¯ÖÖÖß ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ ÃÖ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ ¾Ö ÃÖ¾ÖìÖÖ úÖµÖÔÎú´ÖÖÓŸÖÖÔŸÖ ¯ÖÖÖß ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ×•Ö»ÆüÖ ¾Ö ˆ¯Ö ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ¯ÖϵÖÖêÖ¿ÖÖôêû ú¸üߟÖÖ Óú¡ÖÖ™üß ŸÖŸ¾ÖÖ¾Ö¸ü ¯Ö¤ü³Ö¸üŸÖß“Öß •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖ. (´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¿ÖÖÃÖ−Ö,¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ¾Ö þ֓”ûŸÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ,¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖ Îú.›ü²»µÖ㌵Öã‹´Ö 2014/¯ÖÏ.Îú.59/¯ÖÖ¯Öã-12 פü.23.2.2015) (´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¿ÖÖÃÖ−Ö,¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ¾Ö þ֓”ûŸÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ,¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖ Îú.›ü²»µÖ㌵Öã‹´Ö 2014/¯ÖÏ.Îú.59/¯ÖÖ¯Öã-12 פü.15.5.2015) (´ÖÖ.ˆ¯ÖÃÖד־Ö,¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ¾Ö þ֓”ûŸÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖÖÓ“Öê ¯Ö¡Ö Îú.›ü²»µÖ㌵Öã‹´Ö 2014/¯ÖÏ.Îú.59/¯ÖÖ¯Öã-12 פü−ÖÖÓú03 •Öã»Öî,2015) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¾Ö׸üšü ³Öæ¾Öî–ÖÖ×−Öú, ³Öæ•Ö»Ö ÃÖ¾ÖìÖÖ †Ö×Ö ×¾ÖúÖÃÖ µÖÓ¡ÖÖÖ, ¾Ö¬ÖÖÔ. ¯Ö¿ÖÖÃÖúßµÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖ, ¤ãüãÃÖ¸üÖ ´ÖÖôûÖ, ×ÃÖ¾Æᯙ »ÖÖ‡Ô−ÃÖ, ¾Ö¬ÖÖÔ. ‡Ô ´Öê»Ö[email protected]

¤æü¸ü¬¾Ö−Öß- 07152 - 243885

•ÖÖ×Æü¸üÖŸÖ Îú´ÖÖÓú : 05/2016

פü−ÖÖÓú : 01/12/2016

´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¿ÖÖÃÖ−Ö, ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ¾Ö þ֓”ûŸÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖÓŸÖÖÔŸÖ, ¸üÖ™ÒüßµÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ¯ÖÖÖß ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ ÃÖÓ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ ¾Ö ÃÖ¾Öì<ÖÖ úÖµÖÔúÎ ´Ö †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß ¾Ö <Öê¡Ö ²Öôûú™üßú¸üÖÖÃÖÖšüß ¾Ö׸üšü ³Öæ¾Öî–ÖÖ×−Öú, ³Öæ•Ö»Ö ÃÖ¾Öì<ÖÖ †Ö×Ö ×¾ÖúÖÃÖ µÖÓ¡ÖÖÖ, ¾Ö¬ÖÖÔü µÖÖÓ“Öê †×¬Ö−ÖÃŸÖ ¾Ö¬ÖÖÔ ×•Ö»ÊÖŸÖ †Ûß֟¾ÖÖŸÖ †ÃÖ»Ö껵ÖÖ ×•Ö»ÆüÖßָüÖ¾Ö¸üß»Ö-1, ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸üß»Ö-3 ¯ÖϵÖÖêÖ¿ÖÖôêûŸÖ ¾Ö וֻÆüÖßָüßµÖ ÃÖÓ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ ú<ÖÖú¸üߟÖÖ, DÖÖ»Öᯙ ¯Ö¤ê Óú¡ÖÖ™üß ŸÖŸ¾ÖÖ¾Ö¸ü ³Ö¸üŸÖß ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß †ÖÆêü. †. Îú.

¯Ö¤üÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö

†Ö¸ü<ÖÖ×−ÖÆüÖµÖ ³Ö¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß ‹æúÖ ¯Ö¤ÃÖÓDµÖÖ ‹æúÖ ¯Ö¤êü

‹æúÖ ¯Ö¤üÖ¯Öîúß †Ö¸ü×<ÖŸÖ ¯Ö¤êü 1-†.•ÖÖ. 1-†.•Ö.

¤ü¸ü´ÖÆüÖ ´ÖÖ−Ö¬Ö−Ö ¹ý¯ÖµÖê

×ú´ÖÖ−Ö ¿Öî<Ö×Öú †ÆÔüŸÖÖ

¸üÃÖÖµÖ−Öß

‹æúÖ-2

2

†−Öã•Öî×¾Öú ŸÖ–Ö

‹æúÖ-1

1-†.•Ö.

3

¯ÖϵÖÖêÖ¿ÖÖôûÖ ÃÖÆüÖµµÖú

‹æúÖ-3

1-†.•ÖÖ. 1-†.•Ö. 1-DÖË»ã ÖÖ

8,000/±úŒŸÖ

‹“Ö.‹ÃÖ.ÃÖß.ˆ¢ÖßÖÔ (×¾Ö–ÖÖ−Ö ¯ÖϵÖÖêÖ¿ÖÖôêûŸÖᯙ ¯ÖÖÖß ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖú ¿ÖÖDÖÖ) ¾Ö ¯Ö¤ü¾Öָ߬ü úÖ´Ö ú¸üÖÖ-µÖÖÃÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖ−µÖ. †ÃÖÖÖ-µÖÖÃÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖ−µÖ.

4

¯ÖϵÖÖêÖ¿ÖÖôûÖ ´Ö¤üŸÖ×−ÖÃÖ

‹æúÖ-2

1-†.•ÖÖ. 1-†.•Ö.

6,000/±úŒŸÖ

‹ÃÖ.‹ÃÖ.ÃÖß.ˆ¢ÖßÖÔ

1

12000/±úŒŸÖ

²Öß.‹ÃÃÖß.(¸üÃÖÖµÖ−Ö¿ÖÖáÖ), MS-CIT ˆ¢ÖßÖÔ, ¯ÖÏÖ¬ÖÖ−µÖ - ‹´Ö.‹ÃÃÖß. (¸üÃÖÖµÖ−Ö¿ÖÖáÖ) 12,000/- ²Öß.‹ÃÃÖß.(ÃÖæ<´Ö•Öß¾Ö¿ÖÖáÖ), ±úŒŸÖ. MS-CIT ˆ¢ÖßÖÔ, ¯ÖÏÖ¬ÖÖ−µÖ - ‹´Ö.‹ÃÃÖß. (ÃÖæ<´Ö•Öß¾Ö¿ÖÖáÖ)

†−Öã³Ö¾Ö

¯ÖϵÖÖêÖ¿ÖÖôêûŸÖᯙ ¯ÖÖÖß −Ö´Öã−Öê ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß“ÖÖ /¯ÖÖÖß ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖú úÖ´ÖÖ“ÖÖ ×ú´ÖÖ−Ö 1 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ †−Öã³Ö¾ÖÍ ¯ÖϵÖÖêÖ¿ÖÖôêûŸÖᯙ ¯ÖÖÖß −Ö´Öã−Öê ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß“ÖÖ / ¯ÖÖÖß ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖú úÖ´ÖÖ“ÖÖ ×ú´ÖÖ−Ö 1 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ †−Öã³Ö¾ÖÍ

¯ÖϵÖÖêÖ¿ÖÖôêûŸÖᯙ ¯ÖÖÖß ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖú úÖ´Ö ú¸üÖÖ-µÖÖÃÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖ−µÖ.

