COMPANY UPDATE Thailand

Krungthai Bank (KTB.BK/KTB TB)* มีหลายอย่ างทีต่ ้ องทาเพือ่ เพิ่มคุณภาพสิ นทรัพย์ และบริ หารค่ าใช้ จ่ายในปี นี้

Neutral Maintained Price as of 22 Jan 2018

19.50

12M target price (Bt/shr)

19.00

Unchanged / Revised up (down) (%) Upside/downside (%)

Unchanged (2.5)

Key messages

ข้อมูลที่ได้รับจาก CEO ของ KTB ชี้วา่ ธนาคารกาลังอยู่ ในช่วงเปลี่ยนผ่านในหลายๆ ด้าน ทั้งปรับทีมผูบ้ ริ หาร ใหม่, เปลี่ยนกระบวนการอนุมตั ิสินเชื่อ เปลี่ยนรู ปแบบธ นาคร, ปรับคุณภาพสิ นทรัพย์ให้เข้ากับมาตรฐานบัญชี IFRS9 ซึ่ งเป็ นความท้าทายในแง่ของการบริ หารจัดการ คุณภาพสิ นทรัพย์ และความเสี่ ยงด้านการกันสารอง ทั้งนี้ ในปี 2560 ธนาคารได้ปรับลดค่าใช้จ่ายดาเนิ นงานเพื่อกัน สารองเพิ่ม แต่ในปี นี้ค่าใช้จ่ายดาเนิ นงานจะเพิ่มขึ้น เพื่อ การลงทุนซึ่ งจะทาให้เป็ นความท้าทายในการบริ หาร จัดการ แม้วา่ ภาพรวมเหมือนว่าจะมีหลายปั จจัยกดดันการ ฟื้ นตัวของ KTB แต่เนื่องจากราคาหุ ้นไม่แพง และ downside จากัด เราจึงยังคงแนะนาให้ถือ โดยให้ราคา เป้ าหมายที่ 19 บาท Trading data Mkt cap (Btbn/US$mn)

272.57/8.5

Outstanding shares (mn)

13,976

Foreign ownership (mn)

1,826

3M avg. daily trading (mn)

39.36

52-week trading range (Bt)

21.0/17.5

Performance (%)

3M

6M

Absolute

9.8

12.2

12M 6.9

Relative

2.4

-2.6

-7.9

Quarterly EPS 2015

0.56

0.60

0.38

0.48

2016

0.54

0.62

0.62

0.53

2017

0.61

0.23

0.42

0.34

Share price chart 22 21 20 19 18 17 16 Jan-17 Apr-17 Share Price

20 10

0 (10)

(20) Jun-17 Aug-17 Nov-17 Jan-18 Price performance relative to SET

Source: SET

Chalie Kueyen 02-658 8888 ext 8851 [email protected]

