ALERT

Thailand

Central Pattana (CPN.BK/CPN TB)*

มีการพัฒนาโครงการ Mixed-use มากขึน้

Outperform‧Maintained Price as of 11 July 2018

73.25

12M target price (Bt/shr)

93.00

Unchanged / Revised up (down) (%) Upside/downside (%)

Unchanged 27.0

Key messages

เราได้ไปเยีย่ มชมโครงการ mixed-use ของ CPN ในภาค ่ ่ดีของการพัฒนา อีสาน ซึ่ งทั้งสองโครงการเป็ นตัวอยางที ่ มากขึ้ นเรื่ อยๆ ใน โครงการ mixed-use ซึ่ งเราเชื่อวาจะมี ่ โอกาสที่ CPN จะพัฒนาโครงการอื่นๆ อนาคต เรามองวามี ั นทรัพย์ในจังหวัดอุดรธานี อีกในพื้นที่ที่ติดกบสิ ใน ่ ็ ่อวาโครงการที ่ อานิสงส์ ขณะเดียวกนั เรากเชื ่ขอนแกนจะได้ จากการเริ่ มเปิ ดให้บริ การรถไฟทางคู่เส้นทางจิระ-ขอนแกน่ ใน 1Q62

Panuwat Nivedmarintre 66.2658.8348 Ext. 8348 [email protected]