1. †•ÖÔ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß ¯Ö¬¤üŸÖ : †•ÖÖÔ“ÖÖ −Ö´Öã−ÖÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.ÆüÖ −Ö´Öã−ÖÖ ‹-4 ¯Öê¯Ö¸ü¾Ö¸ü ‹úÖ ²ÖÖ•Öã»ÖÖ ™Óüú×»Ö×DÖŸÖ ú¹ý−Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê †•ÖÔ ¯ÖãÖÔ ³Ö¸üÖ¾ÖÖ ¾Ö þÖÃÖÖÓ<ÖÖ×úŸÖ êú»Öê»ÖÖ †×»Öú›ü“µÖÖ úÖôûÖŸÖᯙ ¸ÓüÖßŸÖ ¯ÖÖÃÖ¯ÖÖê™üÔ ÃÖÖ‡Ô•Ö ±úÖê™üÖê פü»Ö껵ÖÖ •ÖÖÖê¾Ö¸ü דÖú™ü×¾ÖµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ. 2. †•ÖÖÔ ÃÖÖê²ÖŸÖ »ÖÖÖÖÖ¸êü úÖÖ¤ü¯Ö¡Öê : 1. ¿Öî<Ö×Öú ¯ÖÖ¡ÖŸÖê“Öß ÃÖ¾ÖÔ úÖÖ¤ü¯Ö¡Öê 2. †−Öã³Ö¾ÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö 3.´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ ¸ü×Æü¾ÖÖÃÖß †ÃÖ»µÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö 4. •ÖÖŸÖß“ÖÖ ¤üÖDÖ»ÖÖ / †ÃÖ»µÖÖÃÖ •ÖÖŸÖ ¾Öî¬ÖŸÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖ¯Ö¡Ö ‡ŸµÖÖ¤üß“Ó µÖÖ Ã¾ÖÃÖÖÓ<ÖÖ×úŸÖ êú»Ö껵ÖÖ ”ûÖµÖÖ¯ÖÏŸÖß •ÖÖê›üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü ŸÖÃÖê −Ö êú»µÖÖÃÖ †•ÖÔ †¯ÖæÖÔ ÃÖ´Ö•Öã−Ö −ÖÖúÖ¸üµÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö. 3. †•ÖÖÔÃÖÖê²ÖŸÖ þ֟Ö:“ÖÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ¯Ö¢ÖÖ ×»Ö×Æü»Öê»ÖÖ ¾Ö ¹ý¯ÖµÖê 5/- “Öê ¯ÖÖêÙü ×™ü×ú™ü »ÖÖ¾Ö»Öê»ÖÖ ×¸üúÖ´ÖÖ ×»Ö±úÖ±úÖ (27 ÃÖê´Öß x 12 ÃÖê´Öß) †•ÖÖÔÃÖÖê²ÖŸÖ •ÖÖê›üµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ. 4. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê †Ö¯Ö»Öê †•ÖÔ ¯ÖÖêÙüÖ−Öê פü−ÖÖÓú 20/12/2016 ¸üÖ•ê Öß ÃÖÖµÖÓúÖôûß 5.45 ¾ÖÖ•Öê¯ÖµÖÔŸÖ ¯ÖÏŸµÖ<Ö †£Ö¾ÖÖ ™ü¯ÖÖ»Ö / ׿֑ÖЙü¯ÖÖ»Ö «üÖ¸êü ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖ¾Öê. ×¾Ö×ÆüŸÖ ¾Öêôûê −ÖÓŸÖ¸ü †Ö»Öê»Öê †•ÖÔ úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯Ö׸üÛã֟ÖßŸÖ Ã¾ÖßúÖ¸üµÖÖŸÖ µÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüߟÖ. 5. †•ÖÔ Ã¾ÖßúÖ¸üµÖÖ“ÖÖ ¯Ö¢ÖÖ :- ¾Ö׸üšü ³Öæ¾Öî–ÖÖ×−Öú, ³Öæ•Ö»Ö ÃÖ¾ÖìÖÖ †Ö×Ö ×¾ÖúÖÃÖ µÖÓ¡ÖÖÖ, ¯Ö¿ÖÖÃÖúßµÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖ, ¤ãüãÃÖ¸üÖ ´ÖÖôûÖ, ×ÃÖ¾Æᯙ »ÖÖ‡Ô−ÃÖ, ¾Ö¬ÖÖÔ. וֻÆüÖ- ¾Ö¬ÖÖÔ. ׯÖ−Ö úÖê›ü -442001 6. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Ó Öß, ŸµÖÖÓ−ÖÖ •µÖÖ ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß †•ÖÔ ¸üÖµÖ“ÖÖ †ÖÆêü ŸµÖÖ ¯Ö¤üÖ“Öê −ÖÖ¾Ö ×»Ö±úÖ°µÖÖ¾Ö¸ü šüôûú †<Ö¸üÖŸÖ −Ö´Öæ¤ü ú¸üÖ¾Öê. ×™ü¯Ö- 1. ¾Ö¸ü −Ö´Öã¤ü êú»Ö껵ÖÖ ¯Ö¤üÖ“Ó µÖÖ ÃÖÓDµÖêŸÖ ¾Ö ¯Ö¤−ÖÖ´ÖÖŸÖ ²Ö¤ü»Ö ú¸üÖê, ³Ö¸üŸÖß ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß ™ü¯¯µÖÖ¾Ö¸ü ¸ü§ü ú¸üµÖÖ“Öê Øú¾ÖÖ Ã£Ö×ÖŸÖ ú¸üµÖÖ“Öê †×¬ÖúÖ¸ü ×−Ö¾Ö›ü ÃÖ×´ÖŸÖß»ÖÖ ¸üÖÆüŸÖß»Ö.

