷÷Öß 4) “ÖÖ»Ö²Ö›üá 26/11/1996 úôÓû²Ö S 09/08/1996 úôÓû²Ö S 17/11/1989 ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö ¬ÖÖ−ÖÖê¸üÖ S 05/07/1995 —Ö¸üß †¬ÖÔ¾Ö−Ö S S ú¯Ö™üß •ÖµÖ³Öß´Ö−Ö÷Ö¸ü ¯ÖãÃÖ¤ü ˆ´Ö¸üÖê›ü ˆ´Ö¸ü ¤ü÷Ö›üÖꛬÖÖ−ÖÖê ü ˆ´Ö¸ü ¸üÖ †Ö´Ö¤ü Öê›ü ¸üß ã 17/08/1992 S ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö ×¤ü÷ÖÏÃÖ S 25/08/1992 ˆ´Ö¸üÖê›ü פü÷ÖÏÃÖ S 25/09/1995 —Ö¸üß •ÖÖ´Ö"Öß µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 05/07/1995 ¯ÖãÃÖ¤ü ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ S 12/07/2011 ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ 27/07/1997 ¾Ö"Öß ÃÖãú−Öê÷ÖÖÓ¾Ö ¸ü"Ö 1) ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö 2) ¯ÖÖÓœü¸1) üú¾Ö›ü •ÖôûÖ úÖ 2) ú¸Óü•Öß S 11/08/1992 26/07/1991 úôÓû²Ö S S ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö ´ÖÖ¸ê ÖÓ›ü÷üÖÖ¾Ö −Öê "Öß ²ÖÖê¸ü ß Öã −Ö긤ü Ôü ™ü֍úôûÖê›üÖ úÖ¸ü Öê›üÖ ¤üÖê−Ö¤ü 01/03/2014 S 1) ‘ÖÖ™Óü•Öß 2) úôÓû²Ö1)3)×™ü¯ÖÖÓ™ü¾œÖßü¸ü2)ú¾Ö›Üö ÷ÖÓ÷ÖÖ¯Öæ¸ü 3)S‘Ö−Ö´ÖÖê›ü 13/07/1995 ¯ÖÖê›ü 4) ¾ÖÖ‘ÖÖê»Öß ˆ´Ö¸üÖê›ü ™üëü²Öã¸ü¤ü¸üÖ 05/07/1995 ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö Öê´ÖãÓú›ü ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö ×•Ö.¯Ö.¿ÖÖôûÖ ×ú−ÆüÖôûÖ A 13/03/1989 S µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ˆ´Ö¸üÖ꛵ü Ö¾ÖŸÖ´ÖÖôû Ø»Ö÷Öß 11/08/1992 S †ÖÙ"Ö

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

S 05/07/1995 17/1/1994 ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ A ˆ´Ö¸üÖê›ü ¯ÖãÃÖ¤ü S 08/08/1996 ˆ´Ö¸üÖê›ü

31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017

úôÓû²Ö

S

07/07/1995

31/05/2017

¯ÖãÃÖ¤ü úôÓû²Ö

S S

26/08/1992

31/05/2017

17/07/1992

31/05/2017

úôÓû²Ö úôÓû²Ö

S S

18/08/1992

31/05/2017

05/02/1990

31/05/2017

6 9 6 10

5 22 14 26

24 24 21

9 9 8

14 6 6

21 5 19 24 ### 3 21 21 28

10 10 10 9 ### 2 10 10 2

26 19 4 20 ### 30 18 26 18

24 9 20 21 10 26 ### ### ### 20 9 23 21

1024 27

9 3

13 26

25

-

26

27

-

चंद्रशेखर केशवरा व भों ग

†−ÖÓŸÖ ¿ÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö ²Öê−֍ú¸ü - ×¾ÖšüÖê²ÖÖ ²ÖÖ¯Öã¸üÖ¾Ö »Ö¸üÖÓ¬Öê ãúŸÖê.³ÖÖ¾Ö−ÖÖ ×“Ö»Ö´ÖÓŸÖ¾ÖÖ¸ü

†Öפü¾ÖÖÃÖß-T

जि .प.शा . पा टा पां गरा

39

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ, ¤üÆêü»Öß 58 -וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôû Ö ™ü Ö úôû  Öê › ü Ö , וÖ.¯Ö.ˆ.¯ÖÏÖ.´Ö.¿ÖÖôûÖ 75 ¤üÖ³Ö›üß ¯ÖÓ.ÃÖ.†Ö"Öá ׍ú´Öß.

´Ö.¸üÖ.×¾Ö.Óú. ¾ÖÖ׿ִÖ,¿ÖÖ.†Ø³Ö.

T N

मो हा डा मो ठा

‘ÖÖ™Óü•Öß, ´ÖÆü ´ÖÖ¸êÖ÷ÖÖ¾Ö ü÷ÖÖ¾Ö , ¾Ö Öß, _ _ ¸üÖ´Ö¸ü×Æü´Ö−Ö÷Ö¸ü, ´Ö¬Öãú¸ü−Ö÷Ö¸ü,¾Ö

65 K.M

×−Ö¸Óüú

T

†- ¯ÖŸÖß/¯ÖŸ−Öß

פü¯Öú ¾ÖÖ. ´ÖÖÓ›ü¾Ö÷Öôêû

׿ÖôûÖê"ÖÖ ¯ÖãÃÖ¤ü ¯ÖÖê. Ùê ü¿Ö−Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

27

‡Ô

¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ úÖôêû

†Ö/‡ÃÖÖî †Ö׸ü±ú•ÖÖ−Ö ×•Ö.¯Ö.¿ÖÖôûÖ ŸÖë›üÖêôûß 5 »Öãú´ÖÖ−Ö²Öê÷Ö ×´Ö—ÖÖÔ †Ö"Öá ׍ú´Öß.

-

-

_

-

-

-

35

-

-

दडपा पु र N

N

וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ »ÖÖêÆüÖ¸üÖ 50 † †−Öã¸üÖ‘ÖÖ úÖ™êü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ׍ú´Öß. ÆüÖêµÖ ¯Ö.ÃÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû9 ׍ú ´Öß † ãú.׍úŸÖá´ÖÖ»ÖÖ ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ×²Ö•Ö¾Öê

-

-

‡Ô

ãú. êú¿Ö¸ü ÁÖÖ¾Ö"Ö ¯ÖÓ¬Ö¸êü

-

-

-

´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö,¤üÖ ¸¾ÆüÖ

N

_

-

´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

N/T ׾֍úÖÃÖ ØÆü¤üß 12 ×¾Ö¤üµÖÖ. ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ×ú´Öß. N ¾Ö T -

-

_

T

_ -

_

घो टी

-

-

×−Ö¸Óüú

−Öê¸ü

-

N T T -

-

24

### ### ### 24 10 14

24

-

वि रू ळ

20 9 30 † 11 3 15 23 5 10 † 24 9 20 _ † 18 9 19 ### ### ### †Ö)-†¯ÖÓ÷Ö ‡)¯ÖŸÖß/¯ÖŸ−Öß †±úÃÖ¸ü ÖÖò ¯Öîúß ‹ú ¿Öê¸üפü»Ö ÖÖò 27 6 14 24 9 13 21 10 26 20 20 27 21

23

-

T

11/8/1992 ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö †Ö"Öá S 31/05/2017 ### ### ### 1) ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö 2) ¯ÖÖÓœü¸1) üú¾Ö›ü úÖ¸êÖ ü÷ÖÖÓ¾Ö 2) †ÖúÖê»SÖß 3) ¾ÖÖ‘ÖÖê02/02/1990 »Öß 4) •Ö¾ÖÖÆü¸ü −Ö÷Ö¸ü31/05/2017 27 3 29

ˆ´Ö¸üÖê›ü ¯ÖãÃÖ¤ü S 01/08/1996 1) ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö 2) —Ö¸üß 1) 3) ´ÖÖÓ ¯ÖÖÓ÷œÖ»Öß ü¸üú¾Ö›ü 2) Ö´ÖÖÓ›ü¾Öß 3)S د֯Öôû16/02/2006 Öã™üß ‘ÖÖ™Óü•Öß †ÖÙ"Ö ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ S 21/12/1993 ¯ÖãÃÖ¤ü ¤êü¾ÖšüÖ"ÖÖ ŸÖÖÓ›üÖ S 11/08/1992 ˆ´Ö¸üÖê›ü

¯ÖãÃÖ¤ü S 12/08/1998 29/1/1994 †Ö¸êü÷ÖÖ¾Ö ŸÖÖ S ¯ÖãÃÖ¤ü ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö Æêü÷Ö›üß ŸÖÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ 17/11/1989 ¾Ö"Öß ´ÖÖêÆüÖê»Öá ¸ü"Ö ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö †Ö"Öá S 18/8/1992 פü÷ÖÏÃÖ

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû S 05/07/1995

22

-

-

-

¸üÖ¬Öê¿ÖÖ´Ö ×¿Ö¾Ö¸üÖ´Ö•Öß ´ÖÖê‘Öê ׯÖôûÖ•Öß “ÖÖî¬Ö¸üß ´ÖÆüÖ×¾Ö¤ü µÖÖ»ÖµÖ ×¾ÖßÖÖ¸ü 0“ÖÓ¦ü¿ÖêÖ¸ü ²Öë¦êü

†×¬Ö.†Ö¸üÖê÷µÖ

-

´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö N ¾Ö T

70 12 ׍ú.´Öß N ¾Ö T 38 / 99

1 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575

2

3

4

Pandharkawada ÃÖ֏ָüÖ

Digras Mahagaon

וÖ. ¯Ö. ˆ. ¯ÖÏÖ. ¿ÖÖ. ±êú™Òüß ×Æü¾Ö¸üß

9

10

11

S

ÁÖß Æü׸ü³ÖÖ‰ú ´ÖÖ¸üÖêŸÖß µÖê›ü´Öê¾ÖÖ¸ü

´Öã.¾Öé¤üÖ¾Ö−Ö ™ü֍úôûß ¯ÖÖê.¹Óý05/05/1966 —ÖÖ ŸÖÖ êúôûÖ¯Öã¸ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 51 0

26

06/07/1995

1) ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö 2) —Ö¸üß 1) 3) ×Æü¯ÖÖÓ¸œüÖ¯Öæü¸ü¸ü ú¾Ö›ü 2) Öפü÷ÖÏÃÖ 3)SÃÖ֏ָüÖ ²Öã20/07/1998 .

S

ˆ¢Ö´Ö ÁÖ߸üÖ´Ö ¯ÖÖ¸ü¬Öß ÃÖã³ÖÖÂÖ ³Ö÷Ö¾ÖÖ−Ö¸üÖ¾Ö ´Öã¬Öôû

פü÷ÖÏÃÖ 50 4 09/01/1967 ¾Ö¹ý›ü ŸÖÖ.¯ÖãÃÖ¤ 49 6 03/11/1967 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôûü ´Öã. ¯ÖÖê.›üÖê»Ö ŸÖÖ. ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö20/01/1968

וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 49 4 ¯ÖãÃÖ¤ü 48 10 01/07/1968

22 28

06/07/1995

‰ú´Ö¸üÖê›ü ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

11 30

06/07/1995

48 10 48 10

29 6

06/07/1995

48 9 ÁÖß ¸ü´Öê¿Ö ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü »Ö›üêú ¾ÖÖ¸ü•Ö‡Ô ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ 48 7 16/10/1968 47 10 20/7/1969 ÃÖÓ•ÖµÖ ÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö “Ö“ÖÖ"Öê ´Öã.¯ÖÖê.‘ÖÖê−ÃÖÖ ŸÖÖ.¾Ö"Öß ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 46 10 05/07/1970 14/08/1970 ÃÖÓ³ÖÖ éú ÖÖ•Öß ãú›ü´Ö£Öê ´Öã. —Ö¸ü÷Ö›ü ¯ÖÖê. ¾Öºþ›ü ŸÖÖ. ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 46 9 ÁÖß ÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö Öã¿ÖÖ»Ö †Ö¡ÖÖ´Ö ´Öã .úÖê“Öß ¯ÖÖê.×¹ý—ÖÖ ŸÖÖ. 15/09/1970 ‘ÖÖ™Óü•Öß ×•Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 46 8 ãú †“ÖÔ−ÖÖ ´ÖêÁÖÖ´Ö ´Öã .¯ÖÖê.¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖŸÖÖ. ê05/12/1970 úôûÖ¯Öã¸ü ×•Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû46 5 ´ÖÖ»Öã ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ÷Öê›üÖ´Ö •ÖÖê›ü´ÖÖêÆüÖ, ŸÖÖ. úôÓû²Ö 29/05/1971 46 0 ¯ÖÖê±úÖôûß ÁÖß.¯ÖÖ¿ÖÖ ¿Öê.µÖÃÖã±ú 0 04/05/1972 45 ŸÖÖ.ˆ´Ö¸üÖê›, ÁÖß ×÷Ö¸üָ߬ü ´ÖÖÓ÷Öãôûú¸ü ´Öã. ¯ÖÖê. ™ü֍úôûß ŸÖÖ. וÖ.01/06/1973 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 43 11 ÁÖß ¸ü´Öê¿Ö ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ÷Öê›üÖ´Ö ´Öã. ¯ÖÖê. •ÖÖê›ü´ÖÖêÆüÖ ŸÖÖ.úôÓ28/06/1973 û²Ö וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû43 11 ÃÖîµÖ¤üÖ −ÖÖ•Ö×−Ö−Ö ²Ö¤ü¸ü ŸÖã¸üÖ²Ö †»Öß ‡Ã»ÖÖ´Ö¯Öã¸üÖ, µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 14/08/1973 43 9 ÁÖß ÷Ö߸üßÂÖ ŸÖãôû׿ָüÖ´Ö ¿Öê»ÖÖê™êü †Ö"Öá ŸÖÖ.†Ö"Öá 43 8 24/09/1973

8 15 11 26 17 16 26 2 27

06/07/1995

30 3 17 7

06/07/1995

ÁÖß ´Ö−ÖÖê•Ö ×Æü¸üÖØÃÖ÷Ö ¸üÖšüÖê›ü •Ö−ÖÖÔ¤ü−Ö »Ö´Ö"Ö ´Ö¸üÃ֍ Ö»Æêü ãú.ˆ´ÖÖŸÖÖ‡Ô ŸÖÖ¸üú¸üÖ´Ö úÖÓ²Öôêû

5 1 10

1 26 25

06/07/1995

42 42 42 42 42 42 42 42 42

10 9 7 5 4 4 4 3 3

20 1 24 3 30 23 11 26 21

06/07/1995

42 42 42 42

3 2 2 2

11 17 9 0

06/07/1995

06/07/1995

´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö

S

Pandharkawada ÖÖî¸ü÷ÖÖ¾Ö (²Öã) PUSAD דָÓü÷Ö¾ÖÖ›üß

S

Ghatanji Ner

S

S

-

5

ÁÖß ´Ö¬Öãú¸ü ¤êü¾ÖÖ•Öß úÖê›üÖ¯Öê ÁÖß ÃÖã×−Ö»Ö ²Ö²Ö−Ö¸üÖ¾Ö ÃÖÓ÷ÖÖÓ¾ÖÖ¸ü

S

¯ÖÏפü¯Ö −Öևԍú¸ü

Ralegaon Arni Kalamb Wani Ralegaon Pandharkawada Pandharkawada Kalamb Mahagaon

וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ ‹ãú»Öá

S

µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ ×¾ÖÀ¾Ö−ÖÖ£Ö úÖôêû

¯ÖÖ¸ü¬Öß ŸÖÖÓ.

S

Yavatmal Pandharkawada Yavatmal Arni

דֲ֛֓üá ¹ýÓ—ÖÖ •ÖÖ±ú¸ü −Ö÷Ö¸ü ³ÖÓ›üÖ¸üß •Ö.

Arni Wani Ner

´ÖÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ,—Ö¸ü¯Ö™ü ÃÖÖê−Ö¾ÖÖœüÖê"ÖÖ

S

PUSAD Darwha Digras PUSAD Arni Darwha PUSAD Ghatanji PUSAD

¯ÖÖ›üá ¾Ö‘Öôû וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ. »ÖÖµÖ÷Ö¾ÆüÖ−Ö 2 ´Ö¬Öãú¸ü−Ö÷Ö¸ü ׍ú−Æüß ²ÖÖê¸üß ²ÖêÃÖߍú ²ÖÖê¸üß ´Ö

S

.

,

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖé,¸üÖ•Öæ¸ü ‡Ô

S S

וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ †Ö™üÖê ÖÖ S

´Öã“Öß †ÖúÖê»Öß Öã

S

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ, ׍ú−ÆüÖôûÖ

S

›üÖë÷Ö¸ü÷ÖÖ¾Ö

S

S

S S S S

¾Ö−Ö¾ÖÖ¸ü»ÖÖ

S S

7

02/07/1968

´ÖÖÓ÷Ö»ÖÖ¤êü¾Öß

. .

6

−Öê¸ü ŸÖÖ. −Öê¸ü

25/07/1968

23/08/1968 ´Öã. ´Öã¸ü»Öß ŸÖÖ. ‘ÖÖ™Óü•Öß ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

´Öã.¯ÖÖê.†Ö"Öá וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 43 30/12/1973 ´Öã.´ÖÓ÷Öß ¯ÖÖê.ú¸Óü•Öß ŸÖÖ.êúôû Ö¯Öæ¸ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû43 05/04/1974 †Óײ֍úÖ−Ö÷Ö¸ü 42 06/07/1974

S

´Öã.¯ÖÖê.¿ÖÓê²ÖÖôûׯÖϯÖß ŸÖÖ.¯ÖãÃÖ¤ü ÷Ö"Öê¿Ö ¾µÖӍú™ëü¿Ö ¯ÖÖÓ›êü 11/07/1974 ãú ×´Ö−ÖցÖß ²Öß Ø−Ö²Öêú¸ü / ¤üÖ−֟֍ú¸ü ²ÖÖê¸üß † ŸÖÖ ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ 30/08/1974 ÁÖß ‹ÃÖ. ‹. †»ÖÖê−Öê Æü¸üÃÖã»Ö/פü÷ÖÏÃÖ/ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû07/10/1974 ¯ÖãÃÖ¤ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 28/12/1974 ×±ú¸üêÖ•Ö ÖÖ−Ö †±ú•Ö»Ö ÖÖ−Ö ÁÖß Æêü´ÖÓŸÖ ÃÖÓ¯ÖŸÖ¸üÖ•Ö ¤ãü÷Ö›ü †Ö"Öá ŸÖÖ.†Ö"Öá 01/01/1975 ÁÖß ¿µÖÖ´Ö ú ¤êü¾ÖúŸÖê ˆ¢Ö¸ü¾ÖÖœüÖê"ÖÖ ŸÖÖ −Öê¸ü 08/01/1975 ¯ÖãÃÖ¤ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 20/01/1975 ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ¯Ö¤ü´ÖÖ¾ÖÖ¸ü

S

05/02/1975

S S S S S

S

¯ÖÓ•ÖÖ²Ö¸üÖ¾Ö −Ö¸üØÃÖ÷Ö ¸üÖšüÖê›ü

8

¯ÖãÃÖ¤ü

10/02/1975

06/07/1995

06/07/1995

06/07/1995

06/07/1995

12

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

31/05/2017

18

10

11_

_

_

_

_

_

14/07/1995

31/05/2017

25/07/1991

31/05/2017

21 25

10 10

17 6

N N ¾Ö T´Öê‘ÖÖ ÃÖã¬Ö֍ú¸ü ÷ÖãÓ›üÖ¾ÖÖ¸ü

T

9 9

17 14

ÃÖã¸êü¿Ö ¿ÖӍú¸ü¸üÖ¾Ö ˆ‘Ö›êü

וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ ›êüÆü"Öß ×•Ö.¯Ö.¿ÖÖôûÖ ±úÖôêû÷ÖÖ¾Ö ¯Ö.ÃÖ.²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

50

1) פü÷ÖÏÃÖ 2) ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›ü 1) ¸üÖÖ´Ö÷ÖÖÓ¾Ö 2) ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾ÖS¾Ö−Ö 3) ׍ú−Æü ÖôûÖ 4) Öî¸ü÷ÖÖÓ¾31/05/2017 Ö ²Öã. 24 14/08/1992 ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ¯ÖãÃÖ¤ü S 17/08/1992 31/05/2017 24 25 24

9 9

30 11

ÃÖÖî ¾ÖÂÖÖÔ ¸üÖ•Öê¿Ö ú“Ö¾Öê

׿ցÖ"Ö ¯ÖÏÃÖÖ¸üú ´ÖÓ›üôû ¾Ö"Öß

12 ׍ú´Öß.

N

21 18 21 24 21 24 23 24 20

10 5 2 9 10 9 7 6 1

25 18 30 19 25 20 18 15 15

21 24 21 14

10 1 10 1

25 24 25 30

´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö †Ö"Öá S 01/01/1994 31/05/2017 23 ÃÖ¾ÖÔ Ã ÖÖ¬ÖÖ ¾Ö"Öß ˆú"Öß 21 13/07/1995 31/05/2017 ¸ü"Ö ¯ÖãÃÖ¤ü †ÖÙ"Ö ²ÖÖ³ÖãÖ›ü ôû÷ÖÖ¾Ö ²ÖÖ³Öã ÖôûÖ ÃÖ¤üÖôê²ÖÖû÷ÖÖ¾Ö ÃÖÖ¾Öôû

−ÖêS߸ úÖê ü ¯Ö¸üÖ 04/04/2005 (•ÖÖ) דִÖ"ÖÖ¯Öã¸ü 31/05/2017 ÃÖÖê−Ö¾ÖÖœüÖê"ÖÖ 12 S ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö

¯ÖãÃÖ¤ü S 02/08/1996 31/05/2017 20 ¯ÖãÃÖ¤ü ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ S 04/12/1989 31/05/2017 27 ‘ÖÖ™Óü•Öß ×¤ü÷ÖÏÃÖ S 12/08/1992 31/05/2017 24 ˆ´Ö¸üÖê›ü

¯ÖãÃÖ¤ü S 08/02/1991 31/05/2017 26 ‘ÖÖ™Óü•Öß †Ö"Öá S 21 07/07/1995 31/05/2017 31/05/2017 —Ö¸üß ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ A 16 25/10/2000 ˆ´Ö¸üÖê›ü

¯ÖãÃÖ¤ü S 11 31/01/2006 31/05/2017 31/07/1991 31/05/2017 25 ´ÖÆüÖ÷ÖÓÖ¾Ö ¯ÖãÃÖ¤ü 08/10/1992 31/05/2017 24

4 10 1

30 18 27

9 5 9 3 10 7 4 10 7

29 27 19 23 24 6 0 0 23

9 10 10 6

20 15 25 4

¯ÖãÃÖ¤ü −Öê¸ü −Öê¸ü ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö

—Ö¸üß

06/07/1995 06/07/1995 06/07/1995 06/07/1995 06/07/1995

06/07/1995 06/07/1995 06/07/1995

06/07/1995 06/07/1995

06/07/1995 06/07/1995 06/07/1995 06/07/1995 06/07/1995 06/07/1995 06/07/1995 06/07/1995

פü÷ÖÏÃÖ ²ÖÖê¸üß

—Ö¸üß ¾Ö Öß ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö

14

S ×Æü¾Ö¸üß S

S ü¾Öß ×¿Ö¾Ö"Öß —ÖÖê²ÖÖ›üß ´ÖÖÓ÷Ö»ÖÖ¤ê −Ö÷ÖÖ¸üÖ S S ØÃÖ¬Öß

†Ö"Öá úôÓû²Ö ¾Ö"Öß

06/07/1995 06/07/1995

13

™ü֍úôûß ¤üÆêü÷ÖÖÓ¾Ö

S

S S †¾Ö‘Ö›üA

15

01/08/1991

31/05/2017

20/08/1992

31/05/2017

06/07/1995

31/05/2017

13/12/1998

31/05/2017

01/03/1996

31/05/2017

12/08/1992

31/05/2017

06/07/1995 1) ¾Ö"ÖËß 2) ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›ü 1) Ö•Öã−ÖÖ›üÖ 2) •ÖÖê÷Öß−֍ú¾Ö›ü S Ö 3) ´Öã11/08/1992 “Öß 1) †Ö"Öá 2) ¯ÖÖÓœü¸ü1) ú¾Ö›üÆêÖü™üßµÖ¸ü´Ö»Ö 2) ÃÖÖê−Ö²Ö›ü S á 3) †ÖúÖê »Öß Öã. 13/10/1993 ‘ÖÖ™Óü•Öß úôÓû²Ö S 16/11/1992 ¯ÖãÃÖ¤ü, ˆ´Ö¸üÖê›ü, ¯ÖÖÓ÷Ö¸ü¾ÖÖ›üß, S 16/04/1997 ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ¯ÖÖê±úÖôûß, S ¾Ö"Öß

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 06/07/1995 1) ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö

1) ×Æü¾Ö¸üß 2) †ÖÃÖÖê»Öß 3) S ¹Óý—ÖÖ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

†Ö"Öá S

31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017

07/04/1993

31/05/2017

06/07/1995

31/05/2017

01/04/2003

31/05/2017

1579

Kalamb Yavatmal Ralegaon Babhulgaon

1580

Pandharkawada ¬ÖÖ¸ü"ÖÖ

S

ãú.“ÖÓ¦ü»ÖêÖÖ ´ÖÖ»Ö÷Ö›êü

´Öã. ¯ÖÖê. •ÖÖÓ²Ö ŸÖÖ. ‘ÖÖ™Óü•Öß

וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 42 12/04/1975

1

19

06/07/1995

1) ˆ´Ö¸üÖÃÖê›ü 2) ¯ÖÖÓ1)œü¸üØ−Ö÷Ö−Öæ ú¾Ö›ü¸Ö ü 2) ¤üÆêü»ÖߟÖÖÓ›SüÖ 3) ¬ÖÖ¸ü11/08/1992 "ÖÖ

31/05/2017

24

9

PUSAD PUSAD

µÖÓê¸ü›üÖ ¾Öê"Öß

S

ŸÖãÂÖÖ¸ü ¿ÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö ¿Öë›êü

¯ÖãÃÖ¤ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

23/05/1975

21 8

´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö

´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

31/05/2017

ÁÖß ¿Öî»Öê¦üãú´ÖÖ¸ü ³ÖÖ÷Ö¾ÖŸÖ ¯ÖÖ£Ö¸üú¸ü ¯ÖãÃÖ¤ü

0 0

06/07/1995

S

42 42

24 20

9 6

20 4 4

Umarkhed Mahagaon

“ÖÖŸÖÖ¸üß ´Öã»Öê ¤ü×ÆüÃÖÖ¾Öôûß

S

ÁÖß´ÖŸÖß ÃÖÓ÷ÖߟÖÖ ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü ¯Ö¾ÖÖ¸ü ׿ֻÖÖ ¸üÖ´Ö³ÖÖ‰ú ¤ü¾ÖÖ−Öê

“ÖÖŸÖÖ¸üß ŸÖÖ.ˆ´Ö¸üÖê›ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 02/06/1975 †Ö"Öá µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 07/06/1975

41 41

11 11

29 24

06/07/1995

11 24

10 9

30 19

1576 1577 1578

1581 1582 1583 1584

. .

.

,

S

20/02/1975

“ÖÖîúß

S

ÃÖã×−Ö»Ö ×úÃÖ−Ö¸üÖ¾Ö ´ÖêÁÖÖ´Ö

›üÖê»Öá ŸÖÖ.וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 14/03/1975

וÖ.¯Ö.ˆ.¯ÖÏÖ£Ö.¿ÖÖôûÖ ¾Ö−ÖÖê•ÖÖ

S

ÁÖß. ÃÖ×ŸÖ¿Ö −ÖÖ−ÖÖ•Öß ´ÖêÁÖÖ´Ö

¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö

s

¿ÖÖ¸ü¤üÖ ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö Ö߸üÃÖÖ÷Ö¸ü

´Ö.¯ÖÖê.Öî¸üß ŸÖÖ.¸üÖôêû÷ÖÖ¾Ö ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 31/03/1975

S

22/03/1975

10/05/1975

06/07/1995 06/07/1995

06/07/1995

06/07/1995

´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö

úôÓû²Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

31/05/2017

S

11/08/1992

ÓA

16/07/1995

31/05/2017

06/07/1995

31/05/2017

27/11/1996

31/05/2017

24 21 21 20

¾Ö−ÖÖê•ÖÖ

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö ¯ÖãÃÖ¤ü

¯ÖãÃÖ¤ü

ÍS

S 27/08/1992 S 27/11/1996 S ß ´Öã»01/07/2005 ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ˆ´Ö¸üÖê›ü ×Æüˆ´Ö¸ü ¾Ö¸ü֏ “ÖÖŸÖÖ¸ü Öê›ü ß ú−µÖÖ “ÖÖŸÖÖ¸ü Öê ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö †Ö"Öá ¬Ö−ÖÖê›üÖ SS 12/08/1992 ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ´ÖÆü»Ö´Öß

31/05/2017

31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017

†Ö

²Ö

###

कुर् ली

T

ÃÖã×−ÖŸÖÖ µÖÖ¤ü¾Ö¸üÖ¾Ö ÷Öã‘ÖÖ−Öê

† êü

‡Ô

−Ö¸ëü¦ü ÃÖÖê−ÖÖê−Öê †¿ÖÖêú »Ö. úÖ™üú¸ü

N

וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ ÷Öôû¾ÆüÖ ¯Ö.ÃÖ.²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

30 ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß −Öê¸ü ׍ú´Öß ”û¡Ö. ×¾ÖªÖ. ¿Öê»ÖÖê›üß

15 ׍ú.´Öß.

-

-

-

×−Ö¸ÓüúT

¯ÖÓ.ÃÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû आ

N/T

पा रवा

N ¾Ö T ¯ÖÓ.ÃÖ.ˆ´ Ö¸ü¾ÖÖ»ÖŸÖ㠏Öê›ü ¸ü, 8 ¿Ö×Æü¤ü ³Ö.×¾Ö.†Ö"Öá ׍ú´Öß

N

_

_

_ 20׍ú. ´Öß.

N

_

_

16

-

פü÷ÖÏÃÖ, ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö,

¯ÖŸÖ߯֟−Öß

-

-

-

-

-

וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ ºþ‡Ô »ÖÆüÖ−Ö

5 ׍ú.´Öß.

_

‡Ô

−Ö¸ëü¦ü ú֍ú›êü

_ 0

_ ²Ö

ú¾Ö›ãü_¿ÖӍú¸ü “ÖÖÓ¤êüú¸ü

-−ÖãÃÖ¸üŸÖ ¯Ö¸ü×¾Ö−Ö ´ÖÖê. ²Ö¿Ö߸ü

וÖ.¯Ö. ¿ÖÖôûÖ ¤êü‰ú¸ü¾ÖÖ›üÖ ˆ. ¯Ö.ÃÖ. פü÷ÖÏÃÖ

-

-

-

-³ÖÖ¸üŸÖß ²ÖÖ¯Öã¸üÖ¾Ö ×¾ÖÀ¾Ö−ÖÖ£Ö¾ÖÖ¸ü

-0

0

‡Ô अ -

¯ÖÖê.Ùêü._»ÖÖêÆüÖ¸Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

ãú. ¯Öã¯ÖÖ ×³Ö´Ö¸üÖ¾Ö ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¯ÖÖ™üᯙ ¿ÖÖôûÖ ²ÖÖê™üÖê Öß, ¯ÖÓ. 0

´ÖÓ- •Öæ¸ü †Æêü´Ö¤ü ¿Ö±ú߆Æü अशो क´Ö¤ü हरी भा उ -

0

- ü»Ö ¸ü׿֤ü ´Öê´ÖÖê †²¤ã ˆ¤ãक Ôü ा न्होली , कळंब -

×−Ö¸Óüú N

¯ÖãÃÖ¤ü,´ÖÆüÖ÷ ¯ÖŸÖßÖÖ¾Ö,¤Ö¸ü¾ÆüÖ ¯ÖŸ−Öß

10

-

´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö

0

T

13 ׍ú.´Öß 3 -

T -

´ÖÖÓ›ü¾ÖÖ ÃÖÖÓ›ü¾ÖÖ ¯ÖãÃÖ¤ü פü÷ÖÏÃÖ, ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ 39 / 99

1 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616

2

3

4

¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ

†Ö"Öá

57 53

11 11

1 2

07/07/1995

´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö

´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû פü÷ÖÏÃÖ

53 52

9 11

2 22

07/07/1995

10 0

25 24

07/07/1995

07/07/1995

Ralegaon Mahagaon

וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ ‡Ó—ÖÖ¯Öã¸ü

S

ãú. µÖ¿ÖÖê¤üÖ −ÖÖ¸üÖµÖ Ö¸üÖ¾Ö ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ¸êü

´Öã.¯ÖÖê. ÃÖê»Öã ŸÖÖ. ÃÖê»Öã וÖ. ¾Ö¬ÖÖÔ 29/08/1963

S

¯ÖϳÖ֍ú¸ü ÷ÖÓ÷ÖÖ¸üÖ´Ö ²ÖÖê›üÖê

Pandharkawada د֯ÖôûÖ¯Öã¸ü Digras וÖ.¯Ö..ˆ. ¯ÖÏÖ.¿ÖÖ. úÖÓ¤üôûß

S

ÁÖß ´ÖÖ¬Ö¾Ö ¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ‘ÖÖê›üÖ´Ö ÁÖß. ‹. ¯Öß. −ÖÖ™üú¸ü

éúÂ"ÖÖ¯Öæ¸ü, 09/06/1964 ˆ´Ö¸üÖê›ü, ´Öã. ¯ÖÖê. ¤ü³ÖÖ (´ÖÖ) ŸÖÖ.êú06/07/1964 ôûÖ¯Öã¸ü וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû52 פü÷ÖÏÃÖ /µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 07/05/1965 52

Wani Maregaon Wani Ralegaon PUSAD Kalamb Maregaon Pandharkawada Umarkhed

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, úÖê»Öê¸Ö וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ¾Ö¹ý›ü וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ³Öã¸üúß

S

וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ Ø¯Ö¯ÖôûÖã™üß

S

׿ÖôûÖê"ÖÖ

S

Ralegaon Yavatmal Darwha Pandharkawada

וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ Öêú›ü¾ÖÖ‡Ô ×•Ö¸üÖ ™ëü³ÖêÀ¾Ö¸ü−Ö÷Ö¸ü ˆ¤ãÔü

S

S

´Öã.¯ÖÖê.׳֛üß ŸÖÖ.¤êü¾Öôûß ×•Ö.¾Ö¬ÖÖÔ 52 0 19 12/05/1965 ´Öã. ¯ÖÖê. ¾Ö¹ý›ü ŸÖÖ. ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö31/12/1965 וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 51 5 0 ´Öã.´Öëœü»ÖÖ ¯ÖÖê.´ÖÖ¤ü−Öß ŸÖÖ.úôÓ û²Ö וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû51 2 16 15/03/1966 16/07/1966 ¯ÖãÓ›ü׻֍ú ¾ÖÖ´Ö Ö¸üÖ¾Ö ¤êü¾ÖŸÖôêû ´Öã. ¬ÖÖ−ÖÖê¸üÖ ŸÖÖ. ¸üÖôêû÷ÖÓÖ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 50 10 15 ÁÖß ×¤ü¯Öú ¾ÖÖÃÖã¤êü¾Ö ´ÖÖÓ›ü¾Ö÷Ö›êü ¯ÖãÃÖ¤ü 50 9 19 12/08/1966 , 50 4 16 15/1/1967 ¿ÖӍú¸ü ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ÃÖÖêµÖÖ´Ö ´Öã. ¯ÖÖê. ׿־Ö"Öß ŸÖÖ. ‘ÖÖ™Ó15/08/1967 ü•Öß ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 49 9 16 ãú. ÃÖã¸êüÖÖ ¸üÖ´Ö»Öã ²ÖÖê»Öê¾ÖÖ¸ü ´Öã .¯ÖÖê. ŸÖê»ÖÓ÷Ö™ü֍úôûß ŸÖÖ.ê úôûÖ¯Öã¸ü 49 ×•Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 9 6 25/08/1967 ãú. ÃÖ㻟ÖÖ−ÖÖ ²Öê÷Ö´Ö †²Ö¤üÖ¸ü ÖÖ−Ö ×¤ü÷ÖÏÃÖ ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 04/03/1968 49 2 27

וÖ.¯Ö.ˆ.¯ÖÏÖ£Ö.¿ÖÖôûÖ •ÖôûúÖ

S

Æü−Öã´ÖÓŸÖ ´Ö−ÖÖêÆü¸ü úÖêÆü“ÖÖ›êü

•ÖÖ±ú¸ü −Ö÷Ö¸ü ´ÖÖ−֍úß ŸÖÖŸÖÖ¯Öã¸ü

S

†Ö²Öê¤Ö ²Öê÷Ö´Ö ´ÖêÆü´Öã¤ü ÖÖ−Ö ÁÖß ¯ÖÏ´ÖÖê¤ü ´Ö ÷ÖÖê¸ü™êü ÁÖß ×¾Ö−ÖÖê¤ü ¿µÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö ²ÖÖê²Ö›êü

49 0 úôÓû²Ö , µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 02/02/1969 48 3 ד֏ֻÖß ŸÖÖ ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ 05/06/1969 47 11 ´Öã. ¯ÖÖê. ²ÖÖê¯ÖÖ¯Öã¸ü ŸÖÖ.ØÆü÷Ö"Ö‘ÖÖ™ü ü וÖ. ¾Ö¬ÖÖÔ 47 7 05/10/1969

27 29 26 26

ÁÖß ×¾Ö•ÖµÖ ‹−Ö. ÷Ö"Ö×¾Ö¸ü ÁÖß.†¿ÖÖêú ´ÖÆüÖ¤ãü ´Öã¸ü´Öã¸êü ÃÖîµµÖ¤ü ÷Ö±úÖ¸ü ÃÖîµµÖ¤ü úÖ¤ü¸ü

´Öã.¯ÖÖê. −ÖÖ÷Ö¯Öã¸ü ŸÖÖ. וÖ. 25/10/1969 −ÖÖ÷Ö¯Öã¸ü ¾Ö›ü¤ü ŸÖÖ.´ÖÆüÖ÷ÖÓÖ¾Ö 15/12/1969 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû פü÷ÖÏÃÖ/ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 05/01/1970

6 16 26

. .

.

,

Pandharkawada †ÖÃÖÖê»Öß (Öã¤Ôü) Mahagaon د֯Öôû÷ÖÖ¾Ö ‡Ô Digras וÖ.¯Ö..¯ÖÏÖ.´Ö ¿ÖÖ. ú»Ö÷ÖÖ¾Ö Arni Umarkhed Wani Ghatanji Ner Arni Pandharkawada Umarkhed Ghatanji

ÃÖãúôûß Ø“Ö“ÖÖê»Öß ÃÖÓ. וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖé,¸üÖÃÖÖ

S S

S

S

S S S S S S S S

ÁÖÖ¾Ö"Ö ¿ÖÖ»Öߍú¸üÖ¾Ö £Öã»Ö ×¾Ö−ÖÖê¤ü ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ¸üÖ•Ö÷Ö›êü פü»Öß¯Ö ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ²ÖÖë¤üÖ›êü

04/05/1968 ´Öã.¯ÖÖê.−ÖÖÓ—ÖÖ ŸÖÖ. úôÓû²Ö וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

ÁÖß †•ÖãÔ−Ö ²Öôû߸üÖ´Ö ¯Ö¸üôûߍú¸ü ´Öã.Æü¸üÃÖã»Ö ŸÖÖ.פü÷ÖÏÃÖ ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖÆü 14/02/1970 ÁÖß. ׾ֵ֕֍ãú´ÖÖ¸ü −ÖÖ¸üÖµÖ"Ö ×´Ö¸üÖ¿Öê †ÖÓ²ÖÖê›üÖ ŸÖÖ.´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 01/07/1970 ÃÖÖî ×÷ÖŸÖÖ ´ÖÓ÷Ö»Ö ´Ö›üÖ¾Öß ´Öã.¯ÖÖê.¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 07/09/1971 .

S

²ÖÖê¸ü÷ÖÖ¾Ö ´ÖÆüÖôãÓû÷Öß —ÖãÓ—ÖÖ¸ü¯Öæ¸ü ÃÖãúôûß •Ö. ˆ¤ãÔü

S S S S

S

Yavatmal Umarkhed

†úÖê»ÖÖ ²ÖÖ•ÖÖ¸ü ´ÖãôûÖ¾Ö ´Öã»Öê

S

PUSAD Arni

÷ÖÖ•Ö߯Öã¸ü ¯Ö¸üÃÖÖê›üÖ

S S S

S

S S

02/12/1971

ÁÖß.²ÖÖ²ÖÖ ÷Ö"Ö¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö ›üÖêôûÃÖ ÖÖŸÖÖ¸üÖ ŸÖÖ. êúôûÖ¯Öã¸ü 19/05/1972 ÁÖß ÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö ¯ÖÖÓ›ãü¸Óü÷Ö šü֍ú¸êü ¸üÖ"Ö߬ÖÖ−ÖÖê¸üÖ ŸÖÖ.†Ö"Öá 01/07/1972 ÁÖß ¾Öî•ÖÓŸÖß´ÖÖ»ÖÖ ÷Öôû߸üÖ´Ö•Öß ¬ÖÖë÷Ö›êü ´Öã. ãú»Öá ¯ÖÖê.ŸÖÖ.†ÖÙ¾Ö 07/07/1972 וÖ. ¾Ö¬ÖÖÔ ãú. ¯Ö¸ü×¾Ö−Ö ²Öê÷Ö´Ö ¾ÖÆüÖ²Ö ÖÖ−Ö ¯ÖãÃÖ¤ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 05/10/1972 05/11/1972

S

úÖŸÖ¸ü¾ÖÖ›üß

1625

11 06/07/1995

S

Mahagaon

1624

10

10

S

1621

1623

9

11

ŸÖÖµÖ›êü −Ö÷Ö¸ü וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.¬ÖÖ−ÖÖê¸üÖ ²Öæ

1620

1622

8

Yavatmal Digras

S

ÁÖß ¯ÖÏפü¯Ö ¸üÖ´Ö•Öß ²ÖÆü߸ü´ÖúÖ¸ü

41

²Öê»ÖÖê¸üÖ ŸÖÖ.וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû21/06/1975 †²¤ãü»Ö •Ö»Öᯙ †²¤ãü»Ö úÖ¤ü¸ü ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ,µÖ¾ÖŸÖ´Ö 30/06/1959 Öôû ÁÖß ×¾ÖÂ"Öã¤üÖÃÖ úÖ¿Ö߸üÖ´Ö “Ö¾ÆüÖ"Ö ÷ÖÖ¤êü÷ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ. ´ÖÖ−ÖÖê¸üÖ 29/06/1963

S

1619

7

S

¾Ö›ü÷ÖÓÖ¾Ö ÃÖã¬Ö֍ú¸ü−Ö÷Ö¸ü ¤êü¾Ö÷ÖÖ¾Ö ²Öê»ÖÖê¸üÖ

1618

6

ˆ´Ö¸üß úÖ¯Ö.

PUSAD PUSAD Babhulgaon Yavatmal

1617

5

Arni

´ÖÖêןָüÖ´Ö ¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ¸êü ”ûÖµÖÖ ¯ÖÖÓ›æü¸Óü÷Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö ¯ÖÏ×¾Ö−Ö ×³Ö´Ö¸üÖ¾Ö•Öß µÖêôû"Öê ¿Ö׿֍úÖÓŸÖ ‘Ö−Ö¿µÖÖ´Ö »ÖÖêôû÷Öê

´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

01/08/1973

×¾Ö.ÆüÖ.ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

08/08/1973

´Öã.×¾Ö¹ýôû ŸÖÖ.†Ö¾Öá וÖ.¾Ö¬ÖÖÔ 10/12/1973 “Ö´Öê›üßµÖÖ −Ö÷Ö¸ü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû25/04/1974 ¯ÖÖê±úÖôûß ±úú߸ü¸üÖ¾Ö ¯Ö¸ü¿Ö¸üÖ´Ö ÃÖÖ²Öôêû 05/05/1974 ŸÖÖ.ˆ´Ö¸üÖê›, ÁÖß ¸üÖ•Öê¿Ö ˆ¯Ö÷Ö›êü “ÖÖ¯Ö−Ö¾ÖÖ›üß µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 01/07/1974 ÁÖß´ÖŸÖß ¿Ö׿֍ú»ÖÖ ¯Ö¸ü¿Ö¸Ö´Ö ÃÖÖê−Ö™üŒ¬Ö−Ö•Ö êú ŸÖÖ.ˆ´Ö¸üÖê›ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 02/09/1974 úî»ÖÖÃÖ Ã֏ÖÖ¸üÖ´Ö »ÖÖêÖÓ›êü ãú.»ÖŸÖÖ ²ÖÓ›ãü•Öß †Ö¡ÖÖ´Ö

´Öã.²Öê»Ö÷Ö¾ÆüÖ"Ö ¯ÖÖê.ØÃÖ÷Ö¤ü ŸÖÖ.¯ÖãÃÖ¤ü

01/10/1974

´Öã.†Ö"Öá ŸÖÖ.†Ö"Öá

16/01/1975

47 47 47

7 5 4

07/07/1995

07/07/1995

07/07/1995

07/07/1995 07/07/1995 07/07/1995 07/07/1995 07/07/1995 07/07/1995 07/07/1995 07/07/1995 07/07/1995 07/07/1995 07/07/1995 07/07/1995 07/07/1995 07/07/1995 07/07/1995

47 3 46 10 45 8 45 5 45 0 44 10 44 10 44 7 44 6 43 9 43 9 43 5 43 1

17 30 24 29 12 30 24 26 26

07/07/1995

30 23 21 6

07/07/1995

43

0

26

07/07/1995

42 42

10 8

30 29

07/07/1995

42 42

7 4

30 15

07/07/1995

07/07/1995 07/07/1995 07/07/1995 07/07/1995 07/07/1995 07/07/1995 07/07/1995 07/07/1995

07/07/1995 07/07/1995 07/07/1995

07/07/1995

07/07/1995

12

¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ‘ÖÖ™Óü•Öß

13

14

15

16

17

18

19

S

05/07/1995

31/05/2017

21

10

26

07/07/1995

31/05/2017 31/05/2017

10 9

07/07/1995

31/05/2017

23/10/1997

31/05/2017

21 19

10 7

24 53 ¾ÖÂÖÔ ¯Öã ÖÔ 20 †Ö 24 †Öî 8 --11/08/1992

21 24

11/08/1992

31/05/2017 31/05/2017

9 5

20 724/12/1992

24 24 ### 17 ### 21 12 24 21 16 20

### 11 ### 10 2 9 10 6 6

### 29 ### 24 22 20 24 27 5

21 21 23 24

10 10 5 9

24 24 15 13

24 25 21

9 10 10

19 2 26

### 14 21 18 18 24 ### 13 19

### 4 10 9 9 9 ### 6 10

ÓA

ãú»Öá S ´Öã»ÖÖÓ“Öß ¿ÖÖ.¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö S

دָ֯ü¾ÖÖ›üß, ÃÖê»Öã, S ²Ö•Ö¸Óü÷Ö−Ö÷Ö¸ü, 1) ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›Üö 1) ¾ÖÖœüÖê"ÖÖ ²Öã. 2) د֯ÖôûSÖ¯Öæ¸ü ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ×¤ü÷ÖÏÃÖ S ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ ¾Ö"Öß ×−Ö¾Ö»Öß ¸ü"Ö ¾Ö"Öß ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ Ø¯Ö¯Ö¸üSß ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ ¾Ö"Öß ãú¸ü‡Ô ¸ü"Ö ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö †¬ÖÔ¾Ö−Ö ¯ÖãÃÖ¤ü, ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

(—Ö¸üß)

8/8/1991 02/06/1999

31/05/2017

11/12/1996

31/05/2017

07/07/1995

31/05/2017

פü÷ÖÏÃÖ

¯ÖãÃÖ¤ü S 09/03/2005 úôÓû²Ö S 11/08/1992 ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ Öî¸üS÷ÖÖ¾Ö ³Öê¤üß 07/07/1995 1) ‘ÖÖ™Óü•Öß 2) ¯ÖÖÓœü¸ü1)ú¾Ö›üêúÖôû—Ö¸ü 2) וָüÖ S 04/11/2000 ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ˆ´Ö¸üÖê›ü ±ãˆ´Ö¸ü ú»ÖÃÖÖ¾ÖÓ Öê›÷ü Öß ˆ¤ãÔü œüÖ"֍úßSˆ¤ãÔü ™ëü³26/11/1996 ÖêÀ¾Ö¸ü−Ö÷Ö¸ü ˆ¤ãÔü ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ÃÖê−ÖÓ¤ü A S 07/07/1995 ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö “ÖÖëœüß A µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

•Ö±ú¸ü−Ö÷Ö¸ü 07/07/1995 ˆ´Ö¸üÖê›ü ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ A 16/12/1993 1) ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ 1) ´ÖÆüÖÓ›üÖêôûß 2) ŸÖÖŸÖÖ¯Öæ¸Sü 18/8/1992 1) ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ×¤ü÷ÖÏÃÖ ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö

1) ¾ÖÖ÷Ö¤üÖ 2) ÃÖ֏ָüÖ ÖãS. 3) ´ÖÖê¸ü¾12/08/1992 ÖÖ 4) †ÖúÖê»Öß Ø¯Ö¯Öô−Öê¸ü S 29/07/1991 د֯Öôû÷ÖÖ¾Ö ‡Ô פü÷ÖÏÃÖ A 05/07/1995

´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö †Ö"Öá S S ÃÖÓ. ¾Ö"Öß ˆ´Ö¸üÖê›ü ˆ´Ö¸üØÃÖ¤ü Öê›Öê»ü ÖÖ ¤êü¾ÖÃÖ¸üß Ø“Ö“ÖÖ»Öß ÃÖ¾ÖÔSÃÖÖ¬ÖÖ ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ¾Ö"Öß ¸ü"Ö

31/05/2017

31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017

18/11/1992

31/05/2017

06/01/2003

31/05/2017

11/07/1995

31/05/2017

17/08/1998

31/05/2017

S Ö¸ ›ê ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö ‘ÖÖ™Óü•Öß ¯ÖÖÓ²ÖÖêœü¸™üüÖê"ú¾Ö›ü Öß ×¿Ö¸ü Ö ²ÖÖ³Öã Öê»Öß ´Öã ôû÷ÖÖ¾Ö −Öê Ó—ÖÖôû ü üÆü"Öß ²ÖÖê ¸ü÷ÖÖ¾Ö

17/08/1998 S ¯ÖãÃÖ¤ü †Ö"Öá S 10/08/1992 11/8/1992 1) ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ 1) ¬ÖÖ¸ü"ÖÖ 2) —ÖãÓ—ÖÖ¸ü¯Öæ¸ü S S ˆ´Ö¸üÖê›ü ˆ´Ö¸üÖê›ü œüÖ"֍úß ˆ¤ãÔü ÃÖãúôûß •Ö ˆ¤ãÔü 10/11/2003 S 31/07/1997

¯ÖãÃÖ¤ü ¾Ö›ü÷ÖÓÖ¾Ö 02/12/1996 26/7/1991 ¯ÖãÃÖ¤ü ÃÖã¬Ö֍ú¸ü−Ö÷Ö¸ü S ˆ´Ö¸üÖê›ü ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö S 03/12/1992 ˆ´Ö¸üÖê›ü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû S 27/07/1995 ¯ÖãÃÖ¤ü, ˆ´Ö¸üÖê›ü, ¬Ö¸ü´Ö¾ÖÖ›üß, S 16/12/1993 ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ¯ÖÖê±úÖôûß, ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

S 07/07/1995 S ôûÖ¾ÖÖ ´Öã12/04/1993 ˆ´Ö¸üÖê›ü ˆ´Ö¸üÖê›ü ¤êˆ´Ö¸ü ü¾ÖÃÖ¸üß ´Öã Öê›ü ôûÖ¾ÖÖ ú−µÖÖ ´Öã »Öê S ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö

¯ÖãÃÖ¤ü S 27/11/2000 ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö †Ö"Öá S 01/12/1994

31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017

20

6 5

4 30

23

24

ÃÖÖî.×−Ö÷Ö´Ö ¯Ö¸üß

‡Ô

¯ÖÓ›üßŸÖ ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ¤êü¿Ö´ÖãÖ

‡Ô

ŸÖÖŸÖêÀ¾Ö¸ü ²ÖÖ. ׯÖÃÖê

--

-÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö ÁÖ߸üÖ´Ö ¸üÖ‰úŸÖ

¯Ö.ÃÖÓ.‘ÖÖ™Óü•Öß

׿־ÖÖ•Öß †¬µÖ֯֍ú ×¾Ö.¯ÖãÃÖ¤ü

−µÖã.‡.ÆüÖ. ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ŸÖ. ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö

-›êüÆü"Öß ŸÖÖ. ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

120

25

26

27

बो धडी

N

20 11

-45 ׍ú´ÖßN

¾Ö"Öß ### ²ÖÖ³Öãôû÷Ö Ö¾Ö

N ¾Ö T

_

²Ö

†Öê´Ö¯ÖύúÖ¿Ö ¤ãü¬Öê

•Ö»ÖÃÖÓ¬ÖÖ¸ü"Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

33 ׍ú´Öß.

N-

_

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

פü÷ÖÏÃÖ

-

_ --

_ -†

_ -5

N N

_ ¾Ö"Öß ×¤ü÷ÖÏÃÖ, ¯ÖãÃÖ¤ü,

_ ###

-

-

-

-

-

--

--

--

--

--

N

--

N

_

N

_

-

20 5 29 0 ### ### ### †Ö)-†¯ÖÓ÷Ö 24 5 28 21 10 4 0 23 5 15

16 22

22

N/T

_ ### 25 20 -14 -14 -21 ‡Ô ### 21 0

21 10 24 ### ### ###

21

_ -¸üÖ•Öã ×¾ÖšüÖê²ÖÖ ¤ãü¬Öê

--

--

_×¾Ö•ÖµÖ _¤ü¢ÖËã•Öß ´Ö›üÖ¾Öß

‡Ô

´ÖÖ¬Ö¾Ö ¯Ö. ÃÖ¸üãÓú›êü

--

--

¾ÖÓ¤ü−ÖÖ ×¾Ö÷ü»Ö †ÖÃÖã™üú¸ü --

† --

_ -¾Ö−ÖÖê»Öß, ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

--

_ ß. ‹ÃÖ.™ü ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôû

###

−Öê¸ü ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ _

_

50 40

¤üÖŸÖê ´Ö.×¾ÖªÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ׍ú. ´Öß.

