SUNDAY CATECHISM ANNUAL EXAMINATION, FEB 2018; STD III, ANSWER KEY 1. k-a-cn-bm-°mcn 2. a\p-jy≥ 3. hn. FkvX-∏m-t\m-kv 4. Ggv 5. tdmw 6. hn{K-lm-cm-[\ 7. skln-tbm≥ Du´p-im-e

8. Hm¿Ω 9. hn. tbml-∂m≥ 10. hn. tbml-∂m≥ Adn-bn® kphn-tijw 11. kt¥m-j-tØmsS 12. ssZh-]p-{X≥ 13. kv\m]-I-tbm-l-∂m-\n¬ \n∂v 14. Bflmhv

15. Iev]-\-Iƒ 16. ssaem-∏q¿ 17. A∏-kvtXme{]h¿Ø-\-߃ 18. hn. A¬t^m¨kmΩ 19. F .Un. 52 ¬ -20. ]cn-ip-≤m-flm-hns\

21. ss__nƒ t]Pv 17. eq°m19: 28-˛40 Pdp-k-te-an-te-°p-cm-P-Iob {]thiw ˛Hmim\ 22. ss__nƒ t]Pv 18. tbml 20: 24- ˛29 tbip :tXma-kn-t\mSv :-˛\ns‚ hnc¬ ChnsS sIm≠p-h-cn-I. Fs‚ ssIIƒIm-Wp-I, \ns‚ ssI \o´n Fs‚ ]m¿iz-Øn¬ hbv°p-I, Ahn-izm-kn-bm-ImsX hnizm-kn-bm-bn-cn-°pI. tXmakv: Fs‚ I¿Øm-th, Fs‚ ssZh-ta. tbip: \o Fs∂-I-≠-Xp-sIm-≠p-hn-iz-kn-®p. ImWmsX hniz-kn-°p-∂-h¿ `mKy-hm-∑m¿ 23. . ]mTw 13. t]Pv 59. Cutim-bpsS kphn-tijw {]tLm-jn-°m\pw ,Cutimbv°v km£yw hln-°m\pw th≠n-bm-Wv ]cn-ip-≤m-flmhv hnhn-[-h-c-Zm-\-߃ \ap°v \evIp-∂Xv. Cu hc-Zm-\-߃ kzoI-cn®v kphn-tijw {]tLm-jn-°m\pw \ΩpsS Nn¥, hm°v, {]hrØn Ch-sIm≠v Cutimbv°v km£n-I-fm-Ip-hm\pw \ap°p {ian-°mw. 24. ]mTw 08. t]Pv 38. c≠p Iev]-\-I-fmbn kw{K-ln-°mw. F√m-‰n\pw D]-cn-bmbn ssZhsØ kvt\ln-°p-I. Xs∂-t∏mse Xs‚ Ab¬°m-c-s\bpw kvt\ln-°pI. 25. ]mTw 11. t]Pv 49,50. Bflmhv sImSpØ `mj-W-h-c-a-\p-k-cn®v hnhn-[-`m-j-I-fn¬ kwkm-cn-°m≥ XpS-ßn. ]cnip-≤m-flmhv \nd-™-t∏mƒ ]t{Xmkv injy-∑m-tcm-tSm∏w Cutim-sb-°p-dn®v ]c-ky-ambn {]tLm-jn-°m≥ XpS-ßn. ]t{Xmkns‚ {]kwKw hnhn[ cmPy-ß-fn¬ \n∂pw h∂ P\-߃ Xm¥m-ß-fpsS `mj-bn¬ tIƒ°p-Ibpw Cutim-bn¬ hniz-kn®v amtΩm-Zokm kzoI-cn-°p-Ibpw sNbvXp. 26. ]mTw 11. t]Pv 50. amtΩm-ZokmbneqsS ]cn-ip-≤m-flm-hn¬ ho≠pw P\n®v ssZh-a-°-fmbn Øo¿∂ \ap°v {InkvXphns‚ kphn-tijw {]tLm-jn-°p-∂-Xn\pw Ahn-Sp-tØ°v km£yw hln-°p-∂-Xn\pw Bh-iy-amb ]cn-ip-≤m-flm-hns‚ {]tXy-I-amb iIv-Xn-bpw hc-ßfpw \¬Ip∂ IqZm-ibmWvv ssXem-`n-tj-Iw. 27. ]mTw 9. t]Pv 42 . Cutim ⁄m\-Ønepw {]mb-Ønepw ssZh-Øns‚bpw a\p-jy-cp-sSbpw {]o-Xn-bnepw hf¿∂p h∂p. (eq°m 2 : 52.) 28. ]mTw 12. t]Pv 53,54,55 ssZhn-I-Po-h-\m-Ip∂ IqZm-i-Iƒ. AZr-iy-\mb ssZhn-I-Po-hs\ kqNn-∏n-°p-Ibpw \¬Ip-Ibpw sNøp-∂Xpw Cutim-an-in-lm-ÿm-]n-®-Xp-amb Zrir-amb AS-bm-f-ß-fmWv IqZm-i-Iƒ, Ggv IqZmi-Iƒ.-˛ Hcn-°¬am{Xw kzoI-cn-°m-hp-∂Xpw H∂n-e-[nIw {]mhiyw kzoI-cn-°m-hp-∂-hbpw ˛-Hmtcm IqZm-ibn-eq-sSbpw ssZh-Øns‚ Ir]m-hcw AYhm ssZhn-I-Po-h≥ \Ωn-te°v Hgp-In-sb-Øp-∂p. \sΩ hnip-≤nbn¬ hf¿Øm≥ klm-bn-°p-∂p.

SUNDAY CATECHISM ANNUAL EXAMINATION, FEB 2018; STD V, ANSWER KEY 1. ssZh-Zm-k≥ AK-Ãn≥ tPm¨ Du°≥, ssZh-Zm-k≥ B‚Wn X®p-]-d-ºn¬, ssZh-Zm-k≥ tPmk^v hnX-b-Øn¬ 2.. IpXn-°m-en¬ ]nSn-°p-∂-h≥ 3. 1946 Pqembv 28 4. ]pd-∏m-Sv

5. \m¬]Xv cmhpw ]Iepw 6. Kn¬Km¬ 7. km_Øv 8. _Ym-\n-bm-bn-te°v 9. Ah-cpsS A¬]-hn-izmkw 10. k¶o¿Ø-\-߃

11. ]mTw 13. t]Pv 90. _en-]o-T-Øn¬ ip{iqj sNøp-I, Zl-\-_-en-b¿∏n-°p-I, \nbaw ]Tn-∏n-°pI. 12. ss__nƒ. t]Pv 17. ]t{Xmkv : ]md, Xmt°m-ep-Iƒ A{¥-tbmkv : am\p-jn-I-Kp-W-ap-f-f-h≥, ]uc-j-ap-f-f-h≥,

X ˛-BIr-Xn-bn-ep-ff Ipcniv

13. ss__nƒ. t]Pv 18. Ing-°p-\n∂p ]Sn™mtdm´p ]mbp∂ an∂¬∏nW¿ t]mse-bm-bn-cn°pw a\pjy-]p-{Xs‚ BK-a-\w.(aØm 24:27, 29--˛36)A°m-esØ ]oV-\-߃°p-tijw s]mSp-∂s\ kqcy≥ Ccp-≠p-t]m-Ipw... 14. ]mTw 14. t]Pv 93. ssZhsØ ad∂p {]h¿Øn-°m≥ XpS-ßnb C{km-tb¬°msc ssZh-Øn-¶te°v XncnsI sIm≠p-h-cm≥ \ntbm-Kn-°-s∏-´hcmWv {]hm-N-I¿. ˛ssZ-h-Øn-\p-th≠n kwkmcn-°p∂ hy‡n. C{km-tb-ens‚ {]hm-N-I-∑m¿ C{k-tb-ens‚ sX‰p-Iƒ Ahsc t_m[y-s∏SpØn ITn-\-ambn Ahsc Ip‰-s∏-SpØn, ]›m-Ø-]n-®n-s√-¶n¬ in£n-°-s∏Spw F∂ ap∂-dnbn∏pw \¬In. lrZ-b-]-cn-h¿Ø\w \SØn \∑-bpsS hgn-bn-te°v Xncn-®p-h-cm-\p-f-f -Blzm\amWv Ah¿ P\-Øn\v \¬In-b-Xv. 15.]mTw 15. t]Pv 101. Zcn-{Z¿°v kphn-tijw Adn-bn-°m≥ ssZh-Øm¬ Abv°-s∏-´-h-\mWv aninlm F∂ Gi-øm-bpsS {]h-N\w hmbn®p hni-Zn-I-cn-®p-sIm-≠mWv Cutim Xs‚ ]c-ky-Po-hnXw Bcw-`n-®-Xv. 16. ]mTw 15. t]Pv 101. Igp-X-°p-´n-bpsS ]pd-Øp-I-bdn hn\-bm-\zn-X-\mbn hcp∂ cmPm-hm-bn-´mWv kJdnbm {]hm-N-I≥ anin-lmsb Ah-X-cn-∏n-°p-∂-Xv. 17. ]mTw 14. t]Pv 96. ]pXn-b-\n-b-a-P-\-X-bmb k`m-k-aq-l-Øn\v am¿§-\n¿t±-i-߃ \¬Ip-∂-h-cmWv k`m-{]-t_m-[-I¿. Xncp- ` hf¿∂p h∂-t∏mƒ Nne-sX-‰mb ]T-\-ßfpw XXz-ßfpw Db¿∂p h∂p. Ahsb Xncp-Øm\pw icn-bm-bXv ]Tn-∏n-°m\pw apt∂m´v h∂-h-cmWv k`m-{]-t_m-[-I¿. 18. ]mTw 13. t]Pv 89. tkmf-a≥˛ kph¿W-Im-e-L´w ˛ssZhm-e-bw ]Wn-I-gn-∏n®p. k-ºØpw ⁄m\hp-ap-ff cmPmhv. 19. ]mTw 12. t]Pv 82. C{km-tb¬ P\-Øn\v ssZhm-cm-[-\°pw, hnizmk {]I-S-\-Øn-\p-ap≈ tI{µ-

