OUTPERFORM

COMPANY RESEARCH | Results Review

11 พฤศจิกายน 2559

Thai Wah (TWPC TB) Target Price: Bt10.00 (+14%)

Share Price: Bt8.75

กําไร 3Q16 ดีเกินคาด  กําไรสุ ทธิ 3Q16 พุ่ งขึ้นถึ ง 122% yoy และสูงกว่ าประมาณการของเรา 37% แต่ เรา คาดว่ากําไรจะอ่อนตัวลงใน 4Q16 จากอัตรากําไรขั้นต้นที่ลดลง  ปรับเพิ่มประมาณการกําไรสุทธิปี FY17F-18F เพิ่มขึ้น 10% หลังจากที่ปรับสมมติฐาน อั ตรากํ าไรขั้ นต้ นเพิ่ มขึ้ น 1ppt. เป็ น 23% เนื่ อ งจากการแทรกแซงของรั ฐบาลส่ ง ผลกระทบกับส่วนต่าง starch-tapioca น้อยกว่าที่เราคาดไว้ก่อนหน้านี้  แนะนําให้ซื้อ โดยปรับเพิ่ มราคาเป้าหมายเป็น 10.00 บาท (จากเดิม 9.50 บาท) เรามองว่าอั ตราการเติบ โตของกําไร TWPC ทนต่ อ สภาวะที่ เปลี่ ย นแปลงไปได้ ดี ในขณะที่ราคาหุ้นยังมี discount จากคู่แข่ง 2.4% (FY17F PE) กําไรทําสถิติสูงสุดใหม่ใน 3Q16 ที่ 185 ล้านบาท (+73% qoq, +122% yoy) กําไรที่เพิ่มขึ้นอย่างมากเป็นผลมาจากกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น และอัตรากําไรขั้นต้นที่ทําสถิติ สูงสุดใหม่ที่ 26% จากกการที่ต้นทุนวัตถุดิบลดลง ยอดขายเพิ่มขึ้น 8.9% yoy ในขณะที่ รายได้อื่นเพิ่ มขึ้นถึง 140% yoy เป็น 40 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากกําไรพิเศษ จากการขายที่ดิน 18 ล้านบาท ทางด้านสัดส่วน SG&A/ยอดขาย ยังคงคุมได้ดีที่ 12.4% เรา คาดว่ากําไรของบริษัทจะลดลงใน 4Q16 เหลือ 130-150 ล้านบาทจากส่วนต่างราคาแป้ง กับหั วมั นที่ ลดลง (-8% qoq) แต่คาดว่าอั ตรากําไรขั้ นต้น จะยังคงยืนได้ ที่ป ระมาณ 2425% เนื่องจาก TWPC ได้สะสมสต็อกแป้งเอาไว้ตอนที่ราคาหัวมันร่วงไปจนถึงจุดต่ําสุดใน ไตรมาสที่แล้ว โดยบริษัทสามารถเก็บสต็อกไว้ได้นานสองปี นอกจากนี้ เรายังคาดว่าอัตรา การใช้กําลังการผลิตจะเพิ่มขึ้นในไตรมาสนี้ (เป็น 80% จาก 70% ในไตรมาสที่แล้ว) และ เนื่องจากกําไรสุทธิใน 3Q16 ออกมาดีเกินคาดอย่างมาก เราจึงได้ปรับเพิ่มประมาณการ กําไรสุทธิปี FY16F ขึ้นอีก 11% เป็น 590 ล้านบาท ปรับเพิ่มประมาณการกําไรปี FY16F/17F ขึ้นอีก 9% จากส่วนต่าง starch ที่กว้างขึ้น เมื่ อเดือ นที่ แ ล้ ว รัฐบาลได้เข้ าแทรกแซงตลาดมั น สําปะหลั งด้วยการกําหนดราคาขั้น ต่ํ า สําหรับมันสําปะหลังที่ผู้ส่งออกจะรับซื้อ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการปลูกมันสําปะหลัง ในประเทศ แต่เราพบว่าการแทรกแซงส่งผลต่อส่วนต่างราคาแป้งมัน-มันสําปะหลังน้อยกว่า ที่เราคาดไว้ ซึ่งตามปกติแล้วราคาแป้งมัน และมันสําปะหลังจะขยับควบคู่กันไป จึงทําให้ ส่วนต่างราคาแป้งมัน-มันสําปะหลังไม่เปลี่ยนแปลงมากโดยคาดว่าจะอยู่ที่ 4,800–5,000 บาท/ตั น ใน 4Q16 ดั งนั้ น เราจึง ปรั บ เพิ่ ม ประมาณการกํ า ไรสุ ท ธิ ปี FY17F-18F ขึ้ น อี ก 10% เป็น 629 ล้านบาท/659 ล้านบาท หลังจากที่เราปรับเพิ่มสมมติฐานอัตรากําไรขั้นต้น ขึ้นอีก 1ppt เป็น 23% แนะนําให้ซื้อ และให้ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 10.00 บาท (จากเดิม 9.50 บาท) นอกจาก จะให้ผลตอบแทนเงินปันผล 5% แล้ว ยังมี upsides จากโอกาสการทําดีล M&A อีก เราประเมิ น มู ล ค่ า ธุ ร กิ จ หลั ก ของบริ ษั ท ที่ 9.70 บาท/หุ้ น โดยใช้ P/E ปี FY17F แบบ ระมัดระวังที่ 14x (แทนที่จะเป็น 15x) และประเมินมูลค่าการลงทุนในที่ดิน (209 ล้านบาท) แ ล ะ Laguna Resort Hotel (85 ล้ าน บ าท ; LRH, Not rated) ไว้ ที่ 0.30 บ าท /หุ้ น นอกจากนี้ เรายังมองว่าบริษัทยังมีศักยภาพในการเติบโตอีกจากการส่งออก starch ไปยัง ประเทศจีน, การขยายกําลังการผลิต, โอกาสในการทําดีล M&A ทั้งในประเทศและในตลาด CLMV, และโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ (9 MW)

