Results Preview 8 Jan 2016

บมจ. ธนาคารกรุงไทย (KTB)

BUY

ประมาณการกาไรปี 59 ดีขน้ึ เล็กน้อย

TP: Bt18.00

► ► ►

คาดว่ า ก าไรสุท ธิไ ตรมาส 4/58 จะเพิ่ม ขึ้น 32.8% QoQ แต่ ลดลง 11.5% YoY อยู่ท่ี 7.1 พันล้านบาท ปรับเพิม่ ประมาณการกาไรปี 58 3% อยู่ท่ี 2.88 หมื่นล้านบาท แต่คง ประมาณการกาไรทัง้ ปี 59 ไว้ท่ี 3.07 หมื่นล้านบาท เราปรับคาแนะนาจาก “ถือ” เป็ น “ซือ้ ” และให้ราคาเป้าหมายปี 59 ที่ 18.00 บาท

คาดกาไรสุทธิ ไตรมาส 4/58 จะเพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนแต่ลดลงเมื่อ เทียบกับปี ก่อน เราคาดว่ากาไรสุทธิไตรมาส 4/58 ของ KTB จะเพิ่มขึน้ 32.8% QoQ แต่ลดลง 11.5% YoY กาไรสุทธิ คาดว่า จะโตอย่างก้ าวกระโดดเนื่องจากไม่มีการตัง้ สารองพิเศษให้ กับ SSI แต่ รายการดังกล่าวยังคงกดดันกาไร YoY อย่างไรก็ตาม ธนาคารยังคงกังวลเกี่ยวกับลูกค้ า รายย่อยและ SME เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอือ้ อานวย อนึ่ง ในไตรมาส 4/58 KTB ได้ รับสินเชื่อดอกเบี ้ยต่า (soft loan) จานวน 2.5 หมื่นล้ านบาทจากธนาคารออมสินซึ่งจะ ช่วยผลักดันการเติบ โตของสิน เชื่อ นอกจากนี ้ NIM ไตรมาส 4/58 แทบไม่เปลี่ยนแปลง เทียบกับไตรมาส 3/58 ซึง่ อยูท่ ี่ประมาณ 2.9% ปรับประมาณการปี 58 เพิ่ มขึน้ เล็กน้ อยแต่คงประมาณการปี 59 ไว้เช่นเดิ ม ในการประชุมพบนักวิเคราะห์เมื่อวานนี ้ ผู้บริ หารได้ ให้ ข้อมูลว่าธนาคารคาดว่าสินเชือ่ ในปี 58 จะขยายตัวมากกว่า 3% แต่ไม่เกิน 4% เพื่อให้ สอดคล้ องกับข้ อมูลที่ได้ รับ เราจึงปรับ อัต ราการเติ บ โตของสิน เชื่อเพิ่ มเป็ น 3.5% จาก 3% ก่ อนหน้ า นี ซ้ ึ่งเป็ นผลให้ อัต ราส่ว น ค่าใช้ จา่ ยดาเนินงานต่อรายได้ รวม (cost-to-income ratio) ลดลงเล็กน้ อยจาก 44.9% อยูท่ ี่ 43.9% และเราปรับประมาณการกาไรสุทธิปี 58 เพิ่มขึน้ 3% เป็ น 2.88 หมื่นล้ านบาทจาก 2.80 หมื่น ล้ า นบาท อย่า งไรก็ ต าม เราคงประมาณการกาไรปี 59 ในตอนนี เ้ นื่ องจาก ผู้บ ริ ห ารคาดว่า จะประกาศเป้ าหมายทางการเงิน ปี 59 อย่างเป็ นทางการหลังจากการ ประกาศผลประกอบการปี 58 ของธนาคาร

Closing price: Bt15.70 Upside/downside +14.6% Sector Paid-up shares (shares mn) Market capitalization (Bt mn) Free float (%) 12-mth daily avg. turnover (Bt mn) 12-mth trading range (Bt)

Major shareholders (%) Fin. Institution Development Fund Thai NVDR State Street Bank European Ltd.

