ૂ ોને ગ્રામ્મ કક્ષાએ કઈ વંસ્થા કૃ઴ી ધધયાણ પ ૂરં ઩ાડે છે? Question 1 :ખેડત દૂ ધ ઉત્઩ાદક વશકાયી ભંડ઱ી

b

જીલ્રા ભધ્મસ્થ વશકાયી ફેંક

c

નાફાડડ

d

વેલા વશકાયી ભંડ઱ી

e

Not to Answer

b

PRIMARY AGRICULTURE COOPERATIVE SOCIETY

d

PRIMARY AGRO COOPEARTIVE SOCIETY

b

વશકાય

d

આયોગ્મ

b

તાલકા ધલકાવ અધધકાયી

d

જીલ્રા ધલકાવ અધધકાયી

Correct Answer : d Question 2 :PACSન ં આખ ં નાભ PRIMARY AGRICULTURAL COOPERATIVE SOCIETY

c

PRIME AGRICULTURE COOPERATIVE SOCIETY

e

Not to Answer

ce

r.c

a

om

a

Correct Answer : b

઩ંચામત

c

ભશેસર

e

Not to Answer

Correct Answer : a

ia m

a

of fi

Question 3 :ધલસ્તયણ અધધકાયી વશકાય ક્ાં ધલબાગના કભડચાયી ગણામ છે?

Question 4 :નીચેના ક્ા અધધકાયી ધલસ્તયણ અધધકાયી વશકાયના ધનમંત્રણ અધધકાયી ગણાતા નથી. a

જીલ્રા યજીસ્રાય

c

ભદદનીળ જીલ્રા યજીસ્રાય

e

Not to Answer

Correct Answer : a

a

ગ્રામ્મ

c

જીલ્રા

e

Not to Answer

om

Question 5 :ધલસ્તયણ અધધકાયી વશકાયન ં કામડ ક્ષેત્ર ક્ા સધી શોમ છે?

r.c

Correct Answer : b

b

તાલકા

d

યાજ્મ

b

ઉત્઩ાદન વશકાયી ભંડ઱ી

d

દૂ ધ ઉત્઩ાદક વશકાયી ભંડ઱ી

b

ભદદનીળ જીલ્રા યજીસ્રાય

d

જીલ્રા ધલકાવ અધધકાયી

પ઱ અને ળાકબાજી ઉત્઩ાદન વશકાયી ભંડ઱ી

c

વેલા વશકાયી ભંડ઱ી

e

Not to Answer

Correct Answer : d

of fi

a

ce

Question 6 :નીચેના ભાની કઈ વશકાયી ભંડ઱ીની નોંધણી ધલસ્તયણ અધધકાયી ભાયપત થતી નથી?

Question 7 :દૂ ધ ઉત્઩ાદક વશકાયી ભંડ઱ીની નોધણી કોણ કયે છે? તાલકા ધલકાવ અધધકાયી

c

જીલ્રા યજીસ્રાય

e

Not to Answer

ia m

a

Correct Answer : c Question 8 :ગ્રાભ ઩ંચામત કક્ષાની વશકાયી ભંડ઱ી નોંધલાની વતા કોના ઩ાવે શોમ છે?

a

તાલકા ધલકાવ અધધકાયી

b

ભદદનીળ જીલ્રા યજીસ્રાય

c

જીલ્રા યજીસ્રાય

d

જીલ્રા ધલકાવ અધધકાયી

e

Not to Answer

b

NATION AGRICULTURE MARKET

d

NONE OF THESE

b

૫૦ દદલવ

d

૭૦ દદલવ

b

ઉ઩ વચચલ અ઩ીર

d

વચચલશ્રી

a

NATIONAL AGRICULTURAL MARKET

c

NATIONAL AGRICULTURE MARKET

e

Not to Answer

ce

Correct Answer : c

r.c

Question 9 :શારભાં બાયત વયકાયની મોજના E-NAMન ં આખ ં નાભ

om

Correct Answer : b

૪૦ દદલવ

c

૬૦ દદલવ

e

Not to Answer

Correct Answer : c

ia m

a

of fi

Question 10 :વશકાયી ભંડ઱ીની નોંધણી અને ઩ેટા ધનમભ સધાયા કેટરા દદલવભાં કયલાના શોમ છે?