2. ¾Ö¸üᯙ ÃÖ¾ÖÔ ¯Ö¤êü Æüß ×−Ö¾¾Öôû Óú¡ÖÖ™üß Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öß †ÖÆêüŸÖ. 3. ×−Ö¾Ö›ü êú»Ö껵ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öß ×−ÖµÖ㌟Öß 11 ´Ö×Æü−µÖÖú¸üßüŸÖÖ (6 ´Ö×Æü−Öê ¾Ö 5 ´Ö×Æü−Öê µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¤üÖ−ê Ö ™ü¯¯µÖÖŸÖ ŸÖß−Ö ×¤ü¾ÖÃÖÓÖ“ÖÖ ŸÖÖÓסÖú DÖÓ›ü ¤êü‰ú−Ö ) †ÃÖê»Ö.êú»Ö껵ÖÖ úÖ´ÖÖ“Öê ´Ö㻵ִÖÖ¯Ö−ÖúÃÖ´ÖÖ¬ÖÖ−ÖúÖ¸üú †ÃÖ»µÖÖÃÖ ŸÖÖÓסÖú DÖÓ›ü ¤êü‰ú−Ö ´Öã¤üŸÖ¾ÖÖœü ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö. 4. ¯ÖÏÖ¯ŸÖ †•ÖÖÕ“Öß ”ûÖ−Ö−Öß ú¹ý−Ö ¯ÖÖ¡Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Ó ÖÖ »ÖêDÖß ¯Ö׸ü<ÖêÃÖ ²ÖÖê»Ö×¾ÖµÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö. »ÖêDÖß ¯Ö׸ü<ÖêŸÖ ¯ÖÖ¡Ö šü¸ü»Ö껵ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ÓüÖ−ÖÖ ´Öã»ÖÖDÖŸÖßÃÖÖšüß ²ÖÖê»Ö×¾ÖµÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö. ŸµÖÖÃÖÖšüß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Ó Öß Ã¾ÖDÖ“ÖÖÔ−Öê Æü•Ö¸ü ¸üÖÆüÖ¾Öê. ŸÖÃÖê“Ö ‹úÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öêú úÖêÖŸµÖÖÆüß ‹úÖ“Ö ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß †•ÖÔ ú¸üÖ¾ÖÖ. 5. Óú¡ÖÖ™üß ´Ö−ÖãµֲÖôû ³Ö¸üŸÖß ¾Ö ×−Ö¾Ö›ü ¯ÖÏ×ÎúµÖêŸÖᯙ ¯Ö׸ü<Öê“Öê þֹý¯ÖŸÖŒŸÖÖ-†, †. ¯Ö¤üÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö ²ÖÆãü¯ÖµÖÖÔµÖß ¾ÖßÖã×−Öšü ŸÖÖê›Ó üß ¯Ö¸üß<ÖÖ »ÖêDÖß ¯Ö¸üßü<Öê“ÖÖ ¿Öê¸üÖ Îú. »ÖêDÖß ¯Ö¸üß<ÖÖ (‹æúÖ ÖãÖ) úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß (‹æúÖ ÖãÖ) 1 ¸üÃÖÖµÖ−Öß 50 25 60 ×´Ö×−Ö™ü ²ÖÆãü¯ÖµÖÖÔµÖß ¾ÖßÖã×−Öšü »ÖêDÖß ¯Ö¸üßü<ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ –ÖÖ−Ö, ²ÖÖîÛ¬¤üú 2 †−Öã•Öî×¾Öú ŸÖ–Ö 50 25 60 ×´Ö×−Ö™êü ¾Ö ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖÖŸ´Öú <Ö´ÖŸÖÖ, Ö×ÖŸÖßµÖ <Ö´ÖŸÖÖ, ×¾ÖÂÖµÖÖÓ“Öê –ÖÖ−Ö, ÃÖÓÖÖúÖ“Öê –ÖÖ−Ö ¾Ö ãÖÖ×−Öú ¯ÖϵÖÖêÖ¿ÖÖôûÖ 3 50 25 60 ×´Ö×−Ö™êü ²ÖÖ²Öà“Öê –ÖÖ−ÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ‘ÖêµÖÖŸÖ ÃÖÆüÖµµÖú µÖê‡»Ô Ö. 4 ¯ÖϵÖÖêÖ¿ÖÖôûÖ 50 25 60 ×´Ö×−Ö™êü ´Ö¤üŸÖ×−ÖÃÖ 6. »ÖêDÖß ¯Ö¸üßü<ÖÖ ¾Ö ´Öã»ÖÖDÖŸÖß“Öê ¾ÖêôûÖ¯Ö¡Öú ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Ó ÖÖ ¤æü¸ü¬¾Ö−Öß /³ÖÏ´ÖÖ¬¾Ö−Öß /‹ÃÖ.‹´Ö.‹ÃÖ.ÃÖê¾ÖÖ/‡Ô-´Öê»Ö¾¤üÖ¸êü úôû×¾ÖµÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö. 7. ÃÖ¾ÖÔ Óú¡ÖÖ™üß ¯Ö¤üÖÓ ú׸üŸÖÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖµÖ´ÖÖ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¾ÖµÖÖêÖ™üÖ“Öß ú´ÖÖ»Ö ¾ÖµÖÖê´ÖµÖÖÔ¤üÖ 38 ¾ÖÂÖÔ (DÖã»ÖÖ ¾ÖÖÔ) 43 ¾ÖÂÖÔ (´ÖÖÖÖÃÖ ¾ÖÖÔ) †™ü ¸üÖÆüß»Ö. 8. ¯Ö¸üß<ÖÖ ¿Öã»ú ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ“Ö»ÖßŸÖ ¬ÖÖê¸üÖÖ−ÖæÃÖÖ¸ü »ÖêDÖß ¯Ö¸üß<ÖÖ ¾Ö ´Öã»ÖÖDÖŸÖßÃÖÖšüß DÖã»ÖÖ ¯ÖϾÖÖÔ ¹ý.200/- ¾Ö ¸üÖDÖß¾Ö ¯ÖϾÖÖÔ ¹ý.100/- “Öê ¬Ö−ÖÖúÂÖÔ (Demand Draft) úÖêÖŸµÖÖÆüß ¸üÖ™ÒüßµÖéúŸÖ −Öò¿Ö−Ö»Ö ²ÖÑúê “Öê, ¯ÖÖÖß ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ ÃÖ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ ¾Ö ÃÖ¾Æìü<ÖÖ úÖµÖÔÎú´Ö (Payable at Wardha) µÖÖ −ÖÖ¾ÖÖ−Öê ÛþÖúÖ¸üµÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö. 9. ÃÖ×¾Ößָü ŸÖ¯Ö׿ֻÖÖÃÖÖšüß ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“ÖÖ ÃÖÓêúŸÖãÖôûÖ¾Ö¸ü (ÃÖÓêúŸÖÖÓú 201502231116222028) ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖ»Öê»ÖÖ ¯ÖÖÖß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ¾Ö þ֓”ûŸÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ ,¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖÖÔµÖ Îú ›ü²»µÖã /¯ÖÏ.Îú.59/ ¯ÖÖ.¯Öã.12 פü−ÖÖÓú 23/02/2015 “Öê †¾Ö»ÖÖêú−Ö ú¸üÖ¾Öê. ŸÖÃÖê“Ö ×−Ö¾Ö›ü ¯ÖÏ×ÎúµÖêÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ ÃÖ×¾Ößָü ŸÖ¯Ö¿Öᯙ www.wardha.nic.in µÖÖ ÃÖÓúê ŸÖãÖôûÖ¾Ö¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ý−Ö ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.

ÃÖ¤üÃµÖ ÃÖ×“Ö¾Ö ×−Ö¾Ö›ü ÃÖ×´ÖŸÖß ŸÖ£ÖÖ ¾Ö׸üšü ³Öæ¾Öî–ÖÖ×−Öú, ³Öæ•Ö»Ö ÃÖ¾Öì<ÖÖ †Ö×Ö ×¾ÖúÖÃÖ µÖÓ¡ÖÖÖ, ¾Ö¬ÖÖÔ.ü

†¬µÖ<Ö ×−Ö¾Ö›ü ÃÖ×´ÖŸÖß ŸÖ£ÖÖ ´ÖãDµÖ úÖµÖÔúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß, וֻÆüÖ ¯Ö׸üÂÖ¤ü, ¾Ö¬ÖÖÔ.

†•ÖÖÔ“ÖÖ −Ö´Öã−ÖÖ ×™ü¯Ö; †•ÖÔ¤üÖ¸üÖ−Öê †•ÖÖÔŸÖᯙ ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ³Ö¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. µÖÖ •ÖÖÆü߸üÖŸÖß»Ö ×¾Ö×ÆüŸÖ −Ö´Öã−µÖÖŸÖ −ÖÃÖ»Öê»Öê †•ÖÔ, ™Óüú×»Ö×QÖŸÖ −ÖÃÖ»Öê»Öê †•ÖÔ, †¯ÖãÖÔ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ³Ö¸ü»Öê»Öê †•ÖÔ, †¾µÖ¾ÖÛã֟ÖßŸÖ †ÃÖ»Öê»Öê †•ÖÔ ¾Ö úÖêÖŸµÖÖÆüß úÖ¸üÖÖÃŸÖ¾Ö ×¾Ö»ÖÓ²ÖÖ−Öê ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»Öê †•ÖÔ †¯ÖÏÖ¯ŸÖ šü¸ü×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö. ±úŒŸÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖß−Ö ˆ¯ÖµÖÖêÖÖú׸üŸÖÖ †•ÖÖÔ“ÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖß−Ö −ÖÖë¤üÖß Îú´ÖÖÓú ¯ÖÖÃÖ¯ÖÖê™Ôü †ÖúÖ¸üÖ“ÖÖ ±úÖê™üÖê דÖú™ü¾Öæ−Ö Ã¾ÖŸÖ: ÃÖÖ<ÖÖÓ×úŸÖ ú¸üÖê

1. ¯Ö¤üÖ“Öê −ÖÖ¾Ö (šüôûú †<Ö¸üÖŸÖ)

:----------------------------------------------

2. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öê ÃÖÓ¯ÖæÖÔ −ÖÖ¾Ö

:----------------------------------------------

3. Ø»ÖÖ (¯Öã¹ýÂÖ/áÖß)

: ---------------------------------------------

4. •Ö−´ÖŸÖÖ¸üßDÖ (31.12.2016 ¸üÖ•ê Öß) ¾ÖµÖ

: --------------------------------------------: ¾ÖÂÖÔ ............ ´Ö×Æü−Öê............ פü¾ÖÃÖ ..........

