Results Review 15 Aug 2016

บมจ. ฐิติกร (TK)

HOLD TP: Bt12.00

ความต้องการสินเชือ่ มีสญ ั ญาณฟื้นตัว ► ► ► ►

กาไรสุทธิไตรมาส 2/59 ลดลง 4.1% QoQ และ 2.2% YoY อยู่ท่ี 105 ล้านบาท สินเชื่อในไตรมาสดังกล่าวเริม่ เห็นสัญญาณการฟื้นตัวหลังจากทีม่ อี ตั รา การเติบโตในระดับทรงตัวในไตรมาส 1/59 คงประมาณการกาไรสุทธิปี 59 ที่ 466 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 14.1% YoY ปรับลดคาแนะนาจาก “ซือ้ ” เป็ น “ถือ” ราคาเป้าหมายปี 2559 ที่ 12.00 บาท

กำไรสุทธิ ไตรมำส 2/59 ลดลงทัง้ QoQ และ YoY TK รายงานกาไรสุทธิไตรมาส 2/59 อยูท่ ี่ 105 ล้ านบาท ลดลง 4.1% QoQ และ 2.2% YoY การ ลดลงของก าไร QoQ มี ส าเหตุจ ากค่ า ใช้ จ่ า ยในการตัง้ ส ารองที่ เพิ่ ม ขึ น้ 9.8% นอกจากนี ้ ถึงแม้ วา่ กาไรก่อนหักภาษี จะเพิ่มขึน้ 25.7% YoY เนื่องจากระดับการตังส ้ ารองที่ลดลง แต่กาไร สุทธิ ลดลง YoY เนื่องจากอัตราภาษี ก้าวหน้ าที่สงู ขึน้ ในส่วนของค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน อัต ราส่ว นค่า ใช้ จ่า ยต่อ รายได้ (cost-to-income ratio) ในไตรมาส 2/59 เพิ่ มขึน้ อยู่ที่ 56.9% จาก 56.1% ในไตรมาส 2/58 ซึ่งสอดคล้ องกับที่บริ ษัทมีการทาแคมเปญการตลาดมากขึน้ เพื่อ ช่วยกระตุ้นการขยายตัวของสินเชื่อในปี นี ้ ทาให้ ยอดสินเชื่อในไตรมาส 2/59 เริ่มเห็นการฟื น้ ตัว หลังจากที่อยูใ่ นระดับทรงตัวในไตรมาส 1/59 โดยที่สินเชื่อของบริษัทในไตรมาส 2/59 ขยายตัว 3.0% QoQ และ 3.6% YTD โดยรวมแล้ ว กาไรสุท ธิ งวดครึ่ งแรกของปี 59 คิ ด เป็ น 46% ของ ประมาณการกาไรสุทธิเต็มปี ของเรา มีมมุ มองบวกมำกขึน้ ต่อแนวโน้ มของบริษทั ในอนำคต เรามีมมุ มองบวกมากขึ ้นต่อแนวโน้ มในครึ่งหลังของปี นี ้เนื่องจากความต้ องการสินเชื่อของบริษัท ที่เพิ่มขึ ้นและตัวเลขยอดขายรถจักรยานยนต์ในประเทศที่ดีขึ ้น จากรายงานของสถาบันยานยนต์ ยอดขายรถจักรยานยนต์ เพิ่มขึน้ 2 เดื อนติด ต่อกัน หลังจากที่ ล ดลง 3 เดื อนติ ดต่อกัน โดยที่ ยอดขายในเดื อ นพ.ค. และมิ .ย.เพิ่ ม ขึน้ 18.7% YoY และ 6.9% YoY ตามล าดับ ซึ่งเป็ นไป ตามที่บริ ษัทได้ คาดการณ์ว่าตลาดรถจักรยานยนต์จะค่อย ๆ ฟื น้ ตัว โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลัง ของปี นี ท้ ี่ เป็ นฤดูเก็ บ เกี่ ยวซึ่งจะช่วยกระตุ้น กาลังซือ้ ส าหรับ เกษตรกร ดังนัน้ ความต้ องการ สินเชื่อเช่าซือ้ รถจักรยานยนต์ คาดว่าจะเพิ่มขึน้ ตามมาด้ วย ยิ่งไปกว่านัน้ ในขณะที่ยอดขาย รถยนต์ในประเทศปี 59 คาดว่าจะหดตัว 10.0% แต่ยอดขายรถจักรยานยนต์คาดว่าจะเพิ่มขึน้ 1.7% หลั ง จากที่ ห ดตั ว เป็ นเวลา 3 ปี ซึ่ ง น่ า จะเป็ นการบ่ ง บอกถึ ง แนวโน้ มที่ ส ดใสของ อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ของไทย เราคงสมมติฐานการขยายตัวของสินเชื่อในปี 59 ที่ 5.0% และประมาณการกาไรสุทธิในปี นี ้อยูท่ ี่ 466 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 14.1% YoY ปรับลดคำแนะนำเป็ น “ถือ” ด้ วยอัพไซด์ที่จากัดจากราคาหุ้นในปั จจุบัน เราปรับลดคาแนะนาของเราจาก “ซือ้ ” เป็ น “ถือ” และให้ ราคาเป้าหมายปี 2559 ที่ 12.00 บาท ราคาเป้าหมายของเราอิงจาก prospective PBV ที่ 1.31 เท่ า และ ROE ระยะยาวที่ 10.0% อย่ า งไรก็ ต าม หุ้ นดัง กล่ า วยัง ให้ อัต ราเงิน ปั น ผลตอบแทนค่อนข้ างดีที่ 4.0%