Event เราได้ไปเยีย่ มชมโครงการ mixed-use ของ CPN ในจังหวัดอุดรธานี และขอนแกน่ lmpact เซ็นทรัลพลาซ่ า อดรธานี – ห้ างยอดนิยมของชาวลาว ุ เมื่อปี 2552 CPN ได้เข้าซื้ อสิ นทรัพย์ประเภท mixed-use ของเจริ ญศรี คอมเพล็กซ์ และปรับเปลี่ยนมา ่ ดรธานี และโรงแรมเซ็นทารา อุดรธานี โดยในสวนของห้ ่ เป็ นเซ็นทรัลพลาซาอุ างสรรพสิ นค้ามีพ้ืนที่ ่ ทธิ (net leasable area หรื อ NLA) รวม 71,000 ตรม. ซึ่ งรวมพื้นที่ของห้างโรบินสัน ซึ่ งเป็ นผูเ้ ชา่ เชาสุ ่ นธรรมดา และเพิ่มเป็ น 52,000 ในชวงสุ ่ ด หลักด้วย จํานวนลูกค้าเข้าห้างเฉลี่ย 42,500 คนในชวงวั ่ สิ นค้าตั้ งแตของชํ ่ สัปดาห์ ซึ่ งประมาณ 5% เป็ นลูกค้าชาวลาว ซึ่ งเดินทางมาจับจาย าไปจนถึง ่ านวนลูกค้าชาวลาวจะคิดเป็ นสัดสวนที ่ ่นอ้ ย แตชาวลาว ่ ่ เครื่ องใช้ไฟฟ้ า แม้วาจํ นั้ นมีแนวโน้มที่จะจับจาย ่ กค้าเฉลี่ยทัว่ ไป และจํานวนลูกค้าชาวลาวกมี็ แนวโน้มจะเติบโตอยางแข็ ่ งแกรงด้ ่ วย ทั้ งนี้ หา้ ง มากกวาลู ่ ้ ยงั รองรับลูกค้าจากหนองคาย, หมองบัวลําภู, และสกลนครด้วย สวนโรงแรมเซนทารา ่ แหงนี อุดรธานี มี จํานวนห้องพักทั้งหมด 259 ห้อง มีหอ้ งจัดเลี้ ยง และศูนย์ธุรกจิ โดยโรงแรมตั้ งเป้ าจะรองรับกลุ่มลูกค้า ่ กค้ารายวันนอกจากนี้ ในทําเลเดียวกนั CPN กยั็ งมีที่ดินอีกประมาณ 4-5 ไรที่ ่สามารถ สัมมนามากกวาลู ่ อีกในอนาคต พัฒนาตอได้ เซ็นทรัลพลาซ่ า – ตั้งอย่ ูใจกลางภาคอีสาน ่ ดให้บริ การเมื่อปี 2552 โดยมี NLA รวม 47,300 ตรม. ไมรวมพื ่ ห้างเซ็นทรัลพลาซา่ ขอนแกนเปิ ้นที่เชา่ ่ กอยาง ่ Robinson, Tops Supermarket และ PowerBuy ซึ่ งตางมี ่ ส่ วนรวมลงทุ ่ ของผูเ้ ชาหลั นในโครงการนี้ ่ ้ ต้ งั อยูใ่ นใจกลางเมืองขอนแกน่ ซึ่ งรายล้อมไปด้วยสถานีรถไฟ สนามบิน และโรงพยาบาล ห้างแหงนี ภายในรัศมี 10 กม. ทั้ งนี้ จาํ นวนลูกค้าเข้าห้างเฉลี่ยอยูท่ ี่ 45,000-50,000 และเพิม่ ขึ้ นปี ละ 2-4% เรามองวา่ ่ 1Q62 ซึ่ง จํานวนลูกค้าเข้าห้างในอนาคตจะเพิม่ ขึ้ นจากการเปิ ดดําเนินการรถไฟทางคู่ จิระ-ขอนแกนใน ่ งหวัดนครราชสี มา และขอนแกน่ สาย ตั้งอยูด่ า้ นหลังโครงการพอดี โดยเส้นทางรถไฟที่จะเชื่อมระหวางจั ่ ยงแตจะชวยอํ ่ ่ านวยความสะดวกให้กบผู ั โ้ ดยสารข้ามจังหวัดเทานั ่ ้ น แตยั่ งเพิ่มทางเลือกในการ นี้ไมเพี ั ่ เดินทางให้กบคนในท้ องที่ดว้ ย ซึ่ งนาจะแปรเปลี ่ยนเป็ นจํานวนลูกค้าเข้าห้างเซ็นทรัลขอนแกน่ที่เพิ่มขึ้ น ในอนาคต Escent ขอนแก่ น – โครงการคอนโดมิเนียมแบบอาคารสงที ู ม่ ยี อด presales เต็ม 100% ผูอ้ าศัยในโครงการ Escent คอนโดมิเนียมสามารถเดินไปยังห้างสรรพสิ นค้าได้ในระยะทางแค่ 100 ม. ่ ่ ้ น โดยเริ่ มมีการโอนกรรมสิ ทธิ์ ต้ งั แตปลายเดื เทานั อนพฤษภาคม และมีหอ้ งที่โอนแล้วประมาณ 25% ่ ของทั้ งหมด 408 ยูนิต มูลคาโครงการรวม 980 ล้านบาท ทั้งนี้ กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของโครงการ Escent ่ อผูท้ ี่อยูอ่ าศัยในพื้นที่ และลูกจ้างพนักงานซึ่ งซื้ อเพื่ออยูอ่ าศัยเอง เราคาดวาโครงการนี ่ ขอนแกนคื ้ จะโอน เสร็ จภายใน 3Q61 ทั้งนี้ เราคาดวา่โครงการ Escent ที่เชียงใหม่ และระยองนั้ นกม็ ีความคืบหน้าใน ลักษณะคล้ายกนั Valuation & action เรายังคงแนะนําให้ซ้ื อ CPN และให้ราคาเป้ าหมาย DCF ที่ 93.00 บาท โดยราคาหุน้ ในปัจจุบนั ยังมี ่ นจังหวะดีที่จะเข้าซื้ อหุน้ ที่มีแนวโน้มกาไร ํ upside ถึงราคาเป้ าหมายของเราอีก 27% และเรามองวาเป็ ชัดเจน Risks ิ ่ าในการกลับมาเปิ ดให้บริ การเต็มที่ มีการเลื่อนเปิ ดเซ็นทรัลภูเกต็ และเซ็นทรัล ไอ ซิต้ ี และเกดความลาช้ ของห้างเซ็นทรัลเวิลด์

July 12, 2018

*The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities. http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT

Please see back page for disclaimer

1

Thailand

xxxxx

Figure 1: Mixed-use project in Udonthani

Figure 2: Magnet tenant at CentralPlaza Udonthani

Source: Company data, KGI Research

Source: Company data, KGI Research

Figure 3: Potential area for development

Figure 4: Local competitor in Udonthani

Source: Company data, KGI Research

Source: Company data, KGI Research

Figure 5: Event held at CentralPlaza Khonkaen

Figure 6: Anchor tenant

Source: Company data, KGI Research

Source: Company data, KGI Research

July 12, 2018

*The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities. http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT

Please see back page for disclaimer

2

Thailand

xxxxx

Figure 7: Anchor tenant

Figure 8: Spacive layout

Source: Company data, KGI Research

Source: Company data, KGI Research

Figure 9: Mixed-use project in Khonkaen

Figure 10: Located on major road

Source: Company data, KGI Research

Source: Company data, KGI Research

Figure 11: Room decoration at Escent Khonkaen

Figure 12: Connecting door to shopping mall

Source: Company data, KGI Research

Source: Company data, KGI Research

July 12, 2018

*The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities. http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT

Please see back page for disclaimer

3

Thailand

Corporate Governance

Corporate Governance Report of Thai Listed Companies Companies with Excellent CG Scoring Stock

Company name

Stock

Company name

Stock

Company name

EGCO KBANK KKP

ELECTRICITY GENERATING

KTB RATCH SCB

KRUNG THAI BANK

TISCO

TISCO FINANCIAL GROUP

Stock

Company name

Stock

Company name

Stock

Company name

ADVANC AOT AP BBL BH BIGC CK CPALL CPN DRT

ADVANCED INFO SERVICE

ERW GFPT IFEC LPN MINT PS QH ROBINS RS SAMART

THE ERAWAN GROUP

SCC SPALI STEC SVI TASCO TCAP TMB TRUE

THE SIAM CEMENT

Stock

Company name

Stock

Company name

Stock

Company name

CENTEL DCC GL GLOW

CENTRAL PLAZA HOTEL

HMPRO ILINK KTC MAJOR

HOME PRODUCT CENTER

MAKRO MODERN TRT TVO

SIAM MAKRO

THAI VEGETABLE OIL

KASIKORNBANK KIATNAKIN BANK

RATCHABURI ELECTRICITY GENERATING HOLDING THE SIAM COMMERCIAL BANK

Companies with Very Good CG Scoring

AIRPORTS OF THAILAND ASIAN PROPERTY DEVELOPMENT BANGKOK BANK BUMRUNGRAD HOSPITAL BIG C SUPERCENTER CH. KARNCHANG CP ALL CENTRAL PATTANA DIAMOND ROOFING TILES

GFPT INTER FAR EAST ENGINEERING L.P.N. DEVELOPMENT MINOR INTERNATIONAL PRUKSA REAL ESTATE QUALITY HOUSES ROBINSON DEPARTMENT STORE

SUPALAI SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION SVI TIPCO ASPHALT THANACHART CAPITAL TMB BANK TRUE CORPORATION

RS SAMART CORPORATION

Companies with Good CG Scoring

DYNASTY CERAMIC GROUP LEASE GLOW ENERGY

INTERLINK COMMUNICATION KRUNGTHAI CARD MAJOR CINEPLEX GROUP

MODERNFORM GROUP TIRATHAI

Companies classified Not in the three highest score groups Stock

Company name

Stock

Company name

Stock

Company name

AAV ANAN BA BCH BDMS BEM BJCHI CBG

ASIA AVIATION

CHG CKP DTAC GLOBAL GPSC GUNKUL LPH MTLS

CHULARAT HOSPITAL

NOK PACE SAWAD TMT TPCH WHA WORK

NOK AIRLINES

ANANDA DEVELOPMENT BANGKOK AIRWAYS BANGKOK CHAIN HOSPITAL BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO BJC HEAVY INDUSTRIES CARABAO GROUP

CK POWER TOTAL ACCESS COMMUNICATION SIAM GLOBAL HOUSE GLOBAL POWER SYNERGY GUNKUL ENGINEERING LADPRAO GENERAL HOSPITAL

PACE DEVELOPMENT CORPORATION SRISAWAD POWER 1979 THAI METAL TRADE TPC POWER HOLDING WHA CORPORATION WORKPOINT ENTERTAINMENT

MUANGTHAI LEASING

Source: www.thai-iod.com Disclaimer: The disclosure of the survey result of the Thai Institute of Directors Association ("IOD") regarding corporate governance is made pursuant to the policy of the Office of the Securities and Exchange Commission. The survey of the IOD is based on the information of a company listed on the Stock Exchange of Thailand and the Market for Alternative Investment disclosed to the public and able to be accessed by a general public investor. The result, therefore, is from the perspective of a third party. It is not an assessment of operation and is not based on inside information. The survey result is as of the date appearing in the Corporate Governance Report of Thai Listed Companies. As a result, the survey result may be changed after that date or when there is any change to the relevant information. Nevertheless, KGI Securities (Thailand) Public Company Limited (KGI) does not confirm, verify, or certify the accuracy and completeness of such survey result.