Sunthorn THONGTHIP 662 - 659 7000 ext 5009 [email protected]

Key Data 12-mth high/low (Bt) Market capital (Btm/US$m) 3m avg. turnover (Btm/US$m) Free float (%) Issued shares (m shares) Major shareholders: - CHANG FUNG CO LTD - LAGUNA RESORTS & HOT - CREDIT SUISSE AG SIN

9.00 / 5.75 7,703.7 / 220.3 34.6 / 1 35 880 10.1 9.1 8.8

Share Price Performance

Absolute (%) Relative to index (%)

YTD

1Mth 3Mth

12Mth

14.0 (0.7)

(2.5) (10.4) (0.2) (6.0)

30.3 29.8

Krungsri Securities vs Market

Financial Summary (Btm) Year to Dec Sales (Btm) Growth (%) EBITDA (Btm) Growth (%) Recurring profit (Btm) Growth (%) Net profit (Btm) Normalized EPS (Bt) Growth (%) Normalized PE (x) DPS (Bt) Yield (%) BVPS (Bt) P/BV (x)

Positive

2014 5,300 15.0 540 3.4 433 (3.1) 433 0.49 (3.1) 13.8 0.28 4.1 5.6 1.21

2015 5,525 4.2 552 2.2 403 (6.9) 403 0.46 (6.9) 14.8 0.27 4.0 5.6 1.22

2016F 6,003 8.6 836 51.5 590 46.3 590 0.67 46.3 13.1 0.40 4.6 5.9 1.49

2017F 7,147 19.1 884 5.7 629 6.7 629 0.71 6.7 12.2 0.43 4.9 6.1 1.42

2018F 7,504 5.0 923 4.4 659 4.7 659 0.75 4.7 11.7 0.45 5.1 6.4 1.36

Market Recommend

3 Krungsri Target Price (Bt) 10.0 ’16 Net Profit (Btm) 590 ’17 Net Profit (Btm) 629

Neutral 0 Market 10.3 545 601

Negative 0 % +/(2.6) 8.3 4.7

Krungsri's earnings revision Earnings revision (%)

2016F

2017F

11.3

8.8

Source: Bloomberg, Krungsri Securities

 ถือ อย่างไรก็ตาม บมจ.หลักทรัพย์กรุงศรี มิอาจรับรองความถูกต ้องและความ  บนพืน  ฐานข ้อมูลทีเ ปิ ดเผยต่อสาธารณชน ซึง พิจารณาแล ้วว่ามีความน่าเชือ Disclaimer: เอกสาร/รายงานฉบับนีจัดทําขึน  นแปลงความเห็นหรือประมาณการ สมบูรณ์ของข ้อมูลดังกล่าวได ้ บทความดังกล่าวเป็ นเพียงแนวคิดของผู ้จั ดทําเพือ  ใช ้เป็ นข ้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ7 นการเปลีย ต่างๆทีป  รากฏในเอกสาร/รายงานฉบับนีโดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าดังนั น  นั กลงทุนโปรดใช ้ดุลพินิจอย่างรอบคอบในการพิจารณาการลงทุน

1

11 พฤศจิกายน 2559

Results Review | TWPC 3Q16 Earnings review Unit: (Btm) Sales Cost of sales Gross profit SG&A Operating profit Other income Other expense Equity income EBIT Interest expense EBT Income tax Minority interests Core profit Extra items Net income EPS (THB) Ratio analysis Gross margin (%) SGA/Total revenue (%) Operating profit margin (%) Core profit margin (%)

3Q16 1,519 1,120 399 189 210 40 3 252 2 250 43 23 185 185 0.21

2Q16 1,334 1,045 289 162 128 21 3 151 2 149 28 14 107 107 0.12

3Q15 1,395 1,123 272 185 87 17 7 110 110 22 5 83 83 0.09

26.3 12.4 13.8 12.2

21.7 12.1 9.6 8.0

19.5 13.3 6.2 5.9

q-o-q 13.9% 7.2% 37.9% 16.9% 64.5% 91.0% n.a. n.a. 66.7% 19.5% 67.4% 52.1% 56.4% 72.9% n.a. 72.9% 72.9%

y-o-y 8.9% -0.2% 46.6% 2.1% 141.2% 139.9% n.a. n.a. 129.5% #DIV/0! 127.3% 95.0% 350.8% 122.4% n.a. 122.4% 122.4%

3Q16F 1,535 1,182 353 184 169 21 3 193 2 191 38 18 134 134 0.15

diff -1.0% -5.2% 13.0% 2.6% 24.3% 91.0% n.a. 2.3% 31.1% 20.3% 31.3% 12.6% 25.2% 37.3% n.a. 37.3% 37.3%

23.0 12.0 11.0 8.8

Source: Company data and Krungsri Securities TWPC’s Capacity (tons) Tapioca starch Glucose Vermicelli Noodle

2015 330,000 33,000 22,000 1,100

2016F 365,000 37,000 22,367 2,083

Tapioca root price (THB)

Export starch price (USD)

Source: TTDI, Nettathai, and Krungsri Securities

Source: TTDI, Nettathai, and Krungsri Securities

Export starch price (THB)

Export starch spreads (THB)