ambncp∂p Pdp-ktew tZhm-ebw. C{km-tb¬ P\-Øn\v km∂n-≤y-ta-Im≥ ssZhw sXc-s™SpØ ÿe-am-bn-cp∂p Cu ssZhm-ebw. C-{k-tb¬°m-cpsS Pohn-X-Øn¬ ssZhm-e-b-Øn\v AXo-h-{]m-[m\yw D≠m-bn-cp-∂p. 20. ]mTw 11. t]Pv 74. ssZhw X߃°p-th≠n sNbvX henb Imcy-ßsf Hm¿°p-hm\pw Ahsb {]Xn \µn {]Im-in-∏n-°p-hm\pw Xß-fpsS sX‰p-Iƒ°pth≠n am∏-t]-£n-°m\pw th≠n-bmWv. 21. ]mTw 10. t]Pv 70. ⁄m\-Øns‚ Bflmhv tPmjz-bpsS ta¬ D≠m-bn-cp-∂p. P\w tPmjz-bpsS hm°p tIƒ°p-Ibpw I¿Ømhv Ahs\ \bn-°p-Ibpw sNbvXp. tami-bpsS \n¿t±-i-߃ tPmjz A\p-k-cn-®p. ssZh-]-cn-]m-e-\-bn¬ B{i-bn®v ssZhsØ ]q¿Æ-ambn A\p-k-cn-®p-sIm≠mWv tPmjz C{kmtb-ens\ Im\m≥ tZi-sØ-Øn-®-Xv. hmKvZØ`qan-bn¬ {]th-in-°p∂p. kvamc-I-in-e-Iƒ ÿm]n-°p-∂p˛ Im\m≥ tZiw Iog-S-°p∂p˛ ]-{¥≠p tKm{X-߃°v ë`mKn®p sImSp-Øp. 22. ]mTw 9. t]Pv 65. C{km-tb¬°m-cpsS Pohn-X-sØ-ap-gp-h≥ kzm[o-\n-°p-∂-XmWv ]Øp-I-ev]-\Iƒ. AXv A\p-k-cn-°pI F∂Xv Pohn-X-{h-Xa-- m-bn-Øo¿∂p. Iev]-\-Iƒ A\p-k-cn-®m¬ A\p{Klw e`n-°pw. AXp Poh-\n-te°v \bn-°pw. Iev]-\-Iƒ ewLn-®m¬ XI¿®-I-fm-bn-cn°pw ^ew. AXp ac-W-Øn-te°v sIm≠psN∂m-°pw. -CXv Xo¿®-bp≈ Imcy-am-bn-cp-∂p. Iev]-\-Iƒ C{km-tb¬°msc `b-s∏-Sp-Øm≥ D≈Xm-bn-cp-∂n-√. ssZh-Øns‚ \oXn-bp-sSbpw hniz-kvX-bpsSbpw AS-bm-f-am-bn-cp-∂p Ah. AXn-\m¬ kt¥m-j-tØmsS C{km-tb¬°m¿ \nb-a-߃ kzoI-cn-®p. 23. ]mTw 8. t]Pv 56. bmt°m-_ns‚ ë`h-\-tØmSv \o ]d-bpI, C{km-tb-ens\ Adnbn°p-I. CuPn]vXp-Im-tcmSv Rm≥ sNbvX-sX-s¥∂pw Igp-I≥am-cpsS Nnd-Ip-I-fn¬ kwh-ln®v Rm≥ \nßsf Fßs\ Fs‚ ASp-°-te°p sIm≠p-h-∂p-sh∂pw \n߃ I≠p-I-gn-™p. AXp-sIm≠v \n߃ Fs‚ hm°p tIƒ°p-Ibpw Fs‚ DS-ºSn ]men-°p-Ibpw sNbvXm¬ \n߃ F√m P\-ß-fnepw sh®v F\n°v G‰hpw {]nb-s∏´ Fs‚ kz¥w P\-am-bn-cn°pw ImcWw ë`qan apgph≥ Fs‚XmWv. \n߃ F\n°v ]ptcm-ln-X-cm-Pyhpw hnip≤ P\-hp-am-bn-cn-°pw. Ch-bmWv C{km-tb¬°m-tcmSv \o ]d-tb≠ hm°p-Iƒ. 24. D]-]mTw. t]Pv11, 12. A¬t^m¨k-Ω-bv°v A\p-{K-l-Øns‚ A`-b-tI{µw ]cnip≤ AΩ-bpsS aSn-Ø-´m-bn-cp-∂p. lrZ-b-Øn¬ ]cn-ip≤ AΩsb ImØp-kq-£n-®p. i\nbmgvN-I-fnepw amXmhns‚ Xncp-\mƒ Zn\-ß-fnepw sabvam-khpw kpIr-X-Øns‚ ]pjv]-am-e. i\n-bm-gvN-I-fn¬ {]tXyIn®v ssZh-am-Xm-hns\ {]Xn bmNn-®m¬ F√mw sImSp°pw. P-]-am-e-˛-kp-Ir-X-P-]w-˛-[m-cmfw sNm√n-bn-cp-∂p. a\- n¬ ]cnip≤ AΩ F∂pw˛-]-cn-ip≤ AΩ-tbm-Sp-ff AXn-c‰ kvt\l-am-bncp-∂p CsX√mw sNøm≥ t{]cn-∏n-®-Xv. Dd-°-an-√mØ cm{Xn-I-fn¬ P]-ame GIB{ibw˛-tb-ip-hnte°v ASp-∏n-®Xv amXm-hm-Wv. ˛-C-jvS-s∏´ kpIr-X-P]w ]cn-ip≤ adn-b-ta, Fs‚ AtΩ, Fs‚ lrZbw \ns‚ Xncp-°p-am-cs‚ Xr°-Æp-Iƒ°v F{Xbpw {]nb-s∏´ Hcp- ]q-¶m-h-\-am°n Xo¿Øcp-tf-W-ta. 25. D]-]mTw. t]Pv10. Hcp I¿Ω-eo-Ø- I-\ymkv{Xo Fs‚ ASp-Øp -\n¬°p-∂-Xmbn F\n-°p-tXm-∂n. ]n∂oSv arZp-hmbn Fs∂ kv]¿in-®p. F∂n´v ]d-™p. \ns‚ ]\n hn´p-am-dn-bn-cn-°p-∂p. \ns∂ ]I¿®hym[n-I-sfm∂pw _m[n-°p-∂-X-√. F∂m¬ acWw hscbpw ]e-hn[ tcmK-߃ \ns∂ ]oVn-∏n°pw. 26. s]mXp-tNmZyw.