July 12, 2018

*The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities. http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT

Please see back page for disclaimer

4

Thailand

Anti-corruption Progress

Anti-corruption Progress Indicator Level 5: Extended Stock CPN

Company name CENTRAL PATTANA

Stock SCC

Company name

Stock IFEC KBANK KKP KTB MINT SCB

Company name

Stock DTAC GFPT GL GLOW GPSC HMPRO KTC LPN MAKRO MODERN NOK

Company name

Stock GUNKUL ILINK MTLS

Company name

Stock RS

Company name

Stock CPALL LPH

Company name

Stock

Company name

Stock SVI TCAP TISCO TMB

Company name

Stock PACE PS RATCH ROBINS SAMART SPALI STEC TASCO TMT TPCH WHA

Company name

Stock QH TRT TVO

Company name

THE SIAM CEMENT

Level 4: Certified Stock ADVANC BBL DCC DRT EGCO ERW

Company name ADVANCED INFO SERVICE BANGKOK BANK DYNASTY CERAMIC DIAMOND ROOFING TILES ELECTRICITY GENERATING THE ERAWAN GROUP

INTER FAR EAST ENGINEERING KASIKORNBANK KIATNAKIN BANK KRUNG THAI BANK

SVI THANACHART CAPITAL TISCO FINANCIAL GROUP TMB BANK

MINOR INTERNATIONAL THE SIAM COMMERCIAL BANK

Level 3: Established Stock AAV ANAN AP BA BDMS BIGC BJCHI CENTEL CHG CK CKP

Company name ASIA AVIATION ANANDA DEVELOPMENT ASIAN PROPERTY DEVELOPMENT BANGKOK AIRWAYS BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES BIG C SUPERCENTER BJC HEAVY INDUSTRIES CENTRAL PLAZA HOTEL CHULARAT HOSPITAL CH. KARNCHANG CK POWER

TOTAL ACCESS COMMUNICATION GFPT GROUP LEASE GLOW ENERGY GLOBAL POWER SYNERGY HOME PRODUCT CENTER KRUNGTHAI CARD L.P.N. DEVELOPMENT SIAM MAKRO MODERNFORM GROUP NOK AIRLINES

PACE DEVELOPMENT CORPORATION PRUKSA REAL ESTATE RATCHABURI ELECTRICITY GENERATING HOLDING ROBINSON DEPARTMENT STORE SAMART CORPORATION SUPALAI SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION TIPCO ASPHALT THAI METAL TRADE TPC POWER HOLDING NOK AIRLINES

Level 2: Declared Stock AOT BH GLOBAL

Company name AIRPORTS OF THAILAND BUMRUNGRAD HOSPITAL SIAM GLOBAL HOUSE

GUNKUL ENGINEERING INTERLINK COMMUNICATION MUANGTHAI LEASING

QUALITY HOUSES TIRATHAI THAI VEGETABLE OIL

Level 1: Committed Stock CBG MAJOR

Company name CARABAO GROUP

RS

Stock Company name SAWAD SRISAWAD POWER 1979

MAJOR CINEPLEX GROUP

No progress Stock BCH BEM

Company name BANGKOK CHAIN HOSPITAL BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO

CP ALL

Stock WORK

Company name WORKPOINT ENTERTAINMENT

LADPRAO GENERAL HOSPITAL

Source: www.cgthailand.org Disclaimer: The disclosure of the Anti-Corruption Progress Indicators of a listed company on the Stock Exchange of Thailand, which is assessed by the relevant institution as disclosed by the Office of the Securities and Exchange Commission, is made in order to comply with the policy and sustainable development plan for the listed companies. The relevant institution made this assessment based on the information received from the listed company, as stipulated in the form for the assessment of Anti-corruption which refers to the Annual Registration Statement (Form 56-1), Annual Report (Form 56-2), or other relevant documents or reports of such listed company . The assessment result is therefore made from the perspective of a third party. It is not an assessment of operation and is not based on any inside information. Since this assessment is only the assessment result as of the date appearing in the assessment result, it may be changed after that date or when there is any change to the relevant information. Nevertheless, KGI Securities (Thailand) Public Company Limited (KGI) does not confirm, verify, or certify the accuracy and completeness of the assessment result.