Please see disclaimer on last page

Closing price: Bt11.50 Upside/downside 4.3% Sector Paid-up shares (shares mn) Market capitalization (Bt mn) Free float (%) 12-mth daily avg. turnover (Bt mn) 12-mth trading range (Bt)

Major shareholders (%) Zin Thonglor Co., Ltd. Ms.Prathama Phornprapha Mr.Prapol Phornprapha

Finance & Securities 500 5,750 29.24 10.28 12.50/ 8.65

42.4 5.5 5.1

Financial highlights Revenue (Btmn) Net profit (Btmn) EPS (Bt) EPS growth (%) P/E (x) BVPS (Bt) P/BV (x) DPS (Bt) Div. yield (%) ROE (%)

2014 3,468 198 0.40 -53.8 29.0 8.0 1.4 0.18 1.6 4.9

2015 2016E 2017E 3,240 3,286 3,517 408 466 503 0.82 0.93 1.01 106.1 14.1 8.0 14.1 12.3 11.4 8.6 9.2 9.7 1.3 1.3 1.2 0.40 0.46 0.49 3.5 4.0 4.3 9.8 10.5 10.7

Source: SETSMART, AWS

Thailand Research Department Mr. Warut Siwasariyanon, License, No. 17923 Tel: 02 680 5041 Ms. Veeraya Rattanaworatip, Assistant Analyst

1

Results Review 15 Aug 2016

Figure 1: TK 2Q16 results review Unit: Btmn

2Q15

1Q16

2Q16

%QoQ

%YoY

1H15

1H16

%YoY

Net-interest income

603

589

Non-interest income

211

189

595

1.0%

-1.3%

1,211

1,184

-2.2%

222

17.9%

5.3%

417

411

-1.3%

Net operating income

814

778

817

5.1%

0.4%

1,628

1,595

-2.0%

Non-interest expense Pre-provision profit

457

449

465

3.6%

1.9%

926

914

-1.3%

357

329

352

7.1%

-1.5%

701

681

-2.9%

Provision expense

251

199

218

9.8%

-13.0%

474

417

-12.0%

Pre-tax profit

106

130

134

2.9%

25.7%

227

264

16.2%

Net Profit

108

110

105

-4.1%

-2.2%

215

216

0.2%

EPS (Bt)