January 23, 2018

Event

ผลประกอบการ 4Q60 และประชุมนักวิเคราะห์ lmpact ผลประกอบการ 4Q60 ต่ากว่าทที่คาดไว้เพราะมีการตั้งสารองก้อนใหญ่ กาไรสุทธิ ของ KTB ใน 4Q60 อยูท่ ี่ 4.8 พันล้านบาท (-18% QoQ, -35% YoY) ต่ากว่าประมาณการของ เราและ consensus ประมาณ 28% เนื่ องจากมีการตั้งสารองก้อนใหญ่ ในขณะที่กาไรสุ ทธิ ปี 2560 อยูท่ ี่ 2.24 หมื่นล้านบาท (-31%) สินเชื่อฟื้ นตัวอย่างแข็งแกร่ งใน 4Q60 จากสินเชื่อภาครัฐ สิ นเชื่อรวมโต 3% QoQ และ1.8% YoY โดยมีสาเหตุสาคัญมาจากสิ นเชื่อภาครัฐ (7% ของสิ นเชื่อรวม) ซึ่งโตถึง 31% QoQ และ 33% YoY ใน 4Q60 ในขณะที่สินเชื่ อกลุ่มอื่นลดลงอย่างมาก (โดยเฉพาะ สิ นเชื่อ SME, 19% ของสิ นเชื่อรวม, -9% QoQ และ -4% YoY) ถึงแม้วา่ สิ นเชื่อจะฟื้ นตัวดีข้ ึน แต่ NII ก็ ยังลดลง 1% QoQ และ 3.5% YoY ใน 4Q60 และลดลง 1.4% ในปี 2560 เนื่ องจากมีสดั ส่วนของสิ นเชื่ อที่ มี yield ต่าเพิ่มเข้ามาในพอร์ต ส่ วน NIM ก็ลดลง 12bps QoQ ตัดหนีส้ ู ญ (write-off) ก้อนใหญ่ เพื่อรักษาระดับ NPL และทาให้ NPL coverage เพิม่ ขึน้ ตัวเลขหนี้ รวมทรงตัว QoQ เนื่องจากมีการ write-off หนี้ เสี ยก้อนใหญ่ประมาณ 1.0-1.2 หมื่นล้านบาทใน 4Q60 และประมาณ 2.4 หมื่นล้านบาทในปี 2560 ซึ่งหากไม่รวมการ write-off ดังกล่าว NPL จะเพิ่มขึ้น ประมาณ 12% QoQ โดยส่ วนใหญ่มาจากสิ นเชื่อโรงสี ขา้ ว และ โรงงานมันสาปะหลัง ผูบ้ ริ หารของ KTB บอกว่า NPL กลุ่มนี้ อยูใ่ นช่วงต้นของการถูกจัดชั้นซึ่ งเพิ่งเริ่ มแสดงสัญญาณการผิดนัดชาระหนี้ ทั้งนี้ credit cost พุง่ ขึ้นเป็ น 279bps ใน 4Q60 และ 233bps ในปี 2560 แต่แม้ธนาคารจะตั้งสารองก้อน ใหญ่ แต่ก็ยงั ไม่พอที่จะรองรับมาตรฐาน IFRS9 Outlook – ในปี นีจ้ ะเน้ นสินเชื่อภาครัฐ และการบริหาร credit cost เพือ่ รองรับมาตรฐาน IFRS9 การที่คุณภาพสิ นทรัพย์ของ KTB อ่อนแอ เป็ นผลมาจากสิ นเชื่ อที่ปล่อยไปเมื่อหลายปี ที่ผา่ นมา เพื่อนา KTB ก้าวต่อไปข้างหน้า CEO จึงได้เปลี่ยนนโยบาย อย่างเช่น กระบวนการ underwriting สิ นเชื่อ, การ จัดชั้น NPL ใหม่ และการปรับทิศทางการปล่อยสิ นเชื่ อใหม่ ซึ่ งจะมุ่งไปที่ลูกหนี้ ประเภทที่ความเสี่ ยงต่า ในขณะที่จะเปลี่ยนไปเน้นสิ นเชื่อภาครัฐ ซึ่ งจะมีการลงทุนโครงสร้ างพื้นฐานจากภาครัฐมากขึ้น นอกจากนี้ ธนาคารก็จะเร่ งลงทุนด้าน IT (CAPEX >1.0 หมื่นล้านบาท ในปี 2561 จาก 5.0 พันล้านบาท ในปี 2560) และ การเดินหน้าปิ ดสาขาแบค่อยเป็ นค่อยไปเพราะลูกค้าส่ วนใหญ่ของธนาคารอยูใ่ น ต่างจังหวัด Valuation and action จากข้อมูลที่ได้รับฟังจาก CEO ทาให้เราปรับลดสมมติฐาน NIMในปี 2561/62 ลงปี ละ 10bps เหลือ 3.15%, และปรับเพิ่ม credit cost ปี ละ 20bps เป็ น 190bps/170bps โดยเราได้ปรับลดประมาณการกาไร สุทธิลง 18%/16% แต่อย่างไรก็ตาม เรามองว่าราคาหุ ้น KTB ไม่แพง และกระแสข่าวลบไม่น่าจะเปลี่ยน ทิศทางของราคาหุ ้นมากนัก ดังนั้น เราจึงยังคงแนะนาให้ถือ โดยให้ราคาเป้ าหมายที่ 19 บาท Risks การตั้งสารอง เพิม่ ขึน้ >200bps, opex เพิม่ ขึน้ จากการลงทุนใหม่ . Key financials and valuations

Dec-19F 78,181 40,249 31,804 2.28 3.86 27.3% 21.1% 8.0 0.81 1.4% 10.3%

Dec-20F 79,745 41,229 32,608 2.33 4.86 2.5% 26.6% 7.8 0.76 1.3% 10.0%

*The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities.

1

Pre-pro. profit (Bt mn) Pretax profit (Bt mn) Net income (Bt mn) EPS(Bt) DPS EPSGrowth (%) Dividend Yield (%) P/E(x) P/BV (x) ROAA (%) ROAE(%)