Question 11 :અધધક યજીસ્રાયનાં ધનણડમ વાભે નાયાજ વ્મક્તત ક્ા અ઩ીર કયી ળકે છે? a

વંયતત વચચલ અ઩ીર

c

નામફ વચચલ અ઩ીર

e

Not to Answer

Correct Answer : c Question 12 :યજીસ્રાય, વશકાયી ભંડ઱ીઓ, ગજયાત યાજ્મ કોણ છે ? શ્રી જે.એન.ધવિંશ

b

શ્રી નચરન ઉ઩ાધ્મામ

c

શ્રી ધલપર ધભત્રા

d

શ્રી ફ઱લંત ધવિંઘ

e

Not to Answer

b

અમ ૃતા ઩ટેર

d

ફ઱લંત ધવિંઘ

b

GUJARAT COOPEARATION MILK MARKET FEDERATION

d

NONE OF THESE

om

a

Correct Answer : b

શ્રી વોઢી

c

જે.એન.ધવિંઘ

e

Not to Answer

ce

a

r.c

Question 13 :GCMMFનાં MD કોણ છે ?

of fi

Correct Answer : a

Question 14 :GCMMFન ં આખ ં નાભ જણાલો

GUJARAT COOPEARTIVE MILK MARKET FEDERATION

c

GUJARAT COOPEARATIVE MILK MARKETING FEDERATION

e

Not to Answer

Correct Answer : c

ia m

a

Question 15 :AMULન ં આખ ં નાભ જણાલો a

ANAND MILK UNITY LIMITED

b

ANAND MILK UNION LIMITED

c

ANAND MILK UNITE LIMITED

d

ANAND MILK UNIFIED LIMITED

e

Not to Answer

Correct Answer : b

a

અમર ઩ેટનડ

c

વશકાય ઩ેટનડ

e

Not to Answer

om

Question 16 :દૂ ધ ઉત્઩ાદન વંદબે ગજયાતની કઈ ઩ેટનડ લૈધિક કક્ષાએ જાણીતી છે?

r.c

Correct Answer : a

b

કદયમન ઩ેટનડ

d

એક઩ણ નશી

૧૯ A

c

૧૯ C

e

Not to Answer

Correct Answer : c

b

૧૯ B

d

૧૯ D

b

ભદદનીળ જીલ્રા યજીસ્રાયની કચેયી,વશકાય ળાખા

d

કરેકટય કચેયી

of fi

a

ce

Question 17 :વશકાયી ભંડ઱ી ફનાલલી એ મ ૂ઱ભ ૂત અધધકાય છે . આ મ ૂ઱ભ ૂત અધધકાય ફંધાયણની કઈ અનચ્છે દ અન્લમે પ્રાપ્ત થમો છે?

Question 18 :ધલસ્તયણ અધધકાયી વશકાય કઈ કચેયીભાં ફેવે છે? જીલ્રા યજીસ્રાયની કચેયી

c

તાલકા ઩ંચામત

e

Not to Answer

ia m

a

Correct Answer : c Question 19 :ધલસ્તયણ અધધકાયી વશકાયે એક ભદશનાભાં કેટરી ભંડ઱ીઓની મરાકાત અને કેટરી ભંડ઱ીઓની ત઩ાવ કયલાની શોમ છે?

a

૮ ની મરાકાત અને ૮ ની ત઩ાવ

b

૪ ની મરાકાત અને ૪ ની ત઩ાવ

c

૬ ની મરાકાત અને ૬ ની ત઩ાવ

d

૨ ની મરાકાત અને ૨ ની ત઩ાવ

e

Not to Answer

b

કરેકટય કચેયી

d

સ્઩ે.ઓડીટયની કચેયી

b

અધધક યજીસ્રાય લશીલટ

d

યજીસ્રાય

om

Correct Answer : b

a

જીલ્રા યજીસ્રાયની કચેયી

c

વશકાય ળાખા જીલ્રા ઩ંચામત

e

Not to Answer

r.c

Question 20 :ધલસ્તયણ અધધકાયી વશકાયના જીલ્રા કક્ષાના ધનમંત્રણ અધધકાયીની કચેયી કઈ?

ce

Correct Answer : c

અધધક યજીસ્રાય અ઩ીર

c

નામફ વચચલ

e

Not to Answer

Correct Answer : a

ia m

a

of fi

Question 21 :જીલ્રા યજીસ્રાયના ધનણડમ વાભે અયજદાય ક્ાં અ઩ીર કયી ળકે છે?