וÖ.¯Ö.¿ÖôûÖ −Öê¸ü›ü ---

-

---

×−Ö¸Óüú

N N N

¾Ö"Öß

### ### ###

פü÷ÖÏÃÖ, ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ, ²Ö

•ÖµÖ¯ÖύúÖ¿Ö •ÖµÖØÃÖ÷Ö¯Öã¸êü

0

0

וֻÆüÖ ¾Ö ÃÖ˜Ö 25 N ¾Ö T −µÖÖµÖÖ»ÖµÖ µÖ¾ÖŸÖÖ´Öôû ׍ú.´Öß

0

0

N ¾Ö T 0 ×−Ö¸Óüú

-

-

-

-

-

T

‰ú

_ †

_ úÖ¿Ö ÃÖÓ•ÖµÖ •ÖµÖ¯ÖÏ ÷Ö㯟ÖÖ

ëú.¯ÖÏ. _, ¯ÖÓ.ÃÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

20_ ׍ú´Öß

N

_

_ 40 / 99

1 1626

2

Yavatmal

3

4

²Öê“֏Öê›üÖ ŸÖÖÓ›üÖ

8

9

10

11

S

¯ÖÏ×¾Ö"Ö ÌúÂ"Ö¸üÖ¾Ö šüÖêúÖ›êü

5

³ÖÖ´Ö ¸üÖ•ÖÖ ŸÖÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû10/05/1975

6

7

42

0

21

07/07/1995

¾Ö"Öß

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

s

´Öã.¯ÖÖê.´ÖÖÓ÷Ö»ÖÖ¤êü¾Öß ŸÖÖ.−Öê¸14/06/1975 ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 41 ¿ÖÓ²ê ÖÖôûׯÖϯÖß ŸÖÖ.¯ÖãÃÖ¤ü 09/07/1975 41

11 10

17 22

07/07/1995 07/07/1995

†Ö"Öá ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö

±ãú»Ö¾ÖÖ›üß ,¯ÖãÃÖ¤ü ¯ÖÖÓ÷Ö¸üß ŸÖÖ.†ÖÙ"Ö

10 1

17 7

10/07/1995

24/04/1962

55 55 53 52

11 0

51 11 49 3 49 1 48 7 48 0 47 10 46 9 45 1 44 10

Babhulgaon PUSAD

´Ö¬Öãú¸ü−Ö÷Ö¸ü

S

Æêü´Ö¸üÖ•Ö ¿ÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö ´ÖÖÆãü¸êü †×ŸÖú †Æüê´Ö¤ ¿Ö±úß †Æêü´Ö¤üü

PUSAD PUSAD

¤êü¾ÖšüÖ"ÖÖ ŸÖÖÓ›üÖ Ö›üú¤ü¸üß

S

ÁÖß †¿ÖÖêú ´Ö×"Ö¸üÖ´Ö “Ö¾ÆüÖ"Ö

S

ÁÖß •ÖµÖÓŸÖ ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö Ø¿Ö¤êü

PUSAD Ner

²ÖÖÓ¿Öß ŸÖÖÓ›üÖ Ö¸ü²Öß

S

ÁÖß ¯ÖÏŸÖÖ¯ÖØÃÖ÷Ö •Ö÷Ö®ÖÖ£Ö ÷Öê›üÖ´Ö

S

‹´Ö. •Öß. ´ÖÖôû¾Öê

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 28/06/1963 »ÖÖ´ÖÖ¯Öæ¸ü ŸÖÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû12/05/1965

´ÖÖ×"֍ú¾ÖÖ›üÖ »ÖÖê"Öß

S

1634

Ner Ner

S

פü¯Öú ¤üÖ´ÖÖê¬Ö¸üÖ¾Ö ¤üÆêüú¸ü ÃÖã¸êü¿Ö ê¤êü×¾Ö¤üÖÃÖ•Öß ™êüúÖ´Ö

¤üÖ³ÖÖ ŸÖÖ. ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö 05/06/1965 ´Öã.¯ÖÖê.¾Ö™ü±úôûß ŸÖÖ.וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 20/02/1968

1635

Babhulgaon

s

׾֍úÖÃÖ ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ›üÆü֍êú

´Öã.¯ÖÖê.‘ÖÖ¸ü±úôû ŸÖÖ.²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö30/04/1968 וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

S s

»Ö×»ÖŸÖÖ ¾ÖÖÃÖã¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ŸÖé¯ÖúÖ−Öê ÁÖß ¸üÖ•Öã ¿ÖӍú¸ü¸üÖ¾Ö ×ÃÖ›üÖ´Ö

ŸÖ»ÖÖ¾Ö ±îú»Ö,¯ÖÓ“Ö×¿Ö»Ö “ÖÖî10/10/1968 ú µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû úÖêšüÖ ¾Öê"Öß ŸÖÖ. úôÓû²Ö וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 09/05/1969

S

ÁÖß −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö úÖ−Æãü•Öß ŸÖÖÍêú

¯Öôû¿Öß ŸÖÖ.ˆ´Ö¸üÖê›ü

1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633

1638

Wani Yavatmal PUSAD

1639

Ghatanji

1636 1637

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ¾ÖÖ÷Ö¤ü¸üÖ −Ö. ³ÖÖêÃÖÖ ¯ÖÖ£Ö¸ü¾ÖÖ›üß ( )

.

S

07/07/1969 07/08/1970

14

15

16

17

18

19

20

21

07/07/1995

31/05/2017

21

10

24

0²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö ¯ÖãÃÖ¤ü

S S S

01/03/2014

31/05/2017

23/10/2000

31/05/2017

3 16

2 7

30 8

פü÷ÖÏÃÖ

¯ÖãÃÖ¤ü

S

17/08/1998

31/05/2017

10/07/1995

¯ÖãÃÖ¤ü

¯ÖÖôãû¾ÖÖ›üß

S

28/11/1991

31/05/2017

18 25

9 6

14 3

3 19

10/07/1995

¯ÖãÃÖ¤ü

²ÖÖ−ÃÖß ŸÖÖÓ

S

16/11/1992

31/05/2017

10/07/1995

¾Ö"Öß −Öê¸ü

24 20

6 6

15 5

26 11 1 21 22 24 24 30 12

10/07/1995

26 17 15 19

10/07/1995

úôÓû²Ö

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

10/07/1995

פü÷ÖÏÃÖ

†Ö"Öá

10/07/1995

´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

10/07/1995

†ÖÙ"Ö

¯ÖãÃÖ¤ü

10 9 8

30 28 28

10/07/1995

10/07/1995

ˆ´Ö¸üÖê›ü ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö

†Ö"Öá ¾Ö"Öß µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

18 19 18 1 4 20 21 20 30

10/07/1995

¾Ö"Öß

†Ö"Öá

10/07/1995

´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

¯ÖãÃÖ¤ü

S

13/8/1992

10/07/1995

¯ÖãÃÖ¤ü

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

A

10/08/1991

31/05/2017

25/11/2003

31/05/2017

25/08/1992

31/05/2017

04/08/1997

31/05/2017

27/12/1993

31/05/2017

14 7 19 29

12/07/1995

6

6

41 11 47 11

16 25

15/07/1995 ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

45 4 44 11

23 13

1640

Kalamb

1641

Ghatanji

1642

Babhulgaon

úÖê™Óü²ÖÖ

S

×−Ö»Öß´ÖÖ ˆ¤ü¬Ö¾Ö ´ÖÖ−֍ú¸ü

´Öã ¯ÖÖê úÖêšüÖ

1643

Arni

ÃÖ֍ãú¸ü

S

ÁÖß ÃÖã×−Ö»Ö ²Öôû߸üÖ´Ö ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ¸êü

´Öã.²ÖÖê¸ü÷ÖÖÓ¾Ö ³Öß.ŸÖÖ.²ÖÖ³Öãô14/06/1973 û÷ÖÖÓ¾Ö

1644

Babhulgaon

ØÃÖ¤üß

S

‡Óפü¸üÖ ´ÖÖ¸üÖêŸÖ¸üÖ¾Ö ˆ‡Ôêú

1645

PUSAD

ÖÂÖá

S

ÁÖß ¯ÖÏê´Ö ׍úÃÖ−Ö ¸üÖšüÖê›ü

44×•Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 1 43 11 ´Öã.¯ÖÖê.¤üÖ³ÖÖ›üÖ üŸÖÖ.¬ÖÖ´Ö−Ö÷ÖÖ¾Ö 16/02/1974 ¸êü»¾Öê וÖ.†´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß 43 3 ¾Öê"Öß ŸÖÖ.´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö 42 11 12/06/1974

Arni Wani Yavatmal

¤êüˆ¸ü¾ÖÖ›üß ²Öã. וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ,×¾Ö¸üÓúÓã›ü −Ö. ‘¬Ö¸ü´Ö÷ÖÖ¾Ö

S

S

ÁÖß ³ÖÖÍú¸ü ׳ִָüÖ¾Ö ¬ÖúÖŸÖê ÃÖã×−Ö»Ö ¿ÖӍú¸ü ÷ÖêÖ›êü •µÖÖêŸÖß ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ˆ‡Ôêú

¤üÖ³Ö›üß ŸÖÖ.†Ö"Öá וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 01/07/1974 ´Öã.¯ÖÖê.¾Öê÷ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ.´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö03/08/1974 וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû †Ö›üúÖê»Öß ŸÖÖ.´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö 03/09/1974

µÖ¸ü´Ö»Ö دָ֯ü¾ÖÖ›üß

s

ÁÖß ¸üÖ´Ö ×³Öãú•Öß ´ÖãÓ›üÖ¾Ö¸êü

1650

Arni PUSAD

S

ÁÖß´ÖŸÖß ú»¯Ö−ÖÖ œüÖê"Öê

†Ö"Öá ¯ÖãÃÖ¤ü

1651

Babhulgaon

د֯ÖôûÖã™üÖ

S

×−ÖŸÖß−Ö Æü׸üÃÖà÷Ö ´ÖÖê¸êü

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ²ÖÖê¸üß œüÖ ¯Ö¸ü•Ö−ÖÖ ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, −Öê¸ü›ü

S

S

ÃÖã×−Ö»Ö ´Öã¸ü»Öָ߬ü ÷Öê›üÖ´Ö ÁÖß. ˆ¢Ö´Ö −ÖÖ÷ÖÖ úÖôêû †¿ÖÖêú ›üß úÖë÷Ö¸êü

1655

Wani Umarkhed Wani PUSAD

»ÖÖêÆü¸üÖ ‡Ô.

S

×−Ö¹ý¯ÖÖ ¿ÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö “ÖÓÖ¤êüú¸ü

1656

Digras

וÖ.¯Ö.ˆ.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.דָüæú™üÖ

S

ÁÖß ‹ÃÖ.²Öß. ³Ö›ü

1657

Wani

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ,Ø−Ö²ÖÖôûÖ ¸üÖê›ü

S

ÃÖã¸êü¿Ö ÷ÖÓ÷ÖÖ¬Ö¸ü †Öãú»Ö¾ÖÖ¸ü

1658

Ghatanji

1646 1647 1648 1649

1652 1653 1654

1659 1660 1661

. .

.

,

,

14/07/1961

S

S

19/07/1972

ŸÖÖ úôÓ û²Ö 05/04/1973

42 42 42

S

ÁÖß. “ÖÖÓ¤ü¸üÖ¾Ö −ÖÖ¸üÖµÖ"Ö ™êüúÖôêû

S

îú»ÖÖÃÖ Æãü¸üãú›üÖ•Öß ÆüÖ›üêú

S

ÁÖß ¸ü´Öê¿Ö †Ö¿Ö®ÖÖ ¯Ö›ü»Ö¾ÖÖ¸ü

42 7 42 4 12/01/1975 ´Öã.¯ÖÖê.†Ó•Ö−ÖØÃÖ÷Öß üŸÖÖ.¬ÖÖ´Ö−Ö÷ÖÖ¾Ö ¸ê ü » ¾Öê וÖ.†´Ö¸ü Ö ¾ÖŸÖß 42 4 13/01/1975 ´Öã.¯ÖÖê.ãú¸ü‡Ô ŸÖÖ.¾Ö"Öß ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 42 0 30/05/1975 ²ÖÎÖ´Æü"Ö÷ÖÖÓ ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû27/02/1966 51 3 ´Öã.ãÓú›ÒüÖ ŸÖÖ.¾Ö"Öß ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 47 2 11/03/1970 ´ÖÖ¸êü÷ÖÓÖ¾Ö 10/07/1972 44 10 ן־ָüß/פü÷ÖÏÃÖ/ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 11/05/1975 42 0 êúôû—Ö¸ü ŸÖÖ.´Öã»Ö וÖ.“ÖÓ¦01/10/1961 ü¯Öæ¸ü 55 7 . 54 1 17/04/1963 ²ÖÎÖ´Æü"Ö÷ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ.ˆ´Ö¸üÖê›24/06/1967 ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 49 11 ´Öã. •Öê•Öã¸üß ŸÖÖ. ÃÖ´Öã¦ü¯Öã¸ü וÖ. ¾Ö¬ÖÖÔ12/06/1972 44 11 ´Öã.¯ÖÖê.†ÖúÖê»Öß ŸÖÖ. êúôû02/05/1967 Ö¯Öã¸ü וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 50 0

S

S

Umarkhed ¯ÖÖ›üá “Öã. וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ ¾ÖÖ»Ö¬Öã¸ü Ralegaon Pandharkawada ÃÖ֏ָüÖ (Öã)

01/04/1972 .

S

13/10/1974

1662

Zari

ׯ־ָü›üÖê»Ö

S

ÁÖß. ‹“Ö. êú. ¸ü•Ö−Ö»Ö¾ÖÖ¸ü

´Öã.¯ÖÖê.ÃÖŸÖ¯Ö»»Öß —Ö¸üß 25/11/1967 49

1663

Digras

וÖ.¯Ö..¯ÖÏÖ.¿ÖÖ. ŸÖã¯Ö™ü֍úôûß

S

ãú.¾ÖÂÖÖÔ ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ úÖôêû

»ÖÖÖ ¸üÖ ŸÖÖ. פü÷ÖÏÃÖ/ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû15/06/1975

1664

Umarkhed

Ø−Ö÷Ö"Öæ¸ü

S

ÁÖß. ¸ü×¾Ö Æü¸üßÂÖ ±ãú»Öê¾ÖÖ¸ü

†´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß

06/06/1969

1665

Darwha

»ÖÖ›üÖê›ü ´Ö

S

ÁÖß ×ú¿ÖÖê¸ü ¾Æüß ˆ‡Ôêú

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

08/01/1972

1666

Digras

וÖ.¯Ö.ˆ.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.Ø»Ö÷Öß¾ÖÖ‡Ô

S

ãú. ÃÖãÂÖ´ÖÖ ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ Öã"Öê

ØÃÖ¤üÖê›ü וÖ. †úÖê»ÖÖ

18/06/1972

10/07/1995

12

13

S 26/11/1996 S A ˆ´Ö¸üÖê›ü −Öê¸ü −Öê¸ü ×−Ö¾Ö›üà÷Ö ÖÖê»ÖÖ¯Öã¸üß ´ÖÖ×"֍ú¾ÖÖˆÖ03/06/1992 S A ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö −Öê¸ü Ø“Ö“Ö‘ÖÖ™ü ¾ÖÖ‡Ô ‡•ÖÖ¸üÖ Ø¯Ö¯ÖÏ ß ú»Ö÷ÖÖ »ÖÖê "Öß 28/12/1993 S 1/8/1990 ‡•ÖÖÃÖ"Ö Ö¸ü²Öß

10/07/1995

ˆ´Ö¸üÖê›ü

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

A

10/07/1995 10/07/1995

¾Ö"Öß ¾Ö"Öß

»ÖÖ»Ö÷Öã›üÖ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ ¸ü"Ö S

10/07/1995

¯ÖãÃÖ¤ü

¯ÖÖ£Ö¸ü¾ÖÖ›üß

S

úôÓû²Ö

31/05/2017

18/08/1992

31/05/2017

18/08/1992

31/05/2017

11/08/1992

31/05/2017

18/08/1992

31/05/2017

s

12/08/1992

31/05/2017

S

27/12/1993

31/05/2017

S

28/12/1993

31/05/2017

S

10/01/1994

31/05/2017

S ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ ¸ü"Ö ÓA

11/08/1992

31/05/2017

30/7/1997

31/05/2017

17/07/1995

31/05/2017

05/08/1992

31/05/2017

S

11/07/1995 11/07/1995

¾Ö"Öß

11/07/1995

11/07/1995 ˆ´Ö¸üÖê›ü 12/07/1995

´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö

31/05/2017

10/07/1995

ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ †ÖÙ"Ö ¾Ö"Öß ¸ü"Ö ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ˆ´Ö¸üÖê›ü ÃÖꈴָü −ÖÓ¤ü ÖêÃÖÖê ›ü ‡Ô™ü ´Ö. ¯Ö¸ü•Ö−ÖÖS S ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ¾Ö"Öß

10/07/1995

31/05/2017

31/05/2017

10/07/1995

10/07/1995

31/05/2017

11/08/1992

10/07/1995 10/07/1995

31/05/2017

¯ÖãÃÖ¤ü

31/05/2017

פü÷ÖÏÃÖ

S

08/11/1992

31/05/2017

¾Ö"Öß

ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ ¸ü"Ö

12/08/1992

31/05/2017

04/12/1992

31/05/2017

¯ÖãÃÖ¤ü ˆ´Ö¸üÖê›ü ˆ´Ö¸ü Æü֏ê¸üÖê›ú›üü ‹Óú²ÖÖ ¯ÖÖ›üá “ÖãS. ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ×Æü¸üÖ¯Öã¸ü S S

07/07/1995

31/05/2017 31/05/2017

13/07/1995

12/07/1995 ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ²ÖÓ¤ü¸ü S 1) ¾Ö"Öß 2) ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›ü 1) Ö²ÖÖê›üÖÔ 2) ™ëü³Öß 3) ÷ÖÖëS›ü¾Ö֍ú›üß 10/10/1997 4) ÃÖ֏ָüÖ

14/07/1995

¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ

12/07/1995 12/07/1995

31/05/2017

וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ,¾ÖšüÖê»Öß A

29/12/2003

31/05/2017

פü÷ÖÏÃÖ

S

20/07/1995

31/05/2017 31/05/2017

17/07/1995

S »ÖµÖ Ø−Ö÷Ö"Öæ ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ˆ´Ö¸üÖê›ü ¸ü¯ÖãÖÆãÃüÖ¤ü ¸ü

œüˆ´Ö¸ü Ö"֍úß ¯ÖÓ Öê›ü .ÃÖ.úÖµÖÖÔ ¸ü 06/07/1995 S

¯ÖãÃÖ¤ü

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

S

23/11/1992

31/05/2017

17/07/1995

−Öê¸ü

פü÷ÖÏÃÖ

S

15/11/2002

31/05/2017

17/07/1995

22

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_0

† -

कु.आरती रा मदा स कुमरे

25

†)- ¯ÖŸÖß/¯ÖŸ−Öß ¤üÖê−Æüß ×•Ö.¯Ö.ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ÃÖÓ÷ÖߟÖÖ ¯ÖÏ»ÆüÖ¤ü¸üÖ¾Ö ÖÓ¤üÖ¸êü¸üؾ֦ü ÷֕֍ãú´ÖÖ¸ü, †ÖÆüÖôêû

0

÷ÖÓ÷ÖÖ¬Ö¸ü “Ö¾Ö¸ü›üÖê»Ö 0

24 9 19 23 5 4 ### ### ### 23 4 21

_ --

_ --

_ ÃÖÖî. ¯ÖÏ--×´Ö»ÖÖ

24 19 21

_

ݟ

जि .प.प्रा.म शा .उदरणी

¯ÖÓ.ÃÖ.פü÷ÖÏÃÖ

21 21

10 10

11 25

--

24 14

6 6

8 16

-

-

†Öê

-

_

_

-

0

_ -וÖ.ײÖ.‹´Ö.‹´Ö.

_ --

ÃÖã¸êü¿Ö ãÓú³Ö»Öú¸ü ÆüÖµÖ. ØÆü÷Ö"Ö‘ÖÖ™ü

60

-

-

N N

N T

20 ׍ú.´Öß.

×−Ö¸Óüú

-

-

-

-

परस0ो डी , बा भुळगा व

0 36

-

_ _ ¾Ö"Öß,´ÖÖ ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ###

_

_ OK

¯ÖãÃÖ¤ü N ¾Ö T

¿Öê»ÖÖê›üß

-

¯ÖãÃÖ¤ü, ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ¯ÖãÃÖ¤üדֻ־ÖÖ

ÃÖÓ¬µÖÖ ÃÖ¾¾Ö»Ö֏Öê

0ी सौ . रजन बा बा रा व

ससा णी

3 ׍ú´Öß. N ¾Ö T

0

-

N

32

_ _ ा म, _ रा ज े ं द्र_ बां धक अ लक ् ष्मण जो डमो हा , 20 0 † ²ÖÖ²ÖÖ¸üÖ¾Ö Æü−Ö´ÖÓŸÖ¸üÖ¾ÖוÖ.¯Ö.¿ÖÖôû ãúôûÃÖÓ÷Öê Ö ¬Ö¸ü´Ö÷ÖÖÓ¾Ö µÖ¾zÖŸÖ´Öôû ׍ú.´Öß.

0 24 9 26 ### ### ### 25 9 21 13 6 6 24 9 6 † †Ö ‡Ô 19 9 27 † ### ### ### 24 6 23 0 0 24 9 19 अ 24 5 27 21 10 24 21 10 19 † 19 7 21 ‰ú ú 13 5 2

झटा ळा

_

30 K.M

×¾Ö.׿ց֍ú ¯ÖÓ.ÃÖ.¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ

27

_

15

²ÖÖê¸üß Öã, ¯ÖãÃÖ¤ü

26

N ×−Ö¸Óüú

†×−ÖŸÖÖ ×úÃÖ−Ö¸üÖ¾Ö ×•Ö.¯Ö. ¿ÖÖôûÖ ›üÖê»Öá 12 ´ÖêÁÖÖ´Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ׍ú.´Öß -

† 0

20 1 14

24

N/T

24 11 28 23 5 3 ### ### ### 24 9 20 21 10 21 24 9 13 24 9 13 24 9 20 24 9 13

9 10 10

23

¸üÖ¬ÖÖ ¯ÖÏ×¾Ö Ö šüÖêúÖ›êü ¸üÖ Öß †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß ¯ÖÓ.ÃÖ.²ÖÖ³Öã 62 ׍ú.´Öß. ôû÷ÖÖÓ¾Ö 0

-

Ö ¸üÖ´Öן֣ÖÔ ÁÖß.×¿ÖŸÖ»Ö −ÖÖ÷ÖÖê†. ¸üÖ¾Ö†¾Ö£Ö¸ê ÃÖ™ü¾ü ÖÖ ´ÖÆüוÖ.¯Ö.¿ÖÖôû ÃÖæ»Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö 362 ³Ö¾Ö¸ü ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ×ú.´Öß

0 T N ¾Ö T ˆ´Ö¸üÖê ›ü, -

ˆ´Ö¸üÖê ›ü

T

--

--

--

--

-

-

-

-

-

-

N

ü÷ÖÖÓ¾Ö ### ¯ÖÓ´ÖÖ¸ê .ÃÖ.ˆ´ Ö¸üÖê›ü, 41 / 99

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

´Öã.Ö›üúÖ ¯ÖÖê.»Öê¾ÖÖ ŸÖÖ.´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö

10/11/1970

46

6

21

18/07/1995

¯ÖãÃÖ¤ü

¯ÖãÃÖ¤ü

¿ÖÖê³ÖÖ −Öã¸üØÃÖ÷Ö ¸üÖšüÖê›ü

¯ÖãÃÖ¤ü

09/11/1973

¯ÖãÃÖ¤ü

د֯ÖôûÖã™üÖ ŸÖÖ ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

07/05/1974

22 24

´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

ãú ´ÖÖ»ÖãŸÖÖ‡Ô ‹“Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ü

6 0

18/07/1995

S

43 43

18/07/1995

¯ÖãÃÖ¤ü

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ, •ÖÖê›ü´ÖÖêÆüÖ

S

×¾ÖªÖ ÃÖã¬Ö֍ú¸ü ²Ö−ÃÖÖê›ü

‘ÖÖ™Óü•Öß

13/06/1975

S

ÁÖß ×¾ÖšüÖê²ÖÖ †Öê ³ÖÖë›êü

´ÆîüÃÖ¯Öã¸ü ×•Ö †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß

15/04/1968

18 16

‘ÖÖ™Óü•Öß

ÃÖÖÓ÷Ö¾Öß ¸êü»¾Öê

11 1

18/07/1995

Darwha

41 49

19/7/1995

ˆ´Ö¸üÖê›ü

PUSAD Kalamb

´ÖÖ×"֍ú›üÖêÆü

S

ÁÖß´ÖŸÖß †−Öã¯Ö´ÖÖ ÷Ö"Öê¿Ö ¤êü¿Ö´ÖãÖ

ÁÖ߸üÖ´Ö¯Öã¸ü ,¯ÖãÃÖ¤ü ,

04/07/1970

46 46

10 10

27 4

19/07/1995

´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

¯Öã»Ö÷ÖÖÓ¾Ö

26/07/1973 13/09/1973

5 18 17 10 30 20 16 26 21

19/07/1995

וÖ.¯Ö.úÖò»Ö−Öß ÁÖ߸üÖ´Ö¯Öã¸ü,¯ÖãÃÖ¤ü

48 8 42 2 55 10 41 10

48 4 ¤ü¢Ö ´ÖÓפü¸ü,¾ÖÖ›Ôü −ÖÓ.22 ØÆü25/05/1972 ¬Ö−Ö‘ÖÖ™ü וÖ.¾Ö¬ÖÖÔ 45 0 ²ÖÖê¸üß † ŸÖÖ ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ 30/06/1972 44 11

1667

PUSAD

´ÖãÓ÷Ö¿Öß

S

³ÖÖÍú¸ü †Ö−ÖÓ¤ü¸üÖ¾Ö ¤êü¿Ö´ÖãÖ

1668

PUSAD

•Ö´Ö¿Öê™ü¯Öæ¸ü

S

1669

Darwha

ÆüÖŸÖÖê»ÖÖ

1670

Kalamb

1671 1672 1673

1678

Yavatmal PUSAD Umarkhed Pandharkawada Ner

. .

.

,

.

S

¿Ö®ÖÖ

1679

Digras

1680

Ghatanji

1681

Babhulgaon

¯ÖÓ“Ö÷Ö¾ÆüÖ−Ö ¯ÖÖê›ü

S

¤êü¾ÖÖ−ÖÓ¤ü ¤üÖ¾Ö»Öã•Öß Ö›üÃÖê

1682

Babhulgaon

“ÖÖëœüß

S

´ÖÖµÖÖ ¾ÖÃÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ×²Ö¸êü

1683

PUSAD

ÆüÂÖá

S

ÁÖß ÁÖ߸Óü÷Ö ²ÖÖôûÌúÂ"Ö úÖ""Ö¾Ö

¯ÖãÃÖ¤ü

1684

Babhulgaon

s

¯Öã¯ÖÖ Öã¿ÖÖ»Ö¸üÖ¾Ö —ÖÖ›êü

´Öã.¯ÖÖê .¯ÖÆãü¸ü ŸÖÖ.²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö ×•Ö25/03/1975 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

1675 1676 1677

ŸÖÖµÖ›êü −Ö÷Ö¸ü

s S

´Öê™ü ¬Ö¸ü´Ö÷ÖÖê™üÖ ÃÖÖê−Ö¾ÖÖœüÖê"ÖÖ

S

S

´ÖêÆü•Ö²Öß−Ö •ÖÖÆüߤüÖÖ−Ö ¯ÖšüÖ"Ö ×¾ÖÁÖÖŸÖß ¿ÖӍú¸ü¸üÖ¾Ö ´ÖÍêú ÁÖß´ÖŸÖß •µÖÖêŸÖß −ÖÖ¸üÖµÖ"Ö ²Ö»»ÖÖôû ãú ´ÖÓ•ÖãôûÖ −ÖÖ÷Ö®ÖÖ ²Ö»»ÖÖôû ÁÖß.×¾Ö•ÖµÖ −ÖÖ¸üÖµÖ"Ö ´ÖÖ−Öê

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ. ¤üÖ³ÖÖ

S

ÁÖß Û¾Æü. ›ü²»µÖæ “ÖÖÓ¤êüú¸ü

27/7/1970

43 10 43 8 ¯ÖÖ™ü"Ö²ÖÖê¸üß ŸÖÖ.¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›ü14/06/1974 Ö ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 42 11 ´Öã .¯ÖÖê.¯ÖÖ™ü"Ö²ÖÖê¸üß ŸÖÖ. êú21/07/1974 ôûÖ¯Öã¸ü ×•Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû42 10 ¾ÖÖ−ÖÖ›üÖë÷Ö¸üß 48 2 01/03/1969 פü÷ÖÏÃÖ/ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 48 2 11/03/1969 . 15/06/1972 44 11 ´Öã ¯ÖÖê ØÃÖ¤üÖê›ü ŸÖÖ −Öê¸ü ×•Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 56 4 05/01/1961 ´Öã.¯ÖÖê Ö›ÖÔ ŸÖÖ.²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö ×•Ö10/07/1962 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 54 10

1674

ú¾Ö›ü߯Öã¸ü

6

S

S

Umarkhed Mahagaon

×Æü¸üÖ´Ö−Ö−Ö÷Ö¸ü ú¸Óü•Öß

S

וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ Öî¸üß

S

ÃÖÓ•ÖµÖ ¾ÖÖ´Ö Ö¸üÖ¾Ö Ö›üÃÖê

1688

Ralegaon Wani

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, †Æêü¸üß

S

†×−Ö»Ö »Ö´Ö"Ö¸üÖ¾Ö ›üÖêôûÃÖ

1689

Darwha

¤ãü¬Ö÷ÖÖÓ¾Ö

S

ÁÖß †•ÖµÖ †Ö¸ü úÖê¸ü›êü

1690

Ghatanji

1691

Darwha

¬ÖÖ´Ö"Ö÷ÖÖÓ¾Ö ¤êü¾Ö

S

ÁÖß ²Öôû¾ÖÓŸÖ ‹−Ö ¸üÖšüÖê›ü

¾Ö֍ú¤ü úÖêëœü‡Ô ŸÖÖŸÖÖ¯Öã¸ü éúÂ"Ö−Ö÷Ö¸ü

S

×¾Ö¿ÖÖ»Ö ¯ÖύúÖ¿Ö ¸üÖšüÖê›ü

S

ÁÖß ÃÖã¬Ö֍ú¸ü úÃÖ−ÖÖ “Ö¾ÆüÖ"Ö

S

ÁÖß ¸ü´Öê¿Ö ¸üÖ´Ö»Öã ¬ÖÖ¾ÖŸÖá¾ÖÖ¸ü

1695

Mahagaon PUSAD Pandharkawada PUSAD

S

ãú. ÃÖÖ¬Ö−ÖÖ ¸Óü÷Ö¸üÖ¾Ö −Ö¸ü¾ÖÖ›êü

1696

Darwha

¾Ö›ü÷ÖÖÓ¾Ö ÷ÖÖ

S

ÁÖß ¯ÖÏ¿ÖÖÓŸÖ ‹´Ö ´ÖÓ›ü¾ÖÖ»Ö

1697

PUSAD

´ÖãÓ÷Ö¿Öß

S

ÃÖÓ•ÖµÖ †Ö−ÖÓ¤üÖ¾Ö ´ÖÖêÆüÖ›êü

1698

Babhulgaon

úÖê™Óü²ÖÖ

s

ú»¯Ö−ÖÖ ÃÖÆü¤êü¾Ö ŸÖê»ÖŸÖãÓ²Ö›êü

1699

Babhulgaon

ú¸üôû÷ÖÖ¾Ö

S

†“ÖÔ−ÖÖ −ÖÖ. ¾ÖÖÃÖêú¸ü

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ, ´Ö»ÖúÖ¯Öæ¸ü

S

“ÖÖ¹ý»ÖŸÖÖ ÷ÖÓ÷ÖÖ¬Ö¸ü ¾Ö™êü

וÖ.¯Ö. ¿ÖÖôûÖ —ÖÖ›ü÷ÖÖÓ¾Ö

S

−Ö¸êü−¦ü −Ö££Öã•Öß œãü´Ö Öê

1702

Kalamb Ralegaon Ralegaon

וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ ×“Öú ÖÖ S

1703

Arni

ãú·ÆÖ ŸÖ.

1704

Digras

1705

1685 1686 1687

S

23/09/1968

ÁÖß´ÖŸÖß ˆÂÖÖ êú¿Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ‡Ó÷Öôêûú¸ü µÖê¾ÖŸÖ´ÖÖôû ×Æü¾Ö¸üÖ ŸÖÖ.´ÖÆüÖ÷ÖÓÖ¾Ö ¿Öú¸ü »Ö´Ö"Ö ¯ÖÖê™ê µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

09/07/1961 07/07/1975

30/01/1969 ØÆü÷Ö Ö‘ÖÖ™ü ŸÖÖ. ×Æü÷Ö Ö‘ÖÖ™ü וÖ. ¾Ö¬ÖÖÔ

18

25

10

17/04/1993

31/05/2017

S

13/08/1992

31/05/2017

S

13/12/1996

31/05/2017

S

10/08/1992

31/05/2017

¯ÖãÃÖ¤ü

S

11/08/1992

31/05/2017

úôÓû²Ö

S

13/12/1996

31/05/2017

úôÓû²Ö

19

8 6 22 24

21/07/1995

´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö

¯ÖãÃÖ¤ü

A

11/12/1992

31/05/2017

21/07/1995

‘ÖÖ™Óü•Öß

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

S

13/07/2009

31/05/2017

09/03/1992

31/05/2017

01/08/1997

31/05/2017

24 7 25 19

5 10 2 9

20 18 22 30

1 6 1

25/07/1995

21 21 12

10 10 6

6 21 29

19/07/1995 20/07/1995 20/07/1995 20/07/1995 21/07/1995

23/07/1995 24/07/1995

ˆ´Ö¸üÖê›ü ˆ´Ö¸üÖê›ü Ø−Ö÷Ö"Öæ¸ü ×Æü¸üÖ´Ö−Ö−Ö÷Ö¸ü S SS ˆ´Ö¸üÖê›ü ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ´Öã¸ü»Öß ú¸Ó ü • Öß ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ´Ö•Ö¸üÖ S ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö

26/07/1995

¾Ö"Öß

26/07/1995

ˆ´Ö¸üÖê›ü

וÖ.¯Ö. ¿ÖÖôûÖ ×ŸÖ¾Ö¸üß

S

ãú.ú×¾ÖŸÖÖ ÃÖÆü¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ‡Ó÷ÖÖê»Öê

Yavatmal

†•ÖãÔ−ÖÖ

S

1706

Kalamb

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ, ÃÖÖê−֏ÖÖÃÖ Æêü™üß

1707

Babhulgaon

¯ÖÆãü¸ü ¯Öã−Ö. 1

11/10/1973

´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö

´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

²ÖÖê¸üß

¾ÖêôûÖ²ÖÖ‡Ô

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

S

ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ ¸ü"Ö A

31/05/2017

10/07/1995

31/05/2017

02/11/2004

31/05/2017

06/07/1995

31/05/2017

13/10/1995

31/05/2017

10/08/1992

31/05/2017

27/07/1995

¾Ö"Öß

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

27/07/1995

¾Ö"Öß ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

28/07/1995

´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö

−ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö ´ÖÖêÆü¤üß S ²ÖÖê¸üß

12/07/1995

31/05/2017

28/07/1995

1) ¯ÖãÃÖ¤ü 2) ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›ü 1) Ö´ÆîüÃÖ´ÖÖôû 2) †ÖúÖê»SÖß ²Öã. 3) 17/10/1998 ŸÖÖŸÖÖ¯Öæ¸ü

31/05/2017

28/07/1995

¯ÖãÃÖ¤ü

¾Ö¹ý›ü

S

25/10/2000

31/05/2017

29/07/1995

ˆ´Ö¸üÖê›ü

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

S

12/08/1992

31/05/2017

03/08/1995

¯ÖãÃÖ¤ü

¯ÖãÃÖ¤ü

S

17/07/1995

31/05/2017

10/08/1995

¯ÖãÃÖ¤ü

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

s

03/08/1996

31/05/2017

11/08/1995

¸üÖôêû÷ÖÖ¾Ö

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

S

18/03/1993

31/05/2017

11/09/1995

¾Ö"Öß

S

25/07/1995

31/05/2017

25/09/1995

10/09/1969

47

8

21

25/09/1995

´ÖÖ−ÖÖê¸üÖ/¾ÖÖ׿ִÖ

10/02/1971

ÁÖß´ÖŸÖß ¾ÖÓ¤ü−ÖÖ ×¿Ö¸ü³ÖÖŸÖê

´ÖÖê—Ö¸üß ŸÖÖ. ן־ÖÃÖÖ

20/02/1971

46 46

3 3

21 11

25/09/1995 ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö 25/09/1995

S

´ÖÖµÖÖ ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾Ö ‹Ó“Ö»Ö¾ÖÖ¸ü

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

25/09/1971

S

ˆ´Öê¿Ö •Ö−ÖÖ¤Ôü−Ö ²Öã™ü»Öê

¯ÖÆãü¸ü ŸÖÖ.²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 23/07/1972

45 8 44 10

6 8

¯ÖãÃÖ¤ü

úôÓû²Ö ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö

25/09/1995

S

25/07/1995

¯ÖãÃÖ¤ü

Ø“Ö“Ö´ÖÓ›üôû ²ÖÖê¸üß ¸üÖêÆü¯Ö™ü ú¸ü Ö¾ÖÖ›üß

†Ö"Öá

S S A S

S

25/09/1995 25/09/1995

31/05/2017 31/05/2017

S

01/11/1995

31/05/2017

פü÷ÖÏÃÖ

A

27/11/1996

31/05/2017

¸üÖôêû÷ÖÖ¾Ö

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

S

25/09/1995

31/05/2017

25/09/1995

‘ÖÖ™Óü•Öß

úôÓû²Ö

S

11/08/1992

31/05/2017

25/09/1995

‘ÖÖ™Óü•Öß

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

S

12/08/1992

31/05/2017

--

6

9 9

23

24

26

27

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ, −Öê¸ü, †Ö"Öá

-

13 ׍ú´Öß. N ¾Ö T ¬Ö−ÖÖê›üÖ, ¤ü×ÆüÃÖÖ¾Ö 40 וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ ¿ÖÖ¸üß ×ú´Öß N _

_

-

-

´ÖÆêü−¦ü †×³Ö−Ö−Ö•Öß ²Ö−ÃÖÖê›ü

21 úÖ¸üÖê›üÖ , ¯ÖÓ.ÃÖ.−Öê¸ü ׍ú´Öß

25

-

-

-

_

-ÃÖןÖÂÖ ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸êü¯ÖÏפü¯Ö ¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ¸üÖ´Ö™êüêú−ÖÖ÷ÖÖê¸üÖ¾Ö úÖê´¯Ö»Ö¾ÖÖ¸ü

-

-

-

וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ ÷ÖÖîôû

5

-

ëú.¯ÖÏ.´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö

וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ ¸üÖÃÖÖ ¯Ö.ÃÖ.úôÓû²Ö

´ÖÓ÷Ö»ÖÖ ¯ÖÓœü¸üß−ÖÖ£Ö ³ÖÖêµÖ¸ü

T आ -

-

-

-

-

-

---

-

-

-

-

-

—Ö¸üß

-

-

-

¸üÖ•Öã ÷Ö"Ö¯ÖŸÖ ˆ‡Ôêú

וÖ.¯Ö.“ÖÓ¦ü¯Öæ¸ü

56 ׍ú´Öß

¯ÖÓ.ÃÖ.´ÖÆ ü¯ÖÓÖ÷ÖÖ¾Ö .ÃÖ.†Ö "Öá

N

-

-

-

-

פü÷ÖÏÃÖ

N/T

दत्तापुर

-

´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö

-

-

-

-

### -

N -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ —Ö¸ü¯Ö™ü ¯ÖÓ.ÃÖ.¾Ö"Öß

16 ׍ú´Öß.

×−Ö¸Óüú•Ö−ÖÖÔ¤ü−Ö »Ö.´Ö¸üÃ֍ Öê»Æêü

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

N

-

###

T

_

_

_

_

†¿ÖÖêú¸üÖ¾Ö ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü ÃÖ¾¾ÖÖ»Ö֏Öê ãú.•ÖµÖÖ êú¿Ö¾Ö

´Öã.¯ÖÖê .úÖê¯Ö¸üÖ ³ÖÖ÷Ö 1ŸÖÖ.²ÖÖ³Öã ôû÷ÖÖ¾Ö ×•Ö ÃÖ.׿ց֍ú

22׍ú.´ Öß.32ÃÖÖê−֍ãúÃÖ¸êü

¯ÖÓ.ÃÖ.¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ

׍ú´Öß. N ¾Ö T N ¾Ö T

-

-

-N N ¾Ö T

_

_

T

30

### ### ### 21 8 6 24 2422

-

T

†Ö ### ### ### 21 7 18 ‹ 24 9 21 21 10 19 18 7 14 -16 7 6 24 9 19 _ 21 10 14 20 9 28 24 2 13 21 10 6 21 8 6 †Öî 21 8 6 21

21

-

20 5 18 ### ### ###

21/07/1995

19/07/1995

20

2 24 1 14 ### ### ###

12 29 3 19 20 12 6 14 21

´ÆüÃÖÖê»ÖÖ ŸÖÖ.†Ö"Öá

1701

17

31/05/2017

10 6 5 9 9 10 6 6 9

19/07/1995

ÁÖß ¸üÖ•Öë¦ü ¾ÖÃÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö šü֍ú¸êü

1700

16

29/07/1991

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû S 21 19/07/1995 31/05/2017 ¯ÖãÃÖ¤ü S 20 02/11/1996 31/05/2017 S ´Öê™ü 28/12/1993 31/05/2017 23 ¾Ö"Öß ˆ´Ö¸üÖê›ü ˆ´Ö¸ü−ÖÖµÖ÷ÖÖÓ Öê›ü ¾Ö ²Öã. ™ëü³ÖêÀ¾Ö¸ü−Ö÷Ö¸ü S 1) ¾Ö"Öß 2) ‘ÖÖ™Óü•Öß 3) 1) ¯ÖÖÓ −ÖÖµÖ÷ÖÖÓ œü¸ü¾ú¾Ö›ü Ö 2)Ö ×“ÖÖ»Ö¾Ö¬ÖÖÔ S 3) ¤ü12/08/1992 Æêü»Öß ŸÖÖÓ›üÖ 4) ÃÖÖê−Ö²Ö›ü á 24 31/05/2017 ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö ´ÖÖ¸üêü÷ÖÖ¾Ö −Öê¸ü Æü™ü¾ÖÖÓ•Ö¸üß −Ö¸üÃÖÖôûÖ ÃÖÖêS−Ö¾ÖÖœüÖê"ÖÖ11/08/1992 31/05/2017 24 S ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ×¤ü÷ÖÏÃÖ S 21 19/7/1995 31/05/2017 25 25/11/1991 31/05/2017 ‘ÖÖ™Óü•Öß ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö A 17/11/1992 31/05/2017 24 ‘ÖÖ™Óü•Öß ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö S 10/08/1992 31/05/2017 24

19/07/1995

S

1693 1694

15

S

20 18

¤üµÖÖ»Ö ×Æü¸üÖ´Ö−Ö šü´Öêú

1692

.

S

14

9 5

26/07/1995

)

13

24 20

43 7 20 úÖ¸Óü•ÖÖ ×•Ö ¾ÖÖ×¿Ö´Ö 45 0 1 30/05/1972 ŸÖãôû׿Ö−Ö÷Ö¸ü 43 10 30 01/07/1973 ŸÖÖ.´ÖÆüÖ÷ÖÓÖ¾Ö, ²Öê»ÖÖê¸üÖ ŸÖÖ.¯ÖãÃÖ¤ü 52 8 21 10/09/1964 ´Öã.¯ÖÖê. “ÖÖ»Ö²Ö›üá ŸÖÖ. êúôû17/10/1967 Ö¯Öã¸ü וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû49 7 14 ÃÖ¾Ö−ÖÖ ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö 42 2 18 13/03/1975 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 48 7 13 18/10/1968 ´Öã.»ÖÖ›üÖê›ü ŸÖÖ.¤üÖ¸ü¾ÆüÖ 09/07/1974 42 10 22 ´Öã.Ö›üúß (¾Ö›üúß) ŸÖÖ.¸üÖôêû÷15/08/1971 ÖÖ¾Ö ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 45 9 16 ´Öã ¯ÖÖê ¾Öê"Öß úÃÖ²ÖÖ ŸÖÖ ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö 41 10×•Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 27 04/07/1975 ןָü—Ö›üÖ 49 1 4 27/04/1968 10/10/1964 ÃÖÖ¾ÖÓ÷Öß ¯Öê. ŸÖÖ. ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 52 7 21 04/03/1968 ´Öã. ¾Öê Öß ¯ÖÖê. ¯ÖÖêÆü ÖÖ ŸÖÖ. ØÆü÷Ö Ö‘ÖÖ™ü וÖ. ¾Ö¬ÖÖÔ 49 2 27

(.

12

20 19

-

-

-

† ÁÖß ´ÖÆëü¦ü ¾ÖÖ´Ö−Ö¸üÖ¾Ö ×¿Ö¸ü³ÖÖŸÖê ÆüÖêµÖ ¯Ö.ÃÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû27 ׍ú T

T ´Öß ड

लक ् ष्मण वि ठठल ढा ले न.प.शा . घा टंजी

20

N/T

घो टी

42 / 99

8

9

10

11

1708

1

Wani

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ´ÖÓ¤ü¸ü

S

ÃÖÓ•ÖµÖ ÷ÖÖêãúôû ‡Ó÷ÖÖê»Öê

´Öã.¯ÖÖ.ê׿ָü¯Öæ¸ü ŸÖÖ.¾Ö"Öß ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 22/07/1973

43

10

9

25/09/1995

´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö

¾Ö"Öß

1709

Wani

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ›üÖê»Öá

S

ÃÖÓ•ÖµÖ ÷ÖÖêãúôû ‡Ó÷ÖÖê»Öê

´Öã.¯ÖÖê.׿ָü¯Öæ¸ü ŸÖÖ.¾Ö"Öß ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 22/07/1973

¾Ö"Öß

‘Ö−ÖÖ¯Öã¸ü

9 21

´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö

Darwha

10 9

25/09/1995

1710

43 43

25/09/1995

¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

42 42

9 7

30 3

25/09/1995

42 6 02/05/1975 ´Öã.´ÖÖÓ÷Öã»ÖÖÔ (Öã.)¯ÖÖê.•ÖÖ´Ö Öß ŸÖÖ.—Ö¸üß 42 0 ÖÖê. د֯Öôû÷ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ¸üÖôêû÷ÖÖ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 41 11 20/06/1975 ¯ÖãÃÖ¤ü 41 8 18/09/1975 †Ö"Öá µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 01/03/1976 41 2 ×Æü¾Öôû"Öß 41 2 09/03/1976 ŸÖÖ.¯ÖãÃÖ¤ü, ´Öã ÃÖÖ‡Ô −Ö÷Ö¸ü ×•Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 53 4 04/01/1964 ´Öã. †»Ö´Ö›üÖÆê ü ¯ÖÖê. †»Ö߯Öæ¸ü ŸÖÖ.07/03/1964 ØÆü÷Ö Ö‘ÖÖ™ü וÖ. ¾Ö¬ÖÖÔ53 2 •Ö¾ÖôûÖ ŸÖÖ. †Ö"Öá 52 2 25/03/1965 ´Öã.¯ÖÖê.™ëü³Öß ŸÖÖ.êúôûÖ¯Öã¸13/05/1970 ü וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 47 0 45 11 01/06/1971

8 29

25/09/1995

11 13 30 22 27 24 6 18 30

1711 1712 1713 1714

2

3

4

5

6

7

S

ÁÖß ³ÖÖÍú¸ü ¯Öß ¤êü‰úôûú¸ü

ד֏ֻÖß ŸÖÖ ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

10/08/1973

Pandharkawada ׍ú−Æüß (−ÖÓ) Wani וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, úÖê»Öê¸Ö

S

´Öã .¯ÖÖê.ŸÖÖ. ³ÖÓ›üÖ¸üÖ û ¾Ö"Öß

01/08/1974

S

ãú. •ÖµÖÖ êú¿Ö¾Ö ÃÖÖê−֍ãúÃÖ¸êü ³ÖÖ»Ö“ÖÓ¦ü ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ ²ÖÖê¸üߍú¸ü

Maregaon Zari

וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ×¯ÖÃÖ÷ÖÖ¾Ö

S

´ÖÆêü¿Ö ¸üִ֍éúÂ"Ö ¯ÖšüÖ›êü

´Öã. ¯ÖÖê. ŸÖÖ. ¾Ö"Öß ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 23/11/1974

׿ֲֻÖÖ

S

ÁÖß. ¾Æüß. ÃÖß. ãú´Ö¸êü

úÖ´Öšü¾ÖÖ›üÖ

s

ÁÖß´ÖŸÖß ˆ´Öá»ÖÖ Óú÷ÖÖ»Öß

³ÖÓ›üÖ¸üß

S

÷Ö"Öê¿Ö ÁÖ߸üÖ´Ö “Ö¾ÆüÖ"Ö

28/10/1974

¤ü×ÆüÃÖÖ¾Öôûß ÃÖê¾ÖÖ¤üÖÃÖ−Ö÷Ö¸ü ¾ÖÖœüÖê"ÖÖ (²Öã)

S

S

´ÖÆêü¿Ö ´Ö¬Öãú¸ü ŸÖÖ»Ö¯Öê»Ö¾ÖÖ¸ü ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö †−ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ×Ö¸üÃÖÖ÷Ö¸ü ÁÖß ×¾Ö»ÖÖÃÖ ›üÖê. −Ö÷Ö¸üÖôêû

1720

Yavatmal PUSAD Mahagaon Mahagaon Pandharkawada Ralegaon

וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ ¾Ö›üúß

S

×¾Ö−Öֵ֍ú ´Ö−ÖÖêÆü¸ü ÃÖÖôû¾Öê

1721

Digras

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ. ÃÖÖ¾ÖÓ÷ÖÖ Öã¤Ôü

S

ÁÖß ¯Öß. ›üß. œü֍æú»Öú¸ü

1722

Pandharkawada ²Ö»»ÖÖ¸ü¯Öã¸ü

S

ÁÖß ¿ÖӍú¸ü ‡ÔßÖÖ¸üß ´ÖÖêÆãü»Öì

1723

Ghatanji

S

1724

Darwha

ÃÖÖÓ÷Ö¾Öß ¸êü»¾Öê

S

ÁÖß ¸üÖ•Öê¿Ö µÖã µÖêôû"Öê

»ÖÖêÆüß ŸÖÖ ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

1725

Umarkhed

²ÖÖ¸üÖ

S

ÁÖß. ÃÖã¤ü¿ÖÔ−Ö ÁÖ߸üÖ´Ö ÃÖã¸üÖê¿Öê

ÃÖ¾Ö−ÖÖ ŸÖÖ.´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 12/01/1973

1726

Darwha

´ÖÖÓ÷Ö»ÖÖ ‡

S

ãú ´ÖÖ¬Öã¸üß ÃÖß šü֍ú¸êü

´ÖÓ÷Ö¹ýôûدָü

1715 1716 1717 1718 1719

S

01/03/1972

26/01/1975

15

16

17

18

19

09/01/1994

31/05/2017

23

4

22

23/12/1993

31/05/2017

24/12/2003

31/05/2017

23 13

5 5

8 7

31/05/2017

24 21

9 5

19 9

24 23

11 5

20 3

25/09/1995

1) ‘ÖÖ™Óü•Öß 2) ¯ÖÖÓœü¸ü1)ú¾Ö›üúÖ»Öê Ö À¾Ö¸ü 2) ›üÖê»Öá 3) S ׍ú−Æüß12/08/1992 ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖ¬ÖÖ 22/12/1995 —Ö¸üß ¾Ö"Öß ¸ü"Ö ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ †ÖúÖ¯Öæ S ¸ü 11/06/1992 28/12/1993 ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ×•Ö.¯Ö.¿ÖÖôûÖ ãÓú›üß A A —Ö¸üß •ÖÖ´Ö"Öß µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

25/09/1995

25/09/1995

†ÖÙ"Ö

¯ÖãÃÖ¤ü

¯ÖãÃÖ¤ü †Ö"Öá ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö 1) ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ

÷ÖÆãü»Öß S ¿Öë ¤ ü ¸ ü à Ö−Öß Öê›üß A ÖÖ´Ö»Ö¾ÖÖ›üß 1) ¾ÖÖœüÖê"ÖÖ Öã. 2) ¾ÖÖœüÖSê"ÖÖ ²Öã.

14/01/2000

31/05/2017

ײ֙ü¸ü÷ÖÖÓ¾Ö ¤üÆêü÷ÖÖÓ¾Ö

26/09/1995

31/05/2017

21 25 24 25 17 21 11 24 23

8 8 9 9 4 8 10 9 4

6 1 6 30 17 5 25 7 20

24 20 23 21

9 8 5 8

13 10 0 5

21 24 23

10 9 5

25 12 10

25/09/1995

25/09/1995

25/09/1995 25/09/1995 26/09/1995

12

ˆ´Ö¸üÖê›ü ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö

26/09/1995

13

14

ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ ¸ü"Ö †¾Ö‘Ö›ü A S

S

A S

פü÷ÖÏÃÖ

S

31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017

30/09/1991

31/05/2017

25/8/1992

31/05/2017

01/08/1991

31/05/2017

26/09/1995

ˆ´Ö¸üÖê›ü

06/07/2005

31/05/2017

26/09/1995

1) —Ö¸üß 2) ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›ü 1)Ö ´ÖÖÓ÷Öã»ÖÖÔ 2) ¯ÖÆüÖ¯Öôû 3) S ²Ö»»ÖÖ¸ü24/08/1992 ¯Öæ¸ü

31/05/2017

26/09/1995

11/01/1994

31/05/2017

45 44 42 41

2 4 4 8

30 19 5 30

26/09/1995

¯ÖãÃÖ¤ü

S

18/8/1992

31/05/2017

26/09/1995

ˆ´Ö¸üÖê›ü ˆ´Ö¸üÖê›ü ÃÖ֏ָü ˆ´Ö¸üÖ ´Ö¸ü Öê›ü ÃÖãôû ²ÖÖ¸üÖ S S

21/09/1996

31/05/2017

41 41 41

7 5 5

23 12 11

26/09/1995

ˆ´Ö¸üÖê›ü

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ÃÖÖ¾Öôûß ÃÖ. †ÓŸÖ¸ü÷ÖÖÓ¾Ö ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

26/09/1995

´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

†−ÖÓÓŸÖ−Ö÷Ö¸ü £ÖÖ¸ü S

26/09/1995

‘ÖÖ™Óü•Öß

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

26/9/1995

5 19 24 19 15 0 24 3 1

1727

Ralegaon

וÖ.¯Ö.ˆ.¯ÖÏÖ£Ö.¿ÖÖôûÖ ÃÖ¸ü‡Ô

S

¯ÖÏŸÖÖ¯Ö ¯ÖϳÖ֍ú¸ü¸üÖ¾Ö †ÖëúÖ¸ü

´Öã.¯ÖÖê.ŸÖ. úôÓû²Ö וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 01/09/1975

1728

Darwha

´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ´Ö

S

ãú ×−ֻ֍ú´Ö»Ö ¸üÖ‰úŸÖ

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

08/10/1975

1729

Mahagaon

£ÖÖ¸ü

S

ÁÖß.”û¡Ö¯ÖŸÖß •Ö−ÖÖ¬ÖÔ−Ö ÷Ö•Ö׳ֵÖê

19/12/1975

1730

Babhulgaon

úÖê¯Ö¸üÖ •ÖÖ−Ö.