Dec-15A 65,689 35,148 28,492 2.04 0.90 -14.2% 5.1% 8.6 0.99 1.0% 11.8%

Dec-16A 74,030 40,601 32,278 2.31 0.86 13.3% 4.5% 8.2 0.97 1.2% 12.2%

Dec-17A 73,746 28,913 22,445 1.61 1.86 -30.5% 9.5% 12.2 0.95 0.8% 7.8%

http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT

Dec-18F 71,785 32,531 24,988 1.79 2.86 11.3% 14.6% 11.0 0.91 1.1% 9.0%

Please see back page for disclaimer

Thailand

Krungthai Bank

Source: KGI Research

Figure 1: KTB’s key growth guiance for 2018 2017 Loan growth

2018F

2%

6-7%

NIM

3.25%

Maintain

Credit cost

233bps

138bps ++

Cost to income

42.5%

Around 42-45%

8.1%

Maintain

ROE

Source: Company data, KGI Research

Figure 2: Key assumption Loan growth Deposit growth Fee income growth

2014 10.9 14.2 3.5

2015 6.7 (0.8) 15.7

2016 (6.2) (7.6) 5.5 -

2017 1.7 5.0 0.9

2018F 6.2 4.8 1.0

2019F 8.0 8.0 4.9

2020F 7.9 8.0 4.9

Yield on earnings asset yield Cost of Funds Net Interest Margin Cost/OP Income Ratio

5.1 2.2 3.1 46.8

5.0 2.1 3.1 46.1

4.9 1.8 3.3 43.8

4.6 1.6 3.2 43.9

4.9 1.8 3.1 46.2

5.0 1.8 3.1 45.6

4.9 1.8 3.1 46.8

1.27 15.15

1.03 11.81

1.17 12.19

0.81 7.83

1.13 9.04

1.41 10.26

1.26 9.97

2.95 127 3.74 98

3.76 113 4.23 150

4.77 122 5.80 175

5.30 122 6.45 231

5.20 124 5.95 190

4.77 122 5.85 170

4.21 137 5.75 160

ROAA ROAE NPLs Ratio NPL Coverage Ratio LLR/loan Credit cost (bps)

Source: Company data, KGI Research

Figure 3: 4Q17 earnings review

January 23, 2018

*The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities. http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT

Please see back page for disclaimer

2

Thailand

Krungthai Bank

4Q17

4Q16

% chg YoY

3Q17

NII

21,095

Non-NII

12,306

21,853

(3.5)

10,657

15.5

Total revenue

33,402

32,510

Opex

Bt mn

% chg QoQ

2016

2017

% chg Y-o-Y

21,259

(0.8)

86,966

85,778

(1.4)

10,132

21.5

41,608

41,993

0.9

2.7

31,391

6.4

128,573

127,771

(0.6)

0.5

13,733

13,927

13,851

1.4

54,543

54,025

(1.0)

- Personnel exp

6,010

6,648

(9.6)

6,807

(11.7)

27,953

27,439

(1.8)

- PP& E

2,262

2,343

(3.4)

2,179

3.8

8,830

8,561

(3.0)

- Others

5,655

4,860

16.3

4,747

19.1

17,761

18,025

1.5

PPOP

19,475

18,658

4.4

17,657

10.3

74,030

73,746

(0.4)

LLP

13,577

9,429

44.0

9,918

36.9

33,429

44,833

34.1

Income tax

603

1,474

(59.1)

1,440

(58.1)

7,062

4,797

(32.1)

Net profit

4,820

7,432

(35.1)

5,872

(17.9)

32,278

22,445

(30.5)

EPS (Bt/sh)

0.34

0.53

(35.1)

0.42

(17.9)

2.31

1.61

(30.5)

BV (Bt/sh)

20.6

19.6

Key figures & ratios Loan (Bt bn) 1,938 Deposit & Borrowing (Bt bn)2,182 LDR(incl. borrowing) 84.6

1,904 2,093 87.9

1.8

1,876 2,066 88.2

3.3

Gross NPLs (Bt bn) % to loans NPL coverage (%) Credit cost (bps)

103.0 5.3 121.7 279.2

91.1 4.8 121.6 197.1

13.0

103.7 5.5 115.4 210.7

(0.7)

1,904 2,093 88 91 5 122 173

1,938 2,182 85 103 5 122 233

5.6 1.6 3.1 41.7 2.7 6.9

5.7 1.7 3.2 42.6 2.5 11.4

5.8 1.8 3.2 42.4 2.4 12.6

5.7 1.6 3.2 42.3 2.5 8.1

Asset yield (%) Cost of fund (%) NIM (%) Cost-to-income ratio (%) ROAA (%) ROAE(%)

20.3

4.2

5.7 1.6 3.2 43.7 2.4 8.5

5.6

13.0

Source: Company data, KGI Research

January 23, 2018

*The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities. http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT

Please see back page for disclaimer

3

Thailand

Krungthai Bank

Figure 4: Company profile

Figure 5: Capital base

Krung Thai Bank (KTB) is a state-owned commercial bank

Bt bn

offering

various

banking

and

financial

services

including

commercial, consumer, credit card, and mortgage loans, as well as provident fund management, foreign exchange, and international trade financing services. The bank is majority owned by the Financial Institutions Development Fund.