SUNDAY CATECHISM ANNUAL EXAMINATION, FEB 2018; STD VII, ANSWER KEY

1. hn. tXmam-«ol Ö

6.Im\m-bnse I√ym-Wh - n-cp-∂n¬ h®m-Wv

2. Ggv

7. Genb {]hm-NI - ≥

3. aninlm

8. A¥yAØm-gt- h-fb - n¬

4. \√ ka-cn-b-°m-c-s‚ D]a

9. am≥t]S

5. ssZhw

10. tl-tdm-tZkv

11. ss__nƒ. t]Pv 14. (A∏ 4: 12) BIm-i-Øn\p Iosg a\p-jy-cpsS CS-bn¬ \ap-°p -c-£-bv°p-th≠n as‰mcp -\m-ahpw \¬I-s∏-´n-´n-√. 12. ss__nƒ t]Pv 16. (A∏ 9 : 4) kmhqƒ, km-hqƒ \o F¥n\v Fs∂ ]oUn-∏n-°p-∂p? \o ]oUn-∏n-°p∂ tbip-hmWv Rm≥.- F-gp-t∂‰v \K-c-Øn-te°v t]mhpI. \o F¥mWv sNtø-≠-sX∂v Ahn-sS-h®v \ns∂ Adn-bn°pw. 13. ]mTw 13. t]Pv 72. ]q¿Æ-ambpw Ip¿_m-\-bn¬ ]s¶-Sp-°-Ww. CS-hI ssZhm-e-b-Øn¬ Xs∂ Ign-bp∂Xpw Ip¿_m-\-b¿∏-W-Øn¬ kw_-‘n-°-Ww. hnip-≤-ambn BN-cn-°p-∂-Xn\v XS- -am-Ip∂ tPmenIƒ sNø-cp-Xv. 14. ]mTw 7. t]Pv 43. A«oe kwkm-chpw {]h¿Ø\ßfp-ap-ff kplr-Øp-°sf Hgn-hm-°p-I, A«oe {]kn≤o-I-c-W-߃ Hgn-hm-°p-I. Sn.hn. Nm\-ep-Iƒ, kn\n-a, sh_vssk‰v Hgn-hm-°p-I, kwkm-cw, hkv{X-[m-cWw, hnt\m-Zßfn¬ anX-Xzw, {]m¿∞\, IqZmi kzoI-cWw ˛ hn.- {K-Ÿw, hnip-≤-cpsS Poh-N-cn-{X-߃, a‰v kXv{K-Ÿ-߃ hmbn-°p-I, ]cn-ip≤ AΩ-bpsS am[y-ÿhpw kwc-£-W-hpw -tX-Sp-I, ]Iz-X-bp-ff hy‡n-bpsS D]-tZiw kzoI-cn-°p-I. 15. ]mTw 10. t]Pv 56,57. a\p-jy-_-‘-ß-fn¬ hfsc ]hn-{X-am-b-XmWv ZmºXy_‘w. B[p-\nI temI-Øn¬ IpSpw-_-߃ XI-cm-dn-em-Ip-∂-Xns‚ {][m-\-Im-cWw hnhm-l-_-‘-Ønse ]hn-{X-Xsb Ah-K-Wn-°p-∂Xm-Wv. ZmºXy hnip≤n {][m-\-ambpw ewLn-°-s∏-Sp-∂Xv Ahn-iz-kvX-X-bn-eq-sS-bmWv. kºØpw kuµcyhpw Zmº-Xy-Øns‚ ASn-ÿm-\-ambn ImWp-tºmƒ IpSpw_ _‘-߃ XI¿®-bn-te°v \oßpw. PohnX-]-¶m-fnsb BZ-cn-°p-Ibpw \njvI-f-¶-ambn kvt\ln-°p-Ibpw sNøp-∂n-s√-¶n¬ IpSpw-_-_-‘-߃ Zp¿_e-am-Ipw. 16. ]mTw 11. t]Pv 62,63. Zmcn-{Zym-cq]n: Xß-fpsS kwXr]vXn ë`uXn-I-h-kvXp-°-fpsS kar-≤n-bn¬ Is≠ØmsX ssZh-Øn¬ B{i-bn®v Pohn-°p-∂-XmWv kphn-ti-jm-\p-kr-X-amb Zmcn-{Zyw. anX-hybw : H-cp-hs‚ Bh-iy-Øn-\p-am{Xw kzØv hybw sNøp-Ibpw AXn¬ IqSp-X-ep-≈Xv A]cs‚ hf¿®-bv°mbn \¬Ip-Ibpw sNøp∂ {]h¿Ø-\-co-Xn-bmWv anX-hybw HuZmcyw : temI-Øn-sem-cm-sf-¶nepw Zcn-{Z-\m-sW-¶n¬ AXns‚ Imc-W-°m-c≥ Xm≥ IqSn-bm-sW∂v Xncn-®-dn™v B Ahÿ ]cn--l-cn-°m≥ \sΩ klm-bn-°p∂ ]pWy-amWv HuZm-cyw. kwXr]vXn: Xs‚ Pohn-X-Øn\v Bh-iy-I-ambn ssZhw X-∂n-´p≈ Zm\-ß-fn¬ kt¥mjw Is≠-ØpIbpw X\n-°n-√m-Ø-Xn-s\-°p-dn®v ZpJn-°m-Xn-cn-°p∂ Ahÿ. 17. ]mTw 15. t]Pv 83. ssZh-h-N\w A\p-k-cn®v Pohn-°p-∂-h-cmWv bYm¿∞- {In-kvXp-in-jy¿, \n߃°v ]ckv]-c-kvt\-l-ap-s≠-¶n¬ AXp-hgn {InkvXp-in-jy-cm-sW∂v temIw Adnbpw F∂v Cutim ]Tn-∏n-®p. ssZh-h-N-\-Øn¬ A[njvTn-X-amb PohnXw sI´n∏Sp-°p-∂-h¿ i‡-cm-bn-Øo-cpw. Ah¿ Pohn-X-Ønse GXp {]Xn-Ipe kml-N-cy-ß-tfbpw AXn-Po-hn-°m≥ sI¬∏p≈h-cm-bn-cn-°pw. 18. ]mTw 14. t]Pv 78,79. 1. icn-bmb Adnhp t\SWw: am\p-jnIhpw {InkvXo-b-hp-amb aqey-ß-sf-Ip-dn®v Adnhpw ]cn-io-e-\hpw -t\S-Ww. 2. kwi-b-߃ Zpco-I-cn-°-Ww-. -\∑ Xn∑-I-sf-°p-dn-®p-ff icn-bmb Adnhns‚ shfn-®-Øn¬ thWw \mw Xocp-am-\-ß-sf-Sp-°m≥ 3. a\- ns‚ kzmX{¥yw kwc-£n-°-Ww. kzmX{¥y-ap-s≠-¶nte a\:km£n-bpsS {]h¿Ø\w icn-bm-hq. 4. ]cn-ip-≤m-flm-hns‚ klmbw tXS-Ww. \∑Xn-∑-Isf Xncn-®-dn-bm\pw \∑ sXc-s™-SpØv {]h¿Øn-°m\pw ]cn-ip-≤m-flm-hns‚ i‡n \ap-°m-h-iyam-Wv. ssZh-h-N-\hpw Xncp- -`-bp-sS-I-ev]-\-Ifpw A\p-k-cn®v cq]o-Ir-X-amb {InkvXob a\-km£n

bYm¿∞ -{In-kvXp-in-jy-cmbn hf-cp-hm≥ \sΩ klm-bn-°pw. 19. D]-]mTw. t]Pv 9. Rm≥ C\n A[n-I-\mƒ Pohn-®n-cn-°n-√. Fs‚ PohnXw Rm≥ Bflm-°ƒ°p-th≠n ka¿∏n-°p-I-bm-Wv. \nß-sf√mw kvt\l-Ønepw kt¥m-j-Ønepw Pohn-°Ww. 20. D]-]mTw. t]Pv 8. Zp:Jn°-cp-Xv, hymIp-e-s∏-S-cp-Xv, a\ v ]pÆm-°-cp-Xv, kt¥m-j-Nn-Ø¿t° Bfl-hn-ip≤n e`n-°q, kam-[m-\hpw kt¥m-jhpw hf¿Øn Xn∑sb AI‰n Pohn-Xw- [-\y-am-°q. 21. ]mTw 13. t]Pv 72. k`-tbm-sSmØv Nn¥n-°m\pw {]h¿Øn-°m\papff Ah-k-c-ambn Rmb-dm-gvN-I-sf ImW-Ww. ssZhm-cm-[-\-bn¬ ]¶p-tN-cm\pw Imcp-Wy-{]-hr-Øn-I-fn¬ hym]-cn-°m\pw kabw Is≠-Øp∂-Xn-\mWv At∂-Zn-hkw hne-°-s∏´ the-Iƒ sNø-cp-sX∂v ]d-bp-∂Xv. 22. ]mTw 12. t]Pv 67,68. Cutim \¬Inb ]pXnb Iev]-\, Rm≥ ]pXn-sbmcp Iev]\ \n߃°v \¬Ip-∂p. \n߃ ]c-kv]cw kvt\ln-°p-hn≥ kzm¿∞-X-bn-√mØ kvt\l-amWv, a‰p-f-f-h-cpsS ip{iq-j-bv°mbn kzbw ka¿∏n-°p∂ kvt\l-am-W-Xv. i{Xp°tfm-Sp-t]mepw £an-°p∂ kvt\l-amWv. hyh-ÿ-I-fn√mØ kvt\l-am-Wv. XymK-]q¿Æ-amb kvt\l-am-Wv. F√m-h-scbpw ssZh-Øn-tebv°v ASp-∏n-°p∂ kvt\lamWv. 23. ]mTw 9. t]Pv 52. icn-bmb Adnhv e`n-°m≥ a\p-jy\v Ah-Im-i-ap-≠v. kXyw Adn-bm-\p-ff Ah-Im-iamWv Iffw ]d-bp-tºmƒ ewLn-°-s∏-Sp-∂-Xv. Iffw ]d-bp-tºmgpw ]d-tb≠ kXyw ]d-tb≠ Ah-k-cØn¬ ]d-bm-Xn-cn-°p-tºmgpw Ah-Im-i-ew-L\w \S-°p-∂p. kXyw Adn-bm-\p-ff Ah-Imiw ewLn-°p∂n-SØv kaq-ly-Po-hnXw ZpjvI-c-am-bn-Øo-cp-∂p. AXp-sIm≠v k¥p-jvS-amb kaq-ly-Po-hn-X-Øn\pw ssZhk-∂n-[n-bn¬ \oXn-I-cn-°-s∏-Sp-∂-Xn\pw kXy-k-‘X ]men-t°-≠-Xp-≠v. 24. D]-]mTw. t]Pv 12. hnZym-e-b-Ønse G‰hpw \√ Ip´n-bmWv. a‰p-Ip-´n-Iƒ sXd-dp-sN-bvX-t∏mgpw sX‰v sNøm≥ Iq´n\v hnfn-®-t∏mgpw sX‰n¬ \n∂v amdn-\n-∂p. Ah≥ Ahsc kvt\ln-®p. X√p-Iq-Sp-Ibpw It√dv \S-Øp-Ibpw sNøp∂ Ip´n-Iƒ°pw at[y -\n∂v a¿±-\-߃ G‰p hmßm≥ Xøm-dm-bn. -Ip-‰-°m-c\mbn Nn{Xo-I-cn® Ah-k-c-ß-fn¬ Cutim-sb-t∏mse \ni-_vZ-\mbn Ip‰w G‰phmßn. ss__n-fnse DØa BZ¿i-I-Y-Iƒ ]d™v Ip´n-Isf k¬kz-`m-hn-Ifpw tkh-\-k-∂-≤-cp-am-°n. tUm¨ t_mkvtIm Hcp -Zn-hkw sIm≠v ]Tn-°m≥ ]d™ Imcy-߃ an\n-´p-IƒsIm≠v ]Tn-®p-Xo¿Øp. ]Xn-\©p hb- psIm≠v Hcp -a-\p-jy\v kºm-Zn-°m-hp-∂-Xns‚ ]c-am-h[n hnip≤n sUman-\nIv kmhntbm kºm-Zn-®p. hnZym¿∞n-Iƒ°v DØa amXy-I. 25. ]mTw 8. t]Pv 46. Hmtcm-cp-Ø¿°pw Ah-Im-i-s∏-´Xv \evIm≥ Hcp-hs\ t{]cn-∏n-°p-∂- ]pWyamWv \oXn. a‰p-ffhcpsS Ah-Im-i-ßsf _lp-am-\n-°p-∂-h¿t° \oXn-]q¿∆-I-ambn s]cp-amdm≥ Ign-bq. Hcm-fpsS Ah-Imiw as‰m-cmsf kw_-‘n-®n-S-tØmfw IS-a-bm-bn-Øo-cp-∂p. krjvSm-sh∂ \ne-bn¬ ssZhw Bcm[-\bv°v A¿l-\m-Wv. Bcm-[\ \¬Ip-I -F-∂Xv \ΩpsS IS-a-bm-Wv. \ap-°p-th≠n tPmen-sNbvX Hcmƒ°v Iqen e`n-°m≥ Ah-Im-i-ap-≠v. AXv \¬Ip-I -F-∂Xv \ΩpsS IS-a-bpw. _lp-am-\n-°-s∏-Sm≥ amXm-]n-Xm°ƒ°v Ah-Im-i-ap≠v. _lp-am\w \¬IpI F∂Xv \ΩpsS IS-abpw. ]c-kv]-c-ap-ff IS-a-Iƒ ]men-°pI-sb-∂Xv \oXn-bpsS ASn-ÿm-\-XXzam-Wv.\ΩpsS \oXn t_m[-Øns‚ ASn-ÿm\w kvt\lhpw kmtlmZ-cy-hp-am-I-W-sa-∂m-Wv Cutim B{K-ln-°p-∂Xv. \√ ka-cn-bm-°m-cs‚ IS-a. -\oXn {]h¿Øn°m-Ø-htcmSv hn[n Znh-k-Øn¬ Cutim C{]-Imcw ]dbpw Rm≥ \nßsf Adn-™n-´n-√. A\o-Xn-{]-h¿Øn-°p-∂htc \n߃ F∂n¬ \n∂pw AI-∂p-t]m-Ip-hn≥. 26. s]mXp-tNmZyw.