S

¬Ö−ÖÓ•ÖµÖ ¤ãü¾ÖÖÔÃÖ¸üÖ¾Ö ÷Ö¾Ö‡Ô

•Ö¾ÖôûÖ ŸÖÖ.†Ö"Öá µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

´Öã.÷ÖÖë¬Öôûß •ÖÖ.²ÖÖ³Öãó÷ÖÖ¾Ö ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 20/12/1975

ן־ÖÃÖÖ “ÖÖÓ¤üÖ¯Öã¸ü ´ÖÓ÷Ö¹ýôû וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ™ü֍úôûß ¯ÖÆüÖ¯Öôû ¿Öêú»Ö÷ÖÖÓ¾Ö ´Öã“Öß

S

1737

Yavatmal Arni Ner Maregaon Pandharkawada Arni Pandharkawada

S

ãú. ¯ÖÏÖÓ•Ö»Öß ¯ÖϳÖ֍ú¸ü¸üÖ¾Ö ›êüÆü"֍ú¸ü ÁÖß †Û³Ö•ÖßŸÖ ¾ÖÖÃÖã¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ³Ö÷ÖŸÖ ÁÖß. •Öê.²Öß. ÖÖ›êü ¸üÖ•Öã †Ó²ÖÖ¤üÖÃÖ ãú™êü ÁÖß ×•ÖŸÖë¦ü †×³Ö´ÖÖ−Ö¸üÖ¾Ö ¾ÖÖ−֏֛êü ÁÖß †−ÖÓŸÖØÃÖÆü ³ÖÖ¸üŸÖØÃÖÆü šü֍ãú¸ü ÁÖß ×¾Ö÷»Ö ¤üÖî»ÖŸÖ ¾ÖÖ−֏Öê›êü

1738

Darwha

ÆüÖŸÖ÷ÖÖÓ¾Ö

S

ÁÖß ÷Öã"Ö¾ÖÓŸÖ ‹−Ö µÖê¾Ö»Öê

1739

Babhulgaon

24 23 23 11 5 0 14 21 27

26/09/1995

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

¯ÖãÃÖ¤ü

‘ÖÖ™Óü•Öß ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö

26/09/1995

S

S S

S S

S

31/12/1993

31/05/2017

26/09/1995

31/05/2017

06/07/1995

31/05/2017

19/08/1992

31/05/2017

21/12/1993

31/05/2017

s

»ÖŸÖÖ ÃÖÓ•ÖµÖ ¾Ö−Ö¾Öê

ÃÖ´Ö£ÖÔ¾ÖÖ›üß µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 07/06/1976 40 11 †Ö"Öá 40 11 08/06/1976 −Öê¸ü ŸÖÖ. −Öê¸ü 40 11 08/06/1976 ´Öã. ¯ÖÖê. ãÓú³ÖÏÖ ŸÖÖ. ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö20/06/1976 וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 40 11 ´Öã .¯ÖÖê ¯ÖÆüÖ¯Öôû ŸÖÖ. êúôû26/06/1976 Ö¯Öã¸ü ×•Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 40 11 ´Öã.ˆÓ²Ö›üÖÔ ²ÖÖ.ŸÖÖ.úÖ¸Óü•ÖÖ 31/07/1976 וÖ.¾ÖÖ×¿Ö´Ö 40 10 ´Öã.¯ÖÖê.†ÖúÖê»Öß (Öã) ŸÖÖ.17/05/1963 êúôûÖ¯Öã¸ü וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 54 0 “ÖÖ"Öß úÖ ŸÖÖ ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ 51 11 10/06/1965 ´Öã.¤üÖ³ÖÖ ŸÖÖ.²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 49 11 04/06/1967

¯Ö¸ü•Ö−ÖÖ ¹ýÓ—ÖÖ ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, úÖê¸Óü²Öß´ÖÖ. ²ÖÖê¸ü÷ÖÖÓ¾Ö

S

S

×´Ö»Öà¤ü µÖã.Ö›üÃÖê ãú ¾ÖÓ¤ü−ÖÖ ´Ö−ÖÖêÆü¸ü ×ÃÖ›üÖ´Ö ÃÖãµÖԍúÖÓŸÖ ¿ÖÖ»Öß÷ÖÏÖ´Ö ¾ÖÖÓœü¸êü ÁÖß ×¾Öú뫅 †•ÖÖ²Ö¸üÖ¾Ö ×ÃÖ›üÖ´Ö

²ÖÎÖ´Æü"Ö¾ÖÖ›üÖ ¯ÖÛ¿“Ö´Ö ŸÖÖ.21/02/1971 −Öê¸ü 46 ´Öã.²ÖÖ•ÖÖê¸üßµÖÖ −Ö÷Ö¸ü וÖ.05/08/1972 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 44 ´Öã.¿Öê»Ö㠏Öã ¯ÖÖê.−ÖÖÓ¤êü¯Öê¸üÖ ŸÖÖ.¾Ö"Öß ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû42 06/03/1975 ´Öã ¯ÖÖê ´ÖÖê¾ÖÖ›ü ŸÖÖ ‘ÖÖ™Óü•23/05/1975 Ößü ×•Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 42

3 9 2 0

10 26 25 8

27/09/1995

1743

Ner Pandharkawada Wani Pandharkawada

27/09/1995

¯ÖãÃÖ¤ü S µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

S S26/09/1995 31/05/2017 S 21 8 ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ “ÖÖÓ¤üÖ¯Öã¸ü S 9 12/08/1992 31/05/2017 24 S ü¾Ö ‘ÖÖ¸ê ¯ÖãÃÖ¤ü ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ −Öê¸ü ÃÖÖ¾Ö¸ü −Öê¸ü −Öê÷ÖÖ¾Ö ¸ü −Öê÷ÖÖê¸ü¸êü ¬ÖÖ´Ö"Ö÷ÖÖ¾Ö¤ê ü ± úôû ¯ÖÖê › ü

²Ö߆ָü à Öß ²ÖÎ Ö ´Æü " Ö¾ÖÖ›ü Ö ¯Ö. ´ÖÓ 24 ÷ Ö¹ýôû 9 07/08/1992 31/05/2017 S ¾Ö"Öß ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ¬ÖÖê¯ÖŸÖÖôû S Ö 12/08/1992 31/05/2017 24 9 1) ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö 2) ¯ÖÖÓœü¸1) üú¾Ö›ü ´ÖÖÓ›Ö ü¾ÖÖ 2) ³ÖÖ›üˆ´Ö¸üSß 3) ¯ÖÆüÖ¯Öôû 6 16/11/1996 31/05/2017 20 ¯ÖãÃÖ¤ü †Ö"Öá S 7 31/10/1996 31/05/2017 20 1) ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö 2) ¯ÖÖÓœü¸1) üú¾Ö›ü ²ÖÖê™Ö üÖê"ÖËß 2) ¤üµÖÖÔ¯Öæ¸ü 3)S ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾07/10/1997 Ö 4) ´Öã“Öß 19 7 31/05/2017 ¯ÖãÃÖ¤ü ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ A 10 28/07/1991 31/05/2017 25 ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö S 5 30/12/1993 31/05/2017 23 S ¸ü ¯Ö¸ü•01/03/2014 ¯ÖãÃÖ¤ü −Öê¸ü −Öê¸ü −Öê¸ü ´ÖÖÆãü»Öß †›ü÷ÖÖ¾Ö ÖÖ−ÖÖ¯Öã Ö−ÖÖ 3 2 31/05/2017 S 1) ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ 1) “ÖÖ»Ö²Ö›üá 2) ´ÖÖêÆü¤üÖ S3) ¹Óý—ÖÖ 06/08/1996 31/05/2017 20 9 ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ 11/08/1992 31/05/2017 24 9 ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ¾Ö"Öß ¸ü"Ö 1) ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö 2) —Ö¸üß 1) 3) ÃÖã¯ÖÖÓ¸œü»ü¸ÖÖü2) ú¾Ö›ü²ÖÖœü Ö Öê"ÖÖ ²ÖÓS¤üß 3) ´ÖÆü16/12/1993 ÖÓ›üÖêôûß 4) ²ÖÖê¸ü÷ÖÖÓ¾Ö 31/05/2017 23 5

1744

Zari

×Æü¸üÖ¯Öæ¸ü −Ö.

S

ÁÖß. ‹´Ö. ‹ÃÖ. ´ÖêÁÖÖ´Ö

´Öã.÷Ö Öê¿Ö¯Öã¸ü ¯ÖÖê.−Öê¸ü›ü 02/10/1975 ŸÖÖ.—Ö¸üß

41

7

29

27/09/1995

¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ

Ralegaon Arni

וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú êú−¦ü¿ÖÖôûÖ Öî¸üß

S

¾ÖÃÖÓŸÖ ÷Öã»ÖÖ²Ö¸üÖ¾Ö ÖÖ›êü

01/07/1976 ´Öã.¯ÖÖê. Öî¸üß ŸÖÖ. ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

S

ãú.•µÖÖêŸÖß †Ö−ÖÓ¤ü¸ü¾Ö ÷ÖÖ¾ÖÓ›êü

´Öã.†ÖÃÖ¸üÖ ŸÖÖ.†Ö"Öá וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 01/12/1968

30 30

27/09/1995

ŸÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö

40 10 48 5

Wani PUSAD

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, úôû´Ö−ÖÖ Öã. ¯ÖÖôûÖê¤üß

S

ÁÖß ×¤ü»Öß¯Ö ×¤ü÷ÖÖÓ²Ö¸ü ŸÖÖ•Ö−Öê

S

ÁÖß ÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö ´Ö¬Öãú¸ü ú®ÖÖ¾ÖÖ¸ü

´Öã.²ÖÖê¸ü÷ÖÖÓ¾Ö ¯ÖÖê.´ÖëœüÖê»Öß ŸÖÖ.¾Ö"Öß ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû47 19/05/1970 ¯ÖÖôûÖê¤üß ŸÖÖ.¯ÖãÃÖ¤ü 42 29/05/1975

1731 1732 1733 1734 1735 1736

1740 1741 1742

1745 1746 1747 1748

S S S S S

S S

0 0

12 2

26/09/1995 26/09/1995 26/09/1995 26/09/1995 26/09/1995 27/09/1995 27/09/1995 27/09/1995

27/09/1995 27/09/1995

¯ÖãÃÖ¤ü ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö

וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ, פü÷ÖÏÃÖ •Öã S

01/03/2014

31/05/2017

¯ÖÖÓœãü ÖÖÔ ¾Ö¸ü¬Ö

27/09/1995

31/05/2017

04/12/1996

31/05/2017

11/08/1992

31/05/2017

12/08/1992

31/05/2017

28/09/1995

´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö

†Ö"Öá

28/09/1995

´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö

¾Ö"Öß

28/09/1995

ˆ´Ö¸üÖê›ü

¯ÖãÃÖ¤ü

S S

S ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ ¸ü"Ö S

30 25 20 15

3

2

21 20

8 5

30 4 27

24 24

9 9

20 19

20

21

22

†Ö

-

-†¹ý"Ö ¯ÖÖÓ›-ãü¸êü•Öß ›üÖë÷Ö¸êü

²Ö

ÁÖß ¾ÖÃÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ™üÖê¸êü

23

24

¯ÖÏÖ£Ö ¿ÖÖôûÖ- ´Öã¸ü—Ö›üß 65(Ø“Ö“Ö) ¯Ö.ÃÖ ×ú.´Öß

25

-

-

‘ÖÖê−26 ÖÃÖ¸üÖ ,

¯ÖŸÖß ¯ÖŸ−Öß

27

100 ™üŒêú

### ¯ÖÖê.Ùêü. úôÓû²Ö 55 ׍ú ´Öß ×−Ö¸Óüú

ए _

‡Ô

´ÖÆüÖ−ÖÓ¤üÖ ´ÖÖ¬Ö¾Ö ÷Öã¸ü¾Ö

´ÖÖŸÖêÖÁÖß ×¾Ö.ÁÖ߸üÖ´Ö¯Öã¸ü ¯ÖãÃÖ¤ü

‡Ô

³Öæ¤êü¾Ö •ÖÖšêü

¤êü.¯ÖÖ.×¾Ö.†Ö"Öá

20

19 ׍ú´Öß.

N

_ ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö

_

-

-

-

-

-

---

--

--

--

N

###

-¯ÖÏ×¾Ö−Ö ¯ÖÓ•ÖÖ²Ö¸üÖ¾Ö ‡Ó÷Öôêû

¯ÖÓ.ÃÖ.פü÷ÖÏÃÖ

10 ׍ú.´Öß.

-

¯ÖãÃÖ¤ü,¤üÖ¸ü¾ ¯ÖŸÖßÆüÖ, ¯ÖŸ−Öß

_

_

-_

ã³ÖÖˆ¸ü ú. Ã¾Ö Ö¾Ö ÖÔ´ÖÖ»ÖÖ ²ÖÖ. •ÖÖê Ö£Ö״֍ú “ÖÓ¯ÖŸÖ¸ü Ö¾Ö»Æêü וÖ.¯Ö.¯ÖÏ ŸÖ»ÖÖšü ß ŸÖÆü¿ÖÖôû ÃÖß»ÖÖ ¸üÖ¾Öê¸üß

¾Ö›êü

²Ö -

-_

_ úÖµÖÖÔ»ÖµÖ —Öã»Öß

_

N

44 20 ׍ú´Öß. N ¾Ö T-

-

-

T

-

-

-

-

-

-

-

•µÖêÖŸÖß †ÖëúÖ¸ü ÷ÖÖê›êü

וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ ´ÖÖ¸ü¾ÖÖ›üß ŸÖÖ.−Öê¸ü

-

-ÃÖã×−ÖŸÖÖ »Ö¾Æêüú¸ü

-- Ö ×•Ö.¯Ö.¿ÖÖôû ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö

-42 ׍ú´Öß

N N

_

### _×−Ö¸Óüú

-

-

-

-

-

‡Ô

N ¾Ö TN ¾Ö T अ

† -

_

†Öî -†

-

¯ÖÓ.ÃÖ.¯Öãà ֤ü _पं.स.बा बूळगा व

-

-

¯Ö¤ü´Ö֍ú¸ü ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö ²ÖÖ³Öãôûú¸ü

´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö,

¯Öã¤üÃÖ¸üÖ¤ü¾Æü,Ö¬Öã, Ó ¤üß ŸÖÖ,

-

T

शा मसुंदर गणेश पडगी लवा र

ÃÖã×−ÖŸÖÖ −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ²Ö¤ãüú»Öê

ही वरध रा

-

ד֓֯ÖÖ›ü ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

ब े लो राÖê ˆ´Ö¸ü

70

-

ݟ,

T

פü÷ÖÏÃÖ, ¯ÖãÃÖ¤ü,

-

פü÷ÖÏÃÖ

5

OK וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ ¸üÖÆü™üß

9 ׍ú.´Öß.

¯ÖŸÖ߯֟−Öß

43 / 99

1

2

1749

PUSAD

1750

Ghatanji

3

úÖêëœü‡Ô

4

5

S

ÁÖß †´Ö¸ü ¸üÖ•ÖÓê¦ü ¿Ö´ÖÖÔ

6

¯ÖãÃÖ¤ü

S

7

8

9

10

11

30/05/1975

42

0

1

28/09/1995

12/09/1975

41 41

8 6

19 6

28/09/1995 28/09/1995

´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

41 54

5 1

22 1

28/9/1995

¯ÖãÃÖ¤ü

1751

Digras

וÖ.¯Ö.ˆ.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.ÃÖÖ¾ÖÓ÷ÖÖ ²Öæ

S

ãú. ¾Ö×−ÖŸÖÖ ¿µÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö ¯ÖÖê»Öê

†Ö´Ö»ÖÖ ×¤ü÷ÖÏÃÖ/ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 25/11/1975

1752

Darwha

¯Öôû¿Öß ´Ö

S

ãú †“ÖÔ−ÖÖ ¸üÖ ¤ãü¬Öê

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

1753

Umarkhed

ÃÖ֏ָüÖ

S

ÁÖß. ¯Öß. †Ö¸ü. ´Öã−ÖêÀ¾Ö¸ü

×¾Ö›æüôû ŸÖÖ.ˆ´Ö¸üÖê›ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 30/04/1963

Pandharkawada د֯ÖôûÖ¯Öã¸ü Ner Öôû"ÖÖ

S

´Öã. “Ö−Ö‡Ô ¯ÖÖê.ú¸Óü•Öß ŸÖÖ. 09/03/1965 êúôûÖ¯Öã¸ü וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 52 2 Öê›üدָ֯üß.ŸÖÖ.−ÖÖÓ¤ü÷ÖÖ¾Ö ÖÓ01/01/1973 ›êüÀ¾Ö¸ü. וÖ. †´Ö¸üÖ44 ¾ÖŸÖß 4

22 30

29/09/1995

S

ÁÖß ÃÖã³ÖÖÂÖ ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö −ÖÓ¤ãü¸üú¸ü −ÖÖ−ÖÖ •Öß.÷Ö¾Ö‡Ô

1756

Ner

S

†ÃÖã¸üÖ•Ö ÁÖ߸üÖ´Ö ÃÖÖ¾Öôêû

÷Öã»ÖÖ²Ö²ÖÖ −Ö÷Ö¸ü †´Ö¸ü¾ÖŸÖß11/09/1974

1757

Ghatanji

1758

Babhulgaon

¯ÖÆãü¸ü

S

1759

Wani

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖé,¸üÖ•Öæ¸ü ‡Ô

S

1760

Ghatanji

¾ÖÖ‡Ô ºþ‡Ô ˆ¤ãÔü ‘ÖÖ™üÖ"ÖÖ

S

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ, ¾Ö™ü²ÖÖê¸üß

S

´ÖÖÃÖÖêôûß ¯ÖÖê›ü

S

úÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ×¾Ö›æüôû ú−µÖÖ

S S

ÃÖã−ÖÓ¤üÖ ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ²ÖÎÖ´Æü"Öê †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß 08/09/1968 ÁÖß´ÖŸÖß ÃÖÖ¬Ö−ÖÖ úÖë›üÖê¯ÖÓŸÖ ³ÖÖÍú¸ü¾ÖÖ¸ü´ÖÖÆæü¸ü ŸÖÖ.´ÖÖÆæü¸ü וÖ.−ÖÖÓ¤êü›16/08/1970 ü

•Ö−Öã−ÖÖ

S

¿ÖêÂÖ¸üÖ¾Ö êúÃÖÖ •ÖÖ¬Ö¾Ö

¯ÖãÃÖ¤ü

13/03/1968

´ÖÖÓ›ü¾ÖÖ

S

¸üÖ•ÖêÁÖß ÃÖã¬Ö֍ú¸ü —Ö¸üú¸ü

−ÖÓÖ¤êü›ü

06/05/1973

¾Ö¹ý›ü

S

17/07/1976

ÃÖ֏ָüÖ

S

´Ö×"ÖÂÖÖ ÃÖã¸êü¿Ö ´Öãôêû ãú. •Öê. ¯Öß. ŸÖÖÓ¤üôêû

×÷Ö¸üß−Ö÷Ö¸ü, µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

1770

PUSAD Umarkhed

1771

Darwha

¬Ö−Ö÷Ö¸ü¾ÖÖ›üß

S

ÁÖß ×−ÖôûÓúšü ›üß Ø¯Ö¯Öôûú¸ü

¬ÖÖ¯Öê¾ÖÖ›üÖ ×•Ö −ÖÖ÷Ö¯Öã¸ü

S

1774

¤ü¢Ö¾ÖÖ›üß PUSAD Pandharkawada ×Æü¾Ö¸üß Umarkhed ן־֛üß •Öæ.

S

¸Óü•Ö"ÖÖ ×¤ü¾Ö֍ú¸ü êúÖ›ü÷Ö߸ü¾ÖÖ¸ü ÁÖß ÃÖÓ•ÖµÖ ´Ö−ÖÖêÆü¸ü¸üÖ¾Ö −ցÖ−Öê ÁÖß. ¿ÖÖ´Ö ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ ´Ö㌍úÖ¾ÖÖ¸ü

¾Ö¬ÖÖÔ ×•Ö.¾Ö¬ÖÖÔ 09/05/1969 ´Öã.¯ÖÖ. ²ÖÖê¸üß ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 13/03/1964 ²ÖÎÖ´Æü"Ö÷ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ.ˆ´Ö¸üÖê›30/06/1968 ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

1775

Digras

S

¿ÖêÖ µÖÖÃÖß−Ö ¿ÖêÖ ÆãüÃÖê−Ö

פü÷ÖÏÃÖ

10/10/1970

1776

Babhulgaon

s

ú¹ý−ÖÖ ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö•Öß ›ü÷Ö¾ÖÖ¸ü

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

24/04/1972

S

ãú.†×−ÖŸÖÖ ×¾Ö»ÖÖÃÖ ŸÖ÷Ö»Ö¯Ö»»Öê¾ÖÖ¸ü ×Æü¾Ö¸üÖ ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö 04/05/1973 ÁÖß. ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ×³Ö´Ö¸üÖ¾Ö “ÖÖê¯Ö›êü ²ÖÖ¸üÖ ŸÖÖ.ˆ´Ö¸üÖê›ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 05/10/1973

1754 1755

1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769

1772 1773

Yavatmal Yavatmal Kalamb Yavatmal Yavatmal Umarkhed PUSAD PUSAD

1780

Arni Umarkhed Ralegaon Ralegaon

1781

Digras

1777 1778 1779

»ÖÖê"ÖÖ›üß

S

.

09/12/1975

.

01/01/1975

ÃÖ×¾ÖŸÖÖ ¤üÖ´ÖÖê¬Ö¸ü “ÖÖî¬Ö¸üß

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

23/09/1970

ãú.×¾Ö"ÖÖ †•ÖãÔ−Ö¤üÖÃÖ †¸üÖê›üÖ

¾Ö"Öß

28/03/1971

¿ÖêÖ ÆãüÃÖê−Ö ¿ÖêÖ ¸üÆêü´ÖÖ−Ö •ÖÖ−Ö¸üÖ¾Ö ²ÖÖ¯Öã¸üÖ¾Ö ŸÖ»Ö¾ÖÖ¸êü ”ûÖµÖÖ ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö “ÖÖî¬Ö¸üß ãú. ¿ÖÖ»Öß−Öß •ÖÖ−Ö¸üÖ¾Ö ¾ÖÖœüê

פü÷ÖÏÃÖ ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

14/06/1976

S

וÖ.¯Ö.ˆ.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.¾ÖÖ‡Ô ´Öëœüß

ד֏ֻÖß Ø¤ü›üÖôûÖ

S

S

S

07/01/1962 18/04/1963

¯ÖôûÃÖ÷ÖÖÓ¾Ö, ŸÖÖ. ¤êü¾Öôûß 29/06/1964 †Óײ֍úÖ −Ö÷Ö¸ü ¾ÖÖ›Ôü −ÖÓ. 22 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 24/02/1974

×¾Ö›æüôû ŸÖÖ.ˆ´Ö¸üÖê›ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 12/05/1972 07/01/1966

וÖ.¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ ×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü ŸÖÖ. ¸üÖôêû÷ÖÖÓS¾Ö

ãú. ‡Ó¦üÖµÖ Öß ¾ÖÖ´Ö−Ö¸üÖ¾Ö ÷ÖÖ¾ÖÓ›êü

´Öã.¯ÖÖê. •ÖÖê›ü´ÖÖêÆüÖ ŸÖÖ. úôÓû²Ö וÖ.05/05/1974 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ µÖê¾ÖŸÖß

S

ãú. •µÖÖêŸÃ−ÖÖ Æü¸üߤüÖÃÖ šü֍ú¸êü

¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö

וÖ.¯Ö.ˆ.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ. ›üÖêôÓû²ÖÖ.

S

ãú. Ûô֟ÖÖ ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ´Ö㌍úÖ¾ÖÖ¸ü

†Ö"Öá/µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

29/06/1975 12/07/1976

1782

Digras

וÖ.¯Ö.ˆ ¯ÖÏÖ.¿ÖÖ. †Ö´Ö»ÖÖ

S

ÁÖß ‹ÃÖ. ‹. ³Ö÷ÖŸÖ

פü÷ÖÏÃÖ/µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

16/07/1976

1783

Digras

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.´Öëœüß¾ÖÖ‡Ô

S

ãú.´ÖÖ.´Ö.ŸÖ÷Ö›ü¯Ö»»Öß¾ÖÖ¸ü

פü÷ÖÏÃÖ/ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

12/07/1970

12

ˆ´Ö¸üÖê›ü

13

¯ÖãÃÖ¤ü

פü÷ÖÏÃÖ

14

15

16

17

18

19

S

08/12/1999

31/05/2017

17

5

26/11/1996

31/05/2017

S

11/08/1992

31/05/2017

20 24

6 9

23 5 20

S

25/07/1997

19 20

10 9

6 26

21 13

8 7

11 9

31/05/2017

42 42 46 46 40 55 54 52 43

8 4 8 2 11 4 1 11 3

20 30 8 3 17 24 13 2 7

29/09/1995

S Ö 05/08/1996 ¯ÖãÃÖ¤ü ˆ´Ö¸üÖê›ü ˆ´Ö¸ü úÖ¸ü Öê»›ÖÖ ×¾Ö›æ ü üôû ú−µÖÖ ÃÖ֏ָü S 1) ‘ÖÖ™Óü•Öß 2) ¯ÖÖÓœü¸ü1)ú¾Ö›ü¸üÖÖ´Ö−Ö÷Ö¸ü 2) Öî¸ü÷ÖÖÓ¾ÖSÖã. 3) د֯Öôû Ö¯Öæ¸ü 20/09/1995 S ‘ÖÖ™Óü•Öß −Öê¸ü −Öê¸ü ¸üÖ•ÖÖ¯Öêšü Ö¸ü›ü÷ÖÖ¾Ö Öôû"ÖÖ 22/10/2003 S ‘ÖÖ™Óü•Öß †Ö"Öá −Öê¸ü Ø“Ö“Ö²Ö›ü −Öê¸ü á Ø“Ö“Ö²Ö›üá ÃÖÖ¾Ö¸ü S ÷ÖÖ¾Ö úÖôê û »ÖÖê"ÖÖ›üß 07/05/1995

29/09/1995

24/12/1996

31/05/2017

48 46 49 44

8 9 2 0

23 15 18 25

13/10/1995

40 10 45 0 51 4

29/09/1995

29/09/1995

31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017

04/10/1995

‘ÖÖ™Óü•Öß

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

S

08/08/1996

31/05/2017

05/10/1995

¾Ö"Öß

¸üÖ•Öæ¸ü úÖò

ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ ¸ü"Ö

02/12/1996

31/05/2017

21/12/1993

31/05/2017

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ¯ÖÖÓ.ú¾Ö›üÖ ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ¾Ö"Öß

¾ÖÖ‡Ô ˆ¤ãÔü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû úôÓû²Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

S

07/10/1995

31/05/2017

S S

17/08/1992

31/05/2017

23/07/1991

31/05/2017

11/10/1995

31/05/2017

12/10/1995

31/05/2017

27/10/1995

²ÖÖ³Öæôû÷ÖÖÓ¾Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû S S ˆ´Ö¸üÖê›ü ˆ´Ö¸üÖê›ü −ÖÖ÷Öê¿Ö¾ÖÖ›üß ×¾Ö›æüôû ú−µÖÖ S

ˆ´Ö¸üÖê›ü

¯ÖãÃÖ¤ü

S

03/12/1996

31/05/2017

01/11/1995

ˆ´Ö¸üÖê›ü

¯ÖãÃÖ¤ü

S

18/11/1992

31/05/2017

14 19 24

01/11/1995

´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö

05/12/1992

31/05/2017

16/3/1994

31/05/2017

07/11/1995

¯ÖãÃÖ¤ü S ˆ´Ö¸üÖê›ü ˆ´Ö¸üÖê›ü ×¾Ö›æüôû ú−µÖÖ ÃÖ֏ָüÖ S S

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

05/10/1995

31/05/2017

48 0 53 2 48 11 46 7 45 1 44 0 43 7 43 0 41 11 40 10 40 10 46 10 45 11

22 18 1 21 7 27 26 26 2

18/12/1995

ˆ´Ö¸üÖê›ü

19 15 19 29

22/12/1995

05/10/1995 07/10/1995 07/10/1995 07/10/1995 11/10/1995

13/10/1995

02/11/1995

S

11/8/1992

31/05/2017

31/05/2017

22/12/1995

¯ÖãÃÖ¤ü S 07/12/1996 1) ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö 2) —Ö¸üß 1) 3) úÖ¸ê ˆ´Ö¸üü÷ÖÖÓ¾Öê›Ö ü2)4)úÖ¸ê ¯ÖÖÓœü÷ü¸ÖÖÓü¾SÖú¾Ö›ü 3) Ö´Ö㏵ÖÖ»ÖµÖ 4) ×Æü¾Ö¸üß 30/04/1993 ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ˆ´Ö¸ü ˆ™üß ‡Ó Öê›×¤üü ¸üˆ´Ö¸ü Ö−Ö÷Ö¸ü´ÖÆü Öê›ü Ö÷ÖÖÓ¾SÖ ¯Öôû¿Öß ×ŸÖ¾Ö›ü ß •Öæ−Öß 12/08/1992 S

¯ÖãÃÖ¤ü

פü÷ÖÏÃÖ

S

24/10/1997

31/05/2017

22/12/1995

‘ÖÖ™Óü•Öß

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

S

11/08/1992

31/05/2017

22/12/1995

פü÷ÖÏÃÖ †Ö"Öá S 29/07/1991 ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ˆ´Ö¸ü úÖôûßÖꛤüÖü î. ØÆü ˆ´Ö¸ü÷Ö"Öß ×¤ü Öê›ü ¾SÖ™ü دָ֯üß Ø¤ü ›üÖôûÖ 04/01/1996 ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö †•ÖãÔ−Öß A S 22/12/1995 ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ¾Ö»Öß−Ö÷Ö¸ü S ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ÷Ö Öê¿Ö¯Öã¸ü 22/12/1995 ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö

31/05/2017

22/12/1995 22/12/1995

22/12/1995 22/12/1995 22/12/1995

†Öšü´Öã›üá

¯ÖãÃÖ¤ü

פü÷ÖÏÃÖ

S

05/08/1992

22/12/1995

´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

פü÷ÖÏÃÖ

S

21/12/1994

26/12/1995

¯ÖãÃÖ¤ü

פü÷ÖÏÃÖ

S

23/10/2000

´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ˆ´Ö¸üÖê›ü ±ãˆ´Ö¸ü ú»ÖÃÖÖ¾ÖÓ Öê›÷ü Öß ˆÓ ˆ´Ö¸ü“Ö¾Ö›ü Öê›ü ¤ü S×¾Ö›æüôû ´Öã»11/08/1992 Öê “ÖÖ»Ö÷Ö"Öß S ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö †Ö"Öá S 12/08/1992 ˆ´Ö¸üÖê›ü ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ¸üÖ´Ö¯Öã¸ü ×Æü¾Ö¸üÖ S 01/08/1997 úÖî›ü÷ÖÖ¾Ö

31/05/2017 31/05/2017

31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017

20 24 24 19 24 25 21 21 21

5 1 9 7 9 10 4 5 5

24 1 19 7 20 2 27 9 9ãú. ÃÖãÂÖ´ÖÖ ¯ÖϳÖ֍ú¸ü ¤ãü¬Öê

ØÃÖ÷Ö¤ü ¯ÖÓ.ÃÖ.פü÷ÖÏ

--

--

--

--

--

N

ݟ

ÃÖÓ•ÖµÖ ¾Öî. ÷ÖÖœü¾Öê

75

T

פü÷ÖÏÃÖ

T

´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö , —Ö¸üß,

×−Ö¸Óüú

-

0

0

²Ö

S

ÁÖß.ÃÖã¬Ö֍ú¸ü ÁÖ߸üÖ´Ö ¸üÖˆŸÖ ÁÖß ¯Öã¹ýÂÖÖê¢Ö´Ö ²ÖÖ²Ö¸üÖ¾Ö “ÖÖî¬Ö¸üß

9 7

6 27

26/12/1995

S

41 50

27/12/1995

´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

¯ÖãÃÖ¤ü

S

17/03/1992

PUSAD Ner

»Ö֏Öß

S

׍úÃÖ−Ö −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö †Ö¹ý

׸üÃÖÖê›ü

04/06/1971

¯Ö−ÆüÖôûÖ

S

28/06/2006

31/05/2017

ÃÖ×¾ÖŸÖÖ ³Ö÷Ö¾ÖÓŸÖ ÷ÖÖî»Æü¸ü

−Öê¸ü

18/04/1975

27 13

¯ÖãÃÖ¤ü

S

11 1

28/12/1995

¬Ö−Ö•Ö

45 42

28/12/1995

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ¤üÖ¸ü¬ÖÖ´Ö−Ö÷ÖÖ¾Ö¤ê ¾ÆüÖ −Öê¸ü ü¾Ö Æü¹ý ²ÖδÆüSß ¬Ö−Ö•Ö 16/03/1994 S

31/05/2017

31/05/2017 31/05/2017

¯ÖŸÖ߯֟−Öß

###

¾Ö"Öß,´ÖÖ ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö,¯ÖÖÓ ### _

_

T

וÖ.¯Ö.ׯ֯ÖÓôû÷ÖÖÓ¾Ö (‡)¯ÖÓ.ÃÖ.´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö 55 K.M

¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö−Ö ¿ÖÆü¸ü ˆ¢Ö´Ö ´ÖÆüÖ¤ãü œü֍ú¸êü ¯ÖãÃÖ¤ü

30

N ¾Ö T ¯ÖÓ.ÃÖ.¯Öãà ֤ü

-† †

-ãú.÷ÖÖµÖ¡Öß ÃÖÖ÷Ö¸ü ˆ´ÖÖ úÖÓ²Öôêû

_

_

N¯ÖãÓ›ü׻֍ú •Ö−ÖÖ¤Ôü−Ö ‰ú²ÖÖôêû

30 ׍ú.´Öß.

-Æü¸ü ׍ê¾Ö−Ö²Öê ú¿Ö¾Ö¸ü÷ÖÖ´Ö ¾Ö ²ÖÖêêú וÖ.¯Ö.¿ÖÖôû ¾Ö−ÖÖê•ÖÖ ¯ÖÓ.ÃÖÓÖ. ÃÖã ¸üÖôêûúôû ÷ÖÖÓ¾Öß 238 ãúÆü.¸üָ߯ü ¾ÖÆüÖ²Ö ÖÖ−Ö ˆ ¤ãÔü ¯ÖÓ.ÃÖ.ˆ´Ö¸üÖê›ü ׍ú.´Öß

-

¾Ö"Öß,´ÖÖ ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ### ŸÖ¸üÖ_ê›üß, ¾Ö›ü¤ü

_

_

_

T -- וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ ²ÖÎÖ´ÆüÖ"ê"Ö¾ÖÖ›ü ÃÖÖê−Ö¾ÖÖœü ÖÖ, Ö ¯ÖÓ.ÃÖ.−Öê¸ü ¯ÖÓ.ÃÖ.†Ö"Öß

-10 ׍ú´Öß. 12 ׍ú´Öß

N

פü÷ÖÏÃÖ,¯ÖãÃÖ ¯ÖŸÖߤü,¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ¯ÖŸ−Öß

וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ¾Ö֍ú¤ü د֯Öôû÷ÖÖÓ¾Ö ¯ÖÖ.

ú¾Ö›ü¿Ö ß,¯Öã−Ö¾Ö™ü ###

0

†Ö _

0

26/12/1995

0

_30

0

N N 0

_

0

2

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ´Ö ¿ÖÖôûÖ −ÖÖÓ¤êüÃÖÖ¾ÖÓ÷Öß ¯ÖÃÖ

_

3 15

42

Mahagaon PUSAD

´Öã.†Ó•Ö−֏Öê›ü ŸÖÖ.†Ö"Öá 01/03/1975 ‡Ó•Ö−Öß ŸÖÖ.´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö 25/08/1975 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ÃÖãúôûß ŸÖÖ.†ÖÙ"Ö 04/10/1966

פü»Öß¯Ö ˆ¬¤ü¾Ö¸üÖ¾Ö ÷ÖÖë¬Öôêûú¸ü

-

N

11 2

ÁÖß ×¾Ö•ÖµÖ ¤ü¢ÖÖ•Öß •Ö֓֍ú

-

†)- ¯ÖŸÖß/¯ÖŸ−Öß ¤üÖê−Æüß ×•Ö.¯Ö.ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß †×−Ö»Ö ÷֕֍ãú´ÖÖ¸ü †ÖÆüÖôêû

10 23

S

-

----_ _ _ _ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 úÁÖß êú¿Ö¾Ö¤üÖÃÖ ²ÖúÖ¸üÖ´Ö¸êúÖê ü»¾Öê™›üü¸Óü÷ÖÖêú ×¾Ö³ÖÖ÷Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 4 ׍ú ´Öß

30 14

ˆ´Ö¸üß ‡Ô.

¾ÖÖ.´Ö.ú−µÖÖ ×¾Ö. úÖê»ÖÖ¸ü ŸÖÖ. ´ÖÖ−ÖÖê¸üÖ

--

9 2

Arni

-

27

פü÷ÖÏÃÖ, ¯ÖãÃÖ¤ü, פü÷ÖÏÃÖ,¤üÖ¸ü ¯ÖŸÖß¾ÆüÖ,¯ÖãÃÖ¤ü ¯ÖŸ−Öß

-

19 25

1785

-

26

¯ÖãÃÖ¤ü

12 ׍ú.´Öß.

19

“ÖÖŸÖÖ¸üß ŸÖÖ.ˆ´Ö¸üÖê›ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 02/06/1971

-

-

9

ÁÖß. ‹ÃÖ. ›üß. ´ÖÖ−Öê

1789

26 15 26

25

-

24

S

1787

5 2 7

24

-

-

31/05/2017

31/05/2017

“ÖÖ»Ö÷Ö"Öß

1788

24 23 21

23

-

-

22 0 24 †Ö### ### ### ´ÖŸÖß´ÖÓ¤ü 20 9 23 20 5 29 -23 5 10 _ 21 7 24 †Öî 24 9 14 †Ö , †Öî 25 10 8 ‹ 21 7 20 21 7 19 ### ### ### 20 5 28 24 6 13

22

-

31/05/2017

31/05/2017

Umarkhed

1786

21

-

24 9 26 ### ### ### 16 7 8 24 9 20

31/05/2017

1784

26/12/1995

20

† _ --

_ --

_ --

_ --

_ --

וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ 0 •µÖÖêŸÖß ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ˆ‡Ôêú ¬Ö¸ü´Ö÷ÖÖÓ¾Ö µÖ¾zÖŸÖ´Öôû ׍ú.´Öß †×−ÖŸÖÖ †¸üؾ֤ü ¾Öևԍú¸ü

N N

- Öê ˆ´Ö¸ü ›ü _

_ ### OK

ˆ´Ö¸üÖê ›ü

וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ úÖ»Öá 5 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ׍ú.´Öß 44 / 99

8

9

10

11

16

17

18

19

1790

1

Pandharkawada ²Öê»ÖÖê¸üß

S

ÁÖß´ÖŸÖß ÃÖ×¾ÖŸÖÖ ÃÖî¯Ö™ü¾ÖÖ¸ü

´Öã. ¯ÖÖê.™ëü³Öß ŸÖÖ. êúôûÖ¯Öã¸25/10/1975 ü וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 41

7

6

29/12/1995

1) ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö 2) ¯ÖÖÓœü¸1) üú¾Ö›ü ´ÖÖÓ›Ö ü¾Öß 2) ™ëü³Öß 3) ÃÖãS®ÖÖ 4) ²Öê13/08/1992 »ÖÖê¸üß

31/05/2017

24

9

18

1791

Digras

S

ãú.•Öê.•Öê.†Ó²ÖÖ¸êü

פü÷ÖÏÃÖ/ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

10/04/1971

פü÷ÖÏÃÖ

S

16/11/1992

31/05/2017

,

25/3/1964

21 6

¯ÖãÃÖ¤ü

Kalamb

1 2

04/01/1996

1792

46 53

S

12/04/1993

31/05/2017

1793

Mahagaon

د֯Öôû÷ÖÖ¾Ö úÖ

S

´ÖÖ¬Öã¸üß ²ÖÖôûéúÂ"Ö •ÖÖê»Æêü

¯ÖãÃÖ¤ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

08/11/1997

31/05/2017

£ÖÖôêû÷ÖÖ¾Ö

S

¾Öî¿ÖÖ»Öß −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ÷Öã»ÆüÖ−Öê

´Öã.¯ÖÖê.´ÖÖ×−֍ú¾ÖÖ›üÖ ŸÖÖ.−Öê¸ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 16/03/1973

5 15

¯ÖãÃÖ¤ü ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

Babhulgaon

8 2

08/01/1996

1794

41 44

19/01/1996

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

úôÓû²Ö ¯ÖÖêÖ¸üß ´Ö¬Öãú¸ü−Ö÷Ö¸ü

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

05/08/1992

31/05/2017

Maregaon Yavatmal

וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ¾Öê÷ÖÖ¾Ö ¾ÖÖ‡Ô (ºþ‡Ô)

S

´Öã. ¯ÖÖê. ŸÖÖ. וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 11/07/1963 ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 05/09/1976

53 40

10 8

20 26

08/02/1996

‘ÖÖ™Óü•Öß ¯ÖãÃÖ¤ü

וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ÃÖÓ÷Ö´ÖS ÃÖÖ¾ÖÓ÷Öß29/11/1996 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû S 12/02/1996

31/05/2017

S

ãú. ²Öê²Öß éúÂ"ÖÖ•Öß ÖÖ›êü ÃÖÓ×ÆüŸÖÖ ¿µÖÖ´Ö ¤üÖŸÖÖ¸ü

PUSAD Yavatmal

•Ö¾Öôûß

S

ÃÖãúÖ ¬Ö´ÖÖÔ •ÖÖ¬Ö¾Ö

ÃÖÖ»ÖÖê›ü

S

ÃÖÖ¤êüúÖ ¯Ö¸ü×¾Ö−Ö ±ú¸üߤü ¿ÖêÖ

1799

Digras

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ. ¾Ö›ü÷ÖÖ¾Ö †Ö¸Óü³Öß

S

÷Ö"Öê¿Ö ¯Ö¸ü¿Ö¸üÖ´Ö ¸üÖšüÖê›ü

1800

Maregaon

וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ²ÖÖê¤üÖ›ü

S

−ÖÓ¤ü׍ú¿ÖÖê¸ü −ÖÖ−ÖÖ•Öß ŸÖÖ›ãü»Ö¾ÖÖ¸ü

1801

Darwha

ŸÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ˆ

S

ÁÖß ÃÖî †•ÖÆü¸ü ÃÖî ÷Ö±ú±ãú¸ü

1802

Ner

¾Öê»Ö÷ÖãÓ›üÖ

S

†×−ÖŸÖÖ ¯ÖÏפü¯Ö¸üÖ¾Ö ÖÃÖÖôêû

1803

Babhulgaon

s

³ÖÖ¸üŸÖ ´Ö¬Öãú¸ü ¬Ö²Ö›ü÷Ö־֍ú¸ü

1804

Ner

S

úÖÓŸÖÖ “ÖÖ¯Ö»ÖÖ ²ÖÖ−ÖÖêŸÖ

1805

Babhulgaon

s

“ÖÓ¤üÖ ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ê׿ָü³ÖÖŸÖê

47 6 41 4 ´ÖÃÖÖê»ÖÖ †Ö"Öá 50 1 01/04/1967 ´Öã. ¯ÖÖê. ´ÆîüÃÖ¤üÖê›üúÖ ŸÖÖ. 20/01/1963 ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 54 4 ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ 50 10 29/07/1966 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 48 4 01/01/1969 ´Öã.úêú¸üÖ−ê Ö߯ÖÖê.¿ÖêúÖ¯Öã¸ü ŸÖÖ.´ÖÖÆã01/07/1970 ü¸ü וÖ.−ÖÖÓ¤üê›ü 46 10 úôûÃÖÖ ŸÖÖ. פü÷ÖÏÃÖ 21/01/1973 44 4 Ø¿Ö¤êü ¯»ÖÖ™ü ´ÖÖ‡Õ¤üê “ÖÖîú µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 56 4 01/01/1961

11 16 30 11 2 30 30 10 30

01/03/1996

1798

1806

Ner

S

¯Öã¯ÖÖ ãú²Ö›êü

¬Ö−Ö•Ö ŸÖÖ.−Öê¸ü

Ghatanji

8 30 12 25

01/08/1996

1807

9 10 9 3

1795 1796 1797

1808

2

Mahagaon Ralegaon

3

4

וÖ.¯Ö.ˆ.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.×¾ÖšüÖê»Öß

. .

.

,

™ü֍úôûß Öã¤Ôü Ø“Ö“Ö÷ÖÖ¾Ö .

S

5

6

.

¯ÖãÃÖ¤ü

7

26/09/1975

20/11/1969

¾Ö×ÃÖ´Ö−Ö÷Ö¸ü, ³ÖÖêÃÖÖ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 15/01/1976

23/08/1963 01/07/1966

S

ÃÖê¾ÖÖ¤üÖÃÖ−Ö÷Ö¸ü

S

¯ÖύúÖ¿Ö ¤ãü»ÖØÃÖ÷Ö ¸üÖšüÖê›ü

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö.¿ÖÖôûÖ, ²ÖÓ¤ü¸ü

−Öևԍú−Ö÷Ö¸ü †Ö"Öß µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

05/01/1996

13

14

S

15

6 9

23 26

20 21

6 3

2 19

21 20 31/05/2017 S ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ×¤ü÷ÖÏÃÖ S 22/11/1996 31/05/2017 20 ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ¯Öëœü¸Süß 20/01/1992 31/05/2017 25 †ÖÓŸÖ¸üוֻÆüÖ ²Ö¤ü»Öß S 03/12/1996 31/05/2017 20 Sû²Ö ²ÖÖêû²¸Ö −Öê ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö úôÓ ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ¯ÖÖê û²Ö úôÓÆû²ÓüÖ úôÓ ¤ãüôû úôÓ û²Ö úôÓ üß´ÖÆü ¸Öü »Ö ²ÖêÃÖߍú úôÓû²31/05/2017 Ö ×Æü¸ü›üß ¾Öê»Ö÷ÖãÓ›üÖ 24 17/08/1992 S ¾Ö"Öß ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö S 01/01/1994 31/05/2017 23 S פü÷ÖÏÃÖ −Öê¸ü −Öê¸ü ¾Ö›ü÷ÖÖ¾Ö †Ö. ²ÖÖ"Ö÷ÖÖ¾Ö ™ü֍úôûß 30/11/1996 31/05/2017 20 S ‘ÖÖ™Óü•Öß ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö S 24/08/1992 31/05/2017 24 S פü÷ÖÏÃÖ −Öê¸ü −Öê¸ü −Ö긆 ü Ö¸Óü³Öß »ÖÖê"Öß ´ÖÖÓ÷Ö»ÖÖ¤êü¾Öß Ø“Ö“Ö÷ÖÖ¾Ö 04/12/1996 31/05/2017 20 S 11/08/1992 31/05/2017 24 ¯ÖÖê  Ö¸ü ß S ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö 21 06/07/1995 31/05/2017 ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ™ëÃÖêü³¾Öã¸ÖÖ¤ü ü¤ü¸ÖüÖÃÖ−Ö÷Ö¸ü S 01/08/1996 20 31/05/2017 ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö

10 10 6 4 5 9 4 6 9

19 19 9 11 28 14 30 1 7

5 9 10 9

27 20 25 30

31/05/2017

01/08/1996

1) ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö 2) ¯ÖÖÓœü¸1) üú¾Ö›ü ÖÓ›Ö ü"Öß 2) د֯ÖôûÖ¯Öæ¸Sü 3) Öî¸ü÷ÖÖÓ02/12/1996 ¾Ö ²Öã. ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö úôÓû²Ö S 26/12/1995

5 5 6

29 5 5

12/02/1996

12/04/1996 05/07/1996 08/07/1996 16/07/1996 25/07/1996 25/07/1996 31/07/1996 01/08/1996

01/08/1996 01/08/1996

ˆ´Ö¸üÖê›ü

†´Ö›üÖ¯Öæ¸ü

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

S

S

12/07/1995

31/05/2017 31/05/2017

12/07/1996

S

ו֟Öë¦ü ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö •ÖÖÓ³Öãôêû

S

1812

Darwha

÷ÖÖêë›êü÷ÖÖÓ¾Ö

S

23 27 30

01/08/1996

1811

ÁÖß †¿ÖÖêú ÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö úôûÃ֍ú¸ü ´Öã. ¯ÖÖê. ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ŸÖÖ.08/10/1967 êúôûÖ¯Öã¸ü וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 49 7 ´Öß−ÖÖ ÁÖ߸üÖ´Ö “ÖÖî¬Ö¸üß µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 47 9 04/08/1969 ÁÖß ¸ü´Öê¿Öü ‹−Ö ´ÖÆüÖ•Ö−Ö Ø¯Ö¯Öôûß ×•Ö •Öôû÷ÖÖÓ¾Ö 01/06/1972 44 11

01/08/1996

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

÷ÖÖë›êü÷ÖÖ¾Ö

S

26/11/2003

31/05/2017

1813

Digras

וÖ.¯Ö..¯ÖÏÖ.¿ÖÖ. ´ÖÖôû×Æü¾Ö¸üÖ

S

ÁÖß. ‹ÃÖ. ‹´Ö. ú™üÖ¸êü

†Ö´Ö÷Ö¾ÆüÖ−Ö ŸÖÖ. ´ÖÖ−ÖÖê¸üÖ

28/08/1973

01/08/1996

¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ

פü÷ÖÏÃÖ

S

29/12/1995

31/05/2017

1814

Darwha

´ÖÖê—Ö¸ü ‡

S

ÁÖß ¾Æüß •Öê ×¾ÖÃÖ¯ÖãŸÖê

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

08/09/1973

01/08/1996

´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

S

26/11/1996

31/05/2017

úÖšüÖê›üÖ ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, úÖê»Ö÷ÖÖÓ¾Ö (ÃÖÖ) •Ö¾ÖôûÖ

S

12/12/1973

01/08/1996

31/05/2017

01/08/1996

S ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ ¸ü"Ö S

01/01/2002

09/08/1974

†Ö"Öá ¾Ö"Öß †Ö"Öá

31/05/2017

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

¯ÖãÃÖ¤ü ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö

19/12/2003

S

ÁÖß ŸÖê•Öë¦ü ×¾Öšüšü»Ö¸üÖ¾Ö “ÖÖî¬Ö¸üß •µÖÖêŸÃ−ÖÖ ¾ÖÃÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ÷ÖÖ›ü÷Öê ÁÖß ÃÖÓפü¯Ö ¯ÖÖÓ›ãü¸Óü÷Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö

†Ö"Öá ŸÖÖ.†Ö"Öá

1817

Arni Wani Arni

24/03/2000

31/05/2017

1818

Darwha

•ÖÖÓ³ÖÖê¸üÖ

S

ÁÖß †×−Ö»Ö ›üß ×“Ö¸ü›êü

»ÖÖ›üÖê›ü ŸÖÖ ¤üÖ¸Ôü¾ÆüÖ

15/02/1975

01/08/1996

´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

S

17/08/1996

31/05/2017

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ŸÖ¸üÖê›üÖ

S

23/10/1998

31/05/2017

1822

Ghatanji

30 4 26 29

02/08/1996

ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ ¸ü"Ö S ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ ¸ü"Ö

31/05/2017

S

¾Ö"Öß úôÓû²Ö “ÖÖê¯Ö−Ö

19/08/1992

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖé,¸üÖ•Öæ¸ü ‡Ô

´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö

31/05/2017

S

´Öã.¯ÖÖê.¯Öã−Ö¾Ö™ü ŸÖÖ.é"Öß ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 02/10/1975 úÖêšüÖ, ŸÖÖ. úôÓû²Ö 28/06/1976 ¾Ö"Öß 15/07/1962

10/08/1992

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ, ¯Ö¸üÃÖÖê›üß Öã.

ÃÖÓ•Öæ ú¾Ö›ãü•Öß ¸üÖ•Öæ¸üú¸ü ×¾Ö•ÖµÖ ´Ö¬Öãú¸ü œüÖê»Öê ¿ÖÖ»Öæ ‹−Ö —ÖÖ›êü

01/08/1996

1821

Wani Kalamb Wani

3 23 19 9 22 16 29 3 16

23/11/1992

31/05/2017

S

06/02/1967

1825

PUSAD Kalamb Kalamb

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ, Ø−Ö³ÖÖê¸üÖ

S

†“ÖÔ−ÖÖ •Ö−ÖÖ¤Ôü−Ö ú›æüúÖ¸ü

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

02/09/1969

43 9 43 8 43 5 43 5 42 9 42 3 41 7 40 11 54 10 52 4 51 9 50 8 47 8

1826

Arni

¤êüˆ¸ü¾ÖÖ›üß

S

ãú.³ÖÖ¸üŸÖß −ÖÖ¸üÖµÖ"Ö¸üÖ¾Ö ×“ÖÖ»Öê

†ÖÙ¾Ö ×•Ö.¾Ö¬ÖÖÔ

17/12/1969

47

5

14

1827

Babhulgaon

s

úãú×−ÖŸÖÖ ÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö ³ÖÖŸÖ•ÖÖê›êü

−ÖÖ÷Ö¯Öã¸ü

17/02/1971

1828

Umarkhed

×¾Ö›æüôû ´Öã»Öê

S

ÁÖß. ¸üÖ•Öë¦ü ²Öôû߸üÖ´Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö

“ÖÖŸÖÖ¸üß ŸÖÖ.ˆ´Ö¸üÖê›ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 06/09/1973

46 43

3 8

Wani Umarkhed

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ÃÖÖ¾Ö»ÖÖÔ œüÖ"֍úß

S

ãú.ê.×÷ÖŸÖÖ•Ö»Öß ÷Ö"Ö¯ÖŸÖ †ŸÖúÖ¸ê ¯ÖÏ÷ÖŸÖß −Ö÷Ö¸ü ¾Ö"Öß 22/05/1975 ÁÖß´ÖŸÖß ÃÖã¸êüÖÖ ¿ÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö ×¿Ö−֍ú¸êü ú¸Óü•Öß ŸÖÖ.ˆ´Ö¸üÖê›ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 07/06/1975

42 41

0 11

1815 1816

1819 1820

1823 1824

1829 1830

S

22/12/1973

.