July 12, 2018

*The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities. http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT

Please see back page for disclaimer

5

Thailand

KGI Locations

China

Shanghai

Contact

Room 1507, Park Place, 1601 Nanjing West Road, Jingan District, Shanghai, PRC 200040

Shenzhen

Room 24D1, 24/F, A Unit, Zhen Ye Building, 2014 Bao’annan Road, Shenzhen, PRC 518008

Taiwan

Taipei

700 Mingshui Road, Taipei, Taiwan Telephone 886.2.2181.8888 ‧ Facsimile 886.2.8501.1691

Hong Kong

41/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong Telephone 852.2878.6888 Facsimile 852.2878.6800

Thailand

Bangkok

8th - 11th floors, Asia Centre Building 173 South Sathorn Road, Bangkok 10120, Thailand Telephone 66.2658.8888 Facsimile 66.2658.8014

Singapore

4 Shenton Way #13-01 SGX Centre 2 Singapore 068807 Telephone 65.6202.1188 Facsimile 65.6534.4826

KGI's Ratings

Rating

Definition

Outperform (OP)

The stock's excess return over the next twelve months is ranked in the top 40% of KGI's coverage universe in the related market (e.g. Taiwan)..

Neutral (N)

The stock's excess return over the next twelve months is ranked in the range between the top 40% and the bottom 40% of KGI's coverage universe in the related market (e.g. Taiwan)

Under perform (U)

The stock's excess return over the next twelve months is ranked in the bottom 40% of KGI's coverage universe in the related market (e.g. Taiwan).

Not Rated (NR)

The stock is not rated by KGI.

Restricted (R)

KGI policy and/or applicable law regulations preclude certain types of communications, including an investment recommendation, during the course of KGI's engagement in an investment banking transaction and in certain other circumstances.

Excess return = 12M target price/current priceNote

Disclaimer

July 12, 2018

When an analyst publishes a new report on a covered stock, we rank the stock's excess return with those of other stocks in KGI's coverage universe in the related market. We will assign a rating based on its ranking. If an analyst does not publish a new report on a covered stock, its rating will not be changed automatically.

KGI Securities (Thailand) Plc. ( “The Company” ) disclaims all warranties with regards to all information contained herein. In no event shall the Company be liable for any direct, indirect or any damages whatsoever resulting from loss of income or profits, arising by utilization and reliance on the information herein. All information hereunder does not constitute a solicitation to buy or sell any securities but constitutes our sole judgment as of this date and are subject to change without notice.

*The Company may be issuer of Derivative Warrants on these securities. http://research.kgi.com; Bloomberg: KGIT

Please see back page for disclaimer

6

Central Pattana - Settrade

7 days ago - after that date or when there is any change to the relevant information. Nevertheless, KGI ... WORKPOINT ENTERTAINMENT. CBG. CARABAO ...

773KB Sizes 18 Downloads 799 Views

Recommend Documents

Central Pattana - Settrade
Feb 8, 2018 - Note: In 3Q17, CPN realized insurance claim Bt3.5bn (one-time revenue) from the fire at CentralWorld ... Peer comparison – Key valuation stats.

Central Pattana - Settrade
May 17, 2018 - SPS. 6.2. 6.4. 7.9. 9.1. 9.7. EBITDA/Share. 3.7. 4.7. 4.5. 5.1. 5.5. DPS. 0.8. 1.4. 1.0. 1.1. 1.2. Activity. Asset Turnover (x). 0.3. 0.2. 0.3. 0.3. 0.3.

central pattana - Settrade
May 15, 2018 - 2017A. 2018F. 2019F. Revenue. 27,634. 28,785. 35,617. 40,194. EBITDA ..... 78/26, SoiVacharaphol 2, ThaRaeng, Bangkhen,. Bangkok ...

Central Pattana - Settrade
May 2, 2018 - 17.2. 16.7. Source: Company data, KGI Research. COMPANY UPDATE. Thailand. Central Pattana. (CPN.BK/CPN TB)*. Voranart Meethavorn.

central pattana - Settrade
Nov 9, 2017 - ก ำไรปกติ 3Q60 ตำมคำด ... และเงินประกันภัยหนุนก ำไรสุทธิ. ก ำไรปกติ3Q60 เท่ำกับ 2.5 พันล้ำนบำท เà¸

KTC - Settrade
Oct 18, 2017 - 5. KTC : T-BUY-140.0. 18 October 2017. Corporate Governance Report Rating (CG Score). AMATA. BTS. DELTA. EGCO. INTUCH. KTB. MINT.

