Thailand COMPANY

Thaicom

UPDATE

Thailand

Thaicom (THCOM.BK/THCOM TB)*

ยังมีอปุ สรรคต้ องฝ่ าฝัน

Underperform Downgraded Price as of 8 Feb 2018

12.00

12M target price (Bt/shr)

12.50

Unchanged / Revised up (down) (%)

(34.2)

Upside/downside (%)

4.2

Key messages

เราได้ปรับประมาณการกาไรของ THCOM ในปี 2561-62 สะท้อนผลประกอบการที่อ่อนแอในปี 2560, อุปสรรคในปี 2561 เป็ นต้นไป และกาไรพิเศษจากการขาย บมจCS Loxinfo (CSL.BK/CSL TB) เข้ามาพิจารณาด้วย ซึ่ งส่ งผล ให้ประมาณการกาไรสุ ทธิปี 2561 ของเราเพิ่มขึ้นจาก ประมาณการเดิม 21% เป็ น 2.2 พันล้านบาท (จากที่มีผล ขาดทุน 2.6 พันล้านบาทในปี 2560) แต่ประมาณการปี 2562 ลดลงจากเดิม 32% เหลือ 400 ล้านบาท จากการปรับ ประมาณการทาให้ราคาเป้ าหมายปี 2561 ลดลงจาก 19 บาท เหลือ 12.50 บาท ซึ่ งเหลือ upside อีกเพียงแค่ 4% ใน ขณะเดียวกัน ก็ยงั มีความเสี่ ยงทั้งด้านธุรกิจ และกฎเกณฑ์ ของทางการ ดังนั้น เราจึงยังปรับลดคาแนะนา จากเดิม "ถือ" เป็ น "ขาย"

Trading data Mkt cap (Btbn/US$mn)

12.8/321

Outstanding shares (mn)

1,096

Foreign ownership (mn)

181

3M avg. daily trading (mn)

4

52-week trading range (Bt)

11.60 - 20.30

Performance (%)

3M

6M

12M

Absolute

-3.3

-27.3

-48.7

Relative

-9.9

-37.2

-55.7 4Q

Quarterly EPS Bt

1Q

2Q

3Q

2015

0.49

0.52

0.24

0.68

2016

0.64

0.54

0.40

(0.10)

2017

0.24

0.20

0.06

(2.91)

Share price chart 22

10

20

0 (10)

18

(20)

16 (30) 14

(40)

12

10 Feb-17

(50) (60) Apr-17

Jun-17

Share Price

Sep-17

Nov-17

Price performance relative to SET

Source: SET

Piyathida Sonthisombat 66.2658.8888 Ext.8852 [email protected]