20.0 18.0 16.0 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 2014

2015

2016

2017

Tier I Source: KGI Research

Figure 7: NPL and NPL coverage

Percent 2015

2016

NPL, Bt bn (LHS); NPL coverage, percent (RHS)

2017

36.6

38.6

34.8

36.0

38.4

120.0

140.0

100.0

120.0 100.0

80.0

80.0

60.0

4.4

6.6

21.8

2018F

Source: Company data

Figure 6: Loan by segment

36.8

2018F Tier II

Corp

Govt'

6.9

18.6

20.3 SME

Retail

60.0

40.0

40.0

20.0

20.0

0.0

0.0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17

NPL

NPLcoverage

Source: KGI Research Source: KGI Research

Figure 8: Special mention loan (SM) vs. NPL

Figure 9: SM vs. credit cost

Bt bn

SM, Bt bn (LHS); credit cost, bps, (RHS)

120.0

80.0

350.0

100.0

70.0

300.0

60.0

250.0

80.0

50.0

60.0

40.0

40.0

30.0

20.0 -

200.0 150.0

20.0

100.0

10.0

50.0

-

1Q13

3Q13

1Q14

3Q14

1Q15

SM (Bt bn)

3Q15

1Q16

3Q16

1Q17

-

1Q13 3Q13 1Q14 3Q14 1Q15 3Q15 1Q16 3Q16 1Q17 3Q17

NPLs (Bt bn)

SM (Bt bn)

Source: KGI Research

Credit cost (bps)

Source: KGI Research

Figure 10: Company trading PE

Figure 11: Company trading PB

PER, times

PB, times

15.0

2.0 +2.0 sd = 1.6x

12.0

+2.0 sd = 10.8x +1.0 sd = 9.6x Average = 8.4x

9.0

Average = 1.1x

1.0 -1.0 sd = 0.9x

-1.0 sd = 7.4x

6.0

3.0 2013

+1.0 sd = 1.4x

1.5

0.5

-2.0 sd = 6.2x

2014

Source: KGI Research

January 23, 2018

2015

2016

2017

2018F

2019F

0.0 2013

-2.0 sd = 0.7x

2014

2015

2016

2017

2018F

2019F

Source: KGI Research

*The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities. http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT

Please see back page for disclaimer

4

Thailand

Krungthai Bank

Quarterly Income Statement Dec-14A Mar-15A Jun-15A Sep-15A Dec-15A Mar-16A Jun-16A Sep-16A Dec-16A Mar-17A Jun-17A Sep-17A Dec-17A Income Statement (Bt mn) NII Fee income, net Non-NII Total operating income Total operating expenses PPOP Loan Loss Provision Net profit EPS(Bt) Profitability (%) Yield on earnings assets Cost of funds Net interest margin Cost-to-income ratio Effective tax rate LDR LDR(including borrowings) ROAA ROAE Asset quality Non-performing loans (Bt mn) % to loans NPL coverage Credit cost (bps) Growth (%) Fee income growth Non-NII growth Operating income growth PPOP growth Net profit growth