THCOM - Settrade
Nov 2, 2017 - AQUA. BRR. CSS. FER. HTECH. KASET. MATI. NUSA. PSTC. SEAOIL. STPI. TNP. UBIS. ARROW. BTNC. CTW. FOCUS. IFS. KBS. M-CHAI. PATO. QLT. SENA. SUC. TOPP. UMI. Corporate Governance Report - The disclosure of the survey result of the Thai. Ins

Supalai - Settrade
Sep 18, 2017 - 3เหตุผลที่เราปรับเพิ่มค าแนะน าเป็น “ซื้อ” 1) SPALI มีปัจจัยบวกระยะสั้นจากแผนเปิดตัว. คอน

TCMC - Settrade
Nov 17, 2017 - ในปี 2561 คำดเติบโตถึง 104% YoY เป็น 429 ล้ำนบำท (สูงสุดเป็นประวัติกำรณ์) โดยก ำไรรำยไตร. มำสจะเต

Neutral - Settrade
May 31, 2018 - Moreover, domestic political issue become clearer after the constitutional's ruling on the draft of MP election bill is not against the constitution.

Untitled - Settrade
Jun 30, 2017 - fillinn righlullainfatuihine Sullavilisinnnnniu fox naens SET50 future. 7neriu in his TRADING S50Z17 cut loss 5 breakout 1082 follow LONG this ...

supalai - Settrade
Dec 27, 2017 - 4เหตุผลที่คงคำแนะน ำ “ซื้อ” 1) กำรทำโครงกำร Mixed Use ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญทั้งต่อยอด. รำยà¹

SPCG - Settrade
Mar 14, 2017 - STEEL. Property & Construction[PROPCON]. Construction Materials. CONMAT. Construction Services. CONS. Property Development. PROP. Property Fund & REITs. PF&REIT. Resources [RESOURC]. Energy & Utilities. ENERG. Mining. MINE. Services [S

Sansiri - Settrade
May 21, 2018 - 41/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong ... KGI policy and/or applicable law regulations preclude certain types of ...

KTC - Settrade
Feb 20, 2018 - คำดรำยได้ดอกเบี้ยเติบโตแข็งแกร่ง แม้มีผลกระทบจำกเกณฑ์ใหม่เต็มปีก็ตำม. เราคาดรายไà

TCMC - Settrade
Mar 20, 2018 - ปรับประมาณการสะท้อนค่าเงินบาทที่แข็งค่า. เราปรับสมมติฐานค่าเงินบาทต่อดอลาร์สหรัà¸

AP - Settrade
Oct 24, 2017 - 3 เหตุผลที่คงคําแนะนํา “ซื้อ” 1) คาดกําไรปกติ 3Q60 เติบโตเด่นทั้ง QoQ และ YoY และมี. โอกาสทําระ

DTAC - Settrade
Mar 29, 2018 - Gross margin analysis ... revenue market share in Thailand. .... listed on the Stock Exchange of Thailand (SET) and the market for Alternative.

Supalai - Settrade
Aug 9, 2017 - ก ำไรสุทธิ 2Q60 ฟื้นตัวเด่นตำมที่เรำและตลำดคำด. ก ำไรสุทธิ 2Q60 ฟื้นตัว 93% QoQ สู่ระดับ 1.3 พันล้à¸

robins - Settrade
Apr 18, 2018 - 4เหตุผลที่คงค ำแนะน ำ “ซื้อเก็งก ำไร” 1) คำดก ำไร 1Q61 เติบโตรำว 11% YoY ผลักดันจำก. รำยได้และมำà

BBL - Settrade
Dec 22, 2017 - Figure 1: Top ten life insurance companies (sorted by market share as of ... share in life insurance .... Peer comparison – Key valuation stats.

robins - Settrade
Oct 20, 2017 - 2017F. 2018F. Company Profile. ธุรกิจค้าปลีกประเภทห้างสรรพสินค้าในนาม ..... 78/26, SoiVacharaphol 2, ThaRaeng, Bangkhen,. Bangkok 10230.

KTC - Settrade
Jul 4, 2018 - คาดก าไร 2Q61 โตเด่นทั้ง YoY และ QoQ. เราคาดก าไรสุทธิ 2Q61 ของ KTC ที่ 1.3 พันล้านบาท (+65.5% YoY และ +7.7% QoQ) เติบà¹

Untitled - Settrade
Oct 9, 2017 - S50Z17 Ua 1084.90 qa (-0.60) ifiulunsauvinia 1077/1084 gees al. USunnfjovney 80,283 airyun nanthu 1088 gafia LOng anjynnfinj 314,343 ...