Jan-18

Event ประชุมนักวิเคราะห์ lmpact คาดว่ารายได้จะลดลงต่ อเนื่อง ถึงแม้วา่ อัตราการใช้งานดาวเทียมแบบดั้งเดิม (ไทยคม 5, ไทยคม 6, ไทยคม 7 และ ไทยคม 8) จะเพิ่มขึ้น จาก 57% ในปี 2559 เป็ น 59% เนื่ องจากมีลูกค้าใหม่ในตลาด CLMV และแอฟริ กา แต่รายได้จาก ดาวเทียมพวกนี้กลับลดลง 16% YoY เหลือ 3.7 พันล้านบาท จากอัตราค่าบริ การที่ลดลง ในขณะเดียวกัน อัตราการใช้งานดาวเทียมสาหรับบรอดแบนด์ (ไอพีสตาร์ ) ก็ลดลงจาก 55% ในปี 2559 เหลือแค่ 26% หลังจากที่ลูกค้าในออสเตรเลีย ไทย และ จีน ยกเลิกสัญญา ส่ งผลให้รายได้จากไอพีสตาร์ ลดลงเหลือแค่ 2.7 พันล้านบาท (-31% YoY) สาหรับในปี 2561-62 เรามองว่า THCOM อาจจะรักษาระดับรายได้เอาไว้ ได้ยาก เนื่องจากยังมีโอกาสที่ลูกค้าเดิมบอกเลิกสัญญาอีก ในขณะที่ลูกค้าใหม่ก็น่าจะเข้ามาใช้บริ การ ด้วยอัตราค่าบริ การที่ถูกลง การบันทึกผลขาดทุนจากการด้ อยค่ าก้ อนใหญ่ ในปี 2560 จะช่ วยให้ ต้นทุนลดลง หลังจากที่ THCOM รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าดาวเทียมก้อนใหญ่ถึง 3.2 พันล้านบาท สาหรับ ดาวเทียมไอพีสตาร์ และไทยคม 6 ไปแล้วในปี 2560 เราคาดว่าต้นทุนค่าตัดจาหน่ายดาวเทียมจะลดลงได้ ประมาณปี ละ 868 ล้านบาทตั้งแต่ปี 2561 เป็ นต้นไป ตามมูลค่าทางบัญชีที่ลดลงของดาวเทียมทั้งสองดวง เราเชื่ อว่าในขณะที่รายได้ยงั มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่ อง แต่ตน้ ทุนที่ลดลงจะช่วยหนุนให้ผลประกอบการ ยังคงมีกาไรได้ ปรับประมาณการกาไรสุ ทธิปี 2561-62 เราต้องปรับประมาณการกาไรสุ ทธิ ของ THCOM ในปี 2561-62 เพื่อสะท้อนผลประกอบการที่อ่อนแอ ในปี 2560 โดยเราได้ปรับสมมติฐานหลักดังต่อไปนี้ i) ปรับลดรายได้ปี 2561-62 ลง 8% - 9% ตามลาดับ ii) ปรับลดต้นทุนปี 2561 ลง 12% และปี 2562 ลง 14% และ iii) ปรับเพิ่มกาไรพิเศษ (หลังภาษี) จากการ ขายธุรกิจอินเตอร์เน็ต คือ บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟร์ (CSL) ในปี 2561 เพิ่มขึ้นจาก 1.6 พันล้านบาท เป็ น 1.9 พันล้านบาท เพื่อสะท้อนถึงธุรกรรมที่เกิดขึ้นในเดือนมกราคม 2561 ซึ่งหลังจากการปรับสมมติฐาน ดังกล่าวแล้วทาให้ประมาณการกาไรปี 2561 ของเราเพิ่มขึ้น 21% จากประมาณการเดิม แต่ประมาณการ กาไรปี 2562 ลดลงจากเดิม 32% Valuation and action หลังจากที่เราปรับประมาณการใหม่ ก็ทาให้ราคาเป้ าหมายปี 2561 ลดลงจาก 19 บาท เหลือ12.50 บาท (DCF, WACC ที่ 11.7%) ซึ่งเหลือ upside อีกเพียงแค่ 4% ในขณะเดียวกัน ก็ยงั มีความเสี่ ยงทั้งด้านธุรกิจ และกฎเกณฑ์ของทางการ ดังนั้นเราจึงปรับคาแนะนาจากเดิม "ถือ" เป็ น "ขาย" Risks การแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจดาวเทียม และความไม่แน่นอนด้านกฎเกณฑ์ทางการเกี่ยวกับการ ดาเนินงานของบริ ษทั หลังจากที่สมั ปทานหมดอายุในปี 2564 Key financials and valuations Revenue (Btmn) Gross Profit (Btmn) EBIT(Btmn) Net Profit (Btmn) Normalized Profit (Btmn) EPS(Bt) DPS(Bt) EPSgrowth (%) P/E(x) P/B (x) EV/EBITDA (x) Net debt/Equity (x) Dividend yield (%) Return on Average Equity (%)

Dec-15A 12,453 5,099 2,981 2,122 2,717 1.94 0.65 32.6 15.0 1.8 5.5 0.5 2.2 12.0

Dec-16A 8,642 3,073 1,562 1,612 1,460 1.47 0.70 (24.1) 13.2 1.1 4.7 0.4 3.6 8.7

Dec-17A 6,689 1,398 (286) (2,650) 507 (2.42) 1.36 (264.4) NM 0.9 5.2 0.4 10.3 (15.5)

Dec-18F 6,088 1,790 214 2,173 288 1.98 0.79 NM 6.1 0.8 6.0 0.1 6.6 13.9

Dec-19F 5,966 1,856 239 370 370 0.34 0.14 (83.0) 35.5 0.9 5.9 0.1 1.1 2.4

Source: Company data, KGI Research

February 9, 2018

*The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities. http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT

Please see back page for disclaimer

1

Thailand

Thaicom

Figure 1: Key assumptions

Key assumptions Revenue (Btbn) 1.Satellite business - Coventional satellites - Broadband satellites 2.Internet & media business 3.Telecom business in Laos