S

Æêü÷Ö›üß ÷ÖÖÓ¾Ö . .

S

.

,

ÁÖß ×¤ü÷ÖÖÓ²Ö¸ü ¯ÖÖÓ›æü¸Óü÷Ö ÖÓ¤üÖ¸êü

ÃÖ¾Ö−ÖÖ

S

S

01/01/1965 27/08/1965 05/09/1966

01/08/1996

01/08/1996

01/08/1996 02/08/1996

ÃÖ¸üÖ™üß

S

31/05/2017

¯ÖãÃÖ¤ü

Æêü÷Ö›üß

S

19/09/1998

31/05/2017 31/05/2017

ˆ´Ö¸üÖê›ü

S S

20/01/1994

02/08/1996

úôÓû²Ö úôÓû²Ö

09/08/2005

31/05/2017

02/08/1996

פü÷ÖÏÃÖ

†Ö"Öá

S

10/08/1992

31/05/2017

14 25

02/08/1996

‘ÖÖ™Óü•Öß

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

S

28/07/1997

31/05/2017

9 24

02/08/1996

02/08/1996 02/08/1996

02/08/1996

02/08/1996

´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ˆ´Ö¸üÖê›ü úÖôû ˆ´Ö¸üß Öê™ë›ü³ü Öß ×“Ö»»Ö ×¾Ö›æSüôû ´Öã»Öê 26/7/1997 ÃÖ¾ÖÔSÃÖÖ¬ÖÖ 29/07/1991 ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ¾Ö"Öß ¸üS"Ö ˆ´Ö¸üÖê›ü ˆ´Ö¸üÖê›ü ÃÖ֏ָü ˆ´Ö¸üÖ ÷ÖÖÓ Öê›ü •Öê÷ÖÖÓ¾Ö œüÖ"֍úß 20/08/1992 S

31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017

20

21

22

23

24

25

### ### ### 24 1 19 19 24

Pandharkawada Öî¸ü÷ÖÖ¾Ö (Öã) וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ, −ÖêÆü¹ý−Ö÷Ö¸ü úôÓû²Ö Kalamb

1809 1810

´Öã.¯ÖÖê.›üÖ÷ë Ö¸üÖ›üÖÔ ŸÖÖ.úôÓû²Ö

19/08/1966

53 50 50 50

12

20 21 13

26

27

ú¸Óü•ÖÖê ›ü -†ºþ"Ö ×¤ü÷ÖÖÓ²Ö¸ü ד֧ü¸ü¾ÖÖ¸ü

וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ ¸üÖÆü™üß

5 ׍ú.´Öß.

-

-

-

-

-

-

-

0¯ÖãÃÖ¤ü,´ÖÆüÖ÷ ¯ÖŸÖßÖÖ¾Ö,¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ¯ÖŸ−Öß ×¤ü÷ÖÏÃÖ

-

N ¾Ö T ¿µÖÖ´Ö ÷ÖÖêؾ֤ü¸üÖ¾Ö ×•Ö.¯Ö.ˆ.¯ÖÏÖ.´Ö.¿ÖÖôûÖ ¤üÖŸÖÖ¸ü ´Öã¸ü—Ö›üß Ø“Ö“Ö 50׍ú.´Öß. 0 N ¾Ö T

†Ö

0

0ú»¯Ö−ÖÖ ¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ŸÖÖµÖ›êü

†Ö

-

-

_

²Ö

ŸÖÖ¸üÖ“ÖÓ¤ü ÷ÖÖê¸ü¾Öê

-

-

-

--

-

--21 5 2 †Ö - †¯ÖÓ÷Ö 20 6 5 ‡Ô 13 5 12 15 4 30 †Ö 17 2 7 20 9 14 ### ### ### 24 9 12 18 7 8 अ 24 6 8 18 8 12 † 23 4 11 † 11 9 22 0 ²Ö 24 9 21 _ † 19 10 3 आ 19 10 5 आ अ 25 10 2 -† 24 9 11

0

´ÖÆüÖŸÖÖê»Öß ×•Ö.¯Ö. ¿ÖÖôûÖ ¸üÃÖã»ÖÖ²ÖÖ¤ü •µÖÖêŸÖß ÁÖ߸üÖ´Ö ¬ÖÖٴ֍ú ¯Ö.ÃÖ.†Ö¾Öá וÖ.¯Ö.¾Ö¬ÖÖÔ

0

0 ׍ú. ´Öß.

×−Ö¸Óüú

-

-

-

ÃÖÖê²ÖŸÖ ´Öã»Öß“Öê

N

_ ¸ü ¯ÖÓ.ÃÖ.−Öê

_

-

פü÷ÖÏÃÖ, ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ,

-

-

´Ö.±ãú.´ÖÖ÷ÖÖ.¾Ö.´ÖÆüÖ.´ÖÓ 40 .µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ׍ú´Öß -

--

-

--

-

--

--

--

--

−Öê¸ü

N ¾Ö T N

###

T ×¾Ö•ÖµÖ −ÖÖ¸üÖµÖ"Ö ú·ÆÖôêû

•Ö.׿Ö.¯ÖÏ.´ÖÓ.¯ÖãÃÖ¤ü

26

T

सो न ख ास ÁÖ߸ü Ö´Ö¯Öã

¸ü ػֲÖß

T वैशा लीधनरा ज पुरी

פü÷ÖÏÃÖ, ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ,

-

-

-

ने र

42

T

ÁÖß´ÖŸÖß. ÃÖ×¾ÖŸÖÖ ×•Ö.¯Ö.¿ÖÖôûÖ, ×¾ÖÀ¾Ö−ÖÖ£Ö »ÖÖšüú¸ü œüÖ"֍úß

8 ׍ú.´Öß

-

ˆ´Ö¸üÖ ›ü,

¸üÖ•Öë¦ü ¾ÖÃÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ²Öê»Ö÷Ö´Ö¾ÖÖ¸ü

22

-

†Ö¸Óᯙ ü³Öß úÖê ¯ÖÓ.ÃÖ.פü ÷ÖÏÃÖ ×ú.´Öß. ×ÃÖ¾Æü ™Ôü †Ö¾Öá 100 ´ÖÆü´Ö¤ü ÖÖ−Ö ¯ÖšüÖ"Ö ×•Ö. ¾Ö¬ÖÖÔ ×ú.´Öß 5׍ú´Ö »Öãú´ÖÖ−Ö²Öê÷Ö ×´Ö—ÖÖÔ ×•Ö.¯Ö.¿ÖÖôûÖ ˆ´Ö¸üß ‡. ß

-

פü÷ÖÏÃÖ

¯ÖŸÖ߯֟−Öß

0 N

_

_

वि वेक शा मरा व बेसि¯ÖÖêक»ÖßÃÖ कळंब 20 5 ¸Ö•Öë¦ü ²Öß.ãúôû´Öê£Öê Ùêü¿Ö−Ö,´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ×ú´Öß.

N

´Öã¬ÖÖì−Öß,Ø −Ö²ÖÖôûÖ, ###

T 45 / 99

1

2

1831

Digras

1832

3

4

וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ´ÖÖêÖ Îú. 2

5

6

7

8

9

10

11

02/07/1975

41

10

29

02/08/1996

ˆ´Ö¸üÖê›ü

´Öã. ¯ÖÖê.ÃÖÖê−Öã»Öá ŸÖÖ. êúôûÖ20/04/1963 ¯Öã¸ü וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû54 ´Öã.¯ÖÖê .úÖêšüÖ †»»Ö߯Öã¸ü ŸÖÖ.²ÖÖ³Öã ôû÷ÖÖ¾Ö ×•Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû46 11/09/1970

1 8

11 20

03/08/1996

1) ¾Ö"Öß 2) ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›ü 1) ֍úÖê»Ö÷ÖÖÓ¾Ö 2) ´ÖãÓ—ÖÖôûSÖ 3) ÖÖŸÖÖ¸ü Ö 4) ØÃÖ÷Ö»Öפü¯Ö 12/08/1992

31/05/2017

03/08/1996

‘ÖÖ™Óü•Öß

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

S

28/11/2000

31/05/2017

45 ´Öã. د֯ÖôûÖ¯Öã¸ü ŸÖÖ. ¸üÖôêû÷ÖÖ¾Ö

וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû44 01/02/1973 •Ö−Öã−ÖÖ ŸÖÖ.¯ÖãÃÖ¤ü, 43 12/10/1973 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ¬ÖÖ−ÖÖê¸üÖ, פü÷ÖÏÃÖ, 42 01/12/1974 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû úÖÓ¤üôûß ×¤ü÷ÖÏÃÖ 41 05/01/1976 ²ÖÖê¸üß † ŸÖÖ ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ 41 19/05/1976 ¯ÖϳÖÖŸÖ −Ö÷Ö¸ü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 16/01/1962 55 פü÷ÖÏÃÖ/ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 53 15/09/1963 51 13/10/1965 ´Öã.µÖê−ÖÖ¯Öæ¸ü ŸÖÆü.“ÖÖ´ÖÖê¿Öá וÖ.÷Ö›ü דָüÖê»Öß 46 08/02/1971 ¯ÖãÃÖ¤ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 04/02/1972 45 ´Öã.¯ÖÖê ŸÖÖ.פü÷ÖÏÃÖ ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 43 04/01/1974 −ÖÖ÷Ö¯Öã¸ü 41 09/04/1976

9 3

29 30

03/08/1996

¯ÖãÃÖ¤ü

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

S

11/08/1992

31/05/2017

7 5

19 30

03/08/1996

4 0 4 8 7 3 3 4 1

26 12 15 16 18 23 27 27 22

S

ÁÖß •Öß.›üß. דָü›êü

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ/µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

Pandharkawada ÃÖà÷Ö»Öפü¯Ö

S

ÁÖß ×¾Ö÷üü»Ö ¯ÖÖÓ›ãü¸Óü÷Ö Ö¸ü¾Ö›êü

1833

Babhulgaon

s

ÃÖ×¾ÖŸÖÖ ³Ö÷Ö¾ÖÖ−ÖÃÖÖ ÃÖÖ²Öôêû

1834

Babhulgaon

s

´Öß−ÖÖ ÃÖã¬Ö֍ú¸ü ¯Öã¸üß

Pandharkawada ÷Ö"Öê¿Ö¯Öã¸ü ¾ÖÖ‡Ô

S

ÁÖß ˆ¢Ö´Ö ¤üÖ¤üÖ ¿Öë›êü

Mahagaon Mahagaon

ÖÖ´Ö»Ö¾ÖÖ›üß ŸÖãôû׿Ö−Ö÷Ö¸ü

S

1837

S

×¾Ö•ÖµÖ ¤êü×¾Ö¤üÖÃÖ Æü÷Ö¾Ö"Öê ¸üÖ´Ö×¾Ö»ÖÖÃÖ †´Ö¸üØÃÖ÷Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ü

1838

Digras

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.´Öëœüß¾ÖÖ‡Ô

S

ÁÖß †Ö¸ü.‹−Ö. ‡¸üŸÖú¸ü

1839

Darwha

ŸÖ¯ÖÖê−ÖÖ

S

ãú ú×¾ÖŸÖÖ † ´ÖÖê¸êü

s

¸ü´Öê¿Ö ˆ¢Ö´Ö¸üÖ¾Ö ´ÖÖÓ›üôêû

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.Ö›üúߟÖÖÓ›üÖ

S

ÁÖß´ÖŸÖß †Ö¸ü.‹ÃÖ.¯ÖÖÓ›êü

1835 1836

1840

Babhulgaon

1841

Digras

1842

Ghatanji

-

S

S

1845

Wani וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ×−Ö»Ö•Ö‡Ô ´Ö¬Öãú¸ü−Ö÷Ö¸ü PUSAD Pandharkawada د֯ÖôûÖã™üß

S

ÃÖã×−Ö»Ö ÃÖÓ¯ÖŸÖ −ÖÓ¤üÖ÷Ö¾Öôûß ÃÖןֿ֓ÖÓ¦ü ¯ÖÓ×›üŸÖ¸üÖ¾Ö ÃÖã›üêú ãú.´Öê‘ÖÖ Û¾Ö÷»Ö ˆ¯Ö»Öë“Ö¾ÖÖ¸ü

1846

Babhulgaon

s

´Ö´ÖŸÖÖ ¸üÖ•Öë¦ü ײ֮ÖÖê›ü

1843 1844

1847

Ralegaon

1848

S

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

02/08/1971

S

−ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ´ÖããÓú¤ü¸üÖ¾Ö •Öã−Ö‘Ö¸êü

´Öã. ד֟ÖÖê›üÖ ¯ÖÖê. ²ÖÖê¸ü÷ÖÖÓ¾Ö ´Öê‘Öê ŸÖÖ.23/11/1964 ¾Ö¬ÖÖÔ ×•Ö. ¾Ö¬ÖÖÔ 52

Babhulgaon

s

¾ÖÃÖÓŸÖ ±úוָ֟üÖ¾Ö »ÖÖÓ•Öê¾ÖÖ¸ü

´Öã.¯ÖÖê.ŸÖôêû÷ÖÖ¾Ö ¤ü¿ÖÖ. üŸÖÖ.¬ÖÖ´Ö−Ö÷ÖÖ¾Ö ¸êü»¾Öê וÖ.†´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß 52 06/03/1965

Pandharkawada ׍ú−ÆüÖôûÖ PUSAD ¾Ö›üÃÖ¤ü ŸÖÖ›üÖ

S

ãú. ´ÖÓ÷Ö»ÖÖ ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö ãú´Ö¸êü

S

ãú.´Ö´ÖŸÖÖ ú´Ö»Ö−ÖÖ¸üÖµÖ"Ö •ÖµÖþÖÖ»Ö

´Öã. ׍ú−Æüß (•Ö) ŸÖÖ. ¸üÖôê15/01/1971 û÷ÖÖ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 46 ¯ÖãÃÖ¤ü 42 03/04/1975

‘ÖÖê›ü؏֛üß ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ Ö›üúß

S S

ÁÖß´ÖŸÖß †Ä"ÖÖ ¸üÖˆŸÖ ãúÃÖã´Ö •ÖÖ÷ÖÖê•Öß ´Ö¤ü−֍ú¸ü

1853

Yavatmal Maregaon PUSAD

•Ö−Öã−ÖÖ

S

1854

PUSAD

úÖ¸ü»ÖÖ ¤êü¾Ö

S

1855

Ghatanji

1849 1850 1851 1852

1857

PUSAD PUSAD

1858

Babhulgaon

1856

1860

Zari Umarkhed

1861

Ghatanji

1859

1863

Wani Wani

1864

Ghatanji

1862

וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ ˆ´Ö¸êü›ü

S S

ÁÖß ²ÖÖ²Öã¸üÖ¾Ö ÷ÖÖë×¾Ö¤ü¸üÖ¾Ö ÃÖ֏ָêü

s

ˆ´Öê¿Ö ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ×²Ö¸êü

³ÖëœüÖôûÖ

S

ÁÖß. ‹.¯Öß. ²Öã““Öê

د֯Öôû¤ü¸üß

S

ÁÖß. ‹ÃÖ. ¾Æüß. ³ÖÖê−Öê

( )

S

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, —ÖÖê»ÖÖ ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ²ÖÖ²ÖÖ¯Öæ¸ü

S

ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ Ö›üúÖ

S

S

.

,

S

Kalamb Wani

. .

.

,

S

1871

×¾Ö−ÖÖê¤ü −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ¯Öã−Ö¾Ö™üú¸ü ³ÖÖÍú¸ü ¿ÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö šü֍ú¸êü

S

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ²ÖÖê¸ü÷ÖÖÓ¾Ö ´Öê

S

ÁÖß ÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ ×−Ö²ÖΛü

´Ö−Ö¯Öã¸ü

S

³ÖÖê•Ö»ÖÖ

S

ÁÖüß ×¾Ö•ÖµÖ ´ÖÖ¤êüÀ¾Ö¸ü »Ö»ÖߟÖÖ ´Ö−Ö߸üÖ´Ö ‡Ó÷ÖÖê»Öê

14

15

16

17

18

19

S

11/08/1992

31/05/2017

24

9

20

24 16

9 6

19 3

29/12/1993

03/08/1996

1) ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ˆ´Ö¸üÖê›ü ¯ÖãÃÖ¤ü ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ˆ´Ö¸üÖê›ü, ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

1) Ã֏Öß 2) ¬ÖÖ¸ü"ÖÖ 3) S÷Ö"Öê¿Ö¯Öæ¸ü £Öê¸ü›üß S 27/11/1996 “ÖÖë üß ÷ÖÖ•Ö߯Öã ³ÖÖê•œÖ−Ö÷Ö¸ü , ¸ü S 27/11/1996

31/05/2017

03/08/1996

‘ÖÖ™Óü•Öß

פü÷ÖÏÃÖ

A

26/11/1996

31/05/2017

03/08/1996

¯ÖãÃÖ¤ü

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

S

01/03/2014

31/05/2017

03/08/1996

ŸÖãôû׿Ö−Ö÷Ö¸ü

31/05/2017 31/05/2017

05/08/1996

ˆ´Ö¸üÖê›ü

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

S

14/08/1992

31/05/2017

05/08/1996

´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

פü÷ÖÏÃÖ

S

16/07/1998

31/05/2017

01/09/1998

31/05/2017

05/08/1996

31/05/2017

05/08/1996

ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ 10/06/1997 ú¾Ö›ü¿Öß ¸ü"Ö 11/8/1992 ˆ´Ö¸üÖê›ü

¯ÖãÃÖ¤ü

S 1) ¯ÖãÃÖ¤ü 2) פü÷ÖÏÃÖ 3)1) ¯ÖÖÓ׿Öôû œü¸üÖê"ú¾Ö›ü ÖÖ 2)Ö ú»Ö÷ÖÖÓ¾SÖ 3) د֯Öôû Öã™üß 24/08/1992

05/08/1996

‘ÖÖ™Óü•Öß

10/08/1992

31/05/2017

06/08/1996

31/05/2017

S

12/08/1992

31/05/2017

05/08/1996 05/08/1996

¾Ö"Öß

ˆ´Ö¸üÖê›ü ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö

06/08/1996 06/08/1996

פü÷ÖÏÃÖ

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö ‘Ö´ÖÖ¯Öã¸ü †Öšü´Öã›üá ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

S A S

31/05/2017

31/05/2017

1) ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ

1) ÷Ö"Öê¿Ö¯Öæ¸ü 2) ׍ú−ÆüÖôûSÖ

02/12/1996

31/05/2017

06/08/1996

¯ÖãÃÖ¤ü

¾Ö›üÃÖ¤ ŸÖÖÓ›üÖ

29/07/1999

31/05/2017

30 21 8

08/08/1996

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ›üÖë÷Ö¸üS÷ÖÖ¾Ö

08/08/1996

31/05/2017

08/08/1996

‘ÖÖ™Óü•Öß ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö

21/12/1993

31/05/2017

08/08/1996

´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

¯ÖãÃÖ¤ü

S

15/05/2001

31/05/2017

10 0 11 10 0 6 10 4 6

6 3 17 6 13 3 30 7 29

08/08/1996

´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

¯ÖãÃÖ¤ü

S

23/07/2001

31/05/2017

03/08/1996

31/05/2017

09/08/1996

¯ÖãÃÖ¤ü

ú֍ú›ü¤üÖŸÖß

S

31/10/2000

31/05/2017

10/08/1996

´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

¯ÖãÃÖ¤ü

S

31/03/1994

31/05/2017

10/08/1996

‘ÖÖ™Óü•Öß

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

S

21/01/2000

31/05/2017

12/08/1996

´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö ×•Ö.¯Ö.¿ÖÖôûÖ ›üÖë÷Ö¸ü÷ÖÖ¾Ö A S ¤ü¸üß ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ˆ´Ö¸üÖê›ü ‘ÖÖ−Ö´Öã ˆ´Ö¸üÖê›Ö ÃÖã ü úôûß Ø¯Ö¯Öôû S

12/08/1992

31/05/2017

10/08/1995

31/05/2017

21 12 10 1

16/08/1996

30/11/1970

50 10 49 0 48 10 46 6

13/5/1972

45

0

18

17/08/1996

, 23/7/1966 ´Öã.¯ÖÖê.úÖê−ÖÖ ŸÖÖ.¾Ö"Öß ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 04/08/1965

50 51

10 9

8 27

21/08/1996 23/08/1996

—Ö¸üß•ÖÖ´Ö"Öß

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

11/11/1966

20 30

´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö

01/06/1968

6 11

23/08/1996

×¾ÖšüÖ²ÖÖ‡Ô −Ö÷Ö¸ü,¾ÖÖ×¿Ö´Ö ¯ÖãÃÖ¤ü

50 48

23/08/1996

ˆ´Ö¸üÖê›ü

41 . 41 28/05/1976 ÷ÖÖêãúôû ŸÖÖ.´ÖÖÆãü¸ü וÖ.−ÖÖÓ¤êü›ü 40 14/06/1976 ²ÖÖê¸ü÷Ö›üß 42 25/07/1974 µÖÖ¾Ö»Öß ŸÖÖ.²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 41 18/05/1976 28/11/1968 ´Öã.²ÖÖôûÖ¯Öã¸ü ¯ÖÖê. ÃÖ֏ָÖ(¤ü ¸üÖ) ŸÖÖ.—Ö¸üß 48 ´ÖãôûÖ¾Ö ŸÖÖ.ˆ´Ö¸üÖê›ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 47 01/07/1969 51 24/01/1966 ´Öã.¾ÖÖ−Ö¸ü“Öã¾ÖÖ ¯ÖÖê.´ÖÓ÷Öºþôû02/11/1975 ŸÖÖ.ÃÖ´Öã¦ü¯Öã¸ü וÖ.¾Ö¬ÖÖÔ41 25/07/1975

´Öã.¯ÖÖê.Óú³ÖÖ ŸÖÖ.´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö 10/07/1966 וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 19/05/1968

ãú.ÃÖã¾Ö"ÖÖÔ ¿ÖӍú¸ü¸üÖ¾Ö ³ÖôÖê †¹ý"Ö éúÂ"ÖÖ•Öß ŸÖÖÓ²ÖãéÃ֍ú¸ü

13

פü÷ÖÏÃÖ

06/08/1996

S

. .

Yavatmal PUSAD

²Öê»ÖÖê¸üÖ ŸÖÖ.¯ÖãÃÖ¤ü

¿Öê»Öæ ²Öã.

Kalamb

1869

ãú. ÃÖÓ•Öß¾Ö−Öß ¤ü¢ÖÖ ´ÖÖ−֍ú¸ü

ÃÖã¸êüÖÖ ×¯ÖÃÖÖ¸üÖ´Ö ¯Öë¤êü

1867

1870

ÃÖÓ•ÖµÖ −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ü

†´Ö¤üÖê¸üß ŸÖÖ.“ÖÖÓ¤ãü¸ü ¸êü»¾Öê 01/12/1963 53 5 ´Öã. “Öê®Ö‡Ô ¯ÖÖê. ú¸Óü•Öß ŸÖÖ.10/03/1969 ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 48 2 ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ 43 5 23/12/1973

S

1866

1868

8 25 16 28

ú֍ú›ü¤üÖŸÖß

Arni Mahagaon

1865

6 2 4 1

12

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ´ÖÃÖ»Öß ŸÖÖ.úÖ™üÖê»Ö וÖ.−ÖÖ÷Ö¯Öã¸ü ,

21/07/1968

S

08/08/1996

13/08/1996 14/08/1996 14/08/1996

´ê ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ¾Ö"Öß

¾Ö"Öß ²ÖÖê¸üß œüÖ

¯ÖãÃÖ¤ü ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

†Ö"Öá ¸üÖ‰úŸÖ¾ÖÖ›üß Ö›üúÖ úôÓû²Ö

ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ ¸ü"Ö

17/08/1996

úôÓû²Ö ¾Ö"Öß µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

¯ÖãÃÖ¤ü

31/05/2017

24/12/1993

31/05/2017

23/11/1996

31/05/2017

15/10/2003

31/05/2017

07/07/1995

31/05/2017

12/08/1992

31/05/2017

S

28/08/1997

31/05/2017

S ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ ¸ü"Ö S S

02/12/1996

31/05/2017

25/09/1995

31/05/2017

16/08/1996 16/08/1996

25/8/1992

S S

23/08/1996

31/05/2017

06/08/1997

31/05/2017

20

_

6 6

4 4

_ †

24 9 20 ### ### ### 20 20

21

_

20 6 5 3 2 30 24 9 17 18 10 15 18 8 30 19 11 21 ### ### ### 24 9 7 †Ö 24 9 21 -20 9 25 24 9 19 20 5 29 _ 17 10 2 20 23 16

9 5 0

23 10 16

†Öî

15 20 16 23 ### ### 21 ### 23

10 9 7 2 ### ### 9 ### 5

8 28 0 0 ### ### 21 ### 7

-

†)¯ÖŸÖß/¯ÖŸ−Öß अ _

22

23

_ ¯ÖÖ¸ü¬Ö߯ÖÖ›ü_´Öãúà¤ü¯Öã¸ü ¯ÖÓ›üßŸÖ ¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´Ö ¾Öîª ŸÖÖ. −Öê¸ü ²Öôû߸üÖ´Ö ±ãú»ÖØÃÖ÷Ö ¸ü–ÖšüÖê›ü संजय वा मनरा व _

24

25

26

27

_

N

_

_

N

_

_

12

וÖ.¯Ö.ŸÖ¸üÖê›üÖ,¯ÖÓ.ÃÖ.ˆ´ 35K. Ö¸üÖê›ü M सा वरगा व 1 _ _

N ¾Ö Tवि ला स शि .प्र.म.गि ला णी भा उरा वजी घुडगे घा टंजी

-

††)-

¯Ö. ±ã»ú»Öú¸ü ¤ãü÷¬Ö−ÖÓ ÖÖÔ¤•üÖÃÖÖµÖ ×¾Öšü Ö ÷Öֵ֍ú¾ÖÖ›ü ¬ÖãÓ¤üß ŸÖÖÓ.¯ÖÓ.ÃÖ.¯ÖãÃÖ¤ü

M

¸ü´Öê¿Ö ¯ÖϳÖ֍ú¸ü ²ÖÖê²Ö›êü

¯ÖÓ.ÃÖ.¾Ö"Öß

-5 ׍ú´Öß

N

_

_

N_

-

N,

¯ÖŸÖß/¯ÖŸ−Öß

-

3

וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ µÖ¸ü"Ö÷ÖÖ¾Ö 6׍ú.´Öß ¯Ö.ÃÖ.²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö .22K.

_

बि ला य ता मा नो ली

ˆ´Ö¸üÖê ›ü, ###

_

_

פü÷ÖÏÃÖ

¯ÖŸÖ߯֟−Öß

›êü ´Ö㏵ÖÖ»ÖµÖ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 12 ׍ú´ÖßN T T ²Ö ÁÖß ¯ÖÖÓ›ãü¸Óü÷Ö Ìú ÖÖ•Ö߯ÖÖê‘ÖÖê»ÖßÃÖ ×•Ö.¯Ö.¿ÖÖôûÖ ÃÖÖ¾ÖÓ÷ÖÖ ²Öã.

18 ׍ú.´Öß.ज्¾Ö×−ÖŸÖÖ यो त¿µÖÖ´Ö¸ü ी Ö¾Ö ¯ÖÖê»Öê रा मभा उ

मा था , कळंब

20ú»¯Ö−ÖÖ »Ö´Ö"Ö ²ÖÖê¸üú¸ü

´Ö.ˆ.³ÖÖ¸üŸÖß ×¾Ö. †Ö"Öá

20

-

--

--

--

--

--

N ¾Ö T N

†Ö

-

-

-

-

-¯µÖÖ¸êü»ÖÖ»Ö Æãü¿Öê−Ö ¾ÖÖ−֏֛êü

T T

-

ݟ

†Ûô֟ÖÖ −ÖÖ£ÖÖ¯¯ÖÖ ²Ö−Ö×÷Ö−Ö¾ÖÖ¸ü

-

פü÷ÖÏÃÖ

¯ÖŸÖ߯֟−Öß

### ### ### 13 7 16 21 10 24 24 9 19

-†Ö

-0

N

¾Ö"Öß

###

19

9

3

---0 ÁÖß ÷Öã»ÖÖ²Ö −ÖÖ−ÖÖ•Öß †Ö¾ÖÖ¸üß

20 21

5 8

29 6

-

‡Ô

´Öê‘ÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ¸üÖé¾Ö ÃÖÖÓ³ÖÖ¸êü

20 19

9 9

8 25

-T

8 ÃÖãúôûß ¯Ö.ÃÖ.²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö ×ú.´Öß.

−ÖÓ.¯Ö. פü÷ÖÏÃÖ

-0 ¯Öê™ãü¸ü ¯ÖÓ.ÃÖ.¾Ö"Öß

†Â™ü×¾Ö−Öֵ֍ú ˆ.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ. פü÷ÖÏÃÖ

4 ׍ú.´Öß.

-0 14 ׍ú´Öß. 12 ׍ú.´Öß.

†Öê

N -

†Ö"Öá, ¯ÖŸÖßµÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû, ¯ÖŸ−Öß

###

´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ,×“ÖÖ»Ö ###

פü÷ÖÏÃÖ,´ÖÆüÖ ¯ÖŸÖß÷ÖÖ¾Ö,¯ÖãÃÖ¤ü, ¯ÖŸ−Öß

T †

æú ú»¯Ö−ÖÖ ¤ãü»»Ö¸ü¾ÖÖ¸ü ¯Ö.ÃÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 12 ׍ú ´Öß

T 46 / 99

1 1872

2

Kalamb

3

. .

.

4

,

5

6

7

8

9

10

11

14/3/1973

44

2

17

23/08/1996

¸üÖ.¸üÖ•Öæ¸ü úÖò.¾Ö"Öß 42 25/10/1974 ´Öã.¯ÖÖê.ׯÖÃÖ÷ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ.´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ05/06/1963 ¾Ö וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 53

7 11

6 26

30/08/1996

42 9 48 10 46 52

,

S

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ³ÖÖÓ¤êü¾ÖÖ›Ö ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ¯Öê™ãü¸ü

S

1874

Wani Wani

S

ãú.µÖã †Ö¸ü †Ö¾Öôêû ÷Öã»ÖÖ²Ö −ÖÖ−ÖÖ•Öß †Ö¾ÖÖ¸üß

1875

Darwha

ŸÖ¸üÖê›üÖ

S

ãú ןֻÖÖê¢Ö´ÖÖ ‹“Ö šü֍ú¸êü

´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ú ŸÖÖ ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

1876

Ner

´ÖÖÓ÷Ö»ÖÖ¤êü¾Öß

S

”ûÖµÖÖ ²ÖÖ.÷ÖÖê›üÃÖê

úÖ¸ü•ÖÖ »ÖÖ›ü ŸÖÖ. úÖ¸ü•ÖÖ20/07/1968

1877

Darwha

ãÓú³ÖÖ¸ü׍úÆüß 2

S

ÁÖß †¹ý"Ö ‹−Ö ÃÖÖê−֍ãúÃÖ¸êü

•Ö¾Öôû÷ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ −Öê¸ü

1878

Yavatmal

‡Ô“ÖÖê¸üß

s

ÁÖß´ÖŸÖß ÃÖã×−ÖŸÖÖ ÃÖãÖ¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ™ü֍ú¸üÖê´Öã¸ü›.¯ÖÖêêü(Öê.¸ü¸Öôêü›ûêü)÷ÖÖ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 06/02/1965

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ¸üÖ•Öæ¸ü ‡. ŸÖôû"Öß ¤êüˆ¸ü¾ÖÖ›üß

S

1881

Wani Arni Arni

S

ÃÖã•ÖÖŸÖÖ ¾ÖÖÃÖã¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ÖÓ›üÖ¸ ãú.ÃÖÓ÷ÖߟÖÖ ¿µÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö•Öß ³ÖÖÓ›êü ãú.¯Öã¯ֻ֟ÖÖ ¸üִ֍éúÂ"Ö ‡Ó÷ÖÖê»Öê

1882

Digras

וÖ.¯Ö. ¯ÖÏÖ.¿ÖÖ. ±ãú»Ö¾ÖÖ›üß

S

ÁÖß µÖã.êú.´Ö−Ö¾Ö¸ü

1883

Babhulgaon

s

פü»Öß¯Ö ¬Ö−Öã•Öß ÖÓ÷ÖÖ¸ü

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ÃÖ֏ָüÖ¯ÖÖê›ü د֯Öôû÷ÖÖÓ¾Ö

S

1873

1879 1880

1884 1885 1886 1887

Wani Umarkhed Kalamb Yavatmal

. .

.

,

S

S S

ÃÖÖ¾Ö¸ü÷Ö›ü

S

5 30

23 24 23 24 20 25 19 23 20

4 9 5 9 6 0 7 2 6

24 19 1 18 5 23 23 16 15

23 21 25 20

5 10 10 6

3 24 0 5

10/11/1996

¸üÖ•Öæ¸ü úÖò †Ö"Öá †Ö"Öá

07/01/1994

31/05/2017

12/08/1992

31/05/2017

16/11/1996

¾Ö"Öß ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ˆ´Ö¸üÖê›ü

30/12/1993

31/05/2017

16/11/1996

ˆ´Ö¸üÖê›ü

פü÷ÖÏÃÖ

S

13/08/1992

31/05/2017

16/11/1996

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

±ú¢Öê¯Öã¸ü ¸ü×Æü

S

26/11/1996

31/05/2017

´Ö¬Öãú¸ü −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ¤êü¾ÖÖôûú¸ü ÁÖß. †Ö¸ü. ¯Öß. ¯ÖÖê»Öê¾ÖÖ¸ü . ÃÖã»ÖÖê“Ö−ÖÖ “ÖÖÓ¤êüú¸ü

22 16 22 28 1 3 29 8 20

08/05/1992

31/05/2017

09/09/1973

0 0 5

17 3 15

16/11/1996

2 7 3 8 8 6 0 1 3

14 3 9 30 5 8 13 24 14

16/11/1996

´Öã. ¯ÖÖê. ¾Ö›üúß ŸÖÖ. ¸üÖôêû÷05/07/1966 ÖÖ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 50 10 ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ 49 9 14/08/1967 ´Öã. •ÖôûúÖ ŸÖÖ. ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö

וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 49 8 20/09/1967 פü÷ÖÏÃÖ/µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 48 2 17/03/1969

26 17 11 14

22/11/1996

´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö

22/11/1996 22/11/1996 22/11/1996

47 10

29

22/11/1996

µÖÖê÷Öê¿Ö ¿ÖӍú¸ü¸üÖ¾Ö úÆüÖ¸êü

´ÖÆüÖ¤êü¾Ö −Ö÷Ö¸ü,µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 16/12/1971

S

¯ÖœüÖ µÖÖ¾Ö»Öß ‡Ô.

S

1903

Yavatmal Yavatmal Yavatmal Ner Kalamb Pandharkawada Yavatmal Ralegaon

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö.¿ÖÖôûÖ, ÃÖ¸üÖ™üß

S

44 ÁÖß´ÖŸÖß ×−ÖŸÖÖ ÷ÖÖ¾ÖÓ›êü ¾ÖÖ²Ö÷ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ.¤êü¾Öôûß 28/10/1973 43 ÁÖß ‹ÃÖ. ÃÖß. ¾Ö−֍ú¸ü ´Öã. ÃÖã•ÖÖŸÖ¯Öã¸ü ŸÖÖ. ÃÖ´Öã¦ü¯22/02/1974 Öã¸ü וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 43 ´ÖÓ•ÖãÂÖÖ ÃÖÓŸÖÖêÂÖ¸üÖ¾Ö −ÖÆüÖŸÖê د֯ÖôûÖ¯Öã¸ü ŸÖÖ.¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö 01/09/1975 41 ÁÖß.¿µÖÖ´Ö ´Ö−ÖÖêÆü¸ü¸üÖ¾Ö ¯ÖÆãü¸üú¸ü ŸÖÓ²Ö֏Öê −Ö÷Ö¸ü −Öê¸ü 41 26/09/1975 41 23/11/1975 ÁÖß ÃÖã¬Ö߸üãú´ÖÖ¸ü »Ö´Ö−Ö ²Öã¸ìü¾ÖÖ¸ü ´Öã ²Öê»ÖÖê¸üÖ ŸÖÖ ‘ÖÖ™Óü•Öß ×•Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 51 18/05/1966 ÃÖã×−ÖŸÖÖ •Ö. •ÖµÖØÃÖ÷Ö¯Öã¸êü (׿ָüÃÖ㬤êü )×¾Öšüšü»Ö¾ÖÖ›üß µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 07/04/1970 47 17/02/1965 ¸üÖ•Öë¦ü −ÖÖ−ÖÖ•Öß ÷ÖÖë›êü ´Öã.¯ÖÖê.÷Öã•Ö¸üß ŸÖÖ.¸üÖôêû÷ÖÖ¾Ö 52

1904

Maregaon

וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ “Ö−ÖÖê›üÖ

S

¸üؾ֦ü ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾Ö ¤êüšêü

´ÖÖÓ÷Ö׍ú−Æüß

.

S

ÁÖß ÃÖÓ•ÖµÖ ‹»Ö ×−ִ֍ú¸ü

S

ÁÖß ´Ö−ÖÖêÆü¸ü ´ÖÖê‘Öê

1907

Digras

S

ÃÖÖî. ¯ÖϳÖÖ¾ÖŸÖß ×¤ü»Öß¯Ö ŸÖÖµÖ›êü

1908

Ghatanji

S

S

1910

Pandharkawada ÃÖã¸ü¤êü¾Öß Yavatmal •ÖÖÓ²Ö

1911

Darwha

16/11/1996

46 46 45

S

Pandharkawada ú¸Óü•Öß ¸üÖê›ü

16/11/1996

16/11/1996

28/05/1971

Darwha

16/11/1996

ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ ¾Ö"Öß ÃÖ֏ָüÖ¯ÖÖê›ü ¸ü"Ö ˆ´Ö¸üÖê›ü ˆ´Ö¸üÖê›ü ´Ö−µÖÖôûß Ø¯Ö¯Öôû÷ÖÖÓ¾Ö S S úôÓû²Ö S S ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

ÃÖÖ¾Ö¸ü÷Ö›ü

28 28 13 28

03/02/1971

פü÷ÖÏÃÖ / µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

1905

16/11/1996

4 3 3 1

03/01/1971

‹ÃÖ. †Ö¸ü. †Ö¾ÖÖ¸üß

1906

16/11/1996

46 46 46 46

.

14/5/1971

17/03/1973

02/07/1969

16/11/1996 16/11/1996 16/11/1996

ˆ´Ö¸üÖê›ü

פü÷ÖÏÃÖ

¾Ö"Öß ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö

׿־Ö"Öß •ÖÆüÖò ¤üÆêü»Öß

16/11/1996

31/05/2017

28/12/1993

31/05/2017

07/07/1995

31/05/2017

31/07/1991

31/05/2017

26/11/1996

31/05/2017

úôÓû²Ö

S

12/8/1992

31/05/2017

S

03/01/1993

31/05/2017

16/11/1996

†ÖÙ"Ö

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

S

16/11/1996

31/05/2017

18/08/1992

31/05/2017

16/11/1996 16/11/1996 16/11/1996 16/11/1996 16/11/1996 19/11/1996 19/11/1996 22/11/1996

וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ “Ö−ÖÖêS›üÖ

27/11/1996

31/05/2017

¯ÖãÃÖ¤ü

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

S

17/07/1995

31/05/2017

1) ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ

1) œüÖêúß ¾ÖÖ‡Ô 2) ú¸Óü•ÖßS

22/11/1996

31/05/2017

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

פü÷ÖÏÃÖ

17/01/1994

31/05/2017

08/01/1994

31/05/2017

23

4

23

1) ¬ÖÖ¸ü"ÖÖ 2) ú¸Óü•Öß 3)SÃÖã¸ü¤êü¾Öß 02/08/1997 S µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 22/11/1996

31/05/2017

19 20

9 6

29 9

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ¯ÖÖ“Ö−Ö֏ÖÖ ×“ÖÖ»Öß

12/08/1998

31/05/2017

22/11/1996

31/05/2017

18 20

9 6

19 9

úôÓû²Ö

פü÷ÖÏÃÖ ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 16/11/1996 31/05/2017 SS µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 16/11/1996 31/05/2017 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 26/11/1996 31/05/2017 ÓA 10/08/1992 פü÷ÖÏÃÖ †Ö"Öá −Öê¸ü −Öê¸ü ¸üÖ"Ö߬ÖÖ−ÖÖê¸üÖ ¸üÖ"Öß ¬ÖÖ−ÖÖêS¸üÖ ´Öֻ֏Öê ›ü ²Öã. ÃÖÖê−Ö¾ÖÖœüÖê"ÖÖ31/05/2017 S úôÓû²Ö S 02/08/1997 31/05/2017 1) ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ 2) ‘ÖÖ™Ó 1) ü•´ÖÖÓÖß ÷3) Öã›üÖÔ ¯ÖÖÓ2)œü¸×™üü™ú¾Ö›ü ü¾Öß Ö3)S´ÖÖÓ›üÖ¾ÖÖ 06/08/1997 4) ¯ÖœüÖ 31/05/2017 ²ÖÖôûÖæôû÷ÖÓÖ¾Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû S 19/11/1996 31/05/2017 ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ×“ÖÖ»Ö¤ü¸üÖ S 22/11/1996 31/05/2017 ¸üÖôêû÷ÖÖ¾Ö

22/11/1996

S

22/11/1996

¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ úôÓû²Ö

S

ÁÖß ×ú¿ÖÖê¸ü ‹−Ö ×“Ö¸ü›êü

46 11/01/1972 ´Öã.¯ÖÖê. ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ŸÖÖ. ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›ü Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 45

0 4

19 20

22/11/1996

¯ÖãÃÖ¤ü

22/11/1996

### ### ### 24 4 28 20 6 15 24 9 13 20 6 15 20 6 15 20 6 5 ### ### ### 19 9 29 19 9 25 20 6 12 20 6 9 20 6 4 21 10 14 ### ### ### 23 4 14

12 30

´ÖÓ÷Ö»ÖÖ ÷Ö Ö¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö †Ö÷Ö¸üú¸ü

31/05/2017

פü÷ÖÏÃÖ

10 8

12/05/1971

ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ ¸ü"Ö S

31/05/2017

15/3/1994

´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

´Öã. −Ö¾Ö¸ü÷ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö

וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 46 19/07/1970 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 46 01/09/1970 ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

S

08/10/1997

16/11/1996

ãú »ÖŸÖÖ ¤êü¾ÖÖ•Öß •ÖÖ¹Óý›êü ÁÖß ×−ÖôûÓúšü ²ÖÖê´¯Ö߻־ÖÖ¸ü

S

6 6

43 8 51 11 15/06/1965 51 3 09/02/1966 פü÷ÖÏÃÖ/ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 49 7 03/10/1967 ´Öã.¯ÖÖê.ÃÖÖŸÖê±úôû üŸÖÖ.“ÖÖÓ¤üã¸ü ¸êü»¾Öê30/07/1968 וÖ.†´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß 48 10 ´Öã.²ÖÖôûÖ¯Öæ¸ü ¯ÖÖê.ÃÖ֏ָüÖ¤ü¸28/08/1968 üÖ ŸÖÖ.—Ö¸üß•ÖÖ´Ö"Öß 48 9 ײ֙ü¸ü÷ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ.ˆ´Ö¸üÖê›ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 48 8 02/09/1968 , 47 4 23/1/1970 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 46 7 11/10/1970

†´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ד֏ֻÖß ŸÖÖ.†Ö"Öá

Ghatanji

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö.¿ÖÖôûÖ −Ö×¾Ö−Ö ¾ÖßÖß ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö

20 20

31/05/2017

1895

Ralegaon

16 16

01/11/1996

ÃÖÖ»ÖÖê›ü Æêü™üß

1912

6 6

S ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ ¸ü"Ö S S

Yavatmal

´ÖÆüÖŸÖÖê»Öß

14 14

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

1894

1909

-

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖÓ¾Ö

S

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ. ¸üÖêÆü"ÖÖ¤êü¾Öß

-

31/05/2017

,

S

-

26/11/1996

וÖ.¯Ö. ¯ÖÏÖ.¿ÖÖ. ±ãú»Ö¾ÖÖ›üß

1901

-

S

Digras

1902

-

†ÖÓŸÖ¸üוֻÆüÖ ²Ö¤ü»Öß

S

S

5 3

01/11/1996

1893

,

31/05/2017

10 10

31/10/1996

Kalamb

.

28/07/1997

25 19

27 25

1892

. .

31/05/2017

4 3

04/01/1971

1891

1900

26/07/1991

N N

31/05/2017

´Öã.ÃÖã¤üÖÔ¯Öæ¸ü ŸÖÖ.—Ö¸üß•ÖÖ´Ö"Öß18/02/1971 ´Öã.¯ÖÖê.•Ö¾ÖôûÖ ŸÖÖ.†Ö"Öá וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 03/04/1971

S

25

-_

15/11/2002

†×−Ö»Ö ¯ÖϳÖ֍ú¸ü ²Ö§ü´Ö¾ÖÖ¸ü ÁÖß ÃÖÓ•ÖµÖ ¿µÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö ÷Öê›êü

S

24

-_

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ −Öê¸ü −Öê¸ü »ÖÖêÆüß ´ÖÖê—Ö¸ü ´ÖÖÓ÷Ö»ÖÖ¤êü¾SÖß S

S

1899

23

-_

22/10/1996

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ,×−ÖôûÖ¯Öæ¸ü ¤üÆêü»Öß

S

22

-_

31/05/2017

Wani Arni

1898

21

-_

15/11/2002

פü÷ÖÏÃÖ/ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

S

20

11

S

S

‘ÖÖê›ü؏֛üß ²ÖÖ¸ü›üŸÖÖÓ›üÖ ÃÖֵ֏Öê›üÖ ²Öã. ÃÖÖê−Ö¾ÖÖœüÖê"ÖÖ

19

6

ŸÖ¸üÖê›üÖ

ÁÖß ‹ÃÖ.¯Öß.׍úÃÖ¸ü¾ÖÖ¸ü

1897

18

16

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

S

1896

17

31/05/2017

12/10/1996

וÖ.¯Ö. ¯ÖÏÖ.¿ÖÖ. ±ãú»Ö¾ÖÖ›üß

,

16

20/11/2000

8 11

23/08/1974

Ghatanji

.

15

S ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ Ö ÃÖ¾ÖÔ¸üÃ"ÖÖ¬ÖÖ ¸ü"Ö

28/09/1996

Digras

. .

14

¾Ö"Öß ÃÖÖê−Öê÷ÖÖÓ¾Ö

1889

S

13

úôÓû²Ö ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ¾Ö"Öß

1888

1890

12

¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö

»ÖÖê Öß

S

S

S S S

31/05/2017

--

--

--

--

--

N

-

ݟ

÷Öã»ÖÖ²Ö ÃÖã. ŸÖ¯ÖÖÃÖê

−Ö.¯Ö. ¾Ö¬ÖÖÔ

150

-

-

-

-

-

-

-

_ 0

_ 0

_ -

_ †

ãú. ¾ÖÃÖãÓ¤_ü¸üÖ ÷ÖÖêãú»Ö וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏ_Ö£Ö. ´Ö›üÖ¾Öß ¿ÖÖôûÖ −ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö Öã,

26

27

_

### _

¾Ö"Öß,´ÖÖ ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö,²Ö ### פü÷ÖÏÃÖ, ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ,

¯ÖŸÖ߯֟−Öß

T

ई ²Ö 0

0

_ 0

_ 0

_ 0 _ 35

-

-

-

N

-

-

N T

_ ¾Ö _Öß, ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö

_

_

वि नो द शंकररा व

²Ö

यवतमा ळ Ö¾Ö −ÖêîŸÖÖ´Ö ¯ÖÖê.Ùêü30 .µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 15 ׍ú ´Öß ¸üÁÖß Ö"Öß³ÖÖˆ¸ü »Ö´Öß²ÖÖ‡Ô 0 ÁÖߍúÖÓŸÖ ²Öß. ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü ×¾Ö¤üµÖÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ׍ú.´Öß

‡Ô

¸üÖ´Ö ¯Ö¤ü´Ö֍ú¸ü ¤üÖ"Öß

×¾Ö¾ÖêúÖ−ÖÓ¤ü ×¾ÖªÖ»ÖµÖ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

15׍ú.´ Öß.

0

0

0

0

†)- ¯ÖŸÖß/¯ÖŸ−Öß ¤üÖê−Æüß ×•Ö.¯Ö.ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ´Ö¬Öãú¸ü “Ö¾ÆüÖ Ö

-

-

करम णा

0

וÖ.¯Ö.¿ÖÖ. ×Æü¾Öôû Öß ¯ÖÖ.¯ÖÓ.ÃÖ.¯ÖãÃÖ¤ü 0 K.M

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

--

0

----N ¾Ö"Öß ### † ÁÖß ×¾ÖúÖÃÖ ´Ö¬Öãú¸üוÖ.¯Ö.¿ÖÖôû ¤ü¸ü Öê Ö ¯ÖÖ»ÖÖêŸÖß ¯Ö.ÃÖ.úôÓ 60 ׍ú û²Ö ´Öß - - S † ãú.•ÖµÖÖ ÷ÖÖê¸üÖ−ÖÖ£Ö¿ÖÖôû ÷Ö Ö×¾Ö¸ü Ö ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ−Ö÷Ö¸ü ¯Ö.ÃÖ.¸ü105 Öôêû÷ÖÖ¾Ö׍ú´Öß ¯ÖŸÖß ¯ÖŸ−Öß ‹ú¡Öߍú¸ü Ö † ׾֍úÖÃÖ †. ›Óü³ÖÖ¸êü ¯ÖÓ¯ÖÓ..ÃÖÓ ÃÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ³ÖÖ÷Ö¾ÖŸÖ . úôÓû²Ö 40 ׍ú.´Öß.

-ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö•Öß

וÖ.¯Ö.ˆ““Ö

פü÷ÖÏÃÖ

-

32

‡Ô

×−Ö¸Óüú

0

²Ö

•ÖµÖ¯ÖύúÖ¿Ö •ÖµÖØÃÖ÷Ö¯Öã וֻÆüÖ¸¾Öêü ÃÖ˜Ö −µÖÖµÖÖ»ÖµÖ µÖ¾ÖŸÖÖ´Öôû 25 ׍ú.´Öß.ãú. ´ÖÓ÷Ö»ÖÖ †Ö÷Ö¸üú¸ü

וÖ.¯Ö. −Ö×¾Ö−Ö ¾ÖßÖß ¿ÖÖôûÖˆ´Öê¿Ö ×¾Öšüšü»Ö¸üÖ¾Ö

וÖ.¯Ö.¸üÖ•ÖÖ²ÖÖ‡Ô ú−µÖÖ ¿ÖÖôûÖ

†Ö

†Ö

T

0 ×−Ö¸Óüú

†Ö

-

†Ö

-ˆ´Öê¿Ö ×¾Öšüšü»Ö¸üÖ¾Ö šü֍ú¸êü

-

וÖ.¯Ö.¸üÖ•ÖÖ²ÖÖ‡Ô ú−µÖÖ ¿ÖÖôûÖ ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ. ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö

-

T-

ˆ´Ö¸üÖê ›ü, मजरा

47 / 99

1

2

1913

Digras

1914

Babhulgaon

1915

Darwha

3

וÖ.¯Ö..ˆ. ¯ÖÏÖ.¿ÖÖ. úÖÓ¤üôûß

4

8

9

10

11

14

15

16

17

18

19

ÁÖß ×¾Ö−ÖÖê¤ü ×−֍úÖê¿Öê

5

פü÷ÖÏÃÖ/ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

6

05/03/1972

45

2

26

22/11/1996

‰ú´Ö¸üÖê›ü

12

פü÷ÖÏÃÖ

13

S

12/08/1992

31/05/2017

24

9

s

ú»¯Ö−ÖÖ ¯ÖÖ›ãü¸Óü÷Ö ú¸ü−Öևԍú

´Öã.¯ÖÖê.ŸÖÖ.וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

16/04/1972

15 30

22/11/1996

úôÓû²Ö

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

S

26/07/1991

31/05/2017

01/07/1972

45 1 44 10

³ÖÖÓ›êü÷ÖÖ¾Ö

S

13/10/2003

31/05/2017

25 13

10 7

19 5 18

23 23

4 4

12 19

S

ãú ØÃÖ¬Öã ›üß ‡−Ö¾ÖŸÖê

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

22/11/1996

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

S S

ÁÖß ¸üÖ•Öã ¿ÖӍú¸ü −ÖÍãú»Ö¾ÖÖ¸ü ´Ö−ÖÖêÆü¸ü ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ¤ãü¬Öê

´Öã. ¯ÖÖê. ŸÖÖ. ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ 01/01/1974 וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 43 »ÖÖ›üÖê›ü ŸÖÖ. ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ 26/01/1974 43

4 4

30 5

22/11/1996

1917

Pandharkawada ÃÖ֏ָüÖ (Öã) Ner ÃÖÖ¸Óü÷Ö¯Öã¸ü

1918

Digras

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.Ø“Ö“ÖÖê»Öß 1

S

ÁÖß. êú. ‹−Ö. ´ÖÖ»ÖÖ¬Ö¸êü

פü÷ÖÏÃÖ /µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

04/05/1974

פü÷ÖÏÃÖ

S

18/08/1992

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ. ÃÖ֍ú¸üß

S

ÁÖß ×¾Öšüšü»Ö ›üß ´ÖÆü»»Öê

¤êü‰ú¸ü¾ÖÖ›üÖ ŸÖÖ. פü÷ÖÏÃÖ

19/06/1974

27 12

ˆ´Ö¸üÖê›ü

Digras

0 11

22/11/1996

1919

43 42

1) ‘ÖÖ™Óü•Öß 2) ¯ÖÖÓœü¸ü1)ú¾Ö›ü÷ÖÖêÖؾ֤ü¯Öæ¸ü 2) ²ÖÖê£Ö 3)SÃÖ֏ָüÖ 19/01/1994 ¯ÖãÃÖ¤ü ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ −Öê¸ü ³ÖÓ›üÖ¸üß Îú´Æüß ÃÖÖ¸Óü÷ÖÖã¸ü S 12/01/1994 S

22/11/1996

‰ú´Ö¸üÖê›ü

פü÷ÖÏÃÖ

S

5/8/1996

1916

³ÖÖÓ›êü÷ÖÖÓ¾Ö

7

S

×¾Ö›æüôû ´Öã»Öê †úÖê»ÖÖ ²ÖÖ•ÖÖ¸ü

S

1921

Umarkhed Yavatmal

S

ÁÖß. ×¾Ö•ÖµÖ êú¿Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ÷Ö¾ÆüÖ"֍ú¸ü †ÖÙ"Ö ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 10/07/1974 ˆ¤üµÖ ´Ö¬Öãú¸ü •ÖÖê¿Öß †“Ö»Ö¯Öã¸ü וÖ. †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß27/09/1974

1922

Digras

וÖ.¯Ö..ˆ. ¯ÖÏÖ.¿ÖÖ. úÖÓ¤üôûß

S

‹ÃÖ. ‹ÃÖ. ´ÖÖÓ÷Ö»Öêú¸ü

1920

Arni úêúôû—Ö¸ü ŸÖÖÓ. Pandharkawada ØÃÖ÷Ö»Öפü¯Ö

S

1924

S

ÁÖß †×−Ö»Ö ¯ÖÏ»ÆüÖ¤ü ¾ÖÖ−֏֛êü ÁÖß †¿ÖÖêú ú¾Ö›ãü•Öß ˆ÷Öê

1925

Digras

S

ãú.ÃÖã¿Ö´ÖÖ ¯ÖÏ.¤ãü¬Öê

S

ÁÖß. ‹ÃÖ. ÃÖß. ¾ÖÖ−֏Öê›êü

S

×¾Ö−ÖÖê¤ü ÖÖ¸üú¸ü ÁÖß ÃÖã¸êü¿Ö ²ÖÖ¯Öã¸üÖ¾Ö †Ó÷Ö»Ö¾ÖÖ¸ü

1923

1926 1927 1928

וÖ.¯Ö.ˆ.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ. ØÃÖ÷Ö¤ü

Zari ¸üÖ•Ö Öß Wani וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ãÓú›ÒüÖ Pandharkawada ¯ÖÖ™ü"Ö²ÖÖê¸üß

S S

÷ÖÖê¯Öֻ֍úÂ Ö ¿ÖÖÓŸÖÖ¸üÖ´Ö•Öß −ÖÓ¤ãü¸üú¸ü

S

1931

וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ ×ú−Æüß •Ö. Ralegaon Ner ׾֍ú"Öß ›üÖê. Pandharkawada ¤üÖŸÖ¯ÖÖ›üß

S

׿ֻÖÖ ¾ÖÖ ¾Ö»Ö߾֍ú¸ü ãú.ÃÖã²Ö»Ö´Öß ‹−Ö. “ÖÖî¬Ö¸üß

1932

Babhulgaon

÷Ö¾ÖÓ›üß

S

†Ö¿ÖÖ ²ÖÖê¸üú¸ü

PUSAD PUSAD Mahagaon

¬ÖãÓ¤üß ŸÖÖÓ.