5.¯Ö¡Ö¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖ“ÖÖ ¯Ö¢ÖÖ (ׯÖ−Ö úÖê›üÃÖÆü)

:---------------------------------------------:--------------------------------------------------------------------------------------------

6.úÖµÖ´Öþֺþ¯Öß ¯Ö¢ÖÖ (ׯÖ−Ö úÖê›üÃÖÆü)

:---------------------------------------------:---------------------------------------------:----------------------------------------------

7.¤æü¸ü¬¾Ö−Öß (STD úÖê›üÃÖÆü) ¾Ö ³ÖÏ´ÖÖ¬¾Ö−Öß Îú´ÖÖÓú :---------------------------------------------8. ‡Ô - ´Öê»Ö ¯Ö¢ÖÖ

:----------------------------------------------

9. •ÖÖŸÖ

:--------------------------- •ÖÖŸÖß“ÖÖ ¯ÖϾÖÖÔ

10. †•ÖÔ¤üÖ¸ü ×¾Ö¾ÖÖ×ÆüŸÖ/†×¾Ö¾ÖÖ×ÆüŸÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ †¿ÖßDÖãÖ ú¸üÖ¾Öß

×¾Ö¾ÖÖ×ÆüŸÖ

-------------------------

†×¾Ö¾ÖÖ×ÆüŸÖ

11. ÃÖÓÖÖúÖ¾Ö¸ü (‹´Ö.‹ÃÖ.ÃÖß.†ÖµÖ.™üß ¾ÖÖ ŸÖŸÃÖ´Ö ¯ÖÏÖê ÖÏÖ´Ö) úÖ´Ö ú¸üµÖÖ“ÖÖ †−Öã³Ö¾Ö †ÖÆêü úÖµÖ? :--------------------------------------------

12. ¿Öî<Ö×Öú †ÆÔüŸÖÖ †.Îú. ¿Öî<Ö×Öú †ÆÔüŸÖÖ

¯Ö¸üß<ÖÖ ´ÖÓ›üôûÖ“Öê ™üŒêú¾ÖÖ¸üß / ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“Öê −ÖÖ¾Ö

ˆ¢ÖßÖÔ ¾ÖÂÖÔ

†•ÖÖÔÃÖÖê²ÖŸÖ ÃÖŸµÖ¯ÖÏŸÖ •ÖÖê›ü»Öß †ÖÆêü /−ÖÖÆüß

13. †−Öã³Ö¾ÖÖ“ÖÖ ŸÖ¯Ö¿Öᯙ : †.Îú.

úÖ´Ö êú»Ö껵ÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ

¯Ö¤üÖ“Öê −ÖÖ¾Ö ¾Ö úÖ´ÖÖ“ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ¾ÖêŸÖ−ÖÁÖêÖß ¯ÖÖÃÖã−Ö ¯ÖµÖÔŸÖ

úÖ´ÖÖ“Öê þֺþ¯Ö

14. ‡ŸÖ¸ü ´ÖÖ×ÆüŸÖß : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¯ÖÏן֖ÖÖ¯Ö¡Ö ´Öß, ÁÖß / ÁÖß´ÖŸÖß --------------------------------------------------------- ¯ÖÏ´ÖÖ×ÖŸÖ ú¸üŸÖÖê / ú¸üŸÖê ×ú, ¾Ö¸ü −Ö´Öæ¤ü êú»Öê»ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö ´ÖÖ—µÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖ߯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖŸµÖ ¾Ö †“Öæú †ÖÆêü. †•ÖÖÔŸÖ ˆ»»ÖêDÖ êú»Öê»Öß ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÙ™ü×±úêú™üÃÖË (¤üÖDÖ»Öê) ´Öãôû ¯ÖÏŸÖß´Ö¬µÖê ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖ¾Öß »ÖÖÖŸÖᯙ µÖÖ“Öß •ÖÖÖß¾Ö ´Ö»ÖÖ †ÖÆêü. †•ÖÖÔŸÖ −Ö´Öæ¤ü êú»Öê»Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß DÖÖê™üß †Ö¸ü “Öæúß“Öß †Öœüôæû−Ö †Ö»µÖÖÃÖ †•ÖÔ †¯ÖÖ¡Ö ú¸üÖêÃÖ, −ÖÖêú¸üß Ö´ÖÖ×¾ÖµÖÖÃÖ ¾Ö ŸµÖÖ †−ÖæÂÖÓÖÖ−Öê ÆüÖê ÖÖ·µÖÖ ‡ŸÖ¸ü úÖ¸ü¾ÖÖ‡ÔÃÖ ¯ÖÖ¡Ö ¸üÖÆüß»Ö. ŸÖÃÖê“Ö ÃÖ¤ü¸ü ¯Ö¤üÖ¾Ö¸üᯙ ×−ÖµÖ挟Öß Æüß ŸÖÖŸ¯Öæ¸üŸµÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖᯙ ×−Ö¾¾Öôû Óú¡ÖÖ™üß ¯Ö¬¤üŸÖß¾Ö¸ü †ÃÖ»µÖÖ−Öê ¿ÖÖÃÖ−Ö ÃÖê¾ÖêŸÖ úÖµÖ´Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÆüŒú ¸üÖÆüÖÖ¸ü −ÖÖÆüß µÖÖ“Öß ´Ö»ÖÖ ¯ÖæÖÔ¯ÖÖê •ÖÖÖß¾Ö †ÃÖæ−Ö ¿ÖÖÃÖ−Ö ÃÖê¾ÖêŸÖ úÖµÖ´Ö ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ³Ö×¾ÖµÖÖŸÖ ÆüŒú ÃÖÖÓÖÖÖ¸ü −ÖÖÆüß †¿Öß »ÖêDÖß Æü´Öß ¤êüŸÖ †ÖÆêü. פü−ÖÖÓú : ךüúÖÖ :

/

/ 2016 †•ÖÔ¤üÖ¸üÖ“Öß Ã¾ÖÖ<Ö¸üß (†•ÖÔ¤üÖ¸üÖ“Öê −ÖÖ¾Ö −ÖÖ¾Ö ---------------------------------)

¾Ö׸üšü ³Öæ¾Öî–ÖÖ×−Öú, ³Öæ•Ö»Ö ÃÖ¾ÖìÖÖ †Ö×Ö ×¾ÖúÖÃÖ µÖÓ¡ÖÖÖ, ¾Ö¬ÖÖÔ. ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖúßµÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖ, ¤ãüãÃÖ¸üÖ ´ÖÖôûÖ, ×ÃÖ¾Æᯙ »ÖÖ‡Ô−ÃÖ, ¾Ö¬ÖÖÔ. ‡Ô ´Öê»Ö[email protected] ¤æü¸ü¬¾Ö−Öß- 07152 - 243885

- ¯ÖϾÖê¿Ö¯Ö¡Ö ²Öîšü ú Îú´ÖÖÓ ú ¯ÖÏןÖ, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ)

ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öê þÖÃÖÖ0ÖÖÓ×úŸÖ ”ûÖµÖÖד֡Ö

†•ÖÔ êú»Ö껵ÖÖ ¯Ö¤üÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö :- ----------------------------

(×™ü¯Ö- ˆ¯Ö¸üÖŒê ŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß´Ö¬µÖê ²Öîšüú Îú´ÖÖÓú ¾Ö"ÖôûŸÖÖ ‡ŸÖ¸ü ´ÖÖ×ÆüŸÖß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê ³Ö¸üÖ¾Öß.)