2015A

2016A

2017A

2018F

2019F

5.0 4.2 3.3 0.2

4.4 4.0 0.3 0.2

3.7 2.7 0.3 0.2

3.5 2.2 0.3 0.2

3.4 2.2 0.3 0.2

Satellite transponders Conventional satellites Broadband satellite (Mbps)

86 38

110 38

110 38

110 38

110 38

Satellite Utilization (%) Conventional satellites Broadband satellite

88 58

57 55

59 26

59 22

60 22

2015A

2016A

2017A

2018F

2019F

Source: Company data, KGI Research

Figure 2: Financial forecasts

Revenue (Bt bn) Previous New forecast Change (%)

12.5 12.5 -

8.6 8.6 -

6.7 6.7 -

6.6 6.1 (7.9)

6.6 6.0 (9.0)

Costs (Bt bn) Previous New forecast Change (%)

(7.4) (7.4) -

(5.6) (5.6) -

(5.3) (5.3) -

(4.9) (4.3) (11.6)

(4.8) (4.1) (13.7)

Extra items (Bt bn) Previous New forecast Change (%)

-

-

(3.3) NM

1.6 1.9 17.8

Net profit (Bt bn) Previous New forecast Change (%)

2.1 2.1 -

1.6 1.6 -

(2.6) (2.6) -

1.8 2.2 20.7

-

0.5 0.4 (31.7)

Source: Company data, KGI Research

February 9, 2018

*The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities. http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT

Please see back page for disclaimer

2

Thailand

Thaicom

Figure 4: Satellites in portfolio

NBTC’s license (Thaicom 7 and Thaicom 8). The company also provides internet & media services and invests in telecom business in Laos. In 1H17, the company’s core revenue comes from conventional satellites (Thaicom 5, Thaicom 6, Thaicom 7 and Thaicom 8), which represents 38% of total revenue while revenue from broadband satellite

84 Ku-Spot Beams 8 Ku-Spot Beams (Augment) 3 Ku-Shape Beams 7 Ku-Broadcast Beams Coverage area 14 countries in Asia Pacific

(Thaicom 4) stood at 32%.

Thaicom5

Thaicom6

Thaicom7

Thaicom8

Conventional 78.5 May-06 14 years

Conventional 78.5 Jan-14 15 years

Conventional 120.0 Sep-14 18 years

Conventional 78.5 May-16 16 years

25 transponders 15 transponders Indochina Asia South Asia Europe Africa Australia

24 transponders 9 transponders Southeast Asia Africa

14 transponders Indochina Asia

24 transponders Indochina South Asia Africa

Conventional satellite revenue, Btbn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Broadband satellite

Q

Q

Media business

QQQ

 

Q

 

Q

 

Q

 

Q

 

Q

 

Q

 

Q

 

Q

 

Q

 

Q

 

QQ

Figure 6: Conventional satellite revenue

Sales and service revenue, percent

Q

Figure 5: Breakdown revenue

Q

Source: Company data

Q

Source: Company data

Q

Thaicom 5 and Thaicom 6) that will be terminated in 2018 and

Thaicom4 (iPSTAR) Broadband 119.5 Aug-05 15 years

Q

satellite services operate under both MDES’s concession (Thaicom 4,

Satellite type Orbital slot Launched date Designed life Capacity C-band Ku-band Others

Q

Thaicom Public Company Limited (THCOM) was founded in 1991. Its

Q

Figure 3: Company profile

Conventional satellite

Source: Company data

Source: Company data

Figure 7: Broadband satellite revenue

Figure 8: Quarterly earnings

Broadband satellite revenue, Btbn

Sales & service revenue, Bt bn (LHS); net profit, Btmn (RHS)   

Source: Company data

Figure 9: Company’s PER

Figure 10: Company’s PBV

PER, times

PBV, times

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Sales & service revenue

Source: Company data

50.0

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

     

Net profit

4.0 +2.0 sd = 43.7x

40.0

+2.0 sd = 3.0x 3.0

+1.0 sd = 29.9x

30.0

+1.0 sd = 2.4x

Average = 16.1x

20.0

2.0

-1.0 sd = 2.3x

-1.0 sd = 1.3x 1.0

-2.0 sd = -11.4x

10.0 0.0 2013

2014

2015

Source: Bloomberg, KGI Research

February 9, 2018

2016

2017

2018F

2019F

0.0 2013

-2.0 sd = 0.7x

2014

2015

2016

2017

2018F

2019F

Source: Bloomberg, KGI Research

*The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities. http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT

Please see back page for disclaimer

3

Thailand

Thaicom

Quarterly income statement Income Statement (Bt mn) Revenue Cost of Goods Sold Gross Profit Operating Expenses Other incomes Operating Profit Depreciation of fixed assets Operating EBITDA Non-Operating Income Interest Income Other Non-op Income Non-Operating Expenses Interest Expense Other Non-op Expenses Net investment Income/(Loss) Pre-tax Profit Current taxation Minorities Extraordinary items Net Profit EPS(Bt) Margins (%) Gross profit margin Operating margin Operating EBITDA margin Net profit margin Growth (%) Revenue growth Operating growth Operating EBITDA growth Net profit growth

Mar-15A

Jun-15A

Sep-15A

Dec-15A Mar-16A

Jun-16A

Sep-16A

3,074 (1,859) 1,214 (561)

2,939 (1,757) 1,181 (529)

3,147 (1,824) 1,323 (507)

3,294 (1,914) 1,380 (521)

653 (698) 1,351 117

652 (704) 1,356 288

816 (705) 1,521 117

117 (82) (82) 46 735 (147) (48) 540 0.49

288 (284) (82) (202) 77 733 (115) (46) 572 0.52

39.5 21.3 44.0 17.6 8.0 18.4 15.3 35.4

Dec-16A Mar-17A

Jun-17A

Sep-17A

Dec-17A

3,210 (1,794) 1,416 (596)

2,902 (1,734) 1,168 (458)

2,791 (1,757) 1,034 (525)

2,614 (2,069) 545 (646)

2,731 (1,870) 862 (543)

2,286 (1,758) 528 (427)

2,312 (1,699) 612 (484)

2,153 (1,696) 457 (548)

860 (695) 1,555 42

820 (683) 1,503 161

710 (685) 1,395 48

509 (780) 1,289 126

(102) (776) 675 74

319 (759) 1,078 146

101 (763) 864 257

128 (769) 898 101

(91) (931) 839 61

117 (539) (86) (454) (13) 381 (66) (50) 265 0.24

42 (70) (56) (14) 83 915 (131) (39) 745 0.68

161 (70) (70) 41 952 (203) (49) 700 0.64

48 (73) (73) 62 748 (110) (46) 591 0.54

126 (108) (108) 51 578 (101) (44) 434 0.40

74 (163) (109) (55) 44 (147) 66 (33) (114) (0.10)

146 (106) (106) 24 383 (75) (49) 259 0.24

257 (104) (104) 67 321 (64) (40) 216 0.20

101 (103) (103) 59 185 (73) (47) 65 0.06

61 (88) (88) 46 (73) 596 (52) (3,661) (3,190) (2.91)

40.2 22.2 46.1 19.5

42.0 25.9 48.3 8.4

41.9 26.1 47.2 22.6

44.1 25.5 46.8 21.8

40.3 24.5 48.1 20.4

37.1 18.2 46.2 15.5

20.8 (3.9) 25.8 (4.3)

31.5 11.7 39.5 9.5

23.1 4.4 37.8 9.5

26.5 5.5 38.8 2.8

21.2 (4.2) 39.0 (148.2)

(0.9) (9.9) (3.3) 14.9

3.8 25.8 14.2 (4.9)

8.0 37.8 18.1 75.1

4.4 25.5 11.2 29.7

(1.3) 8.9 2.9 3.3

(11.3) (37.6) (15.3) 63.5

(20.6) (111.8) (56.6) (115.3)

(14.9) (61.1) (28.3) (63.1)

(21.2) (85.8) (38.1) (63.4)

(17.2) (74.8) (30.4) (85.0)

(17.6) (10.1) 24.4 2,708.5

Source: Company data

Peer comparison – Key valuation stats

ADVANC* DTAC* TRUE* THCOM* INTUCH* SAMART SAMTEL Sector

Rating OP N N U OP UR OP Underweight

Target price (Bt) 220.00 53.00 7.90 12.50 NA NA 15.10

Current price (Bt) 192.00 47.25 6.40 12.00 56.25 10.00 11.20

Upside (%) 14.6 12.2 23.4 4.2 NA NA 34.8

16 EPS (Bt) 10.3 0.9 (0.1) 1.5 5.1 0.1 0.3 18.0

17F EPS (Bt) 10.1 0.9 (0.1) (2.4) 3.8 NA 0.4 12.6

18F EPS (Bt) 10.8 0.8 (0.0) 2.0 NA NA 0.5 14.0

17F EPS growth (%) (1.9) 1.4 3.4 (264.4) NA NM 27.6 (30.1)