0.22

0.22

0.21

-4.1%

-2.2%

0.43

0.43

0.0%

Source: Company data, AWS

Figure 2: Motorcycle domestic sales Unit 210,000 180,000 150,000 120,000 90,000 60,000 30,000 0

2014

2015

2016

Source: Thailand Automotive Institute

Please see disclaimer on last page

2

Results Review 15 Aug 2016

Income Statement (Btmn) Year to 31 Dec Interest income Interest expense Net interest income Non-interest income Net operating income Non-interest expense Pre-provision profit Provision expense Pre-tax profit Corporate tax Minority interest Net profit EPS (Bt) Statement of Financial Position (Btmn) Year to 31 Dec Cash Interbank & money market items Investments Net loan receivables Properties foreclosed Net premises and equipment Other assets Total assets Bank loans Debentures Other liabilities Total liabilities Paid-up capital Capital surplus Other components Retained earnings Total equity of the company Minority interest Total equity

Please see disclaimer on last page

2014 2,825 (212) 2,613 855 3,468 (1,958) 1,510 (1,280) 230 (32) 0 198 0.40

2015 2,566 (154) 2,413 828 3,240 (1,916) 1,324 (892) 432 (25) 1 408 0.82

2016E 2,575 (158) 2,417 869 3,286 (1,856) 1,430 (884) 546 (81) 1 466 0.93

2017E 2,761 (200) 2,561 956 3,517 (2,004) 1,513 (920) 593 (90) 1 503 1.01

2018E 2,913 (232) 2,681 1,071 3,752 (2,100) 1,651 (972) 680 (122) 1 558 1.12

2014 91 0 0 7,768 190 191 527 8,767 1,481 2,920 364 4,765 500 973 0 2,522 3,995 8 4,003

2015 252 0 0 7,252 161 215 404 8,284 584 2,940 438 3,962 500 973 2 2,840 4,314 7 4,321

2016E 835 0 0 7,604 161 236 452 9,289 2,121 2,244 337 4,702 500 973 2 3,105 4,580 6 4,586

2017E 1,861 0 0 7,932 161 260 485 10,698 2,827 2,570 440 5,837 500 973 2 3,380 4,855 6 4,860

2018E 1,957 0 0 8,480 161 286 518 11,402 3,025 2,750 455 6,230 500 973 2 3,692 5,167 5 5,171

3

Results Review 15 Aug 2016

Income Statement (Btmn) Year to 31 Dec Interest income Interest expense Net interest income Non-interest income Net operating income Non-interest expense Pre-provision profit Provision expense Pre-tax profit Corporate tax Minority interest Net profit EPS (Bt) Key Financial Ratios Year to 31 Dec Gross loan receivables growth (%) Net interest income growth (%) Non-net interest income growth (%) Pre-provision profit growth (%) Net profit growth (%) NIM (%) Cost to income (%) Credit cost (bps) ROA (%) ROE (%) EPS (Bt) BVPS (Bt) DPS (Bt) Gross NPL ratio (%) Coverage (%) D/E (x) P/E (x) P/BV (x) Dividend yield (%)

Please see disclaimer on last page

2Q15 642 (39) 603 211 814 (457) 357 (251) 106 1 0 108 0.22

3Q15 639 (38) 600 219 820 (543) 277 (203) 74 (9) 0 64 0.13

4Q15 637 (35) 601 192 793 (447) 346 (214) 131 (3) 0 129 0.26

1Q16 622 (33) 589 189 778 (449) 329 (199) 130 (20) 0 110 0.22

2Q16 627 (32) 595 222 817 (465) 352 (218) 134 (28) (0) 105 0.21

2014 (13.7) (6.9) (0.2) (6.3) (53.8)