Banking 13,976 223,617 44.93 944.49 24.00/ 15.20

55.1 5.2 5.0

Financial highlights Revenue (Btmn) Net profit (Btmn) EPS (Bt) EPS growth (%) P/E (x) BVPS (Bt) P/BV (x) DPS (Bt) Div. yield (%) ROE (%)

2014 2015E 2016E 2017E 97,215 108,313 114,189 123,899 33,191 28,825 30,678 34,280 2.4 2.1 2.2 2.5 -2.2 -13.2 6.4 11.7 6.6 7.6 7.2 6.4 16.6 17.8 19.1 21.6 0.9 0.9 0.8 0.7 0.9 0.8 0.9 1.0 5.7 5.3 5.6 6.2 15.1 12.0 11.9 12.0

Source: SETSMART, AWS

ปรับคาแนะนาจาก “ถือ” เป็ น “ซื้อ” เราปรับคาแนะนาของเราจาก “ถือ” เป็ น “ซื ้อ” โดยให้ ราคาเป้าหมายปี 2559 เท่ากับ 18.00 บาท เนื่ องจากมีอัพไซด์ อยู่เพียงพออิงจากราคาปั จจุบนั ราคาเป้าหมายของเราคานวณ จาก prospective PBV ที่ 0.95 เท่ า (Gordon Growth Model) และประมาณการ ROE ล่วงหน้ าที่ 12.5% เราคาดว่า KTB จะได้ รับประโยชน์จากการลงทุนขนาดใหญ่จากรัฐบาล ยิ่งไปกว่านันหุ ้ ้ นดังกล่าวให้ อตั ราเงินปั นผลตอบแทนที่น่าลงทุนในอัตรา 5.6% Thailand Research Department Mr. Warut Siwasariyanon, License, No. 17923 Tel: 02 680 5041 Ms. Veeraya Rattanaworatip, Assistant Analyst

Please see disclaimer on last page

1

Results Preview 8 Jan 2016 Figure 1: KTB 4Q15 results preview Unit: Btmn

4Q14

3Q15

4Q15F

%QoQ

%YoY

2014

2015F

%YoY

Net interest income

15,122

20,407

17,813

Non-interest income

6,978

8,867

4,591

-12.7%

17.8%

69,302

77,282

11.5%

-48.2%

-34.2%

27,913

31,031

11.2%

Net operating income

22,100

29,274

22,404

Non-interest expense

10,481

12,233

10,061

-23.5%

1.4%

97,215

108,313

11.4%

-17.8%

-4.0%

43,638

47,550

9.0%

Pre-provision profit

11,619

17,041

12,343

Provision expense

2,454

10,453

3,269

-27.6%

6.2%

53,577

60,764

13.4%

-68.7%

33.2%

13,654

24,961

82.8%

Pre-tax profit

9,165

6,589

9,075

37.7%

-1.0%

39,923

35,803

-10.3%

Net profit

8,019

EPS (Bt)

0.57

5,347

7,100

32.8%

-11.5%

33,191

28,825

-13.2%

0.38

0.51

34.8%

-10.1%

2.37

2.06

-13.2%

Loans

1,952,996

1,984,069

2,021,351

1.9%

3.5%

1,952,996

2,021,351

3.5%

Deposits

2,151,268

2,072,760

2,223,013

7.2%

3.3%

2,151,268

2,223,013

3.3%

2.35%

2.87%

2.90%

2.77%

2.92%

NIM Source: Company data, AWS

Please see disclaimer on last page

2

CG Report Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR). CG Rating by the Thai Institute of Directors Association (IOD) in 2014. BAFS BCP BTS CPN