18F EPS growth (%) 6.7 NM (63.8) NM NA NM 19.6 11.3

17F PER (x) 19.0 52.9 NM NM NA NM 29.5 23.5

18F PER (x) 17.8 57.6 NM 6.1 NA NA 24.7 21.5

17F PBV (X) 11.3 3.8 1.7 0.9 NA NA 1.9 3.9

18F PBV (X) 9.4 4.3 1.7 0.8 NA NA 1.9 3.6

18F Div 18F ROAE Yield (%) (%) 3.9 57.8 0.9 6.5 (1.3) 6.6 13.9 NA NA NA NA 2.7 7.7 2.8 16.9

Source: KGI Research

February 9, 2018

*The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities. http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT

Please see back page for disclaimer

4

Thailand

Thaicom

Balance Sheet As of 31 Dec (Bt mn) Total Assets Current Assets Cash & ST Investments Inventories Accounts Receivable Others Non-current Assets LT Investments Net fixed Assets Others Total Liabilities Current Liabilities Accounts Payable ST Borrowings Others Long-term Liabilities Long-term Debts Others Shareholders' Equity Common Stock Capital Surplus Retained Earnings Preferred Stock

Profit & Loss 2015A 33,592 8,005 5,046 230 2,500 229 25,587 1,210 9,032 15,344 15,481 4,380 1,319 1,720 1,342 11,101 10,030 1,071 18,111 5,480 4,302 7,265 1,064

2016A 32,840 9,127 6,222 324 2,552 30 23,712 1,417 9,347 12,948 13,919 3,612 1,417 959 1,236 10,306 9,266 1,040 18,921 5,480 4,305 8,164 971

2017A 25,939 9,425 5,368 125 1,758 2,175 16,514 1,357 7,859 7,298 10,659 2,929 867 422 1,640 7,730 7,025 706 15,280 5,480 4,325 4,752 723

2018F 26,132 11,359 9,564 122 1,607 65 14,774 1,330 7,271 6,173 10,193 1,965 803 713 449 8,228 7,537 691 15,939 5,480 4,302 5,434 723

2019F 22,493 9,468 7,705 119 1,575 69 13,024 1,303 6,669 5,052 7,053 1,776 731 663 382 5,277 4,599 678 15,440 5,480 4,302 4,935 723

Key Ratios

Source: KGI Research

February 9, 2018

2015A 12,453 (7,354) 5,099 (2,118) 2,981 2,802 5,783 489 489 (901) (306) (595) 194 2,763 (458) (183) 2,122 1.9

2016A 8,642 (5,568) 3,073 (1,511) 1,562 2,925 4,487 340 340 (338) (338) 198 1,762 (270) (171) 1,321 1.2

2017A 6,689 (5,291) 1,398 (1,684) (286) 3,060 2,774 539 539 (382) (382) 196 67 455 (189) (3,309) (2,975) (2.7)

2018F 6,088 (4,298) 1,790 (1,576) 214 1,973 2,187 250 250 (304) (304) 200 360 (72) (0) 1,885 2,173 2.0

2019F 5,966 (4,110) 1,856 (1,617) 239 1,973 2,212 250 250 (236) (236) 210 463 (93) (0) 370 0.3

Source: KGI Research

Cash Flow

Source: KGI Research

Year to 31 Dec (Bt mn) Forecast Drivers Utilization (%) -Conventional satellites Utilization (%) -Broadband satellite Growth (% YoY) Sales OP EBITDA NP EPS Profitability (%) Gross Margin Operating Margin EBITDA Margin Net Profit Margin ROAA ROAE Stability Gross Debt/Equity (%) Net Debt/Equity (%) Interest Coverage (x) Interest & ST Debt Coverage (x) Cash Flow Interest Coverage (x) Cash Flow/Interest & ST Debt (x) Current Ratio (x) Quick Ratio (x) Net Debt (Bt mn) Per Share Data (Bt) EPS CFPS BVPS SPS EBITDA/Share DPS Activity Asset Turnover (x) Days Receivables Days Inventory Days Payable Cash Cycle