2015 (6.4) (7.7) (3.1) (12.3) 106.1

2016E 5.0 0.2 5.0 8.0 14.1

2017E 5.0 5.9 10.0 5.8 8.0

2018E 7.0 4.7 12.0 9.2 11.0

28.9 56.5 1,427.9 2.1 4.9 0.4 8.0 0.2

29.8 59.1 1,109.6 4.8 9.8 0.8 8.6 0.4

30.0 56.5 1,110.0 5.3 10.5 0.9 9.2 0.5

30.2 57.0 1,100.0 5.0 10.7 1.0 9.7 0.5

29.8 56.0 1,095.8 5.1 11.1 1.1 10.3 0.5

5.0 129.6

5.2 128.3

5.0 137.5

4.8 154.5

4.6 163.0

1.2

0.9

1.0

1.2

1.2

29.0 1.4 1.6

14.1 1.3 3.5

12.3 1.3 4.0

11.4 1.2 4.3

10.3 1.1 4.8

4

CG Report Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR). CG Rating by the Thai Institute of Directors Association (IOD) in 2015.

ADVANC HANA MONO SAMTEL TOP

BAFS HMPRO NKI SAT VGI

BCP INTUCH PHOL SC WACOAL

BIGC IRPC PPS SCB

BTS IVL PS SCC

CK KBANK PSL SE-ED

CPN KCE PTT SIM

DRT KKP PTTEP SNC

DTAC KTB PTTGC SPALI

DTC LHBANK QTC THCOM

EASTW LPN RATCH TISCO

EGCO MCOT ROBINS TKT

GRAMMY MINT SAMART TMB

AAV BWG DEMCO ICHI MFEC PG SABINA SPI TCAP TKS TSC VNT

ACAP CENTEL ECF INET NBC PJW SAMCO SSF TF TMI TSTE WAVE

AGE CFRESH EE IRC NCH PM SCG SSI TGCI TMILL TSTH WINNER

AHC CHO ERW KSL NINE PPP SEAFCO SSSC THAI TMT TTA YUASA

AKP CIMBT GBX KTC NSI PR SFP SST THANA TNDT TTCL ZMICO

AMATA CM GC LANNA NTV PRANDA SIAM STA THANI TNITY TTW

ANAN CNT GFPT LH OCC PREB SINGER STEC THIP TNL TU

AOT COL GLOBAL LOXLEY OGC PT SIS SVI THRE TOG TVD

APCS CPF GUNKUL LRH OISHI PTG SITHAI SWC THREL TPC TVO

ARIP CPI HEMRAJ MACO OTO Q-CON SMK SYMC TICON TPCORP TWPC

BMCL CSL HOTPOT MBK PAP QH SMPC SYNTEC TIP TRC UAC

BOL DCC HYDRO MC PDI RS SMT TASCO TIPCO TRU UT

BROOK DELTA ICC MEGA PE S&J SNP TBSP TK TRUE UV

2S AQUA BKD CSP FPI IEC KKC MATCH MTLS PF RCL SKR SUC TIW UPOIC

AEC AS BTNC CSS FSMART IFEC KTIS MATI NC PICO RICHY SMG SUSCO TLUXE UREKA

AEONTS ASIA CBG CTW FSS IFS KWC MBKET NOK PL RML SOLAR SUTHA TMC UWC

AF AUCT CGD DNA FVC IHL KYE M-CHAI NUSA PLANB RPC SORKON SYNEX TMD VIBHA

AH AYUD CHG EARTH GCAP IRCP L&E MFC NWR PLAT S SPA TAE TOPP VIH

AIRA BA CHOW EASON GENCO ITD LALIN MILL NYT PPM SALEE SPC TAKUNI TPCH VPO

AIT BEAUTY CI ECL GL JSP LHK MJD OCEAN PRG SAPPE SPCG TCC TPIPL WHA

AJ BEC CITY EFORL GLAND JTS LIT MK PACE PRIN SAWAD SPPT TCCC TRT WIN

AKR BFIT CKP ESSO GLOW JUBILE LIVE MODERN PATO PSTC SCCC SPVI TCJ TSE XO

AMANAH BH CNS FE GOLD KASET LST MOONG PB PTL SCN SRICHA TEAM TSR

AMARIN BIG CPALL FIRE GYT KBS M MPG PCA PYLON SCP SSC TFD UMI

AP BJC CPL FOCUS HTC KCAR MAJOR MSC PCSGH QLT SEAOIL STANLY TFI UP

APCO BJCHI CSC FORTH HTECH KGI MAKRO MTI PDG RCI SIRI STPI TIC UPF

VNT

WAVE

WINNER YUASA

ZMICO

Source: Thai Institute of Directors (IOD) Corporate Governance Report disclaimer

Score

Range Number of Logo

Description

90 – 100

Excellent

80 – 89

Very Good

70 – 79

Good

60 – 69

Satisfactory

50 – 59

Pass

Below 50

No logo given

Please see disclaimer on last page

N/A

The disclosure of the survey result of the Thai Institute of Directors Association (“IOD”) regarding corporate governance is made pursuant to the policy of the Office of the Securities and Exchange Commission. The survey of the IOD is based on the information of a company listed on the Stock Exchange of Thailand and the Market for Alternative Investment disclosed to the public and able to be accessed by a general public investor. The result, therefore, is from the perspective of a third party. It is not an evaluation of operation and is not based on inside information. The survey result is as of the date appearing in the Corporate Governance Report of Thai Listed Companies. As a result, the survey result may be changed after that date, Asia wealth Securities Company Limited does not conform nor certify the accuracy of such survey result.

5

CG Report ข้ อมูล Anti-Corruption Progress Indicator ของบริษัทจดทะเบียน ระดับ 1 ACD BLISS CTW GRAND MAJOR PICO SAUCE SPPT TKS TWP WG