19,550 4,918 8,108 27,658 12,839 14,819 5,058 8,019 0.57

19,338 4,333 7,749 27,087 13,166 13,921 3,724 7,929 0.57

20,895 4,605 8,713 29,608 12,151 17,458 7,515 8,449 0.60

19,235 6,761 10,039 29,274 12,233 17,041 10,453 5,347 0.38

21,399 5,646 9,240 30,639 13,370 17,269 8,849 6,767 0.48

21,341 5,209 9,382 30,723 12,464 18,259 8,623 7,540 0.54

22,177 5,330 8,721 30,898 12,184 18,715 7,741 8,685 0.62

21,595 5,593 9,942 31,538 13,139 18,398 7,636 8,621 0.62

21,853 5,909 9,656 31,509 12,851 18,658 9,429 7,432 0.53

21,820 5,647 9,116 30,935 12,532 18,403 7,460 8,532 0.61

21,604 5,761 8,292 29,897 11,687 18,210 13,878 3,222 0.23

21,259 5,808 8,873 30,132 12,475 17,657 9,918 5,872 0.42

21,095 6,806 11,094 32,189 12,714 19,475 13,577 4,820 0.34

6.4 2.4 3.1 46.4 15.6 85.1 82.6 2.0 14.6

6.1 2.3 3.0 48.6 19.4 85.6 82.3 1.7 13.9

6.0 2.2 3.2 41.0 12.7 91.1 88.0 2.3 14.5

5.8 2.2 2.9 41.8 15.0 91.4 89.2 2.4 9.2

6.1 2.0 3.1 43.6 16.4 91.2 87.5 2.2 11.3

5.8 1.8 3.0 40.6 18.4 90.9 86.3 2.3 12.0

6.0 1.8 3.3 39.4 18.2 91.2 87.9 2.4 13.6

5.8 1.8 3.2 41.7 16.9 91.5 87.7 2.4 13.5

5.7 1.7 3.2 40.8 16.0 1.8 87.9 2.5 11.4

5.7 1.6 3.2 40.5 18.7 90.6 88.0 2.3 12.5

5.8 1.6 3.3 39.1 16.5 92.2 89.5 2.6 4.7

5.7 1.6 3.2 41.4 18.6 90.3 88.2 2.4 8.5

5.6 1.6 3.1 39.5 10.2 87.8 84.6 2.7 6.9

56,182 3.0 126.6 106

68,057 3.5 115.8 76

67,551 3.4 125.2 152

91,532 4.6 102.5 210

76,371 3.8 112.5 174

90,031 4.5 103.4 173

94,217 4.9 117.6 162

98,421 5.2 105.6 160

91,128 4.8 121.6 198

100,382 5.2 112.1 156

99,078 5.2 112.5 289

103,709 5.5 115.4 211

103,020 5.3 121.7 279

24.1 (14.0) 3.2 12.1 (23.9)

10.4 14.7 4.5 4.1 (4.4)

10.9 16.8 7.8 8.4 10.9

20.2 17.1 8.4 9.2 (42.2)

14.8 14.0 10.8 16.5 (15.6)

20.2 21.1 13.4 31.2 (4.9)

15.8 0.1 4.4 7.2 2.8

(17.3) (1.0) 7.7 8.0 61.2

4.7 4.5 2.8 8.0 9.8

8.4 (2.8) 0.7 0.8 13.2

8.1 (4.9) (3.2) (2.7) (62.9)

3.8 (10.8) (4.5) (4.0) (31.9)

15.2 14.9 2.2 4.4 (35.1)

Source: KGI Research

Peer comparison – Key valuation stats Target Price

Mkt cap

Mkt Target Price Upside PBV-17F 16 BV EPS (Bt)

Rating

Bt

Bt bn

Bt

(%)

(x)

BBL*

OP

240.0

407

213.0

12.7

1.13

KBANK*

OP

250.0

543

227.0 10.1

1.67 134.5 16.8 14.3 17.9

KKP*

N

72.0

69

82.0

(12.2)

1.37

47.6

6.6

6.8

6.7

KTB*

N

19.0

287

20.5

(7.3)

0.89

19.6

2.1

1.6

1.8

SCB*

N

165.0

533

157.0

5.1

1.45

94.4 14.0 12.7 13.5

TCAP*

OP

64.00

75

58.5

9.4

1.36

42.7

5.9

6.3

6.4

38.3

7.5

0.9

TISCO*

N

92.0

71

89.0

3.4

2.09

39.0

6.3

7.6

8.8

19.6

21.7

15.8

TMB*

U

2.46

135

3.08

(20.1)

1.17

1.92 0.19

0.2

0.2

(11.9)

8.7

7.2

16.3 15.0 14.0

Bt

16

17

PE (x)

EPS growth (%)

18F

16

17

(7.0)

3.7

18F

16

17

PBV (x) 18F

16

17

Div yield (%) 18F

16 17F 18F

ROAE (%) 16

17

18F

8.5

9.5

Bank 198 16.7 17.3 17.4

1.0

12.8 12.3 12.2

1.1 1.0

1.0

3.1 3.5 3.1

1.8 (14.5) 24.8

13.5 15.8 12.7

1.7 1.6

1.5

1.8 1.6 2.8

13.0 10.2 13.4

(1.1)

12.5 12.1 12.2

1.7 1.6

1.5

7.3 7.3 4.9

11.6 14.1 14.1

5.0 (24.8) 11.2

9.6 12.7 11.5

1.0 1.0

0.9

4.2 3.0 3.5

11.6

11.2 12.4 11.6

1.7 1.4

1.3

2.5 2.4 3.0

14.5 12.4 13.6

9.2

1.4 1.3

1.2

3.4 4.9 4.9

11.6 12.4 12.1

14.2 11.7 10.1

2.3 2.1

1.9

3.9 4.5 4.9

17.2 17.9 19.4

1.6 1.5

1.4

1.9 2.0 2.5

10.3

46.7 0.7

3.3 (9.2)

6.2

9.9

9.2

8.5

8.7

8.5

9.6

9.9

Source: KGI Research

January 23, 2018

*The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities. http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT

Please see back page for disclaimer

5

Thailand

Krungthai Bank

Balance Sheet

Key assumption and ratios

As of 31 Dec (Bt mn) Total Assets Cash Interbank and MM Securities Investments Loans & Accrued Int - Net Properties Foreclosed PP&E Others Total Liabilities Deposits Interbank and MM Securities Borrowings Others Shareholders' Equity Common Stock Capital Surplus Retained Earnings Supplementary Non-Performing Loans % to loan