EGCO GRAMMY HANA INTUCH

IRPC IVL KBANK KKP

KTB MINT PSL PTT

PTTEP PTTGC SAMART SAMTEL

SAT SC SCB SE-ED

SIM SPALI TISCO TMB

TOP

AAV ACAP ADVANC ANAN AOT ASIMAR ASK ASP BANPU BAY BBL BECL

BIGC BKI BLA BMCL BROOK CENTEL CFRESH CIMBT CK CNT CPF CSL

DELTA DRT DTAC DTC EASTW EE ERW GBX GC GFPT GUNKUL HEMRAJ

HMPRO ICC KCE KSL LANNA LH LHBANK LOXLEY LPN MACO MC MCOT

NBC NCH NINE NKI NMG NSI OCC OFM PAP PE PG PHOL

PJW PM PPS PR PRANDA PS PT QH RATCH ROBINS RS S&J

SAMCO SCC SINGER SIS SITHAI SNC SNP SPI SSF SSI SSSC STA

SVI TCAP TF THAI THANI THCOM TIP TIPCO TK TKT TNITY TNL

TOG TRC TRUE TSTE TSTH TTA TTW TVO UAC VGI VNT WACOAL

MFEC MJD MODERN MONO MOONG MPG MTI NC NTV NUSA NWR NYT OGC OISHI PACE PATO PB PDI PICO

PPM PPP PREB PRG PRIN PTG QLT QTC RCL SABINA SALEE SCBLIF SCCC SCG SEAFCO SEAOIL SFP SIAM SIRI

SKR SMG SMK SMPC SMT SOLAR SPC SPCG SPPT SST STANLY STEC STPI SUC SWC SYMC SYNEX SYNTEC TASCO

TBSP TEAM TFD TFI THANA THIP THREL TIC TICON TIW TKS TLUXE TMI TMT TNDT TPC TPCORP TRT TRU

TSC ZMICO TSC TTCL TUF TVD TWFP UMI UP UPF UPOIC UT UV UWC VIH WAVE WHA WIN WINNER YUASA

2S BEAUTY CSS IHL AF BEC DCC INET AH BFIT DEMCO IRC AHC BH DNA IRCP AIT BJC EA ITD AJ BJCHI ESSO KBS AKP BOL FE KGI AKR BTNC FORTH KKC AMANAH BWG FPI KTC AMARIN CCET GENCO L&E AMATA CGD GL LRH AP CGS GLOBAL LST APCO CHOW GLOW MAJOR APCS CI GOLD MAKRO AQUA CKP HOTPOT MATCH ARIP CM HTC MBK AS CMR HTECH MBKET ASIA CSC HYDRO MEGA AYUD CSP IFS MFC Source: Thai Institute of Directors (IOD)

Score

Range Number of Logo

Description

90 – 100

Excellent

80 – 89

Very Good

70 – 79

Good

60 – 69

Satisfactory

50 – 59

Pass

Below 50

No logo given

Please see disclaimer on last page

N/A

Corporate Governance Report disclaimer The disclosure of the survey result of the Thai Institute of Directors Association (“IOD”) regarding corporate governance is made pursuant to the policy of the Office of the Securities and Exchange Commission. The survey of the IOD is based on the information of a company listed on the Stock Exchange of Thailand and the Market for Alternative Investment disclosed to the public and able to be accessed by a general public investor. The result, therefore, is from the perspective of a third party. It is not an evaluation of operation and is not based on inside information. The survey result is as of the date appearing in the Corporate Governance Report of Thai Listed Companies. As a result, the survey result may be changed after that date, Asia wealth Securities Company Limited does not conform nor certify the accuracy of such survey result.

3

Contact Branch

Head Office

Address

540 Floor 7,14,17 , Mercury Tower, Ploenchit Road, Lumphini,

Phone

Fax

02-680-5000

02-680-5111

02-630-3500

02-630-3530-1

02-261-1314-21

02-261-1328

02-884-7333

02-884-7357,

Pathumwan Bangkok 10330 Silom

191 Silom Complex Building,21st Floor Room 2,3-1 Silom Rd., Silom, Bangrak, Bangkok, 10500 Thailand

Asok

159 Sermmitr Tower, 17th FL. Room No.1703, Sukhumvit 21 Road, Klong Toey Nua, Wattana, Bangkok 10110 7/3 Central Plaza Pinklao Office Building Tower B, 16th Flr., Room