Question 22 :કોઈએ વશકાયી ભંડ઱ીભાં ઉચા઩ત કયી શોમ તો વશકાયી કામદાની કઈ કરભ અન્લમે જલાફદાયી નક્કી થામ છે? a

91

c

93

e

Not to Answer

b

92

d

94

Correct Answer : c Question 23 :વશકાયી કામદાની કઈ કરભ અન્લમે વશકાયી ભંડ઱ીઓભાં ચોકવી અધધકાયીની ધનભણક થામ છે? 85

b

86

c

87

d

88

e

Not to Answer

b

103

d

107

om

a

Correct Answer : b

101

c

105

e

Not to Answer

ce

a

r.c

Question 24 :વશકાયી કામદાની કઈ કરભ અન્લમે વશકાયી ભંડ઱ીઓને પડચાભાં રઇ જલામ છે?

Correct Answer : d

૭૪ A

c

74

e

Not to Answer

Correct Answer : d

b

૭૪ B

d

૭૪ D

ia m

a

of fi

Question 25 :વશકાયી કામદાની કઈ કરભ અન્લમે વશકાયી ભંડ઱ીઓભાં કસ્ટોડીમનની ધનભણક થામ છે?

Question 26 :વશકાયી કામદાની કઈ કરભ અન્લમે વશકાયી ભંડ઱ીઓભાં લશીલટદાયની ધનભણક થામ છે? a

80

b

81

c

82

d

83

e

Not to Answer

Correct Answer : b Question 27 :વશકાયી કામદાની કઈ કરભ અન્લમે વશકાયી ભંડ઱ીઓન ં ઓડીટ થામ છે? 83

b

84

c

85

d

86

e

Not to Answer

om

a

Correct Answer : b

c

17

e

Not to Answer

Correct Answer : c

ce

15

of fi

a

r.c

Question 28 :વશકાયી કામદાની કઈ કરભ અન્લમે વશકાયી ભંડ઱ીઓન ં ધલબાજન કે રૂ઩ાંતય થામ છે? b

16

d

18

a

10

c

12

e

Not to Answer

Correct Answer : d

ia m

Question 29 :વશકાયી કામદાની કઈ કરભ અન્લમે વશકાયી ભંડ઱ીઓના ઩ેટા ધનમભભાં સધાયા થામ છે? b

11

d

13

b

10

Question 30 :વશકાયી કામદાની કઈ કરભ અન્લમે વશકાયી ભંડ઱ીઓની નોંધણી થામ છે? a

9

c

11

e

Not to Answer

d

12

b

૯૫ ભો

d

૯૭ભો

b

1962

d

1963

b

અધધક યજીસ્રાય

d

જોઈન્ટ યજીસ્રાય

Correct Answer : a

૯૪ ભો

c

૯૬ ભો

e

Not to Answer

Correct Answer : d

1960

c

1961

e

Not to Answer

Correct Answer : c

of fi

a

ce

Question 32 :ગજયાત વશકાય અધધધનમભ(કામદો) ક્ા લ઴ે આવ્મો

r.c

a

om

Question 31 :થોડા વભમ ભાટે વશકાયી ભંડ઱ીઓ વંદબે ફંધાયણભાં કમો સધાયો કયલાભાં આવ્મો?

a

જીલ્રા યજીસ્રાય

c

યજીસ્રાય

e

Not to Answer

ia m

Question 33 :વશકાય ખાતાની લડી કચેયનીના મખ્મ અધધકાયી?