AEONTS BMCL DCON GUNKUL MATCH PK SAWAD SPVI TNH TWZ

AFC BOL DRACO HFT MAX PL SAWANG STA TNPC U

AIRA BRR DSGT HTECH M-CHAI PPM SCN STAR TPA UMS

AJ BSBM

ALUCON CBG DTCI IHL ILINK MDX MIDA PRAKIT PRECHA SEAFCO SF SVH SVOA TPAC TPOLY UPA UPOIC

AMC CCET E ITD ML PRIN SHANG SWC TRC UTP

AQUA CCN EMC JSP MPIC PSTC SIRI TAPAC TRUBB UVAN

ARIP CGD ESSO KDH NC PYLON SMART TC TSE VARO

AUCT CMR FOCUS KTIS NEP RAM SMM TCCC TTA VI

BAT-3K CPH FSMART KTP NNCL RICH SOLAR TCJ TTI VIBHA

BIG CSC GIFT LEE NWR RS SPACK TCOAT TTL VIH

BJC CSP GLAND LST OHTL SANKO SPG TH TTTM VTE

ABICO BTNC IEC MBK PRINC TAKUNI TSI

AF CCP IFS MBKET QH TEAM TTW

AKP CI INET MEGA ROCK TF TVD

AMARIN CSR JUTHA MK RPC TIC TVO

AMATA CSS KASET MPG S&J TIP UKEM

AOT EFORL KCAR MTLS SGP TIPCO UNIQ

APCO EPCO KKC NCH SIAM TMC UWC

AYUD FE KSL NCL SIS TMI VNG

BEAUTY FNS L&E NPP SKR TPP WIIK

BFIT FVC LALIN OCC SMG TRT WIN

BH GEL LTX OCEAN SMIT TRU XO

BKD GLOBAL M PB SORKON TRUE

ACAP ASIAN CNT EE INSURE MCOT OGC RATCH SMK SYNTEC TMT

ADVANC ASIMAR COL EVER IRC MFC PACE RML SMPC TASCO TSTE

AEC BIGC CPALL FPI JAS MFEC PCSGH ROBINS SPALI TCMC TSTH

AGE BROOK CPF GBX JTS MINT PDI ROJNA SPC TFI TTCL

AH BTS CPI GC JUBILE MJD PG RWI SPCG THAI TU

AIE BWG CPL GFPT KC MONO PHOL SAMCO SPI THRE TVI

AMANAH CEN DELTA GLOW KTC MOONG PLAT SCCC SRICHA THREL UOBKH

ANAN CENTEL DEMCO HMPRO KYE NBC PPS SCG SSI TICON UREKA

AP CFRESH DIMET HOTPOT LHK NDR PR SEAOIL STANLY TKT VGI

APCS CHARAN DNA ICC LPN NINE PRANDA SE-ED SUPER TLUXE VNT

APURE CHO DTAC ICHI LRH NMG PREB SENA SVI TNL WACOAL

AS CHOTI EA IFEC MAKRO NSI PS SINGER SYMC TPCORP WHA