S

†Ö¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖÓ

S

÷ÖÓã•Ö ú−µÖÖ

S

ÃÖÓ•ÖµÖ ¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ¬Öãôêûú¸ü ÃÖã³ÖÖÂÖ ¯Öã−Ö´ÖØÃÖ÷Ö ¸üÖšüÖê›ü −Ö££Öã ¤üÖ‰ú †Ö÷Ö»ÖÖ¾Öê

1929 1930

1933 1934 1935

1944

Arni PUSAD Pandharkawada Wani Wani PUSAD Maregaon Mahagaon Ralegaon

1945

Arni

1946

42 42 פü÷ÖÏÃÖ /µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 42 30/04/1975 ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 41 15/08/1975 ´Öã.¯ÖÖê.¯ÖÖÓ.ú¾Ö›üÖ ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 41 21/12/1975 פü÷ÖÏÃÖ/ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 41 29/02/1976 30 11/11/1986 ´Öã.¯ÖÖê. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ´Öã.³Ö¦üÖ¾ÖŸÖß ŸÖÖ.“ÖÓ¦ü¯Öæ¸ü וÖ.“ÖÓ ¦ü¯Öæ¸ü 43 14/07/1973 ´Öã. ¯ÖÖê. ¯ÖÖ™ü"Ö ²ÖÖê¸üß ŸÖÖ. ê16/06/1961 úôûÖ¯Öã¸ü וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 55

10 8 1 9 5 3 6 10 11

´Öã. úÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ¯ÖÖê. “ÖÆüÖ¤Ó ü ŸÖÖ. ¸üÖôê12/08/1963 û÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 53

9 ÷Öã¹ýãú•Ö ´ÖÖê—Ö¸üß.וÖ. †´Ö¸ü Ö¾ÖŸÖß 52 11 07/06/1964 ´Öã. ¯ÖÖê.¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ŸÖÖ. ê21/03/1965 úôûÖ¯Öã¸ü וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 52 2 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 51 7 01/10/1965

›üÖò.ײÖ.†Ö¸ü. †ÖÓ²Öê›üú¸ü ¾ÖÖ›Ôü ˆ´Ö¸üÖê›ü

01/06/1966

úÖÃÖÖ¸ü²ÖêÆüôû ŸÖÖ.´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö

20/07/1966

²ÖÖ−ÃÖß ¯ÖãÃÖ¤ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ´Öã.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

09/08/1966

50 50 50

26/11/1996

31/05/2017

22/11/1996

—Ö¸üß •ÖÖ´Ö"Öß —Ö¸üß 1) ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ

וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ, ¸üÖ•Ö"Öß S ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ µÖê›ü¿Öß ¸ü"Ö 1) ¹ýœüÖ 2) ¯ÖÖ™ü"Ö²ÖÖê¸üß ´ÖãS»Öê

10/10/1995

31/05/2017

22/11/1996

31/05/2017

23/11/1996 26/11/1996

´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö

†ÖÓ²Öê—Ö¸üß ´ÖÖÓ÷Ö»Öß

S

27/11/1992

A S

31/05/2017

26/11/1996

26/11/1996 S ›ü15/09/1992 ¯ÖãÃÖ¤ü −Öê¸ü −Öê¸ü ±êú™ÒüÖ ÃÖÖ¾Ö¸ü÷ÖÖ¾Ö úÖ. ד֍ú"Öß Öê S 1) ‘ÖÖ™Óü•Öß 2) ¯ÖÖÓœü¸ü1)ú¾Ö›ü¸üÖÖ•Öæ¸ü¾ÖÖ›üß 2) ‘ÖÖê−ÃÖßS3) êúôûÖ12/01/1994 ¯Öæ¸ü 4) ¤üÖŸÖ¯ÖÖ›üß

26/11/1996

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

÷Ö¾ÖÓ›üß

S

07/12/1996

31/05/2017

21/07/1997

31/05/2017

06/08/1992

31/05/2017

02/08/1991

31/05/2017

05/07/1995

31/05/2017

26/11/1996 26/11/1996

31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017

¯ÖãÃÖ¤ü

26/11/1996

1) ‘ÖÖ™Óü•Öß 2) ¯ÖÖÓœü¸ü1)ú¾Ö›üúÖêÖ ôûß Öã¤Ôü 2) •Ö¾ÖÖÆüS¸ü−Ö÷Ö¸ü 3)10/07/1995 Ø»Ö÷Ö™üß 4) ²ÖÖÆü¢Ö¸ü31/05/2017 ÃÖ¾ÖÔ Ã ÖÖ¬ÖÖ ¾Ö"Öß ²Öê»ÖêÖ¸üÖ 03/08/1995 31/05/2017 Ö ÃÖ¾ÖÔ¸üÃ"ÖÖ¬ÖÖ —Ö¸üß ¿ÖêúÖ¯Öæ¸ü 01/08/1997 31/05/2017 ¸ü"Ö

22 13 11 8

26/11/1996

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

26/11/1996

¯ÖãÃÖ¤ü

26/11/1996 26/11/1996 26/11/1996

¯ÖãÃÖ¤ü

וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ¸üÖ´ÖêÀ¾Ö¸ü ´Ö£Öã¸üÖ ŸÖÖÓ›üÖ

S S

†¿ÖÖêú ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾Ö ²Öã¸ü›üú¸ü ×¾Ö»ÖÖÃÖ ¤üµÖÖ¸üÖ´Ö “Ö¾ÆüÖ"Ö

וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ ¤êü¾Ö¬Ö¸üß

S

³ÖÖÍú¸ü ÃÖãÖ¸üÖ´Ö ²ÖÖ¸üÖÆüÖŸÖê

¯ÖÖ³Öôû

S

ãú.¯ÖÏןֳÖÖ ¿µÖÖ´ÖÃÖãÓ¤ü¸ü ׿ָü³ÖÖŸÖê

Digras

וÖ.¯Ö..¯ÖÏÖ.¿ÖÖ. ÷ÖÖÓ¬Öß−Ö÷Ö¸ü

S

ÁÖß ×¾Ö•ÖµÖ †Ö−ÖÓ¤ü¸üÖ¾Ö ´ÖÍêú

1947

Digras

וÖ.¯Ö.ˆ.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ. ºþ‡Ô ŸÖ»ÖÖ¾Ö

S

ÁÖß ÃÖæ¬Ö֍ú¸ü. ‹−Ö. “Ö¾ÆüÖ"Ö

1948

Yavatmal

³ÖÖêÃÖÖ

S

ÁÖß´ÖŸÖß ´Ö−ÖßÂÖÖ êúŸÖú¸ü

1949

Arni

†Ó•Öß −ÖÖ.

S

ÁÖß ×¾Ö•ÖµÖ ×—ÖŸÖã•Öß ¸üÖšüÖê›ü

ן־ָÓü÷Ö ŸÖÖ.´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö

PUSAD PUSAD

²ÖÖ−¿Öß

S

ÁÖß ¤üÖ¸üÖØÃÖÆü −ÖÖ¸üÖµÖ"ÖØÃÖÆü šü֍æú¸ü

²Ö•Ö¸Óü÷Ö−Ö÷Ö¸ü

S

ד֓֯ÖÖ›ü

S

•ÖÖ´Ö−Öևԍú 1

S

1953

פü÷ÖÏÃÖ

†Ö"Öá

úÖôæû¸üÖ´Ö ²Ö¤ãü ¸üÖšüÖê›ü

Mahagaon PUSAD

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

ˆ´Ö¸üÖê›ü

S

1951

22/11/1996

31/05/2017

26/11/1996

•Ö´Ö¿Öê™ü¯Öæ¸ü

1952

31/05/2017

22/11/1996

¯ÖãÃÖ¤ü †Ö"Öá S 16/02/2004 29/07/1991 1) ‘ÖÖ™Óü•Öß 2) ¯ÖÖÓœü¸ü1)ú¾Ö›ü³ÖãÖŸÖÖ‡Ô¯ÖÖê›ü 2) ‘ÖÖ™æÓü²ÖÖS3) ØÃÖ÷Ö»Öפü ¯Ö

26/11/1996

S

1950

22/11/1996

31/05/2017

27 16 7 1 17 30 24 14 28

ÁÖß †¿ÖÖêú ¤üÖî»ÖŸÖ ²Öê»Öê ¸êüÖÖ ²Öôû߸üÖ´Ö ¾ÖÖÃÖêú¸ü ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ÖÓ›üÖôêû

1943

31/05/2017

S

´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

S

1942

06/11/2000

פü÷ÖÏÃÖ

22/11/1996

26/11/1996

²ÖÆüÖ¢Ö¸ü וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ,׿ָü¯Öæ¸ü וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, דֻևÔ

1941

‰ú´Ö¸üÖê›ü

31/05/2017

ˆ´Ö¸üÖê›ü

50 8 50 8 ´Öã ¯ÖÖê Öî¸ü÷ÖÖÓ¾Ö ¤êü ŸÖÖ êúôû24/01/1967 Ö¯Öã¸ü ×•Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 50 4 ´Öã.¯Öã¸ü›ü,¯ÖÖê.¯Öã−Ö¾Ö™ü ŸÖÖ.¾Ö"Öß ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 50 4 30/01/1967 ´Öã.¯ÖÖê.ŸÖÖ.¾Ö"Öß 49 11 14/06/1967 ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö 49 10 01/07/1967 ´Öã. ¯ÖÖê. ãÓú³ÖÖ ŸÖÖ. ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö07/05/1968 וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 49 0 ¯ÖãÃÖ¤ü 49 0 17/05/1968 וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 03/07/1968 د֯Öôû÷ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ. ØÆü÷Ö Ö‘ÖÖ™ü וÖ. ¾Ö¬ÖÖÔ 48 10 ´Öã.¯ÖÖê.ŸÖÖ.†Ö"Öá וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 48 9 09/08/1968 ¯ÖÖêÆü¸üÖ¤êü¾Öß/¾ÖÖ¿Öß´Ö 48 4 18/01/1969 פü÷ÖÏÃÖ/ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 48 2 20/03/1969 †Ö"Öá ¸üÖê›ü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 23/03/1969 48 2

S

22/11/1996

06/10/1997

26/11/1996

ãú.†Ó•Öã ÷Ö"Ö¯ÖŸÖ ¤êü¾Ö÷Ö›êü

1939

22/11/1996

22/11/1996

¯ÖãÃÖ¤ü S ¯ÖãÃÖ¤ü S ÷ÖÓã•Ö ´Öãú»Öê ÷ÖÓã•Ö S ú−µÖÖ úêúôû—Ö¸ü ŸÖÖÓ. S

¯ÖύúÖ¿Ö úãÓ›ü׻֍ú ³Ö÷ÖŸÖ

1940

31/05/2017

ˆ´Ö¸üÖê›ü ˆ´Ö¸üÖê›ü “ÖÖŸÖÖ¸ü ˆ´Ö¸üß Öê דֻ»Öß ×¾Ö›æ ›ü üôSû ´Öã»Öê S úôãû²Ö

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû S

´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö

S

1938

31/05/2017

26/11/1996

S

†´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß

31/05/2017

30 11 22

úêúôû—Ö¸ü ŸÖÖÓ.

1937

19 24 10 30

31/05/2017

11 10 9

•Ö¾Öôûß

1936

21 4 1 16 10 2 20 17 15

22/11/1996

04/09/1966 15/09/1966

26/11/1996 26/11/1996

31/05/2017

26/11/1996

ˆ´Ö¸üÖê›ü

¯ÖãÃÖ¤ü

14/01/1999

31/05/2017

26/11/1996

¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ¤üµÖÖÔS¯Öã¸ü úÖ−ÆüÖ S ´Ö£Öã¸ÖüÖê ÖÖŸÖÖÓ›üÖ †Ö™ü S

04/11/1999

31/05/2017

14/11/2000

31/05/2017

26/11/1996

¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö

-

--

22µÖã¾Ö¸üÖ•Ö ´ÖÖêŸÖ߸üÖ´Ö•Öß ¾ÖÖ−֏֛êü

23

-

24

-

25

-

¯ÖÓ.ÃÖ. ¯ÖãÃÖ¤ü

54

31 ׍ú.´Öß.

×−Ö¸Óüú

--

N¯ÖÏ×"ÖŸÖÖ †. ´ÖÖê¸êü

וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ »ÖÖ›üÖê›ü ¯ÖÓ.ÃÖ. ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

--

--

--

N/T

19 7 25 20 6 9 16 6 25 13 3 15 ### ### ### 20 6 5 21 7 21 20 6 9 24 6 4 20 24 23 20

6 8 4 5

5 16 19 24

ãú ¸üÖê×Æü Öß Æü›üáú¸ü

-ÃÖã×−ÖŸÖÖ ¾ÖÖÃÖã¤êü¾Ö †Ö¡ÖÖ´Ö

¯ÖÓ.ÃÖ. ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö

10

-

‡Ô

µÖÖê÷ÖߟÖÖ ¾ÖÖÃÖã¤êü¾Ö ˆêú

¾ÖÖ.ú.¸üÖ‰úŸÖ ÆüÖµÖÍãú»Ö Æü¸üÃÖã»Ö

28 ׍ú.´Öß.

†Öî

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-19 10 10 24 9 25 ### ### ### 25 21 21 21 19 18 17 16 20

9 10 10 9 9 4 6 6 6

29 26 21 28 30 17 27 17 5

10 10 10 6

1 3 29 5

† ई

† _ÃÖ.׿ց֍ú ¯Öã¯ֻ֟ÖÖ ÃÖÖ¬Ö−ÖÖ ¸Óü÷Ö¸ü×ÃÖ›ü Ö¾Ö Ö´Ö ¯ÖÓ.ÃÖ.¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ −Ö¸ü ¾ÖÖ›êत ü ा éúÂ"Ö−Ö÷Ö¸ü ¯ÖãÃीÖ¤ü, सवि सुकळ नंदकुमा र बा भुळगा व

ÃÖã³ÖÖÂÖ ´ÖÖêŸÖ߸üÖ´Ö êú¸üÖ´Ö ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö œü÷Öê

T -

וÖ.¯Ö.ˆ.¯ÖÏÖ. 20 וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ 10 ¿ÖÖôû Ö †›ü " Öß ú֍ú›ü¤ü¸üÖ †Ö"Öá ׍ú´Öß.

N

†Ö

_

_

_

-ओ†¿ÖÖêú úÖë÷Ö¸êü

וÖ.¯Ö.¿ÖôûÖ −Öê¸ü›ü

0¯ÖÓã›ü»Öߍú †. “ÖÓ¤ü−֏Öê›êü

¯ÖÓ.ÃÖ.²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖÓ¾Ö

_

N N ¾Ö T N

פü÷ÖÏÃÖ

S

28/07/1997

31/05/2017

‰ú´Ö¸üÖê›ü

פü÷ÖÏÃÖ

S

02/07/1999

31/05/2017

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖÓ¾Ö

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

S

26/11/1996

31/05/2017

ˆ´Ö¸üÖê›ü

†Ö"Öá

S

03/12/1992

31/05/2017

24

5

28

T

¯ÖãÃÖ¤ü

S

30/12/1993

31/05/2017 31/05/2017

5 9

1 12

×−Ö¸Óüú

19/08/1992

23 24 20 25

6 10

9 9

“ÖÖÓêœüß ¯ÖãÃÖ¤ü

25/07/1969

¯ÖãÃÖ¤ü

30/08/1969

6 1

26/11/1996

”ûÖµÖÖ ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö ²Ö−ÖÃÖÖê›ü

47 10 47 9

†Ö"Öá

26/11/1996

´ÖÆüÖ÷ÖÓÖ¾Ö

ÃÖã−ÖߟÖÖ −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ²Ö¤ãüú»Öê

פü÷ÖÏÃÖ , µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

16/02/1970

¬Ö−ÖÃÖôû

19/05/1970

15 12

26/11/1996

¸üÖ´Ö¯ÖÏÃÖÖ¤ü †×³Ö¸üÖ ˆ‘Ö›êü

47 47

ˆ´Ö¸üÖê›ü, ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö “ÖÖŸÖÖ¸üß, ŸÖãôû׿Ö−Ö÷Ö¸ü,

ˆ´Ö¸üÖê›ü

¯ÖãÃÖ¤ü

S

22/11/1996

31/05/2017

22/07/1991

31/05/2017

###

¯ÖŸÖßפü÷ÖÏÃÖ ¯ÖŸ−Öß शक ् तीन गर (इ)

-

-

_

_

_

_

×−Ö¸Óüú

19 19 17 20

1

×−ÖôûÖ¯Öæ¸ü,¯Öô ûÃÖÖê−Öß,»ÖÖšüß,

10 ׍ú´Öß. N ¾Ö T ¾Ö›ü¤ü 42 ²ÖÎ, 15 T

31/05/2017

2

¯ÖãÃÖ¤ü,¤üÖ¸ü¾ ¯ÖŸÖßÆüÖ, †Ö"Öá ¯ÖŸ−Öß कवठा खु

¯Ö. ÃÖ. úôÓû²Ö 57 ׍ú ´Öß31/05/2017

S

27

N ¾Ö T

26/11/1996

†Ö"Öá

ˆ´Ö¸ü26Öê ›ü,´ÖÆüÖ÷Ö

24 9 13 ### ### ###

30/07/1997

¤êü¾Ö¬Ö¸üß

48

26/11/1996

21

-

S

26/11/1996

30/03/1969

3 0

S

28/07/1997

20

55 ׍ú.´Öß

###

¯ÖêÃÖÖ P

0 म ां जरी ¾Ö"Öß,´ÖÖ

-‰

_

--

---ÁÖß ×¾Ö−Öֵ֍ú ³ÖÖ»Ö“ÖÓ ¾Ö−Ö×¾Ö³ÖÖ÷Ö ¦ü êúŸÖú¸üµÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû −Ö֍úÖ¯ÖÖ›ü 20á׍ú´Öß ²Öß™ü

_

_†Öê´Ö¯ÖύúÖ¿Ö Ø¯Ö¯Öôûú¸ü

_

_

N T

N

¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ###

_

_

ÃÖ.׿ց֍ú 50 ¯ÖÓ.ÃÖ.´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö.¯Ö. ׍ú´Öß. N ¾Ö T 48 / 99

1

7

8

9

10

11

S

ÁÖß´ÖŸÖß ¯Öã¯ÖÖ †ÖŸ´ÖÖ¸üÖ´Ö ‡Ó÷ÖÖê»Öê

²ÖÖê¸ü÷Ö›üß ŸÖÖ.¯ÖãÃÖ¤ü

14/09/1970

46

8

17

26/11/1996

ˆ´Ö¸üÖê›ü

¯ÖãÃÖ¤ü

14

15

16

17

18

19

S

04/11/1999

31/05/2017

17

6

27

Pandharkawada êú÷ÖÖ¾Ö PUSAD úÖ·ÆÖêôû

S

ÁÖß ú−ÆüîµÖÖ ×¾ÖÂ"Öã ¾ÖÖ›ü÷Öã¸êü ÁÖß ¯ÖÏ»ÆüÖ¤ü ׿־ָüÖ´Ö Ö™üÖ¸êü

46 45

2 11

26 26

26/11/1996

S

´Öã. ŸÖ¸üÖê›üÖ ŸÖÖ. ‘ÖÖ™Óü•Öß 05/03/1971 וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ØÃÖ÷Ö¤ü ŸÖÖ.פü÷ÖÏÃÖ 05/06/1971

1) ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ

1) •ÖÖê÷Öß−֍ú¾Ö›üÖ 2) ¾Ö›üS−Öê¸ü 3)êú22/10/1997 ÷ÖÖÓ¾Ö

31/05/2017

26/11/1996

ˆ´Ö¸üÖê›ü

¯ÖãÃÖ¤ü

19 21

7 5

9 9

S

ÁÖß ÃÖã³ÖÖÂÖ ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö ×ÃÖ§ü´Ö¾ÖÖ¸ü

1958

Pandharkawada ÷ÖÖë›ü¾Ö֍ú›üß ×•Ö.¯Ö.ˆ.¯ÖÏÖ£Ö.¿ÖÖôûÖ ×¸ü¬ÖÖê¸üÖ Ralegaon

S

ãú.†×−ÖŸÖÖ ¤üÖ´ÖÖê¬Ö¸ü ¸üÖ‰úŸÖ

´Öã. ¸üÖ•ÖÖ¯Öêšü ¯ÖÖê. ãú»Öá ŸÖÖ.03/07/1971 ‘ÖÖ™Óü•Öß ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 45 10 26/08/1971 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 45 9

28 5

26/11/1996

1) ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ

14 20

6 6

15 5

1959

Babhulgaon

s

¸üÖ•Öê¿Ö ¾ÖÖ´Ö−Ö¸üÖ¾Ö ÷ÖÖêÃÖÖ‡Ô

´Öëœü»ÖÖ ŸÖÖ.úôÓû²Ö וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 23/10/1971

1960

†Ö"Öá ŸÖÖ.†Ö"Öá

8 10

26/11/1996

ÁÖß ÃÖã´Öê¬Ö ¯ÖÖÓ›ãü¸Óü÷Ö ³Ö÷ÖŸÖ

7 6

26/11/1996

16 20

7 6

6 5

Arni

†ÓŸÖ¸ü÷ÖÖÓ¾Ö

S

Mahagaon Maregaon

úÖŸÖ¸ü¾ÖÖ›üß ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ²ÖÖ´Ö›üÖÔ

S

1962

ÃÖÓ•ÖµÖ ¿Ö¡Öã‘−Ö úÖ¾Öôêû ãú. ×¾Ö´Ö»Ö ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö êúôûú¸ü

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ. úÖ™üß

S

´ÖÖêŸÖ߸üÖ´Ö ²Öß. ¯ÖÖ¸ü¬Öê

S

ÁÖ߸üÖ´Ö ×−Ö¾Öé¢Öß úÖÓ²Öôêû ÁÖß.פü»Öß¯Ö ÃÖ.¸üÖ•Öã¸üú¸ü

1966

ÃÖÖ¾ÖÓ÷Öß PUSAD Pandharkawada ¾ÖÖœüÖê"ÖÖ (²Öã) . . . Kalamb

1967

Darwha

÷ÖÖ•Ö߯Öã¸ü

S

ÁÖß ×¾Ö−ÖÖê¤ü ‹´Ö Óú÷ÖÖ»Öê

1968

Umarkhed

−ÖÖ÷Öê¿Ö¾ÖÖ›üß

S

ÁÖß´ÖŸÖß ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ ¾ÖÖ´Ö−Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö

1969

Darwha

׍ú−Æüß ¾Öôû÷Öß

S

ãú ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ ‹ÃÖ ³Öê»Öê

¯ÖãÃÖ¤ü , µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 25/02/1972 45 3 ´Öã. ¯ÖÖê. −ÖÖÓ¤êü¯Öê¸üÖ ŸÖÖ. ¾Ö"Öß30/04/1972 וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 45 1 Æü¸üÃÖã»Ö ŸÖÖ. פü÷ÖÏÃÖ 45 0 09/05/1972 ׳ִÖ−Ö÷Ö¸ü (ú֍ú›ü¤üÖŸÖß) ŸÖÖ.¯ÖãÃÖ¤ü 45 0 22/05/1972 ´Öã.œüÖêúß ¯ÖÖê.¾ÖÖ‡Ô (÷Öã¹ý«üÖ¸ü09/07/1972 ) ŸÖÖ.¯ÖÖÓ.ú¾Ö›üÖ ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 44 10 , 44 10 15/7/1972 ˆ¤üÖê›ü ŸÖÖ ´ÖÖê¿Öá 8 07/09/1972 44 ¯Ö−ÖÖêôûÖ ×•Ö. −ÖÖÓ¤êü›ü 25/09/1972 44 8 ²ÖÖ»Ö¤ãü¸ü ×•Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 04/01/1973 44 4

6 1 22 9 22 16 24 6 27

26/11/1996

S

1963

Digras

1970

Arni

ײ֛ü

S

ÁÖß ¬ÖÖ¸üÖØÃÖ÷Ö ¬Ö−ÖØÃÖ÷Ö ¸üÖšüÖê›ü

¤êü¾Ö÷ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ.†Ö"Öá

1971

Digras

וÖ.¯Ö. ¯ÖÏÖ. ¿ÖÖôûÖ ×¾ÖšüÖôûÖ

S

ãú. ´Öê‘ÖÖ ³ÖÖ»Öê¸üÖ¾Ö

1954 1955 1956 1957

1961

1964 1965

2

PUSAD

3

4

÷ÖÖîôû Öã.

S

,

S

S S

−ÖÓ¤êü¿Öãú´ÖÖ¸ü −Ö££Öã•Öß “Ö¾ÆüÖ"Ö

†Ö›ü÷ÖÓÖ¾Ö

†Ö›ü÷ÖÖÓ¾Ö

†Ó²ÖÖôûß ¾ÖÖ‘ÖÖ¯Öæ¸ü »ÖÖÃÖß−ÖÖ

S

1976

PUSAD Umarkhed Yavatmal

1977

Maregaon

1978 1979 1980

1974

21/11/1971

45 45

†•ÖµÖ ´Ö¬Öãú¸ü ´ÖÆüÖ•Ö−Ö ãú ×¾Ö−ÖÖ −Ö£Öã•Öß ´ÖêÁÖÖ´Ö

S

1973

6

44 4 פü÷ÖÏÃÖ / µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 2 17/03/1973 44 וÖ.¯Ö.úÖò»Ö−Öß ¾ÖÖ›Ôü ÎÓú.117/03/1973 ¾Ö"Öß 44 2 ´Öã .¯ÖÖê.׿־ÖÖ•Öß −Ö÷Ö¸ü ¤üÖ¸ü03/06/1973 ¾ÆüÖ ŸÖÖ. ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ×•Ö 43 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 11

Wani וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ³Öã¸üúß Pandharkawada ²Ö»»ÖÖ¸ü¯Öã¸ü

1972

5

26/01/1973

30/06/1973

Æü¹ý ŸÖÖ ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

13/08/1973

S

ãú ד֡ÖÖ ›üß ÷Ö¾Öôûß

¤ãü¬Ö÷ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

28/08/1973

Digras

וÖ.¯Ö.ˆ.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ. †Ö¸Óü³Öß

S

ÁÖß ›üß.‹.ÃÖ¯ÖÏê

פü÷ÖÏÃÖ/ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

30/08/1973

†ÓŸÖ¸ü÷ÖÖÓ¾Ö »ÖÖêÆüÖ¸üÖ ¯ÖÖê›ü

S

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ, ¯ÖÖ›üá −Ö.

S

´ÖÖÓ÷Ö»ÖÖ¤êü¾Öß

S

ÁÖß îú»ÖÖÃÖ ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ ú¤ü´Ö ãú.¿ÖÖ¸ü¤üÖ ÌúÂ"Ö¸üÖ¾Ö Ø»Ö÷Ö»Ö¾ÖÖ¸ü ¸ü‘Öã−ÖÖ£Ö ¯Ö¸ü¿Ö¸üÖ´Ö “Ö¾ÆüÖ"Ö ‹ÃÖ. ‹´Ö. ו־֟ÖÖê›êü

†Ö"Öá ŸÖÖ.†Ö"Öá »Ö´Öß−Ö÷Ö¸ü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ¯ÖÆæü¸ü ‡., ŸÖÖ. úôÓû²Ö −Öê¸ü ŸÖÖ. −Öê¸ü

11/11/1973

1984

Arni Yavatmal Kalamb Ner

1985

Digras

וÖ.¯Ö..¯ÖÏÖ.¿ÖÖ. ×—Ö¸ü¯Öæ¸ü¾ÖÖ›üß

S

•Öß. ‹ÃÖ. Ö¸ü²Ö›êü

פü÷ÖÏÃÖ / µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

17/04/1974

1986

Babhulgaon

™ü֍úôû÷ÖÖ¾Ö

S

ÃÖã¸êü¿Ö ÷Öã»ÖÖ²Ö¸üÖ¾Ö úÖê›üÖ¯Öê

»ÖÆüÖ−Ö ¾Ö›ü÷ÖÖ¾Ö ŸÖÖ.וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 25/04/1974

ŸÖê»ÖŸÖ¾ÖÖ›üß

S

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ, •ÖÖê›ü´ÖÖêÆüÖ

S

ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖ−Ö ×¿Ö¾ÖÖ•Öß ¾ÖÖ−ÖÖêôêû •µÖÖêŸÖß ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾Ö •Ö¾ÖÖ¤êü

ײ֕ÖÖê¸üÖ ´ÖÆüÖ÷ÖÓÖ¾Ö ÃÖÖ¾Ö¸ü÷ÖÖÓ¾Ö, ŸÖÖ. úôÓû²Ö

17/05/1974

1988

Mahagaon Kalamb

1989

Digras

וÖ.¯Ö..¯ÖÏÖ.¿ÖÖ. Æü¸üÃÖã»Ö

S

ÃÖ×ŸÖ¿Ö ±ú׍ú¸ü¸üÖ¾Ö ³Ö›ü

פü÷ÖÏÃÖ/µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

04/06/1974

43 43 42 42

1990

PUSAD

Ö›üú¤ü¸üß

S

ÁÖß ÃÖÖ¾Ö−Ö −ÖÖ¸üÖµÖ"Ö ÷Ö¾ÆüÖ"Öê

¯ÖãÃÖ¤ü

04/06/1974

42

1987

01/06/1974

31/05/2017

†Ö"Öá S פü‘Ö›üß †Ö´Ö™üß S ׿־ÖÖ−Ö÷Ö¸ü וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ Ø“Ö“Ö´ÖÓ S ›üôû

26/11/1996

31/05/2017

07/09/1995

31/05/2017

26/11/1996

ˆ´Ö¸üÖê›ü ˆ´Ö¸üÖê›ü ¯ÖãÃÖ¤ü ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö

07/10/1997

31/05/2017

26/11/1996

‰ú´Ö¸üÖê›ü

פü÷ÖÏÃÖ

26/11/1996

ˆ´Ö¸üÖê›ü

S S

S

S

5/7/1995

31/05/2017 31/05/2017

26/11/1996

¯ÖãÃÖ¤ü S 06/07/1995 1) ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö 2) —Ö¸üß 1) 3) úÖê ¯ÖÖÓœÃü¸ÖÖ¸üüÖú¾Ö›ü 2)Ö úÖ¸êü÷ÖÖÓ¾ÖS3) œüÖêúß01/03/2014 ¾ÖÖ‡Ô 4) ¾ÖÖœüÖê"ÖÖ úôÓû²Ö S 16/11/1992

26/11/1996

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

S

22/12/1993

31/05/2017

26/11/1996

23/01/2004

31/05/2017

26/11/1996

ˆ´Ö¸üÖê›ü ˆ´Ö¸üÖê›ü ´ÖÖ»Öì÷ÖÖÓ¾Ö −ÖÖ÷Öê¿Ö¾ÖÖ›üß S S

´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

S

26/11/1996

31/05/2017

5 14 14 28

26/11/1996

ˆ´Ö¸üÖê›ü

†Ö"Öá

S

28/11/1996

31/05/2017

26/11/1996

פü÷ÖÏÃÖ

×¾ÖšüÖôûÖ

S

02/11/1995

31/05/2017

26/11/1996

†¾Ö‘Ö›ü- 17/08/1996 —Ö¸üß ÖÖ¯Ö¸üß A 1) ¯ÖãÃÖ¤ü 2) ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ 3) 1) •Ö¾Öôû ¯ÖÖÓœü¸üÖú¾Ö›ü 2) ÖŸÖôêû÷ÖÖÓêÓ¾Ö 3) S †ÖúÖê»07/07/1995 Öß 4) ²Ö»»ÖÖ¸ü¯Öæ¸ü ˆ´Ö¸üÖê›ü

26/11/1996

26/11/1996

27

ÁÖß ¯ÖύúÖ¿Ö ›üß ÃÖ¸üŸÖÖ²Öê

09/02/1974

25/10/2000

11

S

³ÖÖÓ›êü÷ÖÖÓ¾Ö

25/01/1974

¸üÖôêû÷ÖÖ¾Ö

6 14 30 27

ÖÖê¯Ö›üß Öã

Darwha

1983

31/05/2017

1 0 11 11

Darwha

01/01/1974

26/11/1996

23 18 3 1 20 30 6 22 14

´Öã. ¯ÖÖê. ŸÖÖ. וÖ. −ÖÖ÷Ö¯Öã¸ü 08/08/1973

s

31/05/2017

9 9 9 9 6 4 4 3 1

¯ÖÏ¿ÖÖÓŸÖ Æü¸üß“ÖÓ¦ü Æü•ÖÖ¸êü

1982

16/11/2002

43 43 43 43 43 43 43 43 43

S

1981

1) ú¾ÖšüÖ 2) ÷ÖÖë›ü¾Ö֍ú›üSß ¾Ö¸ü¬Ö ÃÖÖ¾Ö−Öê¸ü ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö

26/11/1996

26/11/1996

וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ØÃÖ¤üß

04/08/1973

31/05/2017

1 29 27

S

02/07/1973

22/12/1995

11 10 9

¯ÖãÃÖ¤ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ÃÖ´Ö£ÖÔ¾ÖÖ›üß µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

13

S

43 43 43

ãú. •µÖÖêŸÖß ÃÖÖ¸Óü÷Ö¬Ö¸ü ÆÓü²Ö߸ü ÁÖß ´ÖÖê¸êüÀ¾Ö¸ü ÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö ¯ÖãÓ›ü¿ÖÖáÖß

1975

12

÷ÖÖ•Ö߯Öæ¸ü

¯ÖãÃÖ¤

S

03/01/1994

31/05/2017 31/05/2017

31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017

26/11/1996

26/11/1996

ˆ´Ö¸üÖê›ü ˆ´Ö¸üÖê›ü ×¾Ö›æ ˆ´Ö¸üüôû úôÓ Öê›ü û´Öã»ÖÖ †Ó²SÖÖôûß S פü÷ÖÏÃÖ

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû S ¸üÖôêû÷ÖÖ¾Ö ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ´ÖÓ÷ÖßS

26/11/1996

פü÷ÖÏÃÖ

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

26/11/1996

¯ÖãÃÖ¤ü

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

26/11/1996

¯ÖãÃÖ¤ü

פü÷ÖÏÃÖ

S

26/11/1996

26/11/1996

´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ‘ÖÖ™Óü•Öß ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ×¤ü÷ÖÏÃÖ −Öê¸ü −Öê¸ü

26/11/1996

ˆ´Ö¸üÖê›ü

פü÷ÖÏÃÖ

S

05/07/1995

26/11/1996

פü÷ÖÏÃÖ

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

S

19/04/1993

31/05/2017

16/12/1993

31/05/2017

S

05/07/1995

31/05/2017

26/11/1996 26/11/1996

26/11/1996 26/11/1996

31/05/2017

26/11/1996

31/05/2017

12/08/1992

31/05/2017

S

05/07/1995

31/05/2017

A

25/09/1995

31/05/2017

08/06/2007

31/05/2017

†Ö"Öá S 25/08/1992 S µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 26/11/1996 úôÓû²Ö S 21/12/1993 S ׿ָü¯Öã¸ü¾ÖÖ›üß Ø¾Ö¾Ö÷ÖÖ¾Ö ´ÖÖÓ÷Ö»ÖÖ¤êü¾30/07/1997 Öß S

31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017

6 6 9 10

3 29 14 24

24 21 21 9 24 20 23 19 21

9 10 8 11 9 6 5 10 10 1 5 10 10

26/11/1996

ˆ´Ö¸üÖê›ü

פü÷ÖÏÃÖ

S

01/07/1999

31/05/2017

26/11/1996

ˆ´Ö¸üÖê›ü

¯ÖãÃÖ¤ü

S

24/10/2000

31/05/2017

### ### ###

†¾Ö‘Ö›ü—Ö¸üß ¾Ö"Öß A ˆ´Ö¸üÖê›ü ˆ´Ö¸üÖê›ü úÖ¸ü ˆ´Ö¸üÖê›Öê›ü ü ²Öê»ÖÖê›ü ¾Ö¹ý›üSײÖ×²Ö S

12/07/1995

31/05/2017

28/07/1997

31/05/2017

### ### ### 19 10 3 18 9 12 4 4 25

Wani Umarkhed

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ´ÖÆü֍úÖ»Ö¯Öæ¸ü ¾Ö¹ý›üײÖײÖ

S

ÃÖã×−Ö»Ö Æü¸üߤüÖÃÖ »ÖÖÓ²Ö™ü ÁÖß. ¸ü´Öê¿Ö ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ×¾Ö"֍ú¸êü

´Öã.³Öã¸üúß ¯ÖÖê.−ÖÖÓ¤êü¯Öê¸üÖ ŸÖÖ.¾Ö"Öß ×•Ö.“ÖÓ¦ü¯Öæ¸ü 42 07/06/1974 ˆ´Ö¸üÖê›ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 15/06/1974 42

11 11

24 16

26/11/1996

S

1993

PUSAD

•Ö¾Öôûß

S

¯ÖύúÖ¿Ö ×Æü¸üÖ´Ö"Ö úÖÓ²Öôêû

¯ÖãÃÖ¤ü

01/07/1974

¯ÖãÃÖ¤ü

S

19/08/1998

31/05/2017

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.Ø“Ö“ÖÖê»Öß 1

S

׳ִָüÖ¾Ö ¯Öã−ÖÖ•Öß ²ÖÖê¸ü“ÖÖ™Óê

×—Ö¸ü¯Öã¸ü¾ÖÖ›üß ×¤ü÷ÖÏÃÖ

03/07/1974

30 28

´ÖÆüÖ÷ÖÓÖ¾Ö

Digras

10 10

26/11/1996

1994

42 42

26/11/1996

ˆ´Ö¸üÖê›ü

פü÷ÖÏÃÖ

S

06/01/2013

31/05/2017

26/11/1996´ÖÓ÷Öê¿Ö ׿ָü³ÖÖŸÖê

¾Ö›ü÷ÖÖ¾Ö ÷ÖÖ. ¯ÖÓ.ÃÖ. ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

23

ÃÖÖÆêü²Ö¸üÖ¾Ö −ÖÖ.¯ÖÖ¸üÖêœêü

“ÖÓŸÖ−ÖÖ †Öò¸ü÷ÖÖò×−֍ú †ò÷ÖÏ߯ÖÏÖêˆãÃÖ¸üãú.×»Ö.²ÖÖê¸ü»Öê

24

26

27

×−Ö¸Óüú

N

###

T N N' N

¾Ö Öß, ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ²ÖÖ³Öãôû÷Ö ¾Ö"Öß ###

--

--

‹ê

-

-

-

-ãú.×÷ÖŸÖÖÓ•Ö»Öß ÷Ö"Ö¯ÖŸÖ †ŸÖúÖ¸ê

¯ÖÓ.ÃÖ.¾Ö"Öß

26 ׍ú´Öß

´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö,פü÷ÖÏà Ö,ˆ´Ö¸üÖê›ü

¾Öã¸ü›ü, ÃÖê»Öã,

N

±úÖê¸ü´Ö−Ö ‡−“ÖÖ•ÖÔ ¾ÖêÙü−ÖÔ

42 ׍ú´Öß

×−Ö¸Óüú

N

¾Ö"Öß

-

-

-

-

-

´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö

-

-

† † † इ

¯ÖÏÖ.´Ö.¿ÖÖôû- Ö ¯ÖÖ³Öôû 10¯ÖÓ.ÃÖ.†Ö"Öá ׍ú´Öß. ã ú .×¾Ö−ÖÖ ´ÖÖ›ã ü ¸ ü ¾ ÖÖ¸ü ÁÖß. •Ö÷Öפü¿Ö וÖ.¯Ö.´ÖÖ¬µÖ.ú−µÖÖ 20 ¯ÖϳÖ֍ú¸ü ´ÖÖôû¾Öê ¿ÖÖôûÖ, ˆ´Ö¸üÖê›ü ׍ú.´Öß ÃÖ×¾ÖŸÖÖ ²ÖÖ²ÖÖ¸üÖ¾Ö ›üीÖêôûÃÖ ज्यो त भा उरा व

†×−Ö»Ö ¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´Ö•ÖÖ †

† -† † † Ö ¹ý अ † †

-

शक ् तीन गर (इ)

פü»Öß¯Ö ŸÖÖŸµÖÖ•Öß ¾ÖÖ÷Ö¤ü¸üú¸ü

ú

_

פü−Öê¿Ö ¯ÖÖӏÖÖÃÖ¸ê ›ãü¸Óü÷Öü ¾Öê¹ýôûú¸ü ׿ֻ֟Ö--´ÖÆêü¿Ö ¿Ö¿ÖߍúÖÓ•Ö−Ö²ÖÓ ŸÖ ¬Öæ

²ÖÖê¸ü÷ÖÖ¾Ö , ¯ÖÓ.ÃÖ. −Öê¸ü धा मणगा व

N N

¯ÖãÃÖ¤ü,פü÷ÖÏà Ö,¤üÖ¸ü¾ÆüÖ,´Ö

-

_

_

µÖ¾Ö´ÖŸÖÖ OK ôû OK

וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ ´ÖÖê—Ö¸ü ¯Ö.ÃÖ.¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

35 -N וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ ¯ÖÖÓœãÓü"ÖÖÔ 65-¯ÖÓ . ÃÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ׍ú.´Öß 0 וÖ.¯Ö. ´Öã»ÖÖÓ“Öß 50 פü−֍ú¸ü¸üÖ¾Ö ÷Ö¾ÆüÖôêû ¿ÖÖôûÖ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ׍ú´Öß Ö ãइश ú´ÖÖ¸ü −Ö¸ü Ø ÃÖ÷Ö¸ü ¯ÖÖê » Ö ÖßÃÖ ¾Ö ¤ã Ùê ü ´ Ö−Ö¾ÖÖ¸ü ü ¿ Ö−Ö ¾Ö›ü ÷ ÖÖ¾Ö ¸ü Ö ê › ü , µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 8 ् वरता ई चि मणा पूर ׍ú ´Öß T दय ा रा मज ी बा भुळग T ÃÖÖî .³ÖÖ¾Ö−ÖÖ ¾ÖÖ´Ö−Ö ×•Ö.¯Ö.¿ÖÖôû Ö, ा व 1232 •ÖÖ¬Ö¾Ö −ÖÖ÷Öê ¿ Ö¾ÖÖ›ü ß ×ú.´Öß ãú.¸ü֏Öß ¾ÖÃÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ×•Ö.¯Ö.¿ÖÖôûÖ ²ÖÖê™üÖê−Öß 55 N −ÖîŸÖÖ´Ö ŸÖÖ.´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ×ú´Öß

¯ÖãÃÖ¤ü

†Ó•Ö−֏Öê›ü

_

_

_

30׍ú´ Öß. _׿ֻ֟Ö- †. †¾Ö£Ö¸êü

- Ö ×•Ö.¯Ö.¿ÖÖôû ¸üÖ´Öן֣ÖÔ

2

-

###

¯ÖãÃÖ¤ü,פü÷ÖÏÃÖ ,´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö

¾Ö−Ö´ÖÖ»ÖÖ ¯Öևԍú¸üÖ¾Ö

‡Ô †

T

0 500 -

25

30 ׍ú. ´Öß

--

19 26 6 ‡ 23 †Ö 6 5 10 1 26 -12 ‡ 15 _ 26 _ 30

26/11/1996

S

22

--

23 4 28 ### ### ### 20 6 5

ˆ´Ö¸üÖê›ü, ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü, ²Öê»Ö¤ü¸üß, ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö úôÓû²Ö

1992

1991

20 21 20 21

21

†Öê

21 8 24 -19 7 24 ### ### ### 21 10 25 3 2 30 24 6 15 †Öê 23 5 9 -13 4 8 20 6 5 -

24 23 21 17

26/11/1996

20

- ú»ÖÖ ¾ÖÖ×−Ö•µÖ - 42 ãú¯Öã.−¾ÖîÖêÀ¿¾Ö¸üÖÖ»Öß´Öֻ֏Öê ¯ÖÏ»Æü›Ö¤üêü וÖ.´ÖÆü¯Ö.Ö×¾Ö¤ü ¯ÖÏÖµ£Ö.ÖÖ»ÖµÖ ×ú.´Öß ±ãú»Öê ¿ÖÖôûÖ ¸üÖÃÖÖ, ¯ÖÓ. ÃÖ. 25

´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ,—Ö¸üß ###

-

-

ˆ´Ö¸üÖê ›ü, ###

N

_

_

N

_

_

-

ˆ´Ö¸üÖê ›ü,

N

´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö 49 / 99

1

2

3

4

1995

Kalamb

1996

Umarkhed

דֻ»Öß •Ö.

S

1997

Darwha

‡¸ü£Öôû

1998 1999 2000 2001

. .

.

,

5

6

7

8

9

10

11

24/7/1974

42

10

7

26/11/1996

ÁÖß. ÃÖÓ•ÖµÖ ˆ¢Ö´Ö ³Ö¸ü"Öê

ˆ´Ö¸üÖê›ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 27/08/1974

42 42

9 9

4 0

26/11/1996

S

31/05/2017

ˆ´Ö¸üÖê›ü †Ö"Öá S 24/12/1993 31/05/2017 1) ‘ÖÖ™Óü•Öß 2) †Ö"Öá1)3)דִ֙ü ¯ÖÖÓœü¸Öü2) ú¾Ö›ü†ÖµÖŸÖÖ Ö 3)S Öî¸ü÷ÖÖÓ¾Ö19/08/1995 , ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö (ÃÖÖê−Ö.) 31/05/2017

23 21

5 9

7 12

Arni Wani

S

ÁÖß ¿Öêºþ úפü¸ü ÃÖîµÖ¤ü •µÖÖêŸÖß ¯ÖÓ›üߟָüÖ¾Ö œüÖ»Öê

´Öã.¯ÖÖê.ŸÖÖ.†Ö"Öá וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 28/10/1974 ´Öã.¯ÖÖê.¾Öê÷ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ.´ÖÖ¸êüÖ÷ÖÖÓ¾01/04/1975 Ö ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

42 42

7 1

3 30

26/11/1996

ˆ´Ö¸üÖê›ü ¾Ö"Öß

16 23

7 5

1 9

42 1 42 1 41 11 41 11 41 10 41 9 41 7 41 7 41 5

28 3 11 7 25 5 15 9 16

26/11/1996

´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

¯ÖãÃÖ¤ü

26/11/1996

¯ÖãÃÖ¤ü

26/11/1996

21 23 24 24 23 24 23 21 17

10 5 9 9 5 6 5 10 5

4 9 20 19 2 15 9 5 3

41 40 50 50

30 2 11 24

26/11/1996

S

³ÖÓ›üÖ¸üß ×¿Ö. וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö úÖê

S

28/04/1975

2004

PUSAD

÷ÖÖîôû Öã.

S

úãú.•µÖÖêŸÃ−ÖÖ ŸÖãôû¿Ö߸üÖ´Ö úÖ™êüú¸ü

¯ÖãÃÖ¤ü

20/06/1975

2005

Digras

וÖ.¯Ö.ˆ.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.Ø“Ö“ÖÖê»Öß 2

S

ãú. ×¾Ö¿Ö֏ÖÖ ‹. ‡Ó÷ÖÖê»Öê

†´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß

24/06/1975

Mahagaon Kalamb Umarkhed Kalamb Umarkhed

¤ü×ÆüÃÖÖ¾Öôûß

S

´ÖÓ•ÖãÂÖÖ ²ÖÖ¯Öã¸üÖ¾Ö ÷ÖÓ¬Öê¾ÖÖ¸ü . ÁÖß. ´ÖÖ¬Ö¾Ö “ÖÖÓ¤æü úÖôû²ÖÖÓ›êü

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

06/07/1975

. .

.

,

×¾Ö›æüôû ú−µÖÖ . .

S S

.

,

´ÖÖ»Öì÷ÖÖÓ¾Ö

S S

26/8/1975

úÖ¸üÖê›ü ŸÖÖ. ˆ´Ö¸üÖê›ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 16/10/1975 , 22/10/1975 ÁÖß´ÖŸÖß ÃÖã×−ÖŸÖÖ ³ÖÖ÷ÖÖê¸üÖ¾Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö ŸÖ¸üÖê›üÖ ŸÖÖ.ˆ´Ö¸üÖê›ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 15/12/1975

2011

Wani

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ד֏ֻÖ÷ÖÖÓ¾Ö

S

¤êü¾Öë¦ü ÷Ö"Ö¯ÖŸÖ¸üÖ¾Ö ²Ö““Öê¾ÖÖ¸ü

´Öããú™ü²Ö−Ö ŸÖÖ.—Ö¸üß

01/01/1976

2012

Digras

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ. ÖÓ›üÖ¯Öæ¸ü

S

ÃÖÖî.Û¾Æü.ÃÖß. šü "Öê

פü÷ÖÏÃÖ/ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

29/06/1976

Umarkhed PUSAD

“ÖÖŸÖÖ¸üß ú−µÖÖ

S

²ÖÎÖ´Æü"Ö÷ÖÖÓ ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû20/08/1966

׿־ÖÖ−Ö÷Ö¸ü

S

ãú. ú´Ö»Ö ‹´Ö. ÷ÖÓ¬Ö¯Ö¾ÖÖ›ü ¤üÖ´ÖÖê¬Ö¸ü ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ´ÖÖ−֍ú¸ü

׿־ÖÖ•Öß ¯Öêšü,¤êü¾Öôûß ¸üÖ›ê ü ¾Ö¬ÖÖÔ ŸÖÖ.¾Ö¬ÖÖÔ

07/04/1967

Ralegaon Mahagaon Ralegaon

וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ úÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö

S

¸ü֕֍ãú´ÖÖ¸ü ÃÖÓ³ÖÖ•Öß Ø¿Ö¤êü

´Öã.¯ÖÖê. ¾Ö›ü−Öê¸ü ŸÖÖ. ØÆü÷Ö Ö‘ÖÖ™ü וÖ.24/08/1968 ¾Ö¬ÖÖÔ

د֯Öôû÷ÖÖ¾Ö

S

ÃÖãÖ¤êü¾Ö ¯ÖãÓ›ü׻֍ú úÖôêû

וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ ¾Ö›ü÷ÖÖÓ¾Ö

S

ãú.¸ü•Ö−Öß ¬Ö−Ö¯ÖÖ»Ö ¾ÖÖ−֏֛êü

†Ö›ü¤ü ˆ´Ö¸üÖê›ü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

´Öã.¯ÖÖê.ŸÖ. ØÆü÷Ö Ö‘ÖÖ™ü וÖ. ¾Ö¬ÖÖÔ 25/09/1970

¾Ö−ÖÖê»Öß ´ÖÓ÷Ö߯ÖÖê›ü “ÖÖÓ¤üÖ¯Öã¸ü

S

•Ö¾ÖôûÖ Æêü™üß

S

¸üÖ•Öã ×¾ÖšüÖê²ÖÖ ¤ãü¬Öê ÁÖß ÃÖÓ•ÖµÖ ´Ö»Öãú•Öß ™êüúÖ´Ö ÁÖß ¸ü´Öê¿Ö ¸üִ֍éúÂ"Ö ‘µÖÖ¸ü . ÁÖß ¯ÖÏ´ÖÖê¤ü ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ÷ÖÖ¸üÖê›üß

פü÷ÖÏÃÖ , µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 28/01/1971 ´Öã ¯ÖÖê ú¸Óü•Öß ŸÖÖ êúôûÖ¯Öã¸01/06/1971 ü ×•Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû »ÖÖê"Öß †Ö"Öá 02/07/1971

2022

Mahagaon Pandharkawada Arni Kalamb Arni

´Öã.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

23/07/1971

2023

Digras

וÖ.¯Ö.ˆ.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ. ØÃÖ÷Ö¤ü

S

ÁÖß ²Öß.‹−Ö.Ö›üÃÖê

−Öê¸ü/µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

18/09/1971

ÁÖß. ˆ´Öê¿Ö ×¾Öšüšü»Ö¸üÖ¾Ö šü֍ú¸êü

úôû´Ö−Öê¸ü ¯ÖÓ.ÃÖ. ¸üÖôêû÷ÖÓÖ¾Ö

ÁÖß. ›ü²»µÖã. •Öê. ¾ÖÖ‘ÖÖ›êü

´Öã.¯ÖÖê.´Öããú™ü²Ö−Ö ŸÖÖ.—Ö¸ü02/07/1972 ß

2030

¸üÖ•ÖÖ²ÖÖ‡Ô ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ú−µÖÖ ¿ÖÖôûÖ ¸üÖôêû÷ÖÓÖ¾ÖS Ralegaon Zari ´ÖÖÓ÷Ö»Öß S Pandharkawada ¬Ö¸ü´Ö÷ÖÖê™üÖ S Wani וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ,×¾Ö¸üÓúÓã›ü −Ö. S Pandharkawada ú¸ü"Ö¾ÖÖ›üß S Pandharkawada ¤üÖŸÖ¯ÖÖ›üß S Zari ´Öããú™ü²Ö−Ö S

2031

Babhulgaon

s

“ÖÓ¦ü²ÖÖê¬Öß ²ÖÖ¯Öã¸üÖ¾Ö•Öß ‘ÖÖµÖ¾ÖÖ™êü

•ÖÖ´Ö−֍ú¸ü −Ö÷Ö¸ü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 15/07/1975

41

ÃÖÓ•ÖµÖ ¯ÖÏ.¯ÖÖ¸ü¬Öß ÃÖ×¾ÖŸÖÖ ×¾Ö»Ö¸üÖ¾Ö ÷ÖÖê´ÖÖÃÖê

´ÖÖ"Öߍú¾ÖÖ›üÖ ŸÖÖ.−Öê¸ü ØÆü÷Ö"Ö‘ÖÖ™ü ¾Ö¬ÖÖÔ

2021

2024 2025 2026 2027 2028 2029

2032 2033 2034 2035

7 30

¯ÖãÃÖ¤ü

03/04/1975

2019

01/01/1994

10 4

26/11/1996

´ÖÖ¸ü¾ÖÖ›üß ŸÖÖ.¯ÖãÃÖ¤ü

2020

31/05/2017

26/11/1996

פü÷ÖÏÃÖ/ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

2018

24/07/1995

27 16

ÁÖß ¯ÖÓ•ÖÖ²Ö ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö ¸üÖšüÖê›ü

2017

11

8 8

31/08/1974

ÁÖß ¾Æüß. ²Öß. ¸üÖšüÖê›ü

2016

19

´Öã.×—Ö¸ü¯Öã¸ü¾ÖÖ›üß ŸÖÖ.פü÷ÖÏÃÖ04/09/1974 42 ´Öã .¯ÖÖê.×−Ö»Ö•Ö‡Ô ŸÖÖ. êúôû15/09/1974 Ö¯Öã¸ü ×•Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 42

S

2015

18

10

´ÖÆüÖŸÖÖê»Öß ŸÖÖ ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

S

2014

17

21

ÁÖß –ÖÖ−ÖêÀ¾Ö¸ü ãÓú›ü»Öߍú ãú›ü¾Öê ÁÖß ²ÖÖôãû »Ö´Ö"Ö ‘ÖÖê›üÖ´Ö

ÆüÂÖá

2013

16

31/05/2017

ÁÖß ÷Öã"Ö¾ÖÓŸÖ ²Öß úÖ´Ö"֍ú¸ü

וÖ.¯Ö. ¿ÖÖôûÖ ¬ÖÖ−ÖÖê¸üÖ Öã¤Ôü

2010

15

20/07/1995

S

PUSAD

2009

S ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ˆ´Ö¸üÖê›ü ˆ™üˆ´Ö¸ü ß ¯ÖÖ›ü Öê›áü דֻ»Öß •Ö.S S

S

Digras

2007

14

Arni êúôû—Ö¸üÖ úÖê. Pandharkawada ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö (ÃÖÖê)

2003

2008

13

úôÓû²Ö

21 23

2002

2006

12

. .