SUNDAY CATECHISM ANNUAL EXAMINATION, FEB 2018; STD IX, ANSWER KEY 1. ]{¥≠v 2. ]ptcm-ln-X≥ 3. Cutim-bm_v aq∂m-a≥

4. hn. tPm¨ t]mƒ c≠m-a≥ ]m∏ 5. kphn-ti-j-Ønse Cutimsb A\p-I-cn-°p-I, 6. ]mTw 14. t]Pv 108, 109. {][m-\-s∏´ Xncp-\mƒ.ñ Cutim-bpsS D∞m-\w˛ kz¿§w Xpd-°¬ kIe hniq-≤-cpsS Xncp-∂mƒ˛ ]pXp-Rm-b¿˛ BgvN-I-fpsS BgvN˛ D∞m-\-Øns‚ A®mcw. ]p-\-cp∞m-\-Øn-eqsS Cutim t\Snb ]pXp-Po-h-\n¬ ]¶p-tN-cm\pw AXn¬ kt¥m-jn-°m-\p-ap-ff Ime-am-Wn-Xv. Cutim-bpsS ac-W-Ønepw D∞m-\-Øn-ep-ap-ff Cu ]¶p-tN-c¬ Pohn-X-Ønse Hmtcm-\n-an-jØ - nepw \ΩpsS Pohn-Xs - si-en-bm-°n-am‰n, ]m]-Øn-\p- a-cn-®h - cpw Cutim-bn¬ Pohn°p-∂-h-cp-ambn D∞m-\Øns‚ al-Xz-Øn-te-°p \mw cq]m-¥-c-s∏-Sp-hm≥ Dbn¿∏p-Imew \sΩ Blzm\w sNøp-∂p. 7. ]mTw 13. t]Pv 100,101. hnhm-lm-h-k-c-Øn-ep≈ Zº-Xn-I-fpsS hmKvZm-\w. Zº-Xn-I-fpsS kvt\lw ˛ Iq´m-bva-bpsS GI-Xbpw Ahn-`m-Py-Xbpw. Zº-Xn-I-fpsS ]c-kv]c hniz-k-XX. hn`-Pn-°-s∏-SmsXbpw hniz-kvX-X-tbmsSbpw acWw hsc H∂n-®p-\n¬°phm\p-≈ Ir]m-hcw hnhm-l-th-fbn¬ \¬-I-s∏-Sp-∂p. anin-lm-bn¬ Bcw`n-°p∂ Zmº-Xy-Po-hnXw BPoh\m¥w XpS-cm-\p≈ Ir]m-hcw \¬Ip-∂p. 8. ss_-_nƒ. t]Pv 22. D¬]-Øn, ]pd-∏mSv, te-hy¿, kwJy, \nb-am-h¿Ø-\w.˛ 21 ]pkvX-I-߃ 9. ss_-_nƒ. t]Pv 16. Ah≥ AZr-iy-\mb ssZh-Øns‚ {]Xn-cq-]hpw F√m-kr-jvSn-Iƒ°p-ap-ºp-ff BZy-Pm-X-\p-am-Wv. ImcWw Ah-\n¬ kz¿§-Ønepw `q-an-bn-ep-ap-ff Zriy-hpw -A-Zr-iy-hp-amb F√m hkvXp-°fpw krjvSn-°-s∏-´p. knwlm-k-\-ßtfm, B[n-]-Xy-ß-tfm -i-‡n-I-tfm, A[nIm-c-ßstfm F¥p-am-Is´, F√mw Ah-\n-eq-sSbpw Ah-\p-th-≠pn-bp-am-Wv krjvSn-°-s∏-´-Xv. 10. D]-]mTw. t]Pv. 12. ]ffn Bfp-Is - f-sIm≠v \nd-™n-´p-s≠-¶n¬ Xo£-WX - D÷z-ea - m-Ipw. F∂m¬ t{imXm-°f - psS kwJy ]cn-anXambmepw \ncp-’m-l\ - m-Ip∂ kz`mhw C√. P\-߃ {ihn-®mepw {ihn-®n-s√-¶nepw {]`m-j-I≥ {]kw-Kn-°-Ww. \Zn-bnse Pew Hcp-Ø\pw ap°n-sb-Sp-°p-∂n-s√¶n¬ Xs∂bpw HgpIp∂Xpt]mse. 11. D]-]mTw. t]Pv 15. t\mºm-N-c-Ww amwtk-—sb Iog-S-°m-\p-]-I-cn-°Ww. Xn∑-Isf Xncp-ØpIbpw km∑m¿Kn-I-]q¿WX {]m]n-°p-I-bp-am-W-Xv. Rm≥ Ip‰-s∏-Sp-Øp-∂n-√. t\sc-a-dn®v Rm≥ henb kvXpXn-\e - vIp-∂p. F∂m¬ \n߃ as‰√m Iev]\ - I - fpw Ah-KW - n-°p-∂X - pI - m-Wp-tºmƒ F\n°p k¶-S-am-Wp-≠m-Ip-I. c£-s∏-Sp-∂-Xn\v s\mbºp t\m°n-bm¬ aXn-sb-∂p-tXm∂pw \nß-fpsS t]m°p- I-≠m¬. F∂m¬ kpIr-X-ß-fpsS KW-Øn¬ kwb-a-\-Øn\v Ah-km-\-]-Zhntb Df-fq. hm°p-Iƒ°-√. ssNX-\y-Øn-\mWv hne Iev]n-®n-´p-f-f-Xv. Bflm¿∞-amb hnizmk-Ønepw Xo£-W-amb kvt\l-Øn-ep-am-Wv. 12. ]mTw 12. t]Pv 92. amtΩm-ZokbneqsS Hmtcm- hy-‡nbpw Cutim-bpsS ]utcm-ln-Xy-Øn¬ ]¶ptN-cp∂p. CXmWv s]mXp]utcm-ln-Xyw. \n߃ sXc-s™-Sp-°-s∏-´-hw-ihpw cmP-Iob ]ptcm-

ln- X - K - W hpw hnip- ≤ - P - \ - X bpw ssZh- Ø ns‚ kz¥w P\- h p- a m- W v . ISa: Pohn- X hpw {]h¿Ø\ßfpw _en- b ¿∏WØns‚ ssNX- \ y- Ø n¬ \n¿∆- l n®p- s Im≠v a‰p- ≈ - h ¿°v Cutimsb ]cn-N-b-s∏-Sp-Øp-I, Ahsc Cutim-bn-te°v \bn-°p-I. 13. ]mTw 11. t]Pv 85,86 ]m]-ß-fpsS G‰p-]-d-®n¬ am\p-jnI ho£-W-Øn¬ t]mepw \sΩ kzX-{¥cm-°p-Ibpw a‰p-≈-h-tcmSv cay-s∏-Sp-hm≥ klm-bn-°p-Ibpw sNøp∂p. ]m]-tam-N-\m-[n-Imcw aninlm k`sb G¬∏n-®n-cn-°p-∂-Xn-\m¬ k`m kaq-l-Øns‚ {]Xn-\n[n ]ptcm-ln-X-t\mSv ]m]߃ G‰p-]-d-bp-∂-Xp-hgn ssZh-hp-ambpw kaq-l-ambpw \mw A\p-c-⁄n-X-cm-hp-Ibpw \jvSamb ssZh-]p-{X-ÿm\w ho≠pw Ic-K-X-am-hp-Ibpw sNøp∂p. AXn-\m¬ sshZn-I-t\mSv G‰p-]d-bpI F∂Xv Cu IqZm-ib - psS kØm-]c - a - mb LS-Ia - m-Wv. kXv{]-hr-Øn-If - psS XpS°w Zpjv{]-hr-Øn-I-fpsS G‰p-]-d-®n-em-sW∂v hn. BK-kvXo-t\mkv ]Tn-∏n-°p-∂p. G‰p-]-d-®n-ens‚ kz`mhw kqNn-∏n-°m-\mWv Ipº-kmcw F∂ t]cv Cu IqZm-ibv°v \evIn-bn-cn-°p-∂-Xv. 14. ]mTw 10. t]Pv 77,78. amtΩm-Zokbn-eqsS anin-lmbpsS ac-tWm-∞m-\-ß-fn¬ \mw ]¶p-Im-cm-hpIbpw ho≠pw P\n-°p-I-bpw-sN-øp-∂p. amtΩm-Zo-km-bn¬ anin-lm-tbmsSm∏w acn-°p∂ \mw Ahn-Sp-tØm-sSm∏w Dbn¿°p-Ibpw ]pXnb krjvSnbmbnØocp-Ibpw sNøp-∂p. Cutim-an-inlm-tbmSv sFIy-s∏-Sm≥ ⁄m\-kv\m\w kzoI-cn® \msa-√m-hcpw Ahs‚ ac-WtØmSv sFIys∏-Sm-\mWv ⁄m\-kv\m\w ˛ \mapw ]pXnb Pohn-XØ - n¬ hym]-cn-°m≥ th≠n-bm-Wn-Xv. amtΩmZok kzoI-cn-°p-hm-\p≈ hy‡nsb Pe-Øn¬ ap°p-∂Xv anin-lm-tbmsSm-Øp≈ ac-WsØ kqNn-∏n-°m-\m-Wv. s]mßn hcp-∂Xv anin-lm-tbm-sSm-Øp-ff Dbn¿∏ns\ kqNn-∏n-°p-∂p. 15. ]mTw 8. t]Pv 64,65. ssZh-h-N-\-Øn-\p-ff ÿm\w hfsc hep-Xm-Wv. \ΩpsS Pohn-X-Øn\v ASnkvYm-\-ambn \ne-sIm-f-fp-∂p. hn. ]t{Xm-kv«ol ]Tn-∏n-°p-∂-Xp-t]mse \iz-c-amb _oP-Øn¬ \n∂-√. A\-iz-ca - mb _oP-Øn¬ \n∂v, kPo-hhpw k\m-X\ - h - p-amb ssZh-hN - \ - Ø - n¬ \n∂mWv \Ωƒ ho≠pw P\n-®n-cn-°p-∂X - v. ssZh-hN - \w tIƒ°p-Ibpw AX-\p-kc - n®v Pohn-°p-Ibpw sNøp∂-h-cmWv c£-{]m-]n-°p-∂-Xv.˛ Cutim-bpsS hm°p-Iƒ Bflmhpw Poh-\p-am-Wv.˛ ]md-ta¬ `h\w ]WnXhnth-Ia - X - n-bmb a\p-jy-≥.˛GXp-{]-Xn-k\ - v[n-Is - fbpw [oc-Xt- bmsS XcWw sNøm≥ km[n°pw, {]Xn-Iq-e-k-l-N-cy-ß-fn¬ ssZh-Øns‚ hN\w i‡nbpw {]tNm-Z-\hpw ]Icpw. ssZ-h-h-N-\-Øns‚ i‡nbpw Ignhpw hfsc hep-XmWv AXp k`bv°v Bew-_hpw Du¿÷kz-e-Xbpw \evIp-∂p. Ah-fpsS a°ƒ°v Bh-iy-amb hnizm-k-Øn-\p-th≠ i‡nbpw Bflmhns‚ `£-Whpw AXp-Xs∂. 16. ss_-_nƒ. t]Pv 16. PvRm\-kv\m\w hgn Ah-t\m-sSm∏w kwkvI-cn-°-s∏-´p. acn-®-h-cn¬ \n∂v Ahs\ Dbn¿∏n® ssZh-Øns‚ {]h¿Ø-\-Øn-ep-ff hnizmkw \nanØw \n߃ Ah-t\m-SpIqsS Dbn¿∏n-°-s]-Sp-Ibpw sNbvXn-cn-°p-∂p. (sImtfm 2: 12) 17. D]-]mTw t]Pv 14. a°ƒ Zp¿am-Xr-I-sIm≠v hgn-sX‰nt∏mIm≥ ]mSn-√. DNn-Xa√mØ Hcp hm°p t]mepw Ip™p tIƒ°m-\n-Sh - c - c - p-Xv. amXm-]n-Xm-°ƒ C°m-cy-Øn¬ kq£-aX D≠m-bm¬ am{Xw t]mcm, the-°m-cpsS s]cp-am-ddw Ip´n-Iƒ°v tZmj-am-Im-Xn-cn-°m≥ {i≤n-t°-≠-Xp-am-Wv. -18. aqe-]m-]-߃ 19. km-[m-c-W-{Xn-k-‘ym-P]w