ãÖôû- ¾Ö¬ÖÖÔ. פü−ÖÖÓú - /

/2016

ÃÖ¤üÃµÖ ÃÖד־Ö, ×−Ö¾Ö›ü ÃÖ×´ÖŸÖß ŸÖ£ÖÖ ¾Ö׸üšü ³Öæ¾Öî–ÖÖ×−Ö ú, ³Öæ•Ö»Ö ÃÖ¾Öì'Ö(Ö †Ö×(Ö ×¾Ö úÖÃÖ µÖÓ¡Ö(ÖÖ, ¾Ö¬ÖÖÔ.

¿ÖÖ.×−Ö. Îú. ›ü²»µÖ挵Öã‹´Ö-2014/¯ÖÏÎú.59/¯ÖÖ¯Öã- 12 −ÖãÃÖÖ¸ü Óú¡ÖÖ™üß ´Ö−µãÖµֲÖôû ³Ö¸üŸÖß ¾Ö ×−Ö¾Ö›ü ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ : ¸üÖ™ÒüßµÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ¯ÖÖÖß ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ ÃÖ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ ¾Ö ÃÖ¾Öì<ÖÖ úÖµÖÔÎú´ÖÖÓŸÖÖÔŸÖ,´ÖÓ•Öæ¸ü Óú¡ÖÖ™üß ´Ö−µÖãµֲÖôûÖ“Öß ³Ö¸üŸÖß ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ¿Öî<Ö×Öú †ÆÔüŸÖÖ ¾Ö †−Öã³Ö¾Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Ó Öß »ÖêDÖß ¯Ö¸üßü<ÖÖ /úÖî¿Ö»µÖ “ÖÖ“ÖÖß´Ö¬µÖê ×´ÖôûÖ»Ö껵ÖÖ ÖãÖÖÓ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü 1:10(ÃÖ¾ÖÖì““Ö ÖãÖ ×´Öôû×¾ÖÖÖ¸êü 10 ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸) µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Ó ÖÖ ´Öã»ÖÖDÖŸÖßÃÖÖšüß †Ö´ÖÓ¡ÖßŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö. ´Öã»ÖÖDÖŸÖß´Ö¬Öᯙ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÖãÖÎú´ÖÖÓ−ÖãÃÖÖ¸ü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Ó Öß ×−Ö¾Ö›ü µÖÖ¤üß (Selection list) ¾Ö ¯ÖÏןÖ<ÖÖ µÖÖ¤üß (Waiting list) ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö. ÃÖ¾ÖÔ ¯Ö¤üÖÓ ú¸üߟÖÖ 1:5 µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¯ÖÏןÖ<ÖÖ µÖÖ¤üß ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö. ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Ö껵ÖÖ †•ÖÖÔ“µÖÖ ”ûÖ−Ö−Öß −ÖÓŸÖ¸ü ¯ÖÖ¡Ö šü¸ü»Ö껵ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÓ ÖÖšüß ‹æúÖ 50 ÖãÖÓÖ“Öß ²ÖÆæü¯ÖµÖÖÔµÖß ¾ÖßÖã×−Öšü »ÖêDÖß ¯Ö¸ßü<ÖÖ ¸üÖÆüß»Ö. µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Ó Öß 25 ÖãÖÖÓ“Öß ŸÖÖë›üß ¯Ö¸ßü<ÖÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö. »ÖêDÖß ¯Ö¸üß<Öê´Ö¬µÖê ‹æúÖ 50 ¯ÖÏ¿−ÖÖÓú¸ßüŸÖÖ 1 ŸÖÖÃÖÖ“ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ¸üÖÆüß»Ö. »ÖêQÖß ¯Ö¸üßÖÖ †.Îú. 1 2 3 4 5 6 ŸÖÖë›üß ¯Ö¸üßÖÖ †.Îú. 1 2 3 4

×¾ÖÂÖµÖ ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ –ÖÖ−Ö ²ÖÖîÛ¬¤üú ¾Ö ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖÖŸ´Öú <Ö´ÖŸÖÖ Ö×ÖŸÖßµÖ <Ö´ÖŸÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖÓ“Öê –ÖÖ−Ö ÃÖÓÖÖúÖ“Öê –ÖÖ−Ö Ã£ÖÖ×−Öú ²ÖÖ²Öà“Öê –ÖÖ−Ö ‹æúÖ

ÖãÖ 10 10 10 10 05 05 50

×¾ÖÂÖµÖ ×ú´ÖÖ−Ö ¿Öî<Ö×Öú †ÆÔüŸÖÖ ˆ““Ö ¿Öî<Ö×Öú †ÆÔüŸÖÖ †−Öã³Ö¾Ö ¾µÖŒŸÖß´ÖŸ¾Ö ‹æúÖ

ÖãÖ 5 ÖãÖ (™üŒêú¾ÖÖ¸üß−ÖãÃÖÖ¸ü) 5 ÖãÖ (™üŒêú¾ÖÖ¸üß−ÖãÃÖÖ¸ü) 10 ÖãÖ 05 ÖãÖ 25 ÖãÖ

−Öê´ÖÖæú †Ö¤êü¿Ö : ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ¾Ö וֻÆüÖ ÃÖÓ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ ú<Ö †Ö×Ö ×•Ö»ÆüÖ ¾Ö ˆ¯Ö×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ¯ÖϵÖÖêÖ¿ÖÖôûÃê ÖÖšüß ×−Ö¾Ö›ü êú»Ö껵ÖÖ Óú¡ÖÖ™üß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Ó Öß −Öê´ÖÖæ , Ö¸ü•Öê−ÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÏןÖ<ÖÖ µÖÖ¤üߟÖᯙ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Ó Öß −Öê´ÖÖæú ¾Ö ¯Öã−ÖÙ−ÖµÖ㌟Öß, ¯ÖÏÖ¤êü׿Öú ˆ¯ÖÃÖÓ“ÖÖ»Öú, ³Öæ•Ö»Ö ÃÖ¾Öì<ÖÖ †Ö×Ö ×¾ÖúÖÃÖ µÖÓ¡ÖÖÖ, Æêü ú¸üŸÖß»Ö. ×−ÖµÖ㌟Öß“Öê †Ö¤êü¿ÖÖ“µÖÖ ÃÖÖŸÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖ“µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê Æü•Ö¸ü ÆüÖê Öê †×−Ö¾ÖÖµÖÔ †ÖÆêü. ÃÖÖŸÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖ¯Öê<ÖÖ •ÖÖÃŸÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß −ÖÓŸÖ¸ü †Ö¤êü¿Ö †Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö ¸ü§ü ÆüÖŸê Öᯙ ¾Ö ¯ÖÏןÖ<ÖÖ µÖÖ¤üߟÖᯙ ÖãÖÖÓú−ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ¯Öãœüᯙ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öß −Öê´ÖÖãú ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö. Óú¡ÖÖ™üß ¯Ö¤üÖ“Ó Öê ´ÖÖ−Ö¬Ö−Ö ¾Ö ú¸üÖ¸ü−ÖÖ´ÖÖ : Óú¡ÖÖ™üß ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê ³Ö¸üÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ´Ö−ÖæµֲÖôûÖÃÖÖšüß šüÖê ú ´ÖÖ−Ö¬Ö−Ö †−Öã–ÖêµÖ ¸üÖÆüß»Ö. ÃÖÓ²ÖÓ׬֟ÖÖÃÖ´Ö¾ÖêŸÖ ú¸üÖ¸ü−ÖÖ´ÖÖ úºþ−Ö 06 ´Ö×Æü−Öê ¾Ö 05 ´Ö×Æü−Öê µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖê ¤üÖ−ê Ö ™ü¯¯µÖÖŸÖ ŸÖß−Ö úÖµÖÖÔ»ÖµÖß−Ö ×¤ü¾ÖÃÖÖ“ÖÖ DÖÓ›ü ¤êü¾Öæ−Ö 11 ´Ö×Æü−µÖÖÓÃÖÖšüß Óú¡ÖÖ™üß ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê ×−ÖµÖ㌟Öß ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö. Óú¡ÖÖ™üß ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê ×−ÖµÖ㌟Öß/´Öã¤üŸÖ¾ÖÖœü ¤êüŸÖÖÓ−ÖÖ ×¾Ö×ÆüŸÖ −Ö´Öã−µÖÖŸÖᯙ ºþ. 100/- “µÖÖ ´Öã¦üÖÓ ú¯Ö¡ÖÖ¾Ö¸ü ²ÖÓ¬Ö¯Ö¡Ö ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡»Ô Ö.