Source: TTDI, Nettathai, and Krungsri Securities

Source: TTDI, Nettathai, and Krungsri Securities

Krungsri Securities Research

2017F 435,000 45,000 23,100 4,050

2

11 พฤศจิกายน 2559

Results Review | TWPC P/E Band

P/BV Band

Source: Bloomberg, Krungsri Securities

Source: Bloomberg, Krungsri Securities

Peer Comparison Market Cap BB Ticker Name US$ 219 TWPC TB THAI WAH PCL 875 TVO TB THAI VEGETABLE OIL PCL 6,889 CPF TB CHAROEN POKPHAND FOODS PUB 110 CFRESH TB SEAFRESH INDUSTRY PUB CO LTD 528 GFPT TB GFPT PUBLIC CO LTD 2,962 TU TB THAI UNION GROUP PCL 322 1068 HK CHINA YURUN FOOD GROUP LTD 1,265 002234 CH SHANDONG MINHE ANIMAL HUS-A 10,916 000895 CH HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A 2,453 002477 ch CHUYING AGRO-PASTORA GROUP-A 768 PF PM SAN MIGUEL PURE FOODS CO Average (simple) Source: Bloomberg, Krungsri Securities

Quarterly earnings Unit: (Btm) Sales Cost of sales Gross profit SG&A Operating profit Other income Other expense Equity income EBIT Interest expense EBT Income tax Minority interests Core profit Extra items Net income EPS (THB)

Ratio analysis Gross margin (%) SGA/Total revenue (%) Operating profit margin (%) Net profit margin (%)

PE (x) 16F 17F 13.1 12.2 11.9 13.7 18.0 16.2 8.6 6.9 12.5 11.7 18.4 15.4 22.8 NA 26.3 12.9 16.4 14.8 14.8 13.2 8.9 8.3 15.6 12.5

Div P/BV EPS Yid (x) G% (%) 16F 17F 16F 17F 16F 1.5 1.4 46.3 6.7 4.6 3.7 3.5 36.2 (13.5) 6.8 1.8 1.7 15.6 11.1 2.9 NA NA (3.0) 25.0 6.4 1.8 1.6 24.4 7.1 2.1 6.6 19.8 2.9 2.1 2.0 NA NA (103.7) NA NA 7.1 4.4 (203.9) 104.8 NA 6.1 10.8 5.6 4.3 4.0 3.0 2.4 390.9 11.9 NA NA NA 18.1 7.3 2.5 2.2 2.0 21.0 9.4 4.3

ROE Share Price (%) Performance 16F 1M 3M 6M YTD 9.4 6.1 28.7 11.4 15.1 12.6 34.5 69.6 32.1 23.6 2.5 5.0 20.2 70.8 11.0 0.6 10.7 6.4 6.4 NA 1.4 6.5 19.4 49.5 14.9 5.3 0.9 1.9 26.7 12.0 22.3 14.2 (17.0) NA 11.4 0.4 (10.1) (2.1) 58.3 29.5 8.5 10.2 26.2 (5.3) (4.8) 0.8 23.1 (7.0) (4.5) (5.6) 3.7 4.2 74.4 17.4 (0.1) 16.3

3Q15 1,395 1,123 272 185 87 17 7 110 110 22 5 83 83 0.1

4Q15 1,380 1,062 318 194 124 27 7 157 1 156 58 18 80 80 0.1

1Q16 1,527 1,137 390 191 199 20 7 226 2 224 42 19 163 163 0.2

2Q16 1,334 1,045 289 162 128 21 3 151 2 149 28 14 107 107 0.1

3Q16 1,519 1,120 399 189 210 40 3 252 2 250 43 23 185 185 0.2

19.5 13.3 6.2 5.9

23.0 14.1 9.0 5.8

25.5 12.5 13.0 10.7

21.7 12.1 9.6 8.0

26.3 12.4 13.8 12.2

Source: Company data, Bloomberg, Krungsri Securities

Krungsri Securities Research

3

11 พฤศจิกายน 2559

Results Review | TWPC

INCOME STATEMENT (Btm) Turnover Cost of sales (COGS) Depreciation &amoritisation Gross profit S&A expenses Operating profit Other operating income EBIT Interest expense Interest income Other income Goodwill amortisation Pre-tax profit Income tax on company & subsidiaries Profit after tax Minority interests Share of associate net income Preferred dividends Recurring attributable net profit Extraordinary items Reported net profit Shares in issue (Y/E, m) Shares in issue (weighted avg, m) EPS (before extraordinary items, Bt) DPS (Bt) DPS/EPS (%) CASHFLOW (Btm) Cash flows from operations before WC Net change in working capital Cash flow from Operations Capex Other Cash flow from Investment Net borrowings Equity capital raised Dividends paid Others Cash flow from financing Net change in cash

Krungsri Securities Research

2014 5,300 (4,141) (80) 1,079 (619) 460 0 460 (3) 0 97 0 554 (116) 438 (38) 33 0 433 0 433

2015 5,525 (4,251) (90) 1,184 (722) 462 0 462 (3) 0 104 0 563 (143) 420 (43) 26 0 403 0 403

2016F 6,003 (4,446) (98) 1,459 (720) 738 0 738 (8) 0 82 0 812 (166) 647 (73) 16 0 590 0 590

2017F 7,147 (5,406) (98) 1,644 (858) 786 0 786 (3) 0 84 0 868 (177) 691 (78) 16 0 629 0 629

2018F 7,504 (5,680) (98) 1,726 (900) 825 0 825 (3) 0 87 0 909 (185) 724 (81) 16 0 659 0 659

880 880 0.49 0.28 57

880 880 0.46 0.27 59

880 880 0.67 0.40 60

880 880 0.71 0.43 60

880 880 0.75 0.45 60

2014 518 (58) 460 (262) (362) (624) 19 0 (246) 18 (209) (373)

2015 576 (43) 533 (437) 452 15 69 0 (238) (258) (427) 121

2016F 687 (37) 651 (100) (696) (796) 0 0 (354) 0 (354) (499)

2017F 727 (112) 615 (100) (397) (497) 0 0 (377) 0 (377) (260)