20. ]mTw 9. t]Pv 73, 74. Hcp hy‡n°v Pohn-X-Øns‚ kp{]-[m\ L´-ß-fn-se√mw IqZm-i-Iƒ c£bpsS A\p-`hw \¬Ip-∂p. amtΩm-Zo-km-bn-eqsS \mw ssZh-a-°-fmbn ho≠pw P\n-°p-Ibpw aninlm-bpsS ico-c-Ønse-˛ k-`-bnse˛ AwK-ambn Xocp-Ibpw sNøp∂p. ssXem-`n-tjI-ØneqsS ]cn-ip-≤m-flm-hns‚ i‡n-bm¬ \nd™v hnizm-k-Øn¬ Dd-∏n-°s∏Sp-∂p. hn.Ip¿_m\ Bflob t]mj-Ww. A\p-cR - vP\ - I - q-Zm-ib - n-eqsS ]m]-ßf - n¬ \n∂pw IS-ßf - n¬ \n∂pw tamNn-X-cmbn ssZh-hp-ambpw ktlm-Z-c-ß-fp-ambpw cay-X-bn-em-Ip-∂p.-tcm-Ko-te-]\w ˛ Bflobhpw imco-cn-Ih - p-amb kuJyhpw Bizm-khpw˛Xn-cp-∏´- Ø - n-eqsS k`m-ip-{iq-jb - v°mbn {]tXyI-ambn th¿Xn-cn-°s - ∏-Sp-Ibpw ]q¿Æcm°-s∏-Sp-Ibpw sNøp-∂p. hnhm-lw-˛k - vt\-lØ - n¬ ka¿∏n°m\pw ssZh- Ø ns‚ krjvSn- I ¿Ω- Ø n¬ ]¶p- t N- c m\pw hnfn- ° - s ∏- ´ n- c n- ° p- ∂ p. ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ.. Hmtcm IqZm-i-bnepw Cutim-bpsS bYm¿∞ km∂n-≤y-ap-≠v. c≠mw hØn-°m≥ Iu¨kn¬ ]d-bp∂p ìC{X al-Ømb tPmen- \n¿hln-°p-hm≥ aninlm Xs‚ k`-bn¬ {]tXy-In®v Bcm[- \m- {I-a-kw-_-‘-am-bÖI¿Ω-ß-fn¬ kZm k∂n-ln-X-\m-Wv.-Ip-cn-inse _en ]ptcm-ln-X-ip{iq-j-bn-eqsS Ct∏mƒ AtX A¿∏Ww \S-Øp-∂p. Znhy-Im-cp-Wy-km-Zr-iy-ß-fn¬ Ahn-Sp∂v k∂n-ln-X\ - m-Wv. IqZm-iI - f - n¬ kzi-‡n-bm¬ k∂n-ln-X\ - m-Ip-∂p. amtΩm-Zok \evIs - ∏-Sp-tºmƒ anin-lm-X-s∂-bmWv amtΩm-Zok \¬Ip-∂Xv. Cutim Xs∂-bmWv BXy-¥n-I-ambn Xncp-∏´w kzoI-cn® ip{iq-j-I-\n-eqsS {]h¿Øn-°p-Ibpw c£ km[y-am°pIbpw sNøp-∂-sX∂v k` ]Tn-∏n-°p-∂p. ..-Iq-Zmi-Iƒ kzoI-cn®v Cutim-bpsS Ir]-bn¬ hf-cmw. 21. ItØm-en-°m-k`ë ˛Un-kw-_¿

ANNUAL EXAMINATION, FEBRUARY 2018 ANSWER KEY STD X 1. A©v 2. hn. ]m{SnIv 3. Cutim-tbmSp IqsS-bmbncn°pI

4. {InÃy≥ sse^v IayqWn‰n 5. hm. {^UdnIv Hmkm\mw

6. ]mTw 14. t]Pv 103 CutimtbmSv IqsSbmbncn°pI F∂XpsIm≠v A¿∞am°p∂Xv AhnSpsØ Iev]\Iƒ ]men°pI F∂XmWv.AhnSpsØ Iev]\bmIs´ kvt\ln°pI F∂Xpw. AXn\m¬ hnip≤nbn¬ hfcm≥ \mw kvt\lw A`ykn°Ww. kvt\lamWv Hcp hy‡nbnse hnip≤nbpsS tXmXf°p∂Xv 7. ]mTw 13. t]Pv 95,96 ˛. CS-hI t{]jn-XXzw: CS-hI IpSpw-_sØ _en Pohn-XØ - n-te-°pw, IuZminI Pohn-XØ - n-te°pw B\-bn-°p-I. IpSpw_ Iq´m-bn-aI - ƒ hgn hy‡n-Isf t\¿ hgn-bnte°v \bn-°p-I. aXt_m[\t{]jn-XXzw: _menI _me-∑m¿°pw bph-P\ - ß - ƒ°pw {]mbam-bh - ¿°pw aXt_m[\-Øn-eqsS ASn-bp-d® ss{IkvXh Pohn-XØ - n-te°v B\-bn-°p-I. 8. ss__nƒ .t]Pv 17. 1]t{Xm 1 :4, 1 :23, 3: 21, Ahn-S∂v Xs‚ ImcpWymXntc-IØ - n¬ tbip-{InkvXp-hns‚ ca-cn-®h - c - n¬ \n∂p-ff D∞m\w hgn kPo-ha - mb {]Xym-ib - n-te°pw \n߃°mbn kz¿K-Øn¬ ImØp-kq-£n-°-s∏-Sp∂ A£-bhpw If-¶-c-ln-Xhpw Hfn-a-ßm-Ø-Xp-amb AhIm-i-Øn-te°pw \sΩ ho≠pw P\n-∏n-®n-cn-°p-∂p. 9. ss__nƒ .t]Pv 18. Bcpw \in-®p-t]m-ImsX F√m-hcpw A\p-X] - n-°W - s - a∂v Ahn-S∂v B{K-ln°p-∂-Xp-sIm≠v 3: 9 10. D]-]mTw t]Pv 14. JWvUnI 2 F√mi\nbmgvNIfnepw ssZhamXmhns‚ kvXpXn°v H∏okv sNm√pw. D]hkn°pw, PohnXImew apgph≥ AhnSsØ Ggv hymIpeßfpsS _lpam\m¿∞w \∑ \nd™adnbta F∂ \akvImcw Ggp {]mhiyw sNm√psa∂pw Ggp {]mhiyw ap´pIpØpsa∂pw Ahƒ hmKvZm\w sNbvXp. 11. D]-]mTw t]Pv 15, 16 BZytØXv ITn\amb thZ\Iƒ A\p`hn°m≥ Ifsamcp°n, ip≤oIcWÿeØv InS°p∂ Bflm°sf tamNn∏n°m≥th≠n. c≠matØXv ]m]nIƒ°pth≠n t¢ia\p`hn°m≥, {]tXyIn®v Cutimbv°p th≠n ka¿∏n®ncn°p∂ Bflm°sf{]Xn kln°m≥ Xømdm°p∂Xmbncp∂p. 12. ]mTw 12. t]Pv 88,89˛ a\p-jy¿°p-th≠n ]m]-]c - n-lm-cm¿∞w _en-Ifpw ImgvNI - fpw A¿∏n-°pI. c‡cln-Xhpw IuZm-in-Ih - p-amb _en anin-lm-bpsS c≠m-asØ BK-a\w hsc XpS-cp-I. (P O-2) IqZm-i-I-fpsS ]cn-I¿Ωw hgnbpw, ssZh-h-N\ {]tLm-j-W-Øn-eq-sSbpw ]ptcm-ln-X¿ hnip-≤o-Ic - W ip{iqj \n¿h-ln-°p-∂p. 13. ]mTw 11. t]Pv 81, 82 ˛ D∂-X-am\hnI-XbpsS ]mT-ime-bmWv IpSpw_w. hnizmkw ]Tn-∏n-t°≠Xpw {]kw-Kn-t°-≠-hcpw amXm-]n-Xm-°ƒ. amXr-Ibmepw D]-tZ-iØmepw IpSpw_Øn¬ a°ƒ°v {InkvXo-bhpw t{]jn-X-]-c-hp-amb Pohn-X-Øn\vamXm-]n-Xm-°ƒ cq]w sImSp-°p-∂p. hnizm-k-Øn¬ hf-cp∂ IpSpw-_-߃ kaq-l-Øn¬ ss{IkvXhPohn-X-Øns‚ amXr-I-bm-Ip∂p. ss{IkvXh - I - p-Spw_w kphn-tijw Pohn-°p∂ thZn-bm-IW - w.