S S

.

,

S

Ner Mahagaon

ØÃÖ¤üÖê›ü ¤ü÷Ö›ü£Ö¸ü

S

Wani Arni

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ,ÖÖÓ¤ü»ÖÖ ŸÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö

S

S

S

4 11 9 1

26/11/1996

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

S ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ ¸ü"Ö

30/10/2000

31/05/2017

22/12/1993

31/05/2017

S

27/7/1995

31/05/2017

פü÷ÖÏÃÖ

S

22/12/1993

31/05/2017

ˆ´Ö¸üÖê›ü

¯ÖãÃÖ¤ü

S

11/08/1992

31/05/2017

26/11/1996

úôÓû²Ö

פü÷ÖÏÃÖ

S

12/08/1992

31/05/2017

26/11/1996

úôÓû²Ö †Ö"Öá ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

26/11/1996

26/11/1996 26/11/1996 26/11/1996 26/11/1996

†Ö"Öá ²ÖÖê›üÖÔ

S

د֯Öôû¿Öê›üÖ S 29/12/1993 “ÖÖ¯Ö›üÖÔ ¿Öê»Ö㠍úôÓû²Ö S 16/11/1992 S üôû ú−µÖÖ ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ˆ´Ö¸üÖê›ü ´ÖÆü ˆ´Ö¸üÖ÷ÖÖӏ¾ÖêÖ ™ü ›ü ֍úôûß •Öã. ×¾Ö›æ 22/12/1993 S úôÓû²Ö S 26/07/1995 S ÷ÖÖÓ¾28/12/1999 ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ´ÖÆü ‡•Ö−Öß ¯ÖÖê Ö÷ÖÖÓ¾Ö ˆ´Ö¸ü Ö¸üß ´Ö㠏Öê››ü üÖ"ÖÖ ´ÖÖ»Öì Ö SÃÖÖ¬ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¾Ö"Öß −Öê¸ü›ü 07/12/1992 ¸ü"Ö

26/11/1996

ˆ´Ö¸üÖê›ü

פü÷ÖÏÃÖ

27/11/1996

ˆ´Ö¸üÖê›ü ¯ÖãÃÖ¤ü

S ²ÖÖ´Æü"Ö÷ÖÖÓ¾Ö “ÖÖŸÖÖ¸üß ú−µÖÖ S ¯ÖãÃÖ¤ü S

27/11/1996

¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö

†Ö™üÖê ÖÖ úÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö

S

S S

31/05/2017

3 30 29 29 8 13 24 29 6

27/11/1996

29 24 26 6

27/11/1996

27/11/1996

¾Ö"Öß ×•Ö.¯Ö.¿ÖÖôûÖ, ¸üÖÓ÷Ö"ÖÖ S 15/11/2002 1) ‘ÖÖ™Óü•Öß 2) ¯ÖÖÓœü¸ü1)ú¾Ö›ü´ÖÓÖ÷Öß 2) “Ö−Ö֏ÖÖ 3) S¬Ö¸ü´Ö÷ÖÖê™üÖ26/11/1996 ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ 11/07/1995 ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ¾Ö"Öß ¸ü"Ö 1) ‘ÖÖ™Óü•Öß 2) ¯ÖÖÓœü¸ü1)ú¾Ö›ü›üÖÓ÷Ö¸ü÷ÖÖÓ¾Ö 2) úÖê“Öß S3) —Öã»Öß 4) ú¸ü"Ö¾ÖÖ›üß 05/07/1995 1) ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ 1) ÷ÖÖêë›ü¾Ö֍ú›üß 2) ¤üÖŸÖ¯ÖÖ›ü S ß 26/11/1996 ¾Ö"Öß ×•Ö.¯Ö.¿ÖÖôûÖ,ÃÖ֏ָüÖ ¤ü. S 28/11/1996

10

16

27/11/1996

¯ÖãÃÖ¤ü

41 50

0 9

26 19

27/11/1996

ÃÖã×−Ö»Ö ¯ÖϳÖ֍ú¸ü »ÖãŸÖ›êü ´Öã.¯Öã¸ü›ü ¯ÖÖê.¯Öã−Ö¾Ö™ü ŸÖÖ.¾Ö"Öß ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 50 17/10/1966 ÁÖß ×¾Ö•ÖµÖ −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ˆ¯Ö÷Ö−Ö»ÖÖ¾ÖÖ¸ü´Öã.¯ÖÖê.•Ö¾ÖôûÖ ŸÖÖ.†Ö"Öá וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 45 10/05/1972

7 0

14 21

28/11/1996

02/07/1971

07/01/1972

ÁÖß ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü úÂ"ÖÖ¸êüøß −Ö»Ö´Öê»Ö¾ÖÖ¸ü´Öã.¯ÖÖê. †»Öá וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 25/12/1973 •ÖÖ´Öæ¾ÖÓŸÖ −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö æú¸ü´Öê»Ö¾ÖÖ¸ü ´Öã.¯ÖÖê.´Ö֍úá ²Öã.ŸÖÖ.—Ö¸üß ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 42 10 02/07/1974 ÁÖß ¯ÖύúÖ¿Ö “ÖÖêÖÖ•Öß •Ö÷ÖŸÖÖ¯Ö ´Öã.ŸÖê»ÖÓ÷Ö ™ü֍úôûß ¯ÖÖê.ˆ´Ö¸ü07/08/1974 ß ŸÖÖ êúôûÖ¯Öã¸ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 42 9 ãú. ´ÖÓ÷Ö»ÖÖ ¯ÖÖêŸÖ®ÖÖ ¯Ö¢Öê¾ÖÖ¸ü ´Öã. ¯ÖÖê. ŸÖÖ. ׍ú−Ö¾Ö™ü וÖ. −ÖÖÓ¤êü›ü 42 7 05/10/1974 42 0 ÁÖß. ‹ÃÖ. ¯Öß. †Ö÷Öã»Ö¾ÖÖ¸ü ´Öã.¯ÖÖê.´Öããú™ü²Ö−Ö ŸÖÖ.—Ö¸ü25/05/1975 ß 05/05/1976 12/08/1966

Öî¸üß

27/11/1996

31/05/2017

S

07/07/1995

31/05/2017

S S

27/11/1996

31/05/2017

27/11/1996

ŸÖãôû׿Ö−Ö÷Ö¸ü, S ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö 13/12/2001 ¾Ö−ÖÖê»Öß 1) ‘ÖÖ™Óü•Öß 2) ¯ÖÖÓœü¸ü1)ú¾Ö›ü¯ÖÖÓÖ÷Ö¸üÖ 2) ´ÖÓ÷Öß 3) ¾ÖÖ‡Ô S 4) ´ÖÓ÷08/09/1998 Ö߯ÖÖê›ü ˆ´Ö¸üÖê›ü “ÖÖÓ¤üÖ¯Öã¸ü S 27/11/1996 úôÓû²Ö S 18/06/1992 פü÷ÖÏÃÖ †Ö"Öá S 01/11/2000

27/11/1996

פü÷ÖÏÃÖ

27/11/1996 27/11/1996 27/11/1996

27/11/1996 27/11/1996

27/11/1996 27/11/1996

28/11/1996

28/11/1996

ØÃÖ÷Ö¤ü —Ö¸üß ¸üÖôêû÷ÖÓÖ¾Ö

27/11/1996

¯ÖÖÓœü¸ü¾Ö Öß ¾ÖÖ»Ö¬ÖÐã¸ü

÷Ö"ÖÖê¸üß

31/05/2017

18/08/1992

4 11 10 10 10 8 4 10 5

¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö

27/11/1996

÷ÖÓã•Ö ´Öã»Öê د֯Öôû ׸ü¬ÖÖê¸üÖ ÷ÖÖ¾Ö úÖ

31/05/2017

31/05/2017

46 45 45 45 45 45 45 44 43

´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

31/05/2017

24/08/1992

7 19 6

27/11/1996

31/05/2017

31/05/2017

9 4 8

12/01/1970

31/05/2017

11/03/1992

48 47 46

27/11/1996

31/05/2017

S

A S

25/08/1992

27/11/1996

S

10/07/1995

פü÷ÖÏÃÖ −Öê¸ü −Öê¸ü −Ö긴ÖÖê ü

ú ¯ÖÖ£ÖЛü÷ÖÖêôêû ²ÖÎÖ´ÆüS"Ö¾ÖÖ›üÖ ¯Öã09/10/1995

ØÃÖ¤üÖê›ü

úÖôûß ¤üÖî SS ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö 30/07/1997 د֯Öôû÷ÖÖ¾Ö ‡Ô ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ 11/08/1992 —Ö¸üß ™üëü³Öß ¸ü"Ö 12/08/1992 ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö †Ö"Öá S

24 5 24 25 2 20 24 9 7 ### ### ###

20

וÖ.¯Ö. ‡ÔÃÖÖ¯Öã¸ü

37

-

0

0

0

0

0

T

-

-

-

ÃÖŸµÖê−¦ü −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ›ü¾Ö¸êü

¿ÖÖ.ŸÖÓ¡Ö×−֍êúŸÖ−Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

¯ÖŸÖ߯֟−Öß

ÃÖã¸êüÖÖ ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü ›üÖÆãü»Öê

וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ −ÖÖµÖ÷ÖÖ¾Ö, ¯ÖÓ.T

¾Ö Öß, ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö

-

פü÷ÖÏÃÖ, ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

-

T

24

N ¾Ö T T ×−Ö¸Óüú

-

‡Ô

1

_

_

_

_

_

-

-

-

-

-

22 1

31/05/2017

-

−ÖêŸÖÖ•Öß ÆüÖµÖÍãú»Ö ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö.

7 10

31/05/2017

-

¯ÖÏ¿ÖÖÓŸÖ ¿ÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö•Öß

21 19

24 9 20 ### ### ###

0

0 --

21

31/05/2017

´ÖÖ¸ü¾ÖÖ›üß Öã

0 --

10

31/05/2017

•ÖµÖÖ ¯Öã¹ýÂÖÖê¢Ö´Ö ן֛üêú

0 --

21

31/05/2017

†- ¯ÖŸÖß/¯ÖŸ−Öß ¤üÖê−Æüß

0 --

31/05/2017

31/05/2017

-

‹ --

31/05/2017

31/05/2017

-

-

20 26 5 3

31/05/2017

-

†Ö

10 10 6 6

31/05/2017

-

-

21 21 20 20

31/05/2017

27

×−Ö¸Óüú

18 23 †Öê 4 13 30 6 ‡ 4 †Ö 16 ‹ 5

31/05/2017

26

अंजी नृ

N ¾Ö T

5 8 6 11 6 9 6 6 6

31/05/2017

25

¿ÖÖ´Ö ¾Ö. ¸üÖê›êü

15 18 20 24 16 24 20 14 20

31/05/2017

244 24 4

31/05/2017

23

-

6 10 6

31/05/2017

22

N

20 21 20

31/05/2017

21

†Ö¸êü÷ÖÖ¾Ö

N

N

###

_

_

-

T

N ¾Ö Tशुभदा ज ् ञानेश्वर-

ãú. ´ÖÓ÷Ö»ÖÖ †Ö÷Ö¸üú¸ü

-

रा जूर, कळंब

वैशा ली मा देवरा व मडा वी

×−Ö¸Óüú

וÖ.¯Ö. −Ö×¾Ö−Ö ¾ÖßÖß ¿ÖÖôûÖ ¸üÖôêû÷ÖÓÖ¾Ö

-

कि र्ती भा स् कर

29 0

ˆ´Ö¸üÖê ›ü N ¾Ö T

गो धणी , यवतमा ळ

बा .दे.वि . पहा पळ.

29

20

T T N/T

का लेश्व र

T

-†Ö

²Ö

¯ÖÏÃÖ®Ö ÃÖã¬Ö֍ú¸ü ãúôûú"Öá

פü¾ÖÖ−Öß −µÖÖµÖÖ»ÖµÖ,“ÖÓ¦ü¯Öæ¸ü

70 ׍ú´Öß

N

¾Ö"Öß

###

50 / 99

1

2

3

4

2036

Babhulgaon

2037

Ghatanji

2038

Wani

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ,¤üÆêü÷ÖÖÓ¾Ö ‘ÖÖê

S

²ÖÎÖ´Æü"Ö¾ÖÖ›üÖ ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, −ÖÖµÖ÷ÖÖÓ¾Ö ²Öæ

S

2040

Arni Wani

2041

Digras

וÖ.¯Ö..ˆ. ¯ÖÏÖ.¿ÖÖ. úÖÓ¤üôûß

2042

Ghatanji

2043

Digras

2039

×´Ö™ü−ÖÖ¯Öã¸ü

וÖ.¯Ö..¯ÖÏÖ.¿ÖÖ. ¾Ö›ü÷ÖÖÓ¾Ö ›ü.

2049 2050 2051

7

10

11

10

16

28/11/1996

10 2

20 21

28/11/1996 28/11/1996

—Ö¸üß

¾Ö"Öß †Ö"Öá ¾Ö"Öß ×¤ü÷ÖÏÃÖ

Æü¸üßÆü¸ü ´Ö−ÖÖêÆü¸ü ×−Ö´ÖÃÖ™üú¸ü

´Öã.¯ÖÖê.¸üÖ•Öæ¸ü úÖò

10/03/1974

´Öã.¯ÖÖê.•Ö¾ÖôûÖ ŸÖÖ.†Ö"Öá 21/03/1974 ´Öã.¯ÖÖê.−ÖÖµÖ÷ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ.¾Ö"Öß ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 10/07/1974

43 42

2 10

10 21

28/11/1996

S

ãú.÷ÖÖµÖ¡Öß ÎúÖÓŸÖߍãú´ÖÖ¸ü ÃÖÖ÷Ö¸ü ÁÖß ÃÖã¸êü¿Ö †Ö−ÖÓ¤ü¸üÖ¾Ö ²ÖÖê²Ö›êü

28/11/1996

´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö

S

‹ÃÖ. †Ö¸ü. ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü

פü÷ÖÏÃÖ/ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

42 42

7 4

8 30

28/11/1996

‰ú´Ö¸üÖê›ü

42 3 51 0 ´Öã ¯ÖÖê ¯ÖÖ£Ö¸üß ŸÖÖ êúôûÖ¯Öã¸07/05/1971 ü ×•Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 46 0 ²ÖÎÖ´Æü"Ö¾ÖÖ›üÖ ¯Ö.ŸÖÖ. −Öê¸ü 09/11/1972 44 6 ´Öã.¯ÖÖê .úÖê»Æüß ¯ÖÖê.±úÖôêû÷ÖÖ¾Ö ŸÖÖ.²ÖÖ³Öã ôû÷ÖÖ¾Ö ×•Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 41 11 25/06/1975 ´Öã.¯ÖÖê. ˆ´Ö¸üß ¸üÖê›ü ´ÖÖ. êú05/07/1975 ôûÖ¯Öæ¸ü וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû41 10 ´ÆüÖ›üÖ úÖò»Ö−Öß,“ÖÓ¦ü¯Öæ¸ü 09/09/1961 55 8 ´Öã.¯ÖÖ›üá −Ö.ŸÖÖ.‘ÖÖ™Óü•Öß 08/02/1963 54 3 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 50 3 01/02/1967

29 4 24 22 6 26 22 23 30

28/11/1996

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

29/11/1996

. .

.

01/01/1975

S s

÷ÖÖîŸÖ´Ö ¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö•Öß †ÆüÖ™êü

´Ö¸üÖšü¾Ö֍ú›üß ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ,¯Ö¸ü´Ö›üÖêÆü ´Öã؍ú¤ü¯Öã¸ü

S

S

ãú ´ÖÖµÖÖ ´Öã¸ü»Öָ߬ü †ÓúŸÖ¾ÖÖ¸ü ÁÖß ´Ö−ÖÖêÆü¸ü ´ÖÖêÆü−Ö ¯Öê»Ö−Öê ÁÖß ˆ¢Ö´Ö “ÖÓ¯ÖŸÖ ¤êü¾ÖŸÖôêû

´ÖÖê¯Ö

S

−ÖÓ¤ü׍ú¿ÖÖê¸ü Û¾Æü. “ÖÖŸÖÖ¸üú¸ü

•Ö¾ÖôûÖ

S

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

26/05/1971

†Ö¸êü÷ÖÖÓ¾ÖÖ ŸÖÖ.

S

–ÖÖ−ÖêÀ¾Ö¸ü −Ö÷Ö¸ü,¯ÖãÃÖ¤ü

02/08/1974

´Öã.¯ÖÖê. ú−Öê¸üß ŸÖÖ. ÃÖ֍úÖê»Öß ×•Ö»Æü10/11/1968 Ö ³ÖÓ›üÖ¸üÖ

S

S

†Ö"Öá/ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

23/10/1974

. ÁÖß ×¤ü»Öß¯Ö ›üÖê´ÖÖ•Öß ãú›ü´ÖŸÖê ÃÖã×−ÖŸÖÖ ¸üÖ. ×¾Öôû¯ÖÖŸÖê

,

02/02/1975 27/5/1966

Arni PUSAD Arni Ralegaon

¾Öºþ›ü ³Ö.

S

ãú.׍ú¸ü"Ö ×¿Ö¾Ö“Ö¸ü"Ö ×−֏ÖÖ¸êü †“ÖÔ−ÖÖ ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü ²Öã¸üÖÓ›êü ÁÖß ŸÖÖ¸üÖ“ÖÓ¤ü ÃÖãÖ¤êü¾Ö Ø»Ö÷ÖÖµÖŸÖ

וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ Öî¸üß

S

¸üÖ™Òü¯ÖÖ»Ö ×úÃÖ−Ö ÃÖãÖ¤êü¾Öê

ÃÖã¬Ö֍ú¸ü−Ö÷Ö¸ü éúÂ"ÖÖ¯Öæ¸ü

S

2057

Mahagaon Umarkhed

S

´ÖãôûÖ¾ÖÖ ÷Ö"Öê¿Ö ´ÖÖ¸üÖêŸÖß ÖÓ¤üÖ¸êü 10/08/1972 ŸÖÖ.ˆ´Ö¸üÖê›ü ÁÖß. îú»ÖÖÃÖ ¯Ö¸ü´ÖêÀ¾Ö¸ü úÖÓê›ü¸ü¾ÖÖ›ü ²ÖÎÖ´Æü"Ö÷ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ.ˆ´Ö¸üÖê›15/02/1974 ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

2058

Babhulgaon

ÃÖ¹ýôû

S

ØÆü´ÖŸÖ ÷Öã»ÖÖ²Ö¸üÖ¾Ö úÖôêû

†Ö´Ö¤ü¸üß

S

×Æü¾Ö¸üß ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ´ÖãŸÖá

s S

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ, îú»ÖÖÃÖ¯Öã¸üß

S

פü¯Öú ³ÖÖ÷ÖÖê¸üÖ¾Ö ³ÖÖê÷Öê ÁÖß´ÖŸÖß ÃÖÓ¬µÖÖ ×−Ö²ÖÓÖôûú¸ü ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ †•ÖãÔ−ÖÖ ÷ÖÖêÆüÖêúÖ¸ü ³ÖÖ¸üŸÖ ´ÖÖ¸üÖêŸÖ¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ−ÖŸÖÖ¾Ö"Öê

úÖ·ÆÖêôû

S

ÁÖß îú»ÖÖ¿Ö ×¤ü×»Ö¯Ö¸üÖ¾Ö †Ö÷Öê

וÖ.¯Ö.ˆ.¯ÖÏÖ£Ö.¿ÖÖôûÖ †ÓŸÖ¸ü÷ÖÖÓ¾Ö

S

ãú. ´ÖÖ»Öã ÃÖ¤üÖ׿־ָüÖ¾Ö †Ö¡ÖÖ´Ö

™üëü³Öß ÃÖÖê−Ö¾ÖÖœüÖê"ÖÖ

S

2066

PUSAD Yavatmal Wani Kalamb PUSAD Ralegaon Ner Ner

S

¯ÖÏ×¾Ö"Ö ¿ÖӍú¸üØÃÖÆü ¸üÖ"Öê ãú. ¯Öã¯ÖÖ †Ó²ÖÖ¤üÖÃÖ ŸÖÖµÖ›êü

2067

Darwha

´ÖÆüÖŸÖÖê»Öß

S

ãú ú»¯Ö−ÖÖ ›üß ŸÖÖµÖ›êü

2068

Ner

ØÃÖ¤üÖê›ü

S

÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö ¾ÖÖ´Ö−Ö¸üÖ¾Ö úÖê™ü−Ö֍êú

2069

Digras

וÖ.¯Ö.ˆ.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.×¾ÖšüÖê»Öß

S

ãú.‹´Ö.¯Öß. ²Ö−Ö×÷Ö−Ö¾ÖÖ¸ü

S

ÁÖß ÃÖÓ•ÖµÖ ÃÖÖÓ²Ö®ÖÖ ×ÃÖ›üÖ´Ö

2071

Pandharkawada ‘ÖÖê›ü¤ü¸üÖ ÷ÖÖîôû Öã. PUSAD

S

ÁÖß´ÖŸÖß ×´Ö−ÖցÖß ¸üÖµÖê¾ÖÖ¸ü

2072

Mahagaon

´ÖÖôû׍ú−Æüß

S

´ÖÖ¬Ö¾Ö ¿ÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö ÷ÖÖê¤ü´Ö»Öê

Mahagaon Ralegaon

ÃÖÖ‡Ô ‡Ô

S

¸üêüÖÖ ÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö “Ö¾ÆüÖ"Ö

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö.¿ÖÖôûÖ ²ÖÖê¸üÖ™üß

S

µÖÖê÷Ö߸üÖ•Ö •ÖÓ÷Ö»Öã•Öß ´ÖêÁÖÖ´Ö

×Æü¾Ö¸üß

S

‘ÖÖ™üÖê›üß ÷ÖÖÓ

S

ÁÖß´ÖŸÖß ¯Öã"ÖÖÔ ¸üÖê›êü ¯Öã¯ÖÖ ×úÃÖ−Ö ¸üÖšüÖê›ü

2052 2053 2054 2055 2056

2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065

2070

2073 2074 2075 2076

Yavatmal PUSAD

12

´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

43 43

ÁÖß. ‹ÃÖ. ¯Öß. šü֍ú¸êü

.

8

11/07/1973

S

Babhulgaon

Pandharkawada Wani Arni PUSAD

6

S

2047 2048

9

´Öã.ˆ´Ö¸üß ¯ÖšüÖ¸ü ¯ÖÖê.´ÖÆüÖôãûÓ ÷Öß 15/07/1972 ŸÖÖ.†Ö"Öá וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû44 .

S

2046

2045

5

ÃÖÖÆêü²Ö¸üÖ¾Ö Ã֏ÖÖ¸üÖ´Ö ¸üÖšüÖê›ü

S

. . Kalamb Pandharkawada ×´Ö¸üÖ Ner ˆ¤üÖ¯Öã¸ü

2044

S

14

15

16

17

18

19

S

22/01/1999

31/05/2017

18

4

11/02/1992

31/05/2017

29/09/1995

31/05/2017

25 21

3 8

9 20 2

11/08/1992

31/05/2017

11/08/1992

31/05/2017

24 24

9 9

20 20

24 20

9 5

7 29

ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ ¸ü"Ö S ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ ¸ü"Ö S

24/08/1992

31/05/2017

02/12/1996

31/05/2017

12/08/1998

31/05/2017

úôÓû²Ö S 23/01/2004 1) ‘ÖÖ™Óü•Öß 2) ¯ÖÖÓœü¸ü1)ú¾Ö›ü¤ü›Ö ü¯ÖÖ¯Öæ¸ü 2) •ÖÖê÷Öß−֍ú¾Ö›ü S Ö 3) 14/10/2003 ×´Ö¸üÖ ×¤ü÷ÖÏÃÖ −Öê¸ü −Öê¸ü −Ö길ü üÖÆüÖ™üß ‘ÖÖ¸êü±úôû ´Öãúà¤üS¯Öã¸ü ˆ¤üÖ12/08/1992 ¯Öã¸ü S

31/05/2017

28/11/1996

29/11/1996 29/11/1996 29/11/1996

פü÷ÖÏÃÖ

¸üÖôêû÷ÖÖ¾Ö

S

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

S

28/12/1993

31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017

30/11/1996

11/8/1992 1) ‘ÖÖ™Óü•Öß 2) ¯ÖÖÓœü¸ü1)ú¾Ö›üÃÖ֏ָü Ö Ö 2) êúôûÖ¯Öæ¸ü S3) ´Ö¸üÖšü¾Ö֍ú›ü ß 1995 ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ ¾Ö"Öß ˆú"Öß ¸ü"Ö ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö †Ö"Öá S 16/11/2002

30/11/1996

פü÷ÖÏÃÖ

¯ÖãÃÖ¤ü

S

18/12/1996

31/05/2017

†Ö"Öá ¯ÖãÃÖ¤ü ˆ´Ö¸üÖê›ü

•Ö¾ÖôûÖ

S S S

26/11/1996

31/05/2017

03/11/2000

31/05/2017

29/11/1996 30/11/1996

46 42 55 48

0 9 6 6

5 29 7 21

30/11/1996

44 43 ´Öã.¯ÖÖê.†Ó•Ö−ÖØÃÖ÷Öß üŸÖÖ.¬ÖÖ´Ö−Ö÷ÖÖ¾Ö ¸êü»¾Öê וÖ.†´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß42 14/01/1975

9 3 4

21 16 17

02/12/1996

´Öã.¯ÖÖê.‡Ô“ÖÖê¸üÖ ŸÖÖ.†Ö"Öá וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 24/11/1961

13

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

30/11/1996

†Ö¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖÓ

†Ö"Öá

31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017

20 16 24 20

6 6 6 5

5 28 5 29

17 20 24

6 5 9

9 0 19

21 20 24 16 21 20 23 19 21

10 5 6 7 10 5 4 9 10

24 28 8 15 26 28 24 19 17

31/05/2017

12 3 21 20

9 4 10 5

7 28 24 29

31/05/2017

17

0

5

23 20

5 5

9 20

26/11/1992

31/05/2017

02/12/1996

31/05/2017

22/11/1999

31/05/2017

31/12/1996

31/05/2017

12/08/1992

31/05/2017

03/12/1996 ¯ÖãÃÖ¤ü 7 9 †Ö´Ö¤ü¸üß S 07/07/1995 9 25 03/12/1996 ˆ´Ö¸üÖê› µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 03/12/1996 ÃÖ¾ÖÔSÃÖÖ¬ÖÖ 23/11/1992 4 24 03/12/1996 —Ö¸üß •ÖÖ´Ö"Öß ¸ü"Ö 4 21 03/12/1996 ¯ÖãÃÖ¤ü úôÓû²Ö S 16/10/2000 ¯ÖãÃÖ¤ü S 03/12/1996 ˆ´Ö¸üÖê›ü 6 3 05/07/1995 ¸ü Ö ôê û ÷ ÖÖÓ ¾ Ö ÃÖÖ¾Ö¸ü  Öê › ü Ö S 03/12/1996 5 3 03/12/1996 ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö Öî¸ü÷ÖÖÓ¾Ö úÖ. S S ±úôû07/01/1994 04/12/1996 »ÖÖ›ü 0 ŸÖÖ.24 úÖ¸ü•ÖÖ »ÖÖ›ü .וÖ.¾ÖÖ×¿Ö´Ö ¯ÖãÃÖ¤ü −Öê¸ü −Öê¸ü −Öê¸ü ¯Ö®ÖÖôûÖ Ø¯Ö¯Öôû÷ÖÖ¾Ö ›ãü. ÃÖÖŸÖê

™ëü³Öß S 2 25 04/12/1996 ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ −Öê¸ü ³Öã»ÖÖ‡Ô ¾ÖÖ¸ü•Ö‡Ô úÖ´Öšü¾SÖÖ›üÖ ÃÖÖê−12/08/1997 Ö¾ÖÖœüÖê"ÖÖ S ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ S 10 26 04/12/1996 ¯ÖãÃÖ¤ü 14/07/1995 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ŸÖÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû09/08/1973 43 9 22 06/12/1996 ¯ÖãÃÖ¤ü −Öê¸ü −Öê¸ü •Ö−Öã−ÖÖ Öôû"ÖÖ ØÃÖ¤üÖêS›ü 24/08/2004 S פü÷ÖÏÃÖ/ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû פü÷ÖÏÃÖ S 41 1 20 06/12/1996 ‰ú´Ö¸üÖê›ü 11/04/1976 03/01/2014 ´Öã. ¯ÖÖê. ŸÖê»ÖÓ÷Ö™ü֍úôûß ŸÖÖ.18/03/1972 êúôûÖ¯Öã¸ü וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 45 2 13 07/12/1996 1) ‘ÖÖ™Óü•Öß 2) ¯ÖÖÓœü¸ü1)ú¾Ö›ü¯ÖÖÓÖ÷Ö¸üÖ 2) êú÷ÖÖÓ¾Ö 3)S²ÖÖÆü¢Ö¸ü 4) ‘ÖÖê›ü¤ü¸üÖ 07/07/1995 ¯ÖãÃÖ¤ü S ¯ÖãÃÖ¤ü 46 10 13 10/12/1996 ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö 18/07/1970 02/12/1996 S “ÖÖêœüß ¯ÖãÃÖ¤ü Ö›üúÖ 2 21 10/12/1996 ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö 10/03/1973 44 26/05/2000 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ´ÖÖôû ׍ú−Æü ß S úÖôûß ¤üÖî.ü ÃÖÖÓ › ü ¾ ÖÖ, 5 15 11/12/1996 ¯ÖãÃÖ¤ü, ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö 16/12/1968 48 22/12/1993 ŸÖÖ.´ÖÆüÖ÷ÖÓÖ¾Ö, úôÓû²Ö ™üÃÖÖŸÖ‘Ö¸ü Ö»Öê÷ÖÖÓ¾Ö ß, úÖôûß S 11/12/1996 09/02/1970 ´Öã.¯ÖÖê.¾Ö¸ü¬Ö ŸÖÖ. ¸üÖôêû÷ÖÓÖ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 47 3 22 11/12/1996 úôÓû²Ö

31/05/2017

02/12/1996

¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö

02/12/1996

02/12/1996 02/12/1996

¤üÆêü÷ÖÖÓ¾Ö ´ÖÓ÷Öß

S S

´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ˆ´Ö¸üÖê›ü ‘ÖÖ−Ö´ÖãÖ S ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ×¿Ö¾ÖÖ•Öß−Ö÷Ö¸ü S ¸ü ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ˆ´Ö¸üÖê›ü ¾Öꈴָü "Öß ÖãÖê›. ØÃÖ¤ü ü ÷Öß éúÂ"ÖÖ¯Öæ S

¯ÖãÃÖ¤ü

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

S

51 ³ÖÖÓ²Ö¸üÖ•ÖÖ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 06/08/1966 50 ´Öã.úôû´Ö−ÖÖ ¯ÖÖê.ד֍ú¯Ö¸ü´07/01/1968 Ö ŸÖÖ.¾Ö"Öß ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 49 ×−ִ֏Öê›üÖ, וÖ. −ÖÖ÷Ö¯Öæ¸ü 10/01/1969 48 פü÷ÖÏÃÖ 42 28/11/1974 ´Öã. ¾ÖÖ™üÖê›ü ŸÖÖ. ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö.28/12/1974 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 42 ãú´ÖÖ¸ü ‘Öã›êü µÖÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ›üÖ, 07/05/1971 ÷Öã¹ý ´ÖÓ¤ü߸ü •Ö¾Öôû,úÖ¸ü 46•ÖÖ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 43 06/03/1974 ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ 41 05/07/1975 22/10/1965

¯ÖÆãü¸ü ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö ´ÖÖêÖ ŸÖÖ.פü÷ÖÏÃÖ

13/08/1973 29/10/1973

43 43

9 7

18 2

11/12/1996 11/12/1996

−Öê¸ü

¯ÖãÃÖ¤ü

ˆ´Ö¸üß

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ‘ÖÖ™üÖê›üß ÷ÖÖÓ

S

S S

18 9 19 13 4 8 13 7 17 24 9 19 23 5 3 ### ### ### ### ### ### 14 6 15 20 5 13

31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017

31/05/2017 31/05/2017

11/12/1996

31/05/2017

24/07/1997

31/05/2017

20 5 20 ### ### ###

20

21

-

22

-

23

-

-†ºþ"ÖÖ ‰ú´Öê¿Ö šü֍ú¸üê

-

‡Ô

׳ִָüÖ¾Ö ÃÖã´ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ú¸êü

24

-

ÃÖÖ¾ÖÓ÷ÖÖ ²Öã.¯ÖÓ.ÃÖ.פü÷ÖÏÃÖ ×¸ü.±ú.´ÖêÆüŸÖÖ ¸üÖ™ÒüßµÖ ×¾ÖªÖ.פü÷ÖÏÃÖ

25

-

-

10 ׍ú.´Öß. 5 ׍ú.´Öß.

26

27

פü÷ÖÏÃÖ, ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö,

-

-

N ¾Ö T -

-

-

פü÷ÖÏÃÖ

¯ÖŸÖ߯֟−Öß ¯ÖŸÖ߯֟−Öß

¯ÖÓ.ÃÖ.¯Öãà ֤ü ### _†)¯ÖŸÖß/¯ÖŸ−Öß

ÃÖãד֟ÖÖ ´ÖÖÃÖã¸üú¸ü

×¾Ö•ÖµÖ Æü׸ü³ÖÖ‰ú ú¤ü´Ö

-

-

11 וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ ŸÖ¸üÖê›üÖ ×ú´Öß.

-

×−Ö¸Óüú

N

_

T

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

_

¯Ö.ÃÖ.׿Ö.¯ÖÓ.ÃÖ.¯ÖãÃÖ¤ü

N ‹ _

-‡Ô-‡Ô † † †

--

† † †

-¯ÖύúÖ¿Ö ÃÖ֍úÖê¸êü

--

†ÖÁÖ´Ö--¿ÖÖôûÖ ¾Ö›ü÷ÖÖÓ¾Ö ×¤ü÷ÖÏÃÖ

29-׍ú´Öß.

--

--

N N

_

×−Ö¸Óüú

−Öê¸ü

N

60 †´ÖÖê»Ö ¯Ö֓֏Öê›êü ×»Ö¯Öߍú ÃÖÓŸÖ ÁÖß. ¾ÖÖ´Ö−Ö Ã֍Îãú ן־֛ü •Öã−Öß 13 ÷ÖÖ›ü÷Öê²ßÖÖ²ÖÖ ×ú´Öß •ÖÖ¬Ö¾Ö ˆ´Ö¸üÖê›ü ׍ú.´Öß ÃÖÓ•ÖµÖ ²ÖÖ¯Öã¸üÖ¾Ö ×²Ö›ü Ö‡Ô ÃÖ´Ö¤ü וÖ.¯Ö.¿ÖÖôû ¾Öê"Öß ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ´ÖÖê. ¾±úÖ¹ýú Ö, 207 †−ÃÖÖ¸üß ™ëü³ÖêÀ¾Ö¸ü−Ö÷Ö¸ü ˆ¤ãÔü ׍ú.´Öß ÁÖß ×¾Ö»ÖÖÃÖ “ÖÓ. ןָ֟ü †²ÖÔ´ÖÖ¸ê −Ö úÖê ü -†Ö¯Ö ²Öòú µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 2040 ׍ú ´Öß ²ÖÓ›æü ÃÖÓ²Öæ ãú´Ö¸êü וÖ.¯Ö.ÆüÖµÖ.ãú¸ü‡Ô ׍ú´Öß N ×−ÖµÖÖ•Ö †Æü´Ö¤ü ¯ÖãÃÖ¤ü 40 ´ÖÖ¬Öã¸üß ²ÖÖôûéúÂ"Ö •ÖÖ»Æêü

úÖ−ÆüÖ ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

-

-0

0 अ

ÃÖã¸êü¿Ö ¤êü¾Ö¸ü-Ö¾Ö•Öß ™êüúÖ´Ö 0

चंद्रशेखर पा डूरंग झा डे

-

וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ »ÖÖê"Öß 0

जि .प.क.प्रा.म.शा . पा रवा

### µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖ ˆ´Ö¸ü ôû , Öê ›üÖ›ü , ú¤ü ¸üµÖ¾ÖŸÖ´ÖÖ ß ôû, ¾Ö"Öß,´ÖÖ ¸ê³ÖÖêü÷ÖÖÓ•¾Ö»ÖÖ Ö,—Ö ### ˆ¤ã Ô ü , ˆ´Ö¸üÖê ›ü

30 N ¾Ö T

-

### _

-

-

-

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ,¯ÖãÃÖ Çü¤üµÖÖ“ÖÖ ¤ü ÷ÖÓ³Ö߸ü

-

-

0

-

सा यत खर्डा

42

‹ N ¾Ö T -

-

-

-ÁÖß ¯ÖÏ´ÖÖê¤ü ן֕ÖÖ¸êü

-

-

-

-

וÖ.¯Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 19 ׍ú ´Öß

-

-

-

-

T

-

-

51 / 99

6

7

8

9

10

11

2077

1

Ner

´ÖÖÓ÷Ö»ÖÖ¤êü¾Öß

S

•µÖÖêŸÖß úÖ»ÖߤüÖÃÖ ¾ÖÖôûêú

¤üÖ³ÖÖ ŸÖÖ. ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

11/09/1974

42

8

20

11/12/1996

2078

PUSAD

¾Ö›ü÷ÖÓÖ¾Ö

S

¾ÖÓ¤ü−ÖÖ ŸÖãúÖ¸üÖ´Ö ´Öã−ÖêÀ¾Ö¸ü

´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

16/07/1975

2079

Babhulgaon

ÃÖÖî•Ö−ÖÖ

S

ú´Ö»Ö ˆ¬¤ü¾Ö ¯ÖÖ™üß»Ö

´Öã.¯ÖÖê.×Æü¸ü¯Öã¸ü üŸÖÖ.“ÖÖÓ¤üã¸ü ¸ü»¾Öêê וÖ.†´Ö¸ü Ö¾ÖŸÖß 17/07/1963

41 53

10 10

15 14

ˆ´Ö¸üšüÖ ¾ÖÃÖÖÆüŸÖ ´ÖÖ¸ü¾ÖÖ›üß

S

2081

Yavatmal Ner

S

ÁÖß ‹−Ö. ¯Öß. ´ÖÖÓ•Ö¸êü ÁÖß. ´ÖÆêü−¦ü ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ¸êü

´Öã. ¯ÖÖê. ‘ÖÖê›ü؏֛üß ŸÖÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 05/10/1968 ¾Ö™ü±úôûß ŸÖÖ. −Öê¸ü 30/12/1974

48 42

7 5

26 1

2082

Pandharkawada úêúôûÖ¯Öã¸ü

S

ÁÖß´ÖŸÖß ¯ÖÏןֳÖÖ “Ö¾ÆüÖ"Ö

2083

Darwha

S

ãú ¸üÖ•ÖÁÖß êú ´Öã¤ü»ÖßµÖÖ¸ü

´Öã .¯ÖÖê.™ëü³ÖËß ŸÖÖ. ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö11/05/1975 ×•Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 42 ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ 50 24/01/1967

0 4

20 7

, ¾Ö™ü±úôûß ŸÖÖ. −Öê¸ü

10 10 3 8 3 11 10 5 11

50 2 ´Öã.¯ÖÖê.»Ö֏Ö−Öß ŸÖÖ.ÃÖ֍úÖê»05/05/1964 Öß ×•Ö.³ÖÓ›üÖ¸Ö 53 0 ŸÖôêû÷ÖÖ¾Ö ŸÖÖ.ן־ÖÃÖÖוÖ.†´Ö¸ü07/07/1971 Ö¾ÖŸÖß 45 10 ´Öã.ÃÖÖê´Ö−ÖÖôûÖ ¯ÖÖê.úÖëœüÖ ŸÖÖ.¯Ö¾Ö−Öß ×•Ö.³ÖÓ›üÖ¸Ö 50 1 15/04/1967

2080

2

3

4

¯Öêú›üÖÔ

5

2088

Kalamb Ner Ralegaon Arni Ralegaon

2089

Ghatanji

2090

Yavatmal

»ÖÖêÆüÖ¸üÖ ¯ÖêÖ›ü

S

2091

Darwha

ŸÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ´Ö

S

2092

Darwha

¾Ö›ü÷ÖÖÓ¾Ö ÷ÖÖ

S

47 ×ÃÖŸÖÖ ²Ö−ÃÖÖê›ü 46 10/07/1970 ¾ÖÖÃÖã¤êü¾Ö †Ö−ÖÓ¤ü¸üÖ¾Ö ¾Ö֍ú›êü ´Öã.³ÖÖÓ²Ö ¯ÖÖê. ÃÖÖ¾ÖÓ÷Öß ŸÖÖ. ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾15/02/1965 Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 52 ãú.¿ÖÖ»Öß−Öß ¯ÖãÓ›ü»Öߍú¸üÖ¾Ö ²Ö›ü¾Öևԍú−ÖÖÓ¤ü÷ÖÖÓ¾Ö ¯Öêšü †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß 02/09/1972 44 15/02/1971 ˆÂÖÖ ³ÖÖˆ¸üÖ¾Ö ÃÖÆüÖ¸êü ´Öã.¯ÖÖê. ÃÖê»Ö›üÖÆê ü ŸÖÖ. ÃÖê»Öã וÖ. ¾Ö¬ÖÖÔ 46 . 42 03/06/1974 ÁÖß´ÖŸÖß ³ÖÖ¸üŸÖß ¯ÖϳÖ֍ú¸ü וָüÖ¯Öã¸êü †Öšü¾Ö›üß ²ÖÖ•ÖÖ¸ü ³Ö÷Ö¾ÖÓŸÖØÃÖ÷Ö “ÖÖîú ¯Öã»Ö÷ÖÖÓ¾Ö44 01/07/1972 ÃÖÖî ×´Ö−ÖցÖß † úÖ™üú¸ü úÖ¸Óü•ÖÖ ŸÖÖ ¾ÖÖ×¿Ö´Ö 47 07/12/1969 ÁÖß ´ÖÓ÷Öê¿Ö ¿Ö ׿ָü³ÖÖŸÖê »ÖÖêÆüÖ¸üÖ ×•Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 46 16/06/1970

2093

Darwha

²ÖÖê¸üß ú−µÖÖ

S

ãú ¿ÖÖ»Öã ›üß ¾Ö߸ü

2094

Wani

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ¾ÖÖÓ•Ö¸üß

S

ÃÖÖî. ˆÂÖÖ ×¾Ö•ÖµÖ ú֍ ›êü

2095

Babhulgaon

s

ÃÖÓ¬µÖÖ ×ŸÖÖê

S

“ÖÓ¤üÖ ¯ÖύúÖ¿Ö −Ö÷Ö¸üÖôêû

2084 2085 2086 2087

2096

Wani

. .

.

,

S

´ÖÖê—Ö¸ü

S

וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ ¾Ö¸ü¬Ö

S

ŸÖ¸üÖê›üÖ

S

וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ úÖê¯Ö¸üß

S S

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ,¸üÖ•Öæ¸ü úÖò

20/7/1969

•ÖÖ´Ö¤ü¸üÖ ×•Ö ¾ÖÖ׿ִÖ

2099

Kalamb Kalamb Zari

´Öããú™ü²Ö−Ö

S

ÁÖß. ¾ÖÖµÖ. µÖæ. Ö›üÃÖê

15/06/1966 ´Öã.¸üÖ•Öã¸ü ¯ÖÖê.¬ÖÖ−ÖÖê¸üÖ ŸÖÖ.—Ö¸ü ß

2100

Arni

ÃÖ֏ָüÖŸÖÖÓ.

S

ÁÖß ÷Ö"Öê¿Ö ÁÖ߸üÖ´Ö ÷ÖÖ¸üÖê›üß

´Öã.¯ÖÖê.¾ÖÖ‡Ô ŸÖÖ.וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 15/02/1976

2101

Babhulgaon

s

¸üÖ•Öë¦ü −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ×ŸÖ¸ü´ÖÖ¸êü

د֯ÖôûÖã™üÖ ŸÖÖ.¬ÖÖ´Ö−Ö÷ÖÖ¾Ö ×•Ö.†´Ö¸ü Ö¾ÖŸÖß 12/09/1966

S

ÁÖß ÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö •ÖÖ−Ö¸üÖ¾Ö ×•Ö¾ÖŸÖÖê›êü ×¾ÖšüÖê²ÖÖ ²ÖÖ¯Öã¸üÖ¾Ö ŸÖê»Ö¸üÖÓ¬Öê ÁÖß. ×−ÖôûÓúšü ¯ÖϳÖ֍ú¸ü ¯ÖÖšüú ÁÖß ×¾Ö•ÖµÖ −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö “Ö¾ÆüÖ"Ö −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ¯Ö¸ü¿Ö¸üÖ´Ö ¸üÖšüÖê›ü ãú.´Öß−ÖÖ −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ²ÖÖê¸êüú¸ü ãú.׍ú¸ü"Ö ×¿Ö¾Ö¸üÖ´Ö ×“Ö¾ÖÖ"Öê

´Öã ¯ÖÖê •Ö¹ý¸ü ŸÖÖ ‘ÖÖ™Óü•Öß ×•Ö10/09/1961 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ´Öã. ¯ÖÖê. ‘ÖÖê¸üÖ›ü ŸÖÖ. ÃÖê»Öæ 06/05/1967 וÖ. ¾Ö¬ÖÖÔ ´ÖãôûÖ¾ÖÖ ŸÖÖ.ˆ´Ö¸üÖê›ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 16/01/1972 ¿Öêú»Ö÷ÖÖÓ¾Ö 01/01/1974 úÖôûß ¤üÖî»ÖŸÖ 08/05/1974 ŸÖÖ.´ÖÆüÖ÷ÖÓÖ¾Ö ,

2097 2098

2108

Pandharkawada Maregaon Umarkhed Arni Mahagaon Wani Wani

2109

Ghatanji

2102 2103 2104 2105 2106 2107

. .

.

,

S

. .

.

,

S

´ÖÓ÷Öß ¯ÖÖê›ü וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ™ü֍úôûÖê›üÖ ¬Ö−Ö•Ö −Öևԍú−Ö÷Ö¸ü ¯Öê¾ÖšüÖ"ÖÖ ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ,´Öã¬ÖÖì−Öß ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ,−ÖÖµÖ÷ÖÖÓ¾Ö Öã

S S S S S S

.

,

07/03/1967

,

28/6/1971

22/09/1974

´Öã.úôû´Ö−ÖÖ ¯ÖÖê.úÖêšüÖ¸üß ŸÖÖ.“ÖÓ ¦ü¯Öæ¸ü 24/10/1974 .

S

07/06/1970

06/04/1975

16

17

18

19

31/05/2017

24

9

20

11/12/1996

S ›ü÷ÖÖêô11/08/1992 ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ −Öê¸ü −Öê¸ü −Öê¸Æüü ÖŸÖÖê»ÖÖ ¤ü÷Ö›ü ¬ÖÖ−ÖÖê¸üÖ ¯ÖÖ£ÖÐ êû ´ÖÖÓ÷Ö»ÖÖ¤êü¾Öß S

¯ÖãÃÖ¤ü

¾Ö›ü÷ÖÖ¾Ö

13/01/1994

31/05/2017

12/12/1996

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

ÃÖÖî•Ö−ÖÖ

04/07/1995

31/05/2017

23 21

4 10

18 27

--

--

--

12/12/1996

20 21

5 10

19 26

-

-

-

12/12/1996

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 12/12/1996 31/05/2017 S ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö −Öê¸ü −Ö긴ÖÖÆã ü −Öêü¸»ü Öß Ö¸ü²Öß ¤ü÷Ö›ü ¬ÖÖ−ÖÖê¸üÖ ´ÖÖ¸ü05/07/1995 ¾ÖÖ›üß 31/05/2017 S 1) ˆ´Ö¸üÖÃÖê›ü 2) ´ÖÆü1)Ö÷ÖÖÓ™ü¾Ö֍úôû 3) ߯ÖÖÓ(‡Ôœ)ü¸ü2)ú¾Ö›ü¯Öã»Ö ÖÃÖÖ¾ÖÓ S ÷Öß 3)12/03/1992 ²ÖÖê¸ü÷ÖÖÓ¾Ö 4) êúôûÖ¯Öæ31/05/2017 ¸ü

13/12/1996

¯ÖãÃÖ¤ü

S

29/09/1995

31/05/2017

25 21

2 8

19 2

11 21 16 29 16 28 30 24 15

13/12/1996

úôÓû²Ö S פü÷ÖÏÃÖ ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ −Öê¸ü †Ó²ÖÖê›üÖ ¿Öê−¦üß ²Öã. ´ÖÖê—SÖ¸ü —Ö¸üß ×¿Ö¸üÖê»ÖÖ A S

26/11/1996

31/05/2017

26/09/1995

31/05/2017

16/12/1996

31/05/2017

01/07/2004

31/05/2017

24/12/1996

31/05/2017

16/11/1992

31/05/2017

20 21 20 12 20 24 20 20 24

6 8 5 10 5 6 3 10 9

5 5 15 30 7 15 25 0 13

20 24 3 23

6 10 4 5

5 24 28 9

23 23 18

4 5 10

19 9 0

16 11 19 15 16 20 20 20 23

7 11 10 3 6 5 9 6 5

6 21 7 29 7 19 8 5 9

6 6 6 10

12/12/1996

13/12/1996 16/12/1996 18/12/1996

ŸÖ¸üÖê›üÖ

¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö

†ÓŸÖ¸ü÷ÖÖÓ¾Ö úÖê¯Ö¸üß

S

S S

ˆ´Ö¸üÃSÖ¸üÖ •Öã−ÖÖ

»ÖÖêÆüÖ¸üÖ ¯ÖÖêS›ü 06/02/1997

31/05/2017

12/03/1997

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

ŸÖôêû÷ÖÖ¾Ö

S

31/07/1996

31/05/2017

08/04/1997

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

¾Ö›ü÷ÖÖ¾Ö ÷ÖÖ.