úŸÖÔ¾µÖ ¾Ö •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ-µÖÖ ¸üÃÖÖµÖ−Öß 1. ¯ÖÖÖß ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ ÃÖ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ ¾Ö ÃÖ¾Öì<ÖÖ úÖµÖÔÎú´ÖÖÓŸÖÖÔŸÖ ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö ×¯ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öß ¯ÖÏןÖפü−Ö 10 ŸÖê 15 −Ö´Öã−Öê ¸üÖÃÖÖµÖ×−Öú ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú¸üÖê. 2. ¤îü−ÖÓפü−Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß êú»Ö껵ÖÖ ¸üÖÃÖÖµÖ×−Öú −ÖÖë¤üß ×¾Ö×ÆüŸÖ −Ö´Öã−µÖÖŸÖ ¤ü¸ü¸üÖ•ê Ö ¸üוÖÙü¸ü ´Ö¬µÖê ‘ÖêÖê. ¸üÖÃÖÖµÖ×−Öú µÖÖÓ−Öß ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¤êµÖÖŸÖ †Öü»Ö껵ÖÖ −ÖÖê¤Ó ü ¾ÖÆüµÖÖ †ªÖ¾ÖŸÖ šêü¾ÖÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü. −Ö´Öã−ÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ −ÖÖë¤ü ¾ÖÆüß, ¯Öé£Ö:ú¸üÖ −ÖÖë¤ü ¾ÖÆüß, ×−Ö׸ü<ÖÖ −ÖÖë¤ ü¾ÖÆüß ‡. ŸÖÃÖê“Ö ëú¦ü ¾Ö ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“µÖÖ ÃÖÓêúŸÖãÖôûÖ¾Ö¸ü −ÖÖë¤üúºþ−Ö ‘ÖêÖê. 3. ¯ÖϵÖÖêÖ¿ÖÖôêûŸÖᯙ ¯ÖÖÖß ÖãÖ¾Ö¢ÖêÃÖÓ²Ö¬Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ˆ¯Ö ´ÖãDµÖ úÖµÖÔúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß,וֻÆüÖ ¯Ö׸üÂÖ¤ü µÖÖÓ“µÖÖ †×¬Ö¯ÖŸµÖÖ DÖÖ»Öß úÖ´Ö ú¸üÖÖ¸üÖ (¯ÖÖÖß ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ ŸÖ–Ö ¾Ö וֻÆüÖ ¯ÖÖÖß ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ ×−Ö׸ü<Öú ) µÖÖÓ−ÖÖ ¤êüÖê. 4. ¸üÖ•µÖ ¾Ö וֻÆüÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Öºþ−Ö ¾ÖêôûÖ¾ê Öêôûß ¤êüµÖÖŸÖ µÖêÖÖ-µÖÖ ¯ÖÖÖß ÖãÖ¾Ö¢Öê ÃÖÓ²Ö¬Öß ÃÖæ“Ö−ÖÖÓ“Öê ¯ÖÖ»Ö−Ö ú¸üÖê. 5. †−Öã•Öî×¾Öú ŸÖ–Ö µÖÖÓ“µÖÖ †−Öã¯ÖãÖߟÖßŸÖ ¸üÃÖÖµÖ−Öß µÖÖÓ−Öß Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ úÖ´ÖÖÃÖêÖ²ÖŸÖ †−Öã•Öî×¾Öú ŸÖ–Ö µÖÖÓ“Öß úÖ´Öê ¯ÖÖÆüÖ¾ÖߟÖ. 6. ¸üÃÖÖµÖ−Öß µÖÖÓ−Öß ÃÖÓµÖÓ¡Öê ¾Ö ˆ¯Öú¸üÖê “ÖÖ»Öæ Ûã֟ÖßŸÖ ¸üÖÆüŸÖᯙ µÖÖÓ“Öß úÖôû•Öß ‘µÖÖ¾Öß. ¯Öé£ÖŒú¸üÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú ¦üÖ¾ÖÖê ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ¸üÃÖÖµÖ−Öê ¸üÃÖÖµÖ−Öß µÖÖÓ−Öß ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖ¾ÖߟÖ. ˆ¯Öú¸üÖê , ÃÖÓµÖÓ¡Öê ¾Ö úÖ“Ö ÃÖÖ´ÖÖ−Ö Ã¾Ö“”û ¸üÖÆüŸÖᯙ µÖÖ“Öß ¤ü<ÖŸÖÖ ‘ÖêŸÖß»Ö. 7. ¸üÖÃÖÖµÖ×−Öú ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß“ÖÖ ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖÖŸ´Öú †Æü¾ÖÖ»Ö ¤ü¸ü ´Ö×ÆüµÖÖ“µÖÖ 5 ŸÖÖ¸üDÖê¯ÖµÖÕŸÖ ¸üÖ•µÖ ¾Ö ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ. 8. ¸üÖ•µÖ, ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ¾Ö וֻÆüÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Öºþ−Ö ¾ÖêôûÖ¾ê Öêôûß †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ êú»Ö껵ÖÖ ¯ÖÏ׿Ö<ÖÖÖÃÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ¸üÖÆüÖÖê. †−Öã•Öî×¾Öú ŸÖ–Ö 1. ¯ÖÖÖß ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ ÃÖ×−ÖµÖÓ¡ÖÖ ¾Ö ÃÖ¾Öì<ÖÖ úÖµÖÔÎú´ÖÖÓŸÖÖÔŸÖ ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö ×¯ÖµÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“Öß ¯ÖÏןÖפü−Ö 10 ŸÖê 15 −Ö´Öã−Öê †−Öã•Öî×¾Öú ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú¸üÖê. 2. ¤îü−ÖÓפü−Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß êú»Ö껵ÖÖ •Öî×¾Öú −Ö´Öã−µÖÖ“µÖÖ −ÖÖë¤üß ×¾Ö×ÆüŸÖ −Ö´Öã−µÖÖŸÖ ¤ü¸ü¸üÖ•ê Ö ¸üוÖÙü¸ü ´Ö¬µÖê ‘ÖêÖê. †−Öã•Öî×¾Öú ŸÖ–Ö µÖÖÓ−Öß ŸµÖÖÓ−ÖÖ ¤êµÖÖŸÖ †Öü»Ö껵ÖÖ −ÖÖê¤Ó ü ¾ÖÆüµÖÖ †ªÖ¾ÖŸÖ šêü¾ÖÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü. −Ö´Öã−ÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ −ÖÖë¤ü ¾ÖÆüß, ¯Öé£Ö:ú¸üÖ −ÖÖë¤ü ¾ÖÆüß, ×−Ö׸ü<ÖÖ −ÖÖë¤ ü¾ÖÆüß ‡. ŸÖÃÖê“Ö ëú¦ü ¾Ö ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“µÖÖ ÃÖÓêúŸÖãÖôûÖ¾Ö¸ü −ÖÖë¤üúºþ−Ö ‘ÖêÖê. 3. ¯ÖϵÖÖêÖ¿ÖÖôêûŸÖᯙ ¯ÖÖÖß ÖãÖ¾Ö¢ÖêÃÖÓ²Ö¬Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ˆ¯Ö ´ÖãDµÖ úÖµÖÔúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß,וֻÆüÖ ¯Ö׸üÂÖ¤ü µÖÖÓ“µÖÖ †×¬Ö¯ÖŸµÖÖ DÖÖ»Öß úÖ´Ö ú¸üÖÖ¸üÖ (¯ÖÖÖß ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ ŸÖ–Ö ¾Ö וֻÆüÖ ¯ÖÖÖß ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ ×−Ö׸ü<Öú ) µÖÖÓ−ÖÖ ¤êüÖê. 4. ¸üÖ•µÖ ¾Ö וֻÆüÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Öºþ−Ö ¾ÖêôûÖ¾ê Öêôûß ¤êüµÖÖŸÖ µÖêÖÖ-µÖÖ ¯ÖÖÖß ÖãÖ¾Ö¢Öê ÃÖÓ²Ö¬Öß ÃÖæ“Ö−ÖÖÓ“Öê ¯ÖÖ»Ö−Ö ú¸üÖê. 5. ¸üÃÖÖµÖ−Öß µÖÖÓ“µÖÖ ˆ¯ÖãÖߟÖßŸÖ †−Öã•Öî×¾Öú ŸÖ–Ö µÖÖÓ−Öß Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ úÖ´ÖÖÃÖêÖ²ÖŸÖ ¸üÃÖÖµÖ−Öß µÖÖÓ“Öß úÖ´Öê ¯ÖÖÆüÖ¾ÖߟÖ. 6. †−Öã•Öî×¾Öú ŸÖ–Ö µÖÖÓ−Öß •Öî×¾Öú ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß“Öß ÃÖ¾ÖÔ ˆ¯Öú¸üÖê “ÖÖ»Öæ Ûã֟ÖßŸÖ ¸üÖÆüŸÖᯙ µÖÖÓ“Öß úÖôû•Öß ‘µÖÖ¾Öß. ¯Öé£ÖŒú¸üÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú úÖ“Ö ÃÖÖ´ÖÖ−Ö ¾Ö −Ö´Öã−ÖÖ ²ÖÖ™ü»µÖÖ ×−Ö•ÖÔŸÖãúßú¸üÖ úºþ−Ö šêü¾ÖÖ¾Öê.¾Ö ¯Öé£ÖŒú¸üÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú ×´Ö›üßµÖÖ ŸÖµÖÖ¸ü úºþ−Ö šêü¾ÖÖê. 7. †−Öã•Öî×¾Öú ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß“ÖÖ ×¾Ö¿»ÖêÂÖÖÖŸ´Öú †Æü¾ÖÖ»Ö ¤ü¸ü ´Ö×ÆüµÖÖ“µÖÖ 5 ŸÖÖ¸üDÖê¯ÖµÖÕŸÖ ¸üÖ•µÖ ¾Ö ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¯ÖÖšü×¾ÖµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ. 8. ¸üÖ•µÖ, ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ¾Ö וֻÆüÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Öºþ−Ö ¾ÖêôûÖ¾ê Öêôûß †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ êú»Ö껵ÖÖ ¯ÖÏ׿Ö<ÖÖÖÃÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ¸üÖÆüÖÖê.