14. ]mTw 10. t]Pv 77˛ssZh-hN - \w {ihn-°p-∂X - n\pw AtX-∏‰n [ym\n-°p-∂X - n\pw IqZm-iI - ƒ kzoIcn-°p-∂X - n\pw kvt\l-hn-cp-∂n¬ ]¶p-sIm-ff - p-∂X - n\pw Cu kaq-lß - ƒ H∂n-®p-Iq-SW - w. (EN58). Hmtcm {]tZ-iØ - n-s‚bpw kwkvIm-cØ - n\v A\p-cq-]a - mb t{]jn-X{- ]-h¿Ø-\s - si-en-bmWv k`m-a° - ƒ kzoI-cn-°p-∂X - v. C{]-Imcw hyXy-kvXß - f - mb ssien-If - n-eqsS kotdm ae-_m¿ k` Xs‚ t{]jn-Xa - p-t∂‰w XpS-cp-∂p. 15. ]mTw 9. t]Pv 69,70˛ Iem ˛ ss{IkvXh kmln-Xy-Im-c-∑m-cpw, Iem-Im-c-∑mcpw kphn-tij ktµ-ia - pƒs°m≠v {]h¿Øn°p∂Xp hgn Bflob ssNX\yw temI-Øn¬ \ne-\n¬°m≥ CS-bm-Ipw. (k` B[p-\n-I-tem-I-Øn¬ GS-62) [m¿anI aqey-߃ ]I-cp∂ kn\n-a-Iƒ, \mSI߃, \rØ cq]-߃, {]tXy-In®v {InkvXob Iem-cq-]-߃ F∂nh hgn k` Cu ZuXyw \n¿h-ln-°p-∂p. hnhn[ kwL-S-\-bn-eq-sS-bp≈ hnizmk ]cn-io-e\w ˛ Ip´n-I-fp-sS-, bph-P-\ß-fp-sSbpw Iem]chpw ˛ kmln-Xy-]-c-hp-amb Ign-hp-Iƒ hf¿Øn kphn-tij ktµiw {]N-cn-∏n-°p-∂p. 16. . ss__nƒ .t]Pv 20,21 .aq∂v teJ-\-߃ .“B-Zn-ap-X¬ D≠m-bn-cp-∂Xpw R߃ tI´Xpw kz¥w IÆp-sIm≠v I≠Xpw kq£n®p ho£n-®Xpw ssIIƒsIm≠v kv]¿in-®X - p-amb Pohs‚ hN-\sØ R߃ Adn-bn-°p-∂p”. 17. D]-]mTw t]Pv 17. \o F¥n-\mWv t¢in-°p-∂Xv? \ns‚ i‡n-bn¬s∏´Xv sNøp-I. t]mcmsX hcp-∂Xv Rm≥ \¬Ip-∂X - m-Wv. Cu IqZm-ib - n-eqsS Ffn-abpw a\-kvXm-]hpw Dff Hcp lrZb-a√ - msX as‰m-∂p-a√ Rm≥ tNmZn-°p-∂X - v. Aß-s\-sbmcp lrZbw ho≠p-sam-cn-°epw F\n-s°-Xnsc ]m]w sNøp-I-bn-√. At∏mƒ Rm≥ am∏pw ]q¿W-amb ]cn-lm-chpw \¬Ip∂p. 18. icW{]IcWw 19.F{Xbpw Zbbpff amXmth 20. ]mTw 8. t]Pv 60, 61, 62, ]m]n-I-sfbpw tcmKn-I-sfbpw ]oUn-X-scbpw tXSn-h-cn-Ibpw Ah¿°v \∑ sNbvXp-sIm≠v IS-∂p-t]m-Ip-Ibpw sNbvX Cutim-bpsS apJw temI-Øn\v ImWn-®p-sIm-Sp-°p-Ibpw a‰p-ff - h - c - n¬ Cutim-bpsS apJw I≠v Ahsc B≤ym-fln-Ia - mbpw `uXn-Ia - mbpw Db¿Øp-I.kvt\l-Øn-eqsS {]h¿Ø-\\ - n-cX - a - m-Ip∂ hnizm-ka - mWv kp{][m\w (Kem 5:6) -hn-izm-k-Øns‚ {]Xn-^-e-\-amWv Poh-Im-cpWy {]h¿Øn-Iƒ. Zmcn-{Zy-a-\p-`hn-°p∂ k`m-k-aq-l-߃°v klm-b-sa-Øn-°p-∂-Xn¬ BZn-a-k` {i≤n-®p. aØm. 25: 34˛36. Fs‚ ]nXm-hn-\m¬ A\p-{K-ln-°s - ∏-´h - s - c..F\n-°p-Xs - ∂-bmWv sNb-XX - v. Zcn-{Z-cnep≈ Cutim-bpsS khn-tij km\n[yw Xncn-®-dn™v Bh-iy-°msc kvt\ln-°-Wsa∂p≈ {]t_m-[\ - w. k`-bpsS Poh-Im-cpWy {]h¿Ø\ß-fpsS ASn-ÿm\w Cutim \¬Inb amXr-Ibpw {]t_m-[\ - ß - f - pamWv. ]c-ky-Po-hn-XI - m-eØv ]m]n-It- fmSpw tcmKn-ItfmSpw Cutim ImWn® Imcp-Wyw, A[zm-\n-°p-∂h - s - cbpwë`mcw Npa-°p-∂h - t- cbpw Xs‚ ]°-te°p £Wn-®p. \√ ka-dm-bs‚ D]-a-bn-eqsS Cutim ]Tn-∏n-®-Xv, [\-hms‚bpw emkdn-s‚bpw D]-ab - n-eqsS Cutim {]t_m-[n-∏n-®X - v.Poh-Im-cp-Wy-{]-h¿Ø-\Ø - n¬ k`-bv°p-ff ]¶n-s\-Ip-dn®v DZvt_m-[n-∏n-°p∂ A∏-kvtXm-en-I{- ]-t_m-[\ - ß - f - mWv tdcpw s\mhmcpw, amXmhpw Kpcp-\m-Ybpw, `qan-bn¬ kam-[m-\w, am\-h] - p-tcm-KXn. 21. ItØmen°mk`ë ˛ HIvtSm_¿

SUNDAY CATECHISM ANNUAL EXAMINATION, FEB 2018; STD XI, ANSWER KEY 1. ]Xn-\©v 2. hnhml PohnXw 3. hn. t_kn¬