S

18/08/1992

31/05/2017

24 26 24 16

23/05/1997

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

²ÖÖê¸üß ú−µÖÖ

S

26/11/1996

31/05/2017

03/06/1997

¾Ö"Öß

³ÖÖ»Ö¸ü

07/07/1992

31/05/2017

10/06/1997

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

÷Ö¾ÖÓ›üß

ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ ¸ü"Ö

03/01/2014

31/05/2017

01/07/1997

¾Ö"Öß

¸üÖ•Öæ¸ü ‡Ô

22/12/1993

31/05/2017

úôÓû²Ö úôÓû²Ö

12/01/1994

31/05/2017

22/12/1993

31/05/2017

31/07/1998

31/05/2017

S

46 45 50

11 11 11

24 3 16

02/07/1997

14/07/1997

—Ö¸üß

ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ ¸ü"Ö S S וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ †›êü÷ÖÖ¾ÖS

41 50 55 50 45 43 43 42 42

3 8 8 0 4 4 0 8 7

16 19 21 25 15 30 23 9 7

14/07/1997

´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö

†Ö"Öá

S

25/10/2000

31/05/2017

17/07/1997

—Ö¸üß

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

A

10/06/2005

31/05/2017

19/07/1997

42 41 40 54

1 4 5 2

25 29 18 27

21/07/1997

1) ¯ÖãÃÖ¤ü 2) ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›ü 1) Ö¾ÖÖ÷Ö•ÖÖôûß 2) ÃÖã¸ü¤êü¾ÖßS 3) ÃÖÖê−Öã24/07/1997 »Öá 4) ´ÖÓ÷Ö߯ÖÖê›ü ´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ÖÖ¯Ö¸ü Sß 02/02/2002 S ¯ÖãÃÖ¤ü ˆ´Ö¸üÖê›ü ˆ´Ö¸ü ¤ü÷Ö›üÖꛬÖÖ−ÖÖê ü ¸üÖ ×ŸÖ¾Ö¸Óü÷Ö ¬Ö−Ö•Ö 24/11/2000 S ˆ´Ö¸üÖê›ü †Ö"Öá S 12/12/1996 S ¯ÖãÃÖ¤ü, ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö Ø¯Ö¯Öôû÷ÖÖ¾Ö ‡Ô, 23/08/1996 ÃÖÖ‡Ô ‡Ô, ¯Öê¾ÖšüÖ"ÖÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ úôÓû²Ö ¾Ö"Öß 26/11/1996 Ö ÃÖ¾ÖÔ¸üÃ"ÖÖ¬ÖÖ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ¾Ö"Öß 22/12/1993 ¸ü"Ö

04/07/1997

19/07/1997 21/07/1997 21/07/1997 21/07/1997 21/07/1997 21/07/1997

S

2112

S

2113

Yavatmal

úÖ´Öšü¾ÖÖ›üÖ

S

ÁÖß. ÷ÖÖê¯ÖÖ»Ö ¤Óü›üÖôêû

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ŸÖÖ. וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 14/07/1966

50

10

17

23/07/1997

S

¸üÖ•Öë¦ü ¤üÖ¤üÖ•Öß ¿Öë²Ö›êü

´Öã.¯ÖÖê. ¾Ö›üúß ŸÖÖ. ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö

ˆ¢Ö¸ü¾ÖÖœüÖê"ÖÖ

S

ãú.ÃÖãÂÖ´ÖÖ ´ÖÖ¸üÖêŸÖ¸üÖ¾Ö ÷ÖÖ•Ö»Öêú¸ü ˆ´Ö¸üÃÖ¸üÖ , µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

49 43

6 4

9 5

23/07/1997

2115

Ralegaon Ner

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö.¿ÖÖôûÖ “ÖÖ“ÖÖê¸üÖ

2116

Yavatmal

Æüêü™üß »ÖÖ×ÃÖ−ÖÖ

s

ÁÖß.¸üؾ֦ü •Ö÷Ö®ÖÖ£Ö¸üÖ¾Ö ú“Ö¸êü

ÃÖÓ³ÖÖ•Öß −Ö÷Ö¸ü, µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû29/06/1974

2117

Digras

וÖ.¯Ö.ˆ.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.×¾ÖšüÖê»Öß

S

ãú.ד֡ÖÖ Ø³Ö÷ÖÖ¸êü

פü÷ÖÏÃÖ/ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

42 42

11 10

2 6

25/07/1974

S

²Öê»îSÖÖê¸üÖ

²ÖÖê¸ü÷ÖÖÓ¾Ö ×ŸÖ¾ÖÃÖÖ

26/01/1974

†Ö"Öá

×−Ö¬ÖÖ

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

»Ö´Öß−Ö÷Ö¸ü,²ÖÖê¸ü÷Ö›üß,¯ÖãÃÖ¤ü 02/01/1976 ¾ÖÃÖã¬ÖÖ ‹ú−ÖÖ£Ö ÷Öֵ֍ú¾ÖÖ›ü ãú.•µÖÖêŸÖß ¸üִ֍éúÂ"Ö ¯ÖÖ™üᯙ ´Öã.¯ÖÖê.¿ÖÖáÖß −Ö÷Ö¸ü †Ö"Öá13/12/1976 וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ãú. ˆ×´ÖÔ»ÖÖ »Ö´Ö"Ö¸üÖ¾Ö •ÖµÖþÖÖ»Ö ¾Öî¿ÖÖ»Öß −Ö÷Ö¸ü µÖ ¾ÖŸÖ´ÖÖôû04/03/1963

22/11/1967

S

15

06/02/1997

S

2114

14

24/12/1996

ÁÖ߸üÖ´Ö¯Öã¸ü

2111

13

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö

24/12/1996

PUSAD Arni Yavatmal

2110

12

21/07/1997

¯ÖãÃÖ¤ü

21/07/1997

´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö −Öê¸ü

23/07/1997

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö

ÁÖ߸üÖ´Ö¯Öã¸ü †Ö"Öá µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

•ÖÖ´Ö›üÖêÆü ‹ãú»Öá

S S S S S

23/07/1997

−Öê¸ü −Öê¸ü

23/07/1997

פü÷ÖÏÃÖ

¬Ö−Ö•Ö ˆ¢Ö¸ü¾ÖÖœüÖê"ÖÖ S S µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû S S

23/07/1997

פü÷ÖÏÃÖ

×¾ÖšüÖê»Öß

S

31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017

20

21

‡Ô

-

‡Ô

†Ö

×¾Ö.•ÖÖ. ´ÖÖ¬µÖ. †ÖÁÖ´Ö ¿ÖÖôûÖ Æü¹ý

10 ׍ú.´Öß.

-

-

‹»Ö.¯Öß.¾ÖÖÍú¸ü

פü−Ö²ÖÖ‡Ô ×¾ÖªÖ.פü÷ÖÏÃÖ

ãú.³ÖÖ¸üŸÖß ×¾Öšüšü»Ö ÃÖ.׿ց֍ú †Ö˜ÖÖ´Ö ¯ÖÓ.ÃÖ.¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ¯Ö.ÃÖ.¤üÖ¸ü¾Æü-Ö †Öê´Ö−ÖÖ£Ö “Ö¾ÆüÖ"Ö ×•Ö.¯Ö.¿ÖÖ ¯ÖÖôûÖê¤üß ---

10 ׍ú.´Öß.

25

26

_

0

0

0

0

0

27

N ¾Ö T ¯ÖÓ.ÃÖ.¯Öãà ֤ü¾Ö"Öß,´ÖÖ N ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö,—Ö ### -

´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö, ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ,

-

−Öê¸ü / ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ×−Ö¸Óüú

-

ˆ´Ö¸üÖê ›ü

-

¯ÖÓ.ÃÖ.פü÷ÖÏÃÖ

N -

15 ׍ú´Öß N ¾Ö T 20׍ú ´Öß -T ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

_

N

_

-

-

_

T

ÃÖã×−Ö»Ö ²Öôû߸üÖ´Ö•Öß ¾ÖÖ‘Ö´ÖÖ¸êü “Ö֍ãú¸ü †Ö"Öá

10†×−Ö»Ö ¿ÖӍú¸ü ˆ¢Ö¸ü¾ÖÖ¸ü

†ÖÃÖÖê»ÖÖ

70

T

-

-

-

-

ÃÖ¾Ö−ÖÖ, ÷ÖÓã•Ö,

-

פü÷ÖÏÃÖ

-

_

_

_

_

‡ -

T-

-

-

-

×−Ö¸Óüú

_

_

_

_

_

N N/T

अ _

रविं द्रशा •्ÖµÖहे†•ÖÖ²Ö¸üÖ¾Ö कोÃÖÓल

आष्टी, कळंब

का ळी खु

T

׿ָü³ÖÖŸÖê

¿ÖÖ.¯ÖÖê.²Öê×Ã֍ú †ÖÁÖ´Ö ¿ÖÖôûÖ ¹ÓýœüÖ ×“Ö“Ö‘ÖÖ™ü

_

_

_

_

N

²Ö

¸ü´Ö֍úÖÓŸÖ ¸ü‘Öã−ÖÖ£Ö ÃÖ¯ÖÏê

ŸÖÆü×ÃÖ»Ö úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ×¤ü÷ÖÏÃÖ

16 ׍ú.´Öß.

-

--

--

--

--

N -

###

-

-

-

-

-

²Ö¤ü»Öß

31/05/2017

23/07/1997

31/05/2017

23/07/1997

31/05/2017

19

10

19 3

10 2

8 30

-

19 24

10 9

8 19

0-

-

31/05/2017

-

_

28/11/1996

12/08/1992

-

_

31/05/2017

31/05/2017

--

--

31/05/2017

S 23/07/1997

--

_

-

26/11/1996

31/05/2017

24

† † --

15 5 3 -8 †Ö, ‹ , †Öê 8

31/05/2017

¯ÖύúÖ¿Ö ×¾Ö. ÷ÖÖë›üÖ"Öê

-

20 20 20 19

23/07/1997

23

¯ÖÓ.ÃÖ.¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö

16/11/1996

01/03/2014

22

ससा णी פü÷ÖÏÃÖ,¯ÖãÃÖ ¯ÖŸÖߤü,¤üÖ¸ü¾ÆüÖ, ¯ÖŸ−Öß

N ¾Ö T ãú. ¿Öã³ÖÖÓ÷Öß œüÖ»ÖêוÖ.¯Ö.د֯ÖÏß ²Öã™üß µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 35 ׍ú. -

-

-

-

-

-

-

52 / 99

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

14/6/1975

41

11

17

23/07/1997

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

04/07/1976

פü÷ÖÏÃÖ/ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

19/11/1976

10 6

27 12

23/07/1997

ÁÖß. ×−ÖŸÖß−Ö ¯ÖÏ»ÆüÖ¤ü ›üÖÆüêú

40 40

23/07/1997

‰ú´Ö¸üÖê›ü

פü÷ÖÏÃÖ

S

05/07/1995

31/05/2017

S

†²¤ãü»Ö ¾Ö׍ú»Ö ´Ö. †ú²Ö¸ü

פü÷ÖÏÃÖ/ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

02/02/1970

פü÷ÖÏÃÖ

S

25/07/1997

31/05/2017

ÁÖß ™üß. ²Öß. ´Ö›üÖ¾Öß

¸üÖ•Öã¸ü/—Ö¸üß/µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

05/08/1970

29 26

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

S

3 9

24/07/1997

וÖ.¯Ö.ˆ.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.דָüæú™üÖ

47 46

24/07/1997

פü÷ÖÏÃÖ

דָüãú™üÖ

S

12/04/1993

31/05/2017

Yavatmal Mahagaon

é ˆÓú›üÖ¯ÖÖê›ü ²ÖδÆüß

S

29 11

24/07/1997

31/05/2017

22/12/1995

31/05/2017

Ralegaon

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö.¿ÖÖôûÖ †ÖÓ•Öß ¯ÖÖê›ü

S

24/07/1997

31/05/2017

Darwha

¤êü‰úôûü÷ÖÖÓ¾Ö ¾Ö

S

2127

Digras

וÖ.¯Ö..¯ÖÏÖ.¿ÖÖ. ¾ÖÃÖÓŸÖ¯Öã¸ü Ö›üÖÔ

S

2128

Digras

וÖ.¯Ö.ˆ.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.Ø“Ö“ÖÖê»Öß 2

S

2129

Arni

¯ÖÖÓ÷Ö¸üß

S

2130

Darwha

´Öãœüôû

S

2 26 6 27 26 30 21 17 1

24/07/1997

2126

6 2 6 4 0 9 6 6 4

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ‘ÖÖê−ÖÃÖ¸üÖ −ÖÃÖ¸üÖ ´Öã‘ÖÖêÃÖôû

24/07/1997

2125

¤üÖ¸¾ÆüÖ

פü÷ÖÏÃÖ †Ö"Öá ´ÖÆüÖ÷Ö־֍úôÓû²Ö

S

S

3 2

42 42 41 41

1 1 10 5

26 10 30 17

24/07/1997

41 40 40

2 11 11

29 28 17

24/07/1997

7 6 17 13 30 15 3 0 27

24/07/1997

24/07/1997 ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ˆ´Ö¸üÖê›ü ¬ÖÖ¸ü ˆ´Ö¸ü ´ÖÖêÆüÖêÖ› ÷ÖÖÓ ü ˆ´Ö¸ü •Öê÷ÖÖӏ¾Ö ײ֙ü Öê›ü S¸ü÷ÖÖÓ¾Ö ²Öã.31/07/1997

“ÖÖŸÖÖ¸üß ´Öã»Öê S 14/08/2003 †Ö"Öá ²ÖÖê¸ü÷ÖÖÓ¾Ö ¯ÖãÓ. S

24/07/1997

פü÷ÖÏÃÖ

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

S

08/02/2004

31/05/2017

24/07/1997

ˆ´Ö¸üÖê›ü

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

S

29/06/1995

31/05/2017

24/07/1997

ˆ´Ö¸üÖê›ü ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ²ÖÎÖ´Æü"Ö÷ÖÖ¾Ö −ÖÖ¸üôûß

S

12/01/1994

31/05/2017

¾Ö¸Óü¤üôûß

S

13/07/1995

31/05/2017

24/07/1997

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

¾Ö"Öß

26/11/1996

31/05/2017

24/07/1997

ˆ´Ö¸üÖê›ü

¯ÖãÃÖ¤ü د֯Öôû÷ÖÖÓ¾Ö †Ö´Ö»ÖÖ

ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ ¸ü"Ö

27/07/1995

31/05/2017

27 23 24 13

25/07/1997

25/07/1997 31/05/2017 1) ¾Ö"Öß 2) ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›ü 1) ÖÃÖÖê−Öê÷ÖÖÓ¾Ö 2) ¯ÖœüÖ 3)Sêú÷ÖÖÓ¾Ö 4)26/11/1996 ÃÖã®ÖÖ 31/05/2017 1) ‘ÖÖ™Óü•Öß 2) ¯ÖÖÓœü¸ü1)ú¾Ö›ü¸üÖÖ´Ö−Ö÷Ö¸ü 2) úÖ¸êü÷ÖÖÓ¾SÖ ²ÖÓ. 3) œü24/10/2000 Öêúß 4) ¯ÖÖ™ü"Ö²ÖÖê¸üß 31/05/2017

25/07/1997

ˆ´Ö¸üÖê›ü

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

S

24/11/2000

31/05/2017

25/07/1997

פü÷ÖÏÃÖ

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

S

12/08/1992

31/05/2017

25/07/1997

21/12/1993

31/05/2017

2

25/07/1997

ˆ´Ö¸üÖê›ü ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ×“ÖÖ»Öß ¾Ö−Ö ™ü֍úôûß ‡Ô ¸üÖÆãü¸ü

### 23 2 19 18 5 4 6 5 ### ### ### 16 6 7 24 9 19 23 5 10

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

÷ÖÖë¬Öôûß

S

04/02/2002

31/05/2017

15

3

27--

¯ÖÖÓ.ú¾Ö›üÖ ‘ÖÖ™Óü•Öß

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû †Ö"Öá

30/07/1997

31/05/2017

1 10¯ÖÓã›ü»Öߍú †. “ÖÓ¤ü−֏Öê›êü ¯ÖÓ.ÃÖ.²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖÓ¾Ö 55 ׍ú.´Öß. 0

31/05/2017

10 5

0

21/12/1993

19 23

¾Ö"Öß ˆ´Ö¸üÖê›ü

²ÖÖê¸ü÷ÖÖÓ¾Ö † µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

S S ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ ¸ü"Ö

21/12/1993

31/05/2017

-

25/07/1997

31/05/2017

### ### ### 19 10 6

²Ö

ÃÖÖî.‡Ó¤æü ´Ö−ÖÖêÆü¸ü úÖê²ÖôêÆüû ÖêµÖ −ÖÖµÖ²Ö ŸÖÆüÃÖ߻֤ü35Ö¸ü ׍ú ²ÖÖ³Öã´Ößôû÷ÖÖÓ¾T Ö

2118

Kalamb

2119

Ner

د֯Öôû÷ÖÖ¾Ö ›ãü.

S

ÃÖŸµÖ¯ÖÖ»Ö ×¾Ö−Öֵ֍ú¸üÖ¾Ö ÃÖÖê¾Öôêû

2120

Digras

וÖ.¯Ö.ˆ.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ. ¸üÖ´Ö−Ö÷Ö¸ü

S

2121

Digras

וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ. ˆ¤ãÔü ¿ÖÖôûÖ »Ö֏Ö

2122

Digras

2124

. .

.

,

6

,

S

S

2133

Yavatmal ²ÖÖê׸üØÃÖÆü Pandharkawada ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ÃÖÖê−Ö. Umarkhed דֻ»Öß •Ö.

S

ÁÖß †×¾Ö−ÖÖ¿Ö ²ÖÖôûéúÂ"Ö ²Ö−ÖÃÖÖê›ü ´Öã.¯ÖÖê. ÷Öãºþ−ÖÖ−֍ú −Ö÷Ö¸ü ÷ÖÖê02/02/1972 ¬Ö"Öß ¸üÖê›ü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 45 ˆ™ü ß ´ÖÆü Ö ÷ÖÓ Ö ¾Ö ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖ−Ö ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ÷ÖÖ¾ÖÓ›êü 20/03/1972 45 וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ÁÖß.¯Öß.‹ÃÖ.úÖê»Æêü ´Öã.¯ÖÖê.ŸÖ. ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû29/11/1972 44 ÁÖß ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö ›üß “Ö¾ÆüÖ"Ö ‘ÖÖ™ü׍ú−Æüß ŸÖÖ ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ 05/03/1973 44 ÁÖß. ‹´Ö.¾Æüß. ¯Ö¤ü´ÖÖ¾ÖÖ¸ü פü÷ÖÏÃÖ/ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 43 25/11/1973 ãú. ÃÖÓ×÷ÖŸÖÖ úÖê¸ü›êü ¸üÖôêû÷ÖÖ¾Ö /µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 43 04/01/1974 ÁÖß ÃÖÓ•ÖµÖ ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö úÖôêû ´Öã.¾ÖÖ‡Ô ŸÖÖ.וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû05/05/1974 43 ÁÖß ´Ö−ÖÖê•Ö ×−Ö ÖÖê›êü ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 01/08/1974 42 ÁÖß. ÃÖÓ•ÖµÖ −ÖÖ¸üÖµÖ"Ö ÷ÖÖ¾ÖÓ›êü ¹ý‡Ô ¾ÖÖ‡Ô ŸÖÖ. וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 42 10/11/1974 ÁÖß ×úÃÖ−Ö ×¤ü÷ÖÖÓ²Ö¸ü ׿־Ö−Ö¾ÖÖ¸ü ´Öã.¯ÖÖê. ×Æü¾Ö¸üß ŸÖÖ. êúôûÖ¯Öã14/11/1974 ¸ü וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 42 ÁÖß. ÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö ¿ÖÖ´Ö¸üÖ¾Ö ×¿Ö¸ü÷Ö߸êü ˆ´Ö¸üÖê›ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 30/01/1975 42

2134

Digras

וÖ.¯Ö..¯ÖÏÖ.¿ÖÖ. ¾Ö›ü÷ÖÖÓ¾Ö ›ü.

S

ÁÖß. ‹. •Öê. ¯Ö¯¯Öã¾ÖÖ»Öê

−ÖÖ÷ÖÖ¯Öæ¸ü ¹ý.ˆ¤ãÔü

S

2136

Umarkhed PUSAD

µÖê»Ö¤ü¸üß

S

ÁÖß. †²¤ãü»Ö −Ö¤üß´Ö †²¤ãü»Ö ¸ü••Ö֍ú ˆ´Ö¸üÖê›ü וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû21/04/1975 ´Öã.¯ÖÖê.úÖ−ÆüÖ ŸÖÖ.´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö †Ó−ÖŸÖ ¤üÖ¤üÖ¸üÖ¾Ö ¯ÖÓןÖ÷Ö¸üÖ¾Ö 01/07/1975

2137

Ghatanji

S

14/12/1975

2123

2131 2132

2135

S

פü÷ÖÏÃÖ / µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

05/04/1975

•Ö¾Öôûß

S

¯ÖÏÃÖÖ¤ü †¿Öêú ¤êü¿Ö¯ÖÓÖ›êü

¯ÖãÃÖ¤ü

וÖ.¯Ö.ˆ.¯ÖÏÖ. ¿ÖÖôûÖ ÃÖÖ¾ÖÓ÷Öß ¯Öê¸üúÖ

S

ãú. Ûô֟ÖÖ ¾ÖÃÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö úÖôêû

´Öã. ´ÖÖôû߯Öã¸üÖ ŸÖÖ. ¸üÖôêû÷ÖÓÖ¾Ö ×•Ö. 03/06/1976 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

2140

PUSAD Ralegaon Umarkhed

“ÖÖŸÖÖ¸üß ´Öã»Öê

S

ÁÖß. ´ÖÖ¬Ö¾Ö “ÖÓ¦üúÖÓŸÖ ÃÖã¸üÖê¿Öê

œüÖ"֍úß ŸÖÖ.ˆ´Ö¸üÖê›ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 14/06/1976

2141

Arni

²ÖÖê¸ü÷ÖÖÓ¾Ö ¯ÖãÓ.

S

ãú.×´Ö−ÖÖ ¤êü×¾Ö¤üÖÃÖ ¸üÖ´Ö™êüêú

†Ö"Öá ŸÖÖ.†Ö"Öá

2142

Darwha

ÖÖê¯Ö›üß ²Öã

S

ãú ´ÖÖ¬Ö¾Öß ‹´Ö úÖôêû

2143

Darwha

²ÖÖê¸üß ²ÖêÃÖߍú

S

ÁÖß ‘Ö−Ö¿µÖÖ´Ö ÃÖã ´ÖÖê™êü

2144

Mahagaon

¾Ö֍ú¤ü ‡Ô

S

÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö ÃÖÖÆêü²Ö¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ™üß»Ö

2145

Digras

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.¾Ö¸Óü¤üôûß

S

ãú.×ÃÖ´ÖÖ ¾ÖÖ. †Û÷−ÖÆüÖê¡Öß

2138 2139

02/03/1976

24/07/1997

7 9

†Ö _19 21 21 23 3 24 19 23 18

10 6 11 5 4 6 10 5 9

7 30 2 8 28 14 7 9 19

-

-

31/05/2017

24/07/1997

†Ö"Öá

¯ÖÖÓ÷Ö¸üß

S

03/01/2014

31/05/2017

24/7/1997

úôÓû²Ö

S

17/11/1992

31/05/2017

24/07/1997 24/07/1997 24/07/1997

S פü÷ÖÏÃÖ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 24/07/1997 1) ‘ÖÖ™Óü•Öß 2) ¯ÖÖÓœü¸ü1)ú¾Ö›üúÖêÖ ¯Ö¸üß 2) ×Æü¾Ö¸üß 3)S´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ÃÖÖê −Ö 22/12/1993 S •Ö. 12/08/1998 פü÷ÖÏÃÖ ˆ´Ö¸üÖê›ü ˆ´Ö¸ü דָüÖê›ãú™üü Ö ´Ö¸üÃÖãôû דֻ»Öß S 15/11/2002

´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

פü÷ÖÏÃÖ

S

31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017

24/07/1997

´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ˆ´Ö¸üÖê›ü †ÖÓ ˆ´Ö¸ü²ÖÖꏛÖêüÖ›ˆ¤ã ü Ôü œüÖ"֍úß ˆ¤ãSÔü −ÖÖ÷ÖÖ¯Öæ15/03/1992 ¸ü ¹ý. ˆ¤ãÔü S פü÷ÖÏÃÖ

¯ÖãÃÖ¤ü S 26/11/1996

24/07/1997

01/08/1997

31/05/2017

25/10/2000

31/05/2017

24/07/1997

24/07/1997 24/07/1997

Mahagaon

¸üÖÆãü¸ü

S

†¿ÖÖêú ¸üÖ´Ö•Öß •ÖÓ÷Ö»Öê

2154

Babhulgaon

÷ÖÖë¬Öôûß

S

†×−ÖŸÖÖ ×´Ö»Öà¤ü ÷ÖÓ׳ָü

Yavatmal Arni

úÖêôÓû²Öß úêúôû—Ö¸ü ŸÖÖÓ.

S

´ÖÓ÷Ö»ÖÖ ŸÖãúÖ¸Ö´Ö ¾Ö֍ú›êü ÁÖß ÃÖã¬Ö֍ú¸ü úÖ׿ָüÖ´Ö ¸üÖ´Ö™êüêú

´ÖÖêÆü¤üÖ ŸÖÖ.êúôûÖ¯Öã¸ü 05/04/1972 ´Öã.ú¾ÖšüÖ Öã.ŸÖÖ.‘ÖÖ™Óü•Öß 14/04/1973

1 1

26 17

25/07/1997

Wani Yavatmal

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ³ÖÖ»Ö¸ü úÖ»Öá

×¾Ö−ÖÖê¤üú ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ¿Öê¸üúß ´Ö−ÖÖêÆü¸ü ׍úÃÖ−Ö úÖ²ÖÓôêû

´Öã.´ÖÜ“”û¦üÖ ¯ÖÖê.−ÖÖÓ¤êü¯Öê¸üÖ ŸÖÖ.´ÖÖ¸ê ü÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 43 11 14/06/1973 د֯Öôû÷ÖÖÓ¾Ö ,ŸÖÖ.¯ÖãÃÖ¤ü 15/09/1973 43 8

17 16

25/07/1997

S

10 5

23/12/1993

2153

2158

19 21

S

ÁÖß †ÖêëúÖ¸ü µÖã ´Ö›üÖ¾Öß

S

†Ö - †¯ÖÓ÷Ö

פü÷ÖÏÃÖ

S

S

6 19

úôÓû²Ö

²ÖÖê¤ü÷Ö¾ÆüÖ"Ö

2157

10 1

24/07/1997

Darwha

2156

19 24

31/05/2017

2152

45 44

11 26

31/05/2017

ÁÖß ÃÖã¸êü¿Ö †Ö¸ü »ÖÖêÖÓ›êü

2155

10 10

29/06/1995

S

¸ü֕֍ãú´ÖÖ¸ü ÷ÖÖê¯ÖÖ»Öôû¸üÖ¾Ö ²ÖÖ¸üÖÆüÖŸÖê

21 21

31/05/2017

S

S

וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ´Öã»ÖÖÓ“Öß ¿ÖÖôûÖ ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö

S

11

פü÷ÖÏÃÖ

ŸÖ¸ü−ÖÖêôûß

ÁÖß ÷Ö׸üÂÖ ÃÖã³ÖÖÂÖ¸üÖ¾Ö ¸êü¾Ö"Ö¾ÖÖ¸ü

19

7

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

Darwha

S

18

24/07/1997

2151

ˆ´Ö֍úÖÓŸÖ ¯Öß.•ÖÖ´Ö»Öß¾ÖÖ¸ü

17

13

01/11/1995

2150

2149

S

¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö

S

16

31/05/2017

S

ÁÖß ´ÖÖ¬Ö¾Ö ¸üÖ´Öã•Öß ŸÖã´Ö¸üÖ´Ö ÁÖß ¸ü´Öê¿Ö ³ÖÖÍú¸ü ¯ÖÖ»ÖÖÔ¾ÖÖ¸ü

2148

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ¬ÖÖê¯Ö™üÖôûÖ Ö›üú¤ü¸üß

15

S 20/10/2003 S ÷ÖÖ¾Ö ›ã20/07/1995 ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ¤üÖ¸üÖê¾Æü›Ö −Öê ü ¯ÖÖÓ¸üœãü"ÖÖÔ ²ÖδÆüß Ø¯Ö¯Öôû ü. S

ÃÖ¸ü‡Ô ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

S

2147

Wani PUSAD Ralegaon Pandharkawada

14

פü÷ÖÏÃÖ

ÃÖã®ÖÖ Pandharkawada ¯ÖÖ™ü"Ö ²ÖÖê¸üß

2146

13

úôÓû²Ö

24/07/1997

40 11 ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ 40 11 25/06/1976 ´ÖÖê—Ö¸ü ŸÖÖ −Öê¸ü 40 6 14/11/1976 ¾Ö›ü¤ü ŸÖÖ.´ÖÆüÖ÷ÖÓÖ¾Ö 40 6 18/11/1976 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ/µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 40 5 01/12/1976 ¸üÖ´Ö¯Öã¸üÖ ¾ÖÖ›Ôü ¾Ö"Öß 16/04/1977 40 1 ¯ÖãÃÖ¤ü 39 7 28/10/1977 31/01/1964 ´Öã.د֯Öôû÷ÖÖÓ¾Ö ¯ÖÖê.ŸÖÖ. ØÆü÷Ö Ö‘ÖÖ™ü וÖ. ¾Ö¬ÖÖÔ 53 4 ´Öã .¯ÖÖê.´ÖÖ£ÖÖ•ÖãÔ−Ö ŸÖÖ. —Ö¸ü04/05/1966 ß ×•Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 51 0 ´Öã.úÖê¯ÖÖ´ÖÖÓ›ü¾Öß ¯ÖÖê.ÃÖã®ÖÖ 04/01/1967 ŸÖÖ. êúôûÖ¯Öã¸ü וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 50 4 ˆ¢Ö¸ü¾ÖÖœêüÖ"ê ÖÖ ŸÖÖ −Öê¸ü 49 4 08/01/1968 •ÖÖÓ³ÖÖê¸üÖ ŸÖÖ ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ 46 3 07/02/1971 د֯Öôû÷ÖÖ¾Ö ‡Ô 46 1 18/04/1971 ´ÖÆüÖ÷ÖÓÖ¾Ö ´Öã.¯ÖÖê.´ÖÖê—Ö¸ü ŸÖÖ.−Öê¸ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 45 8 29/09/1971 24/06/1976

12

24/07/1997

25/07/1997 25/07/1997

25/07/1997

25/07/1997

פü÷ÖÏÃÖ úôÓû²Ö úôÓû²Ö

פü÷ÖÏÃÖ

úôÓû²Ö úôÓû²Ö

×ÃÖ÷ÖÓ¤ü S ´ÖÖÓ•Ö¸ü¾Ö‘Öôû S ²ÖêÃÖߍú ¿ÖÖôûÖ úôÓû²Ö S

S

31/05/2017 31/05/2017

31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017

S S

S

### ### ### 25 2 16 20 6 5 19 9 30 ### ### ### 19 10 7 19 10 0 ### 13 21 23 21 20 21 19 20

### 3 11 4 10 6 10 10 6

20

_

21

22

23

24´ÖÆêü¿Ö ¸üÖ´Ö³ÖÖˆ ÖÖê›üêú

´Öëœü»ÖÖ ¯Ö.ÃÖ.úôÓû²Ö

10 ׍ú.´Öß.

‡Ô

¸ü•Ö−Öß ÷ÖÖêôêû

25 ´Ö.¤ü.³ÖÖ.×¾Ö.†Ö"Öá ׍ú´Öß.

25

26

27

T ×−Ö¸Óüú

−Öê¸ü

N

_

_

T N

_

_

-

-

-

¯ÖÖÓœ-ü¸üú¾ Ö›üÖ

-

T

×¾Ö−ÖÖê¤ü ´ÖÖêן֯־ÖÖ¸ü וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ ²Öê»ÖÖê¸üÖ 26 †Ö"Öá ׍ú´Öß. -

-

-

†- ¯ÖŸÖß/¯ÖŸ−Öß

ÃÖÓ•ÖµÖ ×¤ü÷ÖÓÖ²Ö¸ü ´Ö㌍ú߸ü¾ÖÖ¸ü

ÃÖÓÖ›ü¾ÖÖ ¯ÖãÃÖ¤ü

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

† -

-

ãú ÃÖÓ×÷ÖŸÖÖ ‡Ó÷ÖÖê»Öê -

¯Ö. ÃÖ. †Ö Öá -

N ¾Ö T 36 ׍ú ´Öß -

-

´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö,¯Öã ÃÖ¤ü,¤üÖ¸¾ÆüÖ

-

-

-

-

-

-

T

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-वंदना यशव ं तरा−ÖÖ´Ö¤ê व कोü¾Öवे जि .प.श ा .अंजी ÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö ×¾Ö.׿ց֍ú

8 10 ׍ú´Öß. N ¾Ö T

कि न्ही (की )÷Öê›üÖ´Ö

¯ÖÓ.ÃÖ.¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ

-

-

-

-

-

-

פü÷ÖÏÃÖ, µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû,

-

†Öê

-

-

-

-

-

-

-

--

--

--

--

--

N

_ --

_ †

_ ÁÖß ×¾Ö÷ü»Ö ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ¯ÖÖ¾Ö›êü

_ ד֏ֻÖ÷ÖÖÓ¾Ö ¯ÖÓ.ÃÖ.¾Ö"Öß

_ 40 ׍ú´Öß

N N

ÃÖÓ÷ÖߟÖÖ ¯Ö¸üÃÖ¸üÖ´Ö ¸üÖšüÖê›ü

±êú™ÒüÖ ¯ÖãÃÖ¤ü

### पंगडी

†- ¯ÖŸÖß/¯ÖŸ−Öß

†Öî

ÁÖß. ×¾Ö»ÖÖÃÖ ¸üÖ¾Ö•Öß ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ו־Ö−Ö ¯ÖÏÖ׬֍úÖ¸üß ¯ÖãÃÖ¤ü »Ö֏Öפü¾Öê

-

‹ú וÖ.¯Ö.¤ãüÃÖ¸üÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ´ÖÖ−µÖŸÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÖÖ−Ö ÆãüÃÖî−Ö †Öúß²Ö,

0

0 †

0

-

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖ ôû¯ÖãÃÖ¤ü úÖê¯ÖÏÖ ˆã¤Ôü ¸üÖ´Ö¸ü×Æü´Ö−Ö÷Ö¸ü

¯ÖÏÖ¬µÖ֯֍ú ÷Öã.−Ö.†Ö.¿ÖÖ.¯ÖãÃÖ¤ü

0

_ ###

N ¾Ö T T

35 ׍ú.´Öß

_

0

−ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ¬Ö´ÖÖÔ•Öß ¯ÖϬÖÖ−Ö ¸ü´Öê¿Ö ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ •Öã−Ö‘Ö¸êü

וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ ¿Ö¸ü¤ü ¯Ö.ÃÖ.úôÓû²Ö וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ †Ö™üÖ ¯Ö.ÃÖ.úôÓû²Ö

36 ׍ú.´Öß.

--

--

--

T

N

¾Ö"Öß

###

53 / 99

1

2

2159

Yavatmal

2160

Kalamb

3

4

³ÖÖ¸üß

s

. .

.

,

5

׿־֓ÖÓ¦ü ÌúÂ"Ö¸üÖ¾Ö ×÷Ö¸üß

6

¾ÖÖ¬ÖÖ¯Öã¸ü ™êü. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ,

S

7

8

9

10

11

19/04/1974

43

1

12

25/07/1997

10/06/1974

42 42

11 11

21 11

25/07/1997 25/07/1997

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

42 42

2 0

12 27

25/07/1997

41 41

10 10

2161

Digras

וÖ. ¯Ö. ˆ. ¯ÖÏÖ. ¿ÖÖ. »ÖÖÖ ¸üÖ.

S

ÃÖÖî.‹´Ö.¾Æüß.¤êü¾ÖŸÖôêû

‘ÖÖ™Óü•Öß/µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

20/06/1974

2162

Babhulgaon

†ÓŸÖ¸ü÷ÖÖ¾Ö

S

†“ÖÔ−ÖÖ ¤üÖ¤üÖ•Öß ¸ü֏ÖãÓ›êü

¿ÖӍú¸ü −Ö÷Ö¸ü د֯Öôû÷ÖÖ¾Ö

19/03/1975

2163

Mahagaon

ÃÖÖ‡Ô ‡Ô

S

¸üÖ´ÖØÃÖ÷Ö “ÖÓ¦ü³ÖÖ−Ö •ÖÖ™ü

ˆ´Ö¸üÖê›ü

04/05/1975

2164

Digras

וÖ.¯Ö. ¯ÖÏÖ. ¿ÖÖôûÖ ×¾ÖšüÖôûÖ

S

‡Ô.êú. ´ÖÖê÷Ö»Öê

פü÷ÖÏÃÖ

01/07/1975

2165

Digras

וÖ.¯Ö.ˆ.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ. †Ö¸Óü³Öß

S

ÁÖß ¯Öß. êú. ÖÖê›üêú

פü÷ÖÏÃÖ/µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

25/07/1975

•Ö¾ÖôûÖ ‡Óפü¸üÖ−Ö÷Ö¸ü “ÖÖî±ãú»ÖߟÖÖÓ›üÖ

S

ãú.ÃÖÓ÷ÖߟÖÖ ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ¸üÖšüÖê›ü ÃÖã−ÖߟÖÖ ÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö úÖê¸ü›êü ÁÖß ×¿Ö¾Ö¤üÖÃÖ Æü¸üߍúÖÓŸÖ †Ö›êü

ãú·ÆÖ ŸÖ. úÖôûß ¤üÖî»ÖŸÖ ŸÖÖ.´ÖÆüÖ÷ÖÓÖ¾Ö, ú֍ú›ü¤ü¸üÖ

09/05/1976

2168

Arni Mahagaon Arni

2169

Ghatanji

2166 2167

S S

.

15/05/1976 10/07/1976 04/02/1977

S

14

15

16

17

18

19

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

S

25/07/1997

31/05/2017

19

10

6

úôÓû²Ö

S

24/10/2000

31/05/2017

פü÷ÖÏÃÖ

S

27/12/1994

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

†ÓŸÖ¸ü÷ÖÖ¾Ö

S

28/11/1996

31/05/2017

25/07/1997

´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

‘ÖÖê−ÖÃÖ¸üÖ, ÃÖÖ‡Ô ‡Ô S

05/11/2007

31/05/2017

30 6

25/07/1997

‰ú´Ö¸üÖê›ü

פü÷ÖÏÃÖ

S

26/01/1996

31/05/2017

25/07/1997

ˆ´Ö¸üÖê›ü

פü÷ÖÏÃÖ

S

13/8/1992

41 0 41 0 40 10 40 3 39 11 54 8 49 5 47 8 42 4

22 16 21 27 6 20 13 19 13

25/07/1997

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ¯ÖãÃÖ¤ü, ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö †Ö"Öá

†Ö"Öá S •Ö¾Öôûß, S ד֓֯ÖÖ›ü, úÖôûß “ÖÖî±ãú»ÖߟÖÖÓ›üÖ S

24/12/1993

42 51 51 49

4 11 8 10

10 2 3 28

27/07/1997

48 8 47 11 45 11

±êú™ÒüÖ

S

ãú.´Ö´ÖŸÖÖ ³ÖÖÍú¸ü¸üÖ¾Ö ÃÖÖ²Öôêû

¯ÖãÃÖ¤ü

‘ÖÖê−ÖÃÖ¸üÖ ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ,²ÖÖê¤üÖ› ¬Ö−Ö•Ö Æêü™üß

S

2174

PUSAD Mahagaon Wani Ner Ner

S

ÁÖß.ÃÖã−Öᯙ ¯ÖϳÖ֍ú¸ü ³Ö¾Ö¸êü ãú.ÃÖãד֡ÖÖ ¸ü‘Öæ−ÖÖ£Ö £Öæ»Ö ד֡ÖÖ ÖÖê²ÖÎÖ÷Ö›êü ÁÖß. †´Ö−Ö −ÖÖ−ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ¿Öë›ü÷Öê

´ÖÖêÆü¤üß ´ÖÆüÖ÷ÖÓÖ¾Ö 11/09/1962 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ‘ÖÖê−ÃÖÖ ŸÖÖ.¾Ö"Öß ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 18/12/1967 ŸÖôêû÷ÖÖ¾Ö ×•Ö. †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß12/09/1969 −Öê¸ü 18/01/1975

2175

Digras

וÖ. ¯Ö. ˆ. ¯ÖÏÖ. ¿ÖÖ. »ÖÖÖ ¸üÖ.

S

ÁÖß. µÖÖê÷Öê¿Ö ¤êü¿Ö´ÖãÖ

פü÷ÖÏÃÖ/ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

2176

Ghatanji

2177

Babhulgaon

s

×¾Ö•ÖµÖÖ ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ˆ‡Ôêú

´Öã.¯ÖÖê.´ÖÖê—Ö¸üß ŸÖÖ.ŸÖß¾ÖÃÖÖ ×•Ö.†´Ö¸ü Ö¾ÖŸÖß 28/09/1965

2178

Babhulgaon

¾ÖÖ™üÖê›ü

S

²Öê²Öß ¾ÖÃÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ›üÖê−Öêú¸ü

¸üÖ´Ö −Ö÷Ö¸ü ²ÖÖ»ÖÖ•Öß ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß03/07/1967 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

²ÖÖôêû÷ÖÖ¾Ö †Ó•Ö−֏Öê›ü

S

2181

Ner Arni Kalamb

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ, ´ÖÖ"֍úÖ¯Öæ¸ü

S

¤êüú»ÖÖ −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö¸Ö¾Ö ˆ‡Ôêú ´Öã.¯ÖÖê.µÖê−ÖÃÖ ŸÖÖ.−ÖÖÓ¤ü÷ÖÖ¾Ö 17/09/1968 וÖ.†´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß ÁÖß †×−Ö»Ö −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ³ÖÖ»Öê¸üÖ¾Ö ‘ÖÖ™Óü•Öß 29/06/1969 ¿ÖÖê³ÖÖ “ÖÓ¦ü¿ÖêÖ¸ü “ÖÖ¾Ö™ü †›êü÷ÖÖÓ¾Ö, ŸÖÖ. ¤êü¾Öôûß 27/06/1971

2182

Ralegaon

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ, ׿־ָü

S

×¾Ö»ÖÖÃÖ ¤üÖî»ÖŸÖú¸ü

2183

Darwha

Ø−Ö³ÖÖ

S

2184

Ralegaon

וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ úÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö

S

2185

Ghatanji

2186

Umarkhed

2187

Babhulgaon

s S

2190

Pandharkawada ³ÖÖ›üˆ´Ö¸üß ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ, ›üÖë÷Ö¸üÖ›üÖÔ Kalamb וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ, ˆ¤æÔü ´Öã»Öê úôÓû²Ö Kalamb

2191

Kalamb

2192

Ghatanji

S

S

2194

Wani וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ,¯ÖôûÃÖÖê−Öß Pandharkawada ú¾ÖšüÖ

S

45 7 ÁÖß ×Æü¸üÖ»ÖÖ»Ö ›üß ¯ÖÖ™üᯙ •Öôû÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö •Öôû÷ÖÖÓ¾Ö 45 4 06/01/1972 23/03/1972 ãú. ŸÖãôûÃÖÖ ¾Ö›ü¤ãü•Öß ¸üÖ•Ö÷Ö›üú¸ü ´Öã.¯ÖÖê. ¸üÖ•Öã¸ü ŸÖÖ. ¾Ö Öß úŸÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 45 2 . 45 1 07/04/1972 ÁÖß. ÷Öã»ÖÖ²Ö¸üÖ¾Ö ˆ¢Ö´Ö¸üÖ¾Ö ¤êü¿Ö´ÖãÖ Ö›üúÖ ŸÖÖ.´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 12/06/1972 44 11 ãú"ÖÖ»Ö »ÖÖ»ÖÖ•Öß ÃÖ¸üÖê¤êü ´Öã.¾Öê"Öß ŸÖÖ.²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 25/06/1972 44 11 ÁÖß ²Öß ‹´Ö ¯Öë−¤üÖë¸ü ´Öã .¯ÖÖê.¯Öëœü¸üß ŸÖÖ. êúôûÖ¯Öã¸25/10/1972 ü ×•Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 44 7 •µÖÖêŸÃÖ−ÖÖ êú¿Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ²ÖÖê¸üߍú¸ü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 12/01/1973 44 4 42 10 ²Öã¿Ö¸üÖ µÖÖôÖß−Ö †²¤ãü»Ö »ÖŸÖß±ú µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 01/07/1974 42 8 14/9/1974 42 6 20/11/1974 ÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö ²ÖÖôûéúÂ"Ö ŸÖã¸üÖ¸ê ´Öã.Öî¸ü÷ÖÖÓ¾Ö ¯ÖÖê.Ø“Ö“Ö´ÖÓ›üô05/01/1975 û ŸÖÖ.´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 42 4 ÁÖß −Ö¸ëü¦ü ²ÖÖ¯Öã¸üÖ¾Ö ú−Ö֍êú ´Öã.¯ÖÖê. êúôûÖ¯Öã¸ü ŸÖÖ. êúôû15/01/1975 Ö¯Öã¸ü וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû42 4

s

×−Ö»Öê¿Ö ´Ö¬Öæú¸ü ú“Ö¸êü

´Öæ ¯ÖÖê د֯Öôû÷ÖÖ¾Ö ŸÖÖ −Öê¸ü ×•Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 18/04/1975

42

S

¯ÖÏ´ÖÖê¤ü ²ÖÖ•Ö߸üÖ¾Ö œüÖ»Öê

†Ö›ü÷ÖÓÖ¾Ö

2170 2171 2172 2173

2179 2180

2188 2189

2193

S S

25/06/1977

29/06/1965

S

S

S

“Öã¸ü´Öã¸üÖ

. .

S

.

,

S S S

21/01/1975

´Öã.¯ÖÖê.¾Öê Öß ŸÖÖ.²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

01/10/1971

2195

Babhulgaon

2196

PUSAD

2197

Ghatanji

2198

Wani

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ´ÖÖ−֍úß

S

´ÖÖ¸üÖêŸÖß ¤ü¿Ö¸ü£Ö •Öß¾ÖŸÖÖê›êü

´Öã.¯ÖÖê.²ÖÖê›üÖÔ ŸÖÖ.¾Ö"Öß ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 27/02/1976

2199

Digras

וÖ.¯Ö.ˆ.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.ÃÖ֏ָüÖ

S

ÁÖß ‹.‹ÃÖ. ÷Ö•Ö‘ÖÖ™êü

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû/µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

×Æü¾Öôû"Öß ŸÖ.

17/12/1975 .

S

01/01/1976

23/06/1976

25/07/1997 25/07/1997

12

úôÓû²Ö

13

25/07/1997 25/07/1997 27/07/1997 27/07/1997 27/07/1997 27/07/1997

ˆ´Ö¸üÖê›ü

¯ÖãÃÖ¤ü

פü÷ÖÏÃÖ ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ×¾ÖšüÖôûÖ ‘ÖÖê−ÖÃÖ¸üÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ¾Ö"Öß ¸ü"Ö −Öê¸ü −Öê¸ü ´ÖÖ×"֍ú¾ÖÖ›üÖ ¬Ö−Ö•Ö S S µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû†ÖÃÖÖê

−Öê»ÖÖ †ÖÃÖÖê ¸ü »ÖÖ Æêü¼üß S S

31/05/2017

31/05/2017 31/05/2017

25/09/1995

31/05/2017

25/09/1995

31/05/2017

02/04/1994

31/05/2017

09/11/2000

31/05/2017

22/07/1995

31/05/2017

08/11/2000

31/05/2017

7/7/1995

31/05/2017

26/11/1996

31/05/2017

06/12/1996

31/05/2017

úôÓû²Ö

פü÷ÖÏÃÖ

S

23/11/1992

31/05/2017

28/07/1997

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

“ÖÖëœüß

S

27/09/1995

31/05/2017

28/07/1997

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

¾ÖÖ™üÖê›ü

S

25/10/2000

31/05/2017

14 2 4

28/07/1997

−Öê¸ü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû úôÓû²Ö

¯ÖÖ£ÖЛü ÷ÖÖêôêû ¾Ö™ü±úôûß ¤üS×Æü±úôû 01/08/1996 ²ÖÖôêû÷ÖÖ¾Ö †Ó•Ö−֏Öê›ü S 27/11/1996 úôÓû²Ö S 26/11/1996

30 25 8 24 19 6 6 19 30

28/07/1997

28/07/1997

28/07/1997 28/07/1997

28/7/1997

¸üÖôêû÷ÖÖ¾Ö

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö

28/07/1997

׿־ָü Ø−Ö³ÖÖ ´ÖÓ÷Öß ×ú−Æüß •Ö.

S S S S

28/07/1997 28/07/1997

ˆ´Ö¸üÖê›ü ˆ´Ö¸üÖê› Ø“Ö“ÖÖê»Öß ÃÖÓ. “Öã¸ü´Öã¸üÖ S S

11/01/1994

31/05/2017

28/07/1997

31/05/2017

01/09/1996

31/05/2017

30/06/1995

31/05/2017

22/12/1993

31/05/2017

9 6 6

19 23 19 20 21 23 ### 24 21

10 4 10 8 11 5 ### 5 10

30 4 5

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

S

41 41

5 4

14 30

28/07/1997

´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö

¯ÖãÃÖ¤ü

S

41 40

3 11

4 8

28/07/1997

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

¾Ö"Öß

28/07/1997

פü÷ÖÏÃÖ

ÃÖ֏ָüÖ

02/01/1996

31/05/2017

23/11/1992

31/05/2017

11/12/1998

31/05/2017

31/05/2017

08/08/1998

31/05/2017

18/07/1995

31/05/2017

9 10

25

--

וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ »ÖÖêÆüÖ¸Ö 40 ׍ú.´Öß --וÖ.¯Ö.¿ÖÖ. †Ö¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖÓ.¯ÖãÃÖ¤ü

23 †Ö 13

26

27

-

-

-

-

-

--

--

--

--

N

--

---

--

--

--

पंगडी

N

2 K.M

### ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö, ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

-

N

¾Ö"Öß,´ÖÖ ### ¾Ö"Öß,´ÖÖ ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö,—Ö ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö,—Ö ###

N

###

N ¾Ö T †•ÖµÖ ¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ü

-

±ãú.−ÖÖ.´ÖÆüÖ.¯ÖãÃÖ¤ü

-

4K.M

-

-

-

-

N ¾Ö T ×−Ö¸Óüú

-

-

-

−Ö¸ëü¦ü ²ÖÖ. ÷Öֵ֍ú¾ÖÖ›ü

÷Ö"Öê¿Ö¯Öæ¸ü ÷ÖÏÖ.ÃÖê¾Öú ¯ÖÓ.ÃÖ. ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

17 ׍ú.´Öß.

×−Ö¸Óüú

-

-

-

-

-

פü÷ÖÏÃÖ

-

-

-

-

-

-

-

-ÃÖã³ÖÖÂÖ ´ÖÖêŸÖ߸üÖ´Ö êú¸üÖ´Ö

וÖ.¯Ö.ˆ.¯ÖÏÖ. ¿ÖÖôûÖ †›ü Öß

20

›ü²»µÖã ›üß.¯Öß™ü¸ü

20 ׍ú´Öß

×−Ö¸Óüú

ú

òWCL ³ÖÖ»Ö¸ü ™üÖˆ−Ö×¿Ö¯Ö ¾Ö"ÖßÃÖӕֵ֍ãú´ÖÖ¸ü µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ ‡Ó÷ÖÖê»Öê

דָüãú™üÖ ¯ÖÓ.ÃÖ.פü÷ÖÏÃÖ

6 ׍ú.´Öß.

-

0 _

0 _

0 _

0 _

0

0

-

0

0

-

###

-

-

-

פü÷ÖÏÃÖ,¤üÖ¸ü ¾ÆüÖ,¯ÖãÃÖ¤üN

N -

### -

ˆ´Ö¸ü_Öê ›ü,

¯ÖŸÖ߯֟−Öß

_

0

5

20 9 28 ### ### ### 18 21

--

‹ú וÖ.¯Ö. ¤ãüÃÖ¸üÖ ¸üÖ•µÖ¿ÖÖÃ֍úßµÖ

31/05/2017

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

31/05/2017 31/05/2017

¸üÖ−Öæ ¾ÖÖ.†Ö›êü

--

03/08/1996

28/07/1997

31/05/2017--

10

13

A

23 5 7 21 8 6 -21 8 6 -23 1 29 16 6 22 -21 10 9 16 6 23 ### ### ### †Ö)-†¯ÖÓ÷Ö 20 6 5 20 5 25 24 6 8 †Öê 21 8 4 16 7 6 20 20 20

24

ÃÖ.׿Ö.וÖ.¯Ö.»ÖÖê Ö¾ÖÖ›üß,¯ÖÓ.ÃÖ.¯ÖãÃÖ¤ü 18 K.M

†)- ¯ÖŸÖß/¯ÖŸ−Öß ¤üÖê−Æüß ×•Ö.¯Ö.ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ×¤ü¯Öú ¿ÖÓ.´ÖÖÆãü¸üú¸ü

21

1

ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ ¸ü"Ö

--

31/05/2017

28/07/1997

ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ 03/01/2014 ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ¾Ö"Öß ¸ü"Ö 1) ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö 2) ¯ÖÖÓœü¸1)üú¾Ö›ü ¾Ö¸ü¬ÖÖ 2) “ÖÖë¤üß 3) ¬ÖÖ¸ü S "ÖÖ 4) 13/07/1995 ú¾ÖšüÖ

28/07/1997

21 4 5 ### ### ###

23

׍ú−Æüß †•ÖãÔ−ÖÖ »ÖÖ×ÃÖ−ÖÖ ×ŸÖ¾ÖÃÖÖ ‡“ÖÖê T ¤üÖ³Ö›üß ¸üß ›üÖê»Öá ד֑֓ÖÖ™ü µÖê¸ ˆÂÖÖ »Ö´Ö"Ö ³Ö÷ÖŸÖ †Ö"Öá 45 ×¾ÖšüÖê»Öß N

0

26/07/1995

28/07/1997

28/07/1997

3 26

31/05/2017

17 11 26 16

28/07/1997

6 622

†)- ¯ÖŸÖß/¯ÖŸ−Öß ¤üÖê−Æüß ×•Ö.¯Ö.ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ¯Ö¸ü¿Ö¸üÖ´Ö −Ö¸ü¾ÖÖ›êü

†Ö)-†¯ÖÓ÷Ö

21 24 3 21

1) ‘ÖÖ™Óü•Öß 2) ¯ÖÖÓœü¸ü1)ú¾Ö›üØ“Ö“ÖÖê Ö »Öß 2) ™ëü³Öß 3)SúÖê²ÖÖ‡Ô ¯ÖÖê›ü 4) ³ÖÖ›üˆ´Ö¸üß 19/7/1995 −Öê¸ü úôÓû²Ö S 04/12/1992 פü÷ÖÏÃÖ úôÓû²Ö S 06/07/1995 S

20 9

21

3 20 3 30 ‡ 1 -9 ‡Ô) ### ›üÖµÖ»ÖßÃÖßÃÖ 27 0 25 _ 4 29 6 8 4 28 0 10 18

28/07/1997

úôÓû²Ö

31/05/2017 31/05/2017

−Öê¸ü

28/07/1997

S

31/05/2017

28/07/1997

28/07/1997

28/07/1997

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

31/05/2017

16 7 7 ### ### ###

20

¯ÖãÃÖ¤üµÖê»Ö¤ü¸üß, †)- ¯ÖŸÖß/¯ÖŸ−Öß ¤üÖê−Æüß ×•Ö.¯Ö.ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ÃÖÓ•ÖµÖ Æü׸ü³ÖÖ‰ú •ÖÖ¬Ö¾Ö

²Ö

†- ¯ÖŸÖß/¯ÖŸ−Öß

ãú.ׯÖϵÖÖ ¯ÖãÓ›ü׻֍ú¸üÖ¾Ö ¬Öã¯Öì ¯ÖÓ•ÖÖ²Ö »ÖÖ»ÖØÃÖ÷Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö

“ÖÖÓêœüß,וÖ.¯Ö.¯ÖãÃÖ¤ü

7K.M ˆ¯ÖוֻÆüÖ 70 ºþ÷"ÖÖ»ÖµÖ,¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö ׍ú´Öß

Ö›üúÖ

†Öפü¾ÖÖÃÖß-T

N

¯ÖÖÓœü¸üú¾ Ö›üÖ,—Ö¸üß ###

45 54 / 99

1

2

3

4

2200

Umarkhed

2201

Kalamb

2202

Digras

וÖ.¯Ö..¯ÖÏÖ.¿ÖÖ. Æü¸üÃÖã»Ö

S

Ner Yavatmal

²ÖÖê¸ü÷ÖÖ¾Ö •ÖÖÓ´Ö¾ÖÖ›üß

S

PUSAD Yavatmal

´Ö¬Öãú¸ü−Ö÷Ö¸ü

S

“ÖÖîúß —Öã»Öß

S

2203 2204 2205 2206

ÃÖ֏ָüÖ . .