2018F 757 (33) 724 (100) (124) (224) 0 0 (395) 0 (395) 105

4

11 พฤศจิกายน 2559

Results Review | TWPC BALANCE SHEET (Btm) Cash & equivalents A/C receivable Inventory Others Total Current Assets Property and equipment Investments & associates Goodwill Other assets Total Assets Short-term debt A/C payable Other current liabilities Total Current Liabilities Long-term debt Other liabilities Total Liabilities Share capital Share premium Treasury Translation adjustment Retained earnings Total ordinary equity Preferred equity Minorities Total equity & minorities BV per ordinary share (Y/E, Bt) Adjusted book value ps (Y/E, Bt)

2014 1,098 0 618 594 2,310 1,578 0 1,840 0 5,728 32 0 400 432 19 346 797 880 301 0 966 2,646 4,793 0 138 4,931 5.60 5.60

2015 1,219 0 672 625 2,516 1,925 0 1,388 0 5,829 88 0 482 570 32 306 908 880 301 0 667 2,894 4,742 0 179 4,921 5.59 5.59

2016F 720 0 703 625 2,048 1,927 0 2,084 0 6,059 88 0 390 478 32 392 902 880 301 0 667 3,130 4,978 0 179 5,157 5.86 5.86

2017F 460 0 852 744 2,056 1,929 0 2,481 0 6,466 88 0 471 559 32 467 1,058 880 301 0 667 3,382 5,230 0 179 5,409 6.15 6.15

2018F 565 0 894 781 2,240 1,932 0 2,605 0 6,777 88 0 495 583 32 490 1,105 880 301 0 667 3,645 5,493 0 179 5,672 6.45 6.45

RATIOS (%) Growth Turnover EBITDA EBIT Net profit EPS pre extraordinary items EPS (diluted) DPS Accounting ratios Gross profit margin Operating profit margin EBITDA margin EBIT margin Net profit margin ROA ROE Stability D/E (x) Net D/E (x) Interest Coverage Ratio Current ratio (x) Quick ratio (x) Valuation (x) PER Normalized PER P/BV EV/EBTDA Dividend yield (%)

2014

2015

2016F

2017F

2018F

15.0 0.3 (1.8) (3.1) (3.1) (3.1) 3.7

4.2 1.8 0.3 (6.9) (6.9) (6.9) (3.6)