Year to 31 Dec (Bt mn) Revenue Cost of Goods Sold Gross Profit Operating Expenses Other incomes Operating Profit Depreciation of fixed assets Operating EBITDA Non-Operating Income Interest Income Other Non-op Income Non-Operating Expenses Interest Expense Other Non-op Expenses Equity Income/(Loss) Pre-tax Profit Current taxation Minorities Extraordinary items Net Profit EPS(Bt)

2015A

2016A

2017A

2018F

2019F

88.0 57.5

57.0 55.0

58.2 46.0

59.1 21.6

60.0 21.6

4.7 17.0 12.9 32.6 32.6

(30.6) (47.6) (22.4) (37.8) (37.8)

(22.6) N.A. (38.2) N.A. N.A.

(9.0) N.A. (21.2) N.A. N.A.

(2.0) 11.5 1.1 (83.0) (83.0)

40.9 23.9 46.4 17.0 6.5 12.0

35.6 18.1 51.9 15.3 4.0 7.1

20.9 (4.3) 41.5 (44.5) (10.1) (17.4)

29.4 3.5 35.9 35.7 8.3 13.9

31.1 4.0 37.1 6.2 1.5 2.4

64.9 46.1 9.7 1.5 (15.5) 3.3 1.8 1.8 8,349

54.0 39.9 4.6 1.2 (14.0) 7.6 2.5 2.4 7,541

48.7 35.9 (0.7) (0.4) (7.8) 75.7 3.2 3.2 5,486

51.8 14.2 0.7 0.2 (16.9) 12.5 5.8 5.7 2,263

34.1 8.5 1.0 0.3 (9.3) 5.1 5.3 5.3 1,313

1.9 4.3 16.5 11.4 5.3 0.7

1.2 4.3 17.3 7.9 4.1 0.7

(2.7) 2.7 13.9 6.1 2.5 1.4

2.0 4.7 14.5 5.6 2.0 0.8

0.3 2.0 14.1 5.4 2.0 0.1

0.4 66.2 11.6 63.4 14.4

0.3 106.7 18.1 89.7 35.2

0.2 100.9 10.5 70.9 40.4

0.2 97.3 10.7 68.1 40.0

Year to 31 Dec (Bt mn)

2015A

2016A

2017A

2018F

2018F

Operating Cash Flow

4,729

4,711

2,980

5,116

2,198

Net Profit

2,305

1,783

(2,461)

2,173

370

Depreciation & Amortization

2,802

2,925

3,060

1,973

1,973

Change in Working Capital

(490)

110

Others

112

(107)

Investment Cash Flow Net CAPEX

0.2 117.6 15.5 78.8 54.3

Change in LT Investment Change in Other Assets Free Cash Flow Financing Cash Flow Change in Share Capital

(574)

(145)

-

-

(3,378)

(2,694)

(46)

(380)

(379)

(1,242)

(1,060)

(296)

(322)

(308)

-

-

-

(2,136)

(1,634)

250

1,351 (719)

2,017

2,933

(2,734)

(3,656)

-

-

-

Net Change in Debt

134

(1,836)

(2,408)

Change in Other LT Liab.

(853)

(899)

(1,248)

632

(717)

(723)

Net Cash Flow

970

2,955

27

27

(85)

(98)

4,736 (711)

1,819 (3,857)

(1)

-

292

(50)

(1,002)

(3,807)

4,026

(2,038)

Source: KGI Research

Rates of Return on Invested Capital COGS Depreciation + + Revenue Revenue Dec-15A 59.1% 22.5% Dec-16A 64.4% 33.8% Dec-17A 79.1% 45.7% Dec-18F 70.6% 32.4% Dec-19F 68.9% 33.1% Working Capital Net PPE Year 1/ + + Revenue Revenue Dec-15A -0.02 0.73 Dec-16A -0.06 1.08 Dec-17F 0.02 1.17 Dec-18F -0.09 1.19 Dec-19F 0.16 1.12 Operating Capital Year x x Margin Turnover Dec-15A -0.2% 0.5 Dec-16A 1.4% 0.5 Dec-17F -15.8% 0.4 Dec-18F -50.0% 0.4 Dec-19F -28.9% 0.5 Year

1-

Operating Exp. Operating = Revenue Margin 17.0% 1.4% 17.5% -15.8% 25.2% 1.4% 25.9% -50.0% 27.1% -28.9% Other Assets Capital = Revenue Turnover 1.25 0.49 1.50 0.51 1.42 0.40 1.02 0.38 0.86 0.47 Cash After-tax Return = Tax Rate on Inv. Capital 80.6 -0.1 83.4 0.6 86.8 -5.4 84.4 -16.2 80.0 -10.9