AHC CHG FIRE KWC OISHI QTC SMT TFD TSR WINNER

AI CHOW FMT LH OTO RCI SPA TGCI TT YUASA

AIT CIG FORTH LIT PAF S11 SPORT TGPRO TYCN

AKR CITY GENCO LOXLEY PAP SALEE SSC THANA UAC

ARROW CK GL MACO PATO SAM SST THIP UBIS

ASK CKP GOLD MANRIN PF SAMART STEC TIW UEC

BA COLOR GPSC MATI PJW SAMTEL STPI TK UMI

BDMS CWT GRAMMY MODERN PLANB SAPPE SUC TMW UP

BEC EARTH HYDRO MSC PLE SC SUTHA TNDT UPF

BECL EASON IRCP NOBLE POLAR SCP T TOPP UT

BJCHI EPG IT NOK PRG SFP TAE TPC UV

BUI F&D JCT NPK PTL SIM TBSP TPCH VPO

BAFS ECL KKP SSF

BANPU EGCO KTB SSSC

BAY ERW LANNA TCAP

BBL FSS LHBANK THCOM

BKI GCAP MTI TISCO

BLA HANA NKI TIMB

CIMBT HTC PSL TMD

CNS INTUCH PTG TNITY

CSL IRPC PTTEP TOG

DCC IVL SABINA

DRT KBANK SCB

DTC KCE SNC

CPN

GYT

PE

PM

PPP

PT

PTT

PTTGC

SAT

SCC

THANI

TOP

AQ KAMART PMTA

BCH KBS POST

BGT KIAT RCL

BROCK LDC RICHY

BSM MBAX ROH

BTC MCS S

CHUO METCO SIMAT

CPR NEW TCB

CRANE NEWS TR

EIC NYT TSF

ระดับ 2 2S BLAND HEMRAJ MALEE PCA SUSCO TSC

ระดับ 3A ABC ASIA CM ECF INOX MC NTV QLT SITHAI SYNEX TMILL ZMICO

ระดับ 3B AAV CGH FANCY KCM NUSA Q-CON SLP TCC TPIPL WAVE

ระดับ 4 ASP EASTW KGI SNP

ระดับ 5 BCP

ไม่เปิ ดเผยหรือไม่มีนโยบาย A FER PAE TVT

ACC JMART PDG WORK

AJD JMT PERM

หมายเหตุ ระดับ 1 : มีนโยบาย ระดับ 2 : ประกาศเจตนารมณ์ ระดับ 3 : มีมาตรการป้องกัน ซึ่งทัง้ 2 กรณี ถือเป็ นผลการประเมินในระดับเดียวกัน 3A : บริษทั มีการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC หรือภาค 3B : บริษทั มีคามัน่ และนโยบายของบริษทั แต่มไิ ด้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC หรือภาค ระดับ 4 : ได้รบั การรับรอง ระดับ 5 : ขยายผลสูผ่ ทู้ เ่ี กีย่ วข้อง