8.6 37.0 41.3 46.3 46.3 46.3 48.9

19.1 5.4 6.0 6.7 6.7 6.7 6.7

5.0 4.2 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7

20.4 11.1 10.2 11.1 8.2 7.6 8.8

21.4 10.7 10.0 10.7 7.3 6.9 8.2

24.3 13.9 13.9 13.9 9.8 9.7 11.4

23.0 12.4 12.4 12.4 8.8 9.7 11.6

23.0 12.4 12.3 12.4 8.8 9.7 11.6

0.2 0.0 196.7 5.3 3.9

0.2 0.0 197.3 4.4 3.2

0.2 0.0 104.5 4.3 2.8

0.2 0.0 295.6 3.7 2.2

0.2 0.0 309.5 3.8 2.3

13.8 13.8 1.2 9.7 4.1

14.8 14.8 1.2 9.2 4.0

12.8 12.8 1.5 8.7 4.7

12.0 12.0 1.4 8.2 5.0

11.5 11.5 1.3 8.2 5.2

Krungsri Securities Research

5

CG Rating 2015 Companies with CG Rating ADVANC

BAFS

BCP

BIGC

BTS

CK

CPN

DRT

DTAC

DTC

EASTW

EGCO

GRAMMY

HANA

HMPRO

INTUCH

IRPC

IVL

KBANK

KCE

KKP

KTB

LHBANK

LPN

MCOT

MINT

MONO

NKI

PHOL

PPS

PS

PSL

PTT

PTTEP

PTTGC

QTC

RATCH

ROBINS

SAMART

SAMTEL

SAT

SC

SCB

SCC

SE-ED

SIM

SNC

SPALI

THCOM

TISCO

TKT

TMB

TOP

VGI

WACOAL

AAV

ACAP

AGE

AHC

AKP

AMATA

ANAN

AOT

APCS

ARIP

ASIMAR

ASK

ASP

BAY

BBL

BDMS

BKI

BLA

BOL

BROOK

BWG

CENTEL

CFRESH

CHO

CIMBT

CM

CNT

COL

CPF

CPI

CSL

DCC

DELTA

DEMCO

ECF

EE

ERW

GBX

GC

GFPT

GLOBAL

GUNKUL

HOTPOT

HYDRO

ICC

ICHI

INET

IRC

KSL

KTC

LANNA

LH

LOXLEY

LRH

MACO

MBK

MC

MEGA

MFEC

NBC

NCH

NINE

NSI

NTV

OCC

OGC

OISHI

OTO

PAP

PDI

PE

PG

PJW

PM

PPP

PR

PRANDA

PREB

PT

PTG

Q-CON

QH

RS

S&J

SABINA

SAMCO

SCG

SEAFCO

SFP

SIAM

SINGER

SIS

SITHAI

SMK

SMPC

SMT

SNP TCAP

BANPU

SPI

SSF

SSI

SSSC

SST

STA

STEC

SVI

SWC

SYMC

SYNTEC

TASCO

TBSP

TF

TGCI

THAI

THANA

THANI

THIP

THRE

THREL

TICON

TIP

TIPCO

TK

TKS

TMI

TMILL

TMT

TNDT

TNITY

TNL

TOG

TPC

TPCORP

TRC

TRU

TRUE

TSC

TSTE

TSTH

TTA

TTCL

TTW

TU

TVD

TVO

UAC

UT

UV

VNT

WAVE

WINNER

YUASA

ZMICO

2S

AEC

AEONTS

AF

AH

AIRA

AIT

AJ

AKR

AMANAH

AMARIN

AP

APCO

AQUA

AS

ASIA

AUCT

AYUD

BA

BEAUTY

BEC

BFIT

BH

BIG

BJC

BJCHI

BKD

BTNC

CBG

CGD

CHG

CHOW

CI

CITY

CKP

CNS

CPALL

CPL

CSC

CSP

CSS

CTW

DNA

EARTH

EASON

ECL

EFORL

ESSO

FE

FIRE

FOCUS

FORTH

FPI

FSMART

FSS

FVC

GCAP

GENCO

GL

GLAND

GLOW

GOLD

GYT

HTC

HTECH

IEC

IFEC

IFS

IHL

IRCP LALIN

ITD

JSP

JTS

JUBILE

KASET

KBS

KCAR

KGI

KKC

KTIS

KWC

KYE

L&E

LHK

LIT

LST

M

MAJOR

MAKRO

MATCH

MATI

MBKET

M-CHAI

MFC

MILL

MJD

MK

MODERN

MOONG

MPG

MSC

MTI

MTLS

NC

NOK

NUSA

NWR

NYT

OCEAN

PACE

PATO

PB

PCA

PCSGH

PDG

PF

PICO

PL

PLANB

PLAT

PPM

PRG

PRIN

PSTC

PTL

PYLON

QLT

RCI

RCL

RICHY

RML

RPC

S

SALEE

SAPPE

SAWAD

SCCC

SCN

SCP STANLY

SEAOIL

SIRI

SKR

SMG

SOLAR

SORKON

SPA

SPC

SPCG

SPPT

SPVI

SRICHA

SSC

STPI

SUC

SUSCO

SUTHA

SYNEX

TAE

TAKUNI

TCC

TCCC

TCJ

TEAM

TFD

TFI

TIC

TIW

TLUXE

TMC

TMD

TOPP

TPCH

TPIPL

TRT

TSE

TSR

TT

UMI

UP

UPF

UPOIC

UREKA

UWC

VIBHA

VIH

VPO

WHA

WIN

XO

Disclaimer การเปิดเผยผลการสํารวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ในเรือ$ งการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) นี3 เป็นการ ดําเนินการตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสารวจของ IOD เป็นการสํารวจและประเมินจากข้อมูล ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (MAI) ทีม$ กี ารเปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นข้อมูลทีผ$ ลู้ งทุน ทัวไปสามารถเข้ $ าถึงได้ ดังนัน3 ผลสํารวจดังกล่าวจึงเป็นการนําเสนอในมุมมองของบุคคลภายนอก โดยไม่ได้เป็นการประเมินการปฏิบตั ิ และมิได้มกี ารใช้ ข้อมูลภายในเพือ$ การประเมิน ผลสารวจดังกล่าวเป็นผลการสํารวจ ณ วันทีป$ รากฏในรายงานการกํากับดูแลกิจการของบริษทั จดทะเบียนไทยเท่านัน3 ดังนัน3 ผลการสํารวจจึงอาจเปลีย$ นแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมือ$ ข้อมูลทีเ$ กีย$ วข้องมีการเปลีย$ นแปลง ทัง3 นี3 บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) มิได้ ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองถึงความถูกต้องครบถ้วนของผลการสํารวจดังกล่าวแต่อย่างใด

Anti-corruption Progress Indicator 2015 ู ี+เกี+ยวข้อง) Level 5: Extended (ขยายผลสู่ผ้ท BCP

CPN

GYT

PE

PM

PPP

PT

PTT

BAFS EASTW KGI SABINA TISCO

BANPU ECL KKP SCB TMB

BAY EGCO KTB SINGER TMD

BBL ERW LANNA SIS TNITY

PTTGC

SAT

SCC

THANI

TOP

BLA GCAP MBKET SNP TSTH

BTS HANA MFC SSF

CFRESH HTC MINT SSI

CIMBT IFEC MTI SSSC

Level 4: Certified (ได้รบั การรับรอง) ADVANC AMANAH CSL DCC IRPC IVL PPS PSL TCAP THCOM

ASP DRT KBANK PTG THRE

AYUD DTC KCE PTTEP THREL

BKI FSS LHBANK SNC TOG

CNS INTUCH NKI SVI

Level 3B: Established by Commitment and Policy (มีมาตรการป้ องกัน ตามคํามันและนโยบาย) + AAV CITY GL MANRIN PJW SAPPE SUTHA TOPP UV

AHC CK GOLD MATI PLANB SC T TPC VPO

AIT AKR CKP COLOR GPSC GRAMMY MODERN MSC PLE POLAR SCP SFP TAE TBSP TPCH TPIPL WAVE WINNER

ARROW CWT HYDRO NOBLE PRG SIM TCC TSR YUASA

ASK EARTH IRCP NOK PTL SLP TFD TT

BA EASON IT NPK Q-CON SMT TGCI TYCN

BDMS EPG JCT NUSA QTC SPA TGPRO UAC

BEC F&D KCM OISHI RCI SPORT THANA UBIS

BJCHI FANCY KWC OTO S11 SSC THIP UEC

CGH FIRE LH PAF SALEE SST TIW UMI

CHG FMT LIT PAP SAM STEC TK UP

CHOW FORTH LOXLEY PATO SAMART STPI TMW UPF

CIG GENCO MACO PF SAMTEL SUC TNDT UT

Level 3A: Established by declaration of intent (มีมาตรการป้ องกัน ตามคําประกาศเจตนารมณ์) ABC BWG DIMET ICC MAKRO PACE ROJNA SPI TMILL ZMICO