Source: KGI Research

*The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities. http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT

Please see back page for disclaimer

5

Thailand

Thaicom

Thaicom Plc – Recommendation & target price history Date 28-Nov-17 2-Nov-17 5-Oct-17 7-Aug-17 15-May-17 14-Feb-17

24 22 20

18 16 14 12 10 Feb-17

Mar-17

Apr-17

May-17

Jun-17

Jul-17

Share price

Jul-17

Aug-17

Target price lowered

Sep-17

Oct-17

Nov-17

Dec-17

Rating Neutral Neutral Underperform Underperform Underperform Underperform

Target 19.00 18.70 18.70 18.10 17.90 19.00

Price 13.00 12.10 17.30 15.70 17.50 19.50

Jan-18

Target price raised

Source: KGI Research

KGI Locations

China

Shanghai

Room 1907-1909, Tower A, No. 100 Zunyi Road, Shanghai, PRC 200051 Room 24D1, 24/F, A Unit, Zhen Ye Building,2014 Bao’annan Road,

Shenzhen

Taiwan

Shenzhen, PRC 518008 Taipei

700 Mingshui Road, Taipei, Taiwan Telephone886.2.2181.8888 ‧

Hong Kong

Facsimile886.2.8501.1691

41/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong Telephone 852.2878.6888

Thailand Bangkok

Facsimile 852.2878.6800

8th - 11th floors, AsiaCentreBuilding 173 South Sathorn Road, Bangkok10120, Thailand Telephone 66.2658.8888

KGI's Ratings

Facsimile 66.2658.8014

Rating

Definition

Outperform (OP)

The stock's excess return* over the next twelve months is ranked in the top 40% of KGI's coverage universe in the related market (e.g. Taiwan).

Neutral (N)

The stock's excess return* over the next twelve months is ranked in the range between the top 40% and the bottom 40% of KGI's coverage universe in the related market (e.g. Taiwan).1.3

Under perform (U)

The stock's excess return* over the next twelve months is ranked in the bottom 40% of KGI's coverage universe in the related market (e.g. Taiwan).

Not Rated (NR)

The stock is not rated by KGI Securities.

Restricted (R)

KGI policy and/or applicable law regulations preclude certain types of communications, including an investment recommendation, during the course of KGI's engagement in an investment banking transaction and in certain other circumstances.

Excess return = 12M target price/current priceNote

Disclaimer

February 9, 2018

KGI Securities no event shall profits, arising to buy or sell

When an analyst publishes a new report on a covered stock, we rank the stock's excess return with those of other stocks in KGI's coverage universe in the related market. We will assign a rating based on its ranking. If an analyst does not publish a new report on a covered stock, its rating will not be changed automatically. (Thailand) Plc. (“The Company”) disclaims all warranties with regards to all information contained herein. In the Company be liable for any direct, indirect or any damages whatsoever resulting from loss of income or by utilization and reliance on the information herein. All information hereunder does not constitute a solicitation any securities but constitutes our sole judgment as of this date and are subject to change without notice.

*The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities. http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT

Please see back page for disclaimer

6

thcom

Feb 9, 2018 - อัตราการใช้งานดาวเทียมส าหรับบรอดแบนด์ (ไอพีสตาร์) ก็ลดลงจาก 55% ในปี ..... SPS. 11.4. 7.9. 6.1. 5.6. 5.4. EBITDA/Share. 5.3. 4.1. 2.5. 2.0. 2.0.

449KB Sizes 0 Downloads 451 Views

Recommend Documents

THCOM
Feb 1, 2018 - แม้ 4Q60 มีก าไรปกติ115 ล้านบาท เพราะได้รายการทางภาษีช่วย. THCOM รายงานขาดทุนสุทธิใน 4Q60 ที่ 3.2 พà

THCOM - Settrade
Nov 2, 2017 - AQUA. BRR. CSS. FER. HTECH. KASET. MATI. NUSA. PSTC. SEAOIL. STPI. TNP. UBIS. ARROW. BTNC. CTW. FOCUS. IFS. KBS. M-CHAI. PATO. QLT. SENA. SUC. TOPP. UMI. Corporate Governance Report - The disclosure of the survey result of the Thai. Ins