¯ÖϵÖÖêÖ¿ÖÖôûÖ ÃÖÆüÖµµÖú 1. ¯ÖϵÖÖêÖ¿ÖÖôêûÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖÖÖ¸üß ÃÖ¾ÖÔ ¦üÖ¾ÖÖê ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üÖê. 2. ¸üÃÖÖµÖ−Ößú ¾Ö •Öî×¾Öú ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ ¸üÃÖÖµÖ−Öß ¾Ö †−Öã•Öî×¾Öú ŸÖ–Ö µÖÖÓ−ÖÖ ´Ö¤üŸÖ ú¸üÖê. 3. −Ö´Öã−Öê ¯ÖÏÖ¯ŸÖ úºþ−Ö ‘ÖêÖê , ¯ÖÏÖ¯ŸÖ −Ö´Öã−µÖÖ“µÖÖ −ÖÖë¤üß −ÖÖë¤ü¾ÖÆüßŸÖ ‘ÖêÖê. 4. ¯ÖϵÖÖêÖ¿ÖÖôêûŸÖᯙ ÃÖ¾ÖÔ −ÖÖë¤ü¾ÖÆüµÖÖ, ¸üÃÖÖµÖ−Öê, úÖ“Öê“Öê ÃÖÖ×ÆüŸµÖ, ˆ¯Öú¸üÖê †ªÖ¾ÖŸÖ šêü¾ÖÖê. 5. ¸üÖ•µÖ, ×¾Ö³ÖÖÖßµÖ ¾Ö וֻÆüÖ ÃŸÖ¸üÖ¾Öºþ−Ö ¾ÖêôûÖ¾ê Öêôûß †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ êú»Ö껵ÖÖ ¯ÖÏ׿Ö<ÖÖÖÃÖ ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ¸üÖÆüÖÖê. 6. ¯ÖϵÖÖêÖ¿ÖÖôêû“µÖÖ Ã¾Ö“”ûŸÖê²ÖÖ²ÖŸÖ ¤êüDÖ¸êüDÖ ú¸üÖê. ¯ÖϵÖÖêÖ¿ÖÖôûÖ ´Ö¤üŸÖ−ÖßÃÖ/´Ö¤üŸÖ−ÖßÃÖ 1. 2. 3. 4.

¯ÖϵÖÖêÖ¿ÖÖôê´Ö¬µÖê ŸÖ¯ÖÖÃÖÖßÃÖÖšüß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖê ÖÖ¸êü −Ö´Öã−Öê •Ö´ÖÖ úºþ−Ö ‘ÖêµÖÖÃÖ ´Ö¤üŸÖ ú¸üÖê. ¸üÃÖÖµÖ−Ößú ¾Ö •Öî×¾Öú ŸÖ¯ÖÖÃÖÖß ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ ¸üÃÖÖµÖ−Öß ¾Ö †−Öã•Öî×¾Öú ŸÖ–Ö µÖÖÓ−ÖÖ ´Ö¤üŸÖ ú¸üÖê. ¯ÖϵÖÖêÖ¿ÖÖôûûÖ ¾Ö ˆ¯Öú¸üÖê þ֓”û šêü¾ÖÖê. úÖµÖÖÔ»ÖµÖß−Ö úÖ´ÖúÖ•ÖÖŸÖ ´Ö¤üŸÖ ú¸üÖê.

¯Ö׸ü׿Ö™ü : 2 Óú¡ÖÖ™üß ŸÖŸ¾ÖÖ¾Ö¸ü ×−ÖµÖ㌟Öß ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ‘µÖÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ ú¸üÖ¸ü−ÖÖ´ÖÖ −Ö´Öã−ÖÖ Address of the employer ------------------------------------------------------------------------------------Dated :/ / To, Shri / Smt. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sub.:- Contractual assignment as -------------------------------(Name of the post) for ---------------------------------------------------------------------------------------Water Quality Monitoring & Surveillance Program me (WQM&SP) 1. Set out below are the terms and conditions under which Mr./Ms. ------------------------------------------------------------------------ is given this Contractual assignment. His / her services on contract basis are presently required for----------------------------------------------------------------. 2. This Contractual assignment is given for a period of --------------months from the date ---------------------------3. Any decision taken on the basis of inputs pertaining to specific expertise possessed by the assignee appointed on contract, if results into a financial loss to the government, which if proved to have been caused due to lack of application of mind or dereliction of duty by him /her, the -----------------shall have right to fix the responsibility upon him/ her and recover the loss from him/ her. 4. This Contractual period of --------------months of the assignment may be shortened or terminated any time during this period depending upon the need and progress of the work. In the event of the termination of this assignment before the agreed period, he/ she will be paid for the service rendered by him / her for carrying out the assignment till the date of termination of the contract and he/ she will hand over his / her charge to the person authorized by------------------------- along with all the information and documentation possessed or gathered by him/ her while rendering the service under this contract. 5. His/ her services will be exclusively utilized for---------------------- under overall superintendence, control and guidance of ----------------, ---------------- will have control over his / her daily work. He /She will perform his / her duties as per job chart / roles and responsibilities appended with this and shall be subject to performance appraisal. However , -------------------- may assign him/ her any other function, responsibility or task as regards the overall implementation of Water Supply and Sanitation Program in any part of the State. 6. -----------------will pay him/ her directly a fix consolidate remuneration of Rs.---------------------(Rupees-----------------------------) per month during the contact period at the end of every month or part thereof on his / her satisfactory performance of the assignment for that month. The above rate is subject to deduction of any taxes, which are required to be lawfully deducted from his / her remuneration. The above remuneration may, positively, be changed by the Water Supply and Sanitation Dept, if found necessary and it may be given at any point of time during this contract period.