ACAP CEN DNA ICHI MC PCSGH RWI SRICHA TMT

AGE CENTEL DTAC INOX MCOT PDI SAMCO STANLY TNL

AH CHARAN EA INSURE MFEC PG SCCC SUPER TPCORP

ANAN CHO ECF IRC MJD PHOL SCG SYMC TSTE

AP CHOTI EE JAS MONO PLAT SEAOIL SYNEX TTCL

APCS CM EVER JTS MOONG PR SE-ED SYNTEC TU

APURE CNT FPI JUBILE NBC PRANDA SENA TASCO TVI

AS COL GBX KC NDR PREB SITHAI TCMC UOBKH

ASIA CPF GC KTC NINE PS SMK TFI UREKA

ASIAN CPI GFPT KYE NMG QLT SMPC THAI VGI

ASIMAR CPL GLOW LHK NSI RATCH SPALI TICON VNT

BIGC DELTA HMPRO LPN NTV RML SPC TKT WACOAL

BROOK DEMCO HOTPOT LRH OGC ROBINS SPCG TLUXE WHA

ั ิ) Level 2: Declared (ประกาศเจตนารมณ์ เข้าเป็ นแนวร่วมปฏิ บต 2S BLAND FER KASET MILL PSTC SPACK TRT VNG

ABICO BROCK FNS KBS MK PYLON SPPT TRU WIIK

AF BRR FVC KCAR MPG QH SR TRUE WIN

AIRA BSBM GEL KKC MTLS ROCK SUSCO TSC XO

AKP BTNC GLOBAL KSL NCH ROH TAKUNI TSI

ALUCON CCP GUNKUL KTECH NCL RP TEAM TTW

AMARIN CI IEC L&E NNCL RPC TF TVD

AMATA CSC IFS LALIN NPP S&J TIC TVO

AOT CSR ILINK LTX OCC SGP TIP TVT

APCO CSS INET M OCEAN SIAM TIPCO U

BEAUTY EFORL J MALEE PB SKR TMC UKEM

BFIT EPCO JMT MBAX PCA SMG TMI UNIQ

AQUA CTW HFT MDX PRIN SMM TH TWZ

ARIP DCON HTECH MIDA RAM SOLAR TKS UMS

AUCT DRACO IHL ML RICH SPG TNH UPA

BAT-3K DSGT ITD MPIC RS SPVI TNPC UPOIC

BIG DTCI JSP NC SANKO STA TPAC UTP

BJC E KDH NEP SAUCE STAR TPOLY UVAN

BOL EMC KTIS NWR SAWAD SVH TRC VARO

CBG ESSO KTP OHTL SAWANG SVOA TRUBB VI

BH BKD ESTAR FE JUTHA K MBK MEGA PDG PRINC SMIT SORKON TPA TPP UWC VIBHA

Level 1: Committed (มีนโยบาย) AEONTS CGD GIFT MAJOR PL SF TC TTI WG

AFC CMR GLAND MATCH PPM SHANG TCCC TTL

AJ CPH GRAND MAX PRAKIT SIRI TCJ TTTM

AMC CSP GREEN M-CHAI PRECHA SMART TCOAT TWP

CCET FOCUS LEE PICO SCN SWC TSE VIH

CCN FSMART LST PK SEAFCO TAPAC TTA VTE

Disclaimer การเปิดเผยผลการประเมินดัชนีชว3ี ดั ความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกีย$ วข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน (Anti-Corruption Progress Indicators) ของ บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึง$ จัดทําโดยสถาบันไทยพัฒน์น3ี เป็นการดําเนินการตามนโยบายและตามแผนพัฒนาความยังยื $ น สําหรับบริษทั จดทะเบียนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยผลการประเมินดังกล่าวของสถาบันไทยพัฒน์ อาศัยข้อมูล ทีไ$ ด้รบั จากบริษทั จดทะเบียนตามทีบ$ ริษทั จดทะเบียนได้ระบุในแบบแสดงข้อมูลเพือ$ การประเมิน Anti-Corruption ซึง$ ได้อา้ งอิงข้อมูลมาจากแบบแสดง รายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี (แบบ 56-2) หรือในเอกสารและหรือรายงานอื$นทีเ$ กีย$ วข้องของบริษทั จดทะเบียนนัน3 แล้วแต่กรณี ดังนัน3 ผลการประเมินดังกล่าวจึงเป็นการนําเสนอในมุมมองของสถาบันไทยพัฒน์ซง$ึ เป็นบุคคลภายนอก โดยมิได้เป็นการประเมินการปฏิบตั ขิ องบริษทั จด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมิได้ใช้ขอ้ มูลภายในเพือ$ การประเมิน เนื$องจากผลการประเมินดังกล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วันที$ ปรากฏในผลการประเมินเท่านัน3 ดังนัน3 ผลการประเมินจึงอาจเปลีย$ นแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมือ$ ข้อมูลทีเ$ กีย$ วข้องมีการเปลีย$ นแปลง ทัง3 นี3 บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) มิได้ยนื ยัน ตรวจสอบ หรือรับรองความถูกต้องครบถ้วนของผลการประเมินดังกล่าวแต่อย่างใด

Reference Level 5: Extended – การแสดงให้เห็นถึงนโยบายทีค$ รอบคลุมถึงหุน้ ส่วนทางธุรกิจทีป$ รึกษาตัวกลาง หรือตัวแทนธุรกิจ ทีจ$ ะไม่มสี ว่ นเกีย$ วข้องกับคอร์รปั ชันทุกรูปแบบ Level 4: Certified – การแสดงให้เห็นถึงการนําไปปฎิบตั โิ ดยมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของการบวนการทัง3 หมดจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูส้ อบบัญชี ที$ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ การได้รบั การรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิ (CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือได้ผา่ นการตรวจสอบเพื$อให้ความ เชื$อมันอย่ $ างเป็ นอิสระจากหน่วยงานภายนอก Level 3: Established – การแสดงให้เห็นถึงระดับขอบเขตของนโยบายของบริษทั Level 3A: บริษทั มีการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC หรือภาคี Level 3B: บริษทั มีคํามันและนโยบายของบริ $ ษทั แต่มไิ ด้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม โครงการ CAC หรือภาคี Level 2: Declared – การแสดงให้เห็นถึงความมุง่ มันโดยการประกาศเจตนารมณ์ $ เข้าร่วมปฏิบตั ิ (CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต Level 1: Committed – การแสดงให้เห็นถึงคํามันจากผู $ บ้ ริหารสูงสุดและขององค์กรโดยมติและนโยบายของคณะกรรมการในเรื$องการดําเนินธุรกิจทีจ$ ะไม่มสี ว่ นเกีย$ วข้อง กับคอร์รปั ชัน$