2016 2,863,218 64,673 436,522 247,929 1,939,444 43,141 22,667 108,842 2,574,147 2,170,366 211,039 114,656 78,086 302,315 71,977 20,834 192,476

2017 3,030,866 68,288 445,061 254,128 2,097,135 40,141 24,167 101,946 2,726,488 2,343,996 212,170 108,924 61,400 317,507 71,977 20,834 207,669

2018F 3,209,618 71,743 448,309 260,481 2,265,430 37,141 25,667 100,846 2,886,883 2,531,515 193,404 103,477 58,487 336,790 71,977 20,834 226,951

2019F 3,424,364 31,971 461,759 266,993 2,452,904 34,141 27,167 149,429 3,134,837 2,734,036 193,404 98,303 109,093 356,555 71,977 20,834 246,716

2020F 3,682,975 31,333 475,612 273,668 2,704,935 31,141 28,667 137,620 3,337,182 3,007,440 193,404 93,388 42,950 383,513 71,977 20,834 273,674

107,531 4.8

106,456 5.3

101,133 5.2

98,754 4.8

99,979 4.2

Year to 31 Dec 2016 Growth (YoY %) Loans and Accrued Interests (6.2) Deposits (7.6) Total Assets (4.5) Total Equity 11.5 Growth (YoY %) Net Interest Income 7.5 Loan Loss Provision 9.5 Non-Interest Income 5.5 Total Revenue (NII + Non-NII) 6.9 Net Profit 13.3 EPS 13.3 PPOP 12.7 Profitability (%) Yield on Int.- earnings Assets 4.9 Cost of Funds 1.8 Net Interest Margin 3.3 Fee Income/Total Oper.Rev. 17.7 Fee income/Total Assets 0.8 Cost/OP Income Ratio 43.8 ROAA 1.2 ROAE 12.2 Capital Adequacy (%) Tier I Ratio 12.8 Tier 2 Ratio 3.8 Capital Adequacy Ratio 16.6 Equity/Asset Ratio 10.6 Asset Quality (%) NPLs Ratio 4.8 NPL Coverage Ratio 122 Loan Loss Reserve/Loans Ratio 5.8 Credit cost (bps) 175 Liquidity (%) Loans/Deposits Ratio 1.8 Loans/Deposits & Borrowings Ratio87.9 Money market-net/Asset Ratio 8.0 Per Share Data (Bt) EPS(fully diluted) 2.31 DPS 0.86 BVPS 19.97

Source: KGI Research

Profit and loss Year to 31 Dec (Bt mn) Interest income Interest expense Net Interest Income (NII) Provision and restructuring loss NII after Provision

2016 129,230 42,264 86,966 33,429 53,536 Non-Interest income, net (non-NII) 37,702 Fee Income, net 22,042 Investment income 695 Others 14,965 Non-Interest expenses 54,543 PPOP 74,030 Profit before tax 40,601 Income Tax 7,062

Minority Interest Net profit EPS (Bt)

32,278 2.31

2017 122,507 36,729 85,778 44,833 40,945 37,375 24,021 929 12,425 54,025 73,746 28,913 4,797

2018F 130,892 44,228 86,664 39,253 47,411 37,754 25,463 1,000 11,292 57,528 71,785 32,531 6,344

2019F 141,758 47,109 94,650 37,931 56,718 39,598 26,990 600 12,008 61,255 78,181 40,249 7,245

2020F 147,896 49,956 97,940 38,516 59,424 41,551 28,610 600 12,341 65,245 79,745 41,229 7,421

22,445 1.61

24,988 1.79

31,804 2.28

32,608 2.33

2017

2018F

2019F

2020F

1.7 5.0 6.5 5.4

6.2 4.8 (0.0) 2.7

8.0 8.0 5.9 5.0

7.9 8.0 5.9 6.1

(1.4) 34.1 (0.9) (1.2) (30.5) (30.5) (0.4)

1.0 (12.4) 1.0 1.0 11.3 11.3 (2.7)

9.2 (3.4) 4.9 7.9 27.3 27.3 8.9

3.5 1.5 4.9 3.9 2.5 2.5 2.0

4.6 1.6 3.2 19.5 0.8 43.9 0.8 7.8

4.9 1.8 3.3 20.5 0.8 46.2 1.1 9.0

5.0 1.8 3.3 20.1 0.8 45.6 1.4 10.3

4.9 1.8 3.2 20.5 0.8 46.8 1.3 10.0

13.6 4.0 17.6 10.5

14.2 3.6 18.6 10.5

14.7 3.2 19.6 10.4

15.2 2.9 20.6 10.4

5.3 122 6.5 231

5.2 124 6.0 190

4.8 122 5.9 170

4.2 137 5.7 160

87.8 84.6 10.9

89.5 85.1 7.9

89.7 86.0 7.8

89.9 86.8 7.7

1.61 1.86 21.05

1.79 2.86 21.63

2.28 3.86 22.72

2.33 4.86 24.10

Source: KGI Research

Source: KGI Research

Krung Thai Bank (KTB) – Recommendation & target price history Date 12-Jan-18 13-Jun-17 20-Apr-17 23-Jan-17