7. No other remuneration, compensation or benefits are admissible to him / her for this contractual assignment. 8. If he / she desires to leave the assignment for any reason before the termination of contractual period, he / she will give one months notice or deposit equivalent remuneration in lieu of notice. 9. All materials produced or acquired under the terms of this agreement written, Digital / Computerised, Software, Graphic, film, and magnetic tape or otherwise, shall remain the property of Water & Sanitation Support Organization. Water Supply and Sanitation Department retains the exclusive right to publish or disseminate reports arising from such materials. His / her responsibility and duties in this paragraph shall continue, notwithstanding the termination of the termination of this contract for the execution of its other provisions. 10. He / she also agrees that all knowledge and information not within the public domain which may be acquired during the carrying out of this contract, shall be for all the times and for all purposes, regarded as strictly confidential and held in confidence and shall not be directly or indirectly disclosed to any person whatsoever, except with the prior approval of Water Supply and Sanitation Department, Government of Maharashtra. 11. Clear Understanding is given that, this is purely a contractual engagement and it is not a permanent job with Government of Maharashtra. 12. Mr./Ms. ------------------------------- hereby gives an undertaking that he / she will continue to serve the -------------------- for the said period. His / her consolidated pay for a period of one month will be retained by the ------------- and shall be paid to him/ her after the completion of the said period. It will be forfeited if he / she leaves the project before the completion of the said period. 13. Mr./Ms. ------------------------------- will be given an Identity Card duly signed by ------------------- after his / her contractual assignment and he / she hereby agrees that the said Identity Card shall be returned to the ------------,---------- after his / her contractual period comes to an end or upon termination of his / her services whichever happens earlier, failing which legal action shall be initiated against him / her. 14. Mr./Ms. ------------------------------- hereby agrees and gives undertaking that , he / she shall not put along claim whatsoever to regularize her / him in a permanent service. 15. Mr./Ms. ------------------------------- hereby agrees to carry out his / her assignment for ----------------- on above terms and conditions and assures to give his / her services, accordingly for the acceptance of which, he / she has put his / her signature below: I agree and accept the assignment on above terms and conditions. Date-

Name( Candidate)-

Name ( Sr. Geologist)

Place-

Sign.( Candidate)-

Sign. ( Sr. Geologist)

Wardha Ground Water Survey Bharti 2016.pdf

̄ÖÖÖß ÖãÖ3⁄4Ö¢ÖÖ ÃÖ×−ÖμÖÓ¡ÖÖ 3⁄4Ö ÃÖ3⁄4ÖìÖÖ úÖμÖÔÎú ́ÖÖÓŸÖÖÔŸÖ ̄ÖÖÖß ÖãÖ3⁄4Ö¢ÖÖ ŸÖ ̄ÖÖÃÖÖß ú ̧üμÖÖÃÖÖšüß. וֻÆüÖ 3⁄4Ö ˆ ...

371KB Sizes 6 Downloads 342 Views

Recommend Documents

Wardha Police Bharti 2017.pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. Wardha Police Bharti 2017.pdf. Wardha Police Bharti 2017.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu.

Wardha Police Bharti 2018-GovNokri.in.pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. Wardha Police Bharti 2018-GovNokri.in.pdf. Wardha Police Bharti 2018-GovNokri.in.pdf. Open. Extract. Open wi

Central Ground Water Board
documents, received after the due date or otherwise delicient in any manner, will be out ... List of certificates/ documents enclosed :- ... Signature of the candidate.

Central Ground Water Board
Direct recruitment DESIRABLE. Certificate from Industrial Training institute in Motor. Mechanic or Diesel Mechanic or welding. 8. Place of posting : Any where in ...

Kendriya Vidyalaya Wardha Bharti 2017.pdf
Sc., M.Sc. ( Electronics with computer Science. component) / M.Sc(IT) / B.Sc( Computer Science ) OR. Bachelor's / Master Degree in any Science.

Police Patil Wardha Bharti [email protected]
2 days ago - Page 1 of 9. 1. ˆ ̄Ö ×3⁄4Ö3ÖÖÝÖßμÖ ¤Óü›üÖ׬ÖÛúÖ ̧üß ŸÖ£ÖÖ ˆ ̄Ö ×3⁄4Ö3ÖÖÝÖßμÖ †×¬ÖÛúÖ ̧üß, μÖÖÓ“Öê ÛúÖμÖÖÔ»ÖμÖ. ̄ÖÖê»ÖßÃÖ ̄ÖÖTMüᯙ 3ÖŸÖá Ì

Gram Panchayat Selu Wardha Bharti [email protected] ...
Gram Panchayat Selu Wardha Bharti [email protected]. Gram Panchayat Selu Wardha Bharti [email protected]. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying Gram Panchayat Selu Wardha Bharti [email protected]. Page 1 of

Police Patil Wardha Bharti [email protected]
Mar 1, 2018 - Page 1 of 9. 1. ˆ ̄Ö ×3⁄4Ö3ÖÖÝÖßμÖ ¤Óü›üÖ׬ÖÛúÖ ̧üß ŸÖ£ÖÖ ˆ ̄Ö ×3⁄4Ö3ÖÖÝÖßμÖ †×¬ÖÛúÖ ̧üß, μÖÖÓ“Öê ÛúÖμÖÖÔ»ÖμÖ. ̄ÖÖê»ÖßÃÖ ̄ÖÖTMüᯙ 3ÖŸÖá

PSC MOTOR MECHANIC (GROUND WATER DEPARTMENT)-2005 ...
(a) Kumarakom (b) Veli (c) Ashtamudi (d) Vembanad. Answer: (d ) ... PSC MOTOR MECHANIC (GROUND WATER DEPARTMENT)-2005- PSC WINNERS.pdf.

CE9033 GROUND WATER ENGINEERING DEC 2013.PDF ...
List the different water quality standards available in world. 8. What is ... (ii) Illustrate the various graphical methods used for representing the water quality.

Central Ground Water Board Ahmedabad Recruitment 2017 ...
Whoops! There was a problem loading more pages. Retrying... Central Ground Water Board Ahmedabad Recruitment [email protected]. Central Ground ...

SENIOR DRILLER - GROUND WATER-2016august@PSC ...
SENIOR DRILLER - GROUND WATER-2016august@PSC WINNERS.pdf. SENIOR DRILLER - GROUND WATER-2016august@PSC WINNERS.pdf. Open.

NANDED DIST. POLICE BHARTI 2017 GROUND TEST MARKS DATE ...
Mar 29, 2017 - NANDED DIST. POLICE BHARTI 2017 GROUND TEST MARKS DATE 29.03.2017.pdf. NANDED DIST. POLICE BHARTI 2017 GROUND TEST ...

Surveyor Grade II (Hydrogeology Branch) - Ground Water-2015 MAY.pdf
Page 1 of 12. Page 1 of 12. Page 2 of 12. Page 2 of 12. Page 3 of 12. Page 3 of 12. Surveyor Grade II (Hydrogeology Branch) - Ground Water-2015 MAY.pdf.

Surveyor Grade - 2 ground water dept (Hydrogeology Branch).pdf ...
Page 2 of 2. Surveyor Grade - 2 ground water dept (Hydrogeology Branch).pdf. Surveyor Grade - 2 ground water dept (Hydrogeology Branch).pdf. Open. Extract.

Sustainability of ground water quality considering land ...
resources appear to be ample, spatial availability of ground water varies at large ... 'sustainable yield' of a confined aquifer for maintaining a healthy future supply of ... standing regional-scale GWQ is its vulnerability to multiple contaminants