Pinklao

No.1605-1606 Baromrajachonnanee Road, Arunamarin, Bangkoknoi,

02-884-7367

Bangkok 10700 Chaengwattana

99/99 Moo 2 Central Plaza Chaengwattana Office Tower, 22nd Flr., Room 02-119-2300

02-835-3014

2204 Chaengwattana Road, Bang Talad, Pakkred, Nonthaburi 11120

Chaengwattana 2

9/99 Moo 2 Central Plaza Chaengwattana Office Tower, 22nd Flr.,

02-119-2388

02-119-2399

02-106-7345

02-105-2070

Room 2203 Chaengwattana Road, Bang Talad, Pakkred, Nonthaburi 11120 Mega Bangna

39 Moo6 Megabangna, 1st Flr., Room 1632/7 Bangna-Trad Road, Bangkaew Bangplee, Samutprakarn 10540

Rayong

Khonkaen

356/18 Sukhumvit Road, Nuen-Phra Sub District, Muang District, Rayong 038-808200

038-807200

Province 21000 043-334-700

043-334-799

55/22 Moo 1, Samed Sub District, Muang District, Chonburi 20000

038-053-858

038-784-090

233-233/2 Moo2 1st Flr., Sukprayoon Road, Na Meung Sub-District,

038-981-587

038-981-591

26/9 Srijanmai Road, Tamboonnaimuang, Khon Khaen 40000

Chonburi

Chaseongsao

Meung District, Chachoengsao 24000

s

Please see disclaimer on last page

4

KTB

Jan 8, 2016 - รายย่อยและ SME เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออ านวย อนึ่ง ในไตรมาส 4/58 KTB. ได้รับสินเชื่อดอกเบี้ยต่า ... Free float (%). 44.93. 12-mth daily avg.

1MB Sizes 4 Downloads 277 Views

Recommend Documents

KTB
Jan 22, 2016 - DecY12A. DecY13A. DecY14A. DecY15A. DecY16F. DecY17F. Pre¦pro. profit (Bt mn). 46,592. 54,747. 59,905. 65,689. 65,403. 67,988. Pretax profit (Bt mn). 31,429. 42,436. 41,262. 35,148. 39,919. 44,360. Net income (Bt mn). 23,566. 34,513.

KTB
Jul 6, 2016 - 0.53. 2015. 0.56. 0.60. 0.38. 0.48. 2016. 0.54. Share price chart. (20) .... com m ercial, consum er, credit card, and m ortgage loans, as w ell ..... return* over the next twelve m onths is ranked in the top 40% of K G I's coverage.

KTB
Apr 20, 2017 - Renewable Energy. 662-659-7000 ext. 5010 [email protected]. ธีระพล อุดมเวศย์. Healthcare, Tourism. 662-659-7000 ext.

KTB - Settrade
Apr 20, 2017 - 11.85%. 10.92%. 12.26%. 12.14%. Source: Company data, Krungsri Securities. KTB: Gross NPL and NPL ratio hit the highest level in 1Q17. 68.

Krung Thai Bank PCL KTB
Aug 4, 2017 - Krung Thai Bank PCL offers banking and financial services to businesses ... products and services include deposit, insurance and assurance ...

KTB Krung Thai Bank - FSS
Apr 22, 2016 - FSS has no intention to solicit investors to buy or sell any security in this report. In addition, FSS ... Audit engagement by audit committee or auditors approved by the office of. SEC, and ... be in compliance with all relevant laws.

Krung Thai Bank (KTB TB) - RHB Securities
Jan 25, 2016 - performance of currencies may affect the value of, or income from, the .... Foreign companies may not be subject to audit and reporting ...

ธนาคารกรุงไทยKTB TB / KTB.BK
Feb 1, 2016 - COMPANY UPDATE. ธนาคารกรุงไทยKTB TB / KTB.BK. 1 กุมภาพันธ์ ..... Sources: Company data, Bualuang Research. Sources: Company data ...

ธนาคารกรุงไทยKTB TB / KTB.BK
Jan 8, 2016 - Shareholders equity ..... of the Thai Institute of Directors Association (“IOD”) regarding corporate governance is made pursuant to the policy.