4. tPm¨ t]mƒ c≠m-a≥ ]m∏ 5. tPm¨ t]mƒ c≠m-a≥ ]m∏

6. ]mTw 12 t]Pv 83 “\n߃ ë`qan-bpsS D∏mWv. Dd sI´p-t]m-bm¬ D∏n\v Fßs\ Dd-Iq´pw ]pd-tØ°v hen-s®-dn™v a\p-jy-cm¬ Nhn-´-s∏-Sm-\-√msX as‰m-∂n\pw AXp-sIm-f-fp-I-bn-√”(a-Øm. 5: 13) `£W-Øn\v cpNn ]I-cp-∂Xpw Pohs\ kwc-£n-°p-∂Xpw ip≤o-I-cn-°p-∂-Xp-amb hkvXp-hmWv D∏v. Cu aq∂v KpW-ßfpw ss{IkvX-h-Po-hn-X-Øn¬ A\z¿∞-am-Wv. 7. ]mTw 12 t]Pv 84 “A‘-Im-c-Øn¬ ÿnXn-sN-bvXncp∂ P\-߃ henb {]Imiw I≠p. ac-W-Øns‚ taJ-e-bnepw \ng-enepw hkn-®n-cp-∂-h¿°mbn Hcp Zo]vXn DZbw sNbvXp”. (a-Øm. 4: 16) “B Poh≥ a\p-jy-cpsS shfn-®-am-bn-cp∂p B shfn®w Ccp-fn¬ {]Im-in-°p∂p; AXns\ Iog-S°m≥ Ccp-fn\v Ign-™n-√”. (tbm-l. 1: 15) 8. ss__nƒ t]Pv 14 .F´v h¿jw. “Xß-fpsSssZh-amb I¿Øm-hns\ ad∂v _m¬tZ-h-∑m-scbpw Atjcm-{]-Xn-jvT-I-sfbpw tkhn-®p-sIm≠v C{k-tb¬ I¿Øm-hns‚ apºm-sI Xn∑ {]h¿Øn-®p. AXn\m¬ I¿Øm-hns‚ tIm]w C{km-tb-ens\Xnsc Pzen-®p.” (\ymb 3. 7: 8) 9. ss__nƒ t]Pv 14 . Xe-ap-d-X-e-ap-d-bmbn ssZh-Øn¬ hnizmkw A¿∏n-°p-∂-h-cmcpw Ai-‡-cm-hp-Ibn√ F∂v {Kln-°p-hn≥ (1 a° 2.: 61) 10. D]-]mTw t]Pv 15. . Xm≥ I≠ anj≥ cwK-ß-fn¬ timNym-h-ÿ-bpsS Atß-b‰w A\p-`-hn-®n-cp∂ tNe-°c Xs‚ I¿Ω-a-WvU-e-am-°-W-sa∂v hnf-k-ar-≤n-bpsS \mY-\mb tb-ip- Xs∂ {]tNm-Zn-∏n°p-∂-Xmbn A®\p tXm∂n. sshX-c-Wn-Iƒ Gsd-bp-ff I¿Ω-`qan kzbw Xnc-s™-Sp-Øp. 1930 ¬ tNe-°-c-bn¬ Xma-k-am-°n. Xn-cp-lrZbk\ym-kn\o kaqlw XpS-ßn. ˛-]m-h-s∏-´-h-tcmSpw A[:IrXtcmSpw ]cn-K-W-\-˛-kotdm ae-¶c -k`mw-K-߃°v acn-b≥ Ip-∂n¬ Hcp-]-f-fn. ˛-a-Xm-¥-c-ku-lr-Z-ßfpsS ]q°mew ˛Km-‘n--b≥-˛-[ym-\-{]-kw-K-I≥-˛˛ hn. Ip¿_m-\-bm-bn-cp∂p A®s‚ {]`m-j-W-ß-fpsS tI{µ-_n-µp. 11. D]-]mTw t]Pv 19. ssZh-Zm-k≥ AK-Ãn≥ tPm¨ Du°\®≥ ]mh-s∏-´-h¿°pw AK-Xn-Iƒ°pw th≠n Xs‚ PohnXw {]tXy-Ia - mw-hn[w ka¿∏n-®p. Ahn-Ik - n-X{- ]-tZ-ia - m-bn-cp∂ sNm∆-∂q-cn¬ PmXna-X-t`-Zy-sat\y ]tcm-]-Im-c-{]-h¿Ø-\-߃°pw hnI-k-\-kw-cw`-߃°v t\-XyXzw \¬In. A®≥ Xºp-cm≥ F∂v hnfn-®n-cp∂ A®s\ ]©m-bØv {]kn-U‚m°n. aX-ku-lm¿±-cw-KØpw FIyp-sa\n-°¬ taJ-e-bnepw kvXpXy¿l-amb {]h¿Ø-\-߃. -C-S-h-I-bn¬ B≤ym-fln-I-\-ho-I-c-Ww˛ A\mi-im-e.˛ kv{XoIƒ°m-bp-ff `‡-kw-L-S-\-˛-D-]-hn-k\ymkn\n k`. 12. ]mTw 11 t]Pv 79. am[y-a-ß-fpsS bpK-am-Wn-Xv. hy‡n-Po-hn-X-tØbpw kaq-l-Po-hn-X-tØbpw \nb-{¥n°p-∂-Xn¬ am[y-a-ß-fp-sS-kzm[o\w hfsc hep-Xm-Wv. Bi-b-hn-\n-abw \S-Øp-I, Adnhp-\¬Ip-I, B\-µw ]I-cp-I, F∂n-h-bmWv am[y-a-ß-fpsS {][m\ e£yw. am[y-a-ß-fpsS Zpcp-]-tbmKw aqew hy‡nI-fnepw kaq-l-Ønepw sX‰mb Bi-b-ßfpw Nn¥m-K-Xn-Ifpw at\m`m-h-ßfpw kz`m-h-co-XnIfpw krjvSn-°m≥ am[y-a-߃°v Ign-bp-∂p. am[y-a-ß-fpsS Zpcp-]-tbmKw kaq-lsØ, hnti-jn®v Ip´n-Isfbpw bph-P-\-ß-tfbpw km∑m-¿§nIm[x-]-X-\-Øn-te°v \bn-°p-∂p. C‰¿s\‰v ,samss_¬ t^m¨ F∂n-h-bpsS Zpcp-]-tbm-K-amWv C°m-eØv IqSn-h-cp-∂-Xv. 13. ]mTw 10 t]Pv 73. kmaq-lnIam\w:kmaq-ln-I-amb ]e am\-߃ Dƒs°mffp-∂-XmWv sXmgn¬. sXmgnen\v kmaq-lnIam\w IqSn-bp-≠v. cmjv{SsØ hf¿Øp-∂-Xv sXmgnemWv. Hmtcm-cp-Øcpw kl-Po-hnIƒ°p-Iq-Sn-th-≠n-bmWv A[zm-\n-°p-∂-Xv. Hmtcm hy‡nbpw a‰p ]e-cp-tSbpw A[zm\ ^ew t_m[]q¿∆tam A√m-tXtbm A\p`hn-°p-∂p. AXn-\m¬ kl-I-c-Whpw sFIyhpw tkh-\-a-t\m-`m-hhpw

hf¿Øp-∂-h-\m-IWw sXmgn-em-fn. 14. ]mTw 9 t]Pv 63,64˛ \ymbamb am¿§-Øn-eq-sS-b√msX A\ymbam¿§-Øn-eqsS kºm-Zn-°p-∂-sXm∂pw \ne-\n¬°n√... Pohn-X-hn-P-b-Øn\v kºØv Ah-iy-L-S-I-am-Wv. AXn-\m¬ \ymb-amb am¿§-ØneqsS kzØv kºm-Zn-°mw˛kºm-Z-\-Øns‚ e£yhpw am¿§hpw \√-Xm-bn-cn-°Ww. ssZhw \ap°v \evIn-b-XmWv \ΩpsS Ignhpw Btcm-Kyhpw˛A[zm-\n-°msX kºm-Zn-°m-sa∂ Nn¥ \sΩ sX‰nte°v \bn-°p∂p a\ptjyNnX-ambn Pohn-°m≥ Bh-iy-ambhn[w {]]-©-h-kvXp-°ƒ D]-tbm-Kn°m≥ F√m-h¿°pw Ah-Im-i-ap≠v. 15. ]mTw 8 t]Pv 58,59 Xs‚ kvt\l-Ønepw krjvSn-I¿Ω-Ønepw ]¶p-tN-cm≥ hnhm-l-Po-hn-X-Øn-epsS kv{Xo]p-cp-j-∑msc hnfn-°p-∂p. -hn-ip-Zv[-amb IqZm-i-bmWv ss{IkvXh hnhm-lw. {InkvXp Xs∂Øs∂ Zm\-ambn k`-bv°p- \¬In-bX - p-t]mse k` {InkvXp-hn\v hnt[-bb - m-bn-cn-°p-∂X - p-t]m-sebpw hnhm-l-Øn¬ ]c-kv]cw ka¿∏n-°m≥ Zº-Xn-Iƒ IS-s∏-´ncn°p-∂p. (Ft^ 5: 22˛25) ssZhw tbmPn∏n-®Xv a\p-jy≥ th¿s∏-Sp-Øm-Xn-cn-°-s´.(aØm 19 : 6) ssZh-k-∂n-[n-bn¬ Zº-Xn-am¿ XΩn¬ \SØp∂ DS-º-Sn-bmWv hnhm-lw. ]q¿W-amb Adn-thmSpw kzmX-{¥ytØmSpw IqSn-sb-Sp-°p∂ Xocp-am\-amWv hnhm-lk - Ω - X - Ø - ns‚ ASn-ÿm\w. Zº-Xn-Iƒ ]c-kv]cw ka¿∏n-°p-∂p. X߃°p-≠mIp∂ a°ƒ°pth≠nbpw A¿∏n-°p-∂p. kv{Xobpw ]pcp-j\pw XΩn-ep-ff ]c-kv]c - k - a - ¿∏-WØ - ns‚ G‰hpw i‡-amb {]Im-i-\-amWv Zmº-Xy-Po-hn-X-Ønse ssewKn-I-_-‘w. 16. ss__nƒ t]Pv 16. 1 kmap. 2 :25ó˛26 .a\p-jy≥ a\p-jy-t\mSp ]m]w sNbvXm¬ ssZhw Ah-\pth≠n a[yÿw hln°pw. I¿Øm-hn-t\mSp ]m]w sNbvXm¬ B¿ amZv-[yÿw hln°pw? ]t£, Ah¿ ]nXm-hns‚ hm°p-tI-´n-√. ImcWw, Ahsc \in-∏n-°m≥ I¿Ømhv \n›-bn-®n-cn-°p-∂p. _me\mb kmap-h-em-Is´ I¿Øm-hn-s‚bpw a\p-jy-cp-sSbpw {]oXn-bn¬ hf¿∂p h∂p. 17. D]-]mTw t]Pv 13. a¿t°m-kns‚ kphn-tijw kam-¥-c-kp-hn-ti-j-ß-fn¬ G‰hpw Aim-kv{Xo-b-amWv. ASn-ÿm-\m-ibw anin-lm-c-lkyw BWv. 1. tbip-hns‚ sshcp-≤ym-fl-I-hy-‡n-Xzw: tbip sX‰n-≤-cn-°-∏-Sp-Ibpw Xnc-kvI-cn-°-s∏-Sp-Ibpw sNøp-∂-h-\m-Wv. AtX-k-a-bw-Xs∂ Ahn-S∂v hnPb-{io-em-fn-X-\mb kphn-ti-j-hm-l-I\pw ssZh-h-]p-{X-\p-am-Wv. Hcp-h-iØv tbiphns\ ssZh-]p-{X\mbn AwKo-Ic - n-°p-Ibpw adp-hi - Øv ]cn-lk - n-°p-Ibpw Xnc-kvIc - n-°p-Ibpw sNøp∂ ImgvN˛- Cßs\ A[n-Im-chpw Xnc-kvI-c-Whpw tXmtfm-Sp-tXmƒ tN¿∂p t]mIp∂p. a¿t°m-kns‚ kphn-ti-j-Øn¬ cl-kym-fl-I-Xbpw Akm-[m-c-W-Xzhpw Dƒs°m-f-fp∂ hy‡n-Xz-amWv tbip-hn-s‚-Xv. 2. anin-lm-clkyw:˛ Xm≥ aninlm BsW∂v s]s´∂v {]Jym-]n-®n-√.-AXn-\p-]-Icw a\p-jy-]p-{X≥ F∂v hn\oXhpw cl-kym-fl-I-hp-amb hnti-j-W-amWv Xs∂-∏‰n ]cm-a¿in-°p-hm≥ tbip kzoI-cn-®-Xv. ap≥Icp-XtemSp-Iq-Snb a\:imkv{X-]c - a - mb Cu \S-]S- n-sb-bmWv anin-lm-cl - kyw F∂p-]d- b - p-∂X - v. a¿t°mkns‚ kphn-ti-j-Ønse ImX-emb ktµiw {Iqin-X-\mb anin-lm-bpsS al-Xz-]q¿Æ-amb D∞m\hpw {]Xy-£-s∏-S-ep-am-Wv. 18. kvt\l{]IcWw 19. hnizmk{]amWw 20. ]mTw 7 t]Pv 54,55. Pohs‚ al-Xz-sØ-°p-dn®v t_m[-ap≈hcm-IWw, Pohs‚ al-Xz-sØ-°p-dn®v {]tLm-jn-°Ww, Pohs\ BZ-cn-°p-Ibpw kwc-£n-°p-Ibpw sNøWw, Ip™p-ßsf IpSpw-_Øns‚ kº-Ømbn Icp-XWw, t{]msse^v {]h¿Ø-\-ß-fn¬ G¿s∏-SWw 21. ItØmen°mk` ˛\hw_¿