22

21 20

Rating Neutral Neutral Neutral Outperform

Target 19.00 19.30 21.40 21.40

Price 20.40 18.90 19.50 18.90

19 18

17 Jan-17

Feb-17

Mar-17

Apr-17

May-17

Share price

Jun-17

Jul-17

Aug-17

Target price lowered

Sep-17

Oct-17

Nov-17

Dec-17

Jan-18

Target price raised

Source: KGI Research

January 23, 2018

*The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities. http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT

Please see back page for disclaimer

6

Thailand

KGI Locations

China

Krungthai Bank

Shanghai Room 1907-1909, Tower A, No. 100 Zunyi Road, Shanghai, PRC 200051 Room 24D1, 24/F, A Unit, Zhen Ye Building, 2014 Bao’annan Road,

Shenzhen

Shenzhen, PRC 518008

Taiwan

Taipei

700 Mingshui Road, Taipei, Taiwan Telephone 886.2.2181.8888 ‧

Hong Kong

41/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong Telephone 852.2878.6888

Thailand

Facsimile 886.2.8501.1691

Bangkok

Facsimile 852.2878.6800

8th - 11th floors, Asia Centre Building 173 South Sathorn Road, Bangkok 10120, Thailand Telephone 66.2658.8888

KGI's Ratings

Facsimile 66.2658.8014

Rating

Definition

Outperform (OP)

The stock's excess return* over the next twelve months is ranked in the top 40% of KGI's coverage universe in the related market (e.g. Taiwan).

Neutral (N)

The stock's excess return* over the next twelve months is ranked in the range between the top 40% and the bottom 40% of KGI's coverage universe in the related market (e.g. Taiwan).1.3

Under perform (U)

The stock's excess return* over the next twelve months is ranked in the bottom 40% of KGI's coverage universe in the related market (e.g. Taiwan).

Not Rated (NR)

The stock is not rated by KGI Securities.

Restricted (R)

KGI policy and/or applicable law regulations preclude certain types of communications, including an investment recommendation, during the course of KGI's engagement in an investment banking transaction and in certain other circumstances.

Excess return = 12M target price/current priceNote

Disclaimer

January 23, 2018

KGI Securities no event shall profits, arising to buy or sell

When an analyst publishes a new report on a covered stock, we rank the stock's excess return with those of other stocks in KGI's coverage universe in the related market. We will assign a rating based on its ranking. If an analyst does not publish a new report on a covered stock, its rating will not be changed automatically. (Thailand) Plc. (“The Company”) disclaims all warranties with regards to all information contained herein. In the Company be liable for any direct, indirect or any damages whatsoever resulting from loss of income or by utilization and reliance on the information herein. All information hereunder does not constitute a solicitation any securities but constitutes our sole judgment as of this date and are subject to change without notice.

*The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities. http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT

Please see back page for disclaimer

7

Krungthai Bank - Settrade

Jan 23, 2018 - 41/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong ... KGI policy and/or applicable law regulations preclude certain types of ...

545KB Sizes 5 Downloads 226 Views

Recommend Documents

Krungthai Card - Settrade
February 20, 2018. *The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities. http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT . Please see back ...

TMB BANK - Settrade
Oct 18, 2017 - กําไร 3Q60 ตํ่าคาดจากค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานแต่คุณภาพสินทรัพย์ดีขึ้น. TMB รายงานกําไà

bangkok bank pcl. - Settrade
Aug 7, 2017 - COL CPF CPI CSL DCC DELTA DEMCO ECF EE ERW GBX GC GFPT ... MACO MBK MC MEGA MFEC NBC NCH NINE NSI NTV OCC OGC ...

kasikorn bank - Settrade
3 days ago - KBANK.TB. Valuation Method ... Net profit. 37,862. 39,960. 5.5%. 39,644. 43,258. 9.1%. Key statistic and ratio .... Premium on Share Capital.