Correct Answer : c Question 34 :ધલસ્તયણ અધધકાયી વશકાયના જીલ્રા કક્ષાએ ધનમંત્રણ અધધકાયી કોણ શોમ છે?

a

તાલકા ધલકાવ અધધકાયી

b

ભદદનીળ જીલ્રા યજીસ્રાય

c

જીલ્રા યજીસ્રાય

d

જીલ્રા ધલકાવ અધધકાયી

e

Not to Answer

b

ભદદનીળ જીલ્રા યજીસ્રાય

d

જીલ્રા ધલકાવ અધધકાયી

om

Correct Answer : b Question 35 :ધલસ્તયણ અધધકાયી વશકાયના તાલકા કક્ષાએ ધનમંત્રણ અધધકાયી કોણ શોમ છે? તાલકા ધલકાવ અધધકાયી

c

જીલ્રા યજીસ્રાય

e

Not to Answer

r.c

a

ce

Correct Answer : a Positive Marks : 34

No. of Correct Answer : 34 Total Marks : 33.75

ia m

Total Not to Answer Questions: 0

of fi

Total Questions: 35

Negative Marks : 0.25 Total Attempted Questions: 35 No. of In Correct Answer: -34

vistaran adhikaree answer key wsatermark.pdf

a PRIMARY AGRICULTURAL COOPERATIVE SOCIETY b PRIMARY AGRICULTURE COOPERATIVE SOCIETY. c PRIME AGRICULTURE COOPERATIVE ...

223KB Sizes 0 Downloads 196 Views

Recommend Documents

Answer Key
Answer Key: 1. D. 11. A. 21. D. 31. A. 2. E. 12. C. 22. D. 32. B. 3. C. 13. D. 23. E. 33. E. 4. B. 14. A. 24. A. 34. B. 5. D. 15. C. 25. B. 35. C. 6. D. 16. E. 26. C. 36. E. 7.

Answer Key
2. } 3. 23. all real numbers 24. all real numbers. 25. f(x) 5 x 2 200 26. g(x) 5 0.8x. 27. g( f(x)) 5 0.8x 2 160. 28. f(g(x)) 5 0.8x 2 200 29. pay less with discount first.

Answer Key
Jan 7, 2017 - PROVISIONAL ANSWER KEY. Advt. No. : 5/2016-17 - Vistaran Adhikari (Sahakar) (VA(S)-2016-17). QUESTION PAPER SERIES - A.

Final Answer Key
71. D. 96. C. 22. C. 47. C. 72. B. 97. B. 23. D. 48. B. 73. D. 98. D. 24. C. 49. C. 74. D. 99. A. 25. B. 50. A. 75. D. 100. A. QUESTION PAPER SERIES - A. GUJARAT PANCHAYAT SERVICES SELECTION BOARD. FINAL ANSWER KEY. Advt. No. : 4/2016-17 - Vistaran A

answer key -
CENTERS : MUMBAI / DELHI / AKOLA / KOLKATA / LUCKNOW / NASHIK / GOA. IIT-JEE 2014. PRACTICE TEST - 3(MAIN). ANSWER KEY. Que. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Answer Key
E[E1m2(s) - 2m(s)m(s−) + m2(s−)|Fs− l]. = ∑ ... n i=1 where n → с and m(s0)=0. Thus, E1m2(t)l = var(m(t)). Alternatively if we think of m(t) as a counting process ...

Answer Key
of wrongs that others do. 1 Corinthians 13:5 (CeV). Session Five. Love isn't selfish. 1 Corinthians 13:5 (CeV). Session Six. [Love] always protects, always trusts,.

answer key -
ANSWER KEY. 1. C. 31. B. 2. D. 32. B. 3. D. 33. A. 4. C. 34. D. 5. A. 35. B. 6. B. 36. D. 7. D. 37. B. 8. B. 38. A. 9. D. 39. A. 10. C. 40. D. 11. D. 41. B. 12. C. 42. D. 13.

Answer Key Hindi.pdf
Whoops! There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Answer Key Hindi.pdf. Answer Key Hindi.pdf. Open.

answer key copy.indt
MN 7. radius is 3 units 8.Yes, 62 1 82 5 102. 9. 7.2 10. 12 11. 18 12. 180° 13. 20°. 14. 340° 15. 90° 16. 270° 17. 90°. 18. 270° 19. x 5 58 20. SY 5 8. 21. L. M. K.