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหำชน)

สำนักงำนใหญ่ เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2659-7000 โทรสาร 0-2658-5699 Internet Trading: 0-2659-7777

สำขำ

สำขำเอ็มโพเรียม 622 เอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสุขมุ วิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2695-4500 โทรสาร 0-2695-4599

สำขำนครปฐม 67/1 ถนนราชดาเนิน ตาบลพระปฐมเจดีย์ อาเภอเมือง จ.นครปฐม 73000 โทร. 0-3427-5500-7 โทรสาร 0-3421-8989

สำขำเซ็นทรัลบำงนำ 589/151 อาคารเซ็นทรัลซิตที้ าวเวอร์ 1 ออฟฟิศ ชั้น 27 ถนนบางนา-ตราด แขวง-เขต บางนา กรุงเทพฯ 10260 โทร. 0-2763-2000 โทรสาร 0-2399-1448

สำขำสุพรรณบุรี 249/171-172 หมู่ 5 ตาบลท่าระหัด อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000 โทร. 0-3550-1234 โทรสาร 0-3552-2449

สำขำพระรำม 2 111/917-919 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 โทร. 0-2895-9575 โทรสาร 0-2895-9557

สำขำนครรำชสีมำ 168 ถนนจอมพล ตาบลในเมือง อาเภอเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 0-4425-1211-4 โทรสาร 0-4425-1215

สำขำถนนวิภำวดีรังสิต ที่ทาการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาถนนวิภาวดีรังสิต (ซันทาวเวอร์ส) 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2273-8388 โทรสาร 0-2273-8399

สำขำขอนแก่น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น 114 ถนนศรีจันทร์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร. 0-4322-6120 โทรสาร 0-4322-6180

สำขำชลบุรี 64/17 ถนนสุขมุ วิท ตาบลบางปลาสร้อย อาเภอเมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร. 0-3879-0430 โทรสาร 0-3879-0425 สำขำหำดใหญ่ 90-92-94 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ถนนนิพทั ธ์อุทิศ 1 ตาบล หาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074- 221-229 โทรสาร 074-221-411

สำขำเชียงใหม่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาประตูช้างเผือก 70 ถนนช้างเผือก ตาบลศรีภูมิ อาเภอเมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร. 0-5321-9234 โทรสาร 0-5321-9247 สำขำเชียงรำย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาเชียงราย 231-232 ถนนธนาลัย ตาบลเวียง อาเภอเมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. 0-5371-6489 โทรสาร 0-5371-6490 สำขำพิษณุโลก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก 275/1 ถนนพิชัยสงคราม ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร. 0-5530-3360 โทรสาร 0-5530-2580

Analyst Team

Sector Coverage

Central line

E-mail

ณภัทร จันทรเสรีกุล, Head of Research กิตติสร พฤติภทั ร, CFA, FRM เจษฎา เตชะหัสดิน, CFA สุนทร ทองทิพย์ วรพงศ์ ตันติวฒ ุ ิพงศ์ กรัณย์ อินทร์ชัย ธีระพล อุดมเวศย์ กิตติ พิทักษ์ธรี ะบัณฑิต, Assistant Analyst อาทิตย์ จันทร์สว่าง นลินี ประมาณ, Assistant Analyst อภิศักดิ์ ลิมป์ธารงกุล

Energy, Petrochemical, Strategy

662-659-7000 ext. 5000

[email protected]

Construction Property, ICT,Materials Contractor Banking, Consumer Finance, Insurance

662-659-7000 ext. 5019

[email protected]

662-659-7000 ext. 5004

[email protected]

Food, Transportation, Strategy Electronic, Automotive, Commerce

662-659-7000 ext. 5009

[email protected]

662-659-7000 ext. 5016

[email protected]

Renewable Energy

662-659-7000 ext. 5010

[email protected]

Healthcare, Tourism

662-659-7000 ext. 5012

[email protected]

Mid - Small cap, MAI

662-659-7000 ext. 5005

[email protected]

662-659-7000 ext. 5007

[email protected]

Mid - Small cap, MAI Technical

Fax 662-658-5643

คำแนะนำในกำรลงทุน ซื้อ - หุ้นที่คาดหวังอัตราผลตอบแทนรวมจากการลงทุนเกินกว่า 10% ภายในระยะเวลา 1 ปีข้างหน้าสาหรับหุ้นขนาดเล็ก, เกินกว่า 5% สาหรับหุ้นขนาดใหญ่ ถือ - หุ้นที่คาดหวังอัตราผลตอบแทนรวมจากการลงทุนระหว่าง -10% ถึง 10% ภายในระยะเวลา 1 ปีข้างหน้าสาหรับหุ้นขนาดเล็ก, ระหว่าง -5% ถึง 5% สาหรับหุ้นขนาดใหญ่ ขำย - หุ้นที่คาดหวังอัตราผลตอบแทนรวมจากการลงทุนน้อยกว่า 10% ภายในระยะเวลา 1 ปีข้างหน้าสาหรับหุ้นขนาดเล็ก, เกินกว่า 5% สาหรับหุ้นขนาดใหญ่

www.krungsrisecurities.com

Thai Wah - SETTRADE.COM

Source: Company data and Krungsri Securities. Tapioca root price (THB) ..... SOLAR SORKON. SPA. SPC. SPCG .... Renewable Energy. 662-659-7000 ext.