TMB Bank - Settrade
Apr 20, 2018 - 41/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong ... KGI policy and/or applicable law regulations preclude certain types of ...

bangkok bank - Settrade
Oct 20, 2017 - กําไร 3Q60 ทรงตัวตามคาด ทั้ง YoY และ QoQ. BBL รายงานกําไรสุทธิ 3Q60 ที่ 8,161 ล้านบาท (+1.2% YoY และ +1.4% QoQ) เป็นไà¸

Kiatnakin Bank - Settrade
(non-HP). NPL. ▫. DPS 5.5/6.0 FY17F/18F. 80% ROE 15% 2018. ▫. FY17-18F 4%. 74 P/E 11x P/BV 1.5x. 20% (. 8%). NPL. 5% Lombard non-HP , micro-SME. KKP mom 2017. HP 0.8-1.0% HP. 6.4%/2.7% 2015/ 2016 ( car quick-cash). 5.20% 2017 5.65% 2016. HP credi

KKP Kiatnakin Bank - Settrade
Oct 25, 2017 - dividend play with attractive dividend yield of 8%, which is supported by its solid CAR of 17%. Such upgrade is made after we have increased.

krung thai bank - Settrade
Sep 19, 2017 - 4. Liquidity risk: Liquidity risk arise from a mismatch of maturity of the bank's assets and liabilities. Total Interest Income. 132,525. 129,230 124,277 131,521. Total Interest Expenses. 51,657. 42,264. 37,211. 41,072. Net Interest In

TMB Bank - Settrade
Oct 18, 2017 - Thailand. TMB Bank. October 18, 2017. *The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities. http://research.kgi.com; ...

kiatnakin bank - Settrade
Oct 24, 2017 - กําไร 3Q60 ฟื้นตัวเด่น QoQ จากสํารองที่ลดลง. KKP รายงานกําไรสุทธิ 3Q60 ที่ 1,723 ล้านบาท (+2% YoY, +45%QoQ) โดยà¸

krung thai bank - Settrade
Oct 24, 2017 - กําไร 3Q60 ตํ่าคาด จากการตั้งสํารองที่สูงกว่าคาด. KTB รายงานกําไรสุทธิ 3Q60 ที่ 5,872 ล้านบาท (-31% Y

Non-Bank - Settrade
May 24, 2018 - 41/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong ... KGI policy and/or applicable law regulations preclude certain types of ...

Kiatnakin Bank PCL KKP - Settrade
Jul 27, 2017 - For information regarding Conflicts of Interests, visit http://global.morningstar.com/equitydisclosures. Company Profile. Kiatnakin Bank PCL through its subsidiaries provides banking products and services. The Company is engaged in off

The Siam Commercial Bank PCL SCB - Settrade
Aug 4, 2017 - of Interests, visit http://global.morningstar.com/equitydisclosures. Company Profile. The Siam Commercial Bank PCL provides personal banking, business banking and wholesale banking. Its services include deposit, loans, credit cards, for

KTC - Settrade
Oct 18, 2017 - 5. KTC : T-BUY-140.0. 18 October 2017. Corporate Governance Report Rating (CG Score). AMATA. BTS. DELTA. EGCO. INTUCH. KTB. MINT.

THCOM - Settrade
Nov 2, 2017 - AQUA. BRR. CSS. FER. HTECH. KASET. MATI. NUSA. PSTC. SEAOIL. STPI. TNP. UBIS. ARROW. BTNC. CTW. FOCUS. IFS. KBS. M-CHAI. PATO. QLT. SENA. SUC. TOPP. UMI. Corporate Governance Report - The disclosure of the survey result of the Thai. Ins

Supalai - Settrade
Sep 18, 2017 - 3เหตุผลที่เราปรับเพิ่มค าแนะน าเป็น “ซื้อ” 1) SPALI มีปัจจัยบวกระยะสั้นจากแผนเปิดตัว. คอน

TCMC - Settrade
Nov 17, 2017 - ในปี 2561 คำดเติบโตถึง 104% YoY เป็น 429 ล้ำนบำท (สูงสุดเป็นประวัติกำรณ์) โดยก ำไรรำยไตร. มำสจะเต

Neutral - Settrade
May 31, 2018 - Moreover, domestic political issue become clearer after the constitutional's ruling on the draft of MP election bill is not against the constitution.

Untitled - Settrade
Jun 30, 2017 - fillinn righlullainfatuihine Sullavilisinnnnniu fox naens SET50 future. 7neriu in his TRADING S50Z17 cut loss 5 breakout 1082 follow LONG this ...

supalai - Settrade
Dec 27, 2017 - 4เหตุผลที่คงคำแนะน ำ “ซื้อ” 1) กำรทำโครงกำร Mixed Use ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญทั้งต่อยอด. รำยà¹

SPCG - Settrade
Mar 14, 2017 - STEEL. Property & Construction[PROPCON]. Construction Materials. CONMAT. Construction Services. CONS. Property Development. PROP. Property Fund & REITs. PF&REIT. Resources [RESOURC]. Energy & Utilities. ENERG. Mining. MINE. Services [S

Sansiri - Settrade
May 21, 2018 - 41/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong ... KGI policy and/or applicable law regulations preclude certain types of ...