Answer Key Hindi.pdf
Page 1 of 1. ifj"dkj oYM Z. REET Level-II Exam-2018 (Answer Key). fganh. iz-l a- iz'u mÙkj. 31- or Zuh dh fof/kor~ f'k{kk dk Kku------ (B) mPp izkFkfed Lrj. 32- Hkkf"kd lkexzh gS& (D) e wy fo"k;& oLr q ,oa izR;;k sa. 33- cqySfVu ckMs Z gS& (B) n `';

DFSL Recruitment 2017 Answer Key [email protected] ...
20 D0219 INGLE AMOL VINAYAK OPEN 64.18. 21 D0513 VAIRAL MAHADEV BHIKAJIRAO NT-C 64.14. 22 D0297 KAYASTHA JAYANT KANTILAL OBC 64.07. 23 D0001 DESHMUKH SWAPNIL DADARAO OPEN 64.04. 24 D0269 SANAP GANESH RAGHUNATH NT-D 63.80. 25 D0107 MUNDE RAJNANDINI DH

answer key _10 hindi
At¸m /font>. BsI kvtIm 40. D¯-c-sa-gp-tX− tNmZy-§ fpsS F®w b>18. G.Somasekharan,G.H.S.S.Sadanandapuram,Kottarakkara,hindisabhaktr.blogspot.com.

DFSL Recruitment 2017 Answer Key [email protected] ...
DFSL Recruitment 2017 Answer Key [email protected]. DFSL Recruitment 2017 Answer Key [email protected]. Open. Extract. Open with.

TNPSC Group 4 Answer Key 2018_English_Language.pdf ...
Adanya jaminan Undang-Un- dang terkait besaran dana pen- didikan membuat pembayaran .... TNPSC Group 4 Answer Key 2018_English_Language.pdf.

iift-answer-key-TIME.pdf
Page 1 of 1. iift-answer-key-TIME.pdf. iift-answer-key-TIME.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying iift-answer-key-TIME.pdf. Page 1 of 1.

KCET-2016-ANSWER-KEY-BIOLOGY.pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item.

Answer key Urdu10.pdf
Page 3 of 5. Answer key Urdu10.pdf. Answer key Urdu10.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying Answer key Urdu10.pdf. Page 1 of 5.

TNPSC Group 4 Answer Key 2018_Tamil_Language_question ...
https://docs.google.com/file/d/0Bx6Qe6ibTFN1bHF2SWEyT0RLZFU/. - Star warsavicomplete. Page 1. Whoops! There was a problem loading this page. Retrying... Whoops! There was a problem loading this page. Retrying... TNPSC Group 4 Answer Key 2018_Tamil_La

xat 2017 answer key ed.pdf
Page. 1. /. 2. Loading… Page 1 of 2. OWNER'S. GUIDE. NV751. MANUEL DU. PROPRIÉTAIRE. NV751. MANUAL DEL. USUARIO. NV751. www.PoweredLiftAway.com 800.798.7398. ®. Page 1 of 2. Page 2 of 2. Main menu. Displaying xat 2017 answer key ed.pdf.

ANSWER KEY 2018 ANNUAL.pdf
]mTw 11. t]Pv 49,50. ... Hcn-°¬am{Xw kzoI-cn-°m-hp-∂Xpw H∂n-e-[nIw {]mhiyw kzoI-cn-°m-hp-∂-hbpw ̨-Hmtcm IqZm-i- ..... ANSWER KEY 2018 ANNUAL.pdf.

Mauryan Empire Answer Key Handout.pdf
Page 1. Whoops! There was a problem loading more pages. Retrying... Mauryan Empire Answer Key Handout.pdf. Mauryan Empire Answer Key Handout.pdf.

Answer Key 4.4 Practice B.pdf
Loading… Page 1. Whoops! There was a problem loading more pages. Retrying... Answer Key 4.4 Practice B.pdf. Answer Key 4.4 Practice B.pdf. Open. Extract.