Please see disclaimer on last page

6

Contact Branch

Head Office

Address

Phone

540 Floor 7,14,17 , Mercury Tower, Ploenchit Road, Lumphini, Pathumwan 02-680-5000

Fax

02-680-5111

Bangkok 10330 Silom

191 Silom Complex Building,21st Floor Room 2,3-1 Silom Rd., Silom,

02-630-3500

02-630-3530-1

02-261-1314-21

02-261-1328

02-884-7333

02-884-7357,

Bangrak, Bangkok, 10500 Thailand Asok

159 Sermmitr Tower, 17th FL. Room No.1703, Sukhumvit 21 Road, Klong Toey Nua, Wattana, Bangkok 10110 7/3 Central Plaza Pinklao Office Building Tower B, 16th Flr., Room

Pinklao

No.1605-1606 Baromrajachonnanee Road, Arunamarin, Bangkoknoi,

02-884-7367

Bangkok 10700 Chaengwattana

02-119-2300

02-835-3014

02-119-2388

02-119-2399

02-106-7345

02-105-2070

038-808200

038-807200

043-334-700

043-334-799

55/22 Moo 1, Samed Sub District, Muang District, Chonburi 20000

038-053-858

038-784-090

233-233/2 Moo2 1st Flr., Sukprayoon Road, Na Meung Sub-District,

038-981-587

038-981-591

99/99 Moo 2 Central Plaza Chaengwattana Office Tower, 22nd Flr., Room 2204 Chaengwattana Road, Bang Talad, Pakkred, Nonthaburi 11120

Chaengwattana 2

9/99 Moo 2 Central Plaza Chaengwattana Office Tower, 22nd Flr., Room 2203 Chaengwattana Road, Bang Talad, Pakkred, Nonthaburi 11120

Mega Bangna

39 Moo6 Megabangna, 1st Flr., Room 1632/7 Bangna-Trad Road, Bangkaew Bangplee, Samutprakarn 10540

Rayong

Khonkaen

356/18 Sukhumvit Road, Nuen-Phra Sub District, Muang District, Rayong Province 21000 26/9 Srijanmai Road, Tamboonnaimuang, Khon Khaen 40000

Chonburi

Chaseongsao

Meung District, Chachoengsao 24000

s

Please see disclaimer on last page

7

Results Review - Asia Wealth

Aug 15, 2016 - ก ำไรสุทธิไตรมำส 2/59 ลดลงทั้ง QoQ และ YoY. TK รายงานก าไรสุทธิไตรมาส 2/59 อยู่ที่105 ล้านบาท ลดลง 4.1% QoQ และ 2.2% YoY การ. ลดลงของก าไร ...

1MB Sizes 3 Downloads 312 Views

Recommend Documents

Results Review - Asia Wealth
May 13, 2016 - ที่ 222 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นอีกครั้งหนึ่งที่บริษัทมีก ำไรสุทธิรำยไตรมำส. สูงสุดใหม่. ▻ คงปà

Results Review - Asia Wealth
Feb 16, 2016 - 71.25/. 44.25. Major shareholders (%). PTT PCL. Thai NVDR. 48.89. 9.66. Financial highlights ... Source: SET, AWS estimate. Table 2: Regional ...

Results Review - Asia Wealth
Jul 22, 2016 - Mega Bangna. 39 Moo6 Megabangna, 1st Flr., Room 1632/7 Bangna-Trad Road,. Bangkaew Bangplee, Samutprakarn 10540. 02-106-7345.

Results Review - Asia Wealth
Jul 22, 2016 - 2014. 2015 2016E 2017E. Revenue (Btmn) 70,760 82,773 88,847 94,779. Net profit (Btmn) 14,170 18,634 20,157 22,941. EPS (Bt). 2.3. 2.5.

Results Review - Asia Wealth
Jul 22, 2016 - decreased capital market revenue, as well as increased operating expenses from ... loans for working capital, trade finance, and housing loans. The ..... a third party. It is not an evaluation of operation and is not based on inside in

Results Review - Asia Wealth
Jan 20, 2017 - ... owing to steady loan expansion and improvement in borrowers' ability to repay debt. Overall, we forecast KTB's FY17 earnings at Bt35.1bn, up 8.7% YoY. BUY. TP: Bt22.00. Closing price: Bt18.40. Upside/downside 19.6%. Sector. Banking

Results review - Asia Wealth
Aug 9, 2016 - บริการเติมเต็มสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ส าหรับ 3G และ 4G จะเป็นปัจจัยช่วยกระตุ้น ... Sales and se

Results Preview - Asia Wealth
Apr 8, 2016 - Market capitalization (Bt mn). 243,183. Free float .... the information of a company listed on the Stock Exchange of Thailand and the Market for.