S

.

,

5

8

9

10

11

40

10

30

28/07/1997

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ/µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

10 10

28 11

28/07/1997

ãú. ×¾ÖªÖ ¯Öã¹ýÂÖÖê¢Ö´Ö ŸÖÖµÖ›êü

40 40

פü÷ÖÏÃÖ ˆ´Ö¸üÖê›ü ˆ´Ö¸ü ¾ÖևԏÖê´Ö뛜ü üß ã ˆ´Ö¸üú¯Ö™ü Öê›ß ´ÖÖ»Öì ü ˆ´Ö¸ü÷SÖÖÓ¾Öê›Ö ¾ÖÖÓ ü ÷Öß ÃÖ֏ָü Ö 23/02/2004 S úôÓû²Ö S 07/07/1995

28/07/1997

פü÷ÖÏÃÖ

ÃÖÖî.ÃÖ×¾ÖŸÖÖ ²ÖÖ²ÖÖ¸üÖ¾Ö ›üÖêôûÃÖ ÁÖß ÃÖÓ•ÖµÖ ‹ÃÖ. œü²ÖÖ»Öê

´ÖÆüÖ¤êü¾Ö −Ö÷Ö¸ü 40 29/10/1976 ´Öã. ¯ÖÖê.¯ÖÖÓœü¸üß ×¿Ö¸ü•Ö÷ÖÖÓ¾Ö 06/12/1976 ŸÖÖ. −Öê¸ü וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 40

7 5

2 25

28/07/1997

¿Öã³ÖÖ÷Öß ´Ö¬Öãú¸ü ¸ü֏ÖÖ¾ÖÖ¸ü ÁÖß ‹“Ö ×›ü ãú´Ö¸êü

´Öã.¯ÖÖê.¹ý‡Ô(¾ÖÖ‡Ô) ŸÖÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

40 4 ´Öã. ²ÖÖê¯ÖÖ¯Öæ¸ü ¯ÖÖê. ÃÖ֏ָü¤ü¸04/04/1977 üÖ ŸÖÖ.—Ö¸üß •ÖÖ. וÖ. 40 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû1

14 27

28/07/1997

, . ¬ÖÖ¸ü"Öß,†´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß

11 10 11 10 10 6 1 11 11

16 6 28 23 2 4 19 30 30

29/07/1997

44 10 53 3 50 0 47 11

4 14 16 3

30/07/1997

31/07/1997

¾Ö"Öß

†Ö"Öá

47 46 43

1 9 4

24 15 7

31/07/1997

31/07/1997

1) ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 1) ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ

´Öã.¯ÖÖê.´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ.´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ20/06/1976 ¾Ö וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 40 ×−ÖŸÖÖ †−ÖÓŸÖ †Ö÷Öã™ü»Öê ¿ÖÖ¡Öß −Ö÷Ö¸ü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 49 30/05/1968 ÁÖß ×ú¿ÖÖê¸ü ×¾Öšüšü»Ö¸üÖ¾Ö ¯ÖãÃÖ−Ö֍êú ´Öã.−Ö֍úÖ¯ÖÖ›üá ŸÖÖ.וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 45 03/04/1972 ÁÖß ´Ö−ÖÖê•Ö ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö “Ö¾ÆüÖ"Ö ³ÖÖÓ²ÖÖê¸üÖ ŸÖÖ.‘ÖÖ™Óü•Öß 01/04/1974 43 ¯ÖύúÖ¿Ö Ø“Ö¬Öã•Öß µÖê¸ü´Öê ´Öã.“ÖÖê¯Ö−Ö ŸÖÖ.´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 45 01/10/1971 ãú ¾ÖÓ¤ü−ÖÖ ÁÖß ¸üÖšüÖê›ü ²ÖÖ"ÖÖµÖŸÖ ŸÖÖ ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ 42 02/05/1975 ˆ´Ö¸üÖê›ü ׸üŸÖÖ ²Ö²Ö−Ö¸üÖ¾Ö ÃÖÖê¸üŸÖê 39 29/08/1977 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 42 ÁÖß. †Ö¸ü. ¾Æüß. ¾Öîª ´Öã.ÃÖã¸ü¤üÖ¯Öã¸ü ¯ÖÖê.¯ÖÖ™ü Ö08/06/1974 ŸÖÖ.—Ö¸üß ÷Ö"Öê¿Ö »Ö´Ö"Ö ¸üÖšüÖê›ü פü÷ÖÏÃÖ 45 06/01/1972

11 0 1 1 7 0 9 11 4

11 1 28 30 30 29 2 23 25

31/07/1997

−Öê¸ü

01/08/1997

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

1)¾ÖÖ÷Ö¤üÖ 2) ÷Ö"Öê¿Ö¯Öæ¸ü S

×Æü¾Ö¸üß S 1) ¾ÖÖœüÖê"ÖÖ ²Öã. 2) †ÖúÖêS»Öß Öã. ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ ¾Ö"Öß ¸ü"Ö

׍ú−Æüß

01/08/1997

פü÷ÖÏÃÖ ×¤ü÷ÖÏÃÖ

†Ö"Öá ú֍ú›ü¤ü¸üÖ

´Öã.¯ÖÖê.ׯÖÃÖ÷ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ.´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ16/09/1971 ¾Ö וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 45 ´Öã. ´ÖÖÓ÷Ö ÃÖÖ¾ÖÓ÷Öß ¯ÖÖê.ŸÖÖ. ²ÖÖ³Öã ôû÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 47 13/02/1970 ²ÖÖê¸ü÷ÖÖÓ¾Ö Öã¤Ôü ŸÖÖ. וÖ. †úÖê »ÖÖ 41 07/09/1975 ´Öã.¯ÖÖê.¾ÖêôûÖ²ÖÖ‡Ô ŸÖÖ.¾Ö"Öß 26/09/1975 וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 41

8 3 8 8 9

ÁÖß. ÃÖã×−Ö»Ö ú´Ö»Ö֍ú¸ü µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ

6

,

S

S

7

ˆ´Ö¸üÖê›ü וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû01/07/1976

2208

Kalamb Yavatmal

´Ö›üúÖê"ÖÖ

s

. »Ö»ÖߟÖÖ †•ÖÖ²Ö¸üÖ¾Ö ´Ö¸üÃ֍úÖê»Æêü

2209

Digras

וÖ.¯Ö.ˆ.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ.דָüæú™üÖ

S

ÁÖß ›üß. ‹±ú. †Ö›êü

2210

Umarkhed

²ÖÖê£ÖÖ ¾Ö−Ö

S

ÁÖß. †Ö´Öé ´ÖÖµÖ“ÖÓ¤ü ÖÃÖÖ¾ÖŸÖ

s

´ÖÓ÷Öê¿Ö ‘Ö−Ö¿µÖÖ´Ö•Öß ¾ÖÖ−֏֛êü

×÷Ö´ÖÖê−ÖÖ

S

×¾Ö•ÖµÖ úÎúÂ"Ö¸üÖ¾Ö šü֍ú¸êü

03/07/1976 20/07/1976

17/01/1977

S

ÁÖß Ö»Ö߻ֈ»»ÖÖ †×´Ö¸üÖÖ−Ö ¯ÖšüÖ"Ö

S

ÁÖß. ¾ÖÖ´Ö−Ö Ã֍Îãú •ÖÖ¬Ö¾Ö

52 46 25/7/1970 †•Öã−Ô ÖÖ/µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 43 03/06/1973 ÃÖÖê−Ö¤ü³Öß ŸÖÖ.ˆ´Ö¸üÖê›ü 08/07/1975 41 ´Öã.úÖê»Æüß ŸÖÖ.²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 40 29/07/1976 ´Öã.¯ÖÖê.¾ÖÖ™üÖê›ü ²Öã. ŸÖÖ.²ÖÖ³Öãôû27/11/1976 ÷ÖÖ¾Ö ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 40 54 12/04/1963 ¯ÖãÃÖ¤ü 47 01/06/1969 ´Öã.¯ÖÖ−ÖÖêôûÖ ŸÖÖ.´ÖÖÆæü¸ü וÖ.−ÖÖÓ ¤êü›ü 44 01/06/1972

S

2217

Wani וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ד֏ֻÖ÷ÖÖÓ¾Ö Pandharkawada ¾ÖÖÓ•Ö¸üß

׍úŸÖá ÃÖÓã¬Ö֍ú¸ü ÷ÖÓ•Öß¾ÖÖ»Öê ÁÖß ‹´Ö.‹−Ö. ‡Ô¤üÖê¸üú¸ü

×™üôûú¾ÖÖ›üß ŸÖÖ.וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 27/07/1972 ´Öã. ¯ÖÖê. ŸÖÖ. וÖ. −ÖÖ÷Ö¯Öã17/02/1964 ¸ü

2218

Ghatanji

S

2219

Arni

2207

2211

Babhulgaon

2212

Babhulgaon

2213

Ghatanji

2214 2215 2216

PUSAD Umarkhed

. .

.

,

S

S

¬Ö−ÖÃÖôû ˆ¤ãÔü ן־֛üß •Öæ.

15/05/1967

13

14

Æü¸üÃÖã»Ö

S

15

26/11/1996

S

28 10 _ ### ### 29 þ֟Ö: †¯ÖÓ÷Ö 16 7 5 30

21/12/1993

31/05/2017

03/12/1996

31/05/2017

S

21/07/1997

31/05/2017

S S

05/12/2001

31/05/2017

S

2235

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ´ÖÖêÆüÖê»Öá ˆ´Ö¸üÃÖ¸üÖ •Öã−ÖÖ ˆ´Ö¸üÃÖ¸üÖ −Ö¾Öß−Ö ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ,−ÖÖµÖ÷ÖÖÓ¾Ö Öã

S

ÃÖÖî †−Öã¸üÖ¬ÖÖ ÷Öã»ÖÖ²Ö †Ö¾ÖÖ¸üß ÁÖß´ÖŸÖß ¾ÖéÓ¤üÖ ‘Ö−Ö¿µÖÖ´Ö ¤üÖŸÖÖ¸üú¸ü ãú. ÃÖß´ÖÖ ×¾Öšüšü»Ö¸üÖ¾Ö ÷ÖÖ¾ÖÓ›êü ãú.ÃÖã¸êüÖÖ ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü ›üÖÆãü»Öê

2236

Maregaon

וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ×¯ÖÃÖ÷ÖÖ¾Ö

S

†´Ö¸ü ²ÖÖ²Öã¸üÖ¾Ö ¤êü¾ÖÖôûú¸ü

´Öã. ¯ÖÖê. ŸÖÖ. ¾Ö"Öß ×•Ö. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 01/08/1977

S

ÁÖß †. −ÖÖפü¸ü †. úÖ¤ü¸ü

´Öã ÷Öœüß ¾ÖÖ›Ôü ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ05/02/1972 .¯ÖÖê.¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ ŸÖÖ.45êúôûÖ¯Öã3¸ü ×•Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 26 06/10/1997 1) ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö 2) ¯ÖÖÓœü¸1)üú¾Ö›ü ¸üÖôêÖû÷ÖÖÓ¾Ö ˆ¤ãÔü 2) ¯ÖÖ™üS"Ö²ÖÖê¸üß ˆ¤ã01/01/1994 Ôü 41 2 26 06/10/1997 úôÓû²Ö S 05/03/1976 20/01/1994 ´Öã.¯ÖÖê. ¬ÖÖ−ÖÖê¸üÖ ŸÖÖ. ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö.20/02/1968 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

5 10 ### ### 9 9 10 6 6

31/05/2017

Wani Yavatmal Yavatmal Wani

¯ÖÏפü¯Ö ´ÖÖê¸êüÀ¾Ö¸ü úÖ´Ö›üß

20 19 ### ### 19 20 19 20 16

31/07/1997

S

S

25 0 10

31/05/2017

S

וÖ.¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ ‹ú»ÖÖ¸üÖ

10 10 5

31/05/2017

06/07/1995

ÖÓ›üÖôûÖ

2240

21 19 23

31/05/2017

29/12/1993

31/07/1997

01/08/1997

S

02/08/1997 05/08/1997

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ´Ö.

11/08/1997 18/08/1997

´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ¾Ö"Öß

ײ֕ÖÖê¸üÖ S ÃÖãŸÖ×÷Ö¸ü"Öß ×•Ö.¯Ö.¿ÖÖôûÖ, دָ֯üß S

20/08/1997

¯ÖãÃÖ¤ü

ÖÓ›üÖôûÖ

15 18 24 5

28/08/1997

30/09/1997

¾Ö"Öß

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû úôÓû²Ö

´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö

÷Ö"Öê¿Ö¯Öæ¸ü ¾ÖÖ‡Ô µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ¾Ö"Öß

30

30/9/1997

´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö

13 11

4 5 10 2

31/05/2017

31/05/2017

²ÖÓ›üÖ

1 3

5 3 5 5

31/05/2017

21/12/1993

S

50 49

20 13 23 23

31/05/2017

31/07/1997

ÃÖãŸÖ×÷Ö¸ü"Öß

18/04/1967 ´Öã.¯ÖÖê.—ÖÖ›ü÷ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ.¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

5 2 †Öê 1 27 10 30 †Ö 0 -25 -23

31/05/2017

31/07/1997

Mahagaon Zari PUSAD

•Öê.•Öß.úÖôêû

2 10 7 4 10 9 5 9 9

31/05/2017

S ß •Öæ08/08/1996 ˆ´Ö¸üÖê›ü ˆ´Ö¸üÖê›ü ´ÖÖ»Öê ˆ´Ö¸ü÷ÖÖӏ¾ÖêÖ› דֻ»Öß ü •Ö. ן־֛ü −Öß SÃÖÖ¬ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ −Öê¸ü ¾Ö"Öß 27/12/1996 ¸ü"Ö 1) ¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ 1) ¾ÖÖ÷Ö¤üÖ 2) ×´Ö¸üÖ 3) •Ö¾ÖÖÆü S ¸ü−Ö÷Ö¸ü26/02/2004 4) ¾ÖÖÓ—Ö¸üß

30/07/1997

S

S

24 19 16 23 21 20 23 20 20

31/05/2017

¯ÖãÃÖ¤ü

´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ´Ö

וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôûÖ ‘Öã²Ö›üÆêü™üß31/05/2017

´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

Darwha

Ralegaon Ralegaon

-

06/08/1996

30/07/1997

2228

2239

12 3

31/12/1993

30/07/1997

2227

S

11 10

31/05/2017

S

,

111 19

31/05/2017

S

223801/08/1996

»ÖÖê"Öß ú֍ú›ü¤ü¸üÖ »ÖÖêÆüÖ¸üÖ

Pandharkawada ¯ÖÖ™ü"Ö²ÖÖê¸üß ˆ¤ãÔü . . . Kalamb

†Ö -

21/07/1995

׍ú−Æüß

2237

17 3

S

Arni Arni Yavatmal

39

10 10

S

Babhulgaon

s

21 19

31/05/2017

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

2224

S

24 5

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

ÃÖÖî ´ÖÖ¬Öã¸üß ×¤ü¯Öú −Ö¾Ö»Öê

2233

10 6

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

S

2234

21 20

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ØÆü¤üß ¿ÖÖôûÖ,¸üÖ•Öæ¸ü

2232

31/05/2017

N N N

29/07/1997

Wani

2231

25

--_

29/07/1997

2223

2230

24

--_

31/05/2017

S

2229

23

--_

פü÷ÖÏÃÖ ˆ´Ö¸üÖê›ü ˆ´Ö¸ü ×¾Ö™üÖÖêôû›üÖ

´Ö£Öã ˆ´Ö¸ü¸üÖ−Ö÷Ö¸ü Öê›ü ú¸ÓSü•Öß ²ÖÖê£04/01/1994 ÖÖ ¾Ö−Ö S

2222

S

22

--_

29/07/1997

´Öã. Æüôû¤ü÷ÖÖ¾Ö ×•Ö. −ÖÖ÷Ö¯Öã ¸ü 07/04/1970 ˆ¢Ö¸ü¾ÖÖœüÖê"ÖÖ 16/08/1970 ´Öã. ¯Öê›üÖ¯ÖÖ¸ü ŸÖÖ ˆ´Ö¸êü›ü 24/01/1974

וÖ. −ÖÖ÷Ö¯Öã¸ü

S

21

--_

31/05/2017

S

»ÖÖê−Ö²ÖêÆüôû

2226

20

8

30/10/2000

דָüãú™üÖ

ÁÖß ÃÖÆü¤êü¾Ö.‹ÃÖ. ŸÖã¹ý¯Öú¸ü ÁÖß´ÖŸÖß ¾ÖÓ¤ü−ÖÖ ›üÆü֍êú ÁÖß ÃÖã¸êü¿Ö.™üß. ¾Ö֍ú›êü

2225

19

3

פü÷ÖÏÃÖ

ÁÖß ÃÖÓ•ÖµÖ ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾Ö ²Öã™ü»Öê

S

18

29/07/1997

28/07/1997

S

2221

17

13

29/07/1997

28/7/1997

S

28/06/1969

16

31/05/2017

SÖÖôûÖ ›ê ²ÖÖ³Öæôû÷ÖÖ¾Ö ‘ÖÖ™Óü•Öß ¯ÖÖÓ ¤üÖ³ÖÖ(¯Ö) ׿ָü œü¸üú¾Ö›üÖ ²ÖÖ³Öã Öê»Öß ´Öã ôû÷Ó—ÖÖ¾Ö −Öê ¸ü üÆü"14/07/1995 Öß ²ÖÖê¸ü÷ÖÖ¾Ö S

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

•ÖÖ´Ö¾ÖÖ›üß 28/07/1997 S †Ö"Öá

¯ÖãÃÖ¤ü

S 19/06/1905 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

“ÖÖîúß —Öã»Öß 28/07/1997 S úôÓû²Ö S 26/03/1993 −Öê¸ü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 29/07/1997

Pandharkawada ÷Ö"Öê¿Ö¯Öã¸ü ¾ÖÖ‡Ô Yavatmal ×Æü¾Ö¸üß Pandharkawada †ÖúÖê»Öß (Öã)

2220

د֯Öôû−Öê¸ü

S

15/06/1964

12

10/09/1997 30/09/1997

07/10/1997 07/10/1997

´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö ¾Ö Öß ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö

S

S

14/11/2002

S S S S

31/05/2017 31/05/2017

31/05/2017

02/08/1997

31/05/2017

15/08/1996

31/05/2017

24/07/1997

31/05/2017

26/11/1996

31/05/2017

01/11/2000

31/05/2017

ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ 28/7/2005 ¸ü"Ö ¾Ö›ü÷ÖÖÓ10/09/1997 ¾Ö ¸üÖê›ü S S 30/09/1997 ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ 15/11/2000 ¸ü"Ö ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ¾Ö¹ý›üS 29/06/1995

ãÓú³ÖÖ †ÖÓ•Öß ÃÖî¤üÖ²ÖÖ¤ü ¾ÖÖšüÖê›üÖ

31/05/2017

07/10/1997 07/10/1997

### ### ### ˆ´Ö¸üÃÖ¸üÖ •Öã19−ÖÖ 8 21 31/05/2017 19 8 1 31/05/2017 16 6 16 31/05/2017

ׯÖÏŸÖß ã´Ö¬Öãú¸ü ן֢¸ü´ÖÖ¸êü ¯ÖÓ.ÃÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 53 ׍úé´Ößé ×»Ö−ÖÖ ¸ü´Öê¿Ö ×−Ö»Ö¯Ö¾ÖÖ¸ü

¯ÖÓ.ÃÖ.פü÷ÖÏÃÖ

-

ÁÖß. ³ÖÖ¸üŸÖ −ÖÖ÷ÖÖê¸üÖ¾Ö Ø³Ö²Ö¸üÖ¾Ö ëú¦ü ¯ÖÏ´ÖãÖ •Öê¾Ö»Öß -

‡Ô

ÃÖ¸üߟÖÖ ÷ÖÖêؾ֤ü¸üÖ¾Ö †Ö÷ÖÖÃÖê

_ ---

†- ¯ÖŸÖß/¯ÖŸ−Öß

ÃÖºþ²ÖÖ‡Ô ¯ÖÖ™üᯙ ‡Ó. Íãú»Ö פü÷ÖÏÃÖ

N ¾Ö T -

26

27

¾Ö"Öß _

### ### _

-

-

6 ׍ú.´Öß.

-

¯ÖãÃÖ¤ü,´ÖÆüÖ÷ ¯ÖŸÖßÖÖ¾Ö,†Ö"Öá ¯ÖŸ−Öß

20 ׍ú.´Öß -

T

ˆ´Ö¸üÖê ›ü -

-

10 ׍ú.´Öß.

-

פü÷ÖÏÃÖ

¯ÖŸÖ߯֟−Öß

†“ÖÔ−ÖÖ ˆ¢Ö´Ö¸üÖ¾Ö Æãü»Öêú

וÖ.¯Ö.¿ÖÖôûÖ ¾Öê"Öß ¯Ö.ÃÖ.²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

2׍ú.´Öß.

_ ---

_ ---

_ ---

−ÖÓ¤üÖ ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü †Ö›êü

85

N N N

_ _ ¾Ö"Öß,´ÖÖ ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ### ¾Ö"Öß,´ÖÖ ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ###

T

N ¾Ö T ×Æü¾Öôû"Ö ß ÃÖê»Öã कों डज इ

_

_

_

‡Ô __

_

_

þÖ.ÃÖ.†Ö›êü 15 ¯ÖÏ×¾Ö"Ö ÃÖÖ¾Öôûú¸ü ×¾Ö.•Ö.³Ö.•Ö.´ÖÖ.×¾Ö.´Ö ׍ú´Öß

´ÖÖµÖÖ ¯ÖÏ_³Öã¤üÖÃÖ ¯Ö¸ü“Ö֍êú

†)- ¯ÖŸÖß/¯ÖŸ−Öß ¤üÖê−Æüß ×•Ö.¯Ö.ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ÃÖÓ•ÖµÖ †Ö−ÖÓ¤üÖ¾Ö ´ÖÖêÆüÖ›êü

_ _ ¯ÖÏןֳÖÖ ´ÖÖ¬µÖ.†ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôû 12 ´ÖãÓ÷Ö¿Öß ×•Ö.¯Ö.¯ÖÓ.ÃÖ.¯ÖãÃÖ¤ü

N

_

_

N

_

_

N ¾Ö T N

_

_

-

15 K.M

N ¾Ö T ‡Ô अ

²Ö

¿ÖÖ´Ö ²ÖÖ. ´ÖÆüÖ•Ö−Ö कु. संगी ता भा उूरा व गेडा म

¸üÖ•Öê¿Ö ãÓú›ü׻֍ú ²Ö¸ü÷Öê

¾ÖÃÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö −Öևԍú ¾ÖÃÖÓŸÖ−Ö÷Ö¸ü जि .प.शा ळा जरंग तां डा

22

¿Öê²ÖÖôûׯ֯ÖÏß

20

-

10

उमरही रा

¯ÖŸÖ߯֟−Öß

T

31/05/2017

31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017

‹ _

_ †

³ÖÖÍú¸ü ¤üÖ_î»ÖŸÖ ú¸ü¯ÖŸÖê

_ Ö, וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôû ×Æü¸ü›üß

T _

T

T_ 15 T

21

11

2

23 23

4 4

30 11

-¾ÖÂÖÖÔ ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ úÖôêû

וÖ.¯Ö. ŸÖã¯Ö™ü֍úôûß ¯ÖÓ.ÃÖ. פü÷ÖÏÃÖ

10

19 19

7 7

24 24

T T

-

-

-

-

-

T

_

पां ढूर् ण ा †Ö"Öá, ¯ÖãÃÖ¤ü,

¯ÖŸÖ߯֟−Öß

55 / 99

7

8

9

10

11

2241

1

Yavatmal

2

•ÖÖÓ²Ö

3

S

4

ãú ¸ü“Ö−ÖÖ ãÓú³ÖÖ¸êü

5

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

6

09/06/1970

46

11

22

07/10/1997

²ÖÖ³Öæôû÷ÖÖ¾Ö

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

2242

Digras

וÖ.¯Ö.ˆ““Ö ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ´ÖÖêÖ Îú. 2

S

ÁÖß µÖã. ‹−Ö. ²Ö¤ãüú»Öê

פü÷ÖÏÃÖ/ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

05/01/1971

46 45

4 0

26 30

07/10/1997

²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖÓ¾Ö

פü÷ÖÏÃÖ

40 52

10 10

30 30

07/10/1997

51 45

4 6

8 9

41 1 39 11 53 0 51 5 41 4 46 10 45 1 42 11 49 7

20 2 13 21 23 30 11 10 7

08/10/1997

40 47 40 46

9 3 4 1

24 29 7 25

21/10/1997

54 46 50

1 0 7

26 26 18

27/10/1997

29 4 5 26 17 21 22 13 19

07/12/1997

21 29 27 4

01/07/1998

20/07/1998

¤üÖ¸¾ÆüÖ

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

7

20/07/1998

†Ö"Öá

•Ö¾ÖôûÖ

Wani

וÖ.¯Ö.¾Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, −Ö¾Öê÷ÖÖÓ¾Ö ¯Öã.

S

Æêü´ÖÓŸÖ ¯Öã›ü׻֍ú ´ÖÖ£Ö−֍ú¸ü

úÖôûß ¤üÖî úÖ−ÆüÖ

S

2245

Mahagaon Mahagaon

S

†¯Ö"ÖÖÔ ³Ö¸üŸÖ»ÖÖ»Ö ÃÖ¸ü²Ö¸êü ´ÖÓ÷Ö»ÖÖ −ÖÖ¸üÖµÖ"Ö ÖÓ¤üÖ¸üú¸ü

´Öã.¯ÖÖê.ד֍ú"Öß ŸÖÖ.¾Ö¸üÖê¸üÖ 01/05/1972 וÖ.“ÖÓ¦ü¯Öæ¸ü †Ö"Öá 01/07/1976 וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ¯ÖãÃÖ¤ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 01/07/1964

2246

Darwha

³ÖÖÓ›êü÷ÖÖÓ¾Ö

S

ÃÖÖî ¾ÖÓ¤ü−ÖÖ ¯ÖÖ“Ö‘Ö¸êü

´ÖÖê—Ö¸üß ×•Ö †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß

¤êü×¾Ö¤üÖÃÖ “ÖÓ¦ü³ÖÖ−Ö ¯ÖÖˆ»Ö²Ö㬤êü

£ÖÖ¸ü ´ÖÆüÖ÷ÖÓÖ¾Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû ,

2243 2244

2247

Mahagaon

´ÖÖôû׍ú−Æüß

S

23/01/1966 22/11/1971

2248

Kalamb

2249

Digras

וÖ.¯Ö. ¿ÖÖôûÖ ×ŸÖ¾Ö¸üß

S

†“ÖÔ−ÖÖ ²Öôû߸üÖ´Ö ¤ãü÷Öì

פü÷ÖÏÃÖ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

29/06/1977

Kalamb Ralegaon Umarkhed Umarkhed PUSAD Wani Ner

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ, ÷ÖÓ÷ÖÖ¯Öæ¸ü

S

−Ö¸ëü¦ü ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ¬ÖÖê²Öê

úôÓû²Ö

18/05/1964

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö.ˆ““Ö ¿ÖÖôûÖ, ד֏ֻÖß (¾Ö)

S

¸üÖ•Öê¿Ö ´ÖÖê¸êüÀ¾Ö¸ü ¤üÖî»ÖŸÖú¸ü

´Öã.¯ÖÖê.¾Öê Öß ŸÖÖ.²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö

−ÖÖ÷ÖÖ¯Öæ¸ü ¹ý.ˆ¤ãÔü ²Öê»ÖÖê›ü ³ÖÖ™Óü²ÖÖ ŸÖÖÓ›üÖ ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ,Ø¿Ö¤üÖê»ÖÖ ÷ÖÖÓ¾Ö ´ÖӍúà¤ü¯Öã¸ü

S S

ÁÖß. ±ú¸üߤü †Æêü´Ö¤ü ÖÖ−Ö ¸ü׿֤ü ÖÖ−Öˆ´Ö¸üÖê›ü וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû08/01/1976 ÁÖß´ÖŸÖß ØÃÖ¬Öæ ¯ÖϳÖ֍ú¸ü “Ö¾ÆüÖ"Ö ¯ÖÖê±úÖôûß ŸÖÖ.ˆ´Ö¸üÖê›ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 01/07/1970

S

ÁÖß ´Ö×−ÖÂÖ −ÖÖ−Öã ¸üÖšüÖê›ü

¤üÆêü»Öß ŸÖÖÓ ŸÖÖ.׍ú−Ö¾Ö™ü

S

−ÖÓפü−Öß −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö ´Öã¯Öú»Ö¾ÖÖ¸ü ØÆü´ÖŸÖ −Ö££Öã•Öß ¾Öîª

“ÖÓ¦ü¯Öæ¸ü 21/06/1974 ׿־Ö"Öß ×•Ö. †´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß 24/10/1967

²ÖÎÖ´Æü"Ö¾ÖÖ›üÖ ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, úÖµÖ¸ü

S

´ÖÖÓ÷Ö»ÖÖ¤êü¾Öß

S

ÁÖß ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ¿ÖӍú¸ü¸üÖ¾Ö ´Ö¸ü÷Ö›êü ÃÖÓ•ÖµÖ ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾Ö ³Öê¤üÖê›üú¸ü . ÃÖ×¾ÖŸÖÖ ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ׳־Ö÷Ö›êü

׍ú−Æüß ŸÖÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 07/08/1976 ´Öã.¯ÖÖê.¬ÖÖ−ÖÖê¸üÖ ŸÖÖ.—Ö¸üß ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 02/02/1970

2260

Arni Wani Kalamb Ner

2261

Umarkhed

²ÖÎÖ´Æü"Ö÷ÖÖÓ¾Ö

S

ÁÖß. ¯ÖύúÖ¿Ö †Ö−ÖÓ¤ü¸üÖ¾Ö ´ÖÖ´Öß›ü¾ÖÖ¸ü ×¾Ö›æüôû ŸÖÖ.ˆ´Ö¸üÖê›ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 05/04/1963

2262

Digras

וÖ.¯Ö.ˆ.¯ÖÏÖ.¿ÖÖ. ºþ‡Ô ŸÖ»ÖÖ¾Ö

S

ãú.²Öß.²Öß. ×¾ÖÀ¾Ö−ÖÖ£Ö¾ÖÖ¸ü

¯ÖæÃÖ¤ü/µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

2263

Maregaon

וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ −Ö¸üÃÖÖôûÖ

S

ãú. ׿ֻÖÖ †ÖŸ´ÖÖ¸üÖ´Ö ²ÖÖê›êü

ÃÖÖ¾Ö¸ü÷ÖÖ¾Ö ŸÖÖ. úôÓû²Ö וÖ.13/10/1966 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

2264

Ghatanji ²ÖÖê¸üß ´Ö

S

»ÖÖêÆüÖ¸üÖ

S

×ÃÖ´ÖÖ ¾Öî•Ö−ÖÖ£Ö ÃÖÖê−Ö™üŒêú ãú. פü¯ÖÖ»Öß •ÖÖ. ´ÖÖÆãü¸üú¸ü

¸üִ֍éúÂ"Ö ™ü֍ò úß•Ö •Ö¾Öôû,−ÖÖÓ¤üê›ü

2266

PUSAD Yavatmal

2267

Darwha

´ÖÖê—Ö¸ü ‡

S

ãú †×−ÖŸÖÖ ÷Ö ²Ö¸üÖê›üú¸ü

¯ÖãÃÖ¤ü

Umarkhed Arni Yavatmal Wani Yavatmal

ؤü›üÖôûÖ ¤üÖ³Ö›üß ²ÖÖê¬Ö÷Ö¾ÆüÖ"Ö ×•Ö.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ,¸üÖ•Öæ¸ü úÖò µÖê¸ü¤ü

S

ÁÖß. ÃÖÓ•ÖµÖ ¾ÖÃÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö ¯ÖôûÃ֍ú¸ü ãú.³ÖÖ¾Ö−ÖÖ ¤ü¢ÖÖê¯ÖÓŸÖ ×“Ö»Ö´ÖÓŸÖ¾ÖÖ¸ü ãú. ú»¯Ö−ÖÖ ÆüÖê−Ö´ÖÖ−Öê ÃÖÖî ×−ÖŸÖÖ ÃÖã¸êü¿Ö ÷ÖÆãüú¸ü Óúã¤üÖ ÃÖÖêÆü−Ö ˆêú

ˆ´Ö¸üÖê›ü וÖ.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 14/11/1964 ´Öã.¯ÖÖê.³ÖÖ−ÖÖ¯Öêšü ¾ÖÖ›Ôü “ÖÓ¦ü¯10/06/1966 Öã¸ü ´Öã. ¯ÖÖê. ¸üÖêÆü"ÖÖ ŸÖÖ. †Ö¾Öá09/07/1970 וÖ. ¾Ö¬ÖÖÔ ´Öã.¯ÖÖê.−ÖÖ×÷Ö−ÖÖ²ÖÖ÷Ö ŸÖÖ.וÖ.“ÖÓ ¦ü¯Öæ¸ü 18/06/1965 †Óײ֍úÖ −Ö÷Ö¸ü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû12/04/1963

2274

Ner Yavatmal

²ÖÖ"Ö÷ÖÖ¾Ö “ÖÖ¯Ö›üÖêÆü

2275

Ghatanji

2276

Yavatmal

2277

2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259

. .

. .

.

.

,

,

S

S

S

,

S

,

11/04/1976

10/12/1965

20/04/1972

24/1/1977

´ÖÖÓ÷Ö»ÖÖ¤êü¾Öß ŸÖÖ. −Öê¸ü

06/04/1971

05/05/1971

12

13

14

15

16

17

18

19

S

07/10/1997

31/05/2017

19

7

24

S

22/11/1996

31/05/2017

30/07/1997

31/05/2017

20 19

6 10

9 1

26/03/1993

31/05/2017

23/12/1993

31/05/2017

24 23

2 5

5 8

†Ö -

²Ö ‡Ô -

03/12/1996

31/05/2017

26/09/1995

31/05/2017

20 21

5 8

28 5

-

-

24 20 13 19 17 17 21 20 20

6 6 7 7 4 5 10 5 5

1 5 16 22 28 30 26 24 27

16 18 13 23

7 9 7 5

-7 ‡Ô 14 ‰ú 11 -10 -

20 14 24

6 6 5

3 16 20

ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ S ¸ü"Ö

08/10/1997

¾Ö"Öß ‘ÖÖ™Óü•Öß, פü÷ÖÏÃÖ, ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

−ÖÖµÖ÷ÖÖÓ¾Ö Ø“Ö“ÖÖê»Öß, ØÃÖ÷Ö¤ü, ¬ÖÖ−ÖÖê¸üÖ, ú¸Óü•Öß úÖ−ÆüÖ

08/10/1997

פü÷ÖÏÃÖ

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

Ö›üúÖ ´ÖÖôû׍ú−Æüß úôÓû²Ö

S

30/11/1992

31/05/2017

08/10/1997

¯ÖãÃÖ¤ü

פü÷ÖÏÃÖ

A

26/11/1996

31/05/2017

09/10/1997

¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ

úôÓû²Ö

S

15/10/2003

31/05/2017

07/10/1997

08/10/1997

09/10/1997 09/10/1997 10/10/1997 13/10/1997 15/10/1997 17/10/1997

23/10/1997 23/10/1997 24/10/1997

¸üÖôêû÷ÖÖ¾Ö ¸üÖôêû÷ÖÖ¾Ö

³Öã¸ü²ÖÖ¯ÖÖê›ü ÃÖÖ¾Ö¸üÖê›üÖ

S S

S

S S

09/10/1997 31/05/2017 S ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ´ÖÆü †ÖÓÖ²÷ÖÖÓÖÖê›¾Ö ˆ´Ö¸ü üÖ ˆ¤ãÔü ´ÖÖÆü Öê›Öü÷ÖÖÓ¾Ö ˆ¤ãÔü †ÖÓ²ÖÖê03/01/2000 ›üÖ ˆ¤ãüÔ −ÖÖ÷ÖÖ¯Öæ¸ü ¹ý.31/05/2017 ˆ¤ãÔü SS ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ˆ´Ö¸üÖê›ü †Ö²ÖÖê ˆ´Ö¸ü›ÖêüÖ› ¯ÖÖê ü ±úÖôûß ²Öê»ÖÖê ›ü 01/12/1999 31/05/2017 S

´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

¯ÖãÃÖ¤ü

S

27/10/1997

פü÷ÖÏÃÖ

ºþ‡Ô »ÖÆüÖ−Ö

07/11/1997

´ÖÖ¸êü÷ÖÖ¾Ö

וÖ. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ×¯ÖÃÖ÷ÖÖ¾Ö S

S

12/12/1997

¯ÖãÃÖ¤ü

07/01/1998

¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ

²ÖÖê¸üß ´Ö

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

S A

11/01/1998

ˆ´Ö¸üÖê›ü

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

S

¾ÖÖ™üÖê›ü

S

ÁÖß ³ÖÖ−Öæ¤üÖÃÖ ¿ÖÆüÖ›êü

ŸÖ¸üÖê›üÖ ŸÖÖ. ´ÖÖê¿Öá

27/01/1966

Arni

•Ö¾ÖôûÖ

s

ãú.¾ÖÓ¤ü−ÖÖ ¯ÖϳÖ֍ú¸ü úÖ™êü

−ÖÖ÷Ö¯Öã¸ü

24/10/1969

47

S

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ‘ÖÖê−ÃÖÖ

S

´ÖÖ¬Öã¸üß ÃÖã¸êü¿Ö ŸÖÖê™ü»Ö¾ÖÖ¸ü ×´Ö−ÖցÖß ´ÖÖ¸üÖêŸÖÖ¸üÖ¾Ö ¸üÖ‰úŸÖ

02/03/1973 44 ¤ü¢Ö ´ÖÓ¤ü߸ü ¾ÖÖ›Ôü ¾Ö¸üÖê¸üÖ ŸÖÖ.¾Ö¸ü Öê¸üÖ ×•Ö.“ÖÓ¦ü¯Öæ¸ü 49 18/10/1967

2 7

29 13

31/07/1998

2279

Kalamb Wani

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ.¿ÖÖôûÖ, ¯ÖÖ»ÖÖêŸÖß

01/08/1998

¯ÖÖÓœü¸üú¾Ö›üÖ —Ö¸üß

úôÓû²Ö ¾Ö"Öß

2280

Arni

ŸÖë›üÖêôûß

S

ãú.þÖÖŸÖß ¾ÖÖ´Ö−Ö¸üÖ¾Ö ¾ÖÖ™üÖ"Öê

´ÖÖÓ÷Ö»Öß ¤êü.ŸÖÖ.¾Ö¸üÖê¸üÖ ×•Ö.“ÖÓ19/09/1974 ¦ü¯Öæ¸ü

†Ö"Öá

ŸÖë›üÖêôûß

Darwha

¤ãü¬Ö÷ÖÖÓ¾Ö

S

ÁÖß ¯ÖϳÖ֍ú¸ü ‹´Ö šü֍ú¸êü

ÃÖÖ¾ÖôûÖ ŸÖÖ ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

12 7

01/08/1998

2281

8 11

S ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ ¸ü"Ö S

05/08/1998

´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

S

2268 2269 2270 2271 2272 2273

2278

02/06/1963

S

S S S S S S S

ÁÖß´ÖŸÖß ´ÖÓ¤üÖ ¤üÖ´ÖÖê¬Ö¸ü »ÖÖÓÓ•Öê¾ÖÖ¸ü ÁÖß ÃÖÖ¸Óü÷Ö ÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö¸üÖ¾Ö ³Ö™æü¸üú¸ü

27/05/1975

׿־Ö−Öê¸üß ÃÖÖêÃÖÖ. †Ö"Öá ¸ü26/04/1976 Öê›ü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 05/10/1968

´Öã.¯ÖÖê.×´Ö—ÖÖÔ¯Öã¸ü ŸÖ¸üÖ›ê üÖ.ŸÖÖ.ן־ÖÃÖÖ ×•Ö.†´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß

10/08/1964

ÃÖÓ³ÖÖ•Öß −Ö÷Ö¸ü,µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû02/07/1975

.

.

04/07/1971

24/06/1963

42 53

7

31/05/2017

ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ 07/12/1996 31/05/2017 ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö ¾Ö"Öß ¸üS"Ö ¾Ö"Öß −Öê¸ü −Öê¸ü −Öê¸ü ÃÖ֏ָü

Ö¤ü¸üÖ ¾Ö™ü±úôûÖ ×¯Ö¯Ö¸ü ß ú»Ö÷ÖÖ ´Ö㠍úà¤ü¯Öã¸ü 31/05/2017 04/12/1996 S ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾Ö †Ö"Öá S 24/10/2000 31/05/2017 ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ 17/08/1998 31/05/2017 ¾Ö"Öß ´ÖÆü֍úÖ»Ö¯Öæ¸ü ¸ü"Ö úôÓû²Ö S 20/10/2003 31/05/2017 S ²ÖÖ³Öãôû÷ÖÖ¾Ö −Öê¸ü ¯ÖÆãü¸ü ´ÖÖÓ÷Ö»ÖÖ¤êü¾Öß 21/12/1993 31/05/2017 SS ˆ´Ö¸üÖê›ü ÆüÖŸÖÖ»ÖÖ ×¾Ö›æüôû ´Öã»Öê −Ö×¾Ö †Ö²ÖÖ¤ü28/11/1996 ß ×¾Ö›æüôû ²ÖÎÖ´Æü"Ö÷ÖÖÓ31/05/2017 ¾Ö S

53 11 42 0 41 1 48 7 52 6 50 11 46 10 51 11 54 1 52 9 41 10 45 10 51 4

2265

05/07/1995

15/11/2002

31/05/2017

11/12/1992

31/05/2017

01/08/1997

31/05/2017

29/12/1993

31/05/2017

07/01/1998

31/05/2017

03/12/1992

31/05/2017

01/07/1998

ˆ´Ö¸üÖê›ü ˆ´Ö¸üÖê›ü ˆ´Ö¸ü ²ÖÖ¸üÖ ×ŸÖ¾Ö›ü Öê›ü ß Ø¤ü›üÖôûÖ S 03/12/2003 S †Ö"Öá †Ö"Öá S 26/11/1996 ÓA

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 05/05/1998 ÃÖ¾ÖÔ Ã ÖÖ¬ÖÖ ¾Ö"Öß ¾ÖÖ÷Ö¤ü¸üÖ −Ö. 28/11/1992 ¸ü"Ö ¯ÖÖÓ.ú¾Ö›üÖ µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 02/08/1996 S S ›ãü. ²ÖÖ"Ö÷ÖÖ¾Ö −Öê¸ü −Öê¸ü −Öê¸ü ÃÖÖ¾Ö¸ü÷Ö־֍úÖ. د֯Öôû÷ÖÖ¾Ö 27/07/1995 S ¾Ö"Öß

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

S 01/07/1998

16/07/1998

22/11/1996

31/05/2017

20/07/1998

31/05/2017

S

07/07/1995

31/05/2017

30/12/1995

31/05/2017

24/07/1997

31/05/2017

18/07/1995

31/05/2017

30/07/1997

31/05/2017

23/03/1998 06/04/1998 05/05/1998 16/06/1998 01/07/1998

31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017

20

²Ö_

10

10 10

פü¯Öú ´Ö›üÖ¾Öß ÃÖã×−ÖŸÖÖ œüÖê¸êü -

×´Ö−ÖցÖß ¤êü¾Ö−Ö´Ö−Ö ³Ö¾Ö¸üरंगरा व भि मरा व

‡Ô -† _ --

23

24

25

26

27

´Ö.†. ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ ¸üÖ"Öß »Ö.²ÖÖ‡Ô ×¾Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû -

32 ׍ú´Öß 29 ׍ú´Öß. -

N T

_ úôÓû²Ö, ¸üÖôêû÷ÖÖ¾

_

-

-

-

´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö, †Ö"Öá,

-

úÖÃÖÖêôûÖ, ´ÖÆüÖ÷ÖÖ¾Ö

0

इंदि रा वि घा लय,

3

†¿ÖÖêú µÖÖ¤ü¾Ö¸üÖ¾Ö ¤üÖŸÖê úÖò»Öê•Ö ÖÓ›üÖ¸êü µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû -- ûÀ¾Ö¸ü ÁÖß. ×¾Ö•ÖµÖ--׏ָ֯¯ÖÖ ×•Ö.¯Ö.ÃÖÖ¾Öôê úÖØ−Ö¤êü ¯ÖÓ.ÃÖ.ˆ´Ö¸üÖê›ü _ _ ---

µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖ ôû , ¾ÖÖ úÖŸÖ¸ü ›üß, ×−Ö¸Óüú

23 ׍ú´Öß 15-׍ú.´Öß _ --

T T N

¾Ö"Öß

###

N N

_

_ ###

-

פü÷ÖÏÃÖ, ´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö,

¯ÖÏÖ.´Ö.ÖÓ›üÖôûÖ

10׍ú´Öß

N

_

_

_

_

_

N

_

_×¾Ö•ÖµÖ ¬ÖÖ¸üú¸ü --

¯Öé.ÃÖé †Ö Öá --

Í40 --

N

ˆ´Ö¸üÍ- Öê ›ü,¯ÖãÃÖ¤ü ###

-

-

-

-

-

†Ö"Öá, ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ,

-

-

-ÃÖÓ•ÖµÖ ÷Ö›ü›ü´Ö¾ÖÖ¸ü

_

-

-

Jh‡ jktsanz Hkkmjko vk-ikjosdj xksQ.ksegk fo-;orekG †Öפü¾ÖÖÃÖß -T N ¾Ö T 0 0 0 0 0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö, ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

-

N

_

_

›ü ÃÖÖî. Ã−ÖêÆüÖ ³ÖÖ−Öã¤üÖÃÖ ¿ÖÆü −Ö.¯Ö.¿ÖÖôû Ö›êü Ö Îú.19 µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 23 ׍ú ´Öß

24

### ### ### 19 10 7 21 19

22

ÁÖß ÃÖã´Öê¿Ö êú¤üÖ¸ü וÖ.×−Ö.ÃÖ×´ÖŸÖß µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 15 ׍ú ´Öß

† ‰

19 9 30 _ ### ### ### 19 4 24 †Ö 24 5 28 13 5 28 20 6 5 19 0 26 ˆ ü òú−ÃÖ¸ü 24 6 3 20 9 29 †Öî 21 10 4 0 18 10 30 †Ö 20 6 9 18 10 11 21

21

13 1

_

_ †

_

_

_

×−Ö¸Óüú

56 / 99

1 2282 2283 2284

2

Wani

3

4

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ›üÖê»Öá

Pandharkawada ¾ÖÖ™üÖê›üÖ . . Kalamb

9

10

11

S

¸ü´Öê¿Ö −ÖÖ−ÖÖ•Öß †Ö¡ÖÖ´Ö

´Öã.−ÖÖ÷Ö»ÖÖê−Ö ¯ÖÖê.ãú“Ö−ÖÖ ŸÖÖ.³Ö¦ü Ö¾ÖŸÖß ×•Ö.“ÖÓ¦ü¯48 Öæ¸ü 25/12/1968

5

6

05/08/1998

S

ãú ÃÖÓ×÷ÖŸÖÖ ¿ÖӍú¸ü ×ÃÖ›üÖ´Ö

´Öã ¯ÖÖê †Ö™üß ŸÖÖ ¸üÖôêû÷ÖÖÓ¾01/05/1976 Ö ×•Ö µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

41 40

0 10

30 16

05/08/1998

10 6

15 23

05/08/1998 08/08/1998

ˆ´Ö¸üÖê›ü

úôÓû²Ö ¾Ö"Öß

.

,

S

.

,

S

Kalamb Wani

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ‘ÖÖê−ÃÖÖ

S

Wani Yavatmal

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ד֏ֻÖ÷ÖÖÓ¾Ö ³ÖÖ¸üß

s

2290

PUSAD Ner

¾Öê"Öß ÃÖÖ¸Óü÷Ö¯Öã¸ü

2291

Ghatanji

2292

2285 2286 2287 2288 2289

. .

5

17

18

19

23

4

30

31/05/2017

### ### ### 20 6 5

31/05/2017

19 10

11/08/1998

S

1 7

11/08/1998

¾Ö"Öß µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû

úÖê»Öê¸üÖ •Ö¾ÖôûÖ (‡Ô)

S

ÁÖß †¿ÖÖêú −ÖÖ´Ö¤êü¾Ö¸üÖ¾Ö úÖÓ²Öôêû

ˆ´Ö¸üÖê›ü

¯ÖãÃÖ¤ü

31/12/1993

31/05/2017

Æêü´Ö»ÖŸÖÖ ÷Öß “ÖÖ´Ö»ÖÖ™êü

28 0 9 22 10 26 6 23 5

11/08/1998

S

42 10 ¸üÖ´Ö™êüú −ÖÖ÷Ö¯Öã¸ü 41 4 31/01/1976 40 6 22/11/1976 †Ö"Öá 40 1 09/04/1977 ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ 39 10 21/07/1977 39 7 05/10/1977 ˆ´Ö¸üÖê›ü וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû25/07/1978 38 10 ¤üÖ³ÖÖ ×•Ö.µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 08/06/1964 52 11 ´Öã. ¯ÖÖê. ´Ö•Ö¸üÖ ŸÖÖ. ´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ26/10/1968 ¾Ö וÖ. µÖ¾ÖŸÖ´ÖÖôû 48 7

11/08/1998

¾Ö"Öß −Öê¸ü −Öê¸ü −Öê¸ü ´ÖÖêÆü¤üÖ ‘Öã‡Ô ÃÖÖê−Ö¾ÖÖœüÖê"SÖÖ ÃÖÖ¸Óü÷Ö¯Öã27/11/1996 ¸ü S

31/05/2017

Darwha

™ü֍úôûß ²Öã

S

ÁÖß ×¾Ö•ÖµÖ ‹´Ö úÖôêû

2294

Ghatanji

S

²ÖÎÖ´Æü"÷ÖÖÓ¾Ö »ÖÖêÆüŸÖ¾ÖÖ›üß ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ‘ÖÖê›ü¤ü¸üÖ

S S S

ÁÖß. ÃÖã×¿Ö»Ö ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ ¿ÖÆüÖ−Öê ‹ú−ÖÖ£Ö ²ÖßÃÖ−Ö ãúú›êü ³ÖÖÍú¸ü ŸÖãôû׿ָüÖ´Ö ³Öã•ÖÖ›êü

16/7/1977

×Æü¾Öôû"Öß ¯ÖÖ ŸÖÖ.¯ÖãÃÖ¤ü

03/07/1974

2298

Wani

וÖ.¯Ö.¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ, ×−Ö»Ö•Ö‡Ô

S

×−Ö»Öæ ׳֍úÖ•Öß ¯ÖÖ™üß»Ö

´Öã.¯ÖÖê.ׯָ֯üß ¯ÖÖê.ŸÖÖ.ØÆü‘Ö−Ö‘ÖÖ™ü וÖ.¾Ö¬ÖÖÔ 10/08/1972

2299

Darwha

´ÖÖÆãü»Öß

S

ÁÖß ´ÖÓ÷Öê¿Ö ¯Öß ¤êü¿Ö´ÖãÖ

±ãú²Ö÷ÖÖÓ¾Ö ŸÖÖ ¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

25/05/1974

2300

Ner

׾֍ú"Öß ›üÖê.

S

27/08/1975

2301

Ghatanji

11/08/1998

S ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ Ö ÃÖ¾ÖÔ¸üÃ"ÖÖ¬ÖÖ ¸üS"Ö

16

31/05/2017

50 43

2293

.)

15

¾Ö"Öß 12/04/1967 ´ÖÓ÷ÖÄôûׯָü וÖ. †úÖê»ÖÖ21/10/1973

ÁÖß ÷Ö"Öê¿Ö ´Ö¬Öãú¸ü ×¾ÖšüÖôûú¸ü

(

14

ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ 01/01/1994 ¸ü"Ö 1) ´ÖÖ¸êüË÷ÖÖÓ¾Ö 2) ¯ÖÖÓœü¸1) üú¾Ö›ü •ÖôûÖ úÖ 2) ¬ÖÖ¸ü"ÖÖ 3)S ¾ÖÖšüÖê›üÖ03/11/2000 úôÓû²Ö S 26/11/1996

Öã¿ÖÖ»Ö ¤üÖ¤üÖ•Öß úÖê™üú¸ü ÃÖã•ÖÖŸÖÖ Æü¸üßÂÖ ‡Ó÷ÖÖê»Öê

S

2297

13

¾Ö"Öß

³Öß´Ö−Ö÷Ö¸ü ¯ÖϳÖÖ÷Ö −ÖÓ.8 ¾Ö"Öß 08/11/1973

‡“ÖÖê¸üÖ

2296

05/08/1998

12

´ÖÖ¸êü÷ÖÖÓ¾Ö

39 43

Arni

Umarkhed Ner Maregaon

8

. †−ÖÓŸÖÖ ´Öã¸ü»Öָ߬ü ŸÖÖê›üÃÖÖ´Ö

S

2295

7

15/7/1976

-

-

6

7 9

6 17

18 µÖÖ¾Ö»Öß 19 31/05/2017

5 4

23 23 ³ÖÖ¸üß

31/05/2017

14/08/1998

31/05/2017

08/12/1998

31/05/2017

µÖê¸08/01/1998 ü¤ü

S

16 18

25/10/2000

24/10/2000

31/05/2017

11/08/1998

´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö

†Ö"Öá

S

25/10/2002

11/08/1998

¯ÖãÃÖ¤ü

¤üÖ¸ü¾ÆüÖ

S

10/11/2003

31/05/2017

24/12/1996

31/05/2017

11/08/1998 11/08/1998 12/08/1998 12/08/1998

´ÖÆüÖ÷ÖÖÓ¾Ö ˆ´Ö¸üÖê›ü úÖêšüÖ¸üß ²ÖÎÖ´Æü"Ö÷ÖÖÓ¾Ö S 03/12/1996 S S ¯ÖãÃÖ¤ü −Öê¸ü −Öê¸ü −Öևԍú−Ö÷Ö¸ü †›ü÷ÖÖ¾Ö »ÖÖêÆüŸÖ¾ÖÖ›üß06/12/1996 S —Ö¸üß ×•Ö. ¯Ö. ¯ÖÏÖ£Ö. ¿ÖÖôûÖ ²ÖÖê¯ÖÖ¯Öæ S ¸ü 24/10/2000 ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÖ¬ÖÖ 28/11/2000 ¾Ö"Öß ÃÖÖ¾ÖÓ÷Öß •Öæ. ¸ü"Ö

31/05/2017

31/05/2017 31/05/2017 31/