650KB Sizes 6 Downloads 338 Views

Recommend Documents

Thai Wah PCL - Settrade
Jul 11, 2018 - Operating Profit. 68. 153. (55.5). 97. (29.8). 165. 333. (50.4). Operating EBITDA. 68. 153. (55.5). 97 ..... Operating Cash Flow. 728. 586. 586. 927.

Thai Wah - Settrade
Apr 11, 2018 - Q3. Q4. 2014. n.a.. n.a.. n.a.. n.a.. 2015. n.a.. n.a.. n.a.. 0.00. 2016. 0.18. 0.12. 0.21. 0.24. 2017. 0.15. 0.12. 0.12. 0.16. Share price chart. (30). (20). (10). 0. 10 ...... NOK AIRLINES. TVO. THAI VEGETABLE OIL. DCC. DYNASTY CERAM

Thai Oil
GRM TOP upside. FY16 US$7.5 1.46 consensus 5%. 74 re-rate. P/BV FY16F 1.5x discount. 2011-12 1.7x FY16F. FY11-12 Market GRM. US$7.5/bbl FY11-12 US$4.9. Financial Summary (Btm). Year to Dec. 2013. 2014. 2015F. 2016F. 2017F. Sales (Btm). 414,575 390,09

Thai Airways International - SETTRADE.COM
Financial Summary (Btm). Year to Dec ...... เตชะหัสดิน, CFA. Banking, Consumer Finance, Insurance 662-659-7000 ext. ... Renewable Energy. 662-659-7000 ext.

Thai Airways International
Mar 14, 2017 - 12M target price (Bt/shr). 19.09 ..... Thai Airways International – Share Price Movement ... Telephone 852.2878.6888 Facsimile 852.2878.6800.

Krung Thai Card - Settrade
Apr 18, 2018 - Source: Company data, KGI Research. Chalie Keuyen. 66.2658.8888 Ext. 8851 [email protected]. ALERT. Thailand. Krung Thai Card. (KTC.

THAI OIL - Settrade
Jul 6, 2018 - 3เหตุผลที่คงค ำแนะน ำ “ขำย” 1) แม้โครงกำรพลังงำนสะอำด (CFP) จะหนุนกำรเติบโต. ระยะยำว แต่ต้à¸

Thai Airways International - Settrade
Mar 14, 2017 - Figure 5: Shareholding structure. Shareholding structure, percent. Source: Company data, KGI Research. Figure 7: Number of passengers. Mn. Source: Company data, KGI Research. Figure 9: Revenue Passengers-Kilometers (RPK). Bn. Source: C

Krung Thai Card - Settrade
Jan 18, 2018 - 18.0. 20.0. Credit card. Personal loan. Total. 34 35 38 36 37 38 41 40 41 4146 43 44 44 46. 13 15 1716 17 17. 19 19 20 20. 22 22 22 24 25.

Thai Airways International - Settrade
Mar 12, 2018 - Thai Airways Company (TAC) and Scandinavian Airlines System. (SAS) with the initial purpose of providing international commercial air.

Thai Airways International - settrade.com
Target Price: Bt28.0 (+30.2%). ▫ qoq yoy 607 ... Share Price Performance. YTD 1Mth 3Mth ..... Current assets less inventory/current liabilities. 0.6. 0.7. 0.9. 0.8. 0.7.

Krung Thai Bank - efinanceThai
(6.7). (7.0). Source: Bloomberg, Krungsri Securities ... Source: Company data, Krungsri Securities. KTB: FY16F key financial ..... Renewable Energy, Contractor.

Download Hot Thai Kitchen: Demystifying Thai Cuisine ...
... Cuisine with. Authentic Recipes to Make at Home Full PDF ... brings her signature warmth ... connect with Pailin online, too. ... and inspire you in your Thai.

krung thai bank - Settrade
Sep 19, 2017 - 4. Liquidity risk: Liquidity risk arise from a mismatch of maturity of the bank's assets and liabilities. Total Interest Income. 132,525. 129,230 124,277 131,521. Total Interest Expenses. 51,657. 42,264. 37,211. 41,072. Net Interest In

SINO-Thai Engineering - Settrade
Nov 13, 2017 - 64.73. 52w High/Low (Baht). 29.00 / 23.40. 3m Avg. turnover (THBmn). 237.04. Market cap (THBmn). 37,975.15. Major Shareholders. บริษัท: ซี.

Thai Airways International
May 2, 2018 - Corporate income tax. 114. 242. (52.9). 108. 5.0 ..... 40% and the bottom 40% of KGI's coverage universe in the related market (e.g. Taiwan).

krung thai bank - Settrade
Oct 24, 2017 - กําไร 3Q60 ตํ่าคาด จากการตั้งสํารองที่สูงกว่าคาด. KTB รายงานกําไรสุทธิ 3Q60 ที่ 5,872 ล้านบาท (-31% Y

Krung Thai Bank
(7.0). Source: Bloomberg, Krungsri Securities ... 2. 8 2559. KTB: 1Q16F results preview. Financial statements. 1Q15. 4Q15 ..... Renewable Energy, Contractor.

Thai Metal Trade
The stock's excess return* over the next tw elve m onths is ranked in the top 40% of KG I's coverage universe in the related m arket (e.g. Taiw an). N eutral (N ).

Krung Thai Card
Aug 2, 2017 - NPL coverage สูงขึ้นได้ขนาดนี้ บริษัทต้องก าหนด credit cost ต่อปีไว้สูงถึง 880bps .... Figure 10: Credit card spending growth (KTC vs. .... Non-

Thai Airways International - Settrade
May 2, 2018 - 41/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong ... KGI policy and/or applicable law regulations preclude certain types of ...