Results Preview - Asia Wealth
Apr 12, 2016 - Market capitalization (Bt bn). 522.86. Free float (%) .... on the Stock Exchange of Thailand and the Market for Alternative. Investment disclosed ...

Results Preview - Asia Wealth
Apr 7, 2016 - License, No. 17923 ... 2.92%. 2.91%. 3.00%. Source: Company data, AWS ... Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR).

Results Preview - Asia Wealth
Apr 27, 2016 - Thailand Research Department. Mr. Warut Siwasariyanon, ... pursuant to the policy of the Office of the Securities and Exchange. Commission.

Results Preview - Asia Wealth
Apr 12, 2016 - 8.1. BVPS (Bt). 43.6. 44.8. 46.6. 49.1. P/BV (x). 1.0. 0.9. 0.9. 0.9. DPS (Bt) .... VIH. VPO. WHA. WIN. XO. Source: Thai Institute of Directors (IOD).

Results Preview - Asia Wealth
Oct 7, 2016 - คาดก าไรสุทธิไตรมาส 3/59 จะลดลง QoQ แต่เพิ่มขึ้น YoY. เราคาดว่าก าไรสุทธิไตรมาส 3/59 ของ KTB จะลดลà¸

Results Preview - Asia Wealth
Aug 1, 2016 - 56,054 62,857 69,626 77,301. Norm. profit (Btmn). 7,109 7,709 8,937 10,194. Net profit (Btmn). 7,394 7,917 8,937 10,194. Norm. EPS (Bt). 0.46.

Results Preview - Asia Wealth
May 4, 2016 - Market capitalization (Bt bn). 28.12. Free float (%) .... on the Stock Exchange of Thailand and the Market for Alternative. Investment disclosed to ...

Results Preview - Asia Wealth
Apr 8, 2016 - License, No. 68790. Financial .... Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR). CG Rating by ..... Head Office. 540 Floor 7,14 ...

KKP - Asia Wealth
Jan 26, 2016 - pursuant to the policy of the Office of the Securities and Exchange ... company listed on the Stock Exchange of Thailand and the Market for.

Key Takeaways - Asia Wealth
Feb 25, 2016 - on the Stock Exchange of Thailand and the Market for Alternative. Investment disclosed to the public and able to be accessed by a general ...

ANAN - Asia Wealth
Sep 19, 2016 - License, No. 17385. Tel: 02 680 5077. บมจ. ... Association (“IOD”) regarding corporate governance is made pursuant to the policy of the Office of the Securities and Exchange Commission. The survey of the IOD is based on ...

Initiate Coverage: KKP - Asia Wealth
Feb 9, 2016 - Source: Company data, AWS estimates. Figure 4: .... Association (“IOD”) regarding corporate governance is made pursuant to the policy of the ...

Results Review
Oct 21, 2016 - 5. Please see disclaimer on last page. Score. Range Number of Logo Description .... Mega Bangna. 39 Moo6 Megabangna, 1st Flr., Room ...

Results Review
Jan 21, 2016 - BUY. TP: Bt188.00. Closing price: Bt145.50. Upside/downside 29.2% ..... Phone. Fax. Head Office. 540 Floor 7,14,17 , Mercury Tower, Ploenchit ...

Results Review
Apr 20, 2016 - ... แต่ธนาคารคาดว่าการ. ปรับอัตราดอกเบี้ยนี้จะช่วยเพิ่มการเติบโตของสินเชื่อจากลูกคà

Results Review
May 11, 2016 - 4.68. 18.9%. Source: Company data, AWS ... Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR). ... SOLAR SORKON SPA. SPC.