ANSWER KEY 2018 ANNUAL.pdf

]mTw 11. t]Pv 49,50. ... Hcn-°¬am{Xw kzoI-cn-°m-hp-∂Xpw H∂n-e-[nIw {]mhiyw kzoI-cn-°m-hp-∂-hbpw ̨-Hmtcm IqZm-i- ..... ANSWER KEY 2018 ANNUAL.pdf.

140KB Sizes 3 Downloads 291 Views

Recommend Documents

Answer Key
Answer Key: 1. D. 11. A. 21. D. 31. A. 2. E. 12. C. 22. D. 32. B. 3. C. 13. D. 23. E. 33. E. 4. B. 14. A. 24. A. 34. B. 5. D. 15. C. 25. B. 35. C. 6. D. 16. E. 26. C. 36. E. 7.

Answer Key
2. } 3. 23. all real numbers 24. all real numbers. 25. f(x) 5 x 2 200 26. g(x) 5 0.8x. 27. g( f(x)) 5 0.8x 2 160. 28. f(g(x)) 5 0.8x 2 200 29. pay less with discount first.

Answer Key
Jan 7, 2017 - PROVISIONAL ANSWER KEY. Advt. No. : 5/2016-17 - Vistaran Adhikari (Sahakar) (VA(S)-2016-17). QUESTION PAPER SERIES - A.

Final Answer Key
71. D. 96. C. 22. C. 47. C. 72. B. 97. B. 23. D. 48. B. 73. D. 98. D. 24. C. 49. C. 74. D. 99. A. 25. B. 50. A. 75. D. 100. A. QUESTION PAPER SERIES - A. GUJARAT PANCHAYAT SERVICES SELECTION BOARD. FINAL ANSWER KEY. Advt. No. : 4/2016-17 - Vistaran A

answer key -
CENTERS : MUMBAI / DELHI / AKOLA / KOLKATA / LUCKNOW / NASHIK / GOA. IIT-JEE 2014. PRACTICE TEST - 3(MAIN). ANSWER KEY. Que. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Answer Key
E[E1m2(s) - 2m(s)m(s−) + m2(s−)|Fs− l]. = ∑ ... n i=1 where n → с and m(s0)=0. Thus, E1m2(t)l = var(m(t)). Alternatively if we think of m(t) as a counting process ...

Answer Key
of wrongs that others do. 1 Corinthians 13:5 (CeV). Session Five. Love isn't selfish. 1 Corinthians 13:5 (CeV). Session Six. [Love] always protects, always trusts,.

answer key -
ANSWER KEY. 1. C. 31. B. 2. D. 32. B. 3. D. 33. A. 4. C. 34. D. 5. A. 35. B. 6. B. 36. D. 7. D. 37. B. 8. B. 38. A. 9. D. 39. A. 10. C. 40. D. 11. D. 41. B. 12. C. 42. D. 13.

2018 ANNUAL ANSWER KEY IV VI VIII.pdf
SUNDAY CATECHISM ANNUAL EXAMINATION, FEB 2018;STD IV, ANSWER KEY. 18. ss__nƒ t]Pv 14. (eq°m 15: 1 ̨10) ImWm-Xmb BSns‚ D]a : \nß-fn-em-cmWv X\n°p \qdp. BSp-Iƒ D≠m-bn-cnt° Ah-bn¬ H∂p \jvS-s∏- ́m¬ sXmÆqs‰m≥]-Xn-s\bpw acp-`q-an-bnÂ

TNPSC Group 4 Maths Answer Key 2018.pdf
Page 1 of 4. JAIHIND COACHING CENTRE, SALEM. 2/9, Jayamurugan Complex, Near Axis Bank, Ayodhiyapattanam. Ph: 9842127725. Question Type ↑. TNPSC GROUP – IV EXAM 2018. MATHS TENTATIVE ANSWER KEY. 1. The 7th term of the sequence 0.12, 0.012, 0.0012

tnpsc group 4 aptitude answer-key 2018.pdf
Page 1 of 10. Scanned by CamScanner. www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com. http://www.trbtnpsc.com/2018/02/tnpsc-group-4-exam-2018-answer-key-download-11.2.2018.html. www.Padasalai.Net. www.Padasalai.Net. www.Padasalai.Net. www.Padasalai.Net. www.Padas

GSSSB Final Answer Key 2018 for Safety [email protected] ...
3 days ago - Page 1 of 5. Q. No. Ans. Q. No. Ans. Q. No. Ans. Q. No. Ans. Q. No. Ans. Q. No. Ans. 1 C 26 D 51 B 76 C 101 D 126 D. 2 B 27 B 52 C 77 A 102 A 127 C. 3 D 28 B 53 A 78 A 103 A 128 D. 4 B 29 A 54 D 79 D 104 C 129 C. 5 A 30 A 55 D 80 D 105 C

MPPSC 2018 answer Key - www.GovNokri.in .pdf
d) at the equator. Source: https://www.britannica.com/science/intertropical-convergence-zone. Q.16) Kanha National Park is famous for. a) Lions. b) Cows. c) Elephants. d) Tigers. Source: https://books.google.co.in/books?id=LiotDAAAQBAJ&pg=PA867&lpg=P

MPPSC 2018 answer Key - www.GovNokri.in .pdf
Page 1 of 19. MPPSC आंसर की निचे दी गई है. इस बारेमे अधिक जािकारी के लिए और कट. ऑफ़ की जािकारी के लिए www.GovNokri.in को व

TNUSRB Answer Key 2018 by Chanakya IAS Academy.pdf ...
Page 1 of 9. Scanned by CamScanner. Page 1 of 9. Page 2 of 9. Scanned by CamScanner. Page 2 of 9. Page 3 of 9. Scanned by CamScanner. Page 3 of 9. TNUSRB Answer Key 2018 by Chanakya IAS Academy.pdf. TNUSRB Answer Key 2018 by Chanakya IAS Academy.pdf.

Written Result Sindhudurg Police Recruitment 2018 Answer Key For ...
Written Result Sindhudurg Police Recruitment 2018 Answer Key For Bandsman.pdf. Written Result Sindhudurg Police Recruitment 2018 Answer Key For ...

GSSSB Final Answer Key 2018 for Jr [email protected] ...
3 days ago - Page 1 of 5. Q. No. Ans. Q. No. Ans. Q. No. Ans. Q. No. Ans. Q. No. Ans. Q. No. Ans. 1 D 26 A 51 B 76 C 101 A 126 B. 2 A 27 A 52 D 77 A 102 A 127 C. 3 C 28 D 53 D 78 B 103 C 128 D. 4 B 29 A 54 A 79 રદ 104 B 129 B. 5 A 30 D 55 A 80 àª

12th physics march-2018 answer key EM Kannan.pdf
52 Superconductors : Any 5 applications of Superconductors (5x1) 5 5. 54 B = substitution and calculation. B= 9.9x 10-5. T (correct answer +unit). 2. 2. 1⁄2+1⁄2. 5. 55 Mutual Induction of two long Solenoid. Diagram. Explanation. Upto ɸ2=MI1. upt

11th march-2018 maths answer key TM.pdf
Padasalai.Net. www.asiriyar.com. www.asiriyar.com. www.tnmanavan.blogspot.com. Page 3 of 14. 11th march-2018 maths answer key TM.pdf. 11th march-2018 ...

jee-main-2018-answer-key-code-D.pdf
4 days ago - RAO IIT ACADEMY / MEDICAL - UG / NEET - 2017 / ANSWER KEY / CODE : P. ANSWER KEY . MATHEMATICS. 1. [1] 2. [2] 3. [4] 4. [3] 5. [1]. 6. [2] 7. [3] 8. [1] 9. [3] 10. [3]. 11. [4] 12. [1] 13. [4] 14. [2] 15. [4]. 16. [1] 17. [2] 18. [2]

JEE-MAIN-2018-RESONANCE-ANSWER-KEY-Code-D.pdf ...
JEE-MAIN-2018-RESONANCE-ANSWER-KEY-Code-D.pdf. JEE-MAIN-2018-RESONANCE-ANSWER-KEY-Code-D.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In.

AIIMS-2018-question-paper-&-answer-key-by-resonance.pdf
Page 1 of 35. Pre-Medical Division Campus: CG Tower -2, [A-51 (A)], IPIA, Behind City Mall, Jhalawar Road, Kota (Raj.)-05 | Contact: 08505099972 ...

JEE Main 2018 Answer Key All Code.pdf
... to open or edit this item. JEE Main 2018 Answer Key All Code.pdf. JEE Main 2018 Answer Key All Code.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu.

GSSSB Final Answer Key 2018 for Homeopathy Medical Officer ...
3 days ago - Page 1 of 5. Q. No. Ans. Q. No. Ans. Q. No. Ans. Q. No. Ans. Q. No. Ans. Q. No. Ans. 1 B 26 C 51 D 76 C 101 B 126 A. 2 B 27 B 52 D 77 B 102 B 127 A. 3 D 28 A .... GovNokri.in. Page 3 of 5. GSSSB Final Answer Key 2018 for Homeopathy Medic